Στροφορµή βλήµατος (Kgm 2 /s) Στροφορµή ράβδου. Στροφορµή συστήµατος. a. Πως εξηγείτε τυχόν µικρή διαφορά που παρατηρείται στη στροφορµή του

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στροφορµή βλήµατος (Kgm 2 /s) Στροφορµή ράβδου. Στροφορµή συστήµατος. a. Πως εξηγείτε τυχόν µικρή διαφορά που παρατηρείται στη στροφορµή του"

Transcript

1 o Η ροπή αδράνειας ράβδου µήκους L και µάζας m ως προς άξονα που διέρχεται από το µέσον της (κέντρο βάρους) και είναι κάθετος στη ράβδο: I CM 1 ml 12 2 = (18) (Είναι φανερό ότι οι σχέσεις (1) και (2) τείνουν στο ίδιο αποτέλεσµα όταν το πλάτος b της πλάκας είναι πολύ µικρότερο του µήκους της a: b a ) (*Σηµείωση: Επειδή στο Interactive Physics δεν υπάρχει δυνατότητα δηµιουργίας σώµατος-ράβδου, αλλά ορθογώνιας πλάκας, στην παρούσα προσοµοίωση η «ράβδος» είναι µια επίπεδη πλάκα µε πλάτος πολύ µικρότερο από το µήκος της: πλάτος 0.2 m και µήκος (ύψος) µεταβλητό από 2 m ως 6 m. Η ροπή αδράνειάς της υπολογίζεται από το Interactive Physics από τη σχέση (8)) Βήµατα για την πραγµατοποίηση της προσοµοίωσης: 1. Ξεκινήστε την προσοµοίωση κάνοντας διπλό κλικ στο αρχείο stroformi.ip 2. Με τη βοήθεια των µεταβολέων δίνετε αρχικές τιµές στα µεγέθη: Ελαστικότητα κρούσης*. Αρχική ταχύτητα βλήµατος. Μήκος ράβδου. (*Η ελαστικότητα κρούσης στο Interactive Physics παίρνει τιµές από 0 ως 1. Η τιµή 1 αντιστοιχεί σε ελαστική κρούση, ενώ οι µικρότερες τιµές σε ανελαστικές κρούσεις) 3. Παρατηρούµε το φαινόµενο, δίνοντας διάφορες τιµές από τους µεταβολείς, ώστε να εξοικειωθούµε µε την προσοµοίωση. 4. Εκτελώντας βηµατικά (καρέ-καρέ) την προσοµοίωση εξετάστε τη διατήρηση της στροφορµής του συστήµατος βλήµα-ράβδος, πριν και αµέσως µετά από την κρούση συµπληρώνοντας τον παρακάτω πίνακα, µε τις τιµές που δίνουν οι µετρητές της προσοµοίωσης, γι αυτά τα µεγέθη: σελίδα 249

2 ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ Στροφορµή βλήµατος (Kgm 2 /s) Στροφορµή ράβδου (Kgm 2 /s) Στροφορµή συστήµατος (Kgm 2 /s) a. Πως εξηγείτε τυχόν µικρή διαφορά που παρατηρείται στη στροφορµή του συστήµατος πριν και µετά την κρούση; 5. Εκτελώντας βηµατικά (καρέ-καρέ) την προσοµοίωση, για την περίπτωση της ελαστικής κρούσης, εξετάστε τη διατήρηση της κινητικής ενέργειας του συστήµατος βλήµα-ράβδος, πριν και αµέσως µετά από την κρούση συµπληρώνοντας τον παρακάτω πίνακα, µε τις τιµές που δίνουν οι µετρητές της προσοµοίωσης: σελίδα 250

3 ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ Κινητική ενέργεια βλήµατος ( joule ) Κινητική ενέργεια ράβδου ( joule ) Κινητική ενέργεια συστήµατος ( joule ) Σχολιάστε τα αποτελέσµατα που προκύπτουν: 6. Υπολογίστε θεωρητικά τη ροπή αδράνειας της ράβδου (εδώ επίπεδη επιφάνεια µε στοιχεία: µάζα m=0.5 Kg, µήκος a=4.0 m, πλάτος b=0.2 m ), ως προς άξονα κάθετο στη ράβδο, που διέρχεται από το µέσον της (κέντρο βάρους) I CM και ως προς τον άξονα περιστροφής της I : σελίδα 251

4 Ι CM(ΘΕΩΡ) = Kg m 2 I (ΘΕΩΡ) = Kg m 2 a. Υπολογίστε θεωρητικά τη ροπή του βάρους της ράβδου, ως προς τον άξονα περιστροφής της, όταν αυτή βρίσκεται σε οριζόντια θέση (γωνία ράβδου στην προσοµοίωση: 90 ο ). Η επιτάχυνση της βαρύτητας έχει τιµή g= m/s 2. T (ΘΕΩΡ) = Ν m b. Υπολογίστε θεωρητικά το µέτρο της γωνιακής επιτάχυνσης a r της ράβδου όταν αυτή βρίσκεται σε οριζόντια θέση (γωνία ράβδου στην προσοµοίωση: 90 ο ). a (ΘΕΩΡ) = rad/s 2 σελίδα 252

5 c. Συγκρίνετε και σχολιάστε το αποτέλεσµα, που βρήκατε στο προηγούµενο βήµα για τη γωνιακή επιτάχυνση της ράβδου, µε αυτό που δίνεται από την προσοµοίωση. a (ΠΡΟΣ) = rad/s 2 7. Υπολογίστε θεωρητικά, την ελάχιστη γωνιακή ταχύτητα ω (min) την οποία πρέπει να έχει η ράβδος στην κατώτατη θέση της (γωνία 0 ο ), ώστε να εκτελέσει ανακύκλωση. ω (min) = rad/s a. Υπολογίστε θεωρητικά, για την περίπτωση της ελαστικής κρούσης (ελαστικότητα κρούσης ίση µε 1), την ελάχιστη ταχύτητα υ (min) µε την οποία πρέπει να εκτοξευτεί το βλήµα, ώστε η ράβδος να εκτελέσει ανακύκλωση. σελίδα 253

6 υ (min) = m/s b. ώστε στο παράθυρο κειµένου του µεταβολέα της αρχικής ταχύτητας, την ακριβή τιµή της ταχύτητας υ (min) που υπολογίσατε στο προηγούµενο βήµα, και εκτελέστε την προσοµοίωση ώστε να ελέγξετε αν υπάρχει συµφωνία µε τη θεωρητική τιµή. Σχολιάστε το αποτέλεσµα σελίδα 254

7 Κίνηση δορυφόρων Εισαγωγή Στη συγκεκριµένη δραστηριότητα προσοµοιώνεται η κίνηση δορυφόρου γύρω από τη Γη αλλά και γύρω από άλλους πλανήτες. Η προτεινόµενη διδακτική πρόταση επιδιώκει να αναδείξει τον τρόπο που τα µεγέθη: (α) ταχύτητα περιστροφής (β) µάζα πλανήτη και δορυφόρου (γ) ταχύτητα δορυφόρου επηρεάζουν την τροχιά και την περίοδο της καµπυλόγραµµης κίνησης Στοιχεία ταυτότητας δραστηριότητας Έννοιες Καµπυλόγραµµες κινήσεις, οµαλή κυκλική κίνηση, κεντροµόλος δύναµη, περίοδος, γραµµική ταχύτητα, νόµος της παγκόσµιας έλξης, κίνηση δορυφόρων Αναπαραστάσεις Προσοµοίωση, Αριθµητική, ιανυσµατική, Στροβοσκοπική Τεχνική Πειραµατισµός ανακάλυψη σχέσεων µεταξύ εµπλεκοµένων παραµέτρων, Επίλυση επαλήθευση προβληµάτων, Σύγκριση µετρηµένων υπολογισµένων τιµών Εκπαιδευτικό λογισµικό ΓΑΙΑ ΙΙ Απευθύνεται Σε µαθητές Λυκείου Αρχείο Παιδαγωγική αναζήτηση Στην παραδοσιακή διδασκαλία οι µαθητές µελετούν αλγοριθµικά την κίνηση των δορυφόρων µε τη βοήθεια του νόµου της παγκόσµιας έλξης και σχηµάτων που γίνονται σελίδα 255

8 στον πίνακα. Ο διδάσκων χρησιµοποιεί ως αφετηρία τη σχέση F G m = M, επισηµαίνει (α) 2 R ότι η δύναµη F, είναι η βαρυτική έλξη και έχει το ρόλο της κεντροµόλου δύναµης 2 m υ F = FΚ = και (β) ότι η ακτίνα περιστροφής είναι η απόσταση από το κέντρο της Γης R (R) µέχρι το δορυφόρο και όχι από την επιφάνεια της (h), δηλαδή R= RΓ + h. Τελικά καταλήγει στη σχέση µε την οποία υπολογίζεται το µέτρο της γραµµικής ταχύτητας δορυφόρου που διαγράφει κυκλική τροχιά M υ= G. R Η παραδοσιακή διδασκαλία περιορίζεται συνήθως σε οµαλή κυκλική κίνηση του δορυφόρου και στην επισήµανση ότι το διάνυσµα της ταχύτητας πρέπει να είναι κάθετο στο διάνυσµα της βαρυτικής έλξης κεντροµόλου δύναµης. Στην ραστηριότητα 1 ο µαθητής καλείται να διερευνήσει και να περιγράψει, µε όρους φυσικής, την ελλειπτική τροχιά του δορυφόρου. Στη ραστηριότητα 2, γίνεται προσπάθεια να αντιληφθεί ο µαθητής τη συσχέτιση τροχιάς και ταχύτητας και το ρόλο της βαρυτικής έλξης στη σχέση αυτή. Στη ραστηριότητα 3, αναγνωρίζει την οµαλή κυκλική κίνηση και διαπιστώνει τις διαφορές µε τη µη οµαλή. Στη ραστηριότητα 4, επιλύει στο φύλλο εργασίας ένα κλασικό πρόβληµα του βιβλίου και καλείται να ελέγξει την ορθότητα της απάντησης του, τροφοδοτώντας µε τις υπολογισµένες τιµές την προσοµοίωση. Τέλος, στην 5 η ραστηριότητα γίνεται προσπάθεια να καταγραφεί όπου υπάρχει και να διορθωθεί, τυχόν εσφαλµένη προϋπάρχουσα αντίληψη για το είδος της κίνησης θα κάνει ένα κινητό, ευρισκόµενο σε καµπύλη τροχιά, όταν πάψει να ασκείται η κεντροµόλος δύναµη. ιδακτικοί στόχοι Με τη συγκεκριµένη δραστηριότητα επιδιώκεται ο µαθητής: Να ανακαλύψει και να διαπιστώσει τον τρόπο που τα µεγέθη ταχύτητα και κεντροµόλος δύναµη µεταβάλλονται στις καµπυλόγραµµες κινήσεις. Να κατανοήσει ότι ρόλο κεντροµόλου δύναµης στις κινήσεις των δορυφόρων, έχει η βαρυτική έλξη. σελίδα 256

9 Να µπορεί να σχεδιάζει ποιοτικά σε καµπυλόγραµµες τροχιές, τα διανύσµατα της κεντροµόλου δύναµης και ταχύτητας. Φύλλο Εργασίας Κίνηση ορυφόρων Περιγραφή της οθόνης - Εξοικείωση µε το περιβάλλον του λογισµικού: Στο µικρόκοσµο Newton: Κίνηση δορυφόρων γύρω από πλανήτες, στην οθόνη του υπολογιστή εµφανίζονται 4 παράθυρα ψηφίδες και το χειριστήριο ελέγχου του δορυφόρου. Βασικό παράθυρο στο συγκεκριµένο µικρόκοσµο είναι ο Πλανήτης γύρω από τον οποίο περιστρέφονται ένας ή δύο δορυφόροι. Στο συγκεκριµένο παράθυρο, απεικονίζεται ο χρησιµοποιούµενος πλανήτης του οποίου η επιλογή όµως του γίνεται µόνο από το παράθυρο Κίνηση ορυφόρων. Στο διπλανό παράθυρο εµφανίζεται επίπεδος χάρτης του πλανήτη πάνω στον οποίο φαίνεται το πέρασµα του δορυφόρου. Στο παράθυρο κίνηση δορυφόρων µπορείτε να επιλέγετε έναν από τους πλανήτες του ηλιακού µας συστήµατος και είδος δορυφόρου. Στη γραµµή Πληροφοριών του παράθυρου καταγράφονται: Το όνοµα του πλανήτη η µάζα του (Kg), η ακτίνα του (Km), ο πραγµατικός χρόνος κίνησης του δορυφόρου µε βάση τις αρχικές συνθήκες (ταχύτητα κ.λπ.) και η κλίµακα σχεδίασης (σε pixel/m). ίνεται η δυνατότητα στροβοσκοπικής απεικόνισης της τροχιάς, εµφάνισης του διανύσµατος της ταχύτητας και των δύο συνιστωσών του. Τέλος, παρέχεται η δυνατότητα µεταβολής του µέτρου και της κατεύθυνσης της ταχύτητας, επεµβαίνοντας µε το ποντίκι στην περιοχή εργασίας του παραθύρου. Στο παράθυρο Γεωµετρική αναπαράσταση αναπαριστάται γεωµετρικά η κίνηση και παρέχεται η δυνατότητα εµφάνισης καρτεσιανών αξόνων, διανυσµάτων ταχύτητας και δύναµης και της τροχιάς του δορυφόρου. Στη γραµµή πληροφοριών αναγράφονται τα παρακάτω στοιχεία για κάθε δορυφόρο: Το µέτρο της ταχύτητας και των δύο συνιστωσών της (σε m/s). Η γωνία του διανύσµατος της ταχύτητας (σε µοίρες). Το µέτρο της βαρυτικής δύναµης (σε Ν). Η µάζα του (σε Kg). σελίδα 257

10 Η απόσταση (ύψος R) από το κέντρο του πλανήτη (σε Κm). Με το χειριστήριο ελέγχου δίνεται δυνατότητα µεταβολής του µέτρου και της κατεύθυνσης του διανύσµατος της αρχικής ταχύτητας και της απόστασης του δορυφόρου από το κέντρο του πλανήτη. ραστηριότητα 1 Πιέστε το πλήκτρο της εκκίνησης και παρατηρήστε την τροχιά του δορυφόρου Τι είδους τροχιά εκτελεί ο δορυφόρος;.. Ποιο είναι το βασικό χαρακτηριστικό της κατεύθυνσης του διανύσµατος της δύναµης;.. Τι γωνία σχηµατίζουν µεταξύ τους τα διανύσµατα ταχύτητας και δύναµης σε όλη τη διάρκεια της τροχιάς; Α. = 90 ο Β. K 90 ο Σχεδιάσετε τα διανύσµατα της ταχύτητας του δορυφόρου και της δύναµης που ασκείται πάνω σ αυτόν, για όλες τις θέσεις που καταγράφονται στο παρακάτω σχήµα. Σηµειώνεται ότι η κίνηση του δορυφόρου είναι αριστερόστροφη. Σε ποια θέση ασκείται στο δορυφόρο: 1. η µεγαλύτερη δύναµη;.. 2. η µικρότερη δύναµη;.. Σε ποια θέση ο δορυφόρος αποκτά: 3. τη µεγαλύτερη ταχύτητα;.. 4. τη µικρότερη ταχύτητα;.. σελίδα 258

11 Μετακινήστε µε κατάλληλο τρόπο τα χειριστήρια ελέγχου του µέτρου και της κατεύθυνσης της ταχύτητας, ώστε η τροχιά του δορυφόρου να µοιάζει µε αυτή του σχήµατος και ελέγξτε τις απαντήσεις σας. Τελικά διαπιστώνεται ότι όταν ο δορυφόρος βρίσκεται στο κοντινότερο στη Γη σηµείο της τροχιάς του τα µέτρα της ταχύτητας και της δύναµης έχουν τη.. τιµή, ενώ όταν βρίσκεται στο µακρινότερο σηµείο, έχουν αντίστοιχα τη. Τιµή. ραστηριότητα 2 Τι θα συµβεί αν µειωθεί αρκετά το µέτρο της ταχύτητας του δορυφόρου; Πειραµατιστείτε και εξηγήστε το αποτέλεσµα. Τι θα συµβεί αν µεταβάλετε την κατεύθυνση κίνησης του δορυφόρου; Πειραµατιστείτε και εξηγήστε το αποτέλεσµα. ραστηριότητα 3 Σχεδιάσετε τα διανύσµατα της ταχύτητας του δορυφόρου και της δύναµης που ασκείται πάνω σ αυτόν, για όλες τις θέσεις που καταγράφονται στο παρακάτω σχήµα. Σηµειώνεται ότι η κίνηση του δορυφόρου είναι αριστερόστροφη. Τι είδους κίνηση εκτελεί ο δορυφόρος;.. Αιτιολογήστε την απάντησή σας. σελίδα 259

12 Μετακινήστε µε κατάλληλο τρόπο τα χειριστήρια ελέγχου του µέτρου και της κατεύθυνσης της ταχύτητας, ώστε η τροχιά του δορυφόρου να µοιάζει µε αυτή του σχήµατος και ελέγξτε τις απαντήσεις σας. ιαπιστώνεται ότι στις οµαλές κυκλικές κινήσεις τα µέτρα ταχύτητας και δύναµης., ενώ στις µη οµαλές κυκλικές κινήσεις Επιπλέον, στις οµαλές κυκλικές κινήσεις τα διανύσµατα ταχύτητας και δύναµης σχηµατίζουν πάντοτε γωνία µοιρών. ραστηριότητα 4 Επαναφέρετε την προσοµοίωση στην αρχική της κατάσταση. Υπολογίστε την τιµή του µέτρου της αρχικής ταχύτητας που πρέπει να έχει ο δορυφόρος στη συγκεκριµένη θέση ( Km από το κέντρο της Γης), ώστε να εκτελέσει οµαλή κυκλική κίνηση. ίνεται ότι η µάζα της Γης είναι 5, Kg και η τιµή της σταθεράς παγκόσµιας έλξης G = 6, N m 2 Kg -2. σελίδα 260

13 Εισάγετε την τιµή που υπολογίσατε στο κατάλληλο πεδίο του µέτρου της ταχύτητας και επιβεβαιώστε τον υπολογισµό σας. ραστηριότητα 5 Με την εισαγωγή των κατάλληλων τιµών του µέτρου και της κατεύθυνσης της αρχικής ταχύτητας δηµιουργήστε την τροχιά που φαίνεται στο παρακάτω σχήµα. Υποθέστε ότι τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή παύει να ασκείται ελκτική δύναµη στο δορυφόρο. Πώς εκτιµάτε ότι θα συνεχίσει να κινείται; Σχεδιάστε την τροχιά του. Με την εισαγωγή των κατάλληλων τιµών στα αντίστοιχα πεδία µέτρου και κατεύθυνσης της ταχύτητας, δηµιουργήστε µια τροχιά που να µοιάζει στην παραπάνω. Όταν ο δορυφόρος βρεθεί στη συγκεκριµένη θέση, πιέστε το πλήκτρο αδρανειακή κίνηση, στο παράθυρο κίνηση δορυφόρων και επαληθεύστε την εκτίµησή σας. Άρα, όταν σε ένα σώµα που διαγράφει καµπύλη τροχιά, πάψει να ασκείται η κεντροµόλος δύναµη τότε αυτό εξακολουθεί να κινείται... Αξιολόγηση του σεναρίου Εικονικό περιβάλλον Η απεικόνιση και η προσοµοίωση της κίνησης του δορυφόρου, γύρω από µια ακίνητη Γη µπορεί να δηµιουργεί παρανοήσεις; σελίδα 261

14 Τα χειριστήρια ελέγχου και οι µετρητές είναι τα κατάλληλα για τη συγκεκριµένη δραστηριότητα; Η αλληλεπίδραση που προσφέρει κρίνεται ικανοποιητική; Η προσοµοίωση εξέλιξης του φυσικού φαινοµένου κρίνεται ικανοποιητική; Οι τρόποι αναπαράστασης της µεταβολής των µεγεθών είναι ικανοποιητική; ιδακτική - Παιδαγωγική Η διδακτική προσέγγιση κρίνεται ικανοποιητική; Επιτυγχάνονται οι επιδιωκόµενοι διδακτικοί στόχοι; Ενθαρρύνεται η ενεργός συµµετοχή και το ενδιαφέρον του µαθητή µέσα από διερευνητικές δραστηριότητες; ίνεται έµφαση στις κεντρικές έννοιες της διδακτικής ενότητας; Εµπλέκονται οι µαθητές στη χρήση διαφορετικών µορφών παρουσίασης και περιγραφής των εννοιών που η συγκεκριµένη δραστηριότητα διαπραγµατεύεται; Ποια επέκταση / µεταβολή της δραστηριότητας (στην ίδια θεµατική περιοχή) κρίνετε ότι θα ήταν απαραίτητη για την βελτίωση της συγκεκριµένης διδακτικής πρότασης; σελίδα 262

15 Κύκλος Carnot Εισαγωγή Στη συγκεκριµένη δραστηριότητα µελετάται ο κύκλος Carnot, δηλαδή τέσσερις διαδοχικές µεταβολές, δύο ισόθερµες και δύο αδιαβατικές εναλλάξ. Ο µαθητής δηµιουργεί τη γραφική παράσταση P-V της κυκλικής µεταβολής, καταγράφει τις µεταβολές έργου, εσωτερικής ενέργειας και θερµότητας σε κάθε φάση, υπολογίζει το συνολικό έργο του κύκλου και τέλος, υπολογίζει το συντελεστή απόδοσης της θερµικής µηχανής. Στοιχεία ταυτότητας δραστηριότητας Έννοιες Θερµοκρασία, θερµότητα, αντιστρεπτή µεταβολή, αδιαβατική, ισόθερµη µεταβολή, απόδοση θερµικής µηχανής, έργο, µεταβολή εσωτερικής ενέργειας. Αναπαραστάσεις Εικονικό εργαστήριο, γραφικές παραστάσεις Τεχνική Πειραµατισµός ανακάλυψη σχέσεων µεταξύ εµπλεκοµένων παραµέτρων, µελέτη γραφικών παραστάσεων Εκπαιδευτικό λογισµικό ΣΕΠ Εργαστήριο θερµοδυναµικής Απευθύνεται Σε µαθητές Λυκείου Αρχείο Gas11.lab 9 Παιδαγωγική αναζήτηση Στην παραδοσιακή διδασκαλία η µελέτη του κύκλου Carnot γίνεται κυρίως µε τη βοήθεια του διαγράµµατος P-V που ο διδάσκων σχεδιάζει στον πίνακα. Οι τέσσερις µεταβολές που συγκροτούν τον κύκλο, περιγράφονται λεκτικά, µε τη βοήθεια των σκαριφηµάτων του 9 Το συγκεκριµένο αρχείο βρίσκεται στη διαδροµή \ΣΕΠ\Lab Files\Πειράµατα Θερµοδυναµικής, και εγκαθίσταται µετά την πλήρη εγκατάσταση του Λογισµικού σελίδα 263

16 σχολικού βιβλίου και ο µαθητής καλείται να υλοποιήσει µε τη φαντασία του αντικείµενα και καταστάσεις, όπως κύλινδρος που φράσσεται µε έµβολο που άλλοτε είναι θερµικά µονωµένος και άλλοτε βρίσκεται σε επαφή µε θερµή ή ψυχρή δεξαµενή και ένα έµβολο που κινείται και µεταβάλει τον όγκο του κυλίνδρου. Τα παραπάνω αυτονόητα για το διδάσκοντα πολλές φορές δηµιουργούν παρανοήσεις οι οποίες τελικά δηµιουργούν επιπλέον εµπόδια στην κατανόηση του φυσικού φαινοµένου. Τέλος η παραδοσιακή διδασκαλία ολοκληρώνεται µε τη γραφή µε ή χωρίς απόδειξη των µαθηµατικών σχέσεων Q Q c h T c c = και ecarnot 1 Th Th T = και µε την επίλυση µιας απλής άσκησης εφαρµογής των παραπάνω σχέσεων. Η εκτέλεση του εικονικού πειράµατος, παρέχει τη δυνατότητα στους µαθητές να συµπληρώσουν πίνακα τιµών και να δηµιουργήσουν γραφική παράσταση αξιοποιώντας πειραµατικά δεδοµένα που οι ίδιοι παράγουν. ( ραστηριότητα 1). Οι ραστηριότητες 2 και 3 έχουν ως στόχο τη σύνδεση της κατεύθυνσης κίνησης του εµβόλου µε τις συµπιέσεις- εκτονώσεις και αυτές µε τη σειρά τους να συνδεθούν µε τις αντίστοιχες µεταβολές πίεσης και έργου. Επίσης πρέπει να διαπιστώσουν ότι όταν µεταβάλλεται ο όγκος και κινείται το έµβολο υπάρχει µεταβολή έργου. Τέλος να συνδέσουν την παραγωγή έργου µε την απόδοση ενέργειας από το αέριο. Στην 4 η ραστηριότητα οι µαθητές καλούνται να συνοψίσουν τις προηγούµενες διαπιστώσεις, να διαπιστώσουν σε ποιες µεταβολές το αέριο απέδωσε ή απορρόφησε ενέργεια µέσω έργου, σε ποιες απορρόφησε ή απέβαλλε θερµότητα και µε ποιο σύστηµα την αντάλλαξε. Επίσης καλούνται να αιτιολογήσουν γιατί στις αδιαβατικές µεταβολές δεν ανταλλάσσεται θερµότητα µε το περιβάλλον λουτρό. Τέλος στην 5 η ραστηριότητα αφήνονται να προβληµατιστούν για το είδος των δεδοµένων και για τη µαθηµατική σχέση που χρησιµοποιήσουν για τον υπολογισµό του συντελεστή της απόδοσης της θερµικής µηχανής,. ιδακτικοί στόχοι Με τη συγκεκριµένη δραστηριότητα επιδιώκεται ο µαθητής: Να µελετήσει την παραγωγή έργου και θερµότητας και την απόδοση σε κύκλο Carnot και να συνδυάσει τις δυο πρώτες µε τη γραφική παράσταση P-V. Να εµπεδώσει τις έννοιες αδιαβατική και ισόθερµη µεταβολή. Να διασαφηνίσει ότι: Η θερµότητα (Q) θεωρείται θετική όταν εισέρχεται από το περιβάλλον στο αέριο. σελίδα 264

17 Η µεταβολή της εσωτερικής ενέργειας θεωρείται θετική όταν αυξάνεται η θερµοκρασία του αερίου. Το έργο (W) θεωρείται θετικό όταν αποδίδεται στο περιβάλλον. Να κατανοήσει ότι ο πρώτος θερµοδυναµικός νόµος (Q = U + W) συνδέει τις τρεις προαναφερθείσες µορφές ενέργειας. Φύλλο Εργασίας 10 Κύκλος Carnot Περιγραφή της οθόνης: Στο εικονικό εργαστήριο θερµοδυναµικής µικρόκοσµο ανοίξτε το αρχείο Gas11.lab. Στην οθόνη του υπολογιστή σας εµφανίζεται η παρακάτω εικόνα. Στο κέντρο του εικονικού εργαστηρίου βλέπετε ένα δοχείο µε έµβολο και µε τοιχώµατα κόκκινα (δηλαδή θερµοαγώγιµα). Μετακινείστε µε αριστερό κλικ τη λαβή δίπλα στο µετρητή της θερµοκρασίας και δείτε τα τοιχώµατα να µεταβάλλονται σε αδιαβατικά. Οι κόκκινες κινούµενες σφαίρες προσοµοιώνουν τα µόρια και µπορείτε να τις αποκρύψετε µε κλικ στην επιλογή Μόρια. 10 Έχουν χρησιµοποιηθεί αρκετές ιδέες από το φύλλο εργασίας που οι συγγραφείς του λογισµικού προτείνουν σελίδα 265

18 Αποκρύψτε το γράφηµα P-V, πιέζοντας το κατάλληλο πλήκτρο. Παρατηρήστε τις τρεις φιάλες µε τα αντίστοιχα αέρια, τους µετρητές πίεσης, θερµοκρασίας και όγκου και τέλος αριστερά τους µετρητές ενέργειας. Οι αρχικές συνθήκες που επικρατούν µέσα στο δοχείο καταγράφονται στους αντίστοιχους µετρητές και επιπλέον τα τοιχώµατα του δοχείου είναι θερµικά αγώγιµα και βρίσκονται µέσα σε θερµό ή ψυχρό υδατόλουτρο σταθερής θερµοκρασίας. Επιπλέον µέσα στο δοχείο υπάρχουν 2 mol He. Εξοικείωση µε το περιβάλλον του λογισµικού: Στόχος είναι να εκτελέσετε τις µεταβολές που καταγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί. Εκτελέστε το πείραµα, χωρίς καταγραφή στοιχείων, ώστε να εξοικειωθείτε µε τα χειριστήρια ελέγχου. Οι διαδοχικές τιµές όγκου που πρέπει να εισάγονται δίνονται στον πίνακα της 1 ης ραστηριότητας. Πιέστε το κουµπί «εκτέλεση πειράµατος» και εµφανίστε το διάγραµµα P-V. Ισόθερµη µεταβολή 0 1: Κάντε αριστερό κλικ στο µετρητή όγκου και στο αναδυόµενο παράθυρο εισάγετε την τιµή 60. Παρατηρήστε το έµβολο να κινείται και στους κατάλληλους µετρητές τη θερµοκρασία να παραµένει αµετάβλητη και την πίεση να ελαττώνεται. Ταυτόχρονα, αρχίζει η δηµιουργία του γραφήµατος P-V. Αδιαβατική µεταβολή 1 2: Αντικαταστήστε τα θερµοαγώγιµα τοιχώµατα µε αδιαβατικά. Όταν µεταβαίνετε από ισόθερµη σε αδιαβατική µεταβολή, θα µετατρέπετε πρώτα τα τοιχώµατα σε αδιαβατικά. Όταν µεταβαίνετε από αδιαβατική σε ισόθερµη, θα τα µετατρέπετε σε θερµαγωγά Αυξήστε τον όγκο σε m 3 και παρατηρείστε µετρητές και γράφηµα. Ολοκληρώστε τον κύκλο µε την Ισόθερµη µεταβολή (2 3) και την Αδιαβατική µεταβολή (3 0). ραστηριότητα 1 Οι συνθήκες του πειράµατος πρέπει να είναι οι αρχικές. Ελέγξτε και αν δεν είναι πιέστε το πλήκτρο επαναφορά. Αποκρύψτε το γράφηµα P-V. Εκτελέστε πάλι τις κυκλικές µεταβολές συµπληρώνοντας ταυτόχρονα τον πίνακα που ακολουθεί. n=2 mol Σηµείο V (m 3 ) T ( 0 Κ) P (Ν/m 2 ) Q (KJ) U (KJ) W (KJ) σελίδα 266

19 0 (αρχικές) (ισόθερµη) (αδιαβατική) (ισόθερµη) (αδιαβατική) Μετά τη συµπλήρωση του πίνακα δηµιουργήστε τη γραφική παράσταση P-V Πάνω στο σχήµα σηµειώστε µε µολύβι τo είδος της µεταβολής (ισόθερµη ή αδιαβατική και συµπίεση ή εκτόνωση) που αντιπροσωπεύει το κάθε τµήµα. Το σχήµα της µεταβολής είναι ανοιχτό ή κλειστό; Στο σχήµα που φτιάξατε σηµειώστε µε βελάκια τη φορά της µεταβολής. ραστηριότητα 2 Συµπληρώστε τον παρακάτω πίνακα για κάθε µεταβολή. Μεταβολή Είδος Συµπίεση ή εκτόνωση U (αύξηση, ελάττωση ή Θέρµανση ή ψύξη σελίδα 267

20 αµετάβλητη) Πόση είναι η µεταβολή της εσωτερικής ενέργειας στο τέλος του κύκλου (Σηµείο 0); U= KJ ικαιολογήστε µε ποιοτικούς όρους - τη συγκεκριµένη τιµή και βγάλτε συµπέρασµα για τη σχέση έργου και θερµότητας, βασιζόµενοι στον Α θερµοδυναµικό νόµο. ραστηριότητα 3 Με τη βοήθεια του πίνακα της 1 ης ραστηριότητας, συµπληρώστε τον παρακάτω πίνακα για κάθε µεταβολή. Μεταβολή Είδος Συµπίεση ή εκτόνωση Q (KJ) W (KJ) Ποιο είναι το ολικό έργο της κυκλικής µεταβολής; W ολ = KJ Αν το ολικό έργο είναι θετικό, ο κύκλος συνολικά. έργο, αλλιώς. έργο. Στην περίπτωσή µας. έργο Η θερµότητα που δαπανήθηκε (δηλαδή απορρόφησε το αέριο) είναι Q δαπ =. KJ Οι τιµές που υπολογίσατε δικαιολογούν τη θεωρητική εκτίµηση που κάνατε στην προηγούµενη δραστηριότητα; ραστηριότητα 4 σελίδα 268

21 Ανοίξτε και τη δεύτερη γραφική παράσταση, οπότε στην οθόνη του υπολογιστή σας πρέπει να εµφανίζονται τα γραφήµατα P T και V T (µε χρώµα µαύρο και κόκκινο αντίστοιχα). Σε περίπτωση που δυσκολεύεστε να απαντήσετε στα παρακάτω ή δεν µπορείτε να αντιστοιχίσετε τις µεταβολές στα διαγράµµατα Ρ Τ και V T, µπορείτε να ξαναεκτελέσετε το εικονικό πείραµα. Στις εκτονώσεις είχατε αύξηση ή ελάττωση πίεσης; Στις συµπιέσεις;... Προς τα µέσα ή προς τα έξω κινούνταν το έµβολο στις συµπιέσεις;.. Προς τα µέσα ή προς τα έξω κινούνταν το έµβολο στις εκτονώσεις;.. Σε ποιες µεταβολές είχατε µεταβολή έργου 0;. Συµπληρώστε το κενό και υπογραµµίστε το σωστό: Σε ποιες µεταβολές είχατε µείωση έργου; Στην.εκτόνωση/ συµπίεση και στην. εκτόνωση/ συµπίεση Σε ποιες µεταβολές είχατε αύξηση έργου; Στην.εκτόνωση/ συµπίεση και στην. εκτόνωση/ συµπίεση. Σε ποιες µεταβολές το αέριο απέδωσε /προσέλαβε ενέργεια µέσω έργου; Στις εκτονώσεις.., ενώ στις συµπιέσεις Στην ισόθερµη εκτόνωση το αέριο απορρόφησε ή απέβαλε θερµότητα; Στην ισόθερµη συµπίεση; Από πού πήρε και πού απέβαλε θερµότητα το αέριο; Στις αδιαβατικές µεταβολές το αέριο απορρόφησε ή απέβαλε θερµότητα; Αιτιολογήστε την τελευταία σας απάντηση: ραστηριότητα 5 Χρησιµοποιήστε µε κατάλληλο τρόπο δεδοµένα έργου, θερµότητας, ή/και θερµοκρασίας που έχετε καταγράψει και υπολογίστε το συντελεστή απόδοσης της θερµικής µηχανής. σελίδα 269

22 Συγκρίνετε τα αποτελέσµατα µε αυτά των συµµαθητών σας. Βρήκατε όλοι το ίδιο αποτέλεσµα; Χρησιµοποιήσατε όλοι τα ίδια δεδοµένα και τις ίδιες σχέσεις για τον υπολογισµό της απόδοσης; Αξιολόγηση του σεναρίου Εικονικό περιβάλλον Το περιβάλλον του εικονικού εργαστηρίου κρίνεται ικανοποιητικό; Τα χειριστήρια ελέγχου και οι µετρητές είναι τα κατάλληλα για τη συγκεκριµένη δραστηριότητα; Η αλληλεπίδραση που προσφέρει κρίνεται ικανοποιητική; Η προσοµοίωση εξέλιξης του πειράµατος κρίνεται ικανοποιητική; Οι τρόποι αναπαράστασης της µεταβολής των µεγεθών είναι ικανοποιητική; ιδακτική - Παιδαγωγική Η διδακτική προσέγγιση κρίνεται ικανοποιητική; Επιτυγχάνονται οι επιδιωκόµενοι διδακτικοί στόχοι; Ενθαρρύνεται η ενεργός συµµετοχή και το ενδιαφέρον του µαθητή µέσα από διερευνητικές δραστηριότητες; ίνεται έµφαση στις κεντρικές έννοιες που το σενάριο θέτει ; Εµπλέκονται οι µαθητές στη χρήση διαφορετικών µορφών παρουσίασης και περιγραφής των εννοιών που η συγκεκριµένη δραστηριότητα διαπραγµατεύεται; Ποια επέκταση / µεταβολή της δραστηριότητας (στην ίδια θεµατική περιοχή) κρίνετε ότι θα ήταν απαραίτητη για την βελτίωση της συγκεκριµένης διδακτικής πρότασης; σελίδα 270

23 Σενάριο διδασκαλίας για τη Φυσική Έργο ύναµης, Θεώρηµα Μεταβολής της Κινητικής Ενέργειας σελίδα 271

24 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 273 Στοιχεία ταυτότητας δραστηριότητας 273 Παιδαγωγική αναζήτηση 273 ιδακτικοί στόχοι 274 Φύλλο Εργασίας 275 Αξιολόγηση του σεναρίου 278 Εικονικό περιβάλλον ιδακτική - Παιδαγωγική σελίδα 272

25 Εισαγωγή Στη συγκεκριµένη δραστηριότητα προσοµοιώνεται η ταυτόχρονη κίνηση χωρίς τριβές τριών σωµάτων, διαφορετικών µαζών, λόγω της επίδρασης ίδιας δύναµης πάνω σ αυτά. Η προτεινόµενη διδακτική πρόταση επιδιώκει να αναδείξει ότι το έργο που παράγει µια σταθερή δύναµη F δεν εξαρτάται από τη µάζα του σώµατος που µετακινείται, αλλά µόνο από το διάστηµα που διανύθηκε, κάτω από την επίδραση της παραπάνω δύναµης. Επίσης θέλει να βοηθήσει τους µαθητές να ανακαλύψουν το θεώρηµα µεταβολής της κινητικής ενέργειας. Στοιχεία ταυτότητας δραστηριότητας Έννοιες Επιταχυνόµενη κίνηση, Έργο δύναµης, Κινητική ενέργεια, Θεώρηµα µεταβολής της κινητικής ενέργειας Αναπαραστάσεις Προσοµοίωση, Αριθµητική, ιανυσµατική, Γραφικές παραστάσεις Τεχνική Πειραµατισµός ανακάλυψη σχέσεων µεταξύ εµπλεκοµένων παραµέτρων, Επίλυση επαλήθευση προβληµάτων, Σύγκριση µετρηµένων υπολογισµένων τιµών Εκπαιδευτικό λογισµικό ΙΡ 2000 Αρχείο Έργο.ip Παιδαγωγική αναζήτηση Η προσοµοίωση της κίνησης µε την επίδραση ίδιας δύναµης τριών σωµάτων διαφορετικής µάζας, έχει ως αρχικό στόχο να κατανοήσει ο µαθητής τα δύο διαφορετικά είδη κίνησης και να τα συνδέσει µε την εφαρµογή της σταθερής δύναµης ( ραστηριότητα 1). Επίσης στην ίδια δραστηριότητα, καταγράφεται η διαισθητική άποψη των µαθητών, ότι δηλαδή το σώµα µεγαλύτερης µάζας, µετά από δεδοµένη απόσταση κοινή για όλα τα σώµατα, θα έχει µεγαλύτερη κινητική ενέργεια. σελίδα 273

26 Στη 2 η ραστηριότητα υπολογίζεται η επιτάχυνση κάθε σώµατος και η ταχύτητα που θα έχει κάθε ένα από αυτά µετά από διαδροµή 6 m, ενώ στην επόµενη ( ραστηριότητα 3) οι µαθητές υπολογίζουν την κινητική ενέργεια των τριών σωµάτων αµέσως µόλις σταµατήσει η άσκηση της δύναµης, στο 6 ο µέτρο, αλλά και στο 10 ο και καλούνται να διαπιστώσουν ότι η κινητική ενέργεια παραµένει σταθερή και είναι ίδια και για τα τρία σώµατα. Επίσης καλούνται να συγκρίνουν τους υπολογισµούς τους µε την εκτίµηση της πρώτης δραστηριότητας. Στην ραστηριότητα 4 γίνεται εφαρµογή του ΘΜΚΕ και διαπιστώνεται ότι οι κινητικές ενέργειες και των τριών σωµάτων είναι ίδιες γιατί είναι ίσες µε το έργο της ίδιας δύναµης που ασκήθηκε για το ίδιο διάστηµα (d = 6 m). Τέλος, στην 4 η δραστηριότητα οι µαθητές καλούνται να σχεδιάσουν σε κοινούς άξονες τα τρία γραφήµατα Κ(t) και να τα συγκρίνουν µε το γράφηµα του υπολογιστή. ιδακτικοί στόχοι Με τη συγκεκριµένη εκπαιδευτική δραστηριότητα επιδιώκεται ο µαθητής: 4. Να ανακαλύψει τη σχέση ανάµεσα σε κίνηση και δύναµη και να διαπιστώσει, τις δύο φάσεις των κινήσεων. 5. Να διαπιστώσει ότι η κινητική ενέργεια που αποκτά ένα σώµα είναι ίση µε το έργο που του παρέχει σταθερή δύναµη. 6. Να δηµιουργεί ποιοτικά γραφήµατα K(t). σελίδα 274

27 Φύλλο Εργασίας Έργο ύναµης Περιγραφή του φαινοµένου Παραδοχές: Στην οθόνη του υπολογιστή προσοµοιώνεται η χωρίς τριβή - ταυτόχρονη κίνηση τριών σωµάτων, υπό την επίδραση τριών όµοιων δυνάµεων, οι οποίες ασκούνται στα τρία σώµατα για µήκος διαδροµής 6 m. Υπάρχει χειριστήριο µεταβολής του µέτρου των ασκούµενων δυνάµεων και µετρητές του χρόνου και των ταχυτήτων των τριών σωµάτων. Τέλος, παρέχεται η δυνατότητα να εµφανιστεί το κοινό για τα τρία σώµατα διάγραµµα Κ(t). ραστηριότητα 1 Τρέξτε την εφαρµογή και παρατηρήστε τα τρία σώµατα. Πόσα είδη κινήσεων διακρίνεται για κάθε ένα από αυτά; Περιγράψτε µε όρους φυσικής Ποιο από τα τρία σώµατα εκτιµάτε ότι έχει τη µεγαλύτερη κινητική ενέργεια µόλις καλύπτει τη διαδροµή των 6 µέτρων; Τεκµηριώστε την απάντησή σας ραστηριότητα 2 Τα τρία σώµατα έχουν µάζες αντίστοιχα m 1 = 1, m 2 = 2 και m 3 = 3 Kg και βρίσκονται πάνω σε οριζόντιο δάπεδο χωρίς τριβές. Και στα τρία σώµατα ασκείται σταθερή οριζόντια δύναµη µέτρου 6 Ν για µήκος διαδροµής 6 m. Ποιο είναι το µέτρο της επιτάχυνσης για κάθε ένα σώµα; α 1 : σελίδα 275

28 α 2 : α 3 : Ποια είναι η ταχύτητα κάθε σώµατος στο τέλος της διαδροµής των 6 µέτρων; V 1 : V 2 : V 3 : Τρέξτε την εφαρµογή και επιβεβαιώστε τους υπολογισµούς σας. ραστηριότητα 3 Με βάση τα δεδοµένα της προηγούµενης δραστηριότητας υπολογίστε την κινητική ενέργεια κάθε σώµατος όταν κάθε ένα από αυτά έχει διανύσει απόσταση 6m Κ 1 : Κ 2 : Κ 3 : και όταν έχουν διανύσει 10 m. Κ 1 : Κ 2 : Κ 3 : Τι παρατηρείτε; Συµφωνούν οι υπολογισµοί σας µε τη διαισθητική εκτίµηση της πρώτης δραστηριότητας; Αν όχι, τι νοµίζετε ότι σας οδήγησε στη λανθασµένη εκτίµηση; ραστηριότητα 4 σελίδα 276

29 Πόσο είναι το έργο που παράγει η δύναµη που σπρώχνει κάθε σώµα; Ποια είναι η σχέση που συνδέει τη δύναµη και το παραγόµενο έργο;. W 1 : W 2 : W 3 : Τι παρατηρείτε όταν συγκρίνετε το έργο των δυνάµεων F και τις αντίστοιχες κινητικές ενέργειες;... ραστηριότητα 5 Τρέξτε την εφαρµογή, καταγράψτε τις κατάλληλες χρονικές στιγµές και σε κοινούς άξονες Κ(t) σχεδιάστε τη µεταβολή της κινητικής ενέργειας για τα πρώτα 8 µέτρα της διαδροµής τους. Στην οθόνη του υπολογιστή σας κάντε κλικ στην επιλογή Απόκρυψη εµφάνιση και τρέξτε την εφαρµογή. Θα δείτε να δηµιουργείται το ζητούµενο γράφηµα. Συµφωνεί µε το δικό σας; Αν όχι που κάνατε λάθος; Συζητείστε το µε τον καθηγητή σας. σελίδα 277

30 Αξιολόγηση του σεναρίου Εικονικό περιβάλλον 6. Τα χειριστήρια ελέγχου και οι µετρητές είναι τα κατάλληλα για τη συγκεκριµένη δραστηριότητα; 7. Η αλληλεπίδραση που προσφέρει κρίνεται ικανοποιητική; 8. Η προσοµοίωση εξέλιξης του φυσικού φαινοµένου κρίνεται ικανοποιητική; 9. Οι τρόποι αναπαράστασης της µεταβολής των µεγεθών είναι ικανοποιητική; ιδακτική - Παιδαγωγική 6. Η διδακτική προσέγγιση κρίνεται ικανοποιητική; Επιτυγχάνονται οι επιδιωκόµενοι διδακτικοί στόχοι; 7. Ενθαρρύνεται η ενεργός συµµετοχή και το ενδιαφέρον του µαθητή µέσα από διερευνητικές δραστηριότητες; 8. ίνεται έµφαση στις κεντρικές έννοιες έργο δύναµης, κινητική ενέργεια, Θεώρηµα µεταβολής της κινητικής ενέργειας; 9. Εµπλέκονται οι µαθητές στη χρήση διαφορετικών µορφών παρουσίασης και περιγραφής των εννοιών που η συγκεκριµένη δραστηριότητα διαπραγµατεύεται; 10. Ποια επέκταση / µεταβολή της δραστηριότητας (στην ίδια θεµατική περιοχή) κρίνετε ότι θα ήταν απαραίτητη για την βελτίωση της συγκεκριµένης διδακτικής πρότασης; σελίδα 278

31

32

Το διαστημόπλοιο. Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική (Δυναμική σε μία διάσταση - Δυναμική στο επίπεδο) Τάξη: Α Λυκείου

Το διαστημόπλοιο. Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική (Δυναμική σε μία διάσταση - Δυναμική στο επίπεδο) Τάξη: Α Λυκείου Το διαστημόπλοιο Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική (Δυναμική σε μία διάσταση - Δυναμική στο επίπεδο) Τάξη: Α Λυκείου Χρονική Διάρκεια Προτεινόμενη χρονική διάρκεια σχεδίου εργασίας: 5 διδακτικές ώρες Διδακτικοί

Διαβάστε περισσότερα

B' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ

B' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ 1 B' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό κάθε µιας από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη

Διαβάστε περισσότερα

. ΠΡΩΤΟΣ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

. ΠΡΩΤΟΣ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ . ΠΡΩΤΟΣ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1. Σε µια ισόθερµη µεταβολή : α) Το αέριο µεταβάλλεται µε σταθερή θερµότητα β) Η µεταβολή της εσωτερικής ενέργειας είναι µηδέν V W = PV ln V γ) Το έργο που παράγεται δίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΑΚΑ ΦΟΡΤΙΑ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΑΚΑ ΦΟΡΤΙΑ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 475 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΑΚΑ ΦΟΡΤΙΑ Μαστρογιάννης Αθανάσιος Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Για τις παρακάτω 3 ερωτήσεις, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Για τις παρακάτω 3 ερωτήσεις, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 007 Α ΛΥΚΕΙΟΥ Θέµα ο ΦΥΣΙΚΗ Για τις παρακάτω 3 ερωτήσεις, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Σε ένα σώµα

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 1 ο. iv) πραγµατοποιεί αντιστρεπτές µεταβολές.

Θέµα 1 ο. iv) πραγµατοποιεί αντιστρεπτές µεταβολές. ΜΑΘΗΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Θέµα 1 ο α) Ορισµένη ποσότητα ιδανικού αερίου πραγµατοποιεί µεταβολή AB από την κατάσταση A (p, V, T ) στην κατάσταση B (p, V 1, T ). i) Ισχύει V 1 = V. ii) Η µεταβολή παριστάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΗ ΓΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΣΗ ΕΥΘΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΗ ΓΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΣΗ ΕΥΘΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 184 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΗ ΓΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΣΗ ΕΥΘΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ιωάννου Στυλιανός Εκπαιδευτικός Μαθηματικός Β θμιας Εκπ/σης Παιδαγωγική αναζήτηση Η τριγωνομετρία

Διαβάστε περισσότερα

O πύραυλος. Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική (Δύναμη Μορφές Ενέργειας) - Τεχνολογία Τάξη: Β Γυμνασίου

O πύραυλος. Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική (Δύναμη Μορφές Ενέργειας) - Τεχνολογία Τάξη: Β Γυμνασίου O πύραυλος Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική (Δύναμη Μορφές Ενέργειας) - Τεχνολογία Τάξη: Β Γυμνασίου Χρονική Διάρκεια Προτεινόμενη χρονική διάρκεια σχεδίου εργασίας: 5 διδακτικές ώρες Διδακτικοί Στόχοι Οι

Διαβάστε περισσότερα

β) διπλασιάζεται. γ) υποδιπλασιάζεται. δ) υποτετραπλασιάζεται. Μονάδες 4

β) διπλασιάζεται. γ) υποδιπλασιάζεται. δ) υποτετραπλασιάζεται. Μονάδες 4 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΟΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ B ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον)

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ με τη βοήθεια του λογισμικού Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) Φυσική Β Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Νοέμβριος 2013 0 ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ÊÏÑÕÖÇ ÊÁÂÁËÁ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ. U 1 = + 0,4 J. Τα φορτία µετατοπίζονται έτσι ώστε η ηλεκτρική δυναµική ενέργεια

ÊÏÑÕÖÇ ÊÁÂÁËÁ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ. U 1 = + 0,4 J. Τα φορτία µετατοπίζονται έτσι ώστε η ηλεκτρική δυναµική ενέργεια 1 ΘΕΜΑ 1 ο Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ 1. οχείο σταθερού όγκου περιέχει ορισµένη ποσότητα ιδανικού αερίου. Αν θερµάνουµε το αέριο µέχρι να τετραπλασιαστεί η απόλυτη θερµοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α. και d B οι πυκνότητα του αερίου στις καταστάσεις Α και Β αντίστοιχα, τότε

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α. και d B οι πυκνότητα του αερίου στις καταστάσεις Α και Β αντίστοιχα, τότε ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α Θέµα ο Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση Σύµφωνα µε την κινητική θεωρία των ιδανικών αερίων, η πίεση

Διαβάστε περισσότερα

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις 1 έως 4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ΤΑΞΗ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ / ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΘΕΜΑ Α Ηµεροµηνία: Κυριακή Απριλίου 01 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις από 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και το γράµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: Σχεδίαση µικρών εξειδικευµένων προγραµµάτων, νόµοι κίνησης, Φύλλα εργασίας.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: Σχεδίαση µικρών εξειδικευµένων προγραµµάτων, νόµοι κίνησης, Φύλλα εργασίας. Το «εικονικό εργαστήριο» για τη µελέτη των νόµων του Νεύτωνα σε τρία διαφορετικά περιβάλλοντα: Modellus, Interactive Physics, Microworlds Pro Ρόδος, 26 29 Σεπτεµβρίου 2002 Νίκος απόντες, Θανάσης Γεράγγελος,

Διαβάστε περισσότερα

minimath.eu Φυσική A ΛΥΚΕΙΟΥ Περικλής Πέρρος 1/1/2014

minimath.eu Φυσική A ΛΥΚΕΙΟΥ Περικλής Πέρρος 1/1/2014 minimath.eu Φυσική A ΛΥΚΕΙΟΥ Περικλής Πέρρος 1/1/014 minimath.eu Περιεχόμενα Κινηση 3 Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση 4 Ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση 5 Δυναμικη 7 Οι νόμοι του Νεύτωνα 7 Τριβή 8 Ομαλη κυκλικη

Διαβάστε περισσότερα

EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Ο Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε κάθε μία από τις ερωτήσεις - που ακολουθούν: Η ενεργός ταχύτητα των μορίων ορισμένης ποσότητας

Διαβάστε περισσότερα

EΡΓΑΣΙΑ 5 η Καταληκτική ηµεροµηνία παράδοσης: 20 Ιουλίου 2003

EΡΓΑΣΙΑ 5 η Καταληκτική ηµεροµηνία παράδοσης: 20 Ιουλίου 2003 1 EΡΓΑΣΙΑ 5 η Καταληκτική ηµεροµηνία παράδοσης: 20 Ιουλίου 2003 1. Από την ίδια γραµµή αφετηρίας(από το ίδιο ύψος) ενός κεκλιµένου επιπέδου αφήστε να κυλήσουν, ταυτόχρονα προς τα κάτω, δύο κυλίνδροι της

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΡΥΤΗΤΑ. Το μέτρο της βαρυτικής αυτής δύναμης είναι: F G όπου M,

ΒΑΡΥΤΗΤΑ. Το μέτρο της βαρυτικής αυτής δύναμης είναι: F G όπου M, ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΛΞΗΣ Ο Νεύτωνας ανακάλυψε τον νόμο της βαρύτητας μελετώντας τις κινήσεις των πλανητών γύρω από τον Ήλιο και τον δημοσίευσε το 1686. Από την ανάλυση των δεδομένων αυτών ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ÅÐÉËÏÃÇ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ÅÐÉËÏÃÇ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 15 ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 1 Μαΐου 15 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

o Ευθύγραµµη οµαλά µεταβαλλόµενη κίνηση. 1 x x (t t ) a(t t ) (1.5) r a =σταθ. Να επιλύουν προβλήµατα που αναφέρονται στις παραπάνω κινήσεις.

o Ευθύγραµµη οµαλά µεταβαλλόµενη κίνηση. 1 x x (t t ) a(t t ) (1.5) r a =σταθ. Να επιλύουν προβλήµατα που αναφέρονται στις παραπάνω κινήσεις. x υ= x= x +υ(t t ) t 0 0 (1.) a= 0 (1.3) o Ευθύγραµµη οµαλά µεταβαλλόµενη κίνηση. 1 x x (t t ) a(t t ) = 0+υ0 0 + 0 (1.4) υ=υ 0+ a(t t 0) (1.5) r a =σταθ. (1.6) Να επιλύουν προβλήµατα που αναφέρονται στις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Β ΤΑΞΗ.

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Β ΤΑΞΗ. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 8 ΜΑΪΟΥ 00 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση 1. Να αναφέρετε ποια από τα σώματα που φαίνονται στην εικόνα κινούνται. Α. Ως προς τη Γη B. Ως προς το αυτοκίνητο. Α. Ως προς τη Γη κινούνται το αυτοκίνητο, το αεροπλάνο και ο γλάρος.

Διαβάστε περισσότερα

Ιπτάμενες Μηχανές. Οδηγός για το Μαθητή

Ιπτάμενες Μηχανές. Οδηγός για το Μαθητή Ιπτάμενες Μηχανές Οδηγός για το Μαθητή Ο πύραυλος Αφού βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε στο περιβάλλον του εκπαιδευτικού προγράμματος, επιλέξτε «Έναυσμα». Ακολουθώντας τις οδηγίες που παρουσιάζονται στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ε π α ν α λ η π τ ι κ ά θ έ µ α τ α 0 0 5 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΘΕΜΑ 1 o Για τις ερωτήσεις 1 4, να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο 1. Aν ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ενός σώματος είναι σταθερός, τότε το σώμα: (i) Ηρεμεί. (ii) Κινείται με σταθερή ταχύτητα. (iii) Κινείται με μεταβαλλόμενη

Διαβάστε περισσότερα

E. ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ. 2. Β2.26 Με ποιόν τρόπο αποβάλλεται θερµότητα κατά τη λειτουργία της µηχανής του αυτοκινήτου;

E. ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ. 2. Β2.26 Με ποιόν τρόπο αποβάλλεται θερµότητα κατά τη λειτουργία της µηχανής του αυτοκινήτου; E. ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 1. Β2.25 Θερµική µηχανή είναι, α) το τρόλεϊ; β) ο φούρνος; γ) το ποδήλατο; δ) ο κινητήρας του αεροπλάνου; Επιλέξτε τη σωστή απάντηση. 2. Β2.26 Με ποιόν τρόπο αποβάλλεται θερµότητα κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Για τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και το γράµµα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Για τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και το γράµµα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση B' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΖΗΤΗΜΑ 1 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και το γράµµα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ ΣΕ «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ»

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ ΣΕ «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ» 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 217 ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ ΣΕ «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ» Λουκία Μαρνέλη Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διεύθυνση: Μονής Κύκκου 1, 15669 Παπάγου

Διαβάστε περισσότερα

Q 40 th International Physics Olympiad, Merida, Mexico, 12-19 July 2009

Q 40 th International Physics Olympiad, Merida, Mexico, 12-19 July 2009 Q 40 th International Physics Olympiad, erida, exico, -9 July 009 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ No. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΗΣ-ΣΕΛΗΝΗΣ Οι επιστήμονες μπορούν να προσδιορίσουν την απόσταση Γης-Σελήνης, με μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 2008 Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Περιβάλλοντος.

Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 2008 Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Περιβάλλοντος. Θεωρητικό Μέρος Θέμα 1o A Λυκείου 22 Μαρτίου 28 Στις ερωτήσεις Α,Β,Γ,Δ,E μια μόνο απάντηση είναι σωστή. Γράψτε στο τετράδιό σας το κεφαλαίο γράμμα της ερώτησης και το μικρό γράμμα της σωστής απάντησης.

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικό έτος 2012-2013 Πελόπιο, 30 Μαΐου 2013

Σχολικό έτος 2012-2013 Πελόπιο, 30 Μαΐου 2013 Σχολικό έτος 0-03 Πελόπιο, 30 Μαΐου 03 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΡIΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 03 ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ:ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤ. ΚΑΙ ΤΕΧ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ Ε., ΧΙΩΤΕΛΗΣ Ι. ΘΕΜΑ. Να σημειώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ιπτάμενες Μηχανές. Οδηγός για το Μαθητή

Ιπτάμενες Μηχανές. Οδηγός για το Μαθητή Ιπτάμενες Μηχανές Οδηγός για το Μαθητή Το ελικόπτερο Αφού βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε στο περιβάλλον του εκπαιδευτικού προγράμματος, επιλέξτε «Έναυσμα». Ακολουθώντας τις οδηγίες που παρουσιάζονται στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Για τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Για τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση 1 A' ΛΥΚΕΙΥ ΖΗΤΗΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Για τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση 1. Το µέτρο της µετατόπισης

Διαβάστε περισσότερα

Α' ΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ÍÅÏ ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Α' ΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ÍÅÏ ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 Α' ΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 o ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η ορµή ενός σώµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΥΡΙΔΩΝΑ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΤΑΕΙ ΦΥΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31-05-2012 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 07.45 10.15 Οδηγίες 1. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 9 σελίδες.

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ: ΘΕΜΑ Α Εξεταστέα ύλη: ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΟΡΜΗ ΑΕΡΙΑ Στις ερωτήσεις Α1 Α4 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Α1. Όταν η πίεση ορισμένης ποσότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ 1. Τι εννοούµε λέγοντας θερµοδυναµικό σύστηµα; Είναι ένα κοµµάτι ύλης που αποµονώνουµε νοητά από το περιβάλλον. Περιβάλλον του συστήµατος είναι το σύνολο των

Διαβάστε περισσότερα

A Λυκείου 9 Μαρτίου 2013

A Λυκείου 9 Μαρτίου 2013 Θεωρητικό Μέρος A Λυκείου 9 Μαρτίου 2013 Θέμα 1 ο Στις ερωτήσεις A1, A2, A3, A4 και Β μία μόνο απάντηση είναι σωστή. Γράψτε στο τετράδιό σας το κεφαλαίο γράμμα της ερώτησης και το μικρό γράμμα της σωστής

Διαβάστε περισσότερα

m A m B Δ4) Να υπολογιστεί το ποσό θερμικής ενέργειας (θερμότητας) που ελευθερώνεται εξ αιτίας της κρούσης των δύο σωμάτων.

m A m B Δ4) Να υπολογιστεί το ποσό θερμικής ενέργειας (θερμότητας) που ελευθερώνεται εξ αιτίας της κρούσης των δύο σωμάτων. Το σώμα Α μάζας m A = 1 kg κινείται με ταχύτητα u 0 = 8 m/s σε λείο οριζόντιο δάπεδο και συγκρούεται μετωπικά με το σώμα Β, που έχει μάζα m B = 3 kg και βρίσκεται στο άκρο αβαρούς και μη εκτατού (που δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 22 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÓÕÃ ÑÏÍÏ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 22 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÓÕÃ ÑÏÍÏ Θέµα Α ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β ΜΑΪΟΥ 03 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις Α-Α να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία συµπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α: Τι είναι το Interactive Physics

Μέρος Α: Τι είναι το Interactive Physics Μέρος Α: Τι είναι το Interactive Physics To Interactive Physics είναι ένα πλήρες εργαστήριο κίνησης στον υπολογιστή που συνδυάζει μια απλή διεπαφή (user interface) με μια δυνατή μηχανή που προσομοιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α (ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/01/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α (ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/01/2014 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α (ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/01/2014 ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1 Α4 και δίπλα το γράμμα

Διαβάστε περισσότερα

F r. www.ylikonet.gr 1

F r. www.ylikonet.gr 1 3.5. Έργο Ενέργεια. 3.5.1. Έργο δύναµης- ροπής και Κινητική Ενέργεια. Το οµοαξονικό σύστηµα των δύο κυλίνδρων µε ακτίνες R 1 =0,1m και R =0,5m ηρεµεί σε οριζόντιο επίπεδο. Τυλίγουµε γύρω από τον κύλινδρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΒΟΛΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΒΟΛΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 490 ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΒΟΛΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Θεόδωρος Πολίτης Φυσικός, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης politis@mail.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αφετηρία για την κατασκευή της δραστηριότητας ήταν η δυσκολία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 Ο Ένα κλειστό δοχείο µε ανένδοτα τοιχώµατα περιέχει ποσότητα η=0,4mol ιδανικού αερίου σε θερµοκρασία θ 1 =17 ο C. Να βρεθούν: α) το παραγόµενο έργο, β) η θερµότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 4 Μαΐου 014 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις από Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και το γράµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί η σωστή απάντηση. Ένας ακίνητος τρoχός δέχεται σταθερή συνιστάμενη ροπή ως προς άξονα διερχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΝΟΜΟΙ ΑΕΡΙΩΝ. 1. Β1.3 Να αντιστοιχίσετε τις µεταβολές της αριστερής στήλης σε σχέσεις τις δεξιάς στήλης. 1) Ισόθερµη µεταβολή α)

Α. ΝΟΜΟΙ ΑΕΡΙΩΝ. 1. Β1.3 Να αντιστοιχίσετε τις µεταβολές της αριστερής στήλης σε σχέσεις τις δεξιάς στήλης. 1) Ισόθερµη µεταβολή α) Α. ΝΟΜΟΙ ΑΕΡΙΩΝ 1. Β1.3 Να αντιστοιχίσετε τις µεταβολές της αριστερής στήλης σε σχέσεις τις δεξιάς στήλης. 1) Ισόθερµη µεταβολή α) P = σταθ. V P 2) Ισόχωρη µεταβολή β) = σταθ. 3) Ισοβαρής µεταβολή γ) V

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικό Στερεό. Μια εργασία για την Επανάληψη

Μηχανικό Στερεό. Μια εργασία για την Επανάληψη Μηχανικό Στερεό. Μια εργασία για την Επανάληψη Απλές προτάσεις Για τον έλεγχο της κατανόησης και εφαρμογής των εννοιών Δογραματζάκης Γιάννης 9/5/2013 Απλές προτάσεις για τον έλεγχο της κατανόησης και εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

2. Ασκήσεις Θερμοδυναμικής. Ομάδα Γ.

2. Ασκήσεις Θερμοδυναμικής. Ομάδα Γ. . σκήσεις ς. Ομάδα..1. Ισοβαρής θέρμανση και έργο. Ένα αέριο θερμαίνεται ισοβαρώς από θερμοκρασία Τ 1 σε θερμοκρασία Τ, είτε κατά την μεταβολή, είτε κατά την μεταβολή Δ. i) Σε ποια μεταβολή παράγεται περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ η εξεταστική περίοδος 03-4 - Σελίδα ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Τάξη: Β Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ημερομηνία: 6-0-03 Διάρκεια: 3 ώρες Ύλη: Κυκλική κίνηση - Βολή - Ορμή - Κρούση Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΗ ΛΥΕΙΟΥ ΘΕΤΙΗΣ Ι ΤΕΧ/ΗΣ ΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜ : Στις ερωτήσεις - να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Στις ερωτήσεις -5 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις -4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Τα δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Τρίτη 19/5/2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ -ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Τρίτη 19/5/2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ -ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Τρίτη 19/5/015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ -ΙΟΥΝΙΟΥ 015 ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α 1 Για τις επόμενες τέσσερες ερωτήσεις από την Α1 έως

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό Χριστουγέννων Β Λυκείου

Επαναληπτικό Χριστουγέννων Β Λυκείου Επαναληπτικό Χριστουγέννων Β Λυκείου 1.Ποιά από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή ; Σύµφωνα µε τον 1ο θερµοδυναµικό νόµο το ποσό της θερµότητας που απορροφά η αποβάλει ένα θερµοδυναµικό σύστηµα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ 31-10-10 ΣΕΙΡΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Να γράψετε στο τετράδιο σας την σωστή απάντηση στις παρακάτω ερωτήσεις.

Να γράψετε στο τετράδιο σας την σωστή απάντηση στις παρακάτω ερωτήσεις. ΘΕΜΑ 1 Να γράψετε στο τετράδιο σας την σωστή απάντηση στις παρακάτω ερωτήσεις. 1. Αέριο συμπιέζεται ισόθερμα στο μισό του αρχικού όγκου.η ενεργός ταχύτητα των μορίων του: α) διπλασιάζεται. β) παραμένει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Β ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Β ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΘΕΜΑ 1ο ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1. Θέµα 1 ο

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1. Θέµα 1 ο ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1 Θέµα 1 ο 1. Το διάγραµµα του διπλανού σχήµατος παριστάνει τη χρονική µεταβολή της αποµάκρυνσης ενός σώµατος που εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση. Ποια από

Διαβάστε περισσότερα

Ã. ÁÓÉÁÊÇÓ ÐÅÉÑÁÉÁÓ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΘΕΜΑ 1 ο

Ã. ÁÓÉÁÊÇÓ ÐÅÉÑÁÉÁÓ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΘΕΜΑ 1 ο Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ ο Στι ερωτήσει - 4 να γράψετε στο τετράδιό σα τον αριθµό των ερώτηση και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Τροχό κυλίεται πάνω σε οριζόντιο

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική στο επίπεδο. Ομάδα Γ.

Δυναμική στο επίπεδο. Ομάδα Γ. 1.3.21. Η τριβή και η κίνηση. στο επίπεδο. Ομάδα Γ. Ένα σώμα μάζας 2kg ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο με το οποίο παρουσιάζει συντελεστές τριβής μ=μ s =0,2. Σε μια στιγμή t 0 =0 στο σώμα ασκείται μεταβλητή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. = 2r, τότε:

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. = 2r, τότε: ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Άσκηση 1. (Διατήρηση της στροφορμής) Η Γη στρέφεται σε ελλειπτική τροχιά γύρω από τον Ήλιο. Το κοντινότερο σημείο στον Ήλιο ονομάζεται Περιήλιο (π) και το πιο απομακρυσμένο Αφήλιο (α).

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΜΟΓΕΝΗ ΠΕΔΙΑ

ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΜΟΓΕΝΗ ΠΕΔΙΑ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 467 ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΜΟΓΕΝΗ ΠΕΔΙΑ Βαρυπάτη Αθηνά Φυσικός- Επιμορφώτρια Τ.Π.Ε. avarypat@de.sch.gr Μαστραλέξης Δημήτρης Φυσικός-Επιμορφωτής Τ.Π.Ε. dmastral@de.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Β ΤΑΞΗ.

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Β ΤΑΞΗ. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΠΤΑ (7) ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας με τη βοήθεια του απλού εκκρεμούς.

Μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας με τη βοήθεια του απλού εκκρεμούς. Μ2 Μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας με τη βοήθεια του απλού εκκρεμούς. 1 Σκοπός Η εργαστηριακή αυτή άσκηση αποσκοπεί στη μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας σε ένα τόπο. Αυτή η μέτρηση επιτυγχάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 Α) Τί είναι µονόµετρο και τί διανυσµατικό µέγεθος; Β) Τί ονοµάζουµε µετατόπιση και τί τροχιά της κίνησης; ΘΕΜΑ 2 Α) Τί ονοµάζουµε ταχύτητα ενός σώµατος και ποιά η µονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 28 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Πρώτη Φάση) Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου, 2013 Ώρα: 10:00-13:00 Οδηγίες: 1) Το δοκίμιο αποτελείται από πέντε (5) σελίδες και πέντε (5) θέματα. 2) Να απαντήσετε σε

Διαβάστε περισσότερα

Β' τάξη Γενικού Λυκείου. Κεφάλαιο 1 Κινητική θεωρία αερίων

Β' τάξη Γενικού Λυκείου. Κεφάλαιο 1 Κινητική θεωρία αερίων Β' τάξη Γενικού Λυκείου Κεφάλαιο 1 Κινητική θεωρία αερίων Κεφάλαιο 1 Κινητική θεωρία αερίων Χιωτέλης Ιωάννης Γενικό Λύκειο Πελοπίου 1.1 Ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα αντιστοιχεί σε ισοβαρή μεταβολή;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Άσκηση 1. (Ροπή αδράνειας - Θεμελιώδης νόμος στροφικής κίνησης)

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Άσκηση 1. (Ροπή αδράνειας - Θεμελιώδης νόμος στροφικής κίνησης) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Άσκηση. (Ροπή αδράνειας - Θεμελιώδης νόμος στροφικής κίνησης) Ένας ομογενής οριζόντιος δίσκος, μάζας Μ και ακτίνας R, περιστρέφεται γύρω από κατακόρυφο ακλόνητο άξονα z, ο οποίος διέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 3 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς προτάσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Β ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού 2,5 ώρες (150 λεπτά)

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Β ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού 2,5 ώρες (150 λεπτά) ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Β ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31/05/2010 ΤΑΞΗ: Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΡΟΝΟΣ: 07:30 10:00 π.μ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΜΗΜΑ:...

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 28-2-2010

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 28-2-2010 ΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΣΙΜΙΣΚΗ &ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ ΓΩΝΙΑ THΛ: 270727 222594 ΟΝΟΜΑ:... ΤΜΗΜΑ:... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... ΑΡΤΑΚΗΣ 12 - Κ. ΤΟΥΜΠΑ THΛ: 919113 949422 ΖΗΤΗΜΑ 1 ο ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 28-2-2010 Να γράψετε στο

Διαβάστε περισσότερα

4 η Εργασία F 2. 90 o 60 o F 1. 2) ύο δυνάµεις F1

4 η Εργασία F 2. 90 o 60 o F 1. 2) ύο δυνάµεις F1 4 η Εργασία 1) ύο δυνάµεις F 1 και F 2 ασκούνται σε σώµα µάζας 5kg. Εάν F 1 =20N και F 2 =15N βρείτε την επιτάχυνση του σώµατος στα σχήµατα (α) και (β). [ 2 µονάδες] F 2 F 2 90 o 60 o (α) F 1 (β) F 1 2)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 Μάθηµα: ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία και ώρα εξέτασης: Σάββατο, 4 Ιουνίου 2011 8:30 11:30

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ευθύγραμμης ομαλά επιταχυνόμενης κίνησης και. του θεωρήματος μεταβολής της κινητικής ενέργειας. με τη διάταξη της αεροτροχιάς

Μελέτη ευθύγραμμης ομαλά επιταχυνόμενης κίνησης και. του θεωρήματος μεταβολής της κινητικής ενέργειας. με τη διάταξη της αεροτροχιάς Εργαστηριακή Άσκηση 4 Μελέτη ευθύγραμμης ομαλά επιταχυνόμενης κίνησης και του θεωρήματος μεταβολής της κινητικής ενέργειας με τη διάταξη της αεροτροχιάς Βαρσάμης Χρήστος Στόχος: Μελέτη της ευθύγραμμης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ-2 ος ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ-2 ος ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ-2 ος ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Θερμικες μηχανες 1. Το ωφελιμο εργο μπορει να υπολογιστει με ένα από τους παρακατω τροπους: Α.Υπολογιζουμε το αλγεβρικο αθροισμα των εργων ( μαζι με τα προσημα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: ΚAMΠΥΛΟΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ-ΟΡΜΗ-ΝΟΜΟΙ ΑΕΡΙΩΝ 5/1/2015

ΘΕΜΑΤΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: ΚAMΠΥΛΟΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ-ΟΡΜΗ-ΝΟΜΟΙ ΑΕΡΙΩΝ 5/1/2015 ΘΕΜΑΤΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: ΚMΠΥΛΟΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ-ΟΡΜΗ-ΝΟΜΟΙ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΜΑ 1 ο 5/1/2015 Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦ. 4Ο

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦ. 4Ο Όνοµα:... Ηµεροµηνία:... Βαθµός : ΘΕΜΑ Ο Στις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Όταν ένα σώµα πραγµατοποιεί µόνο στροφική κίνηση : α) όλα τα σηµεία του έχουν την ίδια γραµµική ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ. Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 26 Απριλίου 2015 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ. Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 26 Απριλίου 2015 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 015 ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ A Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 6 Απριλίου 015 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1

Διαβάστε περισσότερα

- 17 Ερωτήσεις Αξιολόγησης για ΤΕΣΤ Θεωρίας.

- 17 Ερωτήσεις Αξιολόγησης για ΤΕΣΤ Θεωρίας. Test Αξιολόγησης: ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Καμπυλόγραμμες Κινήσεις (Οριζόντια Βολή,Ο.Κ.Κ.) - 17 Ερωτήσεις Αξιολόγησης για ΤΕΣΤ Θεωρίας. Εισηγητής : Γ. Φ. Σ ι

Διαβάστε περισσότερα

Κίνηση σε Ηλεκτρικό Πεδίο.

Κίνηση σε Ηλεκτρικό Πεδίο. Κίνηση σε Ηλεκτρικό Πεδίο. 3.01. Έργο κατά την μετακίνηση φορτίου. Στις κορυφές Β και Γ ενόςισοπλεύρου τριγώνου ΑΒΓ πλευράς α= 2cm, βρίσκονται ακλόνητα δύο σηµειακά ηλεκτρικά φορτία q 1 =2µC και q 2 αντίστοιχα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Αντικείµενο εξέτασης: Όλη η διδακτέα ύλη Χρόνος εξέτασης: 3 ώρες

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Αντικείµενο εξέτασης: Όλη η διδακτέα ύλη Χρόνος εξέτασης: 3 ώρες ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Αντικείµενο εξέτασης: Όλη η διδακτέα ύλη Χρόνος εξέτασης: 3 ώρες ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο φύλλο απαντήσεών σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

EΡΓΟ-ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

EΡΓΟ-ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ EΡΓΟ-ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Διαδοση θερμοτητας και εργο είναι δυο τροποι με τους οποιους η ενεργεια ενός θερμοδυναμικου συστηματος μπορει να αυξηθει ή να ελαττωθει. Δεν εχει εννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 (ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ) ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ 5

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 (ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ) ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ 5 ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 (ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ) ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ 5 ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον

Διαβάστε περισσότερα

Δ3. Ο χρόνος από τη στιγμή που η απόστασή τους ήταν d μέχρι τη στιγμή που ακουμπά η μία την άλλη. Μονάδες 6

Δ3. Ο χρόνος από τη στιγμή που η απόστασή τους ήταν d μέχρι τη στιγμή που ακουμπά η μία την άλλη. Μονάδες 6 ΘΕΜΑ Δ 1. Δύο αμαξοστοιχίες κινούνται κατά την ίδια φορά πάνω στην ίδια γραμμή. Η προπορευόμενη έχει ταχύτητα 54km/h και η επόμενη 72km/h. Όταν βρίσκονται σε απόσταση d, οι μηχανοδηγοί αντιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 23/4/2009

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 23/4/2009 ΕΠΩΝΥΜΟ:........................ ΟΝΟΜΑ:........................... ΤΜΗΜΑ:........................... ΤΣΙΜΙΣΚΗ & ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ ΓΩΝΙΑ THΛ : 7077 594 ΑΡΤΑΚΗΣ 1 Κ. ΤΟΥΜΠΑ THΛ : 919113 9494 www.syghrono.gr ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.....................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 28 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή, 13 Απριλίου, 2014 Ώρα: 10:00-13:00 Παρακαλώ διαβάστε πρώτα τα πιο κάτω, πριν απαντήσετε οποιαδήποτε ερώτηση. Γενικές οδηγίες: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 18/9/2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ_ΚΕΦ. 1 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Διδάσκων Γεράσιμος Κουρούκλης Καθηγητής (Τμήμα Χημικών Μηχανικών). (gak@auth.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Φυσική Κατεύθυνσης Β Λυκείου ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ κ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Β Θέµα ο Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε κάθε µία από τις παρακάτω ερωτήσεις: Σε ισόχωρη αντιστρεπτή θέρµανση ιδανικού αερίου, η

Διαβάστε περισσότερα

4.1.α. Κρούσεις. Κρούσεις. 4.1.21. Ενέργεια Ταλάντωσης και Ελαστική κρούση. 4.1.22. Κρούση και τριβές. 4.1.23. Κεντρική ανελαστική κρούση

4.1.α. Κρούσεις. Κρούσεις. 4.1.21. Ενέργεια Ταλάντωσης και Ελαστική κρούση. 4.1.22. Κρούση και τριβές. 4.1.23. Κεντρική ανελαστική κρούση 4.1.α.. 4.1.21. Ενέργεια Ταλάντωσης και Ελαστική κρούση. Μια πλάκα µάζας Μ=4kg ηρεµεί στο πάνω άκρο ενός κατακόρυφου ελατηρίου, σταθεράς k=250ν/m, το άλλο άκρο του οποίου στηρίζεται στο έδαφος. Εκτρέπουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Δίνεται ότι η ροπή αδράνειας του δίσκου ως προς τον άξονα Κ είναι Ι= M R

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Δίνεται ότι η ροπή αδράνειας του δίσκου ως προς τον άξονα Κ είναι Ι= M R ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 1 Η ράβδος ΟΑ του σχήματος μπορεί να στρέφεται γύρω από τον άξονα z z χωρίς τριβές Tη στιγμή t=0 δέχεται την εφαπτομενική δύναμη F σταθερού μέτρου 0 Ν, με φορά όπως φαίνεται στο σχήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Μιχάλης Αργύρης

ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Μιχάλης Αργύρης ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Μιχάλης Αργύρης 1 Λόγοι και αναλογίες Περίληψη Οι μαθητές έχουν στη διάθεσή τους μια υπολογιστική οντότητα, ένα καγκουρό του οποίου το μέγεθος μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ : ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: ΕΦ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ 17/4/2015

ΘΕΜΑΤΑ : ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: ΕΦ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ 17/4/2015 ΘΕΜΑΤΑ : ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: ΕΦ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΘΕΜΑ 1 ο 17/4/2015 Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα