Στροφορµή βλήµατος (Kgm 2 /s) Στροφορµή ράβδου. Στροφορµή συστήµατος. a. Πως εξηγείτε τυχόν µικρή διαφορά που παρατηρείται στη στροφορµή του

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στροφορµή βλήµατος (Kgm 2 /s) Στροφορµή ράβδου. Στροφορµή συστήµατος. a. Πως εξηγείτε τυχόν µικρή διαφορά που παρατηρείται στη στροφορµή του"

Transcript

1 o Η ροπή αδράνειας ράβδου µήκους L και µάζας m ως προς άξονα που διέρχεται από το µέσον της (κέντρο βάρους) και είναι κάθετος στη ράβδο: I CM 1 ml 12 2 = (18) (Είναι φανερό ότι οι σχέσεις (1) και (2) τείνουν στο ίδιο αποτέλεσµα όταν το πλάτος b της πλάκας είναι πολύ µικρότερο του µήκους της a: b a ) (*Σηµείωση: Επειδή στο Interactive Physics δεν υπάρχει δυνατότητα δηµιουργίας σώµατος-ράβδου, αλλά ορθογώνιας πλάκας, στην παρούσα προσοµοίωση η «ράβδος» είναι µια επίπεδη πλάκα µε πλάτος πολύ µικρότερο από το µήκος της: πλάτος 0.2 m και µήκος (ύψος) µεταβλητό από 2 m ως 6 m. Η ροπή αδράνειάς της υπολογίζεται από το Interactive Physics από τη σχέση (8)) Βήµατα για την πραγµατοποίηση της προσοµοίωσης: 1. Ξεκινήστε την προσοµοίωση κάνοντας διπλό κλικ στο αρχείο stroformi.ip 2. Με τη βοήθεια των µεταβολέων δίνετε αρχικές τιµές στα µεγέθη: Ελαστικότητα κρούσης*. Αρχική ταχύτητα βλήµατος. Μήκος ράβδου. (*Η ελαστικότητα κρούσης στο Interactive Physics παίρνει τιµές από 0 ως 1. Η τιµή 1 αντιστοιχεί σε ελαστική κρούση, ενώ οι µικρότερες τιµές σε ανελαστικές κρούσεις) 3. Παρατηρούµε το φαινόµενο, δίνοντας διάφορες τιµές από τους µεταβολείς, ώστε να εξοικειωθούµε µε την προσοµοίωση. 4. Εκτελώντας βηµατικά (καρέ-καρέ) την προσοµοίωση εξετάστε τη διατήρηση της στροφορµής του συστήµατος βλήµα-ράβδος, πριν και αµέσως µετά από την κρούση συµπληρώνοντας τον παρακάτω πίνακα, µε τις τιµές που δίνουν οι µετρητές της προσοµοίωσης, γι αυτά τα µεγέθη: σελίδα 249

2 ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ Στροφορµή βλήµατος (Kgm 2 /s) Στροφορµή ράβδου (Kgm 2 /s) Στροφορµή συστήµατος (Kgm 2 /s) a. Πως εξηγείτε τυχόν µικρή διαφορά που παρατηρείται στη στροφορµή του συστήµατος πριν και µετά την κρούση; 5. Εκτελώντας βηµατικά (καρέ-καρέ) την προσοµοίωση, για την περίπτωση της ελαστικής κρούσης, εξετάστε τη διατήρηση της κινητικής ενέργειας του συστήµατος βλήµα-ράβδος, πριν και αµέσως µετά από την κρούση συµπληρώνοντας τον παρακάτω πίνακα, µε τις τιµές που δίνουν οι µετρητές της προσοµοίωσης: σελίδα 250

3 ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ Κινητική ενέργεια βλήµατος ( joule ) Κινητική ενέργεια ράβδου ( joule ) Κινητική ενέργεια συστήµατος ( joule ) Σχολιάστε τα αποτελέσµατα που προκύπτουν: 6. Υπολογίστε θεωρητικά τη ροπή αδράνειας της ράβδου (εδώ επίπεδη επιφάνεια µε στοιχεία: µάζα m=0.5 Kg, µήκος a=4.0 m, πλάτος b=0.2 m ), ως προς άξονα κάθετο στη ράβδο, που διέρχεται από το µέσον της (κέντρο βάρους) I CM και ως προς τον άξονα περιστροφής της I : σελίδα 251

4 Ι CM(ΘΕΩΡ) = Kg m 2 I (ΘΕΩΡ) = Kg m 2 a. Υπολογίστε θεωρητικά τη ροπή του βάρους της ράβδου, ως προς τον άξονα περιστροφής της, όταν αυτή βρίσκεται σε οριζόντια θέση (γωνία ράβδου στην προσοµοίωση: 90 ο ). Η επιτάχυνση της βαρύτητας έχει τιµή g= m/s 2. T (ΘΕΩΡ) = Ν m b. Υπολογίστε θεωρητικά το µέτρο της γωνιακής επιτάχυνσης a r της ράβδου όταν αυτή βρίσκεται σε οριζόντια θέση (γωνία ράβδου στην προσοµοίωση: 90 ο ). a (ΘΕΩΡ) = rad/s 2 σελίδα 252

5 c. Συγκρίνετε και σχολιάστε το αποτέλεσµα, που βρήκατε στο προηγούµενο βήµα για τη γωνιακή επιτάχυνση της ράβδου, µε αυτό που δίνεται από την προσοµοίωση. a (ΠΡΟΣ) = rad/s 2 7. Υπολογίστε θεωρητικά, την ελάχιστη γωνιακή ταχύτητα ω (min) την οποία πρέπει να έχει η ράβδος στην κατώτατη θέση της (γωνία 0 ο ), ώστε να εκτελέσει ανακύκλωση. ω (min) = rad/s a. Υπολογίστε θεωρητικά, για την περίπτωση της ελαστικής κρούσης (ελαστικότητα κρούσης ίση µε 1), την ελάχιστη ταχύτητα υ (min) µε την οποία πρέπει να εκτοξευτεί το βλήµα, ώστε η ράβδος να εκτελέσει ανακύκλωση. σελίδα 253

6 υ (min) = m/s b. ώστε στο παράθυρο κειµένου του µεταβολέα της αρχικής ταχύτητας, την ακριβή τιµή της ταχύτητας υ (min) που υπολογίσατε στο προηγούµενο βήµα, και εκτελέστε την προσοµοίωση ώστε να ελέγξετε αν υπάρχει συµφωνία µε τη θεωρητική τιµή. Σχολιάστε το αποτέλεσµα σελίδα 254

7 Κίνηση δορυφόρων Εισαγωγή Στη συγκεκριµένη δραστηριότητα προσοµοιώνεται η κίνηση δορυφόρου γύρω από τη Γη αλλά και γύρω από άλλους πλανήτες. Η προτεινόµενη διδακτική πρόταση επιδιώκει να αναδείξει τον τρόπο που τα µεγέθη: (α) ταχύτητα περιστροφής (β) µάζα πλανήτη και δορυφόρου (γ) ταχύτητα δορυφόρου επηρεάζουν την τροχιά και την περίοδο της καµπυλόγραµµης κίνησης Στοιχεία ταυτότητας δραστηριότητας Έννοιες Καµπυλόγραµµες κινήσεις, οµαλή κυκλική κίνηση, κεντροµόλος δύναµη, περίοδος, γραµµική ταχύτητα, νόµος της παγκόσµιας έλξης, κίνηση δορυφόρων Αναπαραστάσεις Προσοµοίωση, Αριθµητική, ιανυσµατική, Στροβοσκοπική Τεχνική Πειραµατισµός ανακάλυψη σχέσεων µεταξύ εµπλεκοµένων παραµέτρων, Επίλυση επαλήθευση προβληµάτων, Σύγκριση µετρηµένων υπολογισµένων τιµών Εκπαιδευτικό λογισµικό ΓΑΙΑ ΙΙ Απευθύνεται Σε µαθητές Λυκείου Αρχείο Παιδαγωγική αναζήτηση Στην παραδοσιακή διδασκαλία οι µαθητές µελετούν αλγοριθµικά την κίνηση των δορυφόρων µε τη βοήθεια του νόµου της παγκόσµιας έλξης και σχηµάτων που γίνονται σελίδα 255

8 στον πίνακα. Ο διδάσκων χρησιµοποιεί ως αφετηρία τη σχέση F G m = M, επισηµαίνει (α) 2 R ότι η δύναµη F, είναι η βαρυτική έλξη και έχει το ρόλο της κεντροµόλου δύναµης 2 m υ F = FΚ = και (β) ότι η ακτίνα περιστροφής είναι η απόσταση από το κέντρο της Γης R (R) µέχρι το δορυφόρο και όχι από την επιφάνεια της (h), δηλαδή R= RΓ + h. Τελικά καταλήγει στη σχέση µε την οποία υπολογίζεται το µέτρο της γραµµικής ταχύτητας δορυφόρου που διαγράφει κυκλική τροχιά M υ= G. R Η παραδοσιακή διδασκαλία περιορίζεται συνήθως σε οµαλή κυκλική κίνηση του δορυφόρου και στην επισήµανση ότι το διάνυσµα της ταχύτητας πρέπει να είναι κάθετο στο διάνυσµα της βαρυτικής έλξης κεντροµόλου δύναµης. Στην ραστηριότητα 1 ο µαθητής καλείται να διερευνήσει και να περιγράψει, µε όρους φυσικής, την ελλειπτική τροχιά του δορυφόρου. Στη ραστηριότητα 2, γίνεται προσπάθεια να αντιληφθεί ο µαθητής τη συσχέτιση τροχιάς και ταχύτητας και το ρόλο της βαρυτικής έλξης στη σχέση αυτή. Στη ραστηριότητα 3, αναγνωρίζει την οµαλή κυκλική κίνηση και διαπιστώνει τις διαφορές µε τη µη οµαλή. Στη ραστηριότητα 4, επιλύει στο φύλλο εργασίας ένα κλασικό πρόβληµα του βιβλίου και καλείται να ελέγξει την ορθότητα της απάντησης του, τροφοδοτώντας µε τις υπολογισµένες τιµές την προσοµοίωση. Τέλος, στην 5 η ραστηριότητα γίνεται προσπάθεια να καταγραφεί όπου υπάρχει και να διορθωθεί, τυχόν εσφαλµένη προϋπάρχουσα αντίληψη για το είδος της κίνησης θα κάνει ένα κινητό, ευρισκόµενο σε καµπύλη τροχιά, όταν πάψει να ασκείται η κεντροµόλος δύναµη. ιδακτικοί στόχοι Με τη συγκεκριµένη δραστηριότητα επιδιώκεται ο µαθητής: Να ανακαλύψει και να διαπιστώσει τον τρόπο που τα µεγέθη ταχύτητα και κεντροµόλος δύναµη µεταβάλλονται στις καµπυλόγραµµες κινήσεις. Να κατανοήσει ότι ρόλο κεντροµόλου δύναµης στις κινήσεις των δορυφόρων, έχει η βαρυτική έλξη. σελίδα 256

9 Να µπορεί να σχεδιάζει ποιοτικά σε καµπυλόγραµµες τροχιές, τα διανύσµατα της κεντροµόλου δύναµης και ταχύτητας. Φύλλο Εργασίας Κίνηση ορυφόρων Περιγραφή της οθόνης - Εξοικείωση µε το περιβάλλον του λογισµικού: Στο µικρόκοσµο Newton: Κίνηση δορυφόρων γύρω από πλανήτες, στην οθόνη του υπολογιστή εµφανίζονται 4 παράθυρα ψηφίδες και το χειριστήριο ελέγχου του δορυφόρου. Βασικό παράθυρο στο συγκεκριµένο µικρόκοσµο είναι ο Πλανήτης γύρω από τον οποίο περιστρέφονται ένας ή δύο δορυφόροι. Στο συγκεκριµένο παράθυρο, απεικονίζεται ο χρησιµοποιούµενος πλανήτης του οποίου η επιλογή όµως του γίνεται µόνο από το παράθυρο Κίνηση ορυφόρων. Στο διπλανό παράθυρο εµφανίζεται επίπεδος χάρτης του πλανήτη πάνω στον οποίο φαίνεται το πέρασµα του δορυφόρου. Στο παράθυρο κίνηση δορυφόρων µπορείτε να επιλέγετε έναν από τους πλανήτες του ηλιακού µας συστήµατος και είδος δορυφόρου. Στη γραµµή Πληροφοριών του παράθυρου καταγράφονται: Το όνοµα του πλανήτη η µάζα του (Kg), η ακτίνα του (Km), ο πραγµατικός χρόνος κίνησης του δορυφόρου µε βάση τις αρχικές συνθήκες (ταχύτητα κ.λπ.) και η κλίµακα σχεδίασης (σε pixel/m). ίνεται η δυνατότητα στροβοσκοπικής απεικόνισης της τροχιάς, εµφάνισης του διανύσµατος της ταχύτητας και των δύο συνιστωσών του. Τέλος, παρέχεται η δυνατότητα µεταβολής του µέτρου και της κατεύθυνσης της ταχύτητας, επεµβαίνοντας µε το ποντίκι στην περιοχή εργασίας του παραθύρου. Στο παράθυρο Γεωµετρική αναπαράσταση αναπαριστάται γεωµετρικά η κίνηση και παρέχεται η δυνατότητα εµφάνισης καρτεσιανών αξόνων, διανυσµάτων ταχύτητας και δύναµης και της τροχιάς του δορυφόρου. Στη γραµµή πληροφοριών αναγράφονται τα παρακάτω στοιχεία για κάθε δορυφόρο: Το µέτρο της ταχύτητας και των δύο συνιστωσών της (σε m/s). Η γωνία του διανύσµατος της ταχύτητας (σε µοίρες). Το µέτρο της βαρυτικής δύναµης (σε Ν). Η µάζα του (σε Kg). σελίδα 257

10 Η απόσταση (ύψος R) από το κέντρο του πλανήτη (σε Κm). Με το χειριστήριο ελέγχου δίνεται δυνατότητα µεταβολής του µέτρου και της κατεύθυνσης του διανύσµατος της αρχικής ταχύτητας και της απόστασης του δορυφόρου από το κέντρο του πλανήτη. ραστηριότητα 1 Πιέστε το πλήκτρο της εκκίνησης και παρατηρήστε την τροχιά του δορυφόρου Τι είδους τροχιά εκτελεί ο δορυφόρος;.. Ποιο είναι το βασικό χαρακτηριστικό της κατεύθυνσης του διανύσµατος της δύναµης;.. Τι γωνία σχηµατίζουν µεταξύ τους τα διανύσµατα ταχύτητας και δύναµης σε όλη τη διάρκεια της τροχιάς; Α. = 90 ο Β. K 90 ο Σχεδιάσετε τα διανύσµατα της ταχύτητας του δορυφόρου και της δύναµης που ασκείται πάνω σ αυτόν, για όλες τις θέσεις που καταγράφονται στο παρακάτω σχήµα. Σηµειώνεται ότι η κίνηση του δορυφόρου είναι αριστερόστροφη. Σε ποια θέση ασκείται στο δορυφόρο: 1. η µεγαλύτερη δύναµη;.. 2. η µικρότερη δύναµη;.. Σε ποια θέση ο δορυφόρος αποκτά: 3. τη µεγαλύτερη ταχύτητα;.. 4. τη µικρότερη ταχύτητα;.. σελίδα 258

11 Μετακινήστε µε κατάλληλο τρόπο τα χειριστήρια ελέγχου του µέτρου και της κατεύθυνσης της ταχύτητας, ώστε η τροχιά του δορυφόρου να µοιάζει µε αυτή του σχήµατος και ελέγξτε τις απαντήσεις σας. Τελικά διαπιστώνεται ότι όταν ο δορυφόρος βρίσκεται στο κοντινότερο στη Γη σηµείο της τροχιάς του τα µέτρα της ταχύτητας και της δύναµης έχουν τη.. τιµή, ενώ όταν βρίσκεται στο µακρινότερο σηµείο, έχουν αντίστοιχα τη. Τιµή. ραστηριότητα 2 Τι θα συµβεί αν µειωθεί αρκετά το µέτρο της ταχύτητας του δορυφόρου; Πειραµατιστείτε και εξηγήστε το αποτέλεσµα. Τι θα συµβεί αν µεταβάλετε την κατεύθυνση κίνησης του δορυφόρου; Πειραµατιστείτε και εξηγήστε το αποτέλεσµα. ραστηριότητα 3 Σχεδιάσετε τα διανύσµατα της ταχύτητας του δορυφόρου και της δύναµης που ασκείται πάνω σ αυτόν, για όλες τις θέσεις που καταγράφονται στο παρακάτω σχήµα. Σηµειώνεται ότι η κίνηση του δορυφόρου είναι αριστερόστροφη. Τι είδους κίνηση εκτελεί ο δορυφόρος;.. Αιτιολογήστε την απάντησή σας. σελίδα 259

12 Μετακινήστε µε κατάλληλο τρόπο τα χειριστήρια ελέγχου του µέτρου και της κατεύθυνσης της ταχύτητας, ώστε η τροχιά του δορυφόρου να µοιάζει µε αυτή του σχήµατος και ελέγξτε τις απαντήσεις σας. ιαπιστώνεται ότι στις οµαλές κυκλικές κινήσεις τα µέτρα ταχύτητας και δύναµης., ενώ στις µη οµαλές κυκλικές κινήσεις Επιπλέον, στις οµαλές κυκλικές κινήσεις τα διανύσµατα ταχύτητας και δύναµης σχηµατίζουν πάντοτε γωνία µοιρών. ραστηριότητα 4 Επαναφέρετε την προσοµοίωση στην αρχική της κατάσταση. Υπολογίστε την τιµή του µέτρου της αρχικής ταχύτητας που πρέπει να έχει ο δορυφόρος στη συγκεκριµένη θέση ( Km από το κέντρο της Γης), ώστε να εκτελέσει οµαλή κυκλική κίνηση. ίνεται ότι η µάζα της Γης είναι 5, Kg και η τιµή της σταθεράς παγκόσµιας έλξης G = 6, N m 2 Kg -2. σελίδα 260

13 Εισάγετε την τιµή που υπολογίσατε στο κατάλληλο πεδίο του µέτρου της ταχύτητας και επιβεβαιώστε τον υπολογισµό σας. ραστηριότητα 5 Με την εισαγωγή των κατάλληλων τιµών του µέτρου και της κατεύθυνσης της αρχικής ταχύτητας δηµιουργήστε την τροχιά που φαίνεται στο παρακάτω σχήµα. Υποθέστε ότι τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή παύει να ασκείται ελκτική δύναµη στο δορυφόρο. Πώς εκτιµάτε ότι θα συνεχίσει να κινείται; Σχεδιάστε την τροχιά του. Με την εισαγωγή των κατάλληλων τιµών στα αντίστοιχα πεδία µέτρου και κατεύθυνσης της ταχύτητας, δηµιουργήστε µια τροχιά που να µοιάζει στην παραπάνω. Όταν ο δορυφόρος βρεθεί στη συγκεκριµένη θέση, πιέστε το πλήκτρο αδρανειακή κίνηση, στο παράθυρο κίνηση δορυφόρων και επαληθεύστε την εκτίµησή σας. Άρα, όταν σε ένα σώµα που διαγράφει καµπύλη τροχιά, πάψει να ασκείται η κεντροµόλος δύναµη τότε αυτό εξακολουθεί να κινείται... Αξιολόγηση του σεναρίου Εικονικό περιβάλλον Η απεικόνιση και η προσοµοίωση της κίνησης του δορυφόρου, γύρω από µια ακίνητη Γη µπορεί να δηµιουργεί παρανοήσεις; σελίδα 261

14 Τα χειριστήρια ελέγχου και οι µετρητές είναι τα κατάλληλα για τη συγκεκριµένη δραστηριότητα; Η αλληλεπίδραση που προσφέρει κρίνεται ικανοποιητική; Η προσοµοίωση εξέλιξης του φυσικού φαινοµένου κρίνεται ικανοποιητική; Οι τρόποι αναπαράστασης της µεταβολής των µεγεθών είναι ικανοποιητική; ιδακτική - Παιδαγωγική Η διδακτική προσέγγιση κρίνεται ικανοποιητική; Επιτυγχάνονται οι επιδιωκόµενοι διδακτικοί στόχοι; Ενθαρρύνεται η ενεργός συµµετοχή και το ενδιαφέρον του µαθητή µέσα από διερευνητικές δραστηριότητες; ίνεται έµφαση στις κεντρικές έννοιες της διδακτικής ενότητας; Εµπλέκονται οι µαθητές στη χρήση διαφορετικών µορφών παρουσίασης και περιγραφής των εννοιών που η συγκεκριµένη δραστηριότητα διαπραγµατεύεται; Ποια επέκταση / µεταβολή της δραστηριότητας (στην ίδια θεµατική περιοχή) κρίνετε ότι θα ήταν απαραίτητη για την βελτίωση της συγκεκριµένης διδακτικής πρότασης; σελίδα 262

15 Κύκλος Carnot Εισαγωγή Στη συγκεκριµένη δραστηριότητα µελετάται ο κύκλος Carnot, δηλαδή τέσσερις διαδοχικές µεταβολές, δύο ισόθερµες και δύο αδιαβατικές εναλλάξ. Ο µαθητής δηµιουργεί τη γραφική παράσταση P-V της κυκλικής µεταβολής, καταγράφει τις µεταβολές έργου, εσωτερικής ενέργειας και θερµότητας σε κάθε φάση, υπολογίζει το συνολικό έργο του κύκλου και τέλος, υπολογίζει το συντελεστή απόδοσης της θερµικής µηχανής. Στοιχεία ταυτότητας δραστηριότητας Έννοιες Θερµοκρασία, θερµότητα, αντιστρεπτή µεταβολή, αδιαβατική, ισόθερµη µεταβολή, απόδοση θερµικής µηχανής, έργο, µεταβολή εσωτερικής ενέργειας. Αναπαραστάσεις Εικονικό εργαστήριο, γραφικές παραστάσεις Τεχνική Πειραµατισµός ανακάλυψη σχέσεων µεταξύ εµπλεκοµένων παραµέτρων, µελέτη γραφικών παραστάσεων Εκπαιδευτικό λογισµικό ΣΕΠ Εργαστήριο θερµοδυναµικής Απευθύνεται Σε µαθητές Λυκείου Αρχείο Gas11.lab 9 Παιδαγωγική αναζήτηση Στην παραδοσιακή διδασκαλία η µελέτη του κύκλου Carnot γίνεται κυρίως µε τη βοήθεια του διαγράµµατος P-V που ο διδάσκων σχεδιάζει στον πίνακα. Οι τέσσερις µεταβολές που συγκροτούν τον κύκλο, περιγράφονται λεκτικά, µε τη βοήθεια των σκαριφηµάτων του 9 Το συγκεκριµένο αρχείο βρίσκεται στη διαδροµή \ΣΕΠ\Lab Files\Πειράµατα Θερµοδυναµικής, και εγκαθίσταται µετά την πλήρη εγκατάσταση του Λογισµικού σελίδα 263

16 σχολικού βιβλίου και ο µαθητής καλείται να υλοποιήσει µε τη φαντασία του αντικείµενα και καταστάσεις, όπως κύλινδρος που φράσσεται µε έµβολο που άλλοτε είναι θερµικά µονωµένος και άλλοτε βρίσκεται σε επαφή µε θερµή ή ψυχρή δεξαµενή και ένα έµβολο που κινείται και µεταβάλει τον όγκο του κυλίνδρου. Τα παραπάνω αυτονόητα για το διδάσκοντα πολλές φορές δηµιουργούν παρανοήσεις οι οποίες τελικά δηµιουργούν επιπλέον εµπόδια στην κατανόηση του φυσικού φαινοµένου. Τέλος η παραδοσιακή διδασκαλία ολοκληρώνεται µε τη γραφή µε ή χωρίς απόδειξη των µαθηµατικών σχέσεων Q Q c h T c c = και ecarnot 1 Th Th T = και µε την επίλυση µιας απλής άσκησης εφαρµογής των παραπάνω σχέσεων. Η εκτέλεση του εικονικού πειράµατος, παρέχει τη δυνατότητα στους µαθητές να συµπληρώσουν πίνακα τιµών και να δηµιουργήσουν γραφική παράσταση αξιοποιώντας πειραµατικά δεδοµένα που οι ίδιοι παράγουν. ( ραστηριότητα 1). Οι ραστηριότητες 2 και 3 έχουν ως στόχο τη σύνδεση της κατεύθυνσης κίνησης του εµβόλου µε τις συµπιέσεις- εκτονώσεις και αυτές µε τη σειρά τους να συνδεθούν µε τις αντίστοιχες µεταβολές πίεσης και έργου. Επίσης πρέπει να διαπιστώσουν ότι όταν µεταβάλλεται ο όγκος και κινείται το έµβολο υπάρχει µεταβολή έργου. Τέλος να συνδέσουν την παραγωγή έργου µε την απόδοση ενέργειας από το αέριο. Στην 4 η ραστηριότητα οι µαθητές καλούνται να συνοψίσουν τις προηγούµενες διαπιστώσεις, να διαπιστώσουν σε ποιες µεταβολές το αέριο απέδωσε ή απορρόφησε ενέργεια µέσω έργου, σε ποιες απορρόφησε ή απέβαλλε θερµότητα και µε ποιο σύστηµα την αντάλλαξε. Επίσης καλούνται να αιτιολογήσουν γιατί στις αδιαβατικές µεταβολές δεν ανταλλάσσεται θερµότητα µε το περιβάλλον λουτρό. Τέλος στην 5 η ραστηριότητα αφήνονται να προβληµατιστούν για το είδος των δεδοµένων και για τη µαθηµατική σχέση που χρησιµοποιήσουν για τον υπολογισµό του συντελεστή της απόδοσης της θερµικής µηχανής,. ιδακτικοί στόχοι Με τη συγκεκριµένη δραστηριότητα επιδιώκεται ο µαθητής: Να µελετήσει την παραγωγή έργου και θερµότητας και την απόδοση σε κύκλο Carnot και να συνδυάσει τις δυο πρώτες µε τη γραφική παράσταση P-V. Να εµπεδώσει τις έννοιες αδιαβατική και ισόθερµη µεταβολή. Να διασαφηνίσει ότι: Η θερµότητα (Q) θεωρείται θετική όταν εισέρχεται από το περιβάλλον στο αέριο. σελίδα 264

17 Η µεταβολή της εσωτερικής ενέργειας θεωρείται θετική όταν αυξάνεται η θερµοκρασία του αερίου. Το έργο (W) θεωρείται θετικό όταν αποδίδεται στο περιβάλλον. Να κατανοήσει ότι ο πρώτος θερµοδυναµικός νόµος (Q = U + W) συνδέει τις τρεις προαναφερθείσες µορφές ενέργειας. Φύλλο Εργασίας 10 Κύκλος Carnot Περιγραφή της οθόνης: Στο εικονικό εργαστήριο θερµοδυναµικής µικρόκοσµο ανοίξτε το αρχείο Gas11.lab. Στην οθόνη του υπολογιστή σας εµφανίζεται η παρακάτω εικόνα. Στο κέντρο του εικονικού εργαστηρίου βλέπετε ένα δοχείο µε έµβολο και µε τοιχώµατα κόκκινα (δηλαδή θερµοαγώγιµα). Μετακινείστε µε αριστερό κλικ τη λαβή δίπλα στο µετρητή της θερµοκρασίας και δείτε τα τοιχώµατα να µεταβάλλονται σε αδιαβατικά. Οι κόκκινες κινούµενες σφαίρες προσοµοιώνουν τα µόρια και µπορείτε να τις αποκρύψετε µε κλικ στην επιλογή Μόρια. 10 Έχουν χρησιµοποιηθεί αρκετές ιδέες από το φύλλο εργασίας που οι συγγραφείς του λογισµικού προτείνουν σελίδα 265

18 Αποκρύψτε το γράφηµα P-V, πιέζοντας το κατάλληλο πλήκτρο. Παρατηρήστε τις τρεις φιάλες µε τα αντίστοιχα αέρια, τους µετρητές πίεσης, θερµοκρασίας και όγκου και τέλος αριστερά τους µετρητές ενέργειας. Οι αρχικές συνθήκες που επικρατούν µέσα στο δοχείο καταγράφονται στους αντίστοιχους µετρητές και επιπλέον τα τοιχώµατα του δοχείου είναι θερµικά αγώγιµα και βρίσκονται µέσα σε θερµό ή ψυχρό υδατόλουτρο σταθερής θερµοκρασίας. Επιπλέον µέσα στο δοχείο υπάρχουν 2 mol He. Εξοικείωση µε το περιβάλλον του λογισµικού: Στόχος είναι να εκτελέσετε τις µεταβολές που καταγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί. Εκτελέστε το πείραµα, χωρίς καταγραφή στοιχείων, ώστε να εξοικειωθείτε µε τα χειριστήρια ελέγχου. Οι διαδοχικές τιµές όγκου που πρέπει να εισάγονται δίνονται στον πίνακα της 1 ης ραστηριότητας. Πιέστε το κουµπί «εκτέλεση πειράµατος» και εµφανίστε το διάγραµµα P-V. Ισόθερµη µεταβολή 0 1: Κάντε αριστερό κλικ στο µετρητή όγκου και στο αναδυόµενο παράθυρο εισάγετε την τιµή 60. Παρατηρήστε το έµβολο να κινείται και στους κατάλληλους µετρητές τη θερµοκρασία να παραµένει αµετάβλητη και την πίεση να ελαττώνεται. Ταυτόχρονα, αρχίζει η δηµιουργία του γραφήµατος P-V. Αδιαβατική µεταβολή 1 2: Αντικαταστήστε τα θερµοαγώγιµα τοιχώµατα µε αδιαβατικά. Όταν µεταβαίνετε από ισόθερµη σε αδιαβατική µεταβολή, θα µετατρέπετε πρώτα τα τοιχώµατα σε αδιαβατικά. Όταν µεταβαίνετε από αδιαβατική σε ισόθερµη, θα τα µετατρέπετε σε θερµαγωγά Αυξήστε τον όγκο σε m 3 και παρατηρείστε µετρητές και γράφηµα. Ολοκληρώστε τον κύκλο µε την Ισόθερµη µεταβολή (2 3) και την Αδιαβατική µεταβολή (3 0). ραστηριότητα 1 Οι συνθήκες του πειράµατος πρέπει να είναι οι αρχικές. Ελέγξτε και αν δεν είναι πιέστε το πλήκτρο επαναφορά. Αποκρύψτε το γράφηµα P-V. Εκτελέστε πάλι τις κυκλικές µεταβολές συµπληρώνοντας ταυτόχρονα τον πίνακα που ακολουθεί. n=2 mol Σηµείο V (m 3 ) T ( 0 Κ) P (Ν/m 2 ) Q (KJ) U (KJ) W (KJ) σελίδα 266

19 0 (αρχικές) (ισόθερµη) (αδιαβατική) (ισόθερµη) (αδιαβατική) Μετά τη συµπλήρωση του πίνακα δηµιουργήστε τη γραφική παράσταση P-V Πάνω στο σχήµα σηµειώστε µε µολύβι τo είδος της µεταβολής (ισόθερµη ή αδιαβατική και συµπίεση ή εκτόνωση) που αντιπροσωπεύει το κάθε τµήµα. Το σχήµα της µεταβολής είναι ανοιχτό ή κλειστό; Στο σχήµα που φτιάξατε σηµειώστε µε βελάκια τη φορά της µεταβολής. ραστηριότητα 2 Συµπληρώστε τον παρακάτω πίνακα για κάθε µεταβολή. Μεταβολή Είδος Συµπίεση ή εκτόνωση U (αύξηση, ελάττωση ή Θέρµανση ή ψύξη σελίδα 267

20 αµετάβλητη) Πόση είναι η µεταβολή της εσωτερικής ενέργειας στο τέλος του κύκλου (Σηµείο 0); U= KJ ικαιολογήστε µε ποιοτικούς όρους - τη συγκεκριµένη τιµή και βγάλτε συµπέρασµα για τη σχέση έργου και θερµότητας, βασιζόµενοι στον Α θερµοδυναµικό νόµο. ραστηριότητα 3 Με τη βοήθεια του πίνακα της 1 ης ραστηριότητας, συµπληρώστε τον παρακάτω πίνακα για κάθε µεταβολή. Μεταβολή Είδος Συµπίεση ή εκτόνωση Q (KJ) W (KJ) Ποιο είναι το ολικό έργο της κυκλικής µεταβολής; W ολ = KJ Αν το ολικό έργο είναι θετικό, ο κύκλος συνολικά. έργο, αλλιώς. έργο. Στην περίπτωσή µας. έργο Η θερµότητα που δαπανήθηκε (δηλαδή απορρόφησε το αέριο) είναι Q δαπ =. KJ Οι τιµές που υπολογίσατε δικαιολογούν τη θεωρητική εκτίµηση που κάνατε στην προηγούµενη δραστηριότητα; ραστηριότητα 4 σελίδα 268

21 Ανοίξτε και τη δεύτερη γραφική παράσταση, οπότε στην οθόνη του υπολογιστή σας πρέπει να εµφανίζονται τα γραφήµατα P T και V T (µε χρώµα µαύρο και κόκκινο αντίστοιχα). Σε περίπτωση που δυσκολεύεστε να απαντήσετε στα παρακάτω ή δεν µπορείτε να αντιστοιχίσετε τις µεταβολές στα διαγράµµατα Ρ Τ και V T, µπορείτε να ξαναεκτελέσετε το εικονικό πείραµα. Στις εκτονώσεις είχατε αύξηση ή ελάττωση πίεσης; Στις συµπιέσεις;... Προς τα µέσα ή προς τα έξω κινούνταν το έµβολο στις συµπιέσεις;.. Προς τα µέσα ή προς τα έξω κινούνταν το έµβολο στις εκτονώσεις;.. Σε ποιες µεταβολές είχατε µεταβολή έργου 0;. Συµπληρώστε το κενό και υπογραµµίστε το σωστό: Σε ποιες µεταβολές είχατε µείωση έργου; Στην.εκτόνωση/ συµπίεση και στην. εκτόνωση/ συµπίεση Σε ποιες µεταβολές είχατε αύξηση έργου; Στην.εκτόνωση/ συµπίεση και στην. εκτόνωση/ συµπίεση. Σε ποιες µεταβολές το αέριο απέδωσε /προσέλαβε ενέργεια µέσω έργου; Στις εκτονώσεις.., ενώ στις συµπιέσεις Στην ισόθερµη εκτόνωση το αέριο απορρόφησε ή απέβαλε θερµότητα; Στην ισόθερµη συµπίεση; Από πού πήρε και πού απέβαλε θερµότητα το αέριο; Στις αδιαβατικές µεταβολές το αέριο απορρόφησε ή απέβαλε θερµότητα; Αιτιολογήστε την τελευταία σας απάντηση: ραστηριότητα 5 Χρησιµοποιήστε µε κατάλληλο τρόπο δεδοµένα έργου, θερµότητας, ή/και θερµοκρασίας που έχετε καταγράψει και υπολογίστε το συντελεστή απόδοσης της θερµικής µηχανής. σελίδα 269

22 Συγκρίνετε τα αποτελέσµατα µε αυτά των συµµαθητών σας. Βρήκατε όλοι το ίδιο αποτέλεσµα; Χρησιµοποιήσατε όλοι τα ίδια δεδοµένα και τις ίδιες σχέσεις για τον υπολογισµό της απόδοσης; Αξιολόγηση του σεναρίου Εικονικό περιβάλλον Το περιβάλλον του εικονικού εργαστηρίου κρίνεται ικανοποιητικό; Τα χειριστήρια ελέγχου και οι µετρητές είναι τα κατάλληλα για τη συγκεκριµένη δραστηριότητα; Η αλληλεπίδραση που προσφέρει κρίνεται ικανοποιητική; Η προσοµοίωση εξέλιξης του πειράµατος κρίνεται ικανοποιητική; Οι τρόποι αναπαράστασης της µεταβολής των µεγεθών είναι ικανοποιητική; ιδακτική - Παιδαγωγική Η διδακτική προσέγγιση κρίνεται ικανοποιητική; Επιτυγχάνονται οι επιδιωκόµενοι διδακτικοί στόχοι; Ενθαρρύνεται η ενεργός συµµετοχή και το ενδιαφέρον του µαθητή µέσα από διερευνητικές δραστηριότητες; ίνεται έµφαση στις κεντρικές έννοιες που το σενάριο θέτει ; Εµπλέκονται οι µαθητές στη χρήση διαφορετικών µορφών παρουσίασης και περιγραφής των εννοιών που η συγκεκριµένη δραστηριότητα διαπραγµατεύεται; Ποια επέκταση / µεταβολή της δραστηριότητας (στην ίδια θεµατική περιοχή) κρίνετε ότι θα ήταν απαραίτητη για την βελτίωση της συγκεκριµένης διδακτικής πρότασης; σελίδα 270

23 Σενάριο διδασκαλίας για τη Φυσική Έργο ύναµης, Θεώρηµα Μεταβολής της Κινητικής Ενέργειας σελίδα 271

24 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 273 Στοιχεία ταυτότητας δραστηριότητας 273 Παιδαγωγική αναζήτηση 273 ιδακτικοί στόχοι 274 Φύλλο Εργασίας 275 Αξιολόγηση του σεναρίου 278 Εικονικό περιβάλλον ιδακτική - Παιδαγωγική σελίδα 272

25 Εισαγωγή Στη συγκεκριµένη δραστηριότητα προσοµοιώνεται η ταυτόχρονη κίνηση χωρίς τριβές τριών σωµάτων, διαφορετικών µαζών, λόγω της επίδρασης ίδιας δύναµης πάνω σ αυτά. Η προτεινόµενη διδακτική πρόταση επιδιώκει να αναδείξει ότι το έργο που παράγει µια σταθερή δύναµη F δεν εξαρτάται από τη µάζα του σώµατος που µετακινείται, αλλά µόνο από το διάστηµα που διανύθηκε, κάτω από την επίδραση της παραπάνω δύναµης. Επίσης θέλει να βοηθήσει τους µαθητές να ανακαλύψουν το θεώρηµα µεταβολής της κινητικής ενέργειας. Στοιχεία ταυτότητας δραστηριότητας Έννοιες Επιταχυνόµενη κίνηση, Έργο δύναµης, Κινητική ενέργεια, Θεώρηµα µεταβολής της κινητικής ενέργειας Αναπαραστάσεις Προσοµοίωση, Αριθµητική, ιανυσµατική, Γραφικές παραστάσεις Τεχνική Πειραµατισµός ανακάλυψη σχέσεων µεταξύ εµπλεκοµένων παραµέτρων, Επίλυση επαλήθευση προβληµάτων, Σύγκριση µετρηµένων υπολογισµένων τιµών Εκπαιδευτικό λογισµικό ΙΡ 2000 Αρχείο Έργο.ip Παιδαγωγική αναζήτηση Η προσοµοίωση της κίνησης µε την επίδραση ίδιας δύναµης τριών σωµάτων διαφορετικής µάζας, έχει ως αρχικό στόχο να κατανοήσει ο µαθητής τα δύο διαφορετικά είδη κίνησης και να τα συνδέσει µε την εφαρµογή της σταθερής δύναµης ( ραστηριότητα 1). Επίσης στην ίδια δραστηριότητα, καταγράφεται η διαισθητική άποψη των µαθητών, ότι δηλαδή το σώµα µεγαλύτερης µάζας, µετά από δεδοµένη απόσταση κοινή για όλα τα σώµατα, θα έχει µεγαλύτερη κινητική ενέργεια. σελίδα 273

26 Στη 2 η ραστηριότητα υπολογίζεται η επιτάχυνση κάθε σώµατος και η ταχύτητα που θα έχει κάθε ένα από αυτά µετά από διαδροµή 6 m, ενώ στην επόµενη ( ραστηριότητα 3) οι µαθητές υπολογίζουν την κινητική ενέργεια των τριών σωµάτων αµέσως µόλις σταµατήσει η άσκηση της δύναµης, στο 6 ο µέτρο, αλλά και στο 10 ο και καλούνται να διαπιστώσουν ότι η κινητική ενέργεια παραµένει σταθερή και είναι ίδια και για τα τρία σώµατα. Επίσης καλούνται να συγκρίνουν τους υπολογισµούς τους µε την εκτίµηση της πρώτης δραστηριότητας. Στην ραστηριότητα 4 γίνεται εφαρµογή του ΘΜΚΕ και διαπιστώνεται ότι οι κινητικές ενέργειες και των τριών σωµάτων είναι ίδιες γιατί είναι ίσες µε το έργο της ίδιας δύναµης που ασκήθηκε για το ίδιο διάστηµα (d = 6 m). Τέλος, στην 4 η δραστηριότητα οι µαθητές καλούνται να σχεδιάσουν σε κοινούς άξονες τα τρία γραφήµατα Κ(t) και να τα συγκρίνουν µε το γράφηµα του υπολογιστή. ιδακτικοί στόχοι Με τη συγκεκριµένη εκπαιδευτική δραστηριότητα επιδιώκεται ο µαθητής: 4. Να ανακαλύψει τη σχέση ανάµεσα σε κίνηση και δύναµη και να διαπιστώσει, τις δύο φάσεις των κινήσεων. 5. Να διαπιστώσει ότι η κινητική ενέργεια που αποκτά ένα σώµα είναι ίση µε το έργο που του παρέχει σταθερή δύναµη. 6. Να δηµιουργεί ποιοτικά γραφήµατα K(t). σελίδα 274

27 Φύλλο Εργασίας Έργο ύναµης Περιγραφή του φαινοµένου Παραδοχές: Στην οθόνη του υπολογιστή προσοµοιώνεται η χωρίς τριβή - ταυτόχρονη κίνηση τριών σωµάτων, υπό την επίδραση τριών όµοιων δυνάµεων, οι οποίες ασκούνται στα τρία σώµατα για µήκος διαδροµής 6 m. Υπάρχει χειριστήριο µεταβολής του µέτρου των ασκούµενων δυνάµεων και µετρητές του χρόνου και των ταχυτήτων των τριών σωµάτων. Τέλος, παρέχεται η δυνατότητα να εµφανιστεί το κοινό για τα τρία σώµατα διάγραµµα Κ(t). ραστηριότητα 1 Τρέξτε την εφαρµογή και παρατηρήστε τα τρία σώµατα. Πόσα είδη κινήσεων διακρίνεται για κάθε ένα από αυτά; Περιγράψτε µε όρους φυσικής Ποιο από τα τρία σώµατα εκτιµάτε ότι έχει τη µεγαλύτερη κινητική ενέργεια µόλις καλύπτει τη διαδροµή των 6 µέτρων; Τεκµηριώστε την απάντησή σας ραστηριότητα 2 Τα τρία σώµατα έχουν µάζες αντίστοιχα m 1 = 1, m 2 = 2 και m 3 = 3 Kg και βρίσκονται πάνω σε οριζόντιο δάπεδο χωρίς τριβές. Και στα τρία σώµατα ασκείται σταθερή οριζόντια δύναµη µέτρου 6 Ν για µήκος διαδροµής 6 m. Ποιο είναι το µέτρο της επιτάχυνσης για κάθε ένα σώµα; α 1 : σελίδα 275

28 α 2 : α 3 : Ποια είναι η ταχύτητα κάθε σώµατος στο τέλος της διαδροµής των 6 µέτρων; V 1 : V 2 : V 3 : Τρέξτε την εφαρµογή και επιβεβαιώστε τους υπολογισµούς σας. ραστηριότητα 3 Με βάση τα δεδοµένα της προηγούµενης δραστηριότητας υπολογίστε την κινητική ενέργεια κάθε σώµατος όταν κάθε ένα από αυτά έχει διανύσει απόσταση 6m Κ 1 : Κ 2 : Κ 3 : και όταν έχουν διανύσει 10 m. Κ 1 : Κ 2 : Κ 3 : Τι παρατηρείτε; Συµφωνούν οι υπολογισµοί σας µε τη διαισθητική εκτίµηση της πρώτης δραστηριότητας; Αν όχι, τι νοµίζετε ότι σας οδήγησε στη λανθασµένη εκτίµηση; ραστηριότητα 4 σελίδα 276

29 Πόσο είναι το έργο που παράγει η δύναµη που σπρώχνει κάθε σώµα; Ποια είναι η σχέση που συνδέει τη δύναµη και το παραγόµενο έργο;. W 1 : W 2 : W 3 : Τι παρατηρείτε όταν συγκρίνετε το έργο των δυνάµεων F και τις αντίστοιχες κινητικές ενέργειες;... ραστηριότητα 5 Τρέξτε την εφαρµογή, καταγράψτε τις κατάλληλες χρονικές στιγµές και σε κοινούς άξονες Κ(t) σχεδιάστε τη µεταβολή της κινητικής ενέργειας για τα πρώτα 8 µέτρα της διαδροµής τους. Στην οθόνη του υπολογιστή σας κάντε κλικ στην επιλογή Απόκρυψη εµφάνιση και τρέξτε την εφαρµογή. Θα δείτε να δηµιουργείται το ζητούµενο γράφηµα. Συµφωνεί µε το δικό σας; Αν όχι που κάνατε λάθος; Συζητείστε το µε τον καθηγητή σας. σελίδα 277

30 Αξιολόγηση του σεναρίου Εικονικό περιβάλλον 6. Τα χειριστήρια ελέγχου και οι µετρητές είναι τα κατάλληλα για τη συγκεκριµένη δραστηριότητα; 7. Η αλληλεπίδραση που προσφέρει κρίνεται ικανοποιητική; 8. Η προσοµοίωση εξέλιξης του φυσικού φαινοµένου κρίνεται ικανοποιητική; 9. Οι τρόποι αναπαράστασης της µεταβολής των µεγεθών είναι ικανοποιητική; ιδακτική - Παιδαγωγική 6. Η διδακτική προσέγγιση κρίνεται ικανοποιητική; Επιτυγχάνονται οι επιδιωκόµενοι διδακτικοί στόχοι; 7. Ενθαρρύνεται η ενεργός συµµετοχή και το ενδιαφέρον του µαθητή µέσα από διερευνητικές δραστηριότητες; 8. ίνεται έµφαση στις κεντρικές έννοιες έργο δύναµης, κινητική ενέργεια, Θεώρηµα µεταβολής της κινητικής ενέργειας; 9. Εµπλέκονται οι µαθητές στη χρήση διαφορετικών µορφών παρουσίασης και περιγραφής των εννοιών που η συγκεκριµένη δραστηριότητα διαπραγµατεύεται; 10. Ποια επέκταση / µεταβολή της δραστηριότητας (στην ίδια θεµατική περιοχή) κρίνετε ότι θα ήταν απαραίτητη για την βελτίωση της συγκεκριµένης διδακτικής πρότασης; σελίδα 278

31

32

8 2.ΘΕΜΑ B 2-16138 Β.1

8 2.ΘΕΜΑ B 2-16138 Β.1 1 ΘΕΜΑ B Καταστατική εξίσωση των ιδανικών αερίων 1.ΘΕΜΑ Β 2-16146 Β.1 Μια ποσότητα ιδανικού αερίου βρίσκεται σε κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας, καταλαμβάνει όγκο V, έχει απόλυτη θερμοκρασία Τ, ενώ

Διαβάστε περισσότερα

m A m B Δ4) Να υπολογιστεί το ποσό θερμικής ενέργειας (θερμότητας) που ελευθερώνεται εξ αιτίας της κρούσης των δύο σωμάτων.

m A m B Δ4) Να υπολογιστεί το ποσό θερμικής ενέργειας (θερμότητας) που ελευθερώνεται εξ αιτίας της κρούσης των δύο σωμάτων. Το σώμα Α μάζας m A = 1 kg κινείται με ταχύτητα u 0 = 8 m/s σε λείο οριζόντιο δάπεδο και συγκρούεται μετωπικά με το σώμα Β, που έχει μάζα m B = 3 kg και βρίσκεται στο άκρο αβαρούς και μη εκτατού (που δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Άξονας Προτεραιότητας 2, Μέτρο 2.1 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ερωτήσεις Αυτοµατοποιηµένου Μέρους Πιστοποίησης Επιµορφωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Θέση, μετατόπιση και διάστημα Όταν ένα σημειακό αντικείμενο κινείται ευθύγραμμα, για να μελετήσουμε την κίνησή του θεωρούμε σαν σύστημα αναφοράς έναν άξονα χ χ. Στην αρχή του

Διαβάστε περισσότερα

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ...117

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ...117 Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών - Τεύχος 5: Κλάδος ΠΕ04 ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ) 2.2.4 «CHEMCALC»... 111 2.2.5 «ΧΗΜΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ»... 112 2.2.6 «Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α.»...

Διαβάστε περισσότερα

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών - Τεύχος 5: Κλάδος ΠΕ04 ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ) 4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισµα για το σπίτι

ιαγώνισµα για το σπίτι ιαγώνισµα για το σπίτι p 2 V Θέµα 1 ο Να εξηγήσετε γιατί στη µεταβολή 1 2 η γραµµοµοριακή θερµοχωρητικότητα του αερίου είναι µικρότερη από το µέγεθος C p και µεγαλύτερη από το C V Για τη δικαιολόγηση θα

Διαβάστε περισσότερα

μηχανικη στερεου σωματοσ

μηχανικη στερεου σωματοσ μηχανικη στερεου σωματοσ 4 Ροπή δύναμης 112 Ισορροπία στερεού 115 Ροπή αδράνειας 116 Στροφορμή 122 Κινητική ενέργεια λόγω περιστροφής 126 Σύνοψη 131 Ασκήσεις 132 4-1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην προσπάθειά μας να απλοποιήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Β' τάξη Ενιαίου Λυκείου

Β' τάξη Ενιαίου Λυκείου Β' τάξη Ενιαίου Λυκείου Με απόφαση της ελληνικής κυβερνήσεως τα διδακτικά βιβλία του ηµοτικού, του Γυµνασίου και του Λυκείου τυπώνονται από τον Οργανισµό Εκδόσεως ιδακτικών Βιβλίων και διανέµονται δωρεάν.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΙΑ ΙΙ. Διασυνδεόμενοι Μικρόκοσμοι Πολυμέσων για τη Διαθεματική Διερεύνηση της Γης. Βιβλίο Καθηγητή

ΓΑΙΑ ΙΙ. Διασυνδεόμενοι Μικρόκοσμοι Πολυμέσων για τη Διαθεματική Διερεύνηση της Γης. Βιβλίο Καθηγητή ΓΑΙΑ ΙΙ Διασυνδεόμενοι Μικρόκοσμοι Πολυμέσων για τη Διαθεματική Διερεύνηση της Γης Βιβλίο Καθηγητή Φορέας Υλοποίησης Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Ανάδοχοι Πληροφορική Τεχνογνωσία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Άξονας Προτεραιότητας 2, Μέτρο 2.1 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ερωτήσεις Αυτοµατοποιηµένου Μέρους Πιστοποίησης Επιµορφωτών

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία :... /.../ 201.. Όνομα :...

Ημερομηνία :... /.../ 201.. Όνομα :... ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Φύλλα Εργασίας 1 και 2 Μονάδες Μέτρησης - Μέτρηση εμβαδού όγκου μάζας Παντελάκης Α. 3 ο Γυμνάσιο Αιγάλεω Επώνυμο :....................... Ημερομηνία :.... /..../ 201.. Όνομα :.......................

Διαβάστε περισσότερα

3. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της ελαστικής και της πλαστικής παραμόρφωσης;

3. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της ελαστικής και της πλαστικής παραμόρφωσης; 4.3 Κεφάλαιο 3: Η ΝΕΥΤΩΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 4.3.1 Ερωτήσεις σύντομης απάντησης 1. Να περιγράψετε ένα φαινόμενο στο οποίο αλλάζει η κινητική κατάσταση του σώματος και να προσδιορίσετε το αίτιο της αλλαγής. 2. Μια

Διαβάστε περισσότερα

O πύραυλος. Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική (Δύναμη Μορφές Ενέργειας) - Τεχνολογία Τάξη: Β Γυμνασίου

O πύραυλος. Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική (Δύναμη Μορφές Ενέργειας) - Τεχνολογία Τάξη: Β Γυμνασίου O πύραυλος Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική (Δύναμη Μορφές Ενέργειας) - Τεχνολογία Τάξη: Β Γυμνασίου Χρονική Διάρκεια Προτεινόμενη χρονική διάρκεια σχεδίου εργασίας: 5 διδακτικές ώρες Διδακτικοί Στόχοι Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 007 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Εισαγωγή...........................................

Διαβάστε περισσότερα

Η ιδιότητα αυτή είναι η κίνηση, δηλαδή η δυνατότητα που έχουν τα σώματα να αλλάζουν θέση στο χώρο.

Η ιδιότητα αυτή είναι η κίνηση, δηλαδή η δυνατότητα που έχουν τα σώματα να αλλάζουν θέση στο χώρο. ΚΙΝΗΣΗ Εισαγωγικά (Εικόνες με τις αντίστοιχες λεζάντες) Ένας αετός πετά Ένας άνθρωπος περπατά Μια τίγρης ορμάει στο θύμα της Ενα ψάρι κολυμπάει Μια μπαλαρίνα περιστρέφεται Τα ρήματα που χρησιμοποιούμε

Διαβάστε περισσότερα

. ΠΡΩΤΟΣ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

. ΠΡΩΤΟΣ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ . ΠΡΩΤΟΣ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1. Σε µια ισόθερµη µεταβολή : α) Το αέριο µεταβάλλεται µε σταθερή θερµότητα β) Η µεταβολή της εσωτερικής ενέργειας είναι µηδέν V W = PV ln V γ) Το έργο που παράγεται δίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 2.1: ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΜΗΣ

ΚΕΦ. 2.1: ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΜΗΣ ΚΕΦ. 2.1: ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΜΗΣ Ερωτήσεις σύντομης απάντησης 1. Να εξηγήσετε τα παρακάτω φαινόμενα με βάση την αρχή διατήρησης της ορμής: α) ανάκρουση του όπλου και β) κίνηση πυραύλου. 2. Γιατί ο πυροσβέστης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ 5 Κρούσεις 755 Αδρανειακά συστήματα Σχετικές κινήσεις 160 Κέντρο μάζας 163 Φαινόμενο Doppler 167 Σύνοψη 171 Ασκήσεις 11 173 5-1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ταχύτητα και η επιτάχυνση των σωμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ. ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ. Α. ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ. Κάθε διανυσµατική σχέση τη Φυσικής µπορεί να µετατραπεί σε σχέση µη διανυσµατική (µέτρων αλγεβρική) αν καθορίσουµε θετική-αρνητική

Διαβάστε περισσότερα

Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων Στο Σύστημα Γη Σελήνη

Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων Στο Σύστημα Γη Σελήνη Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης χολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών ωμάτων το ύστημα Γη ελήνη - - - - - - - - Διπλωματική Εργασία Αντωνιάδης Παναγιώτης Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ A ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Α ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ A ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Α ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ A ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Α ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ - 1 - ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΜΑ Σελ. ερ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1.1 Μονόμετρα και διανυσματικά μεγέθη. 4 0,5 1.2 Το Διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο. Φυσικά μεγέθη

Κεφάλαιο 1 ο. Φυσικά μεγέθη Κεφάλαιο 1 ο Φυσικά μεγέθη 1.1. Μέγεθος Μέγεθος είναι κάθε ποσότητα η οποία μπορεί να μετρηθεί. 1.2. Μέτρηση Είναι η διαδικασία που χρησιμοποιούμε για να συγκρίνουμε όμοια μεγέθη. 1.. Φυσικά μεγέθη Ονομάζονται

Διαβάστε περισσότερα

που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση / Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση / Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΕΡΓΟ 4 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ. Παραδοτέο 4.2.3α: Οµογενοποιηµένο επιµορφωτικό υλικό για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, µέρος

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Αντωνίου, καθηγητής ΕΚΠΑ - Π. Δημητριάδης, Δρ. Φυσικής - Κ. Καμπούρης, Msc. Φυσικής - Κ. Παπαμιχάλης, Δρ. Φυσικής - Λ. Παπατσίμπα, Δρ.

Ν. Αντωνίου, καθηγητής ΕΚΠΑ - Π. Δημητριάδης, Δρ. Φυσικής - Κ. Καμπούρης, Msc. Φυσικής - Κ. Παπαμιχάλης, Δρ. Φυσικής - Λ. Παπατσίμπα, Δρ. 1 Συγγραφική ομάδα Ν. Αντωνίου, καθηγητής ΕΚΠΑ - Π. Δημητριάδης, Δρ. Φυσικής - Κ. Καμπούρης, Msc. Φυσικής - Κ. Παπαμιχάλης, Δρ. Φυσικής - Λ. Παπατσίμπα, Δρ. Φυσικής Επεξεργασία εικόνων Θεόφιλος Χατζητσοπάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 1. Εισαγωγή Η διδασκαλία της Φυσικής στην υποχρεωτική εκπαίδευση στοχεύει στη διερεύνηση του υλικού και του ζωντανού κόσμου και στη μελέτη σχετικών φαινομένων και γεγονότων.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 20 διαγωνίσµατα από προαγωγικές εξετάσεις Ιουνίου

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 20 διαγωνίσµατα από προαγωγικές εξετάσεις Ιουνίου ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 20 διαγωνίσµατα από προαγωγικές εξετάσεις Ιουνίου 1 1 ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες λάθος (Λ). Οι προτάσεις αφορούν την ευθύγραµµη οµαλή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Β. διπλανό διάγραμμα. Αν t 2 =2 t 1 και t 3 =3 t 1 τότε -F

ΘΕΜΑ Β. διπλανό διάγραμμα. Αν t 2 =2 t 1 και t 3 =3 t 1 τότε -F ΘΕΜΑ Β Β 1. Ένας μικρός μεταλλικός κύβος βρίσκεται αρχικά ακίνητος σε λείο οριζόντιο δάπεδο. Στον κύβο ασκείται την χρονική στιγμή t= 0 s οριζόντια δύναμη της οποίας η τιμή σε συνάρτηση με το χρόνο παριστάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΡΙΤΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

δρ Μιχάλης Τζούμας Σχ. Συμβ. Μαθηματικών Διδάσκοντας στην τάξη με το Geogebra

δρ Μιχάλης Τζούμας Σχ. Συμβ. Μαθηματικών Διδάσκοντας στην τάξη με το Geogebra δρ Μιχάλης Τζούμας Σχ. Συμβ. Μαθηματικών Διδάσκοντας στην τάξη με το Geogebra Αγρίνιο, 2015 1 Διδάσκοντας στην τάξη με το Geogebra 2 Μιχάλης Τζούμας Αγρίνιο 2015 ISBN: 978-960-85583-7-3 Εκδόσεις: Αγριώνιον

Διαβάστε περισσότερα