Σηµαντικά σηµεία της τεκµηρίωσης και αξιολόγησης των προγραµµάτων εργασίας µε άντρες δράστες ενδοοικογενειακής βίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σηµαντικά σηµεία της τεκµηρίωσης και αξιολόγησης των προγραµµάτων εργασίας µε άντρες δράστες ενδοοικογενειακής βίας"

Transcript

1 WWP Work with Perpetrators of Domestic Violence in Europe Daphne II Project Σηµαντικά σηµεία της τεκµηρίωσης και αξιολόγησης των προγραµµάτων εργασίας µε άντρες δράστες ενδοοικογενειακής βίας ΠΡΟΛΟΓΟΣ Version 1.1 Το έγγραφο αυτό αποτελεί περισσότερο µια συλλογή σηµαντικών απόψεων που αφορούν στην τεκµηρίωση και αξιολόγηση της εργασίας µε δράστες παρά µια δοµηµένη κατευθυντήρια γραµµή. Έχει αναπτυχθεί ως έγγραφο εργασίας του προγράµµατος «Εργασία µε ράστες Ενδοοικογενειακής Βίας στην Ευρώπη» (Work with perpetrators of domestic violence in Europe), που τρέχει στα πλαίσια του προγράµµατος Daphne II της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το 2006 έως το Στόχος του είναι να δώσει έναυσµα στα προγράµµατα να εισάγουν και / ή να βελτιώσουν τα µέτρα τεκµηρίωσης και αξιολόγησης τους. Το έγγραφο αυτό χωρίζετε σε πέντε µέρη. Μετά από άλλα δύο µέρη γενικού περιεχοµένου που αφορούν στο σκοπό και σε κάποιες βασικές αρχές τεκµηρίωσης, ακολουθεί πιο λεπτοµερής περιγραφή των σηµαντικών σηµείων τεκµηρίωσης και αξιολόγησης για τρία τυπικά στάδια των προγραµµάτων δραστών: εισαγωγή, θεραπεία και αποτέλεσµα. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Οι παροχείς υπηρεσιών για άντρες δράστες ενδοοικογενειακής βίας αναλαµβάνουν µια ηθική δέσµευση απέναντι στα θύµατα (γυναίκες και παιδιά), στην κοινωνία, στους χρηµατοδότες και στους πελάτες τους ότι το πρόγραµµά τους παρέχει βοήθεια µε σκοπό την αποφυγή περαιτέρω βίας εις βάρος των γυναικών. Η τεκµηρίωση της εργασίας µε δράστες αποτελεί τη βάση για την εξασφάλιση ποιότητας και την απεικόνιση της διαδικασίας, για την εκτίµηση κινδύνου και το σχεδιασµό ασφάλειας, για τον υπολογισµό αποτελεσµάτων και την ανάπτυξη του προγράµµατος και βοηθάει στην εξασφάλιση λήψης ευθυνών και διαφάνειας. Με απλά λόγια, η τεκµηρίωση της εργασίας µε δράστες σηµαίνει συστηµατική περιγραφή του µε ποιόν γίνετε η εργασία, πώς γίνετε και ποιο είναι το αποτέλεσµά της. Κάθε πρόγραµµα πρέπει να επιλέξει το βαθµό τεκµηρίωσης της εργασίας του. Αυτό εξαρτάται πρωταρχικά από την πρόθεση της τεκµηρίωσης και επιπλέον από τις απαιτήσεις των επαγγελµατικών πρότυπων και των χρηµατοδοτών καθώς και από τους διαθέσιµους πόρους. Σας συστήνουµε να λαµβάνετε υπόψη το παρακάτω σηµείο τεκµηρίωσης το οποίο υπηρετεί ελαφρώς διαφορετικούς σκοπούς: Η τεκµηρίωση αποτελεί τη βάση των περισσότερων µέτρων εξασφάλισης ποιότητας. Βοηθά τους υπεύθυνους να έχουν µια εικόνα της διαδικασίας και να βλέπουν τις αλλαγές στη συµπεριφορά και τη στάση του πελάτη. ιευκολύνει επίσης την ενηµέρωση του πελάτη σχετικά µε την διαδικασία, π.χ. στην συνεδρία αξιολόγησης. Η τεκµηρίωση είναι απαραίτητη για τη διοργανική συνεργασία, δηλ το συντονισµό όλων των οργανισµών που αποτελούν κοµµάτι της παρέµβασης σε κάθε ξεχωριστή περίπτωση. Βοηθάει τους υπεύθυνους να καταρτίσουν συγκεκριµένα σχέδια θεραπείας σύµφωνα µε τις πληροφορίες που συγκεντρώνονται κατά το στάδιο εισαγωγής και να προσαρµόσουν τα σχέδια αυτά στην πορεία του προγράµµατος. Η ανάλυση των πληροφοριών τεκµηρίωσης που συγκεντρώνονται κατά το στάδιο εισαγωγής και κατά τη διάρκεια της εργασίας στηρίζουν την αναγνώριση των κινδύνων για περαιτέρω βία και βοηθούν στο σχεδιασµό υποστήριξης και ασφάλειας. Στόχος του υπολογισµού αποτελεσµάτων είναι να ελέγχει αν το πρόγραµµα πετυχαίνει τους στόχους του (κυρίως τη µείωση της βίας και την αύξηση της ασφάλειας του θύµατος). Η τεκµηρίωση των συµπεριφορών και στάσεων του πελάτη κατά τα διάφορα στάδια του προγράµµατος (εισαγωγή, διαδικασία κ.τ.λ.) και η σύγκρισή αυτών βοηθά στην αναγνώριση και απόδειξη των αλλαγών στη συµπεριφορά και στάση του πελάτη κατά την ολοκλήρωση του 1

2 WWP Work with Perpetrators of Domestic Violence in Europe Daphne II Project προγράµµατος. Η τεκµηρίωση βοηθά επίσης τα προγράµµατα να βελτιώσουν την εργασία τους εντοπίζοντας λάθη και δυσκολίες, ενώ αποτελεί τη βάση της ανάπτυξης και αλλαγής του προγράµµατος. Η τεκµηρίωση της εργασίας µε δράστες βοηθά στη διασφάλιση διαφάνειας και συνεπώς στην υπευθυνότητα του προγράµµατος απέναντι στα θύµατα βίας, στην κοινωνία γενικά και στους χρηµατοδότες του ειδικά. Μόνο µε προσεκτική τεκµηρίωση της εργασίας και των αποτελεσµάτων της µπορούν τα προγράµµατα δραστών να συγκριθούν µεταξύ τους και µε άλλες επιλογές παρέµβασης στην ενδοοικογενειακή βία ως βάση των αποφάσεων πολιτικής. Τέλος, η τεκµηρίωση των µεταβλητών των πελατών (π.χ.: κοινωνικοδηµογραφικές, προσωπικότητα, µορφές και σοβαρότητα της βίας), των µεταβλητών της διαδικασίας (π.χ.: παρακολούθηση, συµµετοχή) και των µεταβλητών αποτελέσµατος (π.χ.: µείωση της βίας ) αποτελεί σηµαντική βάση έρευνας πάνω στους δράστες ενδοοικογενειακής βίας και τα προγράµµατα θεραπείας τους. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ o Συστηµατικός σχεδιασµός και χρηµατοδότηση: Η τεκµηρίωση ως κοµµάτι της εργασίας θα πρέπει να σχεδιάζετε συστηµατικά και οι κατάλληλοι πόροι θα πρέπει να εκχωρούνται σε αυτήν. Η τεκµηρίωση και η αξιολόγηση θα πρέπει να χρηµατοδοτούνται ως αναπόσπαστα τµήµατα των προγραµµάτων δραστών. Είναι σηµαντικό να συλλέγονται επιπλέον δεδοµένα από διαφορετικές πηγές: δράστης, σύντροφος (νυν, πρώην, νέα), παιδιά, αστυνοµία, σύστηµα κανόνων δικαίου, κοινωνικές υπηρεσίες, κ.τ.λ. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να σηµειώνεται η πηγή δεδοµένων και να λαµβάνονται υπόψη οι κανονισµοί της χώρας περί την προστασία δεδοµένων. o Τυποποίηση: Είναι χρήσιµο τα προγράµµατα να συλλέγουν πληροφορίες µε τυποποιηµένα όργανα και µορφές έτσι ώστε να διασφαλίσουν την συλλογή των ίδιων πληροφοριών από κάθε πελάτη. Η χρήση τυποποιηµένων οργάνων επιτρέπει επίσης τη σύγκριση των πληροφοριών µεταξύ διαφορετικών προγραµµάτων και διευκολύνει την έρευνα. o Εµπιστευτικότητα και νοµικές πτυχές: Τα συγκεντρωµένα δεδοµένα θα πρέπει να αντιµετωπίζονται µε εχεµύθεια και θα πρέπει να καταγράφονται µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι προσβάσιµα µόνο στους εργαζόµενους οι οποίοι εµπλέκονται µε την πραγµατική εργασία µε τους δράστες. Κάθε µορφή τεκµηρίωσης και ανταλλαγής πληροφοριών µε άλλους επαγγελµατίες (π.χ. υπηρεσίες υποστήριξης θυµάτων) θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε τους κανονισµούς της χώρας περί της προστασίας δεδοµένων. Ανάλογα µε το εθνικό δίκαιο, οι συµµετέχοντες θα πρέπει να ενηµερώνονται σχετικά µε την αποθήκευση και επεξεργασία των συγκεντρωµένων πληροφοριών, την εχεµύθεια και τους περιορισµούς της καθώς και σχετικά µε το δικαίωµά πρόσβασης και απόρσυσης των πληροφοριών. Όλες οι συµφωνίες θα πρέπει να περιλαµβάνονται σε ένα έγγραφο µε συγκατάθεση κατόπιν ενηµέρωσης όπως ένα συµβόλαιο υπογεγραµµένο από τον συµµετέχοντα και τον υπεύθυνο. ΣΤΑ ΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Στόχοι της τεκµηρίωσης κατά το στάδιο εισαγωγής Η συστηµατική τεκµηρίωση των πληροφοριών που συλλέγονται στο στάδιο εισαγωγής ενός προγράµµατος δραστών µπορεί να εξυπηρετεί τους ακόλουθους στόχους: 2

3 WWP Work with Perpetrators of Domestic Violence in Europe Daphne II Project o αξιολόγηση της καταλληλότητας ενός άντρα για το πρόγραµµα, o επικοινωνία και συντονισµός (µε τους συµµετέχοντες, τις νυν και πρώην συντρόφους τους, τις υπηρεσίες υποστήριξης θυµάτων, τον οργανισµό / ίδρυµα που έκανε την παραποµπή ή άλλες εµπλεκόµενες υπηρεσίες / επαγγελµατίες κ.τ.λ.), o σχεδιασµός θεραπείας και παραποµπή σε άλλες υπηρεσίες (π.χ. θεραπεία από αλκοολισµό / ναρκωτικά, ψυχική υγεία, κοινωνικές υπηρεσίες, κ.τ.λ.) εάν κρίνετε απαραίτητο, o εκτίµηση κινδύνου και σχεδιασµό ασφάλειας για την σύντροφο του πελάτη, o υπολογισµός αποτελέσµατος / εσωτερική αξιολόγηση της εργασίας, o ανάπτυξη του προγράµµατος, πηγές για έρευνα και εξωτερική αξιολόγηση. Βασικοί τοµείς τεκµηρίωσης Οι βασικοί τοµείς τεκµηρίωσης κατά το στάδιο εισαγωγής περιλαµβάνουν τα ακόλουθα: πληροφορίες επικοινωνίας του συµµετέχοντα και της (πρώην και / ή νυν) συντρόφου του Για λόγους ασφάλειας οι πληροφορίες αυτές µπορούν να αποθηκεύονται σε ξεχωριστό φάκελο ή µέρος. πληροφορίες επικοινωνίας άλλων σχετικών υπηρεσιών / επαγγελµατιών που παρακολουθούν τον συµµετέχοντα και / ή την σύντροφο του o υπηρεσία παραποµπής, υπηρεσία υποστήριξης θυµάτων, κ.τ.λ. κοινωνικοδηµογραφικές πληροφορίες και πληροφορίες για την παρούσα οικογενειακή κατάσταση o ηλικία, εθνική καταγωγή / πολιτιστικό υπόβαθρο, εκπαίδευση, επάγγελµα, επαγγελµατική κατάσταση, εισόδηµα / οικονοµική κατάσταση, παρούσα στέγη και συνθήκες διαβίωσης o διάρκεια, ποιότητα και δυναµική της παρούσας σχέσης του ζευγαριού, της κατάστασης στέγασης, των παιδιών: υπάρχει κακοποίηση εις βάρος τους ή είναι µάρτυρες της βίας; κ.τ.λ. πληροφορίες σχετικά µε το είδος, µέγεθος και τον αντίκτυπο της βίας o εις βάρος ποιού (συντρόφου / πρώην συντρόφου, παιδιών, άλλων µελών της οικογένειας, άλλων) o ιστορικό της βίας στην σχέση (πότε ξεκίνησε;, αλλαγές, το πρώτο, το χειρότερο, το πιο συνηθισµένο, το πιο πρόσφατο περιστατικό, κ.τ.λ.) o είδη βίας (σωµατική, ψυχολογική, σεξουαλική, κ.τ.λ.) o συγκεκριµένες πράξεις βίας o συχνότητα, σοβαρότητα και συνέπειες της βίας πληροφορίες σχετικά µε τη νοµική κατάσταση και την επαφή του συµµετέχοντα µε ποινικό σύστηµα κανόνων δικαίου o παρακολουθεί το πρόγραµµα έπειτα από εντολή δικαστηρίου / παραποµπή οργανισµού; o φάκελος στην αστυνοµία, ποινές, προστατευτικά µέτρα, γονική µέριµνα και / ή κανονισµοί επισκέψεων, αναστολή, προηγούµενες καταδίκες κ.τ.λ. πληροφορίες σχετικά µε το υπόβαθρο της οικογένειας καταγωγής o πληροφορίες σχετικά µε οικογενειακές σχέσεις, ειδικά περιπτώσεις βίας και κακοποίησης ως µάρτυρας στην οικογένεια καταγωγής και σχετικά µε άλλα σηµαντικά προβλήµατα όπως ο αλκοολισµός και άλλες σηµαντικές ασθένειες 3

4 WWP Work with Perpetrators of Domestic Violence in Europe Daphne II Project πληροφορίες σχετικά µε ψυχικά και άλλα παρόµοια προβλήµατα υγεία καθώς και προηγούµενες και / ή τρέχουσες αγωγές / θεραπείες γι αυτά o συµπεριλαµβανοµένης παρούσας θεραπευτικής αγωγής o συγκεκριµένα: πληροφορίες σχετικά µε τη χρήση αλκοόλ και άλλων ουσιών πληροφορίες σχετικά µε την αρχική απαίτηση του συµµετέχοντος και τα κίνητρα του για αλλαγή / για παρακολούθηση πληροφορίες σχετικά µε το επίπεδο ανάληψης ευθύνης του άντρα για τις πράξεις βίας και για τις επιπτώσεις αυτών, καθώς και το πώς εξηγεί και που αποδίδει τη χρήση βίας τεκµηρίωση της εκτίµησης κινδύνου o ιδανικό θα ήταν η εκτίµηση κινδύνου να περιλάµβανε πληροφορίες σχετικά µε τον συµµετέχοντα, την (πρώην) σύντροφο του και άλλες πηγές όπως φάκελος στην αστυνοµία, προηγούµενες καταδίκες κ.τ.λ. (µπορούν να χρησιµοποιούνται τυποποιηµένα όργανα εκτίµησης κινδύνου). Το πρόγραµµα είναι υπεύθυνο για την επιλογή των κατάλληλων οργάνων και µέσων εκτίµησης κινδύνου. Θα πρέπει να χρησιµοποιούνται οι συγκεντρωµένες πληροφορίες από άλλες πηγές (νυν / πρώην / νέα σύντροφο, υποστήριξη θυµάτων, ποινικοί φάκελοι κ.τ.λ.) εάν είναι διαθέσιµες. σχέδιο θεραπείας βασισµένο σε όλες τις παραπάνω πληροφορίες o οι πιο σηµαντικοί στόχοι και βήµατα της θεραπείας θα πρέπει να καταγράφονται συµπεριλαµβανοµένων πιθανών παραποµπών σε άλλες υπηρεσίες έτσι ώστε να καλύπτονται πιθανές συντρέχουσες ανάγκες του συµµετέχοντα συµβόλαιο ή συµφωνία µεταξύ των υπεύθυνων και του συµµετέχοντα, το οποίο µπορεί να περιλαµβάνει: o βασικούς κανόνες του προγράµµατος (παρακολούθηση, συνέπεια, νηφαλιότητα, κ.τ.λ.) o περιορισµένη εµπιστευτικότητα / υποχρέωση ενηµέρωσης των αρχών σχετικά µε κινδύνους εις βάρος άλλων o συµφωνία για επικοινωνία µε την (πρώην) σύντροφο και άλλες υπηρεσίες που παρακολουθούν τον άντρα o µη χρήση βίας έντυπο το οποίο δίνεται στους συµµετέχοντες κατά το στάδιο εισαγωγής του προγράµµατος Σηµαντική σηµείωση: Όποιες αλλαγές στις πληροφορίες που καταγράφηκαν στο στάδιο εισαγωγής παρουσιάστηκαν σε αργότερα στάδια του προγράµµατος θα πρέπει να καταγράφονται και θα πρέπει να γίνονται οι κατάλληλες προσαρµογές στο σχέδιο θεραπείας, λαµβάνοντας ειδικά υπόψη τις αλλαγές στον κίνδυνο βίας και τα αντίστοιχα µέτρα ασφάλειας. ΣΤΑ ΙΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ: Το στάδιο θεραπείας αναφέρεται στη συνεχή εργασία µε τον άντρα κατά την παρακολούθηση του σχετικού προγράµµατος / προγραµµάτων και στην υποστήριξη που παρέχεται στην σύντροφο / πρώην σύντροφο του. 4

5 WWP Work with Perpetrators of Domestic Violence in Europe Daphne II Project Σηµαντικά σηµεία: Χρήσιµη είναι µια συνεχής διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης. Ο άντρας θα πρέπει να συµπληρώσει ένα δοµηµένο ερωτηµατολόγιο / µια φόρµα αξιολόγησης στο τέλος κάθε ενότητας / συνεδρίας. Και οι υπεύθυνοι θα πρέπει να καταγράφουν την πορεία της ενότητας, τη σχέση της µε τα µέλη της οµάδας κ.τ.λ. Η τεκµηρίωση αυτή θα πρέπει να χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε την τεκµηρίωση των ανθρώπων που επικοινωνούν µε την σύντροφο σε µια προσπάθεια να υπάρχει µια ολοκληρωµένη εικόνα της διαδικασίας. Η τεκµηρίωση αυτή θα πρέπει να αξιολογείται εσωτερικά και εξωτερικά έτσι ώστε να υπάρχει συνεχής αναθεώρηση της διαδικασίας. Σηµεία της τεκµηρίωσης κατά το στάδιο διαδικασίας µπορούν να είναι (ως ατελής λίστα): - παρακολούθηση (παρουσία) - συνεργασία (ενεργή ή όχι) - επιπλέον πράξεις βίας - βασικά γεγονότα της ζωής - χωρισµός από την σύντροφο κατά τη διάρκεια παρακολούθησης - επιπλέον επαφές του άντρα µε την αστυνοµία - αλλαγή διεύθυνσης, τηλεφώνου - διαδικασία και πρόοδος συµπεριλαµβανοµένων των αλλαγών στα κίνητρα (αναφερόµενα από τον πελάτη ή αν γίνετε από την σύντροφο / πρώην σύντροφο) o βαθµοί o προβλήµατα o προσπάθειες, επιτυχίες - εργασίες στο σπίτι - πρόωρες αποχωρήσεις ΣΤΑ ΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Η υπευθυνότητα, η εξασφάλιση ποιότητας και ο υπολογισµός αποτελεσµάτων αποτελούν κεντρικές εισηγήσεις για κάθε πρόγραµµα (σύγκρινε Εισαγωγή). Με τη συστηµατική τεκµηρίωση σε όλα τα στάδια των προγραµµάτων δραστών µπορεί να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο υπευθυνότητας και εξασφάλισης ποιότητας της εργασίας. Το επίκεντρο του σταδίου αποτελέσµατος είναι η ανάλυση των αλλαγών του πελάτη. Υπάρχουν κάποιες χρήσιµες διαδικασίες υπολογισµού αποτελεσµάτων οι οποίες µπορούν να βοηθήσουν τους υπεύθυνους στο να καθορίσουν εάν το πρόγραµµά τους έχει επιτυχία στην επίτευξη των στόχων του. Κάθε πρόγραµµα δραστών θα πρέπει να πραγµατοποιεί σε ένα ελάχιστο επίπεδο µια εσωτερική αξιολόγηση η οποία θα πρέπει να περιλαµβάνει: Συνέντευξη του άντρα και της συντρόφου (νυν, πρώην, νέα) σχετικά µε το αν είναι ευχαριστηµένοι µε το πρόγραµµα. Έµειναν ευχαριστηµένοι µε τις αλλαγές που έγιναν στον άντρα; Ποια ήταν κατά την αντίληψή τους τα πιο σηµαντικά στοιχεία του προγράµµατος; Αισθάνεται η σύντροφος ασφάλεια; Υπάρχουν αλλαγές στην ποιότητα ζωής; Ποιες δεξιότητες και ιδέες µεσολάβησαν κατά την άποψή τους και πέτυχαν αλλαγές στο επίπεδο της κακοποίησης; 5

6 WWP Work with Perpetrators of Domestic Violence in Europe Daphne II Project Τέτοια ερωτήµατα µπορούν να βοηθήσουν τους υπεύθυνους να κατανοήσουν τι πηγαίνει σωστά στο πρόγραµµα. Ακριβείς στατιστικές σχετικά µε τον αριθµό παραποµπών (βλέπε κεφάλαιο «Βασικοί τοµείς τεκµηρίωσης»), αριθµός αντρών που έχουν γίνει δεκτοί για θεραπεία, αριθµός των αντρών που ολοκλήρωσαν και αυτών που δεν ολοκλήρωσαν το πρόγραµµα καθώς και αριθµός παρουσιών. Προφανώς δεν θα εφαρµοστούν όλα όσα αναφέρονται παραπάνω σε µια και µοναδική αξιολόγηση των προγραµµάτων. Είναι σηµαντικό οι στόχοι της θεραπείας να έχουν καθοριστεί ξεκάθαρα από την αρχή (π.χ. στο σχέδιο θεραπείας). Συνήθως οι κύριοι στόχοι της θεραπείας είναι να σταµατήσει η σωµατική βία και να µειωθεί όλη η σειρά βάναυσων και δεσπόζουσων συµπεριφορών. Ένας δευτερεύων στόχος είναι να παρέχει στους άντρες εναλλακτικές της κακοποίησης οι οποίες τους ενθαρρύνουν να µοιράζονται την εξουσία και να παίρνουν κοινές αποφάσεις σε µια σχέση αµοιβαίου σεβασµού. Υπάρχουν πολλοί λόγοι, βασισµένοι σε στοιχεία, αποφυγής στήριξης µόνο σε κλινικές συνεντεύξεις ως µοναδικό τρόπο αξιολόγησης. Για το λόγο αυτό συνιστούµε τη χρήση ερωτηµατολόγιων αυτό-αναφοράς (πελάτης και σύντροφος του πελάτη) για τη συµπλήρωση των κλινικών συνεντεύξεων, όποτε αυτό είναι δυνατό. Ιδιαίτερα οι συνεντεύξεις µε τις συντρόφους των πελατών αποτελούν ισχυρό δείκτη των αλλαγών του πελάτη. Επιπλέον υπάρχει πλήθος τυποποιηµένων µέτρων τα οποία έχουν αποδειχθεί χρήσιµα στη µέτρηση αποτελέσµατος των προγραµµάτων δραστών. Εάν η συµµετοχή στην αξιολόγηση αποτελεί υποχρεωτικό κοµµάτι του προγράµµατος για τους άντρες, τότε η συναίνεση έπειτα από ενηµέρωση δεν θα είναι πρόβληµα. Έρευνες δείχνουν ότι δράστες ενδοοικογενειακής βίας συχνά αναφέρουν πολύ απρόθυµα παρούσα και / ή παρελθούσα βία καθώς και σχετικές πληροφορίες. Επιπλέον δευτερεύουσες αναφορές σχετικά µε τη συµπεριφορά των αντρών, συµπεριλαµβανοµένων των συνεντεύξεων µε τα θύµατα αποτελούν χρήσιµες πηγές πληροφοριών. Για το λόγο αυτό τα προγράµµατα δραστών θα πρέπει να συνεργάζονται στενά µε υπηρεσίες γυναικών που παρέχουν υποστήριξη και ενδυνάµωση σε θύµατα. Η συνέντευξη των θυµάτων θα πρέπει να γίνετε µε δοµηµένες συνεντεύξεις και τυποποιηµένα µέτρα για την συλλογή πληροφοριών που αφορούν στη συµπεριφορά του άντρα µε συστηµατικό και χρονικά αποδοτικό τρόπο. Επιπλέον πληροφορίες θα πρέπει να παρέχονται και από τα παιδιά (του πελάτη και της συντρόφου), την αστυνοµία ή δικαστικούς επιµελητές ή από άλλους εµπλεκόµενους οργανισµούς. Οι αξιολογήσεις αποτελεσµάτων θεραπείας ασχολούνται µε τη µέτρηση της αλλαγής του κάθε συµµετέχοντα µέσα στο χρόνο, για παράδειγµα µεταξύ του χρόνου Α (πριν τη θεραπεία), χρόνου Β (µετά τη θεραπεία) και χρόνου Γ (στη µεταπαρακολούθηση). Έτσι, τα ίδια µέτρα που χρησιµοποιούνται στο στάδιο εισαγωγής (πριν τη θεραπεία) µπορούν να χρησιµοποιηθούν και σε αργότερα στάδια. Το σχέδιο αυτό συχνά ονοµάζεται σχέδιο «προ- και µέτα-θεραπείας». Εφαρµόζεται συχνά σε εσωτερικές αξιολογήσεις προγραµµάτων θεραπείας. Επιτρέπει στον υπεύθυνο αξιολόγησης να συγκρίνει την προ- και µέτα-θεραπευτική κατάσταση των πελατών. Τα αποτελέσµατα τυποποιηµένων µέτρων συγκρίνονται στατιστικά σε διαφορετικούς χρόνους για κάθε δράστη. Επειδή συµφέρει χρονικά αλλά και όσον αφορά τις προσπάθειες που γίνονται για την αξιολόγηση, κάποια µεταβλητή αυτής της διαδικασίας µπορεί να εµπεριέχεται στα πλαίσια ενός προγράµµατος, παρόλο που έχει ένα µεγάλο µειονέκτηµα. Η βελτίωση των πελατών µεταξύ του χρόνου Α και Β δεν µπορεί να αποδοθεί στην ίδια τη θεραπεία. 6

7 WWP Work with Perpetrators of Domestic Violence in Europe Daphne II Project Εναλλακτικές ερµηνείες είναι δυνατές (επίδραση της δικαστικής έρευνας και τιµωρία ή σηµαντικές αλλαγές στη ζωή όπως επαγγελµατικές ή αλλαγές της οικογενειακής κατάστασης). Κάποια γενικά χαρακτηριστικά που βελτιώνουν την ποιότητα του υπολογισµού αποτελέσµατος και αξιολόγησης είναι: 1. Σαφής περιγραφή του περιεχοµένου του προγράµµατος και των µεθόδων παρακολούθησης όσον αφορά στο αν το περιεχόµενο του προγράµµατος καλύπτεται κατά τη διάρκεια ενός συγκεκριµένου προγράµµατος. 2. Σαφής περιγραφή των στόχων των αποτελεσµάτων και των στόχων της θεραπείας καθώς και συγκεκριµένων µέτρων και για τα δύο είδη στόχων. 3. Περιγραφή των προσόντων των πελατών συµπεριλαµβανοµένων των πληροφοριών όπως προηγούµενες καταδίκες, ιστορικό βίας, δηµογραφία, διαταραχές προσωπικότητας, κίνητρα και επίπεδο άρνησης. 4. Σαφής περιγραφή της βίας συµπεριλαµβανοµένης της σεξουαλικής και ψυχολογικής κακοποίησης. 5. Συµπερίληψη πληροφοριών από την (πρώην) σύντροφο (ποιότητα ζωής και χρήση βίας του συντρόφου κατά τη διάρκεια παρακολούθησης του προγράµµατος). 6. ιαφορετικές στατιστικές αναλύσεις για υπάρχοντα και χωρισµένα ζευγάρια. Εισηγήσεις και επιπλέον βήµατα που µπορούν να γίνουν, θα πρέπει να διαβιβαστούν στον δράστη ή / και την (πρώην) σύντροφο του. Όπως αναφέρεται και πιο πάνω θα πρέπει να είναι σαφές ότι το προσωπικό του προγράµµατος δεν θα πρέπει να είναι υπεύθυνο για τη διεξαγωγή υπολογισµού αποτελεσµάτων / εσωτερικής αξιολόγησης χωρίς αποζηµίωση. Οι πόροι του προγράµµατος δαπανούνται συνήθως σε κλινικές απαιτήσεις, αφήνοντας λίγο µόνο χρόνο για υπολογισµό αποτελεσµάτων / εσωτερική αξιολόγηση. Εάν µια επιστηµονική παρουσίαση της αποτελεσµατικότητας της θεραπείας κρίνεται σηµαντική, θα πρέπει αυτή να χρηµατοδοτείται από εξωτερικούς ειδικούς WWP Work with Perpetrators of Domestic Violence in Europe Το πρόγραµµα WWP Εργασία µε ράστες Ενδοοικογενειακής Βίας στην Ευρώπη χρηµατοδοτήθηκε το από Το πρόγραµµα Daphne II για την καταπολέµηση της βίας εις βάρος παιδιών, νέων ανθρώπων και γυναικών (ΕΕ) Οµοσπονδιακό Υπουργείο Οικογένειας, Ηλικιωµένων Ατόµων, Γυναικών και Νεολαίας (Γερµανία) 7

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή------------------------------------------------------------------------------------------4

1 Εισαγωγή------------------------------------------------------------------------------------------4 Ο ΗΓΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή------------------------------------------------------------------------------------------4 2 Βασικές Αρχές Καλής Πρακτικής --------------------------------------------------------6

Διαβάστε περισσότερα

MPHASIS. Αμοιβαία Πρόοδος στο θέμα των Αστέγων μέσω της Προώθησης και της Ενίσχυσης των Συστημάτων Πληροφοριών

MPHASIS. Αμοιβαία Πρόοδος στο θέμα των Αστέγων μέσω της Προώθησης και της Ενίσχυσης των Συστημάτων Πληροφοριών MPHASIS Αμοιβαία Πρόοδος στο θέμα των Αστέγων μέσω της Προώθησης και της Ενίσχυσης των Συστημάτων Πληροφοριών Με τη χρηματοδότηση της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, Γενική Διεύθυνση Εργασίας, Κοινωνικών Υποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Οδηγός εκπαιδευτή 1.1. Εισαγωγή 1.2. Εκπαιδευτικό υλικό για τις δραστηριότητες πρόληψης του άγχους 1.3. Περιγραφή του οδηγού εκπαιδευτή

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκός Χάρτης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των ηλικιωμένων που χρειάζονται μακροχρόνια φροντίδα και βοήθεια

Ευρωπαϊκός Χάρτης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των ηλικιωμένων που χρειάζονται μακροχρόνια φροντίδα και βοήθεια Ευρωπαϊκός Χάρτης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των ηλικιωμένων που χρειάζονται μακροχρόνια φροντίδα και βοήθεια EUSTaCEA project, Daphne III programme Συνοδευτικός Οδηγός ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 2 Συνοδευτικός Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: «ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΈΡΓΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ» ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: ΜΠΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΕΒΕΝΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

οι μεταπτυχιακοί, οι καθηγητές, οι ερευνητές δεν έχουν τις ίδιες ανάγκες και προσδοκίες από την βιβλιοθήκη. Η έννοια του ανταγωνισμού έρχεται σε

οι μεταπτυχιακοί, οι καθηγητές, οι ερευνητές δεν έχουν τις ίδιες ανάγκες και προσδοκίες από την βιβλιοθήκη. Η έννοια του ανταγωνισμού έρχεται σε ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα τελευταία χρόνια έχουν παρατηρηθεί σημαντικές αλλαγές στο περιβάλλον των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών. Η αυτοματοποίηση των βιβλιοθηκονομικών λειτουργιών, η εξοικείωση των χρηστών με καινούργια

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗ ΒΙΑ ΣΕ 15 ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΕ

ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗ ΒΙΑ ΣΕ 15 ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΕ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗ ΒΙΑ ΣΕ 15 ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΕ Συγκριτική επισκόπηση των συμπερασμάτων των Εκθέσεων των Εθνικών Φορέων Συνεργασίας του RAXEN 2001-2004 Συνοπτική έκθεση Τα και οι πληροφορίες της παρούσας έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς Για την πρόληψη της κακο- Ποίησης και παραμέλησης Των ηλικιωμένων. - Ιστορικό, Βέλτιστες Πρακτικές και Προτάσεις -

Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς Για την πρόληψη της κακο- Ποίησης και παραμέλησης Των ηλικιωμένων. - Ιστορικό, Βέλτιστες Πρακτικές και Προτάσεις - Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς Για την πρόληψη της κακο- Ποίησης και παραμέλησης Των ηλικιωμένων - Ιστορικό, Βέλτιστες Πρακτικές και Προτάσεις - Από τον Εκδότη Συντονισμός: Ολλανδία (ANBO) Σύνταξη: Marlou

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν για την υλοποίησή της:

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν για την υλοποίησή της: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα Κατεύθυνση Δικτυοκεντρικών Συστημάτων Διπλωματική Εργασία Υγείας με χρήση SOA και Web Services Στεφανία Π. Μαυρογιαννέα Πειραιάς Δεκέμβριος 2011 Π.Μ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Code RED Co-design to Re-Engage the Disengaged ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ - UK/13/LLP-LdV/TOI-678 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - 2013-1-GB2-LEO05-10789 Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Αρ. Αποτελέσματος 4

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Υ.Α.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Υ.Α. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Υ.Α. ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΒΙΑ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΦΥΛΟ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΕΚΤΟΠΙΣΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Οδηγίες για την πρόληψη και αντιμετώπισή

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS

EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ Βία κατά των γυναικών: πανευρωπαϊκή έρευνα Τα αποτελέσματα με μια ματιά EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS Η παρούσα έκθεση άπτεται θεμάτων που σχετίζονται, συγκεκριμένα, με το δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ IΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Alastair Kent Πρόεδρος της EGAN

Εισαγωγή. Alastair Kent Πρόεδρος της EGAN ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Εισαγωγή Ασθενείς µε χρόνιες παθήσεις είναι συχνά πρόθυµοι δηλώσουν συµµετοχή σε κλινικές µελέτες, ελπίζοντας ότι η προσφορά τους θα βοηθήσει την έρευνα να ανακαλύψει

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο σχετικά με την ένταξη

Εγχειρίδιο σχετικά με την ένταξη Δεύτερη έκδοση Εγχειρίδιο σχετικά με την ένταξη για υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και ειδικούς επαγγελματίες Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εγχειρίδιο σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Αγωγή στην Ευρώπη

Ειδική Αγωγή στην Ευρώπη Ειδική Αγωγή στην Ευρώπη ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Ιανουάριος 2003 Ευρωπαϊκός Φορέας Ειδικής Αγωγής Με την συνεργασία του Δικτύου Πληροφόρησης για την Εκπαίδευση στην Ευρώπη ΕΥΡΥΔΙΚΗ 1 Αυτή η έκθεση έχει συνταχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Πρώιµη Παιδική Παρέµβαση

Πρώιµη Παιδική Παρέµβαση Πρώιµη Παιδική Παρέµβαση Ανάλυση των Καταστάσεων στην Ευρώπη Βασικές Απόψεις και Συστάσεις Συνοπτική Αναφορά Ευρωπαϊκός Φορέας για την Ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής Αυτή η αναφορά είναι µία περίληψη της

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Code RED Co-design to Re-Engage the Disengaged PROJECT NUMBER - UK/13/LLP-LdV/TOI-678 Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Αρ. Αποτελέσματος 4 Πακέτο Εργασίας 2 Τίτλος Πακέτου Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια (2008-2013)

Σχέδιο Δράσης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια (2008-2013) Σχέδιο Δράσης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια (2008-2013) Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια www.familyviolence.gov.cy Μάιος 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK (CAF)

ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK (CAF) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Καλών Πρακτικών: Λειτουργία Συστήµατος Child Abduction Alert

Οδηγός Καλών Πρακτικών: Λειτουργία Συστήµατος Child Abduction Alert Οδηγός Καλών Πρακτικών: Λειτουργία Συστήµατος Child Abduction Alert Δηµιουργήθηκε στα πλαίσια του έργου Establishment of Child Abduction Alert System Cyprus που συντονίζεται από το Hope For Children UNCRC

Διαβάστε περισσότερα

IMPROVE Οδηγός για την Πιστοποίηση Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (2 η Έκδοση)

IMPROVE Οδηγός για την Πιστοποίηση Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (2 η Έκδοση) IMPROVE Improving Validation of Not-Formal Learning in European Career Guidance Practitioners IMPROVE Οδηγός για την Πιστοποίηση Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (2 η Έκδοση) Επιμέλεια: Peter Weber

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαική Κατάσταση στο Φαινόµενο του Εκφοβισµού ιακρατική Έκθεση. Αριθµός Έργου: 511645-2010-LLP-IT-KA1-KA1SCR

Η Ευρωπαική Κατάσταση στο Φαινόµενο του Εκφοβισµού ιακρατική Έκθεση. Αριθµός Έργου: 511645-2010-LLP-IT-KA1-KA1SCR Η Ευρωπαική Κατάσταση στο Φαινόµενο του Εκφοβισµού ιακρατική Έκθεση Αριθµός Έργου: 511645-2010-LLP-IT-KA1-KA1SCR Φορέας Υλοποίησης Έργου: Ινστιτούτο Don Milani (IT) Περίοδος Αναφοράς: 1 Νοεµβρίου 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ Προϊόν του Προγράµµατος Leonardo da Vinci Project: Bridging the gap of general practitioners

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να βελτιώσετε και να ενθαρρύνετε τις καλές ενεργειακές πρακτικές

Πώς να βελτιώσετε και να ενθαρρύνετε τις καλές ενεργειακές πρακτικές Πώς να βελτιώσετε και να ενθαρρύνετε τις καλές ενεργειακές πρακτικές Ένας Οδηγός για Διευθυντές Σωφρονιστικών Ιδρυμάτων Μάϊος 2014 Το E-seaP είναι ένα εργαλείο υποστήριξης που στοχεύει στην εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση συστήματος ηλεκτρονικών φακέλων ασθενών. Εφαρμογή στο Ιατρείο Ενηλίκων του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Χανίων. Χριστουλάκη Βασιλική

Σχεδίαση συστήματος ηλεκτρονικών φακέλων ασθενών. Εφαρμογή στο Ιατρείο Ενηλίκων του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Χανίων. Χριστουλάκη Βασιλική ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Διπλωματική εργασία Σχεδίαση συστήματος ηλεκτρονικών φακέλων ασθενών. Εφαρμογή στο Ιατρείο Ενηλίκων του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Χανίων.

Διαβάστε περισσότερα