ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 9 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 9 ΑΠΟΦΑΣΗ"

Transcript

1 Λέρος Αριθ. Πρωτ.1880/ Ελληνική ηµοκρατία Υ ουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΙΟΙΚΗΣΗ 2 Ης ΥΓ/ΚΗΣ ΠΕΡ/ΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡ/ΡΙΟ-ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Είδος Προµήθειας: Τρόφιµα CPV Ανάδειξη Τακτικών χορηγητών - µε σταθερή τιµή και οσοστό έκ τωσης ε ί της µέσης λιανικής τιµής για ENA ETOΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 9 ΑΠΟΦΑΣΗ Έχοντας υ όψη: 1.Τις διατάξεις, ό ως αυτές ισχύουν: 1.1. Του Ν. 1558/85 (Φ.Ε.Κ. 137/Α/ ) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» Του Ν. 2198/94 (Φ.Ε.Κ. 43/Α/ ) άρθρο 24 «Αύξηση α οδοχών δηµοσίων υ αλλήλων και άλλες διατάξεις» Του Ν. 2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρο 84 «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δα ανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» Του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/95) «Προµήθειες του ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», ό ως τρο ο οιήθηκε µε τον Ν. 2323/95 (Φ.Ε.Κ. 145/Α/95) «Υ αίθριο Εµ όριο και άλλες διατάξεις» Του Ν. 2328/95 (Φ.Ε.Κ. 159/Α/95), ό ως τρο ο οιήθηκε µε τον Ν. 2372/96 (Φ.Ε.Κ. 29/Α/96) άρθρο 11 και τον Ν /96 (Φ.Ε.Κ. 135/Α/96) άρθρο 14, σε συνδυασµό µε το Π.. 82/96 (Φ.Ε.Κ. 66/Α/96) «Περί ονοµαστικο οίησης των µετοχών Α.Ε. ου µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης ροµηθειών του ηµοσίου» Του Ν. 2522/97 (Φ.Ε.Κ. 178/Α/97 ) «ικαστική ροστασία κατά το στάδιο ου ροηγείται της σύναψης συµβάσεων ηµοσίων Έργων, Κρατικών Προµηθειών και Υ ηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.» Του Ν. 2741/99 (Φ.Ε.Κ. 199/Α/99) άρθρο 8 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υ ουργείου Ανά τυξης» Του Ν. 3021/2002 (Φ.Ε.Κ. 143/Α/2002) «Περί υ αγωγής της σύµβασης ου θα συναφθεί στη διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων, ου ροβλέ ονται στο άρθρο 4 αυτού» Του Π.. 397/88 (Φ.Ε.Κ. 185/Α/88) «Περί Οργανισµού του Υ ουργείου Εµ ορίου» Του Π.. 195/95 (Φ.Ε.Κ. 102/Α/95 ) «Περί Οργανισµού της Γενικής ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών». 1

2 1.11. Του Π.. 370/95 (Φ.Ε.Κ. 199/Α/95) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας ερί ροµηθειών του ηµοσίου ρος το Κοινοτικό ίκαιο», ό ως τρο ο οιήθηκε µε το Π.. 105/2000 (Φ.Ε.Κ. 100/Α/2000) Του Π.. 118/07 «Κανονισµός Προµηθειών του ηµοσίου» Του Π.. 27/96 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/96) «Συγχώνευση των Υ ουργείων Τουρισµού, Βιοµηχανίας, Ενέργειας - Τεχνολογίας και Εµ ορίου στο Υ ουργείο Ανά τυξης» Του Π.. 59/96 (Φ.Ε.Κ. 51/Α/96) «Σύσταση Γενικής Γραµµατείας Εµ ορίου στο Υ ουργείο Ανά τυξης και καθορισµός αρµοδιοτήτων της» Του Π.. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/2003) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της για την κατα ολέµηση των καθυστερήσεων ληρωµών στις Εµ ορικές Συναλλαγές» Το νόµο 3438/2006 (ΦΕΚ 33/τ. Α ) Σύσταση Συµβουλίου Ενεργειακής Στρατηγικής Ρύθµιση θεµάτων Υ ουργείου Ανά τυξης Το Π. 60/ Τις α οφάσεις: 2.1. Την αριθµ / (Φ.Ε.Κ. 985/Β/2003) κοινή α όφαση του Πρωθυ ουργού και του Υ ουργού Ανά τυξης «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Υφυ ουργούς Ανά τυξης» Την µε αριθµ. Β3 / 311 / 2001 / ( Φ.Ε.Κ / Β /2001 ) α όφαση του Υφυ ουργού Ανά τυξης «ερί εξουσιοδότησης για υ ογραφή εγγράφων µε Εντολή Υφυ ουργού». 2.3 Την Κ.Υ.Α µε αριθµό 3567/ του Υφυ ουργού Υ.Υ.Κ.Α και Υ ουργού Οικονοµικών, «έγκριση ρογράµµατος Προµηθειών, υ ηρεσιών και φαρµάκων των Μονάδων Υ.Υ.Κ.Α έτους 2012, µε χρηµατοδότηση α ό τον τακτικό ροϋ ολογισµό, το ρόγραµµα δηµοσίων ε ενδύσεων & λοι ές ηγές». 2.4 Την Κ.Υ.Α µε αριθµό 5805/ του Υ ουργού Υ.Υ.Κ.Α ερί «Ορισµός φορέων διενέργειας για την υλο οίηση του Π.Π.Υ.Υ έτους 2012, ιστώσεις 2012 & 2013, Εξουσιοδότηση για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων για τη διεξαγωγή ιαγωνισµών». 2.5 Την αριθµ. 6881/ εγκύκλιο της Ε.Π.Υ. «Οδηγίες εκτέλεσης και εφαρµογής του Προγράµµατος Υ ηρεσιών Υγείας έτους 2012, ιστώσεις , υ οβαλλοµένων ρός έγκριση των ροτάσεων για τρο ο οίηση του Προγράµµατος Προµηθειών και υ ηρεσιών Υγείας έτους 2012 του Κ.Θ.-Κ.Υ ΛΕΡΟΥ». 2.6 Την αριθµ. 24/ α όφαση.σ του Κ.Θ.-Κ.Υ ΛΕΡΟΥ ερί έγκρισης τρο ο οιήσεων του ρογράµµατος Προµηθειών και υ ηρεσιών υγείας έτους Το αριθµ. 28/ Α όσ ασµα Πρακτικού α ό τη συνεδρίαση της ΕΠΥ ερί έγκρισης τρο ο οίησης του Π.Π.Υ.Υ Το αριθµ. 5/ Α όσ ασµα Πρακτικού α ό τη συνεδρίαση της ΕΠΥ ερί έγκρισης των τεχνικών ροδιαγραφών 2.9 Την 13134/ , 15915/ ερί καθορισµού του νοσοκοµείου µας ως φορέας υλο οίησης για την διενέργεια διαγωνισµών του Π.Π.Υ.Υ Την αριθµ. 1/ α όφαση.σ.του Κ.Θ.-Κ.Υ ΛΕΡΟΥ µε την ο οία εγκρίθηκε η ανάληψη ίστωσης δα άνης ύψους ,00 για τη διενέργεια ηµόσιου Ανοικτού ιεθνούς διαγωνισµού σύµφωνα µε τον ορισµό οσοτήτων και ροδιαγραφών ό ως αυτές υ οβλήθηκαν α ό την υ εύθυνη του τµήµατος ιατροφής. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 1. Τακτικό, Ανοικτό ηµόσιο ιεθνή διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης: το µεγαλύτερο οσοστό έκ τωσης ε ί της µέσης λιανικής τιµής εµ ορίου τη χαµηλότερη τιµή 2

3 για την ροµήθεια των ειδών ου αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της αρούσας και α οτελεί ανα όσ αστο µέρος αυτής. 2. Ο διαγωνισµός θα γίνει ύστερα α ό κανονική ροθεσµία ενήντα δύο(52) ηµερών, α ό την ηµεροµηνία α οστολής ερίληψης της διακήρυξης αυτής στην υ ηρεσία Εκδόσεων των Ευρω αϊκών Κοινοτήτων. 3. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ (Αίθουσα ιαγωνισµών ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ- ΕΙ ΟΣ- ΩΡΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α) Την 9 Α ριλίου 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρες : 1. ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΕΙ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΩΡΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 08:30-08:45 2. ΑΡΤΟΣ 09:00-09:15 3. ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΜΕΡΙ ΕΣ ΠΡΩΙΝΟΥ 09:30-09:45 4. ΑΥΓΑ 10:00-10:15 5. ΓΑΛΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ 10:30-10:45 6. ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ 11:00-11:15 7. ΕΙ Η ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ 11:30-11:45 8. ΕΙ Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 12:00-12:15 9. ΕΛΑΙΟΛΑ Ο 12:30-12:45 Β) Την 10 Α ριλίου 2014, ηµέρα Πέµ τη και ώρες : ΕΙ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΩΡΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΖΥΜΑΡΙΚΑ 08:30-08:45 2. ΗΛΙΕΛΑΙΟ 09:00-09:15 3. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΗ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ 09:30-09:45 4. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΚΡΕΑΣ ΒΟΕΙΟΝ 10:00-10:15 5. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΚΡΕΑΣ ΧΟΙΡΙΝΟ 10:30-10:45 6. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 11:00-11:15 7. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ 11:30-11:45 8. ΚΟΜΠΟΣΤΑ 12:00-12:15 Γ) Την 11 Α ριλίου 2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρες : 3

4 ΕΙ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΩΡΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ &.ΦΡΕΣΚΑ) 08:30-08:45 2. ΝΙΦΑ ΕΣ ΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ 09:00-09:15 3. ΟΣΠΡΙΑ 09:30-09:45 4. ΠΑΤΑΤΕΣ 10:00-10:15 5. ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΣΕ ΦΙΑΛΕΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΨΥΚΤΕΣ 10:30-10:45 6. ΡΥΖΙ 11:00-11:15 7. ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ 11:30-11:45 8. ΦΡΕΣΚΑ ΦΡΟΥΤΑ 12:00-12:15 9. ΦΡΕΣΚΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 12:30-12:45 Προσφορές ου κατατίθενται µετά την αρα άνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι εκ ρόθεσµες και ε ιστρέφονται α ό την Υ ηρεσία ου διενεργεί τον διαγωνισµό. Οι ενδιαφερόµενοι µ ορούν να λαµβάνουν γνώση της αρούσας διακήρυξης α ό την ιστοσελίδα του Κ.Θ. ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ 4. Τα έξοδα δηµοσιεύσεως στον µεν Ελληνικό Τύ ο βαρύνουν :α.για τις εφηµερίδες εντός νοµού τους ροµηθευτές,β.για τις εφηµερίδες εκτός νοµού το δηµόσιο, στην δε Ε ίσηµη Εφηµερίδα των Ευρω αϊκών Κοινοτήτων, την Ευρω αϊκή Ένωση. 5. Περίληψη της αρούσας διακήρυξης έχει σταλεί ρος δηµοσίευση στις εφηµερίδες: a. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ b. ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ c. ΠΡΟΟ ΟΣ στο Φ.Ε.Κ στην ε ίσηµη εφηµερίδα της Ευρω αϊκής Ένωσης 6. Εφ όσον α ό τους ενδιαφερόµενους ροµηθευτές ζητηθούν εντός δέκα (10) ηµερών α ό της δηµοσιεύσεως της αρούσης συµ ληρωµατικές ληροφορίες, σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού, αυτές αρέχονται το αργότερο έξι (6) εργάσιµες ηµέρες, ριν α ό την ηµεροµηνία ου έχει ορισθεί για την υ οβολή των ροσφορών. Αιτήµατα αροχής ληροφοριών ου υ οβάλλονται εκτός της ανωτέρω ροθεσµίας δεν εξετάζονται. 7. ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: α) τα φυσικά ή νοµικά ρόσω α. β) ενώσεις ροµηθευτών ου υ οβάλουν κοινή ροσφορά. γ) συνεταιρισµοί δ) κοινο ραξίες ροµηθευτών Οι ενώσεις και οι κοινο ραξίες δεν υ οχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή ροκειµένου να υ οβάλουν την ροσφορά. Η ε ιλεγείσα ένωση ή κοινο ραξία υ οχρεούται να ράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύµβαση εφ όσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ικανο οιητική εκτέλεση της σύµβασης. 8. Κατά τα λοι ά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τις κείµενες ερί κρατικών ροµηθειών διατάξεις και τους όρους της διακήρυξης αυτής µε τα συνηµµένα αραρτήµατα ου α οτελούν ανα όσ αστο µέρος της ως κάτωθι: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΟΥΣ «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙ ΩΝ» ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓ/ΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 4

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 9. Όταν για τη συµµετοχή στον διαγωνισµό α αιτείται η κατάθεση δειγµάτων, ο α αιτούµενος αριθµός δειγµάτων αναφέρεται στο Παράρτηµα της διακήρυξης η δε διαδικασία κλ κατάθεσης τους στα άρθρα 11 & 36 του Π. 118/07. Ο ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ 5

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ ΕΙ ΟΣ 1: Τρόφιµα για το Κρατικό Θερα ευτήριο- Κέντρο Υγείας Λέρου. ΠΟΣΟΤΗΤΑ & ΜΟΝΑ Α Στο Παράρτηµα Β της ιακήρυξης ε ισυνά τονται καταστάσεις µε τις οσότητες Τροφίµων ου ρόκειται να ροµηθευτούµε κατά το χρονικό διάστηµα ισχύος των συµβάσεων. Ε ίσης αναφέρονται και τα χαρακτηριστικά και οι κανόνες ου υ όκεινται τα είδη ου θα αραχωρήσουν οι εταιρίες όσο χρονικό διάστηµα θα ισχύει η σύµβαση ου θα υ ογράψουν. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ Το Κρατικό Θερα ευτήριο Κέντρο Υγείας Λέρου ΒΑΡΥΝΕΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΠΑΝΗ: Ευρώ ,36 Συµ εριλαµβανοµένου ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ Α οθήκη Τροφίµων, ενώ ιον της Ε ιτρο ής αραλαβής, η ο οία θα είναι αρµόδια για την οιοτική και οσοτική αραλαβή. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ Η ροµήθεια των ειδών θα ενεργείται σταδιακά και ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες του Θερ/ρίου και θα ραγµατο οιείται κατό ιν εγγράφου η σε έκτατη ανάγκη τηλεφωνικής αραγγελίας. Ο ροµηθευτής υ οχρεούται να εκτελεί την αραγγελία το ταχύτερο δυνατό, άντως όχι έραν των έντε (5) ηµερών α ό την ε ίδοση του δελτίου αραγγελίας στον ροµηθευτή η της τηλεφωνικής ε ικοινωνίας. Μαγειρεία - Τµήµατα οµές - Κλινικές του θερα ευτηρίου ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΙ Η: ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ β) Οι κρατήσεις θα είναι οι κάτωθι : 1.5 υπέρ ΜΤΠΥ 2.4 Χαρτόσηµο επ αυτού 4% φόρος 2% υπέρ Υ Υ Κ Α 0,10% υ έρ ΕΑΑ Η.ΣΥ 3% χαρτόσηµο ε ί ΕΑΑ Η.ΣΥ ΟΓΑ χαρτοσήµου 20% ε ί της αµέσως ροηγούµενης κράτησης Το δελτίο ιστο οίησης τιµών θα εκδίδεται σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 13 του Ν. 3438/ α ό την /νση Εµ ορίου της Νοµαρχίας. Στις ερι τώσεις στις ο οίες, τόσο η ανώτερη όσο και η κατώτερη τιµή βρίσκονται χαρακτηριστικά έρα α ό τις τιµές ου ροσφέρονται στην αγορά (ακραίες ερι τώσεις) αυτές δεν υ ολογίζονται στην διαµόρφωση της µέσης τιµής αλλά λαµβάνεται υ όψη η αµέσως ροηγούµενη τιµή (ανώτερη ή κατώτερη). Η ροσφερόµενη κατ είδος τιµή θα εριλαµβάνει τις υ έρ τρίτων κρατήσεις. ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για ένα έτος µε δυνατότητα δίµηνης αράτασης. 6

7 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α) Την 9 Α ριλίου 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρες: ΕΙ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΩΡΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 1. ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ 6.906,24 08:30-08:45 2. ΑΡΤΟΣ 09:00-09: ,40 3. ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΜΕΡΙ ΕΣ ΠΡΩΙΝΟΥ 09:30-09:45 616,41 4. ΑΥΓΑ 10:00-10: ,12 5. ΓΑΛΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ 10:30-10: ,40 6. ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ 11:00-11: ,50 7. ΕΙ Η ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ 11:30-11: ,81 8. ΕΙ Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 12:00-12: ,63 9. ΕΛΑΙΟΛΑ Ο 12:30-12: ,30 Β) Την 10 Α ριλίου 2014, ηµέρα Πέµ τη και ώρες : ΕΙ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΩΡΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 1. ΖΥΜΑΡΙΚΑ 08:30-08: ,14 2. ΗΛΙΕΛΑΙΟ 09:00-09: ,50 3. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΗ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ 09:30-09:45 768,45 4. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΚΡΕΑΣ ΒΟΕΙΟΝ 10:00-10: ,00 5. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΚΡΕΑΣ ΧΟΙΡΙΝΟ 10:30-10: ,00 6. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 11:00-11: ,20 7. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ 11:30-11: ,00 8. ΚΟΜΠΟΣΤΑ 12:00-12: ,88 Γ) Την 11 Α ριλίου 2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρες : ΕΙ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΩΡΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 1. ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ,69 &.ΦΡΕΣΚΑ) 08:30-08:45 2. ΝΙΦΑ ΕΣ ΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ 09:00-09: ,68 3. ΟΣΠΡΙΑ 09:30-09: ,31 4. ΠΑΤΑΤΕΣ 10:00-10: ,20 5. ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΣΕ ΦΙΑΛΕΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΨΥΚΤΕΣ 10:30-10: ,42 6. ΡΥΖΙ 11:00-11: ,65 7. ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ 11:30-11: ,22 7

8 8. ΦΡΕΣΚΑ ΦΡΟΥΤΑ 12:00-12: ,56 9. ΦΡΕΣΚΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 12:30-12: ,04 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙ ΩΝ Τα ρος ροµήθεια είδη, κατά κατηγορία,είναι τα ακόλουθα : 1.ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ : Ωµοπλάτη (σπάλα) : 1920 κιλά ΕΙ Η- ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ -ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ Η ΚΙΛΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Ωµοπλάτη , ,24 Από ωµοπλάτη σφαγίου χοίρου χωρίς του φυσικώς συνεχόµενου λίπους και δέρµατος, χωρίς επιδερµίδα. Η υγρασία δεν πρέπει να υπερβαίνει το 75% µε ανοχή 2 µονάδων στο προϊόν ως έχει. Το είδος θα υπακούει στις διατάξεις του άρθρου 91, µέρος Α, του Κεφαλαίου Χ, του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών Η τιµή είναι από σύµβαση του ΑΡΤΟΣ 1. Άρτος : κιλά 2. Λαγάνα : 80 κιλά ΕΙ Η ΚΙΛΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Άρτος , ,00 Λαγάνα ,00 174,40 ΣΥΝΟΛΟ , ,40 Άρτος τύπου 70% που θα παρασκευάζεται πρέπει να έχει βάρος µεταξύ γρ. (σε θερµοκρασία δωµατίου), να είναι λευκός και φρέσκος, παραδιδόµενος 3 4 ώρες µετά τον εκλιβανισµό του. Το νερό που χρησιµοποιείται στην αρτοποιία, πρέπει να είναι πόσιµο. Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση λυκίσκου στην παρασκευή του άρτου. Απαγορεύεται η χρήση οποιασδήποτε ουσίας για την βελτίωση ή την απόκρυψη της ποιότητας των αλεύρων. Απαγορεύεται η τοποθέτηση των τεµαχίων του άρτου στο φούρνο (κλίβανο) για ψήσιµο, κατά τρόπο προκαλούντα µεταξύ αυτών επαφή, επιτρεποµένης ανοχής µέχρι ποσοστού 15% επί του αριθµού των άρτων. Ο άρτος πρέπει να είναι καλά ψηµένος και να έχει την κανονική και νόµιµη υγρασία του. Το ψήσιµο του άρτου πρέπει να είναι κανονικό και οµοιογενές, το δε φλόγωµα αυτού (κόρα) οµοιογενές και κανονικό σε όλη την επιφάνεια. Το ποσοστό του προστιθεµένου άλατος δεν πρέπει να ξεπερνά το 1,5%. Οι πρώτες ύλες που χρησιµοποιούνται για την παρασκευή άρτου πρέπει να πληρούν όλους τους όρους και τις διατάξεις του παρόντα Κώδικα. 8

9 Ο άρτος πρέπει να διατίθεται σε θερµοκρασίας περιβάλλοντος και να µεταφέρεται όπως προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις σε ειδικά πλαστικά κάνιστρα ή σε καλάθια καλυµµένα προς αποφυγή επιµολύνσεων (π.χ. από έντοµα, οσµές κ.λπ.) σε χάρτινες συσκευασίες. Τα χρησιµοποιούµενα υλικά συσκευασίας και µεταφοράς του άρτου θα πρέπει να πληρούν τους όρους των αντιστοίχων άρθρων του Κώδικα Τροφίµων Ο άρτος που θα προσκοµίζεται θα υπακούει στις διατάξεις του άρθρου 111 και 112, του Κεφαλαίου ΧΙΙ, του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. Η ανώτερη τιµή είναι από συµβάσεις του Τα αρτοσκευάσµατα (λαγάνα) θα υπακούουν στα άρθρα 113 και 114, του Κεφαλαίου ΧΙΙ, του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. 3.ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΜΕΡΙ ΕΣ ΠΡΩΙΝΟΥ 1. Βούτυρο ατοµικό: 1500 τεµάχια 2. Ζάχαρη ατοµική: 1500 τεµάχια 3. Μαρµελάδα ατοµική: 1500 τεµάχια 4. Φρυγανιές ατοµικές: 1500 τεµάχια ΕΙ Η ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Βούτυρο ατοµικό ,50 142,25 Ζάχαρη ατοµική ,50 142,25 Μαρµελάδα ατοµική ,50 142,25 Φρυγανιές ατοµικές ,00 189,66 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 565,50 616,41 Αναλυτικά ως εξής: Ζάχαρη ή λευκή ζάχαρη ατοµική Τεµάχια: 1500 Καθαρισµένη και κρυσταλλική σακχαρόζη, σε ατοµικές συσκευασίες, καλής, γνήσιας και εµπορεύσιµης ποιότητας. Τα λοιπά χαρακτηριστικά θα είναι σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κεφαλαίου VII, του άρθρου 64 του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. Βούτυρο Τεµάχια: 1500 Το προϊόν θα πρέπει να είναι σε ατοµικές συσκευασίες, θα έχει περιεκτικότητα σε γαλακτική λιπαρή ύλη ίση ή µεγαλύτερη από 80% και µικρότερη από 90%, µέγιστη περιεκτικότητα σε νερό 16% και σε ξηρή µη λιπαρή γαλακτική ύλη 2%. Τα λοιπά χαρακτηριστικά θα είναι σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΧ, του άρθρου 81 του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. Μαρµελάδα Τεµάχια: 1500 Το προϊόν θα πρέπει να είναι σε ατοµικές συσκευασίες, να αποτελείται από µίγµα ζαχάρων και πούλπας και / ή πολτού µε κατάλληλη πηκτωµατώδη υφή είτε 9

10 από ένα µόνο είδος φρούτου, είτε από δύο ή περισσότερα είδη φρούτων. Θα υπόκειται στις διατάξεις του Κεφαλαίου XIV, του άρθρου 132 του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. Φρυγανιές ατοµικές Τεµάχια: 1500 (πακέτα των δυο φρυγανιών) Οι φρυγανιές θα έρχονται σε ατοµικές συσκευασίες που θα περιέχουν δυο φρυγανιές στο πακέτο µε αναγραφόµενες προδιαγραφές. Οι φρυγανιές θα είναι ολόκληρες χωρίς να είναι σπασµένες και µε τρίµµατα. Οι φρυγανιές υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου , του Κεφαλαίου ΧΙΙ, του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. 4.ΑΥΓΑ ΦΡΕΣΚΑ Τεµάχια : ΕΙ Η ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Αυγά φρέσκα , ,12 Αυγά φρέσκα νοούνται τα νωπά αυγά κότας, Α ποιότητας τυποποιηµένα σε κατάλληλη συσκευασία των 30 αυγών, τα οποία έχουν ύψος αεροθαλάµου 4-6 mm. Τα αυγά αυτά δεν θα πρέπει να φέρουν ρυπάνσεις και να µην είναι ραγισµένα ή σπασµένα. Τα αυγά αυτά θα είναι κατηγορίας βάρους 3 και άνω (πάνω από 60 γραµµάρια) και θα αναγράφεται η ηµεροµηνία λήξης των παρτίδων η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των 25 ηµερών. Θα πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του άρθρου 87, του Κεφαλαίου ΙΧ, του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. 5.ΓΑΛΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ Τεµάχια: ΕΙ Η ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Γάλα παστεριωµένο , ,40 Γάλα αγελαδινό, υψηλής παστερίωσης, µακράς διαρκείας, πλήρες, σε συσκευασία του 1 ος λίτρου, χάρτινη αναλλοίωτη όπου θα αναγράφεται η ηµεροµηνία λήξης και θα είναι σε άρτια κατάσταση. Το γάλα πρέπει να είναι ελληνικής προέλευσης ή/και εισαγωγής, αρκεί η Χώρα προέλευσης του είδους να πληροί τις γενικές απαιτήσεις του κανονισµού ΕΚ 178/2002. Θα πρέπει να αναγράφονται τα συστατικά, τα λιπαρά και όλες οι προδιαγραφές του στη συσκευασία. Θα προτιµηθεί είδος το οποίο θα είναι εµπλουτισµένο µε βιταµίνες και ασβέστιο. Το είδος αυτό υπάγεται στις διατάξεις των άρθρων 79 και 80α, του Κεφαλαίου ΙΧ, του Κώδικά Τροφίµων και Ποτών. 6.ΓΙΑΟΥΡΤΙ Τεµάχια: ΕΙ Η ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ 10

11 Γιαούρτι 1-2% , ,50 Γιαούρτι φρέσκο αρίστης ποιότητος, στραγγιστό, αποδεδειγµένα ευρείας κατανάλωσης, από αγελαδινό γάλα µε λιπαρά 1 2 %. Συσκευασµένο κατάλληλα σε αεροστεγώς σφραγισµένο πλαστικό κεσεδάκι, βάρους 200 γρ 240 γρ κατάλληλο για γιαούρτι. Θα πρέπει να αναγράφεται εξωτερικά της συσκευασίας αναλυτικά η περιγραφή του είδους και η ηµεροµηνίας παραγωγής και λήξης. Το είδος αυτό θα υπακούει στις προδιαγραφές του άρθρου 82, του Κεφαλαίου ΙΧ, του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. Η ανώτερη τιµή είναι από συµβάσεις του ΕΙ Η ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ 1. Βασιλόπιτα : 35 κιλά 2. Ζελέ φρούτων :2600 τεµάχια 3. Μελοµακάρονα: 74 κιλά 4. Παγωτά: 2600 τεµάχια 5. Τσουρέκια: 700 τεµάχια ΕΙ Η ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Βασιλόπιτα 35 κιλά 115,15 125,52 Ζελέ φρούτων τεµ 1.661, ,93 Μελοµακάρονα 74 κιλά 266,40 290,38 Παγωτά 2600 τεµ 1.661, ,93 Τσουρέκια 700 τεµ 245,00 267,05 ΣΥΝΟΛΟ 3.949, ,81 Όλα τα είδη θα πρέπει να είναι φτιαγµένα από υλικά άριστης ποιότητας και να είναι φρέσκα, όχι πολυκαιρισµένα. Αναλυτικά ως εξής: Αρτοσκευάσµατα 1. Βασιλόπιτα: 35 Κιλά 2. Τσουρέκια: 700 τεµάχια Η βασιλόπιτα να αποτελείται από φρέσκα αυγά, ζάχαρη, αλεύρι τύπου 70%, βούτυρο φρέσκο, φυτίνη, πορτοκάλι, βανίλια, µπεΐκιν πάουντερ και λοιπά σε αναλογία βάσει των κείµενων διατάξεων. Σε κανένα στάδιο της παρασκευής του γλυκού δεν θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί γλυκαντική ουσία πλην της σουκρόζης, φρουκτόζης και γλυκόζη. Τα τσουρέκια θα πρέπει να συσκευάζονται σε ατοµική συσκευασία (100 γρ. περίπου) από υλικά: αλεύρι τύπου 70% αυγά Α ποιότητας αλάτι, γάλα ηµιαποβουτυρωµένο, µαχλέπι, βανίλια, µαστίχα και λοιπά. Τα λοιπά στοιχεία των διαφόρων αρτοσκευασµάτων θα υπακούουν στις διατάξεις του άρθρου 114, του Κεφαλαίου XIΙ, του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. Ζελέ 11

12 Τεµάχια: 2600 Τα ζελέ θα έχουν γεύση κεράσι-φράουλα-ανανά, θα ζυγίζουν µεταξύ γρ. Σε κανένα στάδιο της παρασκευής των γλυκών δεν θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί γλυκαντική ουσία πλην της σουκρόζης, φρουκτόζης και γλυκόζης. Θα περιέχονται σε κατάλληλες πλαστικές συσκευασίες για τρόφιµα. Θα περιέχει 10 γρ. ζελατίνη και 50 γρ. φρούτα και θα έχει ηµεροµηνία λήξεως. Τα λοιπά στοιχεία του ζελέ θα υπακούουν στις διατάξεις του άρθρου 136, του Κεφαλαίου XIV, του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. Παγωτό Τεµάχια: 2600 Τα παγωτά θα είναι κρέµα σοκολάτα, σε ατοµικές συσκευασίες (πλαστικές συσκευασίες 100 γρ. κατάλληλες για τρόφιµα), από ηµι-αποβουτυρωµένο γάλα, και να αναγράφεται ευκρινώς η ηµεροµηνία λήξης. Σε κανένα στάδιο της παρασκευής των παγωτών δεν θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί γλυκαντική ουσία πλην της σουκρόζης, φρουκτόζης και γλυκόζης και θα έχει ηµεροµηνία λήξεως. Τα λοιπά στοιχεία του παγωτού θα υπακούουν στις διατάξεις του άρθρου 137, του Κεφαλαίου XIV, του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών Λοιπά Γλυκά Μελοµακάρονα: 74 Κιλά Τα µελοµακάρονα θα πρέπει να ζυγίζουν γρ. ανά τεµάχιο και να αποτελούνται από αλεύρι µαλακό, φυτίνη, ζάχαρη, καρυδόφυλλα, µέλι, και βιταµ σε αναλογία των κείµενων διατάξεων. Σε κανένα στάδιο της παρασκευής των γλυκών δεν θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί γλυκαντική ουσία πλην της σουκρόζης, φρουκτόζης και γλυκόζης. Το ανωτέρω είδος ζαχαροπλαστείου θα υπακούει στις διατάξεις των γλυκισµάτων, του άρθρου 141, του Κεφαλαίου ΧΙV του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. 8.ΕΙ Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 8.1 Αλάτι (σε συσκευασία 500 γρ): 1200 κιλά 8.2 Αλεύρι : 700 κιλά 8.3 άφνη φύλλα : 2 κιλά 8.4 Κανέλλα (σε πακέτα των 500 γρ) : 4 πακέτα 8.5 Κύµινο 1ος κιλού: 1 κιλό 8.6 Πιπέρι των 50 γρ. : 48 κιλά 8.7 Μοσχοκάρυδο τριµµένο σε συσκευασία 50 γρ.: 2 κιλά 8.8 Ζάχαρη λευκή σε συσκευασία 1 κιλού : 2400 κιλά 8.9 Κύβοι (κοτόσουπες & βοδόσουπες): 6000 τεµάχια 8.10 Μαργαρίνη σε συσκευασία 250 γρ.: 1200 κιλά 8.11Εµφιαλωµένα Νερά 1,5 λίτρου : 3000 φιάλες 8.12 Ξύδι σε φιάλες 400 γρ. : 1200 φιάλες 8.13 Καφές Ελληνικός 500 γρ. κατά προτίµηση χύµα : 48 Κιλά 8.14 Τσάι φακελάκι : 1800 τεµάχια 8.15 Τσάι χύµα: 30 κιλά 8.16 Χαµοµήλι σε ατοµικά φακελάκια : 1800 τεµάχια 8.17 Σόδα µαγειρική : 10 τεµάχια 8.18 Τοµατάκια ψιλοκοµµένα σε συσκευασία 3-κιλών: 2000 κιλά 8.19 Τοµατοπολτός διπλής συµπυκνώσεως σε συσ/σία του 1ος κιλού : 550 τεµάχια 8.20 Τοµατοπολτός διπλής συµπυκνώσεως σε συσ/σία των 5 κιλών: 700 τεµάχια 8.21 Κρέµες Φαρίν Λακτέ 300 γρ :2400 τεµάχια 12

13 8.22 Φρυγανιές σικάλεως : 1500 τεµάχια 8.23 Φυσικοί χυµοί πορτοκάλι χωρίς πρόσθετη ζάχαρης 1 λίτρου :2200 τεµάχια 8.24 Χυµός Λεµονιού 330 γρ. περίπου : 4200 φιάλες Αναλυτικά ως εξής: - Αλάτι Τεµάχια: 2400 (σε συσκευασίες 500 γρ για 1200 κιλά) ΕΙ ΟΣ ΚΙΛΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Αλάτι 500γρ , ,72 Μαγειρικό αλάτι, ψιλό που θα διατίθεται σε πλαστική συσκευασία των 500 γρ.. Η συσκευασία θα πρέπει να είναι αναλλοίωτη χωρίς ίχνος παραβίασης µε αλάτι καθαρό λευκό χωρίς ξένα σώµατα. Τα λοιπά στοιχεία του θα υπακούν στις διατάξεις του άρθρου 38, του Κεφαλαίου IV, του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. - Αλεύρι Τεµάχια: 700 (συσκευασίες του 1 κιλού) ΕΙ ΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Αλεύρι ,00 686,70 Άλευρο σίτου, τύπου 70%, για όλες τις χρήσεις, άριστης ποιότητας, απαλλαγµένο από µικροοργανισµούς, συσκευασµένο σε τυποποιηµένη κατάλληλη χάρτινη σακούλα, βάρους 1 κιλού. Η συσκευασία θα είναι αναλλοίωτη µε ηµεροµηνία λήξης, όχι υγροποιηµένο ή σβολιασµένο, και να είναι καθαρό από έντοµα και µυρωδιές. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά. Θα υπακούει στις διατάξεις των άρθρων 104 και 106, του Κεφαλαίου ΧΙΙ, του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. - Αρτυµάτων 1. άφνη φύλλα : 2 κιλά 2. Κανέλλα (σε πακέτα των 500 γρ.) : 2 κιλά 3. Κύµινο (σε συσκευασία 50 γρ): 1 κιλό 4. Μοσχοκάρυδο τριµµένο (σε συσκευασία 50 γρ.): 1 κιλό 5. Πιπέρι 1ος κιλού (σε συσκευασία 50 γρ.): 40 κιλά ΕΙ Η ΚΙΛΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ άφνη φύλλα 2 κιλά 12,12 13,21 Κανέλλα (σε πακέτα των 500 γρ.) Κύµινο (σε συσκευασία 50 γρ): Μοσχοκάρυδο τριµµένο (σε συσκευασία 50 γρ) Πιπέρι 1 ος κιλού (σε συσκευασία 50 γρ) 4 κιλά 17,68 19,27 1 κιλό 7,43 8,10 1 κιλά 28,20 30,74 40 κιλά 728,00 793,52 13

14 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 793,43 864,84 Μαύρο πιπέρι, σε συσκευασία του 1ος κιλού, φρέσκο µε αναγραφόµενες προδιαγραφές και προέλευση. Κανέλλα σε πακέτα των 500 γρ. Μοσχοκάρυδο, τριµµένο σε συσκευασίες των 50 γρ. άφνης χαρακτηρίζονται τα αποξεραµένα φύλλα του δένδρου. Τα είδη αυτά θα πρέπει να προσκοµίζονται σε συσκευασίες αναλλοίωτες, όσο το δυνατόν πιο πρόσφατης παραγωγής. Τα λοιπά χαρακτηριστικά των ανωτέρων ειδών υπακούουν στις διατάξεις του άρθρου 42, του Κεφαλαίου IV, του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. - Ζάχαρη (λευκή ζάχαρη) Τεµάχια: 2400 (συσκευασίες του κιλού) ΕΙ ΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Ζάχαρη του 1ος κιλού , ,68 Λευκή, καθαρισµένη, κρυσταλλική σακχαρόζη, τυποποιηµένη σε χάρτινη κατάλληλη συσκευασία, καθαρού βάρους 1 κιλού καλής, γνήσιας και εµπορεύσιµης άριστης ποιότητας. Τα λοιπά χαρακτηριστικά θα είναι σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κεφαλαίου VII, του άρθρου 64 του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. - Κύβοι (Βοδόσουπες Κοτόσουπες) Τεµάχια: 6000 ΕΙ ΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Κύβοι (Βοδόσουπες Κοτόσουπες) , ,40 Αποτελούνται από συµπυκνωµένο ζωµό ή/και εκχύλισµα του αντίστοιχου κρέατος (Κοτόπουλο και Βοδινό). Το είδος θα υπακούει στις διατάξεις του άρθρου 91, µέρος Β, του Κεφαλαίου Χ, του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. - Μαργαρίνη Κιλά: 1200 (σε συσκευασία 250 γρ.: 4800 τεµάχια) ΕΙ ΟΣ ΚΙΛΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Μαργαρίνη (σε συσκευασία 250 γρ) , ,76 Η µαργαρίνη (τύπου βιταµ) θα είναι πρόσφατης παραγωγής, θα έχει περιεκτικότητα σε λιπαρές ύλες, ίση ή µεγαλύτερη από 80% και µικρότερη του 90% και όχι πάνω από 20 % σε υγρασία. Το άλας να µην ξεπερνά το 0,2% και να είναι εµπλουτισµένη µε βιταµίνες Α και D (η περιεκτικότητα των οποίων θα πρέπει να αναγράφεται αναλυτικά στην συσκευασία). Να µην περιέχει συντηρητικά και η περιεκτικότητα της σε trans λιπαρά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2% των ολικών λιπιδίων. Θα διατίθεται σε κεσέ ή πακέτο συσκευασίες των 250 γρ, σφραγισµένα. Το 14

15 είδος θα υπακούει στις διατάξεις του άρθρου 78 του Κεφαλαίου VΙΙΙ του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. - Εµφιαλωµένο Νερό Τεµάχια 1,5 λίτρου: 2160 φιάλες ΕΙ ΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Εµφιαλωµένο Νερό 1,5 λίτρου ,20 635,69 Το εµφιαλωµένο νερό, σε συσκευασίες 1,5 λίτρου, θα είναι φυσικό µεταλλικό νερό και θα προτιµάται να είναι πτωχό σε νάτριο, κατάλληλο για δίαιτα πτωχή σε νάτριο. Θα υπακούει στις διατάξεις του άρθρου 149, του Κεφαλαίου XV, του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. - Ξύδι Ξύδι : 1200 τεµάχια ΕΙ ΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Ξύδι ,00 405,48 Σε πλαστική φιάλη των 400 γρ µε φυσιολογικό χρώµα αναλλοίωτο, παρασκευασµένο από οξική ζύµωση του κρασιού από χλωρά σταφύλια ή από ξερή σταφίδα. Η οξύτητα του ξυδιού που προσφέρεται σε συσκευασία (τυποποιηµένο) πρέπει να είναι τουλάχιστον 6% σε οξικό οξύ και αυτού που προσφέρεται χύµα τουλάχιστον 4,5%. Τα λοιπά στοιχεία του θα υπακούν στις διατάξεις του άρθρου 39, του Κεφαλαίου IV, του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. - Ροφήµατα 1. Καφές Ελληνικός 500 γρ.: 48 Κιλά 2. Τσάι φακελάκι : 1800 φακελάκια 3. Τσάι χύµα : 30 κιλά 4. Χαµοµήλι φακελάκια : 1800 τεµάχια ΕΙ Η ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Καφές Ελληνικός 500 γρ 48 κιλά 365,76 398,68 Τσάι σε φακελάκι 1800 τεµ. 100,80 109,87 Τσάι χύµα 30 κιλά 221,40 241,33 Χαµοµήλι σε φακελάκια 1800 τεµ. 100,80 109,87 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 788,76 859,97 Στα ροφήµατα συµπεριλαµβάνονται ο καφές, το τσάι και το χαµοµήλι. Ο καφές θα είναι ελληνικός, αρίστης ποιότητας, φρεσκοκοµµένος, τυποποιηµένος σε κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία, βάρους 500 γρ. σε συσκευασίες των 500 γρ. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία 15

16 λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. Το τσάι θα είναι µαύρο και θα έρχεται σε ατοµικά φακελάκια όπως θα έρχεται και το χαµοµήλι, σε συσκευασίες ειδικές µε αναγραφόµενες προδιαγραφές. Υπόκεινται στο άρθρο 148, του Κεφαλαίου XV, του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών ενώ για ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του καφέ και του τσαγιού θα τηρηθούν και οι διατάξεις του άρθρου 50 και 54 αντίστοιχα, του Κεφαλαίου V, του Κώδικα. - Σόδα Κιλά : 10 τεµάχια των 500 γρ ΕΙ ΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Μαγειρική Σόδα 500 γρ 10 27,80 30,30 Σε συσκευασία πλαστική των 500 γρ. Το είδος αυτό υπόκειται στις διατάξεις του άρθρου 33, του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. - Τοµατάκια ψιλοκοµµένα: Τεµάχια 3 Κιλών: ΕΙ ΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Τοµατάκια Ψιλοκοµµένα , ,61 Οι τοµάτες ολόκληρες σε φυσική κατάσταση ή αποφλοιωµένες ή σε τεµάχια ή φέτες φέρονται στην κατανάλωση κονσερβοποιηµένες. Εφ όσον φέρονται σε χυµό τοµάτας, αυτός πρέπει να πληροί τους καθορισµένους γι αυτόν όρους. Η συσκευασία θα είναι µικτού βάρους 3 κιλών µε την προϋπόθεση ότι η εισαγωγή του είδους αυτού θα γίνεται σε καθαρό βάρος. Τα τεµάχια έχουν υπολογιστεί στο καθαρό βάρος του είδους που υπολογίζεται στα 2,5 κιλά ανά τεµάχιο. Συνολικά η Υπηρεσία θα χρειαστεί 5000 κιλά τοµατάκι ψιλοκοµµένο που αντιστοιχεί σε 1,15 περίπου το κιλό. Θα υπακούει στις διατάξεις του άρθρου 124, του Κεφαλαίου ΧΙΙΙ, του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. - Τοµατοπολτός 1. Τεµάχια 1ος Κιλού: 550 τεµάχια 2. Τεµάχια 5 Κιλών: 700 τεµάχια ΕΙ Η ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Τεµάχια 1ος Kg , ,05 Τεµάχια 5 Κιλών , ,42 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.483, ,47 Σε κουτιά 1ος κιλού και σε κουτιά µικτού βάρους 5 κιλών µε την προϋπόθεση ότι η εισαγωγή του είδους αυτού θα γίνεται σε καθαρό βάρος. Τα τεµάχια έχουν υπολογιστεί στο καθαρό βάρος του είδους που υπολογίζεται στα 4,55 κιλά ανά τεµάχιο. Συνολικά η Υπηρεσία θα χρειαστεί 3185 κιλά τοµατοπολτού διπλής συµπύκνωσης της συσκευασίας 5 κιλών Ο τοµατοπολτός θα είναι διπλής συµπύκνωσης, θα περιέχει στερεά συστατικά από χυµό τοµάτας τουλάχιστον 28%, πρόσφατης παραγωγής και συσκευασµένα σε µεταλλικά δοχεία. Θα υπακούει στις διατάξεις του άρθρου 124, του Κεφαλαίου ΧΙΙΙ, 16

17 του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. Θα είναι παραγωγής Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα φέρει κωδικό µε τον οποίο διακινείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. - Κρέµες Φαριν Λακτέ 300γρ. Τεµάχια : 2400 ΕΙ Η ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Κρέµες Φαριν Λακτέ , ,08 Οι κρέµες φαρίν λακτέ θα πρέπει να περιέχουν λινολεικό οξύ, πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, εδώδιµες ίνες, νάτριο, κάλιο, ασβέστιο, φώσφορο, βιταµίνες Α, D, Ε, C, Β1, Β2, Β6, Β12, νιασίνη, φολικό οξύ, παντοθενικό οξύ, βιοτίνη, σίδηρο. Θα περιέχουν ενζυµατικά υδρολυµένα δηµητριακά, και θα περιγράφεται αναλυτικά η περιεκτικότητα στα άνω καθώς και το ποσό του ύδατος που χρειάζεται για να παρασκευαστεί ένα γεύµα. Να γράφεται ευκρινώς η ηµεροµηνία λήξης. Ακόµη προτιµάται να υπάρχει τηλεφωνικό τµήµα εξυπηρέτησης καταναλωτών. Θα υπακούει στις διατάξεις άρθρου 6, του Κεφαλαίου Ι, του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. Φρυγανιές σικάλεως Τεµάχια : 1500 ΕΙ ΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φρυγανιές σικάλεως , ,70 Οι φρυγανιές σικάλεως θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, τυποποιηµένες σε κατάλληλη πλαστική αεροστεγή συσκευασία, καθαρού βάρους 520 γρ. έρχονται, σε µεγάλη συσκευασία των 180 γρ (περίπου), Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 6 µηνών εκτός ψυγείου, αποδεδειγµένα ευρείας κατανάλωσης Οι φρυγανιές θα είναι ολόκληρες χωρίς να είναι σπασµένες και µε τρίµµατα. Οι φρυγανιές υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου , του Κεφαλαίου ΧΙΙ, του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. - Φυσικοί Χυµοί Πορτοκάλι Τεµάχια: 2200 (του 1ος λίτρου) ΕΙ ΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φυσικοί Χυµοί (1 ος Lt.) , ,92 Οι φυσικοί χυµοί θα είναι πρόσφατης παραγωγής, που λαµβάνεται από υγιή και ώριµα πορτοκάλια, χωρίς προσθήκη ζάχαρης, δεν θα είναι συµπυκνωµένοι και θα είναι εµπλουτισµένοι µε σύµπλεγµα βιταµινών (τουλάχιστον 2 βιταµίνες). Θα έχει το χρώµα, το άρωµα και τη χαρακτηριστική γεύση των χυµών των φρούτων από τα οποία προέρχεται. Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες των προϊόντων πρέπει να είναι άµεµπτοι και να µην παρέχουν ενδείξεις χρησιµοποιήσεως µειονεκτικών πρώτων υλών ή ατελούς επεξεργασίας. Θα διατίθεται σε χάρτινη συσκευασία του 1 λίτρου σφραγισµένη µε αναγραφόµενες προδιαγραφές. Τα λοιπά χαρακτηριστικά του είδους αυτού θα είναι σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΧΙII, του άρθρου 126 και 127 του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. - Χυµός Λεµονιού 17

18 Τεµάχια: 4200 ΕΙ ΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Χυµός Λεµονιού , ,16 Χυµός λεµονιού πρέπει να προσφέρεται καθαρά χωρίς καµία πρόσµιξη χρώµατος, αρώµατος ή άλλης ανόργανης ή οργανικής ουσίας. Θα διατίθεται σε φιάλες πλαστικές των 330 γρ. Τα λοιπά στοιχεία του θα υπακούν στις διατάξεις του άρθρου 125, του Κεφαλαίου ΧΙΙΙ, του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. 9.ΕΛΑΙΟΛΑ Ο Τεµάχια: 8500 λίτρα ΕΙ ΟΣ ΛΙΤΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Ελαιόλαδο - 5 λίτρων , ,30 Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, Α ποιότητας σε συσκευασία πλαστική, των 5 λίτρων (που παρέχει όλες τις εγγυήσεις για τη διασφάλιση της γνησιότητας του περιεχοµένου), του οποίου η οξύτητα, εκφραζόµενη σε ελαϊκό οξύ, να είναι κατά µέγιστο 1g ανά 100g (1%). Τα λοιπά χαρακτηριστικά θα είναι σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κεφαλαίου VIII, του άρθρου 71 του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και του Παρατήµατος ΙΙ προς τα προβλεπόµενα για την κατηγορία αυτή 10.ΖΥΜΑΡΙΚΑ 1. Αστράκι: 1700 κιλά 2. Κοφτό: 3000 κιλά 3. Κριθαράκι µέτριο: 2800 κιλά 4. Πέννες: 2300 κιλά 5. Σπαγγέτι: 2300 κιλά 6. Φιδές µέτριο: 1700 κιλά ΕΙ Η ΚΙΛΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Αστράκι , ,01 Κοφτό , ,90 Κριθαράκι µέτριο , ,84 Πέννες , ,19 Σπαγγέτι , ,19 Φιδές µέτριος , ,01 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , ,14 Τα ζυµαρικά θα είναι από σιµιγδάλι 100%, συσκευασµένα σε συσκευασίες 500γρ µε ηµεροµηνία λήξης χωρίς αλλοιώσεις. Το περιεχόµενο θα είναι φρέσκο και σε καλή κατάσταση. Τα λοιπά χαρακτηριστικά θα είναι σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΧΙΙ, του άρθρου 115 του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. 18

19 11.ΗΛΙΕΛΑΙΟ Τεµάχια: 500 (των 5 λίτρων) ΕΙ ΟΣ ΛΙΤΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Ηλιέλαιο , ,50 Παρθένο φυτικό έλαιο, συγκεκριµένα «Ηλιέλαιο» ή «Ηλιανθέλαιο», το οποίο λαµβάνεται από τα σπέρµατα του ηλίανθου (Helianthus annuus L), Α ποιότητας σε συσκευασία πλαστική, των 5 λίτρων (που παρέχει όλες τις εγγυήσεις για τη διασφάλιση της γνησιότητας του περιεχοµένου), του οποίου η οξύτητα, εκφρασµένη σε ελαϊκό οξύ να είναι στο µέγιστο 2%. Τα λοιπά χαρακτηριστικά θα είναι σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κεφαλαίου VIII, του άρθρου 73 του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και του Παρατήµατος Ι και ΙΙ προς τα προβλεπόµενα για την κατηγορία αυτή. 12.ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΗ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ Κατεψυγµένη Γαλοπούλα: 250 κιλά ΕΙ ΟΣ ΚΙΛΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Γαλοπούλα κατεψυγµένη ,00 768,45 Θα περιέχεται σε αεροστεγές πλαστικό περίβληµα κατάλληλο για τρόφιµα και σε χαρτοκιβώτιο. Αποψυγµένο ή µερικώς αποψυγµένο προϊόν ή προϊόν που φέρει σηµάδια απόψυξης ή προϊόν που θα φέρει σηµάδια εγκαυµάτων επιδερµίδας θα επιστρέφεται πίσω από την επιτροπή παραλαβής τροφίµων του Κ.Θ.Λ.. Τα είδη θα πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 88, του Κεφαλαίου Χ, του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. 13.ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΚΡΕΑΣ ΒΟΕΙΟΝ Κιλότο µηνών: 7500 κιλά (σε συσκευασία των 5 10 κιλών) ΕΙ Η ΚΙΛΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Κρέας Βόειον - Κιλότο , ,00 Το κρέας θα είναι Α ποιότητας, από ζώο το οποίο θα βρίσκεται σε καλή θρεπτική κατάσταση, κόκκινου χρώµατος, χωρίς οσµή και αίµατα. Το είδος και η ποσότητα θα καθορίζεται από την παραγγελία της Υπηρεσίας. Θα περιέχεται σε αεροστεγές πλαστικό περίβληµα από υλικά κατάλληλα για τρόφιµα που κλείνουν κατά τρόπο ώστε να παρεµποδίζουν οποιαδήποτε επαφή του προϊόντος µε το εξωτερικό περιβάλλον και έτσι ώστε το περιεχόµενο να µη µπορεί να θιγεί χωρίς να υποστεί και η συσκευασία άνοιγµα ή µετατροπή και σε χαρτοκιβώτιο. Αποψυγµένο ή µερικώς αποψυγµένο προϊόν ή προϊόν που φέρει σηµάδια απόψυξης ή προϊόν που θα φέρει σηµάδια εγκαυµάτων επιδερµίδας θα επιστρέφεται πίσω από την επιτροπή παραλαβής τροφίµων του Κ.Θ.Λ.. Το κατεψυγµένο προϊόν πρέπει στην συσκευασία του να φέρει κωδικός ζώου, χώρα γέννησης, χώρες εκτροφής, χώρα σφαγής, κωδικός σφαγείου, αριθµός σφαγής ζώου, ηµεροµηνία σφαγής, ταξινόµηση ζώου (κατηγορία/ διάπλ/ βαθ. πάχυνσης), βάρος. Πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα εµπορικά έγγραφα. Το είδος θα 19

20 υπακούει γενικά στις διατάξεις του άρθρου 88, του Κεφαλαίου Χ, του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. 14.ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΚΡΕΑΣ ΧΟΙΡΙΝΗ ΣΠΑΛΑ ΑΝΕΥ ΟΣΤΟ Κατεψυγµένο κρέας χοιρινή σπάλα άνευ οστό : κιλά ΕΙ ΟΣ ΚΙΛΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Κατεψυγµένη Χοιρινή Σπάλα άνευ οστό , ,00 Το κρέας θα είναι Α ποιότητας, από ζώο νεαρής ηλικίας, το οποίο θα βρίσκεται σε καλή θρεπτική κατάσταση, χωρίς οσµή και αίµατα. Η ποσότητα θα καθορίζεται από την παραγγελία της Υπηρεσίας. Θα περιέχεται σε αεροστεγές πλαστικό περίβληµα από υλικά κατάλληλα για τρόφιµα που κλείνουν κατά τρόπο ώστε να παρεµποδίζουν οποιαδήποτε επαφή του προϊόντος µε το εξωτερικό περιβάλλον και έτσι ώστε το περιεχόµενο να µη µπορεί να θιγεί χωρίς να υποστεί και η συσκευασία άνοιγµα ή µετατροπή και σε χαρτοκιβώτιο. Πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα εµπορικά έγγραφα. Το είδος θα υπακούει γενικά στις διατάξεις του άρθρου 88, του Κεφαλαίου Χ, του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. 15.ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 1. Ανάµεικτα Λαχανικά : 2400 Κιλά 2. Αρακάς : 2000 Κιλά 3. Φασολάκια στρογγυλά: 2000 Κιλά ΕΙ Η ΚΙΛΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Ανάµεικτα Λαχανικά , ,20 Αρακάς , ,00 Φασολάκια (στρογγυλά) , ,00 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , ,20 Τα κατεψυγµένα λαχανικά θα πρέπει να είναι Α ποιότητας, θα είναι καθαρισµένα, καλής συντήρησης χωρίς την παρουσία ξένων υλών και σωµάτων και να προέρχονται κατά προτίµηση από εγχώρια παραγωγή ή προέλευση Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα έχουν το ζωηρό φυσιολογικό τους χρώµα και θα πληρούν τους όρους και προδιαγραφές των κείµενων διατάξεων περί εµπορίας κατεψυγµένων λαχανικών αποκλειόµενης απολύτως της προµήθειας κατεψυγµένων λαχανικών κατώτερης ποιότητας της πρώτης. Θα περιέχονται σε αεροστεγές περίβληµα των 10 κιλών, όπου θα αναγράφεται η ηµεροµηνία καταψύξεως και λήξεως καθώς και οι αναγραφόµενες προδιαγραφές, το οποίο θα βρίσκεται σε σφραγισµένο χάρτινο κιβώτιο το οποίο θα είναι ανέπαφο κατά την προσκόµιση του είδους. Τα προϊόντα κατά την παράδοση να βρίσκονται σε κατάσταση κατάψυξης. Θα πρέπει κατά την απόψυξη να διατηρούν οργανοληπτικούς χαρακτήρες παρόµοιους µε των νωπών τροφίµων. Τα κατεψυγµένα λαχανικά θα πρέπει να υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 20

21 120, του Κεφαλαίου ΧΙΙΙ, του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. 16.ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ 1. Κατεψυγµένο φιλέτο Γαλέου: 2000 κιλά 2. Κατεψυγµένο φιλέτο Σουπιάς: 2000 κιλά ΕΙ Η ΚΙΛΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Κατεψυγµένες φέτες Γαλέου , ,00 Κατεψυγµένο φιλέτο Σουπιάς , ,00 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , ,00 Οι φέτες Γαλέου θα αποτελούνται από κοµµάτια του ψαριού κοµµένα κάθετα της σπονδυλικής στήλης, το φιλέτο των σουπιών θα αποτελείται από τις σουπιές καθαρισµένες. Θα πρέπει να είναι πρόσφατης καταψύξεως, Α ποιότητας. Τα είδη αυτά θα είναι συσκευασµένα σε αεροστεγές πλαστικό περίβληµα κατάλληλο για τρόφιµα και σε χαρτοκιβώτιο. Τα κοµµάτια των ειδών αυτών που φέρονται στην κατανάλωση, πρέπει να είναι λευκωπά, χωρίς οποιαδήποτε αλλοίωση στην όψη, οσµή ή χρώµα µε επίπαγο µέχρι 15%. Να είναι όσο το δυνατόν ισοµεγέθη κοµµάτια. Η εισαγωγή του είδους θα γίνεται σύµφωνα µε το καθαρό βάρος που θα αναγράφεται στην ετικέτα τις συσκευασίας. Τα προϊόντα κατά την παράδοση να βρίσκονται σε κατάσταση κατάψυξης. Αποψυγµένο ή µερικώς αποψυγµένο προϊόν ή προϊόν που φέρει σηµάδια απόψυξης ή προϊόν που θα φέρει σηµάδια εγκαυµάτων επιδερµίδας θα επιστρέφεται πίσω από την επιτροπή παραλαβής τροφίµων του Κρατικού Θεραπευτηρίου Λέρου. Τα λοιπά χαρακτηριστικά των κατεψυγµένων ειδών αυτών υπόκεινται στο άρθρο 93, του κεφαλαίου ΧΙ, του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. 17.ΚΟΜΠΟΣΤΑ Τεµάχια: 2400 (1ος κιλού µεικτού βάρους) ΕΙ ΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Κοµπόστα Ροδάκινο , ,88 Η κοµπόστα θα είναι από τα φρούτα ροδάκινα µε ηµεροµηνία λήξης, απαλλαγµένα αντικανονικών οσµών και γεύσεων, µε την χαρακτηριστική γεύση του ροδάκινου και θα έχει σιρόπι πυκνότητας 14 19%. εν θα παρουσιάζονται αλλοιώσεις υφής και χρώµατος και να είναι Α ποιότητας. Στη συσκευασία πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται τόσο το µετά την αποστράγγιση καθαρό βάρος του περιεχοµένου καρπού, όσο και η πυκνότητα του σιροπιού. Το είδος αυτό θα υπακούει στις διατάξεις του άρθρου 133, του Κεφαλαίου ΧΙV, του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. 18.ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 1. Κατεψυγµένο Φιλέτο Κοτόπουλο: 360 κιλά 2. Φρέσκο Κοτόπουλο: 9500 κιλά ΕΙ Η ΚΙΛΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ 21

22 1.Κοτόπουλο Φιλέτο 2.Κοτόπουλο Φρέσκο ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,69 1.Το κατεψυγµένο αυτό προϊόν πρέπει να προέρχεται από ζώα υγιή, να έχουν υποστεί τον προβλεπόµενο, από τις ισχύουσες διατάξεις κτηνιατρικό έλεγχο και να έχουν κριθεί κατάλληλα για κατανάλωση. Το φιλέτο θα περιέχεται σε αεροστεγές πλαστικό περίβληµα από υλικά κατάλληλα για τρόφιµα που κλείνουν κατά τρόπο ώστε να παρεµποδίζουν οποιαδήποτε επαφή του προϊόντος µε το εξωτερικό περιβάλλον και έτσι ώστε το περιεχόµενο να µη µπορεί να θιγεί χωρίς να υποστεί και η συσκευασία άνοιγµα ή µετατροπή και σε χαρτοκιβώτιο. Αποψυγµένο ή µερικώς αποψυγµένο προϊόν ή προϊόν που φέρει σηµάδια απόψυξης ή προϊόν που θα φέρει σηµάδια εγκαυµάτων επιδερµίδας θα επιστρέφεται πίσω από την επιτροπή παραλαβής τροφίµων του Κρατικού Θεραπευτηρίου Λέρου. Στην συσκευασία θα πρέπει να υπάρχει ωοειδή σφραγίδα στην οποία να αναγράφονται ο κωδικός αριθµός έγκρισης της εγκατάστασης και τα αρχικά της Χώρας παραγωγής. Πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα εµπορικά έγγραφα. Θα υπακούει στις διατάξεις του άρθρου 88, του Κεφαλαίου Χ, του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. 2.Τα φρέσκα κοτόπουλα θα είναι Α ποιότητας, προσφάτου σφαγής, καλώς ανεπτυγµένα και του τύπου 65% και να µην αναδύουν οσµές. Το βάρος τους να είναι γρ. Πρέπει είναι κατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Να προέρχονται από υγιή εγχώρια κοτόπουλα και να είναι καλής θρεπτικής κατάστασης και να µην έχουν σφαγεί λόγω νόσου ή ατυχήµατος. Θα πρέπει να µην έχουν υγρασία ή όταν έχουν αυξηµένη υγρασία κατά την κρίση της επιτροπής να αφαιρείται το 5 % του βάρους τους ή να επιστρέφονται. Θα πρέπει να υπάρχει σφραγίδα σφαγειοτεχνικής εγκατάστασης. Σε πτηνοσφαγεία µε ετήσια παραγωγή λιγότερη από πτηνά αρκεί η αδειοδότηση τους από την Κτηνιατρική Υπηρεσία και θα πρέπει να προσκοµίζεται στην Υπηρεσία µας. Θα πρέπει να υπακούουν στις διατάξεις του άρθρου 88, του Κεφαλαίου Χ, του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. 19.ΝΙΦΑ ΕΣ ΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ 1. Νιφάδες δηµητριακών σε συσκευασίες 500 γρ.: 2400 κιλά 2. Νιφάδες δηµητριακών ολικής αλέσεως σε συσκευασίες 500 γρ. : 380 κιλά ΕΙ Η ΚΙΛΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Νιφάδες δηµητριακών , ,08 Νιφάδες δηµητριακών ολικής αλέσεως , ,60 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 6.852, ,68 Νιφάδες δηµητριακών αραβοσίτου, σε συσκευασία των 500 γρ, αναλλοίωτη, κουτί ή σακούλα µε νιφάδες πρόσφατης παραγωγής και καλής διατήρησης µε ηµεροµηνία λήξης. Οι νιφάδες θα πρέπει να είναι από δηµητριακούς καρπούς υγιείς, καθαρά και να µην φέρουν προσβολές από ακάρεα ή έντοµα. Τα δηµητριακά θα υπόκεινται στα άρθρα 101 και 103, του Κεφαλαίου ΧΙΙ, του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. 22

23 20.ΟΣΠΡΙΑ 1. Ρεβίθια σε συσκευασία 5 κιλών : 1800 κιλά 2. Φακές µεσαίες σε συσκευασία 5 κιλών : 2100 κιλά 3. Φασόλια ξερά µέτρια σε συσκευασία των 5 κιλών : 2200 κιλά ΕΙ Η ΚΙΛΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Ρεβίθια , ,76 Φακές µεσαίες , ,15 Φασόλια ξερά , ,40 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , ,31 Στα «Όσπρια» ανήκουν: τα φασόλια, οι φακές, τα ρεβίθια. Θα έρχονται σε συσκευασίες τυποποιηµένες των 5 κιλών, Ελληνικής παραγωγής του τρέχοντος έτους. Θα πρέπει να είναι ώριµα, φυσιολογικού χρώµατος «υγιείς», στιλπνά και µη συρρικνωµένα, απαλλαγµένα πρακτικά κάθε ξένο σώµα και ως εκ τούτου να φέρονται στην κατανάλωση σαν «καθαρισµένα». Η υγρασία και οι πτητικές ουσίες αυτών στους 105 C, δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερες του 14%. Κατά τον βρασµό µε νερό πρέπει να παρουσιάζουν ευχάριστους οργανοληπτικούς χαρακτήρες. Όσπρια τα οποία θα βράζουν σε χρόνο µεγαλύτερου του συνήθους, θεωρούνται κατωτέρας ποιότητας. Τα λοιπά χαρακτηριστικά των όσπριων θα υπακούουν στις διατάξεις του άρθρου 121, του Κεφαλαίου ΧΙΙΙ, του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. 21.ΠΑΤΑΤΕΣ Πατάτες : κιλά ΕΙ ΟΣ ΚΙΛΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Πατάτες , ,20 Το χορηγούµενο είδος θα πρέπει να είναι πρώτης ποιότητας και κατά προτίµηση ελληνικά και σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αγορανοµικού κώδικα και τις διατάξεις του άρθρου 119, του Κεφαλαίου ΧΙΙΙ, του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. Ο χορηγητής θα πρέπει να κάνει την διαλογή στον χώρο του ώστε να εγγυάται την Α ποιότητα. 22.ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΣΕ ΦΙΑΛΕΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΨΥΚΤΕΣ Νερά 10 Λίτρων: 1680 τεµάχια ΕΙ ΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Νερά 10 Lt , ,42 Το νερό αυτό θα είναι φυσικό µεταλλικό νερό, σε συσκευασίες των 10 λίτρων, συσκευασίες κατάλληλες που διασφαλίζουν την ποιότητα του νερού. Ο προµηθευτής θα πρέπει να εφοδιάσει το Κρατικό Θεραπευτήριο Λέρου και µε τους αντίστοιχους θερµοψύκτες. 23

24 Θα υπακούει στις διατάξεις του άρθρου 149, του Κεφαλαίου XV, του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. 23.ΡΥΖΙ 1. Ρύζι Σούπας Καρολίνα : 4500 κιλά 2. Ρύζι Πιλάφι Μπονέ : 4000 κιλά ΕΙ Η ΚΙΛΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Ρύζι Σούπας Καρολίνα , ,05 Ρύζι Πιλάφι Μπονέ , ,60 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , ,65 Θα πρέπει να είναι ρύζι, Α ποιότητας, πρόσφατης παραγωγής, σε συσκευασίες των 5 κιλών, που δεν θα παρουσιάζουν οποιανδήποτε οσµή και αλλοίωση και να είναι απόλυτα υγιές και απαλλαγµένο προσβολής εντόµων, ακάρεων κ.λπ., απόλυτα καθαρό και απαλλαγµένο από κάθε ξένη ύλη. Θα πρέπει οι συσκευασίες να αναγράφουν τις προδιαγραφές του είδους και να έχουν ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1ος έτος από την παράδοση. Το είδος θα υπακούει στις διατάξεις του άρθρου 101, του Κεφαλαίου ΧΙΙ, του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. 24.ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ 1. Τυρί Φέτα: 2100 Κιλά 2. Τυρί Κεφαλοτύρι: 1100 Κιλά 3. Τυρί Ανθότυρο: 2100 Κιλά ΕΙ Η ΚΙΛΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Τυρί Φέτα , ,62 Τυρί Κεφαλοτύρι , ,80 Τυρί Ανθότυρο , ,80 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , ,22 - Τυρί Φέτα Π.Ο.Π., Ελληνικής προέλευσης σε άλµη, που θα έχει πλήρη και επιτυχηµένη ωρίµανση, απαλλαγµένα αντικανονικών οσµών και γεύσεων µε τη χαρακτηριστική γεύση του εκάστου, να µη παρουσιάζουν αλλοιώσεις υφής και χρώµατος, να είναι Α ποιότητας (τα τριµµένα αποκλείονται). Η συσκευασίες θα είναι των δοχείων των 15 κιλών περίπου, και θα λαµβάνεται υπόψη το καθαρό, ζυγισµένο βάρος που θα προσκοµίζεται στο Κ.Θ.Λ.. - Τυρί Κεφαλοτύρι (σκληρό), Ελληνικής προέλευσης που θα έχει πλήρη και επιτυχηµένη ωρίµανση, απαλλαγµένα αντικανονικών οσµών και γεύσεων µε τη χαρακτηριστική γεύση του εκάστου, να µη παρουσιάζουν αλλοιώσεις υφής και χρώµατος, να είναι Α ποιότητας. Η συσκευασία θα είναι πλαστική αεροστεγής µε το εσωτερικό φύλλο ή φιλµ που έρχεται σε επαφή µε το τρόφιµο από ύλη που επιτρέπεται από τον Κώδικα Τροφίµων. Θα προσκοµίζεται σε συσκευασία κυλινδρικό «κεφάλι» των 5-6 κιλών περίπου. - Τυρί Ανθότυρο, Ελληνικής προέλευσης που θα έχει πλήρη και επιτυχηµένη ωρίµανση, απαλλαγµένα αντικανονικών οσµών και γεύσεων µε τη χαρακτηριστική 24

25 γεύση του εκάστου, να µη παρουσιάζουν αλλοιώσεις υφής και χρώµατος, να είναι Α ποιότητας. Θα περιέχει χαµηλά λιπαρά και ελάχιστη περιεκτικότητα σε αλάτι. Η συσκευασία θα είναι πλαστική αεροστεγής µε το εσωτερικό φύλλο ή φιλµ που έρχεται σε επαφή µε το τρόφιµο από ύλη που επιτρέπεται από τον Κώδικα Τροφίµων. Θα προσκοµίζεται σε συσκευασία «block ή κυλίνδρου» των 2 κιλών περίπου. Tα προαναφερµένα τυριά πρέπει να πληρούν τις µικροβιολογικές προδιαγραφές, όπως ορίζονται στα Π.. 56/95 και 119/97. Τα τυροκοµικά προϊόντα θα πρέπει να υπακούουν στις διατάξεις του άρθρου 83, του Κεφαλαίου ΙΧ, του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. 25.ΦΡΕΣΚΑ ΦΡΟΥΤΑ 1. Αχλάδι : 3600 κιλά (το τεµάχιο θα είναι περίπου ( ) 180 γρ) 2. Καρπούζι : 4600 κιλά 3. Μανταρίνι : 1000 κιλά (το τεµάχιο θα είναι περίπου ( ) 180 γρ) 4. Μήλο (κόκκινα) : 7000 κιλά (το τεµάχιο θα είναι περίπου ( ) 200 γρ) 5. Μήλο (πράσινα) : 1400 κιλά (το τεµάχιο θα είναι περίπου ( ) 200 γρ) 6. Μπανάνα : 7000 κιλά (το τεµάχιο θα είναι περίπου ( ) 200 γρ) 7. Πεπόνι : 4500 κιλά 8. Πορτοκάλι : 7000 κιλά (το τεµάχιο θα είναι περίπου ( ) 200 γρ) 9. Ροδάκινο: 2400 κιλά (το τεµάχιο θα είναι περίπου ( ) 200 γρ) ΕΙ Η ΚΙΛΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Αχλάδι , ,72 Καρπούζι , ,00 Μανταρίνι , ,60 Μήλο (κόκκινα) , ,10 Μήλο (πράσινα) , ,64 Μπανάνα , ,60 Πεπόνι , ,10 Πορτοκάλι , ,20 Ροδάκινο , ,60 ΣΥΝΟΛΟ , ,56 Τα χορηγούµενα είδη θα είναι άριστης ποιότητας, της εποχής τελευταίας σοδειάς και απαλλαγµένα ξένων σωµάτων. Τα χορηγούµενα είδη δεν θα χορηγούνται άγουρα, ούτε θα φέρουν αλλοιώσεις συρρικνώσεις του φλοιού. Ο χαρακτηρισµός της ποιότητας συνάδει µε τις σχετικές αγορανοµικές διατάξεις. Ο χορηγητής υποχρεούται να κάνει την διαλογή στο χώρο του ώστε να εγγυάται την άλφα ποιότητα και στο µέγεθος αυτού που ζητείτε ανωτέρω, κατόπιν παραγγελίας από την Υπηρεσία. Θα πρέπει, όσον αφορά στα φρούτα εισαγωγής να προσκοµίζονται τιµολόγια που να πιστοποιούν την χώρα προέλευσης. Τα χορηγούµενα είδη θα πρέπει να είναι πρώτης ποιότητας και κατά προτίµηση Ελληνικής παραγωγής και σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αγορανοµικού κώδικα και τις διατάξεις του άρθρου 119, του Κεφαλαίου ΧΙΙΙ, του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. Ο χορηγητής θα πρέπει να κάνει την διαλογή στον χώρο του ώστε να εγγυάται την Α ποιότητα. 25

26 26.ΦΡΕΣΚΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 1. Αγγούρια : 7000 τεµάχια 2. Άνηθος : 35 κιλά 3. Καρότα : 700 κιλά 4. Κολοκύθι : 4200 κιλά 5. Κουνουπίδι : 3800 κιλά 6. Κρεµµύδια ξερά : 4600 κιλά 7. Κρεµµύδια χλωρά : 15 κιλά 8. Λάχανο : 1000 κιλά 9. Λεµόνια : 150 κιλά 10. Μαϊντανός : 50 κιλά 11. Μαρούλια : 700 τεµάχια 12. Μελιτζάνες : 600 κιλά 13. Μπρόκολο : 2400 κιλά 14. Παντζάρια : 700 κιλά 15. Πιπεριές : 900 κιλά 16. Σέλινα : 50 κιλά 17. Σκόρδα : 3000 τεµάχια 18. Σπανάκι: 1000 κιλά 19. Τοµάτες Σαλάτας : 6500 κιλά 20. Τοµάτες Γέµισµα: 800 κιλά (το τεµάχιο θα είναι περίπου ( ) 300 γρ) ΕΙ Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Αγγούρια 7000 τεµ , ,30 Άνηθος 35 κιλά 105,00 114,45 Καρότα 700 κιλά 742,00 808,78 Κολοκύθια 4200 κιλά 6.216, ,44 Κουνουπίδι 3800 κιλά 6.460, ,40 Κρεµµύδια ξερά 4600 κιλά 3.496, ,64 Κρεµµύδια χλωρά 15 κιλά 21,15 23,05 Λάχανο 1000 κιλά 910,00 991,90 Λεµόνια 150 κιλά 198,00 215,82 Μαϊντανός 50 κιλά 126,00 137,34 Μαρούλια 700 τεµ. 287,00 312,83 Μελιτζάνες 600 κιλά 960, ,40 Μπρόκολο 2400 κιλά 5.496, ,64 Παντζάρι 700 κιλά 854,00 930,86 Πιπεριές 500 κιλά 915,00 997,35 Σέλινα 50 κιλά 107,50 117,18 Σκόρδα 3000 τεµ , ,60 Σπανάκι 1000 κιλά 1.480, ,20 Τοµάτες Σαλάτας 6500 κιλά 8.190, ,10 Τοµάτες Γέµισµα 800 κιλά 1.064, ,76 26

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 34

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 34 Λέρος 02-07-12 Αρ.Πρωτ.:6863 Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Β Δ. Υ. ΠΕ. Νοτίου Αιγαίου Κρατικό Θεραπευτήριο Κέντρο Υγείας Λέρου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΑΜΑ 29-1-2015 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.1095 ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΜΑ TK 74052 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Για την προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια Τροφίµων, για την κάλυψη των Αναγκών της Παιδικής Εξοχής - Κατασκήνωσης Καλαθά Χανίων.

Προµήθεια Τροφίµων, για την κάλυψη των Αναγκών της Παιδικής Εξοχής - Κατασκήνωσης Καλαθά Χανίων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χανιά 25.06.2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ. 50807 ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πληροφ. Μαρία Μαρµαριτσάκη Τηλ. 2821341692 www.chania.gr Προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

20-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

20-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι 20-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. ιευθυνση : Ύδρας 6 36100 Καρπενήσι Τηλέφωνο : 2237350030

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ. Κωδικός CPV ΧΡΗΣΗ: 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ. Κωδικός CPV ΧΡΗΣΗ: 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ -ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ K.Α.15.6481.0001,15.6481.0002, 15.6481.0003,30.7341.0022, 15.6473.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ (συσσίτια παιδικών σταθμών) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών 2013

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ (συσσίτια παιδικών σταθμών) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ (συσσίτια παιδικών σταθμών) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών 2013 I. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ II. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : 222.926,05 Φ.Π.Α. : 29.147,78 ΣΥΝΟΛΟ : 252.073,83

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : 222.926,05 Φ.Π.Α. : 29.147,78 ΣΥΝΟΛΟ : 252.073,83 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ /νση: Αγίου Γεωργίου 30 & Αριστείδου Τηλ.-213-2023842-4 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 15/2015 Email:

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ)

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ προϋπολογισμού: 40.000,00 Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµος διατηρεί το δικαίωµα αυξοµείωσης των ποσοτήτων κατά 30%

Ο ήµος διατηρεί το δικαίωµα αυξοµείωσης των ποσοτήτων κατά 30% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Νέα Ιωνία 13 / 5 / 2015 ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ : 12549 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΘΕΜΑ: ιακήρυξη ηµόσιου Ανοιχτού ιαγωνισµού για την

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, προϋπολογισμού και όρων της υπ αριθ. 2/2015 Μελέτης καθώς και των

Διαβάστε περισσότερα

Αγρίνιο, 15-5-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελέτης: 73 ΘΕΜΑ :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π... «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. /νση : Μπαλτατζή 32 Αγ. Ι. Ρέντης:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α 1 : Είδη κρεοπωλείου CPV: 15111200-1, 15112130-6, 15113000-3, 15115100-8 Γενικά:

ΟΜΑ Α 1 : Είδη κρεοπωλείου CPV: 15111200-1, 15112130-6, 15113000-3, 15115100-8 Γενικά: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 71202 ΑΡΜΟ ΙΟΣ :Τζανιδάκης Βασίλης Τηλ.: 2813409185-186-189-403 Fax: 2810-229207 E-mail : prom@heraklion.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελ. : 25 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΕΑΣ Α: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Β: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Γ: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αρ. Μελ. : 25 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΕΑΣ Α: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Β: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Γ: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Αρ. Μελ. : 25 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΕΑΣ Α: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Β: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Γ: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 1 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή

ιακήρυξη διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή ιακήρυξη διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Ταχ. ιεύθυνση: Λ. ηµοκρατίας 306 Πληροφορίες: Τάτσιλη Αθ. Τηλέφωνο: 2551064296 Fax: 2551064125

Διαβάστε περισσότερα

CPV 15800000-6 Α) ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Α1) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ Α1α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

CPV 15800000-6 Α) ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Α1) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ Α1α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια Ειδών Διατροφής 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 55/2014 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κ.Α.: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ: 15.6699.0022-15.6481.0002-20.6063.0007-30.6063.0007-35.6063.0007-45.6063.0006

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 81/2013 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κ.Α.: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ: 15.6699.0022-15.6481.0002-20.6063.0007-30.6063.0007-35.6063.0007-45.6063.0006

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιππιάδα, 18/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αριθ. Πρωτ: 2440 ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ Δ/νση Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Γραφείο Προμηθειών Δ/νση: Πλατεία Γ. Γεννηματά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρίθ. Μελέτης: 3/2015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Αριθ. 6/2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ.: 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Τηλ.: 2655 3 60300, -323 FAX:.

ΜΕΛΕΤΗ Αριθ. 6/2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ.: 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Τηλ.: 2655 3 60300, -323 FAX:. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ: 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Τηλ: 2655 3 60300, -323 FAX: : 2655 3 24000 ΜΕΛΕΤΗ Αριθ 6/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ειδών Φρέσκου γάλατος, Παντοπωλείου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια συσσιτίων - τροφίμων για τις ανάγκες των νομικών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια συσσιτίων - τροφίμων για τις ανάγκες των νομικών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια συσσιτίων - ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ τροφίμων για τις ανάγκες των νομικών ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ προσώπων του Δήμου Κατερίνης ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Μπαλτατζή 32 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π... «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρµόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου Καλοµοίρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΡΝΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΡΝΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΡΝΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΡΝΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ : ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΑΡ. ΜΕΛ. 08/2012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΡΝΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΡΝΑΙΑΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΑ ΕΙ Η ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ- ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΓΑΛAΚΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002888077 2015-07-02

15PROC002888077 2015-07-02 15PROC002888077 2015-07-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 29/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 18190 Τμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση : Λεωφόρος Μαραθώνος 104 Ταχ. Κωδ. : 19005 Ν.Μάκρη

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:7ΗΙΟΩΚΑ-Γ93 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

Α Α:7ΗΙΟΩΚΑ-Γ93 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Α Α:7ΗΙΟΩΚΑ-Γ93 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΚΑ-ΧΗ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015(ΚΩΔ. 15/6481)

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015(ΚΩΔ. 15/6481) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 27/02/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ: 5 /2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.900,00 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα