ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις"

Transcript

1 ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις

2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 1. Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις 2. Προσδιορισµός του διεθνούς πλαισίου 3. Συµφωνίες προστασίας

3 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

4 ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

5 2. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

6 ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Νοµικές προκλήσεις στο πλαίσιο του υπολογιστικού σύννεφου είναι: Εφαρµοσµένος νόµος, ικαιοδοσία & επίλυση διαφορών, Προστασία δεδοµένων, Ευθύνη, Πλαίσιο συµβάσεων, Φορητότητα δεδοµένων, ιαλειτουργικότητα, Επιφυλλάξεις που σχετίζονται µε τους πελάτες

7 ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ: Όταν απουσιάζει συµφωνία συµβάσεων µεταξύ του Καταναλωτή και του Παρόχου υπηρεσιών στο υπολογιστικό νέφος, διάφοροι νόµοι µπορεί να εφαρµοστούν, είτε σε σύγκρουση µεταξύ τους, είτε όχι. Μια κοινή πρακτική είναι να οριστεί µε σύµβαση ο νόµος που εφαρµόζεται: Απαιτούνται διαπραγµατεύσεις για να οδηγηθούν τα εµπλεκόµενα µέρη σε συµφωνία, οδηγώντας συχνά στην εφαρµογή του νόµου από µια τρίτη χώρα προκειµένου να διασφαλιστεί «ουδετερότητα».

8 ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ: Όταν εγείρονται συγκρούσεις συµφερόντων µεταξύ των εµπλεκόµενων µερών και είναι δύσκολη η εύρεση αµοιβαίας συµφωνίας, η επίλυση διαφορών εισέρχεται στο παιχνίδι Το σηµείο εστίασης αφορά την επιλογή µεταξύ των ακόλουθων: Τα δικαστήρια είναι ο πιο κατάλληλος µηχανισµός προσφυγής σχετικά µε το υπολογιστικό νέφος διαφορετικά θα ακολουθηθεί ο δρόµος της διαιτησίας, ο οποίος, παρότι στοιχίζει, παρέχει µια γρηγορότερη διαδικασία λήψης αποφάσεων από τους (επιλεχθέντες σε κάθε περίπτωση) ειδικούς και µια διαδικασία κεκλεισµένων των θηρών.

9 ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ: Σε περιβάλλον υπολογιστικού νέφους, γίνεται διαχείριση προσωπικών και µη προσωπικών δεδοµένων. Η απόκρυψη στοιχείων επιτρέπει στον πελάτη του υπολογιστικού νέφους να διασφαλίσει ότι τα προσωπικά δεδοµένα των οποίων φέρει ευθύνη µπορούν να αξιολογηθούν µόνο από εξουσιοδοτηµένα µέρη που διαθέτουν το σωστό κλειδί. Εφόσον επιλεγεί η απόκρυψη στοιχείων ως τεχνικός τρόπος διασφάλισης των δεδοµένων, είναι σηµαντικό να διασφαλιστεί η ασφάλεια του κλειδιού. Ένα ισχυρό κλειδί διαχείρισης της συµφωνίας είναι κρίσιµο για να διατηρηθεί το επίπεδο προστασίας που η απόκρυψη στοιχείων µπορεί να προσφέρει.

10 ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΥΘΥΝΗ: Οι καταναλωτές και οι τελικοί χρήστες υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους, πρέπει να διαθέτουν τα κατάλληλα µέσα στη διάθεσή τους για να αναζητούν και να παρέχουν λύσεις ανάκτησης και επανόρθωσης.

11 ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ: Ένα πλαίσιο συµβάσεων συνιστάται και συχνά προτάσσεται ως προϋπόθεση προκειµένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες υπολογιστικού νέφους από διάφορες αρχές προστασίας δεδοµένων. Οι πάροχοι υπολογιστικού νέφους θέτουν τους όρους και τις προϋποθέσεις τους Συχνά δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες του καταναλωτή υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους Κατά τη διαδικασία υποβολής προσφορών, είναι σηµαντικό να προσδιοριστούν συγκεκριµένα τα βασικά θέµατα του συµφωνητικού και οι ειδικές απαιτήσεις του καταναλωτή των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους.

12 ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ: Πώς µπορεί ένας καταναλωτής υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους να σιγουρευτεί ότι εφόσον επιθυµεί να µεταβεί σε άλλο πάροχο, δεν θα µείνουν ίχνη πίσω του στη διάθεση του αρχικού παρόχου υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους; Η λύση βρίσκεται στον ξεκάθαρο ορισµό, µέσα στο συµβόλαιο του υπολογιστικού νέφους, των διάφορων ενδεχοµένων (χρεωκοπία, τερµατισµός κτλ.) και των λεπτοµερειών µεταφοράς.

13 ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ: Πώς µεταφέρονται εύκολα µεγάλοι όγκοι δεδοµένων από τον ένα πάροχο υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους στον άλλο και µεταξύ παρόχων ιδιωτικού και δηµοσίου; Η διαχείριση της συνεργασίας ανάµεσα στους παρόχους υπηρεσιών και συστηµάτων ΙΤ πρέπει επίσης να γίνει µέσα στο πλαίσιο του συµφωνητικού

14 ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ: Η διαχείριση των ζητηµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και εµπιστευτικότητας πρέπει να γίνει στο κατάλληλο συµφωνητικό πλαίσιο που ορίζει τη σχέση ανάµεσα στον καταναλωτή και των πάροχο υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους. Η διατύπωση πρέπει να είναι στην κατάλληλη γλώσσα, ώστε ο τελικός χρήστης των υπηρεσιών να κατανοεί τα ζητήµατα ιδιωτικότητας και εµπιστευτικότητας (και συγκεκριµένα τον προσδιορισµό των πολιτικών ιδιωτικότητας και τις οδηγίες εµπιστευτικότητας).

15 3. ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

16 ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Υπάρχει µια ποικιλία µορφών που προσλαµβάνουν οι συµφωνίες υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους. Από τις απλές υποποιηµένες συµφωνίες σε σύνολα πολυεπίπεδων όρων και προϋποθέσεων. Κάποιες συµφωνίες προτείνονται από τον πάροχο. Σε άλλες περιπτώσεις οι υπηρεσίες προτείνουν τους δικούς τους νοµικούς όρους. Υπάρχει ένα βασικό σύνολο νοµικών θεµάτων που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη σε κάθε συµφωνία υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους.

17 ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ εν είναι όλα τα νοµικά ζητήµατα σχετικά µε το ζήτηµα της συµφωνίας, εξαρτάται κάθε φορά από την εκάστοτε υπηρεσία και τους παρόχους. Οι τυποποιηµένοι όροι που παρέχονται από τις υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους µπορεί να ανταποκρίνονται σε όλες τις νοµικές προϋποθέσεις µιας υπηρεσίας. Ο αριθµός και ο τύπος των προϋποθέσεων µπορεί να επηρεάσει την τιµολόγηση και το µοντέλο παράδοσης.

18 ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Τα κύρια νοµικά ζητήµατα που παρουσιάζονται σε αυτή την ενότητα µπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής: Προστασία της πληροφορίας, Ευθύνη, ιαχείριση της απόδοσης, Λήξη της συµφωνίας, Επίλυση συγκρούσεων, Άλλα νοµικά ζητήµατα.

19 Ιδιωτικότητα: ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Προστασία της πληροφορίας Συνιστάται η λήψη συµφωνητικών µέτρων για τη διασφάλιση ότι οι συµβασιούχοι πάροχοι υπηρεσιών δεν θα προβούν σε ενέργειες και δεν θα εµπλακούν σε πρακτικές που θα µπορούσαν να θίξουν τις Αρχές Προστασίας Πληροφοριών. Οι υπηρεσίες θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι ο πάροχος εµποδίζεται από το συµβόλαιο να χρησιµοποιήσει δεδοµένα για ίδιον όφελος όπως η διαφήµιση ή άλλοι εµπορικοί σκοποί.

20 ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Προστασία της πληροφορίας ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Οι υπηρεσίες πρέπει να αναπτύξουν ένα ικανοποιητικό πλαίσιο εκτίµησης των κινδύνων προκειµένου να προβούν στη λήψη ενηµερωµένων αποφάσεων όσον αφορά την καταλληλότητα µιας λύσης που επικαλείται το υπολογιστικό νέφος και να αξιολογήσουν τα κατάλληλα µέτρα προστασίας που απαιτούνται. Μέτρα που µπορεί να φανούν κατάλληλα να συµπεριληφθούν στη συµφωνία: Επίπεδο ασφάλειας και απόκρυψη στοιχείων Επίπεδο πρόσβασης και πρωτόκολλα ασφαλείας Απαιτήσεις για την απολύµανση ή τη διαγραφή των δεδοµένων στα κατεστραµµένα µέσα Αποθήκευση ξεχωριστών πακέτων δεδοµένων Μια απαίτηση για τον πάροχο να ειδοποιεί το πρακτορείο άµεσα σε περίπτωση επεισοδίου ασφάλειας ή προσβολής των δεδοµένων Μια απαίτηση για τον πάροχο να αποθηκεύει δεδοµένα προκειµένου να αποθαρρύνει άλλους πελάτες να έχουν πρόσβαση στα δεδοµένα του πρακτορείου Συγκεκριµένες προδιαγραφές ασφαλείας που εξαρτώνται από τη φύση των υπηρεσιών και την ευαισθησία των δεδοµένων.

21 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Προστασία της πληροφορίας Μια υπηρεσία µπορεί να έχει συµβασιακές, δίκαιες ή εκ του νόµου υποχρεώσεις να διατηρήσει συγκεκριµένες πληροφορίες εµπιστευτικές. Για το λόγο αυτό, είναι σηµαντικό αυτές οι υποχρεώσεις να µεταδοθούν στον πάροχο. Τα πρακτορεία πρέπει να λαµβάνουν υπόψη σε µια συµφωνία: Αντιγραφή κάθε υποχρέωσης που εναποτίθεται στην υπηρεσία δια συµβολαίου ή νόµου Προδιαγραφές που διαβεβαιώνουν ότι ο πάροχος είναι ενήµερος για το επίπεδο εµπιστευτικότητας που απαιτείται και δεσµεύεται να προστατεύει αναλόγως αυτά τα δεδοµένα

22 ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Προστασία της πληροφορίας Απαιτήσεις για τη διαχείριση των αρχείων: Οι υπηρεσίες πρέπει να προβλέπουν κατάλληλους ελέγχους και προστατευτικά µέτρα (για παράδειγµα µέσω συµφωνίας µε τον πάροχο των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους) τα οποία αντιστοιχούν στην αξία των αρχείων και ανταποκρίνονται στους κινδύνους που εγκυµονεί το υπολογιστικό νέφος για τα αρχεία της υπηρεσίας Οι υπηρεσίες πρέπει να εξασφαλίζουν σε µια συµφωνία: Περιορισµό στις τοποθεσίες/χώρες στις οποίες οι υπηρεσίες µπορεί να διαθέτουν δεδοµένα ικαιώµατα ελέγχου αν ο πάροχος ανταποκρίνεται στους όρους σύµφωνα µε το συµφωνητικό Όπου είναι δυνατό τεχνικά, το δικαίωµα της υπηρεσίας να παρακολουθεί από απόσταση την πρόσβαση στα δεδοµένα του και όπου αυτό δεν είναι δυνατό, µια απαίτηση ότι ο πάροχος διατηρεί αρχείο καταγραφής ελέγχου της πρόσβασης στα δεδοµένα της υπηρεσίαςκαι παρέχει αυτά τα αρχεία στην υπηρεσία µετά από σχετικό αίτηµα.

23 ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Προστασία της πληροφορίας Αποζηµίωση για απώλεια ή κακοδιαχείριση δεδοµένων: Είναι ενδεχόµενη η ριζική απώλεια δεδοµένων στο πλαίσιο των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους. Υπάρχει πάντα κίνδυνος κακοδιαχείρισης των δεδοµένων από αδίστακτους εργαζόµενους στον πάροχο ή στο πλαίσιο παρέµβασης άλλων φορέων. Η υπηρεσία πρέπει να καθορίσει αν η συµφωνία µε τον πάροχο υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους πρέπει να: Απαιτεί από τον πάροχο την ανάληψη υπαιτιότητας για έµµεσες και αποθετικές ζηµίες. Περιλαµβάνει αποζηµίωση από τον πάροχο όσον αφορά την απώλεια ή κακή χρήση δεδοµένων, ως αποτέλεσµα αµέλειας, παράνοµης ή εσκεµµένα λάθος πράξης ή παράλειψης του παρόχου ή του προσωπικού της.

24 ΠΡΟΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Προστασία της πληροφορίας ΥΠΕΡΕΡΓΟΛΑΒΟΙ: Μια κρίσιµη προϋπόθεση όσον αφορά τη διασφάλιση ότι µια υπηρεσία διαθέτει κατάλληλη προστασία για την πληροφορία της είναι να διασφαλίσει, στο πλαίσιο µιας συµφωνίας µε τον πάροχο, ότι οι υπερεργολάβοι ττου παρόχου είναι επίσης υποχρεωµένοι να πληρούν τις ίδιες προϋποθέσεις µε τον πάροχο.

25 ΕΥΘΥΝΗ: ΠΡΟΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ευθύνη Η αποζηµίωση είναι µια νοµικά δεσµευτική υπόσχεση µε την οποία ο ένας συµβαλλόµενος αναλαµβάνει την υποχρέωση να αποδεχθεί τον κίνδυνο απώλειας ή ζηµίας που βαρύνει τον άλλο συµβαλλόµενο. Σε ορισµένες συµφωνίες παροχής υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους ο πάροχος θα απαιτήσει αποζηµίωση από τον οργανισµό. Αυτές συνήθως µπορεί να περιλαµβάνουν αποζηµιώσεις για: Παραβίαση των δικαιωµάτων ενός τρίτου (συµπεριλαµβανοµένης της ιδιωτικότητας και των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας) από τον πάροχο ως αποτέλεσµα της επεξεργασίας δεδοµένων τρίτου εµπλεκόµενου που έχει δώσει ο οργανισµός. Οποιαδήποτε απώλεια ή ζηµία που προκύπτει από τη χρήση της υπηρεσίας από τον οργανισµό. Παραβίαση της συµφωνίας από τον οργανισµό.

26 ΠΡΟΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Προστασία της πληροφορίας ΕΠΙΠΕ Ο ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ: Το επίπεδο εξυπηρέτησης είναι ένας σηµαντικός τρόπος διασφάλισης ότι ένας πάροχος ανταποκρίνεται στα επίπεδα υπηρεσιών που αναµένονται από τον οργανισµό. Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό στις περιπτώσεις που το υπολογιστικό νέφος είναι κρίσιµο είτε για τη λειτουργία ενός οργανισµού είτε για τους πελάτες του.

27 ΧΡΟΝΟΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ: ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Απόδοση ιαχείρισης Σε περίπτωση που προκύψει µια διακοπή για το σύνολο ή µέρος των υπηρεσιών, είναι σηµαντικό να δεσµευθεί ο πάροχος από τη συµφωνία να προβεί στην διερεύνηση και επίλυση της διακοπής όσο το δυνατόν συντοµότερα. Ο οργανισµός µπορεί να επιθυµεί να εκτιµήσει τους χρόνους απόκρισης µε βάση τη σοβαρότητα της βλάβης.

28 Ευελιξία υπηρεσιών: ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Απόδοση ιαχείρισης Ένα από τα βασικά πλεονεκτήµατα του µοντέλου εξυπηρέτησης του υπολογιστικού νέφους είναι ότι προσφέρουν ευελιξία υπηρεσιών µε δυνατότητα εύκολης προσαρµογής του απαιτούµενου επιπέδου προς τα πάνω ή προς τα κάτω ανάλογα µε τις ανάγκες του Οργανισµού. Κύρια ζητήµατα σε αυτό το σηµείο είναι: Βεβαιωθείτε ότι το µοντέλο τιµολόγησης είναι κατάλληλο - εάν η ζήτηση του οργανισµού για την πληροφορική αυξάνεται ή µειώνεται, θα απαιτηθεί από τον οργανισµό να πληρώσει υψηλότερες τιµές (ανά µονάδα) για την αλλαγή στην κλίµακα της υπηρεσίας; Η συµφωνία επιτρέπει αλλαγές στη ζήτηση του οργανισµού που µπορούν να εφαρµοστούν εύκολα ή θα απαιτήσει ενδεχοµένως µια χρονοβόρα διαδικασία διαπραγµατεύσεων;

29 ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Απόδοση ιαχείρισης Α ΙΑΛΕΙΠΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ: Η αδιάλειπτη λειτουργία και ανάκτηση µετά από καταστροφή αποτελούν συχνά κρίσιµο σηµείο στις συµφωνίες παροχής υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους, δεδοµένης της εµπιστοσύνης που ένας οργανισµός πρέπει να έχει ως προς τη λήψη ανεµπόδιστης πρόσβασης στις υπηρεσίες. Οι οργανισµοί πρέπει για αυτό το λόγο να συµπεριλαµβάνουν διατυπώσεις σχετικής προφύλαξης στο συµφωνητικό που θα υπογράψουν µε τον πάροχο εξασφαλίζοντας ότι ο πάροχος διαθέτει έναν γεωγραφικά ξεχωριστό χώρο αποκατάστασης καταστροφών εξασφαλίζοντας ότι ο πάροχο είναι σε θέση να λειτουργήσει σε περίπτωση βλάβης στο δίκτυο διανοµής ρεύµατος εξασφαλίζοντας ότι η συνέχεια της επιχειρηµατικής δραστηριότητας είναι µια αυστηρή απαίτηση απαιτώντας ότι ένα σχέδιο αδιάλειπτης λειτουργίας και αποκατάστασης των καταστροφών θα υποβληθεί για σχολιασµό και έγκριση από την υπηρεσία περιορίζοντας το δικαίωµα του παρόχου να αναστείλει τις υπηρεσίες του διασφαλίζοντας ότι οι προγραµµατισµένες διακοπές για τη συντήρηση των συστηµάτων από τον πάροχο δεν εµφανίζονται κατά τη χρονική διάρκεια που ο οργανισµός απαιτεί πρόσβαση και χρήση του συστήµατος

30 ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Καταγγελία της σύµβασης ΕΥΚΟΛΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΕΓΚΑΙΡΟΥ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ: Συµπεριλάβετε µια πρόβλεψη για έγκαιρη καταγγελία της σύµβασης η οποία επιτρέπει στον οργανισµό να τερµατήσει ή να περιορίσει την ισχύ της συµφωνίας για οποιοδήποτε λόγο ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΞ ΟΡΙΣΜΟΥ Ο οργανισµός πρέπει να διασφαλίσει ότι θα έχει το δικαίωµα να τερµατίσει εξ ορισµού τη σύµβαση αν ο πάροχος δεν ανταποκρίνεται στα δίκαια αιτήµατα του οργανισµού όπως αυτά περιγράφονται στη µεταξύ τους συµφωνία. ΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ Οι πάροχοι µπορούν κανονικά να διεκδικήσουν το δικαίωµα να καταγγείλουν τη σύµβαση Σε σχέση µε αυτό το δικαίωµα, ο οργανισµός µπορεί να συµπεριλάβει µια αρκούντως µακρά περίοδο προειδοποίησης προτού η καταγγελία της σύµβασης τεθεί σε ισχύ, για να µπορέσει ο οργανισµός να βρει τον κατάλληλο εναλλακτικό πάροχο.

31 ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Επίλυση διαφορών Είναι σηµαντικό να ξεκαθαριστεί ο τρόπος επίλυσης των διαφορών που µπορεί να προκύψουν σε σχέση µε µια σύµβαση παροχής υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους. Οι οργανισµοί πρέπει να διασφαλίσουν ότι: Η σύµβαση ορίζει ποιας χώρας (επικράτειας) οι νόµοι ισχύουν στην περίπτωσή της, Ποια δικαστήρια εκδικάζουν διαφορές σχετικά µε τη συµφωνία ( γνωστή ως επιλογή νοµικών διατάξεων) Προτείνονται εναλλακτικοί µέθοδοι επίλυσης διαφορών, όπως η διαιτησία.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π... Οδηγός για τους επενδυτές

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π... Οδηγός για τους επενδυτές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π... Οδηγός για τους επενδυτές Ο νόµος 3606/2007 για τις αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων, ο οποίος έχει ενσωµατώσει την οδηγία MiFID Μάιος 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο. Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης. Έκδοση 4.0 Μάρτιος 2012

Πλαίσιο. Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης. Έκδοση 4.0 Μάρτιος 2012 Πλαίσιο Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης Έκδοση 4.0 Μάρτιος 2012 ΟΡΟΛΟΓΙΑ Όρος Audit Service Authrizatin Back-ffice Clear Text Cnfidentiality Credential Digital Certificate Frnt-Office Impact Intranet One-Time

Διαβάστε περισσότερα

δωματίων για ορισμένες περιόδους, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια ή εάν αυτό ζητείται από καιρό σε καιρό.

δωματίων για ορισμένες περιόδους, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια ή εάν αυτό ζητείται από καιρό σε καιρό. Αυτοί οι γενικοί όροι παράδοσης ("Όροι") αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Συμφωνητικού των Ξενοδοχείων ("Συμφωνητικό Ξενοδοχείου" το οποίο μαζί με τους Όρους αναφέρεται ως "Συμφωνητικό") που έχει συναφθεί

Διαβάστε περισσότερα

Συµφωνητικό Υπηρεσίας Υποδοµής Πιστοποίησης και Εξουσιοδότησης (AAI) (Το Συµφωνητικό) µεταξύ των

Συµφωνητικό Υπηρεσίας Υποδοµής Πιστοποίησης και Εξουσιοδότησης (AAI) (Το Συµφωνητικό) µεταξύ των Συµφωνητικό Υπηρεσίας Υποδοµής Πιστοποίησης και Εξουσιοδότησης (AAI) (Το Συµφωνητικό) µεταξύ των Σύνδεσµος Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-Link), Οµοσπονδία HEAL-Link Διεύθυνση: Εθνικό Μετσόβιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑ MIFID

ΠΡΟ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑ MIFID ΠΡΟ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑ MIFID ANX741.4 /15-02-2013 ήλωση Αποποίησης Ευθύνης Η Προ-Συµβατική Ενηµέρωση κατά MiFID παρέχεται σε υφιστάµενους και δυνητικούς πελάτες για σκοπούς γενικής ενηµέρωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΣΤΟΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (web hosting)

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΣΤΟΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (web hosting) ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΣΤΟΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (web hosting) Ο κ. Ιωάννης Οικονόμου, με διακριτικό τίτλο «Antithesis Group», ο οποίος στη συνέχεια της σύμβασης αυτής θα αποκαλείται «Πάροχος», διαθέτει μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/12 19 Δεκεμβρίου 2014 Τελικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ασφάλεια των πληρωμών μέσω διαδικτύου 1 Περιεχόμενα Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ασφάλεια των πληρωμών μέσω διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Σύμβασης Στην Καβάλα σήµερα την. ηµέρα., µεταξύ αφενός του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) ΤΕΙ ΑΜΘ που εδρεύει στην Καβάλα στον Αγ. Λουκά (ΤΚ 65404) µε ΑΦΜ 090140841 και ΟΥ Καβάλας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. Α. Προϋποθέσεις αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. Α. Προϋποθέσεις αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Κριτήρια προς χρήση από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές κατά την εκτίμηση της κοινής δεσπόζουσας θέσης, σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 2. Δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις θεωρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ. Γνώµη 2/2010 σχετικά µε την επιγραµµική συµπεριφορική διαφήµιση

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ. Γνώµη 2/2010 σχετικά µε την επιγραµµική συµπεριφορική διαφήµιση ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ 00909/10/EL WP 171 Γνώµη 2/2010 σχετικά µε την επιγραµµική συµπεριφορική διαφήµιση Εκδόθηκε στις 22 Ιουνίου 2010 Η συγκεκριµένη οµάδα εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

3. ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

3. ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 Το παρόν συνιστά το συμφωνητικό που συνάπτεται μεταξύ εσάς, του Πελάτη (εφεξής «εσείς», «εσάς» ή «ο Πελάτης») και της εταιρείας μας. Είμαστε η Groupon Greece Υπηρεσίες Διαδικτύου Μονοπρόσωπη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΗ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΗ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΗ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ) ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ Ι ΙΩΤΗ ΕΠΕΝ ΥΤΗ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - Έκδοση V001

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - Έκδοση V001 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - Έκδοση V001 1 ΟΡΙΣΜΟΙ Πέρα από τους ορισμούς που δίνονται σε άλλα σημεία του παρόντος Συμφωνητικού, στο παρόν Συμφωνητικό ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί, εκτός εάν προκύπτει άλλως: "Δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ETSI TS 101 456

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ETSI TS 101 456 Τίτλος ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ETSI TS 101 456 Πελάτης Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ( www.pki.auth.gr ) Προς

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Πιστοποίησης Αναλυτών Συµπεριφοράς (ΕΠΑΣ) Επαγγελµατικός και Δεοντολογικός Κώδικας Συµµόρφωσης για Αναλυτές Συµπεριφοράς

Επιτροπή Πιστοποίησης Αναλυτών Συµπεριφοράς (ΕΠΑΣ) Επαγγελµατικός και Δεοντολογικός Κώδικας Συµµόρφωσης για Αναλυτές Συµπεριφοράς Επιτροπή Πιστοποίησης Αναλυτών Συµπεριφοράς (ΕΠΑΣ) Επαγγελµατικός και Δεοντολογικός Κώδικας Συµµόρφωσης για Αναλυτές Συµπεριφοράς Ο Επαγγελµατικής και Δεοντολογικός Κώδικας Συµµόρφωσης (Ο «Κώδικας») για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ. για την προστασία των καταναλωτών στην Ευρωπ ϊκή Ένωση. (υποβλήθηκε από την Επιτροπή)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ. για την προστασία των καταναλωτών στην Ευρωπ ϊκή Ένωση. (υποβλήθηκε από την Επιτροπή) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 2.10.2001 COM(2001) 531 τελικό ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ για την προστασία των καταναλωτών στην Ευρωπ ϊκή Ένωση (υποβλήθηκε από την Επιτροπή) ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Το ηλεκτρονικό εμπόριο μπορεί να οριστεί από τέσσερις διαφορετικές οπτικές γωνίες:

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Το ηλεκτρονικό εμπόριο μπορεί να οριστεί από τέσσερις διαφορετικές οπτικές γωνίες: Ηλεκτρονικό Εμπόριο Πρόκειται για κάθε είδος εμπορικής συναλλαγής μεταξύ προσώπων (φυσικών και μη) που πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα. Είναι η διάθεση και αγοραπωλησία προϊόντων ηλεκτρονικά, η διεκπεραίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Το παρόν κείµενο δεν αποτελεί επίσηµο νοµικό έγγραφο αλλά αποτελεί ενιαίο ολοκληρωµένο Υπόδειγµα Προσφοράς ιασύνδεσης που δηµοσιεύεται µε σκοπό να υποβοηθήσει τους ενδιαφερόµενους στην ανάγνωση των τεσσάρων

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας δεοντολογίας. Ποιοι είμαστε και πώς εργαζόμαστε

Κώδικας δεοντολογίας. Ποιοι είμαστε και πώς εργαζόμαστε Κώδικας δεοντολογίας Ποιοι είμαστε και πώς εργαζόμαστε Το εγχειρίδιο αυτό περιέχει τον κώδικα δεοντολογίας της AkzoNobel. Το 2008 η AkzoNobel επαναπροσδιόρισε τις εταιρικές της αξίες. Οι αξίες αυτές είναι:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.324

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.324 Σύµβαση Έργου «Προµήθεια και Εγκατάσταση Βασικού εξοπλισµού και υποδοµών στις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της περιφέρειας Αττικής.» ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.324 Προµήθεια και Εγκατάσταση Βασικού εξοπλισµού και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Microsoft Office 365

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Microsoft Office 365 VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΖΑΒΕΛΛΑ 1-3, 15231 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΦΜ: 094349850 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26089/01ΑΤ/Β/92/276/04 ΦΑΞ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ: 210 6703323

Διαβάστε περισσότερα

Δεκέμβριος 2012 Σελίδα 1

Δεκέμβριος 2012 Σελίδα 1 ΟΡΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΗΣ MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 Αυτοί οι όροι άδειας χρήσης αποτελούν σύμβαση («σύμβαση») ανάμεσα στη Microsoft Corporation (ή μία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 13ης Νοεμβρίου 2007

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 13ης Νοεμβρίου 2007 5.12.2007 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 319/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΑΤΗΚ 1/27 ΕΚΔΟΣΗ 2015-1 21/07/2015 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΟΡΟΙ ΣΕΛΙΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 1. ΠΡΟΟΪΜΙΟ ΟΡΙΣΜΟΙ 4 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο εργασίας σχετικά µε τις υπηρεσίες ελέγχου ταυτότητας στο ιαδίκτυο. Εγκρίθηκε στις 29 Ιανουαρίου 2003

Έγγραφο εργασίας σχετικά µε τις υπηρεσίες ελέγχου ταυτότητας στο ιαδίκτυο. Εγκρίθηκε στις 29 Ιανουαρίου 2003 29 - µ π µ 10054/03/EL WP 68 Έγγραφο εργασίας σχετικά µε τις υπηρεσίες ελέγχου ταυτότητας στο ιαδίκτυο Εγκρίθηκε στις 29 Ιανουαρίου 2003 µ µ 29 95/46/EC. µ µ π µ. 30 95/46/E 14 97/66/. µµ µ E (π, πµ µ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν για την υλοποίησή της:

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν για την υλοποίησή της: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης της Fon. Τελευταία αναθεώρηση: Ιούνιος 2015

Όροι Χρήσης της Fon. Τελευταία αναθεώρηση: Ιούνιος 2015 Όροι Χρήσης της Fon Τελευταία αναθεώρηση: Ιούνιος 2015 Καλωσήλθατε στη Fon. Εισερχόμενοι στο Δίκτυο Fon συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους παρόντεςόρους χρήσης των υπηρεσιών Fon (ΟΧ) και Πολιτική Απορρήτου.

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρότυπά μας για την επιχειρηματική συμπεριφορά. Κερδίζοντας σωστά

Τα πρότυπά μας για την επιχειρηματική συμπεριφορά. Κερδίζοντας σωστά Τα πρότυπά μας για την επιχειρηματική συμπεριφορά Κερδίζοντας σωστά Πίνακας περιεχομένων 3 Οι κοινές μας αξίες 3 Οι εταιρικοί μας στόχοι 6 Μήνυμα από τη Meg Whitman 7 Μήνυμα από την Ashley Watson 8 Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Μάιος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 2 Κεφάλαιο 1.ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 4 4 5 6 7 7 8 8 8 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 Κεφάλαιο 2.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Επιχειρηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΚΑΛΟΓΟΣ...για θέµατα Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστηµάτων και Προστασίας Προσωπικών εδοµένων στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

Ο ΕΚΑΛΟΓΟΣ...για θέµατα Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστηµάτων και Προστασίας Προσωπικών εδοµένων στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν 2 ος Κύκλος Λειτουργίας ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β1 Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων στο χώρο του Ηλεκτρονικού Επιχειρειν Ο ΕΚΑΛΟΓΟΣ......για θέµατα Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστηµάτων και Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα