ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 9 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 9 ΑΠΟΦΑΣΗ"

Transcript

1 Λέρος Αριθ. Πρωτ.1880/ Ελληνική ηµοκρατία Υ ουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΙΟΙΚΗΣΗ 2 Ης ΥΓ/ΚΗΣ ΠΕΡ/ΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡ/ΡΙΟ-ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Είδος Προµήθειας: Τρόφιµα CPV Ανάδειξη Τακτικών χορηγητών - µε σταθερή τιµή και οσοστό έκ τωσης ε ί της µέσης λιανικής τιµής για ENA ETOΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 9 ΑΠΟΦΑΣΗ Έχοντας υ όψη: 1.Τις διατάξεις, ό ως αυτές ισχύουν: 1.1. Του Ν. 1558/85 (Φ.Ε.Κ. 137/Α/ ) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» Του Ν. 2198/94 (Φ.Ε.Κ. 43/Α/ ) άρθρο 24 «Αύξηση α οδοχών δηµοσίων υ αλλήλων και άλλες διατάξεις» Του Ν. 2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρο 84 «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δα ανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» Του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/95) «Προµήθειες του ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», ό ως τρο ο οιήθηκε µε τον Ν. 2323/95 (Φ.Ε.Κ. 145/Α/95) «Υ αίθριο Εµ όριο και άλλες διατάξεις» Του Ν. 2328/95 (Φ.Ε.Κ. 159/Α/95), ό ως τρο ο οιήθηκε µε τον Ν. 2372/96 (Φ.Ε.Κ. 29/Α/96) άρθρο 11 και τον Ν /96 (Φ.Ε.Κ. 135/Α/96) άρθρο 14, σε συνδυασµό µε το Π.. 82/96 (Φ.Ε.Κ. 66/Α/96) «Περί ονοµαστικο οίησης των µετοχών Α.Ε. ου µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης ροµηθειών του ηµοσίου» Του Ν. 2522/97 (Φ.Ε.Κ. 178/Α/97 ) «ικαστική ροστασία κατά το στάδιο ου ροηγείται της σύναψης συµβάσεων ηµοσίων Έργων, Κρατικών Προµηθειών και Υ ηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.» Του Ν. 2741/99 (Φ.Ε.Κ. 199/Α/99) άρθρο 8 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υ ουργείου Ανά τυξης» Του Ν. 3021/2002 (Φ.Ε.Κ. 143/Α/2002) «Περί υ αγωγής της σύµβασης ου θα συναφθεί στη διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων, ου ροβλέ ονται στο άρθρο 4 αυτού» Του Π.. 397/88 (Φ.Ε.Κ. 185/Α/88) «Περί Οργανισµού του Υ ουργείου Εµ ορίου» Του Π.. 195/95 (Φ.Ε.Κ. 102/Α/95 ) «Περί Οργανισµού της Γενικής ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών». 1

2 1.11. Του Π.. 370/95 (Φ.Ε.Κ. 199/Α/95) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας ερί ροµηθειών του ηµοσίου ρος το Κοινοτικό ίκαιο», ό ως τρο ο οιήθηκε µε το Π.. 105/2000 (Φ.Ε.Κ. 100/Α/2000) Του Π.. 118/07 «Κανονισµός Προµηθειών του ηµοσίου» Του Π.. 27/96 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/96) «Συγχώνευση των Υ ουργείων Τουρισµού, Βιοµηχανίας, Ενέργειας - Τεχνολογίας και Εµ ορίου στο Υ ουργείο Ανά τυξης» Του Π.. 59/96 (Φ.Ε.Κ. 51/Α/96) «Σύσταση Γενικής Γραµµατείας Εµ ορίου στο Υ ουργείο Ανά τυξης και καθορισµός αρµοδιοτήτων της» Του Π.. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/2003) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της για την κατα ολέµηση των καθυστερήσεων ληρωµών στις Εµ ορικές Συναλλαγές» Το νόµο 3438/2006 (ΦΕΚ 33/τ. Α ) Σύσταση Συµβουλίου Ενεργειακής Στρατηγικής Ρύθµιση θεµάτων Υ ουργείου Ανά τυξης Το Π. 60/ Τις α οφάσεις: 2.1. Την αριθµ / (Φ.Ε.Κ. 985/Β/2003) κοινή α όφαση του Πρωθυ ουργού και του Υ ουργού Ανά τυξης «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Υφυ ουργούς Ανά τυξης» Την µε αριθµ. Β3 / 311 / 2001 / ( Φ.Ε.Κ / Β /2001 ) α όφαση του Υφυ ουργού Ανά τυξης «ερί εξουσιοδότησης για υ ογραφή εγγράφων µε Εντολή Υφυ ουργού». 2.3 Την Κ.Υ.Α µε αριθµό 3567/ του Υφυ ουργού Υ.Υ.Κ.Α και Υ ουργού Οικονοµικών, «έγκριση ρογράµµατος Προµηθειών, υ ηρεσιών και φαρµάκων των Μονάδων Υ.Υ.Κ.Α έτους 2012, µε χρηµατοδότηση α ό τον τακτικό ροϋ ολογισµό, το ρόγραµµα δηµοσίων ε ενδύσεων & λοι ές ηγές». 2.4 Την Κ.Υ.Α µε αριθµό 5805/ του Υ ουργού Υ.Υ.Κ.Α ερί «Ορισµός φορέων διενέργειας για την υλο οίηση του Π.Π.Υ.Υ έτους 2012, ιστώσεις 2012 & 2013, Εξουσιοδότηση για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων για τη διεξαγωγή ιαγωνισµών». 2.5 Την αριθµ. 6881/ εγκύκλιο της Ε.Π.Υ. «Οδηγίες εκτέλεσης και εφαρµογής του Προγράµµατος Υ ηρεσιών Υγείας έτους 2012, ιστώσεις , υ οβαλλοµένων ρός έγκριση των ροτάσεων για τρο ο οίηση του Προγράµµατος Προµηθειών και υ ηρεσιών Υγείας έτους 2012 του Κ.Θ.-Κ.Υ ΛΕΡΟΥ». 2.6 Την αριθµ. 24/ α όφαση.σ του Κ.Θ.-Κ.Υ ΛΕΡΟΥ ερί έγκρισης τρο ο οιήσεων του ρογράµµατος Προµηθειών και υ ηρεσιών υγείας έτους Το αριθµ. 28/ Α όσ ασµα Πρακτικού α ό τη συνεδρίαση της ΕΠΥ ερί έγκρισης τρο ο οίησης του Π.Π.Υ.Υ Το αριθµ. 5/ Α όσ ασµα Πρακτικού α ό τη συνεδρίαση της ΕΠΥ ερί έγκρισης των τεχνικών ροδιαγραφών 2.9 Την 13134/ , 15915/ ερί καθορισµού του νοσοκοµείου µας ως φορέας υλο οίησης για την διενέργεια διαγωνισµών του Π.Π.Υ.Υ Την αριθµ. 1/ α όφαση.σ.του Κ.Θ.-Κ.Υ ΛΕΡΟΥ µε την ο οία εγκρίθηκε η ανάληψη ίστωσης δα άνης ύψους ,00 για τη διενέργεια ηµόσιου Ανοικτού ιεθνούς διαγωνισµού σύµφωνα µε τον ορισµό οσοτήτων και ροδιαγραφών ό ως αυτές υ οβλήθηκαν α ό την υ εύθυνη του τµήµατος ιατροφής. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 1. Τακτικό, Ανοικτό ηµόσιο ιεθνή διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης: το µεγαλύτερο οσοστό έκ τωσης ε ί της µέσης λιανικής τιµής εµ ορίου τη χαµηλότερη τιµή 2

3 για την ροµήθεια των ειδών ου αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της αρούσας και α οτελεί ανα όσ αστο µέρος αυτής. 2. Ο διαγωνισµός θα γίνει ύστερα α ό κανονική ροθεσµία ενήντα δύο(52) ηµερών, α ό την ηµεροµηνία α οστολής ερίληψης της διακήρυξης αυτής στην υ ηρεσία Εκδόσεων των Ευρω αϊκών Κοινοτήτων. 3. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ (Αίθουσα ιαγωνισµών ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ- ΕΙ ΟΣ- ΩΡΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α) Την 9 Α ριλίου 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρες : 1. ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΕΙ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΩΡΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 08:30-08:45 2. ΑΡΤΟΣ 09:00-09:15 3. ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΜΕΡΙ ΕΣ ΠΡΩΙΝΟΥ 09:30-09:45 4. ΑΥΓΑ 10:00-10:15 5. ΓΑΛΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ 10:30-10:45 6. ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ 11:00-11:15 7. ΕΙ Η ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ 11:30-11:45 8. ΕΙ Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 12:00-12:15 9. ΕΛΑΙΟΛΑ Ο 12:30-12:45 Β) Την 10 Α ριλίου 2014, ηµέρα Πέµ τη και ώρες : ΕΙ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΩΡΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΖΥΜΑΡΙΚΑ 08:30-08:45 2. ΗΛΙΕΛΑΙΟ 09:00-09:15 3. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΗ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ 09:30-09:45 4. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΚΡΕΑΣ ΒΟΕΙΟΝ 10:00-10:15 5. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΚΡΕΑΣ ΧΟΙΡΙΝΟ 10:30-10:45 6. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 11:00-11:15 7. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ 11:30-11:45 8. ΚΟΜΠΟΣΤΑ 12:00-12:15 Γ) Την 11 Α ριλίου 2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρες : 3

4 ΕΙ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΩΡΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ &.ΦΡΕΣΚΑ) 08:30-08:45 2. ΝΙΦΑ ΕΣ ΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ 09:00-09:15 3. ΟΣΠΡΙΑ 09:30-09:45 4. ΠΑΤΑΤΕΣ 10:00-10:15 5. ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΣΕ ΦΙΑΛΕΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΨΥΚΤΕΣ 10:30-10:45 6. ΡΥΖΙ 11:00-11:15 7. ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ 11:30-11:45 8. ΦΡΕΣΚΑ ΦΡΟΥΤΑ 12:00-12:15 9. ΦΡΕΣΚΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 12:30-12:45 Προσφορές ου κατατίθενται µετά την αρα άνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι εκ ρόθεσµες και ε ιστρέφονται α ό την Υ ηρεσία ου διενεργεί τον διαγωνισµό. Οι ενδιαφερόµενοι µ ορούν να λαµβάνουν γνώση της αρούσας διακήρυξης α ό την ιστοσελίδα του Κ.Θ. ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ 4. Τα έξοδα δηµοσιεύσεως στον µεν Ελληνικό Τύ ο βαρύνουν :α.για τις εφηµερίδες εντός νοµού τους ροµηθευτές,β.για τις εφηµερίδες εκτός νοµού το δηµόσιο, στην δε Ε ίσηµη Εφηµερίδα των Ευρω αϊκών Κοινοτήτων, την Ευρω αϊκή Ένωση. 5. Περίληψη της αρούσας διακήρυξης έχει σταλεί ρος δηµοσίευση στις εφηµερίδες: a. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ b. ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ c. ΠΡΟΟ ΟΣ στο Φ.Ε.Κ στην ε ίσηµη εφηµερίδα της Ευρω αϊκής Ένωσης 6. Εφ όσον α ό τους ενδιαφερόµενους ροµηθευτές ζητηθούν εντός δέκα (10) ηµερών α ό της δηµοσιεύσεως της αρούσης συµ ληρωµατικές ληροφορίες, σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού, αυτές αρέχονται το αργότερο έξι (6) εργάσιµες ηµέρες, ριν α ό την ηµεροµηνία ου έχει ορισθεί για την υ οβολή των ροσφορών. Αιτήµατα αροχής ληροφοριών ου υ οβάλλονται εκτός της ανωτέρω ροθεσµίας δεν εξετάζονται. 7. ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: α) τα φυσικά ή νοµικά ρόσω α. β) ενώσεις ροµηθευτών ου υ οβάλουν κοινή ροσφορά. γ) συνεταιρισµοί δ) κοινο ραξίες ροµηθευτών Οι ενώσεις και οι κοινο ραξίες δεν υ οχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή ροκειµένου να υ οβάλουν την ροσφορά. Η ε ιλεγείσα ένωση ή κοινο ραξία υ οχρεούται να ράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύµβαση εφ όσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ικανο οιητική εκτέλεση της σύµβασης. 8. Κατά τα λοι ά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τις κείµενες ερί κρατικών ροµηθειών διατάξεις και τους όρους της διακήρυξης αυτής µε τα συνηµµένα αραρτήµατα ου α οτελούν ανα όσ αστο µέρος της ως κάτωθι: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΟΥΣ «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙ ΩΝ» ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓ/ΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 4

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 9. Όταν για τη συµµετοχή στον διαγωνισµό α αιτείται η κατάθεση δειγµάτων, ο α αιτούµενος αριθµός δειγµάτων αναφέρεται στο Παράρτηµα της διακήρυξης η δε διαδικασία κλ κατάθεσης τους στα άρθρα 11 & 36 του Π. 118/07. Ο ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ 5

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ ΕΙ ΟΣ 1: Τρόφιµα για το Κρατικό Θερα ευτήριο- Κέντρο Υγείας Λέρου. ΠΟΣΟΤΗΤΑ & ΜΟΝΑ Α Στο Παράρτηµα Β της ιακήρυξης ε ισυνά τονται καταστάσεις µε τις οσότητες Τροφίµων ου ρόκειται να ροµηθευτούµε κατά το χρονικό διάστηµα ισχύος των συµβάσεων. Ε ίσης αναφέρονται και τα χαρακτηριστικά και οι κανόνες ου υ όκεινται τα είδη ου θα αραχωρήσουν οι εταιρίες όσο χρονικό διάστηµα θα ισχύει η σύµβαση ου θα υ ογράψουν. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ Το Κρατικό Θερα ευτήριο Κέντρο Υγείας Λέρου ΒΑΡΥΝΕΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΠΑΝΗ: Ευρώ ,36 Συµ εριλαµβανοµένου ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ Α οθήκη Τροφίµων, ενώ ιον της Ε ιτρο ής αραλαβής, η ο οία θα είναι αρµόδια για την οιοτική και οσοτική αραλαβή. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ Η ροµήθεια των ειδών θα ενεργείται σταδιακά και ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες του Θερ/ρίου και θα ραγµατο οιείται κατό ιν εγγράφου η σε έκτατη ανάγκη τηλεφωνικής αραγγελίας. Ο ροµηθευτής υ οχρεούται να εκτελεί την αραγγελία το ταχύτερο δυνατό, άντως όχι έραν των έντε (5) ηµερών α ό την ε ίδοση του δελτίου αραγγελίας στον ροµηθευτή η της τηλεφωνικής ε ικοινωνίας. Μαγειρεία - Τµήµατα οµές - Κλινικές του θερα ευτηρίου ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΙ Η: ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ β) Οι κρατήσεις θα είναι οι κάτωθι : 1.5 υπέρ ΜΤΠΥ 2.4 Χαρτόσηµο επ αυτού 4% φόρος 2% υπέρ Υ Υ Κ Α 0,10% υ έρ ΕΑΑ Η.ΣΥ 3% χαρτόσηµο ε ί ΕΑΑ Η.ΣΥ ΟΓΑ χαρτοσήµου 20% ε ί της αµέσως ροηγούµενης κράτησης Το δελτίο ιστο οίησης τιµών θα εκδίδεται σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 13 του Ν. 3438/ α ό την /νση Εµ ορίου της Νοµαρχίας. Στις ερι τώσεις στις ο οίες, τόσο η ανώτερη όσο και η κατώτερη τιµή βρίσκονται χαρακτηριστικά έρα α ό τις τιµές ου ροσφέρονται στην αγορά (ακραίες ερι τώσεις) αυτές δεν υ ολογίζονται στην διαµόρφωση της µέσης τιµής αλλά λαµβάνεται υ όψη η αµέσως ροηγούµενη τιµή (ανώτερη ή κατώτερη). Η ροσφερόµενη κατ είδος τιµή θα εριλαµβάνει τις υ έρ τρίτων κρατήσεις. ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για ένα έτος µε δυνατότητα δίµηνης αράτασης. 6

7 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α) Την 9 Α ριλίου 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρες: ΕΙ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΩΡΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 1. ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ 6.906,24 08:30-08:45 2. ΑΡΤΟΣ 09:00-09: ,40 3. ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΜΕΡΙ ΕΣ ΠΡΩΙΝΟΥ 09:30-09:45 616,41 4. ΑΥΓΑ 10:00-10: ,12 5. ΓΑΛΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ 10:30-10: ,40 6. ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ 11:00-11: ,50 7. ΕΙ Η ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ 11:30-11: ,81 8. ΕΙ Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 12:00-12: ,63 9. ΕΛΑΙΟΛΑ Ο 12:30-12: ,30 Β) Την 10 Α ριλίου 2014, ηµέρα Πέµ τη και ώρες : ΕΙ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΩΡΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 1. ΖΥΜΑΡΙΚΑ 08:30-08: ,14 2. ΗΛΙΕΛΑΙΟ 09:00-09: ,50 3. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΗ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ 09:30-09:45 768,45 4. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΚΡΕΑΣ ΒΟΕΙΟΝ 10:00-10: ,00 5. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΚΡΕΑΣ ΧΟΙΡΙΝΟ 10:30-10: ,00 6. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 11:00-11: ,20 7. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ 11:30-11: ,00 8. ΚΟΜΠΟΣΤΑ 12:00-12: ,88 Γ) Την 11 Α ριλίου 2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρες : ΕΙ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΩΡΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 1. ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ,69 &.ΦΡΕΣΚΑ) 08:30-08:45 2. ΝΙΦΑ ΕΣ ΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ 09:00-09: ,68 3. ΟΣΠΡΙΑ 09:30-09: ,31 4. ΠΑΤΑΤΕΣ 10:00-10: ,20 5. ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΣΕ ΦΙΑΛΕΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΨΥΚΤΕΣ 10:30-10: ,42 6. ΡΥΖΙ 11:00-11: ,65 7. ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ 11:30-11: ,22 7

8 8. ΦΡΕΣΚΑ ΦΡΟΥΤΑ 12:00-12: ,56 9. ΦΡΕΣΚΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 12:30-12: ,04 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙ ΩΝ Τα ρος ροµήθεια είδη, κατά κατηγορία,είναι τα ακόλουθα : 1.ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ : Ωµοπλάτη (σπάλα) : 1920 κιλά ΕΙ Η- ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ -ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ Η ΚΙΛΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Ωµοπλάτη , ,24 Από ωµοπλάτη σφαγίου χοίρου χωρίς του φυσικώς συνεχόµενου λίπους και δέρµατος, χωρίς επιδερµίδα. Η υγρασία δεν πρέπει να υπερβαίνει το 75% µε ανοχή 2 µονάδων στο προϊόν ως έχει. Το είδος θα υπακούει στις διατάξεις του άρθρου 91, µέρος Α, του Κεφαλαίου Χ, του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών Η τιµή είναι από σύµβαση του ΑΡΤΟΣ 1. Άρτος : κιλά 2. Λαγάνα : 80 κιλά ΕΙ Η ΚΙΛΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Άρτος , ,00 Λαγάνα ,00 174,40 ΣΥΝΟΛΟ , ,40 Άρτος τύπου 70% που θα παρασκευάζεται πρέπει να έχει βάρος µεταξύ γρ. (σε θερµοκρασία δωµατίου), να είναι λευκός και φρέσκος, παραδιδόµενος 3 4 ώρες µετά τον εκλιβανισµό του. Το νερό που χρησιµοποιείται στην αρτοποιία, πρέπει να είναι πόσιµο. Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση λυκίσκου στην παρασκευή του άρτου. Απαγορεύεται η χρήση οποιασδήποτε ουσίας για την βελτίωση ή την απόκρυψη της ποιότητας των αλεύρων. Απαγορεύεται η τοποθέτηση των τεµαχίων του άρτου στο φούρνο (κλίβανο) για ψήσιµο, κατά τρόπο προκαλούντα µεταξύ αυτών επαφή, επιτρεποµένης ανοχής µέχρι ποσοστού 15% επί του αριθµού των άρτων. Ο άρτος πρέπει να είναι καλά ψηµένος και να έχει την κανονική και νόµιµη υγρασία του. Το ψήσιµο του άρτου πρέπει να είναι κανονικό και οµοιογενές, το δε φλόγωµα αυτού (κόρα) οµοιογενές και κανονικό σε όλη την επιφάνεια. Το ποσοστό του προστιθεµένου άλατος δεν πρέπει να ξεπερνά το 1,5%. Οι πρώτες ύλες που χρησιµοποιούνται για την παρασκευή άρτου πρέπει να πληρούν όλους τους όρους και τις διατάξεις του παρόντα Κώδικα. 8

9 Ο άρτος πρέπει να διατίθεται σε θερµοκρασίας περιβάλλοντος και να µεταφέρεται όπως προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις σε ειδικά πλαστικά κάνιστρα ή σε καλάθια καλυµµένα προς αποφυγή επιµολύνσεων (π.χ. από έντοµα, οσµές κ.λπ.) σε χάρτινες συσκευασίες. Τα χρησιµοποιούµενα υλικά συσκευασίας και µεταφοράς του άρτου θα πρέπει να πληρούν τους όρους των αντιστοίχων άρθρων του Κώδικα Τροφίµων Ο άρτος που θα προσκοµίζεται θα υπακούει στις διατάξεις του άρθρου 111 και 112, του Κεφαλαίου ΧΙΙ, του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. Η ανώτερη τιµή είναι από συµβάσεις του Τα αρτοσκευάσµατα (λαγάνα) θα υπακούουν στα άρθρα 113 και 114, του Κεφαλαίου ΧΙΙ, του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. 3.ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΜΕΡΙ ΕΣ ΠΡΩΙΝΟΥ 1. Βούτυρο ατοµικό: 1500 τεµάχια 2. Ζάχαρη ατοµική: 1500 τεµάχια 3. Μαρµελάδα ατοµική: 1500 τεµάχια 4. Φρυγανιές ατοµικές: 1500 τεµάχια ΕΙ Η ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Βούτυρο ατοµικό ,50 142,25 Ζάχαρη ατοµική ,50 142,25 Μαρµελάδα ατοµική ,50 142,25 Φρυγανιές ατοµικές ,00 189,66 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 565,50 616,41 Αναλυτικά ως εξής: Ζάχαρη ή λευκή ζάχαρη ατοµική Τεµάχια: 1500 Καθαρισµένη και κρυσταλλική σακχαρόζη, σε ατοµικές συσκευασίες, καλής, γνήσιας και εµπορεύσιµης ποιότητας. Τα λοιπά χαρακτηριστικά θα είναι σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κεφαλαίου VII, του άρθρου 64 του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. Βούτυρο Τεµάχια: 1500 Το προϊόν θα πρέπει να είναι σε ατοµικές συσκευασίες, θα έχει περιεκτικότητα σε γαλακτική λιπαρή ύλη ίση ή µεγαλύτερη από 80% και µικρότερη από 90%, µέγιστη περιεκτικότητα σε νερό 16% και σε ξηρή µη λιπαρή γαλακτική ύλη 2%. Τα λοιπά χαρακτηριστικά θα είναι σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΧ, του άρθρου 81 του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. Μαρµελάδα Τεµάχια: 1500 Το προϊόν θα πρέπει να είναι σε ατοµικές συσκευασίες, να αποτελείται από µίγµα ζαχάρων και πούλπας και / ή πολτού µε κατάλληλη πηκτωµατώδη υφή είτε 9

10 από ένα µόνο είδος φρούτου, είτε από δύο ή περισσότερα είδη φρούτων. Θα υπόκειται στις διατάξεις του Κεφαλαίου XIV, του άρθρου 132 του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. Φρυγανιές ατοµικές Τεµάχια: 1500 (πακέτα των δυο φρυγανιών) Οι φρυγανιές θα έρχονται σε ατοµικές συσκευασίες που θα περιέχουν δυο φρυγανιές στο πακέτο µε αναγραφόµενες προδιαγραφές. Οι φρυγανιές θα είναι ολόκληρες χωρίς να είναι σπασµένες και µε τρίµµατα. Οι φρυγανιές υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου , του Κεφαλαίου ΧΙΙ, του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. 4.ΑΥΓΑ ΦΡΕΣΚΑ Τεµάχια : ΕΙ Η ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Αυγά φρέσκα , ,12 Αυγά φρέσκα νοούνται τα νωπά αυγά κότας, Α ποιότητας τυποποιηµένα σε κατάλληλη συσκευασία των 30 αυγών, τα οποία έχουν ύψος αεροθαλάµου 4-6 mm. Τα αυγά αυτά δεν θα πρέπει να φέρουν ρυπάνσεις και να µην είναι ραγισµένα ή σπασµένα. Τα αυγά αυτά θα είναι κατηγορίας βάρους 3 και άνω (πάνω από 60 γραµµάρια) και θα αναγράφεται η ηµεροµηνία λήξης των παρτίδων η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των 25 ηµερών. Θα πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του άρθρου 87, του Κεφαλαίου ΙΧ, του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. 5.ΓΑΛΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ Τεµάχια: ΕΙ Η ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Γάλα παστεριωµένο , ,40 Γάλα αγελαδινό, υψηλής παστερίωσης, µακράς διαρκείας, πλήρες, σε συσκευασία του 1 ος λίτρου, χάρτινη αναλλοίωτη όπου θα αναγράφεται η ηµεροµηνία λήξης και θα είναι σε άρτια κατάσταση. Το γάλα πρέπει να είναι ελληνικής προέλευσης ή/και εισαγωγής, αρκεί η Χώρα προέλευσης του είδους να πληροί τις γενικές απαιτήσεις του κανονισµού ΕΚ 178/2002. Θα πρέπει να αναγράφονται τα συστατικά, τα λιπαρά και όλες οι προδιαγραφές του στη συσκευασία. Θα προτιµηθεί είδος το οποίο θα είναι εµπλουτισµένο µε βιταµίνες και ασβέστιο. Το είδος αυτό υπάγεται στις διατάξεις των άρθρων 79 και 80α, του Κεφαλαίου ΙΧ, του Κώδικά Τροφίµων και Ποτών. 6.ΓΙΑΟΥΡΤΙ Τεµάχια: ΕΙ Η ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ 10

11 Γιαούρτι 1-2% , ,50 Γιαούρτι φρέσκο αρίστης ποιότητος, στραγγιστό, αποδεδειγµένα ευρείας κατανάλωσης, από αγελαδινό γάλα µε λιπαρά 1 2 %. Συσκευασµένο κατάλληλα σε αεροστεγώς σφραγισµένο πλαστικό κεσεδάκι, βάρους 200 γρ 240 γρ κατάλληλο για γιαούρτι. Θα πρέπει να αναγράφεται εξωτερικά της συσκευασίας αναλυτικά η περιγραφή του είδους και η ηµεροµηνίας παραγωγής και λήξης. Το είδος αυτό θα υπακούει στις προδιαγραφές του άρθρου 82, του Κεφαλαίου ΙΧ, του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. Η ανώτερη τιµή είναι από συµβάσεις του ΕΙ Η ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ 1. Βασιλόπιτα : 35 κιλά 2. Ζελέ φρούτων :2600 τεµάχια 3. Μελοµακάρονα: 74 κιλά 4. Παγωτά: 2600 τεµάχια 5. Τσουρέκια: 700 τεµάχια ΕΙ Η ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Βασιλόπιτα 35 κιλά 115,15 125,52 Ζελέ φρούτων τεµ 1.661, ,93 Μελοµακάρονα 74 κιλά 266,40 290,38 Παγωτά 2600 τεµ 1.661, ,93 Τσουρέκια 700 τεµ 245,00 267,05 ΣΥΝΟΛΟ 3.949, ,81 Όλα τα είδη θα πρέπει να είναι φτιαγµένα από υλικά άριστης ποιότητας και να είναι φρέσκα, όχι πολυκαιρισµένα. Αναλυτικά ως εξής: Αρτοσκευάσµατα 1. Βασιλόπιτα: 35 Κιλά 2. Τσουρέκια: 700 τεµάχια Η βασιλόπιτα να αποτελείται από φρέσκα αυγά, ζάχαρη, αλεύρι τύπου 70%, βούτυρο φρέσκο, φυτίνη, πορτοκάλι, βανίλια, µπεΐκιν πάουντερ και λοιπά σε αναλογία βάσει των κείµενων διατάξεων. Σε κανένα στάδιο της παρασκευής του γλυκού δεν θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί γλυκαντική ουσία πλην της σουκρόζης, φρουκτόζης και γλυκόζη. Τα τσουρέκια θα πρέπει να συσκευάζονται σε ατοµική συσκευασία (100 γρ. περίπου) από υλικά: αλεύρι τύπου 70% αυγά Α ποιότητας αλάτι, γάλα ηµιαποβουτυρωµένο, µαχλέπι, βανίλια, µαστίχα και λοιπά. Τα λοιπά στοιχεία των διαφόρων αρτοσκευασµάτων θα υπακούουν στις διατάξεις του άρθρου 114, του Κεφαλαίου XIΙ, του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. Ζελέ 11

12 Τεµάχια: 2600 Τα ζελέ θα έχουν γεύση κεράσι-φράουλα-ανανά, θα ζυγίζουν µεταξύ γρ. Σε κανένα στάδιο της παρασκευής των γλυκών δεν θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί γλυκαντική ουσία πλην της σουκρόζης, φρουκτόζης και γλυκόζης. Θα περιέχονται σε κατάλληλες πλαστικές συσκευασίες για τρόφιµα. Θα περιέχει 10 γρ. ζελατίνη και 50 γρ. φρούτα και θα έχει ηµεροµηνία λήξεως. Τα λοιπά στοιχεία του ζελέ θα υπακούουν στις διατάξεις του άρθρου 136, του Κεφαλαίου XIV, του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. Παγωτό Τεµάχια: 2600 Τα παγωτά θα είναι κρέµα σοκολάτα, σε ατοµικές συσκευασίες (πλαστικές συσκευασίες 100 γρ. κατάλληλες για τρόφιµα), από ηµι-αποβουτυρωµένο γάλα, και να αναγράφεται ευκρινώς η ηµεροµηνία λήξης. Σε κανένα στάδιο της παρασκευής των παγωτών δεν θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί γλυκαντική ουσία πλην της σουκρόζης, φρουκτόζης και γλυκόζης και θα έχει ηµεροµηνία λήξεως. Τα λοιπά στοιχεία του παγωτού θα υπακούουν στις διατάξεις του άρθρου 137, του Κεφαλαίου XIV, του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών Λοιπά Γλυκά Μελοµακάρονα: 74 Κιλά Τα µελοµακάρονα θα πρέπει να ζυγίζουν γρ. ανά τεµάχιο και να αποτελούνται από αλεύρι µαλακό, φυτίνη, ζάχαρη, καρυδόφυλλα, µέλι, και βιταµ σε αναλογία των κείµενων διατάξεων. Σε κανένα στάδιο της παρασκευής των γλυκών δεν θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί γλυκαντική ουσία πλην της σουκρόζης, φρουκτόζης και γλυκόζης. Το ανωτέρω είδος ζαχαροπλαστείου θα υπακούει στις διατάξεις των γλυκισµάτων, του άρθρου 141, του Κεφαλαίου ΧΙV του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. 8.ΕΙ Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 8.1 Αλάτι (σε συσκευασία 500 γρ): 1200 κιλά 8.2 Αλεύρι : 700 κιλά 8.3 άφνη φύλλα : 2 κιλά 8.4 Κανέλλα (σε πακέτα των 500 γρ) : 4 πακέτα 8.5 Κύµινο 1ος κιλού: 1 κιλό 8.6 Πιπέρι των 50 γρ. : 48 κιλά 8.7 Μοσχοκάρυδο τριµµένο σε συσκευασία 50 γρ.: 2 κιλά 8.8 Ζάχαρη λευκή σε συσκευασία 1 κιλού : 2400 κιλά 8.9 Κύβοι (κοτόσουπες & βοδόσουπες): 6000 τεµάχια 8.10 Μαργαρίνη σε συσκευασία 250 γρ.: 1200 κιλά 8.11Εµφιαλωµένα Νερά 1,5 λίτρου : 3000 φιάλες 8.12 Ξύδι σε φιάλες 400 γρ. : 1200 φιάλες 8.13 Καφές Ελληνικός 500 γρ. κατά προτίµηση χύµα : 48 Κιλά 8.14 Τσάι φακελάκι : 1800 τεµάχια 8.15 Τσάι χύµα: 30 κιλά 8.16 Χαµοµήλι σε ατοµικά φακελάκια : 1800 τεµάχια 8.17 Σόδα µαγειρική : 10 τεµάχια 8.18 Τοµατάκια ψιλοκοµµένα σε συσκευασία 3-κιλών: 2000 κιλά 8.19 Τοµατοπολτός διπλής συµπυκνώσεως σε συσ/σία του 1ος κιλού : 550 τεµάχια 8.20 Τοµατοπολτός διπλής συµπυκνώσεως σε συσ/σία των 5 κιλών: 700 τεµάχια 8.21 Κρέµες Φαρίν Λακτέ 300 γρ :2400 τεµάχια 12

13 8.22 Φρυγανιές σικάλεως : 1500 τεµάχια 8.23 Φυσικοί χυµοί πορτοκάλι χωρίς πρόσθετη ζάχαρης 1 λίτρου :2200 τεµάχια 8.24 Χυµός Λεµονιού 330 γρ. περίπου : 4200 φιάλες Αναλυτικά ως εξής: - Αλάτι Τεµάχια: 2400 (σε συσκευασίες 500 γρ για 1200 κιλά) ΕΙ ΟΣ ΚΙΛΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Αλάτι 500γρ , ,72 Μαγειρικό αλάτι, ψιλό που θα διατίθεται σε πλαστική συσκευασία των 500 γρ.. Η συσκευασία θα πρέπει να είναι αναλλοίωτη χωρίς ίχνος παραβίασης µε αλάτι καθαρό λευκό χωρίς ξένα σώµατα. Τα λοιπά στοιχεία του θα υπακούν στις διατάξεις του άρθρου 38, του Κεφαλαίου IV, του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. - Αλεύρι Τεµάχια: 700 (συσκευασίες του 1 κιλού) ΕΙ ΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Αλεύρι ,00 686,70 Άλευρο σίτου, τύπου 70%, για όλες τις χρήσεις, άριστης ποιότητας, απαλλαγµένο από µικροοργανισµούς, συσκευασµένο σε τυποποιηµένη κατάλληλη χάρτινη σακούλα, βάρους 1 κιλού. Η συσκευασία θα είναι αναλλοίωτη µε ηµεροµηνία λήξης, όχι υγροποιηµένο ή σβολιασµένο, και να είναι καθαρό από έντοµα και µυρωδιές. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά. Θα υπακούει στις διατάξεις των άρθρων 104 και 106, του Κεφαλαίου ΧΙΙ, του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. - Αρτυµάτων 1. άφνη φύλλα : 2 κιλά 2. Κανέλλα (σε πακέτα των 500 γρ.) : 2 κιλά 3. Κύµινο (σε συσκευασία 50 γρ): 1 κιλό 4. Μοσχοκάρυδο τριµµένο (σε συσκευασία 50 γρ.): 1 κιλό 5. Πιπέρι 1ος κιλού (σε συσκευασία 50 γρ.): 40 κιλά ΕΙ Η ΚΙΛΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ άφνη φύλλα 2 κιλά 12,12 13,21 Κανέλλα (σε πακέτα των 500 γρ.) Κύµινο (σε συσκευασία 50 γρ): Μοσχοκάρυδο τριµµένο (σε συσκευασία 50 γρ) Πιπέρι 1 ος κιλού (σε συσκευασία 50 γρ) 4 κιλά 17,68 19,27 1 κιλό 7,43 8,10 1 κιλά 28,20 30,74 40 κιλά 728,00 793,52 13

14 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 793,43 864,84 Μαύρο πιπέρι, σε συσκευασία του 1ος κιλού, φρέσκο µε αναγραφόµενες προδιαγραφές και προέλευση. Κανέλλα σε πακέτα των 500 γρ. Μοσχοκάρυδο, τριµµένο σε συσκευασίες των 50 γρ. άφνης χαρακτηρίζονται τα αποξεραµένα φύλλα του δένδρου. Τα είδη αυτά θα πρέπει να προσκοµίζονται σε συσκευασίες αναλλοίωτες, όσο το δυνατόν πιο πρόσφατης παραγωγής. Τα λοιπά χαρακτηριστικά των ανωτέρων ειδών υπακούουν στις διατάξεις του άρθρου 42, του Κεφαλαίου IV, του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. - Ζάχαρη (λευκή ζάχαρη) Τεµάχια: 2400 (συσκευασίες του κιλού) ΕΙ ΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Ζάχαρη του 1ος κιλού , ,68 Λευκή, καθαρισµένη, κρυσταλλική σακχαρόζη, τυποποιηµένη σε χάρτινη κατάλληλη συσκευασία, καθαρού βάρους 1 κιλού καλής, γνήσιας και εµπορεύσιµης άριστης ποιότητας. Τα λοιπά χαρακτηριστικά θα είναι σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κεφαλαίου VII, του άρθρου 64 του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. - Κύβοι (Βοδόσουπες Κοτόσουπες) Τεµάχια: 6000 ΕΙ ΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Κύβοι (Βοδόσουπες Κοτόσουπες) , ,40 Αποτελούνται από συµπυκνωµένο ζωµό ή/και εκχύλισµα του αντίστοιχου κρέατος (Κοτόπουλο και Βοδινό). Το είδος θα υπακούει στις διατάξεις του άρθρου 91, µέρος Β, του Κεφαλαίου Χ, του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. - Μαργαρίνη Κιλά: 1200 (σε συσκευασία 250 γρ.: 4800 τεµάχια) ΕΙ ΟΣ ΚΙΛΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Μαργαρίνη (σε συσκευασία 250 γρ) , ,76 Η µαργαρίνη (τύπου βιταµ) θα είναι πρόσφατης παραγωγής, θα έχει περιεκτικότητα σε λιπαρές ύλες, ίση ή µεγαλύτερη από 80% και µικρότερη του 90% και όχι πάνω από 20 % σε υγρασία. Το άλας να µην ξεπερνά το 0,2% και να είναι εµπλουτισµένη µε βιταµίνες Α και D (η περιεκτικότητα των οποίων θα πρέπει να αναγράφεται αναλυτικά στην συσκευασία). Να µην περιέχει συντηρητικά και η περιεκτικότητα της σε trans λιπαρά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2% των ολικών λιπιδίων. Θα διατίθεται σε κεσέ ή πακέτο συσκευασίες των 250 γρ, σφραγισµένα. Το 14

15 είδος θα υπακούει στις διατάξεις του άρθρου 78 του Κεφαλαίου VΙΙΙ του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. - Εµφιαλωµένο Νερό Τεµάχια 1,5 λίτρου: 2160 φιάλες ΕΙ ΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Εµφιαλωµένο Νερό 1,5 λίτρου ,20 635,69 Το εµφιαλωµένο νερό, σε συσκευασίες 1,5 λίτρου, θα είναι φυσικό µεταλλικό νερό και θα προτιµάται να είναι πτωχό σε νάτριο, κατάλληλο για δίαιτα πτωχή σε νάτριο. Θα υπακούει στις διατάξεις του άρθρου 149, του Κεφαλαίου XV, του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. - Ξύδι Ξύδι : 1200 τεµάχια ΕΙ ΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Ξύδι ,00 405,48 Σε πλαστική φιάλη των 400 γρ µε φυσιολογικό χρώµα αναλλοίωτο, παρασκευασµένο από οξική ζύµωση του κρασιού από χλωρά σταφύλια ή από ξερή σταφίδα. Η οξύτητα του ξυδιού που προσφέρεται σε συσκευασία (τυποποιηµένο) πρέπει να είναι τουλάχιστον 6% σε οξικό οξύ και αυτού που προσφέρεται χύµα τουλάχιστον 4,5%. Τα λοιπά στοιχεία του θα υπακούν στις διατάξεις του άρθρου 39, του Κεφαλαίου IV, του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. - Ροφήµατα 1. Καφές Ελληνικός 500 γρ.: 48 Κιλά 2. Τσάι φακελάκι : 1800 φακελάκια 3. Τσάι χύµα : 30 κιλά 4. Χαµοµήλι φακελάκια : 1800 τεµάχια ΕΙ Η ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Καφές Ελληνικός 500 γρ 48 κιλά 365,76 398,68 Τσάι σε φακελάκι 1800 τεµ. 100,80 109,87 Τσάι χύµα 30 κιλά 221,40 241,33 Χαµοµήλι σε φακελάκια 1800 τεµ. 100,80 109,87 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 788,76 859,97 Στα ροφήµατα συµπεριλαµβάνονται ο καφές, το τσάι και το χαµοµήλι. Ο καφές θα είναι ελληνικός, αρίστης ποιότητας, φρεσκοκοµµένος, τυποποιηµένος σε κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία, βάρους 500 γρ. σε συσκευασίες των 500 γρ. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία 15

16 λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. Το τσάι θα είναι µαύρο και θα έρχεται σε ατοµικά φακελάκια όπως θα έρχεται και το χαµοµήλι, σε συσκευασίες ειδικές µε αναγραφόµενες προδιαγραφές. Υπόκεινται στο άρθρο 148, του Κεφαλαίου XV, του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών ενώ για ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του καφέ και του τσαγιού θα τηρηθούν και οι διατάξεις του άρθρου 50 και 54 αντίστοιχα, του Κεφαλαίου V, του Κώδικα. - Σόδα Κιλά : 10 τεµάχια των 500 γρ ΕΙ ΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Μαγειρική Σόδα 500 γρ 10 27,80 30,30 Σε συσκευασία πλαστική των 500 γρ. Το είδος αυτό υπόκειται στις διατάξεις του άρθρου 33, του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. - Τοµατάκια ψιλοκοµµένα: Τεµάχια 3 Κιλών: ΕΙ ΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Τοµατάκια Ψιλοκοµµένα , ,61 Οι τοµάτες ολόκληρες σε φυσική κατάσταση ή αποφλοιωµένες ή σε τεµάχια ή φέτες φέρονται στην κατανάλωση κονσερβοποιηµένες. Εφ όσον φέρονται σε χυµό τοµάτας, αυτός πρέπει να πληροί τους καθορισµένους γι αυτόν όρους. Η συσκευασία θα είναι µικτού βάρους 3 κιλών µε την προϋπόθεση ότι η εισαγωγή του είδους αυτού θα γίνεται σε καθαρό βάρος. Τα τεµάχια έχουν υπολογιστεί στο καθαρό βάρος του είδους που υπολογίζεται στα 2,5 κιλά ανά τεµάχιο. Συνολικά η Υπηρεσία θα χρειαστεί 5000 κιλά τοµατάκι ψιλοκοµµένο που αντιστοιχεί σε 1,15 περίπου το κιλό. Θα υπακούει στις διατάξεις του άρθρου 124, του Κεφαλαίου ΧΙΙΙ, του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. - Τοµατοπολτός 1. Τεµάχια 1ος Κιλού: 550 τεµάχια 2. Τεµάχια 5 Κιλών: 700 τεµάχια ΕΙ Η ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Τεµάχια 1ος Kg , ,05 Τεµάχια 5 Κιλών , ,42 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.483, ,47 Σε κουτιά 1ος κιλού και σε κουτιά µικτού βάρους 5 κιλών µε την προϋπόθεση ότι η εισαγωγή του είδους αυτού θα γίνεται σε καθαρό βάρος. Τα τεµάχια έχουν υπολογιστεί στο καθαρό βάρος του είδους που υπολογίζεται στα 4,55 κιλά ανά τεµάχιο. Συνολικά η Υπηρεσία θα χρειαστεί 3185 κιλά τοµατοπολτού διπλής συµπύκνωσης της συσκευασίας 5 κιλών Ο τοµατοπολτός θα είναι διπλής συµπύκνωσης, θα περιέχει στερεά συστατικά από χυµό τοµάτας τουλάχιστον 28%, πρόσφατης παραγωγής και συσκευασµένα σε µεταλλικά δοχεία. Θα υπακούει στις διατάξεις του άρθρου 124, του Κεφαλαίου ΧΙΙΙ, 16

17 του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. Θα είναι παραγωγής Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα φέρει κωδικό µε τον οποίο διακινείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. - Κρέµες Φαριν Λακτέ 300γρ. Τεµάχια : 2400 ΕΙ Η ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Κρέµες Φαριν Λακτέ , ,08 Οι κρέµες φαρίν λακτέ θα πρέπει να περιέχουν λινολεικό οξύ, πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, εδώδιµες ίνες, νάτριο, κάλιο, ασβέστιο, φώσφορο, βιταµίνες Α, D, Ε, C, Β1, Β2, Β6, Β12, νιασίνη, φολικό οξύ, παντοθενικό οξύ, βιοτίνη, σίδηρο. Θα περιέχουν ενζυµατικά υδρολυµένα δηµητριακά, και θα περιγράφεται αναλυτικά η περιεκτικότητα στα άνω καθώς και το ποσό του ύδατος που χρειάζεται για να παρασκευαστεί ένα γεύµα. Να γράφεται ευκρινώς η ηµεροµηνία λήξης. Ακόµη προτιµάται να υπάρχει τηλεφωνικό τµήµα εξυπηρέτησης καταναλωτών. Θα υπακούει στις διατάξεις άρθρου 6, του Κεφαλαίου Ι, του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. Φρυγανιές σικάλεως Τεµάχια : 1500 ΕΙ ΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φρυγανιές σικάλεως , ,70 Οι φρυγανιές σικάλεως θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, τυποποιηµένες σε κατάλληλη πλαστική αεροστεγή συσκευασία, καθαρού βάρους 520 γρ. έρχονται, σε µεγάλη συσκευασία των 180 γρ (περίπου), Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 6 µηνών εκτός ψυγείου, αποδεδειγµένα ευρείας κατανάλωσης Οι φρυγανιές θα είναι ολόκληρες χωρίς να είναι σπασµένες και µε τρίµµατα. Οι φρυγανιές υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου , του Κεφαλαίου ΧΙΙ, του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. - Φυσικοί Χυµοί Πορτοκάλι Τεµάχια: 2200 (του 1ος λίτρου) ΕΙ ΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φυσικοί Χυµοί (1 ος Lt.) , ,92 Οι φυσικοί χυµοί θα είναι πρόσφατης παραγωγής, που λαµβάνεται από υγιή και ώριµα πορτοκάλια, χωρίς προσθήκη ζάχαρης, δεν θα είναι συµπυκνωµένοι και θα είναι εµπλουτισµένοι µε σύµπλεγµα βιταµινών (τουλάχιστον 2 βιταµίνες). Θα έχει το χρώµα, το άρωµα και τη χαρακτηριστική γεύση των χυµών των φρούτων από τα οποία προέρχεται. Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες των προϊόντων πρέπει να είναι άµεµπτοι και να µην παρέχουν ενδείξεις χρησιµοποιήσεως µειονεκτικών πρώτων υλών ή ατελούς επεξεργασίας. Θα διατίθεται σε χάρτινη συσκευασία του 1 λίτρου σφραγισµένη µε αναγραφόµενες προδιαγραφές. Τα λοιπά χαρακτηριστικά του είδους αυτού θα είναι σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΧΙII, του άρθρου 126 και 127 του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. - Χυµός Λεµονιού 17

18 Τεµάχια: 4200 ΕΙ ΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Χυµός Λεµονιού , ,16 Χυµός λεµονιού πρέπει να προσφέρεται καθαρά χωρίς καµία πρόσµιξη χρώµατος, αρώµατος ή άλλης ανόργανης ή οργανικής ουσίας. Θα διατίθεται σε φιάλες πλαστικές των 330 γρ. Τα λοιπά στοιχεία του θα υπακούν στις διατάξεις του άρθρου 125, του Κεφαλαίου ΧΙΙΙ, του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. 9.ΕΛΑΙΟΛΑ Ο Τεµάχια: 8500 λίτρα ΕΙ ΟΣ ΛΙΤΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Ελαιόλαδο - 5 λίτρων , ,30 Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, Α ποιότητας σε συσκευασία πλαστική, των 5 λίτρων (που παρέχει όλες τις εγγυήσεις για τη διασφάλιση της γνησιότητας του περιεχοµένου), του οποίου η οξύτητα, εκφραζόµενη σε ελαϊκό οξύ, να είναι κατά µέγιστο 1g ανά 100g (1%). Τα λοιπά χαρακτηριστικά θα είναι σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κεφαλαίου VIII, του άρθρου 71 του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και του Παρατήµατος ΙΙ προς τα προβλεπόµενα για την κατηγορία αυτή 10.ΖΥΜΑΡΙΚΑ 1. Αστράκι: 1700 κιλά 2. Κοφτό: 3000 κιλά 3. Κριθαράκι µέτριο: 2800 κιλά 4. Πέννες: 2300 κιλά 5. Σπαγγέτι: 2300 κιλά 6. Φιδές µέτριο: 1700 κιλά ΕΙ Η ΚΙΛΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Αστράκι , ,01 Κοφτό , ,90 Κριθαράκι µέτριο , ,84 Πέννες , ,19 Σπαγγέτι , ,19 Φιδές µέτριος , ,01 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , ,14 Τα ζυµαρικά θα είναι από σιµιγδάλι 100%, συσκευασµένα σε συσκευασίες 500γρ µε ηµεροµηνία λήξης χωρίς αλλοιώσεις. Το περιεχόµενο θα είναι φρέσκο και σε καλή κατάσταση. Τα λοιπά χαρακτηριστικά θα είναι σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΧΙΙ, του άρθρου 115 του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. 18

19 11.ΗΛΙΕΛΑΙΟ Τεµάχια: 500 (των 5 λίτρων) ΕΙ ΟΣ ΛΙΤΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Ηλιέλαιο , ,50 Παρθένο φυτικό έλαιο, συγκεκριµένα «Ηλιέλαιο» ή «Ηλιανθέλαιο», το οποίο λαµβάνεται από τα σπέρµατα του ηλίανθου (Helianthus annuus L), Α ποιότητας σε συσκευασία πλαστική, των 5 λίτρων (που παρέχει όλες τις εγγυήσεις για τη διασφάλιση της γνησιότητας του περιεχοµένου), του οποίου η οξύτητα, εκφρασµένη σε ελαϊκό οξύ να είναι στο µέγιστο 2%. Τα λοιπά χαρακτηριστικά θα είναι σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κεφαλαίου VIII, του άρθρου 73 του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και του Παρατήµατος Ι και ΙΙ προς τα προβλεπόµενα για την κατηγορία αυτή. 12.ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΗ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ Κατεψυγµένη Γαλοπούλα: 250 κιλά ΕΙ ΟΣ ΚΙΛΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Γαλοπούλα κατεψυγµένη ,00 768,45 Θα περιέχεται σε αεροστεγές πλαστικό περίβληµα κατάλληλο για τρόφιµα και σε χαρτοκιβώτιο. Αποψυγµένο ή µερικώς αποψυγµένο προϊόν ή προϊόν που φέρει σηµάδια απόψυξης ή προϊόν που θα φέρει σηµάδια εγκαυµάτων επιδερµίδας θα επιστρέφεται πίσω από την επιτροπή παραλαβής τροφίµων του Κ.Θ.Λ.. Τα είδη θα πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 88, του Κεφαλαίου Χ, του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. 13.ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΚΡΕΑΣ ΒΟΕΙΟΝ Κιλότο µηνών: 7500 κιλά (σε συσκευασία των 5 10 κιλών) ΕΙ Η ΚΙΛΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Κρέας Βόειον - Κιλότο , ,00 Το κρέας θα είναι Α ποιότητας, από ζώο το οποίο θα βρίσκεται σε καλή θρεπτική κατάσταση, κόκκινου χρώµατος, χωρίς οσµή και αίµατα. Το είδος και η ποσότητα θα καθορίζεται από την παραγγελία της Υπηρεσίας. Θα περιέχεται σε αεροστεγές πλαστικό περίβληµα από υλικά κατάλληλα για τρόφιµα που κλείνουν κατά τρόπο ώστε να παρεµποδίζουν οποιαδήποτε επαφή του προϊόντος µε το εξωτερικό περιβάλλον και έτσι ώστε το περιεχόµενο να µη µπορεί να θιγεί χωρίς να υποστεί και η συσκευασία άνοιγµα ή µετατροπή και σε χαρτοκιβώτιο. Αποψυγµένο ή µερικώς αποψυγµένο προϊόν ή προϊόν που φέρει σηµάδια απόψυξης ή προϊόν που θα φέρει σηµάδια εγκαυµάτων επιδερµίδας θα επιστρέφεται πίσω από την επιτροπή παραλαβής τροφίµων του Κ.Θ.Λ.. Το κατεψυγµένο προϊόν πρέπει στην συσκευασία του να φέρει κωδικός ζώου, χώρα γέννησης, χώρες εκτροφής, χώρα σφαγής, κωδικός σφαγείου, αριθµός σφαγής ζώου, ηµεροµηνία σφαγής, ταξινόµηση ζώου (κατηγορία/ διάπλ/ βαθ. πάχυνσης), βάρος. Πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα εµπορικά έγγραφα. Το είδος θα 19

20 υπακούει γενικά στις διατάξεις του άρθρου 88, του Κεφαλαίου Χ, του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. 14.ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΚΡΕΑΣ ΧΟΙΡΙΝΗ ΣΠΑΛΑ ΑΝΕΥ ΟΣΤΟ Κατεψυγµένο κρέας χοιρινή σπάλα άνευ οστό : κιλά ΕΙ ΟΣ ΚΙΛΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Κατεψυγµένη Χοιρινή Σπάλα άνευ οστό , ,00 Το κρέας θα είναι Α ποιότητας, από ζώο νεαρής ηλικίας, το οποίο θα βρίσκεται σε καλή θρεπτική κατάσταση, χωρίς οσµή και αίµατα. Η ποσότητα θα καθορίζεται από την παραγγελία της Υπηρεσίας. Θα περιέχεται σε αεροστεγές πλαστικό περίβληµα από υλικά κατάλληλα για τρόφιµα που κλείνουν κατά τρόπο ώστε να παρεµποδίζουν οποιαδήποτε επαφή του προϊόντος µε το εξωτερικό περιβάλλον και έτσι ώστε το περιεχόµενο να µη µπορεί να θιγεί χωρίς να υποστεί και η συσκευασία άνοιγµα ή µετατροπή και σε χαρτοκιβώτιο. Πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα εµπορικά έγγραφα. Το είδος θα υπακούει γενικά στις διατάξεις του άρθρου 88, του Κεφαλαίου Χ, του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. 15.ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 1. Ανάµεικτα Λαχανικά : 2400 Κιλά 2. Αρακάς : 2000 Κιλά 3. Φασολάκια στρογγυλά: 2000 Κιλά ΕΙ Η ΚΙΛΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Ανάµεικτα Λαχανικά , ,20 Αρακάς , ,00 Φασολάκια (στρογγυλά) , ,00 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , ,20 Τα κατεψυγµένα λαχανικά θα πρέπει να είναι Α ποιότητας, θα είναι καθαρισµένα, καλής συντήρησης χωρίς την παρουσία ξένων υλών και σωµάτων και να προέρχονται κατά προτίµηση από εγχώρια παραγωγή ή προέλευση Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα έχουν το ζωηρό φυσιολογικό τους χρώµα και θα πληρούν τους όρους και προδιαγραφές των κείµενων διατάξεων περί εµπορίας κατεψυγµένων λαχανικών αποκλειόµενης απολύτως της προµήθειας κατεψυγµένων λαχανικών κατώτερης ποιότητας της πρώτης. Θα περιέχονται σε αεροστεγές περίβληµα των 10 κιλών, όπου θα αναγράφεται η ηµεροµηνία καταψύξεως και λήξεως καθώς και οι αναγραφόµενες προδιαγραφές, το οποίο θα βρίσκεται σε σφραγισµένο χάρτινο κιβώτιο το οποίο θα είναι ανέπαφο κατά την προσκόµιση του είδους. Τα προϊόντα κατά την παράδοση να βρίσκονται σε κατάσταση κατάψυξης. Θα πρέπει κατά την απόψυξη να διατηρούν οργανοληπτικούς χαρακτήρες παρόµοιους µε των νωπών τροφίµων. Τα κατεψυγµένα λαχανικά θα πρέπει να υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 20

21 120, του Κεφαλαίου ΧΙΙΙ, του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. 16.ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ 1. Κατεψυγµένο φιλέτο Γαλέου: 2000 κιλά 2. Κατεψυγµένο φιλέτο Σουπιάς: 2000 κιλά ΕΙ Η ΚΙΛΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Κατεψυγµένες φέτες Γαλέου , ,00 Κατεψυγµένο φιλέτο Σουπιάς , ,00 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , ,00 Οι φέτες Γαλέου θα αποτελούνται από κοµµάτια του ψαριού κοµµένα κάθετα της σπονδυλικής στήλης, το φιλέτο των σουπιών θα αποτελείται από τις σουπιές καθαρισµένες. Θα πρέπει να είναι πρόσφατης καταψύξεως, Α ποιότητας. Τα είδη αυτά θα είναι συσκευασµένα σε αεροστεγές πλαστικό περίβληµα κατάλληλο για τρόφιµα και σε χαρτοκιβώτιο. Τα κοµµάτια των ειδών αυτών που φέρονται στην κατανάλωση, πρέπει να είναι λευκωπά, χωρίς οποιαδήποτε αλλοίωση στην όψη, οσµή ή χρώµα µε επίπαγο µέχρι 15%. Να είναι όσο το δυνατόν ισοµεγέθη κοµµάτια. Η εισαγωγή του είδους θα γίνεται σύµφωνα µε το καθαρό βάρος που θα αναγράφεται στην ετικέτα τις συσκευασίας. Τα προϊόντα κατά την παράδοση να βρίσκονται σε κατάσταση κατάψυξης. Αποψυγµένο ή µερικώς αποψυγµένο προϊόν ή προϊόν που φέρει σηµάδια απόψυξης ή προϊόν που θα φέρει σηµάδια εγκαυµάτων επιδερµίδας θα επιστρέφεται πίσω από την επιτροπή παραλαβής τροφίµων του Κρατικού Θεραπευτηρίου Λέρου. Τα λοιπά χαρακτηριστικά των κατεψυγµένων ειδών αυτών υπόκεινται στο άρθρο 93, του κεφαλαίου ΧΙ, του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. 17.ΚΟΜΠΟΣΤΑ Τεµάχια: 2400 (1ος κιλού µεικτού βάρους) ΕΙ ΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Κοµπόστα Ροδάκινο , ,88 Η κοµπόστα θα είναι από τα φρούτα ροδάκινα µε ηµεροµηνία λήξης, απαλλαγµένα αντικανονικών οσµών και γεύσεων, µε την χαρακτηριστική γεύση του ροδάκινου και θα έχει σιρόπι πυκνότητας 14 19%. εν θα παρουσιάζονται αλλοιώσεις υφής και χρώµατος και να είναι Α ποιότητας. Στη συσκευασία πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται τόσο το µετά την αποστράγγιση καθαρό βάρος του περιεχοµένου καρπού, όσο και η πυκνότητα του σιροπιού. Το είδος αυτό θα υπακούει στις διατάξεις του άρθρου 133, του Κεφαλαίου ΧΙV, του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. 18.ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 1. Κατεψυγµένο Φιλέτο Κοτόπουλο: 360 κιλά 2. Φρέσκο Κοτόπουλο: 9500 κιλά ΕΙ Η ΚΙΛΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ 21

22 1.Κοτόπουλο Φιλέτο 2.Κοτόπουλο Φρέσκο ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,69 1.Το κατεψυγµένο αυτό προϊόν πρέπει να προέρχεται από ζώα υγιή, να έχουν υποστεί τον προβλεπόµενο, από τις ισχύουσες διατάξεις κτηνιατρικό έλεγχο και να έχουν κριθεί κατάλληλα για κατανάλωση. Το φιλέτο θα περιέχεται σε αεροστεγές πλαστικό περίβληµα από υλικά κατάλληλα για τρόφιµα που κλείνουν κατά τρόπο ώστε να παρεµποδίζουν οποιαδήποτε επαφή του προϊόντος µε το εξωτερικό περιβάλλον και έτσι ώστε το περιεχόµενο να µη µπορεί να θιγεί χωρίς να υποστεί και η συσκευασία άνοιγµα ή µετατροπή και σε χαρτοκιβώτιο. Αποψυγµένο ή µερικώς αποψυγµένο προϊόν ή προϊόν που φέρει σηµάδια απόψυξης ή προϊόν που θα φέρει σηµάδια εγκαυµάτων επιδερµίδας θα επιστρέφεται πίσω από την επιτροπή παραλαβής τροφίµων του Κρατικού Θεραπευτηρίου Λέρου. Στην συσκευασία θα πρέπει να υπάρχει ωοειδή σφραγίδα στην οποία να αναγράφονται ο κωδικός αριθµός έγκρισης της εγκατάστασης και τα αρχικά της Χώρας παραγωγής. Πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα εµπορικά έγγραφα. Θα υπακούει στις διατάξεις του άρθρου 88, του Κεφαλαίου Χ, του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. 2.Τα φρέσκα κοτόπουλα θα είναι Α ποιότητας, προσφάτου σφαγής, καλώς ανεπτυγµένα και του τύπου 65% και να µην αναδύουν οσµές. Το βάρος τους να είναι γρ. Πρέπει είναι κατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Να προέρχονται από υγιή εγχώρια κοτόπουλα και να είναι καλής θρεπτικής κατάστασης και να µην έχουν σφαγεί λόγω νόσου ή ατυχήµατος. Θα πρέπει να µην έχουν υγρασία ή όταν έχουν αυξηµένη υγρασία κατά την κρίση της επιτροπής να αφαιρείται το 5 % του βάρους τους ή να επιστρέφονται. Θα πρέπει να υπάρχει σφραγίδα σφαγειοτεχνικής εγκατάστασης. Σε πτηνοσφαγεία µε ετήσια παραγωγή λιγότερη από πτηνά αρκεί η αδειοδότηση τους από την Κτηνιατρική Υπηρεσία και θα πρέπει να προσκοµίζεται στην Υπηρεσία µας. Θα πρέπει να υπακούουν στις διατάξεις του άρθρου 88, του Κεφαλαίου Χ, του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. 19.ΝΙΦΑ ΕΣ ΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ 1. Νιφάδες δηµητριακών σε συσκευασίες 500 γρ.: 2400 κιλά 2. Νιφάδες δηµητριακών ολικής αλέσεως σε συσκευασίες 500 γρ. : 380 κιλά ΕΙ Η ΚΙΛΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Νιφάδες δηµητριακών , ,08 Νιφάδες δηµητριακών ολικής αλέσεως , ,60 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 6.852, ,68 Νιφάδες δηµητριακών αραβοσίτου, σε συσκευασία των 500 γρ, αναλλοίωτη, κουτί ή σακούλα µε νιφάδες πρόσφατης παραγωγής και καλής διατήρησης µε ηµεροµηνία λήξης. Οι νιφάδες θα πρέπει να είναι από δηµητριακούς καρπούς υγιείς, καθαρά και να µην φέρουν προσβολές από ακάρεα ή έντοµα. Τα δηµητριακά θα υπόκεινται στα άρθρα 101 και 103, του Κεφαλαίου ΧΙΙ, του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. 22

23 20.ΟΣΠΡΙΑ 1. Ρεβίθια σε συσκευασία 5 κιλών : 1800 κιλά 2. Φακές µεσαίες σε συσκευασία 5 κιλών : 2100 κιλά 3. Φασόλια ξερά µέτρια σε συσκευασία των 5 κιλών : 2200 κιλά ΕΙ Η ΚΙΛΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Ρεβίθια , ,76 Φακές µεσαίες , ,15 Φασόλια ξερά , ,40 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , ,31 Στα «Όσπρια» ανήκουν: τα φασόλια, οι φακές, τα ρεβίθια. Θα έρχονται σε συσκευασίες τυποποιηµένες των 5 κιλών, Ελληνικής παραγωγής του τρέχοντος έτους. Θα πρέπει να είναι ώριµα, φυσιολογικού χρώµατος «υγιείς», στιλπνά και µη συρρικνωµένα, απαλλαγµένα πρακτικά κάθε ξένο σώµα και ως εκ τούτου να φέρονται στην κατανάλωση σαν «καθαρισµένα». Η υγρασία και οι πτητικές ουσίες αυτών στους 105 C, δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερες του 14%. Κατά τον βρασµό µε νερό πρέπει να παρουσιάζουν ευχάριστους οργανοληπτικούς χαρακτήρες. Όσπρια τα οποία θα βράζουν σε χρόνο µεγαλύτερου του συνήθους, θεωρούνται κατωτέρας ποιότητας. Τα λοιπά χαρακτηριστικά των όσπριων θα υπακούουν στις διατάξεις του άρθρου 121, του Κεφαλαίου ΧΙΙΙ, του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. 21.ΠΑΤΑΤΕΣ Πατάτες : κιλά ΕΙ ΟΣ ΚΙΛΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Πατάτες , ,20 Το χορηγούµενο είδος θα πρέπει να είναι πρώτης ποιότητας και κατά προτίµηση ελληνικά και σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αγορανοµικού κώδικα και τις διατάξεις του άρθρου 119, του Κεφαλαίου ΧΙΙΙ, του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. Ο χορηγητής θα πρέπει να κάνει την διαλογή στον χώρο του ώστε να εγγυάται την Α ποιότητα. 22.ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΣΕ ΦΙΑΛΕΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΨΥΚΤΕΣ Νερά 10 Λίτρων: 1680 τεµάχια ΕΙ ΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Νερά 10 Lt , ,42 Το νερό αυτό θα είναι φυσικό µεταλλικό νερό, σε συσκευασίες των 10 λίτρων, συσκευασίες κατάλληλες που διασφαλίζουν την ποιότητα του νερού. Ο προµηθευτής θα πρέπει να εφοδιάσει το Κρατικό Θεραπευτήριο Λέρου και µε τους αντίστοιχους θερµοψύκτες. 23

24 Θα υπακούει στις διατάξεις του άρθρου 149, του Κεφαλαίου XV, του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. 23.ΡΥΖΙ 1. Ρύζι Σούπας Καρολίνα : 4500 κιλά 2. Ρύζι Πιλάφι Μπονέ : 4000 κιλά ΕΙ Η ΚΙΛΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Ρύζι Σούπας Καρολίνα , ,05 Ρύζι Πιλάφι Μπονέ , ,60 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , ,65 Θα πρέπει να είναι ρύζι, Α ποιότητας, πρόσφατης παραγωγής, σε συσκευασίες των 5 κιλών, που δεν θα παρουσιάζουν οποιανδήποτε οσµή και αλλοίωση και να είναι απόλυτα υγιές και απαλλαγµένο προσβολής εντόµων, ακάρεων κ.λπ., απόλυτα καθαρό και απαλλαγµένο από κάθε ξένη ύλη. Θα πρέπει οι συσκευασίες να αναγράφουν τις προδιαγραφές του είδους και να έχουν ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1ος έτος από την παράδοση. Το είδος θα υπακούει στις διατάξεις του άρθρου 101, του Κεφαλαίου ΧΙΙ, του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. 24.ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ 1. Τυρί Φέτα: 2100 Κιλά 2. Τυρί Κεφαλοτύρι: 1100 Κιλά 3. Τυρί Ανθότυρο: 2100 Κιλά ΕΙ Η ΚΙΛΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Τυρί Φέτα , ,62 Τυρί Κεφαλοτύρι , ,80 Τυρί Ανθότυρο , ,80 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , ,22 - Τυρί Φέτα Π.Ο.Π., Ελληνικής προέλευσης σε άλµη, που θα έχει πλήρη και επιτυχηµένη ωρίµανση, απαλλαγµένα αντικανονικών οσµών και γεύσεων µε τη χαρακτηριστική γεύση του εκάστου, να µη παρουσιάζουν αλλοιώσεις υφής και χρώµατος, να είναι Α ποιότητας (τα τριµµένα αποκλείονται). Η συσκευασίες θα είναι των δοχείων των 15 κιλών περίπου, και θα λαµβάνεται υπόψη το καθαρό, ζυγισµένο βάρος που θα προσκοµίζεται στο Κ.Θ.Λ.. - Τυρί Κεφαλοτύρι (σκληρό), Ελληνικής προέλευσης που θα έχει πλήρη και επιτυχηµένη ωρίµανση, απαλλαγµένα αντικανονικών οσµών και γεύσεων µε τη χαρακτηριστική γεύση του εκάστου, να µη παρουσιάζουν αλλοιώσεις υφής και χρώµατος, να είναι Α ποιότητας. Η συσκευασία θα είναι πλαστική αεροστεγής µε το εσωτερικό φύλλο ή φιλµ που έρχεται σε επαφή µε το τρόφιµο από ύλη που επιτρέπεται από τον Κώδικα Τροφίµων. Θα προσκοµίζεται σε συσκευασία κυλινδρικό «κεφάλι» των 5-6 κιλών περίπου. - Τυρί Ανθότυρο, Ελληνικής προέλευσης που θα έχει πλήρη και επιτυχηµένη ωρίµανση, απαλλαγµένα αντικανονικών οσµών και γεύσεων µε τη χαρακτηριστική 24

25 γεύση του εκάστου, να µη παρουσιάζουν αλλοιώσεις υφής και χρώµατος, να είναι Α ποιότητας. Θα περιέχει χαµηλά λιπαρά και ελάχιστη περιεκτικότητα σε αλάτι. Η συσκευασία θα είναι πλαστική αεροστεγής µε το εσωτερικό φύλλο ή φιλµ που έρχεται σε επαφή µε το τρόφιµο από ύλη που επιτρέπεται από τον Κώδικα Τροφίµων. Θα προσκοµίζεται σε συσκευασία «block ή κυλίνδρου» των 2 κιλών περίπου. Tα προαναφερµένα τυριά πρέπει να πληρούν τις µικροβιολογικές προδιαγραφές, όπως ορίζονται στα Π.. 56/95 και 119/97. Τα τυροκοµικά προϊόντα θα πρέπει να υπακούουν στις διατάξεις του άρθρου 83, του Κεφαλαίου ΙΧ, του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. 25.ΦΡΕΣΚΑ ΦΡΟΥΤΑ 1. Αχλάδι : 3600 κιλά (το τεµάχιο θα είναι περίπου ( ) 180 γρ) 2. Καρπούζι : 4600 κιλά 3. Μανταρίνι : 1000 κιλά (το τεµάχιο θα είναι περίπου ( ) 180 γρ) 4. Μήλο (κόκκινα) : 7000 κιλά (το τεµάχιο θα είναι περίπου ( ) 200 γρ) 5. Μήλο (πράσινα) : 1400 κιλά (το τεµάχιο θα είναι περίπου ( ) 200 γρ) 6. Μπανάνα : 7000 κιλά (το τεµάχιο θα είναι περίπου ( ) 200 γρ) 7. Πεπόνι : 4500 κιλά 8. Πορτοκάλι : 7000 κιλά (το τεµάχιο θα είναι περίπου ( ) 200 γρ) 9. Ροδάκινο: 2400 κιλά (το τεµάχιο θα είναι περίπου ( ) 200 γρ) ΕΙ Η ΚΙΛΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Αχλάδι , ,72 Καρπούζι , ,00 Μανταρίνι , ,60 Μήλο (κόκκινα) , ,10 Μήλο (πράσινα) , ,64 Μπανάνα , ,60 Πεπόνι , ,10 Πορτοκάλι , ,20 Ροδάκινο , ,60 ΣΥΝΟΛΟ , ,56 Τα χορηγούµενα είδη θα είναι άριστης ποιότητας, της εποχής τελευταίας σοδειάς και απαλλαγµένα ξένων σωµάτων. Τα χορηγούµενα είδη δεν θα χορηγούνται άγουρα, ούτε θα φέρουν αλλοιώσεις συρρικνώσεις του φλοιού. Ο χαρακτηρισµός της ποιότητας συνάδει µε τις σχετικές αγορανοµικές διατάξεις. Ο χορηγητής υποχρεούται να κάνει την διαλογή στο χώρο του ώστε να εγγυάται την άλφα ποιότητα και στο µέγεθος αυτού που ζητείτε ανωτέρω, κατόπιν παραγγελίας από την Υπηρεσία. Θα πρέπει, όσον αφορά στα φρούτα εισαγωγής να προσκοµίζονται τιµολόγια που να πιστοποιούν την χώρα προέλευσης. Τα χορηγούµενα είδη θα πρέπει να είναι πρώτης ποιότητας και κατά προτίµηση Ελληνικής παραγωγής και σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αγορανοµικού κώδικα και τις διατάξεις του άρθρου 119, του Κεφαλαίου ΧΙΙΙ, του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. Ο χορηγητής θα πρέπει να κάνει την διαλογή στον χώρο του ώστε να εγγυάται την Α ποιότητα. 25

26 26.ΦΡΕΣΚΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 1. Αγγούρια : 7000 τεµάχια 2. Άνηθος : 35 κιλά 3. Καρότα : 700 κιλά 4. Κολοκύθι : 4200 κιλά 5. Κουνουπίδι : 3800 κιλά 6. Κρεµµύδια ξερά : 4600 κιλά 7. Κρεµµύδια χλωρά : 15 κιλά 8. Λάχανο : 1000 κιλά 9. Λεµόνια : 150 κιλά 10. Μαϊντανός : 50 κιλά 11. Μαρούλια : 700 τεµάχια 12. Μελιτζάνες : 600 κιλά 13. Μπρόκολο : 2400 κιλά 14. Παντζάρια : 700 κιλά 15. Πιπεριές : 900 κιλά 16. Σέλινα : 50 κιλά 17. Σκόρδα : 3000 τεµάχια 18. Σπανάκι: 1000 κιλά 19. Τοµάτες Σαλάτας : 6500 κιλά 20. Τοµάτες Γέµισµα: 800 κιλά (το τεµάχιο θα είναι περίπου ( ) 300 γρ) ΕΙ Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Αγγούρια 7000 τεµ , ,30 Άνηθος 35 κιλά 105,00 114,45 Καρότα 700 κιλά 742,00 808,78 Κολοκύθια 4200 κιλά 6.216, ,44 Κουνουπίδι 3800 κιλά 6.460, ,40 Κρεµµύδια ξερά 4600 κιλά 3.496, ,64 Κρεµµύδια χλωρά 15 κιλά 21,15 23,05 Λάχανο 1000 κιλά 910,00 991,90 Λεµόνια 150 κιλά 198,00 215,82 Μαϊντανός 50 κιλά 126,00 137,34 Μαρούλια 700 τεµ. 287,00 312,83 Μελιτζάνες 600 κιλά 960, ,40 Μπρόκολο 2400 κιλά 5.496, ,64 Παντζάρι 700 κιλά 854,00 930,86 Πιπεριές 500 κιλά 915,00 997,35 Σέλινα 50 κιλά 107,50 117,18 Σκόρδα 3000 τεµ , ,60 Σπανάκι 1000 κιλά 1.480, ,20 Τοµάτες Σαλάτας 6500 κιλά 8.190, ,10 Τοµάτες Γέµισµα 800 κιλά 1.064, ,76 26

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 34

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 34 Λέρος 02-07-12 Αρ.Πρωτ.:6863 Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Β Δ. Υ. ΠΕ. Νοτίου Αιγαίου Κρατικό Θεραπευτήριο Κέντρο Υγείας Λέρου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για το Οικονομικό Έτος 2016

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για το Οικονομικό Έτος 2016 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για το Οικονομικό Έτος 2016 ΟΜΑΔΑ Α1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 1 ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ 160γρ ΤΕΜ 450 2 ΑΛΑΤΙ ΣΑΚΟΥΛΑ 500γρ ΤΕΜ 500 3 ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1000γρ ΤΕΜ 500 4 ΑΛΕΥΡΙ ΦΑΡΙΝΑ 500γρ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ. ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΙΣ././201 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΗΜΟ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΑΡ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:. / /..-201 Του :.. Έδρα :.... Οδός : Αριθµός.... Τηλέφωνο:....

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΟΜΟΤΗΝΗ 17-9-2015 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ 6688

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΟΜΟΤΗΝΗ 17-9-2015 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ 6688 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΟΜΟΤΗΝΗ 17-9-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια Ειδών Διατροφής 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 55/2014 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια Ειδών Διατροφής 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 55/2014 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 55/2014 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κ.Α.: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ: 15.6699.0022-15.6481.0002-20.6063.0007-30.6063.0007-35.6063.0007-45.6063.0006 του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. Α/Α ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α.

ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. Α/Α ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ Α/Α ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Ή ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ % * ΣΥΝΟΛΟ

A/A ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Ή ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ % * ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΠΔΔ Α1) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ Α1α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ A/A ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

& ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ A.ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1

& ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ A.ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ A.ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 B.ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΙΔΗ : Σε περίπτωση προσφορών των προϊόντων από τις εταιρείες, ο Προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ. 1 ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ τεμάχιο 4000 0,80 3200,00

A/A ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ. 1 ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ τεμάχιο 4000 0,80 3200,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια Ειδών Διατροφής 2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 55/2014 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κ.Α.: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ: 15.6699.0022-15.6481.0002-20.6063.0007-30.6063.0007-35.6063.0007-45.6063.0006

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΙΛΑ 1.430 2 ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΟΥ ΝΩΠΟΣ ΚΙΛΑ 30 3 ΧΟΙΡΙΝΕΣ ΜΠΡΙΖΟΛΕΣ ΝΩΠΕΣ ΚΙΛΑ 235 4 ΧΟΙΡΙΝΗ ΣΠΑΛΑ ΑΝΕΥ ΟΣΤΟΥ ΚΙΛΑ 33

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΙΛΑ 1.430 2 ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΟΥ ΝΩΠΟΣ ΚΙΛΑ 30 3 ΧΟΙΡΙΝΕΣ ΜΠΡΙΖΟΛΕΣ ΝΩΠΕΣ ΚΙΛΑ 235 4 ΧΟΙΡΙΝΗ ΣΠΑΛΑ ΑΝΕΥ ΟΣΤΟΥ ΚΙΛΑ 33 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ Αριθμ. 15568 ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ >> τρεχουσων αναγκών των Τμημάτων του Γ.Ν.Άρτας και του ξενώνα: Α/Α ΕΙΔΟΣ 1 ΣΠΑΛΑ ΜΟΣΧΑΡΙ ΑΝΕΥ ΟΣΤΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΙΛΑ 1.430 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΛΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΛΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 14/02/2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΛΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΤΙΜΟΛΗΠΤΕΣ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ. α/α ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΕΣ #DIV/0! 5 ΔΥΟΣΜΟΣ #DIV/0! 6 ΚΑΡΟΤΑ #DIV/0! 7 ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΤΙΜΟΛΗΠΤΕΣ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ. α/α ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΕΣ #DIV/0! 5 ΔΥΟΣΜΟΣ #DIV/0! 6 ΚΑΡΟΤΑ #DIV/0! 7 ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 1 ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ ΚΙΛΟΥ 2 ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΤΕΜΧ 3 ΑΝΗΘΟΣ ΤΕΜΧ 4 ΒΛΗΤΑ 5 ΔΥΟΣΜΟΣ 6 ΚΑΡΟΤΑ 7 ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ 8 ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ ΕΓΧΩΡΙΟ 9 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ 10 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΧΛΩΡΑ 11 ΛΑΧΑΝΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 12 ΛΑΧΑΝΟ ΛΕΥΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ Μ/Μ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΤΥΡΑΚΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (απαιτούνται δείγµα και προδιαγραφές) ΤΕΜΑΧΙΑ 3000 ΤΥΡΙ ΚΑΣΕΡΙ (απαιτούνται δείγµα και προδιαγραφές) ΚΙΛΑ 00 ΤΥΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α 8: Προµήθεια ειδών ιχθυοπωλείου κατεψυγµένα. ΟΜΑ Α 7: Προµήθεια ειδών ιχθυοπωλείου νωπά

ΟΜΑ Α 8: Προµήθεια ειδών ιχθυοπωλείου κατεψυγµένα. ΟΜΑ Α 7: Προµήθεια ειδών ιχθυοπωλείου νωπά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Μελιδονίου 27 ΧΑΝΙΑ 73141 Τηλ.: 28210-23392 Fax: 28210-23361 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο 29 / 08 /2013 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ηράκλειο 29 / 08 /2013 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Έκδ.1 αναθ.2 ηµ/νία έγκρ. 3/1/2011 ΠΡΟ-ΠΣΠ 023 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Αγίου Τίτου 1 Πληροφορίες: Τζανιδάκης Βασίλης Τηλέφωνο: 2813409185 Fax:2810229207 Ηράκλειο 29 / 08 /2013

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1 η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ, ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ,

ΦΥΛΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1 η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ, ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΟΜΑΔΑ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Της επιχείρησης, έδρα..., οδός..., αριθμός, τηλέφωνο., fax... Α/Α Ε Ι Δ Ο Σ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ TIMH/ΜΟΝΑΔΟΣ 1 ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΟΥ ΚΙΛΌ 2080 2 ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΟΥ ΚΙΛΌ 3100

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤHN ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 (ΚΩΔ. 15-6481.009) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤHN ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 (ΚΩΔ. 15-6481.009) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6. Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤHN ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 (ΚΩΔ. 15-6481.009) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με αυτή τη μελέτη προβλέπεται η εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ Αρ. πρωτ. 13666/12-5-2014 ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΤΟΥ «ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ «Υποβολή προσφορών για την ανάδειξη χορηγητών διαφόρων ειδών τροφίμων, για ένα έτος».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ «Υποβολή προσφορών για την ανάδειξη χορηγητών διαφόρων ειδών τροφίμων, για ένα έτος». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ Ημερομηνία 10 /07/2013 Αρ. Πρωτοκ : Φ/Λ/17/8504

Διαβάστε περισσότερα

CPV 15800000-6 Α) ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Α1) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ Α1α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

CPV 15800000-6 Α) ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Α1) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ Α1α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια Ειδών Διατροφής 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 55/2014 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κ.Α.: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ: 15.6699.0022-15.6481.0002-20.6063.0007-30.6063.0007-35.6063.0007-45.6063.0006

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 81/2013 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κ.Α.: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ: 15.6699.0022-15.6481.0002-20.6063.0007-30.6063.0007-35.6063.0007-45.6063.0006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια συσσιτίων - τροφίμων για τις ανάγκες των νομικών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια συσσιτίων - τροφίμων για τις ανάγκες των νομικών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια συσσιτίων - ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ τροφίμων για τις ανάγκες των νομικών ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ προσώπων του Δήμου Κατερίνης ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙ 25/09/2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου οικονομικού έτους 2013 1 ΠΟΣΟ ΜΕΛΕΤΗΣ: 44.356,91 1. ΜΕΛΕΤΗ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα: Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού ΜΕΛΕΤΗ

Προς: Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα: Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι 28 /01/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π.: 2041 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Δ/νση: Κίρκης & Μίνωος 8 Τηλ.-Φαξ: 210-6083826 Email: prosxolag@gmail.com Προς: Δ/νση Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Όσον αφορά τις πρώτες ύλες και τα τελικά προϊόντα του Προγράμματος, θα πρέπει να τηρούνται αυστηροί όροι και προϋποθέσεις για ζητήματα υγιεινής, ασφάλειας και ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ-ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προμήθεια ειδών διατροφής-τροφίμων Αριθμός Μελέτης: 144/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002570044 2015-02-11

15REQ002570044 2015-02-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ Ημερομηνία : 10-02-2015 Αρ. Πρωτοκ: Φ/Λ/17/1741

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤ ΕΥΣΗ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤ ΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πετρούπολη, 26/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 6875 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ & ΠΑΙΔΕΙΑ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤ ΕΥΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΤ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 6.617,82

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΤ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 6.617,82 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.) ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΤ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α 1 : Είδη κρεοπωλείου CPV: 15111200-1, 15112130-6, 15113000-3, 15115100-8 Γενικά:

ΟΜΑ Α 1 : Είδη κρεοπωλείου CPV: 15111200-1, 15112130-6, 15113000-3, 15115100-8 Γενικά: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 71202 ΑΡΜΟ ΙΟΣ :Τζανιδάκης Βασίλης Τηλ.: 2813409185-186-189-403 Fax: 2810-229207 E-mail : prom@heraklion.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος 24/10/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : - 36065 - ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ /ΝΣΗ : ΚΑΝΑΡΗ 3 ΤΚ 145 65 ΑΝΟΙΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 1.04.2013 7ηΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 1947

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 1.04.2013 7ηΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 1947 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 1.04.2013 7ηΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 1947 ΠΡΟΣ Κάθε ενδιαφερόµενο ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την συµµετοχή σας στο διαγωνισµό «ιάφορα Προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Μελέτης : 15/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Μελέτης : 15/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Μελέτης : 15/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Πύδνας Κολινδρού, ΔΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Υ. Δήμου Πύδνας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Α. ΤΡΟΦΙΜΑ 1. Ελαιόλαδο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Θα πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Αριθ. 6/2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ.: 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Τηλ.: 2655 3 60300, -323 FAX:.

ΜΕΛΕΤΗ Αριθ. 6/2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ.: 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Τηλ.: 2655 3 60300, -323 FAX:. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ: 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Τηλ: 2655 3 60300, -323 FAX: : 2655 3 24000 ΜΕΛΕΤΗ Αριθ 6/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ειδών Φρέσκου γάλατος, Παντοπωλείου,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 2 ο. Πρόγραμμα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ. Εκπαίδευση στην πυραμίδα της υγιεινής διατροφής ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ 2 ο. Πρόγραμμα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ. Εκπαίδευση στην πυραμίδα της υγιεινής διατροφής ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πρόγραμμα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤA ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΜΕ 4 ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νίκαια : 20/11/2014 Αρ.Πρωτ.: 77080

Νίκαια : 20/11/2014 Αρ.Πρωτ.: 77080 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 213-2075241,398,326

Διαβάστε περισσότερα

. Β. Τρόπος υποβολής των προσφορών. + ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

. Β. Τρόπος υποβολής των προσφορών. + ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ + ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΤΕΡΜΑ ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: EΛΕΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2382350522 / FAX : 2382082362

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Όσον αφορά τις πρώτες ύλες και τα τελικά προϊόντα, θα πρέπει να τηρούνται αυστηροί όροι και προϋποθέσεις για ζητήματα υγιεινής, ασφάλειας και ποιότητας σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014 Πληροφορίες: Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο: 214-4141339 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια 70.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου Γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηρικτικό υλικό για τη διεξαγωγή. της παρουσίασης. «Μαθαίνω για τις ΟΜΑΔΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» σε μαθητές Νηπιαγωγείου, Α και Β τάξεων Δημοτικού

Υποστηρικτικό υλικό για τη διεξαγωγή. της παρουσίασης. «Μαθαίνω για τις ΟΜΑΔΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» σε μαθητές Νηπιαγωγείου, Α και Β τάξεων Δημοτικού Υποστηρικτικό υλικό για τη διεξαγωγή της παρουσίασης «Μαθαίνω για τις ΟΜΑΔΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» σε μαθητές Νηπιαγωγείου, Α και Β τάξεων Δημοτικού Διαφάνεια 1: Η παρουσίαση έχει ως σκοπό να εκπαιδεύσει τα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-12-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-12-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 629 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1029 / 2013 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 558.569,74 με Φ. Π. Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 558.569,74 με Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου» K. Μ. : Π118 /2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 558.569,74 με

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/120074 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/120074 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος,13/09/2011 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/120074 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Τα τρόφιμα που περιέχουν υδατάνθρακες (γάλα, φρούτα, δημητριακά, όσπρια κλπ) αυξάνουν την

Τα τρόφιμα που περιέχουν υδατάνθρακες (γάλα, φρούτα, δημητριακά, όσπρια κλπ) αυξάνουν την Τα τρόφιμα που περιέχουν υδατάνθρακες (γάλα, φρούτα, δημητριακά, όσπρια κλπ) αυξάνουν την γλυκόζη στο αίμα. Ανάλογα με το αν είναι απλοί υδατάνθρακες (ζάχαρη, χυμοί φρούτων, μέλι κλπ) ή σύνθετοι υδατάνθρακες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ. Αποφ. 1930/03-12-2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ. Αποφ. 1930/03-12-2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ. Αποφ. 930/03-2-204 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 47 ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ.2410 51 5043 FAX.2410 51 5054 ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ. ΤΑ ΜΕΛΗ α.

ΤΗΛ.2410 51 5043 FAX.2410 51 5054 ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ. ΤΑ ΜΕΛΗ α. ΠΡΟΣ : 110 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ ΤΗΛ.2410 51 5043 FAX.2410 51 5054 ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για την περιοδική προµήθεια Eιδών SUPER MARKET, ως η συνηµµένη κατάσταση, προς κάλυψη των αναγκών της 110 ΠΜ (της Λέσχης και

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός μελέτης : 5019 / 2014 ΓΕΝΙΚΗ - ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αριθμός μελέτης : 5019 / 2014 ΓΕΝΙΚΗ - ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ" Αριθμός μελέτης : 5019 / 2014 ΓΕΝΙΚΗ - ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΘΡΟ 1ο (Αντικείμενο της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προµήθεια

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προµήθεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερµούπολη 19-06-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Π. οικ. 2731 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΗΜ.ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ /ΝΣΗ ΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΑΜΑ 29-1-2015 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.1095 ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΜΑ TK 74052 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Για την προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: 748ΡΩΚΑ-Ζ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Αντιοξειδωτικά στην διατροφή μας

Αντιοξειδωτικά στην διατροφή μας Χάρις Μαραθεύτη Κλινική Διαιτολόγος Διατροφολόγος τηλ: 99-720235 email: harismaratheftis@hotmail.com Αντιοξειδωτικά στην διατροφή μας Τα τελευταία 50 χρόνια οι διατροφικές μας συνήθειες άλλαξαν δραστικά.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΚΟΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΚΟΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Έρευνα σχετικά με τις θερμίδες και τα συντηρητικά τροφίμων ευρείας κατανάλωσης, την αναγραφή τους στις συσκευασίες καθώς και παρατηρήσεις και συμπεράσματα από την έρευνα. Αλεξάνδρα Κατωπόδη Θεοδώρα Μπούτση

Διαβάστε περισσότερα

Μαγειρεύουµε οικογενειακά!

Μαγειρεύουµε οικογενειακά! Μαγειρεύουµε οικογενειακά! Μαγειρεύουµε οικογενειακά! Το φθινόπωρο ήρθε για τα καλά! Και αναµφισβήτητα είναι η εποχή που σηµατοδοτεί τα νέα ξεκινήµατα. Ας κάνουµε λοιπόν όλοι µαζί ένα γευστικό ξεκίνηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :11311 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα» (CPV 15000000-8)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα» (CPV 15000000-8) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα: 1. Τεχνική Έκθεση Τεχνικές Προδιαγραφές- Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 2. Διακήρυξη 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων-Ειδικοί Όροι 4.

Περιεχόμενα: 1. Τεχνική Έκθεση Τεχνικές Προδιαγραφές- Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 2. Διακήρυξη 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων-Ειδικοί Όροι 4. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αρ.Μελέτης: 3 /2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. ΤΗΣ Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

B ΠΡΩΙΝΟ: 1η ΗΜΕΡΑ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ: Ένα άπαχο γιαούρτι με γεύση φρούτων. ΓΕΥΜΑ ΚΑΙ ΒΡΑΔΙΝΟ: ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΑΛΑ ΚΡΕΜ SLIMMER

B ΠΡΩΙΝΟ: 1η ΗΜΕΡΑ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ: Ένα άπαχο γιαούρτι με γεύση φρούτων. ΓΕΥΜΑ ΚΑΙ ΒΡΑΔΙΝΟ: ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΑΛΑ ΚΡΕΜ SLIMMER SLIMMER ΧΑΣΤΕ ΒΑΡΟΣ ΑΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1η ΗΜΕΡΑ B ΠΡΩΙΝΟ: Καφές ή πράσινο τσάι ή ρόφημα από βότανα. Ένα πορτοκάλι ή δύο μέτρια ακτινίδια ή τρία ξερά δαμάσκηνα. Ένα φλιτζάνι άπαχο φρέσκο γάλα (1,5% λιπαρά) με

Διαβάστε περισσότερα

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό Αριθ. Πρωτ.:24824 Ηµεροµηνία:18/12/2014 Πληροφορίες: Μ ιτσώρη Αγγ. Τηλέφωνο: 2144141191 E-mail: abitsori@ stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ελαστικών ειδών. ΣΧΕΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγευμα: Μια απαραίτητη και υγιεινή συνήθεια

Πρόγευμα: Μια απαραίτητη και υγιεινή συνήθεια Πρόγευμα: Μια απαραίτητη και υγιεινή συνήθεια www.cydadiet.org www.iph.com.cy Προσφορά Συνδέσμου Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου σε συνεργασία με την εταιρεία Iacovos Photiades Foodstuff Suppliers

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Έχοντας υπόψη: Α. Τις διατάξεις:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Έχοντας υπόψη: Α. Τις διατάξεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Μουδανιά 26-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ: 5140/26-02-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Μ. Αλεξάνδρου 26 Πληροφορίες: Γρηγόρης Θεοφανίδης Τηλέφωνο: 2373350258 Fax: 2373065791

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 3 / 4 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013 Από την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υγειονομική Διάταξη αναφορικά με κανόνες υγιεινής και καθορισμό προϊόντων που διατίθενται από τα κυλικεία δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων.

ΘΕΜΑ: Υγειονομική Διάταξη αναφορικά με κανόνες υγιεινής και καθορισμό προϊόντων που διατίθενται από τα κυλικεία δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Τμήμα Γ, Τμήμα ΣΤ Αθήνα 31/7/2006 Αρ. Πρωτ. ΔΥ1γ/Γ.Π./οικ.93828 ΘΕΜΑ: Υγειονομική Διάταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 10/02/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 10/02/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 10/02/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:3803 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ, ΨΑΡΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια νωπού χοιρινού κρέατος το οποίο θα χορηγηθεί σε άπορους δηµότες κατά τις ηµέρες των εορτών του Χριστουγέννων 2015 και την προµήθεια αρνίσιου κρέατος

Διαβάστε περισσότερα

Υπολιπιδαιμική Δίαιτα

Υπολιπιδαιμική Δίαιτα Υπολιπιδαιμική Δίαιτα ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ Ψωμί ολικής αλέσεως, ζυμαρικά, φρυγανιές, ρύζι Κρουασάν, τσουρέκι, ζαχαρωμένα δημητριακά ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ Αποβουτυρωμένο γάλα, άπαχα τυριά, άπαχο γιαούρτι, ασπράδια αυγού,

Διαβάστε περισσότερα

Γάλα ιατηρήστε το στο ψυγείο

Γάλα ιατηρήστε το στο ψυγείο Σηµειώσεις για τον καθηγητή Γάλα ιατηρήστε το στο ψυγείο Βασικές γνώσεις Ο όρος γάλα, ως βασικό τρόφιµο, χωρίς κανένα προστεθειµένο επίθετο, ισχύει συνήθως για το αγελαδινό γάλα που είναι φρέσκο, πλήρες,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ 21/11/2014 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Αριθμ. Πρωτ. 2535 (ΕΠΑ.Σ.-ΙΕΚ) ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ Ταχ. Δ/νση: 49 Ο χλμ Λεωφ.Σουνίου Τ.Κ. 19013, Ανάβυσσος ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ. Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ Απόφ. Δημάρχου: 230 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 19329 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/11/2014 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ Απόφ. Δημάρχου: 230 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 19329 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/11/2014 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ Απόφ. Δημάρχου: 230 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 19329 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/11/2014 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΘΕΜΑ: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Δ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΕΡΟΣ Δ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΡΟΣ Δ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμός Όνομα 0. Όλες οι κατηγορίες τροφίμων 01. Γαλακτοκομικά προϊόντα και ανάλογα 01.1 Μη αρωματισμένο παστεριωμένο και αποστειρωμένο γάλα (συμπεριλαμβανομένου του αποστειρωμένου

Διαβάστε περισσότερα

17/7/2015 & & 2.960 74 3,90 / 11.544,00 11.544,00 23% 2.655,12 14.199,12 & &

17/7/2015 & &    2.960  74 3,90 / 11.544,00 11.544,00 23% 2.655,12 14.199,12 & & ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (επί ποινή αποκλεισµού) Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της εταιρείας παρασκευής γευµάτων µε δυναµικότητα παραγωγής τουλάχιστον 1.000 µερίδων ηµερησίως. Άδεια κυκλοφορίας των αυτοκινήτων που

Διαβάστε περισσότερα

από 05/12 έως 12/12/2013

από 05/12 έως 12/12/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αναλήψεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΡΝΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΡΝΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΡΝΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΡΝΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ : ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΑΡ. ΜΕΛ. 08/2012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΡΝΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΡΝΑΙΑΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εύκολες, δροσερές, καλοκαιρινές συνταγές

Εύκολες, δροσερές, καλοκαιρινές συνταγές Εύκολες, δροσερές, καλοκαιρινές συνταγές Εύκολες, δροσερές, καλοκαιρινές συνταγές Θάλασσα, ήλιος, παιχνίδια στην άμμο... Το καλοκαίρι είναι υπέροχο! Και μπορεί να γίνει ακόμη πιο υπέροχο αν το απολαύσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ήµος Γρεβενών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προµήθεια φρέσκου γάλακτος (έτος 2012) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 36.681,43 Ευρώ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Τεχνικές Προδιαγραφές -Τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

2. Όταν πίνουμε όλοι μαζί λέμε... Καλή όρεξη! τον λογαριασμό, παρακαλώ! στην υγεία μας!

2. Όταν πίνουμε όλοι μαζί λέμε... Καλή όρεξη! τον λογαριασμό, παρακαλώ! στην υγεία μας! 1. Βρέστε την άσχετη λέξη 2. Μήλο/ κιμά/ αχλάδι/ σταφύλι/ καρπούζι 3. Μουσακάς/ γεμιστά/ τζατζίκι/ γάλα/ φασολάδα 4. Μοσχάρι/ χοιρινό/ ψάρι/ κοτόπουλο/ μπριζόλα 5. Αλάτι/ λάχανο/ μαρούλι/ κρεμμύδι/ σκόρδο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική έκθεση 2. Τεχνικές Προδιαγραφές 3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 4. Συγγραφή υποχρεώσεων 5. Διακήρυξη ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηγουμενίτσα, 28/04/2015

Ηγουμενίτσα, 28/04/2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ.: κα Ειρήνη Γρίβα Τηλ. Επικοιν.:26653 61213 Τηλ. Φαξ: 26650 29119 Ηγουμενίτσα, 28/04/2015 Αρ. πρωτ. 8667 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Έχοντας υπόψη: Α. Τις διατάξεις:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Έχοντας υπόψη: Α. Τις διατάξεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Μουδανιά 26-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ: 5127/26-02-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Μ. Αλεξάνδρου 26 Πληροφορίες: Γρηγόρης Θεοφανίδης Τηλέφωνο: 2373350258 Fax: 2373065791

Διαβάστε περισσότερα

Αυτάρκεια Αγροτικών ιατροφικών Προϊόντων

Αυτάρκεια Αγροτικών ιατροφικών Προϊόντων Αυτάρκεια Αγροτικών ιατροφικών Προϊόντων ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 Σχεδόν σταθερή παραμένει η αυτάρκεια αγροτικών διατροφικών προϊόντων φυτικής και ζωικής παραγωγής για το έτος 2011, σε σχέση με τη προηγούμενη δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΙΜΑ ΓΛΥΚΑ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

ΕΤΟΙΜΑ ΓΛΥΚΑ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΟΙΜΑ ΓΛΥΚΑ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΓΡΙΟΚΕΡΑΣΟ ΣΕ ΣΙΡΟΠΙ ΑΝΘΟΣ ΣΕ ΣΙΡΟΠΙ ΑΧΛΑΔΙ ΣΕ ΣΙΡΟΠΙ ΒΑΤΟΜΟΥΡΟ ΜΑΥΡΟ ΣΕ ΣΙΡΟΠΙ ΒΕΡΙΚΟΚΟ ΣΕ ΣΙΡΟΠΙ ΣΕ ΣΙΡΟΠΙ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟ ΣΕ ΣΙΡΟΠΙ ΕΛΙΑ ΣΕ ΣΙΡΟΠΙ ΚΑΡΟΤΟ ΒΑΒΥ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ENA FOOD CASH & CARRY

ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ENA FOOD CASH & CARRY Οι 15νθήμερο ΑΠΙΣΤΕΥΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Απίστευτες ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ προσφορές ισχύουν από 17/02/2011 έως 02/03/2011 ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ENA FOOD CASH & CARRY ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ JACOBS ΕΚΛΕΚΤΟΣ 250g µε 12 τεµάχια

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Καλοκαιρινό CAMP Ποδοσφαίρου για παιδιά ηλικίας 6-14 ετών. Φρέσκα Φρούτα. Μπανάνα, νεκταρίνια κ.α. Παστέλι. Μπάρες Δημητριακών

1 ο Καλοκαιρινό CAMP Ποδοσφαίρου για παιδιά ηλικίας 6-14 ετών. Φρέσκα Φρούτα. Μπανάνα, νεκταρίνια κ.α. Παστέλι. Μπάρες Δημητριακών Menu 16-Ιουνίου έως 4-Ιουλίου 2014 1 ο Καλοκαιρινό CAMP Ποδοσφαίρου για παιδιά ηλικίας 6-14 ετών Συσκευασμένο κοκτέιλ Φρούτων σε χυμό. Ροδάκινο, Αχλάδι, Σταφύλι, Ανανάς,Κεράσι, Παπάγια σε χυμό φρούτων.

Διαβάστε περισσότερα

Συνταγές της Άνοιξης

Συνταγές της Άνοιξης Μύρισε Άνοιξη και η ΓΙΩΤΗΣ σάς προτείνει µοναδικές συνταγές για το τραπέζι σας! Χρησιµοποιήστε αγαπηµένα προϊόντα ΓΙΩΤΗΣ που σας δίνουν µαγειρικές και ζαχαροπλαστικές λύσεις για τις καθηµερινές απολαύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Μπαλτατζή 32 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 1 Ο ΕΤΟΣ ΕΠΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ 2011 2012

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 1 Ο ΕΤΟΣ ΕΠΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ 2011 2012 ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 1 Ο ΕΤΟΣ ΕΠΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ 2011 2012 ΜΑΘΗΜΑ : Γνωρίζοντας τις Τροφές Οι συμμετέχουσες Μαθήτριες και συμμετέχοντες Μαθητές ΖΑΚΥΝΘΙΝΑΚΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΒΑΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 620/13/16-04-20132013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9,

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 08-10-2015. Αριθ. Πρωτ. :17824 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Θεσσαλονίκη 08-10-2015. Αριθ. Πρωτ. :17824 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 08-10-2015 Αριθ. Πρωτ. :17824

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΟΛΑΟΙ : 24/12/2014 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 11114 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΛΑΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενώ ο Πίνακας (2) αναφέρεται στους ροορισµούς ου µ ορεί να ροκύψουν ε ι λέον ή να αντικαταστήσουν τους ροορισµούς της ρόσκλησης.

Ενώ ο Πίνακας (2) αναφέρεται στους ροορισµούς ου µ ορεί να ροκύψουν ε ι λέον ή να αντικαταστήσουν τους ροορισµούς της ρόσκλησης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Ο

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Ο Αντικείμενο προμήθειας Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων και οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια της σίτισης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2071/07-03-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2071/07-03-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: ΒΙΚ3ΩΚΑ-Α25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια Τροφίµων, για την κάλυψη των Αναγκών της Παιδικής Εξοχής - Κατασκήνωσης Καλαθά Χανίων.

Προµήθεια Τροφίµων, για την κάλυψη των Αναγκών της Παιδικής Εξοχής - Κατασκήνωσης Καλαθά Χανίων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χανιά 25.06.2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ. 50807 ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πληροφ. Μαρία Μαρµαριτσάκη Τηλ. 2821341692 www.chania.gr Προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρίθ. Μελέτης: 3/2015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α Ο κλάδος της μεταποίησης ή / και εμπορίας των Γεωργικών Προϊόντων απαιτεί συνέχιση της στήριξης των επενδύσεων, κατά τομέα, ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια Λαµ τήρων

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια Λαµ τήρων ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.: Ηµεροµηνία: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: E-mail: 7140 15/05/2013 Γ. Νικολακάκης 210 5194605 gnikolakakis@ametro.gr ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤΙΚΑ: MR-267032 ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

α/α Είδος ποσότητα 1 ΚΟΡΝ-ΦΛΕΙΞ ΧΥΜΑ Κιλ. 10

α/α Είδος ποσότητα 1 ΚΟΡΝ-ΦΛΕΙΞ ΧΥΜΑ Κιλ. 10 ΘΕΜΑ «Προμήθεια ειδών παντοπωλείου με ανάθεση κατόπιν συλλογής προσφορών» Σας ενημερώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά Τζάνειο θα προβεί στην προμήθεια των παρακάτω ειδών παντοπωλείου: α/α Είδος ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα