ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και"

Transcript

1 Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και Ασφαλιστική Αγορά Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 30 Ιουνίου 2010 / Αθήνα Μαρία Φαράντου Νομικός Σύμβουλος Ε.Α.Ε.Ε. Ε Ε

2 Οδηγία 2004/35/ΕΚ & Π.Δ. 148/2009 ΕΝΩΣΗ «Σκοπός»: η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος Βασική Αρχή «ο Ρυπαίνων πληρώνει» ο φορέας εκμετάλλευσης καλείται πλέον να μεριμνήσει για τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων πρόληψης της περιβαλλοντικής ζημίας Και, εφόσον προκληθεί ζημία να πληρώσει το κόστος των μέτρων αποκατάστασης της ζημίας που προκαλεί στο περιβάλλον με τη δραστηριότητά του

3 Χρηματοοικονομική Ασφάλεια Οδηγία 2004/35/ΕΚ (άρθρο 14 της Οδηγίας) Με στόχο τη διασφάλιση των πόρων που απαιτούνται για την αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημίας, ο Κοινοτικός Νομοθέτης: προτρέπει τα Κράτη Μέλη να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη μέσων και αγορών χρηματοοικονομικής ασφάλειας, αποφεύγει, σε πρώτη φάση, τη θέσπιση καθεστώτος υποχρεωτικής χρηματοοικονομικής ασφάλειας, Και τέλος προβλέπει για το έτος 2010 επανεξέταση του ζητήματος τη ανάπτυξης μέσων χρηματοοικονομικής μ ασφάλειας.

4 Χρηματοοικονομική Ασφάλεια Π.Δ. 148/2009 (άρθρο 14 του Π.Δ.) ) Από 1ης Μαΐου 2010 ξεκινά η υποχρεωτική υπαγωγή των επικίνδυνων δραστηριοτήτων (παράρτημα ΙΙΙ Π.Δ.) ) σε σύστημα χρηματοοικονομικής ασφάλειας. Προϋπόθεση «έναρξης» της υπαγωγής : ηέκδοσηυπουργικών Αποφάσεων, οι οποίες θα πρέπει να λάβουν υπόψη: την Έκθεση της Ε.Ε. (η οποία θα υποβληθεί το 2010) σχετικά μετηνενγένειανάπτυξημέσωνχρηματοοικονομικήςασφάλειαςσε ευρωπαϊκό επίπεδο,, καθώς και τις δυνατότητες της εγχώριας οικονομικής & ασφαλιστικής αγοράς για δάθ διάθεση και προσφορά προϊόντων χρηματοοικονομικής ασφάλειας.

5 Ευρώπη Περιβαλλοντική Ευθύνη & Ασφαλιστική Αγορά Η «νέα» μορφή περιβαλλοντικής ευθύνης που διαμορφώνεται με την Οδηγία σηματοδοτεί ριζικές αλλαγές και μια «νέα» εποχή στη μέχρι σήμερα πολιτική της Ευρωπαϊκής Ασφαλιστικής Αγοράς για την κάλυψη της περιβαλλοντικής ζημίας και ευθύνης. Τα προσφερόμενα σήμερα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ασφαλιστικά προϊόντα καλύπτουν σε σημαντικό βαθμό την απορρέουσα από την Οδηγία περιβαλλοντική ευθύνη, όχι όμως στο σύνολο της. Η πορεία ανάπτυξης της Ελληνικής Ασφαλιστικής Αγοράς αποτελεί συνάρτηση πολλών παραγόντων. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι άμεσα συνδεδεμένη με την πορεία ανάπτυξης των πιο προηγμένων στο ζήτημα αυτό Ευρωπαϊκών Ασφαλιστικών Αγορών.

6 Ευρώπη Περιβαλλοντική Ευθύνη & Ασφαλιστική Αγορά Διαθέσιμες Ασφαλιστικές Λύσεις: Aσφαλιστήρια Συμβόλαια Γενικής Αστικής Ευθύνης, τα οποία αποσκοπούν κυρίως στην αποκατάσταση της ζημίας τρίτων και με ειδικές επεκτάσεις παρέχουν & κάλυψη της «νέας» περιβαλλοντικής ευθύνης. «Ειδικά Ασφαλιστικά Προϊόντα» για την κάλυψη της περιβαλλοντικής ζημίας και ευθύνης, τα οποία παρέχονται, ακόμη και σήμερα, από συγκεκριμένο αριθμό ασφαλιστών και με συγκεκριμένους όρους και αυστηρές προϋποθέσεις. Περιβαλλοντικά Pools (Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία) Σε κάθε περίπτωση, η έκταση της κάλυψης (όροι, προϋποθέσεις, εξαιρέσεις, όρια και υπο όρια κάλυψης) αποτελεί άμεση συνάρτηση της εξατομικευμένης εκτίμησης του κινδύνου που ενέχει η κάθε επιχείρηση.

7 Ευρώπη Περιβαλλοντική Ευθύνη & Ασφαλιστική Αγορά Οι περιορισμοί που εντοπίζονται σήμερα συχνότερα (περιορισμένη κάλυψη ή καθόλου κάλυψη) στα ευρωπαϊκά ασφαλιστικά προϊόντα, αφορούν: την αποκατάσταση της ζημίας / υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος, η οποία δεν συνιστά κατ ουσίαν μόλυνση του περιβάλλοντος - [συνήθως καλύπτεται μόνο η περιβαλλοντική ρύπανση] την περιβαλλοντική ζημία που απορρέει σταδιακά και βαθμιαία από επαναλαμβανόμενες ενέργειες, π.χ. συνεχείς εκπομπές ουσιών, στο πλαίσιο της κανονικής λειτουργίας μίας επιχείρησης - [κατά κανόνα καλύπτονται μόνο τυχαία και αιφνίδια περιστατικά μόλυνσης], την αντισταθμιστική αποκατάσταση, ιδίως όσον αφορά στα προστατευόμενα είδη και τους φυσικούς οικοτόπους, την περιβαλλοντική ζημία που απορρέει από εκπομπή ή δραστηριότητα για την οποία έχει δοθεί άδεια (permit) την περιβαλλοντική ζημία που απορρέει από εκπομπή ή δραστηριότητα για την οποία δεν θα μπορούσε να πιθανολογηθεί ότι θα προκαλούσε περιβαλλοντική ζημία, σύμφωνα με τις επιστημονικές και τις τεχνικές γνώσεις της εποχής που έλαβε χώρα η εκπομπή ή η δραστηριότητα αυτή (state of the art)

8 Ευρώπη Περιβαλλοντική Ευθύνη & Ασφαλιστική Αγορά Η ασφάλιση περιβαλλοντικής ευθύνης, όπως και κάθε άλλη ασφάλιση, δεν καλύπτει περιστατικά και ζημίες που δεν συνάδουν με την έννοια της ασφάλισης, όπως π.χ.: ζημίες που υπήρχαν πριν την έναρξη της ασφαλιστικής κάλυψης ζημίες που είναι αποτέλεσμα: - εγκληματικών ενεργειών, - σκόπιμων (με δόλο) πράξεων ή παραλείψεων, όπως π.χ. είναι η εκ προθέσεως μη συμμόρφωση του επιχειρηματία με την περιβαλλοντική νομοθεσία, - ερευνών και αναπτυξιακών κινδύνων, - μαζικών κινδύνων, όπως π.χ. ητρομοκρατία, πόλεμος.

9 Περιβαλλοντική Ευθύνη & Ασφαλιστική Αγορά Ελλάδα: Υφιστάμενα ασφαλιστικά προϊόντα Παραδοσιακά ασφαλιστήρια συμβόλαια γενικής αστικής ευθύνης, τα οποία, όμως, αποσκοπούν κυρίως στην αποκατάσταση της ζημίας τρίτων. Ειδικά για την απορρέουσα από το Π.Δ. &την Οδηγία περιβαλλοντική ευθύνη, η ελληνική αγορά προετοιμάζει, κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα, ασφαλιστικές λύσεις και ήδη από ορισμένες εταιρίες προσφέρονται τα πρώτα προϊόντα. Τα νέα προϊόντα, ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα: καλύπτουν σε σημαντικό βαθμό την απορρέουσα από το Π.Δ. &την Οδηγία περιβαλλοντική ευθύνη, βασίζονται, κατά κανόνα, στην εξατομικευμένη εκτίμηση του κινδύνου που ενέχει η κάθε επιχείρηση (underwriting) και προβλέπουν,, ανάλογα με την εκτίμηση η του κάθε κινδύνου,, συγκεκριμένο εύρος κάλυψης (όρους, προϋποθέσεις και εξαιρέσεις κάλυψης).

10 Ανάπτυξη Βιώσιμων Ασφαλιστικών Λύσεων Υπάρχει δυνατότητα σύγκλισης ; ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

11 Ανάπτυξη Βιώσιμων Ασφαλιστικών Λύσεων ΒΑΣΙΚEΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ : Ορθολογική εκτίμηση του κινδύνου και κατ επέκταση αξιόπιστος υπολογισμός του κατάλληλου για την κάλυψη ασφαλίστρου. Αποτελεσματική διαχείριση των πολύπλοκων ζημιών που μπορεί να επέλθουν. Διασπορά κινδύνου ανάμεσα σε περισσότερους ρ εμπλεκόμενους φορείς Και Οικονομική βιωσιμότητα ασφάλισης για τον Ασφαλιστή. και αποτελεσματικότητα της

12 Ανάπτυξη Βιώσιμων Ασφαλιστικών Λύσεων Εκτίμηση Κινδύνου Επιχείρησης είδος & μέγεθος επιχείρησης θέση εγκατάστασης (φυσικά οικοσυστήματα & προστατευόμενα είδη περιοχής) ) εφαρμογή συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης (υποδομή εν γένει) ) ιστορικό ζημιών πιθανότητα & συχνότητα εμφάνισης κινδύνου σοβαρότητα ζημιών που μπορεί να επιφέρει κατάλληλο ασφάλιστρο

13 Ανάπτυξη Βιώσιμων Ασφαλιστικών Λύσεων Διαχείριση Ζημιών ανάπτυξη νέων τεχνικών μεθόδων αποτελεσματικής διαχείρισης των πολύπλοκων ζημιών (συνεργασία με άλλες αγορές και δημόσιες αρχές) διαμόρφωση πλαισίου συνεργασίας με την Αρμόδια Αρχή / συμμετοχή του ασφαλιστή στη διαδικασία επιλογής των κατάλληλων μέτρων αποκατάστασης και στον έλεγχο του οικονομικού κόστους της αποκατάστασης Και δυνατότητα οριοθέτησης αποκατάστασης των ζημιών του χρονικού διαστήματος

14 Δραστηριοποίηση Κράτους Ανάπτυξη Βιώσιμων Ασφαλιστικών Λύσεων Υιοθέτηση ενός λογικού & ισορροπημένου νομικού πλαισίου ευθύνης του φορέα εκμετάλλευσης. Eνίσχυση του ισχύοντος κρατικού μηχανισμού πρόληψης της περιβαλλοντικής ζημίας. Ενημέρωση των φορέων εκμετάλλευσης σχετικά με το «νέο» πλαίσιο ευθύνης τους. Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του εθνικού πλούτου από τις αρμόδιες Δημόσιες Αρχές της χώρας μας. Δημιουργία Βάσης Δεδομένων Ζημιών. Θεσμοθέτηση κινήτρων για την ανάπτυξη «πράσινης επιχειρηματικότητας». Ενημέρωση χρηματοπιστωτικών οργανισμών για το είδος και αριθμό Ενημέρωση χρηματοπιστωτικών οργανισμών για το είδος και αριθμό των επιχειρήσεων που εμπίπτουν στη νέα νομοθεσία.

15 Ανάπτυξη Βιώσιμων Ασφαλιστικών Λύσεων Δραστηριοποίηση Επιχειρήσεων Επένδυση σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες & περιβαλλοντική εκπαίδευση. Διασπορά του κινδύνου τους με τη χρήση ποικίλλων μέσων χρηματοοικονομικής ασφάλειας. Προθυμία να επωμιστούν μέρος μρς του κόστους αποκατάστασης τυχόν ζημιών, αναγνωρίζοντας κατ αυτό τον τρόπο το συμπληρωματικό / υποστηρικτικό ρόλο των μέσων χρηματοοικονομικής ασφάλειας. Δραστηριοποίηση Χρηματοπιστωτικών Φορέων εν γένει Η παροχή μέσων χρηματοοικονομικής ασφάλειας δεν είναι υπόθεση αποκλειστικά και μόνον της ασφαλιστικής αγοράς. Απαιτείται διασπορά κινδύνου.

16 Ανάπτυξη Βιώσιμων Ασφαλιστικών Λύσεων Εν τέλει, θα πρέπει να αναγνωρισθεί από όλους τους φορείς ότι: παροχή κάλυψης, χωρίς όρους & προϋποθέσεις, δεν είναι εφικτή ο ασφαλιστής θα πρέπει να έχει την ευχέρεια να προχωρεί σε εξατομικευμένη εκτίμηση του κινδύνου που ενέχει η κάθε επιχείρηση, θα πρέπει, επίσης, να συμμετέχει στη διαδικασία επιλογής των κατάλληλων μέτρων αποκατάστασης και στον έλεγχο του οικονομικού κόστους της αποκατάστασης ΚΑΙ ότι η ασφαλιστική κάλυψη δεν αποτελεί υποκατάστατο της ευθύνης του φορέα εκμετάλλευσης, αλλά λειτουργεί υποστηρικτικά / συμπληρωματικά των λοιπών επιχειρηματικών του επιλογών για τη βέλτιστη διαχείριση και διασπορά του κινδύνου της περιβαλλοντικής του ευθύνης.

17 Συμπεράσματα Η περαιτέρω ρ ανάπτυξη βιώσιμων ασφαλιστικών λύσεων προϋποθέτει δραστηριοποίηση και συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων (Κράτους, επιχειρήσεων, ασφαλιστικής & εν γένει χρηματοοικονομικής αγοράς). Η Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά είναι πρόθυμη να συμβάλει και θα συμβάλλει υποστηρικτικά στη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου του υπεύθυνου φορέα εκμετάλλευσης, προχωρώντας σταδιακά και με προσεκτικά βήματα στην ανάπτυξη και προσφορά όλο και πιο ολοκληρωμένων ασφαλιστικών λύσεων.

18 Συμπεράσματα ΌΜΩΣ, Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ!!!

19 Περιβαλλοντική Ευθύνη & Ασφαλιστική Αγορά Ευχαριστώ θερμά για την προσοχή σας! Μαρία Φαράντου Νομικός Σύμβουλος ΕΝΩΣΗ

Χωρίς «κανόνες» η ασφάλιση για περιβαλλοντικούς κινδύνους

Χωρίς «κανόνες» η ασφάλιση για περιβαλλοντικούς κινδύνους Χωρίς «κανόνες» η ασφάλιση για περιβαλλοντικούς κινδύνους Θετικά σημάδια για την ανάκαμψη του κλάδου βλέπουν στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς 20 insurance w * rld » της Βίκυς Γερασίμου Εν αναμονή... της

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : «Περιβαλλοντική Ευθύνη για την Ελληνική Βιοµηχανία».

Θέµα : «Περιβαλλοντική Ευθύνη για την Ελληνική Βιοµηχανία». Οµιλία Ευθύµιου Ο. Βιδάλη, Προέδρου του «Συµβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιµης Ανάπτυξη» στο διήµερο «Workshop» του ΥΠΕΚΑ, 19-20 Ιανουαρίου 2012, για την «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ» θεµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔAΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΘΕΜΑ : H EYΡΩΠΑ Ι ΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔAΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΘΕΜΑ : H EYΡΩΠΑ Ι ΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔAΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΘΕΜΑ : H EYΡΩΠΑ Ι ΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΡ. ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Β7 ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ : HB96107

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 178/66 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.6.2013 ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Ιουνίου 2013 για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009

ΟΔΗΓΙΕΣ. L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/28/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2208(INI) 24.3.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2208(INI) 24.3.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 24.3.2015 2014/2208(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την αποδοτικότητα των πόρων: προς μια κυκλική οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

2. Ως προς το περιεχόμενο των διατάξεων του παρόντος σχεδίου νόμου, η νέα κοινοτική νομοθεσία επιδιώκει κυρίως τους ακόλουθους σκοπούς:

2. Ως προς το περιεχόμενο των διατάξεων του παρόντος σχεδίου νόμου, η νέα κοινοτική νομοθεσία επιδιώκει κυρίως τους ακόλουθους σκοπούς: Αιτιολογική έκθεση επί του σχεδίου νόμου για τη μεταφορά στη νομοθεσία της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2011 (ΕΕ L 174/1.7.2011) σχετικά με τους διαχειριστές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 285/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σκοπός και πεδίο εφαρμογής Άρθρο 1 Σκοπός Με τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιωτική ασφάλιση και οικονομική ανάπτυξη:

Ιδιωτική ασφάλιση και οικονομική ανάπτυξη: Ιδιωτική ασφάλιση και οικονομική ανάπτυξη: Οι προοπτικές της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς Μιλτιάδης Νεκτάριος Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ Πανεπιστήμιο Πειραιώς Περίληψη Η ελληνική ασφαλιστική αγορά οριοθετείται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ. Περιβάλλον. Ένα υγιεινό και βιώσιμο περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές. Πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ. Περιβάλλον. Ένα υγιεινό και βιώσιμο περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές. Πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Περιβάλλον Ένα υγιεινό και βιώσιμο περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές Πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γιατί χρειαζόμαστε μια πολιτική για το περιβάλλον;...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε εξορυκτικές δραστηριότητες. Απρίλιος 2011

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε εξορυκτικές δραστηριότητες. Απρίλιος 2011 Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε εξορυκτικές δραστηριότητες Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 http://www.attikis.gr/ Ειδική Γραμματεία ΕΣΠΑ Εθνική Αρχή Συντονισμού Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ

ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ Οι Κοινωνικοί Εταίροι, προσδοκούν από τον Μεσίτη Ασφαλίσεων, να αποτελέσει ένα καθοριστικό στρατηγικό τους σύμμαχο, που θα διαχειρίζεται αποτελεσματικά τους κινδύνους που απειλούν τις

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομοτεχνική ανάλυση και αξιολόγηση καινοτόμων ιατροτεχνολογικών εφαρμογών.

Οικονομοτεχνική ανάλυση και αξιολόγηση καινοτόμων ιατροτεχνολογικών εφαρμογών. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (ΜΒΑ ΤQΜ) Οικονομοτεχνική ανάλυση και αξιολόγηση καινοτόμων ιατροτεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΝΕΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ 22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/98/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 24.7.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 197/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/18/EE ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Ιουλίου 2012 για την αντιμετώπιση των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006 L 241/26 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.9.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Αυγούστου 2006 για την εφαρμογή της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 24.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/71 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/128/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που

Διαβάστε περισσότερα

Insurance Money Conference 2009

Insurance Money Conference 2009 Insurance Money Conference 2009 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Athenaeum Intercontinental Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2009 Insurance Money Conference 2009 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 4 ΟΜΙΛΗΤΕΣ & ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Το κανονιστικό πλαίσιο των ιατροτεχνολογικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) Ελλάδος περιόδου 2014-2020 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) επί του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 [Δεύτερο σχέδιο υποβολή 03.09.2014] 1 Σ ελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΥΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΠΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα