ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 5057 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 83 1 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 60. Κύρωση Κανονισμού Πειθαρχίας Πολεμικής Αερο πορίας Απόσπαση της περιφέρειας του Δήμου Κερατσι νίου, από το Έμμισθο Υποθηκοφυλακείο Πειραιώς και υπαγωγής του στο Ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυ λακείο Νίκαιας... 2 ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 60 Κύρωση Κανονισμού Πειθαρχίας Πολεμικής Αεροπορίας Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: α. Τις διατάξεις του άρθρου 5 (παρ. 17 περ. α, β και γ) και 17 (παρ. 1 περ. ι) του ν. 2292/1995 «Οργάνωση και Λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 35). β. Την υπ αριθμ. 131/ Γνωμοδότηση του Ανώ τατου Αεροπορικού Συμβουλίου. γ. Την υπ αριθμ. Φ.454/8/ΑΔ /Σ.331/ / ΓΕΑ/Β3/2, εισήγηση του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας. δ. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Α 98). ε. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος δεν προκαλείται οικονομική επιβάρυνση στον Κρατικό Προϋπολογισμό, στ. Τη υπ αριθμ. Δ15/2009 γνωμοδότηση του Συμβου λίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, αποφασίζουμε: (1) Άρθρο μόνο Κυρώνεται ο Κανονισμός Πειθαρχίας Πολεμικής Αε ροπορίας ως Κανονισμός Πολεμικής Αεροπορίας υπ αριθ. Β 17 (ΚΠΑ Β 17). ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ 1. Η πειθαρχία είναι η βασική στρατιωτική αρετή και η πρωταρχική δύναμη, που διατηρεί σε συνοχή το Στρά τευμα. Όλες οι άλλες στρατιωτικές αρετές καθίστα νται ανωφελείς και ατελέσφορες χωρίς την υπακοή σε κανόνες που ρυθμίζουν τη συμπεριφορά και τη δράση των ατόμων ενός συνόλου και εξασφαλίζουν τη στρα τιωτική τάξη. 2. Πειθαρχία ορίζεται ως η υπακοή κάθε κατωτέρου στους ανωτέρους του και η τήρηση από κάθε Στρατι ωτικό των Νόμων, των Κανονισμών και των Διαταγών της Υπηρεσίας. 3. Η πειθαρχία είναι η κύρια ηθική δύναμη της Πο λεμικής Αεροπορίας, αφορά το σύνολο του στρατιω τικού προσωπικού, χωρίς διάκριση βαθμού ή θέσεως, αποτελεί καθήκον καθενός και δεν επιτρέπει την απο διοργάνωση του Στρατεύματος. Σε καμία περίπτω ση δεν έχει σκοπό τη συντριβή της προσωπικότητας, ούτε καταργεί την πρωτοβουλία, αλλά αποσκοπεί στη δημιουργία αρμονικών σχέσεων μεταξύ των ατόμων και συντονίζει τις προσπάθειες για την επίτευξη του κοινού σκοπού. 4. Ενσυνείδητη είναι η πειθαρχία που πηγάζει από τη συναίσθηση της ατομικής τιμής και της αξιοπρέπειας, από τη συνείδηση της ευθύνης και της ηθικής υποχρέ ωσης για εκπλήρωση του κοινού έργου και του κοινού σκοπού και από τη σύνδεση του κατώτερου προς τον ανώτερο με δεσμούς σεβασμού και εμπιστοσύνης. Αντί θετα είναι επιβαλλόμενη όταν πηγάζει από το φόβο των ποινών ή όταν έχει ως κίνητρο την αποκόμιση ωφελη

2 5058 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μάτων που δεν συνάδουν με τη στρατιωτική δεοντο λογία. Άρθρο 2 ΑΝΩΤΕΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΟΙ 1. Η ιεραρχία επιβάλλει δια της πειθαρχίας αμοιβαία καθήκοντα στους ανώτερους και κατώτερους ως προς το βαθμό, ακόμα και όταν ανήκουν σε διαφορετικές Μονάδες ή σε διαφορετικούς κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.) και δεν έχουν διοικητική εξάρτηση με ταξύ τους. 2. Κάθε ανώτερος αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για τον κατώτερο. Τιμά τον κατώτερο και φέρεται σε αυτόν με αξιοπρέπεια, αποφεύγοντας τη στενή οικει ότητα αλλά και τη στείρα αυστηρότητα, η οποία δε συντελεί στη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης. 3. Ο ανώτερος δεν μπορεί να δίνει διαταγές σε κα τώτερο ο οποίος δεν υπάγεται στη δικαιοδοσία του, εκτός εάν πρόκειται για την εφαρμογή των γενικών κανόνων πειθαρχίας. 4. Ο κυβερνήτης αεροσκάφους είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια του πτητικού μέσου. Για το λόγο αυτό ασκεί εξουσία επί των επιβαινόντων σε αυτό, οποιαδήποτε ιδιότητα και βαθμό και αν φέρουν. 5. Ο κατώτερος σέβεται τον ανώτερό του, υπακούει και εκτελεί τις διαταγές που του δίνονται χωρίς δισταγ μό ή αντίρρηση. Αφού εκτελέσει τη διαταγή μπορεί να παραπονεθεί, εάν θεωρεί ότι αδικήθηκε ή προσβλήθηκε από τη διαταγή που του δόθηκε ή εάν θεωρεί αυτή προδήλως παράνομη. 6. Κάθε Στρατιωτικός ανήκει σε μία Μονάδα ή Μείζονα Σχηματισμό, στα πλαίσια του οποίου ενεργεί σύμφωνα με τις εντολές που λαμβάνει για την επίτευξη της απο στολής του. Κατ αυτόν τον τρόπο υπάγεται σε έναν Δι οικητή. Τόσο ο Διοικητής όσο και ο υφιστάμενος έχουν ευθύνες και καθήκοντα. Άρθρο 3 ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 1. Κάθε Στρατιωτικός: α. Σέβεται το Σύνταγμα και τους Νόμους, τηρεί πίστη και αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία. β. Τιμά τη Σημαία. γ. Αποφεύγει κάθε ενέργεια ή συμπεριφορά που είναι αντίθετη με τα συμφέροντα ή την τιμή του Έθνους. δ. Τηρεί την πειθαρχία και τους Κανονισμούς. ε. Υπηρετεί με αφοσίωση και συμπεριφέρεται με ευ θύτητα και αξιοπρέπεια. στ. Εξασφαλίζει την προστασία του απορρήτου. ζ. Φροντίζει για το υλικό και τις εγκαταστάσεις που ανήκουν στην Πολεμική Αεροπορία. 2. Στη Μονάδα και στα πλαίσια της εκτέλεσης των καθηκόντων του, ο Στρατιωτικός: α. Προσφέρει ενεργά στο έργο της και ενδιαφέρεται για την ανάδειξή της. β. Αποκτά τις απαραίτητες γνώσεις, ώστε να εκτελεί τα καθήκοντά του με αποτελεσματικότητα και να τηρεί τη θέση του επάξια. γ. Εξασκείται για να είναι αποδοτικός στην πράξη. 3. Κάθε Στρατιωτικός έχει καθήκον να προετοιμάζεται σωματικά και ηθικά για την εκπλήρωση της αποστολής του, σε καιρό ειρήνης όσο και σε καιρό πολέμου. Άρθρο 4 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΥΘΥΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ 1. Τα καθήκοντα και οι ευθύνες του Διοικητή που ανα φέρονται στο παρόν άρθρο, σε ό,τι αφορά στην πειθαρ χία, έχουν εφαρμογή για το Διοικητή σε οποιοδήποτε κλιμάκιο Διοικήσεως. 2. Αντικειμενικός σκοπός του Διοικητή είναι η ανάπτυ ξη της ενσυνείδητης πειθαρχίας, που έχει ως αποτέλε σμα την αυτόβουλη υπακοή. Προς αυτή την κατεύθυνση καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε να καλλιεργήσει και να εμπνεύσει στους υφισταμένους του εκείνες τις ιδιότητες από τις οποίες πηγάζει η ενσυνείδητη πει θαρχία. 3. Ο Διοικητής, δια της εξουσίας που του δίδεται, έχει καθήκον να παίρνει αποφάσεις και να φροντίζει για την εφαρμογή τους από τους υφισταμένους του. Οι απο φάσεις αυτές εκφράζονται μέσω διαταγών, οι οποίες είναι νόμιμες, σαφείς και χρονικά προσδιορισμένες ως προς την εκτέλεση. Βασίζονται δε στο καθήκον, στους όρους της Υπηρεσίας και στο δίκαιο. 4. Ο Διοικητής είναι υπεύθυνος για τις διαταγές που δίνει, για την επίβλεψη εκτέλεσής τους και κυρίως για τις συνέπειές τους. Όταν αναθέτει σε υφιστάμενό του έργο στα πλαίσια της αποστολής της Μονάδας, φέρει ευθύνη για την εκτέλεση του έργου από τον υφιστάμενο κατά τρόπο σύμφωνο με τις ισχύουσες διαταγές της Υπηρεσίας. 5. Ο Διοικητής έχει δικαίωμα και καθήκον να απαιτεί υπακοή από τους υφισταμένους του. Δεν μπορεί όμως με κατάχρηση της υπηρεσιακής του εξουσίας να προβά λει αξιώσεις που δεν έχουν σχέση με την Υπηρεσία ή να τους διατάζει να προβαίνουν σε πράξεις η εκτέλεση των οποίων θα είχε ως συνέπεια την ποινική τους ευθύνη. 6. Η υπακοή δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί παρά μόνο όταν ο Διοικητής ασκεί την εξουσία με ευθύνη, δικαι οσύνη και συνέπεια. Ο Διοικητής προσπαθεί να πείθει και, όταν οι περιστάσεις το απαιτούν, να επιβάλλεται. Ενημερώνει τους υφισταμένους του για τις προθέσεις του και το σκοπό που επιδιώκει, εφόσον δεν παραβιά ζεται η τήρηση του απορρήτου. Κατευθύνει σωστά την πρωτοβουλία τους και επιδιώκει την κατά το δυνατό ενεργή συμμετοχή τους στην εκπλήρωση της αποστο λής και του κοινού σκοπού. 7. Ο Διοικητής διαβιβάζει τις εντολές του ιεραρχικά. Αν η ανάγκη ή ειδικές συνθήκες τον υποχρεώσουν να ενερ γήσει διαφορετικά, ενημερώνει τα ενδιάμεσα κλιμάκια. 8. Ο Διοικητής είναι υπεύθυνος για τη στρατιωτική αγωγή των υφισταμένων του, ελέγχει την πρόοδο και την αξία τους, εκφράζει την ικανοποίησή του με ηθικές αμοιβές και καταστέλλει τα παραπτώματα με πειθαρ χικές ποινές. Άρθρο 5 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΥΘΥΝΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 1. Η υπακοή είναι πρωταρχικό καθήκον του υφισταμέ νου, ο οποίος εκτελεί πιστά τις διαταγές που λαμβάνει και είναι υπεύθυνος για την ορθή εκτέλεσή τους και

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5059 υπέχει τις συνέπειες της μη εκτέλεσης. Ο υφιστάμενος ενεργεί σύμφωνα με το γράμμα αλλά και με το πνεύμα της διαταγής. 2. Ο υφιστάμενος έχει την υποχρέωση να αναφέρει σχετικά με την εκτέλεση των διαταγών που έλαβε. Όταν διαπιστώνει ότι δεν μπορεί να εκτελέσει διαταγή, ανα φέρει σχετικά στον προϊστάμενό του. 3. Ο υφιστάμενος αναφέρει πάντοτε ιεραρχικά, εκτός εάν έχει διαταχθεί ειδικά να αναφέρει απευθείας, σε ανώτερο του άμεσα προϊστάμενου Διοικητή του, οπότε ενημερώνει σχετικά τον τελευταίο. Άρθρο 6 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΓΕΝΙΚΑ 1. Η μαχητική ικανότητα και η συνοχή των στρατιωτι κών δυνάμεων στη μάχη απαιτούν κάθε Στρατιωτικός να παίρνει μέρος στις ενέργειες εναντίον του εχθρού με αποφασιστικότητα και αυταπάρνηση. 2. Οι ενέργειες εναντίον του εχθρού διεξάγονται υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, μέχρι την ολοκληρωτική εκ πλήρωση της αποστολής. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΗΓΕΤΗ 3. Ο Ηγέτης διευθύνει τον αγώνα και συνεχίζει τη μάχη μέχρι να επιτύχει ή μέχρι να εξαντληθούν όλα τα μέσα που διαθέτει. 4. Εμπνέει στους υφισταμένους του θέληση για τη μάχη και διατηρεί σε κάθε περίπτωση την τάξη και την πειθαρχία. Εάν παραστεί ανάγκη, επιβάλλει την υπακοή με τη βία. 5. Λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε κα νένα έγγραφο ή χρήσιμο υλικό πέσει στα χέρια του εχθρού. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΜΑΧΗΤΗ 6. Ο μαχητής ανταποκρίνεται στα καθήκοντά του, είτε ως άτομο είτε ως μέλος ομάδος, με πειθαρχία, συναι σθηματική σταθερότητα και αυτοπεποίθηση, εμμονή στο σκοπό, ψυχικό σθένος, θάρρος και αυτοθυσία. 7. Κάθε μαχητής καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια με σκοπό: α. Να πετύχει τον αντικειμενικό σκοπό που ορίσθηκε ή να διατηρήσει τη θέση όπου τάχθηκε. β. Να διατηρεί σε λειτουργική κατάσταση τα όπλα, τα μηχανήματα ή το υλικό που χρησιμοποιεί. Επίσης προσπαθεί να αξιοποιήσει τα όπλα, τα μηχανήματα και τα υλικά που το προσωπικό τους τέθηκε εκτός μάχης. γ. Να αποφεύγει την αιχμαλωσία και να επανέρχεται στη Μονάδα του ή στην πιο κοντινή φίλια Μονάδα, εάν από τη θέση στην οποία βρίσκεται δεν μπορεί να εκ πληρώσει την αποστολή του και δεν είναι δυνατό να έλθει σε επαφή με τον επικεφαλής του για να λάβει διαταγές. 8. Ο εναέριος μαχητής: α. Καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια με σκοπό να φέρει σε πέρας επιτυχώς την αποστολή που του έχει ανατεθεί, δεν τη ματαιώνει ούτε εγκαταλείπει το αερο σκάφος του, παρά μόνο όταν διαταχθεί σχετικά ή/και δεν είναι πλέον με κανένα τρόπο δυνατή η συνέχιση της πτήσης και η εκτέλεση της αποστολής. β. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατό να λάβει οδηγί ες και εντολές από επίγειο σταθμό, συνεχίζει να μάχεται σύμφωνα με τη σχεδίαση της αποστολής, με τις αρχές και την τακτική της εναέριας μάχης. γ. Ως μέλος αεροπορικού σχηματισμού, στην περί πτωση που καταρριφθεί ο αρχηγός του σχηματισμού, εφαρμόζει τις προβλεπόμενες διαδικασίες όπως αυτές καθορίζονται στην υφιστάμενη επιχειρησιακή σχεδίαση, εκτός εάν άλλως διαταχθεί ή έχει προβλεφθεί από τη σχεδίαση. δ. Εάν καταρριφθεί πάνω από εχθρικό έδαφος, λει τουργεί ως διαφεύγων εφαρμόζοντας τις διαδικασίες της επιχειρησιακής σχεδίασης, με απώτερο σκοπό να επιστρέψει σε φίλιο έδαφος. Σε περίπτωση που συλλη φθεί, λειτουργεί ως αιχμάλωτος πολέμου σύμφωνα με τις Διεθνείς Συνθήκες, αλλά σε κάθε περίπτωση προ σπαθεί με κάθε τρόπο να δραπετεύσει και να επιστρέψει σε φίλιο έδαφος και στη Μονάδα του. 9. Απαγορεύεται στο μαχητή να εγκαταλείπει αε ροσκάφη, όπλα, μηχανήματα ή υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, να έρχεται σε επαφή με τον εχθρό και να παραδίδεται στον εχθρό πριν εξαντλήσει όλα τα μέσα μάχης. Άρθρο 7 ΜΕΣΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ 1. Η δικαιοσύνη, η αμεροληψία, το παράδειγμα, η νουθεσία και η επιμονή στην εκτέλεση των διαταγών οι οποίες έχουν εκδοθεί με προσοχή και σύμφωνα με τους Κανονισμούς, καθώς και η τιμωρία καθενός που δεν ακολουθεί την οδό της τιμής, της τάξεως και του καθήκοντος, είναι τα πρώτιστα μέσα για τη διατήρηση της πειθαρχίας. Για το σκοπό αυτό σημασία δεν έχει η έκδοση αλλά η τήρηση των διαταγών. 2. Κάθε κατώτερος γνωρίζει ότι υπάρχει επίβλεψη για την εκτέλεση των εκδιδόμενων διαταγών και ότι αν δε συμμορφωθεί με αυτές θα ελεγχθεί. Η παράβαση διατα γών χωρίς την επιβολή κυρώσεων, καθώς και η έκδοση συνεχών διαταγών για το ίδιο θέμα, υποβαθμίζουν την αξία τους και δημιουργούν την εντύπωση ότι ο εκδότης δεν πιστεύει στην αποτελεσματικότητά τους. 3. Τα παραπτώματα ελέγχονται στην αρχική τους εμ φάνιση, τιμωρούμενα στην αρχή με επιείκεια, λαμβανο μένων υπόψη των ηθικών και διανοητικών ικανοτήτων, της ηλικίας και του χρόνου υπηρεσίας του παραβάτη, και σε περίπτωση υποτροπής αυστηρότερα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ Άρθρο 8 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ 1. Σε κάθε τόπο και χρόνο, ακόμη και εκτός υπηρεσί ας, ο Στρατιωτικός οφείλει σεβασμό στους ανωτέρους του και όταν συναντιέται μ αυτούς να τους χαιρετά. Ο κατώτερος χαιρετά πρώτος τον ανώτερο, ο οποίος ανταποδίδει το χαιρετισμό. 2. Χαιρετισμός απονέμεται και στους Αξιωματικούς ξένων Στρατών, σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις που ισχύουν και για τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις. 3. Ο στρατιωτικός χαιρετισμός απονέμεται και αντα ποδίδεται από τους Στρατιωτικούς όταν φορούν στρατι

4 5060 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ωτική στολή. Εξαιρούνται από την υποχρέωση απονομής χαιρετισμού οι Στρατιωτικοί που εκτελούν υπηρεσία τροχονόμου, όσοι συνοδεύουν κρατουμένους, οι οδηγοί οχημάτων ή δικύκλων καθώς και όσοι είναι ασκεπείς σε κλειστούς χώρους. ΣΤΟΛΗ 4. Οι διάφορες στολές, τα είδη από τα οποία αποτε λούνται καθώς και ο τρόπος που φέρονται, καθορίζο νται από τον ισχύοντα Κανονισμό Στολών και από τις σχετικές διαταγές. 5. Το κανονικό της στολής σε όλες γενικά τις περι στάσεις αποτελεί ζήτημα μείζονος σημασίας, το οποίο συμβάλλει στο γόητρο της Πολεμικής Αεροπορίας και των Ενόπλων Δυνάμεων γενικότερα. Είναι απόδειξη πει θαρχίας, αυτοσεβασμού και σεβασμού προς την Πολε μική Αεροπορία και τους Κανονισμούς. 6. Απαγορεύεται οποιαδήποτε έστω και ελάχιστη τροποποίηση ή προσθήκη που είναι αντίθετη με τις διατάξεις περί στολής. Κατ εξαίρεση, οι Στρατιωτικοί που βρίσκονται σε δημόσιους κλειστούς χώρους ή επιβαίνουν σε οχήματα δύνανται να είναι ασκεπείς. 7. Οι Στρατιωτικοί που μεταβαίνουν στο εξωτερικό δεν επιτρέπεται να φορούν στολή, εκτός των παρακάτω περιπτώσεων: α. Όσοι είναι τοποθετημένοι στις ελληνικές Πρεσβείες ή σε Πολυεθνικά Στρατηγεία. β. Όσοι είναι σε επίσημη αποστολή. γ. Όσοι μεταβαίνουν σε ξένη χώρα ή απλώς διέρχονται από αυτή για υπηρεσιακούς λόγους. δ. Όσοι εκπαιδεύονται σε ξένες Στρατιωτικές Σχο λές. Άρθρο 9 ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1. Τα αναφερόμενα σε αυτό το άρθρο δεν είναι οδηγός καλής συμπεριφοράς, αλλά αποτελούν γενικές αρχές και βασικές υποχρεώσεις, η παράλειψη των οποίων αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα και ως τέτοιο τιμω ρείται. 2. Η αποστολή της Πολεμικής Αεροπορίας επιβάλλει σε όλα τα στελέχη άψογη παράσταση και συμπεριφορά σε κάθε τόπο και χρόνο. 3. Ο Στρατιωτικός εμπνεόμενος από την αντίληψη του υψηλού προορισμού του, δεν ξεχνά ότι η όλη εμφάνισή του καθώς και κάθε πράξη, καλή ή κακή, δεν αντανακλά μόνο σ αυτόν τον ίδιο αλλά στην Πολεμική Αεροπορία και τις Ένοπλες Δυνάμεις γενικότερα. 4. Οι Στρατιωτικοί συμμορφώνονται στις υποδείξεις των οργάνων της τάξεως και συμπεριφέρονται με ευ πρέπεια προς αυτά. 5. Προς τους πολίτες ο Στρατιωτικός συμπεριφέρε ται με ευγένεια και αξιοπρέπεια, αποφεύγοντας τυχόν προστριβές, φιλονικίες και προκλήσεις. 6. Η συμπεριφορά των Στρατιωτικών μεταξύ τους, εκτός υπηρεσίας, χαρακτηρίζεται από πνεύμα συναδελ φικότητας, αμοιβαίας εκτίμησης και σεβασμού. 7. Η προσφορά δώρων από κατώτερους σε ανώτερους απαγορεύεται, εκτός και εάν πρόκειται για λόγους φι λοφρόνησης. Άρθρο 10 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 1. Οι Ένοπλες Δυνάμεις υπάγονται στην εκτελεστική λειτουργία της πολιτείας που ασκείται από τον Πρόε δρο της Δημοκρατίας και την Κυβέρνηση και υπ αυτή την έννοια δρουν υπέρ του λαού και του Έθνους. Κάθε Στρατιωτικός μπορεί να έχει τις πεποιθήσεις του και τις προσωπικές του αντιλήψεις, όμως στα πλαίσια της υπηρεσίας του τηρεί αυστηρή ουδετερότητα. 2. Απαγορεύονται απολύτως οι οποιασδήποτε μορ φής εκδηλώσεις υπέρ ή κατά πολιτικού κόμματος. Οι Οπλίτες Θητείας που είχαν ενταχθεί σε κομματικές οργανώσεις πριν τη στράτευσή τους, αναστέλλουν κάθε κομματική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της θητείας τους. 3. Οι Στρατιωτικοί έχουν δικαίωμα να εκφράζουν γραπτά τις απόψεις τους στα πλαίσια της ισχύουσας Νομοθεσίας, της στρατιωτικής δεοντολογίας και υπό τους περιορισμούς του άρθρου 12 παράγραφος 2γ(4) του παρόντος Κανονισμού, καθώς και να δημοσιεύ ουν κείμενα καθαρά επιστημονικού, πολιτιστικού ή λογοτεχνικού περιεχομένου. Δεν μπορούν όμως να κάνουν το ίδιο για ζητήματα κομματικού περιεχομέ νου, κατά το πνεύμα της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. 4. Απαγορεύεται στους Στρατιωτικούς να κάνουν δη λώσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης οι οποίες να στρέφονται κατά της μορφής του πολιτεύματος, του θεσμού των Ενόπλων Δυνάμεων και των Πολιτειακών Αρχών ή να βλάπτουν την ασφάλεια της χώρας και να θέτουν σε κίνδυνο την ακεραιότητα και την ανεξαρ τησία της. 5. Απαγορεύεται στο στρατιωτικό προσωπικό να ασκεί οποιοδήποτε επάγγελμα ή να ασχολείται με οποιαδήποτε αμειβόμενη εργασία. Κατ εξαίρεση επι τρέπεται: α. Στους Αξιωματικούς, Ανθυπασπιστές, Υπαξιωμα τικούς και Οπλίτες ειδικότητας μουσικού, η δημόσια διεύθυνση ιδιωτικών ορχηστρών ή η συμμετοχή σε ιδι ωτικές ορχήστρες και εκδηλώσεις με αμοιβή, με τον περιορισμό να φέρουν πολιτική περιβολή. β. Στους υγειονομικούς Αξιωματικούς ειδικότητας ιατρού, οδοντιάτρου, φαρμακοποιού και κτηνιάτρου η εξάσκηση του επαγγέλματός τους, εξαιτίας της ιδιο μορφίας και της γενικότερης κοινωνικής αποστολής τους. γ. Σε στρατιωτικό προσωπικό να διδάσκει σε δημόσιες ή ιδιωτικές σχολές ή Εκπαιδευτικά Ιδρύματα γενικότερα, μετά από έγκριση της Υπηρεσίας, χωρίς να τίθεται άλλη προϋπόθεση ή περιορισμός. δ. Η συμμετοχή μονίμων στελεχών σε επιστημονικές, αθλητικές ή επαγγελματικές Ενώσεις, Συνδέσμους ή Ιδρύματα, υπό τους περιορισμούς του άρθρου 12 παρά γραφος 2 γ (3) του παρόντος Κανονισμού. 6. Οι Έφεδροι Αξιωματικοί Θητείας και οι Οπλίτες Θητείας μπορούν κατά τον εκτός υπηρεσίας χρόνο να ασκούν το επάγγελμά τους, φέροντας υποχρεωτικά πολιτική περιβολή.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5061 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙ ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Άρθρο 11 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Οι πειθαρχικές ποινές διακρίνονται σε συνήθεις και καταστατικές. 2. Οι συνήθεις πειθαρχικές ποινές επιβάλλονται στους Στρατιωτικούς με βάση τις διατάξεις του παρόντος Κα νονισμού και συνιστούν ηθική τιμωρία του παραβάτη. Επί πλέον έχουν τις παρακάτω επιπτώσεις: α. Επηρεάζουν ανάλογα με τη σοβαρότητά τους και τη συχνότητα επιβολής τους, την εξέλιξη των στελεχών. β. Επισύρουν πρόσθετο χρόνο παραμονής υπό τα όπλα των Οπλιτών Θητείας και των Εφέδρων Αξιωματικών, όπως ορίζεται στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τη στρατολογία των Ελλήνων. 3. Οι καταστατικές πειθαρχικές ποινές επιβάλλονται στους μόνιμους Στρατιωτικούς με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για την κατάσταση των Αξιωματι κών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Ανθυπασπιστών, Υπαξιωματικών και Μονίμων ή Εθελοντών Οπλιτών της Πολεμικής Αεροπορίας. Αυτές, πέραν της ηθικής τιμω ρίας, μεταβάλλουν και την υπηρεσιακή κατάσταση του παραβάτη. 4. Η ίδια πράξη μπορεί να ελεγχθεί πειθαρχικά και ποινικά. Η πειθαρχική ποινή είναι ανεξάρτητη της ποι νικής και μπορεί να επιβληθεί είτε πριν είτε μετά την εκδίκαση της υπόθεσης. Η ποινική καταδίκη δεν έχει ως απαραίτητη συνέπεια την επιβολή πειθαρχικής ποινής. Επίσης η αθώωση ή η απαλλαγή από το ποινικό δικα στήριο δεν εμποδίζει την επιβολή πειθαρχικής ποινής, αρκεί αυτή να στηρίζεται σε πράξεις που συνιστούν πειθαρχικά παραπτώματα. 5. Οι πειθαρχικές ποινές συμβάλλουν στη βελτίωση της διαγωγής των παραβατών και δια του παραδειγ ματισμού συμβάλλουν στο συνετισμό του λοιπού προ σωπικού. Είναι δε το τελευταίο μέσο διατήρησης της πειθαρχίας. 6. Για να επιτευχθούν τα επιδιωκόμενα από τις πει θαρχικές ποινές αποτελέσματα, πρέπει η τιμωρία των παραπτωμάτων να είναι άμεση και σύμφωνη με τις δι ατάξεις του παρόντος Κανονισμού. 7. Συνεχής και χωρίς σοβαρό λόγο επιβολή πειθαρχι κών ποινών, φανερώνει αδυναμία διοικήσεως και για το λόγο αυτό πρέπει να προλαμβάνεται και να ελέγχεται από τις προϊστάμενες Διοικήσεις. Άρθρο 12 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ 1. Πειθαρχικά παραπτώματα είναι οι πράξεις ή οι πα ραλείψεις που έχουν ως συνέπεια: α. Πρόκληση υλικής ζημίας ή μείωση του γοήτρου της Υπηρεσίας. β. Προσβολή έννομων δικαιωμάτων τρίτων λόγω πα ράβασης Νόμων, Διαταγμάτων, Κανονισμών ή Διαταγών της Υπηρεσίας. γ. Παράβαση των κανόνων πειθαρχίας. 2. Πειθαρχικά παραπτώματα θεωρούνται και ως τέ τοια τιμωρούνται, με βάση τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, κατά κατηγορία τα εξής: α. Από ανώτερο προς τους κατωτέρους του: (1) Η χαλαρότητα, η αδράνεια και η αδιαφορία σχετικά με τη διοίκηση. (2) Κάθε κατάχρηση εξουσίας. (3) Η βάναυση συμπεριφορά καθώς και κάθε σχήμα ή λόγος υβριστικός προς κατώτερο. (4) Η αδικία σε ό,τι αφορά την επιβολή ποινών. (5) Η μεροληπτική αντιμετώπιση ή η έλλειψη αντικει μενικότητας στη μεταχείριση των κατωτέρων γενικά. (6) Η αποδοχή δώρων ή η λήψη δανείων από τους κατώτερους. (7) Η αδιαφορία για την τήρηση των γενικών κανόνων πειθαρχίας και συμπεριφοράς από τους κατώτερους. (8) Η στενή οικειότητα με τους κατώτερους κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας. (9) Η αποσιώπηση και απόκρυψη οποιουδήποτε θέ ματος που σχετίζεται με παράπονα των υφισταμένων του. (10) Κάθε πράξη που είναι δυνατό να μειώσει το κύρος ή την εξουσία του. β. Από τον κατώτερο προς τους ανωτέρους του: (1) Κάθε αυθάδεια. (2) Η απροθυμία, αδιαφορία, δυστροπία ή καθυστέρη ση στην εκτέλεση εντολής. (3) Η επίκριση ή ο σχολιασμός διαταγών ή ενεργειών των ανωτέρων, εφόσον δεν διατυπώνονται με τον πρέ ποντα σεβασμό, σε ήπιο ύφος, με γλωσσική εγκράτεια και με υπεύθυνο τρόπο. (4) Η κολακεία ή η προσφορά δώρων στους ανωτέ ρους. (5) Η μη απονομή του χαιρετισμού και η αδιαφορία για την τήρηση των τύπων δηλώσεως σεβασμού στους ανωτέρους. (6) Η υπέρβαση της Ιεραρχίας και η χρησιμοποίηση πλαγίων μέσων. (7) Κάθε έλλειψη σεβασμού ή υπακοής, όσο και εάν υποτεθεί ότι ο κατώτερος θεωρεί ότι αδικείται. γ. Από κάθε Στρατιωτικό: (1) Η αδικαιολόγητη απουσία από τα προσκλητήρια, την εκπαίδευση ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία. (2) Η αμέλεια ή αδιαφορία στην εργασία ή την εκ παίδευση και γενικά η κακή θέληση κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας. (3) Η άσκηση επιχειρηματικής ή οποιασδήποτε κερ δοσκοπικής δραστηριότητας μέσω συμμετοχής σε επιστημονικές, αθλητικές ή επαγγελματικές Ενώσεις, Συνδέσμους ή Ιδρύματα. (4) Η δήλωση ή δημοσίευση άποψης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η οποία να στρέφεται κατά της μορφής του πολιτεύματος, του θεσμού των Ενόπλων Δυνάμεων και των Πολιτειακών Αρχών ή να βλάπτει την ασφάλεια της χώρας και να θέτει σε κίνδυνο την ακεραιότητα και την ανεξαρτησία της.

6 5062 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) (5) Η εξάσκηση οποιουδήποτε επαγγέλματος εκτός υπηρεσίας, εξαιρουμένων των περιπτώσεων των παρ. 5 και 6 του άρθρου 10. (6) Η αναξιοπρεπής εμφάνιση, η ανάρμοστη συμπερι φορά και το αντικανονικό της στολής. (7) Η ελλιπής συμμόρφωση στις υποχρεώσεις συντή ρησης, χρήσης ή διαχείρισης των κάθε είδους υλικών και εγκαταστάσεων της Πολεμικής Αεροπορίας. (8) Η μη απονομή του οφειλόμενου χαιρετισμού προς τη Σημαία, τις Πολιτειακές Αρχές και την Πολιτική Ηγε σία των Ενόπλων Δυνάμεων. (9) Η κομματική δραστηριότητα και ιδιαιτέρως η προ βολή συγκεκριμένου πολιτικού κόμματος. (10) Οι φιλονικίες με στρατιωτικούς και ιδιώτες, η χαρτοπαιξία με χρήματα, η μέθη κατά την υπηρεσία, η χρήση απαγορευμένων ουσιών, η αναξιοπρεπής δι αβίωση, η τάση για δημιουργία χρεών, η ανειλικρίνεια καθώς και κάθε πράξη αντίθετη προς την εντιμότητα, την ευθύτητα, την αξιοπρέπεια και τα χρηστά ήθη. (11) Η αδιαφορία και η αμέλεια σχετικά με τη διαφύ λαξη του απορρήτου. (12) Κάθε πράξη που προσβάλλει την πειθαρχία και την υπηρεσιακή τάξη στην Πολεμική Αεροπορία, όπως αυτές ορίζονται από το Σύνταγμα, τους Νόμους, τους Κανονισμούς και τις Διαταγές. 3. Τα παραπτώματα θεωρούνται πολύ σοβαρά όταν επαναλαμβάνονται με μεγαλύτερη συχνότητα, είτε με μονωμένα, είτε σε συνδυασμό με άλλες παραβάσεις, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας ή παρουσία κατωτέρων ή πολιτών ή σε ξένη χώρα. Επίσης σοβαρά θεωρούνται τα παραπτώματα που έχουν σχέση με τη στρατιωτική τιμή, την ατομική αξιοπρέπεια και το γό ητρο της Πολεμικής Αεροπορίας καθώς και όσα έχουν ως συνέπεια τη διασάλευση της τάξεως ή θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή του προσωπικού. Άρθρο 13 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 1. Πειθαρχικός έλεγχος είναι η διαδικασία διερεύνη σης τέλεσης πειθαρχικού παραπτώματος και η τυχόν επιβολή πειθαρχικής ποινής. 2. Κάθε ανώτερος πρέπει να επιδιώκει με κάθε μέσο να προλαβαίνει τα παραπτώματα. Όταν όμως είναι αναγκασμένος να επιβάλει πειθαρχική ποινή, οφείλει να εξετάζει και να δέχεται κάθε βάσιμο ελαφρυντικό στοιχείο που επικαλείται ο εγκαλούμενος. 3. Η ατιμωρησία υποθάλπει την απειθαρχία. Για το λόγο αυτό η επιβολή ποινών δεν είναι μόνο δικαίωμα αλλά και καθήκον του ανωτέρου. 4. Με τις πειθαρχικές ποινές τιμωρούνται οι πράξεις ή οι παραλείψεις. Ως εκ τούτου η έλλειψη δόλου ή κακής θέλησης δεν απαλλάσσει την πράξη ή την παράλειψη από το πειθαρχικό αξιόποινο αλλά αποτελεί ελαφρυ ντικό το οποίο λαμβάνεται υπόψη και επηρεάζει στην επιμέτρηση της ποινής. 5. Η ποινή επιφέρει το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα και είναι δίκαιη, όταν προσαρμόζεται σε κάθε ειδική πε ρίπτωση. Για το λόγο αυτό οι πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται πρέπει να είναι ανάλογες όχι μόνο με τα παραπτώματα αλλά και με τη συνηθισμένη διαγωγή, το χαρακτήρα, το χρόνο υπηρεσίας και τη δυνατότητα αντίληψης του παραβάτη. 6. Οι ποινές πρέπει να επιβάλλονται με δίκαιη κρίση και αμεροληψία και δεν πρέπει να έχουν κίνητρα μί σους ή εμπάθειας. Αυτός που επιβάλλει την ποινή, δε χειρονομεί, δε φωνάζει και δε μεταχειρίζεται υβριστικές φράσεις. Η επιβολή της ποινής με ηρεμία αποδεικνύει ότι αυτός που τιμωρεί πράττει με γνώμονα το συμφέ ρον της Υπηρεσίας και με βάση τη συναίσθηση του καθήκοντος. 7. Ο καθορισμός του είδους και του ύψους της ποινής που πρέπει να επιβληθεί εξαρτάται από τη βαρύτητα του παραπτώματος, την οποία επηρεάζουν οι παρακάτω παράγοντες: α. Η σοβαρότητα των συνθηκών που βρίσκεται η Μο νάδα, δηλαδή εάν πρόκειται για κατάσταση πολέμου, γενικής επιφυλακής ή ασκήσεων. β. Ο κλονισμός που επήλθε ή που θα μπορούσε να επέλθει από το παράπτωμα, στην τάξη και στην πει θαρχία της Μονάδας. γ. Η φύση των παραπτωμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 12 σε συνδυασμό με τις υπο κειμενικές συνθήκες που αφορούν στον παραβάτη. 8. Κανένας δεν τιμωρείται ταυτόχρονα ή διαδοχικά με περισσότερες από μία πειθαρχικές ποινές για το ίδιο παράπτωμα. 9. Καμία πειθαρχική ποινή δεν επιβάλλεται χωρίς προηγουμένως ο παραβάτης να κληθεί σε απολογία από τον έχοντα την πειθαρχική δικαιοδοσία. Προκει μένου περί Αξιωματικών, Ανθυπασπιστών, Μονίμων και Εθελοντών Υπαξιωματικών καθώς και Επαγγελματιών Οπλιτών, η κλήση σε απολογία είναι έγγραφη και η προθεσμία που δίνεται στον εγκαλούμενο για να απο λογηθεί είναι τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες, μη περιλαμβανομένης της ημέρας που του κοινοποιήθηκε η κλήση. Η προθεσμία αυτή δύναται να παραταθεί κα τόπιν έγγραφης αιτιολογημένης αίτησης του εγκαλου μένου για συλλογή στοιχείων υπεράσπισής του. Εάν αυτός αρνηθεί να απολογηθεί ή δεν απολογηθεί εντός της προθεσμίας που έχει τεθεί, η διαδικασία πειθαρ χικού ελέγχου συνεχίζεται κανονικά και γίνεται σχετι κή ρητή υπόμνηση κατά την επιβολή της πειθαρχικής ποινής. Όταν πρόκειται για Οπλίτη Θητείας, η κλήση σε απολογία γίνεται προφορικά από το Διοικητή στον οποίο υπάγεται άμεσα ο παραβάτης, ο δε παραβάτης απολογείται εγγράφως στο Αναφορείο και η απολογία προσυπογράφεται απ αυτόν. Ο εγκαλούμενος έχει το δικαίωμα να λάβει γνώση τυχόν αποδεικτικών στοιχείων επί του παραπτώματος που του αποδίδεται. 10. Σε περίπτωση άρνησης παραλαβής της κλήσης σε απολογία, συντάσσεται σχετική πράξη στην οποία βεβαιώνεται η ρητή άρνηση και προσυπογράφεται από δύο μάρτυρες. Στη συνέχεια ακολουθείται η διαδικασία της πειθαρχικής δίωξης, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου. 11. Η πειθαρχική ποινή πρέπει να είναι πλήρως αιτι ολογημένη, ώστε να είναι πρόσφορη σε έλεγχο τυπι κής και ουσιαστικής νομιμότητας. Για το λόγο αυτό πρέπει να περιγράφονται τα πραγματικά περιστατικά που στοιχειοθετούν το πειθαρχικό παράπτωμα συγκε κριμένα κατά τόπο, χρόνο, ταυτότητα δράστη και τρό

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5063 πο ενέργειας, ώστε να προκύπτει αβίαστα η υπαγωγή του παραπτώματος στη διάταξη που προβλέπει τον πειθαρχικό έλεγχο της πράξης. Σε περίπτωση που τε λέσθηκαν στον ίδιο χρόνο διαφορετικά μεταξύ τους πειθαρχικά παραπτώματα που προβλέπονται από δι αφορετική διάταξη του παρόντος Κανονισμού, πρέπει να επιβάλλεται ανεξάρτητη ποινή για κάθε παράπτωμα, διότι διαφορετικά παύει η αυτοτέλεια των πειθαρχικών παραπτωμάτων. 12. Ατομικά παραπτώματα δεν είναι δυνατό να απο τελέσουν αιτία επιβολής ομαδικής ποινής. Άρθρο 14 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 1. Πειθαρχική δικαιοδοσία είναι το δικαίωμα άσκησης πειθαρχικού ελέγχου από τα διάφορα επίπεδα Διοίκη σης της Πολεμικής Αεροπορίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 17 του παρόντος Κανονισμού. 2. Σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις και για διευκό λυνση εκπλήρωσης της αποστολής τους, το δικαίωμα αυτό παρέχεται και σε άλλα όργανα της Διοίκησης, τα οποία αναφέρονται παρακάτω: α. Ανώτερος Διοικητής Φρουράς Πόλεως Φρούραρ χος Οι Ανώτεροι Διοικητές Φρουρών και Φρούραρχοι, εάν έχουν ανατεθεί στους τελευταίους καθήκοντα τάξεως και πειθαρχίας, έχουν πειθαρχική δικαιοδοσία σε όλους τους κατώτερούς τους Στρατιωτικούς, οι οποίοι δεν υπάγονται στις διαταγές τους, αλλά ανήκουν στον ίδιο με αυτούς Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων και υπηρε τούν στη Φρουρά ή διέρχονται από αυτή. Η δικαιοδοσία αυτή εκτείνεται σε όλα τα ζητήματα που έχουν σχέση με την πειθαρχία, την τάξη, την εμφάνιση και τη συ μπεριφορά, οι δε επιβαλλόμενες ποινές κοινοποιούνται τόσο στους Διοικητές των παραβατών όσο και στα προϊστάμενα αυτών κλιμάκια. Η πειθαρχική δικαιοδοσία αυτών καθορίζεται ως εξής: (1) Εάν φέρουν βαθμό ανώτατου Αξιωματικού, οι μεν Αντιπτέραρχοι έχουν πειθαρχική δικαιοδοσία ίση με αυτή του Διοικητού Αεροπορικής Διοικήσεως, οι δε Υπο πτέραρχοι και οι Ταξίαρχοι ίση με αυτή του Διοικητή Πτέρυγας. (2) Εάν φέρουν βαθμό ανώτερου Αξιωματικού, έχουν πειθαρχική δικαιοδοσία ίση με αυτή του Διοικητή Αυ τοτελούς Μοίρας. (3) Εάν φέρουν βαθμό κατώτερου Αξιωματικού, έχουν πειθαρχική δικαιοδοσία ίση με αυτή του Διοικητή Σμή νους. Στην περίπτωση που το προσωπικό ανήκει σε Κλάδο διαφορετικό του Ανώτερου Διοικητή Φρουράς, αυτός διαβιβάζει τις αναφορές παραβάσεων στις Μονάδες Υπηρεσίες των παραβατών και τις κοινοποιεί στα προ ϊστάμενα κλιμάκια. β. Στρατοπεδάρχες Όταν στο ίδιο Στρατόπεδο εδρεύουν περισσότερες από μία Μονάδες Υπηρεσίες, οι οποίες δεν είναι κάτω από μία Διοίκηση, ο Στρατοπεδάρχης έχει πειθαρχική δικαιοδοσία και επί του στρατιωτικού προσωπικού των λοιπών Μονάδων Υπηρεσιών, αλλά μόνο για ζητήματα που σχετίζονται με την τάξη και τη γενική λειτουργία του Στρατοπέδου και όχι για θέματα που σχετίζονται με την εσωτερική λειτουργία των Μονάδων Υπηρεσιών και εφόσον οι Στρατιωτικοί ανήκουν στον ίδιο Κλάδο με αυτόν. Στην περίπτωση που το προσωπικό ανήκει σε Κλάδο διαφορετικό του Στρατοπεδάρχη, αυτός διαβιβά ζει τις αναφορές παραβάσεων στις Μονάδες Υπηρεσί ες των παραβατών και τις κοινοποιεί στα προϊστάμενα κλιμάκια. γ. Διοικητές Αεροπορικών Κλιμακίων Οι Διοικητές Αεροπορικών Κλιμακίων που εδρεύουν εκτός της έδρας της Μονάδας και συγκροτούνται από προσωπικό αυτής, το οποίο αποσπάται για εκτέλεση ειδικής αποστολής, προΐστανται των υφισταμένων τους Στρατιωτικών και έχουν πειθαρχική δικαιοδοσία, οι μεν ανώτεροι ίση με αυτή του Διοικητού εντεταγμένης Μοί ρας, οι δε κατώτεροι ίση με αυτή του Διοικητού Σμή νους. 3. Τα όργανα υπηρεσίας μπορούν να αναφέρουν πα ραπτώματα, στα οποία υπέπεσε στρατιωτικό προσωπικό που υπάγεται σε αυτά κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες, στην προβλεπόμενη αναφορά που συμπλη ρώνουν με το πέρας της υπηρεσίας τους, προκειμέ νου ο Διοικητής της Μονάδας να κινήσει τη διαδικασία πειθαρχικού ελέγχου του παραβάτη. Κατ εξαίρεση, ο Επόπτης Ασφαλείας της Μονάδας μπορεί να επιβάλ λει στέρηση εξόδου σε οπλίτη θητείας, εάν κατά την επιθεώρηση εξόδου διαπιστώσει αντικανονικότητα σχε τικά με την εμφάνιση. Η ποινή αυτή αναγράφεται στην προβλεπόμενη αναφορά που συντάσσει με το πέρας της υπηρεσίας του. 4. Η πειθαρχική δικαιοδοσία ασκείται σε οποιονδήποτε χρόνο και τόπο, λαμβανομένων υπόψη των παρακάτω περιορισμών: α. Όταν ο παραβάτης Στρατιωτικός μετακινηθεί λόγω μετάθεσης ή λήξης της απόσπασης πριν την επιβολή της πειθαρχικής ποινής, τιμωρείται από το Διοικητή στον οποίο υπάγονται, άμεσα ή έμμεσα, η στρατιωτική αρχή στην οποία διέπραξε το παράπτωμα και εκείνη στην οποία είναι τοποθετημένος οργανικά. β. Δεν επιβάλλονται πειθαρχικές ποινές για παραπτώ ματα όταν περάσουν δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία διάπραξής τους, καθόσον θεωρείται ότι έχουν παραγρα φεί, εκτός των παραπτωμάτων τα οποία: (1) Τιμωρούνται με καταστατικές πειθαρχικές ποινές, τα οποία παραγράφονται μετά την πάροδο του χρο νικού διαστήματος που ορίζεται από το σχετικό Νόμο. Σε περίπτωση που η γνωμοδότηση του Ανακριτικού Συμβουλίου είναι απαλλακτική, μπορεί να επιβληθεί συνήθης πειθαρχική ποινή. (2) Εμπίπτουν στις διατάξεις του Στρατιωτικού Ποι νικού Κώδικα (ΣΠΚ) ή του κοινού Ποινικού Κώδικα (ΠΚ). Στην περίπτωση αυτή μπορεί να επιβληθεί πειθαρχική ποινή μετά την εκδίκαση της υποθέσεως από το Δικα στήριο, ακόμη και εάν από την ημερομηνία κατά την οποία έγινε η πράξη έχουν περάσει περισσότερα από δύο (2) χρόνια. (3) Για να διαπιστωθεί η τέλεσή τους, να προσδιο ρισθούν και να αποδοθούν, απαιτείται διερεύνηση με διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), διαδι κασία η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις είναι χρονο βόρα, οπότε ο χρόνος παραγραφής ορίζεται σε πέντε (5) χρόνια.

8 5064 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5. Η πειθαρχική δικαιοδοσία που έχουν οι Διοικητές επί των υφισταμένων τους Αξιωματικών, Ανθυπασπι στών και Οπλιτών, είναι ανάλογη του κλιμακίου στο οποίο ασκούν Διοίκηση και αναφέρεται στα άρθρα 17 και 20 του παρόντος Κανονισμού. Στρατιωτικός που είναι αποσπασμένος σε άλλη Μονάδα από αυτή που είναι τοποθετημένος οργανικά, κατά τη διάρκεια της απόσπασης υπάγεται στην πειθαρχική δικαιο δοσία του Διοικητή της Μονάδας στην οποία έχει αποσπασθεί. 6. Για το στρατιωτικό προσωπικό που υπηρετεί σε Υπηρεσία (Νομικό Πρόσωπο, Οργανισμό κλπ) για την οποία υφίσταται διοικητική εξάρτηση με μείζονα Σχη ματισμό της Πολεμικής Αεροπορίας και στην οποία δεν προΐσταται στρατιωτικό πρόσωπο, πειθαρχική δικαιο δοσία έχει ο Διοικητής του Σχηματισμού στον οποίο υπάγεται διοικητικά η Υπηρεσία αυτή. Εάν δεν υφίσταται διοικητική εξάρτηση της Υπηρεσίας με την Πολεμική Αε ροπορία ή με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, πειθαρχική δικαιοδοσία έχει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. 7. Εάν κάποιος Διοικητής κρίνει ότι η πειθαρχική δι καιοδοσία που του έχει δοθεί δεν είναι αρκετή για την τιμωρία του πειθαρχικού παραπτώματος στο οποίο υπέπεσε υφιστάμενός του, αναφέρει στο άμεσα προϊ στάμενό του κλιμάκιο Διοίκησης και ζητά την τιμωρία του παραβάτη, χωρίς να προβεί στον πειθαρχικό του έλεγχο. Άρθρο 15 ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ 1. Κάθε βαθμοφόρος έχει δικαίωμα και καθήκον να φροντίζει για την τήρηση των γενικών κανόνων πειθαρ χίας και συμπεριφοράς από όλους τους κατωτέρούς τους Στρατιωτικούς, σε οποιαδήποτε Μονάδα ή Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων και αν ανήκουν. Ασκείται δε σε κάθε τόπο και χρόνο. 2. Αξιωματικός, Ανθυπασπιστής ή Υπαξιωματικός που αντιλαμβάνεται οποιοδήποτε παράπτωμα, το οποίο γίνεται από κατώτερό του, παρεμβαίνει με σκοπό να επαναφέρει τον παραβάτη στην τάξη, την πειθαρχία και την κοσμιότητα. 3. Εάν το παράπτωμα δεν προκαλεί κλονισμό της τά ξεως και δεν προσβάλλει το Νόμο ή δεν προκαλεί το κοινό αίσθημα, ο ανώτερος που το αντιλήφθηκε καλεί τον παραβάτη, του κάνει συστάσεις και λαμβάνει τα στοιχεία της ταυτότητάς του. Εν συνεχεία δύναται να υποβάλει στη Μονάδα του αναφορά με την οποία θα εκθέτει τα περιστατικά και τις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε το παράπτωμα. Η Μονάδα διαβιβάζει την αναφορά αυτή στη Μονάδα που ανήκει ο παραβάτης, ο Διοικητής της οποίας εξετάζει τον παραβάτη, διαπιστώνει την ακρίβεια των γεγονότων, λαμβάνει μέτρα σε βάρος του (εφόσον κρίνεται σκόπιμο) και ενημερώνει σχετικά με έγγραφο εντός δεκαπέντε (15) ημερών την ενδιαφερό μενη Μονάδα. 4. Εάν το παράπτωμα διασαλεύει την τάξη ή προ σβάλλει το Νόμο ή προκαλεί το κοινό αίσθημα ή αν ο παραβάτης δε συμμορφώνεται με τις συστάσεις που του έγιναν, ο ανώτερος ενημερώνει το Φρουραρ χείο, ώστε να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες για τη σύλληψη και μεταφορά του αρμοδίως. Όταν υπάρχει έσχατη ανάγκη ζητάει την παρέμβαση των οργάνων της δημόσιας τάξης. Σε κάθε περίπτωση ο ανώτερος αποφεύγει τις λογομαχίες με τον κατώτερό του, ιδί ως όταν ο τελευταίος είναι σε κατάσταση μέθης ή υπό την επίδραση ουσιών ή τελεί σε πλήρη σύγχυση παραλογισμό. 5. Ο βαθμοφόρος που φορά πολιτικά, πριν την οποι αδήποτε παρέμβαση, κάνει γνωστή την ταυτότητά του επιδεικνύοντας το δελτίο ταυτότητάς του. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΠΟΙΝΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ Άρθρο 16 ΕΙΔΗ ΠΟΙΝΩΝ 1. Οι συνήθεις πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται στους Αξιωματικούς και τους Ανθυπασπιστές είναι η επίπληξη, η κράτηση και η φυλάκιση. Πέραν της ηθικής τιμωρίας των παραβατών, επηρεάζουν ανάλογα με τη σοβαρότητά τους και την υπηρεσιακή τους εξέλιξη. 2. Οι καταστατικές πειθαρχικές ποινές που επιβάλ λονται στους μονίμους Αξιωματικούς είναι η αργία με πρόσκαιρη παύση, η αργία με προσωρινή απόλυση, η απόταξη και η αποβολή, οι οποίες επιβάλλονται σύμ φωνα με τα καθοριζόμενα στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για την κατάσταση των Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων. 3. Οι καταστατικές πειθαρχικές ποινές που επιβάλ λονται στους Ανθυπασπιστές είναι η προσωρινή από λυση και η οριστική απόλυση, οι οποίες επιβάλλονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις εκάστοτε ισχύου σες διατάξεις για την κατάσταση των Ανθυπασπιστών, Υπαξιωματικών και Μονίμων ή Εθελοντών Οπλιτών της Πολεμικής Αεροπορίας. 4. Η επίπληξη επιβάλλεται για ελαφρά πειθαρχικά παραπτώματα και έχει σκοπό την προειδοποίηση για συμμόρφωση και σωφρονισμό του παραβάτη. Οι πα ρατηρήσεις και οι συστάσεις που γίνονται προφορικά από ανώτερο σε κατώτερο για ελαφρά σφάλματα ή παραλείψεις δεν είναι πειθαρχική ποινή και αποσκοπούν στην επισήμανση και τη διόρθωσή τους. 5. Η κράτηση επιβάλλεται για σοβαρά πειθαρχικά πα ραπτώματα ή για ελαφρά τα οποία επαναλαμβάνονται συχνά. 6. Η φυλάκιση επιβάλλεται για σοβαρότερα πειθαρχικά παραπτώματα, για τα οποία δεν κρίνονται επαρκείς ή αποτελεσματικές οι ελαφρύτερες πειθαρχικές ποινές. Άρθρο 17 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ 1. Η επίπληξη επιβάλλεται από όλους τους έχοντες, βάσει του παρόντος Κανονισμού, πειθαρχική δικαιο δοσία. 2. Η πειθαρχική δικαιοδοσία των Διοικητών των δια φόρων επιπέδων Διοικήσεως, προς τους υφισταμένους τους Αξιωματικούς και Ανθυπασπιστές, καθορίζεται ως ακολούθως: * *

9 ΦΕΚ 83 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5065 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝ ΘΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ Ημέρες Ποινών Α/Α ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ Κράτηση Φυλάκιση 1. Υπουργός Εθνικής Άμυ νας 2. Αρχηγός Γενικού Επιτε λείου Αεροπορίας 3. Αρχηγός Τακτικής Αερο πορίας 4. Διοικητής Αεροπορικής Διοίκησης 5. Διοικητής Πτέρυγας Διοικητής Σμηναρχίας Διοικητής Μοίρας αυτο τελούς 8. Διοικητής Μοίρας εντε 10 4 ταγμένης 9. Διοικητής Σμήνους 4 3. Την ως άνω δικαιοδοσία έχουν και οι Διοικητές ισοτίμων Κλιμακίων Διοικήσεως. Η ισοτιμία αυτή καθο ρίζεται από τους ισχύοντες Πίνακες Οργάνωσης ή από τις διαταγές συγκρότησης ή από τους Κανονισμούς Οργάνωσης και Λειτουργίας τους. 4. Πέραν των ανωτέρω, πειθαρχική δικαιοδοσία έχουν ο Υπαρχηγός και ο Γενικός Επιθεωρητής του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ), ο Υπαρχηγός του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας (ΑΤΑ), οι Επιτε λάρχες του ΑΤΑ και των Αεροπορικών Διοικήσεων, οι Διευθυντές Κλάδων του ΓΕΑ, του ΑΤΑ και των Αε ροπορικών Διοικήσεων, οι Διευθυντές Διευθύνσεων, Επιτελικού Γραφείου Αρχηγού, Γενικής Γραμματείας και Κέντρου Επιχειρήσεων του ΓΕΑ, οι Διευθυντές Διευθύνσεων του ΑΤΑ και του Επιτελικού Γραφείου Αρχηγού Τακτικής Αεροπορίας (Α/ΤΑ) καθώς και οι Δι ευθυντές Διευθύνσεων των Αεροπορικών Διοικήσεων. Οι προαναφερθέντες Αξιωματικοί έχουν πειθαρχική δικαιοδοσία ως εξής: α. Οι φέροντες βαθμό Αντιπτεράρχου και Υποπτεράρ χου, την του Διοικητή Αεροπορικής Διοικήσεως. β. Οι φέροντες βαθμό Ταξιάρχου, την του Διοικητή Πτέρυγας. γ. Οι ανώτεροι Αξιωματικοί Διευθυντές Διευθύνσεων, Επιτελικού Γραφείου Αρχηγού, Γενικής Γραμματείας και Κέντρου Επιχειρήσεων του Γενικού Επιτελείου Αεροπο ρίας, την του Διοικητή Σμηναρχίας. δ. Οι ανώτεροι Αξιωματικοί Διευθυντές Διευθύνσεων του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας και του Επιτελικού Γραφείου Α/ΤΑ καθώς και των Αεροπορικών Διοικήσεων, την του Διοικητή αυτοτελούς Μοίρας. 5. Η πειθαρχική δικαιοδοσία ασκείται από τους έχο ντες αυτή, σε όλους τους υφισταμένους τους Αξιωμα τικούς και Ανθυπασπιστές. Άρθρο 18 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΙΝΩΝ 1. Οι Διοικητές εντεταγμένων Μοιρών και Σμηνών κοινοποιούν τις ποινές που επιβάλλουν στους υφι σταμένους τους Αξιωματικούς και Ανθυπασπιστές με υπηρεσιακό σημείωμα, στο οποίο υπογράφουν οι τιμωρούμενοι. Στη συνέχεια υποβάλλουν το υπηρε σιακό σημείωμα στο Διοικητή της Μονάδας τους με αναφορά, στην οποία εκθέτουν τα περιστατικά που συνιστούν και στοιχειοθετούν το πειθαρχικό παρά πτωμα και ο Διοικητής της Μονάδας την καταχωρίζει στην Ημερήσια Διαταγή Αξιωματικών (ανωτέρων ή κα τωτέρων) ή Ανθυπασπιστών Υπαξιωματικών, ανάλογα με το βαθμό και την ιδιότητα του τιμωρηθέντα. Σε περίπτωση που ο Διοικητής κρίνει ότι η ποινή πρέπει να μετατραπεί, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του άρθρου Οι Διοικητές Μονάδων κοινοποιούν τις ποινές που επιβάλλονται από αυτούς ή τους προϊσταμένους Διοικη τές στους υφιστάμενους Αξιωματικούς και Ανθυπασπι στές, με την αντίστοιχη Ημερήσια Διαταγή στην οποία υπογράφουν αυτοί που τιμωρούνται. 3. Στην Ημερήσια Διαταγή, πριν το κύριο μέρος της ποινής αναφέρονται τα στοιχεία της διαταγής με την οποία κλήθηκε σε απολογία αυτός που τιμωρήθηκε, η απολογητική του αναφορά (ή ότι αρνήθηκε να απολο γηθεί) και μετά το κύριο μέρος, ότι αυτός ενημερώ θηκε επί των άρθρων περί παραπόνων του παρόντος Κανονισμού. 4. Οι Διοικητές Διοικήσεων, Αρχηγείων και Επιτελείων κοινοποιούν τις πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται στους Αξιωματικούς και Ανθυπασπιστές που υπηρετούν στο Επιτελείο τους με την αντίστοιχη Ημερήσια Διαταγή που τηρείται από το Τμήμα Πειθαρχίας της Διεύθυνσης Στρατιωτικού Προσωπικού, στους δε υπόλοιπους με εμπιστευτική διαταγή προς τις Μονάδες Υπηρεσίες όπου υπηρετούν. 5. Οι Αξιωματικοί που έχουν πειθαρχική δικαιοδοσία και υπηρετούν σε Διοικήσεις, Αρχηγεία και Επιτελεία, κοινοποιούν τις πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται από αυτούς σε υφιστάμενους Αξιωματικούς και Ανθυ πασπιστές με υπηρεσιακό σημείωμα, στο οποίο υπο γράφουν οι τιμωρούμενοι. Στη συνέχεια υποβάλλουν το υπηρεσιακό σημείωμα με αναφορά τους στο Διοικητή τους [Α/ΓΕΑ, Α/ΤΑ, Διοικητής Διοίκησης Αεροπορικής Υποστήριξης (Δ/ΔΑΥ), Διοικητής Διοίκησης Αεροπορι κής Εκπαίδευσης (Δ/ΔΑΕ)] για καταχώριση της ποινής στην Ημερήσια Διαταγή και κοινοποίηση αυτής όπου απαιτείται. 6. Επιτρέπεται η χορήγηση, κατόπιν αιτήσεως του τιμωρούμενου, αντίγραφου της Ημερήσιας Διαταγής με την οποία του επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή. 7. Εκτός από την Ημερήσια Διαταγή, οι πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται καταχωρίζονται με μέριμνα του Διοικητή στο Ατομικό Βιβλιάριο Μητρώου (ΑΒΜ) του Αξιωματικού ή Ανθυπασπιστή. Σε αυτό καταχωρίζεται το είδος της ποινής, η διάρκειά της, αυτός που την επέβαλε και ολόκληρη η αιτιολογία. 8. Οι ποινές που επιβάλλονται καταχωρίζονται και στον ατομικό φάκελο κάθε Αξιωματικού και Ανθυπα σπιστή, που υπάρχει στην αντίστοιχη Διεύθυνση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας. Αυτοί ενημερώνονται με τις περιοδικές καταστάσεις που υποβάλλονται στην αρμόδια Διεύθυνση.

10 5066 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΠΟΙΝΕΣ ΟΠΛΙΤΩΝ Άρθρο 19 ΕΙΔΗ ΠΟΙΝΩΝ 1. Οι συνήθεις πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται στους Οπλίτες είναι η κράτηση και η φυλάκιση. Πέραν αυτών: α. Στους Οπλίτες Θητείας επιβάλλεται και η στέρηση εξόδου. β. Στους μόνιμους και εθελοντές Υπαξιωματικούς και στους Επαγγελματίες Οπλίτες επιβάλλεται και η επί πληξη. γ. Στους Οπλίτες Θητείας που φέρουν βαθμό Υπαξιω ματικού επιβάλλονται ο υποβιβασμός και η έκπτωση. 2. Στους μόνιμους και εθελοντές Υπαξιωματικούς μπορεί επιβληθεί και η καταστατική ποινή της οριστι κής απόλυσης, η οποία επιβάλλεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για την κατάσταση των Ανθυπασπιστών, Υπαξιωματικών και Μονίμων ή Εθελο ντών Οπλιτών της Πολεμικής Αεροπορίας. 3. Η ποινή της στέρησης εξόδου επιβάλλεται στους Οπλίτες Θητείας για ελαφρά παραπτώματα που σχε τίζονται με την κανονικότητα της στολής, τη γενική εμφάνιση παράσταση και συμπεριφορά εντός του Στρατοπέδου. Εκτίεται με την παραμονή του τιμωρού μενου εντός του Στρατοπέδου κατά την ημέρα ή τις ημέρες που θα χορηγούνταν έξοδος σε αυτόν. 4. Η επίπληξη επιβάλλεται για ελαφρά πειθαρχικά παραπτώματα και έχει σκοπό την προειδοποίηση για συμμόρφωση και σωφρονισμό του παραβάτη. Οι πα ρατηρήσεις και οι συστάσεις που γίνονται προφορικά από ανώτερο σε κατώτερο για ελαφρά σφάλματα ή παραλείψεις δεν είναι πειθαρχική ποινή και αποσκοπούν στην επισήμανση και τη διόρθωσή τους. 5. Η κράτηση επιβάλλεται για σοβαρά πειθαρχικά πα ραπτώματα ή για ελαφρά τα οποία επαναλαμβάνονται συχνά. 6. Η φυλάκιση επιβάλλεται για σοβαρότερα πειθαρχικά παραπτώματα, για τα οποία δεν κρίνονται επαρκείς ή αποτελεσματικές οι ελαφρύτερες πειθαρχικές ποινές. 7. Οι Οπλίτες Θητείας στους οποίους έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή δε λαμβάνουν έξοδο κατά τη διάρκεια ισχύος της ποινής, η οποία αρχίζει από τη στιγμή που αυτή αναγράφεται στην Ημερήσια Διαταγή της Μονά δας. Εφόσον οι ποινές επιβλήθηκαν από προϊστάμενα της Μονάδας κλιμάκια, αρχίζουν από τη στιγμή που αναγράφηκαν στην Ημερήσια Διαταγή της Μονάδας Υπηρεσίας που υπηρετεί ο Οπλίτης Θητείας. Κάθε νέα ποινή, βαρύτερη από αυτή που ήδη εκτίεται, αρχίζει από τη στιγμή που επιβλήθηκε και λήγει όταν συμπληρωθεί ο αριθμός των ημερών της, οπότε συνεχίζεται αυτή που διακόπηκε. 8. Υποβιβασμός στον αμέσως κατώτερο βαθμό επι βάλλεται στους Οπλίτες Θητείας που φέρουν βαθμό Υπαξιωματικού για βαρύτατο πειθαρχικό παράπτωμα ή για επανειλημμένα βαριά παραπτώματα, μετά από γνωμοδότηση του αντίστοιχου Πειθαρχικού Συμβουλίου Οπλιτών. Όσοι υποβιβάζονται, μετατίθενται σε άλλη Μονάδα. 9. Έκπτωση είναι η στέρηση του βαθμού του Υπαξι ωματικού που φέρει Οπλίτης Θητείας και η μεταφορά του στην τάξη του Σμηνίτη, επιβάλλεται δε μετά από γνωμοδότηση του αντίστοιχου Πειθαρχικού Συμβουλίου Οπλιτών για τους παρακάτω λόγους: α. Για βαρύτατο πειθαρχικό παράπτωμα που έχει σχέ ση με τη στρατιωτική τιμή και πειθαρχία. β. Για συχνά επαναλαμβανόμενα σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα. γ. Μετά από ποινή, που επιβλήθηκε από οποιοδήποτε δικαστήριο, για πράξη που έχει σχέση με τη στρατιωτική τιμή ή την πειθαρχία. δ. Για πράξεις που κλονίζουν την πειθαρχία του Στρα τεύματος. ε. Για έλλειψη πίστεως στην πατρίδα και τα εθνικά ιδεώδη. στ. Για εκδηλώσεις που αποσκοπούν στην ανατρο πή ή την υπονόμευση του νόμιμου πολιτεύματος της Χώρας. ζ. Για κάθε πειθαρχικό παράπτωμα που κρίνονται ανεπαρκείς ή αναποτελεσματικές οι μικρότερες πει θαρχικές ποινές. Όσοι εκπίπτουν του βαθμού τους, μετατίθενται σε άλλη Μονάδα. Άρθρο 20 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙ ΟΠΛΙΤΩΝ 1. Η επίπληξη επιβάλλεται από όλους τους έχοντες, βάσει του παρόντος Κανονισμού, πειθαρχική δικαιο δοσία. 2. Η πειθαρχική δικαιοδοσία των Διοικητών των δια φόρων επιπέδων Διοικήσεως, προς τους υφισταμένους τους Οπλίτες, καθορίζεται ως ακολούθως: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙ ΟΠΛΙΤΩΝ Ημέρες Ποινών Α/Α ΚΛΙΜΑΚΙΑ Στέρηση Κράτηση Φυλάκιση ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ Εξόδου 1. Υπουργός Εθνι κής Άμυνας 2. Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Αερο πορίας 3. Αρχηγός Τακτι κής Αεροπορίας 4. Διοικητής Αερο πορικής Διοίκη σης 5. Διοικητής Πτέρυ γας 6. Διοικητής Σμη ναρχίας 7. Διοικητής Μοίρας αυτοτελούς 8. Διοικητής Μοίρας εντεταγμένης 9. Διοικητής Σμή νους

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Την ως άνω δικαιοδοσία έχουν και οι Διοικητές ισοτίμων κλιμακίων Διοικήσεως. Η ισοτιμία αυτή καθο ρίζεται από τους ισχύοντες Πίνακες Οργάνωσης ή από τις διαταγές συγκρότησης ή από τους Κανονισμούς Οργάνωσης και Λειτουργίας τους. 4. Πέραν των ανωτέρω, λόγω των καθηκόντων τους, πειθαρχική δικαιοδοσία έχουν και όσοι αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 4, η οποία όμως υπολογίζεται βάσει του πίνακα της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. 5. Η πειθαρχική δικαιοδοσία ασκείται από τους έχοντες αυτή, σε όλους τους υφισταμένους τους Οπλίτες. 6. Δικαιοδοσία επιβολής ποινής υποβιβασμού ή έκ πτωσης σε Οπλίτες Θητείας που φέρουν βαθμό Υπα ξιωματικού, έχουν για το ΓΕΑ και τις Μονάδες του ο Υπαρχηγός Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, για το ΑΤΑ και τις Μονάδες του ο Αρχηγός Τακτικής Αεροπορίας και οι Διοικητές Αεροπορικών Διοικήσεων για τις Διοι κήσεις και τις Μονάδες τους (άρθρο 21 παρ. 5). Άρθρο 21 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΟΠΛΙΤΩΝ ΘΗΤΕΙΑΣ 1. Στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, στο Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας και στις Αεροπορικές Διοι κήσεις λειτουργούν δύο (2) Πειθαρχικά Συμβούλια Οπλιτών Θητείας, το Πρωτοβάθμιο και το Δευτερο βάθμιο, αποτελούμενα από τρεις (3) Αξιωματικούς το καθένα. Στο Πρωτοβάθμιο ο Πρόεδρος είναι βαθμού Επισμηναγού ή Αντισμηνάρχου. Στο Δευτεροβάθμιο και τα τρία (3) μέλη είναι ανώτεροι Αξιωματικοί, από τους οποίους ο Πρόεδρος είναι βαθμού Σμηνάρχου ή Αντισμήναρχος αρχαιότερος του Προέδρου του Πρωτοβαθμίου. 2. Τα Πειθαρχικά Συμβούλια συγκροτούνται σε ετή σια βάση και συγκαλούνται, με διαταγή του Υπαρχηγού Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, του Αρχηγού Τακτικής Αεροπορίας και των Διοικητών Αεροπορικών Διοική σεων. Καθήκοντα εισηγητή εκτελεί το νεότερο μέλος του Συμβουλίου. Τα Συμβούλια για να συνεδριάσουν βρίσκονται σε ολομέλεια. Για την επίτευξη αυτής, στη διαταγή συγκρότησης ορίζονται και τρία (3) αναπλη ρωματικά μέλη. 3. Είναι αρμόδια να αποφασίσουν για τα παρακάτω ζητήματα: α. Υποβιβασμό Οπλίτη Θητείας Υπαξιωματικού. β. Έκπτωση Οπλίτη Θητείας Υπαξιωματικού. 4. Κάθε Διοικητής, Διευθυντής, Προϊστάμενος Μονά δος ή Υπηρεσίας, ο οποίος κρίνει ότι κάποιος Οπλίτης Θητείας Υπαξιωματικός, από αυτούς που υπηρετούν υπό τις διαταγές του, υπέπεσε σε παράπτωμα το οποίο δικαιολογεί υποβιβασμό ή έκπτωση, υποβάλ λει ιεραρχικά στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, στο Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας, ή στην Αεροπορική Διοίκηση, ανάλογα της υπαγωγής του, σχετική έκθε ση, στην οποία αναφέρει λεπτομερώς τους λόγους οι οποίοι συνηγορούν γι αυτήν την πρότασή του. Μαζί με την έκθεση υποβάλλονται Αντίγραφο Φύλλου Μη τρώου (ΑΦΜ) του Οπλίτη Θητείας Υπαξιωματικού και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο στο οποίο στηρίζεται η πρότασή του (δικογραφία, αναφορές, έγγραφα Αρχών Ασφαλείας κλπ). Όλοι οι ιεραρχικά Προϊστάμενοι του υποβάλλοντος την έκθεση, γνωματεύουν υποχρεωτικά επ αυτής. 5. Ο ασκών την πειθαρχική δίωξη (Υπαρχηγός Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας ή Αρχηγός Τακτικής Αεροπο ρίας ή Διοικητής Αεροπορικής Διοίκησης), εάν κρίνει ότι τα περιστατικά δε δικαιολογούν την επιβολή του υποβιβασμού ή της έκπτωσης, επιβάλλει στον Υπαξιω ματικό ελαφρότερη πειθαρχική ποινή. Σε διαφορετική περίπτωση διατάσσει την παραπομπή του στο Πρωτο βάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο. 6. Σε ό,τι αφορά στην πράξη παραπομπής, τη σύγκλη ση του Συμβουλίου, τη συνεδρίαση, τη διάσκεψη και την έκδοση του πρακτικού καθώς και τις προσφυγές, εφαρ μόζονται τα καθοριζόμενα στις εκάστοτε ισχύουσες δι ατάξεις για τα Ανακριτικά Συμβούλια του Στρατιωτικού Προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων. 7. Η απόφαση περί υποβιβασμού ή έκπτωσης κοινο ποιείται με την Ημερήσια Διαταγή της Μονάδας. Άρθρο 22 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΠΟΙΝΩΝ 1. Σε ό,τι αφορά στην κοινοποίηση και καταχώριση των ποινών των μονίμων και εθελοντών Υπαξιωματικών καθώς και των Επαγγελματιών Οπλιτών, ισχύουν αντί στοιχα τα αναφερόμενα στο άρθρο 18 του παρόντος Κανονισμού. 2. Οι Διοικητές των εντεταγμένων Μοιρών και Σμηνών ενημερώνουν προφορικά τους Οπλίτες Θητείας για τις πειθαρχικές ποινές που τους επιβάλλουν. Στη συνέχεια αναφέρουν τις ποινές που επέβαλαν με την Ημερήσια Αναφορά στο Διοικητή της Μονάδας για καταχώριση στην Ημερήσια Διαταγή. 3. Ο Διοικητής της Μονάδας καταχωρίζει τις ποινές που επιβλήθηκαν, όπως αναφέρθηκαν με τις Ημερήσιες Αναφορές στην Ημερήσια Διαταγή της Μονάδας, μαζί με τις ποινές που τυχόν επιβλήθηκαν τόσο από τον ίδιο, όσο και από άλλα προϊστάμενα κλιμάκια. 4. Οι Φρούραρχοι και οι Στρατοπεδάρχες κοινοποιούν τις ποινές που επιβάλλονται από αυτούς σε Οπλίτες Θητείας με τις Ημερήσιες Διαταγές Φρουραρχείου και Στρατοπέδου αντίστοιχα. 5. Οι ποινές φυλάκισης, που επιβάλλονται στους Οπλί τες θητείας, κοινοποιούνται από τη Μονάδα στο Στρα τολογικό Γραφείο στο οποίο υπάγονται στρατολογικά οι τιμωρούμενοι. 6. Οι ποινές στερήσεως εξόδου που επιβάλλονται από το Διοικητή Σμήνους καταχωρίζονται στην Ημερήσια Διαταγή του Σμήνους. Όλες οι υπόλοιπες ποινές των Οπλιτών Θητείας καταχωρίζονται στην Ημερήσια Δια ταγή της Μονάδας. 7. Εκτός από την Ημερήσια Διαταγή, οι ποινές που επιβάλλονται στους Οπλίτες Θητείας καταχωρίζο νται και στο αντίστοιχο τμήμα του Ατομικού Φακέλου Οπλίτη. Σε αυτό καταχωρίζεται το είδος της ποινής, η διάρκειά της, αυτός που την επέβαλε και ολόκληρη η αιτιολογία.

12 5068 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΠΟΙΝΩΝ ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΠΟΙΝΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο 23 ΕΠΑΥΞΗΣΗ ΜΕΙΩΣΗ ΑΡΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΕΠΙΒΟΛΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΚΤΙΣΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΠΟΙ ΝΩΝ 1. Κάθε κλιμάκιο Διοίκησης, ανώτερο αυτού που επέ βαλε μια ποινή, μπορεί να την επαυξήσει, εάν κρίνει ότι η φύση του παραπτώματος, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε αυτό, η προηγούμενη διαγωγή του τιμω ρημένου ή η ανάγκη καταστολής συχνών παρόμοιων παραπτωμάτων, επιβάλλουν πιο αυστηρή ποινή. Επι σημαίνεται ότι με τον όρο επαύξηση εννοείται και η μετατροπή της ποινής σε αυστηρότερη. 2. Αυτός που επιβάλλει μια ποινή μπορεί να τη μειώσει ή να την άρει εάν από νεώτερη εξέταση διαπιστωθεί ότι η αρχική απόφαση στηρίχτηκε σε λανθασμένες ή ατελείς πληροφορίες. Η άρση ή μείωση της ποινής πρέ πει να γίνει σε τριάντα (30) μέρες από την ημερομηνία που επιβλήθηκε, υπό την επιφύλαξη της παρ. 5 του παρόντος άρθρου. Μετά την παρέλευση του ως άνω διαστήματος, δικαίωμα άρσης ή μείωσης της ποινής έχει μόνο ο προϊστάμενος αυτού που την επέβαλε, μετά από αναφορά του τελευταίου. Επισημαίνεται ότι με τον όρο μείωση εννοείται και η μετατροπή της ποινής σε ελαφρότερη. 3. Κάθε επίπεδο Διοίκησης, ανώτερο αυτού που επέ βαλε μια ποινή, όταν κρίνει από το αιτιολογικό της ότι είναι δυσανάλογα αυστηρή, διατάσσει να υποβληθούν περισσότερα στοιχεία. Εάν από αυτά κριθεί ότι η επι βληθείσα ποινή είναι αυστηρή ή αβάσιμη, υποδεικνύει σ αυτόν που την επέβαλε τους λόγους οι οποίοι συνηγο ρούν για τη μείωση ή την άρση της ποινής, προκειμένου να μειώσει ή να άρει την ποινή αυτός που την επέβαλε. Στην περίπτωση που ο τελευταίος δεν πείθεται, τότε ο προϊστάμενος Διοικητής μειώνει ή αίρει ο ίδιος την ποινή και δύναται να τιμωρήσει αυτόν που την επέβα λε, εάν θεωρήσει ότι λόγοι προσωπικοί επηρέασαν την κρίση του. 4. Διακοπή εκτίσεως ποινής Οπλίτη Θητείας απαγο ρεύεται, εκτός εάν συντρέχουν λόγοι υγείας ή άλλοι σο βαροί λόγοι, που πιστοποιούνται με επίσημα έγγραφα. Για την περίπτωση λόγων υγείας, δικαίωμα διακοπής εκτίσεως έχει ο Διοικητής της Μονάδας, μετά από υπο βολή σε αυτόν ιατρικής γνωμάτευσης. Για τους λοιπούς σοβαρούς λόγους, δικαίωμα διακοπής εκτίσεως έχει ο Διοικητής της Μονάδας, εφόσον η ποινή επιβλήθηκε από αυτόν ή από υφιστάμενο σε αυτόν επίπεδο Διοίκησης. Εάν η ποινή έχει επιβληθεί από προϊστάμενο Διοικητή, υποβάλλονται σε αυτόν τα σχετικά δικαιολογητικά, προ κειμένου να λάβει τη σχετική απόφαση. Το υπόλοιπο ποινής που διακόπηκε εκτίεται μόλις εκλείψουν οι λόγοι που επέβαλαν τη διακοπή. 5. Σε περίπτωση ακύρωσης από Διοικητικό Δικαστήριο για τυπικούς λόγους της επιβληθείσας πειθαρχικής ποι νής, είναι δυνατόν να επιβληθεί νέα με τα ίδια πραγμα τικά περιστατικά, αφού τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία. 6. Αν εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική απόφαση, αθωω τική ή καταδικαστική ή αμετάκλητο απαλλακτικό βού λευμα μπορεί να επαναληφθεί η διαδικασία μετά την επιβολή της πειθαρχικής ποινής, είτε αυτεπαγγέλτως είτε ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου, υποβαλ λόμενη εντός διμήνου από την ημερομηνία, κατά την οποία η ποινή και το βούλευμα κατέστησαν αμετάκλητα. Στην περίπτωση αυτή, η πειθαρχική διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών, από την υποβολή της σχετικής αίτησης του ενδιαφερόμενου, όταν δε κινείται αυτεπαγγέλτως από την Υπηρεσία, από την κοινοποίηση στη Διοίκηση της ανωτέρω αμετάκλη της ποινής ή βουλεύματος. 7. Απαλλαγή εκτίσεως του υπόλοιπου των πειθαρχικών ποινών, πλην των καταστατικών, διατάσσεται μόνο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με την ευκαιρία Εθνικών εορτών ή ευτυχών Εθνικών γεγονότων. Άρθρο 24 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ 1. Κάθε Στρατιωτικός δικαιούται να παραπονεθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται σ αυτό το Κεφάλαιο, εάν θεωρήσει τον εαυτόν του αδικούμενο από διαταγή που του δόθηκε ή από κάποια ενέργεια ή μέτρο των προϊσταμένων του, αφού προηγούμενα υπακούσει και συμμορφωθεί πλήρως στη διαταγή ή τα μέτρα που λήφθηκαν, εκτός από την περίπτωση που αυτά αποβλέπουν φανερά στην κατάλυση του Συ ντάγματος ή συνιστούν τέλεση προφανούς παράνομης πράξης. Χωρίς αυτόν τον όρο, δε γίνεται δεκτό το παράπονό του και έχει ακέραιη την ευθύνη από τη μη υπακοή ή μη συμμόρφωσή του, έστω και αν αποδειχθεί ότι είχε δίκιο. 2. Αναστολή εκτέλεσης διαταγής ή έκτισης επιβλη θείσας ποινής για εξέταση παραπόνων, απαγορεύεται. Μόνο μετά την εκτέλεση της διαταγής ή την έναρξη έκτισης της ποινής, μπορεί να γίνει δεκτό το παράπο νο. 3. Υποβολή μόνο ατομικών παραπόνων επιτρέπεται, δηλαδή για αδικία που έγινε στον παραπονούμενο και όχι σ άλλον ή άλλους. Κατά συνέπεια υποβολή πα ραπόνων εκ μέρους άλλου ή για υπεράσπιση άλλου απαγορεύεται. 4. Κάθε παράπονο υποβάλλεται ιεραρχικά, με υποβολή έγγραφης αναφοράς από τους Αξιωματικούς, Ανθυπα σπιστές, μόνιμους ή εθελοντές Υπαξιωματικούς καθώς και τους Επαγγελματίες Οπλίτες και προφορικά από τους Οπλίτες Θητείας. Τα παράπονα των Οπλιτών Θη τείας καταχωρίζονται στο Αναφορείο που τηρείται στις Μονάδες. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζονται και οι απα ντήσεις επί των παραπόνων, και λαμβάνει ενυπόγραφα γνώση ο παραπονούμενος. 5. Τα παράπονα υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα, που ο παραπονούμενος έλαβε γνώση της διαταγής ή της ενέργειας από την οποία κρίνει ότι αδικείται. Πέραν της προθεσμίας αυτής, τα παράπονα δεν εξετάζονται επί της ουσίας ως εκπρόθε σμα υποβληθέντα. Η ίδια προθεσμία των δεκαπέντε (15)

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5069 ημερών ισχύει και για την εκ νέου υποβολή παραπόνων, στην περίπτωση κατά την οποία ο παραπονούμενος δεν έμεινε ικανοποιημένος από την απάντηση που του δόθηκε στα παράπονά του (άρθρο 25 παρ. 7). Άρθρο 25 ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ 1. Ο παραπονούμενος στην έγγραφη ή προφορική δι ατύπωση του παραπόνου του, εκφράζεται με το σεβα σμό που αρμόζει και εκθέτει μόνο τα περιστατικά που συνιστούν το παράπονό του, αποφεύγοντας χαρακτη ρισμούς και κρίσεις για ανωτέρους του. 2. Η υποβολή αναφοράς που αφορά σε θέματα εξέ λιξης ή σε θέματα που αναφέρονται στη στάση ή στις ενέργειες παραλείψεις της Διοίκησης, δεν συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα, εφόσον η παράθεση επιχειρη μάτων είναι διατυπωμένη με τον πρέποντα σεβασμό, με γλωσσική εγκράτεια, δεν περιέχονται ανακρίβειες και δε θίγεται το υπηρεσιακό απόρρητο. 3. Κάθε Διοικητής δέχεται το παράπονο κάθε υφιστα μένου του, εκτός της περίπτωσης που αυτό υποβάλλε ται κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 24 παρ. 5 του παρόντος Κανονισμού. 4. Εάν ο παραπονούμενος, κατά τη διατύπωση του παραπόνου του, δείχνει έλλειψη σεβασμού, όπως ανα φέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, το παράπονο γίνεται δεκτό και εξετάζεται, έπειτα όμως ασκείται πειθαρχικός έλεγχος στον παραπονούμενο για την έλλειψη σεβασμού ή για άλλες παραβάσεις που έγιναν με την αναφορά. Επισημαίνεται ότι οι διαδικασίες άσκησης του πειθαρχικού ελέγχου αρχίζουν, αφού δοθεί στον παραπονούμενο η τελική απάντηση της Υπηρεσίας επί του παραπόνου του. 5. Ο Διοικητής ο οποίος δέχεται το παράπονο και είναι αρμόδιος να το κρίνει, το εξετάζει και εάν διαπι στώσει ότι είναι βάσιμο, ικανοποιεί τον παραπονούμε νο. Εάν το κρίνει αβάσιμο, εξηγεί στον παραπονούμενο τους λόγους για τους οποίους το παράπονό του είναι αβάσιμο. Η απάντηση στα παράπονα δίνεται γραπτά στους Αξιωματικούς, Ανθυπασπιστές, μόνιμους και εθελοντές Υπαξιωματικούς και Επαγγελματίες Οπλί τες, προφορικά δε στους Οπλίτες Θητείας. Σε καμία περίπτωση δεν εξετάζονται παράπονα από ενδιάμε σα κλιμάκια και πριν αυτά τεθούν σ αυτόν που έχει το δικαίωμα να αποφασίσει. Υποχρεούνται όμως τα κλιμάκια αυτά να διατυπώνουν τυχόν παρατηρήσεις σχετικά με αυτά. 6. Για την εξέταση του παραπόνου γίνεται απλή διε ρεύνηση. Έγγραφη διαδικασία [π.χ. με διενέργεια ΑΔΕ (Απλή Διοικητική Εξέταση), ΕΔΕ] πρέπει να αποφεύγεται, εκτός των περιπτώσεων που είναι δύσκολη η εξακρί βωση των πραγματικών περιστατικών ή εάν κατά την εξέταση προκύπτουν ενδείξεις για διάπραξη ποινικών αδικημάτων, οπότε ακολουθείται η προβλεπόμενη από το ΣΠΚ διαδικασία, ή βαρέων πειθαρχικών παραπτωμά των τα οποία τιμωρούνται με καταστατικές πειθαρχικές ποινές. 7. Εάν ο παραπονούμενος Αξιωματικός, Ανθυπασπι στής, μόνιμος και εθελοντής Υπαξιωματικός ή Επαγγελ ματίας Οπλίτης δεν πείθεται από την απάντηση του Δι οικητή, μπορεί να υποβάλλει εκ νέου τα παράπονά του, προκειμένου να προωθηθούν στην αμέσως προϊστάμενη αρχή. Ο Διοικητής δέχεται το παράπονο, δεν έχει δικαί ωμα να το κρίνει και το υποβάλλει με τις παρατηρήσεις του στον ιεραρχικά προϊστάμενο Διοικητή του. 8. Στην περίπτωση που ο παραπονούμενος είναι Οπλί της Θητείας, μπορεί να ζητήσει να παρουσιασθεί στον προϊστάμενο Διοικητή, εφόσον δεν πρόκειται για επί πεδο Διοίκησης ανώτερο της Μονάδας. Τα παράπονα Οπλίτη Θητείας σε επίπεδο Διοίκησης ανώτερο της Μονάδας εξετάζονται από το Διευθυντή της Διεύθυν σης Προσωπικού του μείζονος σχηματισμού στον οποίο υπάγεται η Μονάδα. 9. Η εξέταση των παραπόνων σε δεύτερο βαθμό από τον Προϊστάμενο Διοικητή αυτού που επέβαλε την ποινή γίνεται όπως περιγράφεται στις ανωτέρω 4, 5 & 6 παρα γράφους. Εάν ο παραπονούμενος δεν πεισθεί και πάλι από την απάντηση που θα του δοθεί, μπορεί να ζητήσει με νέα αναφορά του την εξέταση των παραπόνων του από την αμέσως προϊστάμενη αρχή. 10. Το ανώτερο κλιμάκιο στο οποίο μπορούν να προ ωθηθούν προς εξέταση παράπονα Στρατιωτικού προ σωπικού είναι ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αε ροπορίας, η απόφαση του οποίου αποτελεί την τελική απάντηση της Υπηρεσίας. 11. Η εξέταση των παραπόνων και η απάντηση στον παραπονούμενο δίνεται εντός δέκα (10) ημερών από το πρώτο κλιμάκιο και εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία που θα περιέλθουν τα παραπονά του στον αρμόδιο φορέα καθενός από τα επόμενα κλιμάκια στα οποία αυτός τυχόν προσφεύγει. Οι ως άνω προθεσμίες μπορούν να αυξηθούν εφόσον κρίνεται απαραίτητο για τη συγκέντρωση στοιχείων σχετικά με την υπόθεση, ενέργεια για την οποία ενημερώνεται εγγράφως ο πα ραπονούμενος το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας. Η εξέταση των παραπόνων και η απάντηση επ αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πενήντα (50) ημέρες σε κάθε περίπτωση. 12. Η υποβολή παραπόνων ακολουθεί την ιεραρχική οδό. Στην περίπτωση που λόγω μεταθέσεως ο παρα πονούμενος δεν τελεί υπό τις διαταγές του Διοικητή ο οποίος του επέβαλε την ποινή, τότε τα παράπονά του προωθούνται ιεραρχικά μέχρι τον προϊστάμενο Διοικητή που είναι άμεσος ή έμμεσος προϊστάμενος και των δύο. Αυτός, αφού ζητήσει και λάβει την άποψη του Διοικη τή που επέβαλε την ποινή, εξετάζει τα παράπονα και αποφασίζει σχετικά. 13. Σε περίπτωση υπέρβασης ιεραρχίας κατά την υποβολή παραπόνων, ο προϊστάμενος Διοικητής στον οποίο απευθύνθηκε το παράπονο, εξετάζει αυτό επί της ουσίας και δίνει απάντηση στον παραπονούμενο. Στη συνέχεια δύναται να κινηθεί η διαδικασία πειθαρχικού ελέγχου του παραπονούμενου από το Διοικητή προς τον οποίο, ή δια του οποίου, αυτός όφειλε να υποβά λει το παράπονό του, εφόσον έχει δοθεί έγκριση προς τούτο από τον προϊστάμενο Διοικητή. 14. Η υπέρβαση της ιεραρχίας δεν έχει επιπτώσεις για τον παραπονούμενο μόνο όταν αυτός δεν πήρε καμία απάντηση για τα παράπονά του μετά την πάροδο των προθεσμιών που αναφέρονται στην παράγραφο 11. Στην περίπτωση αυτή ο παραπονούμενος μπορεί να απευ

14 5070 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) θυνθεί στην αμέσως προϊστάμενη Αρχή εκείνης που δεν του απάντησε, κοινοποιώντας την ενέργειά του αυτή στην αρχή η οποία δεν του απάντησε. 15. Κατά τη διενέργεια τακτικών διοικητικών επιθε ωρήσεων από τις Διοικήσεις, το ΑΤΑ και το ΓΕΑ, ο επικεφαλής μπορεί να εξετάσει κατά την κρίση του απευθείας παράπονο ή αίτημα Αξιωματικού, Ανθυπα σπιστή ή Οπλίτη, αφού λάβει υπόψη του τις απαντήσεις που του έχουν δοθεί, εκτός των περιπτώσεων που έχει δοθεί τελική απάντηση της Υπηρεσίας σύμφωνα με την παράγραφο 10. ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ΤΗΡΗΣΗ ΙΣΧΥΣ Άρθρο 26 ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 1. Όλοι οι Διοικητές, σε όλη την κλίμακα της Ιεραρχίας, είναι υπεύθυνοι για την ακριβή τήρηση των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού. 2. Οι διαταγές και οι οδηγίες, που δίνονται με σκοπό την εφαρμογή των διατάξεων αυτού του Κανονισμού, κυριαρχούνται από το πνεύμα και το σκοπό των δια τάξεων αυτών. 3. Οι Αξιωματικοί ερμηνεύουν τις διατάξεις του Κανο νισμού με βάση τη λογική, με οδηγό το συμφέρον της Υπηρεσίας και έχουν υπόψη τους ότι αυτές δεν αφήνουν περιθώρια για εξαιρέσεις. Άρθρο 27 ΙΣΧΥΣ 1. Ο παρών Κανονισμός ισχύει για όλους τους Στρα τιωτικούς που υπηρετούν σε Μονάδες, Υπηρεσίες και Μείζονες Σχηματισμούς της Πολεμικής Αεροπορίας, σε Νομικά Πρόσωπα και Οργανισμούς που συνδέονται με σχέση διοικητικής εξάρτησης με την Πολεμική Αεροπο ρία, καθώς και σε οποιαδήποτε Πολιτική Υπηρεσία. 2. Ο παρών Κανονισμός τίθεται σε ισχύ δύο (2) μήνες μετά από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυ βερνήσεως. Από την ίδια ημερομηνία καταργείται το π.δ. 178/1977 «Περί κυρώσεως Κανονισμού Πειθαρχίας της Ελληνικής Αεροπορίας», καθώς και κάθε διάταξη άλλου Κανονισμού που είναι αντίθετη με διάταξη του παρόντος. Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημο σίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 22 Μαΐου 2009 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ F (2) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 61 Απόσπαση της περιφέρειας του Δήμου Κερατσινίου, από το Έμμισθο Υποθηκοφυλακείο Πειραιώς και υπα γωγής του στο Ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυλακείο Νί καιας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Την παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 3680/1957 (Α 56), όπως αυτή ισχύει μετά την τροποποίησή της με την παρ. 9 του άρθρου 20 του ν. 2145/1993 (Α 98). 2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το π.δ. 63/ Την υπ αριθμ. 13/ γνωμοδότηση της Ολομέ λειας των Δικαστών του Πρωτοδικείου Πειραιώς. 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 5. Την υπ αριθμ. 56/ γνωμοδότηση του Συμ βουλίου της Επικρατείας. Με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, αποφασί ζουμε: Άρθρο ΜΟΝΟ Η περιφέρεια του Δήμου Κερατσινίου αποσπάται από το Έμμισθο Υποθηκοφυλακείο Πειραιώς και υπάγεται στο Ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυλακείο Νίκαιας. Στον Υπουργό Δικαιοσύνης αναθέτουμε τη δημοσίευ ση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 22 Μαΐου 2009 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

15

16 5072 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας Σε έντυπη μορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1, προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Άρθρο 1801 : Γενικές διατάξεις περί υποβολής παραπόνων. 1. Κάθε στρατιωτικός του Π.Ν. έχει το δικαίωµα να υποβάλει παράπονο σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Πειραιάς, Αριθ. Πρωτ.: / /16. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Πειραιάς, Αριθ. Πρωτ.: / /16. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ β Ταχ. Δ/νση Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο : 2001. Γενικές διατάξεις. 1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Πειθαρχία και Διαχείριση Παραπόνων στην Επιχείρηση

Πειθαρχία και Διαχείριση Παραπόνων στην Επιχείρηση Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις - Σύγχρονες Επιχειρήσεις Πειθαρχία και Διαχείριση Παραπόνων στην Επιχείρηση 3 η Ημέρα 12/6/2014 Πειθαρχικός Κώδικας Η πειθαρχία είναι ουσιώδης παράμετρος σε κάθε επιχείρηση για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Άρθρο : 1201. Ανάθεση καθηκόντων ιοικητού ή ιευθυντού. 1. Σε κάθε Ναυτική Υπηρεσία ξηράς ανεξάρτητη ή υποτεταγµένη και ανάλογα µε την αρµοδιότητα της

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ Δικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310277178, fax 2310235700, e-mail: gakidis1@otenet.gr Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ Άρθρο : 1301. Ο προορισµός του Στρατιωτικού στο Π.Ν. Ο Στρατιωτικός όρκος. 1. Οι Έλληνες και Ελληνίδες που υπηρετούν στις τάξεις του Πολεµικού Ναυτικού έχουν προορισµό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 152/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 152/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 29-10-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6915/29-10-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 152/2012 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ

1. ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 626 11 Μαΐου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του κανονισµού εσωτερικής υπηρεσίας του Αναθεωρητικού ικαστηρίου.. Έγκριση των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 03 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 03 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ Άρθρο 0301: Στρατιωτική εξουσία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 03 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 1. Η άσκηση ιοικήσεως στηρίζεται πάντοτε στην ανάθεση αντιστοίχου και συµφώνου προς τους νόµους στρατιωτικής εξουσίας. 2. Η στρατιωτική

Διαβάστε περισσότερα

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου»

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου» Άρθρο 83 ΥΠΕΔΥΦΚΑ 1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α ), που προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α ), αντικαθίσταται ως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΟΠ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΟΠ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΟΠ Φ.416/205235/12-11-01 «Ρυθμίσεις Θεμάτων Επαγγελματιών Οπλιτών» (ΦΕΚ Β 1610/5-12-2001) όπως ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίησή της με τη Φ.424/35/160822/Σ.2037/19-12-2007 (ΦΕΚ Β 2507/31-12-2007)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Άρθρο 0201: Ορισµός του Πολεµικού Ναυτικού 1. Ο όρος "Πολεµικό Ναυτικό", όπως χρησιµοποιείται στο κείµενο των ιατάξεων, δηλώνει το σύνολο των Ναυτικών και Αεροναυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.)

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Δρ. Σταύρος Α. Ευαγγελάτος Γενικός Επιθεωρητής ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις K.AJI. 162/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2522 της 13ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 162 Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΙΑΤΑΓΗ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΟΣ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΙΑΤΑΓΗ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΟΣ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΙΑΤΑΓΗ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΟΣ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί, Στρατεύσιμο και Πολιτικό Προσωπικό της Τακτικής Αεροπορίας, Σε εκτέλεση σχετικής απόφασης του ΚΥΣΕΑ αναλαμβάνω σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης Άρθρο 1 Το άρθρο 1 του ν. 3938/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΙIΙ. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ 1 ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Ο πειθαρχικός έλεγχος ασκείται πρωτοβάθμια από μόνιμη Επιτροπή Πειθαρχικού Ελέγχου διετούς θητείας, την οποία διορίζει η Σύγκλητος και επικυρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 93(i)/2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4181 Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2008 751 Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝTH. ΦΕΚ /10/2002 τ Β' Αριθ. Φ /324/105657/Δ1

ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝTH. ΦΕΚ /10/2002 τ Β' Αριθ. Φ /324/105657/Δ1 ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝTH ΦΕΚ 1340 16/10/2002 τ Β' Αριθ. Φ.353.1./324/105657/Δ1 Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Άρθρο 1. Σκοπός

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Άρθρο 1. Σκοπός ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Άρθρο 1 Σκοπός 1. Σκοπός του νόμου είναι η καταπολέμηση ιδιαίτερα σοβαρών εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας, που μπορούν να διασαλεύσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 170/2003 (Α 140)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 170/2003 (Α 140) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 170/2003 (Α 140) «Καθορισμός διοικητικών κυρώσεων, οργάνων και διαδικασία επιβολής τους στα διοικητικά όργανα των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου και στους ιδιοκτήτες των

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΓΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ 0-25/2007 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΓΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ 0-25/2007 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΓΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ 0-25/2007 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΩΝ α/α Τροπο ποιήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Προσωπικό Κανονισμοί 1990 και 1992

Διοικητικό Προσωπικό Κανονισμοί 1990 και 1992 Διοικητικό Προσωπικό Κανονισμοί 1990 και 1992 Κ.Δ.Π. 162/90 Κ.Δ.Π. 256/92 Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Διοικητικό Προσωπικό) Κανονισμοί του 1990 και (Διοικητικό Προσωπικό) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Π.Δ. 81/2002 (ΦΕΚ Α 57) περί συγχωνεύσεως των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

2. Το Π.Δ. 81/2002 (ΦΕΚ Α 57) περί συγχωνεύσεως των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 343/2002 ΦΕΚ: Α 284/22.11.2002 ΤΙΤΛΟΣ: ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 98/84 ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1998

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 Τίτλος: Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας. Προοίμιο: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» - 1 - Οι δημόσιοι υπάλληλοι περαιτέρω οφείλουν να

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Εσωτερικός Κανονισμός. Αντιμετώπιση Παραπτωμάτων

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Εσωτερικός Κανονισμός. Αντιμετώπιση Παραπτωμάτων ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Εσωτερικός Κανονισμός Αντιμετώπιση Παραπτωμάτων Λευκωσία 30 Μαρτίου 2015 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ 1. Καταγγελίες, διαφωνίες και διαφορές πρέπει να επιλύονται στο σύνολο τους με προσωπική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Ο Κώδικας αυτός Δεοντολογίας έχει συνταχθεί από την Επιτροπή Δεοντολογίας της Ενωσης με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Αρ. Φακ. 13.01.04 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Αρμόδιο Όργανο για την πειθαρχία των φοιτητών (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων

Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων Ενοποιημένη έκδοση Θεσπίστηκε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου MB/11/2008 της 14ης Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Κώδικας Επαγγελµατικής εοντολογίας (ΚΕ ) και τα Πρότυπα Επαγγ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Κώδικας Επαγγελµατικής εοντολογίας (ΚΕ ) και τα Πρότυπα Επαγγ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 1 ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Κώδικας Επαγγελµατικής εοντολογίας (ΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 31, 1.2.2002, σ. 1. ΕΕ: L 100, 8.4.2006,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΡΙΘ. ΦΑΚΕΛΟΥ:... ΑΡΙΘ. ΣΧΕΔΙΟΥ:... ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΡΙΘ. ΦΑΚΕΛΟΥ:... ΑΡΙΘ. ΣΧΕΔΙΟΥ:... ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... ΥΠΗΡΕΣΙΑ:... ΑΡΙΘ. ΦΑΚΕΛΟΥ:... ΑΡΙΘ. ΣΧΕΔΙΟΥ:... ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: Συντάχθηκε από τον/την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ... 3 2. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ... 3 3. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ... 4 4. ΠΟΙΝΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ L 230/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.6.2004 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 3ης Ιουνίου 2004 σχετικά με τους όρους και τις λεπτομέρειες διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας

ΜΕΛΕΤΗ. Παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας ΜΕΛΕΤΗ Παροχή υπηρεσιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων Η Συντάξας Πουλερέ Σοφία 1 Τεχνική Περιγραφή Αντικείμενο της παρούσας είναι η ανάθεση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 121/2008. Άρθρο 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 121/2008. Άρθρο 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 121/2008 Άρθρο 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟΣ Καθορίζονται ενιαία για τον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (ΟΠΑΔ) και όλους τους φορείς και κλάδους ασθένειας αρμοδιότητας Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ [1] ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Προοίμιο Η υιοθέτηση ενός Κώδικα Δεοντολογίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ενίσχυση του αισθήματος εμπιστοσύνης της κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (Ν.4057/2012 & Ν.4093/2012)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (Ν.4057/2012 & Ν.4093/2012) Φώτης Χαριτάκης Αιρετός ΠΥΣΠΕ Έβρου τηλ.: 6947981322 email: fxar12@gmail.com http://charitakis.wordpress.com Αλεξ/πολη 03/03/2013 Προς: Συναδέλφους, εκπαιδευτικούς Π.Ε. Έβρου ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ για το ΝΕΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 271 7 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ 1039 Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συ ντάξεων, της βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/ ) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου.

Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/ ) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου. Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/22-08-2014) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου. Έχοντας υπόψη: Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. Φ.10050/οικ. 20496/4067 (1) Ρυθμίσεις για το προσωπικό της ΔΕΗ που είναι αποσπασμένο στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ/ΤΑΠ ΔΕΗ και ΤΑΥΤΕΚΩ στους αντίστοιχους τομείς ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ NOMOΣ: 3448/2006 ΦΕΚ: Α 57/15.03.2006 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταίως παρατηρείται έξαρση του φαινομένου επιθέσεων, βιαιοπραγιών και διενέργειας ελέγχων σε αλλοδαπούς μετανάστες, σε σχέση με τη νομιμότητα της

Τελευταίως παρατηρείται έξαρση του φαινομένου επιθέσεων, βιαιοπραγιών και διενέργειας ελέγχων σε αλλοδαπούς μετανάστες, σε σχέση με τη νομιμότητα της Τελευταίως παρατηρείται έξαρση του φαινομένου επιθέσεων, βιαιοπραγιών και διενέργειας ελέγχων σε αλλοδαπούς μετανάστες, σε σχέση με τη νομιμότητα της εισόδου και διαμονής αυτών στη χώρα καθώς και της ασκήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΚΥΡΩΤΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΚΥΡΩΤΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Αριθμός απόφασης: 2886/2015 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΚΥΡΩΤΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Τμήμα Ε' Με μέλη τους : Περικλή Γκότση, Πρόεδρο Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων Λαδοπούλου Θεοφανώ και Αλεβιζοπούλου Δήμητρα,

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Εθνικών Ομάδων

Κανονισμοί Εθνικών Ομάδων ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ CYPRUS CHESS FEDERATION Κανονισμοί Εθνικών Ομάδων Μέρος Ι - Κατηγορίες Εθνικών Ομάδων 1. Για την καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση της Κύπρου σε διεθνείς ομαδικές διοργανώσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση νόμου: «Δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις»

Πρόταση νόμου: «Δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις» Πρόταση νόμου: «Δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις» Κεφάλαιο Α Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η διασφάλιση της άσκησης του δικαιώματος του συνέρχεσθαι δημοσίως και εν υπαίθρω,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών -Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος

ΘΕΜΑ: Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών -Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 20 Αυγούστου 2007 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 18.19/1555/οικ.21192

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Κεφάλαιο αυτό αντικαθιστά το "Περί πειθαρχικών ποινών Π.Ν." Β.Διάταγμα του 1939, όπως αναφέρεται στις τελικές Διατάξεις του άρθρου 28 των Δ.Ν.

2. Το Κεφάλαιο αυτό αντικαθιστά το Περί πειθαρχικών ποινών Π.Ν. Β.Διάταγμα του 1939, όπως αναφέρεται στις τελικές Διατάξεις του άρθρου 28 των Δ.Ν. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17 ΠΕΡΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΠΟΙΝΩΝ Αρθρο : 1701. Σκοπός του Κεφαλαίου. 1. Στο Κεφάλαιο αυτό καθορίζονται οι πειθαρχικές και υπηρεσιακές παραβάσεις διά τις οποίες επιβάλλεται πειθαρχική ποινή στο στρατιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3828, 31/3/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3828, 31/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2001 Συνοπτικός τίτλος. 94(Ι) του 2001 του άρθρου 3 1. Ο Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί Άδειας Οδήγησης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 και θα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 881/92 του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 106(Ι)/2013 106(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ Άρθρο 1 Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς 1. Επιτρέπεται με άδεια που εκδίδεται από τον Αρχηγό

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ.: /19086/2016 ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αριθμ. Πρωτ.: /19086/2016 ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 03/03/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ Αριθμ. Πρωτ.: 2415.9/19086/2016 ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ Άρθρο: 0601. Ισχύς των διατάξεων του Κεφαλαίου. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία.

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Ερωτήσεις- Απαντήσεις για την Περιβαλλοντική Ευθύνη. Σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζεται η ευθύνη για περιβαλλοντική ζημιά;

Χρήσιμες Ερωτήσεις- Απαντήσεις για την Περιβαλλοντική Ευθύνη. Σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζεται η ευθύνη για περιβαλλοντική ζημιά; Χρήσιμες Ερωτήσεις- Απαντήσεις για την Περιβαλλοντική Ευθύνη Σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζεται η ευθύνη για περιβαλλοντική ζημιά; Ζημιά σε προστατευόμενα είδη και φυσικούς οικοτόπους, ήτοι οποιαδήποτε ζημία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 .Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Μάρτιος 2016

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Μάρτιος 2016 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Μάρτιος 2016 Α. Εισαγωγικές Διατάξεις 1 Το παρόν κείμενο είναι ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας που υιοθέτησε η Επιτροπή Δεοντολογίας. Ο Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Όργανα και διαδικασία πειθαρχικής δίωξης εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Όργανα και διαδικασία πειθαρχικής δίωξης εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Π.Δ. 47/2006 - ΦΕΚ 48/Α/2.3.2006 Όργανα και διαδικασία πειθαρχικής δίωξης εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΑΘΗΝΑ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Εισαγωγικό Σημείωμα Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) είναι μη κερδοσκοπικό Σωματείο, που ως σκοπό έχει τη «διάδοση των αρχών και της σωστής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Αρμόδιο Όργανο για τον πειθαρχικό έλεγχο των φοιτητών (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1566-2/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 91 /2016

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1566-2/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 91 /2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 29-09-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1566-2/29-09-2016 Α Π Ο Φ Α Σ Η 91 /2016 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε, µετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Για σκοπούς ολοκλήρωσης της εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012 Αρ.4338, 8.6.2012 69(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 156(Ι) του 2002 10(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΠ. ΚΑΙΣΑΡΗ δικηγόρος ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (μετά τις τροποποιήσεις των ν. 4057/2012 και 4093/2012) Κατ άρθρο Ερμηνεία Νομολογία ΤΟΜΟΣ A ΝΟΜΟΡΑΜΑ.ΝΤ - Τσαλαπάτης Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

«Προσωρινή τοποθέτηση πρώην δημοτικών αστυνομικών στην Ελληνική Αστυνομία.»

«Προσωρινή τοποθέτηση πρώην δημοτικών αστυνομικών στην Ελληνική Αστυνομία.» ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΣ Ε Π Ι Τ Ε Λ Ε Ι Ο ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ Ο εθελοντισμός είναι μια δραστηριότητα που πραγματοποιείται μέσω μη κερδοσκοπικών οργανώσεων ή

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα»

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΕΠ Στερεά Ελλάδα 2014-2020, 2/7/2015

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4514, 5.6.2015 81(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ. στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»).

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4514, 5.6.2015 81(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ. στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»). Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4514, 5.6.2015 Ν. 81(Ι)/2015 81(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 249. 70 του 1962

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ. 1. Ν. 1667/1986,Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ. 1. Ν. 1667/1986,Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 1. Ν. 1667/1986,Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις. Αρ. 1 1. Αστικός συνεταιρισμός είναι εκούσια ένωση προσώπων με οικονομικό σκοπό, η οποία, χωρίς να αναπτύσσει δραστηριότητες αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου της του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2014-2020 σελ 1 από 6 Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της Η Επιτροπή Παρακολούθησης (Επ.Πα.) του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΕΠ ΚΜ 2014-2020, 19/6/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ» Όπως αναφέρεται στην από 19 Οκτωβρίου 2010, προς την Βουλή των Ελλήνων, Έκθεση της Ειδικής Μόνιμης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2814-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 88/2015

Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2814-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 88/2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα, 29-07-2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2814-1/29-07-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 88/2015 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 16(Ι)/92 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2686 της 6ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ρυθμίσεως της Άσκησης του Επαγγέλματος των Οπτικών Νόμος του 1992 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΒΠΧ-ΔΛΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: ΒΛΒΠΧ-ΔΛΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 30 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/47/οικ.21243 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 180(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟ. Για σκοπούς εναρμόνησης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητος με τίτλο

Αριθμός 180(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟ. Για σκοπούς εναρμόνησης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητος με τίτλο .Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3 638, 27. 9.2002 Ν. 1 80 (Ι)/2002 Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης Άρθρο 2 Αρμοδιότητες του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης

Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης Άρθρο 2 Αρμοδιότητες του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 σελ 1 από 6 Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Πρωτ. οικ. 6250

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Πρωτ. οικ. 6250 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. οικ. 6250 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.» ----------. ---------- Άρθρο 1 Δικαιούμενοι στην άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 0 ΛΙΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Περιεχόμενα Σελ. 1 Δήλωση Διοίκησης Σελ. 2 Βασικές Αρχές Λειτουργίας 1. Ανθρώπινα Δικαιώματα 2. Δίκαιες Συνθήκες Εργασίας 3. Σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. Καταστατικό

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. Καταστατικό ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Καταστατικό Προοίμιο Το φοβερό μεταπολιτευτικό αδιέξοδο, εθνικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό, βύθισε την ελληνική κοινωνία σε μια βαθύτατη κρίση αξιών. Οι πολιτικές δυνάμεις του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3414, 23/6/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3414, 23/6/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3414 της 23ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2000 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχικές Διαδικασίες και Τοπική διακυβέρνηση

Συμμετοχικές Διαδικασίες και Τοπική διακυβέρνηση Συμμετοχικές Διαδικασίες και Τοπική διακυβέρνηση Θεσμοί, Όργανα και Δομή της Δημόσιας Διοίκησης Χαρίτα Βλάχου Γεωπόνος Αγροτικής Οικονομίας Στέλεχος Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μ-Θ Σήμερα Ποιό είναι το πολίτευμα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα