L 266/64 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "L 266/64 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.10.2005"

Transcript

1 L 266/64 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με τα συστήματα λογιστικού διαχωρισμού και κοστολόγησης υπό το κανονιστικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2005/698/ΕΚ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: την οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία πλαίσιο)( 1 ), και ιδίως το άρθρο 19 παράγραφος 1, Κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (3) Με την παρούσα σύσταση επικαιροποιείται η σύσταση 98/322/ΕΚ της Επιτροπής, της 8ης Απριλίου 1998, σχετικά με τη διασύνδεση σε ελευθερωμένη τηλεπικοινωνιακή αγορά (Μέρος 2 Λογιστικός διαχωρισμός και λογιστική καταγραφή κόστους)( 4 ), αφού έχει αρχίσει να εφαρμόζεται το ρυθμιστικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (25 Ιουλίου 2003). Η αναθεώρηση αυτή είναι αναγκαία, δεδομένου ότι το ρυθμιστικό πλαίσιο του 2002 επέφερε ορισμένες σημαντικές αλλαγές στη δέσμη ρυθμίσεων του 1998, όπως, για παράδειγμα, διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του πλαισίου, διαφορετική προσέγγιση όσον αφορά την επιβολή υποχρεώσεων εκτων ύστερων, διαφορετικό πεδίο εφαρμογής ειδικών διατάξεων που αφορούν την κοστολόγηση και τον λογιστικό διαχωρισμό καθώς και την εφαρμογή της αρχής της τεχνολογικής ουδετερότητας. (1) Ορισμένες διατάξεις του κανονιστικού πλαισίου για τα δίκτυα και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών απαιτούν την εφαρμογή των αναγκαίων και κατάλληλων μηχανισμών κοστολόγησης, συγκεκριμένα τα άρθρα 9, 11, 13 και το άρθρο 6 παράγραφος 1 σε συνδυασμό με το παράρτημα Ι της οδηγίας 2002/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002 σχετικά με την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες, καθώς και με τη διασύνδεσή τους ( 2 )(οδηγία για την πρόσβαση) το άρθρο 17 και το άρθρο 18 παράγραφος 2 και το παράρτημα VII σημείο 2 της οδηγίας 2002/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την καθολική υπηρεσία) ( 3 ) και το άρθρο 13 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ. (2) Φορείς εκμετάλλευσης που έχουν χαρακτηρισθεί ως έχοντες σημαντική ισχύ στην αγορά (ΣΙΑ) του σχετικού τομέα (εφεξής καλούμενοι «κοινοποιημένοι φορείς εκμετάλλευσης»), κατόπιν ανάλυσης της αγοράς που διενεργήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 16 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ, ενδέχεται να υπέχουν, μεταξύ άλλων, υποχρεώσεις κατάρτισης χωριστών λογαριασμών ή/και εφαρμογής συστήματος κοστολόγησης. Ο σκοπός της επιβολής αυτών των υποχρεώσεων είναι να αυξηθεί η διαφάνεια των συναλλαγών μεταξύ φορέων εκμετάλλευσης ή/και να καθοριστεί το πραγματικό κόστος των παρεχομένων υπηρεσιών. Επιπλέον, ο λογιστικός διαχωρισμός και η εφαρμογή συστημάτων κοστολόγησης είναι δυνατόν να χρησιμοποιείται από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, συμπληρωματικώς προς την εφαρμογή άλλων ρυθμιστικών μέτρων (π.χ. διαφάνεια, μη διακριτική μεταχείριση, κοστοστρέφεια) για τους κοινοποιημένους φορείς εκμετάλλευσης. ( 1 ) ΕΕ L 108 της , σ. 33. ( 2 ) ΕΕ L 108 της , σ. 7. ( 3 ) ΕΕ L 108 της , σ. 51. ( 4 ) ΕΕ L 141 της , σ. 6. (4) Οι γενικοί στόχοι της παρούσας σύστασης είναι: να ενισχυθεί η εφαρμογή συνεκτικών αρχών και μεθόδων λογιστικής σε επίπεδο ΕΕ λαμβάνοντας υπόψη την πείρα που έχουν αποκτήσει οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές στο πεδίο της κοστολόγησης και του λογιστικού διαχωρισμού να βελτιωθεί η διαφάνεια των λογιστικών συστημάτων, των μεθόδων, των επεξεργασμένων δεδομένων, της ελεγκτικής διαδικασίας και της διαδικασίας υποβολής εκθέσεων προς όφελος όλων των εμπλεκόμενων μερών. (5) Φορείς εκμετάλλευσης είναι δυνατόν να δραστηριοποιούνται σε αγορές στις οποίες έχουν χαρακτηρισθεί ότι διαθέτουν σημαντική ισχύ, καθώς και σε ανταγωνιστικές αγορές για τις οποίες δεν έχουν λάβει αυτό το χαρακτηρισμό. Για να εκτελεί τα ρυθμιστικά της καθήκοντα, η εθνική ρυθμιστική αρχή ενδεχομένως να χρειάζεται πληροφορίες σχετικά με αγορές όπου οι φορείς εκμετάλλευσης δεν έχουν σημαντική ισχύ. Όταν έχει επιβληθεί υποχρέωση διαχωρισμού λογαριασμών σε κοινοποιημένο φορέα εκμετάλλευσης με σημαντική ισχύ σε μία ή περισσότερες αγορές, η επιβολή της υποχρέωσης λογιστικού διαχωρισμού ενδεχομένως να καλύπτει αγορές όπου ο φορέας εκμετάλλευσης δεν έχει σημαντική ισχύ, π.χ. ώστε να εξασφαλιστεί η συνοχή των δεδομένων. (6) Οποιαδήποτε επιβεβλημένη μέθοδος κοστολόγησης ή λογιστικού διαχωρισμού που χρησιμοποιείται ιδίως ως βάση για αποφάσεις ελέγχου των τιμών πρέπει να προσδιορίζεται κατά τρόπο ώστε να ενθαρρύνονται αποδοτικές επενδύσεις, να διαπιστώνεται τυχόν συμπεριφορά αντιβαίνουσα στους κανόνες ανταγωνισμού, ιδίως συμπίεση των περιθωρίων κέρδους, και πρέπει να ανταποκρίνεται στους στόχους της εθνικής ρυθμιστικής αρχής όπως ορίζονται στο άρθρο 8 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ.

2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 266/65 (7) Από την εφαρμογή νέων ή αναθεωρημένων μεθόδων κοστολόγησης ενδεχομένως να προκύπτει ότι τα ισχύοντα επίπεδα ρυθμιζόμενων τελών ή/και μηχανισμοί τιμολόγησης είναι κατά το μάλλον ή ήττον ακατάλληλα ή ασυντόνιστα. Σε περίπτωση που εθνική ρυθμιστική αρχή θεωρεί ότι είναι επιβεβλημένα διορθωτικά μέτρα, πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι εμπορικές και οικονομικές συνθήκες για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου και της αβεβαιότητας στις σχετικές αγορές. Τα μέτρα αυτά είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, τη χρονική κλιμάκωση τυχόν προσαρμογής των τιμών σε εύλογο διάστημα. (8) Όταν εφαρμόζουν λογιστικό σύστημα που χρησιμοποιεί προσέγγιση προσδοκώμενης αξίας (όπως το μακροπρόθεσμο οριακό κόστος) βασιζόμενη όχι στο ιστορικό αλλά στο τρέχον κόστος π.χ. επανεκτίμηση της αξίας στοιχείων ενεργητικού με βάση το κόστος χρήσης σύγχρονης ισοδύναμης υποδομής κατασκευασμένης με την πλέον αποδοτική διαθέσιμη τεχνολογία οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές ενδεχομένως να χρειάζεται να προσαρμόσουν τις παραμέτρους της μεθόδου κοστολόγησης ώστε να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι. Πρέπει να προβλέπεται, κατά περίπτωση, η συντονισμένη χρήση προσεγγίσεων από την κορυφή προς τη βάση και από τη βάση στην κορυφή. Τα λογιστικά συστήματα πρέπει να βασίζονται στην αρχή της αιτιώδους συνάφειας του κόστους, για παράδειγμα κοστολόγηση βάσει της δραστηριότητας (ABC). (9) Όταν εφαρμόζεται η λογιστική τρέχοντος κόστους (CCA) για τα στοιχεία ενεργητικού του δικτύου, λόγου χάριν για τον τοπικό βρόχο που θεωρείται στοιχείο με περιορισμένη πιθανότητα αναπαραγωγής μεσοπρόθεσμα, η συνεπής εφαρμογή των μεθόδων κοστολόγησης απαιτεί αντίστοιχη προσαρμογή παραμέτρων (όπως το κόστος κεφαλαίου, τα χαρακτηριστικά απόσβεσης, προσαυξήσεις, χρονομεταβλητές συνιστώσες) από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές. παράρτημα IV μέρος B της οδηγίας για την καθολική υπηρεσία, απαιτείται οι εν λόγω μεταφορές κεφαλαίων να διεξάγονται με αντικειμενικό, διαφανή, αμερόληπτο και ανάλογο τρόπο. Για να εκπληρούνται οι σκοποί αυτοί, πρέπει να αναφέρεται δεόντως στα συστήματα λογιστικού διαχωρισμού οποιαδήποτε αποζημίωση που λαμβάνεται για την παροχή καθολικής υπηρεσίας. (13) Όσον αφορά τη χρηματοδότηση καθολικής υπηρεσίας, η σύσταση δεν θίγει την εφαρμογή της οδηγίας 80/723/EOK της Επιτροπής, της 25ης Ιουνίου 1980, περί της διαφάνειας των οικονομικών σχέσεων μεταξύ των κρατών μελών και των δημοσίων επιχειρήσεων ( 1 ). (14) Οι αρχές της παρούσας σύστασης εφαρμόζονται με την επιφύλαξη της υποχρέωσης των κρατών μελών και των επιχειρήσεων να συμμορφώνονται πλήρως με τους κανόνες της Κοινότητας περί ανταγωνισμού. (15) Η σύσταση 2002/590/ΕΚ της Επιτροπής, της 16ης Μαΐου 2002, για την ανεξαρτησία του ορκωτού ελεγκτή στην ΕΕ: θεμελιώδεις αρχές ( 2 ), συνιστά το κατάλληλο πλαίσιο που παρέχει τη δυνατότητα να επαληθευθεί, κατά περίπτωση, η ανεξαρτησία του ορκωτού ελεγκτή. (16) Στη γνώμη που διατύπωσε η ομάδα ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών (ΕΡΑ)( 3 ) σχετικά με την αναθεώρηση της σύστασης της Επιτροπής για τον λογιστικό διαχωρισμό και την κοστολόγηση, του 1998, περιλαμβάνεται λεπτομερές παράρτημα σχετικά με ζητήματα κοστολόγησης και λογιστικού διαχωρισμού, (10) Όταν η εφαρμογή συστήματος κοστολόγησης επιβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 4 της οδηγίας 2002/19/ΕΚ, οι κανόνες που χρησιμοποιούνται για την κατανομή του κόστους πρέπει να αποτυπώνονται επαρκώς λεπτομερώς ώστε να καθίσταται σαφής η σχέση μεταξύ κόστους και τελών για τις συνιστώσες και τις υπηρεσίες των δικτύων. Πρέπει επίσης να κοινοποιείται η βάση επί της οποίας το άμεσα και έμμεσα καταλογίσιμο κόστος έχει κατανεμηθεί στους διάφορους λογαριασμούς. (11) Με την παρούσα σύσταση παρέχονται κατευθύνσεις σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της κοστολόγησης και του λογιστικού διαχωρισμού υπό το νέο κανονιστικό πλαίσιο του Η σύσταση 98/322/ΕΚ παρέχει κατευθύνσεις σχετικά με την εφαρμογή της κοστολόγησης και το λογιστικό διαχωρισμό δυνάμει του ρυθμιστικού πλαισίου του Η σύσταση του 1998 εξακολουθεί να ισχύει στις περιπτώσεις που τα κράτη μέλη δεν έχουν ολοκληρώσει την επανεξέταση των υποχρεώσεων που ισχύουν όσον αφορά την κοστολόγηση και το λογιστικό διαχωρισμό, σύμφωνα με το άρθρο 16 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ. (12) Όταν τα κράτη μέλη εφαρμόζουν μηχανισμό αποζημίωσης που συνεπάγεται μεταφορές κεφαλαίων, σύμφωνα με το ΣΥΝΙΣΤΑ: 1) Η παρούσα σύσταση αφορά την εφαρμογή των συστημάτων λογιστικού διαχωρισμού και κοστολόγησης από φορείς εκμετάλλευσης οι οποίοι έχουν χαρακτηριστεί από την οικεία εθνική ρυθμιστική αρχή ως έχοντες σημαντική ισχύ στις σχετικές αγορές, ύστερα από ανάλυση της αγοράς που διενεργήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 16 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ. Φορείς εκμετάλλευσης που υπέχουν τέτοιες υποχρεώσεις αναφέρονται εφεξής ως «κοινοποιημένοι φορείς εκμετάλλευσης». Ο σκοπός της επιβολής υποχρέωσης εφαρμογής συστήματος κοστολόγησης είναι να εξασφαλισθεί ότι οι κοινοποιημένοι φορείς εκμετάλλευσης εφαρμόζουν δίκαια, αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια για την κατανομή του κόστους τους σε παρεχόμενες υπηρεσίες, στις περιπτώσεις που υπόκεινται σε υποχρεώσεις ελέγχου τιμών ή κοστοστρεφών τιμών. ( 1 ) ΕΕ L 195 της , σ. 35 οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2000/52/ΕΚ (ΕΕ L 193 της , σ. 75). ( 2 ) ΕΕ L 191 της , σ. 22. ( 3 ) Η ομάδα ΕΡΑ συστάθηκε με την απόφαση 2002/627/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 200 της , σ. 38) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 2004/641/ΕΚ (ΕΕ L 293 της , σ. 30).

3 L 266/66 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σκοπός της επιβολής υποχρέωσης λογιστικού διαχωρισμού είναι να παρέχονται πληροφορίες λεπτομερέστερες από ό,τι στις εκ του νόμου προβλεπόμενες οικονομικές εκθέσεις του κοινοποιημένου φορέα εκμετάλλευσης, προκειμένου να αντανακλώνται όσο το δυνατόν πιστότερα οι επιδόσεις των τμημάτων δραστηριότητας κοινοποιημένου φορέα εκμετάλλευσης, σαν να είχαν λειτουργήσει ως χωριστές επιχειρήσεις, και στην περίπτωση καθετοποιημένων επιχειρήσεων, να αποσοβείται η μεροληπτική μεταχείριση των δικών τους δραστηριοτήτων και να αποφεύγεται η άδικη σταυροειδής επιδότηση. 2) Συνιστάται στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές να απαιτούν από τους οικείους κοινοποιημένους φορείς εκμετάλλευσης να αναλύουν το κόστος εκμετάλλευσης, το απασχολούμενο κεφάλαιο και τα έσοδά τους όσον απαιτείται για να ανταποκρίνονται στις αρχές της αναλογικότητας, της διαφάνειας και τους ρυθμιστικούς στόχους της εθνικής ή της κοινοτικής νομοθεσίας. Συνιστάται κατανομή του κόστους, του απασχολούμενου κεφαλαίου και των εσόδων σύμφωνα με την αρχή της αιτιώδους συνάφειας του κόστους [π.χ. κοστολόγηση βάσει της δραστηριότητας («ABC»)]. Τα συστήματα κοστολόγησης και λογιστικού διαχωρισμού των κοινοποιημένων φορέων εκμετάλλευσης πρέπει να ικανά να παρέχουν τις ρυθμιστικώς προβλεπόμενες οικονομικές πληροφορίες για να αποδεικνύεται η πλήρης συμμόρφωση προς τις ρυθμισμένες υποχρεώσεις. Συνιστάται να μετράται αυτή η ικανότητα παροχής πληροφοριών με βάση ποιοτικά κριτήρια καταλληλότητας, αξιοπιστίας, συγκρισιμότητας και ουσιαστικότητας των πληροφοριών. Συνιστάται στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές να διασφαλίζουν την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα των συστημάτων κοστολόγησης και λογιστικού διαχωρισμού, τα οποία είναι δυνατόν να υπόκεινται σε δημόσια διαβούλευση. 3) Συνιστάται στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, όταν αξιολογούν τα χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές του συστήματος κοστολόγησης, να εξετάζουν την ικανότητα του συστήματος κοστολόγησης του κοινοποιημένου φορέα εκμετάλλευσης να αναλύει και να παρουσιάζει δεδομένα κόστους κατά τρόπο ανταποκρινόμενο στους ρυθμιστικούς στόχους. Συγκεκριμένα, το σύστημα κοστολόγησης του κοινοποιημένου φορέα εκμετάλλευσης πρέπει να καθιστά δυνατή τη διάκριση μεταξύ άμεσου ( 1 ) και έμμεσου κόστους ( 2 ). Συνιστάται στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, αφού εγκρίνουν απόφαση σχετικά με σύστημα κοστολόγησης βασιζόμενο στο τρέχον κόστος, να καθορίσουν προθεσμίες και έτος αναφοράς για την εφαρμογή των νέων, βασιζόμενων στο τρέχον κόστος συστημάτων κοστολόγησης από τους κοινοποιημένους φορείς εκμετάλλευσης. H αξιολόγηση των στοιχείων ενεργητικού του δικτύου με βάση την προσδοκώμενη ή την τρέχουσα αξία αποδοτικού φορέα εκμετάλλευσης, δηλαδή η αξιολόγηση του κόστους που αντιμετωπίζει ισοδύναμος φορέας εκμετάλλευσης εάν επικρατούσε ( 1 ) Άμεσο είναι το κόστος που εξ ολοκλήρου και αναμφίβολα μπορεί να καταλογιστεί σε συγκεκριμένη δραστηριότητα. ( 2 ) Έμμεσο είναι το κόστος που πρέπει να κατανεμηθεί χρησιμοποιώντας εύλογη και αντικειμενική μέθοδο καταλογισμού. έντονος ανταγωνισμός στην αγορά, αποτελεί καίριο στοιχείο της μεθόδου «λογιστικής τρέχοντος κόστους» (CCA). Προς τούτο απαιτείται τα περιλαμβανόμενα στο λειτουργικό κόστος τέλη απόσβεσης να υπολογίζονται με βάση τις τρέχουσες αποτιμήσεις ισοδύναμων στοιχείων ενεργητικού. Κατά συνέπεια, οι εκθέσεις σχετικά με το απασχολούμενο κεφάλαιο πρέπει επίσης να βασίζονται στο τρέχον κόστος. Ενδεχομένως να απαιτηθούν άλλες προσαρμογές του κόστους, ώστε να κόστος να αντανακλά την τρέχουσα τιμή αγοράς του στοιχείου ενεργητικού και στο σχετικό λειτουργικό κόστος. Η εκτίμηση των στοιχείων ενεργητικού με βάση την προσδοκώμενη ή την τρέχουσα αξία είναι δυνατόν να συμπληρωθεί, κατά περίπτωση, με τη χρήση μεθόδων κοστολόγησης, όπως το μακροπρόθεσμο οριακό κόστος (LRIC). Συνιστάται στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές να λαμβάνουν δεόντως υπόψη θέματα τιμών και ανταγωνισμού που ενδέχεται να προκύψουν κατά την εφαρμογή της λογιστικής τρέχοντος κόστους (CCA), όπως στην περίπτωση της αποδεσμοποίησης του τοπικού βρόχου. Συνιστάται στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές να λαμβάνουν δεόντως υπόψη την περαιτέρω προσαρμογή των χρηματοοικονομικών πληροφοριών όσον αφορά συντελεστές απόδοσης, ιδίως όταν χρησιμοποιούνται δεδομένα κόστους για να τεκμηριωθούν αποφάσεις τιμολόγησης, επειδή η χρήση συστημάτων κοστολόγησης (ακόμη και όταν εφαρμόζεται η μέθοδος της λογιστικής τρέχοντος κόστους) ενδέχεται να μην αντανακλά ικανοποιητικά το πραγματικό ή συναφές κόστος ( 3 ). Οι συντελεστές απόδοσης είναι δυνατόν να συνίστανται σε συγκριτικές εκτιμήσεις τοπολογιών και αρχιτεκτονικής δικτύου, τεχνικών απόσβεσης, τεχνολογίας που χρησιμοποιείται ή προγραμματίζεται να χρησιμοποιηθεί στο δίκτυο. 4) Συνιστάται στους κοινοποιημένους φορείς εκμετάλλευσης που υπόκεινται σε υποχρέωση λογιστικού διαχωρισμού να καταρτίζουν κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως και κατάσταση απασχολούμενου κεφαλαίου για κάθε οντότητα που βάσει των ρυθμίσεων οφείλουν να υποβάλουν έκθεση (με βάση τις σχετικές αγορές και υπηρεσίες). Τέλη μεταφοράς ή αγοροπωλησίες μεταξύ αγορών και υπηρεσιών πρέπει να επισημαίνονται σαφώς και με επαρκή λεπτομέρεια ώστε να δικαιολογείται η συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις μη διακριτικής μεταχείρισης. Αυτές οι υποχρεώσεις κατάρτισης χωριστών λογαριασμών ενδέχεται να απαιτούν την κατάρτιση και την αποκάλυψη πληροφοριών για αγορές στις οποίες ο φορέας εκμετάλλευσης δεν έχει σημαντική ισχύ. Για λόγους συνέπειας και ακεραιότητας των στοιχείων, συνιστάται οι οικονομικές εκθέσεις προβλεπόμενων από ρυθμίσεις χωριστών λογαριασμών να ενοποιούνται σε ενιαία κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως και σε ισολογισμό της συνολικής επιχείρησης. Απαιτείται επίσης συμφωνία των προβλεπόμενων από ρυθμίσεις χωριστών λογαριασμών με τους προβλεπόμενους από το νόμο λογαριασμούς του φορέα εκμετάλλευσης. Οι καταστάσεις αυτές πρέπει να υπόκεινται σε ανεξάρτητο λογιστικό έλεγχο ή σε λογιστικό έλεγχο συμμόρφωσης από την εθνική ρυθμιστική αρχή (εφόσον διαθέτει το κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό). ( 3 ) Ορισμένα στοιχεία ενεργητικού πιθανώς να υπερβαίνουν τις απαιτήσεις ή η αρχιτεκτονική του δικτύου ενδεχομένως να υπολείπεται της θεωρητικώς βέλτιστης. Η εφαρμογή οικονομικού/τεχνολογικού μοντέλου από την κορυφή προς τη βάση βοηθά την παροχή πληροφοριών σχετικά με μη αποδοτικά και περιττά κόστη, τα οποία θα πρέπει να εξαλειφθούν.

4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 266/67 5) Συνιστάται στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές να θέτουν στη διάθεση των ενδιαφερόμενων μερών τις σχετικές λογιστικές πληροφορίες εκ μέρους των κοινοποιημένων φορέων εκμετάλλευσης, με επαρκείς λεπτομέρειες. Οι πληροφορίες πρέπει να είναι επαρκώς λεπτομερείς προκειμένου να διασφαλίζουν ότι δεν έγινε αθέμιτη διάκριση μεταξύ παροχής υπηρεσιών εσωτερικά και υπηρεσιών που παρέχονται εξωτερικά και προκειμένου να καταστήσουν δυνατό τον καθορισμό του μέσου κόστους των υπηρεσιών διασύνδεσης και της μεθόδου υπολογισμού του κόστους. Όταν παρέχουν τις πληροφορίες για τους σκοπούς αυτούς οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές πρέπει να λαμβάνουν δεόντως υπόψη το εμπορικό απόρρητο. Εν προκειμένω, η δημοσίευση από τον κοινοποιημένο φορέα εκμετάλλευσης επαρκώς λεπτομερών καταστάσεων κόστους όπου εμφαίνεται, για παράδειγμα, το μέσο κόστος των συνιστωσών του δικτύου θα αυξήσει τη διαφάνεια και θα αναβαθμίσει την εμπιστοσύνη εκμέρους των ανταγωνιστών ότι δεν υφίστανται σταυροειδείς επιδοτήσεις που αλλοιώνουν τον ανταγωνισμό. Τούτο θεωρείται ότι έχει ιδιαίτερη σημασία για υπηρεσίες χονδρικής. Κατευθυντήριες γραμμές εφαρμογής σχετικά με τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων και δημοσίευσης των πληροφοριών ορίζονται στο παράρτημα. διατάξεις του άρθρου 17 της οδηγίας για την καθολική υπηρεσία. Για εκείνα τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν συστήματα χρηματοδότησης των υποχρεώσεων καθολικής υπηρεσίας, συνιστάται να επισημαίνεται στα συστήματα λογιστικού διαχωρισμού οποιαδήποτε εισφορά που λαμβάνει(-ουν) χαρακτηρισμένος(-οι) πάροχος(-οι) καθολικής υπηρεσίας στο πλαίσιο του μηχανισμού αποζημίωσης. 7) Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές κοστολόγησης αφορούν την υποβολή εκθέσεων στο πλαίσιο ρυθμίσεων, χωρίς πρόθεση αντικατάστασης οιωνδήποτε υπαγορευόμενων από το νόμο οικονομικών εκθέσεων που ενδέχεται να απαιτούνται στο κράτος μέλος. 8) Η παρούσα σύσταση θα επανεξετασθεί από την Επιτροπή το αργότερο τρία έτη μετά την έναρξη εφαρμογής της. 9) Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 19Σεπτεμβρίου ) Ορισμένες επιχειρήσεις ενδέχεται να χαρακτηριστούν πάροχοι καθολικής υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 8 της οδηγίας για την καθολική υπηρεσία και ενδέχεται να υπόκεινται σε ρυθμιστικούς ελέγχους των τιμολογίων λιανικής σύμφωνα με τις Για την Επιτροπή Viviane REDING Μέλος της Επιτροπής

5 L 266/68 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Στο παρόν παράρτημα περιγράφονται το πλαίσιο περιοδικών εκθέσεων, ζητήματα δημοσίευσης και δήλωσης συμμόρφωσης. Σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές που συνιστώνται στο σημείο 2 της σύστασης, τα συστήματα κοστολόγησης και λογιστικού διαχωρισμού πρέπει να παρέχουν χρηματοοικονομικές πληροφορίες επαρκώς λεπτομερείς οι οποίες αποδεικνύουν τη συμμόρφωση προς τις αρχές της αμεροληψίας και διαφάνειας, να καθορίζουν και να καταλογίζουν καταλλήλως τα έσοδα, το κόστος, το απασχολούμενο κεφάλαιο και τον όγκο στις διάφορες δραστηριότητες του φορέα εκμετάλλευσης. Αυτές οι λογιστικές πληροφορίες πρέπει να παρέχονται εγκαίρως στην εθνική ρυθμιστική αρχή. Η καλή παρουσίαση των λογαριασμών που προβλέπονται από τις ρυθμίσεις εξασφαλίζει ότι τα ουσιαστικά μηνύματα που περιέχουν οι οικονομικές εκθέσεις κοινοποιούνται σαφώς και αποτελεσματικά και κατά τον απλούστερο και ευθύτερο δυνατό τρόπο. Η παρουσίαση αυτή των πληροφοριών στις οικονομικές εκθέσεις συνεπάγεται ορισμένο βαθμό γενίκευσης και συγκέντρωσης. Εάν αυτή η διαδικασία διενεργηθεί κατά το δέοντα τρόπο, θα προκύψουν περισσότερες γνώσεις επειδή η παρουσίαση θα ικανοποιεί διάφορους στόχους που προβλέπονται στις ρυθμίσεις, όπως η τεκμηρίωση ότι τα τέλη είναι κοστοστρεφή και ότι δεν υφίσταται αθέμιτη διακριτική μεταχείριση. Οι λογιστικές εκθέσεις συμπεριλαμβάνουν προσαρτήματα, επεξηγηματικές σημειώσεις και πίνακες συμπληρωματικών στοιχείων που απλουστεύσουν και ερμηνεύουν τις οικονομικές εκθέσεις. Οι οικονομικές εκθέσεις και τα προσαρτήματα συνιστούν ενιαίο σύνολο. Οι λογιστικές πληροφορίες που προβλέπονται στις ρυθμίσεις είναι χρήσιμες για τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές και άλλα μέρη που ενδεχομένως να θίγονται από ρυθμιστικές αποφάσεις βασιζόμενες σε αυτές τις πληροφορίες, όπως για παράδειγμα ανταγωνιστές, επενδυτές και καταναλωτές. Εν προκειμένω, η δημοσίευση των πληροφοριών είναι δυνατόν να συμβάλει σε ανοικτή και ανταγωνιστική αγορά και να βελτιώσει επίσης την αξιοπιστία του ρυθμιστικού λογιστικού συστήματος. Ωστόσο, η πλήρης αποκάλυψη των πληροφοριών είναι δυνατόν να περιορίζεται από εθνικές και κοινοτικές κανονιστικές διατάξεις που αφορούν το εμπορικό απόρρητο. Κατά συνέπεια, συνιστάται στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, ύστερα από γνωμοδότηση των φορέων εκμετάλλευσης, να ορίσουν ποιες πληροφορίες είναι δυνατόν να θεωρηθούν ως απόρρητες και δεν πρέπει να κοινοποιηθούν. 1. Κατάρτιση και δημοσίευση πληροφοριών Οι ακόλουθες χρηματοοικονομικές πληροφορίες πρέπει να καταρτίζονται και να δημοσιεύονται (με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων περί απορρήτου και της εθνικής νομοθεσίας) ανά αγορά/υπηρεσία: κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, κατάσταση απασχολούμενου κεφαλαίου (λεπτομερής μέθοδος υπολογισμού και τιμές των χρησιμοποιούμενων παραμέτρων), ενοποίηση λογαριασμών και συμφωνία με προβλεπόμενους από το νόμο λογαριασμούς ή άλλες πηγές πληροφοριών κοστολόγησης, περιγραφή της μεθόδου κοστολόγησης, με αναφορά της βάσης και των προτύπων κόστους, των μεθόδων κατανομής και αποτίμησης, της αναγνώρισης και του χειρισμού του έμμεσου κόστους, παρατηρήσεις σχετικές με τη μη διακριτική μεταχείριση (λεπτομερή τέλη μεταφοράς κεφαλαίου), έκθεση λογιστικού ελέγχου (εάν απαιτείται από την εθνική ρυθμιστική αρχή), περιγραφή των πολιτικών λογιστικής και των ρυθμιστικώς προβλεπόμενων αρχών λογιστικής, δήλωση συμμόρφωσης προς τις κοινοτικές και εθνικές κανονιστικές διατάξεις, λοιποί πίνακες συμπληρωματικών στοιχείων, που ενδεχομένως απαιτούνται. Η μορφή της έκθεσης, που επιτρέπεται να ακολουθεί το από το νόμο προβλεπόμενο πρότυπο λογιστικού σχεδίου, πρέπει να ορίζεται εκ των προτέρων από την εθνική ρυθμιστική αρχή, κατόπιν διαβούλευσης με τους φορείς εκμετάλλευσης. Η δήλωση συμμόρφωσης προς την κοινοτική και εθνική νομοθεσία, η έκθεση λογιστικού ελέγχου και η περιγραφή των λογιστικών αρχών, πολιτικών, μεθόδων και διαδικασιών που χρησιμοποιήθηκαν, ιδιαιτέρως των μεθόδων κατανομής κόστους, δεν είναι δυνατόν να θεωρηθούν απόρρητα. Με την επιφύλαξη της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας περί εμπορικού απορρήτου, τα αποτελέσματα των λογιστικών ελέγχων πρέπει να δημοσιεύονται.

6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 266/69 2. Δήλωση συμμόρφωσης Στην ετήσια δήλωση συμμόρφωσης πρέπει να περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα εξής: τα συμπεράσματα του ορκωτού λογιστή, όλες οι ανωμαλίες που διαπιστώθηκαν, συστάσεις εκμέρους του ορκωτού λογιστή (με περιγραφή των αντίστοιχων συνεπειών), πλήρης περιγραφή της μεθόδου επαλήθευσης που διευθετήθηκε, ορισμένα συγκεντρωτικά χρηματοοικονομικά και λογιστικά δεδομένα (όπως για παράδειγμα προσαρμογές εκτίμησης τρέχοντος κόστους, βασικές παραδοχές των μεθόδων καταλογισμού, επίπεδο κατανεμόμενου κόστους και βαθμός διακριτότητας του μοντέλου). Η δημοσίευση της δήλωσης συμμόρφωσης και των αποτελεσμάτων του λογιστικού ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται σε μορφή εύκολα προσβάσιμη από τα ενδιαφερόμενα μέρη, σε χαρτί ή ηλεκτρονική μορφή, ή να δημοσιεύεται στον ιστότοπο του φορέα εκμετάλλευσης ή της εθνικής ρυθμιστικής αρχής. 3. Περίοδος αναφοράς τής έκθεσης Η δημοσίευση των ρυθμιστικώς προβλεπόμενων λογαριασμών πρέπει να είναι ετήσια και το συντομότερο δυνατόν μετά το τέλος της (σχετικής) διαχειριστικής χρήσης. Η έκθεση πρέπει να δημοσιεύεται το αργότερο δύο μήνες μετά την περάτωση του ρυθμιστικώς προβλεπόμενου λογιστικού ελέγχου και όχι ύστερα από ό,τι είναι η συνήθης πρακτική σύμφωνα με τις ρυθμιστικώς προβλεπόμενες υποχρεώσεις.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Παρατηρήσεις κατ εφαρμογήν του άρθρου 7 παράγραφος 3 της οδηγίας 2002/21/EK

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Παρατηρήσεις κατ εφαρμογήν του άρθρου 7 παράγραφος 3 της οδηγίας 2002/21/EK ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.7.2015 C(2015) 5563 final Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ) Ηλιουπόλεως 12 1101 Λευκωσία Κύπρος Υπόψη κ. Πόλυ Μιχαηλίδη Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Εmκοινωνιών και. Ταχυδρομείων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχουν τα άρθρα. Μέρος Ι. Εισαγωγικές διατάξεις

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Εmκοινωνιών και. Ταχυδρομείων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχουν τα άρθρα. Μέρος Ι. Εισαγωγικές διατάξεις Ε.Ε. Παρ. 111(1) 1184 Κ.Δ.Π. 140/2005 Αρ. 3968, 18.3.2005 Αριθμός 140 Ο ΠΕΡΙ PYΘl\1IΣEΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΙΠΙΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων, 20 (θ), 117 (4)

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 24ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2003 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 24ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2003 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 326/2003 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3707 της 24ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2003 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 326 Οι περί Καθορισμού του Καθαρού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση Επιτρόπου 55/2006 5 εκεµβρίου 2006 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά µε τον Ορισµό Σχετικής Αγοράς, τον Καθορισµό Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση Επιτρόπου 52/2006 5 εκεµβρίου 2006 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά µε τον Ορισµό Σχετικής Αγοράς, τον Καθορισµό Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Α.Δ.Π. 598/2015 Ε.Ε. 4684, 25/09/2015 Παράρτημα Τρίτο Μέρος ΙΙ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της Αγοράς (Απόληξης)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 32261 26 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3067 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 328/2016 Έγκριση Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στο ρυθμιστικό περιβάλλον των τηλεπικοινωνιών σε μία «υπό εποπτεία» ελληνική αγορά Ο ρόλος του Ρυθμιστή

Εξελίξεις στο ρυθμιστικό περιβάλλον των τηλεπικοινωνιών σε μία «υπό εποπτεία» ελληνική αγορά Ο ρόλος του Ρυθμιστή Εξελίξεις στο ρυθμιστικό περιβάλλον των τηλεπικοινωνιών σε μία «υπό εποπτεία» ελληνική αγορά Ο ρόλος του Ρυθμιστή Αλέξης Σπυρόπουλος Προϊστάμενος Νομικού Τμήματος Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 8 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Π. 596/2015 Ε.Ε. 4684, 25/09/2015 Παράρτημα Τρίτο Μέρος ΙΙ

Α.Δ.Π. 596/2015 Ε.Ε. 4684, 25/09/2015 Παράρτημα Τρίτο Μέρος ΙΙ Α.Δ.Π. 596/2015 Ε.Ε. 4684, 25/09/2015 Παράρτημα Τρίτο Μέρος ΙΙ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της Αγοράς (Απόληξης)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αξιότιμε κ. Μιχαηλίδη,

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αξιότιμε κ. Μιχαηλίδη, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.12.2014 C(2014) 10121 final Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ) Ηλιουπόλεως 12 1101 Λευκωσία Κύπρος Προς: κ. Πόλυ Μιχαηλίδη

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης EBA/GL/2016/08 24/11/2016

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης EBA/GL/2016/08 24/11/2016 EBA/GL/2016/08 24/11/2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων και αναφορών Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 306/32 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1993 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν τον συντονισμό της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.9.2016 L 257/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1703 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Σεπτεμβρίου 2016 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Α.Δ.Π 595/2015 ΕΕ 4684, 25/09/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ ΙΙ Ν.112(Ι)/2004 N.84(I)/2005 N.149(I)/2005 N.67(I)2006 N.113(I)/2007 N.134(I)/2007 N.46(I)/2008 N.103(I)/2009 Ν.51(Ι)/2012 Ν.160(Ι)/2013 Ν.77(Ι)/2014

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 27.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 299/13 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 994/2012/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση μηχανισμού ανταλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των παρατηρήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Ορισµό και την Εξέταση της Χονδρικής Αγοράς Ζευκτικών Τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών

Αξιολόγηση των παρατηρήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Ορισµό και την Εξέταση της Χονδρικής Αγοράς Ζευκτικών Τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών Αξιολόγηση των παρατηρήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Ορισµό και την Εξέταση της Χονδρικής Αγοράς Ζευκτικών Τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών 13 Ιανουάριου 2015 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΩΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ν.112(Ι)/2004 N.84(I)/2005 N.149(I)/2005 N.67(I)2006 N.113(I)/2007 N.134(I)/2007 N.46(I)2008 N.103(I)2009 Ν.94(Ι)2011

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2053(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2053(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 2013/2053(INI) 9.9.2013 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη γνωμοδότηση για την έκθεση αξιολόγησης του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/03 29.07.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα όρια ενεργοποίησης για τη χρήση μέτρων έγκαιρης παρέμβασης σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ 1 Περιεχόμενα Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.11.2014 COM(2014) 710 final 2014/0336 (NLE) Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό των ενιαίων όρων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 108 της 24/04/2002 σ

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 108 της 24/04/2002 σ 32002L0019 Οδηγία 2002/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες, καθώς και με τη διασύνδεσή

Διαβάστε περισσότερα

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.6.2008 ΟΔΗΓΙΑ 2008/63/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιουνίου 2008 σχετικά με τον ανταγωνισμό στις αγορές εξοπλισμού τηλεπικοινωνιακών τερματικών (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

10.10.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 278/15. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ

10.10.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 278/15. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ 10.10.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 278/15 ΙΙ (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Σεπτεμβρίου 2006 για τον καθορισμό κατευθυντήριων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 20.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 124/67 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Μαΐου 2009 σχετικά με την κανονιστική ρύθμιση των τελών τερματισμού σταθερών και κινητών επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της χονδρικής Αγοράς υπηρεσιών μετάδοσης για τη διανομή τηλεοπτικού περιεχομένου σε

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA-BoS-14/165 EL Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

EBA/GL/2014/ Σεπτεμβρίου 2014

EBA/GL/2014/ Σεπτεμβρίου 2014 EBA/GL/2014/09 22 Σεπτεμβρίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές για τα είδη προσομοιώσεων, ελέγχων ή ασκήσεων που είναι δυνατόν να οδηγήσουν στη λήψη μέτρων στήριξης δυνάμει του άρθρου 32 παράγραφος 4 στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων EIOPA-BoS-15/113 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA-BoS-14/178 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Λονδίνο, 27.07.2012 1 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών (EBA/GL/2012/4)

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 12. 5. 84 II (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΓΔΟΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 10ης Απριλίου 1984 βασιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 22.2.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 51/3 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Νοεμβρίου 2013 επί της πρότασης οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λ. Κηφισίας 132, Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Λ. Κηφισίας 132, Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Λ. Κηφισίας 132, 115 26 Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2388001000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης από 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ έως 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση

Σημείωση Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Οικονομικής Χρήσεως από την 1 η Ιανουαρίου μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2015 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως (κατά λειτουργία) (ποσά σε ευρώ) Από 1 η Ιανουαρίου έως Σημείωση

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57)

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 3 Ιουλίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E.

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. επί της Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με: «τον Ορισμό, την Ανάλυση Αγοράς και τις Προτεινόμενες Κανονιστικές Υποχρεώσεις της Αγοράς Χονδρικής

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2 ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ...3 3 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣ...4 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ...5 5 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ...7

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2 ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ...3 3 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣ...4 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ...5 5 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ...7 Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ για τον Ορισμό, την Ανάλυση Αγοράς και τις Προτεινόμενες Κανονιστικές Υποχρεώσεις της Χονδρικής (Φυσικής) Πρόσβασης σε Υποδομή Δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 231/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.8.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Αυγούστου 2012 για τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ελέγχου επί των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία εποπτικής εξέτασης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία εποπτικής εξέτασης EIOPA-BoS-14/179 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία εποπτικής εξέτασης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Φεβρουάριος, 2006 Μαρούσι

Φεβρουάριος, 2006 Μαρούσι Αναθεωρηµένο κείµενο για την ανάλυση αγοράς και τις προτεινόµενες κανονιστικές υποχρεώσεις για τη παροχή Αδεσµοποίητης Πρόσβασης σε µεταλλικούς βρόχους και υποβρόχους (αγορά υπ. αρ. 11, Σύστασης Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 13.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 73/5 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Οκτωβρίου 2012 αναφορικά με πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές 19 Ιουνίου 2014 EBA/GL/2014/04 Κατευθυντήριες γραμμές για εναρμονισμένους ορισμούς και πρότυπα που αφορούν σχέδια χρηματοδότησης πιστωτικών ιδρυμάτων δυνάμει της σύστασης Α4 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΕΛΣΣ)

Κανονισμός Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΕΛΣΣ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΕΛΣΣ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2011 Κανονισμός Στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

2009/72/ 2009/73/ . 713/ / /2009

2009/72/ 2009/73/ . 713/ / /2009 Νοµοθετική Προσαρµογή της Ελλάδας στην 3η Ενεργειακή Νοµοθετική έσµη: Προοπτικές και Παρεµβάσεις στην Ελληνική Αγορά Ηλεκτρισµού Γιάννης Κελεµένης ικηγόρος 15ο Εθνικό Συνέδρίο «Ενέργεια & Ανάπτυξη 2010»

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.11.2016 COM(2016) 721 final 2016/0351 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036 για την άμυνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 12-07 - 2012 Α.Π.:660/003 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των τηλεπικοινωνιακών παρόχων αναφορικά με τη Δημόσια Διαβούλευση για την εφαρμογή της υποχρέωσης Λογιστικού Διαχωρισμού από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 20-12-2006 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 415/52 ΑΠΟΦΑΣΗ Υποβολή Εισήγησης προς τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών και τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών για την έκδοση κοινής απόφασης περί καθορισμού μηχανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας

Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας EIOPA-BoS-14/259 EL Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 6.1 73.333,20 73.333,20 Μηχανολογικός εξοπλισμός 6.1 886.665,40 578.583,42

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με βασικές έννοιες της οδηγίας ΔΟΕΕ 13.08.2013 ESMA/2013/611 Ημερομηνία: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Πίνακας περιεχομένων I. Πεδίο εφαρμογής 3 II. Ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 284/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2011 για καθορισμό ειδικών όρων και λεπτομερών διαδικασιών για την εισαγωγή πλαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ L 332/126 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ (EE) 2015/2392 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την υποβολή αναφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 22.10.2014 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την ειδική έκθεση αριθ. 11/2013 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (απαλλαγή 2013): Εξασφαλίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5 Λονδίνο, 27.07.2012 Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών 1. Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 374/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.12.2012 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) οι ορισμοί στο παράρτημα Α της συμφωνίας ΥΦΠ β) οι ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 23.11.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 306/41 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2011/85/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με τις απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 20(κδ), 23,, 126Α και 152

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 20(κδ), 23,, 126Α και 152 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 20(κδ), 23,, 126Α και 152 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.07.2001 COM(2001) 418 τελικό 2001/0166 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας (υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.2.2016 COM(2016) 56 final 2016/0033 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/65/EΚ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.1.2016 COM(2016) 36 final 2013/0014 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.11.2016 L 306/37 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1994 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την προσέγγιση όσον αφορά την αναγνώριση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Α.Δ.Π. 531/11 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της Αγοράς των Δημοσίως Διαθέσιμων Διεθνών τηλεφωνικών υπηρεσιών που

Διαβάστε περισσότερα

8741/16 GA/ag,alf DGG 2B

8741/16 GA/ag,alf DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Ιουνίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΜΙΛΟΥ EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις προϋποθέσεις για τη χρηματοπιστωτική στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 2 Ο ΑΔΜΗΕ είναι θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ που δημιουργήθηκε μετά τη συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E.

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. επί της Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με: «τον Ορισμό, την Ανάλυση Αγοράς και τις Προτεινόμενες Κανονιστικές Υποχρεώσεις της Χονδρικής (Φυσικής)

Διαβάστε περισσότερα

θέση μέσω γραμμών πρόσβασης PSTN, ISDN BRA και managed VOIP, για οικιακούς και μη οικιακούς χρήστες στην Ελλάδα, (3 ος κύκλος ανάλυσης αγορών)

θέση μέσω γραμμών πρόσβασης PSTN, ISDN BRA και managed VOIP, για οικιακούς και μη οικιακούς χρήστες στην Ελλάδα, (3 ος κύκλος ανάλυσης αγορών) Κοινοποίηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το BEREC και τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές (Ε.Ρ.Α.) άλλων Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Σχεδίου Μέτρων της ΕΕΤΤ αναφορικά με τον Ορισμό, την Ανάλυση του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΉΤΩΝ ΤΗΣ ΑΗΚ

ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΉΤΩΝ ΤΗΣ ΑΗΚ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2012, Ν.122(Ι)/2003, Ν.239(Ι)/2004, Ν.143(Ι)/2005, Ν.173(Ι)/2006, Ν.92(Ι)/2008, N.211(I)/2012 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων

Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων Άρθρο 1 Κατευθυντήριες αρχές Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους οι βουλευτές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Σκοπός Oι παρούσες οδηγίες αφορούν τη διαδικασία προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης ( APA")

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.4.2015 COM(2015) 178 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με το εθελοντικό σύστημα οικολογικού σχεδιασμού για τις κονσόλες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 93/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.3.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Κώδικας συμπεριφοράς των μελών του εποπτικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (2015/C 93/02) ΤΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Απάντηση : Η ΕΕΤΤ στο πλαίσιο συμπλήρωσης των υποδειγμάτων αναφοράς Λογιστικού Διαχωρισμού θα αιτηθεί απολογιστικά στοιχεία και όχι προϋπολογιστικά.

Απάντηση : Η ΕΕΤΤ στο πλαίσιο συμπλήρωσης των υποδειγμάτων αναφοράς Λογιστικού Διαχωρισμού θα αιτηθεί απολογιστικά στοιχεία και όχι προϋπολογιστικά. Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των τηλεπικοινωνιακών παρόχων επί της από 10/06/2015 Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με την εφαρμογή της υποχρέωσης Λογιστικού Διαχωρισμού από τους τρεις Παρόχους

Διαβάστε περισσότερα

Για την εταιρεία Forthnet Α.Ε.,

Για την εταιρεία Forthnet Α.Ε., Προς: Ε.Ε.Τ.Τ. Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Κηφισίας 60, 15125 Μαρούσι, Αττική E-mail: vpu@eett.gr Φαξ: 2106105049 Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την πρόταση του ΟΤΕ σχετικά με την τροποποίηση της Προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ν.112(Ι)/2004 N.84(I)/2005 N.149(I)/2005 N.67(I)2006 N.113(I)/2007 N.134(I)/2007 N.46(I)2008 N.103(I)2009 Ν.94(Ι)2011

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2016 (OR. en) 2016/0033 (COD) LEX 1681 PE-CONS 23/1/16 REV 1 EF 117 ECOFIN 395 CODEC 651 ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2080(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2080(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 2016/2080(INI) 23.8.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις δηλώσεις συμφερόντων των μελών της Επιτροπής - κατευθυντήριες γραμμές (2016/2080(INI)) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 304/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 304/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 92/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 3.4.2008 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 304/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Απριλίου 2008 για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.3.2015 EL L 84/67 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/530 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τη μεθοδολογία και τις διαδικασίες καθορισμού και συλλογής δεδομένων όσον αφορά τους συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2016 COM(2016) 421 final 2016/0194 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.9.2015 L 244/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1555 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Μαΐου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας EL EL 2013/0396 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/66 1.12.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/2218 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 20ής Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τη διαδικασία εξαίρεσης μελών του προσωπικού εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων από την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα