Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσίες πολυμεσικής και δικτυακής πληροφόρησης για θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος Εύβοιας και Βοιωτίας»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσίες πολυμεσικής και δικτυακής πληροφόρησης για θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος Εύβοιας και Βοιωτίας»"

Transcript

1 23 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσίες πολυμεσικής και δικτυακής πληροφόρησης για θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος Εύβοιας και Βοιωτίας» Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) ευρώ (με ΦΠΑ) πλέον Δικαιώματα Προαίρεσης: ευρώ ( χωρίς ΦΠΑ) πλέον Δικαιώματα Προαίρεσης: ευρώ ( με ΦΠΑ) Διάρκεια 18 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά Ημερομηνίες Διενέργειας Διαγωνισμού Αποστολής στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε: Δημοσίευσης στο ΦΕΚ Δημοσίων Συμβάσεων : Αποστολής και δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο HH/MM/EE HH/MM/EE HH/MM/EE HH/MM/EE και HH/MM/EE Κωδικός ΟΠΣ:

2 ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Αρ. Πρωτοκόλλου.. Ημερομηνία: /2012 Ανοικτός Τακτικός Δημόσιος Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικά συμφερότερη προσφορά Η 23 η ΕΒΑ, ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή με βάση την υπ αριθμ. 6144/ απόφασή της, προκηρύσσει Ανοικτό Τακτικό Δημόσιο Διαγωνισμό για το έργο «Υπηρεσίες πολυμεσικής και δικτυακής πληροφόρησης για θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος Εύβοιας και Βοιωτίας». Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη, το αργότερο μέχρι την /2012, ημέρα και ώρα.. στην έδρα της 23 ης ΕΒΑ, Λεωφ. Αθηνών 24Β, 34100, Χαλκίδα, τηλέφωνο για πληροφορίες: , φαξ: Ο διαγωνισμός γίνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις που λεπτομερώς καθορίζονται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο παρακάτω νομικό πλαίσιο: 1. Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΧΧ της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήματος VIII της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περί δημοσίων συμβάσεων και τον Κανονισμό 2083/2005 της 19ης Δεκεμβρίου 2005 για την τροποποίηση των Οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων). 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/ «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)». 3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/ ) για την προσαρμογή της Ελληνικης Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, όπως ισχύει 4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1177/2009 της Επιτροπής της 30ης Νοεμβρίου 2009, που τροποποιεί τις Οδηγίες 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του, όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων. 5. Την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ, «για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων περί της εφαρμογής των διαδικασιών προσφυγής στον τομέα της σύναψης των συμβάσεων κρατικών προμηθειών και δημοσίων έργων» και την Οδηγία 92/13/ ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Φεβρουαρίου Την Υ.Α ΥΑΠ/Φ.30/Γ/133/367/2001 (ΦΕΚ 1223/Β), «Εξαίρεση περιπτώσεων προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής (υλικού, λογισμικού, δικτύων) και παροχής συναφών υπηρεσιών από την έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης». 7. Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95), «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».

3 8. Το Π.Δ. 116/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές». 9. Την Υ.Α. Αριθμ /ΕΥΣ 1749/ : «Υπουργική απόφαση συστήματος Διαχείρισης» (ΦΕΚ 540/ τεύχος Β ), όπως αυτή τροποποιήθηκε από την Υ.Α /ΕΥΘΥ 2041/ και ισχύει. 10. Το Ν. 3614/ : «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚ 267/ τεύχος Α ). 11. Το Ν. 3840/ : «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και άλλες διατάξεις». 12. Την Υ.Α. Π1/2941/ των Υφυπουργών Ανάπτυξης «Εξαίρεση από την ένταξη στο ΕΠΠ προμήθειας ειδών πληροφορικής που εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» (ΦΕΚ Β 1988/2009)», όπως τροποποιήθηκε με την υπ αρ. Π1/3889/ Απόφαση της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ Β 936/2010). 13. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1159/2000 της Ε.Ε. (30/5/2000) για τις δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας που πρέπει να αναλαμβάνουν τα κράτη-μέλη σχετικά με τις παρεμβάσεις των διαρθρωτικών ταμείων. 14. Τον Ν.2472/1997 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.3471/2006 «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών» (ΦΕΚ 133/Α'/ ). 15. Το Π.Δ. 99/1992 (ΦΕΚ 46/Α/ «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών έργων», όπως ισχύει 16. Το «Σύμφωνο αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης», που μας διαβιβάστηκε με το αρ /ΨΣ3884/Α2/ έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» και υπογράφηκε από την 23 ης ΕΒΑ. 17. Tο εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Πράξης καθώς και το εγκεκριμένο Φυσικό Αντικείμενο του έργου «Υπηρεσίες πολυμεσικής και δικτυακής πληροφόρησης για που συνοδεύουν την απόφαση ένταξης. 18. Την αρ /ΨΣ2596-Α2/ του Ειδικού Γραμματέα για ένταξη της πράξης με τίτλο Υπηρεσίες πολυμεσικής και δικτυακής πληροφόρησης για θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος Εύβοιας και Βοιωτίας 19. Την Υ.Α. ΥΠΠΟΤ/ΔΕΑΜ/Φ.286/57821/641/ έγκρισης της πράξης «Υπηρεσίες πολυμεσικής και δικτυακής πληροφόρησης για θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος Εύβοιας και Βοιωτίας» 20. Την υπ αριθμ. που υπογράφηκε από την 23 ης ΕΒΑ απόφαση της 23 ης ΕΒΑ περί έγκρισης των όρων της προκήρυξης. 21. Την υπ αριθμ. 6143/ απόφαση της 23 ης ΕΒΑ. περί συγκρότησης επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού. 22. Την υπ αριθμ. xxxxxx απόφαση προέγκρισης δημοπράτησης της ΕΥΔ της Ψηφιακής Σύγκλισης».

4 Ο προϋπολογισμός της διακήρυξης ανέρχεται στο ποσό ευρώ ( ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., το οποίο είναι και το ανώτατο όριο για την υποβολή προσφορών. Τα δικαιώματα προαίρεσης για συμπληρωματικές υπηρεσίες ανάερχονται στο 10/5 του συνολικού προϋπολογισμού. Ο Προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας Παρή Καλαμαρά Αρχαιολόγος με βαθμό Β

5 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 5 Συνοπτικά στοιχεία Έργου ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ Συντομογραφίες Α1. Περιβάλλον του Έργου Α1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου Α1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας Α1.1.2 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης Α1.1.3 Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου Α1.1.4 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) Α1.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου) Α1.2.1 Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας Α1.2.2 Οργανωτική Δομή και Στελέχωση του Φορέα Α1.2.3 Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών Α1.2.4 Περιγραφή υφιστάμενης υποδομής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών που αφορούν τη λειτουργία του έργου Α2. Αντικείμενο, στόχοι και παράγοντες επιτυχίας του Έργου Α2.1 Αντικείμενο του Έργου Α2.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη Α2.3 Στόχοι και Έκταση του Έργου Α2.4 Παράγοντες επιτυχίας του Έργου, όπως τους αντιλαμβάνεται η Αναθέτουσα Αρχή 24 Α3. Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου Α3.1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Α3.2 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος Α3.3 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων (Υποσυστημάτων, Εφαρμογών) Α3.4 Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Εξοπλισμού Α3.5 Διαλειτουργικότητα Α3.6 Πολυκαναλική προσέγγιση Α3.7 Ανοιχτά δεδομένα Α3.8 Απαιτήσεις Ασφάλειας Α3.9 Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήματος Α3.10 Απαιτήσεις Προσβασιμότητας Α3.11 Ελάχιστες απαιτήσεις χρονοδιάγραμματος και Φάσεις Έργου Α/Α Φάσης Α3.12 Πίνακας Παραδοτέων Α3.13 Σημαντικά Ορόσημα υλοποίησης Έργου... 43

6 Α4. Ελάχιστες προδιαγραφές Υπηρεσιών Α4.1 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Α4.2 Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» Α4.3 Τήρηση προδιαγραφών ποιότητας υπηρεσιών Α5. Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου Α5.1 Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης Α5.2 Σχήμα (Οργάνωση) Διοίκησης και υλοποίησης του αντικειμένου του Έργου 46 Α5.3 Ειδικές προβλέψεις (ρυθμίσεις) για τη διασφάλιση της Ποιότητας των υπηρεσιών του συγκεκριμένου έργου Α5.4 Ειδικές προβλέψεις για τη Διαχείριση Κινδύνων Υλοποίησης Α5.5 Σενάρια χρήσης και Ελέγχου - Διαδικασία παραλαβής λειτουργικότητας συστημάτων και Έργου ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ B1. Γενικές Πληροφορίες B1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού B1.2 Προϋπολογισμός Έργου B1.4 Ημερομηνία αποστολής της Διακήρυξης B1.5 Τόπος και χρόνος υποβολής Προσφορών B1.6 Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού B1.7 Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης B2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά B2.1 Δικαίωμα Συμμετοχής B2.2 Αποκλεισμός Συμμετοχής B2.3 Δικαιολογητικά Συμμετοχής B2.4 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης B2.4.1 Οι Έλληνες Πολίτες B2.4.2 Οι Αλλοδαποί Πολίτες B2.4.3 Τα ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα B2.4.4 Οι συνεταιρισμοί B2.4.5 Τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα B2.4.6 Οι ενώσεις-κοινοπραξίες B2.5 Λοιπές Υποχρεώσεις / Διευκρινίσεις Β2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής i) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. B2.7 Εγγύηση Συμμετοχής B3. Κατάρτιση - Υποβολή Προσφορών B3.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών B3.2 Περιεχόμενο Προσφορών B3.2.1 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» B3.2.2 Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά» B3.2.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» B3.2.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης»... 97

7 B3.3 Ισχύς Προσφορών B3.4 Εναλλακτικές Προσφορές B3.5 Τιμές Προσφορών - Νόμισμα B4. Διενέργεια Διαγωνισμού Αξιολόγηση Προσφορών B4.1 Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Κατακύρωσης του Διαγωνισμού B Διαδικασία διενέργειας Διαγωνισμού - αποσφράγιση Προσφορών B Διαδικασία αξιολόγησης Προσφορών B4.1.3 Βαθμολόγηση τεχνικών Προσφορών B4.1.5 Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης B4.1.6 Διαμόρφωση συγκριτικού κόστους Προσφοράς B4.1.7 Διαδικασία κατακύρωσης Διαγωνισμού B4.2 Απόρριψη Προσφορών B4.3 Προσφυγές B4.4 Αποτελέσματα Κατακύρωση - Ματαίωση Διαγωνισμού B5. Κατάρτιση Σύμβασης Γενικοί Όροι Σύμβασης B5.1 Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια Σύμβασης Εγγυήσεις B5.2 Τρόπος Πληρωμής Κρατήσεις B5.3 Εκτελωνισμός - Φόροι - Δασμοί Β5.4 Περίοδος Εγγύησης Β5.5 Ποινικές Ρήτρες Έκπτωση Αναδόχου Β5.6 Υποχρεώσεις Αναδόχου Β5.7 Υπεργολαβίες Β5.8 Εμπιστευτικότητα Β5.9 Πνευματικά δικαιώματα Β5.10 Εφαρμοστέο Δίκαιο Διαιτησία ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης C1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής C1.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας C2. Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος C3. Πίνακες Συμμόρφωσης C3.1 Πίνακας 1: Συσκευή ακουστικής πληροφόρησης με σύστημα συγχρονισμού με δημιουργικό video προβολής αίθουσας πολυμέσων Οσίου Λουκά C3.2 Πίνακας 2: Φορτιστής 10 θέσεων για συσκευές ακουστικής πληροφόρησης C3.3 Πίνακας 3: Συσκευή αναπαραγωγής video C3.4 Πίνακας 4: Σύστημα ενεργοποίησης RF (ραδιοσυχνοτήτων) για τον συγχρονισμό των C3.1 & C

8 C3.5 Πίνακας 5: Πομπός ραδιοσυχνοτήτων RF C3.6 Πίνακας 6: H/Y server για Βάση Δεδομένων καταγραφής και διαχείρισης ψηφιακών συλλογών και εκθεμάτων (C3.20) C3.7 Πίνακας 7: Η/Υ τερματικό για Βάση Δεδομένων καταγραφής και διαχείρισης ψηφιακών συλλογών και εκθεμάτων (C3.20)... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. C3.8 Πίνακας 8: Οθόνη (monitor) για C Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. C3.9 Πίνακας 9: Multi-touch infotable με ενσωματωμένο Η/Υ οδηγό C3.10 Πίνακας 10: Projector για video προβολή Οσίου Λουκά C3.11 Πίνακας 11: Η/Υ οδηγός (driver) για C C3.12 Πίνακας 12: Οθόνη προβολής για C C3.13 Πίνακας 13: Συγγραφή & επιμέλεια πρωτότυπων κειμένων στην ελληνική γλώσσα για το Σύστημα Ακουστικής Πληροφόρησης C3.14 Πίνακας 14: Συγγραφή και επιμέλεια ενημερωτικών κειμένων διαδικτυακού κόμβου C3.15 Πίνακας 15: Σχεδιασμός περιεχομένου κόμβου και ανάπτυξη μουσειολογικού σκεπτικού για ψηφιακές διαδικτυακές εκθέσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα C3.16 Πίνακας 16: Μετάφραση/προσαρμογή σε τρεις γλώσσες (ευρωπαϊκές) για σύστημα ακουστικής ξενάγησης C3.17 Πίνακας 17: Μετάφραση στα αγγλικά πρωτότυπων κειμένων (C3.14) για τον διαδικτυακό κόμβο C3.18 Πίνακας 18: Ανάπτυξη ηχητικού δημιουργικού στην ελληνική γλώσσα (για σύστημα ακουστικής πληροφόρησης) C3.19 Πίνακας 19: Ανάπτυξη ηχητικού δημιουργικού σε τρεις ευρωπαϊκές γλώσσες (για σύστημα ακουστικής πληροφόρησης) C3.20 Πίνακας 20: Ανάπτυξη Βάσης Δεδομένων καταγραφής και διαχείρισης ψηφιακών συλλογών και εκθεμάτων C3.21 Πίνακας 21: Τεκμηρίωση & Καταχώρηση αρχαιολογικού υλικού στη βάση δεδομένων καταγραφής και διαχείρισης ψηφιακών συλλογών και εκθεμάτων (C3.20) C3.22 Πίνακας 22: Προσαρμογή βάσης δεδομένων καταγραφής και διαχείρισης ψηφιακών συλλογών και εκθεμάτων (C3.20) στον διαδικτυακό κόμβο C3.23 Πίνακας 23: Συγγραφή σεναρίων και σκηνοθεσία για (2) εκπαιδευτικά παιχνίδια για το multitouch infotable... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. C3.24 Πίνακας 24: Ανάπτυξη (2) πολυμεσικών, διαδραστικών εφαρμογών (εκπαιδευτικών παιχνιδιών) εφαρμογών για το multitouch infotable C3.25 Πίνακας 25: Σενάριο για video προβολή Οσίου Λουκά C3.26 Πίνακας 26: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη video προβολής για Όσιο Λουκά C3.27 Πίνακας 27: Φωτογράφηση για διαδικτυακό κόμβο C3.28 Πίνακας 28: Λήψη video για διαδικτυακό κόμβο C3.29 Πίνακας 29: Λήψη VR (360 ) για διαδικτυακό κόμβο C3.30 Πίνακας 30: Σχεδιασμός & Ανάπτυξη διαδικτυακού κόμβου (συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών εκθέσεων και των εκπαιδευτικών παιχνιδιών)

9 C3.31 Πίνακας 31: Εκπαίδευση προσωπικού στη χρήση & διαχείριση πολυμεσικών εφαρμογών πληροφόρησης (συστήματος ακουστικής πληροφόρησης, infotable, video προβολή) C3.32 Πίνακας 32: Εκπαίδευση προσωπικού στη διαχείριση της βάσης δεδομένων καταγραφής και διαχείρισης ψηφιακών συλλογών και εκθεμάτων (C3.20) C3.33 Πίνακας 33: Εκπαίδευση προσωπικού στη διαχείριση του διαδικτυακού κόμβου C3.I Πίνακας 1 Ψηφιοποίηση C3.II Πίνακας 2 Διαλειτουργικότητα C3.III Πίνακας 3 Συμβατότητα με Europeana C3.IV Πίνακας 4 Μόνιμοι προσδιοριστές (διευθύνσεις) πόρων ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος C3.V Πίνακας 5 Διαλειτουργικότητα με καταλόγους και υποδομή ανοικτού τεκμηριωμένου περιεχόμενου ΕΚΤ C3.VI Πίνακας 6 Συστήματα διάθεσης πόρων ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος Κειμένων C3.VII Πίνακας 7 Προδιαγραφές παρουσίασης και διάθεσης για εικόνες C3.VIII Πίνακας 8 Υποχρεωτική τήρηση διαδικασίας πιστοποίησης προδιαγραφών για την ολοκλήρωση του έργου από το ΕΚΤ C4. Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς C4.1 Πληροφοριακό Σύστημα C4.1.1 Εξοπλισμός (βλ. ΑΧ.Χ.Χ) C4.1.2 Έτοιμο Λογισμικό (βλ. ΑΧ.Χ.Χ) C4.1.3 Εφαρμογή/ές (βλ. ΑΧ.Χ.Χ) C4.1.4 Υπηρεσίες (βλ. ΑΧ.Χ.Χ, ΑΧ.Χ.Χ) C4.1.5 Άλλες δαπάνες C4.2 Εκπαίδευση χρηστών C4.3 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Έργου

10 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Συνοπτικά στοιχεία Έργου 1) Η πράξη αφορά καταρχήν στη δημιουργία δίγλωσσου διαδικτυακού κόμβου που θα σχεδιαστεί και θα αναπτυχθεί από την 23 η ΕΒΑ, ώστε να υποστηρίξει και να ενισχύσει την εικόνα και την αναγνωσιμότητα των μνημείων και των αρχαιολογικών θέσεων που υπάγονται στην περιοχή αρμοδιότητάς της. Παράλληλα, αναμένεται να βελτιώσει την επικοινωνία της Υπηρεσίας που διαχειρίζεται το πολιτιστικό απόθεμα με τους τελικούς αποδέκτες αυτού. Συγκεκριμένα, ο διαδικτυακός κόμβος θα περιέχει πληροφορίες για 3000 κινητά και ακίνητα μνημεία των νομών Εύβοιας-Βοιωτίας, και για τις επικοινωνιακές / επιστημονικές δραστηριότητες της Εφορείας που συναρτώνται με την προβολή και την προστασία αυτών, ενώ θα εμπεριέχει και διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια καθώς και ψηφιακές εκθέσεις - οι τελευταίες θα συνδυάζονται και με προτάσεις διαδρομών επίσκεψης στο πεδίο. Ο κόμβος θα δίνει, ακόμη, τη δυνατότητα στους επισκέπτες να εκδηλώνουν ενδιαφέρον για τα παρεχόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα, αλλά και να αξιολογούν την εφαρμογή και τις επιμέρους προσφερόμενες περιοδικές δραστηριότητες. Ταυτόχρονα, στον κόμβο θα υπάρξει εφαρμογή κρατήσεων για σχολεία. 2) Επίσης, θα παραχθεί βάση δεδομένων καταγραφής και διαχείρισης ψηφιακών συλλογών και εκθεμάτων (των 3000 κινητών και ακίνητων μνημείων που προαναφέρθηκαν), με διαδικτυακή εφαρμογή μηχανής αναζήτησης ώστε αυτή να προσαρμόζεται και στον κόμβο. 3) Θα υλοποιηθεί συγχρονισμένο σύστημα ακουστικής πληροφόρησης με video προβολή στον Όσιο Λουκά (το περιεχόμενό της θα αξιοποιηθεί και στον κόμβο). 4) Θα δημιουργηθεί πολυδιαδραστική τράπεζα πληροφόρησης (multi-touch infotable) με δύο διαδραστικές πολυμεσικές εκπαιδευτικές εφαρμογές, που θα εγκατασταθεί σε επισκέψιμο υπόγειο αρχαιολογικό χώρο στη Θήβα (το περιεχόμενό της θα αξιοποιηθεί και στον κόμβο). 5) Θα υλοποιηθεί η προμήθεια όλων των απαιτούμενων δικτυακών, υπολογιστικών και λοιπών υποδομών για τη λειτουργία των προαναφερθεισών ψηφιακών εφαρμογών. Σελίδα 10 από 189

11 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ Συντομογραφίες ΕΣΠΑ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Ε.Β.Α. Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ΥΠ.ΠΟ Υπουργείο Πολιτισμού Ψ.Σ. Ψηφιακή Σύγκλιση ISO International Organization for Standardization ΕΠ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΚΤ ΟΔΕ Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ομάδα Διοίκησης Έργου PDF Portable Document FormatODT Open Document Format SSL XHTML Syntax/Semantic Language extensible HyperText Markup Language Σελίδα 11 από 189

12 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Α1. Περιβάλλον του Έργου Α1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου Ο εμπλεκόμενος φορέας στην υλοποίηση του έργου είναι η 23 η ΕΒΑ που λειτουργεί ως Περιφερειακή Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. Υπάρχει υπογεγραμμένο Πλαίσιο Συνεργασίας για το συγκεκριμένο έργο με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). Σύμφωνα με την ΥΠΠΟΤ/ΔΕΑΜ/Φ.286/57821/641/ Υ.Α., κατά την ανάπτυξη του σχήματος τεκμηρίωσης πολιτιστικού υλικού θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία με την Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων, ώστε αυτό να είναι σύμμορφο με το σχήμα τεκμηρίωσης του Εθνικού Αρχείου Μνημείων (αφορά κατ εξοχήν την εφαρμογή 2: βάση δεδομένων καταγραφής και διαχείρισης ψηφιακών συλλογών). Α1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας Η 23 η ΕΒΑ είναι δικαιούχος και φορέας λειτουργίας του έργου. Η λειτουργία και το οργανόγραμμα της 23 ης ΕΒΑ, που λειτουργεί ως Περιφερειακή Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του ΥΠΑΙΘΠΑ (ΦΕΚ 141/Α/ ) και υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς, περιγράφεται αναλυτικά στον Οργανισμό του ΥΠΠΟ: ΦΕΚ 191/Α/ , άρθρο 45 και 44. Ειδικότερα, το υπό ανάδειξη έργο υποστηρίζει το έργο της Εφορείας στον τομέα της ανάδειξης, της προβολής και της διαχείρισης των αρχαιοτήτων, καθώς και της έκθεσής τους, μέσω, εν προκειμένω, της ένταξής τους σε ψηφιακές εκθέσεις. Α1.1.2 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης Ταυτίζεται με το φορέα λειτουργίας και δικαιούχο του έργου, όπως αυτός παρουσιάστηκε παραπάνω. Α1.1.3 Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου Ακόμη, σύμφωνα με το σχετικό πλαίσιο συνεργασίας που έχει υπογραφεί μεταξύ του ΕΚΤ και της 23 ης Ε.Β.Α., προβλέπεται η απόθεση και διάθεση ψηφιακών πολιτιστικών πόρων της Εφορείας και των μεταδεδομένων τους στην υποδομή ανοικτού τεκμηριωμένου ψηφιακού περιεχομένου του ΕΚΤ, η οποία έχει σκοπό την δημιουργία εθνικού ενιαίου ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος. Η υποδομή ανοικτού τεκμηριωμένου ψηφιακού περιεχομένου που θα παρέχει το ΕΚΤ βασίζεται σε τεχνολογίες αιχμής, ανοικτά δεδομένα και ανοικτά πρότυπα και εξασφαλίζει ασφαλή και διατηρήσιμη λειτουργία καθώς και την ενσωμάτωση των τεχνολογικών εξελίξεων στον τομέα διάθεσης ψηφιακού περιεχομένου με βάση διεθνή πρότυπα. Σελίδα 12 από 189

13 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Η απόθεση στις υποδομές του ΕΚΤ του ψηφιοποιημένου υλικού της πράξης, συνοδευόμενου από τα αντίστοιχα μεταδεδομένα του, γίνεται στο πλαίσιο των όποιων νομοθετικών περιορισμών για την πνευματική ιδιοκτησία και για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, ενώ το σύνολο των δικαιωμάτων επί του υλικού αποτελούν ιδιοκτησία της 23 ης Ε.Β.Α. Η 23 ης Ε.Β.Α θα αναλάβει να παρέχει τους ψηφιακούς πολιτιστικούς πόρους και τα μεταδεδομένα προς φιλοξενία, διάθεση και οργάνωση στην υποδομή ανοικτού τεκμηριωμένου ψηφιακού περιεχομένου του ΕΚΤ. Επίσης, σύμφωνα με την ΥΠΠΟΤ/ΔΕΑΜ/Φ.286/57821/641/ Υ.Α., κατά την ανάπτυξη του σχήματος τεκμηρίωσης πολιτιστικού υλικού θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία με την Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων, ώστε αυτό να είναι σύμμορφο με το σχήμα τεκμηρίωσης του Εθνικού Αρχείου Μνημείων (αφορά κατ εξοχήν την εφαρμογή 2: βάση δεδομένων καταγραφής και διαχείρισης ψηφιακών συλλογών). Ακόμη, δύναται να υπάξει συνεργασία με τις αρμόδιες για το Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού. Α1.1.4 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) Για τη διοίκηση του έργου η Αναθέτουσα Αρχή έχει ορίσει Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) που θα ασχοληθεί με το συντονισμό των εργασιών και των επιμέρους εμπλεκομένων. Η ΟΔΕ αποτελείται από τρία στελέχη, μόνιμο και αορίστου χρόνου προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής, και ελέγχει την πρόοδο υλοποίησης του έργου από τον Ανάδοχο, καθώς και επιλύει και δίνει διευκρινήσεις για ενδεχόμενα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν. Στελέχη της Υπηρεσίας που θα συντονίζονται από την ΟΔΕ θα συμβάλουν -σύμφωνα με τις ειδικές επιστημονικές τους γνώσεις- στην επιστημονική επιμέλεια των κειμένων. Η ΟΔΕ θα παρακολουθεί αδιαλείπτως την πορεία του έργου, θα συνεργάζεται με τα στελέχη της ομάδας έργου του Αναδόχου, θα συνεδριάζει και θα εγκρίνει τα ενδιάμεσα παραδοτέα που προαπαιτούνται με βάση τους πίνακες συμμόρφωσης κατά την πορεία του έργου (π.χ. πρόταση για τη διαμόρφωση του περιεχομένου του κόμβου, κείμενα κ.λπ.). Για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου, η Αναθέτουσα Αρχή θα ενεργοποιήσει την ορισμένη «Επιτροπή Παραλαβής Έργου (ΕΠΕ)» που θα αποτελείται από διοικητικά στελέχη της Αρχής, με βασικό στόχο την τμηματική και οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του παρόντος Έργου. Το γενικό συντονισμό του έργου θα έχει ο προϊστάμενος της 23 ης ΕΒΑ, ο οποίος θα υλοποιεί προς τούτο τακτές συνεδριάσεις με τους εμπλεκόμενους. Α1.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου) Εντός του συγκεκριμένου έργου εντάσσεται και η προμήθεια των απαραίτητων για τη λειτουργία του υποδομών (βλ. παραπάνω «Συνοπτικά Στοιχεία Έργου»). Η αναγκαιότητα προμήθειας των ζητηθέντων δικτυακών και υπολογιστικών υποδομών έγκειται στο γεγονός Σελίδα 13 από 189

14 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου ότι χωρίς αυτές δεν θα ήταν δυνατό να υλοποιηθούν ή και να λειτουργήσουν τα επιμέρους παραδοτέα -από πλευράς εφαρμογών- του έργου, δεδομένου ότι ο αντίστοιχος εξοπλισμός της Εφορείας (server HP Proliant ML 350, μνήμη 2 GB, χωρίς πρόβλεψη υποστήριξης WEB) επαρκεί μόνο για την υποστήριξη της καθημερινής της λειτουργίας και της διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ (13 τον αριθμό, πέραν της προτεινόμενης Πράξης) από οικονομική και διοικητική σκοπιά. Επίσης, η Εφορεία δε διαθέτει δικτυακές υποδομές υποστήριξης hosting. Όσον αφορά στο ανθρώπινο δυναμικό που θα υποστηρίξει από πλευράς της 23 ης ΕΒΑ την υλοποίηση και τη λειτουργία, στη συνέχεια, των παραδοτέων του έργου, αυτό θα είναι το μόνιμο επιστημονικό και φυλακτικό (στους χώρους όπου θα διατίθενται οι εφαρμογές 3 και 4) προσωπικό της Εφορείας. Για την εξοικείωση με τη λειτουργία των παραδοτέων του έργου προβλέπεται εντός της πράξης καταρχήν εκπαίδευση του προσωπικού. Α1.2.1 Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας Η 23 η ΕΒΑ είναι δικαιούχος και φορέας λειτουργίας του έργου. Η λειτουργία και το οργανόγραμμα της 23 ης ΕΒΑ, που λειτουργεί ως Περιφερειακή Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του ΥΠΑΙΘΠΑ (ΦΕΚ 141/Α/ ) και υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς, περιγράφεται αναλυτικά στον Οργανισμό του ΥΠΠΟ: ΦΕΚ 191/Α/ , άρθρο 45 και 44. Ειδικότερα, το υπό ανάδειξη έργο υποστηρίζει το έργο της Εφορείας στον τομέα της ανάδειξης, της προβολής και της διαχείρισης των αρχαιοτήτων, καθώς και της έκθεσής τους, μέσω, εν προκειμένω, της ένταξής τους σε ψηφιακές εκθέσεις. Α1.2.2 Οργανωτική Δομή και Στελέχωση του Φορέα H 23 η ΕΒΑ είναι δικαιούχος και φορέας λειτουργίας του έργου. Η λειτουργία και το οργανόγραμμα της 23 ης ΕΒΑ, που λειτουργεί ως Περιφερειακή Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του ΥΠΑΙΘΠΑ (ΦΕΚ 141/Α/ ) και υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς, περιγράφεται αναλυτικά στον Οργανισμό του ΥΠΠΟ : ΦΕΚ 191/Α/ , άρθρο 45 και 44. Σύμφωνα και με τον Οργανισμό του ΥΠΠΟ, ΦΕΚ191/Α/ , στην 23 η ΕΒΑ λειτουργεί καταρχήν επιστημονική ολομέλεια στην οποία συμμετέχει το μόνιμο και αορίστου χρόνου προσωπικό της Εφορείας: Αρχαιολόγοι, Αρχαιολόγοι-Μουσειολόγοι, Συντηρητές και Αρχιτέκτονες/Πολιτικοί Μηχανικοί που υπηρετούν σε αυτήν, υπό την προεδρία του Προϊσταμένου. Στην επιστημονική ολομέλεια συζητείται το πρόγραμμα δράσης και η πορεία εφαρμογής του. Υπηρετούν, επίσης, Διοικητικοί υπάλληλοι, Λογιστές και Εργατοτεχνίτες. Συγκεκριμένα, την Υπηρεσία στελεχώνουν: - Προϊστάμενος. - Μόνιμοι Υπάλληλοι - Υπάλληλοι Αορίστου Χρόνου - Συμβασιούχοι Υπάλληλοι Σύμφωνα και με τον Οργανισμό του ΥΠΠΟ, ΦΕΚ191/Α/ , η Εφορεία διαρθρώνεται ως εξής: - Τμήμα Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Αρχαιογνωστικής Έρευνας. Σελίδα 14 από 189

15 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου - Τμήμα Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων. - Τμήμα Τεκμηρίωσης, Καταγραφής και Δημοσίευσης Αρχαίων. -Τμήμα Συντήρησης. -Τμήμα Αρχαιολογικών Έργων και Συντήρησης Κτιριακών Εγκαταστάσεων. -Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης. Επισημαίνεται ότι το συγκεκριμένο έργο υπάγεται στην αρμοδιότητα του τμήματος στο τμήμα Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, ενώ υποστηρίζει παράλληλα και τους στόχους των Τμημάτων Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Αρχαιογνωστικής Έρευνας, και Τεκμηρίωσης, Καταγραφής και Δημοσίευσης Αρχαίων. Α1.2.3 Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών Η 23 η ΕΒΑ αναλαμβάνει τον προγραμματισμό και τη διενέργεια σωστικών ανασκαφών και οιασδήποτε άλλης μορφής αρχαιολογικής έρευνας, τον προγραμματισμό και την εκτέλεση εργασιών για την προστασία, συντήρηση, αναστήλωση, ευπρεπισμό και διαμόρφωση των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, την προστασία του φυσικού τοπίου που τα περιβάλλει, την εξέταση αιτημάτων εκτέλεσης έργων που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία αρμοδιότητάς της, την αρχαιολογική μελέτη και αξιολόγηση των τεχνικών έργων επί μνημείων ή πλησίον μνημείων και των έργων συντήρησης επί μνημείων, αρχαίων αντικειμένων και έργων τέχνης, καθώς και την επιστημονική μελέτη παντός σχετικού με τα άνωθεν, όπως και την εποπτεία των ερευνών των επιστημονικών ιδρυμάτων και των Ξένων σχολών και αποστολών. Παράλληλα χορηγεί άδειες μελέτης αρχαίων αντικειμένων, ενώ στις αρμοδιότητές της ανήκει και η δίωξη της αρχαιοκαπηλίας και της παράνομης διακίνησης αρχαίων. Οργανώνει, παρουσιάζει και συμμετέχει σε αρχαιολογικές εκθέσεις (μόνιμες ή περιοδικές, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό) και εκπαιδευτικά προγράμματα. Αρμοδιότητα της περιφερειακής μονάδας είναι και η παρακολούθηση των αρμόδιων υπηρεσιών φύλαξης Αρχαιολογικών Χώρων και Μουσείων, η εφαρμογή των σχετικών εγκυκλίων και οδηγιών, καθώς και η χορήγηση αδειών ελευθέρας εισόδου στους οργανωμένους αρχαιολογικούς χώρους. Στην αρμοδιότητά της επίσης υπάγονται θέματα σχετικά με την εκπόνηση και την εφαρμογή μουσειογραφικών μελετών και την έκθεση των αρχαιολογικών αντικειμένων. Εκδίδει Αποφάσεις απευθείας ή εισηγείται προς τα αρμόδια Συμβούλια και εκδίδει Αποφάσεις κατόπιν γνωμοδότησής τους. Το υπό υλοποίηση έργο θα συμβάλει στη βελτίωση της επικοινωνίας της Εφορείας με το κοινό τελικούς αποδέκτες του πολιτιστικού αποθέματος-, στην προβολή των δράσεών της που αφορούν στο ευρύ κοινό (π.χ. εκθέσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα), αλλά και στην ανάδειξη των ίδιων των μνημείων της περιοχής ευθύνης της, τα οποία φροντίζει να καταστούν επισκέψιμα. Α1.2.4 Περιγραφή υφιστάμενης υποδομής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών που αφορούν τη λειτουργία του έργου Δεν υπάρχει γραφείο της 23 ης ΕΒΑ με αντικείμενο την υποστήριξη θεμάτων ΤΠΕ. Μετά το πέρας ολοκλήρωσης της σύμβασης με τον ανάδοχο η υποστήριξη λειτουργίας του έργου θα ανατεθεί σε εξωτερικό συνεργάτη (εταιρεία ή τεχνικό). Σελίδα 15 από 189

16 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Η αναγκαιότητα προμήθειας των ζητηθέντων δικτυακών και υπολογιστικών υποδομών, έγκειται στο γεγονός ότι χωρίς αυτές δεν θα ήταν δυνατό να υλοποιηθούν ή και να λειτουργήσουν τα επιμέρους παραδοτέα, από πλευρά εφαρμογών, του έργου, δεδομένου ότι ο αντίστοιχος εξοπλισμός της Εφορείας (server HP Proliant ML 350, μνήμη 2 GB, χωρίς πρόβλεψη υποστήριξης WEB) επαρκεί για την υποστήριξη της καθημερινής της λειτουργίας και της διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ (11 τον αριθμό, πέραν της προτεινόμενης Πράξης) από οικονομική και διοικητική σκοπιά. Επίσης, η Εφορεία δε διαθέτει δικτυακές υποδομές υποστήριξης hosting. Για την υλοποίηση του έργου θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι απαιτήσεις του Πλαισίου Συνεργασίας της 23 ης ΕΒΑ με το ΕΚΤ για το συγκεκριμένο έργο, καθώς και οι προϋποθέσεις διαλειτουργικότητας των παραδοτέων του έργου με τις πράξεις που υλοποιούνται σήμερα ή θα υλοποιηθούν από τις Υπηρεσίες της Γεν. Γραμματείας Πολιτισμού, όπως «Εμπλουτισμός των ψηφιακών συλλογών και κινητών μνημείων του ΥΠΠΟΤ και ανάπτυξη νέου πληροφοριακού συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων» και «Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο» Σελίδα 16 από 189

17 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Α2. Αντικείμενο, στόχοι και παράγοντες επιτυχίας του Έργου Α2.1 Αντικείμενο του Έργου Η πράξη αφορά καταρχήν στη δημιουργία δίγλωσσου διαδικτυακού κόμβου που θα σχεδιαστεί και θα αναπτυχθεί από την 23 η ΕΒΑ, ώστε να υποστηρίξει και να ενισχύσει την εικόνα και την αναγνωσιμότητα των μνημείων και των αρχαιολογικών θέσεων που υπάγονται στην περιοχή αρμοδιότητάς της. Παράλληλα, αναμένεται να βελτιώσει την επικοινωνία της Υπηρεσίας που διαχειρίζεται το πολιτιστικό απόθεμα με τους τελικούς αποδέκτες αυτού. Συγκεκριμένα, ο διαδικτυακός κόμβος θα περιέχει πληροφορίες για 3000 κινητά και ακίνητα μνημεία των νομών Εύβοιας-Βοιωτίας, και για τις επικοινωνιακές / επιστημονικές δραστηριότητες της Εφορείας που συναρτώνται με την προβολή και την προστασία αυτών, ενώ θα εμπεριέχει και 6 εκπαιδευτικά παιχνίδια καθώς και ψηφιακές εκθέσεις, εκ των οποίων οι 7 θα είναι θεματικές και αφηγηματικές οι τελευταίες θα συνδυάζονται και με προτάσεις διαδρομών επίσκεψης στο πεδίο. Ο κόμβος θα δίνει, ακόμη, τη δυνατότητα στους επισκέπτες να εκδηλώνουν ενδιαφέρον για τα παρεχόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα, αλλά και να αξιολογούν την εφαρμογή και τις επιμέρους προσφερόμενες περιοδικές δραστηριότητες (α. εφαρμογή αξιολόγησης προσφερόμενων υπηρεσιών 23 ης ΕΒΑ, & β. εφαρμογή καταγραφής του προφίλ των επισκεπτών του κόμβου και των επιλογών τους κατά τη χρήση αυτού). Ταυτόχρονα, στον κόμβο θα υπάρξει γ. εφαρμογή κρατήσεων για σχολεία (booking). 2) Επίσης, θα παραχθεί βάση δεδομένων καταγραφής και διαχείρισης ψηφιακών συλλογών και εκθεμάτων (των 3000 κινητών και ακίνητων μνημείων που προαναφέρθηκαν), με διαδικτυακή εφαρμογή μηχανής αναζήτησης ώστε αυτή να προσαρμόζεται και στον κόμβο. 3) Θα υλοποιηθεί συγχρονισμένο σύστημα ακουστικής πληροφόρησης με video προβολή στον Όσιο Λουκά (το περιεχόμενό της θα αξιοποιηθεί και στον κόμβο). 4) Θα δημιουργηθεί πολυδιαδραστική τράπεζα πληροφόρησης (multi-touch infotable) με δύο διαδραστικές πολυμεσικές εκπαιδευτικές εφαρμογές, που θα εγκατασταθεί σε επισκέψιμο υπόγειο αρχαιολογικό χώρο στη Θήβα (το περιεχόμενό της θα αξιοποιηθεί και στον κόμβο). 5) Θα υλοποιηθεί η προμήθεια όλων των απαιτούμενων δικτυακών, υπολογιστικών και λοιπών υποδομών για τη λειτουργία των προαναφερθεισών ψηφιακών εφαρμογών. Αναλυτικά: Διαδικτυακός κόμβος: Η 23η ΕΒΑ είναι αρμόδια για το σύνολο των βυζαντινών ( ) και μεταβυζαντινών ( και μεταγενέστερα εκκλησιαστικά μνημεία) μνημείων, κινητών και ακινήτων, των νομών Ευβοίας συμπεριλαμβανομένης της Σκύρου- και Βοιωτίας, και με το συγκεκριμένο κόμβο πρόκειται να καταστήσει προσιτά από τον διαδικτυακό επισκέπτη και να προβάλλει την πολιτισμική σημασία και αξία 800 ακίνητων (συμπεριλαμβανομένων 200 επιλεγμένων στοιχείων του in situ διατηρημένου τοιχογραφικού και ψηφιδωτού τους διακόσμου, καθώς και 10 αρχαιολογικών χώρων αρμοδιότητάς της, Σελίδα 17 από 189

18 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου κάστρων ή οικιστικών συνόλων και κινητών μνημείων). Όσον αφορά στα ακίνητα μνημεία πρόκειται κυρίως για έργα εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής, αλλά και για σημαντικά έργα της κοσμικής αρχιτεκτονικής της μεσαιωνικής περιόδου, όπως οικίες, πύργοι, κάστρα και βιοτεχνικά κτήρια. Εξ αυτών τα περισσότερα είναι σε καλή κατάσταση και άλλα σε ερειπιώδη, μπορούν όμως στην πλειονότητά τους να αποτελέσουν προορισμό ελεύθερης επίσκεψης. Πολύ μικρός αριθμός είναι κλειστά για το κοινό λόγω αυξημένης επικινδυνότητας ή συνιστούν ευρήματα που μετά την ανασκαφική διερεύνησή τους καλύφθηκαν εκ νέου, οπότε και η ψηφιακή τους εικόνα θα είναι και η μόνη προσβάσιμη. Από τα κινητά μνημεία, περίπου 1000 είναι ενταγμένα στις τρεις (3) επισκέψιμες συλλογές της Εφορείας (Έκθεση Μονής Οσίου Λουκά, Συλλογή Γλυπτών Φρουρίου Καράμπαμπα, Βυζαντινές αρχαιότητες στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θήβας), ενώ τα υπόλοιπα βρίσκονται στους μη επισκέψιμους αποθηκευτικούς της χώρους και θα είναι καταρχήν προσβάσιμα μόνο μέσω των ψηφιακών συλλογών του παρόντα κόμβου. Από όσα εντάσσονται στη δεύτερη κατηγορία κάποια θα αξιοποιηθούν προσεχώς σε μικρή επισκέψιμη συλλογή στο Αλιβέρι και στο διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο Χαλκίδας οι δύο μουσειακοί χώροι βρίσκονται στη φάση των κτηριολογικών μελετών. Σε κάθε περίπτωση, μέσα από τον διαδικτυακό κόμβο θα προβληθούν και οι προαναφερθείσες επισκέψιμες συλλογές / μουσεία της περιοχής που συνδέονται με την περίοδο αναφοράς (4ος 19ος αι.). Τα κινητά ευρήματα που έχουν επιλεγεί για ένταξη στον κόμβο είναι ήδη συντηρημένα ή χρήζουν μικρών επεμβάσεων συντήρησης πριν την ψηφιοποίησή τους, οι οποίες εκτελούνται από το μόνιμο προσωπικό της Εφορείας. Πολλά από τα ανωτέρω ψηφιακά εκθέματα προβάλλουν και έργα αποκατάστασης μνημείων ή μουσεία, που υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται στο πλαίσιο το Γ ΚΠΣ ή του ΕΣΠΑ. Στόχος του κόμβου, ωστόσο, είναι πέραν της εικόνας των μνημείων που θα παρέχει στον επισκέπτη, να διασφαλίσει και την έγκυρη νοηματοδότηση αυτών, ώστε να είναι κατάλληλα για χρήση ακόμα και από την εκπαιδευτική κοινότητα. Αυτό θα επιτευχθεί: α) με την παρεχόμενη κειμενική πληροφορία, που θα είναι δοσμένη με απλό τρόπο και νοηματικά προσβάσιμη από όλους (χρονολόγιο -γενικά κείμενα για τις υπό εξέταση περιόδους / θέματα, και κείμενα ταυτότητας των ψηφιακών εκθεμάτων), β) με ψηφιακές εκθέσεις που θα συσχετίζουν και θα σχολιάζουν κατά περίπτωση μέρος του προβαλλόμενου πολιτιστικού αποθέματος, είτε μέσω της μηχανής αναζήτησης της βάσης δεδομένων με συγκεκριμένα προεπιλεγμένα κριτήρια (π.χ. χρόνος δημιουργίας, τόπος εύρεσης, υλικό κατασκευής, είδος, μουσειακή συλλογή όπου εντάσσεται κ.λπ.), είτε με βάση συγκεκριμένη αφήγηση. Σε ότι αφορά στο περιεχόμενο των επτά (7) ψηφιακών εκθέσεων με αφηγηματική ροή προτείνεται αυτό να εστιάσει σε δύο βασικούς άξονες: 1ος) στην ιστορική υπόσταση των αντικειμένων που αναδεικνύει πτυχές των ιστορικών περιόδων που τα δημιούργησαν, και 2ος)στην αντιμετώπιση και τη διαχείριση που αυτά έτυχαν στην εποχή μας. Αν και η οριστική θεματική των ψηφιακών εκθέσεων κρίνεται σκόπιμο να προσδιοριστεί κατά το σχεδιασμό της εφαρμογής, αναφέρονται ως ενδεικτικά θέματα, τα οποία θα τεκμηριωθούν με το προαναφερθέν ψηφιακό αρχαιολογικό υλικό από την Εύβοια και τη Βοιωτία, τα ακόλουθα: -από τη Ρώμη στην Κωνσταντινούπολη ή το πέρασμα από τον αρχαίο στον μεσαιωνικό κόσμο (1ος άξονας) -η κατοίκηση Εύβοιας και Βοιωτίας στα χρόνια του Βυζαντίου (1ος άξονας) -όψεις της καθημερινότητας ενός Βυζαντινού (1ος άξονας) -Φράγκοι και Καταλανοί στην κεντρική Ελλάδα (1ος άξονας) -Η ζωή αναδιοργανώνεται στο πλαίσιο της οθωμανικής αυτοκρατορίας (1ος άξονας) -Η αναστήλωση, συντήρηση, χρήση των μεσαιωνικών μνημείων (2ος άξονας) -Ιστορίες διαχείρισης της κινητής πολιτισμικής κληρονομιάς στο σύγχρονο ελληνικό κράτος (2ος άξονας) Σελίδα 18 από 189

19 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Την ερμηνεία των εκθεμάτων θα υποστηρίξουν και έξι (6) εκπαιδευτικά παιχνίδια. Ο κόμβος θα εμπεριέχει και προτάσεις για εκπαιδευτική αξιοποίηση του περιεχομένου του, αλλά και για τουριστικές περιηγήσεις με πολιτιστικό θεματικό περιεχόμενο, οι οποίες θα συναρτώνται με τις ψηφιακές θεματικές εκθέσεις. Η Βάση Δεδομένων καταγραφής & διαχείρισης ψηφιακών συλλογών και εκθεμάτων, τα διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια, οι προτάσεις για εκπαιδευτική αξιοποίηση του περιεχομένου του κόμβου και για πολιτιστικές διαδρομές, καθώς και οι αφηγηματικές ψηφιακές εκθέσεις συνιστούν βασικές ενότητες του κόμβου. Μέσω του διαδικτυακού κόμβου ο φορέας θα μπορεί να επικοινωνεί με τους διαδικτυακούς επισκέπτες, να προβάλλει συλλογές, να δημοσιεύει υλικό, να ενημερώνει για νέα, περιοδικές εκθέσεις και δράσεις μέσα από ένα μοντέρνο, ευέλικτο και φιλικό προς τους χρήστες κόμβο, αλλά και να λαμβάνει σχόλια για την ιστοσελίδα ή/και τις επιμέρους περιοδικές δράσεις του (εν είδει ερωτηματολογίου αξιολόγησης και βιβλίου εντυπώσεων αντίστοιχα), να δέχεται αιτήματα συμμετοχής (π.χ. σχολικών ομάδων) στις δράσεις του, να καταγράφει τις προτιμήσεις των επισκεπτών ως προς τις επιμέρους υπηρεσίες που παρέχει η ιστοσελίδα. Βασικό χαρακτηριστικό του θα είναι η ευχρηστία και η απλότητα που θα προσφέρει στους χειριστές -από πλευράς της Υπηρεσίας- κατά την καθημερινή ανανέωση - επικαιροποίηση του περιεχομένου του. Τέλος, καθοριστικό παράγοντα στον σχεδιασμό του κόμβου θα αποτελέσει η συμμόρφωση με τις βασικές προδιαγραφές των διεθνών προτύπων για υποστήριξη πρόσβασης Ατόμων με Αναπηρία (Web Accessibility Initiative). Επίσης, θα υπάρχει η δυνατότητα αξιοποίησης του περιεχομένου του από την Europeana και το αρχαιολογικό κτηματολόγιο. Ιδιαίτερη μέριμνα θα ληφθεί για την καλύτερη δυνατή επικοινωνία με τους επισκέπτες του κόμβου με την λειτουργία των εξής εφαρμογών: α) Εφαρμογή κρατήσεων για σχολεία «booking» β) Εφαρμογή αξιολόγησης προσφερόμενων υπηρεσιών της 23ης ΕΒΑ γ) Εφαρμογή καταγραφής του προφίλ των επισκεπτών του κόμβου και των επιλογών τους κατά τη χρήση αυτού. Ειδικότερα: α) Ο διαδικτυακός κόμβος θα παρέχει στα σχολεία τη δυνατότητα να πραγματοποιούν κράτηση στις θέσεις ενδιαφέροντος που έχουν συμπεριληφθεί στο παρόν έργο. Η εφαρμογή booking (κρατήσεων) θα δίνει την δυνατότητα στα σχολεία ανά την Ελλάδα να ελέγχουν τη διαθεσιμότητα των χώρων αυτών και να προγραμματίζουν τις επισκέψεις τους σε αυτούς. Ανάλογη διευκόλυνση θα παρέχεται και στους υπεύθυνους της 23ης ΕΒΑ, καθώς χάρη στην εφαρμογή θα επιτυγχάνεται η εύκολη και αποτελεσματική διαχείριση των φορέων και ο έγκαιρος και για μακρύ χρονικό διάστημα προγραμματισμός της διαθεσιμότητας των επισκέψιμων χώρων, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν μεγάλες ομάδες ανθρώπων, όπως τα σχολεία. β) Μία ακόμη υπηρεσία επικοινωνίας με το κοινό που θα συμπεριληφθεί στον διαδικτυακό κόμβο είναι η εφαρμογή αξιολόγησης των προσφερόμενων υπηρεσιών της 23ης ΕΒΑ. Οι επισκέπτες του κόμβου θα έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώσουν μία online φόρμα με ένα σχετικό ερωτηματολόγιο, καθώς και να υποβάλλουν τα σχόλιά τους για τις υπηρεσίες (πληροφόρησης, επίσκεψης στις θέσεις ενδιαφέροντος κλπ) που προσφέρονται στο κοινό. Με την εφαρμογή αυτή θα δημιουργηθεί ακόμα ένα κανάλι επικοινωνίας του φορέα με το κοινό, ενώ τα σχόλια του κοινού θα δίνουν την δυνατότητα για την διόρθωση αντιμετώπιση ενδεχόμενων αδυναμιών των προσφερόμενων υπηρεσιών. γ) Θα διασφαλιστεί η αυτόματη αποτύπωση των προτιμήσεων των επισκεπτών κατά τη χρήση του κόμβου, αλλά και, μέσω της καταγραφής ονόματος χρήστη και κωδικού, του προφίλ των επισκεπτών, ώστε η Υπηρεσία να ανατροφοδοτείται και να αξιοποιεί τα Σελίδα 19 από 189

20 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου δεδομένα σε μελλοντικούς σχεδιασμούς, αλλά και για τη διευκόλυνση τής περαιτέρω επικοινωνίας της με το διαδικτυακό κοινό. Βάση δεδομένων καταγραφής και διαχείρισης ψηφιακών συλλογών και εκθεμάτων: Επιλεγμένα εκθέματα και αντικείμενα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος από τις θέσεις που υπάγονται στην 23 η Ε.Β.Α. (περίπου 3.000) θα καταχωρηθούν με πλήρη περιγραφή τους σε μία ειδική βάση δεδομένων και θα αξιοποιηθούν για τη δημιουργία ψηφιακών εκθέσεων που θα αναδεικνύουν θεματικές ενότητες και επιμέρους διηγήσεις γύρω από αυτά. Οι επισκέπτες του διαδικτυακού κόμβου του Μουσείου θα έχουν δυνατότητα πρόσβασης στα δεδομένα αυτά χάρη σε μία μηχανή αναζήτησης της Βάσης Δεδομένων καταγραφής & διαχείρισης ψηφιακών συλλογών και εκθεμάτων που θα ενσωματωθεί στον κόμβο. Οι χρήστες θα εισάγουν στη μηχανή αναζήτησης τα κριτήρια επιλογής τους και τα αποτελέσματα της αναζήτησης θα είναι διαθέσιμα μέσω ειδικά διαμορφωμένων ιστοσελίδων. Η προβολή των δεδομένων της κάθε αναζήτησης θα μπορεί να γίνεται με διαφορετικούς τρόπους: σε μορφή λίστας, κειμένου, σε μικρογραφίες ή σε αναλυτική παρουσίαση. Με δεδομένη τη δίγλωσση έκδοση του κόμβου, η μηχανή θα είναι και αυτή διαθέσιμη στις δύο γλώσσες, τόσο ως προς την αναζήτηση όσο και ως προς την προβολή των αποτελεσμάτων. Σημειώνεται ότι η βάση δεδομένων καταγραφής και διαχείρισης ψηφιακών συλλογών και εκθεμάτων θα είναι διαθέσιμη διαδικτυακά. Μεθοδολογία και τεχνολογίες ψηφιοποίησης: Το αρχαιολογικό υλικό που θα καταχωρηθεί στην Βάση Δεδομένων θα τεκμηριωθεί από φωτογραφικό υλικό, μέρος του οποίου είναι ήδη διαθέσιμο από τον Φορέα σε ψηφιακή μορφή και θα αξιοποιηθεί για τις ανάγκες του έργου. Για τις φωτογραφίες που θα ληφθούν ψηφιακά κατά τη διάρκεια του έργου, οι λήψεις αυτές θα γίνουν σε ελάχιστη ανάλυση 12mpixels. Οι hardcopy πηγές θα ψηφιοποιηθούν σε ανάλυση dpi. Συγχρονισμένο σύστημα ακουστικής πληροφόρησης με video - προβολή στον Όσιο Λουκά. Για τη δράση αυτή προβλέπεται ο σχεδιασμός και ανάπτυξη μιας video - προβολής, η θεματολογία του οποίου θα σχετίζεται με το μνημείο. Για την ανάπτυξη της προβολής θα αξιοποιηθεί πρωτογενές οπτικό υλικό και πληροφορίες από πηγές. Από τις πληροφορίες αυτές θα προκύψουν και τα κείμενα για τη διήγηση (το ηχητικό δηλαδή δημιουργικό) που θα χρησιμοποιείται στο σύστημα ξενάγησης, το οποίο θα συγχρονίζεται αυτόματα με την video προβολή. Η διήγηση του συστήματος πληροφόρησης θα είναι διαθέσιμη σε τέσσερις (4) γλώσσες (ελληνικά και τρεις ευρωπαϊκές). Το σενάριο της video προβολής θα ρέει πάνω στη διήγηση του συστήματος. Παρατήρηση: Το σύστημα θα χρησιμοποιηθεί στο Βορδοναρειό της Μονής Οσίου Λουκά, όπου παλαιότερα είχε διαμορφωθεί χώρος προβολής για κοινό αλλά θα αξιοποιηθεί και στον διαδικτυακό κόμβο (αρ.1). Πολυδιαδραστικό τραπέζι πληροφόρησης με εκπαιδευτικές εφαρμογές. Η δράση αυτή θα αναπτύξει δύο εκπαιδευτικές εφαρμογές στις οποίες θα έχουν πρόσβαση μαθητές μέσω του πολυδιαδραστικού τραπεζιού πληροφόρησης (infotable). Η μεγάλη επιφάνεια διάδρασης επιτρέπει την ανάπτυξη εφαρμογών που βασίζονται στην λογική των επιμέρους εικονικών παραθύρων, σε καθένα από τα οποία αντιστοιχεί μικρή οπτική διήγηση που σχετίζεται με συγκεκριμένη θεματική, θέση, κ.ο.κ. Για την ανάπτυξη των εφαρμογών απαιτούνται: πληροφορία από πηγές (κείμενα), εικονογραφικό υλικό που θα ψηφιοποιηθεί και θα υποστεί την κατάλληλη επεξεργασία, και παραγωγή ενδεικτικά- σχεδίων, σκίτσων, χαρτών κ.ά. Όταν οι εφαρμογές θα είναι ανενεργές, στην επιφάνεια του τραπεζιού πληροφόρησης θα Σελίδα 20 από 189

21 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου προβάλλονται highlights από τις εφαρμογές, που θα προσελκύουν το ενδιαφέρον των επισκεπτών για να ασχοληθούν με αυτές. Ως θέματα για τις δύο εκπαιδευτικές εφαρμογές προτείνονται: 1.Η Θήβα, ένα σημαντικό αστικό κέντρο στην Ελλάδα κατά τη βυζαντινή περίοδο. Με βάση τα υλικά αρχαιολογικά κατάλοιπα του παρελθόντος (καταγράφονται σε φωτογραφίες ή/και σχέδια) μπορεί να ανασυντεθεί το παζλ έστω αποσπασματικό, αφού η έρευνα δεν έχει λήξει- του πολεοδομικού ιστού της πόλης με παράλληλη ανάδειξη των λειτουργιών που αυτός ενσωμάτωνε (κατοικία, βιοτεχνικές δραστηριότητες, δίκτυα κ.λπ.). Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην υφαντουργία, για την οποία η πόλη είναι ευρέως γνωστή στο μεσαίωνα (τεκμηρίωση και με κείμενα). Το in situ παρακείμενο εύρημα συνδέεται ευθέως με το θέμα. 2.Ταξιδέψτε στη Βοιωτία μιας άλλης εποχής, ακολουθώντας τα βήματα ιστορικών προσώπων του παρελθόντος Παρατήρηση: Το πολυδιαδραστικό τραπέζι πληροφόρησης θα εγκατασταθεί στον προθάλαμο της βυζαντινής συνοικίας της Θήβας, στα κατάλοιπα οικιών που διατηρούνται στα υπόγεια του Δικαστικού μεγάρου, και αποτελούν εκθεσιακό έργο ανάδειξης αρχαίων κατά χώρα που έγινε στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ αλλά το περιεχόμενό του θα αξιοποιηθεί και στον διαδικτυακό κόμβο (αρ.1). Τέλος, θα υλοποιηθεί η προμήθεια όλων των απαιτούμενων δικτυακών, υπολογιστικών και λοιπών υποδομών για τη λειτουργία των ανωτέρω ψηφιακών εφαρμογών. Συγκεκριμένα: 1.1 (30) Συσκευή ακουστικής πληροφόρησης με σύστημα συγχρονισμού με δημιουργικό video προβολής αίθουσας πολυμέσων Οσίου Λουκά 1.2 (1) Σύστημα ενεργοποίησης RF (ραδιοσυχνοτήτων) για τον συγχρονισμό των 1.1 & (6) Πομπός RF (ραδιοσυχνοτήτων) 1.4 (3) Φορτιστής 10 θέσεων για συσκευές ακουστικής πληροφόρησης 1.5 (1) Multi-touch infotable με ενσωματωμένο Η/Υ driver 1.6 (1) Συσκευή αναπαραγωγής video & συγχρονισμού με συσκευές ακουστικής πληροφόρησης 1.7 (1) Η/Υ server 1.8 (3) H/Y τερματικό για διαχείριση Βάσης Δεδομένων 1.9 (3) Monitor για Η/Υ τερματικό (1.8) 1.10 (1) Projector για video προβολή Οσίου Λουκά 1.11 (1) Η/Υ driver για projector (1) Οθόνη video προβολής Οι υπηρεσίες και τα παραδοτέα της Πράξης θα καλύπτουν όλες τις επιμέρους διαδικασίες που προέβλεπε το Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης και η περιγραφή φυσικού αντικειμένου, όπου μεταξύ άλλων αναφέρονται ενδεικτικοί πίνακες με τα υφιστάμενα μνημεία ανά περιοχή αρμοδιότητας της 23ης ΕΒΑ, ταξινομημένα με βάση την κατάσταση διατήρησής τους και τη σημασία τους, όπως ακίνητων μνημείων Νομού Βοιωτίας, Νομού Εύβοιας και Σκύρου, κοσμικών μνημείων και κινητών μνημείων, τα οποία θα αξιοποιηθούν στην εφαρμογή Α2.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη Η 23 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων θεωρεί εξαιρετικά αναγκαία την ανάπτυξη της Πράξης «Υπηρεσίες πολυμεσικής & δικτυακής πληροφόρησης για θέσεις αρχαιολογικού Σελίδα 21 από 189

22 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου ενδιαφέροντος Εύβοιας και Βοιωτίας», προκειμένου καταρχήν να αξιοποιηθεί ένα πραγματικό πολιτισμικό κεφάλαιο που διεσώθη και αναδείχθηκε μέσω συγχρηματοδοτούμενων κυρίως προγραμμάτων (Β και Γ ΚΠΣ) μέσω της διάχυσης της πληροφόρησης για αυτό, μέσω της ένταξής του σε τουριστικές διαδρομές με γεωγραφικά ή και θεματικά πολιτιστικά κριτήρια αλλά και μέσω της ανάπτυξης συγκεκριμένων εκπαιδευτικών εφαρμογών που θα υποστηρίξουν την αναπτυσσόμενη έννοια του ψηφιακού σχολείου. Ενδεικτικά αναφέρονται μνημεία που έχουν ήδη καταστεί πλήρως επισκέψιμα μέσω της αποκατάστασής τους και της αναβάθμισης του περιβάλλοντα χώρου τους: Νομός Εύβοιας Αποκατάσταση Πύργου Βασιλικού Ευβοίας, με δαπάνη (Ε.Π. «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ»). Αναστήλωση Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Αρμά και αποκατάσταση περιβάλλοντος χώρου, με δαπάνη ευρώ (ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας). Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου Λουκισίων, με δαπάνη ευρώ (ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας). Υλοποιήθηκε από την αρμόδια μέχρι την 1 η η ΕΒΑ το έργο της Επανέκθεσης γλυπτών στο Φρούριο Καράμπαμπα Χαλκίδας, με δαπάνη ευρώ (ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας). Επίσης, υλοποιήθηκε από την αρμόδια μέχρι την 1 η η ΕΒΑ το έργο «Επισκευή και αποκατάσταση στεγών Αγ. Παρασκευής Χαλκίδας», με δαπάνη ευρώ (ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας). Νομός Βοιωτίας Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών & Μεταβυζαντινών Μνημείων, τη Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων & Νεωτέρων Μνημείων και τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Αναστήλωσης υλοποιήθηκε το έργο «Στερέωση, συντήρηση και αποκατάσταση των καθολικών της Ι. Μονής Οσίου Λουκά Βοιωτίας». Η δαπάνη του υποέργου της Εφορείας μας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ, ενώ ο συνολικός Π/Υ του όλου έργου ήταν ,46 ευρώ (Ε.Π. «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ»). Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτηρίων και τη συναρμόδια για την περιοχή Θ ΕΠΚΑ υλοποιήθηκε το έργο «Επέκταση Αρχαιολογικού Μουσείου Θήβας & διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου» και εκπονήθηκε η σχετική μουσειολογική και μουσειογραφική μελέτη, η οποία εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Μουσείων (ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/Γ1/Φ21-Θ/90338/1306/ και ΥΠΠΟ/ ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/Γ1/Φ21-Θ/56860/955/ Υ.Α.). Η δαπάνη του υποέργου της Εφορείας μας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ, ενώ ο συνολικός Π/Υ του όλου έργου ήταν ,87 ευρώ (Ε.Π. «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ»). Υλοποιήθηκε, μέσα στην πόλη της Θήβας, το έργο «Αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων βυζαντινών και μεταβυζαντινών χρόνων στη Θήβα (Αγ. Γρηγόριος Θεολόγος, Αγ. Γεώργιος, Δικαστικό Μέγαρο)» από την αρμόδια μέχρι την 1 η η ΕΒΑ., με συνολική δαπάνη ευρώ (ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας). Σε φάση υλοποίησης βρίσκονται τα εξής έργα ΕΣΠΑ: Νομός Εύβοιας Αποκατάσταση κτηρίου βαϊλου στη Χαλκίδα, με Π/Υ ευρώ Αποκατάσταση ναού Αγ. Νικολάου των Ριτζάνων στον Οξύλιθο Εύβοιας, με Π/Υ ευρώ. Σελίδα 22 από 189

Πολιτιστικό απόθεμα της Εύβοιας: καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης

Πολιτιστικό απόθεμα της Εύβοιας: καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης Πολιτιστικό απόθεμα της Εύβοιας: καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης Παρή Καλαμαρά Διευθύντρια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Εύβοιας Εμπορικό Επιμελητήριο - Χαλκίδα, 7-6-2015 Τα κάστρα στα χρόνια του Βυζαντίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ 2, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ταχ. Κώδικας:54013 Τ.Θ 500 47 Πληροφορίες: Ε. Νικολαϊδου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Ανακοινοποίηση στο ορθό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 25/11/2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Ανακοινοποίηση στο ορθό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 25/11/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανακοινοποίηση στο ορθό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 25/11/2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ (ΑΔΑ: ΒΛ1ΦΓ-Ε5Ν) & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ 2 Ταχ. Κώδικας:54013

Διαβάστε περισσότερα

Δελφοί, Αρ. Πρωτ.: 445 ΠΡΟΣ: Π.Α.

Δελφοί, Αρ. Πρωτ.: 445 ΠΡΟΣ: Π.Α. EΛΛHNIKH ΔHMOKPAT IA YΠOYPΓEIO ΠOΛITIΣMOY ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ι ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤ ΗΤΩΝ Δελφοί, 11-2-2014 Αρ. Πρωτ.: 445 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /29-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1143/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /29-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1143/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /29-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1143/2015 ΘΕΜΑ: 4 ο Έγκριση παράτασης παράδοσης του έργου: «Ψηφιακή Προβολή της Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τομέας Προμηθειών & Συμβάσεων Μοσχάτο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:. ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα / /2013 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:. Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 196 Ταχ. Κώδικας : 11521 Πληροφορίες : Γεώργιος Κουλιεράκης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αγίων Ασωμάτων 11 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Στοιχεία Δικαιούχου: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Υποέργο 3 «Ανάπτυξη εφαρμογών για την εξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τομέας Προμηθειών & Συμβάσεων Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ8Γ-ΗΥΙ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙΦ8Γ-ΗΥΙ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Πάτρα, 19.05.2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤΨΟΞΘΩ-ΘΨΡ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΕΤΨΟΞΘΩ-ΘΨΡ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Γ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αθήνα, 27.02.2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Π. 4268/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύσταση συγκρότηση και ορισμός μελών της επιτροπής διαγωνισμού, για την

ΘΕΜΑ: Σύσταση συγκρότηση και ορισμός μελών της επιτροπής διαγωνισμού, για την ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 16 Ιουλίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./Δ.Ε.Α.Μ./Φ.802/1006/124412

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Διαδρομές στην Αθήνα" με κωδικό MIS 453654 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Διαδρομές στην Αθήνα με κωδικό MIS 453654 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση: Θέμα: «Επικαιροποίηση Εγχειριδίου Διαδικασιών Αρχαιολογικών Έργων που εκτελούνται δι αυτεπιστασίας»

Κοινοποίηση: Θέμα: «Επικαιροποίηση Εγχειριδίου Διαδικασιών Αρχαιολογικών Έργων που εκτελούνται δι αυτεπιστασίας» ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Προς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Κοινοποίηση: Θέμα: «Επικαιροποίηση Εγχειριδίου Διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψιν:

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψιν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Πάτρα, 23.06.2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 2563

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Mεσογείων 14-18,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ07ΛΩ-ΔΨ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΗ07ΛΩ-ΔΨ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304172 Πράξη Θεματική Ενότητα Α2: Ψηφιακές Υπηρεσίες Υποστήριξης και Εξυπηρέτησης της Ακαδημαϊκής Κοινότητας στο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας

ΑΠΟΦΑΣΗ Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ AXAΪΑΣ Τμήμα Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών Ταχ.Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Αναθέτουσα Αρχή:ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ/ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ / Δ ΕΠΚΑ

Αναθέτουσα Αρχή:ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ/ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ / Δ ΕΠΚΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ/ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ / Δ ΕΠΚΑ (ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ) Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Ψηφιακό Δίκτυο Αρχαιολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 87 Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10681 Πληροφορίες : Χαράλαμπος Ράπτης Τηλέφωνο : 2103307648

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες : Αδαμαντία Κουτσολιάκου,

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ναύπλιο, 4-7-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ

Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ναύπλιο, 4-7-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ναύπλιο, 4-7-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ. Φ35/5042 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μαρούσι, 25-07-2013 ΑΡΙΘ.ΑΠ.: 698/33 ΑΠΟΦΑΣΗ Ορισμός Μελών της Επιτροπής Διενέργειας του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού), για την επιλογή Αναδόχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152442/ΨΣ3509-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152442/ΨΣ3509-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΠΓ-ΕΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓΠΓ-ΕΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 87 Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10681 Πληροφορίες : Ιωάννα-Ασπασία Κολώκα Τηλέφωνο : 2103307646

Διαβάστε περισσότερα

στον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και

στον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΟΡΙΝ-ΘΥ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΟΡΙΝ-ΘΥ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΛ9-5ΞΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΕΛ9-5ΞΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 19/07/2010 Α.Π. : /ΨΣ5699-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 19/07/2010 Α.Π. : /ΨΣ5699-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥ6β/Γ.Π./ οικ.7181 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β

ΔΥ6β/Γ.Π./ οικ.7181 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΒΕΙΒΘ-ΤΛΡ Αθήνα 21 / 1 /2013 ΔΥ6β/Γ.Π./ οικ.7181 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μαρούσι, 31-07-2014 ΑΠ.:729/35 ΘΕΜΑ: Κατακύρωση αποτελέσματος του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για το Έργο: «Σύστημα Μέτρησης και Παρουσίασης Δεικτών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΛΟΡΙΝ-ΣΓΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓΛΟΡΙΝ-ΣΓΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

Δ I A K H P Y Ξ H. Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για. «Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας»

Δ I A K H P Y Ξ H. Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για. «Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας» Ειδικός Λογαριασμός - Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής Βασ. Σοφίας 12, T.K. 67 100 Ξάνθη Tηλ: 25410-79410,79452 Fax: 25410-79454 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ξάνθη, Aριθ. πρωτ.:..

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 8 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 8 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια διαγωνισμού, για τη σύναψη σύμβασης με εξωτερικό ανάδοχο, με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΕΟΡΙΝ-Κ9Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΕΕΟΡΙΝ-Κ9Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΓΠΛ-ΥΝ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 01/08/2012 Αρ. Διακήρυξης:4/2012 Αρ. πρωτ.: οικ

ΑΔΑ: Β4ΓΠΛ-ΥΝ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 01/08/2012 Αρ. Διακήρυξης:4/2012 Αρ. πρωτ.: οικ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ. Δ/νση: Δραγατσανίου 8, Ταχ. Κώδικας: 10110 Πληροφορίες: Ε. Αλογογιάννη Τηλ.: 210-3748742

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 06/08/2010 Α.Π. : 153.415/ΨΣ6906-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 06/08/2010 Α.Π. : 153.415/ΨΣ6906-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟ Nαύπλιο, 8-12-2015 Αρ. Πρωτ.: Φ35/13170

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της προσήκουσας αξιολόγησης των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων που υποβάλλονται στο πλαίσιο διαγωνισμού, η ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ439-4ΔΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ439-4ΔΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Τρουλάκη Άννα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Τρουλάκη Άννα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 19 η Απόφαση υπ αριθ. 717/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 374135. Πράξη «Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες» Υποέργο Υποέργο 3 : «Σχεδιασμός και υλοποίηση Κέντρου Παροχής Διαδραστικών Ψηφιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 87 Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10681 Πληροφορίες : Χαράλαμπος Ράπτης Τηλέφωνο : 2103307648 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 87 Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10681 Πληροφορίες : Αγγελική Μαμαγκάκη Τηλέφωνο :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διακήρυξη διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου 6 «Ανάπτυξη Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης προσαρμοσμένη στις Απαιτήσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ» της Πράξης «Εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ν. ΕΒΡΟΥ Γραφεία : Λεωφ. Δημοκρατίας 307, 68100 Αλεξανδρούπολη. Τηλ : 2551038366 Fax : 2551038366 Web Page : www.sbbevros.gr e-mail: info@sbbevros.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΣΦ-ΖΛ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΚΣΦ-ΖΛ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 18/11/2010 Α.Π. : 155.217/ΨΣ8620-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 18/11/2010 Α.Π. : 155.217/ΨΣ8620-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

,00. «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» Υποέργο 2 «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών ΗΜ & ΜΥ Δ.Π.Θ.

,00. «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» Υποέργο 2 «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών ΗΜ & ΜΥ Δ.Π.Θ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Πληροφορίες: Τμ. Προμηθειών Ε.Λ./ΔΠΘ, Τηλ.: 25410-79410, Φαξ.: 2541079454, email: supplies@rescom.duth.gr Θέμα : Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ. 16/02/2015 Αρ. Πρωτ: 1453

ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ. 16/02/2015 Αρ. Πρωτ: 1453 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Προηγείται και τροφοδοτεί τη Δ3-02. διαγωνισμού. Έπεται και τροφοδοτείται από τη Δ3-02. διαγωνισμού

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Προηγείται και τροφοδοτεί τη Δ3-02. διαγωνισμού. Έπεται και τροφοδοτείται από τη Δ3-02. διαγωνισμού Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της προσήκουσας αξιολόγησης των των υποψηφίων αναδόχων που υποβάλλονται στο πλαίσιο διαγωνισμού, η ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο αναλυτικός σχεδιασμός και η καταγραφή του συνόλου των ενεργειών, παραμέτρων και απαιτήσεων για την ομαλή και απρόσκοπτη

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΠ. : 688/14 ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.),

Μαρούσι, ΑΠ. : 688/14 ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), Μαρούσι, 16.04.2013 ΑΠ. : 688/14 ΑΠΟΦΑΣΗ Ορισμός Μελών της Επιτροπής Διενέργειας του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού), για την επιλογή Αναδόχου για το έργο: «Παρατηρητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών», στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ.Εξ., 2 Π.Στ.Εισ. του Στρ. Στόχου 1 Κωδικός ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Προμηθειών. Υμηττός, 06 Σεπτεμβρίου Αρ. Πρωτ.: 6328

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Προμηθειών. Υμηττός, 06 Σεπτεμβρίου Αρ. Πρωτ.: 6328 ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Προμηθειών Πληροφορίες : Αλμπάνης Παντελής Τηλέφωνο : 213-13 00 840 Fax : 213-13 00 800 e-mail : palba@ktpae.gr Υμηττός, 06 Σεπτεμβρίου 2010 Αρ. Πρωτ.: 6328 Α Π Ο Φ

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο FAX E-mail ΘΕΜΑ:

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο FAX E-mail ΘΕΜΑ: Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 15.01.2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 52 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔ3Γ-ΗΕΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΔ3Γ-ΗΕΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 87 Αθήνα Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια διαγωνισμού, για τη σύναψη σύμβασης με εξωτερικό ανάδοχο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1»

Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1» Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1» Στόχοι Υλοποίηση των έργων της Π185 Στέλεχος Μονάδας Β ΕΥΔ «Ψηφιακή Σύγκλιση» Η. Αλεξανδρής Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Μονάδα Α2 Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Ταχ. Κώδικας : 10562, Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Μυριανθοπούλου Τηλέφωνο : 210 3722425 Fax : 210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΖ2Χ-ΨΓΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΟΖ2Χ-ΨΓΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης "MΟΔΙΠ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης MΟΔΙΠ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΟΡΙΝ-ΠΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΟΡΙΝ-ΠΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύσταση συγκρότηση και ορισμός μελών της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού

ΘΕΜΑ: Σύσταση συγκρότηση και ορισμός μελών της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 20 Μαρτίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./Δ.Ε.Α.Μ./Φ.802/73216/654

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση»

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» «Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΚΤΠ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Στο πλαίσιο του ΕΠ ΚτΠ ο Δήμος Ηρακλείου σχεδίασε και υλοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 71202 Ηράκλειο Πληροφορίες : Γ. Ανδρουλάκης Τηλ : 2813-404513 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Λ59-1ΤΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4Λ59-1ΤΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Β4Λ59-1ΤΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Λειψών " με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Λειψών  με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΔ Α.Ε. ΜΟΔ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΛΟΥΙΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78Α ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 115 27 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΙΦΤΗ Τηλέφωνο : 210-7499209 2131310146 Fax : 2107488160 Email : efd@mou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1.1 Ο ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ... 5 1.2 Η ΠΡΑΞΗ«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ (ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ)»...

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1.1 Ο ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ... 5 1.2 Η ΠΡΑΞΗ«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ (ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ)»... ΑΔΑ: Β4ΤΧ46Ψ8Β7-5ΡΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1.1 Ο ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ... 5 1.2 Η ΠΡΑΞΗ«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ (ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ)»... 5 2. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, Αριθ. Πρωτ: 3665

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, Αριθ. Πρωτ: 3665 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κέρκυρα, 15.07.2016 Αριθ. Πρωτ: 3665 Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 15/10/2010 Α.Π. : /ΨΣ6524-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 15/10/2010 Α.Π. : /ΨΣ6524-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΛΑΣΤΑΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΠΓ-ΛΥ8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓΠΓ-ΛΥ8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 87 Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10681 Πληροφορίες : Παναγιώτα Μπρατσιάκου Τηλέφωνο : 2103307621

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β492Χ-6ΙΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β492Χ-6ΙΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα, 02.04.2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 522 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΤΔΕ/Υ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 1.3 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 172

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΤΔΕ/Υ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 1.3 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 172 ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΤΔΕ/Υ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 1.3 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 172 1. Ποιοι φορείς έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης και συμμετοχής ως Τελικοί Δικαιούχοι στη Πρόκληση 172 Μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση των ενεργειών που απαιτούνται μετά την κατακύρωση έως και την υπογραφή σύμβασης με τον επιλεγέντα ανάδοχο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ: (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Π244_12-04-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ: Α) ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 18/11/2010 Α.Π. : 155.220/ΨΣ8218-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 18/11/2010 Α.Π. : 155.220/ΨΣ8218-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα