ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Άρθρο : Ανάθεση καθηκόντων ιοικητού ή ιευθυντού. 1. Σε κάθε Ναυτική Υπηρεσία ξηράς ανεξάρτητη ή υποτεταγµένη και ανάλογα µε την αρµοδιότητα της τοποθετείται ιοικητής ή ιευθυντής (διά τον αρµόζοντα κατά περίπτωση τίτλο βλ. άρθρο Ν 0409 παρ.4) κατάλληλος Αξιωµατικός ανώτερος σε βαθµό ή αρχαιότερος από όλους τους Αξιωµατικούς που υπηρετούν σε αυτήν. 2. Η ανάθεση των καθηκόντων του ιοικητού ή ιευθυντού Ναυτικής Υπηρεσίας γίνεται : α. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αµύνης κατόπιν εισηγήσεως της Ηγεσίας του Π.Ν., διά τους Αξιωµατικούς ανωτάτου και ανωτέρου βαθµού. β. Με απόφαση του Α/ΓΕΝ, διά τους Αξιωµατικούς κατωτέρου βαθµού. 3. Οι ιοικητές ή ιευθυντές των Ναυτικών Υπηρεσιών είναι στην ιεραρχία της ιοικήσεως ισότιµοι µε τους Κυβερνήτες των Πολεµικών Πλοίων, µαζί µε τους οποίους αποτελούν το κατώτατο κλιµάκιο στη ιοικητική οργάνωση του Π.Ν. σύµφωνα µε το άρθρο Ν Όπου στο Κεφάλαιο αυτό αναφέρεται ο ιοικητής Ναυτικής Υπηρεσίας νοείται ταυτόχρονα και ο ιευθυντής Ναυτικής Υπηρεσίας. Άρθρο : Ανάληψη Καθηκόντων ιοικητού Ενηµέρωση από τον προκάτοχο. Η ανάληψη των καθηκόντων ιοικητού Ναυτικής Υπηρεσίας και η ενηµέρωσή του από τον προκάτοχο γίνεται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στα άρθρα Ν 1104 και Ν 1105, τα οποία προσαρµόζονται ανάλογα µε τις ειδικές συνθήκες σε κάθε περίπτωση.

2 Άρθρο : Πρωτόκολλα παραδόσεως παραλαβής ιοικητών. Το πρωτόκολλα που προετοιµάζονται από τον παραδίδοντα ιοικητή και υπογράφονται από αµφοτέρους τον παραδίδοντα και τον παραλαµβάνοντα κατά την ανάληψη της ιοικήσεως, είναι τα καθοριζόµενα στο άρθρο Ν Άρθρο: Έκθεση καταστάσεως της Ν.Υπηρεσίας µετά την παραλαβή. 1. Εντός δύο µηνών από της παραλαβής των καθηκόντων του και µετά από λεπτοµερή επιθεώρηση της Ναυτικής Υπηρεσίας ο ιοικητής υποβάλλει έκθεση στον αµέσως προϊστάµενό του ιοικητή, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση της Ναυτικής Υπηρεσίας από απόψεως υλικού και προσωπικού. 2. Η σύνταξη και ο τρόπος υποβολής ακολουθεί τα καθοριζόµενα στο άρθρο Ν Άρθρο : Ευθύνη του ιοικητού Ναυτικής Υπηρεσίας. 1. Ο ιοικητής της Ναυτικής Υπηρεσίας είναι υπεύθυνος έναντι του αµέσως προϊσταµένου του διά την εκπλήρωση της αποστολής που έχει ανατεθεί στην υπηρεσία του και ισχύουν διά αυτόν τα αναφερόµενα στο άρθρο Ν Η ευθύνη της ασφαλείας της Ναυτικής υπηρεσίας, της πειθαρχίας, διαγωγής, εµφανίσεως, αποδόσεως, ευεξίας του προσωπικού της, της αποδοτικής λειτουργίας του υλικού και της συνολικής αποτελεσµατικότητάς της διά την εκτέλεση της αποστολής της εν ειρήνη και εν πολέµω, ανατίθεται πλήρως στον ιοικητή της. 3. Η ως άνω πλήρης ευθύνη του ιοικητού απαιτεί και την αντίστοιχη εξουσία µε την οποία και περιβάλλεται από τους Νόµους, τις ιατάξεις του Π.Ν. και τους Κανονισµούς. Ο ιοικητής δύναται κατά την κρίση του και όπου το επιτρέπουν οι Κανονισµοί να µεταβιβάσει µέρος της εξουσίας, του διά την εκτέλεση των λεπτοµερειών. Αυτή η µεταβίβαση εξουσίας όµως, δεν τον απαλλάσσει της ως άνω πλήρους και συνεχούς ευθύνης διά την Ναυτική Υπηρεσία. Άρθρο : Τα γενικά καθήκοντα του ιοικητού Ναυτικής Υπηρεσίας. Στο πλαίσιο των καθηκόντων που ασκεί προς εκπλήρωση της αποστολής η οποία έχει ανατεθεί στην Ναυτική Υπηρεσία στην οποία πρόισταται ο ιοικητής:

3 α. Μεριµνά διά την εφαρµογή του ιδρυτικού νόµου ή του Κανονισµού Οργανώσεως και Λειτουργίας της Υπηρεσίας. Αναθέτει τα καθήκοντα σύµφωνα µε αυτούς, τις ισχύουσες διαταγές και κατά την κρίση του, όπου δεν υφίστανται οδηγίες, διά την πλέον αποδοτική χρησιµοποίηση του προσωπικού και ρυθµίζει την υπηρεσία των Αξιωµατικών, Ανθυπασπιστών, Υπαξιωµατικών και του πληρώµατος. β. Στις ενέργειες του έχει ως οδηγό τις επιταγές του Συντάγµατος, τους Νόµους και τις ισχύουσες ιατάξεις του Π.Ν. καθώς και τις διαταγές και οδηγίες των προϊσταµένων του Αρχών. Σε περίπτωση ελλείψεως των τελευταίων και όπου πρέπει να ληφθούν αποφάσεις χωρίς καθυστέρηση, ενεργεί κατά την προσωπική του εκτίµηση µε οδηγό το ενιαίο πνεύµα, τις παραδόσεις του Π.Ν. και µε γνώµονα πάντοτε το συµφέρον της Υπηρεσίας άνευ φόβου αναλήψεως ευθυνών. γ. ίδει κατευθύνσεις λειτουργίας της Υπηρεσίας του, συντονίζων τις εργασίες των διαφόρων τµηµάτων και δραστηριοτήτων, ώστε η εν γένει υπηρεσία να διεξάγεται οµαλά και αποδοτικά. δ. Εφόσον υπό τις διαταγές του υπηρετεί Πολιτικό προσωπικό, ρυθµίζει τον τρόπο της υπηρεσίας του προσωπικού αυτού σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία τους Κανονισµούς και τις ειδικές διαταγές διά κάθε περίπτωση και ελέγχει σύµφωνα µε τα ανωτέρω την απόδοσή του. ε. Στη µέριµνά του διά την ευεξία του πληρώµατος λαµβάνει υπόψη του και προσαρµόζει στις συνθήκες της Υπηρεσίας του τα καθοριζόµενα στο άρθρο Ν στ. ιά τα θέµατα φυσικής ασφάλειας της Ναυτικής Υπηρεσίας, τις διατάξεις ασφαλείας προσωπικού και την ασφάλεια διαβαθµισµένου υλικού και επικοινωνιών, εφαρµόζει, µεταξύ άλλων µέτρων που προκύπτουν από σχετική νοµοθεσία ή άλλες διατάξεις, τα καθοριζόµενα στο άρθρο Ν 1 124, προσαρµόζοντας αυτά στις ειδικές συνθήκες της Υπηρεσίας του. ζ. Στο πλαίσιο της αρµοδιότητος που καλύπτει η Υπηρεσία του µέσα στο συγκρότηµα ή ιοίκηση που υπάγεται, µελετά και εισηγείται στον αµέσως προϊστάµενό του ιοικητή ή Αρχηγό, την λήψη κάθε µέτρου ή εκτέλεση εργασιών και βελτιώσεων µε τις οποίες κατά την κρίση του η Υπηρεσία του θα γίνει αποτελεσµατικότερη. η. Μεριµνά διά την έγκαιρη και επιτυχή αποπεράτωση των διαφόρων εργασιών συντηρήσεως των κτιριακών εγκαταστάσεων και ευκολιών της Υπηρεσίας του.

4 Άρθρο : Εξουσία του ιοικητού Ναυτικής Υπηρεσίας. 1. Ο ιοικητής Ν.Υπηρεσίας ασκεί την εξουσία που του παρέχουν οι Νόµοι, οι ιατάξεις του Π.Ν. και οι Κανονισµοί επί παντός προσώπου, στρατιωτικού ή µη που υπηρετεί ή ευρίσκεται µέσα στην περιοχή της Ν.Υπηρεσίας, έστω και υπό την ιδιότητα του επισκέπτου. 2. Ουδείς δύναται να προσκαλέσει, εκτός περιπτώσεων που είναι αναγκαίες διά την εκτέλεση της υπηρεσίας, οποιοδήποτε πρόσωπο δι'επίσκεψη της Ναυτικής Υπηρεσίας χωρίς, την άδεια του ιοικητού ή του εξουσιοδοτηµένου από αυτόν Γραφείου Ασφαλείας. Εκ των επισκεπτών ουδείς δύναται να διανυκτερεύσει εντός της περιοχής της Ναυτικής Υπηρεσίας χωρίς την άδεια του ιοικητού ή Αρχηγού στον οποίο αυτή υπάγεται. Ειδικοί κανονισµοί ή διατάξεις, ρυθµίζουν άλλως τα των επισκέψεων σε λέσχες και περιοχές, που έχουν χαρακτηρισθεί ως οικισµοί ή θέρετρα του Π.Ν. Άρθρο : Εποπτεία επί της Ναυτικής Υπηρεσίας. Ο ιοικητής Ναυτικής Υπηρεσίας, ασκεί την εποπτεία στην Υπηρεσία του σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο άρθρο Ν 1110 προσαρµοζόµενα διά την Ναυτική Υπηρεσία. Άρθρο : Αρχεία-βιβλία τηρούµενα υπό του ιοικητού Ναυτικής Υπηρεσίας. Τα αρχεία και βιβλία που τηρούνται στην Ναυτική Υπηρεσία και θεωρούνται από τον ιοικητή αναφέρονται στο Κεφάλαιο 35 του Βου Μέρους των ιατάξεων Π.Ν. Άρθρο : Αντικατάσταση ιοικητού Ν.Υπηρεσίας κατά την απουσία του Αναπλήρωση αυτού. 1. Ο ιοικητής Ναυτικής Υπηρεσίας αντικαθίσταται κατά την απουσία του όπως ορίζει το άρθρο Ν 0413 παρ.4ζ δι'αυτόν. 2. ιά την συνήθη στην υπηρεσία αναπλήρωση του ιοικητού Ναυτικής Υπηρεσίας από τον Υποδιοικητή ή τον Αξιωµατικό Φυλακής ισχύουν τα διά τον Κυβερνήτη Πολεµικού Πλοίου αντιστοίχως καθοριζόµενα στο άρθρο Ν 1116.

5 Άρθρο : Αρµοδιότητες του ιοικητού Ναυτικής Υπηρεσίας διά τα δικαστικά θέµατα. ιά τις αρµοδιότητες αυτές του ιοικητού Ναυτικής Υπηρεσίας ισχύουν τα διά τον Κυβερνήτη Πολεµικού Πλοίου αντιστοίχως καθοριζόµενα στο άρθρο Ν Άρθρο : Ενέργειες του ιοικητού Ναυτικής Υπηρεσίας σε περίπτωση ατυχήµατος προσωπικού. ιά τις αναλαµβανόµενες ενέργειες ισχύουν τα διά τον Κυβερνήτη Πολεµικού Πλοίου αντιστοίχως καθοριζόµενα στο άρθρο Ν Άρθρο : Άλλα άρθρα του Κεφαλαίου 11 περί του Κυβερνήτου ισχύοντα και διά τον ιοικητή Ναυτικής Υπηρεσίας. Τα ακόλουθα άρθρα του Κεφαλαίου 11 περί του Κυβερνήτου Πολεµικού Πλοίου έχουν ισχύν και διά τον ιοικητή Ναυτικής Υπηρεσίας προσαρµοζόµενα στις ειδικές συνθήκες Ναυτικής Υπηρεσίες ξηράς: α. Άρθρο 1143 : ιά τα καθήκοντα αυτού τα σχετικά µε την χρηµατική διαχείριση. β. Άρθρο 1144 : ιά τα καθήκοντα αυτού τα σχετικά µε την τροφοδοσία πληρώµατος. γ. Άρθρο 1145 : ιά τα καθήκοντα αυτού τα σχετικά µε τον ιµατισµό του πληρώµατος. δ. Άρθρο 1146 : ιά τις αρµοδιότητες και ευθύνες αυτού τις σχετικές µε τον εφοδιασµό και την γενική διαχείριση του υλικού. ε. Άρθρο 1147 : ιά τα καθήκοντα αυτού τα σχετικά µε τα είδη απογραφής. στ. Άρθρο 1148 : ιά τα καθήκοντα αυτού τα σχετικά µε την λειτουργία και συντήρηση του υλικού.

6 Άρθρο 1214: Σχέσεις µε αρχαιότερο ιοικητή. 1. Όταν στην ίδια περιοχή εδρεύουν δύο ή περισσότερες Ναυτικές Υπηρεσίες, ο ανώτερος σε βαθµό ή, σε περίπτωση οµοιοβάθµων, ο αρχαιότερος των ιοικητών, έχει τις δικαιοδοσίες και τα δικαιώµατα του αρχαιοτέρου ιοικητού, όπως καθορίζονται δι' αυτόν στο Κεφάλαιο 10 των ιατάξεων Π.Ν. Το αυτό ισχύει και διά την περίπτωση κατά την οποία στην περιοχή της Ναυτικής Υπηρεσίας ευρίσκονται πλοίο ή πλοία των οποίων οι Κυβερνήτες είναι νεότεροι του αρχαιοτέρου ιοικητού. 2. Κατά την άφιξη και παραµονή στην περιοχή της Ναυτικής Υπηρεσίας, Πολεµικού Πλοίου ή γενικώς Ναυτικής υνάµεως µε Κυβερνήτη ή ιοικητή αρχαιότερο του ιοικητού αυτής, ο πρώτος δεν θεωρείται ως αρχαιότερος ιοικητής και διά την Ναυτική Υπηρεσία, η οποία εκτελεί την αποστολή της και παρέχει τις ευκολίες και την ιοικητική της µέριµνα σύµφωνα µε τις διατάξεις, τις διαταγές και τους κανόνες που ισχύουν. Το ΓΕΝ είναι δυνατόν σε περιπτώσεις µονίµου εγκαταστάσεως Ναυτικής υνάµεως ή άλλες ειδικές περιπτώσεις να ορίσει διά διαταγής του τον ιοικητή της Ναυτικής υνάµεως ως αρχαιότερο ιοικητή και διά την Ναυτική Υπηρεσία. Σε κάθε περίπτωση ο ιοικητής της Ναυτικής Υπηρεσίας οφείλει, σε στενή επαφή µε τον ιοικητή των Ναυτικών υνάµεων, να συνεργασθεί και να του υποβάλει τις ισχύουσες ειδικές διαταγές διά την περιοχή, ενώ ο ιοικητής της Ναυτικής υνάµεως οφείλει να µεριµνά διά την πι- στή τους εφαρµογή από το προσωπικό του. Άρθρο : ικαιοδοσία του ιοικητού Ναυτικής Υπηρεσίας επί των πλοίων που υπάγονται σε αυτόν. 1. Η δικαιοδοσία του ιοικητού Ναυτικής Υπηρεσίας επι πλοίων που υπάγονται σε αυτόν ρυθµίζεται από την µορφή σχέσεως διοικήσεως που εγκαθιστά η διαταγή υπαγωγής, όπως αυτή προσδιορίζεται στο Κεφάλαιο 05 των ιατάξεων Π.Ν. 2. Στην περίπτωση υπαγωγής πλοίων σε Ναυτική Υπηρεσία διά την διοικητική υπ' αυτής διοίκηση τους, ο ιοικητής ασκεί τις αρµοδιότητες του ιοικητού Οµάδος Πλοίων. 3. Στην περίπτωση υπαγωγής πλοίων σε Ναυτική Υπηρεσία διά την άσκηση του επιχειρησιακού ελέγχου, ο ιοικητής αυτής δεν έχει αρµοδιότητα επεµβάσεως στην εσωτερική τους υπηρεσία ούτε άλλη διοικητική δικαιοδοσία. Στα πλαίσια του ασκουµένου επιχειρησιακού ελέγχου, ο ιοικητής αναφέρει ιεραρχικώς ενδεχόµενες παρατηρήσεις του διά τυχόν εκτροπή του πλοίου ή των πλοίων από την αποστολή τους και κοινοποιεί τις αναφορές του στο πλοίο και τις προϊστάµενες αρχές αυτού. 4. Αν η διάθεση ή υπαγωγή του πλοίου στην δικαιοδοσία Ναυτικής

7 Υπηρεσίας πρόκειται να διαρκέσει µεγάλο χρονικό διάστηµα, η διαθέτουσα το πλοίο αρχή δύναται µε την υπαγωγή αυτού στον επιχειρησιακό έλεγχο της Ναυτικής Υπηρεσίας να µεταβιβάσει αρµοδίως και τον διοικητικό έλεγχο ή επι µέρους θέµατα αυτού στον ιοικητή της Ναυτικής Υπηρεσίας. Άρθρο 1216: Αναφορές απόπλου κατάπλου πλοίων. 1. Ο ιοικητής Ναυτικής Υπηρεσίας µε έδρα σε περιοχή λιµένος ή όρµου, όπως ειδικώς προσδιορίζεται από ιαταγή του ΓΕΝ, αναφέρει αµέσως τον κατάπλου και απόπλου κάθε Πολεµικού Πλοίου του Π.Ν. ή ξένου, επίσης δε, όπου επιβάλλεται λόγω ειδικών περιστάσεων, τις κινήσεις εµπορικών πλοίων. 2. ιά τις αναφορές αυτές ο ιοικητής συµµορφώνεται µε το άρθρο Ν 1136 και την σχετική Μόνιµη ιαταγή του ΓΕΝ που αναφέρεται στο θέµα αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο : 2001. Γενικές διατάξεις. 1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Ν 2292/1995: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΕΘΑ.ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝ.ΒΛ.& Ν.3883/2010 (81396) Αρθρο 0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 160

Ν 2292/1995: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΕΘΑ.ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝ.ΒΛ.& Ν.3883/2010 (81396) Αρθρο 0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 160 Ν 2292/1995: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΕΘΑ.ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝ.ΒΛ.& Ν.3883/2010 (81396) Αρθρο 0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 160 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2292 ΦΕΚ Α'35 Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Σύσταση και Καταστατικό της «Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Α.Ε.» (Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.-) και λοιπές οργανωτικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 20-1 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 20-1 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 20-1 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ/3β ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΚ 20-1 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ... 3 ΣΥΝΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 82/2006 (ΦΕΚ Α - 86/19.04.2006)

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 82/2006 (ΦΕΚ Α - 86/19.04.2006) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 82/2006 Ενηµερώθηκε :22/1/2013 (ΦΕΚ Α - 86/19.04.2006) Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, εξεταζόµενα µαθήµατα και διαδικασία προαγωγικών εξετάσεων για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων Αρχιφυλάκων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.1 ιοικητικό Συµβούλιο Α.2 Ισορροπία ιοικητικού Συµβουλίου Α.3 Παροχή Πληροφοριών Α.4 ιορισµοί στο ιοικητικό Συµβούλιο Α.5 Επανεκλογή

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Σύστασης και Λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης

Κανονισµός Σύστασης και Λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης Κανονισµός Σύστασης και Λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης Περιεχόµενα Άρθρο 1. Γενικά θέµατα και ορισµοί- Τεχνικά Όργανα Τυποποίησης...2 Άρθρο 2. Έργο της Τεχνικής Επιτροπής Τοµέα (ΤΕ-Τ) και της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘΜ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. τη διάταξη του άρθρου 3 του ν. 3242/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΚΤ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΚΤ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕNΑ ΜΕΡΗ, ΕΠIΘΥΜΩNΤΑΣ να καθορίσουν το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ N. 2552/1997 ( όπως τροποποιήθηκε από το αρθ. 14 του Ν. 2817/2000*, από το αρθ. 3 του Ν. 3027/2002**, από το αρθ. 13 του Ν. 3260/2004***& από το αρθ. 19

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

http://www.sev.org.gr/uploads/pdf/ked_teliko_jan2011.pdf

http://www.sev.org.gr/uploads/pdf/ked_teliko_jan2011.pdf ήλωση Εταιρικής ιακυβέρνησης (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 1. Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 1. Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση ιδιωτικών Κλινικών

Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση ιδιωτικών Κλινικών Π.Δ. 247/91 (ΦΕΚ 93 Α') : Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση ιδιωτικών Κλινικών Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρ.53 του Ν.1892/90 Για τον εκσυγχρονισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 2.ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 4 3.ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΑ -ΕΑΠΑΕ 5 3.1.

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----

Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

[σηµειώνεται ότι το παρόν διάταγµα συµπληρώνεται µε το Π.. 159/1999 (ΦΕΚ 157/Α/3-8-99)]

[σηµειώνεται ότι το παρόν διάταγµα συµπληρώνεται µε το Π.. 159/1999 (ΦΕΚ 157/Α/3-8-99)] ΠPOE PIKO IATAΓMA 17/1996 "Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 89/391/EOK και 91/383/EOK" (ΦEK 11/A/18-1-96) [σηµειώνεται ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 120/2008 ΦΕΚ: Α 182/02-9-2008. Πειθαρχικό ίκαιο Αστυνοµικού Προσωπικού

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 120/2008 ΦΕΚ: Α 182/02-9-2008. Πειθαρχικό ίκαιο Αστυνοµικού Προσωπικού ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 120/2008 ΦΕΚ: Α 182/02-9-2008 Πειθαρχικό ίκαιο Αστυνοµικού Προσωπικού Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 3 του ν.2334/1995 «Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Που µπορείτε να έχετε περισσότερες πληροφορίες για την εργατική νοµοθεσία για

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Απρίλιος 2009 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση: Νίκης 10, Σύνταγµα Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Ν. 2519/21-8-97 (ΦΕΚ 165 Α') Ανάπτυξη και εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, οργάνωση των υγειονοµικών υπηρεσιών, ρυθµίσεις για το φάρµακο και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΠΟΛ. 1084 :Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορ. εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) 1.2.2002 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 31/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 178/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της28ηςιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Διοίκηση Δήμου Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

3 2.1 : . / .. / /

3 2.1 : . /  .. /   / Υποέργο 3 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» της Πράξης «Επιµόρφωση Στελεχών ιοίκησης της Εκπαίδευσης» του Μέτρου 2.1 του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Άρθρο 2 Λειτουργία της Αρχής

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Άρθρο 2 Λειτουργία της Αρχής Αριθ.209 Κανονισµός Λειτουργίας της Αρχής Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΦΕΚ Β 336/2000), όπως τροποποιήθηκε µε τις µε αριθ. πρωτ. Γ/ΕΞ/2015/22-04-2008 (ΦΕΚ Β 859) και Γ/ΕΞ/3082/03-05-2011 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα