Το κείμενο αυτό αποτελεί μέρος των ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ πάνω στο Δίκαιο του Περιβάλλοντος του καθηγητή του ΤΕΙ Μεσολογγίου Τάκη Νικολόπουλου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το κείμενο αυτό αποτελεί μέρος των ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ πάνω στο Δίκαιο του Περιβάλλοντος του καθηγητή του ΤΕΙ Μεσολογγίου Τάκη Νικολόπουλου"

Transcript

1 1 Το κείμενο αυτό αποτελεί μέρος των ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ πάνω στο Δίκαιο του Περιβάλλοντος του καθηγητή του ΤΕΙ Μεσολογγίου Τάκη Νικολόπουλου ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α. ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΑ Το γραπτό θετικό δίκαιο είναι σύστημα υποχρεωτικών, βασικά 1, κανόνων που ρυθμίζουν είτε τις εντός μιας επικράτειας σχέσεις (σχέσεις μεταξύ Πολιτείας πολιτών και μεταξύ πολιτών) είτε τις σχέσεις μεταξύ χωρών. Η πρώτη, δηλαδή, βασική διάκριση του δικαίου είναι εκείνη σε εθνικό και διεθνές. α. Το (εθνικό) δίκαιο της εσωτερικής κοινωνίας. Εθνικό δίκαιο είναι το δίκαιο κάθε κράτους της διεθνούς Κοινότητας. Υπάρχουν δηλαδή τόσα εθνικά δίκαια όσα και κράτη. Παραδοσιακά, η πρώτη βασική και σημαντική, λόγω των πρακτικών συνεπειών της, διάκριση ενός εθνικού δικαίου είναι αυτή ανάμεσα σε ιδιωτικό και δημόσιο δίκαιο η οποία όμως δεν πρέπει να θεωρείται απόλυτη. Πάντως γενικά και από παιδαγωγική-συστηματική άποψη, το δημόσιο δίκαιο περιλαμβάνει κανόνες που ρυθμίζουν αφενός την οργάνωση και λειτουργία του κράτους, και αφετέρου σχέσεις στις οποίες το κράτος συμμετέχει ως φορέας δημόσιας εξουσίας για την υλοποίηση ενός δημόσιου συμφέροντος (π.χ. η προστασία του περιβάλλοντος), και σ αυτό ανήκουν το συνταγματικό δίκαιο, το διοικητικό δίκαιο, το δημοσιονομικό δίκαιο, το δικονομικό δίκαιο αλλά και το δημόσιο διεθνές δίκαιο. Το ιδιωτικό δίκαιο ρυθμίζει τις σχέσεις των πολιτών οι οποίοι βρίσκονται 1 Πρόκειται για το τυπικό ή σκληρό δίκαιο (hard law). Εκτός όμως από αυτή την κατηγορία των (δεσμευτικών) κανόνων υπάρχουν, ως ιδιαίτερη κατηγορία στην διεθνή έννομη τάξη (διεθνές και Κοινοτικό δίκαιο), κανόνες (ορθότερα άτυπες πράξεις ) χαλαρού δικαίου (soft law). Πρόκειται για ψηφίσματα, κώδικες συμπεριφοράς, κατευθυντήριες οδηγίες, δηλώσεις, διακηρύξεις κ.λ.π. Οι πράξεις αυτές, σύμφωνα με την θεωρία λειτουργούν ως υπό διάπλαση δίκαιο ή ως ερμηνευτική κατεύθυνση ή και συμπλήρωμα του hard law. Σε κάθε περίπτωση, υποστηρίζεται ότι η έλλειψη τυπικής δεσμευτικότητας των πράξεων αυτών δεν συνεπάγεται κατ ανάγκη ότι στερούνται πλήρως εννόμων αποτελεσμάτων.

2 2 σε κατάσταση ισοτιμίας μεταξύ τους, και σ αυτό ανήκουν το αστικό δίκαιο, το εμπορικό δίκαιο, το εργατικό δίκαιο. Τέλος υπάρχουν και μικτοί κλάδοι, όπως το οικονομικό δίκαιο, αλλά και το περιβαλλοντικό δίκαιο. Το τελευταίο πράγματι τείνει να διεισδύει και σε άλλους κλάδους δικαίου στους οποίους βρίσκουμε πλέον διάσπαρτους κανόνες με περιβαλλοντικό ενδιαφέρον. Βασικά όμως οι προστατευτικές διατάξεις του εντάσσονται, εξ αντικειμένου όπως προελέχθη, κυρίως στο δημόσιο δίκαιο, είτε στο εθνικό (άρθρο 24 του Συντάγματος) είτε στο ενωσιακό (άρθρο 191 ΣΛΕΕ 2 ) είτε στο διεθνές (διεθνείς περιβαλλοντικές συμβάσεις) δίκαιο. Ιδίως το (ουσιαστικό) διοικητικό δίκαιο είναι το κατ εξοχήν τμήμα του δημοσίου δικαίου στο οποίο βασίζεται η προληπτική προστασία του περιβάλλοντος και η αποκατάσταση περιβαλλοντικών ζημιών. Παράλληλα, το διοικητικό δικονομικό δίκαιο προβλέπει τις προϋποθέσεις πρόσβασης στην διοικητική δικαιοσύνη αλλά και την προσωρινή δικαστική προστασία. Στο δημόσιο δίκαιο εντάσσεται επίσης παραδοσιακά και η ποινική προστασία του περιβάλλοντος. Τέλος, όμως, δεν θα πρέπει να παραβλέπεται και η ιδιωτική διάσταση του περιβαλλοντικού δικαίου, αφού δίδεται η δυνατότητα δικαστικά στους ιδιώτες να προφυλάξουν ατομικά αλλά και συλλογικά τον ζωτικό τους χώρο, και να αποτρέψουν ή και να αποκαταστήσουν, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων που θα δούμε στην συνέχεια, μια περιβαλλοντική βλάβη ή υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Το εθνικό (ελληνικό) δίκαιο περιέχεται κατ αρχήν στο Σύνταγμα (του 1975, όπως τροποποιήθηκε το 1986 και το 2001), το οποίο ευρίσκεται στην κορυφή της ιεραρχικής τυπολογίας των κανόνων (πηγών του δικαίου). Κατά κύριο λόγο όμως το εθνικό δίκαιο βασίζεται στους νόμους υπό τυπική (με βάση δηλαδή την προβλεπόμενη διαδικασία ψήφισης, έκδοσης και δημοσίευσης αυτών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως) και ουσιαστική (με βάση το κανονιστικό περιεχόμενο) έννοια, και οι οποίοι πρέπει να είναι σύμφωνοι προς το Σύνταγμα, διαφορετικά μπορούν να κριθούν από οποιοδήποτε δικαστήριο ως αντισυνταγματικοί. Στη συνέχεια, αυξανόμενο ρόλο ως πηγή του εθνικού δικαίου ιδίως στον τομέα του περιβάλλοντος, παίζουν οι κανονιστικές πράξεις της διοίκησης (προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, πράξεις υπουργικού συμβουλίου, κ.λπ. Τέλος δευτερεύουσες πηγές δικαίου αποτελούν τα έθιμα τα οποία επίσης περιλαμβάνουν κανόνες 2 Συνθήκη Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 83/

3 3 δικαίου 3, και η νομολογία, δηλαδή οι δικαστικές αποφάσεις, η οποία αν και παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην διάπλαση του δικαίου, ιδίως του περιβάλλοντος, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, δεν θεωρείται, παραδοσιακά ως ( τουλάχιστον άμεση) πηγή δικαίου (σε αντίθεση με το αγγλοσαξονικό δίκαιο, αλλά και το κοινοτικό δίκαιο). β. Το (διεθνές) δίκαιο της διεθνούς κοινωνίας. Το διεθνές δίκαιο, το οποίο, όπως προαναφέραμε, βασίζεται κυρίως στις διεθνείς Συνθήκες και συμβάσεις, διέπει τις σχέσεις μεταξύ κρατών και τις σχέσεις μεταξύ κρατών και διεθνών οργανισμών που έχουν διεθνή νομική προσωπικότητα. Διεθνής οργανισμός είναι η ένωση υποκειμένων του διεθνούς δικαίου η οποία δημιουργείται με διεθνή συνθήκη, και, σύμφωνα με το καταστατικό της, έχει δική της βούληση και σταθερή οργάνωση, και αποσκοπεί στην επιδίωξη ενός ορισμένου σκοπού (π.χ. περιβαλλοντικού). Οι διεθνείς οργανισμοί γνώρισαν μεγάλη αύξηση μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ιδίως στον οικονομικό τομέα, όχι όμως, δυστυχώς, και στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος. Βέβαια η προαναφερθείσα άνθηση των διεθνών οργανισμών αλλά και η ολοένα αυξανόμενη σημασία τους και ισχύς τους, δεν θα πρέπει να υποτιμά την σημασία και τον πρωτεύοντα ακόμα ρόλο των κρατών στο διεθνές δίκαιο. Τέλος δεν θα πρέπει να παραβλέπεται και ένας ακόμα παράγοντας στη διαμόρφωση σήμερα του διεθνούς δικαίου, ιδίως στον οικονομικό και περιβαλλοντικό τομέα, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις. Είναι δυνατό, πάντως, σήμερα να ειπωθεί ότι το διεθνές δίκαιο, από δίκαιο της απλής συνύπαρξης (coexistence) των κρατών, εξελίχθηκε σε δίκαιο της συνεργασίας (cooperation), ένεκα της παγκοσμιότητας, πολυπλοκότητας και αλληλεξάρτησης των προβλημάτων, όπως π.χ. το οικολογικό πρόβλημα. Τέλος, το παράδειγμα (μοναδικό) του διεθνούς οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί μια περαιτέρω προσπάθεια εξέλιξης του διεθνούς δικαίου και των διεθνών οργανισμών σε μια ανώτερη, εγγύτερη συνεργασία ενοποίηση των κρατών μελών, την ενσωμάτωση ολοκλήρωση (integration) αυτών σ ένα νέο νομικό μόρφωμα. Β. ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΘΕΣΜΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Έθιμο είναι το δίκαιο το οποίο δημιουργείται δια μακροχρονίου ασκήσεως με κοινή συνείδηση ότι τούτο αποτελεί δίκαιο (υποχρεωτικό).

4 4 α. Περιβαλλοντική πολιτική και δίκαιο. Η περιβαλλοντική πολιτική εκφράζεται και υλοποιείται βασικά μέσω του δικαίου του περιβάλλοντος, ήτοι των γραπτών κανόνων (εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών) και της νομολογίας (δηλ. δικαστικών αποφάσεων), το οποίο τυποποιεί την περιβαλλοντική κρίση (τοπική, περιφερειακή παγκόσμια), που είναι το αποτέλεσμα, ενός συγκεκριμένου κοινωνικοοικονομικού, πολιτισμικού και αξιακού προτύπου. Στο πλαίσιο αυτό θεσπίζονται εργαλεία (ακόμα και οικονομικά) τα οποία θα εξασφαλίσουν τη σχετική διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος αλλά και άλλων δημόσιων κοινών ή συλλογικών αγαθών προς το συμφέρον και την ικανοποίηση των αναγκών όλων στο διηνεκές (και για τις μελλοντικές γενεές). Το δίκαιο αυτό «διεκδίκησε» και επέτυχε τα τελευταία χρόνια μια σχετική αυτονομία ως νομικός κλάδος, που οφείλεται όχι μόνο στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, αλλά και στην ιδιαιτερότητα του αντικειμένου του: ρύθμιση ανθρώπινων δραστηριοτήτων σ ένα δεδομένο κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο, που επηρεάζουν ή μπορεί να επηρεάσουν, άμεσα ή στο μέλλον, το φυσικό περιβάλλον και την ποιότητα ζωής. Το δίκαιο του περιβάλλοντος αποσκοπεί έτσι, με προληπτικά και κατασταλτικά μέσα, στην «προστασία» του εννόμου αγαθού «περιβάλλον». Σημειώνεται ότι η προστασία του περιβάλλοντος ορίστηκε από το νομοθέτη (άρθρο 2 παρ. 5 ν. 1650/1986) ως «το σύνολο των ενεργειών, μέτρων και έργων που έχουν στόχο την πρόληψη της υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή την αποκατάσταση, διατήρηση ή βελτίωσή του». Το δίκαιο του περιβάλλοντος στα λεγόμενα αναπτυγμένα κράτη του βορρά, περιλαμβάνει συνδυαστικά εργαλεία για την αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού προβλήματος. Έτσι περιλαμβάνει τα κλασσικά κανονιστικά εργαλεία «εντολών επιταγών και ελέγχου» (command and control) αλλά και, συμπληρωματικά, εργαλεία ανάλογα με τη διαμορφούμενη συγκυρία και το γενικότερο οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό πλαίσιο. Στη δεύτερη περίπτωση εντάσσονται τα νέα ευέλικτα και παρακινητικά εργαλεία, που βασίζονται στους μηχανισμούς της αγοράς, στις αυτοδεσμεύσεις των ενδεχόμενων ρυπαντών και στην περιβαλλοντική ευθύνη. Βέβαια στην πράξη πολλές νομοθετικές ρυθμίσεις δεν εφαρμόζονται ή εφαρμόζονται πλημμελώς (κατά το δοκούν και κατά το τοπικό και εθνικό οικονομικό και πολιτικό συμφέρον). Από την άλλη η αποτελεσματικότητα ενός περιβαλλοντικού δικαιικού κανόνα εξαρτάται από τις αρνητικές και θετικές, ηθελημένες και αθέλητες συνέπειές του στο πέρασμα του χρόνου.

5 5 Με άλλα λόγια, το δίκαιο ανήκει στα θεσμικά εργαλεία τα οποία υλοποιούν και εκφράζουν μια συγκεκριμένη (δημόσια) περιβαλλοντική πολιτική. Η τελευταία παραπέμπει στην κρατική εξουσία, η οποία μέσω του δικαίου προσδίδει δεσμευτικό-υποχρεωτικό χαρακτήρα στις κρατικές αποφάσεις, υπό την απειλή κυρώσεων 4. Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί σημαντικό πεδίο του σύγχρονου κρατικού παρεμβατισμού μέσω του δικαίου (του περιβάλλοντος) αλλά και της δημόσιας διοίκησης και των ελεγκτικών μηχανισμών. Από την άλλη το δίκαιο αυτό «διαπλέκεται», αλληλοδρά και «συνομιλεί» διαρκώς με την επιστήμη και ιδίως με την επιστήμη της οικολογίας και άλλες θετικές επιστήμες και νομιμοποιούν (δίκαιο και επιστήμη) τη δημόσια (πολιτική) απόφαση αλλά και αίρουν σ ένα βαθμό και για μια χρονική στιγμή την ενδεχόμενη αβεβαιότητα. Είναι προφανές ότι η όποια πολιτική απόφαση προσδιορίζεται από την επιστήμη και το δίκαιο, με τους δύο τελευταίους αυτούς κοινωνικούς θεσμούς να παρακρατούν ωστόσο την αυτονομία τους και να δρουν με τις δικές τους αρχές και τους δικούς του στόχους. Η διαπλοκή και αλληλόδραση των τριών αυτών πεδίων (δίκαιο, επιστήμη, πολιτική) αποτυπώνεται κυρίως σήμερα στο πρόβλημα της αντιμετώπισης τω περιβαλλοντικών κινδύνων. Κρίσιμη εδώ και για τα τρία πεδία είναι η έννοια της αρχής της προφύλαξης (integration principle). Θα πρέπει, επίσης, να σημειωθεί ότι η υπόθεση (της προστασίας) του περιβάλλοντος δεν είναι αποκλειστικά ζήτημα νομικών κανόνων, του δικαίου δηλαδή. Η καταστροφή ή υποβάθμιση του περιβάλλοντος, η οποία οφείλεται πρωτίστως και κυρίως στην αλόγιστη αλλά αναπόφευκτη οικονομική ανάπτυξη-μεγέθυνση που επιβάλλει η (διεθνοποιημένη σήμερα) οικονομία της αγοράς ( και ο συνδεδεμένος μ αυτήν τρόπος παραγωγής και κατανάλωσης), αποτελεί αντικείμενο διεπιστημονικής πλέον σήμερα αντιμετώπισης. β. Δίκαιο (προστασίας) του περιβάλλοντος και οικονομική ανάπτυξη. Βιώσιμη ή αειφόρος ανάπτυξη Στο δίλημμα προστασία του περιβάλλοντος (σε βάρος της οικονομικής ανάπτυξης) ή οικονομική ανάπτυξη (σε βάρος του περιβάλλοντος), το δίκαιο του περιβάλλοντος φαίνεται σήμερα να απαντά με την έννοια της βιώσιμης ή αειφόρου (ή διατηρήσιμης) ανάπτυξης (sustainable 4 Βέβαια υπάρχουν και δημόσιες περιβαλλοντικές πολιτικές, οι οποίες μάλιστα τείνουν να γίνουν και κυρίαρχες, και οι οποίες έχουν προτρεπτικό - παρακινητικό χαρακτήρα, όπως αναφέρθηκε (κυρίως μέσω οικονομικών κινήτρων - εργαλείων). Όμως και αυτές προβλέπονται από δικαϊικούς κανόνες.

6 6 development). Η έννοια αυτή, χωρίς να έχει ακριβές νομικό (αλλά και επιστημονικό) περιεχόμενο «δικαιοποιήθηκε» τόσο σε εθνικό (νέο άρθρο 24 παρ. 1 του Σ), όσο και σε ενωσιακό (άρθρο 11 ΣΛΕΕ και διεθνές επίπεδο (κυρίως Αρχές 3, 4, 8, 11 και 12 της Διακήρυξης του Ρίο για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη και Ατζέντα 21 του 1992, και πολλές άλλες διεθνείς συμβάσεις). Σε μια πρώτη προσέγγιση, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η έννοια της αειφόρου ή βιώσιμης ανάπτυξης εκφράζει μια αντίδραση σε μια γενικότερη πολιτισμική και αξιακή κρίση η οποία προέρχεται από ένα μοντέλο ορθολογικότητας, το δυτικό, που σκόπευε στην μεγιστοποίηση του οικονομικού οφέλους στο πλαίσιο της οικονομίας της αγοράς ανάπτυξης που εγκαθιδρύθηκε πριν διακόσια περίπου χρόνια εις βάρος της φύσης. Είναι αλήθεια ότι η έννοια της αειφόρου 5 ή βιώσιμης ανάπτυξης, εκτός του ότι θεωρείται από πολλούς αντιφατική, είναι δύσκολο να ορισθεί αλλά και να εφαρμοσθεί πρακτικά. Σύμφωνα μ ένα πρώτο, αλλά όχι τόσο πλήρη και σαφή, ορισμό που συναντάμε στην έκθεση Brundland του 1987, η οποία εκπονήθηκε για λογαριασμό του ΟΗΕ από την Παγκόσμια Επιτροπή περιβάλλοντος («Tο κοινό μας μέλλον») «αειφόρος είναι η ανάπτυξη που ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να διακυβεύει την ικανότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες». Πρόκειται, πράγματι, για ένα απλό, συνοπτικό, εκλαϊκευμένο και αρκούντως ή επιδέξια ασαφή ορισμό-στόχο καθόλου δεσμευτικό. Για την περαιτέρω αποσαφήνιση της έννοιας αυτής, έχουν καταγραφεί πάνω από 60 προσπάθειες οι οποίες μπορούν να συνοψισθούν στους εξής δύο (εξ ίσου γενικούς) ορισμούς: σύμφωνα με τον πρώτο, ο οποίος είναι συνδεδεμένος με την «μηδενική ανάπτυξη» και τη λεγόμενη «βαθιά» οικολογία, 6 βιώσιμη ανάπτυξη είναι εκείνη στην οποία το μέγεθος του φυσικού κεφαλαίου (το σύνολο των πάσης φύσεως οικοσυστημάτων) διατηρείται ακέραιο, και απαγορεύεται συνεπώς απόλυτα κάθε περαιτέρω μείωση ή υποβάθμισή του. Σύμφωνα με τον δεύτερο, ο οποίος παρουσιά- 5 Ο όρος ιστορικο-ετυμολογικά προέρχεται από την επιστήμη της δασοπονίας (αειφορία των καρπώσεων, σύμφωνα με την οποία τα δάση πρέπει να διαχειρίζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η απόληψη της ίδιας ποσότητας ξύλου (βιομάζας) κάθε χρόνο και στο διηνεκές, χωρίς κίνδυνο υποβάθμισης του οικοσυστήματος του δάσους). 6 Σύμφωνα μ αυτή την άποψη, η φύση ως προϋπάρχουσα του ανθρώπου, ο οποίος αποτελεί μέρος της, έχει αυτοτελή αξία (αυταξία) και (υποκειμενικά) δικαιώματα. Η άποψη αυτή, η οποία έχει κατακριθεί για τον ολοκληρωτισμό της και τον ανορθολογισμό της, δεν δέχεται ότι πηγή των (ηθικών) αξιών και κατηγοριών και συνεπώς των (προστατευτικών) κανόνων είναι ο άνθρωπος και η ελευθερία του.

7 7 ζεται ως πιο ρεαλιστικός, και αποτυπώνει την ανθρωποκεντρική οικολογία 7, βιώσιμη ανάπτυξη είναι εκείνη στην οποία η αύξηση του τεχνητού κεφαλαίου δεν είναι μεγαλύτερη από την μείωση του φυσικού κεφαλαίου. Ωστόσο η βιωσιμότητα είναι έννοια ευρύτερη της προστασίας του περιβάλλοντος. Δεν ταυτίζεται δηλαδή με την διατήρηση των οικοσυστημάτων ως πηγής των φυσικών πόρων και δεν καθορίζεται από το μέγεθος του φυσικού κεφαλαίου, αλλά αποσκοπεί στη διασφάλιση της αλληλεξάρτησης ανθρωπογενών συστημάτων και οικοσυστημάτων. Έτσι γίνεται δεκτό ότι η αειφόρος ανάπτυξη έχει περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις. Με άλλα λόγια αποσκοπεί (θεωρητικά) και στην περιβαλλοντική προστασία και στην οικονομική ανάπτυξη και στην κοινωνική δικαιοσύνη. Ωστόσο, σήμερα, και ενώ η συζήτηση συνεχίζεται για ένα επιθυμητό τύπο ανάπτυξης, η νέα αυτή μορφή ανάπτυξης αποτελεί την κυρίαρχη (τουλάχιστον στον αναπτυγμένο βορρά) θεωρητική, αν και μερικώς ανεπεξέργαστη ακόμη 8, θέση-ιδεολογία, η οποία αποσκοπεί, ως «γενικός οικολογικός, οικονομικός αλλά και κοινωνικός κανόνας» (ή κυριολεκτικά ως «οικο-νομικός») στον συγκερασμό των δύο παραπάνω ανταγωνιστικών απαιτήσεων αλλά όχι αντιφατικών. Και τούτο διότι, όπως υποστηρίζεται, και γίνεται δεκτό και από την νομολογία, η προστασία του περιβάλλοντος θεωρείται πλέον προϋπόθεση και όρος όριο της οικονομικής ανάπτυξης και όχι αντίπαλός της, αφού μέσω εκείνης εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα των φυσικών πόρων. γ. Η νομική έννοια του περιβάλλοντος. Δεν είναι εύκολο εγχείρημα ένας ικανοποιητικός ορισμός του περιβάλλοντος και μάλιστα νομικός, δηλαδή ακριβής και οριοθετημένος, και τούτο ένεκα της πολυσημίας του όρου και της εγγενούς εννοιολογικής ευρύτητάς του. 7 Σύμφωνα μ αυτή την άποψη, η οποία απορρέει από τον διαφωτισμό και τη νεωτερικότητα, πρέπει να προστατεύεται η φύση χάριν του ανθρώπου με βάση τις αξιακές ηθικές προδιαγραφές που θέτει ο ίδιος στο πλαίσιο της δράσης του. Η προστασία αυτή είναι μέρος του ορθολογικού κοινωνικού συμβολαίου και δεν απορρέει από κάποιο φυσικό συμβόλαιο. Η προστασία του περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων δεν απαιτούν μεταφυσικές θεμελιώσεις. 8 Αφού ελλείπουν σήμερα κάποιοι δείκτες γενικά αποδεκτοί που να χαρακτηρίζουν την ανάπτυξη ως βιώσιμη, ιδίως σε σχέση με τις δύο έννοιες κλειδιά του ορισμού της («ανάγκες» και «όρια»). Χωρίς τους δείκτες οι έννοιες αυτές αφήνουν περιθώρια για υποκειμενικές ερμηνείες (π.χ. ποιες είναι οι ανάγκες, με ποίο τρόπο θα ικανοποιηθούν και μέχρι ποίου βαθμού, κ.λ.π.). Από την άλλη οι δείκτες, η αξία των οποίων δεν πρέπει να υπερεκτιμάται, πρέπει να ενσωματώνουν τόσο ποιοτικά στοιχεία όσο και μη οικονομικές παραμέτρους ( κοινωνικές, ποιότητα ζωής, περιβάλλοντος).

8 8 Κατ αρχήν και σύμφωνα μ ένα θετικο-επιστημονικό ορισμό (R. Lewontin), περιβάλλον είναι «κάτι που περιστοιχίζει ή περιζώνει, αλλά για να υπάρχει περιβάλλον πρέπει να υπάρχει κάτι στο κέντρο το οποίο περιβάλλεται. Το περιβάλλον ενός οργανισμού είναι η πληθώρα των εξωτερικών συνθηκών που σχετίζονται μαζί του επειδή έχει ενεργές αλληλεπιδράσεις με αυτά τα στοιχεία του εξωτερικού κόσμου». Ως ρυθμιστικό αντικείμενο του δικαίου το περιβάλλον περιλαμβάνει, υπό μία στενή έννοια, ό,τι περιβάλλει τον άνθρωπο και έχει δημιουργηθεί χωρίς την παρέμβασή του, και ειδικότερα το φυσικό περιβάλλον (το νερό, τον αέρα, την θάλασσα, την χλωρίδα, την πανίδα), και υπό μία ευρεία έννοια, και το τεχνητό ανθρωπογενές περιβάλλον (ήτοι το οικιστικό και το πολιτιστικό). Με άλλα λόγια, υπ αυτήν την τελευταία έννοια, το περιβάλλον είναι το σύνολο των παραγόντων που επιδρούν στο χώρο (στο κέντρο), στον οποίο ζει ο άνθρωπος. Οι διακρίσεις αυτές δεν είναι άσχετες με την οικοκεντρική ή «βαθιά» οικολογία και την ανθρωποκεντρική οικολογία, των δύο οικοφιλοσοφικών σχολών προστασίας της φύσης που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Η τελευταία (υπό ευρεία) έννοια του περιβάλλοντος, είναι η κρατούσα στο ελληνικό θετικό δίκαιο, οι διατάξεις του οποίου προστατεύουν κάθε αγαθό που επηρεάζει γενικά την ποιότητα ζωής του ανθρώπου. Έτσι το άρθρο 24 παρ. 1 του Συντάγματος δημιουργεί υποχρέωση του κράτους για προληπτική και κατασταλτική προστασία τόσο του φυσικού όσο και του πολιτιστικού (ανθρωπογενούς) περιβάλλοντος. Επίσης στο άρθρο 2 παρ. 1 του προαναφερθέντος νόμου 1650/1986 ορίζεται ότι το περιβάλλον αποτελείται από «το σύνολο των φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων και στοιχείων που βρίσκονται σε αλληλεπίδραση και επηρεάζουν την οικολογική ισορροπία, την ποιότητα ζωής, την υγεία των κατοίκων, την ιστορική και πολιτιστική παράδοση και τις αισθητικές αξίες». Τέλος σ αυτήν την έννοια κινείται και η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας. Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι α) ο γενικός όρος περιβάλλον συγκεκριμενοποιείται και συμπληρώνεται με άλλες παραπλήσιες έννοιες που συχνά χρησιμοποιούνται (οικολογία, φύση, ποιότητα ζωής, πλαίσιο ζωής, κληρονομιά), και β) ένας νομικός ορισμός του περιβάλλοντος, ο οποίος θα είναι και πρακτικός χρηστικός, δεν μπορεί παρά να αναφέρεται στην ανθρωποκεντρική έννοια του περιβάλλοντος και να οριοθετείται σε σχέση μ αυτήν. Αυτό σημαίνει ότι το περιβάλλον, ως αντικείμενο ρύθμισης - προστασίας με δικαιικούς κανόνες, δεν νοείται αυτοτελώς, σε σχέση δηλαδή με τον εαυτό του (οπότε ενδέχεται να

9 9 ταυτίζεται με την προστασία της φύσης), αλλά σε σχέση με τον άνθρωπο, δηλαδή ως προϋπόθεση της απόλαυσης άλλων αγαθών του (ζωή, υγεία ιδιοκτησία), και όχι μόνο υλικών, αφού αυτός, ως λογικό ον, είναι και ο αποδέκτης των κανόνων. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια από την άλλη ότι θα πρέπει να παραβλέπεται ή υποβαθμίζεται η οικολογική έννοια του περιβάλλοντος, ιδίως του φυσικού, ως αυτοτελούς εννόμου αγαθού, με αυτοτελή αξία.. Συνεπώς και οι δύο προσεγγίσεις μάλλον αλληλοσυμπληρώνονται παρά συγκρούονται. δ. Τα χαρακτηριστικά των προσβολών του περιβάλλοντος. Οι προσβολές στο έννομο αγαθό περιβάλλον, και συγκεκριμένα ο τρόπος εμφάνισής των και οι συνέπειες των, παρουσιάζουν ορισμένα χαρακτηριστικά τα οποία τις διαφοροποιούν από τις αντίστοιχες σε άλλα μη περιβαλλοντικά αγαθά. Κατ αρχήν οι περιβαλλοντικές προσβολές είναι συλλογικές υπό την έννοια ότι τα άμεσα ή έμμεσα ζημιογόνα αποτελέσματά τους δεν αφορούν πάντα σε συγκεκριμένο αριθμό ατόμων (μιας περιοχής), αλλά και σε μεγάλο και συχνά σε απροσδιόριστο αριθμό ανθρώπων. Παράλληλα οι προσβολές έχουν διάσπαρτο (γεωγραφικά) χαρακτήρα, υπό την έννοια ότι διαχέονται σε απεριόριστη έκταση και δεν περιορίζονται στην αρχική χωρική εστία της εκδήλωσής τους ή της γένεσής τους. Βέβαια η χωρική (γεωγραφική) εξάπλωση κάθε περιβαλλοντικού προβλήματος ποικίλλει. Όμως, μια ρύπανση ή μια μόλυνση για παράδειγμα από διάφορα απόβλητα μπορεί να διασπείρεται σε περισσότερες περιοχές ενός κράτους ή και σε περισσότερα κράτη. Για τον τελευταίο λόγο τα κράτη έχουν τα τελευταία χρόνια αναπτύξει έντονη (διακρατική) συνεργασία, με διεθνείς συμβάσεις, για την αντιμετώπισή τους. Μια περιβαλλοντική προσβολή δεν διαχέεται μόνο χωρικά αλλά και χρονικά. Οι επιπτώσεις της πράγματι έχουν διαχρονικό χαρακτήρα και επηρεάζουν όχι μόνο τις παρούσες αλλά και τις μέλλουσες γενεές. Η έννοια της αειφόρου ή βιώσιμης ανάπτυξης απαντά σ αυτήν ακριβώς την διαπίστωση. Ταυτόχρονα επίσης μια περιβαλλοντική προσβολή επενεργεί με ποικίλους τρόπους (έχει διάφορες συνέπειες), και δεν αφορά σ ένα μόνο έννομο αγαθό ή σ ένα μόνο στοιχείο ενός συγκεκριμένου οικοσυστήματος. Έτσι το συνολικό αποτέλεσμα είναι δύσκολο να προβλεφθεί και δύσκολο να αποτιμηθεί εκ των υστέρων. Η περιβαλλοντική δηλαδή

10 10 προσβολή είναι συχνά πλουραλιστική, και οι ζημιογόνες συνέπειές της αλληλεξαρτώμενες και απρόβλεπτες ή δυσδιάκριτες ( τόσο ως προς το είδος όσο και ως προς την ύπαρξη της βλάβης), πράγμα που κάνει δύσκολη από νομική άποψη την απόδειξή τους. Το ίδιο απρόβλεπτη και δυσδιάκριτη, και με τα ίδια νομικο-αποδεικτικά προβλήματα, είναι και η χρονική διάσταση των περιβαλλοντικών προβλημάτων, αφού από την γένεσή τους μέχρι την εμφάνισή τους μεσολαβεί ένα απρόβλεπτο και απροσδιόριστο χρονικό διάστημα. Τέλος, τα περιβαλλοντικά προβλήματα χαρακτηρίζονται ολοένα και συχνότερα από επιστημονική αβεβαιότητα. Δεν υπάρχουν για πολλά περιβαλλοντικά προβλήματα, ιδίως για εκείνα που συνδέονται με νέες τεχνολογίες, οριστικές και επιβεβαιωμένες απαντήσεις ούτε ως προς την έκταση των επιπτώσεών τους ούτε ως προς την αντιμετώπισή τους. Η νομική αρχή της προφύλαξης (precaution principle) απαντά ακριβώς σ αυτήν την αβεβαιότητα. ε. Τα (ιδιαίτερα) χαρακτηριστικά του περιβαλλοντικού δικαίου. Δεν είναι μόνο τα προηγούμενα χαρακτηριστικά των περιβαλλοντικών προσβολών αυτά που προσδίδουν τα ιδιαίτερα (τεχνικά) χαρακτηριστικά στο δίκαιο του περιβάλλοντος, αλλά και οι στόχοι του, έτσι όπως αυτοί καλούνται να υλοποιηθούν κάθε φορά στο γενικότερο κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο. Πρωτίστως το δίκαιο του περιβάλλοντος είναι σε μεγάλο βαθμό «οικολογικοποιημένο». Τούτο μεταφράζεται σε νομικές επιλογές - λύσεις που να προσαρμόζονται καλύτερα στην ιδιαιτερότητα (πολυπλοκότητα, δυναμική) των περιβαλλοντικών καταστάσεων. Βέβαια αυτή η «οικολογικοποίηση» δημιουργεί αστάθεια, υπερτεχνικότητα, και τελικά αναποτελεσματικότητα (μη ουσιαστική εφαρμογή) του περιβαλλοντικού κανόνα. Από την άλλη όμως το δίκαιο του περιβάλλοντος, ιδίως μέσω των (γενικών) αρχών του οι οποίες εμπεδώνουν και προωθούν αξίες και εγγυήσεις, «δικαιοποιεί», κατά κάποιο τρόπο και ως ένα βαθμό, την οικολογία, ιδίως κατά την παρέμβαση των επιστημόνων εμπειρογνωμώνων. Το περιβαλλοντικό δίκαιο, ως κοινωνικός θεσμός, είναι λοιπόν όπως ήδη έχει αναφερθεί έντονα εξαρτημένο από (και αλληλο-διαπλεκόμενο με) τις επιστήμες του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα από την επιστήμη της οικολογίας, όπως επίσης και από τις άλλες θετικές επιστήμες, και

11 11 ιδιαίτερα την τεχνολογία. Πράγματι, στις περισσότερες περιπτώσεις ο επιστήμονας - τεχνικός εμπειρογνώμονας καθορίζει τον κανόνα δικαίου αλλά και πιστοποιεί την πλήρωση των στοιχείων του, με βάση «τα υφιστάμενα κάθε φορά επιστημονικά δεδομένα». Ο δικαστής έτσι αποφαίνεται με βάση μη νομικά κριτήρια, δηλαδή την «κατάσταση των επιστημονικών γνώσεων», νομική κατηγορία την οποία λαμβάνει υπόψη του το δίκαιο του περιβάλλοντος. Ο νομοθέτης και ο δικαστής όμως δεν θα πρέπει να βασίζονται μόνο στα (και να αξιοποιούν μόνο τα) επιστημονικά-τεχνολογικά δεδομένα, αλλά και να παρεμβαίνουν ποιοτικά αξιολογικά στο επίπεδο της κοινωνικής συνείδησης. Γι αυτό, υποστηρίζεται ότι ίσως η περιβαλλοντική νομοθεσία θα πρέπει να είναι εύκαμπτη και προσαρμοστική. Το περιβαλλοντικό δίκαιο, ένεκα του ορισμού του αντικειμένου του, ως έκφραση δηλαδή των σχέσεων και αλληλεπιδράσεων των ζωντανών οργανισμών μεταξύ των και με τον χώρο τους, είναι ένα οριζόντιο δίκαιο, το οποίο, όπως ήδη αναφέρθηκε, διαπερνά τις διάφορες κλασσικές διακρίσεις του δικαίου (ιδιωτικό, δημόσιο, διεθνές), αλλά και ένα διαδραστικό δίκαιο που τείνει να εισχωρεί (να ενσωματώνεται) σ όλους τους κλάδους του δικαίου, εμπλουτίζοντας το μέχρι τώρα περιεχόμενο νομικών εννοιών και κατηγοριών. Επίσης, σε αντίθεση με άλλα θεωρητικά δίκαια (π.χ. ποινικό), το δίκαιο του περιβάλλοντος έχει εμπειρικό και πραγματολογικό χαρακτήρα, στοιχεία που το καθιστούν αποσπασματικό και περιπτωσιολογικό (case law), αλλά και διαρκώς εξελισσόμενο. Από τα χαρακτηριστικά αυτά προκύπτουν, όπως ήδη αναφέρθηκε (α), αφενός η έντονη και διάσπαρτη περιβαλλοντική πολυνομία (ορθά γίνεται λόγος για «νομοθετική ζούγκλα» και «κανονιστική ρύπανση»), με αλληλοσυγκρουόμενες και αλληλοεπικαλυπτόμενες, και τελικά αναποτελεσματικές ρυθμίσεις, ως επί το πλείστον τεχνικές και πολύπλοκες, και (β) αφετέρου η νομολογιακή εξάρτηση του περιβαλλοντικού δικαίου. Πράγματι ο δικαστής καλείται να διαδραματίσει σημαντικό διαπλαστικόδημιουργικό του δικαίου του περιβάλλοντος ρόλο, συμπληρωματικά με τον κλασσικό εγγυητικό του ρόλο, ιδίως ερμηνεύοντας και εφαρμόζοντας τις νομικές περιβαλλοντικές αρχές (πρόληψης, προφύλαξης, ο «ρυπαίνων πληρώνει», περιβαλλοντικής πληροφόρησης και συμμετοχής των πολιτών στη λήψη των αποφάσεων από τη διοίκηση) που προβλέπουν οι διάφοροι κανόνες δικαίου. Οι αρχές αυτές είναι συνυφασμένες με την επιδίωξη των στόχων του περιβαλλοντικού δικαίου, αφού αυτοί υλοποιούνται, κυρίως, μέσα από την επίκληση εκείνων. Στο πλαίσιο αυτό γίνεται επίσης λόγος για ένα «νέο δίκαιο περιβάλλοντος» το οποίο

12 12 χαρακτηρίζεται όχι μόνον από νομικές δεσμεύσεις, αλλά και από πολιτικές, αξιακές και ηθικές. Στο νέο αυτό δίκαιο του περιβάλλοντος, σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν οι δικαστές, οι οποίοι καλούνται να ερμηνεύσουν και να εφαρμόσουν τις νέες αυτές αόριστες και μη νομικές έννοιες. Από τα προηγούμενα προκύπτει η αναγκαιότητα ενός περιβαλλοντικού δικαίου το οποίο να διέπεται από μια συνολική προσέγγιση και να υιοθετεί τη συστημική 9 προσέγγιση. Τότε ίσως θα μπορούμε να μιλάμε όχι απλώς για ένα νέο αυτόνομο δίκαιο, αλλά για ένα δίκαιο που μπορεί να οδηγήσει και στην κωδικοποίηση του, ως αναγκαία και φυσική απόληξη της ραγδαίας εξέλιξής του τα τελευταία χρόνια. Τάκης Νικολόπουλος Δρ. Νομικής Καθηγητής ΤΕΙ Μεσολλογίου 9 Η συστημική προσέγγιση και σκέψη έρχεται σε ρήξη με την αναγωγιστική και γραμμική αντίληψη που βασίζεται και περιορίζεται στην ανάλυση και άθροιση των ιδιοτήτων των (αυτόνομων) μερών ενός (συνολικού) φαινομένου. Πρόκειται για ένα νέο συστημικό και δυκτιακό τρόπο σκέψης. Ένα σύστημα χαρακτηρίζεται από ένα σύνολο στοιχείων που συνιστούν ένα οργανωμένο δικτυακό σύνολο σχέσεων (και όχι απλώς πραγμάτων) τα οποία βρίσκονται σε διαρκή αλληλόδραση και αλληλεξάρτηση: τα πάντα υπάρχουν όχι αθροιστικά αλλά σε κάποια σχέση με το «άλλο», δημιουργώντας ένα νέο ποιοτικά διαφορετικό επίπεδο όλου. Έτσι, το περιβάλλον είναι ένα σύστημα το οποίο αποτελείται από φυσικά (οικοσυστήματα) και ανθρωπογενή συστήματα τα οποία βρίσκονται σε πολύπλοκες σχέσεις δυναμικής αλληλόδρασης και αλληλεπίδρασης. Με την συστημική αυτή μέθοδο, η οποία συνιστά μια ολιστική μέθοδο κατ επιρροή από την επιστήμη της οικολογίας, η περιβαλλοντική διάσταση ενσωματώνεται καλύτερα στο συνολικό νομικό σύστημα, αποφεύγονται οι επικαλύψεις και οι αντιφάσεις των ανταγωνιστικών κανόνων, επιτρέπονται οριζόντιες προσεγγίσεις αντί για κάθετες (τομεακές) (χώρων, ειδών κ.λπ.), συναρθρώνονται καλύτερα τα διάφορα επίπεδα οργάνωσης και προστασίας ( εθνικό, κοινοτικό, διεθνές), αναδεικνύονται νέες έννοιες και στην συνέχεια νέες νομικές κατηγορίες (π.χ. φυσικοί πόροι, φυσική-κοινή κληρονομιά, ζώνες διατήρησης, κ.λπ.).

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Αν. Καθηγητής δίκαιο άδικο ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. 1.1.Χαρακτηριστικά του Δικαίου Ετερόνομοι κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και Ασφαλιστική Αγορά Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 30 Ιουνίου 2010 / Αθήνα Μαρία Φαράντου Νομικός Σύμβουλος Ε.Α.Ε.Ε. Ε Ε Οδηγία 2004/35/ΕΚ & Π.Δ. 148/2009 ΕΝΩΣΗ «Σκοπός»: η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ"

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ" Εισαγωγικός Διαγωνισμός για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 2014 Δείγμα Σημειώσεων για το μάθημα Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

Διαμόρφωση Βιομηχανικού Οικοσυστήματος Περιβαλλοντικής Πολιτικής

Διαμόρφωση Βιομηχανικού Οικοσυστήματος Περιβαλλοντικής Πολιτικής Διαμόρφωση Βιομηχανικού Οικοσυστήματος Περιβαλλοντικής Πολιτικής Ολοκλήρωση ροών μάζας και ενέργειας σε βιομηχανικό σύμπλεγμα Βασικά στοιχεία διαμόρφωσης περιβαλλοντικής πολιτικής Παραδείγματα βιομηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007 ΑΠΑΝΤΗΣΗ κυρίου Γιώργου Παπανδρέου 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ. «Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας, ως γενικής συνταγµατικής αρχής της ελληνικής έννοµης τάξης»

ΕΡΓΑΣΙΑ. «Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας, ως γενικής συνταγµατικής αρχής της ελληνικής έννοµης τάξης» Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου ----------------------------------------------------- Μεταπτυχιακό ίπλωµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ CENTRE FOR EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW THEMISTOKLES AND DIMITRIS TSATSOS FOUNDATION Victims Protection eu Protecting Victims Rights in the EU: The theory and practice of diversity of treatment during the

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Μία προσέγγιση με βάση το Κυβερνητικό Μοντέλο. Δρ. Καρατζόγλου Βένος

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Μία προσέγγιση με βάση το Κυβερνητικό Μοντέλο. Δρ. Καρατζόγλου Βένος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Μία προσέγγιση με βάση το Κυβερνητικό Μοντέλο Δρ. Καρατζόγλου Βένος ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ως επιχείρηση ορίζεται κάθε φορέας που αποσκοπεί στην παραγωγή και διάθεση αγαθών και

Διαβάστε περισσότερα

αειφορία και περιβάλλον

αειφορία και περιβάλλον ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αειφορία και Περιβάλλον ΠΟΜ 215 Ι ΑΡΧΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ http://www.evangelosakylas.weebly.com Ευάγγελος Ακύλας Αειφορία

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωτής ημερίδας: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ. Η νομική διάσταση των σπάνιων νοσημάτων.

Οργανωτής ημερίδας: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ. Η νομική διάσταση των σπάνιων νοσημάτων. 1 Οργανωτής ημερίδας: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Θέμα ημερίδας: Χρόνος ημερίδας: Σπάνια νοσήματα και Ε.Σ.Υ. 21-6-09, ώρα 09:30 π.μ. 13:30 μ.μ.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι

Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι Γιώργος Οικονομάκης geconom@central.ntua.gr Μάνια Μαρκάκη maniam@central.ntua.gr Συνεργασία: Φίλιππος Μπούρας Κομβικό-συστατικό στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ποσό υπολογιζόμενο και ανάλογο του κύκλου εργασιών του Η Σύμβαση

ποσό υπολογιζόμενο και ανάλογο του κύκλου εργασιών του Η Σύμβαση FRANCHISING Γενικά Ως franchising νοείται το σύνολο των δικαιωμάτων βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας που αφορούν εμπορικά σήματα και επωνυμίες, πινακίδες καταστημάτων, πρότυπα χρήσεως, σχέδια, δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις LOGO Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας Σέρρες, 17/10/2010 Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις Δρ. Γεώργιος A. Κουλαουζίδης Μαθηματικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. 1.Στόχοι της εργασίας. 2. Λέξεις-κλειδιά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. 1.Στόχοι της εργασίας. 2. Λέξεις-κλειδιά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42 2 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2012-2013 ΘΕΜΑ: «Να συγκρίνετε τις απόψεις του Βέμπερ με αυτές του Μάρξ σχετικά με την ηθική της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Βιβλιογραφία... 23 Εισαγωγή... 27 ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΝΟΙΑ - ΠΗΓΕΣ 1. Έννοια κ.λ.π... 29 Α. Εισαγωγικά... 29 Β. Εξωτερική συμπεριφορά... 30 Γ. Διατάξεις... 31

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ)

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ελληνικού Συντάγματος: "1. Το απόρρητο των

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Ανάπτυξης Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού & Φυσικών Πόρων. ΥΠΑΝ - Δ/νση Υδατικού Δυναμικού Γ. 1

Υπουργείο Ανάπτυξης Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού & Φυσικών Πόρων. ΥΠΑΝ - Δ/νση Υδατικού Δυναμικού Γ. 1 Υπουργείο Ανάπτυξης Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού & Φυσικών Πόρων 1 Θεσμικό Πλαίσιο Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Πολυνομία, αντιφατικότητα, αποσπασματικότητα 1900-1985: 300 νόμοι, νομοθετικά, βασιλικά, προεδρικά

Διαβάστε περισσότερα

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων»

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» «Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» ρ. Ευάγγελος Ευµορφόπουλος, Επιθεωρητής του ΕΦΕΤ, Επιστηµονικός Συνεργάτης του ΤΕΙ Αθηνών Σε ένα ανταγωνιστικό παγκόσµιο περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

JESSICA. Νέος τρόπος χρησιμοποίησης των. χρηματοδοτήσεων της ΕΕ για την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων και την προαγωγή της ανάπτυξης στις

JESSICA. Νέος τρόπος χρησιμοποίησης των. χρηματοδοτήσεων της ΕΕ για την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων και την προαγωγή της ανάπτυξης στις JESSICA Νέος τρόπος χρησιμοποίησης των χρηματοδοτήσεων της ΕΕ για την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων και την προαγωγή της ανάπτυξης στις αστικές περιοχές Τι είναι το JESSICA; JESSICA είναι το αγγλικό ακρωνύμιο

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης. Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος

Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης. Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων βασίζεται στην αντίληψη ότι το νερό είναι ταυτόχρονα: Αναπόσπαστο τμήμα του οικοσυστήματος Φυσικός πόρος

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 1 Κεφάλαιο 1 ο Επιχειρήσεις και Οργανισμοί Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού άθους Α1) Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο Μορφές Εκπόνησης Ερευνητικής Εργασίας Μαρία Κουτσούμπα Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι «η τηλεδιάσκεψη». Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε ερευνητικό ερώτημα που θέσαμε πριν από λίγο Κουτσούμπα/Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Σχολιασµός της υπ αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας Σκοποί Θεματικές ενότητες Διαμόρφωση των σκοπών της αγωγής Ιστορική εξέλιξη των σκοπών της αγωγής Σύγχρονος προβληματισμός http://users.uoa.gr/~dhatziha/ Διαφάνεια:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Κοστολόγηση και Τιμολόγηση Νερού

Κοστολόγηση και Τιμολόγηση Νερού ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Κοστολόγηση και Τιμολόγηση Νερού στο Πλαίσιο της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ Ανδρέας Ανδρεαδάκης Καθηγητής ΕΜΠ Ειδικός Γραμματέας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η :

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η : ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η : ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Σοφία Τσιροπούλου Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Έβρου softsi@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

segm@segm.gr, www.segm.gr

segm@segm.gr, www.segm.gr ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Μακεδόνων 2, 115 21 Αθήνα, τηλ. 210 6452 232, fax 210 6444 685 segm@segm.gr, www.segm.gr ΘΕΣΕΙΣ ΣΕΓΜ για τη Δημόσια διαβούλευση που διοργανώνει η ΕΕΚΕ Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» Άρθρο 1 Ορισμός Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου, βοσκήσιμες γαίες καλούνται οι εκτάσεις που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για βόσκηση ζώων, στις οποίες αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ S P R I N G S C H O O L ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 3-8 Μαΐου 2015 Ξενοδοχείο Caravia Beach, Κως Οργάνωση: Μονάδα Ευρωπαϊκού Τουρισμού/ Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet (Πανεπιστήμιο Αθηνών) Υποστηρικτές:

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Υφιστάμενες ελλείψεις και μελλοντικές προοπτικές του ευρωπαϊκού ιδιωτικού διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 33 ΤΟΜΟΣ Α «ΜΚΤ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΔΕΟ 33 ΤΟΜΟΣ Α «ΜΚΤ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΕΟ 33 ΤΟΜΟΣ Α «ΜΚΤ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2013-2014 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΤΟΥΣ. ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ορισμοί Υπηρεσιών. Κάθε δραστηριότητα ή ωφέλεια που κάποιος μπορεί να δώσει

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» Εισηγητής: Σωκράτης Φάμελλος Χημικός Μηχανικός MSc Διευθυντής Τοπικής Ανάπτυξης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ Οι υδατικοί πόροι αποτελούν βασική παράμετρο της αναπτυξιακής διαδικασίας και της

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Οι Νέοι Κανονισμοί 178/2003 από 01/01/2005 Ιχνηλασιμότητα 852/2004 από 01/01/2006 αντικαθιστά την 93/43/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ Ο ρόλος της Δια βίου Μάθησης στην καταπολέμηση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Τοζήτηματωνκοινωνικώνανισοτήτωνστηνεκπαίδευσηαποτελείένα

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 2.6: Προγράμματα Προστασίας Περιβάλλοντος & Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Ενέργεια: 2.6.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Το παρόν Μέτρο έχει οριζόντια δομή και διατρέχει όλες τις βαθμίδες

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΕΠΑΛ

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΕΠΑΛ γραπτή εξέταση στo μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΕΠΑΛ Τάξη: Γ ΕΠΑΛ Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές: Κείμενο «Όπλο επιβίωσης» η δια βίου εκπαίδευση και η κατάρτιση. Στο ευρωπαϊκό προσκήνιο τίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηγεσία Διδάσκουσα: Αφροδίτη Δαλακούρα ΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΗΓΕΤΗΣ MANAGER COACH 1 Κλασική-μηχανιστική αντίληψη Το παλιό μοντέλο διοίκησης: οικονομικές-υλικές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ 21-22 ΜΑΡΤΙΟΥ HELLAS PHARM HELEXPO MAROUSSI

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ 21-22 ΜΑΡΤΙΟΥ HELLAS PHARM HELEXPO MAROUSSI Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ 21-22 ΜΑΡΤΙΟΥ HELLAS PHARM HELEXPO MAROUSSI Ο ρόλος του φαρμακείου στην διαμόρφωση μιας εθνικής πολιτικής φαρμάκου είναι ιδιαίτερα σημαντικός και πολυδιάστατος.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης Άρθρο 23 του 94/14.04.2014) ν. 4258/2014 Ακίνητα του Δημοσίου Περιφερειακών Πάρκων προστασίας και αξιοποίησης (ΦΕΚ Α Δημιουργία περιβαλλοντικής 1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία εποπτικού χάρτη διαχείρισης δασών

Δημιουργία εποπτικού χάρτη διαχείρισης δασών Δημιουργία εποπτικού χάρτη διαχείρισης δασών με την χρήση ΓΠΣ Νικόλαος Mέντης 1 - Γιάννης Μελιάδης 2 1 Δασάρχης Δασαρχείου Αριδαίας Ν. Πέλλας 2 Ερευνητής Δασολόγος Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Εισαγωγή Το

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση:Ποιοι παράγοντες καθορίζουν τη μορφή της αγοράς ;

Ερώτηση:Ποιοι παράγοντες καθορίζουν τη μορφή της αγοράς ; Ερώτηση:Ποιοι παράγοντες καθορίζουν τη μορφή της αγοράς ; Απάντηση: Η μορφή της αγοράς καθορίζεται από μια σειρά παραγόντων. Οι σπουδαιότεροι από τους παράγοντες αυτούς είναι οι εξής: Πρώτον, ο αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ- ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Καθηγητής Γρ. Τσάλτας Υπ. Δρ. Σταύρος Μαυρογένης

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ- ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Καθηγητής Γρ. Τσάλτας Υπ. Δρ. Σταύρος Μαυρογένης Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ- ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Καθηγητής Γρ. Τσάλτας Υπ. Δρ. Σταύρος Μαυρογένης Διάρθρωση Κοινωνικές κατασκευές για το περιβάλλον Περιβαλλοντική Ιστορία Περιβαλλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

Για το δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης στις ακτές και τους αιγιαλούς.

Για το δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης στις ακτές και τους αιγιαλούς. Ο άνθρωπος γεννήθηκε ελεύθερος. Για να παραμείνει πράγματι ελεύθερος, οφείλει να συνειδητοποήσει ότι αποτελεί μέλος μιας κοινωνίας, με δικαιώματα και υποχρεώσεις. Ότι είναι ένας συνειδητός πολίτης και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

... ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ *****

... ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ***** ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΝΣΤΑΣΗ Της/του., µονίµου υπαλλήλου µε βαθµό Α κλάδου., υπηρετούσας-ντος στο ως άνω Ίδρυµα, κατοίκου., οδός αριθµός ΚΑΤΑ Των καταρτισθέντων βάσει του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Δρ. Δρ. MSc Νίκη Ευελπίδου, ΕΚΠΑ Για την πιο αποτελεσματική χωροταξική απεικόνιση αλλά κυρίως για τη βέλτιστη διοίκηση και διαχείριση του Πάρκου,

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 1 Ο χωρικός σχεδιασµός στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

βιβλίου. ββ ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ

βιβλίου. ββ ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ Τεχνολογική προστασία & ψηφιακή διαχείριση του βιβλίου. ββ Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2011, EKEBI Ευαγγελία Βαγενά, ΔΝ, DEA ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ vagena@dsa.gr Από τον Γουτεμβέργιο ως τον Bill

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΚΤΥΟY ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ. Εισήγηση: Χριστόφορου Κορυφίδη 1 24/5/2007

2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΚΤΥΟY ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ. Εισήγηση: Χριστόφορου Κορυφίδη 1 24/5/2007 2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΚΤΥΟY ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ Αθήνα, 28-29 Ιουνίου 2002 Εισήγηση: Χριστόφορου Κορυφίδη 1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΟΜΗ ***** ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση της συμμετοχής των τοπικών πληθυσμών στη διαχείριση των υγροτόπων: Οι κατευθυντήριες γραμμές της Σύμβασης Ραμσάρ

Ενίσχυση της συμμετοχής των τοπικών πληθυσμών στη διαχείριση των υγροτόπων: Οι κατευθυντήριες γραμμές της Σύμβασης Ραμσάρ Ενίσχυση της συμμετοχής των τοπικών πληθυσμών στη διαχείριση των υγροτόπων: Οι κατευθυντήριες γραμμές της Σύμβασης Ραμσάρ Δρ. Μαρία Κάπαρη Ειδική επιστήμονας ΕΚΠΑΑ 2 ο Διεθνές Συνέδριο AQUA 2006 Θεματική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή 220 Γενικός σκοπός του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής είναι να προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές και στις μαθήτριες να εμπλακούν σε μια δημιουργική

Διαβάστε περισσότερα

Η στρατηγική πολύ µικρής κρατικής δύναµης: Η περίπτωση της Κύπρου

Η στρατηγική πολύ µικρής κρατικής δύναµης: Η περίπτωση της Κύπρου 1 Η στρατηγική πολύ µικρής κρατικής δύναµης: Η περίπτωση της Κύπρου Στο διεθνές σύστηµα δεν υπάρχουν µόνο οι µεγάλες δυνάµεις αλλά επίσης υπάρχουν µεσαίες, µικρές ή και πολύ µικρές δυνάµεις. Βέβαια η διαµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά ένα κρίσιμο περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας συµπεριφοράς και δεοντολογίας για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας I. Γιατί ο κλάδος χρειάζεται έναν κώδικα συµπεριφοράς και δεοντολογίας; Ο τοµέας της ιδιωτικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΧΑΡΤΑΣ.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΧΑΡΤΑΣ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΧΑΡΤΑΣ. H φυσική και πολιτιστική κληρονοµιά, µε την ευρύτερη έννοια, ανήκει σε όλους. Όλοι έχουµε το δικαίωµα και την υποχρέωση να κατανοούµε, να εκτιµούµε και να διατηρούµε τις παγκόσµιες

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Υποδείγματα: Εισαγωγικές Έννοιες - Τα οικονομικά υποδείγματα περιγράφουν τη συμπεριφορά επιχειρήσεων-καταναλωτών και την αλληλεπίδρασή

Οικονομικά Υποδείγματα: Εισαγωγικές Έννοιες - Τα οικονομικά υποδείγματα περιγράφουν τη συμπεριφορά επιχειρήσεων-καταναλωτών και την αλληλεπίδρασή Οικονομικά Υποδείγματα: Εισαγωγικές Έννοιες - Τα οικονομικά υποδείγματα περιγράφουν τη συμπεριφορά επιχειρήσεων-καταναλωτών και την αλληλεπίδρασή τους στις διάφορες αγορές. - Τα οικονομικά υποδείγματα:

Διαβάστε περισσότερα

Η ποινική νομοθεσία για τα ναρκωτικά και η εφαρμογή της στην δικαστηριακή πρακτική.

Η ποινική νομοθεσία για τα ναρκωτικά και η εφαρμογή της στην δικαστηριακή πρακτική. Η ποινική νομοθεσία για τα ναρκωτικά και η εφαρμογή της στην δικαστηριακή πρακτική. Κώστας Κοσμάτος Δ.Ν., Δικηγόρος Ειδικός Επιστήμονας Νομικής Δ.Π.Θ. kkosmato@law.duth.gr Τα τελευταία χρόνια σε διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη - Σχεδιάζοντας αειφόρα κριτήρια για τον προορισμό και τις τουριστικές επιχειρήσεις. Σ. Μυλωνάς s.milonas@msolutions.

Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη - Σχεδιάζοντας αειφόρα κριτήρια για τον προορισμό και τις τουριστικές επιχειρήσεις. Σ. Μυλωνάς s.milonas@msolutions. Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη - Σχεδιάζοντας αειφόρα κριτήρια για τον προορισμό και τις τουριστικές επιχειρήσεις Σ. Μυλωνάς s.milonas@msolutions.gr Τουρισμός στη πράξη Περισσότερα από 900 εκ τουρίστες ταξίδεψαν

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Καταδύσεις Αναψυχής

Ενημερωτικό Καταδύσεις Αναψυχής Ενημερωτικό Καταδύσεις Αναψυχής Οι καταδύσεις αποτελούν αναμφισβήτητα, μια από τις ωραιότερες και πλέον ενδιαφέρουσες ψυχαγωγικές δραστηριότητες η οποία προσφέρει ταυτόχρονα άθληση, γνώσεις, υγεία, πνευματική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

1. Η έννοια της αποκέντρωσης κατά το Σύνταγμα.

1. Η έννοια της αποκέντρωσης κατά το Σύνταγμα. Η παρούσα ενδεικτική απάντηση βασίζεται στην άριστη εργασία της φοιτήτριας του Τμήματος Α1, Χαραλαμπίας Μαλλιαρού. 1. Η έννοια της αποκέντρωσης κατά το Σύνταγμα. Σύμφωνα με το Σύνταγμα του Ελληνικού Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - EDITORIAL Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο Ο όρος υγεία και ασφάλεια στην εργασία αφορά τις συνθήκες και τους παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ. Η Ελλάδα υστερεί σοβαρά στη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων. Η

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ. Η Ελλάδα υστερεί σοβαρά στη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων. Η Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΔΚΝΑ, κ. Γ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Η Ελλάδα υστερεί σοβαρά στη βιώσιμη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 25/06/2002 ΑΠ: 1143Α Ταχ. /νση: ΟΜΗΡΟΥ 8 105 64 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 33.52.604-605 FAX: 33.52.617 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002 Η Αρχή Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ (σελ. 1-14)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ (σελ. 1-14) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ (σελ. 1-14) 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟ (ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΝΟΙΑ) 2.ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΝΟΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ 3.ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 4.ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας.

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ι. Δέσμευση της Διοίκησης. 1. Αρχές. 2. Βασικοί άξονες. ΙΙ. Αρχές επαγγελματικής συμπεριφοράς. 1. Σύγκρουση συμφερόντων. 2. Προστασία περιουσιακών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΜΨΩΝ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (ΑΜ 836)

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΜΨΩΝ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (ΑΜ 836) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΜΨΩΝ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (ΑΜ 836) Κάθε επιχείρηση που θέλει να είναι βιώσιμη και να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις του μέλλοντος οφείλει να έχει βαθιά πίστη στο όραμά της. Η προσπάθεια αυτή απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ... 2 1. Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου... 2 1.1 Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου... 3

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1 ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΡΑ» για την «Ενίσχυση της Συμμετοχής των Γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες» στις Θέματα Συνάντησης Ολοκλήρωση προτάσεων για την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 2 32. H προστασία του ηθικού δικαιώματος στις ψηφιακές βιβλιοθήκες

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 2 32. H προστασία του ηθικού δικαιώματος στις ψηφιακές βιβλιοθήκες ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 2 32 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2006 H προστασία του ηθικού δικαιώματος στις ψηφιακές βιβλιοθήκες Δρ.Ν.,., Μαρία Δάφνη Παπαδοπούλου, LL.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών»

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ A ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Τι είναι η στρατηγική; «καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο προσδιορισμός των μέσων για την επίτευξη τους»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα