ÑÉÆÁÑÅÉÏó ÅÊÊËÇÓÉÁÓÔÉÊÇ Ó ÏËÇ ÄÉÏÉÊÇÓÇ ÂÁÓ. ÓÏÖÉÁÓ 51 - ÁÈÇÍÁ ôçë FAX

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ÑÉÆÁÑÅÉÏó ÅÊÊËÇÓÉÁÓÔÉÊÇ Ó ÏËÇ ÄÉÏÉÊÇÓÇ ÂÁÓ. ÓÏÖÉÁÓ 51 - ÁÈÇÍÁ-106 76 ôçë. 210.72.10.661 FAX. 210.72.28.736 e-mail : Info@rizarios."

Transcript

1 ÑÉÆÁÑÅÉÏó ÅÊÊËÇÓÉÁÓÔÉÊÇ Ó ÏËÇ ÄÉÏÉÊÇÓÇ ÂÁÓ. ÓÏÖÉÁÓ 51 - ÁÈÇÍÁ ôçë FAX áèçíá, 20 Ιουλίου 2015 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το Ίδρυμα της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής (εφεξής Ρ.Ε.Σ.), σύμφωνα με την από απόφαση του Πολυμελούς του Συμβουλίου, προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά σε σχέση με την τιμή και την ποιότητα, για την παροχή γευμάτων (catering) προς σίτιση των μαθητών του Οικοτροφείου της, όπως ειδικότερα αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι που επισυνάπτεται στην παρούσα και διανέμεται από τη Γραμματεία του Ιδρύματος καθημερινώς από ώρα 9:00 μέχρι 13:00 ή παρέχεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Ιδρύματος 1. Τόπος των προσφερομένων υπηρεσιών: Τα Διδακτήρια του Ιδρύματος επί της ο δού Ριζάρη αρ. 1 στο Χαλάνδρι Αττικής. 2. Αριθμός σιτιζομένων ημερησίως : (άρθρο 41). 3. Ημερήσια γεύματα: δύο (2), μεσημέρι βράδυ. 4. Διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης: Από την υπογραφή της (σύμβασης) και μέχρι την , οπότε λύεται αυτομάτως. Κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στη σύμβαση που θα υπογραφεί. 5. Η κατακύρωση θα γίνει για το σύνολο της προμήθειας. 6. Τεύχη Διακήρυξης διανέμονται στους ενδιαφερομένους από τα Γραφεία Διοικήσεως του Ιδρύματος, Λεωφ. Βασ. Σοφίας αριθμ. 51, 4ος όροφος, τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 9:00 μέχρι 14: Η παρούσα διακήρυξη και τα Παραρτήματα που τη συνοδεύουν θα αναρτηθούν επίσης στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος 8. Πληροφορίες δίδονται από τη Γραμματεία στο τηλέφωνο καθημερινώς από ώρα 9:00 μέχρι 13: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, εφόσον συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις 1

2 των όρων της παρούσης, έχουν : 9.1. όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν στην Ελλάδα ή την ΕΕ εμπόριο ή χονδρεμπόριο ή βιομηχανία των παραπάνω ειδών, 9.2. συνεταιρισμοί των εις την προηγούμενη παράγραφο αναφερομένων προσώπων, 9.3. ενώσεις ή κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 10. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν με απόδειξη στη Γραμματεία της Ρ.Ε.Σ. (Βασ. Σοφίας 51, 4 ος όροφ.), με οποιοδήποτε τρόπο (με courier ή αυτοπροσώπως, ή με εκπρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο), σε κλειστόσφραγισμένο φάκελο, μέχρι την 13:00 της 4 ης Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 9:00 13: Επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στο Ίδρυμα με οποιοδήποτε άλλο τρόπο από τον οριζόμενο ή εκπρόθεσμα. 12. Το άνοιγμα και καταγραφή των οικονομικών προσφορών θα λάβει χώρα αμέσως μετά τη λήξη της άνω προθεσμίας στα Γραφεία Διοικήσεως του Ιδρύματος (Βασ. Σοφίας 51, 4ος όροφ.), ενώπιον Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού που θα ορισθεί από το Πολυμελές Συμβούλιο της Ρ.Ε.Σ Η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, όσων υποψηφίων τα προσκομισθέντα έγγραφα έχουν κριθεί πλήρη, θα γίνει από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού εντός (δέκα) 10 εργασίμων ημερών από την ημέρα του διαγωνισμού και αφού κληθούν προηγουμένως οι υποψήφιοι να προσκομίσουν δείγματα των προσφερομένων ειδών διατροφής προς αξιολόγηση και να παράσχουν διευκρινίσεις ή βελτιώσεις, αν ζητηθεί. 14. Η κλήση σε κάθε φάση της διαδικασίας και η γνωστοποίηση του αποτελέσματος θα γίνει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση που θα έχει δηλώσει εγγράφως κάθε υποψήφιος. 15. Η ανάδειξη του προσωρινού μειοδότη θα γίνει με απόφαση του Πολυμελούς Συμβουλίου, το οποίο δεν δεσμεύεται από τη γνώμη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού. 16. Η προς τον επιλεγέντα Ανάδοχο κοινοποίηση της Απόφασης προσωρινής κατακύρωσης έχει την έννοια της πληροφόρησης και όχι της σύναψης Συμβάσεως. 17. Χρόνος ισχύος των προσφορών είναι (εξήντα) 60 ημέρες από την ημέρα λήξεως της προθεσμίας υποβολής. Σε περίπτωση ματαίωσης και επανάληψης του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν νέες προσφορές, εφόσον έχει παρέλθει η άνω 2

3 60νθήμερος προθεσμία. 18. Αυτός που θα επιλεγεί προσωρινώς υποχρεούται να προσέλθει προς υπογραφή της συμβάσεως κατόπιν προσκλήσεως που θα λάβει χώρα εντός δέκα (10) ημερών από τη γνωστοποίηση της απόφασης του Π.Σ., υπόδειγμα της οποίας κατά τα βασικά μέρη της επισυνάπτεται στην παρούσα ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV. Σε περίπτωση αρνήσεως του ή μη προσελεύσεως εντός της ταχθείσης προθεσμίας, ο προσωρινώς αναδειχθείς θα εκπίπτει αυτοδικαίως και το Πολυμελές Συμβούλιο της Ρ.Ε.Σ. θα δύναται, κατά την ελεύθερη κρίση του είτε να καλέσει τον επόμενο κατά σειρά βαθμολόγησης υποψήφιο είτε να επαναλάβει το διαγωνισμό. 19. Ρητώς διευκρινίζεται ότι η Ρ.Ε.Σ. δεν δεσμεύεται από την ανακοίνωση αυτή για το χρόνο οριστικής επιλογής και αναδείξεως προμηθευτή και διατηρεί γενικά το δικαίωμά της, ακόμη και μετά την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου, να ζητήσει βελτίωση της επιλεγείσης προσφοράς, τροποποίηση των όρων, ακόμη δε δύναται ελευθέρως να ματαιώσει ή επαναλάβει το διαγωνισμό κατά πάντα χρόνο και μέχρι την υπογραφή της συμβάσεως, χωρίς ουδείς των διαγωνιζομένων να αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση εξ οιασδήποτε αιτίας. 20. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Η προσφορά, επί ποινή απόρριψης της συνολικώς, πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής: Την «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (σε κλειστό φάκελο) η οποία θα περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα για τον ποιοτικό έλεγχο του προϊόντος στοιχεία (υλικοτεχνική υποδομή της εταιρείας, χρησιμοποιούμενα υλικά, τόπος προέλευσης, ποιότητα, βαθμολόγηση, στοιχεία που να αποδεικνύουν την εμπειρία του διαγωνιζομένου κ.λ.π.) Την «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (σε κλειστό φάκελο), η οποία θα περιλαμβάνει τιμή μονάδος ανά γεύμα κατ άτομο σε ευρώ χωρίς Φ.Π.Α ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στο διαγωνισμό, ανεγνωρισμένης Τράπεζας σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα υπόδειγμα ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, και Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται παρακάτω στην παρούσα. 21. Η προσφορά πρέπει να καλύπτει το σύνολο της προμήθειας και όχι μέρος αυτής. Προσφορές που θα αφορούν είδη με ουσιώδεις διαφορές των στην παρούσα προκήρυξη α ναγραφομένων ή που περιέχουν όρους περιοριστικούς ή αντικείμενους προς τους όρους της παρούσης ή υπό αίρεση ή εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές θα απορρίπτονται. 22. Όσον αφορά στην Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής διευκρινίζεται ότι όλοι οι 3

4 συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν στο Ταμείο της Σχολής μαζί με την προσφορά και εγγύηση, σύμφωνα με τα παραπάνω, οριζόμενη στο ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ ( 2.000,00), με εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας, η οποία θα αποδοθεί ένα μήνα μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού. Αυτός που θα αναδειχθεί προσωρινός Α νάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει την ημέρα υπογραφής της συμβάσεως νέα ισόποση ( 2.000,00) εγγυητική επιστολή, ισχύος τουλάχιστον δύο (2) μήνες πέραν του χρόνου λήξεως της συμβάσεως, σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα υπόδειγμα ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III, η οποία θα παραμείνει στο Ταμείο της Σχολής ατόκως, ως εγγύηση καλής εκτελέσεως και θα του αποδοθεί μετά την σύμφωνη προς τους όρους του παρόντος ολοσχερή εκτέλεση της προμήθειας. Ως προς το περιεχόμενο των εγγυητικών επιστολών ισχύουν οι διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής θα πρέπει να έχει χρονική ι σχύ ένα (1) τουλάχιστον μήνα μετά το χρόνο λήξης ισχύος της Προσφοράς. Στην περίπτωση μη προσέλευσης ή άρνησης της υπογραφής της σύμβασης, καταπίπτει υπέρ της Ρ.Ε.Σ. η εγγύηση ή η εγγυητική επιστολή συμμετοχής που έχει κατατεθεί λόγω ποινικής ρήτρας, υποχρεούμενος σε αποκατάσταση κάθε ζημίας της Ρ.Ε.Σ. από την αιτία αυτή και ειδικότερα από τη διαφορά τιμής που θα επιβαρυνθεί για την αναπλήρωση της προμήθειας φαγητού από άλλον προμηθευτή μέχρι την ολοκλήρωση νέου διαγωνισμού. 23. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται αντί εγγυητικής επιστολής να καταθέσουν το ποσό αυτής σε μετρητά στο Ταμείο του Ιδρύματος, το οποίο θα αναλάβουν ατόκως μετά την σύμφωνη προς τους όρους του παρόντος ολοσχερή εκτέλεση της προμήθειας. 24. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΑ. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά σε σχέση με την τιμή και την ποιότητα και με βάση τον τύπο: 50% Χ βαθμολογία ποιότητας υποψηφίου / υψηλότερη επιτευχθείσα βαθμολογία μεταξύ των υποψηφίων + 50% Χ μικρότερη οικονομική προσφορά μεταξύ όλων των υποψηφίων / οικονομική προσφορά υποψηφίου. Η βαθμολογία ποιότητος ορίζεται από βαθμούς. Η οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνει τιμή μονάδος ανά γεύμα κατ άτομο σε ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία. Κατά την αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, που περιλαμβάνεται στη βαθμολογία του κριτηρίου της ποιότητας του υποψηφίου, σύμφωνα με την παραπάνω σχέση, θα ληφθεί υπόψη η εμπειρία σε υπηρεσίες μαζικής σίτισης, που έχουν παρασχεθεί από τον υποψήφιο ανάδοχο με τη σημερινή μορφή της επιχείρησης κατά τα τρία (3) προηγούμενα έτη. Συγκεκριμένα, θα ληφθεί υπόψη το πλήθος των αποδεκτών των υπηρεσιών αυ 4

5 τών, ο ημερήσιος μέσος όρος των σιτισθέντων, ο συνολικός κύκλος εργασιών από την παραπάνω μαζική σίτιση (αξία εκτελεσθέντων έργων). Επιπλέον, κατά τη βαθμολόγηση του κριτηρίου της ποιότητας του υποψηφίου, θα συμπεριληφθεί και η αξιολόγηση των δειγμάτων των προσφερομένων ειδών διατροφής από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού. 25. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Πλήρη νομιμοποιητικά έγγραφα των ενδιαφερομένων (νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί, ενώσεις προμηθευτών) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου. Κάθε υποψήφιος ή προσφέρων αποκλείεται από τη διαδικασία διαγωνισμού εφόσον έχει εκδοθεί σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για αδικήματα σχετικά με την ά σκηση της δραστηριότητός του, τη φερεγγυότητά του και την αξιοπιστία του (ενδεικτικώς: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες ενέργειες, πλαστογραφία, συκοφαντική δυσφήμιση κ.λ.π.) Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας, όλων των εμπλεκομένων ασφαλιστικών φορέων Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, α ναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση, καθώς και ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έναρξης των παραπάνω Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του σε αυτό, καθώς και το ειδικό επάγγελμά του, η βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια Δημόσια Αρχή ή Αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν Γεωργικό ή Κτηνοτροφικό επάγγελμα που θα έχει εκδοθεί το τελευταίο τρίμηνο πριν από την υποβολή της προσφοράς του Βεβαίωση ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος ανάλυσης κινδύνων κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP) από τις αρμόδιες Υπηρεσίες ή από κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς Πιστοποίηση ELOT Υπεύθυνη δήλωση: α) ότι δεν εκκρεμεί σε βάρος του διοικητική διαδικασία για παραβάσεις σχετικές με την άσκηση της δραστηριότητός του ή (δεν εκκρεμεί) ανάλογη πειθαρχική διαδικασία ενώπιον οιουδήποτε οργάνου ή αρχής και δεν έχει εκπέσει από 5

6 ανάλογο έργο προμήθειας δημοσίου ή ιδιωτικού φορέα, ως επίσης ότι δεν έχει αποκλεισθεί τελεσίδικα από Δημόσια Υπηρεσία ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου γιατί δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές υποχρεώσεις του Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση όλων των εγγράφων του διαγωνισμού και ότι αποδέχεται όλους τους όρους του ανεπιφυλάκτως. 26. Η έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού από τα παραπάνω καθιστά την προσφορά αυτομάτως απορριπτέα στο σύνολό της με την επιφύλαξη των διατάξεων των επομένων παραγράφων Η έλλειψη πιστοποιητικού δύναται να θεραπευτεί εφόσον προσκομισθεί εντός δύο ημερών από τη διενέργεια του διαγωνισμού (ώρα 14:00) Σε περίπτωση που ορισμένα από τα ανωτέρω Δικαιολογητικά δεν εκδίδονται κατά Νόμον ή δεν καλύπτουν στο σύνολο τους όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του Προσφέροντας ενώπιον Συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη, στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν δύναται να εκδοθούν τα συγκεκριμένα έγγραφα και το λόγο της αδυναμίας αυτής ως και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω δυσμενείς για τον υποψήφιο νομικές καταστάσεις. 27. Η Ρ.Ε.Σ. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει κατά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών οποιοδήποτε πρόσθετο στοιχείο κρίνει απαραίτητο για την αξιοπιστία και τη φερεγγυότητα του προσφέροντος. 28. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού έχει το δικαίωμα να επισκεφθεί τους χώρους παρασκευής φαγητών όλων των υποψηφίων που συμμετέχουν καθώς και να ζητήσει τη συνδρομή οποιουδήποτε κρατικού ελεγκτικού μηχανισμού, χωρίς καμία ειδοποίηση, προκειμένου να διαπιστώσει, εάν τα όσα αναφέρονται στις προσφορές ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. 29. Αποκλείεται της συμμετοχής, ο Προσφέρων εις βάρος του οποίου υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή όταν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις ή έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβα 6

7 σμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις ή έχει καταδικαστεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του διαγωγή ή έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, συναφές με το αντικείμενο του Διαγωνισμού ή την επαγγελματική του ιδιότητα, το οποίο αποδεδειγμένα διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο ενδέχεται να διαθέτουν οι αναθέτουσες αρχές, δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας της Αναθέτουσας Αρχής ή δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή των φόρων και τελών σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας της Αναθέτουσας Αρχής ή είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κάθε φορά ή έ χει αποκλεισθεί τελεσίδικα από Δημόσια Υπηρεσία ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου γιατί δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές υποχρεώσεις του. 30. Τα ανωτέρω αναφερόμενα ισχύουν και για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής, εάν έχουν προβεί σε ίδιες ή αντίστοιχες πράξεις ή παραλείψεις, έχουν υποπέσει στα ίδια ή αντίστοιχα παραπτώματα ή έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες για αυτά νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 31. Η παράδοση γευμάτων θα γίνεται στις εγκαταστάσεις του Οικοτροφείου της Σχολής στο Χαλάνδρι Αττικής, κατόπιν συνεννοήσεως με τον Οικονόμο, με επιμέλεια, κίνδυνο και έξοδα του προμηθευτή και με μεταφορικά μέσα που πληρούν τους όρους του Νόμου περί υγιεινής. 32. Η ενεργοποίηση της συμβάσεως θα αρχίσει εντός δύο ημερών από την επίδοση της εγγράφου ειδοποιήσεως της Σχολής, η δε πληρωμή θα γίνεται τοις μετρητοίς βάσει των υποβαλλομένων από τον προμηθευτή δικαιολογητικών σύμφωνα με το πρόγραμμα πληρωμών της Ρ.Ε.Σ. στο τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα. 33. Η παραλαβή των γευμάτων θα γίνεται από Επιτροπή Παραλαβής της Σχολής, η ο ποία θα συσταθεί με απόφαση του πολυμελούς Συμβουλίου της Ρ.Ε.Σ. και θα ελέγχει την 7

8 ποσότητα και την ποιότητα του παραδιδομένου είδους, απορρίπτουσα τα τυχόν ακατάλληλα και τα μη πληρούντα τους όρους της παρούσης προκηρύξεως. Η ποιότητα μπορεί να ελέγχεται και με χημικές εξετάσεις, τα πορίσματα των οποίων θα είναι υποχρεωτικά για τον προμηθευτή. 34. Εάν απορριφθεί ως ακατάλληλο το προσφερόμενο είδος, για οποιαδήποτε αιτία, ο προμηθευτής υποχρεούται άμεσα να το αντικαταστήσει με άλλο που θα πληροί τους όρους της προκηρύξεως. Ο έλεγχος και η κρίση της ποιότητας ή ποσότητας του χορηγουμένου είδους είναι αποκλειστικό έργο της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής της Σχολής, της οποίας η απόφαση είναι υποχρεωτική για τον προμηθευτή. 35. Την ποσότητα του είδους που προσκομίζεται για παράδοση και που απορρίπτει η Επιτροπή Παραλαβής, ο προμηθευτής υποχρεούται να την παραλάβει αμέσως, με δαπάνη του χωρίς η Σχολή να έχει καμία υποχρέωση για διαφύλαξη αυτής. Κάθε δαπάνη της Σχολής προς φύλαξη ή απομάκρυνση προϊόντων θα βαρύνει τον προμηθευτή. 36. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος για κάθε παράβαση των όρων του παρόντος (ενδεικτικά αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει κατ' εξακολούθηση ουσιώδεις όρους της Σύμβασης που θα υπογραφεί, εφόσον μετά από δύο τουλάχιστον διαδοχικές σχετικές έγγραφες επισημάνσεις της Ρ.Ε.Σ. δεν συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της). Στην περίπτωση αυτή, καταπίπτει υπέρ της Ρ.Ε.Σ. η εγγύηση ή η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που έχει κατατεθεί λόγω ποινικής ρήτρας, υποχρεούμενος σε αποκατάσταση κάθε ζημίας της Ρ.Ε.Σ. από την αιτία αυτή και ειδικότερα από τη διαφορά τιμής που θα επιβαρυνθεί για την αναπλήρωση της προμήθειας φαγητού από άλλον προμηθευτή μέχρι την ολοκλήρωση νέου διαγωνισμού. 37. Η Ρ.Ε.Σ. δικαιούται να αξιώσει από τον Ανάδοχο αποζημίωση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας της από την παράβαση των υποχρεώσεών του. 38. Ο προμηθευτής δεν δικαιούται να εκχωρήσει σε τρίτο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα, ούτε να υποκατασταθεί από τρίτο πρόσωπο στην εκτέλεση του έργου, χωρίς τη ρητή έγγραφη συναίνεση της Ρ.Ε.Σ Η υποβολή προσφοράς και η συμμετοχή στον διαγωνισμό, αποτελεί δήλωση του υποβάλλοντος την προσφορά, ότι αποδέχεται ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσης προκηρύξεως. 40. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Οι χρησιμοποιούμενες για την παρασκευή του φαγητού πρώτες ύλες θα πρέπει 8

9 να είναι ελληνικής προέλευσης, αρίστης ποιότητας, να πληρούν τις αγορανομικές, κτηνιατρικές και υγειονομικές διατάξεις καθώς και τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Η παρασκευή των φαγητών να γίνεται με ελαιόλαδο έξτρα παρθένο, τα κρέατα να είναι νωπά άνευ οστών α' ποιότητας και το κοτόπουλο να είναι μόνο στήθος ή μπούτι, ο δε κιμάς νωπός μοσχαρίσιος Τα ψάρια θα είναι τα μεν μεγάλα (πέρκα, γαλέος, σφυρίδα, ξιφίας, κλπ) κατεψυγμένα, τα δε άλλα (γαύρος, μαρίδα, σαρδέλα, τσιπούρα, λαβράκι κλπ) φρέσκα ιχθυοτροφείου, άπαντα ελληνικής προέλευσης & παραγωγής Φαγητά όπως λαδερά και σούπες θα έχουν τη σωστή αναλογία σε σάλτσα ή υγρό και ρύζι ή ζυμαρικό ή ανάλογο στερεό περιεχόμενο Το τριμμένο τυρί για το σύνολο τον υπό προμήθεια έτοιμων φαγητών, που συνοδεύονται με αυτό, θα παραδίδεται ξεχωριστά σε μεγαλύτερη συσκευασία Το βάρος των φαγητών, ανά μερίδα που καθορίζεται στο Παράρτημα Ι υπολογίζεται σε μαγειρεμένη μορφή Τα σκεύη που θα χρησιμοποιούνται για την παράδοση θα είναι καθαρά και απολυμασμένα, ισοθερμικά και οπωσδήποτε θα είναι σκεπασμένα Να τηρούνται όλοι οι κανόνες υγιεινής στον εξοπλισμό, στην προετοιμασία, παρασκευή και φύλαξη σε όλα τα στάδια μεταφοράς και παράδοσης των φαγητών Τα φαγητά θα παραδίδονται συνολικά και όχι ξεχωριστά κατά μερίδα σε θερμαινόμενο σκεύος το μεν μεσημεριανό έως την 13:30 & το δε δείπνο έως την ώρα 19: Ο αριθμός των μερίδων ημερησίως θα κυμαίνεται αναλόγως προς το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και τον αριθμό των σπουδαστών που θα διαιτώνται εσωτερικώς. Προϋπολογίζεται κατά μέσον όρον αριθμός μερίδων για το μεσημέρι από Δευτέρα έως Παρασκευή και περίπου μέχρι 16 μερίδες το βράδυ τις ίδιες ημέρες. Ο ακριβής αριθμός των μερίδων θα προσδιορίζεται την προηγούμενη ημέρα από τον Οικονόμο της Σχολής. Το Σαββατοκύριακο προϋπολογίζεται αριθμός μερίδων 0 έως 16 μεσημέρι/βράδυ και θα προσδιορίζεται κάθε Παρασκευή μεσημέρι εγγράφως. 42. Ο Ανάδοχος θα δεσμευθεί ότι δύναται να καλύψει τυχόν αυξημένες ανάγκες εφόσον θα έχει ειδοποιηθεί προς τούτο εγγράφως πριν από 24 ώρες. Ως έγγραφη ειδοποίηση θεωρεί 9

10 ται η με τηλεομοιότυπο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 43. Η σύνθεση εκάστου γεύματος και δείπνου θα είναι σύμφωνα με το προτεινόμενο ενδεικτικό πρόγραμμα συσσιτίου με ιδιαίτερη προσοχή κατά τις ημέρες των νηστειών και θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά καθημερινώς κυρίως πιάτο, σαλάτα, τυρί, φρούτο και μία ή δύο φορές την εβδομάδα γλυκό, με ιδιαίτερη προσοχή στην ποιότητα του προσφερόμενου φαγητού, καθώς απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας ετών. 44. Η ποιότητα και η σύνθεση του προσφερόμενου γεύματος και δείπνου θα ελέγχεται κατά τακτά χρονικά διαστήματα, από τον ιατρό της Σχολής και σε καθημερινή βάση από τον Διευθυντή του Οικοτροφείου της Σχολής. 45. Νόμισμα προσφερόμενης τιμής το Ευρώ και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό, αρμόδια δε τα Δικαστήρια των Αθηνών. 46. Η αντισυμβατική συμπεριφορά του αναδόχου αποτελεί λόγο καταγγελίας της συμβάσεως και αποκλεισμού του σε επόμενους διαγωνισμούς της Ρ.Ε.Σ Σε περίπτωση υπέρβασης προθεσμιών παράδοσης η Ρ.Ε.Σ. δύναται να επιβάλει ποινική ρήτρα σε βάρος του Αναδόχου για κάθε καθυστέρηση σε ποσοστό 20% επί της συμβατικής αξίας των παραδοτέων που καθυστέρησαν, η οποία θα παρακρατείται κατά τη μηναία εκκαθάριση του λογαριασμού. 48. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται, αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Ρ.Ε.Σ Σε περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται α ναλογικά με τη συμμετοχή τους στο Έργο σε κάθε ένα από τα Μέλη της. 50. Η άποψη των σιτιζομένων για την ποιότητα και ποσότητα του προσφερομένου φαγητού αποτελεί βασικό κριτήριο αξιολόγησης του τρόπου εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων εκ μέρους του αναδόχου. Αθήνα, 27 Ιουλίου 2015 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 10

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Από Έως ΔΕΥΤΕΡΑ 14/9 ΤΡΙΤΗ 15/9 ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΒΙΔΕΣ ΜΠΟΛΟΝΕΖ, ΤΥΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ ΣΑΛΑΤΑ & ΜΠΡΙΖΟΛΑΚΙΑ ΨΗΤΑ ΜΕ ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ ΦΟΥΡΝΟΥ, ΣΑΛΑΤΑ & ΓΛΥΚΟ ΚΙΣ ΛΟΡΕΝ ΣΑΛΑΤΑ & ΨΑΡΙ ΠΕΡΚΑ ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 16/9 ΓΕΜΙΣΤΑ ΣΑΛΑΤΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ ΤΑΡΑΜΟΣΑΛΑΤΑ & ΠΕΜΠΤΗ 17/9 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/9 ΣΑΒΒΑΤΟ 19/9 ΚΥΡΙΑΚΗ 20/9 ΣΝΙΤΣΕΛ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΕ ΡΥΖΙ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ & ΦΑΚΕΣ ΤΑΡΑΜΟΣΑΛΑΤΑ & ΚΟΤΟΜΠΟΥΚΙΕΣ ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ & ΣΑΛΑΤΑ & ΜΟΣΧΑΡΑΚΙ ΡΑΓΟΥ ΚΑΤΣΑΡΟΛΑΣ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ, ΣΑΛΑΤΑ & ΧΟΙΡΙΝΗ ΤΗΓΑΝΙΑ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ & ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΑ ΜΕ ΜΑΚΑΡΟΝΟΣΑΛΑΤΑ & ΛΑΧΑΝΟΝΤΟΛΜΑΔΕΣ ΑΥΓΟΛΕΜΟΝΟ, ΦΕΤΑ, ΡΙΓΓΑΤΟΝΙ ΜΕ 4 ΤΥΡΙΑ, ΣΑΛΑΤΑ & Από Έως ΔΕΥΤΕΡΑ 21/9 ΤΡΙΤΗ 22/9 ΤΕΤΑΡΤΗ 23/9 ΠΕΜΠΤΗ 24/9 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/9 ΣΑΒΒΑΤΟ 26/9 ΚΥΡΙΑΚΗ 27/9 ΜΟΥΣΑΚΑΣ ΜΕ ΦΕΤΑ & ΣΑΛΑΤΑ & ΦΡΕΣΚΟ ΦΙΛΕΤΟ ΣΟΛΟΜΟΥ ΜΕ ΒΡΑΣΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ & ΡΕΒΥΘΙΑ ΦΟΥΡΝΟΥ ΜΕ ΔΕΝΤΡΟΛΙΒΑΝΟ & ΜΕΛΙΤΖΑΝΟΣΑΛΑΤΑ & ΡΟΛΟ ΚΙΜΑ ΜΕ ΓΛΥΚΟΞΙΝΟ ΓΛΑΣΣΟ ΚΑΙ ΡΥΖΙ, ΣΑΛΑΤΑ & ΓΛΥΚΟ ΑΡΑΚΑΣ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΛΕΜΟΝΑΤΟΣ ΣΑΛΑΤΑ & ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΦΙΛΕΤΟ, ΠΑΤΑΤΕΣ, ΣΑΛΑΤΑ, ΜΠΡΙΖΟΛΕΣ ΨΗΤΕΣ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΟΓΚΡΑΤΕΝ & ΣΑΛΑΤΑ & ΤΟΡΤΕΛΙΝΙΑ ΠΑΡΜΕΖΑΝΑΣ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ ΝΑΠΟΛΙΤΕΝ & ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΣΤΟ ΦΟΥΡΝΟ & ΣΠΑΝΑΚΟΡΥΖΟ & ΣΑΛΑΤΑ & ΚΡΕΠΕΣ ΜΕ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ-ΤΥΡΙ & ΣΑΛΑΤΑ & ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΙΜΑΜ & ΣΑΛΑΤΑ & ΟΜΕΛΕΤΑ, ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ, ΣΑΛΑΤΑ, ΠΑΣΤΙΤΣΙΟ & ΣΑΛΑΤΑ & 11

12 Από Έως ΔΕΥΤΕΡΑ 28/9 ΤΡΙΤΗ 29/9 ΤΕΤΑΡΤΗ 30/9 ΠΕΜΠΤΗ 1/10 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/10 ΣΑΒΒΑΤΟ 3/10 ΚΥΡΙΑΚΗ 4/10 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΓΛΥΚΟΞΙΝΟ ΜΕ ΡΥΖΙ & ΣΑΛΑΤΑ ΣΕΦ & ΜΟΣΧΑΡΑΚΙ ΛΕΜΟΝΑΤΟ ΜΕ ΡΥΖΙ, ΣΑΛΑΤΑ & ΓΛΥΚΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΜΠΡΙΑΜ ΜΕ ΡΥΖΟΣΑΛΑΤΑ & ΧΟΙΡΙΝΟ ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ, ΠΙΤΟΥΛΕΣ & ΣΩΣ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ ΦΑΣΟΛΑΔΑ ΜΕ ΤΑΡΑΜΟΣΑΛΑΤΑ & ΓΑΥΡΟΣ ΤΗΓΑΝΗΤΟΣ, ΧΟΡΤΑ, ΑΡΝΑΚΙ ΨΗΤΟ ΦΟΥΡΝΟΥ ΜΕ ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ ΦΟΥΡΝΟΥ & ΣΑΛΑΤΑ & ΠΙΤΣΑ ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ & ΣΑΛΑΤΑ CEASARS & ΦΙΛΕΤΟ ΨΑΡΙΟΥ ΓΛΩΣΣΑ ΠΑΝΕ ΜΕ ΠΑΤΑΤΟΣΑΛΑΤΑ & ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΓΙΑΧΝΙ & ΡΙΓΓΑΤΟΝΙ ΜΕ ΜΟΤΣΑΡΕΛΑΚΙΑ & ΣΑΛΤΣΑ ΒΑΛΣAΜΙΚΟΥ- ΤΥΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ & ΚΟΛΟΚΥΘΟΚΕΦΤΕΔΕΣ ΝΗΣΤΙΣΙΜΟΙ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ & ΣΑΛΑΤΑ & ΠΑΤΑΤΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ ΜΕ ΦΕΤΑ, ΣΑΛΑΤΑ, ΚΡΕΠΕΣ ΜΕ ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ & ΤΥΡΙΑ & ΣΑΛΑΤΑ & Από Έως ΔΕΥΤΕΡΑ 5/10 ΤΡΙΤΗ 6/10 ΤΕΤΑΡΤΗ 7/10 ΠΕΜΠΤΗ 8/10 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/10 ΣΑΒΒΑΤΟ 10/10 ΚΥΡΙΑΚΗ 11/10 ΜΟΣΧΑΡΑΚΙ ΚΟΚΚΙΝΙΣΤΟ ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ & ΣΑΛΑΤΑ & ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΠΟΥΤΙ ΜΕ ΜΕΛΙ & ΒΑΛΣΑΜΙΚΟ ΜΕ ΡΥΖΙ & ΣΑΛΑΤΑ & ΣΠΑΓΓΕΤΙ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ ΤΟΝΟ- ΝΤΟΜΑΤΑ & ΣΑΛΑΤΑ & ΣΝΙΤΣΕΛ ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΕ ΠΟΥΡΕ & ΣΑΛΑΤΑ & ΓΛΥΚΟ ΓΕΜΙΣΤΑ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ & ΣΑΛΑΤΑ & ΤΣΙΠΟΥΡΑ ΨΗΤΗ, ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΓΕΜΙΣΤΟ ΡΟΛΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ & ΣΑΛΑΤΑ & ΣΟΥΦΛΕ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ & ΣΑΛΑΤΑ & ΚΡΟΚΕΤΕΣ ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΥ ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΕ ΣΩΣ ΤΑΡΤΑΡ & ΣΑΛΑΤΑ & ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΜΕ ΣΑΛΑΤΑ ΠΛΙΓΟΥΡΙ & ΠΙΤΑ ΜΕ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ & ΣΠΑΝΑΚΟΡΥΖΟ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ & ΣΑΛΑΤΑ & ΟΜΕΛΕΤΑ, ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ, ΣΑΛΑΤΑ, ΡΙΓΓΑΤΟΝΙ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΤΥΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ & ΣΑΛΑΤΑ & 12

13 Από Έως ΔΕΥΤΕΡΑ 12/10 ΤΡΙΤΗ 13/10 ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΒΙΔΕΣ ΜΠΟΛΟΝΕΖ, ΤΥΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ ΣΑΛΑΤΑ & ΜΠΡΙΖΟΛΑΚΙΑ ΨΗΤΑ ΜΕ ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ ΦΟΥΡΝΟΥ, ΣΑΛΑΤΑ & ΓΛΥΚΟ ΚΙΣ ΛΟΡΕΝ ΣΑΛΑΤΑ & ΨΑΡΙ ΠΕΡΚΑ ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 14/10 ΓΕΜΙΣΤΑ ΣΑΛΑΤΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ ΤΑΡΑΜΟΣΑΛΑΤΑ & ΠΕΜΠΤΗ 15/10 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/10 ΣΑΒΒΑΤΟ 17/10 ΚΥΡΙΑΚΗ 18/10 ΣΝΙΤΣΕΛ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΕ ΡΥΖΙ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ & ΦΑΚΕΣ ΤΑΡΑΜΟΣΑΛΑΤΑ & ΨΑΡΟΣΟΥΠΑ, ΒΡΑΣΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΜΟΣΧΑΡΑΚΙ ΡΑΓΟΥ ΚΑΤΣΑΡΟΛΑΣ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ, ΣΑΛΑΤΑ & ΧΟΙΡΙΝΗ ΤΗΓΑΝΙΑ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ & ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΑ ΜΕ ΜΑΚΑΡΟΝΟΣΑΛΑΤΑ & ΚΡΟΚΕΤΕΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ, ΣΑΛΑΤΑ, ΡΙΓΓΑΤΟΝΙ ΜΕ 4 ΤΥΡΙΑ, ΣΑΛΑΤΑ & Από Έως ΔΕΥΤΕΡΑ 19/10 ΤΡΙΤΗ 20/10 ΤΕΤΑΡΤΗ 21/10 ΠΕΜΠΤΗ 22/10 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/10 ΣΑΒΒΑΤΟ 24/10 ΚΥΡΙΑΚΗ 25/10 ΣΟΥΤΖΟΥΚΑΚΙΑ ΜΕ ΡΥΖΙ & ΣΑΛΑΤΑ & ΤΣΙΠΟΥΡΑ ΨΗΤΗ ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ & ΓΛΥΚΟ ΡΕΒΥΘΑΔΑ & ΣΑΛΑΤΑ ΠΛΙΓΟΥΡ & ΧΟΙΡΙΝΑ ΣΚΑΛΟΠΙΝΙΑ Α ΛΑ ΚΡΕΜ ΜΕ ΡΥΖΙ & ΣΑΛΑΤΑ & ΚΟΧΥΛΙΑ ΜΕ ΣΠΑΝΑΚΙ & ΚΟΤΟΣΟΥΠΑ, ΒΡΑΣΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΣΠΑΓΓΕΤΙ ΜΠΟΛΟΝΕΖ & ΣΑΛΑΤΑ & ΦΑΡΦΑΛΕΣ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ 4 ΤΥΡΙΑ & ΣΑΛΑΤΑ & ΠΙΤΣΑ ΜΕ ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ & ΣΑΛΑΤΑ & ΠΡΑΣΣΟΠΙΤΑ ΝΗΣΤΙΣΙΜΗ & ΣΑΛΑΤΑ & ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ ΓΕΜΙΣΤΑ ΜΕ ΣΑΛΤΑ ΑΥΓΟΛΕΜΟΝΟ & ΦΕΤΑ & ΦΑΚΕΣ ΜΕ ΣΑΛΑΤΑ ΝΤΑΚΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΕΤΑ) & 2 ΑΥΓΑ ΤΗΓΑΝΗΤΑ, ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ, ΣΑΛΑΤΑ, ΤΥΡΟΠΙΤΑ & ΣΑΛΑΤΑ & 13

14 Από Έως ΔΕΥΤΕΡΑ 26/10 ΤΡΙΤΗ 27/10 ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΡΓΙΑ 28/10 ΠΕΜΠΤΗ 29/10 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/10 ΣΑΒΒΑΤΟ 31/10 ΚΥΡΙΑΚΗ 1/11 ΠΑΣΤΙΤΣΙΟ & ΣΑΛΑΤΑ & ΚΕΜΠΑΠ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ & ΠΙΤΟΥΛΕΣ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ & ΣΑΛΑΤΑ & ΓΛΥΚΟ ΓΕΜΙΣΤΑ, ΠΑΤΑΤΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ, ΣΑΛΑΤΑ, ΚΟΤΟΜΠΟΥΚΙΕΣ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ & ΣΑΛΤΣΑ COCKTAIL & ΣΑΛΑΤΑ & ΦΑΣΟΛΑΔΑ & ΤΑΡΑΜΟΣΑΛΑΤΑ & ΠΑΤΑΤΕΣ ΟΓΚΡΑΤΕΝ, ΣΑΛΑΤΑ, ΚΡΕΑΣ ΚΟΚΚΙΝΙΣΤΟ ΜΕ ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ, ΤΥΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ, ΣΑΛΑΤΑ, ΟΜΕΛΕΤΑ ΓΕΜΙΣΤΗ ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ & ΨΑΡΟΣΟΥΠΑ & ΚΡΕΠΕΣ ΓΕΜΙΣΤΕΣ ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΛΑΖΑΝΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ & ΚΟΛΟΚΥΘΟΚΕΦΤΕΔΕΣ ΜΕ ΜΑΚΑΡΟΝΟΣΑΛΑΤΑ & ΧΟΙΡΙΝΟ ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ, ΠΙΤΟΥΛΕΣ & ΣΩΣ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ & ΣΑΛΑΤΑ & ΚΕΦΤΕΔΑΚΙΑ ΤΗΓΑΝΗΤΑ, ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ, ΣΑΛΑΤΑ, Από Έως ΔΕΥΤΕΡΑ 2/11 ΤΡΙΤΗ 3/11 ΤΕΤΑΡΤΗ 4/11 ΠΕΜΠΤΗ 5/11 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/11 ΣΑΒΒΑΤΟ 7/11 ΚΥΡΙΑΚΗ 8/11 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΓΛΥΚΟΞΙΝΟ ΜΕ ΤΗΓΑΝΗΤΟ ΡΥΖΙ & ΣΑΛΑΤΑ ΣΕΦ & ΜΟΣΧΑΡΑΚΙ ΛΕΜΟΝΑΤΟ ΜΕ ΡΥΖΙ, ΣΑΛΑΤΑ & ΓΛΥΚΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΜΠΡΙΑΜ ΜΕ ΡΥΖΟΣΑΛΑΤΑ & ΧΟΙΡΙΝΟ ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ, ΠΙΤΟΥΛΕΣ & ΣΩΣ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ & ΣΑΛΑΤΑ & ΦΑΣΟΛΑΔΑ ΜΕ ΤΑΡΑΜΟΣΑΛΑΤΑ & ΨΑΡΟΣΟΥΠΑ, ΜΕ ΒΡΑΣΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΑΡΝΑΚΙ ΨΗΤΟ ΦΟΥΡΝΟΥ ΜΕ ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ ΦΟΥΡΝΟΥ & ΣΑΛΑΤΑ & ΠΙΤΣΑ ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ & ΣΑΛΑΤΑ CEASARS & ΦΙΛΕΤΟ ΨΑΡΙΟΥ ΓΛΩΣΣΑ ΠΑΝΕ ΜΕ ΠΑΤΑΤΟΣΑΛΑΤΑ & ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΓΙΑΧΝΙ & ΡΙΓΓΑΤΟΝΙ ΜΕ ΜΟΤΣΑΡΕΛΑΚΙΑ & ΣΑΛΤΣΑ ΒΑΛΣΑΜΙΚΟΥ- ΤΥΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ & ΚΟΛΟΚΥΘΟΚΕΦΤΕΔΕΣ ΝΗΣΤΙΣΙΜΟΙ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ & ΣΑΛΑΤΑ & ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΕ ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ, ΣΑΛΑΤΑ, ΚΡΕΠΕΣ ΜΕ ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ & ΤΥΡΙΑ & ΣΑΛΑΤΑ & 14

15 Από Έως ΔΕΥΤΕΡΑ 9/11 ΤΡΙΤΗ 10/11 ΤΕΤΑΡΤΗ 11/11 ΠΕΜΠΤΗ 12/11 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/11 ΣΑΒΒΑΤΟ 14/11 ΚΥΡΙΑΚΗ 15/11 ΣΟΥΤΖΟΥΚΑΚΙΑ ΜΕ ΡΥΖΙ & ΣΑΛΑΤΑ & ΤΣΙΠΟΥΡΑ ΨΗΤΗ ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ & ΓΛΥΚΟ ΡΕΒΥΘΑΔΑ & ΣΑΛΑΤΑ ΠΛΙΓΟΥΡ & ΧΟΙΡΙΝΑ ΣΚΑΛΟΠΙΝΙΑ Α ΛΑ ΚΡΕΜ ΜΕ ΡΥΖΙ & ΣΑΛΑΤΑ & ΚΟΧΥΛΙΑ ΜΕ ΣΠΑΝΑΚΙ & ΜΟΣΧΑΡΑΚΙ ΚΟΚΚΙΝΙΣΤΟ ΜΕ ΡΥΖΙ, ΣΑΛΑΤΑ, ΣΠΑΓΓΕΤΙ ΜΠΟΛΟΝΕΖ & ΣΑΛΑΤΑ & ΦΑΡΦΑΛΕΣ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ 4 ΤΥΡΙΑ & ΣΑΛΑΤΑ & ΠΙΤΣΑ ΜΕ ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ & ΣΑΛΑΤΑ & ΠΡΑΣΣΟΠΙΤΑ ΝΗΣΤΙΣΙΜΗ & ΣΑΛΑΤΑ & ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ ΓΕΜΙΣΤΑ ΜΕ ΣΑΛΤΑ ΑΥΓΟΛΕΜΟΝΟ & ΦΕΤΑ & ΦΑΚΕΣ ΜΕ ΣΑΛΑΤΑ ΝΤΑΚΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΕΤΑ) & ΨΑΡΟΚΡΟΚΕΤΕΣ, ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ, ΣΑΛΑΤΑ, ΤΥΡΟΠΙΤΑ & ΣΑΛΑΤΑ & Από Έως ΔΕΥΤΕΡΑ ΝΗΣΤΕΙΑ ΜΟΝΟ ΨΑΡΙ 16/11 ΤΡΙΤΗ 17/11 ΤΕΤΑΡΤΗ 18/11 ΠΕΜΠΤΗ 19/11 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/11 ΣΑΒΒΑΤΟ 21/11 ΤΣΙΠΟΥΡΑ ΨΗΤΗ- ΣΑΛΑΤΑ & ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ ΣΑΛΑΤΑ & ΓΛΥΚΟ ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΛΑΔΕΡΑ - ΣΑΛΑΤΑ & ΓΛΩΣΣΑ ΦΟΥΡΝΟΥ ΛΕΜΟΝΑΤΗ ΣΑΛΑΤΑ & ΦΑΒΑ ΚΡΙΘΑΡΩΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ ΣΑΛΑΤΑ ΨΑΡΟΚΡΟΚΕΤΕΣ, ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ, ΣΑΛΑΤΑ, ΠΑΤΑΤΕΣ ΓΙΑΧΝΙ, ΣΑΛΑΤΑ & ΣΟΥΦΛΕ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ & ΚΡΕΠΕΣ ΓΕΜΙΣΤΕΣ ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ, ΣΑΛΑΤΑ & ΣΠΑΓΓΕΤΙ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ ΝΑΠΟΛΙΤΕΝ ΨΑΡΟΣΟΥΠΑ, ΒΡΑΣΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ 22/11 ΛΑΒΡΑΚΙ ΣΑΛΑΤΑ & ΚΟΛΟΚΥΘΟΠΙΤΑ ΣΑΛΑΤΑ & 15

16 Από Έως ΔΕΥΤΕΡΑ 23/11 ΦΙΛΕΤΟ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΑΝΕ ΜΕ ΦΑΒΑ -ΣΑΛΑΤΑ & ΑΡΑΚΑΣ ΛΕΜΟΝΑΤΟΣ ΣΑΛΑΤΑ & ΤΡΙΤΗ 24/11 ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΣΑΛΑΤΑ & ΓΛΥΚΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 25/11 ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΙΑ ΤΗΓΑΝΗΤΑ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ ΣΑΛΑΤΑ & ΠΕΜΠΤΗ 26/11 ΓΕΜΙΣΤΑ ΣΑΛΑΤΑ & ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΣΑΛΑΤΑ & ΚΟΛΟΚΥΘΟΚΕΦΤΕΔΕΣ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ ΣΑΛΑΤΑ & ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΛΑΔΕΡΑ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/11 ΣΑΒΒΑΤΟ 28/11 ΚΥΡΙΑΚΗ 29/11 ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΙΜΑΜ ΣΑΛΑΤΑ & ΓΑΛΕΟΣ ΤΗΓΑΝΗΤΟΣ ΜΕ ΣΚΟΡΔΑΛΙΑ, ΣΑΛΑΤΑ, ΜΠΕΡΓΚΕΡ ΜΕ ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ- ΣΑΛΑΤΑ & ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΑ ΣΑΛΑΤΑ & ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ ΝΑΠΟΛΙΤΑΙΝ, ΣΑΛΑΤΑ, ΛΑΧΑΝΟΡΥΖΟ ΣΑΛΑΤΑ & Από Έως ΔΕΥΤΕΡΑ 30/11 ΤΡΙΤΗ 1/12 ΤΕΤΑΡΤΗ 2/12 ΠΕΜΠΤΗ 3/12 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/12 ΣΑΒΒΑΤΟ 5/12 ΚΥΡΙΑΚΗ 6/12 ΦΙΛΕΤΟ ΣΟΛΩΜΟΥ ΨΗΤΟ ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ & ΧΤΑΠΟΔΙ ΜΕ ΚΟΦΤΟ ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ ΣΑΛΑΤΑ & ΦΑΣΟΛΑΔΑ ΜΕ ΤΑΡΑΜΟΣΑΛΑΤΑ & ΓΛΥΚΟ ΓΑΡΙΔΕΣ ΜΕ ΡΥΖΙ, ΣΑΛΑΤΑ & ΡΕΒΥΘΙΑ ΦΟΥΡΝΟΥ ΜΕ ΔΕΝΤΡΟΛΙΒΑΝΟ, ΜΕΛΙΤΖΑΝΟΣΑΛΑΤΑ & ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΙΑ ΤΗΓΑΝΗΤΑ, ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ, ΣΑΛΑΤΑ, ΠΕΡΚΑ ΦΟΥΡΝΟΥ - ΣΑΛΑΤΑ & ΦΑΚΕΣ ΜΕ ΕΛΙΕΣ & ΜΠΡΙΑΜ- ΣΑΛΑΤΑ & ΠΙΤΣΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕ ΣΑΛΑΤΑ & ΦΑΡΦΑΛΕΣ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΣΑΛΑΤΑ & ΚΡΕΠΕΣ ΜΕ ΣΠΑΝΑΚΙ ΣΑΛΑΤΑ & ΨΑΡΟΣΟΥΠΑ, ΒΡΑΣΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΜΠΑΜΙΕΣ ΣΑΛΑΤΑ & 16

17 Από Έως ΔΕΥΤΕΡΑ 7/12 ΜΟΥΣΑΚΑΣ ΝΗΣΤΙΣΙΜΟΣ ΣΠΑΝΑΚΟΡΥΖΟ & ΤΡΙΤΗ 8/12 ΤΕΤΑΡΤΗ 9/12 ΠΕΜΠΤΗ 10/12 ΛΑΒΡΑΚΙ ΤΗΓΑΝΗΤΟ ΜΕ ΒΡΑΣΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΙΑ ΓΕΜΙΣΤΑ ΜΕ ΡΥΖΙ, ΣΑΛΑΤΑ & ΑΓΓΙΝΑΡΕΣ Α ΛΑ ΠΟΛΙΤΑ, ΣΑΛΑΤΑ, ΓΛΥΚΟ ΝΤΟΜΑΤΟΚΕΦΤΕΔΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΟΙ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ ΣΑΛΑΤΑ & ΓΙΟΥΒΕΤΣΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ- ΣΑΛΑΤΑ & ΚΡΟΚΕΤΕΣ ΨΑΡΙΟΥ, ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ, ΣΑΛΑΤΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/12 ΦΑΚΟΡΥΖΟ & ΠΡΑΣΣΟΠΙΤΑ ΣΑΛΑΤΑ & ΣΑΒΒΑΤΟ 12/12 ΚΥΡΙΑΚΗ 13/12 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ, ΣΑΛΑΤΑ, ΓΑΡΙΔΟΜΑΚΑΡΟΝΑΔΑ ΣΑΛΑΤΑ & ΜΠΕΡΓΚΕΡ ΜΕ ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ- ΣΑΛΑΤΑ & ΡΕΒΥΘΟΚΕΦΤΕΔΕΣ, ΣΑΛΑΤΑ & Από Έως ΔΕΥΤΕΡΑ 14/12 ΤΡΙΤΗ 15/12 ΤΕΤΑΡΤΗ 16/12 ΠΕΜΠΤΗ 17/12 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/12 ΣΑΒΒΑΤΟ 19/12 ΚΥΡΙΑΚΗ 20/12 ΤΣΙΠΟΥΡΑ ΨΗΤΗ- ΣΑΛΑΤΑ & ΣΟΥΠΙΕΣ ΜΕ ΡΥΖΙ, ΣΑΛΑΤΑ & ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΛΑΔΕΡΑ - ΣΑΛΑΤΑ & ΓΛΥΚΟ ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΙΑ ΤΗΓΑΝΗΤΑ, ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ, ΣΑΛΑΤΑ, ΦΑΡΦΑΛΕΣ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΣΑΛΑΤΑ & ΧΤΑΠΟΔΙ ΚΟΚΚΙΝΙΣΤΟ ΜΕ ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ ΚΟΦΤΟ, ΣΑΛΑΤΑ, ΑΓΓΙΝΑΡΕΣ Α ΛΑ ΠΟΛΙΤΑ- ΣΑΛΑΤΑ & ΠΑΤΑΤΕΣ ΓΙΑΧΝΙ, ΣΑΛΑΤΑ & ΣΟΥΦΛΕ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ & ΚΡΕΠΕΣ ΓΕΜΙΣΤΕΣ ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΠΡΙΑΜ- ΣΑΛΑΤΑ & ΠΙΤΣΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕ ΣΑΛΑΤΑ & ΨΑΡΟΚΡΟΚΕΤΕΣ, ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ, ΣΑΛΑΤΑ, ΚΡΕΠΕΣ ΜΕ ΣΠΑΝΑΚΙ ΣΑΛΑΤΑ & 17

18 Από Έως ΔΕΥΤΕΡΑ 21/12 ΤΡΙΤΗ 22/12 ΤΕΤΑΡΤΗ 23/12 ΠΕΜΠΤΗ 24/12 ΤΣΙΠΟΥΡΑ ΨΗΤΗ- ΣΑΛΑΤΑ & ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ ΣΑΛΑΤΑ & ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΛΑΔΕΡΑ - ΣΑΛΑΤΑ & ΓΛΥΚΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΠΑΤΑΤΕΣ ΓΙΑΧΝΙ, ΣΑΛΑΤΑ & ΣΟΥΦΛΕ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ & ΚΡΕΠΕΣ ΓΕΜΙΣΤΕΣ ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/12 ΣΑΒΒΑΤΟ 26/12 ΚΥΡΙΑΚΗ 27/12 Από Έως ΔΕΥΤΕΡΑ 4/1 ΤΡΙΤΗ 5/1 ΤΕΤΑΡΤΗ 6/1 ΠΕΜΠΤΗ 7/1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/1 ΣΑΒΒΑΤΟ 9/1 ΚΥΡΙΑΚΗ 10/1 ΣΝΙΤΣΕΛ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΕ ΡΥΖΙ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ & ΦΑΚΕΣ ΤΑΡΑΜΟΣΑΛΑΤΑ & ΤΣΙΠΟΥΡΑ ΨΗΤΗ, ΠΑΤΑΤΕΣ, ΣΑΛΑΤΑ, ΜΟΣΧΑΡΑΚΙ ΡΑΓΟΥ ΚΑΤΣΑΡΟΛΑΣ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ, ΣΑΛΑΤΑ & ΧΟΙΡΙΝΗ ΤΗΓΑΝΙΑ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ & ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΑ ΜΕ ΜΑΚΑΡΟΝΟΣΑΛΑΤΑ& ΚΑΡΜΠΟΝΑΡΑ, ΣΑΛΑΤΑ, ΡΙΓΓΑΤΟΝΙ ΜΕ 4 ΤΥΡΙΑ, ΣΑΛΑΤΑ & 18

19 Από Έως ΔΕΥΤΕΡΑ 11/1 ΤΡΙΤΗ 12/1 ΤΕΤΑΡΤΗ 13/1 ΠΕΜΠΤΗ 14/1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/1 ΣΑΒΒΑΤΟ 16/1 ΚΥΡΙΑΚΗ 17/1 ΜΟΥΣΑΚΑΣ ΜΕ ΦΕΤΑ & ΣΑΛΑΤΑ & ΦΡΕΣΚΟ ΦΙΛΕΤΟ ΣΟΛΟΜΟΥ ΜΕ ΒΡΑΣΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ & ΡΕΒΥΘΙΑ ΦΟΥΡΝΟΥ ΜΕ ΔΕΝΤΡΟΛΙΒΑΝΟ & ΜΕΛΙΤΖΑΝΟΣΑΛΑΤΑ & ΡΟΛΟ ΚΙΜΑ ΜΕ ΓΛΥΚΟΞΙΝΟ ΓΛΑΣΣΟ ΚΑΙ ΡΥΖΙ, ΣΑΛΑΤΑ & ΓΛΥΚΟ ΑΡΑΚΑΣ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΛΕΜΟΝΑΤΟΣ ΣΑΛΑΤΑ & ΛΑΧΑΝΟΝΤΟΛΜΑΔΕΣ ΑΥΓΟΛΕΜΟΝΟ, ΦΕΤΑ, ΜΠΡΙΖΟΛΕΣ ΨΗΤΕΣ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΟΓΚΡΑΤΕΝ & ΣΑΛΑΤΑ & ΤΟΡΤΕΛΙΝΙΑ ΠΑΡΜΕΖΑΝΑΣ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ ΝΑΠΟΛΙΤΕΝ & ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΣΤΟ ΦΟΥΡΝΟ & ΣΠΑΝΑΚΟΡΥΖΟ & ΣΑΛΑΤΑ & ΚΡΕΠΕΣ ΜΕ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ-ΤΥΡΙ & ΣΑΛΑΤΑ & ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΙΜΑΜ & ΣΑΛΑΤΑ & ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΝΑΠΟΛΙΤΑΙΝ, ΤΥΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ, ΣΑΛΑΤΑ, ΠΑΣΤΙΤΣΙΟ & ΣΑΛΑΤΑ & Από Έως ΔΕΥΤΕΡΑ 18/1 ΤΡΙΤΗ 19/1 ΤΕΤΑΡΤΗ 20/1 ΠΕΜΠΤΗ 21/1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/1 ΣΑΒΒΑΤΟ 23/1 ΚΥΡΙΑΚΗ 24/1 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΓΛΥΚΟΞΙΝΟ ΜΕ ΤΗΓΑΝΗΤΟ ΡΥΖΙ & ΣΑΛΑΤΑ ΣΕΦ & ΜΟΣΧΑΡΑΚΙ ΛΕΜΟΝΑΤΟ ΜΕ ΡΥΖΙ, ΣΑΛΑΤΑ & ΓΛΥΚΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΜΠΡΙΑΜ ΜΕ ΡΥΖΟΣΑΛΑΤΑ & ΧΟΙΡΙΝΟ ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ, ΠΙΤΟΥΛΕΣ & ΣΩΣ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ & ΣΑΛΑΤΑ & ΦΑΣΟΛΑΔΑ ΜΕ ΤΑΡΑΜΟΣΑΛΑΤΑ & ΑΡΑΚΑΣ ΚΟΚΚΙΝΙΣΤΟΣ ΜΕ ΦΕΤΑ, ΣΑΛΑΤΑ, ΑΡΝΑΚΙ ΨΗΤΟ ΦΟΥΡΝΟΥ ΜΕ ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ ΦΟΥΡΝΟΥ & ΣΑΛΑΤΑ & ΠΙΤΣΑ ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ & ΣΑΛΑΤΑ CEASARS & ΦΙΛΕΤΟ ΨΑΡΙΟΥ ΓΛΩΣΣΑ ΠΑΝΕ ΜΕ ΠΑΤΑΤΟΣΑΛΑΤΑ & ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΓΙΑΧΝΙ & ΡΙΓΓΑΤΟΝΙ ΜΕ ΜΟΤΣΑΡΕΛΑΚΙΑ & ΣΑΛΤΣΑ ΒΑΛΣΜΙΚΟΥ- ΤΥΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ & ΚΟΛΟΚΥΘΟΚΕΦΤΕΔΕΣ ΝΗΣΤΙΣΙΜΟΙ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ & ΣΑΛΑΤΑ & ΟΜΕΛΕΤΑ, ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ, ΣΑΛΑΤΑ, ΚΡΕΠΕΣ ΜΕ ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ & ΤΥΡΙΑ & ΣΑΛΑΤΑ & 19

20 Από Έως ΔΕΥΤΕΡΑ 25/1 ΤΡΙΤΗ 26/1 ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1 ΠΕΜΠΤΗ 28/1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/1 ΣΑΒΒΑΤΟ 30/1 ΚΥΡΙΑΚΗ 31/1 ΜΟΣΧΑΡΑΚΙ ΚΟΚΚΙΝΙΣΤΟ ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ & ΣΑΛΑΤΑ & ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΠΟΥΤΙ ΜΕ ΜΕΛΙ & ΒΑΛΣΑΜΙΚΟ ΜΕ ΡΥΖΙ & ΣΑΛΑΤΑ & ΣΠΑΓΓΕΤΙ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ ΤΟΝΟ- ΝΤΟΜΑΤΑ & ΣΑΛΑΤΑ & ΣΝΙΤΣΕΛ ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΕ ΠΟΥΡΕ& ΣΑΛΑΤΑ & ΓΛΥΚΟ ΓΕΜΙΣΤΑ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ & ΣΑΛΑΤΑ & ΨΑΡΟΣΟΥΠΑ, ΒΡΑΣΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΣΑΛΑΤΑ, ΓΕΜΙΣΤΟ ΡΟΛΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ & ΣΑΛΑΤΑ & ΣΟΥΦΛΕ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ & ΣΑΛΑΤΑ & ΚΡΟΚΕΤΕΣ ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΥ ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΕ ΣΩΣ ΤΑΡΤΑΡ & ΣΑΛΑΤΑ & ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΜΕ ΣΑΛΑΤΑ ΠΛΙΓΟΥΡΙ & ΦΕΓΓΑΡΟΠΙΤΑ ΜΕ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ & ΣΠΑΝΑΚΟΡΥΖΟ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ & ΣΑΛΑΤΑ & 2 ΑΥΓΑ ΤΗΓΑΝΗΤΑ, ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ, ΣΑΛΑΤΑ, ΡΙΓΓΑΤΟΝΙ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΤΥΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ & ΣΑΛΑΤΑ & Από Έως ΔΕΥΤΕΡΑ 1/2 ΤΡΙΤΗ 2/2 ΤΕΤΑΡΤΗ 3/2 ΠΕΜΠΤΗ 4/2 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/2 ΣΑΒΒΑΤΟ 6/2 ΚΥΡΙΑΚΗ 7/2 ΜΟΣΧΑΡΑΚΙ ΓΙΟΥΒΕΤΣΙ & ΣΑΛΑΤΑ & ΜΠΙΦΤΕΚΙΑ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΑ ΜΕ ΨΗΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ & ΦΑΚΕΣ ΜΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΜΑΚΑΡΟΝΟΣΑΛΑΤΑ & ΦΙΛΕΤΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΕ ΑΝΑΝΑ & ΡΥΖΙ & ΣΑΛΑΤΑ & ΓΛΥΚΟ ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΙΜΑΜ & ΦΑΒΑ & ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΣ ΤΗΓΑΝΗΤΟΣ, ΠΑΤΑΤΕΣ, ΣΑΛΑΤΑ, ΜΟΣΧΑΡΑΚΙ ΦΟΥΡΝΟΥ ΜΕ ΠΑΤΑΤΑ ΨΗΤΗ & ΣΑΛΑΤΑ & ΠΕΙΝΙΡΛΙ ΑΠΟΣΤΟ & ΣΑΛΑΤΑ CEASARS & ΣΠΑΓΓΕΤΙ ΚΑΡΜΠΟΝΑΡΑ & ΣΑΛΑΤΑ & ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ, ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ, ΠΑΤΑΤΕΣ, ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΑ & ΠΑΤΑΤΕΣ ΧΟΙΡΙΝΑ ΜΠΡΙΖΟΛΑΚΙΑ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ BBQ & ΠΑΤΑΤΕΣ & ΣΑΛΑΤΑ & ΠΕΝΝΕΣ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ ΝΤΟΜΑΤΑ & ΣΑΛΑΤΑ & ΣΠΑΝΑΚΟΤΥΡΟΠΙΤΑ, ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ, ΣΑΛΑΤΑ, ΚΑΝΕΛΛΟΝΙΑ ΓΕΜΙΣΤΑ ΜΕ ΚΙΜΑ & ΣΑΛΑΤΑ & 20

21 Από Έως ΔΕΥΤΕΡΑ 8/2 ΤΡΙΤΗ 9/2 ΤΕΤΑΡΤΗ 10/2 ΠΕΜΠΤΗ 11/2 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/2 ΣΟΥΤΖΟΥΚΑΚΙΑ ΜΕ ΡΥΖΙ & ΣΑΛΑΤΑ & ΤΣΙΠΟΥΡΑ ΨΗΤΗ ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ & ΓΛΥΚΟ ΡΕΒΥΘΑΔΑ & ΣΑΛΑΤΑ ΠΛΙΓΟΥΡ & ΧΟΙΡΙΝΑ ΣΚΑΛΟΠΙΝΙΑ Α ΛΑ ΚΡΕΜ ΜΕ ΡΥΖΙ & ΣΑΛΑΤΑ & ΚΟΧΥΛΙΑ ΜΕ ΣΠΑΝΑΚΙ & ΦΑΡΦΑΛΕΣ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ 4 ΤΥΡΙΑ & ΣΑΛΑΤΑ & ΠΙΤΣΑ ΜΕ ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ & ΣΑΛΑΤΑ & ΠΡΑΣΣΟΠΙΤΑ ΝΗΣΤΙΣΙΜΗ & ΣΑΛΑΤΑ & ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ ΓΕΜΙΣΤΑ ΜΕ ΣΑΛΤΑ ΑΥΓΟΛΕΜΟΝΟ & ΦΕΤΑ & ΦΑΚΕΣ ΜΕ ΣΑΛΑΤΑ ΝΤΑΚΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΕΤΑ) & ΣΑΒΒΑΤΟ 13/2 ΜΟΥΣΑΚΑΣ, ΣΑΛΑΤΑ, ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝΟ, ΣΑΛΑΤΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ 14/2 ΣΠΑΓΓΕΤΙ ΜΠΟΛΟΝΕΖ & ΣΑΛΑΤΑ & ΤΥΡΟΠΙΤΑ & ΣΑΛΑΤΑ & Από Έως ΔΕΥΤΕΡΑ 15/2 ΤΡΙΤΗ 16/2 ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΒΙΔΕΣ ΜΠΟΛΟΝΕΖ, ΤΥΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ ΣΑΛΑΤΑ & ΜΠΡΙΖΟΛΑΚΙΑ ΨΗΤΑ ΜΕ ΓΑΛΛΙΚΑ ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ ΦΟΥΡΝΟΥ, ΣΑΛΑΤΑ & ΓΛΥΚΟ ΚΙΣ ΛΟΡΕΝ ΣΑΛΑΤΑ & ΨΑΡΙ ΠΕΡΚΑ ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 17/2 ΓΕΜΙΣΤΑ ΣΑΛΑΤΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ ΤΑΡΑΜΟΣΑΛΑΤΑ & ΠΕΜΠΤΗ 18/2 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/2 ΣΑΒΒΑΤΟ 20/2 ΚΥΡΙΑΚΗ 21/2 ΣΝΙΤΣΕΛ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΕ ΡΥΖΙ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ & ΦΑΚΕΣ ΤΑΡΑΜΟΣΑΛΑΤΑ & ΚΟΤΟΣΟΥΠΑ, ΒΡΑΣΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΜΟΣΧΑΡΑΚΙ ΡΑΓΟΥ ΚΑΤΣΑΡΟΛΑΣ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ, ΣΑΛΑΤΑ & ΧΟΙΡΙΝΗ ΤΗΓΑΝΙΑ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ & ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΑ ΜΕ ΜΑΚΑΡΟΝΟΣΑΛΑΤΑ& ΟΜΕΛΕΤΑ, ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ, ΣΑΛΑΤΑ, ΡΙΓΓΑΤΟΝΙ ΜΕ 4 ΤΥΡΙΑ, ΣΑΛΑΤΑ & 21

22 Από Έως ΔΕΥΤΕΡΑ 22/2 ΤΡΙΤΗ 23/2 ΤΕΤΑΡΤΗ 24/2 ΠΕΜΠΤΗ 25/2 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/2 ΣΑΒΒΑΤΟ 27/2 ΚΥΡΙΑΚΗ 28/2 ΜΟΥΣΑΚΑΣ ΜΕ ΦΕΤΑ & ΣΑΛΑΤΑ & ΦΡΕΣΚΟ ΦΙΛΕΤΟ ΣΟΛΟΜΟΥ ΜΕ ΒΡΑΣΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ & ΡΕΒΥΘΙΑ ΦΟΥΡΝΟΥ ΜΕ ΔΕΝΤΡΟΛΙΒΑΝΟ & ΜΕΛΙΤΖΑΝΟΣΑΛΑΤΑ & ΡΟΛΟ ΚΙΜΑ ΜΕ ΓΛΥΚΟΞΙΝΟ ΓΛΑΣΣΟ ΚΑΙ ΡΥΖΙ, ΣΑΛΑΤΑ & ΓΛΥΚΟ ΑΡΑΚΑΣ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΛΕΜΟΝΑΤΟΣ ΣΑΛΑΤΑ & ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΙΑ ΤΗΓΑΝΗΤΑ, ΠΑΤΑΤΕΣ, ΣΑΛΑΤΑ, ΜΠΡΙΖΟΛΕΣ ΨΗΤΕΣ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΟΓΚΡΑΤΕΝ & ΣΑΛΑΤΑ & ΤΟΡΤΕΛΙΝΙΑ ΠΑΡΜΕΖΑΝΑΣ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ ΝΑΠΟΛΙΤΕΝ & ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΣΤΟ ΦΟΥΡΝΟ & ΣΠΑΝΑΚΟΡΥΖΟ & ΣΑΛΑΤΑ & ΚΡΕΠΕΣ ΜΕ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ-ΤΥΡΙ & ΣΑΛΑΤΑ & ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΙΜΑΜ & ΣΑΛΑΤΑ & ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ, ΤΥΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ, ΣΑΛΑΤΑ, ΠΑΣΤΙΤΣΙΟ & ΣΑΛΑΤΑ & Από Έως ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΡΕΑΤΙΝΗΣ 29/2 ΤΡΙΤΗ 1/3 ΤΕΤΑΡΤΗ 2/3 ΜΟΥΣΑΚΑΣ ΜΕ ΦΕΤΑ & ΣΑΛΑΤΑ & ΜΟΣΧΑΡΑΚΙ ΚΟΚΚΙΝΙΣΤΟ ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ & ΣΑΛΑΤΑ & ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΠΟΥΤΙ ΜΕ ΜΕΛΙ & ΒΑΛΣΑΜΙΚΟ ΜΕ ΡΥΖΙ & ΣΑΛΑΤΑ & ΦΙΛΕΤΟ ΨΑΡΙΟΥ ΓΛΩΣΣΑ ΠΑΝΕ ΜΕ ΠΑΤΑΤΟΣΑΛΑΤΑ & ΣΟΥΦΛΕ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ & ΣΑΛΑΤΑ & ΜΠΙΦΤΕΚΙΑ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ & ΣΑΛΑΤΑ & ΠΕΜΠΤΗ 3/3 ΠΑΣΤΙΤΣΙΟ. ΦΕΤΑ, ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΜΕ ΣΑΛΑΤΑ ΠΛΙΓΟΥΡΙ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/3 ΣΑΒΒΑΤΟ 5/3 ΚΥΡΙΑΚΗ 6/3 ΣΝΙΤΣΕΛ ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΕ ΠΟΥΡΕ & ΣΑΛΑΤΑ & ΓΛΥΚΟ ΛΑΧΑΝΟΝΤΟΛΜΑΔΕΣ ΑΥΓΟΛΕΜΟΝΟ, ΦΕΤΑ, ΣΑΛΑΤΑ ΓΕΜΙΣΤΟ ΡΟΛΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ & ΣΑΛΑΤΑ & ΦΕΓΓΑΡΟΠΙΤΑ ΜΕ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ & ΟΜΕΛΕΤΑ. ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ, ΣΑΛΑΤΑ, ΣΠΑΓΓΕΤΙ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ ΜΠΟΛΩΝΕΖ & ΣΑΛΑΤΑ & 22

23 Από Έως ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΥΡΙΝΗΣ 7/3 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΟΓΚΡΑΤΕΝ, ΣΑΛΑΤΑ, ΓΛΥΚΟ ΑΥΓΑ ΤΗΓΑΝΗΤΑ, ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ, ΣΑΛΑΤΑ, ΤΡΙΤΗ 8/3 ΓΕΜΙΣΤΑ, ΦΕΤΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 9/3 ΜΠΡΙΑΜ, ΦΕΤΑ, ΠΕΜΠΤΗ 10/3 ΟΜΕΛΕΤΑ, ΣΑΛΑΤΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/3 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ, ΦΕΤΑ, ΚΑΡΜΠΟΝΑΡΑ, ΣΑΛΑΤΑ, ΤΥΡΟΠΙΤΑ, ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ, ΣΑΛΑΤΑ, ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΠΙΤΣΑ ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ, ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ ΣΑΛΑΤΑ, ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ, ΤΥΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ, ΣΑΛΑΤΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 12/3 ΚΥΡΙΑΚΗ 13/3 ΠΑΤΑΤΕΣ ΟΓΚΡΑΤΕΝ, ΣΑΛΑΤΑ, ΣΟΥΦΛΕ ΤΥΡΙΩΝ, ΣΑΛΑΤΑ, LEMONATES PATATES, FETA, SALATA, FROYTO ΠΙΤΣΑ ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ, ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ ΣΑΛΑΤΑ, Από Έως ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΡΧΗ ΝΗΣΤΕΙΑΣ 14/3 ΧΤΑΠΟΔΙ ΚΟΚΚΙΝΙΣΤΟ ΜΕ ΡΥΖΙ -ΣΑΛΑΤΑ & ΤΡΙΤΗ 15/3 ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΣΑΛΑΤΑ & ΤΕΤΑΡΤΗ 16/3 ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΙΑ ΤΗΓΑΝΗΤΑ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ ΣΑΛΑΤΑ & ΠΕΜΠΤΗ 17/3 ΓΕΜΙΣΤΑ ΣΑΛΑΤΑ & ΑΡΑΚΑΣ ΛΕΜΟΝΑΤΟΣ ΣΑΛΑΤΑ & ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΣΑΛΑΤΑ & ΚΟΛΟΚΥΘΟΚΕΦΤΕΔΕΣ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ ΣΑΛΑΤΑ & ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΛΑΔΕΡΑ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/3 ΣΑΒΒΑΤΟ 19/3 ΚΥΡΙΑΚΗ 20/3 ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΙΜΑΜ ΣΑΛΑΤΑ & ΓΛΥΚΟ ΣΟΥΠΙΕΣ ΜΕ ΡΥΖΙ, ΣΑΛΑΤΑ, ΜΠΕΡΓΚΕΡ ΜΕ ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ- ΣΑΛΑΤΑ & ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΑ ΣΑΛΑΤΑ & ΠΕΝΕΣ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ, ΣΑΛΑΤΑ, ΛΑΧΑΝΟΡΥΖΟ ΣΑΛΑΤΑ & 23

24 Από Έως ΔΕΥΤΕΡΑ 21/3 ΤΡΙΤΗ 22/3 ΤΕΤΑΡΤΗ 23/3 ΠΕΜΠΤΗ 24/3 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/3 ΣΑΒΒΑΤΟ 26/3 ΚΥΡΙΑΚΗ 27/3 ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΙΑ ΚΟΚΚΙΝΙΣΤΑ, ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ, ΣΑΛΑΤΑ, ΜΟΥΣΑΚΑΣ ΝΗΣΤΙΣΙΜΟΣ, ΣΑΛΑΤΑ, ΦΑΣΟΛΑΔΑ ΜΕ ΤΑΡΑΜΟΣΑΛΑΤΑ & ΦΑΚΕΣ, ΤΑΡΑΜΟΣΑΛΑΤΑ & ΡΕΒΥΘΙΑ ΦΟΥΡΝΟΥ ΜΕ ΔΕΝΤΡΟΛΙΒΑΝΟ, ΜΕΛΙΤΖΑΝΟΣΑΛΑΤΑ & ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ, ΠΑΤΑΤΕΣ, ΣΑΛΑΤΑ, ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΙΑ ΤΗΓΑΝΗΤΑ, ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ, ΣΑΛΑΤΑ, ΦΑΚΕΣ ΜΕ ΕΛΙΕΣ & ΜΠΡΙΑΜ- ΣΑΛΑΤΑ & ΠΙΤΣΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕ ΣΑΛΑΤΑ & ΦΑΡΦΑΛΕΣ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΣΑΛΑΤΑ & ΚΡΕΠΕΣ ΜΕ ΣΠΑΝΑΚΙ ΣΑΛΑΤΑ & ΧΟΡΤΟΣΟΥΠΑ, ΜΠΑΜΙΕΣ ΣΑΛΑΤΑ & Από Έως ΔΕΥΤΕΡΑ 28/3 ΜΟΥΣΑΚΑΣ ΝΗΣΤΙΣΙΜΟΣ ΣΠΑΝΑΚΟΡΥΖΟ & ΤΡΙΤΗ 29/3 ΤΕΤΑΡΤΗ 30/3 ΠΕΜΠΤΗ 31/3 ΧΤΑΠΟΔΙ ΜΕ ΚΟΦΤΟ ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ ΣΑΛΑΤΑ & ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΙΑ ΓΕΜΙΣΤΑ ΜΕ ΡΥΖΙ, ΣΑΛΑΤΑ & ΑΓΓΙΝΑΡΕΣ Α ΛΑ ΠΟΛΙΤΑ- ΣΑΛΑΤΑ & ΝΤΟΜΑΤΟΚΕΦΤΕΔΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΟΙ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ ΣΑΛΑΤΑ & ΦΑΒΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ- ΣΑΛΑΤΑ & ΓΙΟΥΒΕΤΣΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ- ΣΑΛΑΤΑ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1/4 ΦΑΚΟΡΥΖΟ & ΠΡΑΣΣΟΠΙΤΑ ΣΑΛΑΤΑ & ΣΑΒΒΑΤΟ 2/4 ΚΥΡΙΑΚΗ 3/4 ΜΠΕΡΓΚΕΡ ΜΕ ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ- ΣΑΛΑΤΑ & ΓΑΡΙΔΟΜΑΚΑΡΟΝΑΔΑ ΣΑΛΑΤΑ & ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ, ΣΑΛΑΤΑ, ΡΕΒΥΘΟΚΕΦΤΕΔΕΣ, ΣΑΛΑΤΑ & 24

25 Από Έως ΔΕΥΤΕΡΑ 4/4 ΤΡΙΤΗ 5/4 ΤΕΤΑΡΤΗ 6/4 ΠΕΜΠΤΗ 7/4 ΚΡΙΘΑΡΩΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ ΣΑΛΑΤΑ & ΣΟΥΦΛΕ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ & ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΛΑΔΕΡΑ - ΣΑΛΑΤΑ & ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΙΑ ΓΕΜΙΣΤΑ, ΣΑΛΑΤΑ, ΠΑΤΑΤΕΣ ΓΙΑΧΝΙ, ΣΑΛΑΤΑ & ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ ΣΑΛΑΤΑ & ΚΡΕΠΕΣ ΓΕΜΙΣΤΕΣ ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ, ΣΑΛΑΤΑ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/4 ΦΑΚΕΣ, ΣΑΛΑΤΑ, ΣΠΑΓΓΕΤΙ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ ΝΑΠΟΛΙΤΕΝ ΣΑΒΒΑΤΟ 9/4 ΚΥΡΙΑΚΗ 10/4 ΜΠΑΜΙΕΣ ΚΟΚΚΙΝΙΣΤΕΣ, ΠΑΤΑΤΕΣ, ΓΑΡΙΔΕΣ ΜΕ ΡΥΖΙ ΣΑΛΑΤΑ & ΧΟΡΤΟΣΟΥΠΑ, ΚΟΛΟΚΥΘΟΠΙΤΑ ΣΑΛΑΤΑ & Από Έως ΔΕΥΤΕΡΑ 11/4 ΣΟΥΠΙΕΣ ΜΕ ΡΥΖΙ, ΣΑΛΑΤΑ & ΑΡΑΚΑΣ ΛΕΜΟΝΑΤΟΣ ΣΑΛΑΤΑ & ΤΡΙΤΗ 12/4 ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΣΑΛΑΤΑ & ΤΕΤΑΡΤΗ 13/4 ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΙΑ ΤΗΓΑΝΗΤΑ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ ΣΑΛΑΤΑ & ΠΕΜΠΤΗ 14/4 ΓΕΜΙΣΤΑ ΣΑΛΑΤΑ & ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΣΑΛΑΤΑ & ΚΟΛΟΚΥΘΟΚΕΦΤΕΔΕΣ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ ΣΑΛΑΤΑ & ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΛΑΔΕΡΑ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/4 ΣΑΒΒΑΤΟ 16/4 ΚΥΡΙΑΚΗ 17/4 ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΙΜΑΜ ΣΑΛΑΤΑ & ΜΟΥΣΑΚΑΣ ΝΗΣΤΙΣΙΜΟΣ, ΣΑΛΑΤΑ, ΜΠΕΡΓΚΕΡ ΜΕ ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ- ΣΑΛΑΤΑ & ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΑ ΣΑΛΑΤΑ & ΚΡΟΚΕΤΕΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ, ΣΑΛΑΤΑ, ΛΑΧΑΝΟΡΥΖΟ ΣΑΛΑΤΑ & 25

26 Από Έως ΔΕΥΤΕΡΑ 18/4 ΤΡΙΤΗ 19/4 ΤΕΤΑΡΤΗ 20/4 ΠΕΜΠΤΗ 21/4 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/4 ΜΟΥΣΑΚΑΣ ΝΗΣΤΙΣΙΜΟΣ, ΣΑΛΑΤΑ, ΧΤΑΠΟΔΙ ΜΕ ΚΟΦΤΟ ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ ΣΑΛΑΤΑ & ΦΑΣΟΛΑΔΑ ΜΕ ΤΑΡΑΜΟΣΑΛΑΤΑ & ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΣ ΤΗΓΑΝΗΤΟΣ, ΣΚΟΡΔΑΛΙΑ, ΣΑΛΑΤΑ, ΠΑΣΧΑ ΧΟΡΤΟΣΟΥΠΑ, ΜΠΡΙΑΜ- ΣΑΛΑΤΑ & ΠΙΤΣΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕ ΣΑΛΑΤΑ & ΦΑΡΦΑΛΕΣ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΣΑΛΑΤΑ & ΣΑΒΒΑΤΟ 23/4 ΚΥΡΙΑΚΗ 24/4 Από Έως ΔΕΥΤΕΡΑ 9/5 ΤΡΙΤΗ 10/5 ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΒΙΔΕΣ ΜΠΟΛΟΝΕΖ, ΤΥΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ ΣΑΛΑΤΑ & ΜΠΡΙΖΟΛΑΚΙΑ ΨΗΤΑ ΜΕ ΓΑΛΛΙΚΑ ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ ΦΟΥΡΝΟΥ, ΣΑΛΑΤΑ & ΓΛΥΚΟ ΚΙΣ ΛΟΡΕΝ ΣΑΛΑΤΑ & ΨΑΡΙ ΠΕΡΚΑ ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 11/5 ΓΕΜΙΣΤΑ ΣΑΛΑΤΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ ΤΑΡΑΜΟΣΑΛΑΤΑ & ΠΕΜΠΤΗ 12/5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/5 ΣΑΒΒΑΤΟ 14/5 ΚΥΡΙΑΚΗ 15/5 ΣΝΙΤΣΕΛ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΕ ΡΥΖΙ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ & ΦΑΚΕΣ ΤΑΡΑΜΟΣΑΛΑΤΑ & ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΓΙΑΧΝΙ, ΦΕΤΑ, ΜΟΣΧΑΡΑΚΙ ΡΑΓΟΥ ΚΑΤΣΑΡΟΛΑΣ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ, ΣΑΛΑΤΑ & ΧΟΙΡΙΝΗ ΤΗΓΑΝΙΑ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ & ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΑ ΜΕ ΜΑΚΑΡΟΝΟΣΑΛΑΤΑ& 2 ΑΥΓΑ ΤΗΓΑΝΗΤΑ, ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ, ΣΑΛΑΤΑ, ΡΙΓΓΑΤΟΝΙ ΜΕ 4 ΤΥΡΙΑ, ΣΑΛΑΤΑ & 26

27 Από Έως ΔΕΥΤΕΡΑ 16/5 ΤΡΙΤΗ 17/5 ΤΕΤΑΡΤΗ 18/5 ΠΕΜΠΤΗ 19/5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/5 ΣΑΒΒΑΤΟ 21/5 ΚΥΡΙΑΚΗ 22/5 ΜΟΥΣΑΚΑΣ ΜΕ ΦΕΤΑ & ΣΑΛΑΤΑ & ΦΡΕΣΚΟ ΦΙΛΕΤΟ ΣΟΛΟΜΟΥ ΜΕ ΒΡΑΣΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ & ΡΕΒΥΘΙΑ ΦΟΥΡΝΟΥ ΜΕ ΔΕΝΤΡΟΛΙΒΑΝΟ & ΜΕΛΙΤΖΑΝΟΣΑΛΑΤΑ & ΡΟΛΟ ΚΙΜΑ ΜΕ ΓΛΥΚΟΞΙΝΟ ΓΛΑΣΣΟ ΚΑΙ ΡΥΖΙ, ΣΑΛΑΤΑ & ΓΛΥΚΟ ΑΡΑΚΑΣ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΛΕΜΟΝΑΤΟΣ ΣΑΛΑΤΑ & ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ, ΤΥΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ, ΣΑΛΑΤΑ, ΜΠΡΙΖΟΛΕΣ ΨΗΤΕΣ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΟΓΚΡΑΤΕΝ & ΣΑΛΑΤΑ & ΤΟΡΤΕΛΙΝΙΑ ΠΑΡΜΕΖΑΝΑΣ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ ΝΑΠΟΛΙΤΕΝ & ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΣΤΟ ΦΟΥΡΝΟ & ΣΠΑΝΑΚΟΡΥΖΟ & ΣΑΛΑΤΑ & ΚΡΕΠΕΣ ΜΕ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ-ΤΥΡΙ & ΣΑΛΑΤΑ & ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΙΜΑΜ & ΣΑΛΑΤΑ & ΟΜΕΛΕΤΑ, ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ ΠΑΤΑΤΕΣ, ΣΑΛΑΤΑ, ΠΑΣΤΙΤΣΙΟ & ΣΑΛΑΤΑ & Από Έως ΔΕΥΤΕΡΑ 23/5 ΤΡΙΤΗ 24/5 ΤΕΤΑΡΤΗ 25/5 ΠΕΜΠΤΗ 26/5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/5 ΣΑΒΒΑΤΟ 28/5 ΚΥΡΙΑΚΗ 29/5 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΓΛΥΚΟΞΙΝΟ ΜΕ ΤΗΓΑΝΗΤΟ ΡΥΖΙ & ΣΑΛΑΤΑ ΣΕΦ & ΜΟΣΧΑΡΑΚΙ ΛΕΜΟΝΑΤΟ ΜΕ ΡΥΖΙ, ΣΑΛΑΤΑ & ΓΛΥΚΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΜΠΡΙΑΜ ΜΕ ΡΥΖΟΣΑΛΑΤΑ & ΧΟΙΡΙΝΟ ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ, ΠΙΤΟΥΛΕΣ & ΣΩΣ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ & ΣΑΛΑΤΑ & ΦΑΣΟΛΑΔΑ ΜΕ ΤΑΡΑΜΟΣΑΛΑΤΑ & ΓΑΥΡΟΣ ΤΗΓΑΝΗΤΟΣ, ΣΑΛΑΤΑ, ΑΡΝΑΚΙ ΨΗΤΟ ΦΟΥΡΝΟΥ ΜΕ ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ ΦΟΥΡΝΟΥ & ΣΑΛΑΤΑ & ΠΙΤΣΑ ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ & ΣΑΛΑΤΑ CEASARS & ΦΙΛΕΤΟ ΨΑΡΙΟΥ ΓΛΩΣΣΑ ΠΑΝΕ ΜΕ ΠΑΤΑΤΟΣΑΛΑΤΑ & ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΓΙΑΧΝΙ & ΡΙΓΓΑΤΟΝΙ ΜΕ ΜΟΤΣΑΡΕΛΑΚΙΑ & ΣΑΛΤΣΑ ΒΑΛΣΜΙΚΟΥ- ΤΥΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ & ΚΟΛΟΚΥΘΟΚΕΦΤΕΔΕΣ ΝΗΣΤΙΣΙΜΟΙ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ & ΣΑΛΑΤΑ & 2 ΑΥΓΑ ΤΗΓΑΝΗΤΑ, ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ, ΣΑΛΑΤΑ, ΚΡΕΠΕΣ ΜΕ ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ & ΤΥΡΙΑ & ΣΑΛΑΤΑ & 27

28 Από Έως ΔΕΥΤΕΡΑ 30/5 ΤΡΙΤΗ 31/5 ΤΕΤΑΡΤΗ 1/6 ΠΕΜΠΤΗ 2/6 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3/6 ΣΑΒΒΑΤΟ 4/6 ΚΥΡΙΑΚΗ 5/6 ΜΟΣΧΑΡΑΚΙ ΚΟΚΚΙΝΙΣΤΟ ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ & ΣΑΛΑΤΑ & ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΠΟΥΤΙ ΜΕ ΜΕΛΙ & ΒΑΛΣΑΜΙΚΟ ΜΕ ΡΥΖΙ & ΣΑΛΑΤΑ & ΣΠΑΓΓΕΤΙ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ ΤΟΝΟ- ΝΤΟΜΑΤΑ & ΣΑΛΑΤΑ & ΣΝΙΤΣΕΛ ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΕ ΠΟΥΡΕ& ΣΑΛΑΤΑ & ΓΛΥΚΟ ΓΕΜΙΣΤΑ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ & ΣΑΛΑΤΑ & ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΣ ΜΕ ΒΡΑΣΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΓΕΜΙΣΤΟ ΡΟΛΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ & ΣΑΛΑΤΑ & ΣΟΥΦΛΕ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ & ΣΑΛΑΤΑ & ΚΡΟΚΕΤΕΣ ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΥ ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΕ ΣΩΣ ΤΑΡΤΑΡ & ΣΑΛΑΤΑ & ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΜΕ ΣΑΛΑΤΑ ΠΛΙΓΟΥΡΙ & ΦΕΓΓΑΡΟΠΙΤΑ ΜΕ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ & ΣΠΑΝΑΚΟΡΥΖΟ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ & ΣΑΛΑΤΑ & ΚΑΡΜΠΟΝΑΡΑ, ΣΑΛΑΤΑ, ΡΙΓΓΑΤΟΝΙ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΤΥΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ & ΣΑΛΑΤΑ & Από Έως ΔΕΥΤΕΡΑ 6/6 ΤΡΙΤΗ 7/6 ΤΕΤΑΡΤΗ 8/6 ΠΕΜΠΤΗ 9/6 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/6 ΣΑΒΒΑΤΟ 11/6 ΚΥΡΙΑΚΗ 12/6 ΜΟΣΧΑΡΑΚΙ ΓΙΟΥΒΕΤΣΙ & ΣΑΛΑΤΑ & ΜΠΙΦΤΕΚΙΑ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΑ ΜΕ ΨΗΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ & ΦΑΚΕΣ ΜΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΜΑΚΑΡΟΝΟΣΑΛΑΤΑ & ΦΙΛΕΤΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΕ ΑΝΑΝΑ & ΡΥΖΙ & ΣΑΛΑΤΑ & ΓΛΥΚΟ ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΙΜΑΜ & ΦΑΒΑ & ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΓΙΑΧΝΙ, ΦΕΤΑ, ΜΟΣΧΑΡΑΚΙ ΜΠΡΕΖΕ ΦΟΥΡΝΟΥ ΜΕ ΠΑΤΑΤΑ ΨΗΤΗ & ΣΑΛΑΤΑ & ΠΕΙΝΙΡΛΙ ΑΠΟΣΤΟ & ΣΑΛΑΤΑ CEASARS & ΣΠΑΓΓΕΤΙ ΚΑΡΜΠΟΝΑΡΑ & ΣΑΛΑΤΑ & ΠΙΤΣΑ ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ & ΣΑΛΑΤΑ, ΧΟΙΡΙΝΑ ΜΠΡΙΖΟΛΑΚΙΑ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ BBQ & ΠΑΤΑΤΕΣ & ΣΑΛΑΤΑ & ΠΕΝΝΕΣ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ ΝΤΟΜΑΤΑ & ΣΑΛΑΤΑ & ΟΜΕΛΕΤΑ, ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ ΠΑΤΑΤΕΣ, ΣΑΛΑΤΑ, ΚΑΝΕΛΛΟΝΙΑ ΓΕΜΙΣΤΑ ΜΕ ΚΙΜΑ & ΣΑΛΑΤΑ & 28

29 Από Έως ΔΕΥΤΕΡΑ 13/6 ΤΡΙΤΗ 14/6 ΤΕΤΑΡΤΗ 15/6 ΠΕΜΠΤΗ 16/6 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/6 ΣΑΒΒΑΤΟ 18/6 ΚΥΡΙΑΚΗ 19/6 ΣΟΥΤΖΟΥΚΑΚΙΑ ΜΕ ΡΥΖΙ & ΣΑΛΑΤΑ & ΤΣΙΠΟΥΡΑ ΨΗΤΗ ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ & ΓΛΥΚΟ ΡΕΒΥΘΑΔΑ & ΣΑΛΑΤΑ ΠΛΙΓΟΥΡ & ΧΟΙΡΙΝΑ ΣΚΑΛΟΠΙΝΙΑ Α ΛΑ ΚΡΕΜ ΜΕ ΡΥΖΙ & ΣΑΛΑΤΑ & ΚΟΧΥΛΙΑ ΜΕ ΣΠΑΝΑΚΙ & ΜΑΡΙΔΑ ΤΗΓΑΝΗΤΗ, ΣΑΛΑΤΑ, ΣΠΑΓΓΕΤΙ ΜΠΟΛΟΝΕΖ & ΣΑΛΑΤΑ & ΦΑΡΦΑΛΕΣ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ 4 ΤΥΡΙΑ & ΣΑΛΑΤΑ & ΠΙΤΣΑ ΜΕ ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ & ΣΑΛΑΤΑ & ΛΑΖΑΝΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ & ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ ΓΕΜΙΣΤΑ ΜΕ ΣΑΛΤΑ ΑΥΓΟΛΕΜΟΝΟ & ΦΕΤΑ & ΦΑΚΕΣ ΜΕ ΣΑΛΑΤΑ ΝΤΑΚΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΕΤΑ) & ΚΟΤΟΚΡΟΚΕΤΕΣ, ΠΑΤΑΤΕΣ, ΣΑΛΑΤΑ, ΤΥΡΟΠΙΤΑ & ΣΑΛΑΤΑ & Από Έως ΔΕΥΤΕΡΑ 20/6 ΤΡΙΤΗ 21/6 ΤΕΤΑΡΤΗ 22/6 ΠΕΜΠΤΗ 23/6 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/6 ΠΑΣΤΙΤΣΙΟ & ΣΑΛΑΤΑ & ΚΕΜΠΑΠ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ & ΠΙΤΟΥΛΕΣ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ ΜΕ ΣΩΣ & ΣΑΛΑΤΑ & ΓΛΥΚΟ ΡΕΒΥΘΙΑ ΦΟΥΡΝΟΥ ΜΕ ΔΕΝΤΡΟΛΙΒΑΝΟ & ΜΕΛΙΤΖΑΝΟΣΑΛΑΤΑ & ΚΟΤΟΜΠΟΥΚΙΕΣ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ & ΣΑΛΤΣΑ COCKTAIL & ΣΑΛΑΤΑ & ΦΑΣΟΛΑΔΑ & ΤΑΡΑΜΟΣΑΛΑΤΑ & ΟΜΕΛΕΤΑ ΓΕΜΙΣΤΗ ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ & ΨΑΡΟΣΟΥΠΑ & ΣΠΑΝΑΚΟΡΥΖΟ & ΣΑΛΑΤΑ & ΛΑΖΑΝΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Από 16/11/2015 έως 16/12/2015: Νηστεία Χριστουγέννων με ψάρι (όχι κρέας και τυροκομικά). 2) Από 17/12/2015 έως 23/12/2015: Νηστεία Χριστουγέννων χωρίς ψάρι. 3) Από 1/3/2016 έως 6/3/2016: Κρεατινή (κρέας όλη την εβδομάδα) 4) Από 7/3/2016 έως 13/3/2016: Τυρινή (όχι κρέας, γαλακτομικά όλη την εβδομάδα) 5) Από 14/3/2016 έως 22/4/2016: Σαρακοστή Νηστεία Πάσχα (όχι κρέας-γαλακτοκομικά- ψάρι) 29

30 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής Ονομασία Τράπεζας:.., Κατάστημα: Ημερομηνία Έκδοσης: Προς το Ίδρυμα με την επωνυμία «ΣΧΟ- ΛΗ» Εγγυητική επιστολή υπ' αριθμόν για ΕΥΡΩ 2.000,00. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε δια της παρούσης επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.. υπέρ της Εταιρείας, οδός, αριθμός (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (ι),(2), κ.λπ. ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως μελών της ένωσης προμηθευτών), για τη συμμετοχή της εις τον διενεργούμενο διαγωνισμό της. δια την προμήθεια catering σύμφωνα με την υπ' αριθμόν.. και από Προκήρυξη σας. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ' όλο το χρόνο ισχύος της. Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίηση σας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. Η παρούσα ισχύει μέχρι την. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί για ίσο χρόνο προς τον αρχικό, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας, πριν από την ημερομηνία λήξης της. Βεβαιούται υπεύθυνα, ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών, που έ- χουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων, που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα. 30

31 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης Ονομασία Τράπεζας:., Κατάστημα:.. Ημερομηνία Έκδοσης: Προς το Ίδρυμα με την επωνυμία «ΣΧΟ- ΛΗ» Εγγυητική επιστολή υπ' αριθμόν για ΕΥΡΩ 2.000,00 Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε δια της παρούσης επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.. υπέρ της Εταιρείας.. οδός.., αριθμός (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (ι),(2), κ.λπ..., ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως μελών της ένωσης προμηθευτών), για την καλή εκτέλεση του έργου και την πιστή εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης από την παραπάνω εταιρεία υπέρ της οποίας εγγυόμαστε και την οποιαδήποτε απαίτηση του κυρίου του έργου κατά αυτής, που πηγάζει από τη σύμβαση για το έργο Από την εγγύηση αυτή θα απαλλάξουμε τον παραπάνω για τον οποίο έχουμε εγγυηθεί μετά την επιστροφή της παρούσης ή με βάση έγγραφη εντολή σας. Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίηση σας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. Η παρούσα ισχύει μέχρι την Βεβαιούται υπεύθυνα, ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών, που έ- χουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων, που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας. 31

32 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Σχέδιο σύμβασης Catering ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την , μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων: αφ' ενός: του Ιδρύματος με την επωνυμία ή Ρ.Ε.Σ., το οποίο ε δρεύει στην Αθήνα, Βασιλ. Σοφίας αρ. 51 νομίμως εκπροσωπούμενου από το Δ.Σ., αποτελουμένου από τους: 1) Πέτρο Γέμτο του Αναστασίου, 2) Γεώργιο Ματσόπουλο του Κωνσταντίνου και 3) Κωνσταντίνο Φαφαλιό του Δημητρίου κατοίκων όλων Αθηνών, με ΑΦΜ της Δ ΔΟΥ Αθηνών, που εφεξής θα αποκαλείται για συντομία «Ρ.Ε.Σ.», και αφετέρου τ.., και με το διακριτικό τίτλο, που εδρεύει στ, έχει Α.Φ.Μ.:. της Δ.Ο.Υ.., νομίμως εκπροσωπουμένης από τ.. του και της., που γεννήθηκε στ. το.., κάτοικο, οδός.. αριθμός.., κάτοχο Δ.Α.Τ. με αριθμό./.., που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας.και με ΑΦΜ «..» της Δ.Ο.Υ. Αττικής, εφεξής καλούμενης «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ», συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: Άρθρο 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Με το παρόν η Ρ.Ε.Σ. αναθέτει κατ αποκλειστικότητα και η Εταιρεία αποδέχεται και αναλαμβάνει την προμήθεια και παράδοση γεύματος δείπνου στους μαθητές της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής στις εγκαταστάσεις της στο Χαλάνδρι Αττικής σύμφωνα με τους όρους των επομένων παραγράφων και των δεσμεύσεων του Προμηθευτή, που περιέχονται: α) στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (ενδεικτικό πρόγραμμα) στην από ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ διαγωνισμού, β) την από.. οικονομική προσφορά της και τους εν αυτή ειδικούς όρους, τα οποία αμφότερα προσαρτώνται στο παρόν ως αναπόσπαστο εννοιολογικώς και νομικώς τμήμα του Η Εταιρεία δηλώνει ότι λειτουργεί στη.. και επί της οδού.αρ. σύγχρονες εγκαταστάσεις μαγειρείων και ότι διαθέτει όλες τις εκ του νόμου α παιτούμενες άδειες, την απαραίτητη τεχνογνωσία, υποδομή και τεχνική και νομική δυνατότητα και το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για την παροχή προς τη Ρ.Ε.Σ. εξειδικευμένων υπηρεσιών παρασκευής, προμήθειας και μεταφοράς ετοίμου φαγητού Η Εταιρεία θα παραδίδει καθημερινώς στις εγκαταστάσεις Διδακτηρίων της Ρ.Ε.Σ. στο Χαλάνδρι Αττικής γεύμα δείπνο ως ακολούθως: Α) Γεύμα μέχρι ώρα Β) Δείπνο μέχρι ώρα Ειδικότερα η σύνθεση ενός εκάστου των ανωτέρω θα είναι αντίστοιχη με το πρόγραμμα του σχολικού έτους , που προσαρτάται στο παρόν ως Παράρτημα Ι Ο αριθμός των ημερησίων μερίδων θα καθορίζεται σύμφωνα με το δυναμολόγιο που αποστέλλει με τηλεομοιότυπο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο η Ρ.Ε.Σ. στην Εταιρεία κάθε προηγούμενη ημέρα για την επομένη και την Παρασκευή για το Σαββατοκύριακο και υπολογίζονται μέχρι μερίδες τις καθημερινές (ανά γεύμα δείπνο) και μέχρι για τα Σαββατοκύριακα Ρητώς συμφωνείται ότι δεν υπάρχει πλαφόν ημερησίας καταναλώσεως. Η εταιρεία δηλώνει ότι δύναται να ανταποκριθεί σε έκτακτη ζήτηση για περισσότερες μερίδες εφόσον αυτό της ζητηθεί από την προηγουμένη ημέρα. 32

ΡΙΖΑΡΕΙΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΡΙΖΑΡΕΙΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΡΙΖΑΡΕΙΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μειοδοτικού Διαγωνισμού Α. Το Ίδρυμα της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής, σύμφωνα με την από 19.06.2015 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΡΙΖΑΡΕΙΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΡΙΖΑΡΕΙΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΡΙΖΑΡΕΙΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μειοδοτικού Διαγωνισμού Α. Το Ίδρυμα της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής, σύμφωνα με την από 15/7/2013 απόφαση του Πολυμελούς του Συμβουλίου, προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΓ.Ο-«ΔΗΜΗΤΡΑ» Καλαμπάκα 30-09-2014 ΕΠΑ.Σ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 271 Δ/ΝΣΗ : Ιωαννίνων 95 Καλαμπάκα ΤΚ 42200 ΤΗΛ & ΦΑΞ : 2432022781 e-mail: ogee43@otenet.gr Πληροφορ. : Ζιώγου Σταυρούλα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ & ΑΛΜΥΡΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΙΣΣΙΑΤΙΚΑ, Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Τ.Θ. 1308, Τ.Κ. 38001 - Βόλος

Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ & ΑΛΜΥΡΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΙΣΣΙΑΤΙΚΑ, Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Τ.Θ. 1308, Τ.Κ. 38001 - Βόλος Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ & ΑΛΜΥΡΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΙΣΣΙΑΤΙΚΑ, Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Τ.Θ. 1308, Τ.Κ. 38001 - Βόλος Σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, Δ/νση Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα 27-2-2015 Τμήμα Οικονομικής διαχείρισης και προμηθειών Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 5 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 5 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 417 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μονής Πετράκη 10-12, Τ.Κ. 115 21 Τηλ. : 210 72 88 136-137 FAX: 210 72 11 223 Αθήνα, 9 Σεπτ. 2011 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Για την Ανάθεση Υπηρεσιών Ασφαλιστικής Κάλυψης κατά παντός κινδύνου Μηχανολογικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού της Ε.Ε.Τ.Τ. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κοµοτηνή 09/04/2014 Αρ. πρωτ.:16102/2014 Αρ. ιακήρυξης: 49 /2014

Κοµοτηνή 09/04/2014 Αρ. πρωτ.:16102/2014 Αρ. ιακήρυξης: 49 /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /ση : Πλατεία Βιζυηνού 1 Ταχ. Κωδ. : 69100 Πληροφορίες : Μ.Γκιουλέ Τηλέφωνο : 2531352436 FAX : 2531082705 Κοµοτηνή 09/04/2014

Διαβάστε περισσότερα

(προκηρύσσεται σύμφωνα με το Π.Δ. 60/07, άρθρο 25, περ. 1γ και την υπ' αριθμ. 9/25-11-2014 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου)

(προκηρύσσεται σύμφωνα με το Π.Δ. 60/07, άρθρο 25, περ. 1γ και την υπ' αριθμ. 9/25-11-2014 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ Α.Φ.Μ.: 099727226 Δ.Ο.Υ.: ΤΡΙΠΟΛΗΣ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Λαμία 9.2.2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Λαμία 9.2.2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο χιλ. Π.Ε.Ο. Λαμίας Αθηνών, Τ.Κ.: 35100 Λαμία Πληροφορίες : Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Προϋπολογισμού 338.000,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 21% Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα της Ε.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Προϋπολογισμού 338.000,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 21% Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα της Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 16.4.2010 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρ. Διακήρυξης 1766 Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο χιλ. Π.Ε.Ο. Λαμίας Αθηνών,

Διαβάστε περισσότερα

«Ανοικτός Διαγωνισμός για την Ανάθεση παροχής υπηρεσιών κομμωτηρίου στο τηλεοπτικό πρόγραμμα της ΕΡΤ Α.Ε.

«Ανοικτός Διαγωνισμός για την Ανάθεση παροχής υπηρεσιών κομμωτηρίου στο τηλεοπτικό πρόγραμμα της ΕΡΤ Α.Ε. .Δ. Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Τμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση : Λ. Μεσογείων 432 Αθήνα, 29/09/2015 Ταχ. Κώδικας : 153 42 Αθήνα Τηλέφωνο : 210-6075769

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ANOIKTOY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, 9-6 - 2015 Α.Π. 4447

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ANOIKTOY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, 9-6 - 2015 Α.Π. 4447 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ANOIKTOY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, 9-6 - 2015 Α.Π. 4447 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: 17ο Χλµ. Λ. Μαραθώνος

Διαβάστε περισσότερα

10 / 1 /2012 Η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 11.500,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

10 / 1 /2012 Η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 11.500,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Αριθμός Διακήρυξης : 1 /2012 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση :Αγησιλάου 10. Ταχ. Κωδ. : 102 10 ΑΘΗΝΑ Πληροφορ. : Γ. ΚΑΤΙΝΤΣΑΡΟΣ Τηλέφωνο :210-52

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 Ο Ισχύουσες Διατάξεις 1.1 Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις:

ΑΡΘΡΟ 1 Ο Ισχύουσες Διατάξεις 1.1 Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 010/2013 «Ανάθεση υπηρεσιών προμήθειας 1.000 μερίδων έτοιμου φαγητού ημερησίως για οκτώ μήνες, με σκοπό τη διανομή του

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 010/2013 «Ανάθεση υπηρεσιών προμήθειας 1.000 μερίδων έτοιμου φαγητού ημερησίως για οκτώ μήνες, με σκοπό τη διανομή του ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 010/2013 «Ανάθεση υπηρεσιών προμήθειας 1.000 μερίδων έτοιμου φαγητού ημερησίως για οκτώ μήνες, με σκοπό τη διανομή του σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες από την Αστική Μη Κερδοσκοπική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ 013/2013 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Για την Ανάθεση υπηρεσιών προμήθειας πενήντα (50) μερίδων έτοιμου φαγητού ημερησίως για ένα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ 013/2013 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Για την Ανάθεση υπηρεσιών προμήθειας πενήντα (50) μερίδων έτοιμου φαγητού ημερησίως για ένα ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ 013/2013 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Για την Ανάθεση υπηρεσιών προμήθειας πενήντα (50) μερίδων έτοιμου φαγητού ημερησίως για ένα έτος στους ενοίκους του Ιδρύματος με την επωνυμία «Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Ι. Παπαδοπούλου Τηλ. : 2521350651 Fax : 2521023343

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 26/03-09-2014

ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 26/03-09-2014 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ,ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΑΓΗΤΟΥ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΑ Ή ΕΤΑΙΡΕΙΑ CATERING ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01-10-2014

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 56.910,57 + 13.089,43 (ΦΠΑ)

Προϋπολογισμός: 56.910,57 + 13.089,43 (ΦΠΑ) Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 05/11/2014 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

Διαδρομή 2. Από Πάτρα (Οβρυά) - Σ.Ε.Α και αντίστροφα κατάλληλο λεωφορείο 52 θέσεων τουλάχιστον. Προϋπολογισμός 192,00/ημέρα + ΦΠΑ

Διαδρομή 2. Από Πάτρα (Οβρυά) - Σ.Ε.Α και αντίστροφα κατάλληλο λεωφορείο 52 θέσεων τουλάχιστον. Προϋπολογισμός 192,00/ημέρα + ΦΠΑ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ για την Οδική Μεταφορά του Προσωπικού του Εργοστασίου Αιγίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 339/ΣΕΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η χαμηλότερη τιμή ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα : 23 /4 /2013 Αρ. Πρωτ: 4833 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ: 60.000 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Αθήνα : 23 /4 /2013 Αρ. Πρωτ: 4833 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ: 60.000 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) Ταχυδρομική Διεύθυνση : Πειραιώς 211 ΤΚ. 17778 Ταύρος. Τηλέφωνο : 213 1306 208, 369 Fax : 213 1306480 Πληροφορίεs: Α. Μπαλού Ηλεκτρονική Διεύθυνση : www.ekdd.gr ΗλεκτρονικόΤαχυδρομείο: abalou@ekdd.gr Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρήθηκε στο Διαδίκτυο: στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Διαύγεια, Κ.Η.Μ.Δ.Σ.

Καταχωρήθηκε στο Διαδίκτυο: στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Διαύγεια, Κ.Η.Μ.Δ.Σ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία www.eoppep.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ωραιόκαστρο 16-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ: 25803 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Προμήθεια σίτισης παιδικών σταθμών με ανοικτό διαγωνισμό του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 29-4-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμός πρωτ 7718 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Βερμίου 2 & 1 ης Ιουλίου 66100 Δράμα Πληρ: Μ. Μελιάδης Τηλ: 2521 350 630 Fax: 2521 350 748 e-mail: mmeli@dimos-dramas.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013. Ο Δήμαρχος Δράμας

Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013. Ο Δήμαρχος Δράμας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Ι. Παπαδοπούλου Τηλ. : 2521350651 Fax : 2521023343

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 6/2015

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 6/2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη,22100,Τρίπολη Τηλ.: 2710230000, Fax: 2710230005, http://www. uop. gr ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 6/2015 Αντικείμενο Διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. 1. Ανοικτού Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. Θεσσαλονίκη 22 /8/2014 Αρ. Πρωτ.: 28629

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. 1. Ανοικτού Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. Θεσσαλονίκη 22 /8/2014 Αρ. Πρωτ.: 28629 Θεσσαλονίκη 22 /8/2014 Αρ. Πρωτ.: 28629 Γραφείο: Διοικητικό-Οικονομικό Πληροφ.: Φωτεινή Αθανασίου Τηλέφ.: 2319991122 E-mail: athanasiou@elog.gr Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 1. Ανοικτού Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα