ÑÉÆÁÑÅÉÏó ÅÊÊËÇÓÉÁÓÔÉÊÇ Ó ÏËÇ ÄÉÏÉÊÇÓÇ ÂÁÓ. ÓÏÖÉÁÓ 51 - ÁÈÇÍÁ ôçë FAX

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ÑÉÆÁÑÅÉÏó ÅÊÊËÇÓÉÁÓÔÉÊÇ Ó ÏËÇ ÄÉÏÉÊÇÓÇ ÂÁÓ. ÓÏÖÉÁÓ 51 - ÁÈÇÍÁ-106 76 ôçë. 210.72.10.661 FAX. 210.72.28.736 e-mail : Info@rizarios."

Transcript

1 ÑÉÆÁÑÅÉÏó ÅÊÊËÇÓÉÁÓÔÉÊÇ Ó ÏËÇ ÄÉÏÉÊÇÓÇ ÂÁÓ. ÓÏÖÉÁÓ 51 - ÁÈÇÍÁ ôçë FAX áèçíá, 20 Ιουλίου 2015 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το Ίδρυμα της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής (εφεξής Ρ.Ε.Σ.), σύμφωνα με την από απόφαση του Πολυμελούς του Συμβουλίου, προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά σε σχέση με την τιμή και την ποιότητα, για την παροχή γευμάτων (catering) προς σίτιση των μαθητών του Οικοτροφείου της, όπως ειδικότερα αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι που επισυνάπτεται στην παρούσα και διανέμεται από τη Γραμματεία του Ιδρύματος καθημερινώς από ώρα 9:00 μέχρι 13:00 ή παρέχεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Ιδρύματος 1. Τόπος των προσφερομένων υπηρεσιών: Τα Διδακτήρια του Ιδρύματος επί της ο δού Ριζάρη αρ. 1 στο Χαλάνδρι Αττικής. 2. Αριθμός σιτιζομένων ημερησίως : (άρθρο 41). 3. Ημερήσια γεύματα: δύο (2), μεσημέρι βράδυ. 4. Διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης: Από την υπογραφή της (σύμβασης) και μέχρι την , οπότε λύεται αυτομάτως. Κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στη σύμβαση που θα υπογραφεί. 5. Η κατακύρωση θα γίνει για το σύνολο της προμήθειας. 6. Τεύχη Διακήρυξης διανέμονται στους ενδιαφερομένους από τα Γραφεία Διοικήσεως του Ιδρύματος, Λεωφ. Βασ. Σοφίας αριθμ. 51, 4ος όροφος, τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 9:00 μέχρι 14: Η παρούσα διακήρυξη και τα Παραρτήματα που τη συνοδεύουν θα αναρτηθούν επίσης στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος 8. Πληροφορίες δίδονται από τη Γραμματεία στο τηλέφωνο καθημερινώς από ώρα 9:00 μέχρι 13: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, εφόσον συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις 1

2 των όρων της παρούσης, έχουν : 9.1. όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν στην Ελλάδα ή την ΕΕ εμπόριο ή χονδρεμπόριο ή βιομηχανία των παραπάνω ειδών, 9.2. συνεταιρισμοί των εις την προηγούμενη παράγραφο αναφερομένων προσώπων, 9.3. ενώσεις ή κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 10. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν με απόδειξη στη Γραμματεία της Ρ.Ε.Σ. (Βασ. Σοφίας 51, 4 ος όροφ.), με οποιοδήποτε τρόπο (με courier ή αυτοπροσώπως, ή με εκπρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο), σε κλειστόσφραγισμένο φάκελο, μέχρι την 13:00 της 4 ης Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 9:00 13: Επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στο Ίδρυμα με οποιοδήποτε άλλο τρόπο από τον οριζόμενο ή εκπρόθεσμα. 12. Το άνοιγμα και καταγραφή των οικονομικών προσφορών θα λάβει χώρα αμέσως μετά τη λήξη της άνω προθεσμίας στα Γραφεία Διοικήσεως του Ιδρύματος (Βασ. Σοφίας 51, 4ος όροφ.), ενώπιον Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού που θα ορισθεί από το Πολυμελές Συμβούλιο της Ρ.Ε.Σ Η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, όσων υποψηφίων τα προσκομισθέντα έγγραφα έχουν κριθεί πλήρη, θα γίνει από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού εντός (δέκα) 10 εργασίμων ημερών από την ημέρα του διαγωνισμού και αφού κληθούν προηγουμένως οι υποψήφιοι να προσκομίσουν δείγματα των προσφερομένων ειδών διατροφής προς αξιολόγηση και να παράσχουν διευκρινίσεις ή βελτιώσεις, αν ζητηθεί. 14. Η κλήση σε κάθε φάση της διαδικασίας και η γνωστοποίηση του αποτελέσματος θα γίνει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση που θα έχει δηλώσει εγγράφως κάθε υποψήφιος. 15. Η ανάδειξη του προσωρινού μειοδότη θα γίνει με απόφαση του Πολυμελούς Συμβουλίου, το οποίο δεν δεσμεύεται από τη γνώμη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού. 16. Η προς τον επιλεγέντα Ανάδοχο κοινοποίηση της Απόφασης προσωρινής κατακύρωσης έχει την έννοια της πληροφόρησης και όχι της σύναψης Συμβάσεως. 17. Χρόνος ισχύος των προσφορών είναι (εξήντα) 60 ημέρες από την ημέρα λήξεως της προθεσμίας υποβολής. Σε περίπτωση ματαίωσης και επανάληψης του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν νέες προσφορές, εφόσον έχει παρέλθει η άνω 2

3 60νθήμερος προθεσμία. 18. Αυτός που θα επιλεγεί προσωρινώς υποχρεούται να προσέλθει προς υπογραφή της συμβάσεως κατόπιν προσκλήσεως που θα λάβει χώρα εντός δέκα (10) ημερών από τη γνωστοποίηση της απόφασης του Π.Σ., υπόδειγμα της οποίας κατά τα βασικά μέρη της επισυνάπτεται στην παρούσα ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV. Σε περίπτωση αρνήσεως του ή μη προσελεύσεως εντός της ταχθείσης προθεσμίας, ο προσωρινώς αναδειχθείς θα εκπίπτει αυτοδικαίως και το Πολυμελές Συμβούλιο της Ρ.Ε.Σ. θα δύναται, κατά την ελεύθερη κρίση του είτε να καλέσει τον επόμενο κατά σειρά βαθμολόγησης υποψήφιο είτε να επαναλάβει το διαγωνισμό. 19. Ρητώς διευκρινίζεται ότι η Ρ.Ε.Σ. δεν δεσμεύεται από την ανακοίνωση αυτή για το χρόνο οριστικής επιλογής και αναδείξεως προμηθευτή και διατηρεί γενικά το δικαίωμά της, ακόμη και μετά την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου, να ζητήσει βελτίωση της επιλεγείσης προσφοράς, τροποποίηση των όρων, ακόμη δε δύναται ελευθέρως να ματαιώσει ή επαναλάβει το διαγωνισμό κατά πάντα χρόνο και μέχρι την υπογραφή της συμβάσεως, χωρίς ουδείς των διαγωνιζομένων να αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση εξ οιασδήποτε αιτίας. 20. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Η προσφορά, επί ποινή απόρριψης της συνολικώς, πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής: Την «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (σε κλειστό φάκελο) η οποία θα περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα για τον ποιοτικό έλεγχο του προϊόντος στοιχεία (υλικοτεχνική υποδομή της εταιρείας, χρησιμοποιούμενα υλικά, τόπος προέλευσης, ποιότητα, βαθμολόγηση, στοιχεία που να αποδεικνύουν την εμπειρία του διαγωνιζομένου κ.λ.π.) Την «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (σε κλειστό φάκελο), η οποία θα περιλαμβάνει τιμή μονάδος ανά γεύμα κατ άτομο σε ευρώ χωρίς Φ.Π.Α ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στο διαγωνισμό, ανεγνωρισμένης Τράπεζας σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα υπόδειγμα ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, και Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται παρακάτω στην παρούσα. 21. Η προσφορά πρέπει να καλύπτει το σύνολο της προμήθειας και όχι μέρος αυτής. Προσφορές που θα αφορούν είδη με ουσιώδεις διαφορές των στην παρούσα προκήρυξη α ναγραφομένων ή που περιέχουν όρους περιοριστικούς ή αντικείμενους προς τους όρους της παρούσης ή υπό αίρεση ή εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές θα απορρίπτονται. 22. Όσον αφορά στην Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής διευκρινίζεται ότι όλοι οι 3

4 συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν στο Ταμείο της Σχολής μαζί με την προσφορά και εγγύηση, σύμφωνα με τα παραπάνω, οριζόμενη στο ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ ( 2.000,00), με εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας, η οποία θα αποδοθεί ένα μήνα μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού. Αυτός που θα αναδειχθεί προσωρινός Α νάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει την ημέρα υπογραφής της συμβάσεως νέα ισόποση ( 2.000,00) εγγυητική επιστολή, ισχύος τουλάχιστον δύο (2) μήνες πέραν του χρόνου λήξεως της συμβάσεως, σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα υπόδειγμα ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III, η οποία θα παραμείνει στο Ταμείο της Σχολής ατόκως, ως εγγύηση καλής εκτελέσεως και θα του αποδοθεί μετά την σύμφωνη προς τους όρους του παρόντος ολοσχερή εκτέλεση της προμήθειας. Ως προς το περιεχόμενο των εγγυητικών επιστολών ισχύουν οι διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής θα πρέπει να έχει χρονική ι σχύ ένα (1) τουλάχιστον μήνα μετά το χρόνο λήξης ισχύος της Προσφοράς. Στην περίπτωση μη προσέλευσης ή άρνησης της υπογραφής της σύμβασης, καταπίπτει υπέρ της Ρ.Ε.Σ. η εγγύηση ή η εγγυητική επιστολή συμμετοχής που έχει κατατεθεί λόγω ποινικής ρήτρας, υποχρεούμενος σε αποκατάσταση κάθε ζημίας της Ρ.Ε.Σ. από την αιτία αυτή και ειδικότερα από τη διαφορά τιμής που θα επιβαρυνθεί για την αναπλήρωση της προμήθειας φαγητού από άλλον προμηθευτή μέχρι την ολοκλήρωση νέου διαγωνισμού. 23. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται αντί εγγυητικής επιστολής να καταθέσουν το ποσό αυτής σε μετρητά στο Ταμείο του Ιδρύματος, το οποίο θα αναλάβουν ατόκως μετά την σύμφωνη προς τους όρους του παρόντος ολοσχερή εκτέλεση της προμήθειας. 24. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΑ. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά σε σχέση με την τιμή και την ποιότητα και με βάση τον τύπο: 50% Χ βαθμολογία ποιότητας υποψηφίου / υψηλότερη επιτευχθείσα βαθμολογία μεταξύ των υποψηφίων + 50% Χ μικρότερη οικονομική προσφορά μεταξύ όλων των υποψηφίων / οικονομική προσφορά υποψηφίου. Η βαθμολογία ποιότητος ορίζεται από βαθμούς. Η οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνει τιμή μονάδος ανά γεύμα κατ άτομο σε ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία. Κατά την αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, που περιλαμβάνεται στη βαθμολογία του κριτηρίου της ποιότητας του υποψηφίου, σύμφωνα με την παραπάνω σχέση, θα ληφθεί υπόψη η εμπειρία σε υπηρεσίες μαζικής σίτισης, που έχουν παρασχεθεί από τον υποψήφιο ανάδοχο με τη σημερινή μορφή της επιχείρησης κατά τα τρία (3) προηγούμενα έτη. Συγκεκριμένα, θα ληφθεί υπόψη το πλήθος των αποδεκτών των υπηρεσιών αυ 4

5 τών, ο ημερήσιος μέσος όρος των σιτισθέντων, ο συνολικός κύκλος εργασιών από την παραπάνω μαζική σίτιση (αξία εκτελεσθέντων έργων). Επιπλέον, κατά τη βαθμολόγηση του κριτηρίου της ποιότητας του υποψηφίου, θα συμπεριληφθεί και η αξιολόγηση των δειγμάτων των προσφερομένων ειδών διατροφής από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού. 25. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Πλήρη νομιμοποιητικά έγγραφα των ενδιαφερομένων (νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί, ενώσεις προμηθευτών) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου. Κάθε υποψήφιος ή προσφέρων αποκλείεται από τη διαδικασία διαγωνισμού εφόσον έχει εκδοθεί σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για αδικήματα σχετικά με την ά σκηση της δραστηριότητός του, τη φερεγγυότητά του και την αξιοπιστία του (ενδεικτικώς: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες ενέργειες, πλαστογραφία, συκοφαντική δυσφήμιση κ.λ.π.) Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας, όλων των εμπλεκομένων ασφαλιστικών φορέων Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, α ναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση, καθώς και ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έναρξης των παραπάνω Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του σε αυτό, καθώς και το ειδικό επάγγελμά του, η βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια Δημόσια Αρχή ή Αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν Γεωργικό ή Κτηνοτροφικό επάγγελμα που θα έχει εκδοθεί το τελευταίο τρίμηνο πριν από την υποβολή της προσφοράς του Βεβαίωση ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος ανάλυσης κινδύνων κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP) από τις αρμόδιες Υπηρεσίες ή από κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς Πιστοποίηση ELOT Υπεύθυνη δήλωση: α) ότι δεν εκκρεμεί σε βάρος του διοικητική διαδικασία για παραβάσεις σχετικές με την άσκηση της δραστηριότητός του ή (δεν εκκρεμεί) ανάλογη πειθαρχική διαδικασία ενώπιον οιουδήποτε οργάνου ή αρχής και δεν έχει εκπέσει από 5

6 ανάλογο έργο προμήθειας δημοσίου ή ιδιωτικού φορέα, ως επίσης ότι δεν έχει αποκλεισθεί τελεσίδικα από Δημόσια Υπηρεσία ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου γιατί δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές υποχρεώσεις του Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση όλων των εγγράφων του διαγωνισμού και ότι αποδέχεται όλους τους όρους του ανεπιφυλάκτως. 26. Η έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού από τα παραπάνω καθιστά την προσφορά αυτομάτως απορριπτέα στο σύνολό της με την επιφύλαξη των διατάξεων των επομένων παραγράφων Η έλλειψη πιστοποιητικού δύναται να θεραπευτεί εφόσον προσκομισθεί εντός δύο ημερών από τη διενέργεια του διαγωνισμού (ώρα 14:00) Σε περίπτωση που ορισμένα από τα ανωτέρω Δικαιολογητικά δεν εκδίδονται κατά Νόμον ή δεν καλύπτουν στο σύνολο τους όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του Προσφέροντας ενώπιον Συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη, στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν δύναται να εκδοθούν τα συγκεκριμένα έγγραφα και το λόγο της αδυναμίας αυτής ως και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω δυσμενείς για τον υποψήφιο νομικές καταστάσεις. 27. Η Ρ.Ε.Σ. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει κατά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών οποιοδήποτε πρόσθετο στοιχείο κρίνει απαραίτητο για την αξιοπιστία και τη φερεγγυότητα του προσφέροντος. 28. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού έχει το δικαίωμα να επισκεφθεί τους χώρους παρασκευής φαγητών όλων των υποψηφίων που συμμετέχουν καθώς και να ζητήσει τη συνδρομή οποιουδήποτε κρατικού ελεγκτικού μηχανισμού, χωρίς καμία ειδοποίηση, προκειμένου να διαπιστώσει, εάν τα όσα αναφέρονται στις προσφορές ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. 29. Αποκλείεται της συμμετοχής, ο Προσφέρων εις βάρος του οποίου υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή όταν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις ή έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβα 6

7 σμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις ή έχει καταδικαστεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του διαγωγή ή έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, συναφές με το αντικείμενο του Διαγωνισμού ή την επαγγελματική του ιδιότητα, το οποίο αποδεδειγμένα διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο ενδέχεται να διαθέτουν οι αναθέτουσες αρχές, δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας της Αναθέτουσας Αρχής ή δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή των φόρων και τελών σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας της Αναθέτουσας Αρχής ή είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κάθε φορά ή έ χει αποκλεισθεί τελεσίδικα από Δημόσια Υπηρεσία ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου γιατί δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές υποχρεώσεις του. 30. Τα ανωτέρω αναφερόμενα ισχύουν και για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής, εάν έχουν προβεί σε ίδιες ή αντίστοιχες πράξεις ή παραλείψεις, έχουν υποπέσει στα ίδια ή αντίστοιχα παραπτώματα ή έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες για αυτά νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 31. Η παράδοση γευμάτων θα γίνεται στις εγκαταστάσεις του Οικοτροφείου της Σχολής στο Χαλάνδρι Αττικής, κατόπιν συνεννοήσεως με τον Οικονόμο, με επιμέλεια, κίνδυνο και έξοδα του προμηθευτή και με μεταφορικά μέσα που πληρούν τους όρους του Νόμου περί υγιεινής. 32. Η ενεργοποίηση της συμβάσεως θα αρχίσει εντός δύο ημερών από την επίδοση της εγγράφου ειδοποιήσεως της Σχολής, η δε πληρωμή θα γίνεται τοις μετρητοίς βάσει των υποβαλλομένων από τον προμηθευτή δικαιολογητικών σύμφωνα με το πρόγραμμα πληρωμών της Ρ.Ε.Σ. στο τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα. 33. Η παραλαβή των γευμάτων θα γίνεται από Επιτροπή Παραλαβής της Σχολής, η ο ποία θα συσταθεί με απόφαση του πολυμελούς Συμβουλίου της Ρ.Ε.Σ. και θα ελέγχει την 7

8 ποσότητα και την ποιότητα του παραδιδομένου είδους, απορρίπτουσα τα τυχόν ακατάλληλα και τα μη πληρούντα τους όρους της παρούσης προκηρύξεως. Η ποιότητα μπορεί να ελέγχεται και με χημικές εξετάσεις, τα πορίσματα των οποίων θα είναι υποχρεωτικά για τον προμηθευτή. 34. Εάν απορριφθεί ως ακατάλληλο το προσφερόμενο είδος, για οποιαδήποτε αιτία, ο προμηθευτής υποχρεούται άμεσα να το αντικαταστήσει με άλλο που θα πληροί τους όρους της προκηρύξεως. Ο έλεγχος και η κρίση της ποιότητας ή ποσότητας του χορηγουμένου είδους είναι αποκλειστικό έργο της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής της Σχολής, της οποίας η απόφαση είναι υποχρεωτική για τον προμηθευτή. 35. Την ποσότητα του είδους που προσκομίζεται για παράδοση και που απορρίπτει η Επιτροπή Παραλαβής, ο προμηθευτής υποχρεούται να την παραλάβει αμέσως, με δαπάνη του χωρίς η Σχολή να έχει καμία υποχρέωση για διαφύλαξη αυτής. Κάθε δαπάνη της Σχολής προς φύλαξη ή απομάκρυνση προϊόντων θα βαρύνει τον προμηθευτή. 36. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος για κάθε παράβαση των όρων του παρόντος (ενδεικτικά αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει κατ' εξακολούθηση ουσιώδεις όρους της Σύμβασης που θα υπογραφεί, εφόσον μετά από δύο τουλάχιστον διαδοχικές σχετικές έγγραφες επισημάνσεις της Ρ.Ε.Σ. δεν συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της). Στην περίπτωση αυτή, καταπίπτει υπέρ της Ρ.Ε.Σ. η εγγύηση ή η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που έχει κατατεθεί λόγω ποινικής ρήτρας, υποχρεούμενος σε αποκατάσταση κάθε ζημίας της Ρ.Ε.Σ. από την αιτία αυτή και ειδικότερα από τη διαφορά τιμής που θα επιβαρυνθεί για την αναπλήρωση της προμήθειας φαγητού από άλλον προμηθευτή μέχρι την ολοκλήρωση νέου διαγωνισμού. 37. Η Ρ.Ε.Σ. δικαιούται να αξιώσει από τον Ανάδοχο αποζημίωση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας της από την παράβαση των υποχρεώσεών του. 38. Ο προμηθευτής δεν δικαιούται να εκχωρήσει σε τρίτο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα, ούτε να υποκατασταθεί από τρίτο πρόσωπο στην εκτέλεση του έργου, χωρίς τη ρητή έγγραφη συναίνεση της Ρ.Ε.Σ Η υποβολή προσφοράς και η συμμετοχή στον διαγωνισμό, αποτελεί δήλωση του υποβάλλοντος την προσφορά, ότι αποδέχεται ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσης προκηρύξεως. 40. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Οι χρησιμοποιούμενες για την παρασκευή του φαγητού πρώτες ύλες θα πρέπει 8

9 να είναι ελληνικής προέλευσης, αρίστης ποιότητας, να πληρούν τις αγορανομικές, κτηνιατρικές και υγειονομικές διατάξεις καθώς και τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Η παρασκευή των φαγητών να γίνεται με ελαιόλαδο έξτρα παρθένο, τα κρέατα να είναι νωπά άνευ οστών α' ποιότητας και το κοτόπουλο να είναι μόνο στήθος ή μπούτι, ο δε κιμάς νωπός μοσχαρίσιος Τα ψάρια θα είναι τα μεν μεγάλα (πέρκα, γαλέος, σφυρίδα, ξιφίας, κλπ) κατεψυγμένα, τα δε άλλα (γαύρος, μαρίδα, σαρδέλα, τσιπούρα, λαβράκι κλπ) φρέσκα ιχθυοτροφείου, άπαντα ελληνικής προέλευσης & παραγωγής Φαγητά όπως λαδερά και σούπες θα έχουν τη σωστή αναλογία σε σάλτσα ή υγρό και ρύζι ή ζυμαρικό ή ανάλογο στερεό περιεχόμενο Το τριμμένο τυρί για το σύνολο τον υπό προμήθεια έτοιμων φαγητών, που συνοδεύονται με αυτό, θα παραδίδεται ξεχωριστά σε μεγαλύτερη συσκευασία Το βάρος των φαγητών, ανά μερίδα που καθορίζεται στο Παράρτημα Ι υπολογίζεται σε μαγειρεμένη μορφή Τα σκεύη που θα χρησιμοποιούνται για την παράδοση θα είναι καθαρά και απολυμασμένα, ισοθερμικά και οπωσδήποτε θα είναι σκεπασμένα Να τηρούνται όλοι οι κανόνες υγιεινής στον εξοπλισμό, στην προετοιμασία, παρασκευή και φύλαξη σε όλα τα στάδια μεταφοράς και παράδοσης των φαγητών Τα φαγητά θα παραδίδονται συνολικά και όχι ξεχωριστά κατά μερίδα σε θερμαινόμενο σκεύος το μεν μεσημεριανό έως την 13:30 & το δε δείπνο έως την ώρα 19: Ο αριθμός των μερίδων ημερησίως θα κυμαίνεται αναλόγως προς το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και τον αριθμό των σπουδαστών που θα διαιτώνται εσωτερικώς. Προϋπολογίζεται κατά μέσον όρον αριθμός μερίδων για το μεσημέρι από Δευτέρα έως Παρασκευή και περίπου μέχρι 16 μερίδες το βράδυ τις ίδιες ημέρες. Ο ακριβής αριθμός των μερίδων θα προσδιορίζεται την προηγούμενη ημέρα από τον Οικονόμο της Σχολής. Το Σαββατοκύριακο προϋπολογίζεται αριθμός μερίδων 0 έως 16 μεσημέρι/βράδυ και θα προσδιορίζεται κάθε Παρασκευή μεσημέρι εγγράφως. 42. Ο Ανάδοχος θα δεσμευθεί ότι δύναται να καλύψει τυχόν αυξημένες ανάγκες εφόσον θα έχει ειδοποιηθεί προς τούτο εγγράφως πριν από 24 ώρες. Ως έγγραφη ειδοποίηση θεωρεί 9

10 ται η με τηλεομοιότυπο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 43. Η σύνθεση εκάστου γεύματος και δείπνου θα είναι σύμφωνα με το προτεινόμενο ενδεικτικό πρόγραμμα συσσιτίου με ιδιαίτερη προσοχή κατά τις ημέρες των νηστειών και θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά καθημερινώς κυρίως πιάτο, σαλάτα, τυρί, φρούτο και μία ή δύο φορές την εβδομάδα γλυκό, με ιδιαίτερη προσοχή στην ποιότητα του προσφερόμενου φαγητού, καθώς απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας ετών. 44. Η ποιότητα και η σύνθεση του προσφερόμενου γεύματος και δείπνου θα ελέγχεται κατά τακτά χρονικά διαστήματα, από τον ιατρό της Σχολής και σε καθημερινή βάση από τον Διευθυντή του Οικοτροφείου της Σχολής. 45. Νόμισμα προσφερόμενης τιμής το Ευρώ και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό, αρμόδια δε τα Δικαστήρια των Αθηνών. 46. Η αντισυμβατική συμπεριφορά του αναδόχου αποτελεί λόγο καταγγελίας της συμβάσεως και αποκλεισμού του σε επόμενους διαγωνισμούς της Ρ.Ε.Σ Σε περίπτωση υπέρβασης προθεσμιών παράδοσης η Ρ.Ε.Σ. δύναται να επιβάλει ποινική ρήτρα σε βάρος του Αναδόχου για κάθε καθυστέρηση σε ποσοστό 20% επί της συμβατικής αξίας των παραδοτέων που καθυστέρησαν, η οποία θα παρακρατείται κατά τη μηναία εκκαθάριση του λογαριασμού. 48. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται, αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Ρ.Ε.Σ Σε περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται α ναλογικά με τη συμμετοχή τους στο Έργο σε κάθε ένα από τα Μέλη της. 50. Η άποψη των σιτιζομένων για την ποιότητα και ποσότητα του προσφερομένου φαγητού αποτελεί βασικό κριτήριο αξιολόγησης του τρόπου εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων εκ μέρους του αναδόχου. Αθήνα, 27 Ιουλίου 2015 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 10

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Από Έως ΔΕΥΤΕΡΑ 14/9 ΤΡΙΤΗ 15/9 ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΒΙΔΕΣ ΜΠΟΛΟΝΕΖ, ΤΥΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ ΣΑΛΑΤΑ & ΜΠΡΙΖΟΛΑΚΙΑ ΨΗΤΑ ΜΕ ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ ΦΟΥΡΝΟΥ, ΣΑΛΑΤΑ & ΓΛΥΚΟ ΚΙΣ ΛΟΡΕΝ ΣΑΛΑΤΑ & ΨΑΡΙ ΠΕΡΚΑ ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 16/9 ΓΕΜΙΣΤΑ ΣΑΛΑΤΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ ΤΑΡΑΜΟΣΑΛΑΤΑ & ΠΕΜΠΤΗ 17/9 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/9 ΣΑΒΒΑΤΟ 19/9 ΚΥΡΙΑΚΗ 20/9 ΣΝΙΤΣΕΛ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΕ ΡΥΖΙ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ & ΦΑΚΕΣ ΤΑΡΑΜΟΣΑΛΑΤΑ & ΚΟΤΟΜΠΟΥΚΙΕΣ ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ & ΣΑΛΑΤΑ & ΜΟΣΧΑΡΑΚΙ ΡΑΓΟΥ ΚΑΤΣΑΡΟΛΑΣ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ, ΣΑΛΑΤΑ & ΧΟΙΡΙΝΗ ΤΗΓΑΝΙΑ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ & ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΑ ΜΕ ΜΑΚΑΡΟΝΟΣΑΛΑΤΑ & ΛΑΧΑΝΟΝΤΟΛΜΑΔΕΣ ΑΥΓΟΛΕΜΟΝΟ, ΦΕΤΑ, ΡΙΓΓΑΤΟΝΙ ΜΕ 4 ΤΥΡΙΑ, ΣΑΛΑΤΑ & Από Έως ΔΕΥΤΕΡΑ 21/9 ΤΡΙΤΗ 22/9 ΤΕΤΑΡΤΗ 23/9 ΠΕΜΠΤΗ 24/9 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/9 ΣΑΒΒΑΤΟ 26/9 ΚΥΡΙΑΚΗ 27/9 ΜΟΥΣΑΚΑΣ ΜΕ ΦΕΤΑ & ΣΑΛΑΤΑ & ΦΡΕΣΚΟ ΦΙΛΕΤΟ ΣΟΛΟΜΟΥ ΜΕ ΒΡΑΣΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ & ΡΕΒΥΘΙΑ ΦΟΥΡΝΟΥ ΜΕ ΔΕΝΤΡΟΛΙΒΑΝΟ & ΜΕΛΙΤΖΑΝΟΣΑΛΑΤΑ & ΡΟΛΟ ΚΙΜΑ ΜΕ ΓΛΥΚΟΞΙΝΟ ΓΛΑΣΣΟ ΚΑΙ ΡΥΖΙ, ΣΑΛΑΤΑ & ΓΛΥΚΟ ΑΡΑΚΑΣ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΛΕΜΟΝΑΤΟΣ ΣΑΛΑΤΑ & ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΦΙΛΕΤΟ, ΠΑΤΑΤΕΣ, ΣΑΛΑΤΑ, ΜΠΡΙΖΟΛΕΣ ΨΗΤΕΣ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΟΓΚΡΑΤΕΝ & ΣΑΛΑΤΑ & ΤΟΡΤΕΛΙΝΙΑ ΠΑΡΜΕΖΑΝΑΣ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ ΝΑΠΟΛΙΤΕΝ & ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΣΤΟ ΦΟΥΡΝΟ & ΣΠΑΝΑΚΟΡΥΖΟ & ΣΑΛΑΤΑ & ΚΡΕΠΕΣ ΜΕ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ-ΤΥΡΙ & ΣΑΛΑΤΑ & ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΙΜΑΜ & ΣΑΛΑΤΑ & ΟΜΕΛΕΤΑ, ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ, ΣΑΛΑΤΑ, ΠΑΣΤΙΤΣΙΟ & ΣΑΛΑΤΑ & 11

12 Από Έως ΔΕΥΤΕΡΑ 28/9 ΤΡΙΤΗ 29/9 ΤΕΤΑΡΤΗ 30/9 ΠΕΜΠΤΗ 1/10 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/10 ΣΑΒΒΑΤΟ 3/10 ΚΥΡΙΑΚΗ 4/10 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΓΛΥΚΟΞΙΝΟ ΜΕ ΡΥΖΙ & ΣΑΛΑΤΑ ΣΕΦ & ΜΟΣΧΑΡΑΚΙ ΛΕΜΟΝΑΤΟ ΜΕ ΡΥΖΙ, ΣΑΛΑΤΑ & ΓΛΥΚΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΜΠΡΙΑΜ ΜΕ ΡΥΖΟΣΑΛΑΤΑ & ΧΟΙΡΙΝΟ ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ, ΠΙΤΟΥΛΕΣ & ΣΩΣ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ ΦΑΣΟΛΑΔΑ ΜΕ ΤΑΡΑΜΟΣΑΛΑΤΑ & ΓΑΥΡΟΣ ΤΗΓΑΝΗΤΟΣ, ΧΟΡΤΑ, ΑΡΝΑΚΙ ΨΗΤΟ ΦΟΥΡΝΟΥ ΜΕ ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ ΦΟΥΡΝΟΥ & ΣΑΛΑΤΑ & ΠΙΤΣΑ ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ & ΣΑΛΑΤΑ CEASARS & ΦΙΛΕΤΟ ΨΑΡΙΟΥ ΓΛΩΣΣΑ ΠΑΝΕ ΜΕ ΠΑΤΑΤΟΣΑΛΑΤΑ & ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΓΙΑΧΝΙ & ΡΙΓΓΑΤΟΝΙ ΜΕ ΜΟΤΣΑΡΕΛΑΚΙΑ & ΣΑΛΤΣΑ ΒΑΛΣAΜΙΚΟΥ- ΤΥΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ & ΚΟΛΟΚΥΘΟΚΕΦΤΕΔΕΣ ΝΗΣΤΙΣΙΜΟΙ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ & ΣΑΛΑΤΑ & ΠΑΤΑΤΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ ΜΕ ΦΕΤΑ, ΣΑΛΑΤΑ, ΚΡΕΠΕΣ ΜΕ ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ & ΤΥΡΙΑ & ΣΑΛΑΤΑ & Από Έως ΔΕΥΤΕΡΑ 5/10 ΤΡΙΤΗ 6/10 ΤΕΤΑΡΤΗ 7/10 ΠΕΜΠΤΗ 8/10 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/10 ΣΑΒΒΑΤΟ 10/10 ΚΥΡΙΑΚΗ 11/10 ΜΟΣΧΑΡΑΚΙ ΚΟΚΚΙΝΙΣΤΟ ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ & ΣΑΛΑΤΑ & ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΠΟΥΤΙ ΜΕ ΜΕΛΙ & ΒΑΛΣΑΜΙΚΟ ΜΕ ΡΥΖΙ & ΣΑΛΑΤΑ & ΣΠΑΓΓΕΤΙ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ ΤΟΝΟ- ΝΤΟΜΑΤΑ & ΣΑΛΑΤΑ & ΣΝΙΤΣΕΛ ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΕ ΠΟΥΡΕ & ΣΑΛΑΤΑ & ΓΛΥΚΟ ΓΕΜΙΣΤΑ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ & ΣΑΛΑΤΑ & ΤΣΙΠΟΥΡΑ ΨΗΤΗ, ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΓΕΜΙΣΤΟ ΡΟΛΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ & ΣΑΛΑΤΑ & ΣΟΥΦΛΕ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ & ΣΑΛΑΤΑ & ΚΡΟΚΕΤΕΣ ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΥ ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΕ ΣΩΣ ΤΑΡΤΑΡ & ΣΑΛΑΤΑ & ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΜΕ ΣΑΛΑΤΑ ΠΛΙΓΟΥΡΙ & ΠΙΤΑ ΜΕ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ & ΣΠΑΝΑΚΟΡΥΖΟ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ & ΣΑΛΑΤΑ & ΟΜΕΛΕΤΑ, ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ, ΣΑΛΑΤΑ, ΡΙΓΓΑΤΟΝΙ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΤΥΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ & ΣΑΛΑΤΑ & 12

13 Από Έως ΔΕΥΤΕΡΑ 12/10 ΤΡΙΤΗ 13/10 ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΒΙΔΕΣ ΜΠΟΛΟΝΕΖ, ΤΥΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ ΣΑΛΑΤΑ & ΜΠΡΙΖΟΛΑΚΙΑ ΨΗΤΑ ΜΕ ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ ΦΟΥΡΝΟΥ, ΣΑΛΑΤΑ & ΓΛΥΚΟ ΚΙΣ ΛΟΡΕΝ ΣΑΛΑΤΑ & ΨΑΡΙ ΠΕΡΚΑ ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 14/10 ΓΕΜΙΣΤΑ ΣΑΛΑΤΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ ΤΑΡΑΜΟΣΑΛΑΤΑ & ΠΕΜΠΤΗ 15/10 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/10 ΣΑΒΒΑΤΟ 17/10 ΚΥΡΙΑΚΗ 18/10 ΣΝΙΤΣΕΛ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΕ ΡΥΖΙ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ & ΦΑΚΕΣ ΤΑΡΑΜΟΣΑΛΑΤΑ & ΨΑΡΟΣΟΥΠΑ, ΒΡΑΣΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΜΟΣΧΑΡΑΚΙ ΡΑΓΟΥ ΚΑΤΣΑΡΟΛΑΣ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ, ΣΑΛΑΤΑ & ΧΟΙΡΙΝΗ ΤΗΓΑΝΙΑ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ & ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΑ ΜΕ ΜΑΚΑΡΟΝΟΣΑΛΑΤΑ & ΚΡΟΚΕΤΕΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ, ΣΑΛΑΤΑ, ΡΙΓΓΑΤΟΝΙ ΜΕ 4 ΤΥΡΙΑ, ΣΑΛΑΤΑ & Από Έως ΔΕΥΤΕΡΑ 19/10 ΤΡΙΤΗ 20/10 ΤΕΤΑΡΤΗ 21/10 ΠΕΜΠΤΗ 22/10 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/10 ΣΑΒΒΑΤΟ 24/10 ΚΥΡΙΑΚΗ 25/10 ΣΟΥΤΖΟΥΚΑΚΙΑ ΜΕ ΡΥΖΙ & ΣΑΛΑΤΑ & ΤΣΙΠΟΥΡΑ ΨΗΤΗ ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ & ΓΛΥΚΟ ΡΕΒΥΘΑΔΑ & ΣΑΛΑΤΑ ΠΛΙΓΟΥΡ & ΧΟΙΡΙΝΑ ΣΚΑΛΟΠΙΝΙΑ Α ΛΑ ΚΡΕΜ ΜΕ ΡΥΖΙ & ΣΑΛΑΤΑ & ΚΟΧΥΛΙΑ ΜΕ ΣΠΑΝΑΚΙ & ΚΟΤΟΣΟΥΠΑ, ΒΡΑΣΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΣΠΑΓΓΕΤΙ ΜΠΟΛΟΝΕΖ & ΣΑΛΑΤΑ & ΦΑΡΦΑΛΕΣ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ 4 ΤΥΡΙΑ & ΣΑΛΑΤΑ & ΠΙΤΣΑ ΜΕ ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ & ΣΑΛΑΤΑ & ΠΡΑΣΣΟΠΙΤΑ ΝΗΣΤΙΣΙΜΗ & ΣΑΛΑΤΑ & ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ ΓΕΜΙΣΤΑ ΜΕ ΣΑΛΤΑ ΑΥΓΟΛΕΜΟΝΟ & ΦΕΤΑ & ΦΑΚΕΣ ΜΕ ΣΑΛΑΤΑ ΝΤΑΚΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΕΤΑ) & 2 ΑΥΓΑ ΤΗΓΑΝΗΤΑ, ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ, ΣΑΛΑΤΑ, ΤΥΡΟΠΙΤΑ & ΣΑΛΑΤΑ & 13

14 Από Έως ΔΕΥΤΕΡΑ 26/10 ΤΡΙΤΗ 27/10 ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΡΓΙΑ 28/10 ΠΕΜΠΤΗ 29/10 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/10 ΣΑΒΒΑΤΟ 31/10 ΚΥΡΙΑΚΗ 1/11 ΠΑΣΤΙΤΣΙΟ & ΣΑΛΑΤΑ & ΚΕΜΠΑΠ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ & ΠΙΤΟΥΛΕΣ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ & ΣΑΛΑΤΑ & ΓΛΥΚΟ ΓΕΜΙΣΤΑ, ΠΑΤΑΤΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ, ΣΑΛΑΤΑ, ΚΟΤΟΜΠΟΥΚΙΕΣ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ & ΣΑΛΤΣΑ COCKTAIL & ΣΑΛΑΤΑ & ΦΑΣΟΛΑΔΑ & ΤΑΡΑΜΟΣΑΛΑΤΑ & ΠΑΤΑΤΕΣ ΟΓΚΡΑΤΕΝ, ΣΑΛΑΤΑ, ΚΡΕΑΣ ΚΟΚΚΙΝΙΣΤΟ ΜΕ ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ, ΤΥΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ, ΣΑΛΑΤΑ, ΟΜΕΛΕΤΑ ΓΕΜΙΣΤΗ ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ & ΨΑΡΟΣΟΥΠΑ & ΚΡΕΠΕΣ ΓΕΜΙΣΤΕΣ ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΛΑΖΑΝΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ & ΚΟΛΟΚΥΘΟΚΕΦΤΕΔΕΣ ΜΕ ΜΑΚΑΡΟΝΟΣΑΛΑΤΑ & ΧΟΙΡΙΝΟ ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ, ΠΙΤΟΥΛΕΣ & ΣΩΣ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ & ΣΑΛΑΤΑ & ΚΕΦΤΕΔΑΚΙΑ ΤΗΓΑΝΗΤΑ, ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ, ΣΑΛΑΤΑ, Από Έως ΔΕΥΤΕΡΑ 2/11 ΤΡΙΤΗ 3/11 ΤΕΤΑΡΤΗ 4/11 ΠΕΜΠΤΗ 5/11 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/11 ΣΑΒΒΑΤΟ 7/11 ΚΥΡΙΑΚΗ 8/11 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΓΛΥΚΟΞΙΝΟ ΜΕ ΤΗΓΑΝΗΤΟ ΡΥΖΙ & ΣΑΛΑΤΑ ΣΕΦ & ΜΟΣΧΑΡΑΚΙ ΛΕΜΟΝΑΤΟ ΜΕ ΡΥΖΙ, ΣΑΛΑΤΑ & ΓΛΥΚΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΜΠΡΙΑΜ ΜΕ ΡΥΖΟΣΑΛΑΤΑ & ΧΟΙΡΙΝΟ ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ, ΠΙΤΟΥΛΕΣ & ΣΩΣ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ & ΣΑΛΑΤΑ & ΦΑΣΟΛΑΔΑ ΜΕ ΤΑΡΑΜΟΣΑΛΑΤΑ & ΨΑΡΟΣΟΥΠΑ, ΜΕ ΒΡΑΣΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΑΡΝΑΚΙ ΨΗΤΟ ΦΟΥΡΝΟΥ ΜΕ ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ ΦΟΥΡΝΟΥ & ΣΑΛΑΤΑ & ΠΙΤΣΑ ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ & ΣΑΛΑΤΑ CEASARS & ΦΙΛΕΤΟ ΨΑΡΙΟΥ ΓΛΩΣΣΑ ΠΑΝΕ ΜΕ ΠΑΤΑΤΟΣΑΛΑΤΑ & ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΓΙΑΧΝΙ & ΡΙΓΓΑΤΟΝΙ ΜΕ ΜΟΤΣΑΡΕΛΑΚΙΑ & ΣΑΛΤΣΑ ΒΑΛΣΑΜΙΚΟΥ- ΤΥΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ & ΚΟΛΟΚΥΘΟΚΕΦΤΕΔΕΣ ΝΗΣΤΙΣΙΜΟΙ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ & ΣΑΛΑΤΑ & ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΕ ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ, ΣΑΛΑΤΑ, ΚΡΕΠΕΣ ΜΕ ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ & ΤΥΡΙΑ & ΣΑΛΑΤΑ & 14

15 Από Έως ΔΕΥΤΕΡΑ 9/11 ΤΡΙΤΗ 10/11 ΤΕΤΑΡΤΗ 11/11 ΠΕΜΠΤΗ 12/11 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/11 ΣΑΒΒΑΤΟ 14/11 ΚΥΡΙΑΚΗ 15/11 ΣΟΥΤΖΟΥΚΑΚΙΑ ΜΕ ΡΥΖΙ & ΣΑΛΑΤΑ & ΤΣΙΠΟΥΡΑ ΨΗΤΗ ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ & ΓΛΥΚΟ ΡΕΒΥΘΑΔΑ & ΣΑΛΑΤΑ ΠΛΙΓΟΥΡ & ΧΟΙΡΙΝΑ ΣΚΑΛΟΠΙΝΙΑ Α ΛΑ ΚΡΕΜ ΜΕ ΡΥΖΙ & ΣΑΛΑΤΑ & ΚΟΧΥΛΙΑ ΜΕ ΣΠΑΝΑΚΙ & ΜΟΣΧΑΡΑΚΙ ΚΟΚΚΙΝΙΣΤΟ ΜΕ ΡΥΖΙ, ΣΑΛΑΤΑ, ΣΠΑΓΓΕΤΙ ΜΠΟΛΟΝΕΖ & ΣΑΛΑΤΑ & ΦΑΡΦΑΛΕΣ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ 4 ΤΥΡΙΑ & ΣΑΛΑΤΑ & ΠΙΤΣΑ ΜΕ ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ & ΣΑΛΑΤΑ & ΠΡΑΣΣΟΠΙΤΑ ΝΗΣΤΙΣΙΜΗ & ΣΑΛΑΤΑ & ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ ΓΕΜΙΣΤΑ ΜΕ ΣΑΛΤΑ ΑΥΓΟΛΕΜΟΝΟ & ΦΕΤΑ & ΦΑΚΕΣ ΜΕ ΣΑΛΑΤΑ ΝΤΑΚΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΕΤΑ) & ΨΑΡΟΚΡΟΚΕΤΕΣ, ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ, ΣΑΛΑΤΑ, ΤΥΡΟΠΙΤΑ & ΣΑΛΑΤΑ & Από Έως ΔΕΥΤΕΡΑ ΝΗΣΤΕΙΑ ΜΟΝΟ ΨΑΡΙ 16/11 ΤΡΙΤΗ 17/11 ΤΕΤΑΡΤΗ 18/11 ΠΕΜΠΤΗ 19/11 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/11 ΣΑΒΒΑΤΟ 21/11 ΤΣΙΠΟΥΡΑ ΨΗΤΗ- ΣΑΛΑΤΑ & ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ ΣΑΛΑΤΑ & ΓΛΥΚΟ ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΛΑΔΕΡΑ - ΣΑΛΑΤΑ & ΓΛΩΣΣΑ ΦΟΥΡΝΟΥ ΛΕΜΟΝΑΤΗ ΣΑΛΑΤΑ & ΦΑΒΑ ΚΡΙΘΑΡΩΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ ΣΑΛΑΤΑ ΨΑΡΟΚΡΟΚΕΤΕΣ, ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ, ΣΑΛΑΤΑ, ΠΑΤΑΤΕΣ ΓΙΑΧΝΙ, ΣΑΛΑΤΑ & ΣΟΥΦΛΕ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ & ΚΡΕΠΕΣ ΓΕΜΙΣΤΕΣ ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ, ΣΑΛΑΤΑ & ΣΠΑΓΓΕΤΙ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ ΝΑΠΟΛΙΤΕΝ ΨΑΡΟΣΟΥΠΑ, ΒΡΑΣΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ 22/11 ΛΑΒΡΑΚΙ ΣΑΛΑΤΑ & ΚΟΛΟΚΥΘΟΠΙΤΑ ΣΑΛΑΤΑ & 15

16 Από Έως ΔΕΥΤΕΡΑ 23/11 ΦΙΛΕΤΟ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΑΝΕ ΜΕ ΦΑΒΑ -ΣΑΛΑΤΑ & ΑΡΑΚΑΣ ΛΕΜΟΝΑΤΟΣ ΣΑΛΑΤΑ & ΤΡΙΤΗ 24/11 ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΣΑΛΑΤΑ & ΓΛΥΚΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 25/11 ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΙΑ ΤΗΓΑΝΗΤΑ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ ΣΑΛΑΤΑ & ΠΕΜΠΤΗ 26/11 ΓΕΜΙΣΤΑ ΣΑΛΑΤΑ & ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΣΑΛΑΤΑ & ΚΟΛΟΚΥΘΟΚΕΦΤΕΔΕΣ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ ΣΑΛΑΤΑ & ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΛΑΔΕΡΑ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/11 ΣΑΒΒΑΤΟ 28/11 ΚΥΡΙΑΚΗ 29/11 ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΙΜΑΜ ΣΑΛΑΤΑ & ΓΑΛΕΟΣ ΤΗΓΑΝΗΤΟΣ ΜΕ ΣΚΟΡΔΑΛΙΑ, ΣΑΛΑΤΑ, ΜΠΕΡΓΚΕΡ ΜΕ ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ- ΣΑΛΑΤΑ & ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΑ ΣΑΛΑΤΑ & ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ ΝΑΠΟΛΙΤΑΙΝ, ΣΑΛΑΤΑ, ΛΑΧΑΝΟΡΥΖΟ ΣΑΛΑΤΑ & Από Έως ΔΕΥΤΕΡΑ 30/11 ΤΡΙΤΗ 1/12 ΤΕΤΑΡΤΗ 2/12 ΠΕΜΠΤΗ 3/12 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/12 ΣΑΒΒΑΤΟ 5/12 ΚΥΡΙΑΚΗ 6/12 ΦΙΛΕΤΟ ΣΟΛΩΜΟΥ ΨΗΤΟ ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ & ΧΤΑΠΟΔΙ ΜΕ ΚΟΦΤΟ ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ ΣΑΛΑΤΑ & ΦΑΣΟΛΑΔΑ ΜΕ ΤΑΡΑΜΟΣΑΛΑΤΑ & ΓΛΥΚΟ ΓΑΡΙΔΕΣ ΜΕ ΡΥΖΙ, ΣΑΛΑΤΑ & ΡΕΒΥΘΙΑ ΦΟΥΡΝΟΥ ΜΕ ΔΕΝΤΡΟΛΙΒΑΝΟ, ΜΕΛΙΤΖΑΝΟΣΑΛΑΤΑ & ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΙΑ ΤΗΓΑΝΗΤΑ, ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ, ΣΑΛΑΤΑ, ΠΕΡΚΑ ΦΟΥΡΝΟΥ - ΣΑΛΑΤΑ & ΦΑΚΕΣ ΜΕ ΕΛΙΕΣ & ΜΠΡΙΑΜ- ΣΑΛΑΤΑ & ΠΙΤΣΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕ ΣΑΛΑΤΑ & ΦΑΡΦΑΛΕΣ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΣΑΛΑΤΑ & ΚΡΕΠΕΣ ΜΕ ΣΠΑΝΑΚΙ ΣΑΛΑΤΑ & ΨΑΡΟΣΟΥΠΑ, ΒΡΑΣΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΜΠΑΜΙΕΣ ΣΑΛΑΤΑ & 16

17 Από Έως ΔΕΥΤΕΡΑ 7/12 ΜΟΥΣΑΚΑΣ ΝΗΣΤΙΣΙΜΟΣ ΣΠΑΝΑΚΟΡΥΖΟ & ΤΡΙΤΗ 8/12 ΤΕΤΑΡΤΗ 9/12 ΠΕΜΠΤΗ 10/12 ΛΑΒΡΑΚΙ ΤΗΓΑΝΗΤΟ ΜΕ ΒΡΑΣΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΙΑ ΓΕΜΙΣΤΑ ΜΕ ΡΥΖΙ, ΣΑΛΑΤΑ & ΑΓΓΙΝΑΡΕΣ Α ΛΑ ΠΟΛΙΤΑ, ΣΑΛΑΤΑ, ΓΛΥΚΟ ΝΤΟΜΑΤΟΚΕΦΤΕΔΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΟΙ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ ΣΑΛΑΤΑ & ΓΙΟΥΒΕΤΣΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ- ΣΑΛΑΤΑ & ΚΡΟΚΕΤΕΣ ΨΑΡΙΟΥ, ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ, ΣΑΛΑΤΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/12 ΦΑΚΟΡΥΖΟ & ΠΡΑΣΣΟΠΙΤΑ ΣΑΛΑΤΑ & ΣΑΒΒΑΤΟ 12/12 ΚΥΡΙΑΚΗ 13/12 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ, ΣΑΛΑΤΑ, ΓΑΡΙΔΟΜΑΚΑΡΟΝΑΔΑ ΣΑΛΑΤΑ & ΜΠΕΡΓΚΕΡ ΜΕ ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ- ΣΑΛΑΤΑ & ΡΕΒΥΘΟΚΕΦΤΕΔΕΣ, ΣΑΛΑΤΑ & Από Έως ΔΕΥΤΕΡΑ 14/12 ΤΡΙΤΗ 15/12 ΤΕΤΑΡΤΗ 16/12 ΠΕΜΠΤΗ 17/12 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/12 ΣΑΒΒΑΤΟ 19/12 ΚΥΡΙΑΚΗ 20/12 ΤΣΙΠΟΥΡΑ ΨΗΤΗ- ΣΑΛΑΤΑ & ΣΟΥΠΙΕΣ ΜΕ ΡΥΖΙ, ΣΑΛΑΤΑ & ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΛΑΔΕΡΑ - ΣΑΛΑΤΑ & ΓΛΥΚΟ ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΙΑ ΤΗΓΑΝΗΤΑ, ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ, ΣΑΛΑΤΑ, ΦΑΡΦΑΛΕΣ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΣΑΛΑΤΑ & ΧΤΑΠΟΔΙ ΚΟΚΚΙΝΙΣΤΟ ΜΕ ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ ΚΟΦΤΟ, ΣΑΛΑΤΑ, ΑΓΓΙΝΑΡΕΣ Α ΛΑ ΠΟΛΙΤΑ- ΣΑΛΑΤΑ & ΠΑΤΑΤΕΣ ΓΙΑΧΝΙ, ΣΑΛΑΤΑ & ΣΟΥΦΛΕ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ & ΚΡΕΠΕΣ ΓΕΜΙΣΤΕΣ ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΠΡΙΑΜ- ΣΑΛΑΤΑ & ΠΙΤΣΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕ ΣΑΛΑΤΑ & ΨΑΡΟΚΡΟΚΕΤΕΣ, ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ, ΣΑΛΑΤΑ, ΚΡΕΠΕΣ ΜΕ ΣΠΑΝΑΚΙ ΣΑΛΑΤΑ & 17

18 Από Έως ΔΕΥΤΕΡΑ 21/12 ΤΡΙΤΗ 22/12 ΤΕΤΑΡΤΗ 23/12 ΠΕΜΠΤΗ 24/12 ΤΣΙΠΟΥΡΑ ΨΗΤΗ- ΣΑΛΑΤΑ & ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ ΣΑΛΑΤΑ & ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΛΑΔΕΡΑ - ΣΑΛΑΤΑ & ΓΛΥΚΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΠΑΤΑΤΕΣ ΓΙΑΧΝΙ, ΣΑΛΑΤΑ & ΣΟΥΦΛΕ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ & ΚΡΕΠΕΣ ΓΕΜΙΣΤΕΣ ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/12 ΣΑΒΒΑΤΟ 26/12 ΚΥΡΙΑΚΗ 27/12 Από Έως ΔΕΥΤΕΡΑ 4/1 ΤΡΙΤΗ 5/1 ΤΕΤΑΡΤΗ 6/1 ΠΕΜΠΤΗ 7/1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/1 ΣΑΒΒΑΤΟ 9/1 ΚΥΡΙΑΚΗ 10/1 ΣΝΙΤΣΕΛ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΕ ΡΥΖΙ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ & ΦΑΚΕΣ ΤΑΡΑΜΟΣΑΛΑΤΑ & ΤΣΙΠΟΥΡΑ ΨΗΤΗ, ΠΑΤΑΤΕΣ, ΣΑΛΑΤΑ, ΜΟΣΧΑΡΑΚΙ ΡΑΓΟΥ ΚΑΤΣΑΡΟΛΑΣ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ, ΣΑΛΑΤΑ & ΧΟΙΡΙΝΗ ΤΗΓΑΝΙΑ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ & ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΑ ΜΕ ΜΑΚΑΡΟΝΟΣΑΛΑΤΑ& ΚΑΡΜΠΟΝΑΡΑ, ΣΑΛΑΤΑ, ΡΙΓΓΑΤΟΝΙ ΜΕ 4 ΤΥΡΙΑ, ΣΑΛΑΤΑ & 18

19 Από Έως ΔΕΥΤΕΡΑ 11/1 ΤΡΙΤΗ 12/1 ΤΕΤΑΡΤΗ 13/1 ΠΕΜΠΤΗ 14/1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/1 ΣΑΒΒΑΤΟ 16/1 ΚΥΡΙΑΚΗ 17/1 ΜΟΥΣΑΚΑΣ ΜΕ ΦΕΤΑ & ΣΑΛΑΤΑ & ΦΡΕΣΚΟ ΦΙΛΕΤΟ ΣΟΛΟΜΟΥ ΜΕ ΒΡΑΣΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ & ΡΕΒΥΘΙΑ ΦΟΥΡΝΟΥ ΜΕ ΔΕΝΤΡΟΛΙΒΑΝΟ & ΜΕΛΙΤΖΑΝΟΣΑΛΑΤΑ & ΡΟΛΟ ΚΙΜΑ ΜΕ ΓΛΥΚΟΞΙΝΟ ΓΛΑΣΣΟ ΚΑΙ ΡΥΖΙ, ΣΑΛΑΤΑ & ΓΛΥΚΟ ΑΡΑΚΑΣ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΛΕΜΟΝΑΤΟΣ ΣΑΛΑΤΑ & ΛΑΧΑΝΟΝΤΟΛΜΑΔΕΣ ΑΥΓΟΛΕΜΟΝΟ, ΦΕΤΑ, ΜΠΡΙΖΟΛΕΣ ΨΗΤΕΣ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΟΓΚΡΑΤΕΝ & ΣΑΛΑΤΑ & ΤΟΡΤΕΛΙΝΙΑ ΠΑΡΜΕΖΑΝΑΣ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ ΝΑΠΟΛΙΤΕΝ & ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΣΤΟ ΦΟΥΡΝΟ & ΣΠΑΝΑΚΟΡΥΖΟ & ΣΑΛΑΤΑ & ΚΡΕΠΕΣ ΜΕ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ-ΤΥΡΙ & ΣΑΛΑΤΑ & ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΙΜΑΜ & ΣΑΛΑΤΑ & ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΝΑΠΟΛΙΤΑΙΝ, ΤΥΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ, ΣΑΛΑΤΑ, ΠΑΣΤΙΤΣΙΟ & ΣΑΛΑΤΑ & Από Έως ΔΕΥΤΕΡΑ 18/1 ΤΡΙΤΗ 19/1 ΤΕΤΑΡΤΗ 20/1 ΠΕΜΠΤΗ 21/1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/1 ΣΑΒΒΑΤΟ 23/1 ΚΥΡΙΑΚΗ 24/1 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΓΛΥΚΟΞΙΝΟ ΜΕ ΤΗΓΑΝΗΤΟ ΡΥΖΙ & ΣΑΛΑΤΑ ΣΕΦ & ΜΟΣΧΑΡΑΚΙ ΛΕΜΟΝΑΤΟ ΜΕ ΡΥΖΙ, ΣΑΛΑΤΑ & ΓΛΥΚΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΜΠΡΙΑΜ ΜΕ ΡΥΖΟΣΑΛΑΤΑ & ΧΟΙΡΙΝΟ ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ, ΠΙΤΟΥΛΕΣ & ΣΩΣ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ & ΣΑΛΑΤΑ & ΦΑΣΟΛΑΔΑ ΜΕ ΤΑΡΑΜΟΣΑΛΑΤΑ & ΑΡΑΚΑΣ ΚΟΚΚΙΝΙΣΤΟΣ ΜΕ ΦΕΤΑ, ΣΑΛΑΤΑ, ΑΡΝΑΚΙ ΨΗΤΟ ΦΟΥΡΝΟΥ ΜΕ ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ ΦΟΥΡΝΟΥ & ΣΑΛΑΤΑ & ΠΙΤΣΑ ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ & ΣΑΛΑΤΑ CEASARS & ΦΙΛΕΤΟ ΨΑΡΙΟΥ ΓΛΩΣΣΑ ΠΑΝΕ ΜΕ ΠΑΤΑΤΟΣΑΛΑΤΑ & ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΓΙΑΧΝΙ & ΡΙΓΓΑΤΟΝΙ ΜΕ ΜΟΤΣΑΡΕΛΑΚΙΑ & ΣΑΛΤΣΑ ΒΑΛΣΜΙΚΟΥ- ΤΥΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ & ΚΟΛΟΚΥΘΟΚΕΦΤΕΔΕΣ ΝΗΣΤΙΣΙΜΟΙ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ & ΣΑΛΑΤΑ & ΟΜΕΛΕΤΑ, ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ, ΣΑΛΑΤΑ, ΚΡΕΠΕΣ ΜΕ ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ & ΤΥΡΙΑ & ΣΑΛΑΤΑ & 19

20 Από Έως ΔΕΥΤΕΡΑ 25/1 ΤΡΙΤΗ 26/1 ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1 ΠΕΜΠΤΗ 28/1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/1 ΣΑΒΒΑΤΟ 30/1 ΚΥΡΙΑΚΗ 31/1 ΜΟΣΧΑΡΑΚΙ ΚΟΚΚΙΝΙΣΤΟ ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ & ΣΑΛΑΤΑ & ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΠΟΥΤΙ ΜΕ ΜΕΛΙ & ΒΑΛΣΑΜΙΚΟ ΜΕ ΡΥΖΙ & ΣΑΛΑΤΑ & ΣΠΑΓΓΕΤΙ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ ΤΟΝΟ- ΝΤΟΜΑΤΑ & ΣΑΛΑΤΑ & ΣΝΙΤΣΕΛ ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΕ ΠΟΥΡΕ& ΣΑΛΑΤΑ & ΓΛΥΚΟ ΓΕΜΙΣΤΑ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ & ΣΑΛΑΤΑ & ΨΑΡΟΣΟΥΠΑ, ΒΡΑΣΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΣΑΛΑΤΑ, ΓΕΜΙΣΤΟ ΡΟΛΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ & ΣΑΛΑΤΑ & ΣΟΥΦΛΕ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ & ΣΑΛΑΤΑ & ΚΡΟΚΕΤΕΣ ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΥ ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΕ ΣΩΣ ΤΑΡΤΑΡ & ΣΑΛΑΤΑ & ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΜΕ ΣΑΛΑΤΑ ΠΛΙΓΟΥΡΙ & ΦΕΓΓΑΡΟΠΙΤΑ ΜΕ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ & ΣΠΑΝΑΚΟΡΥΖΟ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ & ΣΑΛΑΤΑ & 2 ΑΥΓΑ ΤΗΓΑΝΗΤΑ, ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ, ΣΑΛΑΤΑ, ΡΙΓΓΑΤΟΝΙ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΤΥΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ & ΣΑΛΑΤΑ & Από Έως ΔΕΥΤΕΡΑ 1/2 ΤΡΙΤΗ 2/2 ΤΕΤΑΡΤΗ 3/2 ΠΕΜΠΤΗ 4/2 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/2 ΣΑΒΒΑΤΟ 6/2 ΚΥΡΙΑΚΗ 7/2 ΜΟΣΧΑΡΑΚΙ ΓΙΟΥΒΕΤΣΙ & ΣΑΛΑΤΑ & ΜΠΙΦΤΕΚΙΑ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΑ ΜΕ ΨΗΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ & ΦΑΚΕΣ ΜΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΜΑΚΑΡΟΝΟΣΑΛΑΤΑ & ΦΙΛΕΤΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΕ ΑΝΑΝΑ & ΡΥΖΙ & ΣΑΛΑΤΑ & ΓΛΥΚΟ ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΙΜΑΜ & ΦΑΒΑ & ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΣ ΤΗΓΑΝΗΤΟΣ, ΠΑΤΑΤΕΣ, ΣΑΛΑΤΑ, ΜΟΣΧΑΡΑΚΙ ΦΟΥΡΝΟΥ ΜΕ ΠΑΤΑΤΑ ΨΗΤΗ & ΣΑΛΑΤΑ & ΠΕΙΝΙΡΛΙ ΑΠΟΣΤΟ & ΣΑΛΑΤΑ CEASARS & ΣΠΑΓΓΕΤΙ ΚΑΡΜΠΟΝΑΡΑ & ΣΑΛΑΤΑ & ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ, ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ, ΠΑΤΑΤΕΣ, ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΑ & ΠΑΤΑΤΕΣ ΧΟΙΡΙΝΑ ΜΠΡΙΖΟΛΑΚΙΑ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ BBQ & ΠΑΤΑΤΕΣ & ΣΑΛΑΤΑ & ΠΕΝΝΕΣ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ ΝΤΟΜΑΤΑ & ΣΑΛΑΤΑ & ΣΠΑΝΑΚΟΤΥΡΟΠΙΤΑ, ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ, ΣΑΛΑΤΑ, ΚΑΝΕΛΛΟΝΙΑ ΓΕΜΙΣΤΑ ΜΕ ΚΙΜΑ & ΣΑΛΑΤΑ & 20

21 Από Έως ΔΕΥΤΕΡΑ 8/2 ΤΡΙΤΗ 9/2 ΤΕΤΑΡΤΗ 10/2 ΠΕΜΠΤΗ 11/2 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/2 ΣΟΥΤΖΟΥΚΑΚΙΑ ΜΕ ΡΥΖΙ & ΣΑΛΑΤΑ & ΤΣΙΠΟΥΡΑ ΨΗΤΗ ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ & ΓΛΥΚΟ ΡΕΒΥΘΑΔΑ & ΣΑΛΑΤΑ ΠΛΙΓΟΥΡ & ΧΟΙΡΙΝΑ ΣΚΑΛΟΠΙΝΙΑ Α ΛΑ ΚΡΕΜ ΜΕ ΡΥΖΙ & ΣΑΛΑΤΑ & ΚΟΧΥΛΙΑ ΜΕ ΣΠΑΝΑΚΙ & ΦΑΡΦΑΛΕΣ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ 4 ΤΥΡΙΑ & ΣΑΛΑΤΑ & ΠΙΤΣΑ ΜΕ ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ & ΣΑΛΑΤΑ & ΠΡΑΣΣΟΠΙΤΑ ΝΗΣΤΙΣΙΜΗ & ΣΑΛΑΤΑ & ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ ΓΕΜΙΣΤΑ ΜΕ ΣΑΛΤΑ ΑΥΓΟΛΕΜΟΝΟ & ΦΕΤΑ & ΦΑΚΕΣ ΜΕ ΣΑΛΑΤΑ ΝΤΑΚΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΕΤΑ) & ΣΑΒΒΑΤΟ 13/2 ΜΟΥΣΑΚΑΣ, ΣΑΛΑΤΑ, ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝΟ, ΣΑΛΑΤΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ 14/2 ΣΠΑΓΓΕΤΙ ΜΠΟΛΟΝΕΖ & ΣΑΛΑΤΑ & ΤΥΡΟΠΙΤΑ & ΣΑΛΑΤΑ & Από Έως ΔΕΥΤΕΡΑ 15/2 ΤΡΙΤΗ 16/2 ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΒΙΔΕΣ ΜΠΟΛΟΝΕΖ, ΤΥΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ ΣΑΛΑΤΑ & ΜΠΡΙΖΟΛΑΚΙΑ ΨΗΤΑ ΜΕ ΓΑΛΛΙΚΑ ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ ΦΟΥΡΝΟΥ, ΣΑΛΑΤΑ & ΓΛΥΚΟ ΚΙΣ ΛΟΡΕΝ ΣΑΛΑΤΑ & ΨΑΡΙ ΠΕΡΚΑ ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 17/2 ΓΕΜΙΣΤΑ ΣΑΛΑΤΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ ΤΑΡΑΜΟΣΑΛΑΤΑ & ΠΕΜΠΤΗ 18/2 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/2 ΣΑΒΒΑΤΟ 20/2 ΚΥΡΙΑΚΗ 21/2 ΣΝΙΤΣΕΛ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΕ ΡΥΖΙ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ & ΦΑΚΕΣ ΤΑΡΑΜΟΣΑΛΑΤΑ & ΚΟΤΟΣΟΥΠΑ, ΒΡΑΣΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΜΟΣΧΑΡΑΚΙ ΡΑΓΟΥ ΚΑΤΣΑΡΟΛΑΣ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ, ΣΑΛΑΤΑ & ΧΟΙΡΙΝΗ ΤΗΓΑΝΙΑ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ & ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΑ ΜΕ ΜΑΚΑΡΟΝΟΣΑΛΑΤΑ& ΟΜΕΛΕΤΑ, ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ, ΣΑΛΑΤΑ, ΡΙΓΓΑΤΟΝΙ ΜΕ 4 ΤΥΡΙΑ, ΣΑΛΑΤΑ & 21

22 Από Έως ΔΕΥΤΕΡΑ 22/2 ΤΡΙΤΗ 23/2 ΤΕΤΑΡΤΗ 24/2 ΠΕΜΠΤΗ 25/2 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/2 ΣΑΒΒΑΤΟ 27/2 ΚΥΡΙΑΚΗ 28/2 ΜΟΥΣΑΚΑΣ ΜΕ ΦΕΤΑ & ΣΑΛΑΤΑ & ΦΡΕΣΚΟ ΦΙΛΕΤΟ ΣΟΛΟΜΟΥ ΜΕ ΒΡΑΣΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ & ΡΕΒΥΘΙΑ ΦΟΥΡΝΟΥ ΜΕ ΔΕΝΤΡΟΛΙΒΑΝΟ & ΜΕΛΙΤΖΑΝΟΣΑΛΑΤΑ & ΡΟΛΟ ΚΙΜΑ ΜΕ ΓΛΥΚΟΞΙΝΟ ΓΛΑΣΣΟ ΚΑΙ ΡΥΖΙ, ΣΑΛΑΤΑ & ΓΛΥΚΟ ΑΡΑΚΑΣ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΛΕΜΟΝΑΤΟΣ ΣΑΛΑΤΑ & ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΙΑ ΤΗΓΑΝΗΤΑ, ΠΑΤΑΤΕΣ, ΣΑΛΑΤΑ, ΜΠΡΙΖΟΛΕΣ ΨΗΤΕΣ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΟΓΚΡΑΤΕΝ & ΣΑΛΑΤΑ & ΤΟΡΤΕΛΙΝΙΑ ΠΑΡΜΕΖΑΝΑΣ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ ΝΑΠΟΛΙΤΕΝ & ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΣΤΟ ΦΟΥΡΝΟ & ΣΠΑΝΑΚΟΡΥΖΟ & ΣΑΛΑΤΑ & ΚΡΕΠΕΣ ΜΕ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ-ΤΥΡΙ & ΣΑΛΑΤΑ & ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΙΜΑΜ & ΣΑΛΑΤΑ & ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ, ΤΥΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ, ΣΑΛΑΤΑ, ΠΑΣΤΙΤΣΙΟ & ΣΑΛΑΤΑ & Από Έως ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΡΕΑΤΙΝΗΣ 29/2 ΤΡΙΤΗ 1/3 ΤΕΤΑΡΤΗ 2/3 ΜΟΥΣΑΚΑΣ ΜΕ ΦΕΤΑ & ΣΑΛΑΤΑ & ΜΟΣΧΑΡΑΚΙ ΚΟΚΚΙΝΙΣΤΟ ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ & ΣΑΛΑΤΑ & ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΠΟΥΤΙ ΜΕ ΜΕΛΙ & ΒΑΛΣΑΜΙΚΟ ΜΕ ΡΥΖΙ & ΣΑΛΑΤΑ & ΦΙΛΕΤΟ ΨΑΡΙΟΥ ΓΛΩΣΣΑ ΠΑΝΕ ΜΕ ΠΑΤΑΤΟΣΑΛΑΤΑ & ΣΟΥΦΛΕ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ & ΣΑΛΑΤΑ & ΜΠΙΦΤΕΚΙΑ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ & ΣΑΛΑΤΑ & ΠΕΜΠΤΗ 3/3 ΠΑΣΤΙΤΣΙΟ. ΦΕΤΑ, ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΜΕ ΣΑΛΑΤΑ ΠΛΙΓΟΥΡΙ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/3 ΣΑΒΒΑΤΟ 5/3 ΚΥΡΙΑΚΗ 6/3 ΣΝΙΤΣΕΛ ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΕ ΠΟΥΡΕ & ΣΑΛΑΤΑ & ΓΛΥΚΟ ΛΑΧΑΝΟΝΤΟΛΜΑΔΕΣ ΑΥΓΟΛΕΜΟΝΟ, ΦΕΤΑ, ΣΑΛΑΤΑ ΓΕΜΙΣΤΟ ΡΟΛΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ & ΣΑΛΑΤΑ & ΦΕΓΓΑΡΟΠΙΤΑ ΜΕ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ & ΟΜΕΛΕΤΑ. ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ, ΣΑΛΑΤΑ, ΣΠΑΓΓΕΤΙ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ ΜΠΟΛΩΝΕΖ & ΣΑΛΑΤΑ & 22

23 Από Έως ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΥΡΙΝΗΣ 7/3 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΟΓΚΡΑΤΕΝ, ΣΑΛΑΤΑ, ΓΛΥΚΟ ΑΥΓΑ ΤΗΓΑΝΗΤΑ, ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ, ΣΑΛΑΤΑ, ΤΡΙΤΗ 8/3 ΓΕΜΙΣΤΑ, ΦΕΤΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 9/3 ΜΠΡΙΑΜ, ΦΕΤΑ, ΠΕΜΠΤΗ 10/3 ΟΜΕΛΕΤΑ, ΣΑΛΑΤΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/3 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ, ΦΕΤΑ, ΚΑΡΜΠΟΝΑΡΑ, ΣΑΛΑΤΑ, ΤΥΡΟΠΙΤΑ, ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ, ΣΑΛΑΤΑ, ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΠΙΤΣΑ ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ, ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ ΣΑΛΑΤΑ, ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ, ΤΥΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ, ΣΑΛΑΤΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 12/3 ΚΥΡΙΑΚΗ 13/3 ΠΑΤΑΤΕΣ ΟΓΚΡΑΤΕΝ, ΣΑΛΑΤΑ, ΣΟΥΦΛΕ ΤΥΡΙΩΝ, ΣΑΛΑΤΑ, LEMONATES PATATES, FETA, SALATA, FROYTO ΠΙΤΣΑ ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ, ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ ΣΑΛΑΤΑ, Από Έως ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΡΧΗ ΝΗΣΤΕΙΑΣ 14/3 ΧΤΑΠΟΔΙ ΚΟΚΚΙΝΙΣΤΟ ΜΕ ΡΥΖΙ -ΣΑΛΑΤΑ & ΤΡΙΤΗ 15/3 ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΣΑΛΑΤΑ & ΤΕΤΑΡΤΗ 16/3 ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΙΑ ΤΗΓΑΝΗΤΑ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ ΣΑΛΑΤΑ & ΠΕΜΠΤΗ 17/3 ΓΕΜΙΣΤΑ ΣΑΛΑΤΑ & ΑΡΑΚΑΣ ΛΕΜΟΝΑΤΟΣ ΣΑΛΑΤΑ & ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΣΑΛΑΤΑ & ΚΟΛΟΚΥΘΟΚΕΦΤΕΔΕΣ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ ΣΑΛΑΤΑ & ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΛΑΔΕΡΑ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/3 ΣΑΒΒΑΤΟ 19/3 ΚΥΡΙΑΚΗ 20/3 ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΙΜΑΜ ΣΑΛΑΤΑ & ΓΛΥΚΟ ΣΟΥΠΙΕΣ ΜΕ ΡΥΖΙ, ΣΑΛΑΤΑ, ΜΠΕΡΓΚΕΡ ΜΕ ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ- ΣΑΛΑΤΑ & ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΑ ΣΑΛΑΤΑ & ΠΕΝΕΣ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ, ΣΑΛΑΤΑ, ΛΑΧΑΝΟΡΥΖΟ ΣΑΛΑΤΑ & 23

24 Από Έως ΔΕΥΤΕΡΑ 21/3 ΤΡΙΤΗ 22/3 ΤΕΤΑΡΤΗ 23/3 ΠΕΜΠΤΗ 24/3 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/3 ΣΑΒΒΑΤΟ 26/3 ΚΥΡΙΑΚΗ 27/3 ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΙΑ ΚΟΚΚΙΝΙΣΤΑ, ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ, ΣΑΛΑΤΑ, ΜΟΥΣΑΚΑΣ ΝΗΣΤΙΣΙΜΟΣ, ΣΑΛΑΤΑ, ΦΑΣΟΛΑΔΑ ΜΕ ΤΑΡΑΜΟΣΑΛΑΤΑ & ΦΑΚΕΣ, ΤΑΡΑΜΟΣΑΛΑΤΑ & ΡΕΒΥΘΙΑ ΦΟΥΡΝΟΥ ΜΕ ΔΕΝΤΡΟΛΙΒΑΝΟ, ΜΕΛΙΤΖΑΝΟΣΑΛΑΤΑ & ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ, ΠΑΤΑΤΕΣ, ΣΑΛΑΤΑ, ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΙΑ ΤΗΓΑΝΗΤΑ, ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ, ΣΑΛΑΤΑ, ΦΑΚΕΣ ΜΕ ΕΛΙΕΣ & ΜΠΡΙΑΜ- ΣΑΛΑΤΑ & ΠΙΤΣΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕ ΣΑΛΑΤΑ & ΦΑΡΦΑΛΕΣ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΣΑΛΑΤΑ & ΚΡΕΠΕΣ ΜΕ ΣΠΑΝΑΚΙ ΣΑΛΑΤΑ & ΧΟΡΤΟΣΟΥΠΑ, ΜΠΑΜΙΕΣ ΣΑΛΑΤΑ & Από Έως ΔΕΥΤΕΡΑ 28/3 ΜΟΥΣΑΚΑΣ ΝΗΣΤΙΣΙΜΟΣ ΣΠΑΝΑΚΟΡΥΖΟ & ΤΡΙΤΗ 29/3 ΤΕΤΑΡΤΗ 30/3 ΠΕΜΠΤΗ 31/3 ΧΤΑΠΟΔΙ ΜΕ ΚΟΦΤΟ ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ ΣΑΛΑΤΑ & ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΙΑ ΓΕΜΙΣΤΑ ΜΕ ΡΥΖΙ, ΣΑΛΑΤΑ & ΑΓΓΙΝΑΡΕΣ Α ΛΑ ΠΟΛΙΤΑ- ΣΑΛΑΤΑ & ΝΤΟΜΑΤΟΚΕΦΤΕΔΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΟΙ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ ΣΑΛΑΤΑ & ΦΑΒΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ- ΣΑΛΑΤΑ & ΓΙΟΥΒΕΤΣΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ- ΣΑΛΑΤΑ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1/4 ΦΑΚΟΡΥΖΟ & ΠΡΑΣΣΟΠΙΤΑ ΣΑΛΑΤΑ & ΣΑΒΒΑΤΟ 2/4 ΚΥΡΙΑΚΗ 3/4 ΜΠΕΡΓΚΕΡ ΜΕ ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ- ΣΑΛΑΤΑ & ΓΑΡΙΔΟΜΑΚΑΡΟΝΑΔΑ ΣΑΛΑΤΑ & ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ, ΣΑΛΑΤΑ, ΡΕΒΥΘΟΚΕΦΤΕΔΕΣ, ΣΑΛΑΤΑ & 24

25 Από Έως ΔΕΥΤΕΡΑ 4/4 ΤΡΙΤΗ 5/4 ΤΕΤΑΡΤΗ 6/4 ΠΕΜΠΤΗ 7/4 ΚΡΙΘΑΡΩΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ ΣΑΛΑΤΑ & ΣΟΥΦΛΕ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ & ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΛΑΔΕΡΑ - ΣΑΛΑΤΑ & ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΙΑ ΓΕΜΙΣΤΑ, ΣΑΛΑΤΑ, ΠΑΤΑΤΕΣ ΓΙΑΧΝΙ, ΣΑΛΑΤΑ & ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ ΣΑΛΑΤΑ & ΚΡΕΠΕΣ ΓΕΜΙΣΤΕΣ ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ, ΣΑΛΑΤΑ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/4 ΦΑΚΕΣ, ΣΑΛΑΤΑ, ΣΠΑΓΓΕΤΙ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ ΝΑΠΟΛΙΤΕΝ ΣΑΒΒΑΤΟ 9/4 ΚΥΡΙΑΚΗ 10/4 ΜΠΑΜΙΕΣ ΚΟΚΚΙΝΙΣΤΕΣ, ΠΑΤΑΤΕΣ, ΓΑΡΙΔΕΣ ΜΕ ΡΥΖΙ ΣΑΛΑΤΑ & ΧΟΡΤΟΣΟΥΠΑ, ΚΟΛΟΚΥΘΟΠΙΤΑ ΣΑΛΑΤΑ & Από Έως ΔΕΥΤΕΡΑ 11/4 ΣΟΥΠΙΕΣ ΜΕ ΡΥΖΙ, ΣΑΛΑΤΑ & ΑΡΑΚΑΣ ΛΕΜΟΝΑΤΟΣ ΣΑΛΑΤΑ & ΤΡΙΤΗ 12/4 ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΣΑΛΑΤΑ & ΤΕΤΑΡΤΗ 13/4 ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΙΑ ΤΗΓΑΝΗΤΑ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ ΣΑΛΑΤΑ & ΠΕΜΠΤΗ 14/4 ΓΕΜΙΣΤΑ ΣΑΛΑΤΑ & ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΣΑΛΑΤΑ & ΚΟΛΟΚΥΘΟΚΕΦΤΕΔΕΣ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ ΣΑΛΑΤΑ & ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΛΑΔΕΡΑ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/4 ΣΑΒΒΑΤΟ 16/4 ΚΥΡΙΑΚΗ 17/4 ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΙΜΑΜ ΣΑΛΑΤΑ & ΜΟΥΣΑΚΑΣ ΝΗΣΤΙΣΙΜΟΣ, ΣΑΛΑΤΑ, ΜΠΕΡΓΚΕΡ ΜΕ ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ- ΣΑΛΑΤΑ & ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΑ ΣΑΛΑΤΑ & ΚΡΟΚΕΤΕΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ, ΣΑΛΑΤΑ, ΛΑΧΑΝΟΡΥΖΟ ΣΑΛΑΤΑ & 25

26 Από Έως ΔΕΥΤΕΡΑ 18/4 ΤΡΙΤΗ 19/4 ΤΕΤΑΡΤΗ 20/4 ΠΕΜΠΤΗ 21/4 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/4 ΜΟΥΣΑΚΑΣ ΝΗΣΤΙΣΙΜΟΣ, ΣΑΛΑΤΑ, ΧΤΑΠΟΔΙ ΜΕ ΚΟΦΤΟ ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ ΣΑΛΑΤΑ & ΦΑΣΟΛΑΔΑ ΜΕ ΤΑΡΑΜΟΣΑΛΑΤΑ & ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΣ ΤΗΓΑΝΗΤΟΣ, ΣΚΟΡΔΑΛΙΑ, ΣΑΛΑΤΑ, ΠΑΣΧΑ ΧΟΡΤΟΣΟΥΠΑ, ΜΠΡΙΑΜ- ΣΑΛΑΤΑ & ΠΙΤΣΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕ ΣΑΛΑΤΑ & ΦΑΡΦΑΛΕΣ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΣΑΛΑΤΑ & ΣΑΒΒΑΤΟ 23/4 ΚΥΡΙΑΚΗ 24/4 Από Έως ΔΕΥΤΕΡΑ 9/5 ΤΡΙΤΗ 10/5 ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΒΙΔΕΣ ΜΠΟΛΟΝΕΖ, ΤΥΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ ΣΑΛΑΤΑ & ΜΠΡΙΖΟΛΑΚΙΑ ΨΗΤΑ ΜΕ ΓΑΛΛΙΚΑ ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ ΦΟΥΡΝΟΥ, ΣΑΛΑΤΑ & ΓΛΥΚΟ ΚΙΣ ΛΟΡΕΝ ΣΑΛΑΤΑ & ΨΑΡΙ ΠΕΡΚΑ ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 11/5 ΓΕΜΙΣΤΑ ΣΑΛΑΤΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ ΤΑΡΑΜΟΣΑΛΑΤΑ & ΠΕΜΠΤΗ 12/5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/5 ΣΑΒΒΑΤΟ 14/5 ΚΥΡΙΑΚΗ 15/5 ΣΝΙΤΣΕΛ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΕ ΡΥΖΙ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ & ΦΑΚΕΣ ΤΑΡΑΜΟΣΑΛΑΤΑ & ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΓΙΑΧΝΙ, ΦΕΤΑ, ΜΟΣΧΑΡΑΚΙ ΡΑΓΟΥ ΚΑΤΣΑΡΟΛΑΣ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ, ΣΑΛΑΤΑ & ΧΟΙΡΙΝΗ ΤΗΓΑΝΙΑ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ & ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΑ ΜΕ ΜΑΚΑΡΟΝΟΣΑΛΑΤΑ& 2 ΑΥΓΑ ΤΗΓΑΝΗΤΑ, ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ, ΣΑΛΑΤΑ, ΡΙΓΓΑΤΟΝΙ ΜΕ 4 ΤΥΡΙΑ, ΣΑΛΑΤΑ & 26

27 Από Έως ΔΕΥΤΕΡΑ 16/5 ΤΡΙΤΗ 17/5 ΤΕΤΑΡΤΗ 18/5 ΠΕΜΠΤΗ 19/5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/5 ΣΑΒΒΑΤΟ 21/5 ΚΥΡΙΑΚΗ 22/5 ΜΟΥΣΑΚΑΣ ΜΕ ΦΕΤΑ & ΣΑΛΑΤΑ & ΦΡΕΣΚΟ ΦΙΛΕΤΟ ΣΟΛΟΜΟΥ ΜΕ ΒΡΑΣΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ & ΡΕΒΥΘΙΑ ΦΟΥΡΝΟΥ ΜΕ ΔΕΝΤΡΟΛΙΒΑΝΟ & ΜΕΛΙΤΖΑΝΟΣΑΛΑΤΑ & ΡΟΛΟ ΚΙΜΑ ΜΕ ΓΛΥΚΟΞΙΝΟ ΓΛΑΣΣΟ ΚΑΙ ΡΥΖΙ, ΣΑΛΑΤΑ & ΓΛΥΚΟ ΑΡΑΚΑΣ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΛΕΜΟΝΑΤΟΣ ΣΑΛΑΤΑ & ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ, ΤΥΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ, ΣΑΛΑΤΑ, ΜΠΡΙΖΟΛΕΣ ΨΗΤΕΣ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΟΓΚΡΑΤΕΝ & ΣΑΛΑΤΑ & ΤΟΡΤΕΛΙΝΙΑ ΠΑΡΜΕΖΑΝΑΣ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ ΝΑΠΟΛΙΤΕΝ & ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΣΤΟ ΦΟΥΡΝΟ & ΣΠΑΝΑΚΟΡΥΖΟ & ΣΑΛΑΤΑ & ΚΡΕΠΕΣ ΜΕ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ-ΤΥΡΙ & ΣΑΛΑΤΑ & ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΙΜΑΜ & ΣΑΛΑΤΑ & ΟΜΕΛΕΤΑ, ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ ΠΑΤΑΤΕΣ, ΣΑΛΑΤΑ, ΠΑΣΤΙΤΣΙΟ & ΣΑΛΑΤΑ & Από Έως ΔΕΥΤΕΡΑ 23/5 ΤΡΙΤΗ 24/5 ΤΕΤΑΡΤΗ 25/5 ΠΕΜΠΤΗ 26/5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/5 ΣΑΒΒΑΤΟ 28/5 ΚΥΡΙΑΚΗ 29/5 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΓΛΥΚΟΞΙΝΟ ΜΕ ΤΗΓΑΝΗΤΟ ΡΥΖΙ & ΣΑΛΑΤΑ ΣΕΦ & ΜΟΣΧΑΡΑΚΙ ΛΕΜΟΝΑΤΟ ΜΕ ΡΥΖΙ, ΣΑΛΑΤΑ & ΓΛΥΚΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΜΠΡΙΑΜ ΜΕ ΡΥΖΟΣΑΛΑΤΑ & ΧΟΙΡΙΝΟ ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ, ΠΙΤΟΥΛΕΣ & ΣΩΣ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ & ΣΑΛΑΤΑ & ΦΑΣΟΛΑΔΑ ΜΕ ΤΑΡΑΜΟΣΑΛΑΤΑ & ΓΑΥΡΟΣ ΤΗΓΑΝΗΤΟΣ, ΣΑΛΑΤΑ, ΑΡΝΑΚΙ ΨΗΤΟ ΦΟΥΡΝΟΥ ΜΕ ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ ΦΟΥΡΝΟΥ & ΣΑΛΑΤΑ & ΠΙΤΣΑ ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ & ΣΑΛΑΤΑ CEASARS & ΦΙΛΕΤΟ ΨΑΡΙΟΥ ΓΛΩΣΣΑ ΠΑΝΕ ΜΕ ΠΑΤΑΤΟΣΑΛΑΤΑ & ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΓΙΑΧΝΙ & ΡΙΓΓΑΤΟΝΙ ΜΕ ΜΟΤΣΑΡΕΛΑΚΙΑ & ΣΑΛΤΣΑ ΒΑΛΣΜΙΚΟΥ- ΤΥΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ & ΚΟΛΟΚΥΘΟΚΕΦΤΕΔΕΣ ΝΗΣΤΙΣΙΜΟΙ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ & ΣΑΛΑΤΑ & 2 ΑΥΓΑ ΤΗΓΑΝΗΤΑ, ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ, ΣΑΛΑΤΑ, ΚΡΕΠΕΣ ΜΕ ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ & ΤΥΡΙΑ & ΣΑΛΑΤΑ & 27

28 Από Έως ΔΕΥΤΕΡΑ 30/5 ΤΡΙΤΗ 31/5 ΤΕΤΑΡΤΗ 1/6 ΠΕΜΠΤΗ 2/6 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3/6 ΣΑΒΒΑΤΟ 4/6 ΚΥΡΙΑΚΗ 5/6 ΜΟΣΧΑΡΑΚΙ ΚΟΚΚΙΝΙΣΤΟ ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ & ΣΑΛΑΤΑ & ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΠΟΥΤΙ ΜΕ ΜΕΛΙ & ΒΑΛΣΑΜΙΚΟ ΜΕ ΡΥΖΙ & ΣΑΛΑΤΑ & ΣΠΑΓΓΕΤΙ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ ΤΟΝΟ- ΝΤΟΜΑΤΑ & ΣΑΛΑΤΑ & ΣΝΙΤΣΕΛ ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΕ ΠΟΥΡΕ& ΣΑΛΑΤΑ & ΓΛΥΚΟ ΓΕΜΙΣΤΑ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ & ΣΑΛΑΤΑ & ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΣ ΜΕ ΒΡΑΣΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΓΕΜΙΣΤΟ ΡΟΛΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ & ΣΑΛΑΤΑ & ΣΟΥΦΛΕ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ & ΣΑΛΑΤΑ & ΚΡΟΚΕΤΕΣ ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΥ ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΕ ΣΩΣ ΤΑΡΤΑΡ & ΣΑΛΑΤΑ & ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΜΕ ΣΑΛΑΤΑ ΠΛΙΓΟΥΡΙ & ΦΕΓΓΑΡΟΠΙΤΑ ΜΕ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ & ΣΠΑΝΑΚΟΡΥΖΟ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ & ΣΑΛΑΤΑ & ΚΑΡΜΠΟΝΑΡΑ, ΣΑΛΑΤΑ, ΡΙΓΓΑΤΟΝΙ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΤΥΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ & ΣΑΛΑΤΑ & Από Έως ΔΕΥΤΕΡΑ 6/6 ΤΡΙΤΗ 7/6 ΤΕΤΑΡΤΗ 8/6 ΠΕΜΠΤΗ 9/6 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/6 ΣΑΒΒΑΤΟ 11/6 ΚΥΡΙΑΚΗ 12/6 ΜΟΣΧΑΡΑΚΙ ΓΙΟΥΒΕΤΣΙ & ΣΑΛΑΤΑ & ΜΠΙΦΤΕΚΙΑ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΑ ΜΕ ΨΗΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ & ΦΑΚΕΣ ΜΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΜΑΚΑΡΟΝΟΣΑΛΑΤΑ & ΦΙΛΕΤΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΕ ΑΝΑΝΑ & ΡΥΖΙ & ΣΑΛΑΤΑ & ΓΛΥΚΟ ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΙΜΑΜ & ΦΑΒΑ & ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΓΙΑΧΝΙ, ΦΕΤΑ, ΜΟΣΧΑΡΑΚΙ ΜΠΡΕΖΕ ΦΟΥΡΝΟΥ ΜΕ ΠΑΤΑΤΑ ΨΗΤΗ & ΣΑΛΑΤΑ & ΠΕΙΝΙΡΛΙ ΑΠΟΣΤΟ & ΣΑΛΑΤΑ CEASARS & ΣΠΑΓΓΕΤΙ ΚΑΡΜΠΟΝΑΡΑ & ΣΑΛΑΤΑ & ΠΙΤΣΑ ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ & ΣΑΛΑΤΑ, ΧΟΙΡΙΝΑ ΜΠΡΙΖΟΛΑΚΙΑ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ BBQ & ΠΑΤΑΤΕΣ & ΣΑΛΑΤΑ & ΠΕΝΝΕΣ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ ΝΤΟΜΑΤΑ & ΣΑΛΑΤΑ & ΟΜΕΛΕΤΑ, ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ ΠΑΤΑΤΕΣ, ΣΑΛΑΤΑ, ΚΑΝΕΛΛΟΝΙΑ ΓΕΜΙΣΤΑ ΜΕ ΚΙΜΑ & ΣΑΛΑΤΑ & 28

29 Από Έως ΔΕΥΤΕΡΑ 13/6 ΤΡΙΤΗ 14/6 ΤΕΤΑΡΤΗ 15/6 ΠΕΜΠΤΗ 16/6 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/6 ΣΑΒΒΑΤΟ 18/6 ΚΥΡΙΑΚΗ 19/6 ΣΟΥΤΖΟΥΚΑΚΙΑ ΜΕ ΡΥΖΙ & ΣΑΛΑΤΑ & ΤΣΙΠΟΥΡΑ ΨΗΤΗ ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ & ΓΛΥΚΟ ΡΕΒΥΘΑΔΑ & ΣΑΛΑΤΑ ΠΛΙΓΟΥΡ & ΧΟΙΡΙΝΑ ΣΚΑΛΟΠΙΝΙΑ Α ΛΑ ΚΡΕΜ ΜΕ ΡΥΖΙ & ΣΑΛΑΤΑ & ΚΟΧΥΛΙΑ ΜΕ ΣΠΑΝΑΚΙ & ΜΑΡΙΔΑ ΤΗΓΑΝΗΤΗ, ΣΑΛΑΤΑ, ΣΠΑΓΓΕΤΙ ΜΠΟΛΟΝΕΖ & ΣΑΛΑΤΑ & ΦΑΡΦΑΛΕΣ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ 4 ΤΥΡΙΑ & ΣΑΛΑΤΑ & ΠΙΤΣΑ ΜΕ ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ & ΣΑΛΑΤΑ & ΛΑΖΑΝΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ & ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ ΓΕΜΙΣΤΑ ΜΕ ΣΑΛΤΑ ΑΥΓΟΛΕΜΟΝΟ & ΦΕΤΑ & ΦΑΚΕΣ ΜΕ ΣΑΛΑΤΑ ΝΤΑΚΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΕΤΑ) & ΚΟΤΟΚΡΟΚΕΤΕΣ, ΠΑΤΑΤΕΣ, ΣΑΛΑΤΑ, ΤΥΡΟΠΙΤΑ & ΣΑΛΑΤΑ & Από Έως ΔΕΥΤΕΡΑ 20/6 ΤΡΙΤΗ 21/6 ΤΕΤΑΡΤΗ 22/6 ΠΕΜΠΤΗ 23/6 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/6 ΠΑΣΤΙΤΣΙΟ & ΣΑΛΑΤΑ & ΚΕΜΠΑΠ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ & ΠΙΤΟΥΛΕΣ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ ΜΕ ΣΩΣ & ΣΑΛΑΤΑ & ΓΛΥΚΟ ΡΕΒΥΘΙΑ ΦΟΥΡΝΟΥ ΜΕ ΔΕΝΤΡΟΛΙΒΑΝΟ & ΜΕΛΙΤΖΑΝΟΣΑΛΑΤΑ & ΚΟΤΟΜΠΟΥΚΙΕΣ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ & ΣΑΛΤΣΑ COCKTAIL & ΣΑΛΑΤΑ & ΦΑΣΟΛΑΔΑ & ΤΑΡΑΜΟΣΑΛΑΤΑ & ΟΜΕΛΕΤΑ ΓΕΜΙΣΤΗ ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ & ΨΑΡΟΣΟΥΠΑ & ΣΠΑΝΑΚΟΡΥΖΟ & ΣΑΛΑΤΑ & ΛΑΖΑΝΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Από 16/11/2015 έως 16/12/2015: Νηστεία Χριστουγέννων με ψάρι (όχι κρέας και τυροκομικά). 2) Από 17/12/2015 έως 23/12/2015: Νηστεία Χριστουγέννων χωρίς ψάρι. 3) Από 1/3/2016 έως 6/3/2016: Κρεατινή (κρέας όλη την εβδομάδα) 4) Από 7/3/2016 έως 13/3/2016: Τυρινή (όχι κρέας, γαλακτομικά όλη την εβδομάδα) 5) Από 14/3/2016 έως 22/4/2016: Σαρακοστή Νηστεία Πάσχα (όχι κρέας-γαλακτοκομικά- ψάρι) 29

30 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής Ονομασία Τράπεζας:.., Κατάστημα: Ημερομηνία Έκδοσης: Προς το Ίδρυμα με την επωνυμία «ΣΧΟ- ΛΗ» Εγγυητική επιστολή υπ' αριθμόν για ΕΥΡΩ 2.000,00. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε δια της παρούσης επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.. υπέρ της Εταιρείας, οδός, αριθμός (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (ι),(2), κ.λπ. ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως μελών της ένωσης προμηθευτών), για τη συμμετοχή της εις τον διενεργούμενο διαγωνισμό της. δια την προμήθεια catering σύμφωνα με την υπ' αριθμόν.. και από Προκήρυξη σας. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ' όλο το χρόνο ισχύος της. Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίηση σας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. Η παρούσα ισχύει μέχρι την. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί για ίσο χρόνο προς τον αρχικό, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας, πριν από την ημερομηνία λήξης της. Βεβαιούται υπεύθυνα, ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών, που έ- χουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων, που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα. 30

31 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης Ονομασία Τράπεζας:., Κατάστημα:.. Ημερομηνία Έκδοσης: Προς το Ίδρυμα με την επωνυμία «ΣΧΟ- ΛΗ» Εγγυητική επιστολή υπ' αριθμόν για ΕΥΡΩ 2.000,00 Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε δια της παρούσης επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.. υπέρ της Εταιρείας.. οδός.., αριθμός (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (ι),(2), κ.λπ..., ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως μελών της ένωσης προμηθευτών), για την καλή εκτέλεση του έργου και την πιστή εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης από την παραπάνω εταιρεία υπέρ της οποίας εγγυόμαστε και την οποιαδήποτε απαίτηση του κυρίου του έργου κατά αυτής, που πηγάζει από τη σύμβαση για το έργο Από την εγγύηση αυτή θα απαλλάξουμε τον παραπάνω για τον οποίο έχουμε εγγυηθεί μετά την επιστροφή της παρούσης ή με βάση έγγραφη εντολή σας. Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίηση σας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. Η παρούσα ισχύει μέχρι την Βεβαιούται υπεύθυνα, ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών, που έ- χουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων, που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας. 31

32 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Σχέδιο σύμβασης Catering ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την , μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων: αφ' ενός: του Ιδρύματος με την επωνυμία ή Ρ.Ε.Σ., το οποίο ε δρεύει στην Αθήνα, Βασιλ. Σοφίας αρ. 51 νομίμως εκπροσωπούμενου από το Δ.Σ., αποτελουμένου από τους: 1) Πέτρο Γέμτο του Αναστασίου, 2) Γεώργιο Ματσόπουλο του Κωνσταντίνου και 3) Κωνσταντίνο Φαφαλιό του Δημητρίου κατοίκων όλων Αθηνών, με ΑΦΜ της Δ ΔΟΥ Αθηνών, που εφεξής θα αποκαλείται για συντομία «Ρ.Ε.Σ.», και αφετέρου τ.., και με το διακριτικό τίτλο, που εδρεύει στ, έχει Α.Φ.Μ.:. της Δ.Ο.Υ.., νομίμως εκπροσωπουμένης από τ.. του και της., που γεννήθηκε στ. το.., κάτοικο, οδός.. αριθμός.., κάτοχο Δ.Α.Τ. με αριθμό./.., που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας.και με ΑΦΜ «..» της Δ.Ο.Υ. Αττικής, εφεξής καλούμενης «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ», συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: Άρθρο 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Με το παρόν η Ρ.Ε.Σ. αναθέτει κατ αποκλειστικότητα και η Εταιρεία αποδέχεται και αναλαμβάνει την προμήθεια και παράδοση γεύματος δείπνου στους μαθητές της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής στις εγκαταστάσεις της στο Χαλάνδρι Αττικής σύμφωνα με τους όρους των επομένων παραγράφων και των δεσμεύσεων του Προμηθευτή, που περιέχονται: α) στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (ενδεικτικό πρόγραμμα) στην από ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ διαγωνισμού, β) την από.. οικονομική προσφορά της και τους εν αυτή ειδικούς όρους, τα οποία αμφότερα προσαρτώνται στο παρόν ως αναπόσπαστο εννοιολογικώς και νομικώς τμήμα του Η Εταιρεία δηλώνει ότι λειτουργεί στη.. και επί της οδού.αρ. σύγχρονες εγκαταστάσεις μαγειρείων και ότι διαθέτει όλες τις εκ του νόμου α παιτούμενες άδειες, την απαραίτητη τεχνογνωσία, υποδομή και τεχνική και νομική δυνατότητα και το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για την παροχή προς τη Ρ.Ε.Σ. εξειδικευμένων υπηρεσιών παρασκευής, προμήθειας και μεταφοράς ετοίμου φαγητού Η Εταιρεία θα παραδίδει καθημερινώς στις εγκαταστάσεις Διδακτηρίων της Ρ.Ε.Σ. στο Χαλάνδρι Αττικής γεύμα δείπνο ως ακολούθως: Α) Γεύμα μέχρι ώρα Β) Δείπνο μέχρι ώρα Ειδικότερα η σύνθεση ενός εκάστου των ανωτέρω θα είναι αντίστοιχη με το πρόγραμμα του σχολικού έτους , που προσαρτάται στο παρόν ως Παράρτημα Ι Ο αριθμός των ημερησίων μερίδων θα καθορίζεται σύμφωνα με το δυναμολόγιο που αποστέλλει με τηλεομοιότυπο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο η Ρ.Ε.Σ. στην Εταιρεία κάθε προηγούμενη ημέρα για την επομένη και την Παρασκευή για το Σαββατοκύριακο και υπολογίζονται μέχρι μερίδες τις καθημερινές (ανά γεύμα δείπνο) και μέχρι για τα Σαββατοκύριακα Ρητώς συμφωνείται ότι δεν υπάρχει πλαφόν ημερησίας καταναλώσεως. Η εταιρεία δηλώνει ότι δύναται να ανταποκριθεί σε έκτακτη ζήτηση για περισσότερες μερίδες εφόσον αυτό της ζητηθεί από την προηγουμένη ημέρα. 32

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Ο

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Ο Αντικείμενο προμήθειας Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων και οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια της σίτισης

Διαβάστε περισσότερα

ÑÉÆÁÑÅÉÏó ÅÊÊËÇÓÉÁÓÔÉÊÇ Ó ÏËÇ ÄÉÏÉÊÇÓÇ ÂÁÓ. ÓÏÖÉÁÓ 51 - ÁÈÇÍÁ ôçë FAX

ÑÉÆÁÑÅÉÏó ÅÊÊËÇÓÉÁÓÔÉÊÇ Ó ÏËÇ ÄÉÏÉÊÇÓÇ ÂÁÓ. ÓÏÖÉÁÓ 51 - ÁÈÇÍÁ ôçë FAX ÑÉÆÁÑÅÉÏó ÅÊÊËÇÓÉÁÓÔÉÊÇ Ó ÏËÇ ÄÉÏÉÊÇÓÇ ÂÁÓ. ÓÏÖÉÁÓ 51 - ÁÈÇÍÁ-106 76 ôçë. 210.72.10.661 FAX. 210.72.28.736 e-mail : Info@rizarios.gr Αθήνα, 06 Ιουλίου 2016 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το Ίδρυμα της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΡΙΖΑΡΕΙΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΡΙΖΑΡΕΙΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΡΙΖΑΡΕΙΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μειοδοτικού Διαγωνισμού Α. Το Ίδρυμα της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής, σύμφωνα με την από 19.06.2015 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ 2 ος ΟΡΟΦΟΣ Γραφ.:270 ΤΗΛ.: 2131311568-9, 2102517292 - FAX:2102517292 ΟΝΟΜΑ:. ΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΗΛ.: FAX:. Αφού

Διαβάστε περισσότερα

Ψητοπωλείο. Παραδοσιακή Κουζίνα

Ψητοπωλείο. Παραδοσιακή Κουζίνα Ψητοπωλείο Παραδοσιακή Κουζίνα Σαλάτες Αγγουροντομάτα Χόρτα, βλήτα Κολοκυθάκια βραστά Μπρόκολο Λάχανο, καρότο Μαρούλι, φρέσκο κρεμμύδι Παντζάρια Εποχής (μαρούλι, κρεμμύδι, λάχανο, καρότο, τομάτα, αγγούρι,

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΝΟΥ 4 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ»

«ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΝΟΥ 4 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ» «ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΝΟΥ 4 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ» Για την καλύτερη οργάνωση του αναλυτικού προγράμματος ΜΕΝΟΥ 4 εβδομάδων που δίνεται παρακάτω και προς αποφυγή επαναλήψεως κοινών χαρακτηριστικών αναφορικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΛΑΦ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΠΟ 01 ΕΩΣ 31 ΜΑΪ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΛΑΦ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΠΟ 01 ΕΩΣ 31 ΜΑΪ 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΛΑΦ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΠΟ 01 ΕΩΣ 31 ΜΑΪ 2015 Β 01 ΜΑΪ 14 02 ΜΑΪ 14 03 ΜΑΪ 14 04 ΜΑΪ 14 05 ΜΑΪ 14 Μπεκρή μεζέ με ούζο και πιλάφι Κοτόπουλο σούβλας με πατάτες φούρνου Μακαρόνια με κιμά Χταπόδι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 1 Tίτλος Διαγωνισμού :Προμήθεια έτοιμου φαγητού για

Διαβάστε περισσότερα

ΡΙΖΑΡΕΙΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΡΙΖΑΡΕΙΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΡΙΖΑΡΕΙΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μειοδοτικού Διαγωνισμού Α. Το Ίδρυμα της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής, σύμφωνα με την από 15/7/2013 απόφαση του Πολυμελούς του Συμβουλίου, προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο της σύμβασης: Σύμβαση για την κάλυψη των αναγκών σίτισης του Ξενώνα Welcommon, συνολικής δυναμικής τουλάχιστον 150 ατόμων.

Αντικείμενο της σύμβασης: Σύμβαση για την κάλυψη των αναγκών σίτισης του Ξενώνα Welcommon, συνολικής δυναμικής τουλάχιστον 150 ατόμων. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ WELCOMMON Ημερομηνία: 8 Σεπτεμβρίου 2016 Αντικείμενο της

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. πρωτ.: 8045/35385/15-κθ Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2014. (Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 8045/35385/15-κη από 05/11/2014 Απόφαση Δ.ΑΛ.Θ)

Αριθ. πρωτ.: 8045/35385/15-κθ Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2014. (Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 8045/35385/15-κη από 05/11/2014 Απόφαση Δ.ΑΛ.Θ) (Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 8045/35385/15-κη από 05/11/2014 Απόφαση Δ.ΑΛ.Θ) ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης θα προβεί σε διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 (03-07/10)

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 (03-07/10) ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 (03-07/10) Κοτόπουλο µπαρδουνιώτικο πουρές λαχανικών Χοιρινά εσκαλόπ µε σάλτσα µαυροδάφνης & µανιταριών πορτσίνι ρύζι πιλάφι Πέννες γκρατινέ µε µπέικον, λαχανικά, τοµάτα & τυρί Αρακάς λαδερός

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα: 1. Τεχνική Έκθεση Τεχνικές Προδιαγραφές- Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 2. Διακήρυξη 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων-Ειδικοί Όροι 4.

Περιεχόμενα: 1. Τεχνική Έκθεση Τεχνικές Προδιαγραφές- Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 2. Διακήρυξη 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων-Ειδικοί Όροι 4. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αρ.Μελέτης: 3 /2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. ΤΗΣ Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1113 /2016 Για την προμήθεια ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 12.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο κατακύρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθµός Μελέτης: 119 Ηµεροµηνία: 24/8/2015 «ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΤΡΙΤΗ 6 ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΠΕΜΠΤΗ 8 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 Μακαρόνια με κιμά Κοτόπουλο με ρύζι ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΤΡΙΤΗ 13 ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΠΕΜΠΤΗ 15 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 Κοτόπουλο ψητό με χυλοπίτες ΔΕΥΤΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 Για την προμήθεια εντύπου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΓ.Ο-«ΔΗΜΗΤΡΑ» Καλαμπάκα 30-09-2014 ΕΠΑ.Σ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 271 Δ/ΝΣΗ : Ιωαννίνων 95 Καλαμπάκα ΤΚ 42200 ΤΗΛ & ΦΑΞ : 2432022781 e-mail: ogee43@otenet.gr Πληροφορ. : Ζιώγου Σταυρούλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Τυριά Φέτα Φέτα ψητή Μπουγιουρντί (με τυριά, ντομάτα και καυτερή πιπεριά) Κεφαλοτύρι σαχανάκι Κεφαλοτύρι σχάρας Χαλούμι ψητό Ταλαγάνι Μανούρι

Τυριά Φέτα Φέτα ψητή Μπουγιουρντί (με τυριά, ντομάτα και καυτερή πιπεριά) Κεφαλοτύρι σαχανάκι Κεφαλοτύρι σχάρας Χαλούμι ψητό Ταλαγάνι Μανούρι Ορεκτικά Τσιροσαλάτα (με λαδόξυδο και άνιθο) Αντζούγιες Αντζούγιες Ισπανίας Λακέρδα (Παλαμίδα) Σκουμπρί καπνιστό Ποικιλία από αλμυρά (για 2 άτομα) Χέλι καπνιστό Παστουρμάς ψαριών ΜΕΝΟΥ Ταραμοσαλάτα λευκή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ι : Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ II : Υποδείγματα για την τεχνική ικανότητα (ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΓ.Ο-«ΔΗΜΗΤΡΑ» Λάρισα 30.12.2014 ΕΠΑ.Σ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΑΒΕΡΩΦΕΙΟΣ) Αριθ. Πρωτ.: 649 Δ/ΝΣΗ : 4 ο χλμ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑ 41500 ΤΗΛ & ΦΑΞ : 2410611092 e-mail: geosxoli@otenet.gr Πληροφορ. : Μπάσδρας Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ÑÉÆÁÑÅÉÏó ÅÊÊËÇÓÉÁÓÔÉÊÇ Ó ÏËÇ ÄÉÏÉÊÇÓÇ ÂÁÓ. ÓÏÖÉÁÓ 51 - ÁÈÇÍÁ-106 76 ôçë. 210.72.10.661 FAX. 210.72.28.736 e-mail : Info@rizarios.gr áèçíá, 15 Ιουλίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το Ίδρυμα της Ριζαρείου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 Για την προμήθεια ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 75.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 08-10-2015. Αριθ. Πρωτ. :17824 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Θεσσαλονίκη 08-10-2015. Αριθ. Πρωτ. :17824 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 08-10-2015 Αριθ. Πρωτ. :17824

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθειας σπόρων, φυτών & δενδρυλίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α. Πίστωσης: 35.6692.0002 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤ : Β. Γεωργιάδης : 2105537236 fax : 2105537268 ΑΡ.ΔΙΑΚ: 25798.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' Συνημμένο στην υπ' αριθ. 1/2016 διακήρυξη της Σχολής Μετ/σης & Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης : 10/2011 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση :Αγησιλάου 10 Ταχ. Κωδ. : 102 10 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο :210 5286

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Κ.Α.: 20.7131.0008 Κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 210-2517292, 2131311568-9, 2131311572, 2131311604

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κτήριο Ε4.103 Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τηλέφωνο: 28210 37055, info@eadip.tuc.gr

Κτήριο Ε4.103 Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τηλέφωνο: 28210 37055, info@eadip.tuc.gr ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης Κτήριο Ε4.103 Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τηλέφωνο: 28210 37055, info@eadip.tuc.gr

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΚΘΕΣΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Τ.Δ.ΦΥΛΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΑ.Σ ΚΡΗΤΗΣ Αμπελούζος Ηράκλειο, Κρήτης

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΑ.Σ ΚΡΗΤΗΣ Αμπελούζος Ηράκλειο, Κρήτης ΕΛΓ.Ο-«ΔΗΜΗΤΡΑ» Αμπελούζος 21-12-2015 ΕΠΑ.Σ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 435 Δ/ΝΣΗ : ΑΜΠΕΛΟΥΖΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΚ 70012 ΤΗΛ : 2892031500 ΦΑΞ: 2892031259 e-mail:epaskritis@gmail.com Πληροφορ. : Χαλκιαδάκη Μαρία ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Αρμόδιος : Σταύρος Λυριντζάκης Δ/ντής Τηλ. 2810-338164, FAX : 2810-338126 e-mail: info@portheraklion.gr Ηράκλειο 26-9-2016 αρ. πρωτ. 5004 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΣΙΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τρίτη , ώρα 13,00, ΔΕΘ- HELEXPO, Εγνατία 154, Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τρίτη , ώρα 13,00, ΔΕΘ- HELEXPO, Εγνατία 154, Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κυριακή Κοτίβα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310291580 FAX: 2310291672 e-mail: kkotiva@helexpo.gr Προς : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΗΠΤΩΝ Αρ. πρωτ. : 906 Θεσσαλονίκη, 08.04.2016 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩΨ8-Γ0Ε. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩΨ8-Γ0Ε. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της ς ς ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αχαρνές.10/02/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ.:11508 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 210-2517292, 2131311568-9 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 03/04/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2015-636 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδας για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 Θέμα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημοτικού Συμβουλίου)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Έργο : «Προμήθεια πάγκων, πλαστικών καθισμάτων, ατομικών φοριαμών και επίπλου αποδυτηρίου» Προϋπολογισμός : 41.000,00 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήμαρχος Ρεθύμνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 52 / 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 52 / 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 52 / 2013 Δ/ΝΣΗ : ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20.295,00 μη συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΤΡΙΤΗ 8 ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΠΕΜΠΤΗ 10 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 Μακαρόνια με κιμά ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΤΡΙΤΗ 15 ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΠΕΜΠΤΗ 17 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 Κοτόπουλο ψητό με χυλοπίτες ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΤΡΙΤΗ 22 ΤΕΤΑΡΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ VII : Πίνακας των υπευθύνων για την εκτέλεση της σύμβασης (με τίτλους. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ VII : Πίνακας των υπευθύνων για την εκτέλεση της σύμβασης (με τίτλους. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ I : Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ II : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 : Υποδείγματα για την τεχνική ικανότητα Κατάλογος παρόμοιας φύσης παροχής υπηρεσιών Πίνακας των υπευθύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αριθ.πρωτ ΔΙΟΙΚ/Β/11349 & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 4.000,00 με ΦΠΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 4.000,00 με ΦΠΑ Κηφισιά, 06-02-2015 Αριθ. πρωτ.1971/09-02-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 1/2014 ΕΚΠΟΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Περιεχόμενα: Τεχνική έκθεση Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 9 Ιουλίου 2013 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ: ΔΙΟΙΚ/Β / 9047 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41411

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41411 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41411 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΤΕΥΧΟΣ 5 ΤΕΥΧΟΣ 6 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚEΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41411

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 110/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΛΑΤΕΣ ΚΡΥΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ

ΣΑΛΑΤΕΣ ΚΡΥΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΨΩΜΙ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ (απεριόριστα ανά άτομο) 0,50 ΣΑΛΑΤΕΣ ΧΟΡΤΑ ΒΡΑΣΤΑ 4,50 διάφορα χόρτα εποχής ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ 6,70 ντομάτα, αγγούρι, κρεμμύδι, πιπεριά, ελιές, κάπαρη, ρίγανη &γνήσια φέτα ΟΡΕΙΝΗ 7,90

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΝΤΥΠΟ 1: ΕΝΤΥΠΟ 2: ΕΝΤΥΠΟ 3: ΕΝΤΥΠΟ 4: ΕΝΤΥΠΟ 5: ΕΝΤΥΠΟ 6: ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004186934 2016-04-11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Παπαδάκη Ε., Παλατιανού Κ. Τηλ.: 22540 83015, 83013 Fax: 22540 83109 Email:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη δημιουργία Έκδοση εντύπου λευκώματος προβολής των αποτελεσμάτων και των έργων του Προγράμματος LEADER»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη δημιουργία Έκδοση εντύπου λευκώματος προβολής των αποτελεσμάτων και των έργων του Προγράμματος LEADER» ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 30/07/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 20712 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ: 18/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1098/16

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1098/16 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1098/16 Για την προμήθεια «ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΣΥΔΕΤΑ ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Χαϊδάρι 06/04/2016 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Αριθ. πρωτ: 8785 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Χαϊδαρίου Προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001772755 2013-12-10

13PROC001772755 2013-12-10 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα, 10-12-2013 Α.Π: 5843 13PROC001772755 2013-12-10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ) διενεργεί επαναληπτικό πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ THN ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:152940 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια εκτυπώσεις διαφημιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ÑÉÆÁÑÅÉÏó ÅÊÊËÇÓÉÁÓÔÉÊÇ Ó ÏËÇ ÄÉÏÉÊÇÓÇ áèçíá, 21-10-2015 ÂÁÓ. ÓÏÖÉÁÓ 51 - ÁÈÇÍÁ-106 76 ôçë. 210.72.10.661 FAX. 210.72.28.736 e-mail : info@rizarios.gr ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Σε συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΓ.Ο-«ΔΗΜΗΤΡΑ» Καλαμπάκα 21-12-2015 ΕΠΑ.Σ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 366 Δ/ΝΣΗ : Ιωαννίνων 95 Καλαμπάκα ΤΚ 42200 ΤΗΛ & ΦΑΞ : 2432022781 2441023943 e-mail: ogee43@otenet.gr Πληροφορ. : Ζαμπούρας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1097/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1097/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1097/2016 Για την προμήθεια «ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πληρ.: Μαρμαριτσάκη Μαρία Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Προμηθειών Ηράκλειο 27/11/2015 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ομαδα 1. Δ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προμήθεια Φαρμακευτικού και Υγειονομικού υλικού της Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1045/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΩΔ. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε05 & E06)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α.Α. Μελέτης: 142/2015 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης.

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΤΕΥΧΟΣ 1 : ΤΕΥΧΟΣ 2 : ΤΕΥΧΟΣ 3 : ΤΕΥΧΟΣ 4 : ΤΕΥΧΟΣ 5 : ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νέα Σμύρνη, 30.03.2016 Αρ. Πρωτ.: 10617 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 16 Τ.Κ. 17121, Νέα Σμύρνη Πληροφορίες: Α. ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κως: 02-03-2016 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ Αρ. Πρωτ.: 970 ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΩ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Άγιος Ελευθέριος Αθλητικό Πολύκεντρο ΤΑΧ. ΚΩΔ:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002617823 2015-03-05

15PROC002617823 2015-03-05 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣAMΟΥ Μυτιλήνη 05/03/2015 Αρ. Πρωτ. 1096 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Ανοικτού ιαγωνισµού για τη σίτιση των συµµετεχόντων στην 5 η Πανελλήνια Ναυτοπροσκοπική Regatta

Προκήρυξη Ανοικτού ιαγωνισµού για τη σίτιση των συµµετεχόντων στην 5 η Πανελλήνια Ναυτοπροσκοπική Regatta ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αρ. Πρωτ.:588 Προκήρυξη Ανοικτού ιαγωνισµού για τη σίτιση των συµµετεχόντων στην 5 η Πανελλήνια Ναυτοπροσκοπική Regatta Το Σώµα Ελλήνων Προσκόπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Συνολική Πίστωση 19.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Συνολική Πίστωση 19. Κηφισιά, 12-02-2015 Αριθ. πρωτ. 2967/02-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Άγιος Νικόλαος 24-05-2016 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 7593 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής.

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Στην Αθήνα σήμερα,... 2012, ημέρα.., στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, ανάμεσα : 1. αφενός

Διαβάστε περισσότερα