Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια Υδρομετρητών DN50, DN40 & DN25

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια Υδρομετρητών DN50, DN40 & DN25"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Αγ. Τρύφωνα Καβάλα Τηλέφωνο Telefax Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης Αποχέτευσης Καβάλας Καβάλα 23/3/2015 Αριθ. Πρωτ. 919 Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια Υδρομετρητών DN50, DN40 & DN25 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., έχοντας υπ όψη: 1. Το Ν. 1069/1980 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 2. Τις με αριθμό 112/2011 (ΦΕΚ 495/Β / ) και 446/2011 (ΦΕΚ 2168/Β / ) αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας σχετικά με τη «Σύσταση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Καβάλας» και την τροποποίηση εν μέρει αυτής, αντίστοιχα. 3. Τις διατάξεις του Ν. 2286/ Τις διατάξεις του άρθρου 209 και του άρθρου 257 παρ. 2 του Ν. 3463/ Του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Απόφ /1993 Υπ. Εσωτερικών). 6. Τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους Τις λειτουργικές ανάγκες και τις συμβατικές υποχρεώσεις της Επιχείρησης. Προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια Υδρομετρητών DN50, DN40 & DN25 όπως περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα: α/α Είδος Διατομή Ποσότητα 1. Υδρομετρητής ταχυμετρικός L=300 mm D50 (2 ) Υδρομετρητής ταχυμετρικός L=300 mm D40 (1 ½ ) 5 3. Υδρομετρητής ταχυμετρικός L=260 mm D25 (1 ) 5 και προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενη εταιρεία, να καταθέσει προσφορά σε κλειστό φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται το θέμα του διαγωνισμού, μέχρι την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015 και ώρα 13:30 στη διεύθυνση: Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας Γραφείο Προμηθειών, Αγίου Τρύφωνα 14, Καβάλα σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν.

2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Γενικά Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υπό προμήθεια υδρομετρητών θα πρέπει να πληρούν επί ποινή αποκλεισμού τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και τα ισχύοντα κατασκευαστικά πρότυπα. Α) Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί υδρομετρητές που συμμορφώνονται με την παλαιότερη Ευρωπαϊκή Οδηγία 75/33/Ε.Ε. αρκεί η άδεια κυκλοφορία τους που έχει εκδοθεί σύμφωνα με την οδηγία αυτή να είναι σε πλήρη ισχύ μέχρι και ένα έτος μετά την ημερομηνία του διαγωνισμού. Για την περίπτωση που προσφερθούν υδρομετρητές που συμμορφώνονται πλήρως με την Ευρωπαϊκή οδηγία 75/33 Ε.Ε., αυτοί πρέπει να είναι ταχυμετρικοί, υγρού με λιπαντικό ή ξηρού τύπου και να πληρούν επί ποινή αποκλεισμού τα κάτωθι: Μήκος: L = 300/300/260 mm από άκρο σε άκρο (χωρίς ενωτικά) Μετρολογική κατηγορία: C κλάση για την οριζόντια θέση λειτουργίας Σπείρωμα σύνδεσης άκρων: G 2 1/2 /2 /1 1/4 /B Πίεσης λειτουργίας: PN 16 bar Ονομαστική διατομή υδρομετρητή: DN50/40/25mm Ονομαστική παροχή υδρομετρητή: Qn = 15/10/3,5/m 3 /h Β) Επίσης γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό υδρομετρητές που συμμορφώνονται πλήρως με την νέα ισχύουσα Ευρωπαϊκή οδηγία MID 2004/22/Ε.Ε. υπό την προϋπόθεση ότι το εργοστάσιο κατασκευής φέρει πιστοποίηση σύμφωνα με την MID κλάσης H1 ή εναλλακτικά B+D. Συγκεκριμένα οι υδρομετρητές πρέπει είναι ταχυμετρικοί, υγρού με λιπαντικό ή ξηρού τύπου και να πληρούν επί ποινή αποκλεισμού τα κάτωθι: Μήκος: L = 300/300/260 mm Σχέση R = Q3 / Q1 = 160/160/160 για την οριζόντια θέση λειτουργίας Μόνιμη παροχή Q3 = 25/16/6,3 m 3 /h Σπείρωμα σύνδεσης άκρων: G 2 1/2 /2 /1 1/4 /B Ονομαστική διατομή υδρομετρητή: DN50/40/25mm Σχέση Q2/Q1 = 1,6 Σχέση Q4/Q3 = 1,25 Κλάση θερμοκρασίας T30 Κλάση πίεσης MAP 16 Κλάση απώλειας πίεσης P63 για τη ζητούμενη μόνιμη παροχή Q3. Για τα υπόλοιπα τεχνικά χαρακτηριστικά που δεν αναφέρονται παραπάνω, οι υδρομετρητές θα είναι σύμφωνοι με τα πρότυπα κατασκευής ISO 4064 ή το νεότερο ΕΝ 14154:2005, ανάλογα με την Ευρωπαϊκή οδηγία με την οποία συμμορφώνονται. 2. Ειδικές απαιτήσεις και τεχνικά χαρακτηριστικά 2.1. Οι προμηθευτές θα πρέπει να περιγράφουν ξεκάθαρα στις προσφορές τους τα πραγματικά μετρολογικά χαρακτηριστικά του υδρομετρητή. Ειδικά για την παροχή έναρξης

3 καταγραφής, είναι επιθυμητή η μικρότερη δυνατή. Η επαλήθευση των αναφερόμενων μετρολογικών χαρακτηριστικών είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί, εάν κριθεί σκόπιμο από την υπηρεσία, σε διαπιστευμένο από ανεξάρτητο φορέα, εργαστήριο υδρομετρητών της Ελλάδος ή της Ευρωπαϊκής ένωσης, επιλογής της υπηρεσίας. Η μη επαλήθευση των δηλωμένων στην προσφορά μετρολογικών χαρακτηριστικών, συνεπάγεται αποκλεισμό της προσφοράς Οι υδρομετρητές θα χρησιμοποιηθούν για τοποθέτηση σε παροχές πόσιμου νερού και θα πρέπει να είναι κατάλληλοι για το σκοπό αυτό Με τον όρο ταχυμετρικοί υδρομετρητές, εννοούμε ότι η καταμέτρηση του διερχόμενου νερού θα γίνεται µε βάση την ταχύτητα του διερχόμενου υγρού το οποίο θα συμπαρασύρει τη φτερωτή του υδρομετρητή σε εξαναγκασμένη περιστροφική κίνηση. Η κίνηση της φτερωτής θα μεταφράζεται σε όγκο του διερχόμενου νερού στο αριθμητήριο του υδρομετρητή, μέσω ζεύγους μαγνητών ανάλογα µε τον τύπο του υδρομετρητή Οι υδρομετρητές θα τοποθετηθούν είτε σε εξωτερικό χώρο εντός φρεατίων επί του πεζοδρομίου είτε σε εσωτερικό χώρο όπου είναι εγκατεστημένος συλλέκτης, σε κάθετη ή οριζόντια θέση λειτουργίας. Για τους αναφερόμενους λόγους η μετρολογική κλάση C ή η σχέση R=160/160/160 θα εξασφαλίζεται για την οριζόντια θέση τοποθέτησης ενώ γίνεται αποδεκτή η υποβάθμιση της μετρολογικής κατηγορίας στην αμέσως κατώτερη κλάση για την περίπτωση της κάθετης τοποθέτησης Οι υδρομετρητές κατά τη φάση της αξιολόγησης (δείγματα) αλλά και κατά την παράδοση (ποσότητα παραλαβής), θα συνοδεύονται από τα πιστοποιητικά δοκιμής τους κατά την αρχική παραγωγή τους Θα είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση σε δίκτυο διανομής πόσιμου νερού. Για την πιστοποίηση της συγκεκριμένης απαίτησης, ο προμηθευτής θα προσκομίσει πιστοποιητικά καταλληλότητας από αναγνωρισμένους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς - Φορείς Το υλικό κατασκευής του σώματος των υδρομετρητών μπορεί να είναι κατασκευασμένο είτε από συνθετικό υλικό που θα διαθέτει άριστες μηχανικές ιδιότητες και θα πληροί τις συνθήκες καταλληλότητας για χρήση σε πόσιμο νερό, είτε από ορείχαλκο υψηλής ποιότητας. Το κάλυμμα των υδρομετρητών θα είναι από πολύ καλής ποιότητας ανθεκτικό, πλαστικό υλικό ή ορειχάλκινο 2.8. Για την περίπτωση κατασκευής του κελύφους των υδρομετρητών με κράμα ορείχαλκου, θα πρέπει η περιεκτικότητα σε χαλκό να είναι από 57% έως 75% με κατάλληλες αναλογίες κασσίτερου, ψευδάργυρου, κλπ. ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτούμενες μηχανικές ιδιότητες. Επιθυμητό είναι το κράμα να φέρει τη δυνατόν χαμηλότερη περιεκτικότητα σε μόλυβδο. Σε κάθε περίπτωση η περιεκτικότητα σε μόλυβδο θα πρέπει να είναι μικρότερη του 2,5 % Η πλήρωση χυτευτικών ελαττωμάτων, πόρων, κλπ. των ορειχάλκινων τμημάτων, µε ξένη ύλη ή κόλληση απαγορεύεται Στο σώμα των υδρομετρητών θα υπάρχει ανάγλυφη σήμανση κατεύθυνσης της ροής με βέλη επαρκούς μεγέθους, τουλάχιστον σε 2 σημεία Όλα τα σπειρώματα του σώματος των μετρητών θα έχουν τις προβλεπόμενες από τους σχετικούς περί σπειρωμάτων κανονισμούς ανοχές και θα εξασφαλίζουν ομαλή και ασφαλή κοχλίωση Ο αριθμός σειράς των υδρομετρητών (που θα καθορίζεται από την Υπηρεσία) θα είναι χαραγμένος ή εκτυπωμένος (λύσεις με χρήση αυτοκόλλητων ετικετών δεν γίνονται

4 αποδεκτές) με έντονα ανεξίτηλα στοιχεία ύψους 4 6 mm επί του καλύμματος, εύκολα αναγνώσιμη. Είναι επιθυμητό να υπάρχει εκτύπωση γραμμωτού κώδικα (barcode) επί του καλύμματος ή επί του μετρητικού μηχανισμού για την αναγνώριση της ταυτότητας του υδρομετρητή μέσω οπτικού αναγνώστη (barcode reader) Η άρθρωση συναρμογής καλύμματος - περικαλύμματος μετρητικού μηχανισμού πρέπει να εξασφαλίζει ασφαλή και ομαλή λειτουργικότητα Για την άμεση αντίληψη της κίνησης (λειτουργίας) του μηχανισμού και για τη δοκιμή ή τη ρύθμιση του υδρομετρητή με ηλεκτρονικό όργανο, θα υπάρχει συμπληρωματική διάταξη με αστερίσκο με ανακλαστικά στοιχεία Το υλικό κατασκευής του προστατευτικού του μετρητικού μηχανισμού θα είναι κατάλληλου πάχους ώστε να αντέχει σε υδραυλική πίεση ίση με την πίεση δοκιμής η οποία ορίζεται σε ΡΝ 16 x 1,5 = (24 bar) Για την ευχερή ανάγνωση των ενδείξεων οι υδρομετρητές θα διαθέτουν αντιθολωτική προστασία ενώ παράλληλα είναι επιθυμητό να διαθέτουν περιστρεφόμενο κατά 360 ο μηχανισμό Στην πλάκα ενδείξεων του μετρητικού μηχανισμού ή επί του περικαλύμματος, θα πρέπει να αναφέρονται τα προβλεπόμενα στην οδηγία 75/33 EE, ή αντίστοιχα της νεότερης ΜΙD 2004/22/EU και συγκεκριμένα: Α. Το Εμπορικό σήμα ή το όνομα του κατασκευαστή. Β. Η μετρολογική κλάση ή η σχέση R. Γ. Η ονομαστική παροχή (Qn ή Q3) σε m 3 /h.. Το έτος κατασκευής. Ε. Η μέγιστη πίεση λειτουργίας σε bars (ΡΝ). Ζ. Τα γράμματα V ή Η για τη θέση λειτουργίας που αντιστοιχεί η μετρολογική κλάση (ισχύει για την περίπτωση που αλλάζει η μετρολογική κλάση.) Η. Το σήμα εγκρίσεως προτύπου Ε.Ε. Τονίζεται ότι η θέση αναγραφής των παραπάνω στοιχείων σε περίπτωση που δεν είναι στην πλάκα του μετρητικού μηχανισμού θα πρέπει να αναφέρεται ρητά στην επισυναπτόμενη έγκριση προτύπου Ως ονομαστική πίεση λειτουργίας ορίζονται τα 16 bar και ως ελάχιστο εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας 0,1-30 C Οι υδρομετρητές θα παραδοθούν με πλαστικά καλύμματα για την προστασία των σπειρωμάτων Οι υδρομετρητές πρέπει να φέρουν στο στόμιο εισόδου του νερού φίλτρο κατακράτησης φερτών υλικών για την προστασία του μετρητικού μηχανισμού, σωληνωτού τύπου, του οποίου η ελεύθερη επιφάνεια θα είναι τουλάχιστον διπλάσια από τη διατομή εισόδου του νερού Οι υδρομετρητές θα συνοδεύονται από ορειχάλκινα ενωτικά σύνδεσης (ρακόρ και ουρά). Τα ζητούμενα μήκη των ουρών για τα υδρόμετρα 1 είναι 57 mm, για τα υδρόμετρα 1½ είναι 67 mm και για τα υδρόμετρα 2 είναι 79 mm. Τονίζεται ότι όπου αναφερόμαστε σε μήκος υδρομέτρου εννοούμε το μήκος χωρίς τα ενωτικά. Τα ενωτικά θα συνοδεύονται από τους αντίστοιχους στεγανωτικούς δακτυλίους (φίμπερ). Το κόστος για τα ενωτικά σύνδεσης (ρακόρ και

5 ουρά) θα πρέπει να έχει υπολογιστεί στην προσφορά του διαγωνιζόμενου. Τα ενωτικά και οι στεγανωτικοί δακτύλιοι θα πρέπει να είναι κατάλληλα για χρήση σε δίκτυο διανομής πόσιμου νερού Οι υδρομετρητές θα έχουν ειδικά διαμορφωμένη υποδοχή ένθετη (που να μην αυξάνει το μήκος τους) στο άκρο εξόδου τους, όπου θα είναι τοποθετημένη ειδική βαλβίδα αντεπιστροφής, PN 10 atm, compact, με ελατήριο ανθεκτικό σε οξειδωτική ή διαβρωτική δράση, ενδεικτικού τύπου ocean, που θα αντικαθίσταται εύκολα, δε θα παρασύρεται από τη ροή του νερού και θα είναι κατασκευασμένη από υλικά υψηλής 5 αντοχής, κατάλληλα για χρήση σε πόσιμο νερό. Το κόστος της βαλβίδας αντεπιστροφής θα πρέπει να έχει υπολογιστεί στην προσφορά του διαγωνιζόμενου. Ο σχεδιασμός της θα είναι τέτοιος που να εξασφαλίζει κατά το δυνατόν καλύτερο τρόπο την μη έμφραξή της, κατά τη λειτουργία, ενώ τα χαρακτηριστικά λειτουργίας της θα είναι όμοια με αυτά των υδρομετρητών (θερμοκρασία, πίεση λειτουργίας, κλπ). Η βαλβίδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για χρήση σε δίκτυο διανομής πόσιμου νερού Οι υδρομετρητές θα είναι εξοπλισμένοι με αντιμαγνητική προστασία, για την αποτελεσματικότητα της οποίας ο προμηθευτής θα χορηγήσει πλήρη στοιχεία. Ο συνολικός όγκος νερού που καταγράφεται από τον μετρητή να είναι ,999 m Οι υδρομετρητές θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα μελλοντικής ένταξης τους σε σύστημα αυτόματης ανάγνωσης μετρήσεων (AMR). Για το λόγο αυτό θα φέρουν προεγκατεστημένη διάταξη για σύνδεση τους σε σύστημα ασύρματης μετάδοσης παλμών. Το σύστημα καταγραφής και μετάδοσης των παλμών θα αποτελείται από ενιαία μονάδα η οποία θα εφαρμόζει επί της πλάκας του μετρητικού μηχανισμού. Επειδή η σύνδεση με το σύστημα AMR, θα γίνει σε χρόνο μεταγενέστερο της εγκατάστασης των υδρομέτρων κρίνεται απαραίτητη η απλή και εύκολη τοποθέτηση της παλμοδοτικής διάταξης και του πομπού χωρίς καλώδια και συνδέσεις στον τόπο εγκατάστασης. Το σύστημα AMR θα πρέπει να είναι απαραίτητα αμφίδρομης επικοινωνίας ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στη ΔΕΥΑΚ να αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την εγκατάστασή του. Πλήρη περιγραφή και τεχνικά στοιχεία για τη λειτουργία του συστήματος, της παλμοδοτικής διάταξης, του απαιτούμενου εξοπλισμού και του λογισμικού θα πρέπει να υποβληθούν με την προσφορά. Τα τεχνικά φυλλάδια του συστήματος AMR θα είναι αναλυτικά για κάθε υλικό που το αποτελεί και θα περιγράφουν με επάρκεια τη συνολική λειτουργία του συστήματος Για κατασκευαστικά, κ.λπ. στοιχεία που δεν αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν τα προβλεπόμενα από τα πρότυπα κατασκευής ISO 4064 ή το νεότερο ΕΝ 14154:2005, ανάλογα με την Ευρωπαϊκή οδηγία με την οποία συμμορφώνονται. 3. Ακρίβεια Ενδείξεων Μέγιστα ανεκτά σφάλµατα 3.1. Τα μέγιστα ανεκτά σφάλματα ισχύουν όπως αναφέρονται στα σχετικά πρότυπα δηλαδή το ISO 4064 ή το ΕΝ 14154:2005. Είναι προφανές ότι μετρολογικά χαρακτηριστικά που υπολείπονται των ζητουμένων καθιστούν την προσφορά απορριπτέα Η Υπηρεσία, εάν κρίνει σκόπιμο, διατηρεί το δικαίωμα αποστολής των δειγμάτων αλλά και μέρους της ποσότητας παραλαβής σε επίσημα διαπιστευμένο εργαστήριο υδρομετρητών της Ελλάδος ή της Ευρωπαϊκής ένωσης της επιλογής της, με σκοπό την επαλήθευση των δηλωμένων, στις προσφορές των προμηθευτών, μετρολογικών χαρακτηριστικών.

6 3.3. Στην περίπτωση διαφοροποίησης στην προσφορά των προμηθευτών των μετρολογικών χαρακτηριστικών και του σημείου έναρξης καταγραφής, επί τα βελτίω, ως προς τα προβλεπόμενα, οι δοκιμές επαλήθευσης που θα πραγματοποιηθούν θα είναι σύμφωνα με τα δηλωμένα από τον κατασκευαστή χαρακτηριστικά. Σε περίπτωση μη επαλήθευσης η προσφορά απορρίπτεται. 4. οκιμές 4.1 Η ρύθμιση και η δοκιμή όλων των υδρομετρητών θα γίνει από τον κατασκευαστή στο εργοστάσιο του και σε διαπιστευμένο εργαστήριο δοκιμών σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO/IEC Οι σχετικές δαπάνες των δοκιμών θα συμπεριλαμβάνονται στην προσφορά του προμηθευτή. Οι παροχές δοκιμής θα είναι τουλάχιστον τρεις (3) και επιπλέον η ρύθμιση στα όρια ακρίβειας. Οι μετρήσεις στις παροχές αυτές θα διενεργούνται με χαρακτηριστικά (όγκος ή χρόνος) τα οποία θα διασφαλίζουν αβεβαιότητα μέτρησης καλύτερη ή ίση με το 1/10 της μέγιστης επιτρεπόμενης απόκλισης στην κάθε παροχή, βάσει του προτύπου ISO Με κάθε παρτίδα θα παραδίδονται τα αντίστοιχα πρωτόκολλα δοκιμών όλων των υδρομετρητών με τα χαρακτηριστικά της μέτρησης (πραγματική παροχή, θερμοκρασία, όγκος ή χρόνος ή παλμοί περισυλλογής κάθε παροχής δοκιμής) και τις αποκλίσεις των υδρομετρητών µε τους αριθμούς σειράς αυτών. Η απαίτηση αυτή ισχύει και για τα δείγματα. 4.3 Οι προμηθευτές, με ποινή αποκλεισμού, θα υποβάλουν με την προσφορά τους δήλωση όπου θα αναφέρουν ότι αποδέχονται όλες τις απαιτήσεις της παρούσας παραγράφου (5). 5. Έλεγχος Παραλαβής 5.1 Ο προμηθευτής υποχρεούται να χορηγεί στους εκπροσώπους της Υπηρεσίας κάθε στοιχείο σχετικό με τους υδρομετρητές αλλά και με τις τράπεζες δοκιμών, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι η κατασκευή τους εκτελείται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής και των αναφερομένων προτύπων. Ανεξάρτητα από τον έλεγχο κατά την παραλαβή, ο προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει με δική του δαπάνη εντός 5 ημερών κάθε υδρομετρητή που θα παρουσιάσει κατασκευαστικές αστοχίες ή ατέλειες κατά το χρόνο ισχύος της εγγύησής του. 5.2 Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να αποστείλει για έλεγχο δείγματα από τη παρεληφθείσα ποσότητα σε ανεξάρτητο διαπιστευμένο Εργαστήριο Υδρομετρητών για έλεγχο των μετρολογικών τους χαρακτηριστικών. Σε περίπτωση που θα παρατηρηθεί αστοχία στις δοκιμές έστω και σε έναν υδρομετρητή, θα ενημερώνεται σχετικά ο προμηθευτής και θα επαναλαμβάνεται η διαδικασία ελέγχου στο εργαστήριο με δαπάνη του. Σε περίπτωση εκ νέου αστοχίας έστω και σε έναν υδρομετρητή, θα αντικαθίσταται όλη η ποσότητα με ευθύνη και δαπάνη του προμηθευτή. 5.3 Οι δοκιμές θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην σχετική παράγραφο. 5.4 Ο προμηθευτής υποχρεούται με κάθε παρτίδα να παραδίδει τα αντίστοιχα πρωτόκολλα δοκιμών όλων των υδρομετρητών με τα χαρακτηριστικά της μέτρησης (πραγματική παροχή, θερμοκρασία, όγκος ή χρόνος ή παλμοί περισυλλογής κάθε παροχής δοκιμής) και τις αποκλίσεις των υδρομετρητών με τους αριθμούς σειράς αυτών.

7 5.5 Για τη συμμόρφωση των προμηθευτών με όλες τις απαιτήσεις της παρούσας, παραγράφου πρέπει, με ποινή αποκλεισμού, να υποβληθεί δήλωση μαζί με την προσφορά όπου θα αναφέρεται η πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της συγκεκριμένης παραγράφου (6). 6. Εγγυήσεις Οι υδρομετρητές θα είναι εγγυημένοι για χρονική διάρκεια ομαλής λειτουργίας τουλάχιστον 5 ετών από την ημέρα παραλαβής τους. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει με καινούριο κάθε υδρομετρητή που θα υποστεί, εντός του χρόνου εγγύησης, βλάβη που θα οφείλεται σε κατασκευαστική αστοχία ή ποιοτική ανεπάρκειά του. 7. Στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν με την προσφορά Ο προμηθευτής με την προσφορά του θα πρέπει να προσκομίσει επί ποινή αποκλεισμού: 7.1 Πλήρη τεχνικά φυλλάδια της κατασκευάστριας εταιρείας όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα πραγματικά μετρολογικά χαρακτηριστικά και το σημείο έναρξης καταγραφής του προσφερόμενου υδρομετρητή. 7.2 Αναλυτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών των προσφερόμενων υδρομετρητών. 7.3 ιάγραμμα της καμπύλης πτώσης πιέσεως και της καμπύλης σφάλματος, σε συνάρτηση µε την παροχή. 7.4 Σχέδια ή παραστάσεις με τις κατάλληλες τομές για την αναγνώριση των εξαρτημάτων που αποτελούν τον υδρομετρητή. 7.5 Κατάλογο ανταλλακτικών που αποτελούν τον υδρομετρητή µε πλήρη στοιχεία υλικών κατασκευής για το καθένα. 7.6 Πλήρη έγκριση σύμφωνα µε τη νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία (MID 2004/22/EU) ή την 75/33 (Εννοείται ότι τα συγκεκριμένα έγγραφα απαιτούνται πλήρη µε σχέδια, παραστάσεις, υλικά κατασκευής κ.α.). 7.7 Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο προμηθευτής θα αναφέρει ρητά ότι αναλαμβάνει την ευθύνη έναντι του νόμου στην περίπτωση που τα χρησιμοποιηθέντα υλικά κατασκευής των προσφερόμενων υδρομετρητών, αποδειχθεί ότι έχουν επιπτώσεις στη δημόσια υγεία. 7.8 Πιστοποιητικά καταλληλότητας είτε του υδρομετρητή είτε των επιμέρους εξαρτημάτων που απαρτίζουν τον υδρομετρητή για χρήση σε αγωγούς πόσιμου νερού από αναγνωρισμένους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς - Φορείς (KTW,DVGW, ACS, WRAS, κλπ). 7.9 Εγγύηση του προμηθευτή και του οίκου κατασκευής για την καλή λειτουργία των υδρομετρητών που προσφέρει για πέντε (5) χρόνια τουλάχιστον. Στην εγγύηση θα αναφέρεται ρητά ότι ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει µε καινούργιους όλους τους υδρομετρητές στους οποίους θα παρουσιαστούν κατασκευαστικές αστοχίες ή ατέλειες εντός του χρόνου εγγύησης Δήλωση στην οποία θα αναφέρονται µε σαφήνεια τα στοιχεία του εργοστασίου κατασκευής αλλά και τα στοιχεία του προμηθευτή (Επωνυμία, ταχ. Διεύθυνση, Αντικείμενο, κ.λ.π.) Πιστοποιητικό κατά ISO 9001:2008 του εργοστασίου κατασκευής, συναρμολόγησης και δοκιμής των υδρομετρητών.

8 7.12 Από ένα (1) πλήρες δείγμα των προσφερόμενων υδρομετρητών (με ενωτικά και βαλβίδα αντεπιστροφής). Τα δείγματα θα κατατεθούν ταυτόχρονα µε την υποβολή της προσφοράς με ποινή αποκλεισμού Δήλωση του προμηθευτή στην οποία θα αναφέρεται με σαφήνεια το χρονοδιάγραμμα παραδόσεων των υδρομετρητών. Ο συνολικός χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης Πιστοποιητικό διαπίστευσης του εργαστηρίου δοκιμής των υδρομετρητών, που διαθέτει ο κατασκευαστής, το οποίο θα έχει εκδοθεί από επίσημο φορέα διαπίστευσης της Ευρωπαϊκής ένωσης κατά ΕΝ ISO/IEC Ο κοινοποιημένος φορέας διαπίστευσης του εργαστηρίου κατά το πρότυπο ΕΝ ISO/IEC πρέπει να ανήκει σε διεθνή οργανισμό διαπίστευσης εργαστηρίων (π.χ MLA, ILAC). Δηλώσεις συμμόρφωσης με το παραπάνω πιστοποιητικό από αναρμόδιους φορείς δεν γίνονται αποδεκτές Ο συμμετέχων ακόμη πρέπει να επισυνάψει δήλωση όπου θα αναφέρεται µε ακρίβεια η τοποθεσία της εγκατάστασης του πιστοποιημένου εργαστηρίου δοκιμών κατά ΕΝ ISO/IEC 17025, που διαθέτει ο κατασκευαστής, στο οποίο θα διεξάγονται οι δοκιμές και μετρήσεις των προσφερόμενων υδρομετρητών Όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα, περιγραφές, πιστοποιητικά κ.λπ. που θα συμπεριληφθούν στην προσφορά θα είναι στην Ελληνική γλώσσα ή στη γλώσσα έκδοσής τους, πρωτότυπα ή φωτοαντίγραφα και θα συνοδεύονται απαραίτητα και από μετάφραση στα Ελληνικά, νόμιμα επικυρωμένη. Εξαίρεση γίνεται µόνο για τα τεχνικά φυλλάδια και τους διεθνείς τεχνικούς όρους. 8. Παράδοση υλικών 8.1. Ο Ανάδοχος θα προβλέψει ώστε όλοι οι υδρομετρητές να παραδοθούν σύμφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή Οι δαπάνες όλων των υλικών και εργασιών (π.χ. σφράγιση, φορτοεκφόρτωση, μεταφορά) έως την ασφαλή, τυπική, τελική παράδοση των υδρομετρητών βαρύνουν τον Ανάδοχο Η παράδοση των υδρομετρητών θα πραγματοποιηθεί εφάπαξ στην αποθήκη Περιγιαλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης Ο χρόνος παράδοσης των υδρομετρητών θα ορίζεται σαφώς στην προσφορά. 9. Γενικοί όροι Η προμήθεια μπορεί να κατανεμηθεί σε περισσότερους του ενός μειοδότες, υποχρεωτικά για όλη την ποσότητα κάθε είδους. Οι προσφορές θα εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και θα επιλεγεί ο προμηθευτής (ες) με τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, από εκείνους των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές µε βάση τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές. Η προσφερόμενη τιμή των υλικών θα δοθεί ανά μονάδα και συνολικά. Το ποσοστό του αναλογούντος ΦΠΑ, θα αναφέρεται χωριστά. Σε διαφορετική περίπτωση θεωρείται ότι έχει συνυπολογισθεί στην τιμή της προσφοράς. Οι προσφορές θα ισχύουν για 60 ημέρες.

9 Η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνει σε περίπου 45 ημέρες από την έκδοσή αυτών και μετά την υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων από την επιτροπή παραλαβής. Ο ανάδοχος/οι υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης που θα συναφθεί, σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ. Για περισσότερες πληροφορίες / διευκρινίσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών, μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Ασλανίδη Χρήστο στο τηλέφωνο: Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Καζανίδης Δημήτρος

ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.

ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet. ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Προµήθεια Υδροµέτρων για τις ανάγκες της

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα εξοικονόμησης Υδάτινων Πόρων και Εξυπηρέτησης των Πολιτών του Δήμου Παξών σε θέματα ύδρευσης» Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Παξών Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα εξοικονόμησης Υδάτινων Πόρων και Εξυπηρέτησης των Πολιτών του Δήμου Παξών σε θέματα ύδρευσης» Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Παξών Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ. 2.Την υπ αριθμ.35130/739/09-08-2010(φεκ1291β )απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ. 2.Την υπ αριθμ.35130/739/09-08-2010(φεκ1291β )απόφασης του Υπουργού Οικονομικών. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 23/12/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 40527 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. Δημάρχου: 3013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. Διάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ Δ9246

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ Δ9246 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ Δ9246 Η Eταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ Α.Ε) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Ο Ι Χ Τ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ν Ο Ι Χ Τ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Η ) ΕΡΓΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟΥ.ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Κ.Α. 3020043 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση για την προμήθεια Ιατρικών Αερίων» ΣΧΕΤ. : 1. Η αριθμ. 95/30-04-2015 απόφαση του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση για την προμήθεια Ιατρικών Αερίων» ΣΧΕΤ. : 1. Η αριθμ. 95/30-04-2015 απόφαση του Δ.Σ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 15PROC002838008 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2015-06-10 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΔΑ : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Καστοριά 10 Ιουνίου 2015 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 3683 Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 1 Ανοικτό µειοδοτικό διαγωνισµό, µε

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 1 Ανοικτό µειοδοτικό διαγωνισµό, µε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, / /2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. ηµάρχου ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ 14565 ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΗΛ.: FAX.: 2132030630 ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ, Κ.Λ.Π. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε. MYTIΛΗΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 60.

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ, Κ.Λ.Π. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε. MYTIΛΗΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 60. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 198 /2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ, Κ.Λ.Π. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 17-07-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 17-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 17-07-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 418 ΘΕΜΑ: Έγκριση Τευχών Δημοπράτησης για την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002848522 2015-06-16

15PROC002848522 2015-06-16 15PROC002848522 2015-06-16 Αίγιο 16 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ.:22655 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθ ει α: «Προμήθεια υλικών συντήρησης & ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ επισκευής λοιπών ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Εγκαταστάσεων για τον Δήμο

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 49314/03-09-2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 49314/03-09-2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 49314/03-09-2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ή το ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ (όποιος οριστεί ως φορέας) δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

ΘΕΜΑ : Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ή το ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ (όποιος οριστεί ως φορέας) δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 02-04-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 02-04-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 02-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 125 ΘΕΜΑ: Καθορισµός όρων διαγωνισµού και έγκριση τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ. Ν. 2286/1995 «Προμήθειες Δημόσιου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ. Ν. 2286/1995 «Προμήθειες Δημόσιου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Κομοτηνή 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 Αριθ. Πρωτ 21241 Ταχ. Δ/νση: ΠΛ. ΒΙΖΥΗΝΟΥ 1 Πληροφορίες: ΠΑΣΣΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Διακήρυξης :1 ΤΜΗΜΑ : ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Διακολιός T.K. 85100 FAX: 2241364695 ΤΗΛ:224364615

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Διακήρυξης :1 ΤΜΗΜΑ : ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Διακολιός T.K. 85100 FAX: 2241364695 ΤΗΛ:224364615 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΡΟΔΟΣ 10/09/2012 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Α.Δ.Α.: Β4Θ4Ω1Ρ-ΡΧ4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Διακήρυξης :1 ΤΜΗΜΑ : ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Διακολιός

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ Εργασία : Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών Δήμου Βέροιας(Α'ΦΑΣΗ) Aριθμ. Μελέτης:21/2015 ΟΜΑΔΑ Α Προμήθεια ηλεκτρολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Α..Α.: 603ΖΟΡΕ1-22Τ. Τηλ. 210-5217327, 5217312-304 Fax: 210-5217315 2198/1994 & 2286/1995.

Α..Α.: 603ΖΟΡΕ1-22Τ. Τηλ. 210-5217327, 5217312-304 Fax: 210-5217315 2198/1994 & 2286/1995. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αθήνα, 04/08/2015 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & KOINΩΝΙΚΗΣ ΩΝΙΚΗΣΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ: 274635 ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Αριθµ. ιακ:11/2015 Ε.Τ.Α.Α. Α..Α.:

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΦΟΡΕΑΣ : ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ Φο..Σ.Α. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΩΝ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ-ΑΡΧΑΝΩΝ-ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 18/2014

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 18/2014 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 18/2014 για την προµήθεια, εγκατάσταση και διασύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Στην περίπτωση αυτή η προσφορά πρέπει να παραδοθεί στην Γραµµατεία της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., το αργότερο µέχρι την 13.00 ώρα ( µε αριθµό πρωτοκόλλου παραλαβής)

Στην περίπτωση αυτή η προσφορά πρέπει να παραδοθεί στην Γραµµατεία της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., το αργότερο µέχρι την 13.00 ώρα ( µε αριθµό πρωτοκόλλου παραλαβής) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΚΑΥΣΙΜΟ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ. Ο Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 246/22-06-2012 Tηλέφωνο : 2810-392999 Telefax : 2810-542093 e-mail: prom@pagni.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 246/22-06-2012 Tηλέφωνο : 2810-392999 Telefax : 2810-542093 e-mail: prom@pagni. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (7 Η ΥΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 246/22-06-2012 Tηλέφωνο : 2810-392999 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Που έχει και θέση συγγραφής υποχρεώσεων για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΡΟΩΝ -ΕΚΡΟΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 28.000,00 ΕΥΡΩ ΜΕΤΑ ΦΠΑ 23%

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ.: 12 / 2015. Επιτοιχο κλιματιστικό 9ΒΤU 1 Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 24ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 2

Α.Μ.: 12 / 2015. Επιτοιχο κλιματιστικό 9ΒΤU 1 Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 24ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τμήμα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. «Προμήθεια τροχήλατων μεταλλικών κάδων απορριμμάτων με πλαστικό καπάκι χωρητικότητας 1300lt» Προϋπολογισμού 326.815,92

ΜΕΛΕΤΗ. «Προμήθεια τροχήλατων μεταλλικών κάδων απορριμμάτων με πλαστικό καπάκι χωρητικότητας 1300lt» Προϋπολογισμού 326.815,92 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τμήμα Καθαριότητας Πληροφορίες: Γεώργιος Τανούσης Δημαρχίας 30, Τ.Κ. 59200 Τηλ.: 2332350368 Fax : 2332024260 Email: tanousis@naoussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κέρκυρα, 18/ 03 /2014 Αρ. πρωτ. 164 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 13 / 10 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 16049 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 13 / 10 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 16049 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 13 / 10 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 16049 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης Ταχ.Δ/νση : Γάζι Τμήμα Τοπ. Αυτοδ/σης Ταχ.Κώδ. :71414 Τηλέφωνο: 2813-400664 ΚΟΙΝ : Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου»

Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Μελέτης 5010/13 NOMOΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Διακήρυξη Διαγωνισμού Προμήθειας για το έργο: και Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου» Προϋπολογισμός:113.825,00(χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα