ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο : Γενικές διατάξεις. 1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία. Σε περίπτωση τυχόν αντιθέσεώς τους προς διατάξεις των εκάστοτε ισχυόντων Νόµων ή διαταγµάτων που εκδόθηκαν επί τη βάσει αυτών, κατισχύουν πάντοτε οι τελευταίες. 2. Μετακινήσεις στρατιωτικού προσωπικού είναι γενικά οι κάθε είδους κινήσεις µεµονωµένου στρατιωτικού ή οργανικών ή µη οργανικών τµηµάτων προσωπικού, από µία µονάδα σε άλλη δι' υπηρεσιακούς λόγους, ή κινήσεις αυτών δι' εκτέλεση υπηρεσίας. Ειδικότερα µε τον όρο νοούνται: α. Η αρχική τοποθέτηση στρατιωτικών σε µονάδες. β. Η αποµάκρυνση ή προσωρινή αποµάκρυνση στρατιωτικών από την οργανική δύναµη µιας µονάδος και µετάθεση ή απόσπασή τους αντιστοίχως στην δύναµη µιας άλλης. γ. Η µετακινησή τους δι'εκτέλεση υπηρεσίας. δ. Η διαγραφή τους από τις τάξεις του Π.Ν. 3. Οι µετακινήσεις, ανάλογα µε τον σκοπό που εξυπηρετούν, διακρίνονται σε : α. Τοποθετήσεις. β. Μεταθέσεις. γ. Αποσπάσεις. δ. ιάθεση προσωπικού. ε. Μετασταθµεύσεις. στ. Εκτέλεση υπηρεσίας. 4. ιά κάθε µετακίνηση απαιτείται διαταγή αρµοδίας προισταµένης αρχής ή διαταγή του ιοικητού της µονάδος διά την ικανοποίηση συγκεκριµένης υπηρεσιακής απαιτήσεως. Στη διαταγή µετακινήσεως

2 καθορίζονται οι όροι και οι λεπτοµέρειες της κινήσεως δια την µετάβαση ή και την επιστροφή, στοιχεία τα οποία αναγράφονται και στο εκδιδόµενο διά κάθε µετακίνηση ειδικό έντυπο του Φύλλου Πορείας. 5. Φύλλα Πορείας. α. Στρατιωτικοί, κατά τις µεµονωµένες ή οµαδικές τους µετακινήσεις της παραγράφου 3, εφοδιάζονται µε Φύλλο Πορείας. Τα κριτήρια διά την απαίτηση εκδόσεως Φύλλου Πορείας καθορίζονται σε σχετική ιαταγή του ΓΕΝ. β. Στα ατοµικά Φύλλα Πορείας αναφέρονται τα στοιχεία αυτού που µετακινείται, η µονάδα ή ο τόπος όπου θα µεταβεί, ο σκοπός της µετακινήσεως, τα στοιχεία της διαταγής η οποία διατάσει την µετακίνηση, η ηµεροµηνία αναχωρήσεως και επανόδου. Αν πρόκειται περί µεταθέσεως ή αποσπάσεως αναγράφεται η ηµεροµηνία από της οποίας λογίζεται στην νέα µονάδα και διαγράφεται από την παλαιά. Επίσης αναγράφεται το σύνολο του υπολοίπου των αδειών (κανονικών και προφορικών) διά το οικείο ηµερολογιακό έτος. γ. Στα Οµαδικά Φύλλα Πορείας, αναφέρονται ονοµαστικά ο επικεφαλής και όλοι οι οποίοι ανήκουν στο µετακινούµενο τµήµα. δ. Τα Φύλλα Πορείας θεωρούνται διά την άφιξη των µετακινουµένων, από την µονάδα η οποία τους δέχεται στις περιπτώσεις τοποθετήσεων, µεταθέσεων, αποσπάσεων, διαθέσεως προσωπικού και µετασταθµεύσεων. ι' άλλες περιπτώσεις µετακινήσεων, όπως δι' εκτέλεση υπηρεσίας, η θεώρηση γίνεται όπως καθορίζεται από διαταγές του ΓΕΝ. ε. Τα Φύλλα Πορείας των στρατιωτικών που µεταβαίνουν στο εξωτερικό θεωρούνται διά την έξοδο και είσοδο στο Ελληνικό έδαφος, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα σε σχετική διαταγή του ΓΕΝ. στ. ιαταγή του ΓΕΝ ρυθµίζει, σύµφωνα µε τους ισχύοντες νόµους, τα θέµατα αποζηµιώσεως στρατιωτικών που µετακινούνται δι'υπηρεσιακούς λόγους. ζ. Ο στρατιωτικός που µετακινείται µε Φύλλο Πορείας είναι υποχρεωµένος να αναχωρήσει διά τον προορισµό του σε καθοριζόµενο χρονικό διάστηµα και µετά την άφιξη στον τόπο της έδρας της µονάδος προορισµού να παρουσιασθεί σε εκείνη επίσης εντός καθορισµένου χρονικού διαστήµατος. Το συνολικό διάστηµα µετακινήσεως καθορίζεται σε σχετική ιαταγή του ΓΕΝ, αναλόγως των αποστάσεων. Εάν, δι' οποιοδήποτε λόγο, όπως έλλειψη συγκοινωνιακών µέσων ή ασθένεια, διακοπεί η κίνηση στρατιωτικού µετακινούµενου µε Φύλλο Πορείας διά χρονικό διάστηµα που υπερβαίνει τις καθοριζόµενες προθεσµίες, αυτός έχει την υποχρέωση να κάµει ειδική θεώρηση του Φύλλου Πορείας του διά το γεγονός αυτό.

3 η. Στρατιωτικός ο οποίος δεν παρουσιάζεται εγκαίρως στη µονάδα του σύµφωνα µε τις προθεσµίες που ορίζονται στο Φύλλο Πορείας του, θεωρείται ως απουσιάζων αυθαιρέτως και εφαρµόζονται δι' αυτόν τα αναφερόµενα στο άρθρο Ν ιαγραφή από οργανική δύναµη. α. ιαγραφή στρατιωτικού από την οργανική δύναµη µιας µονάδος γίνεται διά τους ακολούθους λόγους : (1) Μεταθέσεως του σε άλλη µονάδα. (2) Καταδικαστικής αποφάσεως µε ανάλογη ποινή που συνεπάγεται τη διαγραφή. (3) Επιβολής καταστατικής ποινής σύµφωνα µε τον οικείο νόµο περί καταστάσεως του στρατιωτικού. (4) Παράνοµης απουσίας - λιποταξίας. (5) Μακράς αναρρωτικής αδείας. (6) Αποστρατείας. (7) Απολύσεως. (8) Θανάτου. Άρθρο : Τοποθετήσεις στρατιωτικού προσωπικού. 1. Τοποθέτηση στρατιωτικού προσωπικού είναι η αρχική ένταξη σε κάποια µονάδα µετά από : α. Την έξοδο του από παραγωγική σχολή ή την προαγωγή του σε Αξιωµατικό ή την κατάταξή του µε οποιοδήποτε τρόπο. β. Το τέλος της βασικής ή ειδικής εκπαιδεύσεως. γ. Το τέλος της εκπαιδεύσεως σε σχολείο µακράς φοιτήσεως ή σχολείο εξωτερικού. δ. Το τέλος κάποιας ειδικής καταστάσεως κατά την διάρκεια της οποίας είχε διαγραφεί από την οργανική δύναµη µονάδος στην οποία υπηρετούσε. 3. Τοποθέτηση είναι επίσης η ένταξη στρατιωτικού σε θέση εξωτερικού ή σε κάποια υπηρεσία εκτός της οργανώσεως του Π.Ν.

4 Άρθρο 2003: Μεταθέσεις στρατιωτικού προσωπικού. Μετάθεση στρατιωτικού είναι η µετακίνησή του από µια µονάδα σε άλλη και η ταυτόχρονη διαγραφή του από την οργανική δύναµη της πρώτης και εγγραφή του στην οργανική δύναµη της δευτέρας. Άρθρο 2004: Αποσπάσεις στρατιωτικού προσωπικού. 1. Απόσπαση ενός στρατιωτικού είναι η προσωρινή αποµάκρυνσή του από την δύναµη της µονάδος στην οποία ανήκει οργανικά και η προσάρτησή του σε άλλη µονάδα δι' ικανοποίηση υπηρεσικών αναγκών. Πλην αποσπάσεων µεµονωµένων στρατιωτικών δύνανται να γίνουν και αποσπάσεις οργανικών τµηµάτων µιας µονάδος ή οµάδος στρατιωτικών αυτής. 2. Οι στρατιωτικοί ή τα τµήµατα που αποσπώνται εξακολουθούν να ανήκουν στην οργανική δύναµη της µονάδος από την οποία αποσπάσθηκαν. ια θέµατα εκτελέσεως υπηρεσίας όµως, συµµορφώνονται πλήρως µε τις διαταγές και εντολές της µονάδος στην οποία αποσπάσθηκαν. 3. Η απόσπαση προσωπικού στρατευµένων θητείας του Π.Ν. σε µη στρατιωτικές αρχές απαγορεύεται. Εξαίρεση δύναται να γίνει µετά από έγκριση και διαταγή του ΓΕΝ, σε περιπτώσεις ικανοποιήσεως αναγκών κοινωνικής φύσεως και δια περιορισµένο χρονικό διάστηµα. Στην εξαίρεση αυτή εµπίπτει και η διάθεση στρατιωτικών Ιατρών σε µη στρατιωτικές αρχές όπως ορίζεται στον Νόµο "Περί Στρατολογίας". 4. Οι αποσπάσεις πρέπει να γίνονται µε µεγάλη φειδώ και, όταν γίνονται, να είναι µικράς, κατά το δυνατόν, διάρκειας. 5. Η απόσπαση µονίµου ή εθελοντού στρατιωτικού επιτρέπεται να υπερβαίνει το διάστηµα των τριών (3) µηνών. Μετά από το διάστηµα αυτό, δια σχετικής διαταγής αρµοδίας προϊσταµένης αρχής, που προκαλείται από την µονάδα που έχει αποσπάσει τον στρατιωτικό, η απόσπαση πρέπει να µετατραπεί σε µετάθεση. ια περιπτώσεις εκπαιδεύσεως ή δι' άλλες ειδικές περιπτώσεις µονίµου στρατιωτικού προσωπικού ή εθελοντών στρατιωτικών είναι δυνατόν ο χρόνος αποσπάσεως να είναι µεγαλύτερος από το ως άνω οριακό χρονικό διάστηµα, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα µε σχετική ιαταγή του ΓΕΝ. 6. Με σχετική ιαταγή του ΓΕΝ καθορίζονται ανάλογα θέµατα αποσπάσεων του προσωπικού στρατευµένων θητείας. 7. Τα ακόλουθα ισχύουν δια τις οµαδικές αποσπάσεις : α. Το τµήµα που αποσπάται εξακολουθεί να ανήκει στην οργανική δύναµη της µονάδος από την οποία αποσπάσθηκε και παρακολουθείται από αυτήν δια διοικητικά ζητήµατα, συµµορφώνεται όµως πλήρως µε τις διαταγές της µονάδος στην οποία προσαρτήθηκε δια την εκτέλεση της αποστολής διά την οποία αποσπάσθηκε. Σε περιπτώσεις εκτεταµένης χρονικής διάρκειας

5 αποσπάσεως, η διαταγή η οποία την διατάσσει πρέπει να ρυθµίζει και θέµατα που απορρέουν από την µορφή της σχέσεως ιοικήσεως µε την οποία αποφασίσθηκε η υπαγωγή του τµήµατος στην µονάδα που αποσπάσθηκε, όπως είναι τα θέµατα συµπληρώσεως Εκθέσεων Ικανότητος προσωπικού κλπ. β. Στο τµήµα το οποίο αποσπάται δύναται να ορισθεί προϊστάµενος ο οποίος έχει την ευθύνη δια την εκπλήρωση της αποστολής του τµήµατος. Αυτός συµµορφώνεται µε τις διαταγές του ιοικητού της µονάδος στην οποία προσαρτήθηκε το τµήµα του δια κάθε ζήτηµα που αφορά την τάξη, την πειθαρχία, την ασφάλεια και την συµπεριφορά του τµήµατός του. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του προϊσταµένου του τµήµατος, η διοίκηση αυτού ανατίθεται στον ανώτερο ή αρχαιότερο από τους παρόντες στο τµήµα, ή αν απαιτηθεί διάθεση άλλου βαθµοφόρου καταλλήλου διά τα καθήκοντα του προίσταµένου, αιτείται τούτο από την µονάδα που έχει αποσπάσει το τµήµα. Άρθρο 2005: ιάθεση στρατιωτικού προσωπικού. ιάθεση ενός στρατιωτικού του Π.Ν. είναι η προσωρινή αποµάκρυνση αυτού από τη δύναµη της µονάδος στην οποία οργανικά ανήκει και η προσάρτησή του σε άλλη µονάδα διά καθορισµένο µικρό χρονικό διάστηµα και διά συγκεκριµένο έργο στα πλαίσια ικανοποιήσεως υπηρεσιακών αναγκών. Ο διατιθέµενος στρατιωτικός εξακολουθεί να ανήκει οργανικά και διοικητικά στην µονάδα η οποία τον διέθεσε. Άρθρο : Μεταστάθµευση. 1. Μεταστάθµευση είναι η µετακίνηση οργανικού µέρους µιας µονάδος ή ολόκληρης µονάδος (συνήθως πλοίων, αεροσκαφών, ελικοπτέρων) από τον τόπο της έδρας της σε άλλο τόπο ή πλοίο (προκειµένου περί ελικοπτέρων ή Μονάδων Υποβρυχίων Καταστροφών κλπ), διά την εκτέλεση µιας αποστολής. Κατά την µετακίνηση αυτή το τµήµα της µονάδος που µετακινείται δύναται: α. Να προσαρτάται σε άλλη µονάδα. β. Να συνεχίζει να ανήκει οργανικά στην µονάδα από την οποία αποµακρύνθηκε. γ. Να συγκροτεί ανεξάρτητη µονάδα. 2. Η µεταστάθµευση γίνεται µε διαταγή του ΓΕΝ ή µε διαταγή αρµοδίας εξουσιοδοτηµένης από το ΓΕΝ αρχής ή µε την εφαρµογή εγκεκριµένων σχεδίων δι' εκτέλεση αποστολής. Στη διαταγή µετασταθµεύσεως ορίζεται ο ιοικητής του µέρους της µονάδος ή της µονάδος, δίδονται προς αυτόν οι εντολές και οδηγίες διά την αποστολή του και ρυθµίζονται τα θέµατα που έχουν σχέση µε τις επιχειρήσεις, τη διοικητική µέριµνα και το προσωπικό. Ο ιοικητής του µέρους της µονάδος ή της µονάδος ή ο

6 Κυβερνήτης του πλοίου ή ο επικεφαλής των χειριστών αεροσκαφών ή ελικοπτέρων που µετασταθµεύουν, είναι υπεύθυνος : α. ιά την εκπλήρωση της αποστολής του. β. ιά την συνεχή ενηµέρωση των προισταµένων του κλιµακίων. γ. ιά την από µέρους του τµήµατός του καλύτερη συµβολή στην εκτέλεση της αποστολής της µονάδος στην οποία προσαρτάται ή µετά της οποίας συνεργάζεται. 3. Η κατάσταση της µετασταθµεύσεως λήγει όπως έχει διαταχθεί ή όπως προβλέπεται από τα σχέδια. Μετά την λήξη της, οι µετασταθµεύουσες µονάδες ή τα µέρη αυτών επιστρέφουν στη µόνιµη έδρα τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Άρθρο : 1201. Ανάθεση καθηκόντων ιοικητού ή ιευθυντού. 1. Σε κάθε Ναυτική Υπηρεσία ξηράς ανεξάρτητη ή υποτεταγµένη και ανάλογα µε την αρµοδιότητα της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ Π.Ν. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ Π.Ν. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ Π.Ν. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Άρθρο : 1501. Αντικειµενική και αµερόληπτη µεταχείριση. Κάθε ανώτερος ασκεί τα καθήκοντα του µε αντικειµενικότητα και

Διαβάστε περισσότερα

*** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος.

*** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος. ΦΕΚ Α' 121/17.6.1999. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡ. 2725 Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις. *** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1

ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1 ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1 Ν. 2725/17-6-99 (ΦΕΚ 121 Α'): Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Οργάνωση παροχής υπηρεσιών. Άρθρο 1. Βασικοί κανόνες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Οργάνωση παροχής υπηρεσιών. Άρθρο 1. Βασικοί κανόνες. Σχέδιο νόµου «Κανόνες ελεύθερης παροχής υπηρεσιών µεταφοράς µε Επιβατηγά ηµόσιας Χρήσης (Ε..Χ.) αυτοκίνητα (Νέα ΤΑΞΙ, Ειδικής Μίσθωσης µέχρι εννέα (9) θέσεων) και Μοτοσικλέτες ηµόσιας Χρήσης (Μ..Χ)». ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 120/2008 ΦΕΚ: Α 182/02-9-2008. Πειθαρχικό ίκαιο Αστυνοµικού Προσωπικού

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 120/2008 ΦΕΚ: Α 182/02-9-2008. Πειθαρχικό ίκαιο Αστυνοµικού Προσωπικού ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 120/2008 ΦΕΚ: Α 182/02-9-2008 Πειθαρχικό ίκαιο Αστυνοµικού Προσωπικού Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 3 του ν.2334/1995 «Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 82/2006 (ΦΕΚ Α - 86/19.04.2006)

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 82/2006 (ΦΕΚ Α - 86/19.04.2006) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 82/2006 Ενηµερώθηκε :22/1/2013 (ΦΕΚ Α - 86/19.04.2006) Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, εξεταζόµενα µαθήµατα και διαδικασία προαγωγικών εξετάσεων για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων Αρχιφυλάκων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ N. 2552/1997 ( όπως τροποποιήθηκε από το αρθ. 14 του Ν. 2817/2000*, από το αρθ. 3 του Ν. 3027/2002**, από το αρθ. 13 του Ν. 3260/2004***& από το αρθ. 19

Διαβάστε περισσότερα

Ν 2292/1995: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΕΘΑ.ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝ.ΒΛ.& Ν.3883/2010 (81396) Αρθρο 0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 160

Ν 2292/1995: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΕΘΑ.ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝ.ΒΛ.& Ν.3883/2010 (81396) Αρθρο 0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 160 Ν 2292/1995: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΕΘΑ.ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝ.ΒΛ.& Ν.3883/2010 (81396) Αρθρο 0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 160 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2292 ΦΕΚ Α'35 Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2474 της 27ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2474 της 27ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 1/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2474 της 27ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Άρθρο Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1990 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΝΟΜΟΣ 3325/2005 - ΦΕΚ 68/Α/ 11.3.2005 Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ...3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑ I...1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...1 Άρθρο 1...1 Πεδίο Εφαρµογής...1 Άρθρο 2...1 Ορισµοί...1 Άρθρο 3...2 Κατηγορίες πελατών...2

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 20-1 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 20-1 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 20-1 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ/3β ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΚ 20-1 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ... 3 ΣΥΝΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Αντικείµενο. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οριζόντιες διατάξεις. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρµογής - Ορισµοί

Άρθρο 1 Αντικείµενο. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οριζόντιες διατάξεις. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρµογής - Ορισµοί ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ, ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ.

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ. N. 4024/11 (ΦΕΚ 226 Α/27-10-2011) : Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Διοίκηση Δήμου Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Ν. 2519/21-8-97 (ΦΕΚ 165 Α') Ανάπτυξη και εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, οργάνωση των υγειονοµικών υπηρεσιών, ρυθµίσεις για το φάρµακο και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

"Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιεχόµενα "Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Είδη συµβάσεων εργασίας Σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου Σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 87 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 6 10 Ιανουαρίου 2014 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3 Αντικατάσταση του Κεφαλαίου Δ του Π.Δ. 210/1992 «Κω δικοποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ 100/97 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 50/96 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΠΔ 100/97 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 50/96 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. ΠΔ 100/97 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 50/96 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16, κεφ.β παρ.8 του Ν.1566/85

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίµιο...3 Άρθρο 1 Ορισµοί... 3 Άρθρο 2 Έκταση εφαρµογής... 5 Άρθρο 3 Κατηγορίες ερασιτεχνικών πρωταθληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ (Κ.Α.Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίµιο...1 Άρθρο 1 Ορισµοί...1 Άρθρο 2 Έκταση εφαρµογής...3 Άρθρο 3 Κατηγορίες ερασιτεχνικών πρωταθληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ε.Ο.ΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ε.Ο.ΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ε.Ο.ΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ (Προοίμιο - γενικές αρχές) Το Δ. Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης (Ε.Ο.ΠΕ), έχοντας υπόψη: Τα άρθρα 27 και 44 του Ν.2725/1999,

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ (Κ.Α.Π.) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίµιο...1 Άρθρο 1 Ορισµοί...1 Άρθρο 2 Έκταση εφαρµογής...3 Άρθρο 3 Κατηγορίες επαγγελµατικών πρωταθληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Έχοντας υπόψη: Προεδρικό ιάταγµα 339/1996 «Περί οργανωµένων ταξιδιών, σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 90/314 (ΕΕL 158/59) για τα οργανωµένα ταξίδια και τις οργανωµένες διακοπές και περιηγήσεις» (ΦΕΚ Α 225) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

α) Επιμερισμός ποσοστών επί του συνόλου των υπαλλήλων:

α) Επιμερισμός ποσοστών επί του συνόλου των υπαλλήλων: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα