Πολιτική της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες για τις Γυναίκες Πρόσφυγες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πολιτική της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες για τις Γυναίκες Πρόσφυγες"

Transcript

1 Πολιτική της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες για τις Γυναίκες Πρόσφυγες

2 Εκτελεστική Επιτροπή του Προγράμματος του Ύπατου Αρμοστή Πολιτική της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για του Πρόσφυγες για τις Γυναίκες Πρόσφυγες Υποβλήθηκε από τον Ύπατο Αρμοστή

3 Τίτλος αγγλικής έκδοσης UNHCR Policy on Refugee Women 1 η ελληνική έκδοση Αθήνα 1996 Copyright ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Τηλ /3 Φαξ Το Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα εκφράζει τις ευχαριστίες του στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου και στη μεταφράστρια κα Κατερίνα Δαούτη για τη συμβολή τους στην ελληνική απόδοση του κειμένου του παρόντος εγγράφου.

4 Πίνακας Περιεχομένων Ι. Εισαγωγή ΙΙ. Γενικά ΙΙΙ. Θεμελιώδης αρχή: ένταξη/ενσωμάτωση IV. Στόχοι του οργανισμού V. Στόχοι της πολιτικής VI. Επιχειρησιακοί στόχοι

5 Ι. Εισαγωγή Η Εκτελεστική Επιτροπή υιοθέτησε τέσσερα γενικά πορίσματα που αφορούν ειδικά τις γυναίκες πρόσφυγες: Κατά τη διάρκεια της τριακοστής έκτης συνόδου της, το 1985, η Εκτελεστική Επιτροπή υιοθέτησε το πόρισμα Νο. 39, που φέρει τον τίτλο Γυναίκες Πρόσφυγες και Διεθνής Προστασία, όπου τονίζει την ανάγκη για την Ύπατη Αρμοστεία και τις κυβερνήσεις των χωρών υποδοχής να επιστήσουν την προσοχή τους στη διεθνή προστασία των γυναικών προσφύγων. Στην τριακοστή όγδοη σύνοδό της, το 1987, η Εκτελεστική Επιτροπή στα Γενικά Πορίσματά της για τη Διεθνή Προστασία, υπογραμμίζει ότι οι γυναίκες πρόσφυγες έχουν ανάγκη προστασίας και συνδρομής που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή, προκειμένου να βελτιωθούν τα υπάρχοντα προγράμματα προστασίας και συνδρομής και καλεί όλα τα κράτη και τις ενδιαφερόμενες οργανώσεις να στηρίξουν τις προσπάθειες του Γραφείου προς αυτήν την κατεύθυνση. Αναγνωρίζει επίσης την ανάγκη αξιόπιστης πληροφόρησης και στατιστικών μελετών για τις γυναίκες πρόσφυγες προκειμένου να υπάρξει περισσότερη ενημέρωση για την κατάστασή τους. Το 1988, στην τριακοστή ένατη σύνοδό της, η Εκτελεστική Επιτροπή υιοθέτησε Πόρισμα με τον τίτλο Γυναίκες Πρόσφυγες που αναφέρεται κυρίως στις γυναίκες πρόσφυγες ως ευάλωτη ομάδα καθώς και στα ειδικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, κυρίως στον τομέα της προσωπικής ακεραιότητας, υπογραμμίζει την ανάγκη προώθησης της συμμετοχής των γυναικών προσφύγων σε προγράμματα που τις αφορούν τόσο ως παράγοντες όσο και ως δικαιούχοι. Το Πόρισμα τονίζει επίσης την ανάγκη για μια σε υψηλότερο επίπεδο Διαρκή Επιτροπή για τις Γυναίκες Πρόσφυγες που θα συντονίζει, ενσωματώνει και επιβλέπει την αξιολόγηση τον επαναπροσανατολισμό και την ενδυνάμωση της υπάρχουσας πολιτικής και προγραμμάτων υπέρ των γυναικών προσφύγων, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι αυτές οι προσπάθειες είναι πολιτισμικά κατάλληλες και ότι οδηγούν στην πλήρη ενσωμάτωση των ενδιαφερομένων γυναικών. Έμφαση αποδίδεται επίσης στην αναγκαιότητα ενημέρωσης της κοινής γνώμης για το θέμα των γυναικών προσφύγων και στην ανάπτυξη εγχειριδίων κατάρτισης για το θέμα αυτό, προκειμένου να υπάρξει περισσότερη ευαισθητοποίηση για τις ειδικές ανάγκες των γυναικών προσφύγων και για τα πρακτικά μέσα αντιμετώπισής του. Στην τεσσαρακοστή σύνοδό της το 1989, η Εκτελεστική Επιτροπή υιοθέτησε ένα Πόρισμα για τις γυναίκες πρόσφυγες εκδηλώνοντας και πάλι ενδιαφέρον για την προσωπική ακεραιότητά και για τη σεξουαλική εκμετάλλευση. Απευθύνει έκκληση για τη δημιουργία πλαισίου πολιτικής για τα επόμενα στάδια των θεμάτων ενσωμάτωσης των γυναικών εντός του οργανισμού, με ειδικά αναφορά στην ανάγκη για γυναίκες εργαζόμενες στο πεδίο δράσης του Οργανισμού, ώστε να διευκολυνθεί η συμμετοχή των γυναικών προσφύγων. Επαναβεβαιώνει τα πορίσματα της τριακοστής ενάτης συνόδου που αφορούν στις γυναίκες πρόσφυγες, καλεί για ευρείας κλίμακας επιμόρφωσης και για την ανάπτυξη μεθοδολογίας που θα αντιμετωπίσει συστηματικά τα ζητήματα φύλου στα προσφυγικά προγράμματα

6 Εκτός από τα προγράμματα της Εκτελεστικής Επιτροπής, η Ύπατη Αρμοστεία ως οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών καλείται να εφαρμόσει την «Στρατηγική του Ναϊρόμπι για την περαιτέρω ανάπτυξη του Γυναικείου Ζητήματος» i. Τα προαναφερόμενα πορίσματα και η στρατηγική αντανακλούν την αναγνώριση από τη διεθνή κοινότητα ότι τα προγράμματα που σχεδιάζονται ή εφαρμόζονται χωρίς τη συνεργασία ή τη συμμετοχή του μισού πληθυσμού στόχου (τις γυναίκες), δεν μπορούν να είναι αποτελεσματικά και θα μπορούσαν, λόγω αμέλειας, να έχουν αρνητική επίδραση στην κοινωνικο-οικονομική τους κατάσταση. Η παρούσα μελέτη περιλαμβάνει τα διάφορα Πορίσματα της Εκτελεστικής Επιτροπής και τις αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών, σε ένα πλαίσιο πολιτικής για μελλοντική δράση που στοχεύει στη βελτίωση της κατάστασης των γυναικών προσφύγων. Το μοναδικό έργο της Ύπατης Αρμοστείας παροχής προστασίας στους πρόσφυγες και συνδρομής στην ανεύρεση διαρκών και μόνιμων λύσεων στα προβλήματά τους συνεπάγεται συγκεκριμένες υποχρεώσεις όσον αφορά τα προγράμματα για τις γυναίκες πρόσφυγες που αντιπροσωπεύουν, μαζί με τα εξαρτώμενα από αυτές άτομα, περισσότερο από το 80% των δικαιούχων των προγραμμάτων αρωγής του Οργανισμού. Η παρούσα μελέτη εκθέτει το πλαίσιο πολιτικής για την επεξεργασία οργανογράμματος δράσης του Οργανισμού με σκοπό την ενσωμάτωση των γυναικών προσφύγων στον προγραμματισμό ii και στις δραστηριότητες σχεδιασμού. Οι δραστηριότητες διεθνούς προστασίας του Γραφείου για τις γυναίκες πρόσφυγες εξετάζονται λεπτομερώς σε ιδιαίτερη μελέτη, έγγραφο EC./CP/59, όπου επίσης μελετώνται ειδικότερα μερικά από τα ζητήματα προστασίας και αρωγής, στα οποία στηρίζονται οι απόψεις της παρούσας μελέτης. Τα Πορίσματα της Εκτελεστικής Επιτροπής στην παρούσα μελέτη θα ενσωματωθούν στο πρόγραμμα δράσης του Οργανισμού. Η παρούσα μελέτη εισάγει, στο τρίτο μέρος, τις θεμελιώδεις αρχές της πολιτικής. Αυτές είναι η ενσωμάτωση λύση προτιμότερη από τη δημιουργία ειδικών προγραμμάτων για τις γυναίκες των πόρων και αναγκών των γυναικών προσφύγων σε όλες τις πτυχές του προγραμματισμού, και η ανάγκη για κάθε μέλος του προσωπικού να διασφαλίσει ότι αυτό πραγματοποιείται στο πεδίο των αρμοδιοτήτων του. Στο τέταρτο μέρος, η μελέτη σκιαγραφεί τους στόχους του οργανισμού για τις γυναίκες πρόσφυγες, δηλαδή τις δραστηριότητες που η Ύπατη Αρμοστεία καλείται να διεκπεραιώσει αναφορικά με αυτό το ζήτημα βάσει της εντολής που της έχει ανατεθεί. Στο πέμπτο μέρος, διαγράφονται οι στόχοι της πολιτικής, δηλαδή η ερμηνεία των στόχων του οργανισμού σε επίπεδο πολιτικής. Τέλος, στο έκτο μέρος, αποτυπώνονται οι επιχειρησιακοί στόχοι της πολιτικής, δηλαδή μια σειρά δραστηριοτήτων σε επίπεδο σχεδιασμού που εξασφαλίζουν την πρακτική εφαρμογή της πολιτικής. Αυτοί οι στόχοι στηρίζονται στην «Στρατηγική του Ναϊρόμπι για την περαιτέρω ανάπτυξη του Γυναικείου Ζητήματος» και στα Πορίσματα που υιοθετήθηκαν από την Εκτελεστική Επιτροπή μετά την τριακοστή ένατη σύνοδό της. ΙΙ. Γενικά Η πολιτική που αποτυπώνεται στο παρόν έγγραφο λαμβάνει ως δεδομένο το γεγονός ότι το καθεστώς του πρόσφυγα επηρεάζει διαφορετικά τους άντρες και τις γυναίκες και ότι ένας αποτελεσματικός προγραμματισμός πρέπει να αναγνω

7 ρίζει αυτές τις διαφορές. Επιπλέον, για να υπάρξει πλήρης κατανόηση των αναγκών προστασίας και των πόρων αρωγής του προσφυγικού πληθυσμού, και για την ενθάρρυνση της αξιοπρέπειας και της αυτάρκειάς τους, οι ίδιες οι γυναίκες πρόσφυγες πρέπει να συμμετέχουν στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή των προγραμμάτων. Οι κοινωνικό-πολιτισμικοί και οικονομικοί ρόλοι μπορούν, σε ένα μεγάλο βαθμό, να προσδιορίσουν τη μορφή αυτής της συμμετοχής. Οι παραδοσιακοί ρόλοι συχνά διαταράσσονται και έπειτα, είτε φθείρονται, είτε ενισχύονται από την κατάσταση των προσφύγων. Γι αυτό, λοιπόν, είναι σημαντικό οι οργανισμοί που δουλεύουν με πρόσφυγες, να αναγνωρίζουν ότι πρέπει συχνά να αναλαμβάνονται ιδιαίτερες πρωτοβουλίες ώστε να εξασφαλισθεί ότι όλοι οι πρόσφυγες έχουν την ευκαιρία να συνεισφέρουν στις δραστηριότητες που σχεδιάζονται για λογαριασμό τους. ΙΙΙ. Θεμελιώδης αρχή: ένταξη/ενσωμάτωση Πρόθεση της Ύπατης Αρμοστείας είναι να ενσωματώσει τους πόρους και τις ανάγκες των γυναικών προσφύγων σε όλες τις πτυχές του σχεδιασμού και της εφαρμογής των προγραμμάτων της. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα ειδικά προγράμματα για τις γυναίκες εισάγονται ή προστίθενται στις υπάρχουσες γενικές προγραμματικές δραστηριότητες. Ούτε σημαίνει ότι η ευθύνη για τη διαδικασία αυτή εναπόκειται σε μια ομάδα εργασίας. Αποτελεί ευθύνη κάθε μέλους του προσωπικού να διασφαλίσει ότι αυτή η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί στο πεδίο των καθηκόντων του. Οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί χρησιμεύουν στην κατανόηση αυτής της έννοιας. Τι είναι τα προγράμματα ή σχέδια που εντάσσουν/ενσωματώνουν τις γυναίκες πρόσφυγες; Κάθε παρέμβαση, δράση έκτακτης ανάγκης, μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα, επιδρά διαφορετικά σε άντρες, γυναίκες και παιδιά. Τα προγράμματα ή σχέδια προστασίας και αρωγής που εντάσσουν / ενσωματώνουν τις γυναίκες πρόσφυγες βασίζονται σε σαφή αναγνώριση αυτού του παράγοντα. Στις δραστηριότητες που αποσκοπούν στην ένταξη των γυναικών προσφύγων, λαμβάνονται μέτρα που τους δίνουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν και να συνεισφέρουν θετικά. Ο σχεδιασμός παρόμοιων προγραμμάτων συμπεριλαμβάνει κάτι περισσότερο από τον κοινωνικό ρόλο της γυναίκας ως κόρης/συζύγου/μητέρας. Εξαίρει τον οικονομικό ρόλο της γυναίκας ως ατόμου που κερδίζει εισοδήματα για την ίδια και την οικογένειά της, παράγει και / ή διαχειρίζεται την τροφή, προβλέπει για καύσιμη ύλη και νερό και δραστηριοποιείται θρησκευτικά, πολιτισμικά και πολιτικά. Αυτοί οι ρόλοι, και σημαντικότερα, η αλλαγή αυτών των ρόλων που δημιουργεί η κατάσταση των προσφύγων, συχνά παραβλέπονται από τους υπεύθυνους σχεδιασμού των προγραμμάτων. Συνεπώς, κάθε παρέμβαση που δεν λαμβάνει υπόψη της αυτούς του παράγοντες μπορεί να είναι ακατάλληλη για τις γυναίκες, τείνει να τις απομονώσει από τις προγραμματισμένες δραστηριότητες που στοχεύουν στην ένταξή τους, και επιπλέον ενισχύει την εξάρτησή τους, και τις αναγκάζει σε ασυνήθιστους κοινωνικούς ή οικονομικούς ρόλους. Η έννοια της ένταξης των γυναικών προσφύγων προέκυψε από την καλλίτερη κατανόηση των επιπτώσεων του διαχωρισμού της εργασίας μεταξύ αντρών και - 3 -

8 γυναικών. Ένα πρόγραμμα ένταξης των γυναικών προσφύγων δημιουργείται αφού ληφθούν υπόψη κάποιοι παράγοντες που επηρεάζονται από τους αντρικούς/γυναικείους ρόλους σε μια κοινωνικά και αφού συμπεριληφθούν στην προγραμματισμένη δραστηριότητα, προκειμένου να ωφεληθεί το σύνολο του πληθυσμού στόχου, και όχι να περιθωριοποιηθεί μέρος του. Αποδίδεται έμφαση στις γυναίκες πρόσφυγες επειδή, λόγω αμέλειας, οι υπεύθυνοι σχεδιασμού των προγραμμάτων συχνά τις έχουν παραβλέψει. Έως ότου η εκτίμηση των αναγκών και η συμμετοχή όλων των μερών της ομάδας στόχου αποτελέσουν αναπόσπαστο μέρος ενός καλά σχεδιασμένου προγραμματισμού, η προσοχή πρέπει να επικεντρώνεται στις γυναίκες πρόσφυγες. Η αντιμετώπιση αυτή θα εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες ένταξης, όπου δεν θα περιθωριοποιηθούν ούτε θα απομονωθούν σε προγράμματα για γυναίκες. Προγράμματα που επικεντρώνονται στις γυναίκες πρόσφυγες ως ομάδα στόχο δεν είναι απαραίτητα προγράμματα ένταξης/ ενσωμάτωσης Η παροχή αγαθών στις γυναίκες πρόσφυγες, δηλαδή η παθητική αποδοχή εκ μέρους τους στέγης ή επισιτιστικής βοήθειας, δεν αποτελεί από μόνη της ένταξη των γυναικών προσφύγων. Ούτε η παροχή υπηρεσιών στις γυναίκες πρόσφυγες και στις οικογένειές τους αποτελεί δραστηριότητα ένταξης. Ωστόσο, η παροχή αγαθών και υπηρεσιών στις γυναίκες πρόσφυγες μπορεί να αποτελεί μέρος ενός σχεδίου ή προγράμματος ένταξης ή ενσωμάτωσης γυναικών προσφύγων. Για παράδειγμα, αν οι γυναίκες και οι άντρες δίνουν την γνώμη τους για τον τύπο της στέγης που χρειάζονται και για τους διαθέσιμους για τη δημιουργία και συντήρηση αυτής της στέγης πόρους, τότε θεωρείται ότι έχουν ενταχθεί στο συνολικό πρόγραμμα. Αν οι γυναίκες ερωτηθούν για τον παραδοσιακό τρόπο διατροφής, προετοιμασίας της τροφής και συμμετέχουν στη διανομή και επιμερισμό της τροφής, τότε θεωρείται ότι έχουν ενταχθεί σε αυτήν τη δραστηριότητα. Ερμηνεύοντας την πολιτική και τους επιχειρησιακούς στόχους της Ύπατης Αρμοστείας, η έννοια της ένταξης στο πρόγραμμα καθίσταται σαφέστερη. Για παράδειγμα, τα προγράμματα μπορεί να: Αναγνωρίζουν τους περιορισμούς που συναντά η συμμετοχή των γυναικών στη διαδικασία εφαρμογής ενός προγράμματος, Ανταποκρίνονται στις πρωτοβουλίες των γυναικών προσφύγων για βελτίωση της κατάστασής τους, Διαθέτουν τις κατάλληλες τεχνολογίες που ανακουφίζουν τις απαιτήσεις χρόνου και ενέργειας των γυναικών προσφύγων, Προβλέπουν τη συλλογή στατιστικών στοιχείων που αναδεικνύουν την κατανομή του αντρικού/γυναικείου πληθυσμού και την κατάρτιση αναλυτικών μελετών που αποτελούν σημείο σύγκρισης, με σκοπό την αναγνώριση και την εξάλειψη της μη ηθελημένης διάκρισης στη διανομή αγαθών και στην παροχή υπηρεσιών, και κατά συνέπεια βελτιώνουν τον σχεδιασμό των μελλοντικών δραστηριοτήτων. Με την ευρύτερη έννοια του, ένα πρόγραμμα ή σχέδιο της Ύπατης Αρμοστείας που στοχεύει στην ένταξη των γυναικών προσφύγων πρέπει να αποσκοπεί να: Να πετύχει σε μεγαλύτερο βαθμό την εμπλοκή των γυναικών προσφύγων, τόσο με τη μορφή της συμμετοχής όσο και της ωφέλειας, στις οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες του προγράμματος, - 4 -

9 Βελτιώσει το καθεστώς τους και στη συμμετοχή τους στην κοινότητα/κοινωνία, Αποτελεί καταλύτη ώστε να έχουν πρόσβαση σε καλλίτερη απασχόληση, παιδεία, υπηρεσίες και ευκαιρίες στην κοινωνία τους, Λαμβάνει υπόψη την ιδιαίτερη κοινωνική σχέση μεταξύ των γυναικών προσφύγων και των οικογενειών τους. Το ουσιαστικό συμπέρασμα που προκύπτει από αυτούς του ευρύτερους ορισμούς είναι ότι οι γυναίκες πρόσφυγες συμμετέχουν ή πρέπει να συμμετέχουν σε όλα τα επίπεδα ανάπτυξης σχεδίων και προγραμμάτων, από το στάδιο της αρχικής αναγνώρισης των πόρων και αναγκών έως το στάδιο της αξιολόγησης. IV. Στόχοι του οργανισμού Οι στόχοι της Ύπατης Αρμοστείας όσον αφορά τις γυναίκες πρόσφυγες είναι: Παροχή προστασίας προσαρμοσμένης στις συγκεκριμένες ανάγκες τους, Προσδιορισμός της κατάλληλης διαρκούς και μόνιμης λύσης, Παροχή βοήθειας που θα ενθαρρύνει την αξιοποίηση όλου του δυναμικού τους και τη συμμετοχή τους στην προετοιμασία για τη διαρκή και μόνιμη λύση. V. Στόχοι της πολιτικής Σκοπός της πολιτικής που στηρίζει το σύνολο των στόχων του Οργανισμού είναι: Η αναγνώριση του γεγονότος ότι οι γυναίκες πρόσφυγες αντιπροσωπεύουν, είτε μεμονωμένα είτε με τα εξαρτώμενα μέλη τους, περίπου το 80% του πληθυσμού στόχου της Ύπατης Αρμοστείας και ότι τα προγράμματα μπορούν να είναι αποτελεσματικά μόνον εάν καταρτίζονται με την πρέπουσα κατανόηση για αυτήν την ομάδα και με τη συνεργασία της. Η διασφάλιση ότι έχουν κατανοηθεί οι ιδιάζουσες ανάγκες προστασίας και τα αναγνωρισμένα δικαιώματα των γυναικών προσφύγων και ότι έχουν ληφθεί για το σκοπό αυτό τα κατάλληλα μέτρα. Η υποστήριξη των προσπαθειών των γυναικών προσφύγων μέσω της αναγνώρισης των αναγκών και πόρων τους και της εξασφάλισης της συμμετοχής τους στις δραστηριότητες προστασίας και αρωγής της Ύπατης Αρμοστείας. Η εγγύηση ότι οι διαφορετικές ανάγκες και πόροι αντρών και γυναικών προσφύγων λαμβάνονται υπόψη στις δραστηριότητες των προγραμμάτων και, ό,τι είναι απαραίτητο, για πολιτισμικούς ή κοινωνικούς λόγους, καταβάλλεται ιδιαίτερη προσπάθεια για την ανάπτυξη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων ώστε να εξασφαλισθεί ότι οι γυναίκες επωφελούνται ισότιμα από τα προγράμματα. Η ιδιαίτερη έμφαση στην στρατηγική προστασίας και αρωγής των γυναικών προσφύγων, αναγνωρίζοντας ότι το καθεστώς του πρόσφυγα οδηγεί όχι μόνον σε ασυνήθιστο κοινωνικό ρόλο μόνος/μόνη επικεφαλής του νοικοκυριού ή χωρίς εκτεταμένη οικογενειακή στήριξη αλλά επίσης σε ουσιαστικά αυξημένο φόρτο εργασίας για τη δημιουργία και τη διατήρηση όλης της οικογένειας

10 Η διασφάλιση ότι οι γυναίκες πρόσφυγες αντιπροσωπεύονται δίκαια στα προγράμματα μετανάστευσης. Η ενθάρρυνση κάθε μέλους του προσωπικού καθώς και του προσωπικού των συνεργατών εφαρμογής των προγραμμάτων της Ύπατης Αρμοστείας να διασφαλίσουν ότι η ενσωμάτωση των πόρων/αναγκών των γυναικών προσφύγων πραγματοποιείται στο πεδίο των αρμοδιοτήτων τους. VI. Επιχειρησιακοί στόχοι Οι επιχειρησιακοί στόχοι αποτελούν τη βάση για την ανάπτυξη των κατάλληλων δραστηριοτήτων και προγραμμάτων εργασίας που στηρίζουν την εφαρμογής της Πολιτικής της Ύπατης Αρμοστείας για τις Γυναίκες Πρόσφυγες. Αυτοί είναι: Η ανάπτυξη μηχανισμών που θα εξασφαλίσει την αντιμετώπιση των πόρων και αναγκών των γυναικών προσφύγων σε όλα τα στάδια της κατάρτισης του προγράμματος (προστασία και αρωγή), στο σχεδιασμό, στη διαχείριση και στα συστήματα αξιολόγησης. Η συνεργασία με τους συνεργάτες εφαρμογής των προγραμμάτων, με άλλες οργανώσεις των Ηνωμένων Εθνών, κυβερνήσεις και οργανώσεις ανάπτυξης με στόχο να ωφεληθεί από την εμπειρία τους όσον αφορά τη θέση των γυναικών στις δραστηριότητες ανάπτυξης και, όπου κρίνεται αναγκαίο, η προσαρμογή τους στις ειδικές απαιτήσεις προγραμματισμού της Ύπατης Αρμοστείας, συμμεριζόμενοι τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της ανάπτυξης που αφορούν ειδικά στις γυναίκες πρόσφυγες και στις κατάλληλες μεθόδους ενσωμάτωσης των ειδικών αναγκών και πόρων τους στις δραστηριότητες προγραμματισμού. Η ανάπτυξη στρατηγικών επικοινωνίας για να επιστήσει την προσοχή του κοινού, των μη κυβερνητικών οργανώσεων, άλλων οργάνων των Ηνωμένων Εθνών, των δωρητών και των χωρών υποδοχής, στην κατάσταση των γυναικών προσφύγων. Η ανάπτυξη συγκεκριμένων σχεδίων για κάθε επιχειρησιακή ομάδα εργασίας στο πλαίσιο της Ύπατης Αρμοστείας που θα ενθαρρύνει και θα διευκολύνει τη συνεργασία και στη συμμετοχή των γυναικών προσφύγων και θα αποτελέσει μέσο συντονισμού και διατήρησης αυτής της συνεργασίας και συμμετοχής. Η διοργάνωση σεμιναρίων κατάρτισης για το προσωπικό της Ύπατης Αρμοστείας και για τους συνεργάτες της που εφαρμόζουν τα προγράμματά της που θα τους βοηθήσει στην αναγνώριση ευκαιριών για δυνατότητες αυξημένης συμμετοχής των γυναικών προσφύγων στο πεδίο των καθηκόντων τους. Η βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων προστασίας και αρωγής εξασφαλίζοντας ότι αποδίδεται η κατάλληλη προσοχή στις ανάγκες και στους πόρους όλων των μελών του πληθυσμού στόχου. Η αναθεώρηση και, όπου κρίνεται απαραίτητο, η τροποποίηση της υπάρχουσας πολιτικής ώστε να διασφαλισθεί ότι λαμβάνεται δεόντως υπόψη η κατάσταση και η συμμετοχή όλων των μελών του πληθυσμού στόχου

11 Η βελτίωση της συλλογής στοιχείων και της εκτίμησης των αναγκών ώστε να υπάρχει ακριβέστερη αντιπροσώπευση του προσφυγικού πληθυσμού και να στοχεύουν έτσι τα προγράμματα αποτελεσματικότερα στις συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες. Η εξασφάλιση της παρουσίας επαρκούς γυναικείου προσωπικού στο πεδίο δράσης του οργανισμού για να εργάζεται με γυναίκες πρόσφυγες και, αναλόγως, αναθεώρηση της πολιτικής πρόσληψης προσωπικού προκειμένου να επιτευχθεί η εξασφάλιση δίκαιης αντιπροσώπευσης του γυναικείου προσωπικού που αντανακλάται στις δραστηριότητες πρόσληψης, διορισμού και προαγωγής της Ύπατης Αρμοστείας. Η αναθεώρηση των εφαρμοζομένων επιχειρησιακών δραστηριοτήτων και ο προσδιορισμός των μέσων βελτίωσής τους ώστε να διευκολυνθεί η συμμετοχή των γυναικών προσφύγων και να επιτευχθεί καλλίτερη κατανόηση των αναγκών και του δυναμικού τους

12 i Nairobi Forward Looking Strategies for the Advancement of Women. ii Τα προγράμματα αναφέρονται σε όλες τις πτυχές των δραστηριοτήτων της Ύπατης Αρμοστείας συμπεριλαμβανομένων της προστασίας, της αρωγής και των διαρκών και μόνιμων λύσεων.

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 78 παράγραφος 2 και το άρθρο 79 παράγραφοι 2 και 4,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 78 παράγραφος 2 και το άρθρο 79 παράγραφοι 2 και 4, L 150/168 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.5.2014 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 516/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Απριλίου 2014 για τη δημιουργία του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο σχετικά με την ένταξη

Εγχειρίδιο σχετικά με την ένταξη Δεύτερη έκδοση Εγχειρίδιο σχετικά με την ένταξη για υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και ειδικούς επαγγελματίες Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εγχειρίδιο σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Υ.Α.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Υ.Α. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Υ.Α. ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΒΙΑ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΦΥΛΟ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΕΚΤΟΠΙΣΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Οδηγίες για την πρόληψη και αντιμετώπισή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2014-2016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2014-2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Πληροφορίες) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

(Πληροφορίες) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 4.5.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 115/1 IV (Πληροφορίες) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ. Μαρία Γκασούκα ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΡΑΣΗΣ

Λευκωσία 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ. Μαρία Γκασούκα ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΡΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ Μαρία Γκασούκα ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΡΑΣΗΣ ΑΣ ΑΣ ΕΛΑΝΗ Λευκωσία 2008 1 Μαρία Γκασούκα ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωμα για την Ένταξη των Προσφύγων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Σημείωμα για την Ένταξη των Προσφύγων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Εισαγωγή Σημείωμα για την Ένταξη των Προσφύγων στην Ευρωπαϊκή Ένωση 1. Η ένταξη των προσφύγων είναι δυναμική και πολύπλευρη αμφίδρομη διαδικασία που απαιτεί προσπάθειες από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ «ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ»

ΕΚΘΕΣΗ «ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ» ΕΚΘΕΣΗ «ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ» Συντακτική ομάδα: Όλγα Αγγελοπούλου (Δικηγόρος, L.LM. PhD) Απόστολος Ξυράφης (Doctorant, UCL) Πάνος Αλεξόπουλος (M.A., College of Europe) Ιούλιος 2011 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ LIFE: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ»

ΕΡΓΟ LIFE: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ» ΕΡΓΟ LIFE: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ» ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ: Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας / Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ... 35 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ... 36 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ...

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ... 35 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ... 36 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ... Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΡΑΠΗ ΔΡΟΣΟΥΛΑ ΜΟΛΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΜ:086/07 ΑΜ:249/07 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

υπατη αρμοστεια του οηε για τουσ προσφυγεσ 2012

υπατη αρμοστεια του οηε για τουσ προσφυγεσ 2012 ΣΥΝΟΨΗ ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Σε Αναζήτηση Αλληλεγγύης ΣΥΝΟΨΗ υπατη αρμοστεια του οηε για τουσ προσφυγεσ 2012 Επισκόπηση Η παρούσα έκδοση αποτελεί σύνοψη του βιβλίου της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν για την υλοποίησή της:

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν για την υλοποίησή της: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Για την Οδηγία 2004/83/ΕΚ του Συμβουλίου της 29.4.2004 «Για θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για

ΣΧΟΛΙΑ της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Για την Οδηγία 2004/83/ΕΚ του Συμβουλίου της 29.4.2004 «Για θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για ΣΧΟΛΙΑ της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Για την Οδηγία 2004/83/ΕΚ του Συμβουλίου της 29.4.2004 «Για θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την αναγνώριση και το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

"Encouraging Corporate Best Behavior" Α ν ά π τ υ ξ ης Ε.Κ.Ε.

Encouraging Corporate Best Behavior Α ν ά π τ υ ξ ης Ε.Κ.Ε. "Encouraging Corporate Best Behavior" Οδηγός Α ν ά π τ υ ξ ης Ε.Κ.Ε. ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 Σύνταξη και Επιμέλεια Οδηγού ΕΚΕ: Ένωση Εταιρειών CMR CYPRONETWORK MARKETING RESEARCH LTD - ΜΕDA Ανώνυμη Εταιρεία Επικοινωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

28.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 354/73

28.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 354/73 28.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 354/73 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1382/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση του Προγράμματος «Δικαιοσύνη»,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα σε επίπεδο τοπικής κοινότητας, Νοέμβριος 2012

Ευρωπαϊκή Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα σε επίπεδο τοπικής κοινότητας, Νοέμβριος 2012 «Εργαλειοθήκη» για τη χρήση των ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα σε επίπεδο τοπικής κοινότητας Η «Εργαλειοθήκη» για τη χρήση των ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Οι Κοινωνικοί Εταίροι ωσ Δικαιούχοι

Οι Κοινωνικοί Εταίροι ωσ Δικαιούχοι Οι Κοινωνικοί Εταίροι ωσ Δικαιούχοι Υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου προς τους κοινωνικούς εταίρους κατά την περίοδο 2007-2013 1. Εισαγωγή Ορισμός των Κοινωνικών Εταίρων Ο όρος «κοινωνικοί

Διαβάστε περισσότερα

MPHASIS. Αμοιβαία Πρόοδος στο θέμα των Αστέγων μέσω της Προώθησης και της Ενίσχυσης των Συστημάτων Πληροφοριών

MPHASIS. Αμοιβαία Πρόοδος στο θέμα των Αστέγων μέσω της Προώθησης και της Ενίσχυσης των Συστημάτων Πληροφοριών MPHASIS Αμοιβαία Πρόοδος στο θέμα των Αστέγων μέσω της Προώθησης και της Ενίσχυσης των Συστημάτων Πληροφοριών Με τη χρηματοδότηση της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, Γενική Διεύθυνση Εργασίας, Κοινωνικών Υποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Travelife Πρόγραμμα Κατάρτισης

Travelife Πρόγραμμα Κατάρτισης Travelife Πρόγραμμα Κατάρτισης Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη για Διοργανωτές και Πωλητές Οργανωμένων Ταξιδιών Σημείωμα εκδότη Το παρόν πρόγραμμα κατάρτισης αναπτύχθηκε με την υποστήριξη των ακόλουθων οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΗ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ" υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο PRODI και τον αντιπρόεδρο KINNOCK 1 1. Εισαγωγή Κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

Οικογένεια, απασχόληση και υπηρεσίες

Οικογένεια, απασχόληση και υπηρεσίες Οικογένεια, απασχόληση και υπηρεσίες Η πρόκληση της συμφιλίωσης για την τοπική διοίκηση Τελική ηµοσίευση για το έργο Briefcase Έκδοση: Lorenza Maluccelli Giuliana Bertagnoni Hugo Swinnen Sandra ter Woerds

Διαβάστε περισσότερα

L 115/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.4.2013

L 115/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.4.2013 L 115/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.4.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 346/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Απριλίου 2013 σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 3.6 Αξιολόγηση Λειτουργίας ΕΑΠ: Αποτελέσματα Έρευνας Αποφοίτων... 485 3.7 Αξιολόγηση Συνέργιας & Συμπληρωματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις πολιτικές απασχόλησης, κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής προστασίας

Εγχειρίδιο για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις πολιτικές απασχόλησης, κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής προστασίας Εγχειρίδιο για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις πολιτικές απασχόλησης, κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής προστασίας Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εγχειρίδιο για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΤΙΦΛΙ ΑΣ

Η ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΤΙΦΛΙ ΑΣ Βασικά κείµενα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Η ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΤΙΦΛΙ ΑΣ Σειρά: Βασικά κείµενα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Τεύχος 2 Βασικά κείµενα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Η ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

[ ] ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΧΑΡΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

[ ] ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΧΑΡΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ [ ] ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΧΑΡΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΧΑΡΤΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ TRADUCTION OFFICIELLE OFFICIAL TRANSLATION. No.Φ09222/5772

ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ TRADUCTION OFFICIELLE OFFICIAL TRANSLATION. No.Φ09222/5772 No.Φ09222/5772 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ UNESCO ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑ Υιοθετήθηκε κατά την 31 η Σύνοδο της Γενικής Διάσκεψης της UNESCO ΠΑΡΙΣΙ, 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2001 Ο πολιτιστικός πλούτος του κόσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΩΔΗΣ ΕΚΘΕΣΗ (SHADOW REPORT) ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΡΟΜΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Δημιουργήθηκε από την ΑΝΤΙΓΟΝΗ

ΣΚΙΩΔΗΣ ΕΚΘΕΣΗ (SHADOW REPORT) ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΡΟΜΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Δημιουργήθηκε από την ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ - Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Πτολεμαίων 29Α, 6 ος όροφος, 54630 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ CONF/PLE(2009)CODE1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Υιοθετήθηκε από τη Διάσκεψη των ΔΜΚΟ στη συνεδρίασή της την 1η Οκτωβρίου 2009 Η ελληνική μετάφραση

Διαβάστε περισσότερα