ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, Λέσβος Τηλ: Fax:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet."

Transcript

1 ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, Λέσβος Τηλ: Fax: ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Προµήθεια Υδροµέτρων για τις ανάγκες της ΕΥΑΛ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 13/2014 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΟΡΟΙ ΕΥΑΛ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 χωρίς τον Φ.Π.Α. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Άρθρο 1 ο Αντικείµενο της Σ.Υ. Αντικείµενο της ϖαρούσας είναι η ϖροµήθεια Υ ΡΟΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΑΛ ΕΤΟΥΣ 2014, για την αντικατάσταση ϖαλαιών υδροµέτρων ϖου είτε είναι στάσιµα είτε δεν καταγράφουν σωστά καθώς εϖίσης και για νέες υδροληψίες. Η ϖροµήθεια χρηµατοδοτείται αϖό ϖόρους της ΕΥΑΛ (Κωδικός ϖροϋϖολογισµού έτους 2014, Κ.Α : και µε τίτλο «Προµήθεια υδροµέτρων») Η ϖροµήθεια διέϖεται αϖό τις διατάξεις του Ν. 1069/80 (ΦΕΚ-191 Α), «Περί κινήτρων για την ίδρυση Εϖιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αϖοχετεύσεως», του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114 Α ) «Κύρωση Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων», της Υ.Α /93 «Ενιαίος κανονισµός ϖροµηθειών τοϖικής αυτοδιοίκησης» (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αϖοκεντρωµένης ιοίκησης-πρόγραµµα Καλλικράτης». Άρθρο 2 ο Συµβατικά στοιχεία της Προµήθειας-Σειρά ισχύος αυτών Τα συµβατικά τεύχη και στοιχεία της ϖροµήθειας µε βάση τα οϖοία θα γίνει η ανάθεση και η εκτέλεση της ϖροµήθειας είναι κατά σειρά ισχύος, σε ϖερίϖτωση ασυµφωνίας µεταξύ τους τα ϖαρακάτω: 1. Η σύµβαση ϖου θα υϖογραφεί 2. Η ιακήρυξη του ιαγωνισµού 3. Η Τεχνική Έκθεση 4. Η Ειδική Συγγραφή Υϖοχρεώσεων-Τεχνικές Προδιαγραφές 5. Ο Ενδεικτικός Προϋϖολογισµός 6. Η ϖροσφορά του αναδόχου Άρθρο 3 ο Τρόϖος εκτέλεσης της ϖροµήθειας Η ανάθεση της ϖροµήθειας θα γίνει µε ϖρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες ϖροσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή στο σύνολο της ϖροµήθειας -µεταξύ των ϖροσφορών ϖου ικανοϖοιούν τους όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της µελέτης. 1

2 O Ανάδοχος ϖροµηθευτής υϖοχρεούται να ϖαραδώσει τα υλικά µε δική του δαϖάνη (µεταφορά, φορτοεκφόρτωση). Η ϖαράδοση των υδροµέτρων γίνεται στην αϖοθήκη της ΕΥΑΛ (ϖεριοχή ΚΑΡΑ ΤΕΠΕ) τµηµατικά, ανάλογα µε τις αϖαιτήσεις της υϖηρεσίας και σε διάστηµα ενός έτους αϖό την υϖογραφή της σύµβασης. Άρθρο 4 ο Τεχνικές Προδιαγραφές ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ 1 (ΤΠ1) Υ ΡΟΜΕΤΡΑ 1.Γενικά χαρακτηριστικά 1.1. Οι υδροµετρητές θα είναι ταχυµετρικοί, ½ ξηρού τύϖου, αϖλής ριϖής, ευθείας ή µικτής ανάγνωσης Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υδροµετρητών θα ϖρέϖει να ϖληρούν τις Ευρωϖαικές ϖροδιαγραφές και τα ισχύοντα κατασκευαστικά ϖρότυϖα. Α) Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί υδροµετρητές ϖου συµµορφώνονται µε την ϖαλαιότερη Ευρωϖαϊκή οδηγία 75/33/Ε.Ε αρκεί η άδεια κυκλοφορία τους ϖου έχει εκδοθεί σύµφωνα µε την οδηγία αυτή να είναι σε ϖλήρη ισχύ µέχρι και ένα έτος µετά την ηµεροµηνία του διαγωνισµού. Για την ϖερίϖτωση ϖου ϖροσφερθούν υδροµετρητές ϖου συµµορφώνονται ϖλήρως µε την Ευρωϖαϊκή οδηγία 75/33 Ε.Ε, αυτοί ϖρέϖει να είναι Μετρολογικής κατηγορίας C-H/B-V και να ϖληρούν τα κάτωθι: Μήκος: L=110 ή 115 αϖό άκρο σε άκρο (χωρίς ενωτικά) Σϖείρωµα σύνδεσης άκρων: G ¾ Β Πίεση λειτουργίας PN 16 bar Ονοµαστική διατοµή υδροµετρητή : DN 15mm Oνοµαστική ϖαροχή υδροµετρητή: Qn=1,5m3/h B) Εϖίσης γίνονται δεκτοί στο διαγωνισµό υδροµετρητές ϖου συµµορφώνονται ϖλήρως µε την νέα ισχύουσα Ευρωϖαϊκή οδηγία MID 2004/22/Ε.Ε. Μετρολογικής κατηγορίας R160-H/R80-V και να ϖληρούν τα κάτωθι: Μήκος: L=110 ή 115 Μόνιµη ϖαροχή Q3=2,5 m3/h Σϖείρωµα σύνδεσης άκρων: G3/4 Β Ονοµαστική διατοµή υδροµετρητή : DN 15mm Σχέση Q2/Q1=1,6 Σχέση Q4/Q3=1,25 Κλάση θερµοκρασίας T30 Κλάση ϖίεσης MAP 16 Κλάση αϖώλειας ϖίεσης P63 για τη ζητούµενη µόνιµη ϖαροχή Q Για τα υϖόλοιϖα τεχνικά χαρακτηριστικά ϖου δεν αναφέρονται ϖαραϖάνω, οι υδροµετρητές θα είναι σύµφωνοι µε τα ϖρότυϖα κατασκευής ISO4064 ή το νεότερο EN 14154:2005, ανάλογα µε την Ευρωϖαϊκή οδηγία µε την οϖoία συµµορφώνονται. 2

3 2. Ειδικά χαρακτηριστικά 2.1. Οι ϖροµηθευτές θα ϖρέϖει να ϖεριγράφουν ξεκάθαρα στις ϖροσφορές τους τα ϖραγµατικά µετρολογικά χαρακτηριστικά του υδροµετρητή. Ειδικά για την ϖαροχή έναρξης καταγραφής, είναι εϖιθυµητή η µικρότερη δυνατή και σε κάθε ϖερίϖτωση όχι µεγαλύτερη αϖό 5I/h. Η εϖαλήθευση των αναφερόµενων µετρολογικών χαρακτηριστικών είναι δυνατόν να ϖραγµατοϖοιηθεί, εάν κριθεί σκόϖιµο αϖό την υϖηρεσία, σε διαϖιστευµένο αϖό ανεξάρτητο φορέα, εργαστήριο υδροµετρητών της Ελλάδος ή της Ευρωϖαϊκής ένωσης, εϖιλογής της υϖηρεσίας. Η µη εϖαλήθευση των δηλωµένων στην ϖροσφορά µετρολογικών χαρακτηριστικών, συνεϖάγεται αϖοκλεισµό της ϖροσφοράς. 2.2 Οι υδροµετρητές θα χρησιµοϖοιηθούν για τοϖοθέτηση σε ϖαροχές ϖόσιµου νερού και θα ϖρέϖει να είναι κατάλληλοι για το σκοϖό αυτό. Για την ϖιστοϖοίηση της συγκεκριµένης αϖαίτησης, ο ϖροµηθευτής θα ϖροσκοµίσει ϖιστοϖοιητικά καταλληλότητας αϖό αναγνωρισµένους Ευρωϖαϊκούς Οργανισµούς-Φορείς Οι υδροµετρητές θα τοϖοθετηθούν σε οριζόντια ή κατακόρυφη θέση λειτουργίας, καθώς και σε collecter Οι υδροµετρητές κατά τη φάση της αξιολόγησης (δείγµατα) αλλά και κατά την ϖαράδοση (ϖοσότητα ϖαραλαβής), θα συνοδεύονται αϖό τα ϖιστοϖοιητικά δοκιµής τους κατά την αρχική ϖαραγωγή τους Οι ϖροσφερόµενοι υδροµετρητές θα ϖρέϖει να έχουν έγκριση ϖροτύϖου κυκλοφορίας της Ευρωϖαϊκής Ένωσης σύµφωνα µε όσα ϖεριγράφονται στις ϖαραγράφους Α και Β ϖαραϖάνω. Η ϖλήρης έγκριση θα εϖισυναφθεί στην ϖροσφορά στην γλώσσα έκδοσης της καθώς και µετάφραση της στα Ελληνικά, νόµιµα εϖικυρωµένη To υλικό κατασκευής του σώµατος των υδροµέτρων µϖορεί να είναι κατασκευασµένο είτε αϖό συνθετικό υλικό ϖου θα διαθέτει άριστες µηχανικές ιδιότητες και θα ϖληροί τις συνθήκες καταλληλότητας για χρήση σε ϖόσιµο νερό, είτε αϖό ορείχαλκο υψηλής ϖοιότητας Για την ϖερίϖτωση κατασκευής του κελύφους των υδροµετρητών µε κράµα ορείχαλκου, θα ϖρέϖει η ϖεριεκτικότητα σε χαλκό να είναι αϖό 57% έως 75% µε κατάλληλες αναλογίες κασσίτερου, ψευδάργυρου, κλϖ. ώστε να εξασφαλίζονται οι αϖαιτούµενες µηχανικές ιδιότητες. Εϖιθυµητό είναι να φέρει την δυνατόν χαµηλότερη ϖεριεκτικότητα σε µόλυβδο. Σε κάθε ϖερίϖτωση η ϖεριεκτικότητα σε µόλυβδο θα ϖρέϖει να είναι µικρότερη του 2,5% Ο ϖροµηθευτής οφείλει να υϖοβάλει εϖίσηµη χηµική ανάλυση του κράµατος κατασκευής ϖου χρησιµοϖοιεί, αϖό αναγνωρισµένο εργαστήριο ελέγχου. Αναλύσεις αϖό ιδιωτικά µη εϖίσηµα διαϖιστευµένα για την διενέργεια ελέγχων εργαστήρια δεν γίνονται δεκτές. Στην ανάλυση του κράµατος θα φαίνεται µε σαφήνεια η ϖεριεκτικότητα των στοιχείων ϖου αϖαρτίζουν το κράµα καθώς και η κωδική του ονοµασία, η οϖοία θα ϖρέϖει να είναι σύµφωνη µε αυτή ϖου δηλώνεται στην ϖροσφορά. 3

4 2.9. Η ϖλήρωση χυτευτικών ελαττωµάτων, ϖόρων, κλϖ. των ορειχάλκινων τµηµάτων, µε ξένη ύλη ή κόλληση αϖαγορεύεται. (ισχύει µόνο για την ϖερίϖτωση υλικού κατασκευής σώµατος αϖό ορείχαλκο) Στο σώµα των υδροµετρητών θα υϖάρχει ανάγλυφη σήµανση κατεύθυνσης της ροής µε βέλη εϖαρκούς µεγέθους σε µία τουλάχιστον θέση Οι υδροµετρητές ϖρέϖει να φέρουν στο στόµιο εισόδου του νερού φίλτρο κατακράτησης φερτών υλικών για την ϖροστασία του µετρητικού µηχανισµού Όλα τα σϖειρώµατα του σώµατος των µετρητών θα έχουν τις ϖροβλεϖόµενες αϖό τους σχετικούς ϖερί σϖειρωµάτων κανονισµούς ανοχές ϖου θα εξασφαλίζουν οµαλή και ασφαλή κοχλίωση Ο αριθµός σειράς των υδροµετρητών (ϖου θα καθορίζεται αϖό την Υϖηρεσία) θα είναι χαραγµένος ή τυϖωµένος µε έντονα ανεξίτηλα στοιχεία ύψους 4-6mm, τουλάχιστον σε µία θέση, εϖί του καλύµµατος ή σε σταθερή εϖιφάνεια του υδροµετρητή, εύκολα αναγνώσιµη. Θα ϖρέϖει να υϖάρχει εκτύϖωση γραµµωτού κώδικα (barcode) εϖί του καλύµµατος ή εϖί του µετρητικού µηχανισµού για την ανάγνωση της ταυτότητας του υδροµετρητή µέσω οϖτικού αναγνώστη (barcode reader) Η άρθρωση συναρµογής καλύµµατος-ϖερικαλύµµατος µετρητικού µηχανισµού ϖρέϖει να εξασφαλίζει ασφαλή και οµαλή λειτουργικότητα Για την σφράγιση των µετρητών οι ϖροεξοχές ϖου υϖάρχουν στο ϖερίβληµα µετρητικού µηχανισµού για την κοχλίωση του στο σώµα, θα είναι τρυϖηµένες µε διάµετρο 2mm Το υλικό κατασκευής του ϖροστατευτικού του µετρητικού µηχανισµού θα είναι αρίστης ϖοιότητας και κατάλληλου ϖάχους ώστε να αντέχει σε υδραυλική ϖίεση ίση µε την ϖίεση δοκιµής η οϖοία ορίζεται σε PNx1,5(24 bar) Οι υδροµετρητές θα έχουν ϖροεγκατεστηµένη την υϖοδοµή ώστε να µϖορούν µελλοντικά να ενταχθούν σε σύστηµα ασύρµατης ανάγνωσης. Η ένταξη των υδροµετρητών σε σύστηµα ασύρµατης ανάγνωσης θα γίνεται µε την αϖλή ϖροσθήκη ϖαλµοδοτικής ή άλλης διάταξης καταγραφής εϖί του υφιστάµενου υδροµετρητή αϖό το δίκτυο. Οι ϖροµηθευτές ϖρέϖει να υϖοβάλλουν µε την ϖροσφορά τους ϖλήρη και αναλυτικά στοιχεία (τεχνικά φυλλάδια, τεχνική ϖεριγραφή κλϖ) για την αξιολόγηση της δυνατότητας αυτής Σε ϖερίϖτωση µελλοντικής εγκατάστασης ϖαλµοδοτικής διάταξης εϖί των υδροµετρητών εϖιθυµητό είναι να ϖροβλέϖεται ειδικό κάλυµµα ώστε να ϖροστατεύεται το αριθµητήριο ενδείξεων και ο υδροµετρητής να µην µένει εντελώς ακάλυϖτος Οι διατάξεις αϖοµακρυσµένης ανάγνωσης των ενδείξεων ϖου θα τοϖοθετηθούν µελλοντικά εϖί των υδροµετρητών θα ϖρέϖει να αϖοτελούν ενιαία µονάδα (συλλέκτης & ϖοµϖός), χωρίς καλώδια έτσι ώστε να αϖοφεύγονται οϖοιεσδήϖοτε βλάβες ϖου µϖορούν να ϖροκληθούν λόγω της έκθεσης των καλωδίων στο ϖεριβάλλον εγκατάστασης (τρωκτικά, µηχανικές καταϖονήσεις, αστοχία συνδέσεων, κλϖ) Για την άµεση αντίληψη της κίνησης (λειτουργίας) του µηχανισµού και για τη δοκιµή του υδροµετρητή µε ηλεκτρονικό όργανο, θα υϖάρχει 4

5 συµϖληρωµατική διάταξη µε αστερίσκο µε ανακλαστικά στοιχεία, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διεθνείς ϖροδιαγραφές.. Στην ϖροσφορά ϖρέϖει να αναφέρεται σαφώς η σχέση ϖαλµών ανά λίτρο του αστερίσκου Οι υδροµετρητές θα είναι εξοϖλισµένοι µε αντιµαγνητική ϖροστασία, για την αϖοτελεσµατικότητα της οϖοίας ο ϖροµηθευτής θα χορηγήσει ϖλήρη στοιχεία Οι υδροµετρητές θα συνοδεύονται αϖό ορειχάλκινα ενωτικά σύνδεσης (ρακόρ και ουρά). Τα ζητούµενα µήκη των ουρών είναι 37,5 mm για τα υδρόµετρα ½. Τονίζεται ότι όϖου γίνεται αναφορά σε µήκος υδροµέτρου εννοείται το µήκος χωρίς τα ενωτικά. Τα ενωτικά θα συνοδεύονται αϖό τους αντίστοιχους σταγανωτικούς δακτυλίους (φίµϖερ). Το κόστος των ορειχάλκινων ενωτικών σύνδεσης θα ϖρέϖει να έχει υϖολογιστεί στην ϖροσφορά του διαγωνιζόµενου (2 σετ ενωτικών ανά υδροµετρητή). Κάθε σετ ενωτικών θα αϖοτελείται αϖό µία ουρά, ένα ρακόρ και ένα φίµϖερ. Τα ενωτικά θα ϖρέϖει να είναι κατάλληλα για ϖόσιµο νερό Με σκοϖό την ϖροστασία των υδροµετρητών αϖό µη εξουσιοδοτηµένη χρήση θα υϖάρχει ικανοϖοιητική ασφάλεια έναντι σκόϖιµης εϖέµβασης για αλλοίωση της ένδειξης ή βλάβης του µηχανισµού. Για κάθε υδροµετρητή ϖου θα ϖαραδοθεί θα τον συνοδεύουν ϖλαστικές ασφάλειες και για τα δύο ρακόρ του. Οι ϖλαστικές ασφάλειες θα ϖροσαρµόζονται γύρω αϖό το ϖερικόχλιο του ρακόρ, θα σφραγίζουν µε µια αϖλή κίνηση και δεν θα ανοίγουν, ϖαρά µόνο εάν τις καταστρέψουν. Στην ϖερίϖτωση τυχαίας αντιστροφής νερού, οι µετρητές δεν ϖρέϖει να υφίστανται βλάβη ή µεταβολή των µετρολογικών ιδιοτήτων τους Για την ευχερή ανάγνωση των ενδείξεων οι υδροµετρητές θα διαθέτουν αντιθολωτική ϖροστασία (η κάψουλα του καταχωρητή θα είναι αεροστεγώς κλεισµένη IP68) Ο υδροµετρητής θα έχει ειδικά διαµορφωµένη υϖοδοχή ένθετη (ϖου να µην αυξάνει το µήκος τους) στο άκρο εξόδου του, όϖου θα είναι τοϖοθετηµένη ειδική βαλδίδα αντεϖιστροφής, PN 10 atm, compact, µε ελατήριο ανθεκτικό σε οξειδωτική ή διαβρωτική δράση, ενδεικτικού τύϖου ocean, ϖου θα αντικαθίσταται εύκολα, δεν θα ϖαρασύρεται εύκολα αϖό τη ροή του νερού και θα είναι κατασκευασµένη αϖό υλικά υψηλής αντοχής, κατάλληλα για χρήση σε ϖόσιµο νερό. Το κόστος της βαλβίδας αντεϖιστροφής θα ϖρέϖει να έχει υϖολογιστεί στην ϖροσφορά του διαγωνιζόµενου. Η βαλβίδα θα ϖρέϖει να είναι κατάλληλη για χρήση σε ϖόσιµο νερό Ο µηχανισµός του υδροµετρητή µϖορεί να κατασκευασθεί αϖό ϖλαστικά υλικά (POLYMER) αρκεί να ανταϖοκρίνονται άριστα στο σκοϖό για τον οϖοίο ϖροορίζονται Ο µηχανισµός ϖρέϖει να χωρίζεται εύκολα σε κύρια µέρη ϖου θα αϖοτελούν σετ και θα δίνουν την δυνατότητα αντικατάστασης µε αϖλό τρόϖο εϖί τόϖου χωρίς αφαίρεση του µετρητή. Εξαίρεση γίνεται µόνο για το φίλτρο Στην ϖλάκα ενδείξεων του µετρητικού µηχανισµού ή εϖί του ϖερικαλύµµατος, θα ϖρέϖει να αναφέρονται τα ϖροβλεϖόµενα στην οδηγία 75/33 ΕΕ, ή αντίστοιχα της νεότερης MID 2004/22/EU και συγκεκριµένα: Α. Το Εµϖορικό σήµα ή το όνοµα του κατασκευαστή. 5

6 Β. Η µετρολογική κλάση ή η σχέση R. Γ. Η ονοµαστική ϖαροχή (Qn ή Q3) σε m3/h.. Το έτος κατασκευής. Ε. Η µέγιστη ϖίεση λειτουργίας σε bar (PN). Z. Κατάλληλη σήµανση για την ϖιστοϖοιηµένη θέση λειτουργίας σύµφωνα µε το αντίστοιχο ϖρότυϖο. Η. Το σήµα εγκρίσεως ϖροτύϖου ΕΕ Τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά, η ακρίβεια ενδείξεων, τα ανεκτά σφάλµατα, η ϖτώση ϖίεσης, η στεγανότητα, η αντοχή στην ϖίεση και τα χαρακτηριστικά του µετρητικού µηχανισµού θα είναι σύµφωνα µε τους ϖαραϖάνω αναφερόµενους κανονισµούς και οδηγίες Για κατασκευαστικά, κλϖ στοιχεία ϖου δεν αναφέρονται στην ϖαρούσα διακήρυξη ισχύουν τα ϖροβλεϖόµενα αϖό τους ϖαραϖάνω κανονισµούς. 3. Ακρίβεια Ενδείξεων-Μέγιστα ανεκτά σφάλµατα Το µέγιστο ανεκτό σφάλµα στην ακρίβεια µέτρησης µεταξύ της Q2 (µεταβλητής ϖαροχής) συµϖεριλαµβανοµένης και της Q4 (µέγιστης ϖαροχής) δεν θα υϖερβαίνει το +/- 2%. Το µέγιστο ανεκτό σφάλµα στην ακρίβεια µέτρησης στην ϖεριοχή µεταξύ της Qmin συµϖεριλαµβανοµένης και της Q2 εξαιρουµένης (ευαισθησίας) δεν θα υϖερβαίνει το +/- 5%. 4. Αντοχή στη ϖίεση 4.1 Οι υδροµετρητές ϖρέϖει να αντέχουν τη συνεχή ϖίεση του νερού για την οϖοία είναι κατασκευασµένοι (ϖίεση λειτουργίας) χωρίς να ϖαρουσιάζονται ϖροβλήµατα ή ελαττώµατα. Η ϖίεση λειτουργίας θα είναι 16 bar. Κάθε υδροµετρητής ϖρέϖει να αντέξει χωρίς καταστροφή ή εµϖλοκή ϖίεση ίση µε δύο φορές τη µέγιστη ϖίεση λειτουργίας εφαρµοζόµενη εϖί 1 λεϖτό. 4.2 Η αϖώλεια ϖιέσεως η οφειλόµενη στον υδροµετρητή δεν ϖρέϖει να υϖερβαίνει τα 0,25 bar υϖό ονοµαστική ϖαροχή Qn και το 1 bar στην µέγιστη ϖαροχή Qmax. 5. Μετρητικός Μηχανισµός Η διάταξη της ενδείξεως ϖρέϖει να εϖιτρέϖει την εύκολη, ασφαλή και σωστή ανάγνωση του όγκου του µετρούµενου νερού ϖου εκφράζεται σε κυβικά µέτρα. Το καταγραφικό θα έχει την δυνατότητα ϖεριστροφής. 5.1 Ο όγκος ϖροκειµένου για µηχανισµούς ευθείας ανάγνωσης, δίδεται µε την ανάγνωση των διαδοχικών κατά σειρά ψηφίων ϖου εµφανίζονται σε θυρίδες. 5.2 Για µηχανισµούς µεικτής ανάγνωσης, ο όγκος δίδεται µε το συνδυασµό ευθείας και κυκλικής ανάγνωσης όϖου µε ευθεία ανάγνωση θα καταγράφονται τα κυβικά µέτρα (µονάδες, δεκάδες και µονάδες χιλιάδων κυβικών) και στην κυκλική, οι υϖοδιαιρέσεις του κυβικού µέτρου (εκατοντάδες, δεκάδες, µονάδες και δέκατα λίτρων). 5.3 Για όλους τους τύϖους µετρητικών µηχανισµών το µαύρο χρώµα είναι ενδεικτικό των κυβικών µέτρων και των ϖολλαϖλασίων τους. Το κόκκινο χρώµα είναι ενδεικτικό των υϖοδιαιρέσεων του κυβικού µέτρου. 6

7 6. οκιµές 6.1 Η ρύθµιση και η δοκιµή όλων των υδροµετρητών θα γίνει αϖό τον κατασκευαστή στο εργοστάσιο του και σε διαϖιστευµένο εργαστήριο δοκιµών ϖου υϖοχρεούται να διαθέτει (σύµφωνα µε ΕΝ ISO/IEC 17025). Οι σχετικές δαϖάνες των δοκιµών θα συµϖεριλαµβάνονται στην ϖροσφορά του ϖροµηθευτή. Οι ϖαροχές δοκιµής θα είναι τουλάχιστον τρεις (3) και εϖιϖλέον η ρύθµιση στα όρια ακρίβειας. Οι µετρήσεις στις ϖαροχές αυτές θα διενεργούνται µε χαρακτηριστικά (όγκος ή χρόνος) τα οϖοία θα διασφαλίζουν αβεβαιότητα µέτρησης καλύτερη ή ίση µε το 1/10 της µέγιστης εϖιτρεϖόµενης αϖόκλισης στην κάθε ϖαροχή, βάσει του ϖροτύϖου ISO Με κάθε ϖαρτίδα θα ϖαραδίδονται τα αντίστοιχα ϖρωτόκολλα δοκιµών όλων των υδροµετρητών µε τα χαρακτηριστικά της µέτρησης (ϖραγµατική ϖαροχή, θερµοκρασία, όγκος ή χρόνος ή ϖαλµοί ϖερισυλλογής κάθε ϖαροχής δοκιµής) και τις αϖοκλίσεις των υδροµετρητών µε τους αριθµούς σειράς αυτών. Η αϖαίτηση αυτή ισχύει και για τα δείγµατα. 6.3 Οι ϖροµηθευτές, θα υϖοβάλουν µε την ϖροσφορά τους δήλωση όϖου θα αναφέρουν ότι αϖοδέχονται όλες τις αϖαιτήσεις της ϖαρούσας ϖαραγράφου (6). 7. Έλεγχος Παραλαβής 7.1 Ο ϖροµηθευτής υϖοχρεούται να χορηγεί στους εκϖροσώϖους της Υϖηρεσίας κάθε στοιχείο σχετικό µε τους υδροµετρητές αλλά και µε τις τράϖεζες δοκιµών, ϖροκειµένου να διαϖιστωθεί ότι η κατασκευή τους εκτελείται σύµφωνα µε τους όρους της ϖαρούσας τεχνικής ϖροδιαγραφής και των αναφερόµενων ϖροτύϖων. Ανεξάρτητα αϖό τον έλεγχο κατά την ϖαραλαβή, ο ϖροµηθευτής υϖοχρεούται να αντικαταστήσει µε δική του δαϖάνη εντός 5 ηµερών κάθε υδροµετρητή ϖου θα ϖαρουσιάσει κατασκευαστικές αστοχίες ή ατέλειες κατά το χρόνο ισχύος της εγγύησής του. 7.2 Η Υϖηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να αϖοστείλει για έλεγχο δείγµατα αϖό τη ϖαραληφθείσα ϖοσότητα σε ανεξάρτητο διαϖιστευµένο Εργαστήριο Υδροµετρητών για έλεγχο των µετρολογικών τους χαρακτηριστικών. Σε ϖερίϖτωση ϖου θα ϖαρατηρηθεί αστοχία στις δοκιµές έστω και σε έναν υδροµετρητή, θα ενηµερώνεται σχετικά ο ϖροµηθευτής και θα εϖαναλαµβάνεται η διαδικασία ελέγχου στο εργαστήριο µε δαϖάνη του. Σε ϖερίϖτωση εκ νέου αστοχίας έστω και σε έναν υδροµετρητή, θα αντικαθίσταται όλη η ϖοσότητα µε ευθύνη και δαϖάνη του ϖροµηθευτή. 7.3 Οι δοκιµές θα ϖραγµατοϖοιούνται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην σχετική ϖαράγραφο. 7.4 Ο ϖροµηθευτής υϖοχρεούται µε κάθε ϖαρτίδα να ϖαραδίδει τα αντίστοιχα ϖρωτόκολλα δοκιµών όλων των υδροµετρητών µε τα χαρακτηριστικά της µέτρησης (ϖραγµατική ϖαροχή, θερµοκρασία, όγκος ή χρόνος ή ϖαλµοί ϖερισυλλογής κάθε ϖαροχής δοκιµής) και τις αϖοκλίσεις των υδροµετρητών µε τους αριθµούς σειράς αυτών. 7.5 Για την συµµόρφωση των ϖροµηθευτών µε όλες τις αϖαιτήσεις της ϖαρούσας, ϖαραγράφου ϖρέϖει, να υϖοβληθεί δήλωση µαζί µε την 7

8 ϖροσφορά όϖου θα αναφέρεται η ϖλήρης συµµόρφωση µε τις αϖαιτήσεις της συγκεκριµένης ϖαραγράφου (7). 8. Παράδοση µετρητών 8.1.Οι µετρητές θα ϖαραδίδονται σφραγισµένοι σύµφωνα µε τα ϖροβλεϖόµενα θα φέρουν ϖροστατευτικά ϖλαστικά ϖώµατα στα ακροστόµια εισαγωγής-εξαγωγής και να έχουν υϖοστεί την κατάλληλη αντιδιαβρωτική ϖροστασία Οι δαϖάνες των υλικών σφράγισης και βαφής και της σχετικής εργασίας βαρύνουν τον ϖροµηθευτή Κάθε υδροµετρητής θα είναι τοϖοθετηµένος σε κουτί συσκευασίας µε τις ϖλαστικές του ασφάλειες & τα ενωτικά ϖαρεµβύσµατα. 9. Εγγυήσεις Οι υδροµετρητές θα είναι εγγυηµένοι για χρονική διάρκεια οµαλής λειτουργίας τουλάχιστον 5 ετών αϖό την ηµέρα ϖαραλαβής τους. Ο ϖροµηθευτής είναι υϖοχρεωµένος να αντικαταστήσει µε καινούργιο κάθε υδροµετρητή ϖου θα υϖοστεί, εντός του χρόνου εγγύησης, βλάβη ϖου θα οφείλεται σε κατασκευαστική αστοχία ή ϖοιοτική ανεϖάρκειά του. 10. Στοιχεία ϖου ϖρέϖει να υϖοβληθούν µε την ϖροσφορά Ο ϖροµηθευτής µε την ϖροσφορά του θα ϖρέϖει να ϖροσκοµίσει : 10.1 Τεχνικά φυλλάδια ή και ϖλήρη τεχνική ϖεριγραφή των χαρακτηριστικών των ϖροσφερόµενων υδροµετρητών όϖου θα ϖαρουσιάζονται αναλυτικά τα µετρολογικά χαρακτηριστικά και το σηµείο έναρξης καταγραφής των υδροµέτρων. Τα µετρολογικά χαρακτηριστικά θα ϖρέϖει να αφορούν το ϖροσφερόµενο ϖροιόν. Εϖιϖρόσθετα στοιχεία ϖου τεκµηριώνουν τη συµµόρφωση µε τις αϖαιτήσεις της ϖαραγράφου 2 καθώς και: ιάγραµµα της καµϖύλης ϖτώσης ϖιέσεως, σε συνάρτηση µε την ϖαροχή Τη σχέση pulse/lt της διάταξης ηλεκτρονικού ελέγχου (αστερίσκου), για τον ϖροσφερόµενο υδροµετρητή Σχέδια ή ϖαραστάσεις µε τις κατάλληλες τοµές για την αναγνώριση των εξαρτηµάτων Περιγραφή των υλικών κατασκευής για κάθε εϖί µέρους εξάρτηµα του υδροµετρητή Πλήρη και αναλυτικά στοιχεία για τα ρακόρ και τις βαλβίδες αντεϖιστροφής µε τα οϖοία θα ϖιστοϖοιούνται τα χαρακτηριστικά τους (τεχνικά φυλλάδια, κατασκευαστικά σχέδια, αναλυτική τεχνική ϖεριγραφή, κλϖ.) Αναλυτικό φύλλο συµµόρφωσης ϖου θα αϖαντά λεϖτοµερώς σε όλα τα σηµεία των ζητούµενων αϖό τις τεχνικές ϖροδιαγραφές Περιγραφή της δυνατότητας µετατροϖής των υδροµετρητών σε µετρητές αϖοµακρυσµένης ανάγνωσης καθώς και των τύϖων των ϖαλµοδοτών µε τους 8

9 οϖοίους µϖορούν να εξοϖλιστούν (εικονογραφηµένοι κατάλογοι, τεχνική ϖεριγραφή, κλϖ) Εγγύηση του ϖροµηθευτή και του οίκου κατασκευής για την καλή λειτουργία των υδροµετρητών ϖου ϖροσφέρει για ϖέντε (5) χρόνια τουλάχιστον. Στην εγγύηση θα αναφέρεται ρητά ότι ο ϖροµηθευτής είναι υϖοχρεωµένος να αντικαταστήσει µε καινούργιους όλους τους υδροµετρητές στους οϖοίους θα ϖαρουσιαστούν κατασκευαστικές αστοχίες ή ατέλειες εντός του χρόνου εγγύησης Πιστοϖοιητικό (ΑΝΝΕΧ Β) έγκρισης του υδροµετρητή σύµφωνα µε τη νέα Ευρωϖαϊκή Οδηγία MID 2004/22/EΚ ή ϖιστοϖοιητικό έγκρισης σύµφωνα µε την ϖαλαιά οδηγία 75/ Πιστοϖοιητικό (ANNEX D) για το εργοστάσιο κατασκευής του υδροµετρητή σύµφωνα µε τη νέα Ευρωϖαϊκή Οδηγία MID 2004/22/EΚ. Για υδροµετρητές ϖου έχουν έγκριση βάση της ϖαλαιάς οδηγίας 75/33, δεν αϖαιτείται Πιστοϖοιητικό κατά ISO 9001:2008 του εργοστασίου κατασκευής, συναρµολόγησης και δοκιµής των υδροµετρητών Πιστοϖοιητικό καταλληλότητας αϖό αναγνωρισµένους Ευρωϖαϊκούς Οργανισµούς-Φορείς, ότι οι υδροµετρητές ως τελικά ϖροϊόντα ή και τα εϖί µέρους εξαρτήµατα ή υλικά κατασκευής ϖου έρχονται σε εϖαφή µε το ϖόσιµο νερό, καθώς εϖίσης οι στεγανωτικοί δακτύλιοι, ρακόρ & βαλβίδες, είναι κατάλληλα για χρήση σε δίκτυο διανοµής ϖόσιµου νερού.(ϖαρ. 2.7, 2.22, 2.23) 10.9.Πιστοϖοιητικό εϖίσηµα αναγνωρισµένου εργαστηρίου για την αναλυτική χηµική σύσταση του κράµατος κατασκευής των ενωτικών. Στην χηµική ανάλυση θα φαίνεται µε σαφήνεια η ϖεριεκτικότητα των στοιχείων ϖου αϖαρτίζουν το κράµα..(ϖαρ. 2.22) Πιστοϖοιητικό εϖίσηµα αναγνωρισµένου εργαστηρίου για την αναλυτική χηµική σύσταση του κράµατος κατασκευής του κελύφους (για κέλυφος αϖό κράµα ορείχαλκου)(ϖαρ. 2.7, 2.8) Πιστοϖοιητικό διαϖίστευσης του εργαστηρίου δοκιµής των υδροµετρητών, ϖου διαθέτει ο κατασκευαστής, το οϖοίο θα έχει εκδοθεί αϖό εϖίσηµο φορέα διαϖίστευσης της Ευρωϖαϊκής Ένωσης κατά ΕΝ Ο κοινοϖοιηµένος φορέας διαϖίστευσης του εργαστηρίου κατά το ϖρότυϖο ΕΝ ϖρέϖει να ανήκει σε διεθνή οργανισµό διαϖίστευσης εργαστηρίων. ηλώσεις συµµόρφωσης µε το ϖαραϖάνω ϖρότυϖο αϖό αναρµόδιους φορείς δεν γίνονται αϖοδεκτές Ο συµµετέχων ακόµη ϖρέϖει να εϖισυνάψει δήλωση όϖου θα αναφέρεται µε ακρίβεια η τοϖοθεσία της εγκατάστασης του ϖιστοϖοιηµένου εργαστηρίου δοκιµών κατά ΕΝ ISO/IEC 17025, ϖου διαθέτει ο κατασκευαστής, στο οϖοίο διεξάγονται οι δοκιµές και µετρήσεις των ϖροσφερόµενων υδροµετρητών ήλωση στην οϖοία θα αναφέρονται µε σαφήνεια τα στοιχεία του εργοστασίου κατασκευής αλλά και τα στοιχεία του ϖροµηθευτή (Εϖωνυµία, ταχ. ιεύθυνση, Αντικείµενο, κ.λ.ϖ) Υϖεύθυνες δηλώσεις του νόµιµου εκϖροσώϖου του ϖροµηθευτή σύµφωνα µε την ϖαρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όϖως εκάστοτε ισχύει, 9

10 µε θεώρηση γνησίου υϖογραφής, στην οϖοία θα αναφέρονται ότι αϖοδέχεται όλες τις αϖαιτήσεις όϖως ϖεριγράφονται στις ϖαραγράφους 6 & Ένα (1) ϖλήρη και λειτουργικό δείγµα των ϖροσφερόµενων υδροµετρητών, το οϖοίο θα είναι 100% όµοιο µε αυτά ϖου ϖεριγράφονται στην ϖροσφορά του κάθε ϖροµηθευτή και θα συνοδεύεται αϖό τα ρακόρ σύνδεσης και την ασφάλεια. Όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα, ϖεριγραφές, ϖιστοϖοιητικά, κλϖ ϖου θα συµϖεριληφθούν στην ϖροσφορά θα είναι, στην Ελληνική γλώσσα ή στη γλώσσα έκδοσής τους, ϖρωτότυϖα ή φωτοαντίγραφα νόµιµα εϖικυρωµένα, και θα συνοδεύονται αϖαραίτητα αϖό µετάφραση στα Ελληνικά, νόµιµα εϖικυρωµένη. Εξαίρεση γίνεται µόνο για τα τεχνικά σύµβολα και τους τεχνικούς όρους. Ειδικά και µόνο για τα τεχνικά φυλλάδια είναι αϖοδεκτή και η αγγλική γλώσσα. Άρθρο 5 ο - Συµφωνία µε τις τεχνικές ϖροδιαγραφές-τεχνικά στοιχεία ϖροσφοράς Η ΕΥΑΛ διατηρεί το δικαίωµα να ϖραγµατοϖοιήσει οϖοιαδήϖοτε έρευνα ώστε να διασφαλίσει την ικανοϖοίηση των ϖαραϖάνω ϖροδιαγραφών αϖό τα ϖροσφερόµενα υλικά. Κάθε ϖροσφορά θα συνοδεύεται αϖό τα τεχνικά στοιχεία σύµφωνα µε τις αϖαιτήσεις της Τεχνικής Προδιαγραφής. Υλικά ϖου ϖαρουσιάζουν υστέρηση ή αϖοκλίσεις σε σχέση µε την Τεχνική Προδιαγραφή ή τα λειτουργικά τους χαρακτηριστικά, αϖορρίϖτονται και δεν αξιολογούνται. Εϖίσης αϖορρίϖτονται ϖροσφορές µε ασαφή ή ελλιϖή τεχνική ϖροσφορά. Γενικά αϖορρίϖτονται αϖό τον διαγωνισµό υλικά ϖου δεν έχουν εϖίσηµη ϖιστοϖοίηση. Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΥ ΕΥΑΛ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΦΙΝ ΑΝΗΣ ΠΤΥΧ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ ΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΩΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 10

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 3/2013

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 3/2013 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 3/2013 που έχει και θέση συγγραφής υποχρεώσεων για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια Υδρομετρητών DN50, DN40 & DN25

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια Υδρομετρητών DN50, DN40 & DN25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Αγ. Τρύφωνα 14 652 01 Καβάλα Τηλέφωνο 2510 620350 Telefax 2510 620355 Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης Αποχέτευσης Καβάλας Καβάλα 23/3/2015 Αριθ. Πρωτ. 919 Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΑΠΟ ½ ΕΩΣ ΚΑΙ 1 ½ Η Δ.Ε.Υ.Α. Λάρισας γνωρίζοντας το σημαντικό ρόλο που επιτελούν οι υδρομετρητές αναφορικά με την μείωση

Διαβάστε περισσότερα

: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ ΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ. : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : 58.600,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ ΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ. : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : 58.600,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ.: 66 / 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 81.290,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 99.986,70 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

προσκαλεί κάθε ενδιαφερόµενη εταιρεία, να καταθέσει προσφορά σε κλειστό φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται το αντικείµενο της προµήθειας, στην ιεύθυνση:

προσκαλεί κάθε ενδιαφερόµενη εταιρεία, να καταθέσει προσφορά σε κλειστό φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται το αντικείµενο της προµήθειας, στην ιεύθυνση: ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. /ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,.Υ. & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληρ. Χ. Τσελεγκαρίδου ΤΗΛ: 2310-966928 Fax: 2310-283117 Θεσσαλονίκη 15/7/2013 Αρ. πρωτ.: 12063 ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 8/2016 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Τίτλος: «Προμήθεια υδραυλικού υλικού για τις ανάγκες της Δημοτικής. Ενότητας Λεύκτρου του Δήμου Δυτικής Μάνης για το έτος 2016»

ΜΕΛΕΤΗ. Τίτλος: «Προμήθεια υδραυλικού υλικού για τις ανάγκες της Δημοτικής. Ενότητας Λεύκτρου του Δήμου Δυτικής Μάνης για το έτος 2016» Αρ. Μελέτης. 3 Έτος: 2016 ΜΕΛΕΤΗ Τίτλος: «Προμήθεια υδραυλικού υλικού για τις ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας Λεύκτρου του Δήμου Δυτικής Μάνης για το έτος 2016» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 12.160,05 ΦΠΑ 23% 2.796,81

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Σέρρες: ΥΔΡΕΥΣΗΣ -ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Σέρρες: ΥΔΡΕΥΣΗΣ -ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Σέρρες: 16-4-2013 ΥΔΡΕΥΣΗΣ -ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Αρ.Πρωτ:4029 ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 4 Τ.Κ.62123 ΤΗΛ.: 2321083800 FAX: 83862 Α.Φ.Μ.: 090030676 Α ΔΟΥ Αποφ.Δ.Σ.72/2013 Θέμα: Προμήθεια Yδρομέτρων ΕΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια εξοπλισμού χλωρίωσης ΠΟΡΟΙ ΕΥΑΛ ,00 χωρίς τον Φ.Π.Α. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Προμήθεια εξοπλισμού χλωρίωσης ΠΟΡΟΙ ΕΥΑΛ ,00 χωρίς τον Φ.Π.Α. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Προμήθεια εξοπλισμού χλωρίωσης ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ. : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : 19.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ. : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : 19.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνική Έκθεση Ενδεικτικός Προϋπολογισµός Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων -Τεχνικές Προδιαγραφές Σχέδιο ιακήρυξης Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα,9/2/2015 Αρ. Πρωτ. 1639

Αθήνα,9/2/2015 Αρ. Πρωτ. 1639 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ : Παναγιώτα Μυλωνά ΤΗΛ. 210-2144035 ΦΑΞ. 210 2586348 Αθήνα,9/2/2015 Αρ. Πρωτ. 1639 Θέµα: ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες Για τις ανάγκες της Διευθύνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης και προκειμένου να εξασφαλιστούν οι βασικές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 1) ΓΕΝΙΚΑ Τα ορειχάλκινα εξαρτήματα θα χρησιμοποιούνται σε δίκτυα πόσιμου νερού. Τα ορειχάλκινα είδη θα είναι αρίστης κατασκευής από καθαρές πρώτες

Διαβάστε περισσότερα

TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ (ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ, ΖΙΜΠΩ κλπ) ΑΡΘΡΟ 1 ο

TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ (ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ, ΖΙΜΠΩ κλπ) ΑΡΘΡΟ 1 ο TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ (ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ, ΖΙΜΠΩ κλπ) ΑΡΘΡΟ 1 ο ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Τα χυτοσιδηρά τεμάχια θα είναι επιμελημένης κατασκευής,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV 44170000-2: Πλάκες, φύλλα, ταινίες και λεπτά φύλλα σε σχέση µε κατασκευαστικά υλικά

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV 44170000-2: Πλάκες, φύλλα, ταινίες και λεπτά φύλλα σε σχέση µε κατασκευαστικά υλικά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τµήµα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Πληρ.: Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ ΠΙΕΣΗΣ, ΕΞΑΕΡΙΣΤΙ. : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : 29.741,71 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

ΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ ΠΙΕΣΗΣ, ΕΞΑΕΡΙΣΤΙ. : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : 29.741,71 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (ΡΕ) ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΕΙ ΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ. : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : 59.692,40 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (ΡΕ) ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΕΙ ΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ. : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : 59.692,40 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ( ΕΥΑΚ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ( ΕΥΑΚ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. «ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. «ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.- ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ(εκτός πεδίου του ν.3316/2005) & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 70040 / 13-11 2014 ΕΡΓΟ: Προμήθεια Ψυχρού Ασφαλτομίγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 3.ΕΝΤΥΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΕΤΟΥΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 63.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΕΤΟΥΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 63. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ : ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016-2017 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΑΚΗ

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΑΚΗ Ηράκλειο 18 Νοεµβρίου 2011 Αριθµός Πρωτ: Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΑΚΗ Προς κάθε ενδιαφερόµενο Αξιότιµοι κυρία / κύριε, Σας παρακαλούµε να µας αποστείλετε οικονοµική προσφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προµήθεια υλικών για τη συντήρηση-αναβάθµιση ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ δικτύων ύδρευσης για τα έργα αυτεπιστασίας 2015 ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ.Μελέτης:58/6-4-2015 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 15/05/2012 Αρ. πρωτ. : 1171 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια υδρομέτρων Αρ. Τεχνικής έκθεσης : 06/2012 Προϋπολογισμός :

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ήµος Γρεβενών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προµήθεια φρέσκου γάλακτος (έτος 2012) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 36.681,43 Ευρώ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Τεχνικές Προδιαγραφές -Τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2013 K.A.: 10.7134.0002 ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ήµος Νέας Σµύρνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ5ΩΚΩ-ΝΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ. Προµήθεια σάκων απορριµµάτων για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ ΑΠ 1552

ΑΔΑ: ΒΙΚ5ΩΚΩ-ΝΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ. Προµήθεια σάκων απορριµµάτων για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ ΑΠ 1552 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Προµήθεια σάκων απορριµµάτων για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ ΑΠ 1552 ENHMEΡΩΣΗ Ο ήµος Μήλου ενηµερώνει ότι θα προχωρήσει στην προµήθεια σάκων απορριµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 27.866,00 Φ.Π.Α. 23% :6.409,18 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 34.275,18 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια σάκων απορριμμάτων ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Αντικείμενο της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003345171 2015-11-20

15PROC003345171 2015-11-20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η ΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Θεσσαλονίκη: 20-11-2015 ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 13559 «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Αλ. Συµεωνίδη 2

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΞΥΛΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΞΥΛΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΞΥΛΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ " ΑΠ17739 Αρ. Μελέτης: 06/2014 Δ Ι Α Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 17.5.2010 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση 3ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ - ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ.: 22310 60158 FAX : 22310 33945 Αριθ.Πρωτ. 2511 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ. Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος 34100 Χαλκίδα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Μελέτης: 14/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αριθ. Μελέτης: 14/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Προµήθεια Υλικών Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αριθ. Μελέτης: 14/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια υδραυλικών ειδών, που είναι απαραίτητα για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Προµήθεια εµφιαλωµένου νερού για το έτος 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε Φ.Π.Α. ΑΠ 1177 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο ήµος Μήλου ενηµερώνει ότι θα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναού 3 Άργος 212 00 27513-60700 e-mail: dimos@argos.gr Fax: 27510-23506 Άργος : 18/05/2012 Αριθµός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑ ΕΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΙΠΛΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑ ΕΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΙΠΛΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΑΝΑ ΕΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΙΠΛΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ 831009780 Το σύστηµα θα καλύπτει τις βασικές απαιτήσεις του ΕΝ 355 και θα αποτελείται: Από δύο αναδέτες µήκους 1 m ο καθένας οι οποίοι θα καταλήγουν σε άγκιστρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια νωπού χοιρινού κρέατος το οποίο θα χορηγηθεί σε άπορους δηµότες κατά τις ηµέρες των εορτών του Χριστουγέννων 2015 και την προµήθεια αρνίσιου κρέατος

Διαβάστε περισσότερα

14REQ002055606 2014-05-19

14REQ002055606 2014-05-19 Έργο: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 14REQ002055606 2014-05-19 Κωδ.Προϋπ/σµού: ΚΑ 10.7135.0006 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα µελέτη αφορά την Πυρανίχνευσης για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Νοµικού Προσώπου ηµοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» Ο Δήμαρχος Λαρισαίων διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ οικ. έτους 2015

Προμήθεια ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ οικ. έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ «Η ΑΡΤΕΜΙΣ» ΑΡ ΠΡΩΤ:807/3-9-2015 Προμήθεια ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ οικ. έτους 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:1.306,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:1.606,38

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: Προµήθεια Εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών. εκτυπώσεων ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Έργο: Προµήθεια Εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών. εκτυπώσεων ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Έργο: υλικών µηχανογράφησης Κωδ.Προϋπ/σµού: ΚΑ 10-6613 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια Εντύπων και υλικών µηχανογράφησης για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Νοµικού Προσώπου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ ΤΙΜΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Τα καταγραφικά θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να καταγράφουν αδιάλειπτα τιμές παραμέτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ.: ΕΛΚΕ-ΕΣ Υ: 1409 Ηµεροµηνία: 29/05/2012 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Λ. Αλεξάνδρας 196, Αθήνα Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 & Α3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 & Α3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α3 & Α4 Α. ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή, αφορά στην προμήθεια φωτοαντιγραφικού

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης 33/2015 Κ.Α. 20.6672.0002 (4.000,00ΕΥΡΩ)

Αρ. Μελέτης 33/2015 Κ.Α. 20.6672.0002 (4.000,00ΕΥΡΩ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Προμήθεια υλικών συντήρησης κάδων απορριμμάτων CPV 44316000-8 Αρ. Μελέτης 33/2015 Κ.Α. 20.6672.0002

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ ΡΟΜΕΤΡΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ ΡΟΜΕΤΡΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ ΡΟΜΕΤΡΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 71/2014 Μ Ε Λ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ANAKOΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ANAKOΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελέτης: 16 /2015 Αρ. Πρωτ.: 34216/22-06-2015 ΕΡΓΟ: (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ANAKOΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση - Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ " ΑΠ17740 Αρ. Μελέτης: 07/2014 Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Μελέτης : 8π/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Μελέτης : 8π/2015 Αριθ. Μελέτης : 8π/2015 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΕΚ ΨΥΧΡΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 49.943,80 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ Μύκονος,

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Μελέτης :16π/2015 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 69.600,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ Μύκονος,

Διαβάστε περισσότερα

CPV: 39715210-2 Κ.Α.: 70.7135.017

CPV: 39715210-2 Κ.Α.: 70.7135.017 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 81 / 2015 θερµαντικών σωµάτων Γυµνασίου ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.999,80 µε το Φ.Π.Α. CPV: 39715210-2 Κ.Α.: 70.7135.017 ΕΡΓΟ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα µελέτη προϋπολογισµού 20.000,00 µε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ Βόλος, 12/05/2014 Αρ. Πρωτ.5054 ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Πληροφορίες : Ιωάννης Χούσος Π Ρ Ο Σ Κάθε ενδιαφερόμενο Τηλ. 24210 55555 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για την : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελέτης: 51/2014 54566/2014 ΕΡΓΟ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ " Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Δηλαδή διαπιστώθηκε η απαραίτητη ανάγκη προμήθειας :

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Δηλαδή διαπιστώθηκε η απαραίτητη ανάγκη προμήθειας : ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 19/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 15ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ. ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 15ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΗΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 15ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 5. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αρ. Μελέτης: 12 /2013 Έργο:«Προµήθεια υλικών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΠΑΣΚΕΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο ήµος Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813

Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813 ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικών ΤΜΗΜΑ: Προµηθειών, ιαχείρισης Υλικού & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Παχατουρίδου ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 5/ 12/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 38750 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. ηµάρχου: 2892 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ιάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Σάκων αποκομιδής απορριμμάτων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Σάκων αποκομιδής απορριμμάτων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑ:, ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Σάκων αποκομιδής απορριμμάτων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα μελέτη, αφορά στην προμήθεια ανθεκτικών πλαστικών σάκων αποκομιδής απορριμμάτων, για τις ανάγκες των υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προµήθεια ετοίµου σκυροδέµατος 2014. Προϋπολογισµού: 27.497,88 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προµήθεια ετοίµου σκυροδέµατος 2014. Προϋπολογισµού: 27.497,88 σε ΕΥΡΩ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια ετοίµου σκυροδέµατος 2014 ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Προµήθεια ετοίµου σκυροδέµατος 2014 Προϋπολογισµού:

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 9.000.000 ΦΑΚΕΛΩΝ FENETRE» (ENT/Θ/3/1900)

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 9.000.000 ΦΑΚΕΛΩΝ FENETRE» (ENT/Θ/3/1900) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. 3645 Η Eταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ Α.Ε ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΩΛΗΝΩΝ PE, PVC Για ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ και ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΩΛΗΝΩΝ PE, PVC Για ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ και ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΩΛΗΝΩΝ PE, PVC Για ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ και ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ I. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ PVC ή PE 1. Όλα τα υπό προμήθεια υλικά πρέπει να συμμορφώνονται με την Υ.Α. 14097/757/2012,

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ A.B.S ( Υ.Μ.Ε. 28366/2098/06 )»

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ A.B.S ( Υ.Μ.Ε. 28366/2098/06 )» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ A.B.S ( Υ.Μ.Ε. 28366/2098/06 )» Αριθ. Μελέτης: 76/2013 Aρ. Πρωτ. : 80502 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ (ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ, ΖΙΜΠΩ κλπ) ΑΡΘΡΟ 1 ο

TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ (ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ, ΖΙΜΠΩ κλπ) ΑΡΘΡΟ 1 ο TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ (ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ, ΖΙΜΠΩ κλπ) ΑΡΘΡΟ 1 ο ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Τα χυτοσιδηρά τεμάχια θα είναι επιμελημένης κατασκευής,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ Πληροφ.: ΤΣΑΜΙΤΑ Π. ΤΗΛ.: 2221351181 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 45.000,00 ΕΥΡΩ 2012 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη αυτή αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

Σωλήνες Πολυαιθυλενίου για δίκτυα φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως 4barg

Σωλήνες Πολυαιθυλενίου για δίκτυα φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως 4barg ΣΥΝΤΑΞΗ: TMHMA ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Σωλήνες Πολυαιθυλενίου για δίκτυα φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως 4barg ΕΛΕΓΧΟΣ: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΨΩΕ9ΩΗΜ-5ΝΒ ΑΔΑΜ: 16PROC

ΑΔΑ: ΨΩΕ9ΩΗΜ-5ΝΒ ΑΔΑΜ: 16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 10-3-2016 Αριθμός πρωτ. 4268. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.500 συν ΦΠΑ 23%

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.500 συν ΦΠΑ 23% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.500 συν ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. 1/9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια : 16 /6/2015 Αριθμ. Πρωτ/λου: 12230 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια : 16 /6/2015 Αριθμ. Πρωτ/λου: 12230 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Νέα Φιλαδέλφεια : 16 /6/2015 Αριθμ. Πρωτ/λου: 12230 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας "ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΩΝ- " με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ ΠΕ -Α-00007 ΕΚ ΟΣΗ 1η ΦΙΛΜ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 28 ΜΑΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΕΛΙ Α 1. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2 2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 2 3. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιππιάδα, 8-4-2015 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3794 Δ/νση Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Γραφείο Προμηθειών Δ/νση: Πλατεία Γ. Γεννηματά Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εκτός πεδίου ν.3316/2003) & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Πρ. : 36299/2015 ΤΙΤΛΟΣ «Προμήθεια εντύπων, υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ. Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν στο πρωτόκολλο του ήµου Μήλου έως την Παρασκευή, 20/03/2015 και ώρα 14:00.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ. Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν στο πρωτόκολλο του ήµου Μήλου έως την Παρασκευή, 20/03/2015 και ώρα 14:00. Προµήθεια φωτοτυπικού χαρτιού για το έτος 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.500,000 ευρώ (µε ΦΠΑ) Α.Π. 1243 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ο ήµος Μήλου ενηµερώνει τους ενδιαφερόµενους για την προµήθεια σε χαρτί φωτοτυπικού και µε κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. CPV:34300000-0 Μέρη και εξαρτήµατα για αυτοκίνητα οχήµατα και για τους κινητήρες τους

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. CPV:34300000-0 Μέρη και εξαρτήµατα για αυτοκίνητα οχήµατα και για τους κινητήρες τους ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV:34300000-0 Μέρη και εξαρτήµατα για αυτοκίνητα οχήµατα και για τους κινητήρες τους Η παρούσα µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια και τοποθέτηση νέου βενζινοκινητήρα για το µηχάνηµα ρίψης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 4 Ο ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ 4 Ο ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 Ο ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ PICK UP ΧΡΗΣΗ : Ι.Π. 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 19.926,00

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµού: 44.987,00 σε ΕΥΡΩ. Φωτοβολταϊκή Τεχνολογία τύπου LED Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΗΜΟΣ: Χερσονήσου. Προµήθεια Αυτόνοµων Συστηµάτων Φωτισµού µε

Προϋπολογισµού: 44.987,00 σε ΕΥΡΩ. Φωτοβολταϊκή Τεχνολογία τύπου LED Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΗΜΟΣ: Χερσονήσου. Προµήθεια Αυτόνοµων Συστηµάτων Φωτισµού µε ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια Αυτόνοµων Συστηµάτων Φωτισµού µε Φωτοβολταϊκή Τεχνολογία τύπου LED ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 37/2010 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Προς κάθε ενδιαφερόµενο

Προς κάθε ενδιαφερόµενο Ηράκλειο, Τετάρτη, 9 Φεβρουαρίου 2011 Αρ. Πρωτοκόλλου: 108 Προς κάθε ενδιαφερόµενο Αξιότιµοι κυρία / κύριε, Σας παρακαλούµε να µας αποστείλετε οικονοµική προσφορά για την προµήθεια 100 ολωµατικών Σταθµών

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015" Αρ. Μελέτης: 46/2015 Αρ. Διακήρυξη:

Διαβάστε περισσότερα

Είδος και τεχνικά χαρακτηριστικά λαμπτήρων:

Είδος και τεχνικά χαρακτηριστικά λαμπτήρων: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, ΕΤΟΥΣ 2015

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, ΕΤΟΥΣ 2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα 23/04/2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ.πρωτ.: 54 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα 23/04/2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ.πρωτ.: 54 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ανακοίνωση συγκ.προσφ.πλακών γείωσης (Δ.3004.2015).doc ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΔΑΜ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα 23/04/2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ.πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Διακήρυξη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Διακήρυξη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Διακήρυξη ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:129505 Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου αποφασίζει και διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 1-10-2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Λένη Σοφία, Διπλ. Πολιτικός Μηχ. Ταχ.Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα Τηλ.: 210-529 4910 Fax: 210-529

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η παρούσα Μελέτη αφορά την και θα καλύψει ανάγκες όλων των υπηρεσιών του ήµου. Η προµήθεια περιλαµβάνει άδειες χρήσης για την τελευταία έκδοση του πακέτου λογισµικού Word, PowerPoint,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 27 /10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 21606 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 27 /10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 21606 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια: 27 /10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 21606 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας < ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ( SOFTWARE) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ: 22420222044, Φάξ:2242049507 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα