Η Ίδρυση της Εκκλησίας της Αλεξάνδρειας.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Ίδρυση της Εκκλησίας της Αλεξάνδρειας."

Transcript

1 Η Ίδρυση της Εκκλησίας της Αλεξάνδρειας. Υπό Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αντινόης κ.κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ Τις πρώτες ειδήσεις της ιστορίας της Εκκλησίας της Αλεξάνδρειας πρέπει να τις αναζητήσουμε σ αυτό το Ιερό Ευαγγέλιο, όπου μνημονεύεται ο Ευαγγελιστής Μάρκος, που ονομάζεται και Ιωάννης 1. Πρώτος εκκλησιαστικός συγγραφεύς που μνημονεύει τον Μάρκο είναι ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο βιβλίο των Πράξεων 2. Σύμφωνα με τα όσα μας πληροφορεί το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων πολλοί «Ιουδαίοι, άνδρες ευλαβείς» 3 από την «Αίγυπτον και τα μέρη της Λιβύης της κατά Κυρήνην» 4 υπήρξαν αυτόπτες μάρτυρες του μεγάλου θαύματος της Πεντηκοστής 5. Αυτοί, αφού επανήλθαν από τα Ιεροσόλημα στην Αίγυπτο, όπου ήσαν διασκορπισμένοι χάρι του εμπορίου, πρώτοι έφεραν το χαρμόσυνο μήνυμα της διδασκαλίας του Ιησού Χριστού, και ως αυτόπτες μάρτυρες της καθόδου του Παναγίου Πνεύματος, προετοίμασαν τό έδαφος για την αποδοχή του Χριστιανισμού 6. Ο Δημιτσάς υποστηρίζει, ότι στην αποδοχή του Χριστιανισμού από τους Αιγυπτίους και τους Έλληνες της Αιγύπτου συντέλεσαν δύο περιστατικά: Ο κλονισμός της πίστεως των Αιγυπτίων προς τα ιερά ζώα και θηρία, που χλευαζόταν από τους Έλληνες, και η εξασθένηση της πίστεως των Ελλήνων στους Ολυμπίους θεούς, που συζούσαν με τους ανθρώπους 7. «Εντεύθεν δε αμφότεροι Έλληνες τε και Αιγύπτιοι αηδιάσαντες εκ της λατρείας των χειροποιήτων αγαλμάτων και δυσηρεστημένοι εκ της αλληγορικής θεολατρείας, έδειξαν προθυμίαν εις την αποδοχήν της νέας θρησκείας» 8. Ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Μάρκος, μαθητής και «ερμηνευτής» 9 του Αποστόλου Πέτρου 10 και ανεψιός του Αποστόλου Βαρνάβα 11, υπήρξε ο εισηγητής 12-1 Πράξεις, 12:12, 25 13:5, 13 15:37. 2 Πράξεις, 12:12. 3 Πράξεις, 2:5. 4 ένθ ανωτέρω, β:10. Στην Ιερουσαλήμ υπήρχαν αντιπρόωποι των Συναγωγών Αλεξανδρείας και Κυρήνης (Πράξ. 6:9). Επίσης ανάμεσα στους πρώτους Ευαγγελιστές στην Αντιόχεια ήσαν και Κυρηναίοι, των οποίων προεξήρχεν ο Λούκιος (Πράξ. 11:20. 13:1). Πρβλ. Παπαδοπούλου, «Μάρκος», Εκκλ. Φάρος, σελ ένθ ανωτέρω, β: Δήμιτσα, Αλεξάνδρεια, σελ αυτόθι. 8 αυτόθι. 9 «Marcus evangelista, Petri ενterpres, Alexκαιrian veniens Christum ibi praedicabat annis XXII», Migne, P.G. τόμ. XIX, στήλ Ο Παπίας έγραψε: «Μάρκος μεν ερμηνευτής Πέτρου γενόμενος, όσα εμνημόνευσεν, ακριβώς έγραψεν», Migne, P.G., τόμ. ΧΧ, στήλ Ο Ευσέβιος σημειώνει, «Πέτρος ο κυρυφαίος, πρώτην εν Αντιοχεία θεμελιώσας Εκκλησίαν, εις Ρώμην άπεισι κηρύττων το Ευαγγέλιον ο δ αυτός μετά της εν Αντιοχεία εκκλησίας και της εν Ρώμη πρώτος προέστη έως τελειώσεως αυτού», Migne, ΣΕΛ.G, τόμ. ΧΙΧ, 559, στήλ Πρβλ. Migne, P.G., τόμ. CXXXIX, στήλ. 248 D. Δημιτσά, Αλεξάνδρεια, σελ Δεν ευσταθεί η γνώμη ότι ο Πέτρος καλούσε τον Μάρκο «υιόν» με τη φυσική έννοια της λέξης Νικηφόρου Καλλίστου, Εκκλ. Ιστορία, 11, 43. Προκοπίου. Migne, τόμ. 100, στήλ. 1189, Κολ. δ: 10. 1

2 ιδρυτής 13 και ο πρώτος Επίσκοπος της πρώτης χριστιανικής Εκκλησίας της Αλεξάνδρειας 14 (41 μ.χ) 15. Ο Μάρκος σύμφωνα με μία ομάδα ερευνητών καταγώταν από την Κυρήνη της Πεντάπολης και ήτο γιός του Αριστοβούλου, γεωργού στο επάγγελμα, και της Μαρίας, Ιουδαίων της διασποράς 16. Μία άλλη ομάδα ερευνητών υποστηρίζει ότι ήτο Αλεξανδρεύς, που κατοικούσε στα Ιεροσόλημα, όπου είχε και ιδιόκτητο σπίτι 17. «Συνιδών τε (ο Πέτρος) ήλθεν επί την οικίαν Μαρίας της μητρός Ιωάννου, του επικαλουμένου Μάρκου, ου ήσαν ικανοί σθνηθροισμένοι και προσευχόμενοι» 18. Ο Μάρκος, σύμφωνα με τις διηγήσεις των Πράξεων, είχε δύο ονόματα, το «Ιωάννης» ήτο το Ιουδαϊκό, και το «Μάρκος» ήτο το Ρωμαϊκό 19. «Βαρνάβας δε και Σαύλος υπέστρεψαν εξ Ιερουσαλήμ πληρώσαντες την διακονίαν, συμπαραλαβόντες και Ιωάννην, τον επικληθέντα Μάρκον» 20. Μερικοί υποστήριξαν την γνώμη, ότι υπήρξαν δύο ή και τρεις Μάρκοι 21, αλλ η γνώμη αυτή αποδείχθηκε από τις διάφορες μελέτες ως αβάσιμος 22. Ο ιερός Χρυσόστομος σημειώνει ότι μερικές φορές χρησιμοποιεί μόνον το όνομα «Μάρκος» 23. Υπάρχει η γνώμη, καθ ην ο Μάρκος είνε ο νεανίσκος εκείνος, όστις περιβεβλημέ-νος σινδόνα επί γυμνού ηκολούθησε τω Ιησού κατά την εσπέραν της συλλήψεως αυτού, και καταλιπών την σινδόνα γυμνός έφυγε 24, επίσης ότι εν τη οικία της μητρός του Ιωάννου Μάρκου ετελέσθη υπό του Κυρίου το μυστήριον της Ευχαριστίας 25, αλλ ουδαμόθεν ταύτα δύνανται ν αποδειχθώσι 26. Ο Επιφάνιος Κύπρου σημειώνει την εξής λεπτομέρειαν, «ετύγχανε είς των εβδομήκοντα δύο, των διασκορπισθέντων επί τω ρήματι ω είπεν ο Κύριος, εάν μη τις φάγη μου την σάρκα και πίη μου το αίμα ουκ έστι μου 12 Ο Ευσέβιος σημειώνει, «Τούτον δε Μάρκον πρώτον φασιν επί της Αιγύπτου στειλάμενον, το Ευαγγέλιον ο δη και συνεγράψατο, κηρύξαι, εκκλησίαις τε πρώτον επ αυτής Αλεξανδρείας συστήσασθαι», Migne, P.G., τόμ. ΧΧ, στήλ πρβλ. P.G., τόμ. ΧΙΧ, στήλ Ο Ιωήλ στην Χρονογραφία του γράφει: «Μετά Γάϊον εβασίλευσε Κλαύδιος έτη ιγ, εφ ου και Μάρκος ο ευαγγελιστής εν Αιγύπτω πρώτος Εκκλησίαν πηξάμενος», Migne, P.G., τόμ. CXXXIX, στήλ. 248 C. πρβλ. Δήμιτσα, ένθ ανωτέρω, σελ Migne, ΣΕΛ.G, τόμ. ΧΙΧ, στήλ πρβλ. P.G., τόμ. ΧΧ, στήλ πρβλ. Δημιτσά, Αλεξάνδρεια, σελ Μαζαράκη, Συμβολή, σελ. ε. Γιαλουράκη, Αίγυπτος, σελ Δήμιτσα, Αλεξάνδρεια, σελ «Ην γαρ το γένος εκ της αυτής χώρας της Κυρήνης ορμώμενος», Migne, P.G., τόμ. 115, στήλ πρβλ. Sidarous, Patriarcats, σελ. 60. Zogheb, Etude, σελ Macaire, Histoire, σελ. 23. Kyrill II, Le voyage, σελ Κατά παράδοσιν (Acta, Jun. II, σελ. 421) την μητέρα του Μάρκου Μαρία εβάπτισε ο Βαρνάβας, τον δε ο Απόστολος Πέτρος (Felten, Marcus, σελ. 672). 17 Solleri, De sancti Marci, στο Acta Sanctorum, Junii V, σελ. 1 και εξής. Lipsius, Die apocryphen, τόμ. ΙΙΙ, σελ. 390 και εξής. Bolotow, Ημέρα και έτος, Χριστιανικόν Ανάγνωσμα, τεύχ. LXXIII, σελ. 426 και εξής..παπαδοπούλου, Ιστορία, σελ Πράξεις 12: Σίσκου, Οργάνωσις, σελ. 71. πρβλ. Παπαδοπούλου, «Μάρκος», σελ Πράξεις 12: Tillemont, Memoires, σελ 99. πρβλ. Παπαδοπούλου, «Μάρκος», σελ Πρβλ. Henschen, Acta Sanctorum, April III, σελ Septem. VII, σελ J. Felten, Marcus. Βλέπε λέξη στο Kirchenlexikon, τόμ. VIII, σελ Migne, P.G., τόμ. 60, στήλ Μάρκ. 14: Μάρκ. 14: Παπαδοπούλου, «Μάρκος», σελ

3 άξιος όμως διά Πέτρου ανακάμψας ευαγγελίζεσθαι καταξιούται Πνεύματος αγίου εμφορούμενος» 27. Ακολούθησε τον Παύλο και τον συγγενή του Βαρνάβα στην πρώτη Αποστολική περιοδεία, από Αντιόχεια μέχρι της Πέργης της Παμφυλίας, απ όπου, αφού λιποψύχησε εξ αιτίας των κινδύνων, εγκατέλειψε 28 «εκ μικροψυχίας», κατά την έκφραση του Χρυσοστόμου 29, τους αγώνας της αποστολικής διακονίας, επιστρέψας στα Ιεροσόλυμα. Ο δε Παύλος, όταν το 51 μ.χ. άρχισε την δευτέρα Αποστολική του περιοδεία «ηξίου τον αποστάντα απ αυτών από Παμφυλίας και μη συνελθόντα αυτοίς εις το έργον μη συμπαραλαβείν τούτον» 30. Αποτέλεσμα της στάσης αυτής του Παύλου ήτο να επέλθη παροξυσμός μεταξύ του ιδίου και του Βαρνάβα. Ο Χρυσόστομος παρατηρεί, «Πάνυ δε ωφέλει τον Μάρκον η μάχη αύτη το μεν γαρ Παύλου φοβερόν απέτρεψεν αυτόν, το δε Βαρνάβα χρηστόν εποίει μηκέτι απολειφθήναι, ώστε μάχονται μεν προς έν δε τέλος απαντά το κέρδος και γαρ Παύλον ορών αιρούμενον αποστήναι, πάνυ αν εφοβήθη και κατέγνω εαυτού, και πάλιν Βαρνάβαν ορών ούτως αυτού αντεχόμενον, πάνυ αν αυτόν εφίλησεν και διωρθούτο ο μαθητής διά της μάχης των διδασκάλων τοσούτον απείχε του σκανδαλισθήναι. Ει μεν γαρ διά την εις εαυτούς τιμήν τούτο έπραττον, εικότως ει δε διά την αυτού σωτηρίαν, και δι έν φιλονεικούσιν, ώστε δείξαι τον τιμήσαντα αυτόν καλώς βεβουλευμένον, τι άτοπον;» 31. Έκτοτε συνώδευσε τον θείο του Βαρνάβα στην Κύπρο και σ άλλες χώρες κηρύττοντας τον Χριστιανισμό, έως ότου έγινε «συνέκδημος» του Αποστόλου Πέτρου και συνέταξε το Ευαγγέλιό του βάση της προφορικής διδασκαλίας του Πέτρου 32. Ο Παπαδόπουλος είναι της γνώμης, ότι «η σύνταξις αυτού συνέβη πιθανώτατα καθ ον χρόνον ο Πέτρος ευρισκόμενος εν Μικρά Ασία μετά την εξ Ιεροσολύμων και Αντιοχείας (Πράξ. ΙΕ και Γαλ. Β,11) αναχώρησίν του» 33. Ο Sidarous είναι της αντίθετης γνώμης και υποστηρίζει, ότι ο Μάρκος ακολούθησε τον Πέτρο στην Ρώμη όπου έγραψε το Ευαγγέλιό του 34. O Δημιτσάς υποστηρίζει, ότι μετά σύντομη παραμονή του Μάρκου στην Αλεξάνδρεια αναγκάσθηκε, κατά το ενδέκατο χρόνο της βασιλείας του Νέρωνα, να μεταβεί στην Ρώμη όπου μετά από παράκληση των εκεί πιστών συνέγραψε το Ευαγγέλιο, που φέρει το όνομά του 35. Ο Ευσέβιος γράφει, «Τοσούτον δ επέλαμψεν ταις των ακροατών του Πέτρου διανοίαις ευσεβείας φέγγος, ως μη τη εισάπαξ ικανώς έχειν αρκείσθαι ακοή, μηδέ τη αγράφω του θείου κηρύγματος 27 Μigne, P.G., τόμ. 41, στήλ Πρβλ. Ιππολύτου (Θηβαίου), Μigne, P.G., τόμ. 10, στήλ Δωροθέου, Τύρου, Μigne, P.G., τόμ. 92, στήλ Προκοπίου, Μigne, P.G., τόμ. 100, στήλ Tillemont, Memoires, σελ Πράξεις 15: 38. Sidarous, Patriarcats, σελ Migne, P.G., τόμ. 60, στήλ Την περί μικροψυχίας γνώμη επαναλαμβάνει και το Κοπτικό Συναξάρη, βλέπε: Kyrillos II, Le voyage, σελ Πράξεις 15: Migne, P.G., τόμ. 60, στήλ Σίσκου, Οργάνωσις, σελ. 72. Migne, P.G., τόμ. ΧΧ, στήλ Μερικές ειδήσεις βρίσκονται στο απόκρυφο έργο «Περίοδοι και μαρτύριον του αγίου Βαρνάβα του Αποστόλου», του οποίου συγγραφεύς φέρεται ο Μάρκος. Πρβλ. Tischendorf, Apocrypha, σελ Acta, Junii II, σελ Παπαδοπούλου, «Μάρκος», Εκκλ. Φάρος, τόμ. 4ος, σελ , Παπαδοπούλου, Ιστορία, σελ Sidarous, Patriarcats, σελ Ο Ιωήλ σημειώνει: «Μάρκος ο ευαγγελιστής το Ευαγγέλιον συνεγράψατο, και επ αυτής Αλεξανδρείας Εκκλησίαν πρώτον συνεστήσατο», Migne, P.G., τόμ. 139, στήλ Πρβλ. Δήμιτσα, Αλεξάνδρεια, σελ

4 διδασκαλία, παρακλήσεσι δε παντοίαις Μάρκου, ου το Ευαγγέλιον φέρεται, ακόλουθον όντα Πέτρου λιπαρήσαι, ως αν και διά γραφής υπόμνημα της διά λόγου παραδοθείσης αυτοίς καταλείψοι διδασκαλίας, μη πρότερον τε ανείναι, ή κατεργάσασθαι τον άνδρα, και ταύτη αιτίους γενέσθαι της του λεγομένου κατά Μάρκον Ευαγγελίου γραφής» 36. Ο Μάρκος μετά την αναχώρησή του από την Μικρά Ασία επισκέφθηκε την Αίγυπτο αποβιβασθείς στην Κυρήνη της Πεντάπολης, απ όπου, σύμφωνα με διάφορες μαρτυρίες 37, καταγόταν και όπου κήρυξε το Χριστό, συνοδεύσας το κήρυγμά του και διά πολλών θαυμάτων 38. Από εκεί «θεία αποκαλύψει» πήγε στην Αλεξάνδρεια, όπου μετάδωσε τον Χριστιανισμό. Η αρχή του Χριστιανισμού στην Αίγυπτο βρίσκεται κάτω από το πέπλο της αγνοίας 39, μέχρι του Επισκόπου Δημητρίου ( ), ο οποίος στην ιστορία της Αλεξανδρινής Εκκλησίας εμφανίζεται «πρώτος μοναρχικός Επίσκοπος εν αλεξανδρεία και εν όλη τη Αιγύπτω» 40. «Η τοιαύτη του Δημητρίου εμφάνισις δεν υπήρξε τυχαλια, διότι εξεπήγασεν εξ αυτών των βάσεων του διοικητικού συστήματος της Εκκλησίας Αλεξανδρείας, ας έθηκεν ο Ευαγγελιστής Μάρκος» 41. Γιά τη δράση του Ευαγγελιστού και τις αρχαίες παραδόσεις που σχετίζονται μ αυτή, μερικοί από τους διαδόχους του διέσωσαν στα έργα των 42. Βέβαιον είναι, ότι ο Μάρκος προ της τελευταίας με τον Απόστολο Παύλο συνεργασίας, ίδρυσε την Εκκλησία της Αλεξανδρείας στην Αίγυπτο 43. Λέγεται μάλιστα ότι εκεί είχαν εργασθεί ήδη όχι μόνον ο Βαρνάβας, αλλά και ο Σίμων 44. Μεγάλη διαφορά παρουσιάζεται στη γνώμη των ερευνητών ως προς το χρόνο της ίδρυσης της Εκκλησίας Αλεξανδρείας. Οι Παπαδόπουλος και Σίσκος θέτουν ως χρόνο το 60 μ.χ. 45 Ο Kyrillos II τοποθετεί το 61 μ.χ. σαν χρόνο ίδρυσης 46 και σημειώνει, Renan met en cause la venue de St. Marc en egypt et foundation par lui de l Eglise d Alexandrie 47. Στο αναφερόμενο έργο του αναιρεί την εσφαλμένη γνώμη του Renan, ότι ο Μάρκος ουδέποτε ήρθε στην Αίγυπτο 48. Ο Ζοgheb θέτει το 42 μ.χ. 49 και ο Sidarous το 43 μ.χ. 50 Από την Αλεξάνδρεια ο Μάρκος μεταβαίνει στη Ρώμη προς τον Απόστολον Παύλο, ο οποίος του ανάθεσε κάποια αποστολή προς τις Εκκλησίες της Μικράς Ασίας 51, 36 Migne, P.G., τόμ. ΧΧ, στήλ Βλέπε σημ. 15 αυτής της εργασίας. 38 Σίσκου, Οργάνωσις, σελ. 73. Πρβλ. Παπαδοπούλου, «Μαρκος», Εκκλ. Φάρος, σελ Duchesne, Histoire, σελ Harnack, Mission, σελ Παπαδοπούλου, «Μάρκος», Εκκλ. Φάρος, σελ Migne, P.G., τόμ. 111, στήλ. 889 και εξής. 43 Παπαδοπούλου, «Μάρκος», Εκκλ. Φάρος, σελ , Acta,τεύχ. Jun. 11, σελ Oct. XII, σελ Παπαδοπούλου, Ιστορία, σελ. 54, 58. Σίσκου, Οργάνωσις, σελ Kyrillos II, Le voyage, σελ Kyrillos II, Le voyage, σελ Kyrillos II, Le voyage, σελ Zogheb, Etude, σελ Sidarous, Patriarcats, σελ Σίσκου, Οργάνωσις, σελ

5 διότι γράφει στην προς Κολασσαείς επιστολή του, «ασπάζεται υμάς Μάρκος, ο ανεψιός Βαρνάβας, περί ου ελάβετε εντολάς, εάν έλθη προς υμάς δέξασθε αυτόν» 52. Γύρω στο 62 μ.χ. ή στις αρχές του 63 μ.χ. γύρισε στην Αίγυπτο, διά της Κυρηναϊκής. Στην Αλεξάνδρεια βρήκε αυξημένους τους Χριστιανούς και επιδόθηκε με δραστηριότητα στο κήρυγμα. Η Εκκλησία της Αλεξάνδρειας ως «επαρχία» 53 ακολουθούσε το ενοριακό σύστημα ως προς την οργάνωση του αρχαίου πολιτεύματός της 54. Το σύστημα αυτό διαπιστώθηκε ότι υφίστατο στην Αλεξάνδρεια ενωρίτερα από οποιαδήποτε άλλη Εκκλησία 55. Τις πληροφορίες περί του μαρτυρίου του αγίου ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Μάρκου διασώθηκαν σποραδικώς μεν στα συγγράμματα των διαφόρων συγγραφέων, συνολικά δε από κάποιον άγνωστο συντάκτη του Μαρτυρίου του 56. Κατά τις οργιώδεις γιορτές, τα «Σεραπιακά», την ώρα που τελούσε την θεία Λειτουργία συνελήφθη από το φανατισμένο εθνικό όχλο στις 3ης Απριλίου το 63 μ.χ, ημέρα του Πάσχα (κατά τους Αιγυπτίους 29 Φαρμουθί) και αφού τον έδεσαν με σχοινί από τον τράχηλό του εσύρετο στους δρόμους της Αλεξάνδρειας 57. Την επόμενη ημέρα, 4 Απριλίου 63 μ.χ., αφού επαναλήφθηκε το ίδιο μαρτύριο, παέδωσε το πνεύμα μέσα στους δρόμους, ευχαριστώντας το Θεό, διότι αξιώθηκε να πάθει υπέρ του ονόματος αυτού 58. Απηχήσεις των γεγονότων αυτών βρίσκονται σε μεταγενέστερα έργα, Κοπτικά και Αραβικά, που αναφέρονται στην ιστορία της Εκκλησίας της Αλεξανδρείας 59. Μεγάλη διαφορά γνωμών παρατηρείται μεταξύ των διαφόρων ερευνητών και ως προς την ακριβή ημερομηνία του θανάτου του Ευαγγελισοτύ Μάρκου. Έτσι οι Zogheb και Sidarous τοποθετούν τον θάνατο του Ευαγγελιστού Μάρκου στις 25 Απριλίου του 62 μ.χ. 60 Ο Παπαδόπουλος δέχεται την 4η Απριλίου του 63 μ.χ. 61 Με όποιο τρόπο κι αν δούμε τον ρόλο του Ευαγγελιστή Μάρκου, γεγονός είναι ότι με τη διδασκαλία του κατώρθωσε να ελκύσει πολλούς οπαδούς, κυρίως από τις τάξεις των ελληνομαθών διανοουμένων 62, στη Χριστιανική θρησκεία 63. Στην αρχή 52 Κολασ. 4: Harnack, Mission, σελ Παπαδοπούλου, «Μάρκος», Εκκλ. Φάρος, σελ Αυτόθι. 56 Το πρώτο κείμενο του Μαρτυρίου υπάρχει στο Παρισινό κώδικα και που εσφαλμένως αποδόθηκε στον Συμεών τον Μεταφραστή ( Migne, P.G., τόμ. 115, στήλ. 164). Δεύτερο κείμενο προερχόμενο από τον κώδικα του Βατικανού εδημοσιεύθη από τον Godfried Henschen στο Acta Sanctorum, April III, Apend. XVI-XVII, ο οποίος βρήκε και λατινική μετάφραση (Acta Sanctorum, April III, ).. 57 Σίσκου, Οργάνωσις, σελ. 73. Πρβλ. Acta, σελ Σίσκου, Οργάνωσις, σελ. 73. πρβλ. Δήμιτσα, Αλεξάνδρεια, σελ Κ. Διαθήκη, σελ Sollerii, De sancti, Acta, τεύχ. Junii V, σελ. 1 και εξής. Lipsius, Die apokryphen, τόμ. ΙΙΙ, σελ Bolotow, «Ημέρα», τεύχ. LXXIII, σελ Πρβλ. Και την μικρά πραγματεία, αλλά με εσφαλμένα χρονολιγικά συμπεράσματα, του Kyrillos II, Le voyage, Bulletεν, No 7, σελ Zogheb, Etude, σελ. 21. Sidarous, Patriarcats, σελ Παπαδοπούλου, Ιστορία, σελ. 61. Γιά το μαρτύριο του Ευαγγελιστού Μάρκου βλέπε: Παπαδοπού-λου, ένθ ανωτέρω, σελ. 62 και 63. Του αυτού, «Μάρκος», Εκκλ. Φάρος, σελ Macaire, Histoire, σελ. 24. Ζogheb, Etude, σελ Kyrillos II, Le voyage, σελ. 385 και 401. Palladius, Lausaica, κεφ Sidarous, Patriarcats, σελ Γιαλουράκη, ένθ ανωτέρω, σελ. 24. πρβλ. Σίσκου, Οργάνωσις, σελ

6 διεδίδετο μεταξύ του Ελληνικού και Εβραϊκού στοιχείου, αργότερα όμως και μεταξύ του ιθαγενούς 64. Οι μεν Αιγύπτιοι ευχερέστατα και ταχύτατα, δυσχερέστατα δε και βραδύτατα οι Έλληνες της Αιγύπτου απεδέχθησαν τον Χριστιανισμόν 65. Μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα εξαπλώθηκε στην ύπαιθρο χώρα της Αιγύπτου μεταξύ των ιθαγενών, ώστε κατά τον 4ο μ.χ. αιώνα στις περιοχές της Θηβαϊδος, Άνω Αιγύπτου και του Δέλτα, όλοι σχεδόν οι Αιγύπτιοι είναι Χριστιανοί, ενώ ελάχιστοι ήσαν οι Έλληνες προσύλητοι 66. Παρ όλα αυτά πουσθιάσθησαν και σφοδρές αντιδράσεις εκ μέρους των Αιγυπτίων κατά του Χριστιανισμού 67. Σύμφωνα με τον ιστορικό Ευσέβειο, ο Ευαγγελιστής Μάρκος άφησε διάδοχό του τον Αννιανό (63-86). «Νέρωνος δε όγδοον άγοντος της βασιλείας έτος, πρώτος μετά Μάρκον τον απόστολον και ευαγγελιστήν, της εν Αλεξανδρεία παροικίας, Αννιανός την λειτουργίαν διαδέχεται, ανήρ θεοφιλής ων και τα πάντα θαυμάσιος» 68. Ήλπιζε, ότι σαν Ιουδαίος, που είχε πιστέψει μετά από κάποιο θαύμα που έκαμε ο Απόστολος πάνω του 69, θα μπορούσε να επιδράσει θετικώτερα πάνω στο Ιουδαϊκό πνεύμα. Με τον τρόπο αυτό θα ήλκυε τους συμπατριώτες του στη νέα θρησκεία, την οποία με προθυμία δέχθηκαν οι Πλατωνίζοντες Ιουδαίοι 70. Ο άγιος Μάρκος χειροτόνησε ένα μόνον Επίσκοπο για την Αλεξάνδρεια, έκτοτε επεκράτησε συνήθεια «ενός όντος του κατά πάντων επισκόπου, πρεσβυτέρους ιδία τας Εκκλησίας κατέχειν και τον εν αυταίς λαόν συνάγειν» 71. Οι στενές σχέσεις των εκχριστιανισθέντων Πλατωνικών Ιουδαίων με τους Έλληνες άνοιξε τον δρόμο του Χριστιανισμού στους εθνικούς κύκλους των Ελλήνων φιλοσόφων της Ελληνικής πόλης του Μεγάλου Αλεξάνδρου 72. Για περισσότερο από ένα αιώνα η ιστορία της Αλεξανδρινής Εκκλησίας Εκκλησίας βυθίζεται στο βυθό της αγνοίας, ελλείψει γραπτών μαρτυριών 73. Οι διωγμοί των χριστιανών ανακόπτουν την εξάπλωση της νέας θρησκείας 74. Ο εκκλησιαστικός ιστορικός Ευσέβιος, αυτόπτης μάρτυς των διωγμών στην οξύτερη περίοδό τους, αναφέρει στο κατάλογο των μαρτύρων που απαραριθμεί, πολλά ονόματα ελληνικά Migne, P.G., τόμ. 19, στήλ πρβλ. Δημιτσά, Αλεξάνδρεια, σελ Παπαδοπούλου, Ιστορία, σελ πρβλ. Σίσκου, Οργάνωσις, σελ Παπαδοπούλου, ένθ ανωτέρω, σελ Crum, Koptische, RE, τόμ. XII, σελ. 801 και εξής. 67 Φιριππίδου, Ιστορικόν σημείωμα, σελ Migne, P.G., τόμ. 20, στήλ «Της Αλεξανδρείας Εκκλησίας μετά Μάρκον τον ευαγγελιστήν πρώτος επίσκοπος εχειροτονήθη Ανιανός, ος προέστη έτη κβ», Migne, P.G., τόμ. 19, στήλ Πρβλ. Migne, P.G., τόμ. 19, στήλ Migne, P.G., τόμ. 115, στήλ Σίσκου, Οργάνωσις, σελ. 73. Dictionary, τόμ. Α-D, σελ Οι Κόπτες και Άραβες χρονογράφοι τον ονομάζουν «Ανανία». 69 Dictionary,τόμ. Ι, σελ Δήμιτσα, Αλεξάνδρεια, σελ Migne, P.G.,τόμ. 42, στήλ Migne, P.G.,τόμ. 42, στήλ Σίσκου, Οργάνωσις, σελ Γιαλουράκη, Αίγυπτος, σελ Migne, P.G., τόμ. 20, στήλ Πρβλ. Γιαλουράκη, Αίγυπτος, σελ

7 Μεταξύ των εθνικών Ελλήνων και των Χριστιανών Αιγυπτίων παρουσιάσθηκε ισχυρά θρησκευτική αντίθεση, που προσέλαβε φυλετικό χρωματισμό. Το μίσος που έτρεφε η μία παράτξη προς την άλλη φανερώθηκε στην περίοδο των διωγμών εναντίον των Χριστιανών. Η αντίθεση αυτή που εκδηλώθηκε κατά τους διωγμούς άσκησε μεγάλη επίδραση στην άμεση ιστορική πορεία της Αλεξανδρεινής Εκκλησίας. Στα τέλη του δευτέρου αιώνα, υπήρχε στην Αλεξάνδρεια ισχυρός χριστιανικός πυρήνας, που δεν άργησε να διαβρωθεί από τις δογματικές αντιθέσεις των πιστών 76. Στην Κατηχητική Σχολή Αλεξανδρείας 77 γεννήθηκε η πρώτη θεολογική σχολή της νέας θρησκείας με εκλεκτούς διδασκάλους 78, όπως τους Πάνταινο 79, Κλήμεντα 80, Ωριγένη 81 και Ηρακλά 82. Μπορούμε να διακρίνουμε δύο περιόδους της Αλεξανδρινής Σχολής, την κατηχητική (από το 41 μ.χ. 180 μ.χ) και την θεολογική κατηχητική (από το 180 μ.χ. 405 μ.χ.) 83. Αρχαίες παραδόσεις μας πληροφορύν, ότι τις βάσεις της Κατηχητικής Σχολής έθεσε ο Ευαγγελιστής Μάρκος 84, αλλά δεν υπάρχουν σχετικές λεπτωμέρειες. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των χριστιανών έγινε οξύτερος, όταν εμφανίστηκε η αίρεση του Αρειανισμού 85. Τα δογματικά θέματα παραμέρισαν κάθε άλλη συζήτηση. Ο ιστορικός της Αλεξανδρινής Εκκλησίας Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, παρατηρεί ότι στην αίρεση «προσήρχοντο πυκναί μάζαι λαού μάλλον εκ των Ελλήνων κατοίκων της χώρας» 86. Ο Αρβανιτάκης παρατηρεί: «Οι Βυζαντινοί μετεχειρίσθησαν κάκιστα τους λαούς τηςλαούς της Αυτοκρατορίας. Η διοίκησις ήτο διεφθαρμένη και συχνά το παλάτιον εστία διαφθοράς και αδικίας. Αι ραδιουργίαι των ευνούχων και των γυναικών, αι αντιζηλίαι των αρχιερέων, η προέλευσις των ανωτέρων 76 Γιαλουράκη, ένθ ανωτέρω, σελ Η Κατηχητική Σχολή της Αλεξάνδρειας κατά διαστήματα έφερε διάφορα ονόματα, όπως 1) «διατριβή των πιστών» Ευσεβ. Ιστορ. 5,10, 2) Διδασκαλείον των ιερών λόγων και το κατ Αλεξάνδρειαν διδασκαλείον (στ. 3), 3) το της κατηχήσεως διδασκαλείον, η του κατηχείν διατριβή (στ. 6), 4) ecclesiastica Schola (Jeronym. Catalog. Caσελ. 38), 5) SΚολ.a Κατηχήσεων (Rufενus hist. Eccl ), 6) Magisterium catechexκαιi (VI, 3 αυτόθι), 7) Αuditorium κατηχήσεως (VI, 22), 8) Ιερόν διδασκαλείον των μαθημάτων (Σωζομεν. Εκκλ. Ιστ. 3, 15), 9) Εκκλησιαστικόν διδασκαλείον (Φωτ. Κωδ. 118, σ. 297), 10) το κατ Αλεξάνδρειαν παιδευτήριον (ο αυτός Κωδ. 119, σ. 300), 11) Θεία διατριβή, ιερόν διδασκαλείον και ιερά διατριβή (Νικ. Καλλιστ. Εκκλ. Ιστ. (5, 32), 12) η των κατηχήσεων διατριβή (5,18), 13) η εν Αλεξανδρεία διατριβή των ιερών μαθημάτων (7, 17). Δημιτσά, Αλεξάνδρεια, σελ Σίσκου, Οργάνωσις, σελ Αθηναγόρας ( μ.χ.), Πάνταινος ( μ.χ.), Πάνταινος και Κλήμης ( μ.χ.), Ωριγένης ( μ.χ.), Πάνταινος, Κλήμης και Ωριγένης ( μ.χ.), Κλήμης και Ωριγένης ( μ.χ.), Ωριγένης και Ηρακλάς ( μ.χ.), Ηρακλάς και Διονύσιος ( μ.χ.), Πιέριος ( μ.χ.), Πιέριος και Αχιλλάς ( μ.χ.), Θεόγνωστος και Αχιλλάς ( μ.χ.), Σεραπίων ( μ.χ.), Πέτρος, μάρτυς ( μ.χ.), Άρειος ( μ.χ.), Μακάριος ( μ.χ.), Δίδυμος ( μ.χ.), Δίδυμος και Ρόδων ( μ.χ.), Ρόδων ( μ.χ.). 79 Migne, P.G., τόμ. 20, στήλ Migne, P.G., τόμ. 20, στήλ Migne, P.G., τόμ. 20, στήλ Migne, P.G., τόμ. 20, στήλ Δήμιτσα, Αλεξάνδρεια, σελ Καλογερά, Σχολής. Guerike, De Shola. Harnack, Alexκαιrενische. Dimitriewsky, Αλεξ. Σχολή. 85 Dictionary, τόμ. Ι, A-D, σελ Για τις πηγές του Αρειανισμού βλέπε: Ρουφίνο, Σωκράτη, Σωζομενό, Θεοδώρητο και τους περισσοτέρους Πατέρες του 4ου μ.χ. αιώνα. Πρβλ. Dictionary, όπου εκτίθεται εκτενέστερη βιβλιογραφία, σελ Παπαδοπούλου, Ιστορία, ; 7

8 κληρικών από άξεστα λαϊκά στρώματα, το σύστημα των ξένων μισθοφορικών στρατευμάτων, εξ ων απετελούντο αι φρουραί των επαρχιών, αρπακτικαί, βίαιαι και επικίνδυνοι, κατέστησαν τόσον μισητόν το Βυζάντιον εις τους λαούς τούτους, ώστε πάσα διδασκαλία αποκρουομένη εν Βυζαντίω ήτο δι αυτό τούτο ασπαστή εις αυτούς» 87. Ο μονοφυσιτισμός του Ευτυχίου, που καταδικάστηκε από την Ορθόδοξο Ελληνική Εκκλησία, κατάκτησε κυριολεκτικά την Αιγυπτιακή 88. Ο μονοφυσιτισμός γίνεται στα χέρια των μοναχών της Αιγύπτου, μέσον πολιτικής αντίδρασης προς την Βυζαντινή Αυτοκρατορία και σύμβολο απελευθερωτικού αγώνα 89. Οι ντόπιοι πολεμούν με κάθε μέσο τους Βυζαντινούς, βλέπουν σ αυτούς το θανάσιμο εχθρό τους. Ο μονοφυσιτισμός των Κοπτών ταυτίζεται με τα πατριωτικά ιδεώδη τους. Ο Ιουστινιανός πέτυχε με την πολιτική του να παύσουν οι αιματηρές συγκρούσεις στους δρόμους της Αλεξάνδρειας. Μόνο στα χρόνια του Ηράκλειου, ο Πατριάρχης άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων κατόρθωσε να κερδίσει τη συμπάθεια των Αιγυπτίων, ποτέ όμως δεν του αναγνώρισαν το αξίωμα 90. Οι θεολογικές διαφορές, με το διαβρωτικό τους χαρακτήρα, είχαν και μία άλλη συνέπεια. Η Αίγυπτος δεν μπόρεσε ν αντισταθεί στην προέλαση των Περσών 91. Κι όταν την κατάκτησαν, οι εισβολείς δεν έκαμαν διάκριση μεταξύ Ελλήνων και Κοπτών, Ορθοδόξων και Μονοφυσιτών. Οι Έλληνες χριστιανοί από τον 5ο μ.χ. αιώνα διαχωρίζουν τη θέση τους από τους Αιγυπτίους. Το διαχωρισμό ενίσχυσε η αίρεση του Μονοφυσιτισμού, που καταδικάζεται από την Δ Οικουμενική Σύνοδο (451 μ.χ.), και ο μαρτυρικός θάνατος του Ορθοδόξου Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρείας Προτερίου (457 μ.χ.), ο οποίος φονεύεται μέσα στα δημόσια λουτρά από το φανατισμένο όχλο των Κοπτών. Η Αλεξανδρινή Εκκλησία, που ξεκίνησε ενωμένη, διχάζεται τελικά, με βάση εθνικά κριτήρια 92. Οι Κόπτες θεωρούν την ελληνική γλώσσα αλληλένδετη με το παλαιό θρήσκευμα. Όμως η επίδραση του Ελληνισμού, παραμένει πανίσχυρη 93. Το κοπτικό αλφάβητο αποτελείται από το ελληνικό, συμπληρωμένο με μερικά γράμματα των παπύρων 94. Στις κοπτικές εκκλησίες, μέχρι σήμερα, ψάλλουν πολλά τροπάρια στην ελληνική, διανθισμένα μ ευχές στην ίδια γλώσσα 95. Ο Αυτοκράτωρ Ηράκλειτος, όταν απελευθέρωσε την Αίγυπτο, θέλησε να βρεί κάποιο τρόπο συμβιβασμού με τους Κόπτες. Η συμφωνία ήταν παοσική και η αναταραχή δεν άργησε να χωρίσει και πάλι τους χριστιανούς σε δύο στρατόπεδα. Στο 87 Αρβανιτάκη, Ελληνισμός, σελ. 88 Γιαλουράκη, Αίγυπτος, σελ Αυτόθι. 90 Ένθ ανωτέρω, σελ Αυτόθι 92 Γιαλουράκη, ένθ ανωτέρω, σελ Αυτόθι. 94 Αυτόθι. 95 Αυτόθι. 8

9 μεταξύ οι Άραβες πλησίαζαν. Οι Κόπτες στο μίσος τους, δεν δίστασαν, να βοηθήσουν τους εισβολείς να καταλάβουν την Αίγυπτο. Ο Γιαλουράκης σημειώνει: «Με την αραβική κατοχή, το χάσμα ολοκληρώνεται. Κι είναι θαυμαστή σελίδα του Ελληνισμού, το πώς κατόρθωσε τελικά να περισωθεί η Εκκλησία του, και μαζί μ αυτήν η ελληνική παρουσία» Ένθ ανωτέρω, σελ

Εισαγωγή στην Κ.Δ. και ιστορία εποχής της Καινής Διαθήκης

Εισαγωγή στην Κ.Δ. και ιστορία εποχής της Καινής Διαθήκης Εισαγωγή στην Κ.Δ. και ιστορία εποχής της Καινής Διαθήκης Μάθημα 6 : Σωτήριος Σ. Δεσπότης Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΙ (Λουκάς-Πράξεις) 2 Ευαγγέλιο = χαρμόσυνη αγγελία

Διαβάστε περισσότερα

1. Στα αποστολικά χρόνια, η Θεία Ευχαριστία γινόταν διαφορετικά από τον τρόπο που έγινε τη βραδιά του Μυστικού Δείπνου.

1. Στα αποστολικά χρόνια, η Θεία Ευχαριστία γινόταν διαφορετικά από τον τρόπο που έγινε τη βραδιά του Μυστικού Δείπνου. ΜΑΘΗΜΑ 22 ο ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ Θ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με την ιστορία της αρχαίας Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνεία των Πράξεων των Αποστόλων

Ερμηνεία των Πράξεων των Αποστόλων Ερμηνεία των Πράξεων των Αποστόλων Ενότητα 1.2: Ειδική εισαγωγή - Τα συνοπτικά Ευαγγέλια ΙΙ Σωτήριος Δεσπότης Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Τα συνοπτικά Ευαγγέλια ΙΙ (Λουκάς - Πράξεις) 1 Ευαγγέλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ Ο συγγραφέας και εδώ δε γράφει το όνομά του, αλλά η αρχαία εκκλησιαστική παράδοση ομόφωνα αποδίδει το ευαγγέλιο αυτό στον Μάρκο και το συνέδεσε κατά ένα ιδιαίτερο τρόπο με το όνομα του απ. Πέτρου. 1. ΜΑΡΤΥΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς) Από τον 2ο αιώνα και εξής η λέξη ευαγγέλιο δηλώνει: τα βιβλία εκείνα της Καινής Διαθήκης που περιέχουν και αφηγούνται το γεγονός της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων

ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων 1. Ποια είναι τα βιβλία της Καινής Διαθήκης 1. Ιστορικά Ευαγγέλια 1. κατά Ματθαίον 2. κατά Μάρκον 3. κατά Λουκάν 4. κατά Ιωάννην 5.Πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Το Δ ευαγγέλιο και η σχέση του με τα Συνοπτικά «Πνευματικό» ευαγγέλιο- «σωματικά» ευαγγέλια Ομοιότητες-διαφορές Δε διασώζει καμία από τις 50 και πλέον παραβολές

Διαβάστε περισσότερα

4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη

4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη 4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη 1. Τι ήταν και γιατί γράφτηκαν οι επιστολές του αποστόλου Παύλου; Ήταν γράμματα που έστελνε ο απόστολος στις χριστιανικές κοινότητες που είχε ιδρύσει.

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ.

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Οι κατακτήσεις του Μ. Αλεξάνδρου και η πολιτική ενοποίηση του χώρου

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία Ι

Χριστιανική Γραμματεία Ι Χριστιανική Γραμματεία Ι Ενότητα 1-A3-4: Εκκλησιαστικές διατάξεις και ποίηση Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Η Παύλεια Θεολογία. Ελληνιστές και Αντιόχεια. Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας

Η Παύλεια Θεολογία. Ελληνιστές και Αντιόχεια. Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η Παύλεια Θεολογία Ελληνιστές και Αντιόχεια Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Επίκουρη Καθηγήτρια Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς 1) Πού έγινε η Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδος; Α. Κωνσταντινούπολη Β. Έφεσο Γ. Νίκαια Δ. Χαλκηδόνα 2) Ποιος Πατριάρχης Αλεξανδρείας καθαιρέθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία Ι

Χριστιανική Γραμματεία Ι Χριστιανική Γραμματεία Ι Ενότητα 1-A5: Αποστολικοί Πατέρες Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ Πράξ. ιε, 1-32

Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ Πράξ. ιε, 1-32 Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ Πράξ. ιε, 1-32 Με το τέλος της Α περιοδείας του αποστ. Παύλου υπάρχουν δύο ομάδες χριστιανών: ΟΙ ΙΟΥΔΑΙΟ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ Είναι Iουδαίοι Ακολουθούν τα ιουδαϊκά ήθη και έθιμα (περιτομή, αργία

Διαβάστε περισσότερα

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας Ο Μέγας Αθανάσιος: αγωνιστής της ορθής πίστης Πατριάρχης Αλεξανδρείας Πατριάρχης Αλεξανδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας των πρώτων χριστιανικών αιώνων (Μέγας Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ Μ. Γκουτζιούδης http://users.auth.gr/~moschosg ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Η Π.Δ. ως «Γραφή» της πρώτης εκκλησίας 2. Οι απαρχές της Κ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Συναγμένοι στη Θεία Ευχαριστία: Η ουσία της Εκκλησίας. Διδ. Εν. 15

Συναγμένοι στη Θεία Ευχαριστία: Η ουσία της Εκκλησίας. Διδ. Εν. 15 Συναγμένοι στη Θεία Ευχαριστία: Η ουσία της Εκκλησίας Διδ. Εν. 15 α) Η εξάπλωση της Εκκλησίας Μετά την Πεντηκοστή, η νέα πραγματικότητα που δημιουργείται στον κόσμο, η Εκκλησία, ζει και κινείται σε μια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ- ΕΒΡΑΪΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ-ΘΕΣΜΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ- ΕΒΡΑΪΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ-ΘΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ- ΕΒΡΑΪΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ-ΘΕΣΜΟΛΟΓΙΑ Ενότητα 4: ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ (Ο )- ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Σταμάτιος-Νικόλαος Μωραΐτης Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία

Χριστιανική Γραμματεία Χριστιανική Γραμματεία Ενότητα 1-A5: Αποστολικοί Πατέρες Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Πατέρες και Οικουµενικοί Διδάσκαλοι. Πατρολογία Ι (Υ102) Διδάσκων: Συμεών Πασχαλίδης

Πατέρες και Οικουµενικοί Διδάσκαλοι. Πατρολογία Ι (Υ102) Διδάσκων: Συμεών Πασχαλίδης Πατέρες και Οικουµενικοί Διδάσκαλοι ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΥΜΕΩΝ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ Πατρολογία Ι (Υ102) Διδάσκων: Συμεών Πασχαλίδης 1 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΥΜΕΩΝ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ Οι Πατέρες των πρώτων αιώνων Ποιοι ονοµάζονταν

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία Ι

Χριστιανική Γραμματεία Ι Χριστιανική Γραμματεία Ι Ενότητα 1-B A1-2: Περίοδος Δογματικής Ανασυγκρότησης (313-451) Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

β. εκφράζουν αλήθειες για τον Χριστό, τη Θεοτόκο, την Αγία Τριάδα, τους αγίους

β. εκφράζουν αλήθειες για τον Χριστό, τη Θεοτόκο, την Αγία Τριάδα, τους αγίους ΜΑΘΗΜΑ 30 Ο 31 Ο ΥΜΝΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗ ΛΑΤΡΕΙΑ Να συμπληρώσετε την πρόταση επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις φράσεις α, β, γ, δ. Να τεκμηριώσετε με συντομία την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη.

Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη. Ενότητα 11: Η Αποκάλυψη. Αικατερίνη Τσαλαμπούνη. Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας. Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη.

Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη. Ενότητα 1: Η Καινή Διαθήκη: Η σχέση της με την Παλαιά Διαθήκη και η θέση της στη ζωή της Εκκλησίας. Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει.

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει. Η μετάφραση των κειμένων στα ελληνικά, που παρατίθεται εδώ, είναι βασισμένη στις μεταφράσεις από τα κοπτικά και ελληνικά στα αγγλικά των: Wesley W. Isenberg, Stephen Patterson, Marvin Meyer, Thomas O.

Διαβάστε περισσότερα

Πατρολογία Ι. Εισαγωγή στην Πατρολογία Γραµµατεία και Θεολογία των Πατέρων των τεσσάρων πρώτων αιώνων.

Πατρολογία Ι. Εισαγωγή στην Πατρολογία Γραµµατεία και Θεολογία των Πατέρων των τεσσάρων πρώτων αιώνων. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Πατρολογία Ι. Εισαγωγή στην Πατρολογία Γραµµατεία και Θεολογία των Πατέρων των τεσσάρων πρώτων αιώνων. Ενότητα 6: Οι Αποστολικοί Πατέρες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς 1) Όταν ένα έργο, είμαστε σίγουροι, ότι δεν γράφτηκε από αυτόν με το όνομα του οποίου παραδίδεται, λέγεται: A. Nόθο Β. Αμφιβαλλόμενο Γ. Ανώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη)

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Α Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ MURATORI Ο κατάλογος έχει ιδιαίτερη αξία για τον κανόνα της Κ. Διαθήκης. Είναι ο αρχαιότερος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Ο Λάζαρος ήταν στενός φίλος του Χριστού. Κατοικούσε στη Βηθανία, 3 χλμ. περίπου ανατολικά της Ιερουσαλήμ και οι αδελφές του Μάρθα και Μαρία φιλοξένησαν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη.

Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη. Ενότητα 7: Γαλάτας, Ρωμαίους, Α και Β Κορινθίους. Αικατερίνη Τσαλαμπούνη. Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές. Tuesday, March 5, 13

Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές. Tuesday, March 5, 13 Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές Το πλήρωμα του χρόνου Συνάντηση Ιουδαϊκού κόσμου με ελληνισμό. Μετάφραση των εβδομήκοντα, Φίλωνας μέσω της αλληγορίας. Η ελληνική φιλοσοφία έδωσε την έννοια της θεωρίας,

Διαβάστε περισσότερα

Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ:

Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ: ΜΑΘΗΜΑ 18 Ο ΟΙ ΑΓΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ: 1. Η αποκατάσταση της προσκύνησης των εικόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ Ο όρος διαθήκη Οι Εβδομήντα μεταφράζουν την εβραϊκή λέξη berith στα ελληνικά διαθήκη Απαντάται στις εκφράσεις παλαιά διαθήκη και καινή διαθήκη. Σημαίνει συμφωνία (γάμου), που συντελέσθηκε ανάμεσα στο Θεό

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και περιεχόμενο

Δομή και περιεχόμενο Δομή και περιεχόμενο Διάλεξη Δεύτερη από την σειρά Το Βιβλίο των Πράξεων Οδηγός Μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Ένα πρότυπο που παρέχει: το περίγραμμα το μαθήματος;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 19-21, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 19-21, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 19-21, 105 56 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 2103352364 FAX: 2103237654 www.iaath.gr, E-Mail: ipe.iaath@gmail.com ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 5 Η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

3. Να αναλύσετε τον τρόπο µε τον οποίο η στωική φιλοσοφία και ο νεοπλατωνισµός επηρέασαν τους Απολογητές και τους Πατέρες της Εκκλησίας.

3. Να αναλύσετε τον τρόπο µε τον οποίο η στωική φιλοσοφία και ο νεοπλατωνισµός επηρέασαν τους Απολογητές και τους Πατέρες της Εκκλησίας. 2.2.2. Η Ανατολική Λεκάνη της Μεσογείου κατά τους τρεις πρώτους µ.χ. αιώνες - Το Ελληνικό Πνεύµα κατά τους τρεις πρώτους µ.χ. αιώνες - Η Παλαιοχριστιανική τέχνης - Μια Τέχνη Ελληνική Eρωτήσεις ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Ιουδαϊσµός. α) Παρουσίαση θρησκείας:

Ιουδαϊσµός. α) Παρουσίαση θρησκείας: Ιουδαϊσµός α) Παρουσίαση θρησκείας: Ο Ιουδαϊσµός είναι η παραδοσιακή θρησκεία των Εβραίων. Σύµφωνα µε τον ορθόδοξο Ιουδαϊσµό και τους βαθιά θρησκευόµενους Εβραίους, ο βιβλικός πατριάρχης Αβραάµ ήταν ο

Διαβάστε περισσότερα

2ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου. Μοναχισμός

2ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου. Μοναχισμός 2ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου Μοναχισμός Της Μαργαρίτας Βελέντζα Γ1 2011-2012 Με τον όρο μοναχισμός στον Χριστιανισμό εννοείται το θρησκευτικό κίνημα των λαϊκών -κυρίως- που με βάση το κήρυγμα του Ιησού και την

Διαβάστε περισσότερα

Η συγκρότηση της συλλογής των βιβλίων της Καινής ιαθήκης

Η συγκρότηση της συλλογής των βιβλίων της Καινής ιαθήκης Η συγκρότηση της συλλογής των βιβλίων της Καινής ιαθήκης http://www.jesuslovesyou.gr/bible_club/bible/bible_ch4_6.htm [1]. Ο κανόνας Το ερώτηµα είναι, πότε τα Ευαγγέλια µαζί µε τις Επιστολές και τα λοιπά

Διαβάστε περισσότερα

Οι τρεις Ιεράρχες. 30 Ιανουαρίου

Οι τρεις Ιεράρχες. 30 Ιανουαρίου Οι τρεις Ιεράρχες 30 Ιανουαρίου Οι τρεις Ιεράρχες Ποίοι ήταν οι τρεις Ιεράρχες και γιατί τους τιμούμε; Με τον όρο Τρεις Ιεράρχες, αναφερόμαστε συνοπτικά στους τρεις επιφανείς Αγίους και θεολόγους, Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

1. Η «Λειτουργία των πιστών» αφορά μόνο τους βαπτισμένους χριστιανούς. 4. Στη Θεία Λειτουργία οι πιστοί παρακαλούν τον Θεό να έχουν ειρηνικό θάνατο.

1. Η «Λειτουργία των πιστών» αφορά μόνο τους βαπτισμένους χριστιανούς. 4. Στη Θεία Λειτουργία οι πιστοί παρακαλούν τον Θεό να έχουν ειρηνικό θάνατο. ΜΑΘΗΜΑ 23 ο ΤΟ ΒΑΘΥΤΕΡΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Να συμπληρώσετε την παρακάτω πρόταση επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις φράσεις α, β, γ, δ. Να τεκμηριώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Kalogirou, Dimitra. Neapolis University

Kalogirou, Dimitra. Neapolis University Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Health Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿÿ¹ º ¹½É½¹º Â Ä ¾µ¹Â Äɽ þÿãä ÃŽ ÀĹº º±¹ ÃÄ ½ ɱ½ Kalogirou, Dimitra þÿ Á̳Á±¼¼±

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άγιοι της Θεσσαλονίκης.

Οι Άγιοι της Θεσσαλονίκης. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οι Άγιοι της. Ενότητα 5: Άγιοι Αρχιεπίσκοποι της Συµεών Πασχαλίδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 1: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 1: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 1: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 of 5 14/4/2014 12:35 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 14-4-2014 Ερώτηση παρακίνησης: 1 Τα Χριστούγεννα η Εκκλησία γιορτάζει: τη Θεία Ενανθρώπηση τη Θεία Ευχαριστία τη Βάπτιση του Χριστού Ερώτηση παρακίνησης:

Διαβάστε περισσότερα

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα. με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα. με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη ΜΑΘΗΜΑ 3 Ο Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΛΑΤΡΕΙΑ Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη

Διαβάστε περισσότερα

κάντε κλικ στη Τρίτη επιλογή : Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος

κάντε κλικ στη Τρίτη επιλογή : Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος ΤΑΞΗ Δ ΜΑΘΗΜΑ : ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Κύριλλος και Μεθόδιος : Ιεραπόστολοι στους σλαβικούς λαούς. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 1. Να αντιληφθούν οι μαθητές ότι μέσα από την ιεραποστολή του Κυρίλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ. Από τις πέντε (5) ερωτήσεις να απαντήσεις στις τρεις (3). Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες.

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ. Από τις πέντε (5) ερωτήσεις να απαντήσεις στις τρεις (3). Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες. ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ Μάθημα: Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία Τάξη: Β Γυμνασίου Ενότητα: Οι πρώτοι αιώνες του Βυζαντίου Χρόνος εξέτασης: 45 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Από τις πέντε (5) ερωτήσεις να απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΘΕΟΛΟΓΩΝ. του συνεργάτη μας θεολόγου Ευαγγέλου Δεναξά.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΘΕΟΛΟΓΩΝ. του συνεργάτη μας θεολόγου Ευαγγέλου Δεναξά. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΘΕΟΛΟΓΩΝ του συνεργάτη μας θεολόγου Ευαγγέλου Δεναξά. 1) Σε ποια επιστολή του ο Απόστολος Παύλος μιλά για τον κενό τάφο της Ανάστασης ; Α. Προς Εφεσίους Β. Προς Κορινθίους Γ. Προς Γαλάτας

Διαβάστε περισσότερα

Εορτολογία. Ενότητα 2: Η εορτή του Πάσχα. Γεώργιος Φίλιας Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας

Εορτολογία. Ενότητα 2: Η εορτή του Πάσχα. Γεώργιος Φίλιας Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Εορτολογία Ενότητα 2: Γεώργιος Φίλιας Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Β) (1 από 7) 1. Η αρχαιότερη και πανηγυρικότερη/ Οι ρίζες της βρίσκονται στην εβραϊκή ανάμνηση της εξόδου από την Αίγυπτο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη.

Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη. Ενότητα 9: Ποιμαντικές Επιστολές και Προς Εβραίους. Αικατερίνη Τσαλαμπούνη. Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία

Χριστιανική Γραμματεία Χριστιανική Γραμματεία Ενότητα 1-B A1-2: Περίοδος Δογματικής Ανασυγκρότησης (313-451) Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας):

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας): ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 99. Παρ ότι η δεύτερη ευχή είναι συγκροτημένη με το προοίμιό της, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με άλλα προοίμια, ιδιαίτερα με εκείνα που σε περίληψη περιγράφουν το Μυστήριο της Σωτηρίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ: 2 ΩΡΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ: 5

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ: 2 ΩΡΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ: 5 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014 ΛΕΜΕΣΟΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/Ο6/2014 ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ: 2 ΩΡΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ: 5 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ---------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑΝΟΙ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑΝΟΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑΝΟΙ Οι Πεντηκοστιανοί υποστηρίζουν ότι στις συνάξεις τους επαναλαμβάνεται το γεγονός της Πεντηκοστής, το οποίο περιγράφεται στην Καινή Διαθήκη. Ας δούμε το θέμα ιστορικά. Πενήντα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία

ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία Ευαγγελισμός Ευαγγελισμός είναι η ανακοίνωση στην Παναγία της καλής είδησης ότι θα γεννήσει τον Μεσσία, αυτόν που υποσχέθηκε ο Θεός και περίμενε

Διαβάστε περισσότερα

Πατρολογία Ι. Εισαγωγή στην Πατρολογία Γραµµατεία και Θεολογία των Πατέρων των τεσσάρων πρώτων αιώνων.

Πατρολογία Ι. Εισαγωγή στην Πατρολογία Γραµµατεία και Θεολογία των Πατέρων των τεσσάρων πρώτων αιώνων. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Πατρολογία Ι. Εισαγωγή στην Πατρολογία Γραµµατεία και Θεολογία των Πατέρων των τεσσάρων πρώτων αιώνων. Ενότητα 7: Αρχαίοι Απολογητές 2

Διαβάστε περισσότερα

Ο πρώτος διωγμός των χριστιανών

Ο πρώτος διωγμός των χριστιανών Ο πρώτος διωγμός των χριστιανών Η πραγματικότητα της Εκκλησίας, έτσι όπως τη ζούμε σήμερα, δεν έγινε με κάποιον αυτόματο και ανώδυνο τρόπο. Η θεμελίωση και η εξάπλωση της Εκκλησίας επιτεύχθηκαν με αγώνες

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη

Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη Επανάληψη Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη Ο Κωνσταντίνος Βυζάντιο 1. Αποφασίζει τη μεταφορά της πρωτεύουσας στην Ανατολή κοντά στο αρχαίο Βυζάντιο: νέο διοικητικό κέντρο η Κωνσταντινούπολη 2. 313

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ Οι ερωτήσεις προέρχονται από την τράπεζα των χιλιάδων θεμάτων του γνωστικού αντικειμένου των θεολόγων που επιμελήθηκε η εξειδικευμένη ομάδα εισηγητών των Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΧΑΜΕΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ. Αμαλία Κ. Ηλιάδη, φιλόλογοςιστορικός

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΧΑΜΕΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ. Αμαλία Κ. Ηλιάδη, φιλόλογοςιστορικός ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΧΑΜΕΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ 1 ΒΥΖΑΝΤΙΟ Η ΜΑΚΡΟΒΙΟΤΕΡΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ 2 ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΠΛΕΥΡΑ Συνομωσίες, ίντριγκες και μηχανορραφίες. Θρησκευτικός φανατισμός Δεισιδαιμονία.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Μ. Γκιόλιας, Ο Κοσμάς ο Αιτωλός και η εποχή του, Αθήνα 1972 Ιωάννης Μενούνος, Κοσμά Αιτωλού Διδαχές, Αθήνα 1979 Αρτ. Ξανθοπούλου-Κυριακού, Ο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Ενότητα 3: Βυζαντινή Επιστολογραφία: είδη - χαρακτηριστικά. Συνέσιος ο Κυρηναίος: Βίος και Έργο Κιαπίδου Ειρήνη-Σοφία Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας Οι φοιτητές θα έρθουν

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήταν και είναι «σημείον αντιλεγόμενον» Διδ. Εν. 6

Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήταν και είναι «σημείον αντιλεγόμενον» Διδ. Εν. 6 Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήταν και είναι «σημείον αντιλεγόμενον» Διδ. Εν. 6 Υπαπαντή του Κυρίου «θα είναι σημείο αντιλεγόμενο, για να φανερωθούν οι πραγματικές διαθέσεις πολλών» (Λουκ. 2, 34-35) Διχογνωμία

Διαβάστε περισσότερα

Εορτολογία. Ενότητα 3: Η Εορτή των Χριστουγέννων και Θεοφανείων. Γεώργιος Φίλιας Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας

Εορτολογία. Ενότητα 3: Η Εορτή των Χριστουγέννων και Θεοφανείων. Γεώργιος Φίλιας Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Εορτολογία Ενότητα 3: Η Εορτή των Χριστουγέννων και Θεοφανείων Γεώργιος Φίλιας Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας 1. Α) Η Εορτή των Χριστουγέννων και Θεοφανείων (1 από 5) Στην Καινή Διαθήκη δεν

Διαβάστε περισσότερα

Το ρωμαϊκό κράτος κλονίζεται

Το ρωμαϊκό κράτος κλονίζεται Ι. Η ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 1. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη Ας διαβάσουμε τι θα μάθουμε στο σημερινό μάθημα: Σκοπός: Σκοπός του παρόντος μαθήματος είναι να απαντήσουμε σε ένα «γιατί»: Γιατί χρειάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις αντίστοιχες φράσεις α, β,

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου Οι Τρεις Ιεράρχες, η ζωή και το έργο τους. Χίος, 29 Ιανουαρίου 2016 Εκπαιδευτικός: Κωσταρή Αντωνία

3 ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου Οι Τρεις Ιεράρχες, η ζωή και το έργο τους. Χίος, 29 Ιανουαρίου 2016 Εκπαιδευτικός: Κωσταρή Αντωνία 3 ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου Οι Τρεις Ιεράρχες, η ζωή και το έργο τους Χίος, 29 Ιανουαρίου 2016 Εκπαιδευτικός: Κωσταρή Αντωνία Εισαγωγή Και οι τρεις γεννήθηκαν τον 4ο αιώνα μ.χ., στα Βυζαντινά Χρόνια.

Διαβάστε περισσότερα

1. Η Αγία Γραφή λέει ότι ο Χριστός είναι η μόνη δυνατότητα σωτηρίας. 2. Ο Θεός φανερώνεται στην Παλαιά Διαθήκη πάντα με κεραυνούς και αστραπές.

1. Η Αγία Γραφή λέει ότι ο Χριστός είναι η μόνη δυνατότητα σωτηρίας. 2. Ο Θεός φανερώνεται στην Παλαιά Διαθήκη πάντα με κεραυνούς και αστραπές. ΜΑΘΗΜΑ 13 Ο Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη λέξη «σωστό»

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικά στοιχεία στην Παλαιά Διαθήκη

Εισαγωγικά στοιχεία στην Παλαιά Διαθήκη Εισαγωγικά στοιχεία στην Παλαιά Διαθήκη Οι φιλολογικές πηγές της Πεντατεύχου (Φιλολογικά στρώματα): Οι τέσσερις πηγές της Πεντατεύχου είναι: η Γιαχβική, η Ελωχειμική, το Δευτερονόμιο και ο Ιερατικός Κώδικας.

Διαβάστε περισσότερα

Προαγωγικές εξετάσεις περιόδου Μαΐου Ιουνίου Καθορισμός εξεταστέας ύλης των μαθημάτων της Α τάξης του Γενικού Λυκείου

Προαγωγικές εξετάσεις περιόδου Μαΐου Ιουνίου Καθορισμός εξεταστέας ύλης των μαθημάτων της Α τάξης του Γενικού Λυκείου 2 ο Γενικό Λύκειο Αμαλιάδας Προαγωγικές εξετάσεις περιόδου Μαΐου Ιουνίου 2016 Καθορισμός εξεταστέας ύλης των μαθημάτων της Α τάξης του Γενικού Λυκείου Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία Στην εξεταστέα

Διαβάστε περισσότερα

Πατρολογία Ι. Εισαγωγή στην Πατρολογία Γραµµατεία και Θεολογία των Πατέρων των τεσσάρων πρώτων αιώνων.

Πατρολογία Ι. Εισαγωγή στην Πατρολογία Γραµµατεία και Θεολογία των Πατέρων των τεσσάρων πρώτων αιώνων. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Πατρολογία Ι. Εισαγωγή στην Πατρολογία Γραµµατεία και Θεολογία των Πατέρων των τεσσάρων πρώτων αιώνων. Ενότητα 3: Ο θεολογικός χαρακτήρας

Διαβάστε περισσότερα

Υπατία. Εργασία της µαθήτριας Ελευθεριάδη Κωνσταντίνα Υπεύθυνη καθηγήτρια: Dr. Σταυρούλα Πατσιοµίτου 1 ο ΠρότυποΠειραµατικόΓυµνάσιοΑθηνών

Υπατία. Εργασία της µαθήτριας Ελευθεριάδη Κωνσταντίνα Υπεύθυνη καθηγήτρια: Dr. Σταυρούλα Πατσιοµίτου 1 ο ΠρότυποΠειραµατικόΓυµνάσιοΑθηνών Υπατία Τετάρτη20 Νοεµβρίου 2013 Σχολικό έτος 2013-2014 Εργασία της µαθήτριας Ελευθεριάδη Κωνσταντίνα Υπεύθυνη καθηγήτρια: Dr. Σταυρούλα Πατσιοµίτου 1 ο ΠρότυποΠειραµατικόΓυµνάσιοΑθηνών Τµήµα Β1 Βιογραφικό

Διαβάστε περισσότερα

ναούς β. να τους συγχωρήσει τις αμαρτίες τους β. που κάθισαν οι μαθητές του Χριστού στο Μυστικό Δείπνο β. τη θυσία του Χριστού

ναούς β. να τους συγχωρήσει τις αμαρτίες τους β. που κάθισαν οι μαθητές του Χριστού στο Μυστικό Δείπνο β. τη θυσία του Χριστού Ε ΕΡΩΤΗΜ ΕΠΙΛΟΗ 1 ΕΠΙΛΟΗ 2 ΕΠΙΛΟΗ ΕΠΙΛΟΗ 4 ΣΩΣΤΟ β. λόγω των διωγμών και της Οι πρώτοι χριστιανοί δεν έκτιζαν ναούς. α. επειδή δεν διέθεταν τους πεποίθησης ότι ο Θεός δεν γ. αποκλειστικά και μόνο κατάλληλους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΥΧΗ: Η ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Β ΤΟΜΟΣ (Το πρακτικό μέρος)

ΠΡΟΣΕΥΧΗ: Η ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Β ΤΟΜΟΣ (Το πρακτικό μέρος) ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΦΩΤΟΔΟΤΕΣ» - Κορυδαλλών 10 Κάντζα Αττικής 153 51 Phone: 210 6658 551 - Email: fotodotes@yahoo.gr ΠΡΟΣΕΥΧΗ: Η ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Β ΤΟΜΟΣ (Το πρακτικό μέρος) Συγγραφέας: Παπαδημητρακόπουλος Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Β Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας

Β Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Πολιτιστικής Ακαδημίας «Άγιος Επιφάνιος» πραγματοποιήθηκε, από τις 13-15 Φεβρουαρίου 2014, στο Μέγα Συνοδικό της Ιεράς Μητροπόλεως Κωνσταντίας στο Παραλίμνι το Β Διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Ενότητα 6: Ιστορικό Πλαίσιο 8ου-9ου αιώνα: Σκοτεινοί αιώνες-εικονομαχία. Θεοφάνης: Βίος και Έργο. Κιαπίδου Ειρήνη-Σοφία Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας Οι φοιτητές θα

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία Ι

Χριστιανική Γραμματεία Ι Χριστιανική Γραμματεία Ι Ενότητα 1-A11: Αλεξανδρινή θεολογία Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνεία Αποκαλυπτικών κειμένων της Καινής Διαθήκης

Ερμηνεία Αποκαλυπτικών κειμένων της Καινής Διαθήκης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ερμηνεία Αποκαλυπτικών κειμένων της Καινής Διαθήκης Ενότητα 3: Ιουδαϊκά αποκαλυπτικά κείμενα σύγχρονα με την Καινή Διαθήκη Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 10 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 10 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 10 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία ΙI

Χριστιανική Γραμματεία ΙI Χριστιανική Γραμματεία ΙI Ενότητα 1-Β Α7-8: Χριστολογία 4ου-5ου αιώνα Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ

Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ Ενότητα 2-Δ Α1-2: Υστεροβυζαντινοί θεολόγοι Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Θέματα του βιβλίου των Πράξεων

Κύρια Θέματα του βιβλίου των Πράξεων Κύρια Θέματα του βιβλίου των Πράξεων Διάλεξη Τρίτη από την σειρά Το Βιβλίο των Πράξεων Οδηγός Μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Ένα πρότυπο που παρέχει: το περίγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αδέλφια στο σχολείο Οι συμμαθητές και οι συμμαθήτριές μου Οι μαθήτριες του Χριστού Κάποτε, μια γυναίκα, που ονομαζόταν Μάρθα, υποδέχτηκε στο σπίτι της τον Ιησού. Η Μάρθα, ήταν αδελφή του

Διαβάστε περισσότερα

Ευαγγελικές αφηγήσεις της Ανάστασης

Ευαγγελικές αφηγήσεις της Ανάστασης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ευαγγελικές αφηγήσεις της Ανάστασης Ενότητα 4 : Η αφήγηση της Ανάστασης στο κατά Λουκάν (Μέρος Α ) Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Ποιμαντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 1925 Ιδρύεται το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. 1942 Αρχίζει

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ»

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» «ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» Ο απόστολος Παύλος προς το τέλος της προς Ρωµαίους επιστολής του γράφει «Τολµηρότερον δε έγραψα υµίν, αδελφοί, από µέρους ως επαναµιµνήσκων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΑΞΗ: Β ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ: 23 ΑΓΟΡΙΑ: 13 ΚΟΡΙΤΣΙΑ: 10 ΕΚΠΟΝΗΣΗ: ΛΙΑΠΗ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

Διαβάστε περισσότερα

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10 «Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα Διδ. Εν. 10 α) Οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας Μεγάλη Εβδομάδα: επειδή γιορτάζουμε μεγάλα (σπουδαία) γεγονότα Από την Κυριακή των Βαΐων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη.

Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη. Ενότητα 2: Κανόνας της Καινής Διαθήκης, εξωκανονικά και άγραφα λόγια. Αικατερίνη Τσαλαμπούνη. Τμήμα Ποιμαντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ 3 ΙΕΡΑΡΧΕΣ: Βασίλειος

ΟΙ 3 ΙΕΡΑΡΧΕΣ: Βασίλειος ΟΙ 3 ΙΕΡΑΡΧΕΣ: Βασίλειος ο Μέγας Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός Ιωάννης ο Χρυσόστομος Ποιοί ήταν; Πού έζησαν; Τί έκαναν; Δρ. Χρυσόστομος Παπασπύρου 30 Ιανουαρίου 2015 Βασίλειος ο Μέγας (330-379) Ο Βασίλειος ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο.

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. 107. Ο Κύριος να είναι μαζί σας. Και με το πνεύμα σου. ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. Ακολουθεί το

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του,

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Την Παρασκευή, 20 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Θρησκευτικών Μελετών του Μίνσκ συνάντηση ανάμεσα στο Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Καρπασίας κ. Χριστοφόρο και 10 εκπροσώπων Ορθοδόξων Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

(άγιο μύρο / τριήμερη / ολόλευκα / κολυμβήθρας / κατάδυση) «Στο χρίσμα, ο ιερέας χρίει τον.. σ όλα τα μέρη του σώματός του με

(άγιο μύρο / τριήμερη / ολόλευκα / κολυμβήθρας / κατάδυση) «Στο χρίσμα, ο ιερέας χρίει τον.. σ όλα τα μέρη του σώματός του με ΜΑΘΗΜΑ 21 Ο ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΜΑΤΟΣ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις ή φράσεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

4. Η διάδοση του Χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βουλγάρους

4. Η διάδοση του Χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βουλγάρους I. ΠΑΓΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ Μ. ΑΣΙΑ 4. Η διάδοση του Χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βουλγάρους (σελ. 39-40) Ο Μιχαήλ Γ ως αρματοδρόμος στα ανάκτορα του Αγίου Μάμαντα.

Διαβάστε περισσότερα

Πατρολογία Ι. Εισαγωγή στην Πατρολογία Γραµµατεία και Θεολογία των Πατέρων των τεσσάρων πρώτων αιώνων.

Πατρολογία Ι. Εισαγωγή στην Πατρολογία Γραµµατεία και Θεολογία των Πατέρων των τεσσάρων πρώτων αιώνων. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Πατρολογία Ι. Εισαγωγή στην Πατρολογία Γραµµατεία και Θεολογία των Πατέρων των τεσσάρων πρώτων αιώνων. Ενότητα 11: Οι Καππαδόκες Πατέρες

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Θεολογία των Εκκλησιαστικών Ύμνων

Ιστορία και Θεολογία των Εκκλησιαστικών Ύμνων Ιστορία και Θεολογία των Εκκλησιαστικών Ύμνων : Η πρώτη περίοδος της εκκλησιαστικής υμνογραφίας (Α - Δ αι.) Γεώργιος Φίλιας Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας 2. Η πρώτη περίοδος της εκκλησιαστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΔΙΑΛΕΞΗ 1 Η : ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Περιεχόμενα Διάγραμμα Ένα διάγραμμα του μαθήματος Σημειώσεις Ένα πρότυπο που παρέχει: το διάγραμμα το μαθήματος, σημειώσεις κλειδιά, αποσπάσματα

Διαβάστε περισσότερα