ÑÉÆÁÑÅÉÏó ÅÊÊËÇÓÉÁÓÔÉÊÇ Ó ÏËÇ ÄÉÏÉÊÇÓÇ ÂÁÓ. ÓÏÖÉÁÓ 51 - ÁÈÇÍÁ ôçë FAX

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ÑÉÆÁÑÅÉÏó ÅÊÊËÇÓÉÁÓÔÉÊÇ Ó ÏËÇ ÄÉÏÉÊÇÓÇ ÂÁÓ. ÓÏÖÉÁÓ 51 - ÁÈÇÍÁ-106 76 ôçë. 210.72.10.661 FAX. 210.72.28.736 e-mail : Info@rizarios."

Transcript

1 ÑÉÆÁÑÅÉÏó ÅÊÊËÇÓÉÁÓÔÉÊÇ Ó ÏËÇ ÄÉÏÉÊÇÓÇ ÂÁÓ. ÓÏÖÉÁÓ 51 - ÁÈÇÍÁ ôçë FAX áèçíá, 20 Ιουλίου 2015 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το Ίδρυμα της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής (εφεξής Ρ.Ε.Σ.), σύμφωνα με την από απόφαση του Πολυμελούς του Συμβουλίου, προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά σε σχέση με την τιμή και την ποιότητα, για την παροχή γευμάτων (catering) προς σίτιση των μαθητών του Οικοτροφείου της, όπως ειδικότερα αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι που επισυνάπτεται στην παρούσα και διανέμεται από τη Γραμματεία του Ιδρύματος καθημερινώς από ώρα 9:00 μέχρι 13:00 ή παρέχεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Ιδρύματος 1. Τόπος των προσφερομένων υπηρεσιών: Τα Διδακτήρια του Ιδρύματος επί της ο δού Ριζάρη αρ. 1 στο Χαλάνδρι Αττικής. 2. Αριθμός σιτιζομένων ημερησίως : (άρθρο 41). 3. Ημερήσια γεύματα: δύο (2), μεσημέρι βράδυ. 4. Διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης: Από την υπογραφή της (σύμβασης) και μέχρι την , οπότε λύεται αυτομάτως. Κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στη σύμβαση που θα υπογραφεί. 5. Η κατακύρωση θα γίνει για το σύνολο της προμήθειας. 6. Τεύχη Διακήρυξης διανέμονται στους ενδιαφερομένους από τα Γραφεία Διοικήσεως του Ιδρύματος, Λεωφ. Βασ. Σοφίας αριθμ. 51, 4ος όροφος, τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 9:00 μέχρι 14: Η παρούσα διακήρυξη και τα Παραρτήματα που τη συνοδεύουν θα αναρτηθούν επίσης στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος 8. Πληροφορίες δίδονται από τη Γραμματεία στο τηλέφωνο καθημερινώς από ώρα 9:00 μέχρι 13: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, εφόσον συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις 1

2 των όρων της παρούσης, έχουν : 9.1. όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν στην Ελλάδα ή την ΕΕ εμπόριο ή χονδρεμπόριο ή βιομηχανία των παραπάνω ειδών, 9.2. συνεταιρισμοί των εις την προηγούμενη παράγραφο αναφερομένων προσώπων, 9.3. ενώσεις ή κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 10. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν με απόδειξη στη Γραμματεία της Ρ.Ε.Σ. (Βασ. Σοφίας 51, 4 ος όροφ.), με οποιοδήποτε τρόπο (με courier ή αυτοπροσώπως, ή με εκπρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο), σε κλειστόσφραγισμένο φάκελο, μέχρι την 13:00 της 4 ης Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 9:00 13: Επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στο Ίδρυμα με οποιοδήποτε άλλο τρόπο από τον οριζόμενο ή εκπρόθεσμα. 12. Το άνοιγμα και καταγραφή των οικονομικών προσφορών θα λάβει χώρα αμέσως μετά τη λήξη της άνω προθεσμίας στα Γραφεία Διοικήσεως του Ιδρύματος (Βασ. Σοφίας 51, 4ος όροφ.), ενώπιον Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού που θα ορισθεί από το Πολυμελές Συμβούλιο της Ρ.Ε.Σ Η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, όσων υποψηφίων τα προσκομισθέντα έγγραφα έχουν κριθεί πλήρη, θα γίνει από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού εντός (δέκα) 10 εργασίμων ημερών από την ημέρα του διαγωνισμού και αφού κληθούν προηγουμένως οι υποψήφιοι να προσκομίσουν δείγματα των προσφερομένων ειδών διατροφής προς αξιολόγηση και να παράσχουν διευκρινίσεις ή βελτιώσεις, αν ζητηθεί. 14. Η κλήση σε κάθε φάση της διαδικασίας και η γνωστοποίηση του αποτελέσματος θα γίνει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση που θα έχει δηλώσει εγγράφως κάθε υποψήφιος. 15. Η ανάδειξη του προσωρινού μειοδότη θα γίνει με απόφαση του Πολυμελούς Συμβουλίου, το οποίο δεν δεσμεύεται από τη γνώμη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού. 16. Η προς τον επιλεγέντα Ανάδοχο κοινοποίηση της Απόφασης προσωρινής κατακύρωσης έχει την έννοια της πληροφόρησης και όχι της σύναψης Συμβάσεως. 17. Χρόνος ισχύος των προσφορών είναι (εξήντα) 60 ημέρες από την ημέρα λήξεως της προθεσμίας υποβολής. Σε περίπτωση ματαίωσης και επανάληψης του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν νέες προσφορές, εφόσον έχει παρέλθει η άνω 2

3 60νθήμερος προθεσμία. 18. Αυτός που θα επιλεγεί προσωρινώς υποχρεούται να προσέλθει προς υπογραφή της συμβάσεως κατόπιν προσκλήσεως που θα λάβει χώρα εντός δέκα (10) ημερών από τη γνωστοποίηση της απόφασης του Π.Σ., υπόδειγμα της οποίας κατά τα βασικά μέρη της επισυνάπτεται στην παρούσα ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV. Σε περίπτωση αρνήσεως του ή μη προσελεύσεως εντός της ταχθείσης προθεσμίας, ο προσωρινώς αναδειχθείς θα εκπίπτει αυτοδικαίως και το Πολυμελές Συμβούλιο της Ρ.Ε.Σ. θα δύναται, κατά την ελεύθερη κρίση του είτε να καλέσει τον επόμενο κατά σειρά βαθμολόγησης υποψήφιο είτε να επαναλάβει το διαγωνισμό. 19. Ρητώς διευκρινίζεται ότι η Ρ.Ε.Σ. δεν δεσμεύεται από την ανακοίνωση αυτή για το χρόνο οριστικής επιλογής και αναδείξεως προμηθευτή και διατηρεί γενικά το δικαίωμά της, ακόμη και μετά την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου, να ζητήσει βελτίωση της επιλεγείσης προσφοράς, τροποποίηση των όρων, ακόμη δε δύναται ελευθέρως να ματαιώσει ή επαναλάβει το διαγωνισμό κατά πάντα χρόνο και μέχρι την υπογραφή της συμβάσεως, χωρίς ουδείς των διαγωνιζομένων να αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση εξ οιασδήποτε αιτίας. 20. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Η προσφορά, επί ποινή απόρριψης της συνολικώς, πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής: Την «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (σε κλειστό φάκελο) η οποία θα περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα για τον ποιοτικό έλεγχο του προϊόντος στοιχεία (υλικοτεχνική υποδομή της εταιρείας, χρησιμοποιούμενα υλικά, τόπος προέλευσης, ποιότητα, βαθμολόγηση, στοιχεία που να αποδεικνύουν την εμπειρία του διαγωνιζομένου κ.λ.π.) Την «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (σε κλειστό φάκελο), η οποία θα περιλαμβάνει τιμή μονάδος ανά γεύμα κατ άτομο σε ευρώ χωρίς Φ.Π.Α ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στο διαγωνισμό, ανεγνωρισμένης Τράπεζας σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα υπόδειγμα ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, και Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται παρακάτω στην παρούσα. 21. Η προσφορά πρέπει να καλύπτει το σύνολο της προμήθειας και όχι μέρος αυτής. Προσφορές που θα αφορούν είδη με ουσιώδεις διαφορές των στην παρούσα προκήρυξη α ναγραφομένων ή που περιέχουν όρους περιοριστικούς ή αντικείμενους προς τους όρους της παρούσης ή υπό αίρεση ή εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές θα απορρίπτονται. 22. Όσον αφορά στην Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής διευκρινίζεται ότι όλοι οι 3

4 συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν στο Ταμείο της Σχολής μαζί με την προσφορά και εγγύηση, σύμφωνα με τα παραπάνω, οριζόμενη στο ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ ( 2.000,00), με εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας, η οποία θα αποδοθεί ένα μήνα μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού. Αυτός που θα αναδειχθεί προσωρινός Α νάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει την ημέρα υπογραφής της συμβάσεως νέα ισόποση ( 2.000,00) εγγυητική επιστολή, ισχύος τουλάχιστον δύο (2) μήνες πέραν του χρόνου λήξεως της συμβάσεως, σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα υπόδειγμα ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III, η οποία θα παραμείνει στο Ταμείο της Σχολής ατόκως, ως εγγύηση καλής εκτελέσεως και θα του αποδοθεί μετά την σύμφωνη προς τους όρους του παρόντος ολοσχερή εκτέλεση της προμήθειας. Ως προς το περιεχόμενο των εγγυητικών επιστολών ισχύουν οι διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής θα πρέπει να έχει χρονική ι σχύ ένα (1) τουλάχιστον μήνα μετά το χρόνο λήξης ισχύος της Προσφοράς. Στην περίπτωση μη προσέλευσης ή άρνησης της υπογραφής της σύμβασης, καταπίπτει υπέρ της Ρ.Ε.Σ. η εγγύηση ή η εγγυητική επιστολή συμμετοχής που έχει κατατεθεί λόγω ποινικής ρήτρας, υποχρεούμενος σε αποκατάσταση κάθε ζημίας της Ρ.Ε.Σ. από την αιτία αυτή και ειδικότερα από τη διαφορά τιμής που θα επιβαρυνθεί για την αναπλήρωση της προμήθειας φαγητού από άλλον προμηθευτή μέχρι την ολοκλήρωση νέου διαγωνισμού. 23. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται αντί εγγυητικής επιστολής να καταθέσουν το ποσό αυτής σε μετρητά στο Ταμείο του Ιδρύματος, το οποίο θα αναλάβουν ατόκως μετά την σύμφωνη προς τους όρους του παρόντος ολοσχερή εκτέλεση της προμήθειας. 24. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΑ. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά σε σχέση με την τιμή και την ποιότητα και με βάση τον τύπο: 50% Χ βαθμολογία ποιότητας υποψηφίου / υψηλότερη επιτευχθείσα βαθμολογία μεταξύ των υποψηφίων + 50% Χ μικρότερη οικονομική προσφορά μεταξύ όλων των υποψηφίων / οικονομική προσφορά υποψηφίου. Η βαθμολογία ποιότητος ορίζεται από βαθμούς. Η οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνει τιμή μονάδος ανά γεύμα κατ άτομο σε ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία. Κατά την αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, που περιλαμβάνεται στη βαθμολογία του κριτηρίου της ποιότητας του υποψηφίου, σύμφωνα με την παραπάνω σχέση, θα ληφθεί υπόψη η εμπειρία σε υπηρεσίες μαζικής σίτισης, που έχουν παρασχεθεί από τον υποψήφιο ανάδοχο με τη σημερινή μορφή της επιχείρησης κατά τα τρία (3) προηγούμενα έτη. Συγκεκριμένα, θα ληφθεί υπόψη το πλήθος των αποδεκτών των υπηρεσιών αυ 4

5 τών, ο ημερήσιος μέσος όρος των σιτισθέντων, ο συνολικός κύκλος εργασιών από την παραπάνω μαζική σίτιση (αξία εκτελεσθέντων έργων). Επιπλέον, κατά τη βαθμολόγηση του κριτηρίου της ποιότητας του υποψηφίου, θα συμπεριληφθεί και η αξιολόγηση των δειγμάτων των προσφερομένων ειδών διατροφής από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού. 25. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Πλήρη νομιμοποιητικά έγγραφα των ενδιαφερομένων (νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί, ενώσεις προμηθευτών) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου. Κάθε υποψήφιος ή προσφέρων αποκλείεται από τη διαδικασία διαγωνισμού εφόσον έχει εκδοθεί σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για αδικήματα σχετικά με την ά σκηση της δραστηριότητός του, τη φερεγγυότητά του και την αξιοπιστία του (ενδεικτικώς: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες ενέργειες, πλαστογραφία, συκοφαντική δυσφήμιση κ.λ.π.) Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας, όλων των εμπλεκομένων ασφαλιστικών φορέων Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, α ναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση, καθώς και ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έναρξης των παραπάνω Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του σε αυτό, καθώς και το ειδικό επάγγελμά του, η βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια Δημόσια Αρχή ή Αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν Γεωργικό ή Κτηνοτροφικό επάγγελμα που θα έχει εκδοθεί το τελευταίο τρίμηνο πριν από την υποβολή της προσφοράς του Βεβαίωση ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος ανάλυσης κινδύνων κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP) από τις αρμόδιες Υπηρεσίες ή από κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς Πιστοποίηση ELOT Υπεύθυνη δήλωση: α) ότι δεν εκκρεμεί σε βάρος του διοικητική διαδικασία για παραβάσεις σχετικές με την άσκηση της δραστηριότητός του ή (δεν εκκρεμεί) ανάλογη πειθαρχική διαδικασία ενώπιον οιουδήποτε οργάνου ή αρχής και δεν έχει εκπέσει από 5

6 ανάλογο έργο προμήθειας δημοσίου ή ιδιωτικού φορέα, ως επίσης ότι δεν έχει αποκλεισθεί τελεσίδικα από Δημόσια Υπηρεσία ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου γιατί δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές υποχρεώσεις του Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση όλων των εγγράφων του διαγωνισμού και ότι αποδέχεται όλους τους όρους του ανεπιφυλάκτως. 26. Η έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού από τα παραπάνω καθιστά την προσφορά αυτομάτως απορριπτέα στο σύνολό της με την επιφύλαξη των διατάξεων των επομένων παραγράφων Η έλλειψη πιστοποιητικού δύναται να θεραπευτεί εφόσον προσκομισθεί εντός δύο ημερών από τη διενέργεια του διαγωνισμού (ώρα 14:00) Σε περίπτωση που ορισμένα από τα ανωτέρω Δικαιολογητικά δεν εκδίδονται κατά Νόμον ή δεν καλύπτουν στο σύνολο τους όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του Προσφέροντας ενώπιον Συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη, στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν δύναται να εκδοθούν τα συγκεκριμένα έγγραφα και το λόγο της αδυναμίας αυτής ως και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω δυσμενείς για τον υποψήφιο νομικές καταστάσεις. 27. Η Ρ.Ε.Σ. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει κατά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών οποιοδήποτε πρόσθετο στοιχείο κρίνει απαραίτητο για την αξιοπιστία και τη φερεγγυότητα του προσφέροντος. 28. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού έχει το δικαίωμα να επισκεφθεί τους χώρους παρασκευής φαγητών όλων των υποψηφίων που συμμετέχουν καθώς και να ζητήσει τη συνδρομή οποιουδήποτε κρατικού ελεγκτικού μηχανισμού, χωρίς καμία ειδοποίηση, προκειμένου να διαπιστώσει, εάν τα όσα αναφέρονται στις προσφορές ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. 29. Αποκλείεται της συμμετοχής, ο Προσφέρων εις βάρος του οποίου υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή όταν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις ή έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβα 6

7 σμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις ή έχει καταδικαστεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του διαγωγή ή έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, συναφές με το αντικείμενο του Διαγωνισμού ή την επαγγελματική του ιδιότητα, το οποίο αποδεδειγμένα διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο ενδέχεται να διαθέτουν οι αναθέτουσες αρχές, δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας της Αναθέτουσας Αρχής ή δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή των φόρων και τελών σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας της Αναθέτουσας Αρχής ή είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κάθε φορά ή έ χει αποκλεισθεί τελεσίδικα από Δημόσια Υπηρεσία ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου γιατί δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές υποχρεώσεις του. 30. Τα ανωτέρω αναφερόμενα ισχύουν και για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής, εάν έχουν προβεί σε ίδιες ή αντίστοιχες πράξεις ή παραλείψεις, έχουν υποπέσει στα ίδια ή αντίστοιχα παραπτώματα ή έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες για αυτά νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 31. Η παράδοση γευμάτων θα γίνεται στις εγκαταστάσεις του Οικοτροφείου της Σχολής στο Χαλάνδρι Αττικής, κατόπιν συνεννοήσεως με τον Οικονόμο, με επιμέλεια, κίνδυνο και έξοδα του προμηθευτή και με μεταφορικά μέσα που πληρούν τους όρους του Νόμου περί υγιεινής. 32. Η ενεργοποίηση της συμβάσεως θα αρχίσει εντός δύο ημερών από την επίδοση της εγγράφου ειδοποιήσεως της Σχολής, η δε πληρωμή θα γίνεται τοις μετρητοίς βάσει των υποβαλλομένων από τον προμηθευτή δικαιολογητικών σύμφωνα με το πρόγραμμα πληρωμών της Ρ.Ε.Σ. στο τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα. 33. Η παραλαβή των γευμάτων θα γίνεται από Επιτροπή Παραλαβής της Σχολής, η ο ποία θα συσταθεί με απόφαση του πολυμελούς Συμβουλίου της Ρ.Ε.Σ. και θα ελέγχει την 7

8 ποσότητα και την ποιότητα του παραδιδομένου είδους, απορρίπτουσα τα τυχόν ακατάλληλα και τα μη πληρούντα τους όρους της παρούσης προκηρύξεως. Η ποιότητα μπορεί να ελέγχεται και με χημικές εξετάσεις, τα πορίσματα των οποίων θα είναι υποχρεωτικά για τον προμηθευτή. 34. Εάν απορριφθεί ως ακατάλληλο το προσφερόμενο είδος, για οποιαδήποτε αιτία, ο προμηθευτής υποχρεούται άμεσα να το αντικαταστήσει με άλλο που θα πληροί τους όρους της προκηρύξεως. Ο έλεγχος και η κρίση της ποιότητας ή ποσότητας του χορηγουμένου είδους είναι αποκλειστικό έργο της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής της Σχολής, της οποίας η απόφαση είναι υποχρεωτική για τον προμηθευτή. 35. Την ποσότητα του είδους που προσκομίζεται για παράδοση και που απορρίπτει η Επιτροπή Παραλαβής, ο προμηθευτής υποχρεούται να την παραλάβει αμέσως, με δαπάνη του χωρίς η Σχολή να έχει καμία υποχρέωση για διαφύλαξη αυτής. Κάθε δαπάνη της Σχολής προς φύλαξη ή απομάκρυνση προϊόντων θα βαρύνει τον προμηθευτή. 36. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος για κάθε παράβαση των όρων του παρόντος (ενδεικτικά αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει κατ' εξακολούθηση ουσιώδεις όρους της Σύμβασης που θα υπογραφεί, εφόσον μετά από δύο τουλάχιστον διαδοχικές σχετικές έγγραφες επισημάνσεις της Ρ.Ε.Σ. δεν συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της). Στην περίπτωση αυτή, καταπίπτει υπέρ της Ρ.Ε.Σ. η εγγύηση ή η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που έχει κατατεθεί λόγω ποινικής ρήτρας, υποχρεούμενος σε αποκατάσταση κάθε ζημίας της Ρ.Ε.Σ. από την αιτία αυτή και ειδικότερα από τη διαφορά τιμής που θα επιβαρυνθεί για την αναπλήρωση της προμήθειας φαγητού από άλλον προμηθευτή μέχρι την ολοκλήρωση νέου διαγωνισμού. 37. Η Ρ.Ε.Σ. δικαιούται να αξιώσει από τον Ανάδοχο αποζημίωση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας της από την παράβαση των υποχρεώσεών του. 38. Ο προμηθευτής δεν δικαιούται να εκχωρήσει σε τρίτο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα, ούτε να υποκατασταθεί από τρίτο πρόσωπο στην εκτέλεση του έργου, χωρίς τη ρητή έγγραφη συναίνεση της Ρ.Ε.Σ Η υποβολή προσφοράς και η συμμετοχή στον διαγωνισμό, αποτελεί δήλωση του υποβάλλοντος την προσφορά, ότι αποδέχεται ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσης προκηρύξεως. 40. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Οι χρησιμοποιούμενες για την παρασκευή του φαγητού πρώτες ύλες θα πρέπει 8

9 να είναι ελληνικής προέλευσης, αρίστης ποιότητας, να πληρούν τις αγορανομικές, κτηνιατρικές και υγειονομικές διατάξεις καθώς και τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Η παρασκευή των φαγητών να γίνεται με ελαιόλαδο έξτρα παρθένο, τα κρέατα να είναι νωπά άνευ οστών α' ποιότητας και το κοτόπουλο να είναι μόνο στήθος ή μπούτι, ο δε κιμάς νωπός μοσχαρίσιος Τα ψάρια θα είναι τα μεν μεγάλα (πέρκα, γαλέος, σφυρίδα, ξιφίας, κλπ) κατεψυγμένα, τα δε άλλα (γαύρος, μαρίδα, σαρδέλα, τσιπούρα, λαβράκι κλπ) φρέσκα ιχθυοτροφείου, άπαντα ελληνικής προέλευσης & παραγωγής Φαγητά όπως λαδερά και σούπες θα έχουν τη σωστή αναλογία σε σάλτσα ή υγρό και ρύζι ή ζυμαρικό ή ανάλογο στερεό περιεχόμενο Το τριμμένο τυρί για το σύνολο τον υπό προμήθεια έτοιμων φαγητών, που συνοδεύονται με αυτό, θα παραδίδεται ξεχωριστά σε μεγαλύτερη συσκευασία Το βάρος των φαγητών, ανά μερίδα που καθορίζεται στο Παράρτημα Ι υπολογίζεται σε μαγειρεμένη μορφή Τα σκεύη που θα χρησιμοποιούνται για την παράδοση θα είναι καθαρά και απολυμασμένα, ισοθερμικά και οπωσδήποτε θα είναι σκεπασμένα Να τηρούνται όλοι οι κανόνες υγιεινής στον εξοπλισμό, στην προετοιμασία, παρασκευή και φύλαξη σε όλα τα στάδια μεταφοράς και παράδοσης των φαγητών Τα φαγητά θα παραδίδονται συνολικά και όχι ξεχωριστά κατά μερίδα σε θερμαινόμενο σκεύος το μεν μεσημεριανό έως την 13:30 & το δε δείπνο έως την ώρα 19: Ο αριθμός των μερίδων ημερησίως θα κυμαίνεται αναλόγως προς το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και τον αριθμό των σπουδαστών που θα διαιτώνται εσωτερικώς. Προϋπολογίζεται κατά μέσον όρον αριθμός μερίδων για το μεσημέρι από Δευτέρα έως Παρασκευή και περίπου μέχρι 16 μερίδες το βράδυ τις ίδιες ημέρες. Ο ακριβής αριθμός των μερίδων θα προσδιορίζεται την προηγούμενη ημέρα από τον Οικονόμο της Σχολής. Το Σαββατοκύριακο προϋπολογίζεται αριθμός μερίδων 0 έως 16 μεσημέρι/βράδυ και θα προσδιορίζεται κάθε Παρασκευή μεσημέρι εγγράφως. 42. Ο Ανάδοχος θα δεσμευθεί ότι δύναται να καλύψει τυχόν αυξημένες ανάγκες εφόσον θα έχει ειδοποιηθεί προς τούτο εγγράφως πριν από 24 ώρες. Ως έγγραφη ειδοποίηση θεωρεί 9

10 ται η με τηλεομοιότυπο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 43. Η σύνθεση εκάστου γεύματος και δείπνου θα είναι σύμφωνα με το προτεινόμενο ενδεικτικό πρόγραμμα συσσιτίου με ιδιαίτερη προσοχή κατά τις ημέρες των νηστειών και θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά καθημερινώς κυρίως πιάτο, σαλάτα, τυρί, φρούτο και μία ή δύο φορές την εβδομάδα γλυκό, με ιδιαίτερη προσοχή στην ποιότητα του προσφερόμενου φαγητού, καθώς απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας ετών. 44. Η ποιότητα και η σύνθεση του προσφερόμενου γεύματος και δείπνου θα ελέγχεται κατά τακτά χρονικά διαστήματα, από τον ιατρό της Σχολής και σε καθημερινή βάση από τον Διευθυντή του Οικοτροφείου της Σχολής. 45. Νόμισμα προσφερόμενης τιμής το Ευρώ και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό, αρμόδια δε τα Δικαστήρια των Αθηνών. 46. Η αντισυμβατική συμπεριφορά του αναδόχου αποτελεί λόγο καταγγελίας της συμβάσεως και αποκλεισμού του σε επόμενους διαγωνισμούς της Ρ.Ε.Σ Σε περίπτωση υπέρβασης προθεσμιών παράδοσης η Ρ.Ε.Σ. δύναται να επιβάλει ποινική ρήτρα σε βάρος του Αναδόχου για κάθε καθυστέρηση σε ποσοστό 20% επί της συμβατικής αξίας των παραδοτέων που καθυστέρησαν, η οποία θα παρακρατείται κατά τη μηναία εκκαθάριση του λογαριασμού. 48. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται, αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Ρ.Ε.Σ Σε περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται α ναλογικά με τη συμμετοχή τους στο Έργο σε κάθε ένα από τα Μέλη της. 50. Η άποψη των σιτιζομένων για την ποιότητα και ποσότητα του προσφερομένου φαγητού αποτελεί βασικό κριτήριο αξιολόγησης του τρόπου εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων εκ μέρους του αναδόχου. Αθήνα, 27 Ιουλίου 2015 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 10

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Από Έως ΔΕΥΤΕΡΑ 14/9 ΤΡΙΤΗ 15/9 ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΒΙΔΕΣ ΜΠΟΛΟΝΕΖ, ΤΥΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ ΣΑΛΑΤΑ & ΜΠΡΙΖΟΛΑΚΙΑ ΨΗΤΑ ΜΕ ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ ΦΟΥΡΝΟΥ, ΣΑΛΑΤΑ & ΓΛΥΚΟ ΚΙΣ ΛΟΡΕΝ ΣΑΛΑΤΑ & ΨΑΡΙ ΠΕΡΚΑ ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 16/9 ΓΕΜΙΣΤΑ ΣΑΛΑΤΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ ΤΑΡΑΜΟΣΑΛΑΤΑ & ΠΕΜΠΤΗ 17/9 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/9 ΣΑΒΒΑΤΟ 19/9 ΚΥΡΙΑΚΗ 20/9 ΣΝΙΤΣΕΛ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΕ ΡΥΖΙ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ & ΦΑΚΕΣ ΤΑΡΑΜΟΣΑΛΑΤΑ & ΚΟΤΟΜΠΟΥΚΙΕΣ ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ & ΣΑΛΑΤΑ & ΜΟΣΧΑΡΑΚΙ ΡΑΓΟΥ ΚΑΤΣΑΡΟΛΑΣ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ, ΣΑΛΑΤΑ & ΧΟΙΡΙΝΗ ΤΗΓΑΝΙΑ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ & ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΑ ΜΕ ΜΑΚΑΡΟΝΟΣΑΛΑΤΑ & ΛΑΧΑΝΟΝΤΟΛΜΑΔΕΣ ΑΥΓΟΛΕΜΟΝΟ, ΦΕΤΑ, ΡΙΓΓΑΤΟΝΙ ΜΕ 4 ΤΥΡΙΑ, ΣΑΛΑΤΑ & Από Έως ΔΕΥΤΕΡΑ 21/9 ΤΡΙΤΗ 22/9 ΤΕΤΑΡΤΗ 23/9 ΠΕΜΠΤΗ 24/9 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/9 ΣΑΒΒΑΤΟ 26/9 ΚΥΡΙΑΚΗ 27/9 ΜΟΥΣΑΚΑΣ ΜΕ ΦΕΤΑ & ΣΑΛΑΤΑ & ΦΡΕΣΚΟ ΦΙΛΕΤΟ ΣΟΛΟΜΟΥ ΜΕ ΒΡΑΣΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ & ΡΕΒΥΘΙΑ ΦΟΥΡΝΟΥ ΜΕ ΔΕΝΤΡΟΛΙΒΑΝΟ & ΜΕΛΙΤΖΑΝΟΣΑΛΑΤΑ & ΡΟΛΟ ΚΙΜΑ ΜΕ ΓΛΥΚΟΞΙΝΟ ΓΛΑΣΣΟ ΚΑΙ ΡΥΖΙ, ΣΑΛΑΤΑ & ΓΛΥΚΟ ΑΡΑΚΑΣ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΛΕΜΟΝΑΤΟΣ ΣΑΛΑΤΑ & ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΦΙΛΕΤΟ, ΠΑΤΑΤΕΣ, ΣΑΛΑΤΑ, ΜΠΡΙΖΟΛΕΣ ΨΗΤΕΣ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΟΓΚΡΑΤΕΝ & ΣΑΛΑΤΑ & ΤΟΡΤΕΛΙΝΙΑ ΠΑΡΜΕΖΑΝΑΣ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ ΝΑΠΟΛΙΤΕΝ & ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΣΤΟ ΦΟΥΡΝΟ & ΣΠΑΝΑΚΟΡΥΖΟ & ΣΑΛΑΤΑ & ΚΡΕΠΕΣ ΜΕ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ-ΤΥΡΙ & ΣΑΛΑΤΑ & ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΙΜΑΜ & ΣΑΛΑΤΑ & ΟΜΕΛΕΤΑ, ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ, ΣΑΛΑΤΑ, ΠΑΣΤΙΤΣΙΟ & ΣΑΛΑΤΑ & 11

12 Από Έως ΔΕΥΤΕΡΑ 28/9 ΤΡΙΤΗ 29/9 ΤΕΤΑΡΤΗ 30/9 ΠΕΜΠΤΗ 1/10 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/10 ΣΑΒΒΑΤΟ 3/10 ΚΥΡΙΑΚΗ 4/10 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΓΛΥΚΟΞΙΝΟ ΜΕ ΡΥΖΙ & ΣΑΛΑΤΑ ΣΕΦ & ΜΟΣΧΑΡΑΚΙ ΛΕΜΟΝΑΤΟ ΜΕ ΡΥΖΙ, ΣΑΛΑΤΑ & ΓΛΥΚΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΜΠΡΙΑΜ ΜΕ ΡΥΖΟΣΑΛΑΤΑ & ΧΟΙΡΙΝΟ ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ, ΠΙΤΟΥΛΕΣ & ΣΩΣ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ ΦΑΣΟΛΑΔΑ ΜΕ ΤΑΡΑΜΟΣΑΛΑΤΑ & ΓΑΥΡΟΣ ΤΗΓΑΝΗΤΟΣ, ΧΟΡΤΑ, ΑΡΝΑΚΙ ΨΗΤΟ ΦΟΥΡΝΟΥ ΜΕ ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ ΦΟΥΡΝΟΥ & ΣΑΛΑΤΑ & ΠΙΤΣΑ ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ & ΣΑΛΑΤΑ CEASARS & ΦΙΛΕΤΟ ΨΑΡΙΟΥ ΓΛΩΣΣΑ ΠΑΝΕ ΜΕ ΠΑΤΑΤΟΣΑΛΑΤΑ & ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΓΙΑΧΝΙ & ΡΙΓΓΑΤΟΝΙ ΜΕ ΜΟΤΣΑΡΕΛΑΚΙΑ & ΣΑΛΤΣΑ ΒΑΛΣAΜΙΚΟΥ- ΤΥΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ & ΚΟΛΟΚΥΘΟΚΕΦΤΕΔΕΣ ΝΗΣΤΙΣΙΜΟΙ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ & ΣΑΛΑΤΑ & ΠΑΤΑΤΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ ΜΕ ΦΕΤΑ, ΣΑΛΑΤΑ, ΚΡΕΠΕΣ ΜΕ ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ & ΤΥΡΙΑ & ΣΑΛΑΤΑ & Από Έως ΔΕΥΤΕΡΑ 5/10 ΤΡΙΤΗ 6/10 ΤΕΤΑΡΤΗ 7/10 ΠΕΜΠΤΗ 8/10 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/10 ΣΑΒΒΑΤΟ 10/10 ΚΥΡΙΑΚΗ 11/10 ΜΟΣΧΑΡΑΚΙ ΚΟΚΚΙΝΙΣΤΟ ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ & ΣΑΛΑΤΑ & ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΠΟΥΤΙ ΜΕ ΜΕΛΙ & ΒΑΛΣΑΜΙΚΟ ΜΕ ΡΥΖΙ & ΣΑΛΑΤΑ & ΣΠΑΓΓΕΤΙ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ ΤΟΝΟ- ΝΤΟΜΑΤΑ & ΣΑΛΑΤΑ & ΣΝΙΤΣΕΛ ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΕ ΠΟΥΡΕ & ΣΑΛΑΤΑ & ΓΛΥΚΟ ΓΕΜΙΣΤΑ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ & ΣΑΛΑΤΑ & ΤΣΙΠΟΥΡΑ ΨΗΤΗ, ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΓΕΜΙΣΤΟ ΡΟΛΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ & ΣΑΛΑΤΑ & ΣΟΥΦΛΕ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ & ΣΑΛΑΤΑ & ΚΡΟΚΕΤΕΣ ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΥ ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΕ ΣΩΣ ΤΑΡΤΑΡ & ΣΑΛΑΤΑ & ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΜΕ ΣΑΛΑΤΑ ΠΛΙΓΟΥΡΙ & ΠΙΤΑ ΜΕ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ & ΣΠΑΝΑΚΟΡΥΖΟ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ & ΣΑΛΑΤΑ & ΟΜΕΛΕΤΑ, ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ, ΣΑΛΑΤΑ, ΡΙΓΓΑΤΟΝΙ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΤΥΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ & ΣΑΛΑΤΑ & 12

13 Από Έως ΔΕΥΤΕΡΑ 12/10 ΤΡΙΤΗ 13/10 ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΒΙΔΕΣ ΜΠΟΛΟΝΕΖ, ΤΥΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ ΣΑΛΑΤΑ & ΜΠΡΙΖΟΛΑΚΙΑ ΨΗΤΑ ΜΕ ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ ΦΟΥΡΝΟΥ, ΣΑΛΑΤΑ & ΓΛΥΚΟ ΚΙΣ ΛΟΡΕΝ ΣΑΛΑΤΑ & ΨΑΡΙ ΠΕΡΚΑ ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 14/10 ΓΕΜΙΣΤΑ ΣΑΛΑΤΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ ΤΑΡΑΜΟΣΑΛΑΤΑ & ΠΕΜΠΤΗ 15/10 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/10 ΣΑΒΒΑΤΟ 17/10 ΚΥΡΙΑΚΗ 18/10 ΣΝΙΤΣΕΛ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΕ ΡΥΖΙ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ & ΦΑΚΕΣ ΤΑΡΑΜΟΣΑΛΑΤΑ & ΨΑΡΟΣΟΥΠΑ, ΒΡΑΣΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΜΟΣΧΑΡΑΚΙ ΡΑΓΟΥ ΚΑΤΣΑΡΟΛΑΣ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ, ΣΑΛΑΤΑ & ΧΟΙΡΙΝΗ ΤΗΓΑΝΙΑ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ & ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΑ ΜΕ ΜΑΚΑΡΟΝΟΣΑΛΑΤΑ & ΚΡΟΚΕΤΕΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ, ΣΑΛΑΤΑ, ΡΙΓΓΑΤΟΝΙ ΜΕ 4 ΤΥΡΙΑ, ΣΑΛΑΤΑ & Από Έως ΔΕΥΤΕΡΑ 19/10 ΤΡΙΤΗ 20/10 ΤΕΤΑΡΤΗ 21/10 ΠΕΜΠΤΗ 22/10 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/10 ΣΑΒΒΑΤΟ 24/10 ΚΥΡΙΑΚΗ 25/10 ΣΟΥΤΖΟΥΚΑΚΙΑ ΜΕ ΡΥΖΙ & ΣΑΛΑΤΑ & ΤΣΙΠΟΥΡΑ ΨΗΤΗ ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ & ΓΛΥΚΟ ΡΕΒΥΘΑΔΑ & ΣΑΛΑΤΑ ΠΛΙΓΟΥΡ & ΧΟΙΡΙΝΑ ΣΚΑΛΟΠΙΝΙΑ Α ΛΑ ΚΡΕΜ ΜΕ ΡΥΖΙ & ΣΑΛΑΤΑ & ΚΟΧΥΛΙΑ ΜΕ ΣΠΑΝΑΚΙ & ΚΟΤΟΣΟΥΠΑ, ΒΡΑΣΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΣΠΑΓΓΕΤΙ ΜΠΟΛΟΝΕΖ & ΣΑΛΑΤΑ & ΦΑΡΦΑΛΕΣ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ 4 ΤΥΡΙΑ & ΣΑΛΑΤΑ & ΠΙΤΣΑ ΜΕ ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ & ΣΑΛΑΤΑ & ΠΡΑΣΣΟΠΙΤΑ ΝΗΣΤΙΣΙΜΗ & ΣΑΛΑΤΑ & ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ ΓΕΜΙΣΤΑ ΜΕ ΣΑΛΤΑ ΑΥΓΟΛΕΜΟΝΟ & ΦΕΤΑ & ΦΑΚΕΣ ΜΕ ΣΑΛΑΤΑ ΝΤΑΚΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΕΤΑ) & 2 ΑΥΓΑ ΤΗΓΑΝΗΤΑ, ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ, ΣΑΛΑΤΑ, ΤΥΡΟΠΙΤΑ & ΣΑΛΑΤΑ & 13

14 Από Έως ΔΕΥΤΕΡΑ 26/10 ΤΡΙΤΗ 27/10 ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΡΓΙΑ 28/10 ΠΕΜΠΤΗ 29/10 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/10 ΣΑΒΒΑΤΟ 31/10 ΚΥΡΙΑΚΗ 1/11 ΠΑΣΤΙΤΣΙΟ & ΣΑΛΑΤΑ & ΚΕΜΠΑΠ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ & ΠΙΤΟΥΛΕΣ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ & ΣΑΛΑΤΑ & ΓΛΥΚΟ ΓΕΜΙΣΤΑ, ΠΑΤΑΤΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ, ΣΑΛΑΤΑ, ΚΟΤΟΜΠΟΥΚΙΕΣ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ & ΣΑΛΤΣΑ COCKTAIL & ΣΑΛΑΤΑ & ΦΑΣΟΛΑΔΑ & ΤΑΡΑΜΟΣΑΛΑΤΑ & ΠΑΤΑΤΕΣ ΟΓΚΡΑΤΕΝ, ΣΑΛΑΤΑ, ΚΡΕΑΣ ΚΟΚΚΙΝΙΣΤΟ ΜΕ ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ, ΤΥΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ, ΣΑΛΑΤΑ, ΟΜΕΛΕΤΑ ΓΕΜΙΣΤΗ ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ & ΨΑΡΟΣΟΥΠΑ & ΚΡΕΠΕΣ ΓΕΜΙΣΤΕΣ ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΛΑΖΑΝΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ & ΚΟΛΟΚΥΘΟΚΕΦΤΕΔΕΣ ΜΕ ΜΑΚΑΡΟΝΟΣΑΛΑΤΑ & ΧΟΙΡΙΝΟ ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ, ΠΙΤΟΥΛΕΣ & ΣΩΣ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ & ΣΑΛΑΤΑ & ΚΕΦΤΕΔΑΚΙΑ ΤΗΓΑΝΗΤΑ, ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ, ΣΑΛΑΤΑ, Από Έως ΔΕΥΤΕΡΑ 2/11 ΤΡΙΤΗ 3/11 ΤΕΤΑΡΤΗ 4/11 ΠΕΜΠΤΗ 5/11 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/11 ΣΑΒΒΑΤΟ 7/11 ΚΥΡΙΑΚΗ 8/11 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΓΛΥΚΟΞΙΝΟ ΜΕ ΤΗΓΑΝΗΤΟ ΡΥΖΙ & ΣΑΛΑΤΑ ΣΕΦ & ΜΟΣΧΑΡΑΚΙ ΛΕΜΟΝΑΤΟ ΜΕ ΡΥΖΙ, ΣΑΛΑΤΑ & ΓΛΥΚΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΜΠΡΙΑΜ ΜΕ ΡΥΖΟΣΑΛΑΤΑ & ΧΟΙΡΙΝΟ ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ, ΠΙΤΟΥΛΕΣ & ΣΩΣ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ & ΣΑΛΑΤΑ & ΦΑΣΟΛΑΔΑ ΜΕ ΤΑΡΑΜΟΣΑΛΑΤΑ & ΨΑΡΟΣΟΥΠΑ, ΜΕ ΒΡΑΣΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΑΡΝΑΚΙ ΨΗΤΟ ΦΟΥΡΝΟΥ ΜΕ ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ ΦΟΥΡΝΟΥ & ΣΑΛΑΤΑ & ΠΙΤΣΑ ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ & ΣΑΛΑΤΑ CEASARS & ΦΙΛΕΤΟ ΨΑΡΙΟΥ ΓΛΩΣΣΑ ΠΑΝΕ ΜΕ ΠΑΤΑΤΟΣΑΛΑΤΑ & ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΓΙΑΧΝΙ & ΡΙΓΓΑΤΟΝΙ ΜΕ ΜΟΤΣΑΡΕΛΑΚΙΑ & ΣΑΛΤΣΑ ΒΑΛΣΑΜΙΚΟΥ- ΤΥΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ & ΚΟΛΟΚΥΘΟΚΕΦΤΕΔΕΣ ΝΗΣΤΙΣΙΜΟΙ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ & ΣΑΛΑΤΑ & ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΕ ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ, ΣΑΛΑΤΑ, ΚΡΕΠΕΣ ΜΕ ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ & ΤΥΡΙΑ & ΣΑΛΑΤΑ & 14

15 Από Έως ΔΕΥΤΕΡΑ 9/11 ΤΡΙΤΗ 10/11 ΤΕΤΑΡΤΗ 11/11 ΠΕΜΠΤΗ 12/11 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/11 ΣΑΒΒΑΤΟ 14/11 ΚΥΡΙΑΚΗ 15/11 ΣΟΥΤΖΟΥΚΑΚΙΑ ΜΕ ΡΥΖΙ & ΣΑΛΑΤΑ & ΤΣΙΠΟΥΡΑ ΨΗΤΗ ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ & ΓΛΥΚΟ ΡΕΒΥΘΑΔΑ & ΣΑΛΑΤΑ ΠΛΙΓΟΥΡ & ΧΟΙΡΙΝΑ ΣΚΑΛΟΠΙΝΙΑ Α ΛΑ ΚΡΕΜ ΜΕ ΡΥΖΙ & ΣΑΛΑΤΑ & ΚΟΧΥΛΙΑ ΜΕ ΣΠΑΝΑΚΙ & ΜΟΣΧΑΡΑΚΙ ΚΟΚΚΙΝΙΣΤΟ ΜΕ ΡΥΖΙ, ΣΑΛΑΤΑ, ΣΠΑΓΓΕΤΙ ΜΠΟΛΟΝΕΖ & ΣΑΛΑΤΑ & ΦΑΡΦΑΛΕΣ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ 4 ΤΥΡΙΑ & ΣΑΛΑΤΑ & ΠΙΤΣΑ ΜΕ ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ & ΣΑΛΑΤΑ & ΠΡΑΣΣΟΠΙΤΑ ΝΗΣΤΙΣΙΜΗ & ΣΑΛΑΤΑ & ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ ΓΕΜΙΣΤΑ ΜΕ ΣΑΛΤΑ ΑΥΓΟΛΕΜΟΝΟ & ΦΕΤΑ & ΦΑΚΕΣ ΜΕ ΣΑΛΑΤΑ ΝΤΑΚΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΕΤΑ) & ΨΑΡΟΚΡΟΚΕΤΕΣ, ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ, ΣΑΛΑΤΑ, ΤΥΡΟΠΙΤΑ & ΣΑΛΑΤΑ & Από Έως ΔΕΥΤΕΡΑ ΝΗΣΤΕΙΑ ΜΟΝΟ ΨΑΡΙ 16/11 ΤΡΙΤΗ 17/11 ΤΕΤΑΡΤΗ 18/11 ΠΕΜΠΤΗ 19/11 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/11 ΣΑΒΒΑΤΟ 21/11 ΤΣΙΠΟΥΡΑ ΨΗΤΗ- ΣΑΛΑΤΑ & ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ ΣΑΛΑΤΑ & ΓΛΥΚΟ ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΛΑΔΕΡΑ - ΣΑΛΑΤΑ & ΓΛΩΣΣΑ ΦΟΥΡΝΟΥ ΛΕΜΟΝΑΤΗ ΣΑΛΑΤΑ & ΦΑΒΑ ΚΡΙΘΑΡΩΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ ΣΑΛΑΤΑ ΨΑΡΟΚΡΟΚΕΤΕΣ, ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ, ΣΑΛΑΤΑ, ΠΑΤΑΤΕΣ ΓΙΑΧΝΙ, ΣΑΛΑΤΑ & ΣΟΥΦΛΕ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ & ΚΡΕΠΕΣ ΓΕΜΙΣΤΕΣ ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ, ΣΑΛΑΤΑ & ΣΠΑΓΓΕΤΙ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ ΝΑΠΟΛΙΤΕΝ ΨΑΡΟΣΟΥΠΑ, ΒΡΑΣΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ 22/11 ΛΑΒΡΑΚΙ ΣΑΛΑΤΑ & ΚΟΛΟΚΥΘΟΠΙΤΑ ΣΑΛΑΤΑ & 15

16 Από Έως ΔΕΥΤΕΡΑ 23/11 ΦΙΛΕΤΟ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΑΝΕ ΜΕ ΦΑΒΑ -ΣΑΛΑΤΑ & ΑΡΑΚΑΣ ΛΕΜΟΝΑΤΟΣ ΣΑΛΑΤΑ & ΤΡΙΤΗ 24/11 ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΣΑΛΑΤΑ & ΓΛΥΚΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 25/11 ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΙΑ ΤΗΓΑΝΗΤΑ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ ΣΑΛΑΤΑ & ΠΕΜΠΤΗ 26/11 ΓΕΜΙΣΤΑ ΣΑΛΑΤΑ & ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΣΑΛΑΤΑ & ΚΟΛΟΚΥΘΟΚΕΦΤΕΔΕΣ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ ΣΑΛΑΤΑ & ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΛΑΔΕΡΑ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/11 ΣΑΒΒΑΤΟ 28/11 ΚΥΡΙΑΚΗ 29/11 ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΙΜΑΜ ΣΑΛΑΤΑ & ΓΑΛΕΟΣ ΤΗΓΑΝΗΤΟΣ ΜΕ ΣΚΟΡΔΑΛΙΑ, ΣΑΛΑΤΑ, ΜΠΕΡΓΚΕΡ ΜΕ ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ- ΣΑΛΑΤΑ & ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΑ ΣΑΛΑΤΑ & ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ ΝΑΠΟΛΙΤΑΙΝ, ΣΑΛΑΤΑ, ΛΑΧΑΝΟΡΥΖΟ ΣΑΛΑΤΑ & Από Έως ΔΕΥΤΕΡΑ 30/11 ΤΡΙΤΗ 1/12 ΤΕΤΑΡΤΗ 2/12 ΠΕΜΠΤΗ 3/12 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/12 ΣΑΒΒΑΤΟ 5/12 ΚΥΡΙΑΚΗ 6/12 ΦΙΛΕΤΟ ΣΟΛΩΜΟΥ ΨΗΤΟ ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ & ΧΤΑΠΟΔΙ ΜΕ ΚΟΦΤΟ ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ ΣΑΛΑΤΑ & ΦΑΣΟΛΑΔΑ ΜΕ ΤΑΡΑΜΟΣΑΛΑΤΑ & ΓΛΥΚΟ ΓΑΡΙΔΕΣ ΜΕ ΡΥΖΙ, ΣΑΛΑΤΑ & ΡΕΒΥΘΙΑ ΦΟΥΡΝΟΥ ΜΕ ΔΕΝΤΡΟΛΙΒΑΝΟ, ΜΕΛΙΤΖΑΝΟΣΑΛΑΤΑ & ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΙΑ ΤΗΓΑΝΗΤΑ, ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ, ΣΑΛΑΤΑ, ΠΕΡΚΑ ΦΟΥΡΝΟΥ - ΣΑΛΑΤΑ & ΦΑΚΕΣ ΜΕ ΕΛΙΕΣ & ΜΠΡΙΑΜ- ΣΑΛΑΤΑ & ΠΙΤΣΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕ ΣΑΛΑΤΑ & ΦΑΡΦΑΛΕΣ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΣΑΛΑΤΑ & ΚΡΕΠΕΣ ΜΕ ΣΠΑΝΑΚΙ ΣΑΛΑΤΑ & ΨΑΡΟΣΟΥΠΑ, ΒΡΑΣΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΜΠΑΜΙΕΣ ΣΑΛΑΤΑ & 16

17 Από Έως ΔΕΥΤΕΡΑ 7/12 ΜΟΥΣΑΚΑΣ ΝΗΣΤΙΣΙΜΟΣ ΣΠΑΝΑΚΟΡΥΖΟ & ΤΡΙΤΗ 8/12 ΤΕΤΑΡΤΗ 9/12 ΠΕΜΠΤΗ 10/12 ΛΑΒΡΑΚΙ ΤΗΓΑΝΗΤΟ ΜΕ ΒΡΑΣΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΙΑ ΓΕΜΙΣΤΑ ΜΕ ΡΥΖΙ, ΣΑΛΑΤΑ & ΑΓΓΙΝΑΡΕΣ Α ΛΑ ΠΟΛΙΤΑ, ΣΑΛΑΤΑ, ΓΛΥΚΟ ΝΤΟΜΑΤΟΚΕΦΤΕΔΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΟΙ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ ΣΑΛΑΤΑ & ΓΙΟΥΒΕΤΣΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ- ΣΑΛΑΤΑ & ΚΡΟΚΕΤΕΣ ΨΑΡΙΟΥ, ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ, ΣΑΛΑΤΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/12 ΦΑΚΟΡΥΖΟ & ΠΡΑΣΣΟΠΙΤΑ ΣΑΛΑΤΑ & ΣΑΒΒΑΤΟ 12/12 ΚΥΡΙΑΚΗ 13/12 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ, ΣΑΛΑΤΑ, ΓΑΡΙΔΟΜΑΚΑΡΟΝΑΔΑ ΣΑΛΑΤΑ & ΜΠΕΡΓΚΕΡ ΜΕ ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ- ΣΑΛΑΤΑ & ΡΕΒΥΘΟΚΕΦΤΕΔΕΣ, ΣΑΛΑΤΑ & Από Έως ΔΕΥΤΕΡΑ 14/12 ΤΡΙΤΗ 15/12 ΤΕΤΑΡΤΗ 16/12 ΠΕΜΠΤΗ 17/12 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/12 ΣΑΒΒΑΤΟ 19/12 ΚΥΡΙΑΚΗ 20/12 ΤΣΙΠΟΥΡΑ ΨΗΤΗ- ΣΑΛΑΤΑ & ΣΟΥΠΙΕΣ ΜΕ ΡΥΖΙ, ΣΑΛΑΤΑ & ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΛΑΔΕΡΑ - ΣΑΛΑΤΑ & ΓΛΥΚΟ ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΙΑ ΤΗΓΑΝΗΤΑ, ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ, ΣΑΛΑΤΑ, ΦΑΡΦΑΛΕΣ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΣΑΛΑΤΑ & ΧΤΑΠΟΔΙ ΚΟΚΚΙΝΙΣΤΟ ΜΕ ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ ΚΟΦΤΟ, ΣΑΛΑΤΑ, ΑΓΓΙΝΑΡΕΣ Α ΛΑ ΠΟΛΙΤΑ- ΣΑΛΑΤΑ & ΠΑΤΑΤΕΣ ΓΙΑΧΝΙ, ΣΑΛΑΤΑ & ΣΟΥΦΛΕ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ & ΚΡΕΠΕΣ ΓΕΜΙΣΤΕΣ ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΠΡΙΑΜ- ΣΑΛΑΤΑ & ΠΙΤΣΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕ ΣΑΛΑΤΑ & ΨΑΡΟΚΡΟΚΕΤΕΣ, ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ, ΣΑΛΑΤΑ, ΚΡΕΠΕΣ ΜΕ ΣΠΑΝΑΚΙ ΣΑΛΑΤΑ & 17

18 Από Έως ΔΕΥΤΕΡΑ 21/12 ΤΡΙΤΗ 22/12 ΤΕΤΑΡΤΗ 23/12 ΠΕΜΠΤΗ 24/12 ΤΣΙΠΟΥΡΑ ΨΗΤΗ- ΣΑΛΑΤΑ & ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ ΣΑΛΑΤΑ & ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΛΑΔΕΡΑ - ΣΑΛΑΤΑ & ΓΛΥΚΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΠΑΤΑΤΕΣ ΓΙΑΧΝΙ, ΣΑΛΑΤΑ & ΣΟΥΦΛΕ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ & ΚΡΕΠΕΣ ΓΕΜΙΣΤΕΣ ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/12 ΣΑΒΒΑΤΟ 26/12 ΚΥΡΙΑΚΗ 27/12 Από Έως ΔΕΥΤΕΡΑ 4/1 ΤΡΙΤΗ 5/1 ΤΕΤΑΡΤΗ 6/1 ΠΕΜΠΤΗ 7/1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/1 ΣΑΒΒΑΤΟ 9/1 ΚΥΡΙΑΚΗ 10/1 ΣΝΙΤΣΕΛ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΕ ΡΥΖΙ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ & ΦΑΚΕΣ ΤΑΡΑΜΟΣΑΛΑΤΑ & ΤΣΙΠΟΥΡΑ ΨΗΤΗ, ΠΑΤΑΤΕΣ, ΣΑΛΑΤΑ, ΜΟΣΧΑΡΑΚΙ ΡΑΓΟΥ ΚΑΤΣΑΡΟΛΑΣ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ, ΣΑΛΑΤΑ & ΧΟΙΡΙΝΗ ΤΗΓΑΝΙΑ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ & ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΑ ΜΕ ΜΑΚΑΡΟΝΟΣΑΛΑΤΑ& ΚΑΡΜΠΟΝΑΡΑ, ΣΑΛΑΤΑ, ΡΙΓΓΑΤΟΝΙ ΜΕ 4 ΤΥΡΙΑ, ΣΑΛΑΤΑ & 18

19 Από Έως ΔΕΥΤΕΡΑ 11/1 ΤΡΙΤΗ 12/1 ΤΕΤΑΡΤΗ 13/1 ΠΕΜΠΤΗ 14/1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/1 ΣΑΒΒΑΤΟ 16/1 ΚΥΡΙΑΚΗ 17/1 ΜΟΥΣΑΚΑΣ ΜΕ ΦΕΤΑ & ΣΑΛΑΤΑ & ΦΡΕΣΚΟ ΦΙΛΕΤΟ ΣΟΛΟΜΟΥ ΜΕ ΒΡΑΣΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ & ΡΕΒΥΘΙΑ ΦΟΥΡΝΟΥ ΜΕ ΔΕΝΤΡΟΛΙΒΑΝΟ & ΜΕΛΙΤΖΑΝΟΣΑΛΑΤΑ & ΡΟΛΟ ΚΙΜΑ ΜΕ ΓΛΥΚΟΞΙΝΟ ΓΛΑΣΣΟ ΚΑΙ ΡΥΖΙ, ΣΑΛΑΤΑ & ΓΛΥΚΟ ΑΡΑΚΑΣ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΛΕΜΟΝΑΤΟΣ ΣΑΛΑΤΑ & ΛΑΧΑΝΟΝΤΟΛΜΑΔΕΣ ΑΥΓΟΛΕΜΟΝΟ, ΦΕΤΑ, ΜΠΡΙΖΟΛΕΣ ΨΗΤΕΣ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΟΓΚΡΑΤΕΝ & ΣΑΛΑΤΑ & ΤΟΡΤΕΛΙΝΙΑ ΠΑΡΜΕΖΑΝΑΣ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ ΝΑΠΟΛΙΤΕΝ & ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΣΤΟ ΦΟΥΡΝΟ & ΣΠΑΝΑΚΟΡΥΖΟ & ΣΑΛΑΤΑ & ΚΡΕΠΕΣ ΜΕ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ-ΤΥΡΙ & ΣΑΛΑΤΑ & ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΙΜΑΜ & ΣΑΛΑΤΑ & ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΝΑΠΟΛΙΤΑΙΝ, ΤΥΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ, ΣΑΛΑΤΑ, ΠΑΣΤΙΤΣΙΟ & ΣΑΛΑΤΑ & Από Έως ΔΕΥΤΕΡΑ 18/1 ΤΡΙΤΗ 19/1 ΤΕΤΑΡΤΗ 20/1 ΠΕΜΠΤΗ 21/1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/1 ΣΑΒΒΑΤΟ 23/1 ΚΥΡΙΑΚΗ 24/1 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΓΛΥΚΟΞΙΝΟ ΜΕ ΤΗΓΑΝΗΤΟ ΡΥΖΙ & ΣΑΛΑΤΑ ΣΕΦ & ΜΟΣΧΑΡΑΚΙ ΛΕΜΟΝΑΤΟ ΜΕ ΡΥΖΙ, ΣΑΛΑΤΑ & ΓΛΥΚΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΜΠΡΙΑΜ ΜΕ ΡΥΖΟΣΑΛΑΤΑ & ΧΟΙΡΙΝΟ ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ, ΠΙΤΟΥΛΕΣ & ΣΩΣ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ & ΣΑΛΑΤΑ & ΦΑΣΟΛΑΔΑ ΜΕ ΤΑΡΑΜΟΣΑΛΑΤΑ & ΑΡΑΚΑΣ ΚΟΚΚΙΝΙΣΤΟΣ ΜΕ ΦΕΤΑ, ΣΑΛΑΤΑ, ΑΡΝΑΚΙ ΨΗΤΟ ΦΟΥΡΝΟΥ ΜΕ ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ ΦΟΥΡΝΟΥ & ΣΑΛΑΤΑ & ΠΙΤΣΑ ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ & ΣΑΛΑΤΑ CEASARS & ΦΙΛΕΤΟ ΨΑΡΙΟΥ ΓΛΩΣΣΑ ΠΑΝΕ ΜΕ ΠΑΤΑΤΟΣΑΛΑΤΑ & ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΓΙΑΧΝΙ & ΡΙΓΓΑΤΟΝΙ ΜΕ ΜΟΤΣΑΡΕΛΑΚΙΑ & ΣΑΛΤΣΑ ΒΑΛΣΜΙΚΟΥ- ΤΥΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ & ΚΟΛΟΚΥΘΟΚΕΦΤΕΔΕΣ ΝΗΣΤΙΣΙΜΟΙ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ & ΣΑΛΑΤΑ & ΟΜΕΛΕΤΑ, ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ, ΣΑΛΑΤΑ, ΚΡΕΠΕΣ ΜΕ ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ & ΤΥΡΙΑ & ΣΑΛΑΤΑ & 19

20 Από Έως ΔΕΥΤΕΡΑ 25/1 ΤΡΙΤΗ 26/1 ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1 ΠΕΜΠΤΗ 28/1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/1 ΣΑΒΒΑΤΟ 30/1 ΚΥΡΙΑΚΗ 31/1 ΜΟΣΧΑΡΑΚΙ ΚΟΚΚΙΝΙΣΤΟ ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ & ΣΑΛΑΤΑ & ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΠΟΥΤΙ ΜΕ ΜΕΛΙ & ΒΑΛΣΑΜΙΚΟ ΜΕ ΡΥΖΙ & ΣΑΛΑΤΑ & ΣΠΑΓΓΕΤΙ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ ΤΟΝΟ- ΝΤΟΜΑΤΑ & ΣΑΛΑΤΑ & ΣΝΙΤΣΕΛ ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΕ ΠΟΥΡΕ& ΣΑΛΑΤΑ & ΓΛΥΚΟ ΓΕΜΙΣΤΑ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ & ΣΑΛΑΤΑ & ΨΑΡΟΣΟΥΠΑ, ΒΡΑΣΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΣΑΛΑΤΑ, ΓΕΜΙΣΤΟ ΡΟΛΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ & ΣΑΛΑΤΑ & ΣΟΥΦΛΕ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ & ΣΑΛΑΤΑ & ΚΡΟΚΕΤΕΣ ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΥ ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΕ ΣΩΣ ΤΑΡΤΑΡ & ΣΑΛΑΤΑ & ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΜΕ ΣΑΛΑΤΑ ΠΛΙΓΟΥΡΙ & ΦΕΓΓΑΡΟΠΙΤΑ ΜΕ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ & ΣΠΑΝΑΚΟΡΥΖΟ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ & ΣΑΛΑΤΑ & 2 ΑΥΓΑ ΤΗΓΑΝΗΤΑ, ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ, ΣΑΛΑΤΑ, ΡΙΓΓΑΤΟΝΙ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΤΥΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ & ΣΑΛΑΤΑ & Από Έως ΔΕΥΤΕΡΑ 1/2 ΤΡΙΤΗ 2/2 ΤΕΤΑΡΤΗ 3/2 ΠΕΜΠΤΗ 4/2 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/2 ΣΑΒΒΑΤΟ 6/2 ΚΥΡΙΑΚΗ 7/2 ΜΟΣΧΑΡΑΚΙ ΓΙΟΥΒΕΤΣΙ & ΣΑΛΑΤΑ & ΜΠΙΦΤΕΚΙΑ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΑ ΜΕ ΨΗΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ & ΦΑΚΕΣ ΜΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΜΑΚΑΡΟΝΟΣΑΛΑΤΑ & ΦΙΛΕΤΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΕ ΑΝΑΝΑ & ΡΥΖΙ & ΣΑΛΑΤΑ & ΓΛΥΚΟ ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΙΜΑΜ & ΦΑΒΑ & ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΣ ΤΗΓΑΝΗΤΟΣ, ΠΑΤΑΤΕΣ, ΣΑΛΑΤΑ, ΜΟΣΧΑΡΑΚΙ ΦΟΥΡΝΟΥ ΜΕ ΠΑΤΑΤΑ ΨΗΤΗ & ΣΑΛΑΤΑ & ΠΕΙΝΙΡΛΙ ΑΠΟΣΤΟ & ΣΑΛΑΤΑ CEASARS & ΣΠΑΓΓΕΤΙ ΚΑΡΜΠΟΝΑΡΑ & ΣΑΛΑΤΑ & ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ, ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ, ΠΑΤΑΤΕΣ, ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΑ & ΠΑΤΑΤΕΣ ΧΟΙΡΙΝΑ ΜΠΡΙΖΟΛΑΚΙΑ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ BBQ & ΠΑΤΑΤΕΣ & ΣΑΛΑΤΑ & ΠΕΝΝΕΣ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ ΝΤΟΜΑΤΑ & ΣΑΛΑΤΑ & ΣΠΑΝΑΚΟΤΥΡΟΠΙΤΑ, ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ, ΣΑΛΑΤΑ, ΚΑΝΕΛΛΟΝΙΑ ΓΕΜΙΣΤΑ ΜΕ ΚΙΜΑ & ΣΑΛΑΤΑ & 20

21 Από Έως ΔΕΥΤΕΡΑ 8/2 ΤΡΙΤΗ 9/2 ΤΕΤΑΡΤΗ 10/2 ΠΕΜΠΤΗ 11/2 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/2 ΣΟΥΤΖΟΥΚΑΚΙΑ ΜΕ ΡΥΖΙ & ΣΑΛΑΤΑ & ΤΣΙΠΟΥΡΑ ΨΗΤΗ ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ & ΓΛΥΚΟ ΡΕΒΥΘΑΔΑ & ΣΑΛΑΤΑ ΠΛΙΓΟΥΡ & ΧΟΙΡΙΝΑ ΣΚΑΛΟΠΙΝΙΑ Α ΛΑ ΚΡΕΜ ΜΕ ΡΥΖΙ & ΣΑΛΑΤΑ & ΚΟΧΥΛΙΑ ΜΕ ΣΠΑΝΑΚΙ & ΦΑΡΦΑΛΕΣ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ 4 ΤΥΡΙΑ & ΣΑΛΑΤΑ & ΠΙΤΣΑ ΜΕ ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ & ΣΑΛΑΤΑ & ΠΡΑΣΣΟΠΙΤΑ ΝΗΣΤΙΣΙΜΗ & ΣΑΛΑΤΑ & ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ ΓΕΜΙΣΤΑ ΜΕ ΣΑΛΤΑ ΑΥΓΟΛΕΜΟΝΟ & ΦΕΤΑ & ΦΑΚΕΣ ΜΕ ΣΑΛΑΤΑ ΝΤΑΚΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΕΤΑ) & ΣΑΒΒΑΤΟ 13/2 ΜΟΥΣΑΚΑΣ, ΣΑΛΑΤΑ, ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝΟ, ΣΑΛΑΤΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ 14/2 ΣΠΑΓΓΕΤΙ ΜΠΟΛΟΝΕΖ & ΣΑΛΑΤΑ & ΤΥΡΟΠΙΤΑ & ΣΑΛΑΤΑ & Από Έως ΔΕΥΤΕΡΑ 15/2 ΤΡΙΤΗ 16/2 ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΒΙΔΕΣ ΜΠΟΛΟΝΕΖ, ΤΥΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ ΣΑΛΑΤΑ & ΜΠΡΙΖΟΛΑΚΙΑ ΨΗΤΑ ΜΕ ΓΑΛΛΙΚΑ ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ ΦΟΥΡΝΟΥ, ΣΑΛΑΤΑ & ΓΛΥΚΟ ΚΙΣ ΛΟΡΕΝ ΣΑΛΑΤΑ & ΨΑΡΙ ΠΕΡΚΑ ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 17/2 ΓΕΜΙΣΤΑ ΣΑΛΑΤΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ ΤΑΡΑΜΟΣΑΛΑΤΑ & ΠΕΜΠΤΗ 18/2 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/2 ΣΑΒΒΑΤΟ 20/2 ΚΥΡΙΑΚΗ 21/2 ΣΝΙΤΣΕΛ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΕ ΡΥΖΙ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ & ΦΑΚΕΣ ΤΑΡΑΜΟΣΑΛΑΤΑ & ΚΟΤΟΣΟΥΠΑ, ΒΡΑΣΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΜΟΣΧΑΡΑΚΙ ΡΑΓΟΥ ΚΑΤΣΑΡΟΛΑΣ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ, ΣΑΛΑΤΑ & ΧΟΙΡΙΝΗ ΤΗΓΑΝΙΑ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ & ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΑ ΜΕ ΜΑΚΑΡΟΝΟΣΑΛΑΤΑ& ΟΜΕΛΕΤΑ, ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ, ΣΑΛΑΤΑ, ΡΙΓΓΑΤΟΝΙ ΜΕ 4 ΤΥΡΙΑ, ΣΑΛΑΤΑ & 21

22 Από Έως ΔΕΥΤΕΡΑ 22/2 ΤΡΙΤΗ 23/2 ΤΕΤΑΡΤΗ 24/2 ΠΕΜΠΤΗ 25/2 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/2 ΣΑΒΒΑΤΟ 27/2 ΚΥΡΙΑΚΗ 28/2 ΜΟΥΣΑΚΑΣ ΜΕ ΦΕΤΑ & ΣΑΛΑΤΑ & ΦΡΕΣΚΟ ΦΙΛΕΤΟ ΣΟΛΟΜΟΥ ΜΕ ΒΡΑΣΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ & ΡΕΒΥΘΙΑ ΦΟΥΡΝΟΥ ΜΕ ΔΕΝΤΡΟΛΙΒΑΝΟ & ΜΕΛΙΤΖΑΝΟΣΑΛΑΤΑ & ΡΟΛΟ ΚΙΜΑ ΜΕ ΓΛΥΚΟΞΙΝΟ ΓΛΑΣΣΟ ΚΑΙ ΡΥΖΙ, ΣΑΛΑΤΑ & ΓΛΥΚΟ ΑΡΑΚΑΣ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΛΕΜΟΝΑΤΟΣ ΣΑΛΑΤΑ & ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΙΑ ΤΗΓΑΝΗΤΑ, ΠΑΤΑΤΕΣ, ΣΑΛΑΤΑ, ΜΠΡΙΖΟΛΕΣ ΨΗΤΕΣ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΟΓΚΡΑΤΕΝ & ΣΑΛΑΤΑ & ΤΟΡΤΕΛΙΝΙΑ ΠΑΡΜΕΖΑΝΑΣ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ ΝΑΠΟΛΙΤΕΝ & ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΣΤΟ ΦΟΥΡΝΟ & ΣΠΑΝΑΚΟΡΥΖΟ & ΣΑΛΑΤΑ & ΚΡΕΠΕΣ ΜΕ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ-ΤΥΡΙ & ΣΑΛΑΤΑ & ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΙΜΑΜ & ΣΑΛΑΤΑ & ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ, ΤΥΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ, ΣΑΛΑΤΑ, ΠΑΣΤΙΤΣΙΟ & ΣΑΛΑΤΑ & Από Έως ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΡΕΑΤΙΝΗΣ 29/2 ΤΡΙΤΗ 1/3 ΤΕΤΑΡΤΗ 2/3 ΜΟΥΣΑΚΑΣ ΜΕ ΦΕΤΑ & ΣΑΛΑΤΑ & ΜΟΣΧΑΡΑΚΙ ΚΟΚΚΙΝΙΣΤΟ ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ & ΣΑΛΑΤΑ & ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΠΟΥΤΙ ΜΕ ΜΕΛΙ & ΒΑΛΣΑΜΙΚΟ ΜΕ ΡΥΖΙ & ΣΑΛΑΤΑ & ΦΙΛΕΤΟ ΨΑΡΙΟΥ ΓΛΩΣΣΑ ΠΑΝΕ ΜΕ ΠΑΤΑΤΟΣΑΛΑΤΑ & ΣΟΥΦΛΕ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ & ΣΑΛΑΤΑ & ΜΠΙΦΤΕΚΙΑ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ & ΣΑΛΑΤΑ & ΠΕΜΠΤΗ 3/3 ΠΑΣΤΙΤΣΙΟ. ΦΕΤΑ, ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΜΕ ΣΑΛΑΤΑ ΠΛΙΓΟΥΡΙ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/3 ΣΑΒΒΑΤΟ 5/3 ΚΥΡΙΑΚΗ 6/3 ΣΝΙΤΣΕΛ ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΕ ΠΟΥΡΕ & ΣΑΛΑΤΑ & ΓΛΥΚΟ ΛΑΧΑΝΟΝΤΟΛΜΑΔΕΣ ΑΥΓΟΛΕΜΟΝΟ, ΦΕΤΑ, ΣΑΛΑΤΑ ΓΕΜΙΣΤΟ ΡΟΛΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ & ΣΑΛΑΤΑ & ΦΕΓΓΑΡΟΠΙΤΑ ΜΕ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ & ΟΜΕΛΕΤΑ. ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ, ΣΑΛΑΤΑ, ΣΠΑΓΓΕΤΙ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ ΜΠΟΛΩΝΕΖ & ΣΑΛΑΤΑ & 22

23 Από Έως ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΥΡΙΝΗΣ 7/3 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΟΓΚΡΑΤΕΝ, ΣΑΛΑΤΑ, ΓΛΥΚΟ ΑΥΓΑ ΤΗΓΑΝΗΤΑ, ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ, ΣΑΛΑΤΑ, ΤΡΙΤΗ 8/3 ΓΕΜΙΣΤΑ, ΦΕΤΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 9/3 ΜΠΡΙΑΜ, ΦΕΤΑ, ΠΕΜΠΤΗ 10/3 ΟΜΕΛΕΤΑ, ΣΑΛΑΤΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/3 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ, ΦΕΤΑ, ΚΑΡΜΠΟΝΑΡΑ, ΣΑΛΑΤΑ, ΤΥΡΟΠΙΤΑ, ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ, ΣΑΛΑΤΑ, ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΠΙΤΣΑ ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ, ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ ΣΑΛΑΤΑ, ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ, ΤΥΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ, ΣΑΛΑΤΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 12/3 ΚΥΡΙΑΚΗ 13/3 ΠΑΤΑΤΕΣ ΟΓΚΡΑΤΕΝ, ΣΑΛΑΤΑ, ΣΟΥΦΛΕ ΤΥΡΙΩΝ, ΣΑΛΑΤΑ, LEMONATES PATATES, FETA, SALATA, FROYTO ΠΙΤΣΑ ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ, ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ ΣΑΛΑΤΑ, Από Έως ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΡΧΗ ΝΗΣΤΕΙΑΣ 14/3 ΧΤΑΠΟΔΙ ΚΟΚΚΙΝΙΣΤΟ ΜΕ ΡΥΖΙ -ΣΑΛΑΤΑ & ΤΡΙΤΗ 15/3 ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΣΑΛΑΤΑ & ΤΕΤΑΡΤΗ 16/3 ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΙΑ ΤΗΓΑΝΗΤΑ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ ΣΑΛΑΤΑ & ΠΕΜΠΤΗ 17/3 ΓΕΜΙΣΤΑ ΣΑΛΑΤΑ & ΑΡΑΚΑΣ ΛΕΜΟΝΑΤΟΣ ΣΑΛΑΤΑ & ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΣΑΛΑΤΑ & ΚΟΛΟΚΥΘΟΚΕΦΤΕΔΕΣ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ ΣΑΛΑΤΑ & ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΛΑΔΕΡΑ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/3 ΣΑΒΒΑΤΟ 19/3 ΚΥΡΙΑΚΗ 20/3 ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΙΜΑΜ ΣΑΛΑΤΑ & ΓΛΥΚΟ ΣΟΥΠΙΕΣ ΜΕ ΡΥΖΙ, ΣΑΛΑΤΑ, ΜΠΕΡΓΚΕΡ ΜΕ ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ- ΣΑΛΑΤΑ & ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΑ ΣΑΛΑΤΑ & ΠΕΝΕΣ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ, ΣΑΛΑΤΑ, ΛΑΧΑΝΟΡΥΖΟ ΣΑΛΑΤΑ & 23

24 Από Έως ΔΕΥΤΕΡΑ 21/3 ΤΡΙΤΗ 22/3 ΤΕΤΑΡΤΗ 23/3 ΠΕΜΠΤΗ 24/3 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/3 ΣΑΒΒΑΤΟ 26/3 ΚΥΡΙΑΚΗ 27/3 ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΙΑ ΚΟΚΚΙΝΙΣΤΑ, ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ, ΣΑΛΑΤΑ, ΜΟΥΣΑΚΑΣ ΝΗΣΤΙΣΙΜΟΣ, ΣΑΛΑΤΑ, ΦΑΣΟΛΑΔΑ ΜΕ ΤΑΡΑΜΟΣΑΛΑΤΑ & ΦΑΚΕΣ, ΤΑΡΑΜΟΣΑΛΑΤΑ & ΡΕΒΥΘΙΑ ΦΟΥΡΝΟΥ ΜΕ ΔΕΝΤΡΟΛΙΒΑΝΟ, ΜΕΛΙΤΖΑΝΟΣΑΛΑΤΑ & ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ, ΠΑΤΑΤΕΣ, ΣΑΛΑΤΑ, ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΙΑ ΤΗΓΑΝΗΤΑ, ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ, ΣΑΛΑΤΑ, ΦΑΚΕΣ ΜΕ ΕΛΙΕΣ & ΜΠΡΙΑΜ- ΣΑΛΑΤΑ & ΠΙΤΣΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕ ΣΑΛΑΤΑ & ΦΑΡΦΑΛΕΣ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΣΑΛΑΤΑ & ΚΡΕΠΕΣ ΜΕ ΣΠΑΝΑΚΙ ΣΑΛΑΤΑ & ΧΟΡΤΟΣΟΥΠΑ, ΜΠΑΜΙΕΣ ΣΑΛΑΤΑ & Από Έως ΔΕΥΤΕΡΑ 28/3 ΜΟΥΣΑΚΑΣ ΝΗΣΤΙΣΙΜΟΣ ΣΠΑΝΑΚΟΡΥΖΟ & ΤΡΙΤΗ 29/3 ΤΕΤΑΡΤΗ 30/3 ΠΕΜΠΤΗ 31/3 ΧΤΑΠΟΔΙ ΜΕ ΚΟΦΤΟ ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ ΣΑΛΑΤΑ & ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΙΑ ΓΕΜΙΣΤΑ ΜΕ ΡΥΖΙ, ΣΑΛΑΤΑ & ΑΓΓΙΝΑΡΕΣ Α ΛΑ ΠΟΛΙΤΑ- ΣΑΛΑΤΑ & ΝΤΟΜΑΤΟΚΕΦΤΕΔΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΟΙ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ ΣΑΛΑΤΑ & ΦΑΒΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ- ΣΑΛΑΤΑ & ΓΙΟΥΒΕΤΣΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ- ΣΑΛΑΤΑ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1/4 ΦΑΚΟΡΥΖΟ & ΠΡΑΣΣΟΠΙΤΑ ΣΑΛΑΤΑ & ΣΑΒΒΑΤΟ 2/4 ΚΥΡΙΑΚΗ 3/4 ΜΠΕΡΓΚΕΡ ΜΕ ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ- ΣΑΛΑΤΑ & ΓΑΡΙΔΟΜΑΚΑΡΟΝΑΔΑ ΣΑΛΑΤΑ & ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ, ΣΑΛΑΤΑ, ΡΕΒΥΘΟΚΕΦΤΕΔΕΣ, ΣΑΛΑΤΑ & 24

25 Από Έως ΔΕΥΤΕΡΑ 4/4 ΤΡΙΤΗ 5/4 ΤΕΤΑΡΤΗ 6/4 ΠΕΜΠΤΗ 7/4 ΚΡΙΘΑΡΩΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ ΣΑΛΑΤΑ & ΣΟΥΦΛΕ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ & ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΛΑΔΕΡΑ - ΣΑΛΑΤΑ & ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΙΑ ΓΕΜΙΣΤΑ, ΣΑΛΑΤΑ, ΠΑΤΑΤΕΣ ΓΙΑΧΝΙ, ΣΑΛΑΤΑ & ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ ΣΑΛΑΤΑ & ΚΡΕΠΕΣ ΓΕΜΙΣΤΕΣ ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ, ΣΑΛΑΤΑ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/4 ΦΑΚΕΣ, ΣΑΛΑΤΑ, ΣΠΑΓΓΕΤΙ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ ΝΑΠΟΛΙΤΕΝ ΣΑΒΒΑΤΟ 9/4 ΚΥΡΙΑΚΗ 10/4 ΜΠΑΜΙΕΣ ΚΟΚΚΙΝΙΣΤΕΣ, ΠΑΤΑΤΕΣ, ΓΑΡΙΔΕΣ ΜΕ ΡΥΖΙ ΣΑΛΑΤΑ & ΧΟΡΤΟΣΟΥΠΑ, ΚΟΛΟΚΥΘΟΠΙΤΑ ΣΑΛΑΤΑ & Από Έως ΔΕΥΤΕΡΑ 11/4 ΣΟΥΠΙΕΣ ΜΕ ΡΥΖΙ, ΣΑΛΑΤΑ & ΑΡΑΚΑΣ ΛΕΜΟΝΑΤΟΣ ΣΑΛΑΤΑ & ΤΡΙΤΗ 12/4 ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΣΑΛΑΤΑ & ΤΕΤΑΡΤΗ 13/4 ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΙΑ ΤΗΓΑΝΗΤΑ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ ΣΑΛΑΤΑ & ΠΕΜΠΤΗ 14/4 ΓΕΜΙΣΤΑ ΣΑΛΑΤΑ & ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΣΑΛΑΤΑ & ΚΟΛΟΚΥΘΟΚΕΦΤΕΔΕΣ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ ΣΑΛΑΤΑ & ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΛΑΔΕΡΑ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/4 ΣΑΒΒΑΤΟ 16/4 ΚΥΡΙΑΚΗ 17/4 ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΙΜΑΜ ΣΑΛΑΤΑ & ΜΟΥΣΑΚΑΣ ΝΗΣΤΙΣΙΜΟΣ, ΣΑΛΑΤΑ, ΜΠΕΡΓΚΕΡ ΜΕ ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ- ΣΑΛΑΤΑ & ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΑ ΣΑΛΑΤΑ & ΚΡΟΚΕΤΕΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ, ΣΑΛΑΤΑ, ΛΑΧΑΝΟΡΥΖΟ ΣΑΛΑΤΑ & 25

26 Από Έως ΔΕΥΤΕΡΑ 18/4 ΤΡΙΤΗ 19/4 ΤΕΤΑΡΤΗ 20/4 ΠΕΜΠΤΗ 21/4 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/4 ΜΟΥΣΑΚΑΣ ΝΗΣΤΙΣΙΜΟΣ, ΣΑΛΑΤΑ, ΧΤΑΠΟΔΙ ΜΕ ΚΟΦΤΟ ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ ΣΑΛΑΤΑ & ΦΑΣΟΛΑΔΑ ΜΕ ΤΑΡΑΜΟΣΑΛΑΤΑ & ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΣ ΤΗΓΑΝΗΤΟΣ, ΣΚΟΡΔΑΛΙΑ, ΣΑΛΑΤΑ, ΠΑΣΧΑ ΧΟΡΤΟΣΟΥΠΑ, ΜΠΡΙΑΜ- ΣΑΛΑΤΑ & ΠΙΤΣΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕ ΣΑΛΑΤΑ & ΦΑΡΦΑΛΕΣ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΣΑΛΑΤΑ & ΣΑΒΒΑΤΟ 23/4 ΚΥΡΙΑΚΗ 24/4 Από Έως ΔΕΥΤΕΡΑ 9/5 ΤΡΙΤΗ 10/5 ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΒΙΔΕΣ ΜΠΟΛΟΝΕΖ, ΤΥΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ ΣΑΛΑΤΑ & ΜΠΡΙΖΟΛΑΚΙΑ ΨΗΤΑ ΜΕ ΓΑΛΛΙΚΑ ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ ΦΟΥΡΝΟΥ, ΣΑΛΑΤΑ & ΓΛΥΚΟ ΚΙΣ ΛΟΡΕΝ ΣΑΛΑΤΑ & ΨΑΡΙ ΠΕΡΚΑ ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 11/5 ΓΕΜΙΣΤΑ ΣΑΛΑΤΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ ΤΑΡΑΜΟΣΑΛΑΤΑ & ΠΕΜΠΤΗ 12/5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/5 ΣΑΒΒΑΤΟ 14/5 ΚΥΡΙΑΚΗ 15/5 ΣΝΙΤΣΕΛ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΕ ΡΥΖΙ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ & ΦΑΚΕΣ ΤΑΡΑΜΟΣΑΛΑΤΑ & ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΓΙΑΧΝΙ, ΦΕΤΑ, ΜΟΣΧΑΡΑΚΙ ΡΑΓΟΥ ΚΑΤΣΑΡΟΛΑΣ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ, ΣΑΛΑΤΑ & ΧΟΙΡΙΝΗ ΤΗΓΑΝΙΑ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ & ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΑ ΜΕ ΜΑΚΑΡΟΝΟΣΑΛΑΤΑ& 2 ΑΥΓΑ ΤΗΓΑΝΗΤΑ, ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ, ΣΑΛΑΤΑ, ΡΙΓΓΑΤΟΝΙ ΜΕ 4 ΤΥΡΙΑ, ΣΑΛΑΤΑ & 26

27 Από Έως ΔΕΥΤΕΡΑ 16/5 ΤΡΙΤΗ 17/5 ΤΕΤΑΡΤΗ 18/5 ΠΕΜΠΤΗ 19/5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/5 ΣΑΒΒΑΤΟ 21/5 ΚΥΡΙΑΚΗ 22/5 ΜΟΥΣΑΚΑΣ ΜΕ ΦΕΤΑ & ΣΑΛΑΤΑ & ΦΡΕΣΚΟ ΦΙΛΕΤΟ ΣΟΛΟΜΟΥ ΜΕ ΒΡΑΣΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ & ΡΕΒΥΘΙΑ ΦΟΥΡΝΟΥ ΜΕ ΔΕΝΤΡΟΛΙΒΑΝΟ & ΜΕΛΙΤΖΑΝΟΣΑΛΑΤΑ & ΡΟΛΟ ΚΙΜΑ ΜΕ ΓΛΥΚΟΞΙΝΟ ΓΛΑΣΣΟ ΚΑΙ ΡΥΖΙ, ΣΑΛΑΤΑ & ΓΛΥΚΟ ΑΡΑΚΑΣ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΛΕΜΟΝΑΤΟΣ ΣΑΛΑΤΑ & ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ, ΤΥΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ, ΣΑΛΑΤΑ, ΜΠΡΙΖΟΛΕΣ ΨΗΤΕΣ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΟΓΚΡΑΤΕΝ & ΣΑΛΑΤΑ & ΤΟΡΤΕΛΙΝΙΑ ΠΑΡΜΕΖΑΝΑΣ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ ΝΑΠΟΛΙΤΕΝ & ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΣΤΟ ΦΟΥΡΝΟ & ΣΠΑΝΑΚΟΡΥΖΟ & ΣΑΛΑΤΑ & ΚΡΕΠΕΣ ΜΕ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ-ΤΥΡΙ & ΣΑΛΑΤΑ & ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΙΜΑΜ & ΣΑΛΑΤΑ & ΟΜΕΛΕΤΑ, ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ ΠΑΤΑΤΕΣ, ΣΑΛΑΤΑ, ΠΑΣΤΙΤΣΙΟ & ΣΑΛΑΤΑ & Από Έως ΔΕΥΤΕΡΑ 23/5 ΤΡΙΤΗ 24/5 ΤΕΤΑΡΤΗ 25/5 ΠΕΜΠΤΗ 26/5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/5 ΣΑΒΒΑΤΟ 28/5 ΚΥΡΙΑΚΗ 29/5 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΓΛΥΚΟΞΙΝΟ ΜΕ ΤΗΓΑΝΗΤΟ ΡΥΖΙ & ΣΑΛΑΤΑ ΣΕΦ & ΜΟΣΧΑΡΑΚΙ ΛΕΜΟΝΑΤΟ ΜΕ ΡΥΖΙ, ΣΑΛΑΤΑ & ΓΛΥΚΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΜΠΡΙΑΜ ΜΕ ΡΥΖΟΣΑΛΑΤΑ & ΧΟΙΡΙΝΟ ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ, ΠΙΤΟΥΛΕΣ & ΣΩΣ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ & ΣΑΛΑΤΑ & ΦΑΣΟΛΑΔΑ ΜΕ ΤΑΡΑΜΟΣΑΛΑΤΑ & ΓΑΥΡΟΣ ΤΗΓΑΝΗΤΟΣ, ΣΑΛΑΤΑ, ΑΡΝΑΚΙ ΨΗΤΟ ΦΟΥΡΝΟΥ ΜΕ ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ ΦΟΥΡΝΟΥ & ΣΑΛΑΤΑ & ΠΙΤΣΑ ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ & ΣΑΛΑΤΑ CEASARS & ΦΙΛΕΤΟ ΨΑΡΙΟΥ ΓΛΩΣΣΑ ΠΑΝΕ ΜΕ ΠΑΤΑΤΟΣΑΛΑΤΑ & ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΓΙΑΧΝΙ & ΡΙΓΓΑΤΟΝΙ ΜΕ ΜΟΤΣΑΡΕΛΑΚΙΑ & ΣΑΛΤΣΑ ΒΑΛΣΜΙΚΟΥ- ΤΥΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ & ΚΟΛΟΚΥΘΟΚΕΦΤΕΔΕΣ ΝΗΣΤΙΣΙΜΟΙ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ & ΣΑΛΑΤΑ & 2 ΑΥΓΑ ΤΗΓΑΝΗΤΑ, ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ, ΣΑΛΑΤΑ, ΚΡΕΠΕΣ ΜΕ ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ & ΤΥΡΙΑ & ΣΑΛΑΤΑ & 27

28 Από Έως ΔΕΥΤΕΡΑ 30/5 ΤΡΙΤΗ 31/5 ΤΕΤΑΡΤΗ 1/6 ΠΕΜΠΤΗ 2/6 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3/6 ΣΑΒΒΑΤΟ 4/6 ΚΥΡΙΑΚΗ 5/6 ΜΟΣΧΑΡΑΚΙ ΚΟΚΚΙΝΙΣΤΟ ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ & ΣΑΛΑΤΑ & ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΠΟΥΤΙ ΜΕ ΜΕΛΙ & ΒΑΛΣΑΜΙΚΟ ΜΕ ΡΥΖΙ & ΣΑΛΑΤΑ & ΣΠΑΓΓΕΤΙ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ ΤΟΝΟ- ΝΤΟΜΑΤΑ & ΣΑΛΑΤΑ & ΣΝΙΤΣΕΛ ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΕ ΠΟΥΡΕ& ΣΑΛΑΤΑ & ΓΛΥΚΟ ΓΕΜΙΣΤΑ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ & ΣΑΛΑΤΑ & ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΣ ΜΕ ΒΡΑΣΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΓΕΜΙΣΤΟ ΡΟΛΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ & ΣΑΛΑΤΑ & ΣΟΥΦΛΕ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ & ΣΑΛΑΤΑ & ΚΡΟΚΕΤΕΣ ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΥ ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΕ ΣΩΣ ΤΑΡΤΑΡ & ΣΑΛΑΤΑ & ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΜΕ ΣΑΛΑΤΑ ΠΛΙΓΟΥΡΙ & ΦΕΓΓΑΡΟΠΙΤΑ ΜΕ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ & ΣΠΑΝΑΚΟΡΥΖΟ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ & ΣΑΛΑΤΑ & ΚΑΡΜΠΟΝΑΡΑ, ΣΑΛΑΤΑ, ΡΙΓΓΑΤΟΝΙ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΤΥΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ & ΣΑΛΑΤΑ & Από Έως ΔΕΥΤΕΡΑ 6/6 ΤΡΙΤΗ 7/6 ΤΕΤΑΡΤΗ 8/6 ΠΕΜΠΤΗ 9/6 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/6 ΣΑΒΒΑΤΟ 11/6 ΚΥΡΙΑΚΗ 12/6 ΜΟΣΧΑΡΑΚΙ ΓΙΟΥΒΕΤΣΙ & ΣΑΛΑΤΑ & ΜΠΙΦΤΕΚΙΑ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΑ ΜΕ ΨΗΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ & ΦΑΚΕΣ ΜΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΜΑΚΑΡΟΝΟΣΑΛΑΤΑ & ΦΙΛΕΤΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΕ ΑΝΑΝΑ & ΡΥΖΙ & ΣΑΛΑΤΑ & ΓΛΥΚΟ ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΙΜΑΜ & ΦΑΒΑ & ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΓΙΑΧΝΙ, ΦΕΤΑ, ΜΟΣΧΑΡΑΚΙ ΜΠΡΕΖΕ ΦΟΥΡΝΟΥ ΜΕ ΠΑΤΑΤΑ ΨΗΤΗ & ΣΑΛΑΤΑ & ΠΕΙΝΙΡΛΙ ΑΠΟΣΤΟ & ΣΑΛΑΤΑ CEASARS & ΣΠΑΓΓΕΤΙ ΚΑΡΜΠΟΝΑΡΑ & ΣΑΛΑΤΑ & ΠΙΤΣΑ ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ & ΣΑΛΑΤΑ, ΧΟΙΡΙΝΑ ΜΠΡΙΖΟΛΑΚΙΑ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ BBQ & ΠΑΤΑΤΕΣ & ΣΑΛΑΤΑ & ΠΕΝΝΕΣ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ ΝΤΟΜΑΤΑ & ΣΑΛΑΤΑ & ΟΜΕΛΕΤΑ, ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ ΠΑΤΑΤΕΣ, ΣΑΛΑΤΑ, ΚΑΝΕΛΛΟΝΙΑ ΓΕΜΙΣΤΑ ΜΕ ΚΙΜΑ & ΣΑΛΑΤΑ & 28

29 Από Έως ΔΕΥΤΕΡΑ 13/6 ΤΡΙΤΗ 14/6 ΤΕΤΑΡΤΗ 15/6 ΠΕΜΠΤΗ 16/6 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/6 ΣΑΒΒΑΤΟ 18/6 ΚΥΡΙΑΚΗ 19/6 ΣΟΥΤΖΟΥΚΑΚΙΑ ΜΕ ΡΥΖΙ & ΣΑΛΑΤΑ & ΤΣΙΠΟΥΡΑ ΨΗΤΗ ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ & ΓΛΥΚΟ ΡΕΒΥΘΑΔΑ & ΣΑΛΑΤΑ ΠΛΙΓΟΥΡ & ΧΟΙΡΙΝΑ ΣΚΑΛΟΠΙΝΙΑ Α ΛΑ ΚΡΕΜ ΜΕ ΡΥΖΙ & ΣΑΛΑΤΑ & ΚΟΧΥΛΙΑ ΜΕ ΣΠΑΝΑΚΙ & ΜΑΡΙΔΑ ΤΗΓΑΝΗΤΗ, ΣΑΛΑΤΑ, ΣΠΑΓΓΕΤΙ ΜΠΟΛΟΝΕΖ & ΣΑΛΑΤΑ & ΦΑΡΦΑΛΕΣ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ 4 ΤΥΡΙΑ & ΣΑΛΑΤΑ & ΠΙΤΣΑ ΜΕ ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ & ΣΑΛΑΤΑ & ΛΑΖΑΝΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ & ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ ΓΕΜΙΣΤΑ ΜΕ ΣΑΛΤΑ ΑΥΓΟΛΕΜΟΝΟ & ΦΕΤΑ & ΦΑΚΕΣ ΜΕ ΣΑΛΑΤΑ ΝΤΑΚΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΕΤΑ) & ΚΟΤΟΚΡΟΚΕΤΕΣ, ΠΑΤΑΤΕΣ, ΣΑΛΑΤΑ, ΤΥΡΟΠΙΤΑ & ΣΑΛΑΤΑ & Από Έως ΔΕΥΤΕΡΑ 20/6 ΤΡΙΤΗ 21/6 ΤΕΤΑΡΤΗ 22/6 ΠΕΜΠΤΗ 23/6 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/6 ΠΑΣΤΙΤΣΙΟ & ΣΑΛΑΤΑ & ΚΕΜΠΑΠ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ & ΠΙΤΟΥΛΕΣ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ ΜΕ ΣΩΣ & ΣΑΛΑΤΑ & ΓΛΥΚΟ ΡΕΒΥΘΙΑ ΦΟΥΡΝΟΥ ΜΕ ΔΕΝΤΡΟΛΙΒΑΝΟ & ΜΕΛΙΤΖΑΝΟΣΑΛΑΤΑ & ΚΟΤΟΜΠΟΥΚΙΕΣ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ & ΣΑΛΤΣΑ COCKTAIL & ΣΑΛΑΤΑ & ΦΑΣΟΛΑΔΑ & ΤΑΡΑΜΟΣΑΛΑΤΑ & ΟΜΕΛΕΤΑ ΓΕΜΙΣΤΗ ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ & ΨΑΡΟΣΟΥΠΑ & ΣΠΑΝΑΚΟΡΥΖΟ & ΣΑΛΑΤΑ & ΛΑΖΑΝΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Από 16/11/2015 έως 16/12/2015: Νηστεία Χριστουγέννων με ψάρι (όχι κρέας και τυροκομικά). 2) Από 17/12/2015 έως 23/12/2015: Νηστεία Χριστουγέννων χωρίς ψάρι. 3) Από 1/3/2016 έως 6/3/2016: Κρεατινή (κρέας όλη την εβδομάδα) 4) Από 7/3/2016 έως 13/3/2016: Τυρινή (όχι κρέας, γαλακτομικά όλη την εβδομάδα) 5) Από 14/3/2016 έως 22/4/2016: Σαρακοστή Νηστεία Πάσχα (όχι κρέας-γαλακτοκομικά- ψάρι) 29

30 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής Ονομασία Τράπεζας:.., Κατάστημα: Ημερομηνία Έκδοσης: Προς το Ίδρυμα με την επωνυμία «ΣΧΟ- ΛΗ» Εγγυητική επιστολή υπ' αριθμόν για ΕΥΡΩ 2.000,00. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε δια της παρούσης επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.. υπέρ της Εταιρείας, οδός, αριθμός (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (ι),(2), κ.λπ. ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως μελών της ένωσης προμηθευτών), για τη συμμετοχή της εις τον διενεργούμενο διαγωνισμό της. δια την προμήθεια catering σύμφωνα με την υπ' αριθμόν.. και από Προκήρυξη σας. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ' όλο το χρόνο ισχύος της. Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίηση σας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. Η παρούσα ισχύει μέχρι την. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί για ίσο χρόνο προς τον αρχικό, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας, πριν από την ημερομηνία λήξης της. Βεβαιούται υπεύθυνα, ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών, που έ- χουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων, που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα. 30

31 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης Ονομασία Τράπεζας:., Κατάστημα:.. Ημερομηνία Έκδοσης: Προς το Ίδρυμα με την επωνυμία «ΣΧΟ- ΛΗ» Εγγυητική επιστολή υπ' αριθμόν για ΕΥΡΩ 2.000,00 Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε δια της παρούσης επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.. υπέρ της Εταιρείας.. οδός.., αριθμός (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (ι),(2), κ.λπ..., ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως μελών της ένωσης προμηθευτών), για την καλή εκτέλεση του έργου και την πιστή εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης από την παραπάνω εταιρεία υπέρ της οποίας εγγυόμαστε και την οποιαδήποτε απαίτηση του κυρίου του έργου κατά αυτής, που πηγάζει από τη σύμβαση για το έργο Από την εγγύηση αυτή θα απαλλάξουμε τον παραπάνω για τον οποίο έχουμε εγγυηθεί μετά την επιστροφή της παρούσης ή με βάση έγγραφη εντολή σας. Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίηση σας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. Η παρούσα ισχύει μέχρι την Βεβαιούται υπεύθυνα, ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών, που έ- χουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων, που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας. 31

32 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Σχέδιο σύμβασης Catering ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την , μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων: αφ' ενός: του Ιδρύματος με την επωνυμία ή Ρ.Ε.Σ., το οποίο ε δρεύει στην Αθήνα, Βασιλ. Σοφίας αρ. 51 νομίμως εκπροσωπούμενου από το Δ.Σ., αποτελουμένου από τους: 1) Πέτρο Γέμτο του Αναστασίου, 2) Γεώργιο Ματσόπουλο του Κωνσταντίνου και 3) Κωνσταντίνο Φαφαλιό του Δημητρίου κατοίκων όλων Αθηνών, με ΑΦΜ της Δ ΔΟΥ Αθηνών, που εφεξής θα αποκαλείται για συντομία «Ρ.Ε.Σ.», και αφετέρου τ.., και με το διακριτικό τίτλο, που εδρεύει στ, έχει Α.Φ.Μ.:. της Δ.Ο.Υ.., νομίμως εκπροσωπουμένης από τ.. του και της., που γεννήθηκε στ. το.., κάτοικο, οδός.. αριθμός.., κάτοχο Δ.Α.Τ. με αριθμό./.., που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας.και με ΑΦΜ «..» της Δ.Ο.Υ. Αττικής, εφεξής καλούμενης «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ», συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: Άρθρο 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Με το παρόν η Ρ.Ε.Σ. αναθέτει κατ αποκλειστικότητα και η Εταιρεία αποδέχεται και αναλαμβάνει την προμήθεια και παράδοση γεύματος δείπνου στους μαθητές της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής στις εγκαταστάσεις της στο Χαλάνδρι Αττικής σύμφωνα με τους όρους των επομένων παραγράφων και των δεσμεύσεων του Προμηθευτή, που περιέχονται: α) στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (ενδεικτικό πρόγραμμα) στην από ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ διαγωνισμού, β) την από.. οικονομική προσφορά της και τους εν αυτή ειδικούς όρους, τα οποία αμφότερα προσαρτώνται στο παρόν ως αναπόσπαστο εννοιολογικώς και νομικώς τμήμα του Η Εταιρεία δηλώνει ότι λειτουργεί στη.. και επί της οδού.αρ. σύγχρονες εγκαταστάσεις μαγειρείων και ότι διαθέτει όλες τις εκ του νόμου α παιτούμενες άδειες, την απαραίτητη τεχνογνωσία, υποδομή και τεχνική και νομική δυνατότητα και το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για την παροχή προς τη Ρ.Ε.Σ. εξειδικευμένων υπηρεσιών παρασκευής, προμήθειας και μεταφοράς ετοίμου φαγητού Η Εταιρεία θα παραδίδει καθημερινώς στις εγκαταστάσεις Διδακτηρίων της Ρ.Ε.Σ. στο Χαλάνδρι Αττικής γεύμα δείπνο ως ακολούθως: Α) Γεύμα μέχρι ώρα Β) Δείπνο μέχρι ώρα Ειδικότερα η σύνθεση ενός εκάστου των ανωτέρω θα είναι αντίστοιχη με το πρόγραμμα του σχολικού έτους , που προσαρτάται στο παρόν ως Παράρτημα Ι Ο αριθμός των ημερησίων μερίδων θα καθορίζεται σύμφωνα με το δυναμολόγιο που αποστέλλει με τηλεομοιότυπο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο η Ρ.Ε.Σ. στην Εταιρεία κάθε προηγούμενη ημέρα για την επομένη και την Παρασκευή για το Σαββατοκύριακο και υπολογίζονται μέχρι μερίδες τις καθημερινές (ανά γεύμα δείπνο) και μέχρι για τα Σαββατοκύριακα Ρητώς συμφωνείται ότι δεν υπάρχει πλαφόν ημερησίας καταναλώσεως. Η εταιρεία δηλώνει ότι δύναται να ανταποκριθεί σε έκτακτη ζήτηση για περισσότερες μερίδες εφόσον αυτό της ζητηθεί από την προηγουμένη ημέρα. 32

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Ο

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Ο Αντικείμενο προμήθειας Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων και οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια της σίτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΡΙΖΑΡΕΙΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΡΙΖΑΡΕΙΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΡΙΖΑΡΕΙΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μειοδοτικού Διαγωνισμού Α. Το Ίδρυμα της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής, σύμφωνα με την από 19.06.2015 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΛΑΦ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΠΟ 01 ΕΩΣ 31 ΜΑΪ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΛΑΦ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΠΟ 01 ΕΩΣ 31 ΜΑΪ 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΛΑΦ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΠΟ 01 ΕΩΣ 31 ΜΑΪ 2015 Β 01 ΜΑΪ 14 02 ΜΑΪ 14 03 ΜΑΪ 14 04 ΜΑΪ 14 05 ΜΑΪ 14 Μπεκρή μεζέ με ούζο και πιλάφι Κοτόπουλο σούβλας με πατάτες φούρνου Μακαρόνια με κιμά Χταπόδι

Διαβάστε περισσότερα

ΡΙΖΑΡΕΙΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΡΙΖΑΡΕΙΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΡΙΖΑΡΕΙΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μειοδοτικού Διαγωνισμού Α. Το Ίδρυμα της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής, σύμφωνα με την από 15/7/2013 απόφαση του Πολυμελούς του Συμβουλίου, προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΝΟΥ 4 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ»

«ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΝΟΥ 4 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ» «ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΝΟΥ 4 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ» Για την καλύτερη οργάνωση του αναλυτικού προγράμματος ΜΕΝΟΥ 4 εβδομάδων που δίνεται παρακάτω και προς αποφυγή επαναλήψεως κοινών χαρακτηριστικών αναφορικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ 2 ος ΟΡΟΦΟΣ Γραφ.:270 ΤΗΛ.: 2131311568-9, 2102517292 - FAX:2102517292 ΟΝΟΜΑ:. ΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΗΛ.: FAX:. Αφού

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα: 1. Τεχνική Έκθεση Τεχνικές Προδιαγραφές- Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 2. Διακήρυξη 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων-Ειδικοί Όροι 4.

Περιεχόμενα: 1. Τεχνική Έκθεση Τεχνικές Προδιαγραφές- Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 2. Διακήρυξη 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων-Ειδικοί Όροι 4. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αρ.Μελέτης: 3 /2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. ΤΗΣ Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΓ.Ο-«ΔΗΜΗΤΡΑ» Καλαμπάκα 30-09-2014 ΕΠΑ.Σ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 271 Δ/ΝΣΗ : Ιωαννίνων 95 Καλαμπάκα ΤΚ 42200 ΤΗΛ & ΦΑΞ : 2432022781 e-mail: ogee43@otenet.gr Πληροφορ. : Ζιώγου Σταυρούλα

Διαβάστε περισσότερα

Τυριά Φέτα Φέτα ψητή Μπουγιουρντί (με τυριά, ντομάτα και καυτερή πιπεριά) Κεφαλοτύρι σαχανάκι Κεφαλοτύρι σχάρας Χαλούμι ψητό Ταλαγάνι Μανούρι

Τυριά Φέτα Φέτα ψητή Μπουγιουρντί (με τυριά, ντομάτα και καυτερή πιπεριά) Κεφαλοτύρι σαχανάκι Κεφαλοτύρι σχάρας Χαλούμι ψητό Ταλαγάνι Μανούρι Ορεκτικά Τσιροσαλάτα (με λαδόξυδο και άνιθο) Αντζούγιες Αντζούγιες Ισπανίας Λακέρδα (Παλαμίδα) Σκουμπρί καπνιστό Ποικιλία από αλμυρά (για 2 άτομα) Χέλι καπνιστό Παστουρμάς ψαριών ΜΕΝΟΥ Ταραμοσαλάτα λευκή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 08-10-2015. Αριθ. Πρωτ. :17824 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Θεσσαλονίκη 08-10-2015. Αριθ. Πρωτ. :17824 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 08-10-2015 Αριθ. Πρωτ. :17824

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης : 10/2011 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση :Αγησιλάου 10 Ταχ. Κωδ. : 102 10 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο :210 5286

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 210-2517292, 2131311568-9, 2131311572, 2131311604

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471)

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471) Ημερ: 24/4/203 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. Καρόλου 27, 04 37 Αθήνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 20-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 20-528347)

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 03/04/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2015-636 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδας για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 5 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 5 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 417 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μονής Πετράκη 10-12, Τ.Κ. 115 21 Τηλ. : 210 72 88 136-137 FAX: 210 72 11 223 Αθήνα, 9 Σεπτ. 2011 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Πρόγραμμα Σίτισης

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Πρόγραμμα Σίτισης 4-8 Μαΐου 2015 Φαρφάλες µε σάλτσα ντοµάτας και βασιλικό Κεφαλογραβιέρα τριµµένη Σαλάτα µαρούλι µε άνιθο και κρεµµυδάκι και σως µπαλσάµικο, Μπέργκερ µε τυρί, ψωµί ολικής αλέσεως, κέτσαπ- µουστάρδα, Σαλάτα

Διαβάστε περισσότερα

www.tonfronimontapedia.com

www.tonfronimontapedia.com www.tonfronimontapedia.com η αιθουσα διaτiθεται για εκδηλωσεις οπως βαφτίσια, γαμουσ και γενeθλια δωρεαν διανομη κατ οικον: κυριακη- πεμπτη 12.00-0.00 παρασκευη- σαββατο 12.00-01.00 δευτερα κλειστα φιλολαου

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πληρ.: Μαρμαριτσάκη Μαρία Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 110/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες :Κελέση Κων/ντία-Θανασιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΕΡΙΝΗ ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 51.219,51 Φ.Π.Α. 23% 11.780,49 ΣΥΝΟΛΟ: 63.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Τα Καλύβια. (Λεωφόρος τρατού και Ζαλοκώστα 3 (Πεζόδρομος), Θεσσαλονίκη ) Μενού

Τα Καλύβια. (Λεωφόρος τρατού και Ζαλοκώστα 3 (Πεζόδρομος), Θεσσαλονίκη ) Μενού Τα Καλύβια (Λεωφόρος τρατού και Ζαλοκώστα 3 (Πεζόδρομος), Θεσσαλονίκη ) Μενού Ορεκτικά Σζατζίκι 2,20 Ρώσικη 2,20 Μελιτζάνα 2,20 Μελιτζάνα στη σχάρα με φέτα και ντομάτα 4,00 Χτυπητή 2,50 Φέτα τυρί 2,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΝΑΚ BAR RESTAURANT ΓΛΥΚΟΡΙΖΑ. «εν υπάρχει πιο ειλικρινής αγάπη από την αγάπη για το καλό φαγητό» George Bernard Shaw

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΝΑΚ BAR RESTAURANT ΓΛΥΚΟΡΙΖΑ. «εν υπάρχει πιο ειλικρινής αγάπη από την αγάπη για το καλό φαγητό» George Bernard Shaw ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΝΑΚ BAR RESTAURANT ΓΛΥΚΟΡΙΖΑ «εν υπάρχει πιο ειλικρινής αγάπη από την αγάπη για το καλό φαγητό» George Bernard Shaw ΖΕΣΤΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ Γαρίδες* σαγανάκι σε πήλινο 9,50 Ελαιόλαδο, κρεµµύδι, σκόρδο,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9, 2102517292 - FAX:2102517292 ΟΝΟΜΑ:. ΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002785382 2015-05-19

15PROC002785382 2015-05-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ TMHMA ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Αικατερίνη Μπουμπουρή Τηλ. 213 2086333, φαξ 213 2086757 prom2@kat-hosp.gr Κηφισιά, 05-05-2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Έργο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. τεύχους προδιαγραφών: 7/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. τεύχους προδιαγραφών: 7/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. τεύχους προδιαγραφών: 7/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 Ενδεικτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Χίος 25-02-2015 ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 674 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΧΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Χίος 25-02-2015 ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 674 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΧΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Χίος 25-02-2015 ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 674 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΧΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Θεοδώρου 1, Χίος ΠΡΟΣ : ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Ταχ. Κώδ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση: Email: Β. ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ: Γ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΟΡ

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση: Email: Β. ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ: Γ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΟΡ Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ημερ/νια Γεννήσεως: Διεύθυνση: Τηλ. οικίας: Email: Οικογενειακή κατάσταση: Τ.Κ.: Κινητό: Β. ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ: Βάρος: Ύψος: Περίμετρος καρπού: Περίμετρος μέσης: Περίμετρος

Διαβάστε περισσότερα

ορεκτικά ντάκος 4,80 γαύρος μαρινάτος με αγουρίδα και σαλάτα από κρίταμο 4,90 καρπάτσιο 9,80 φέτα 5,80 ψητά μανιτάρια

ορεκτικά ντάκος 4,80 γαύρος μαρινάτος με αγουρίδα και σαλάτα από κρίταμο 4,90 καρπάτσιο 9,80 φέτα 5,80 ψητά μανιτάρια ορεκτικά ντάκος κρίθινο παξιμάδι με τριμμένη φρέσκια ντομάτα, πηχτόγαλο χανίων, ελαιόλαδο και ελιές 4,80 γαύρος μαρινάτος με αγουρίδα και σαλάτα από κρίταμο 4,90 καρπάτσιο μοσχαρίσιο φιλέτο, άγριες αγκινάρες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΚΥΡΙΑΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης σ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αθήνα 15-1-2013 Το Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ σύµφωνα µε την 699/35/15.11.2012 Απόφαση Σ/Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κως: 04-03-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ Αρ. Πρωτ. :680 ΔΗΜΟΣ ΚΩ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κως: 04-03-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ Αρ. Πρωτ. :680 ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κως: 04-03-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ Αρ. Πρωτ. :680 ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Άγιος Ελευθέριος Αθλητικό Πολύκεντρο ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 11 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 6178 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001496467 2013-06-06

13PROC001496467 2013-06-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περαία 30/05/2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 15417 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αριθμός Απόφασης: 212 Τίτλος: Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Αριθμός Μελέτης: 4/2013

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες

Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες Ημερομηνία δημοσίευσης: 20.10.2010 Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών Προθεσμία: 07.12.2010 Δεδομένα Εγγράφου: 29.11.2010 Τοποθεσία παράδοσης: Γεωγραφική περιοχή:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5437 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41511 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΜΗΕ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41511 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΜΗΕ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41511 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΜΗΕ» Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Weight Watchers Points - Πινακας Β - Φαγητά (Αλφαβητικά)

Weight Watchers Points - Πινακας Β - Φαγητά (Αλφαβητικά) Weight Watchers Points - Πινακας Β - Φαγητά (Αλφαβητικά) αναψυκτικά κάθε είδους, 1 ποτήρι 1,5 αναψυκτικά λάιτ, 1 ποτήρι 0 αναψυκτικά λάιτ, 2 ποτήρια 0 (όπου μερίδα, υπολογίζουμε εστιατορίου) αγκινάρες

Διαβάστε περισσότερα

1 15PROC002792869 2015-05-21

1 15PROC002792869 2015-05-21 1 15PROC002792869 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η Υ.Πε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Γουμένισσα 21-5-2015 (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ) ---------------

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 12η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων αφ ενός μεν του στην Αθήνα (Ακαδημίας αριθμ. 22) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα,16 /02/10 Αρ. πρωτ.: 8117 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΕΚΑΕΞΑΣΕΛΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001871247 2014-02-14

14PROC001871247 2014-02-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Ν.Π...«ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ» Κηφισιά :12-02-2014 Αρ. Πρωτ.:167 Αριθ. Μελέτης: 6/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΝΤΑΣ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ Ι. ΖΗΡΙΝΗΣ 14PROC001871247

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ H ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4/2015

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ H ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4/2015 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.10 14:07:52 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7Ν314690ΒΣ-14Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Koζάνη 10-06-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-1-2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 3116 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ : Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακήρυξης.: 1 ΤΜΗΜΑ : Δ3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5438 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ. : Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ήµος Γρεβενών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προµήθεια φρέσκου γάλακτος (έτος 2012) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 36.681,43 Ευρώ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Τεχνικές Προδιαγραφές -Τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για το Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ» Προϋπολογισμός: (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 9549100, FAX: 9577050

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 9549100, FAX: 9577050 Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 9549100, FAX: 9577050 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αθήνα, 10/04/2012 Αρ. πρωτ.: Γ-2012-0376 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

984 56,ΣΤ.ΧΡΟΝΙΚΑ 1 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

984 56,ΣΤ.ΧΡΟΝΙΚΑ 1 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 984 56,ΣΤ.ΧΡΟΝΙΚΑ 1 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Ηλεκτρονική Έκδοση του εντύπου (χωρίς εκτυπωτική διαδικασία) ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ»

Διαβάστε περισσότερα

d e l i v e r y Νοστιμιές ποιότητας

d e l i v e r y Νοστιμιές ποιότητας d e l i v e r y 210 6255445 Νοστιμιές ποιότητας 100% ποιότητα Στο μας αρέσει να σας προσέχουμε ποιότητα & φρεσκάδα Οι πατάτες μας είναι 100% φρέσκιες (καθαρίζονται καθημερινά στη κουζίνα του καταστήματος)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προµήθεια ( και δηµιουργία, διανοµή ) βιβλίου µε τα περιεχόµενα δράσης προγράµµατος έργου MO.DE.L.E.» (Κωδ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης ΟΑΕΕ Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Την αριθµ. 252/06-02-2008 απόφαση του.σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Την αριθµ. 252/06-02-2008 απόφαση του.σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΑΡΧΑΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Κ. 70 100 ΤΗΛ: 2810 752111, 2810 753300 FAX: 2810 752431, 2810 753310 e-mail: info@anher.gr Αριθµ. Πρωτ.: 503 Αρ. Πρακτικού.Σ.:252/06-02-2008

Διαβάστε περισσότερα

Ντακάκια με ρακή, ντομάτα, ρόκα, παρθένο ελαιόλαδα και ξύγαλο. Ελιές από Κρητικά τυριά και πιπεριές Φλωρίνης με φιλέ αμυγδάλου

Ντακάκια με ρακή, ντομάτα, ρόκα, παρθένο ελαιόλαδα και ξύγαλο. Ελιές από Κρητικά τυριά και πιπεριές Φλωρίνης με φιλέ αμυγδάλου Mικρές Μπουκιές Ντακάκια με ρακή, ντομάτα, ρόκα, παρθένο ελαιόλαδα και ξύγαλο Ελιές από Κρητικά τυριά και πιπεριές Φλωρίνης με φιλέ αμυγδάλου 1,00 1,00 Απάκι με γραβιέρα Κρήτης και πιπεριά σουβλάκι 1,50

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ ΤΕΙ 2991/18-9-12 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη αναδόχου για την: για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Πρόγραμμα Σίτισης. Κρέας & Όσπρια

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Πρόγραμμα Σίτισης. Κρέας & Όσπρια 1-2 Οκτωβρίου 2015 Πέμπτη Ψάρι φιλέτο φούρνου με πατάτες λαδολέμονο σαλάτα ανάμεικτη πράσινη-άνηθοφρέσκο κρεμμυδάκι Παρασκευή Φακές ντάκος κρητικός Ενέργεια (kcal) 513 Πρωτεΐνες (gr) 30.7 Υδατάνθρακες

Διαβάστε περισσότερα

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 23-6-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 35Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Ημερομηνία: 14/3/2013 ΚΟΙΚΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42, Αριθμ. Πρωτ.: 78 Ταχ. Κώδικας : 30100, Αθήνα Τηλ.: 210-3303060 Fax: 210-3801777 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληρ.: Ι. Μαïδανός Τηλ.: 22410 99070 Μυτιλήνη, 20/11/2013 Αρ. Πρωτ. 7085 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα : 23 /4 /2013 Αρ. Πρωτ: 4833 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ: 60.000 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Αθήνα : 23 /4 /2013 Αρ. Πρωτ: 4833 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ: 60.000 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) Ταχυδρομική Διεύθυνση : Πειραιώς 211 ΤΚ. 17778 Ταύρος. Τηλέφωνο : 213 1306 208, 369 Fax : 213 1306480 Πληροφορίεs: Α. Μπαλού Ηλεκτρονική Διεύθυνση : www.ekdd.gr ΗλεκτρονικόΤαχυδρομείο: abalou@ekdd.gr Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής Ν.Ροδόπης, Έχοντας υπόψη:

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής Ν.Ροδόπης, Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΤΑΧ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πλατεία Βιζυηνού 1 ΤΑΧ.ΚΩ ΙΚΑΣ: 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΛΗΡ.: Μ. Γκιουλέ ΤΗΛ.: 25313-52436 FAX : 2531 Email : m.gkioule@komotini.gr Κοµοτηνή, 17/02/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 41 ΥΠΟΜΕΤΡΟ L313

ΜΕΤΡΟ 41 ΥΠΟΜΕΤΡΟ L313 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ) Γούρνες 16-2-2015 Αριθμός πρωτ. 2828 4η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ( 2007-2013)

Διαβάστε περισσότερα

17/7/2015 & & 2.960 74 3,90 / 11.544,00 11.544,00 23% 2.655,12 14.199,12 & &

17/7/2015 & &    2.960  74 3,90 / 11.544,00 11.544,00 23% 2.655,12 14.199,12 & & ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (επί ποινή αποκλεισµού) Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της εταιρείας παρασκευής γευµάτων µε δυναµικότητα παραγωγής τουλάχιστον 1.000 µερίδων ηµερησίως. Άδεια κυκλοφορίας των αυτοκινήτων που

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Έργο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΒΙ» Αθήνα, 22 Ιουνίου 2015 Α.Π.: ΚΠ 3451/2015 ΓΔ 527/2015 Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002508168 2014-12-29

14PROC002508168 2014-12-29 Το έργο Living History Living nature II" με ακρωνύμιο Lhi-Lna II υλοποιείται στο IPA Διασυνοριακό Πρόγραμμα «Ελλάδα πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται από

Διαβάστε περισσότερα

Agios Stefanos 49081 Corfu Greece Tel +30 26630 51629 www.delfinoblu.gr info@delfinoblu.gr

Agios Stefanos 49081 Corfu Greece Tel +30 26630 51629 www.delfinoblu.gr info@delfinoblu.gr Agios Stefanos 49081 Corfu Greece Tel +30 26630 51629 www.delfinoblu.gr info@delfinoblu.gr ορεκτικά τζατζίκι δροσερή γεύση με στραγγιστό γιαούρτι, αγγουράκι & σκόρδο μελιτζανοσαλάτα παραδοσιακή σαλάτα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 16 / 2014

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 16 / 2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 16 / 2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΑ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, ΣΤΗΝ ΠΥΛΗ ΑΞΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001738626 2013-11-26

13PROC001738626 2013-11-26 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΡΟΥ 13PROC001738626 2013-11-26 Μυτιλήνη, 20.11.2013 Αρ. Πρωτ. 7090 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελιτζανοσαλάτα 5.80 (με την καπνιστή γεύση που αγαπάτε τόσα χρόνια) Χταπόδι ξυδάτο 9.90 (βραστό χταποδι που κάθε μέρα παραλαμβάνουμε από Αμβρακικό)

Μελιτζανοσαλάτα 5.80 (με την καπνιστή γεύση που αγαπάτε τόσα χρόνια) Χταπόδι ξυδάτο 9.90 (βραστό χταποδι που κάθε μέρα παραλαμβάνουμε από Αμβρακικό) Κρύα Ορεκτικά Μελιτζανοσαλάτα 5.80 (με την καπνιστή γεύση που αγαπάτε τόσα χρόνια) Χταπόδι ξυδάτο 9.90 (βραστό χταποδι που κάθε μέρα παραλαμβάνουμε από Αμβρακικό) Γαύρος ξυδάτος 5.20 (ολόφρεσκος γαύρος

Διαβάστε περισσότερα

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλανδρίου.» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 10.000,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Σαμάρα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΗΛ/ΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ & ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΗΛ/ΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ & ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΒΟΛΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΗΛ/ΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ & ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΒΟΛΟΥ Ο Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Προμήθεια ελαστικών επισώτρων με πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα