ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ. Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ. Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ξέφρενη ανάπτυξη της τεχνολογίας την τελευταία πεντηκονταετία είχε και έχει σαν επακόλουθο εκτεταµένες οικολογικές καταστροφές που προέρχονται από την ρύπανση και µόλυνση του περιβάλλοντος. Ο όρος περιβάλλον περιλαµβάνει το έδαφος, το υπέδαφος, τα νερά υπόγεια και επιφανειακά (λίµνες και ποτάµια), τη θάλασσα, την ατµόσφαιρα, τα φυτά και τα ζώα, τους φυσικούς πόρους και τα δηµιουργήµατα του πολιτισµού. Όλα αυτά αλληλεπιδρούν µεταξύ τους διαµορφώνοντας οικοσυστήµατα Τα οικοσυστήµατα είναι σύνολα ζώντων οργανισµών που ζουν σε µια συγκεκριµένη περιοχή καθώς και ο βιότοπος στον οποίον κατοικούν και αναπτύσσονται. Παραδείγµατα οικοσυστηµάτων είναι τα δάση, τα έλη, οι λίµνες κλπ. Όλα τα στοιχεία ενός οικοσυστήµατος επικοινωνούν µεταξύ τους µε τρόπο ώστε να διατηρείται ισορροπία µεταξύ των διαφόρων στοιχείων (ζώντων και αβιοτικών) που το αποτελούν. Λέγοντας ρύπανση εννοούµε την εισαγωγή στο περιβάλλον ουσιών (χηµικών ενώσεων, µικροοργανισµών κ.α.) οι οποίες προκαλούν την ποιοτική και αισθητική υποβάθµισή του και υποβιβάζουν την ποιότητα ζωής του ανθρώπου. Οι επιπτώσεις της ρύπανσης στον άνθρωπο αφορούν κυρίως την υγεία του. Η ρύπανση του περιβάλλοντος οφείλεται σε φυσικές διεργασίες (εκρήξεις ηφαιστείων, πυρκαγιές κλπ.) και στις ανθρώπινες δραστηριότητες. Η ανθρωπογενής ρύπανση είναι αποτέλεσµα της βιοµηχανικής δραστηριότητας, των διαφόρων αστικών δραστηριοτήτων, κυρίως όπου υπάρχει συσσωρευµένος ανθρώπινος πληθυσµός, στις γεωργικές καλλιέργειες, στα διάφορα συγκοινωνιακά µέσα και στα διάφορα ατυχήµατα µεγάλης κλίµακας όπως εκρήξεις σε πυρηνικά ή χηµικά εργοστάσια, διαρροές σε δεξαµενόπλοια που δηµιουργούν µεγάλης έκτασης ανεξέλεγκτη ρύπανση. Η συνεχής υποβάθµιση της ποιότητας ζωής που οφείλεται στην ρύπανση του περιβάλλοντος καθιστά αναγκαία την λήψη µέτρων για τον περιορισµό της καθώς και την αποκατάσταση των ήδη ρυπασµένων περιοχών.

3 Τα µέτρα προστασίας του περιβάλλοντος αφορούν την διατήρηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των νερών, της ατµόσφαιρας και του εδάφους. την ανάπτυξη τεχνολογιών και δηµιουργία εγκαταστάσεων για τον καθαρισµό ή και την αξιοποίηση υγρών και στερεών αποβλήτων αστικής και βιοµηχανικής προέλευσης. την προστασία του φυσικού πλούτου και των πολιτιστικών µνηµείων µιας περιοχής την προστασία των πολιτών από τον θόρυβο. την προστασία από ακτινοβολίες κλπ. Τις τεχνολογίες αντιµετώπισης των ρύπων κατατάσσουµε σε δύο µεγάλες κατηγορίες: Τεχνολογίες αντιρρύπανσης που αναφέρονται στην αντιµετώπιση της ρύπανσης που έχει εισαχθεί ή εισάγεται στο περιβάλλον από διάφορες ανθρωπογενείς πηγές και Αντιρρυπαντικές τεχνολογίες. Είναι τεχνολογίες των οποίων ο σχεδιασµός γίνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται ή να ελαχιστοποιείτε η δηµιουργία ρύπων Πράγµατι τα τελευταία χρόνια γίνονται µεγάλες προσπάθειες προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης και της εφαρµογής αντιρρυπαντικών τεχνολογιών σε βιοµηχανικό, αστικό, συγκοινωνιακό κλπ. επίπεδο, µε σκοπό την σταδιακή αντικατάσταση συµβατικών ρυπογόνων τεχνολογιών. Για τον περιορισµό της ρύπανσης όλες οι χώρες εισάγουν και εφαρµόζουν διάφορα νοµοθετικά µέτρα και συνάπτουν µεταξύ τους διακρατικές συµφωνίες. Παρόλα αυτά το πρόβληµα της ρύπανσης παραµένει οξύτατο ειδικά σε περιοχές ή οικοσυστήµατα µε χρόνια επιβάρυνση Πλαίσιο εργασίας για την επιλογή τεχνικών απορρύπανσης των µολυσµένων περιοχών. Η σωστή επιλογή της κατάλληλης µεθόδου απορρύπανσης που θα εφαρµοστεί σε µια µολυσµένη περιοχή είναι µια αρκετά δύσκολη διαδικασία. Η διαχείριση των

4 µολυσµένων περιοχών στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες βασίζεται σε µεθόδους που έχουν αναπτυχθεί και υιοθετηθεί µε βάση το είδος της µόλυνσης. Ποιο συγκεκριµένα κατά την διαδικασία επιλογής µιας µεθόδου απορρύπανσης, για να έχει η εφαρµογή της τα βέλτιστα αποτελέσµατα θα πρέπει να µελετούνται οι εξής παράγοντες : Οι αρχές και οι αιτίες εφαρµογής καθώς και οι στόχοι της µεθόδου απορρύπανσης. Η εκτίµηση της επικινδυνότητας της ρύπανσης. Η βιοµηχανική και οικονοµική ανάπτυξη. (υποφερτή ανάπτυξη). Οι απόψεις των ανθρώπων που επηρεάζονται από την εφαρµογή της µεθόδου απορρύπανσης. Το κόστος εφαρµογής της µεθόδου. Η τεχνική αποτελεσµατικότητα της µεθόδου. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι λόγοι εφαρµογής µιας µεθόδου απορρύπανσης είναι ένας από τους παρακάτω : Να προστατευτεί η ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Έτσι στις περισσότερες χώρες η νοµοθεσία επιβάλει άµεση απορρύπανση των περιοχών που παρουσιάζουν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία ή απειλούν άλλους αποδέκτες της περιοχής. Να διευκολυνθεί η ανάπτυξη των ήδη κατεστραµµένων περιοχών, που πραγµατοποιείται κυρίως για οικονοµικούς λόγους. Να αυξήσει την αξία µιας µολυσµένης περιοχής µέσω της καθαρότητας του εδάφους. Αυτά τα σενάρια απευθύνονται σε περιοχές που είναι ήδη µολυσµένες και επιβάλλεται άµεση απορρύπανση. Σήµερα κύριος στόχος δεν είναι µονάχα η απορρύπανση µιας µολυσµένης περιοχής, αλλά κυρίως η πρόληψη και η αποφυγή της ανάπτυξης µόλυνσης.

5 Η αξιολόγηση και η διαχείριση των κινδύνων µιας µολυσµένης περιοχής βασίζεται στο πρότυπο του «δεσµού µόλυνσης» που φαίνεται στο παρακάτω σχήµα. Αυτό περιλαµβάνει τρεις συνιστώσες : Τις αιτίες της µόλυνσης (πηγή) Τους αποδέκτες (δέκτης) Την πορεία µε την οποία ο αποδέκτης έρχεται σε επαφή µε τις ουσίες της µόλυνσης (µονοπάτι) Στις περισσότερες χώρες ο έλεγχος της επικινδυνότητας γίνεται σπάζοντας την αλυσίδα της µόλυνσης. Αυτό είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθεί µε : Την µείωση ή την τροποποίηση της πηγής ρύπανσης. Σπάζοντας το µονοπάτι. Μετριάζοντας την έκθεση του αποδέκτη σε µολυσµατικές ουσίες. Αειφόρος ανάπτυξη Η έννοια της αειφόρου ανάπτυξης αρχικά ορίστηκε στο Ρίο Ντε Τζανέϊρο το Μέχρι σήµερα έχουν δοθεί αρκετοί ορισµοί για την έννοια αυτή από τις οποίες η πιο κοινή είναι η εξής : Η αειφόρος ανάπτυξη είναι εκείνη που ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος χωρίς όµως να δεσµεύει τις επόµενες γενεές στο να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες. Η υλοποίηση της σωστής διαχείρισης µιας µολυσµένης περιοχής είναι σύµφωνη µε την αρχή της αειφόρου ανάπτυξης. Είναι κοινώς παραδεκτό ότι η επίτευξη αειφόρου ανάπτυξης απαιτεί συστηµατική έρευνα των οικονοµικών, τεχνολογικών και περιβαλλοντικών παραµέτρων που καθορίζουν και επηρεάζουν την εφαρµογή της µεθόδου απορρύπανσης.

6 Οι κύριοι παράγοντες οι οποίοι πρέπει να µελετούνται στην λήψη µιας απόφασης σχετικά µε την µέθοδο διαχείρισης µιας µολυσµένης περιοχής είναι : Η αποτελεσµατικότητα της µεθόδου απορρύπανσης. Οι γενικότερες περιβαλλοντικές επιδράσεις της µεθόδου. Οι σχετικές οικονοµικές, πολιτικές και κοινωνικές αξίες. Οι γενικότερες περιβαλλοντικές επιδράσεις της εφαρµογής µιας µεθόδου απορρύπανσης είναι διαφορετικές από περιοχή σε περιοχή ανάλογα µε το είδος και το µέγεθος της µόλυνσης. Κατά την διάρκεια εφαρµογής µια µεθόδου απορρύπανσης µπορεί να υπάρχουν πολλές προσωρινές αρνητικές επιπτώσεις, (όπως για παράδειγµα δηµιουργία προβληµάτων συγκοινωνίας, ελευθέρωση διοξειδίου του άνθρακα, θόρυβος κ.α. ). αλλά και πολλές µόνιµες. ( π.χ. απελευθέρωση ευσταθών ενώσεων). Αρκετές φορές όµως η εφαρµογή κατάλληλης µεθόδου απορρύπανσης οδηγεί σε θετικά αποτελέσµατα. (π.χ. βελτίωση της ποιότητας του εδάφους και γενικότερα του οικοσυστήµατος κ.α.) Η σωστή διαχείριση του κινδύνου που αφορά µια µολυσµένη περιοχή απαιτεί την δηµιουργία µιας λίστας η οποία θα περιλαµβάνει όλους τους πιθανούς τρόπους απορρύπανσης, οι οποίοι µε τη σειρά τους θα πρέπει να µελετηθούν, να αξιολογηθούν και να συγκριθούν µεταξύ τους, ώστε να επιλεγεί η καταλληλότερη και αποτελεσµατικότερη. Η επίδραση των ανθρώπων που επηρεάζονται από την εφαρµογή µιας µεθόδου αντιρρύπανσης. Οι άνθρωποι οι οποίοι επηρεάζονται από την εφαρµογή της µεθόδου απορρύπανσης µιας περιοχής είναι συνήθως οι παρακάτω : Οι κάτοχοι της περιοχής. Οι διοικητικές αρχές της περιοχής. Η οικονοµική κοινότητα (τράπεζες, δανειστές, ασφαλιστές κ.α. ) Οι γείτονες της περιοχής ( ενοικιαστές, κάτοικοι, επισκέπτες) Οι σύµβουλοι, οι εργολάβοι, και οι πλανόδιοι πωλητές της περιοχής. Οι ερευνητές (σε µερικές περιπτώσεις)

7 Ο καθένας από τους παραπάνω έχει τις δικές του προοπτικές και φιλοδοξίες για µια περιοχή. Η πιο κατάλληλη µέθοδος απορρύπανσης είναι αυτή η οποία καταφέρνει να προσφέρει µια ισορροπία ανάµεσα στις ανάγκες όλων των παραπάνω, περιλαµβάνοντας επίσης την ανάγκη για προστασία του περιβάλλοντος. Οικονοµική αποτελεσµατικότητα Σκοπός της αξιολόγησης του κόστους και των πλεονεκτηµάτων δηλαδή της οικονοµοτεχνικής µελέτης είναι η σύγκριση των διαφορετικών µεθόδων απορρύπανσης. Η ανάλυση του κόστους και των πλεονεκτηµάτων κάθε µεθόδου περιλαµβάνει την µελέτη των επιδράσεων των διαφόρων µεθόδων απορρύπανσης οι οποίες τις περισσότερες φορές διαφέρουν. Οι επιδράσεις αυτές έχουν να κάνουν µε την ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την χρήση της γης κ.α. Τα µέλη της οµάδας τα οποία είναι υπεύθυνα για την λήψη της απόφασης για την πιο κατάλληλη ανάµεσα στις µεθόδους απορρύπανσης για µια συγκεκριµένη περιοχή είναι κυρίως οι κάτοχοι της γης και οι διοικητικές αρχές, δηλαδή αυτοί που άµεσα επηρεάζονται από την εφαρµογή µιας µεθόδου απορρύπανσης. Όλοι οι υπόλοιποι µπορεί µεν να επηρεάζονται από την εφαρµογή της αλλά τις περισσότερες φορές δεν λαµβάνονται υπ' όψη. Κατά την επιλογή µιας µεθόδου απορρύπανσης κύριος στόχος είναι η όσο το δυνατόν πιο οικονοµική εφαρµογή της µεθόδου η οποία θα επιτύχει τα επιθυµητά αποτελέσµατα και θα αυξήσει την αξία της γης στην οποία εφαρµόζεται. Τεχνική αποτελεσµατικότητα Η κατάλληλη τεχνολογία απορρύπανσης µια περιοχής είναι αυτή που είναι σε αρµονία µε τα τεχνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια της περιοχής. Παρόλα αυτά όµως πολλές φορές είναι δυνατόν µια προτεινόµενη λύση να είναι κατάλληλη αλλά να µην είναι εφαρµόσιµη. Γενικά είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα η αποτελεσµατικότητα των καινοτόµων προσεγγίσεων. Τις περισσότερες φορές αυτές οι προσεγγίσεις είναι σε θέση να επιτύχουν αειφόρο ανάπτυξη, και συνήθως έχουν µικρές αρνητικές επιπτώσεις. Για την µελέτη της καταλληλότητας διαφορετικών µεθόδων απορρύπανσης και προσεγγίσεων για µια συγκεκριµένη περιοχή χρησιµοποιείται το παρακάτω ερωτηµατολόγιο.

8 1. Τι πραγµατικά προσδοκούµε από την εφαρµογή µιας µεθόδου απορρύπανσης σε σχέση µε τον έλεγχο του µονοπατιού την µόλυνσης και την προστασία του αποδέκτη της µόλυνσης; 2. Από αυτά που προσδοκούµε τι είναι εφικτό να πραγµατοποιηθεί; Για παράδειγµα πολλές φορές είναι αδύνατο να εφαρµοστεί µια συγκεκριµένη µέθοδος λόγω των χαρακτηριστικών της περιοχής. 3. Ποιες είναι οι γενικότερες επιπτώσεις από την εφαρµογή της µεθόδου; 4. Ποια κριτήρια κατά την διάρκεια εφαρµογής της µεθόδου θα καθορίσουν την ενδεχόµενη επιτυχία ή αποτυχία της µεθόδου; 5. Με το πέρας της εφαρµογής της µεθόδου µπορούµε να επιβεβαιώσουµε την επιτυχία της; Ποιες διαδικασίες έλεγχου και αποτίµησης απαιτούνται; Η χρήση των παραπάνω ερωτήσεων παρέχει ένα πλαίσιο εργασίας µε το οποίο µπορεί να εκτιµηθεί: 1. Πότε µια µέθοδος απορρύπανσης µπορεί να εφαρµοστεί αποτελεσµατικά σε µια µολυσµένη περιοχή. 2. Τι τεχνικές προφύλαξης µπορεί να χρειάζεται να συµπεριληφθούν στην εφαρµογή της µεθόδου. 3. Που υπάρχουν σηµαντικά κενά γνώσεων τα οποία επηρεάζουν την απόδοση της µεθόδου απορρύπανσης 4. Που υπάρχουν κενά γνώσεων που αφορούν τις τεχνικές επιτόπιας (in situ ) εφαρµογής της µεθόδου, την αποτίµηση και τον έλεγχο.

Ποιότητα και Περιβαλλοντική Διαχείριση:

Ποιότητα και Περιβαλλοντική Διαχείριση: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή: Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα: Διοίκησης Επιχειρήσεων Ποιότητα και Περιβαλλοντική Διαχείριση: Παρουσίαση του Προτύπου ISO 14001 & Εφαρμογή του Εισηγήτρια: Κοκολάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Ολική Ποιότητα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Ολική Ποιότητα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Ολική Ποιότητα Διπλωματική Εργασία του Διονύσιου Νάνου Πτυχιούχου Μεταλλειολόγου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. ΜΕΛΕΤΗ τίε Ρ ίτ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1. Σκοπός.

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1. Σκοπός. ΝΟΜΟΣ: 1650/86 Για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/16-10-86) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1. Σκοπός. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Μοντελοποίηση Οργανικών Ρύπων στον Ποταµό Ευρώτα»

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Μοντελοποίηση Οργανικών Ρύπων στον Ποταµό Ευρώτα» ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Μοντελοποίηση Οργανικών Ρύπων στον Ποταµό Ευρώτα» ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Ν. ΝΙΚΟΛΑΪ ΗΣ (επιβλέπων)

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1650/86 (ΦΕΚ - 160 Α') : Για την προστασία του περιβάλλοντος

Ν. 1650/86 (ΦΕΚ - 160 Α') : Για την προστασία του περιβάλλοντος Ν. 1650/86 (ΦΕΚ - 160 Α') : Για την προστασία του περιβάλλοντος [Αρχή Τροποποίησης] (Με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3010/02, ΦΕΚ-91 Α ορίζεται ότι : «Όπου στο Ν. 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων.

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων. Ν. 1650/86 (ΦΕΚ - 160 Α') : Για την προστασία του περιβάλλοντος [Αρχή Τροποποίησης] (Με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3010/02, ΦΕΚ-91 Α ορίζεται ότι : «Όπου στο Ν. 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ «ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΜΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΥΤΩΝ.»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τµήµα Λογιστικής Πτυχιακή εργασία του τµήµατος λογιστικής Εισηγητής: Γαβριλάκης Νεκτάριος ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4. Επιχειρηµατικότητα και Περιβάλλον

Κεφάλαιο 4. Επιχειρηµατικότητα και Περιβάλλον Κεφάλαιο 4. Επιχειρηµατικότητα και Περιβάλλον 4.1 Η σηµερινή κατάσταση του Φυσικού Περιβάλλοντος Κάθε µεγάλη οικολογική καταστροφή που πλήττει διάφορες περιοχές του πλανήτη, όπως για παράδειγµα το ναυάγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ Α 160/15-16.10.1986) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1 Σκοπός

Νόμος 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ Α 160/15-16.10.1986) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1 Σκοπός Νόμος 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ Α 160/15-16.10.1986) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1 Σκοπός 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η θέσπιση θεμελιωδών κανόνων και η καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις Εναλλακτικών Σεναρίων ιαχείρισης Απορριµµάτων Νοµού Χανίων Ιωάννης Βιτουλαδίτης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Τµήµα Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Χανιά 25 Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ. Βασικά στοιχεία

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ. Βασικά στοιχεία ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Βασικά στοιχεία Το εγχειρίδιο ετοιμάστηκε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος 2G-MED 09-445 Waterloss Management of water losses in a drinking water

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Τ Μ Η Μ Α Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη Επιχειρηµατικότητα 1 Σκοπός του κεφαλαίου Προσδοκώµενα αποτελέσµατα Έννοιες κλειδιά 6.1 Εισαγωγή 6.2 Κράτος, καταναλωτές και περιβαλλοντικό πρόβληµα 6.3 Πράσινη Επιχειρηµατικότητα: Ευκαιρίες και

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή / Ανακαίνιση κτηρίων: Βασικά κριτήρια Procura + Αναλυτική έκδοση

Κατασκευή / Ανακαίνιση κτηρίων: Βασικά κριτήρια Procura + Αναλυτική έκδοση Κατασκευή / Ανακαίνιση κτηρίων: Βασικά κριτήρια Procura + Αναλυτική έκδοση 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ PROCURA + ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ... 7 3 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ Ι ΕΕΣ... 24 4 ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) Ελλάδος περιόδου 2014-2020 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) επί του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 [Δεύτερο σχέδιο υποβολή 03.09.2014] 1 Σ ελίδα

Διαβάστε περισσότερα

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς Σχέδιο Τελικής Έκθεσης Προς το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη µελέτη Εκτίµηση των Γενικευµένων Επιπτώσεων και Κόστους ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Τ Μ Η Μ Α Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιµη κατανάλωση στα νοικοκυριά Τάσεις και πολιτικές στα κράτη µέλη του ΟΟΣΑ. Μια έρευνα του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης

Βιώσιµη κατανάλωση στα νοικοκυριά Τάσεις και πολιτικές στα κράτη µέλη του ΟΟΣΑ. Μια έρευνα του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης Βιώσιµη κατανάλωση στα νοικοκυριά Τάσεις και πολιτικές στα κράτη µέλη του ΟΟΣΑ Μια έρευνα του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης Η έρευνα του ΟΟΣΑ Η βιώσιµη κατανάλωση έχει γίνει θέµα προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν για την υλοποίησή της:

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν για την υλοποίησή της: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ για τη ρύπανση του εδάφους. Θεσσαλονίκη 2012 1

Ο ΗΓΟΣ για τη ρύπανση του εδάφους. Θεσσαλονίκη 2012 1 Ο ΗΓΟΣ για τη ρύπανση του εδάφους Θεσσαλονίκη 2012 1 Αειφορική διαχείριση εδάφους στην Yδρολογική λεκάνη του Ανθεμούντα με βάση την Ευρωπαϊκή Θεματική στρατηγική για το έδαφος 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO 9000 & ISO 14001 ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO 9000 & ISO 14001 ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO 9000 & ISO 14001 ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΑΡ. ΕΙΔ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΣΣΕΥΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Ο ΥΣΣΕΥΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα ΝΑΜΑ ΕΜΠ ΕΥΑΚ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ MDS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ - 4 - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ & ΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 9 -

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ - 4 - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ & ΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 9 - Περιεχόµενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ - 4 - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ & ΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 9-1.1 ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 9-1.2 ΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση είναι η εκπαιδευτική διαδικασία που ασχολείται με τη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 1 ΓΕΝΙΚΑ 16 2 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 18 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 38 4 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 43 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 59

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 1 ΓΕΝΙΚΑ 16 2 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 18 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 38 4 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 43 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 59 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 1 ΓΕΝΙΚΑ 16 2 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 18 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 38 4 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 43 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 59 Α 2.1 ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Η ΣΥΖΕΥΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ/ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΦΛΩΡΑ ΚΙΑΜΙΛΗ

ΘΕΜΑ: «Η ΣΥΖΕΥΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ/ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΦΛΩΡΑ ΚΙΑΜΙΛΗ ΘΕΜΑ: «Η ΣΥΖΕΥΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ/ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΦΛΩΡΑ ΚΙΑΜΙΛΗ Είμαστε η Γη, οι άνθρωποι, τα φυτά και τα ζώα, οι βροχές και οι ωκεανοί τα θαλάσσια

Διαβάστε περισσότερα