ΒΡΑΣΜΟΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΟΡΜΗΣ (Από πρακτικής πλευράς)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΡΑΣΜΟΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΟΡΜΗΣ (Από πρακτικής πλευράς)"

Transcript

1 1 ΒΡΑΣΜΟΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΟΡΜΗΣ (Από πρακτικής πλευράς) 1. Το σοβαρότερο και κρισιµότερο ζήτηµα, από πρακτικής πλευράς, σε µια ποινική δίκη, που αφορά σε κατηγορία ανθρωποκτονίας από πρόθεση, πέραν των άλλων ενδεχόµενων ισχυρισµών του κατηγορουµένου, είναι και το, εάν αυτός ενήργησε, κατά τον χρόνο λήψης της απόφασης και τέλεσης της πράξης, σε ήρεµη ψυχική κατάσταση ή σε βρασµό ψυχικής ορµής (άρθρ.299 Π.Κ.). Έχει δε ιδιαίτερα µεγάλη σηµασία η διάκριση αυτή κατά το στάδιο της επιµέτρησης της ποινής, διότι, στη µεν πρώτη περίπτωση, δηλ. της ήρεµης ψυχικής κατάστασης του δράστη, είναι δυνατόν, να επιβληθεί σ αυτόν ακόµη και η εσχάτη των ποινών, δηλ. της ισόβιας κάθειρξης, στη δε δεύτερη περίπτωση, δηλ. του βρασµού ψυχικής ορµής, είναι δυνατόν, η ποινή να µειωθεί µέχρι και του ελαχίστου ορίου της κάθειρξης των πέντε (5) ετών. Τα όρια, βέβαια, αυτά µεταβάλλονται και εξαρτώνται και από άλλα στοιχεία και άλλες προϋποθέσεις µιας ποινικής απόφασης, όπως από την τυχόν αναγνώριση ελαφρυντικών περιστάσεων στο πρόσωπο του κατηγορουµένου, ή από το εάν το έγκληµα είναι σε απόπειρα ή τετελεσµένο κ.λπ. (περισσότερα κατωτέρω), οπότε οι επιβαλλόµενες ποινές είναι ακόµη µικρότερες. Για τον λόγο αυτό, δίδεται, και ορθώς, σε κάθε σχετική ποινική δίκη, από την υπεράσπιση του κατηγορουµένου, µεγάλη σηµασία στο υπό κρίση θέµα του βρασµού ψυχικής ορµής, ώστε, ορθώς, απεκλήθη το επιχείρηµα αυτό του βρασµού, ως το «Κλειδί των Ποινικολόγων» Όπως είναι γνωστό, η παραγ.1 του άρθρου 299 Π.Κ. ορίζει ότι «Όποιος µε πρόθεση σκότωσε άλλον, τιµωρείται µε ισόβια κάθειρξη». (Μετά την

2 2 κατάργηση και στη χώρα µας της θανατικής ποινής). Αντίθετα, η παραγ.2 του ιδίου άρθρου ορίζει «Αν η πράξη αποφασίστηκε και εκτελέστηκε σε βρασµό ψυχικής ορµής, επιβάλλεται η ποινή της πρόσκαιρης κάθειρξης», δηλ έτη. Στην πρώτη περίπτωση του άρθρου αυτού (299 παρ.1 Π.Κ.) γίνεται λόγος για την εν «ψυχρώ» αφαίρεση (ή απόπειρα αφαίρεσης) της ανθρώπινης ζωής, δηλ. ενέργεια σε ήρεµη ψυχική κατάσταση. Πρόκειται για έγκληµα προµελετηµένο, οργανωµένο και προσχεδιασµένο, µε ηρεµία και άνεση, σε όλες του τις λεπτοµέρειες. Αντίθετα, στη δεύτερη περίπτωση, του ιδίου άρθρου γίνεται λόγος για την µε «έ λ λ ε ι ψ η ψ υ χ ρ α ι µ ί α ς» αφαίρεση (ή απόπειρας) της ανθρώπινης ζωής, δηλ. σε κατάσταση βρασµού ψυχικής ορµής. Η περίπτωση αυτή είναι η ε λ α φ ρ ό τ ε ρ η από τις δύο διακρίσεις του εγκλήµατος της ανθρωποκτονίας µε πρόθεση και απαιτείται, να υπάρχει και να αποδειχθεί η κατάσταση αυτή του βρασµού ψυχικής ορµής του δράστη, τόσο κατά την λήψη της απόφασης, όσο και κατά την εκτέλεση της πράξης Το βασικότερο στοιχείο, για τη συγκρότηση του εγκλήµατος της ανθρωποκτονίας από πρόθεση είναι ο δ ό λ ο ς, (άρθρ. 27 Π.Κ.), ο οποίος συνίσταται στη θέληση του δράστη για αφαίρεση της ανθρώπινης ζωής τρίτου. Ο δόλος αυτός, ειδικά και µόνο για το αδίκηµα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, (το οποίο κατέχει την πρώτη θέση, από πλευράς σοβαρότητος, µεταξύ των εγκληµάτων κατά της ζωής) δ ι α κ ρ ί ν ε τ α ι α) Στον προµελετηµένο δόλο και αφορά στη θανάτωση, που έγινε σε ήρεµη ψυχική κατάσταση (άρθρ.299 παρ.ι Π.Κ.) και β) Στον απροµελέτητο δόλο και αφορά στη θανάτωση, που έγινε σε κατάσταση βρασµού ψυχικής ορµής (άρθρ.299 παρ.2 Π.Κ.). Άλλη ενδιαφέρουσα διάκριση του δόλου, ιδίως από πλευράς πρακτικής εφαρµογής, είναι αυτή του ά µ ε σ ο υ και του ε ν δ ε χ ό µ ε ν ο υ δ ό λ ο υ

3 3 (άρθρ.27 Π.Κ.). Βεβαίως, για τη συγκρότηση του εγκλήµατος της ανθρωποκτονίας από πρόθεση είναι αρκετός και ο ενδεχόµενος δόλος, µε τις αυτές συνέπειες, αλλά σε κάθε τέτοια περίπτωση, το είδος του δόλου (άµεσος ή ενδεχόµενος) µπορεί να εκτιµηθεί ουσιαστικά από το δικαστήριο, και να επιβληθεί ανάλογη ποινή, εφόσον συντρέχουν και άλλες προϋποθέσεις Σε β ρ α σ µ ό ψ υ χ ι κ ή ς ο ρ µ ή ς βρίσκεται ο δράστης, όταν, ύστερα από ανάρµοστη συµπεριφορά του παθόντος ή άλλου και ύστερα από υπερδιέγερση κάποιου συναισθήµατός του, περιέρχεται σε κατάσταση βρασµού (συγχύσεως), όπως αυτός (ο βρασµός) προσδιορίζεται από τις φυσικές επιστήµες, από τις οποίες και ελήφθη αυτή η έννοια, ώστε να έχει, ως αποτέλεσµα, την έλλειψη στάθµισης των αιτίων, που τον ωθούν στην πράξη ή συγκροτούν αυτή. Τέτοια συναισθήµατα, που προκαλούν τον βρασµό της ψυχικής ορµής, είναι η οργή, ο έρωτας, η ζηλοτυπία, ο φόβος, η απότοµη θλίψη, ο τρόµος, κ.λπ. (Α.Π. 1217/99 Π.Χρ Ν σελ.614, Α.Π. 343/2000 Π.Χρ. Ν σελ.897, Α.Π. 809/97 Π.Χρ. ΜΗ σελ.248). Χαρακτηριστικό στοιχείο του βρασµού είναι η αιφνίδια ψυχική υπερένταση και υπερδιέγερση. Στην Ψυχολογία, το φαινόµενο αυτό, λέγεται «α ψ ι θ υ µ ί α» και είναι άγνωστος σ αυτή (στη ψυχολογία) ο όρος «βρασµός ψυχικής ορµής», αλλά, πάντως, ισοδυναµεί, από ψυχολογικής πλευράς, µε την έννοια της απλής «αψιθυµίας». Αψιθυµία, κατά την Ψυχολογία, είναι το ευέξαπτο και το ευερέθιστο του ανθρώπου. Αυτός που έχει τα χαρακτηριστικά του αψίθυµου, γίνεται οξύθυµος ή θυµώδης ή οργίλος ή παράφορος ή αψίκορος. Ψυχολογικώς, και ως προς το αποτέλεσµα συµπεριφοράς, εξεταζόµενη η αψιθυµία, εκδηλώνεται µε εκρήξεις του συναισθηµατικού κόσµου του ατόµου. Προκαλείται δε από ερεθίσµατα του περιβάλλοντος κάθε ατόµου και από γεγονότα της ατοµικής του ζωής, όπως είναι η οργή, ο έρωτας, η ζηλοτυπία, ο φόβος, η θλίψη, ο

4 4 τρόµος κ.λπ. Πρόκειται, δηλαδή, για τα ίδια φαινόµενα και συναισθήµατα, που προκαλούν και το βρασµό της ψυχικής ορµής. Άρα, ορθώς γίνεται δεκτό, ότι ο βρασµός ψυχικής ορµής, ως νοµική έννοια, ισοδυναµεί µε την αψιθυµία, που είναι έννοια της ψυχολογίας. Γενικά, ο βρασµός ψυχικής ορµής είναι µια διατάραξη της συνειδήσεως, που περιορίζεται µόνο στην υπερένταση του συναισθήµατος και του πάθους (βιολογικό στοιχείο) και δεν απαιτείται και η συναγωγή, στη συνέχεια, και αξιολογικής κρίσης, ότι, συνεπεία αυτού, επήλθε και ουσιαστική µείωση της ικανότητας του δράστη, ν αντιλαµβάνεται τον άδικο χαρακτήρα της πράξης του, ή να ενεργεί κατά τη συνείδησή του, γι αυτό ο βρασµός ψυχικής ορµής δεν είναι αναγκαίο να οφείλεται σε «δικαιολογηµένη αιτία» και ούτε αποκλείεται ο βρασµός µε υπαιτιότητα του δράστη. Είναι ενδιαφέρον να υπογραµµιστεί, ότι, όπως κρίθηκε, είναι δυνατόν να υπάρξει σε αιφνίδια συνάντηση βρασµός ψυχικής ορµής, ακόµη και επί προκληθείσης προ πολλού εξυβριστικής συµπεριφοράς εκ µέρους του παθόντος, αρκεί η συνάντησή τους και η αντίδρασή του εξυβρισθέντος να είναι αιφνίδια και όχι προσχεδιασµένη. Σε κάθε, όµως, περίπτωση, η διαπίστωση προµελέτης του δράστη αποκλείει τον βρασµό, καθώς και η επιµελής προπαρασκευή του εγκλήµατος (ιδ. sτο τέλος της παρούσης σχετική νοµολογία) Από πλευράς νοµικής επιστήµης και ιδιαίτερα στον χώρο του Ποινικού Δικαίου, βρασµός ψυχικής ορµής, βασικώς, θεωρείται η συναισθηµατική υπερδιέγερση, µε την οποία αποκλείεται η σκέψη ή το ορθότερο η ήρεµη σκέψη του ατόµου και γίνονται δεκτά, ως προς το θέµα αυτό, από τους θεωρητικούς νοµικούς επιστήµονες: Κατά τον Χωραφά, βρασµός ψυχικής ορµής νοείται η αιφνίδια υπερδιέγερση ενός συναισθήµατος, που αποκλείει την σκέψη, αλλά όχι και την χρήση του λογικού.

5 5 Κατά τον Μπουρόπουλο µε τον βρασµό ψυχικής ορµής καταλύεται η ήρεµη σκέψη του δράστη. Κατά τον Ανδρουλάκη, και άλλους επιστήµονες, δύο είναι τα χαρακτηριστικά στοιχεία του βρασµού ψυχικής ορµής, τα οποία, βεβαίως και πρέπει ν αποδειχθούν σε κάθε περίπτωση στο δικαστήριο, για να γίνουν δεκτά, ήτοι: 1) Το αιφνίδιο της απόφασης του δράστη, δηλ. δεν βρισκόµαστε προ καλώς σκηνοθετηµένου και από πριν προµελετηµένου εγκλήµατος, αλλά πρόκειται για έγκληµα της στιγµής. Και 2) Το απροπαρασκεύαστο της εκτέλεσης, δηλαδή δεν υπάρχει εκ µέρους του δράστη οργάνωση και, έτσι, τελείται το έγκληµα µε τα µέσα, που εκείνη την στιγµή βρέθηκαν στη διάθεσή του. Κατά Συµεωνίδου Καστανίδου ο βρασµός ψυχικής ορµής είναι µια διατάραξη της συνείδησης, που περιορίζεται µόνο στην υπερένταση του συναισθήµατος και του πάθους Πρέπει να γίνει η απαραίτητη και αναγκαία διάκριση, µεταξύ του βρασµού της ψυχικής ορµής (δηλ. του απροµελέτητου δόλου του άρθρ. 299 παρ.2 Π.Κ.) και της διατάραξης (µερικής ή ολικής) της συνείδησης των άρθρων 34 ή 36 Π.Κ., που η κατάσταση αυτή προκαλεί πλήρη ή ελαττωµένη ικανότητα για καταλογισµό. Η διάκριση αυτή είναι απολύτως απαραίτητη και προπαντός χρήσιµη, ιδίως από πρακτικής πλευράς και συνεπειών και βεβαίως και από πλευράς ποινικής µεταχείρισης, κάθε φορά, του δράστη. Έτσι, µε την παράγ.2 του άρθρου 299 Π.Κ. (βρασµός ψυχικής ορµής) αποκλείεται µόνο η οµαλή σκέψη του ατόµου και δεν αφορά και στη διατάραξη της συνειδήσεως, που προκαλεί ανικανότητα ή ελαττωµένη ικανότητα προς καταλογισµό, όπως προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 34 και 36 Π.Κ. Όχι µόνον αυτό, αλλά βρασµός ψυχικής ορµής δεν νοείται στον

6 6 υπέρτατο βαθµό κατάλυσης της σκέψης, διότι στην περίπτωση αυτή, αίρεται ο καταλογισµός (πλήρως ή µερικώς), οπότε έχουν εφαρµογή οι παραπάνω διατάξεις των άρθρων 34 ή 36 Π.Κ. Άρα, πρέπει να τονισθεί, ότι η περίπτωση των άρθρ. 34 και 36 Π.Κ. (πλήρης ή µειωµένος καταλογισµός αντίστοιχα) είναι βαρύτερη µορφή εκτροπής από το φυσιολογικό, εν σχέσει µε το άρθρ Π.Κ. (βρασµός ψυχικής ορµής). Πρώτα δηλ. θα ελεγχθεί από το δικαστήριο, εάν υπάρχουν τα στοιχεία του βρασµού, που είναι ελαφρότερη περίπτωση και µετά θα προσφύγει στη βαρύτερη περίπτωση των άρθρ. 34 ή 36 Π.Κ. (πλήρως ή µερικώς ακαταλόγιστος). Πολλοί δικαστές, κατά την εκδίκαση σχετικών υποθέσεων, συνήθως αναζητούν, εσφαλµένα, να διαπιστώσουν στο βρασµό ψυχικής ορµής πλήρη κατάλυση της σκέψης και της λογικής του δράστη, αλλά αυτό είναι λάθος, διότι δεν πρόκειται περί αυτού και δεν απαιτείται στο βρασµό του άρθρ Π.Κ., ανικανότητα (πλήρης ή µερική), αλλά µόνο η κατάλυση της ήρεµης σκέψης του δράστη. Είναι ανάγκη, επίσης, να επισηµανθεί και έχει ιδιαίτερη πρακτική σηµασία ότι, πολλοί δικαστές κατά την εκδίκαση µιας υπόθεσης σκέπτονται περισσότερο, µε αυστηρώς ηθικά ή δογµατικά κριτήρια, και όχι µε καθαρά επιστηµονικά και νοµικά και δεν προβαίνουν στην αναγκαία διερεύνηση των πραγµατικών περιστατικών κάθε ειδικότερης περίπτωσης. Έτσι, επηρεάζονται, πολλές φορές, από τα ηθικά αυτά κριτήρια (ίσως και υπέρµετρα αυστηρά) και, εκ του λόγου αυτού και µόνον, αποκλείουν κάθε συζήτηση, κατά απόλυτο µάλιστα τρόπο, περί βρασµού ψυχικής ορµής. Αυτό, όµως, δεν είναι απλώς λάθος από ουσιαστικής και νοµικής πλευράς, αλλά ενέχει και πάρα πολλούς κινδύνους για τη σωστή απονοµή της Δικαιοσύνης. Η αναγνώριση ή µη της κατάστασης βρασµού ψυχικής ορµής, σε οποιοδήποτε δράστη, είναι έργο και υποχρέωση του Δικαστηρίου, και θα πρέπει, κάθε φορά, να ερευνάται το στοιχείο αυτό, µε καθαρά και µόνο νοµικά κριτήρια, αλλά και µε την

7 7 ελεύθερη συνείδηση του δικαστή, και βεβαίως µε βάση τα ουσιαστικά και πραγµατικά στοιχεία και δεδοµένα της αποδεικτικής διαδικασίας. Το στοιχείο δε αυτό πρέπει να ερευνάται από το Δικαστήριο, είτε αυτεπαγγέλτως, είτε κατόπιν αιτήµατος και ισχυρισµού του κατηγορουµένου Η µέχρι τώρα στατιστική για υποθέσεις, που φθάνουν στα ακροατήρια και εκδίδονται δικαστικές αποφάσεις, έχει δείξει, ότι η πλειοψηφία των ανθρωποκτονιών από πρόθεση γίνονται από δράστες, που βρίσκονται σε κατάσταση βρασµού ψυχικής ορµής. Μάλιστα, από το 1985 και µετά, η Νοµολογία του Αρείου Πάγου έχει αλλάξει ριζικά και δεν δέχεται, πλέον, όπως συνέβαινε παλαιότερα, ότι, η ήρεµη ψυχική κατάσταση είναι ο κανόνας στα εγκλήµατα αυτά των ανθρωποκτονιών από πρόθεση. Ο Άρειος Πάγος και τα Ουσιαστικά Δικαστήρια (ιδ. στο τέλος της παρούσης σχετική νοµολογία) δεν δέχονται, πλέον, ότι αρκεί η αναγραφή στο σκεπτικό κάθε απόφασης µόνο της φράσεως «εκ προθέσεως» και να τεκµαίρεται, έτσι, ως δεδοµένη, η ήρεµη ψυχική κατάσταση, αλλά θα πρέπει ρητά ν αναφέρεται, ότι υφίσταται αυτή, και, µάλιστα, να αιτιολογείται στην απόφαση, κατά τρόπο πλήρη και εµπεριστατωµένο, και αυτό, βεβαίως, εφόσον υποβληθεί νοµίµως σχετικός ισχυρισµός υπό του κατηγορουµένου ή του συνηγόρου του Η απειλούµενη από τον νόµο (άρθρ Π.Κ.) ποινή, όπως ήδη αναφέρθηκε, για ανθρωποκτονία από πρόθεση (τετελεσµένη) σε κατάσταση βρασµού ψυχικής ορµής είναι η πρόσκαιρη κάθειρξη 5-20 έτη, ενώ αντιθέτως η προβλεποµένη ποινή για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεµη ψυχική κατάσταση (άρθρ Π.Κ.) είναι, µετά την κατάργηση και στη χώρα µας της θανατικής ποινής, της ισόβιας κάθειρξης (για τετελεσµένη). Εάν, όµως, αναγνωρισθεί στον καταδικασθέντα, σε κατάσταση βρασµού ψυχικής ορµής, οποιαδήποτε ελαφρυντική περίσταση, είτε ειδική

8 8 (του άρθρου 84 Π.Κ.), είτε γενική (όπως απόπειρας, απλής συνέργειας, άρθρ. 36 Π.Κ. κ.λπ.), η ποινή µπορεί να µειωθεί µέχρι και τα δύο έτη φυλάκισης (άρθρ. 83 β Π.Κ.), ήτοι πλαίσιο ποινής (2-12 έτη). Διευκρινίζεται, ότι ποτέ δεν µειώνεται δύο φορές η προβλεπόµενη ποινή, λόγω αναγνώρισης δύο ή περισσοτέρων ελαφρυντικών (γενικών ή ειδικών), αλλά πάντοτε µόνο µία φορά. Ίσως όµως, µειώνεται περισσότερο και µέχρι του ελαχίστου ορίου, όταν αναγνωρίζονται περισσότερα του ενός ελαφρυντικά (άρθρ. 85 Π.Κ.), κάτι που εκτιµάται ελευθέρως από το Δικαστήριο. Εκ περισσού επισηµαίνεται, ότι ο βρασµός ψυχικής ορµής δεν είναι, ούτε ειδικό, ούτε γενικό ελαφρυντικό, και, εποµένως, δεν θεωρείται ανεπίτρεπτη διπλή µείωση της ποινής, όταν συντρέχει και περίπτωση ελαφρυντικών. Αντιθέτως, η απειλούµενη ποινή από τον νόµο, όπως ήδη αναφέρθηκε, σε περίπτωση τετελεσµένης ανθρωποκτονίας, σε ήρεµη ψυχική κατάσταση, είναι, πλέον, µόνο της ισόβιας κάθειρξης (µετά την κατάργηση της θανατικής ποινής). Σε περίπτωση δε αναγνώρισης ελαφρυντικής περίστασης στο δράστη (γενικής ή ειδικής) για ανθρωποκτονία από πρόθεση, σε ήρεµη ψυχική κατάσταση (άρθρ ), καταγιγνώσκεται πρόσκαιρη κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών (άρθρ. 83 α Π.Κ.). Ήτοι, το πλαίσιο της προβλεποµένης ποινής, στην περίπτωση αυτή, είναι έτη κάθειρξης. Το αυτό ισχύει και στην περίπτωση της απόπειρας ή της απλής συνέργειας, διότι, όπως προαναφέραµε, µία µόνο φορά γίνεται µείωση της ποινής (άρθρ.85 Π.Κ.). Ειδικότερα, εάν ένας δράστης ανθρωποκτονίας από πρόθεση, σε ήρεµη ψυχική κατάσταση, ενήργησε σε απόπειρα ή µε τη συµµετοχική µορφή της απλής συνέργειας και του αναγνωρισθεί, επιπλέον, και µία ή περισσότερες ελαφρυντικές περιστάσεις του άρθρ. 84 Π.Κ., και στην περίπτωση αυτή, το πλαίσιο της ποινής είναι της κάθειρξης των ετών, δηλ. σε καµία περίπτωση δεν µπορεί η επιβληθησόµενη ποινή να µειωθεί κάτω των 10 ετών, όσα ελαφρυντικά και εάν αναγνωρισθούν.

9 9 Εδώ, θα πρέπει να τονισθεί ότι είναι ανάγκη ν αντιµετωπισθεί το ζήτηµα αυτό νοµοθετικά, ώστε ν αποφεύγεται το αδιέξοδο του ελάχιστου ορίου ποινής των 10 ετών σε κάθε τέτοια περίπτωση. Είναι δηλ. δυνατόν, να έχουµε ένα κατηγορούµενο για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, επειδή πυροβόλησε από απόσταση κατά του θύµατος, χωρίς καν να τον τραυµατίσει, αλλά δεν ήταν και σε κατάσταση βρασµού ψυχικής ορµής. Στην περίπτωση αυτή, βάσει των ισχυόντων και προεκτεθέντων, το ελάχιστο όριο της ποινής είναι πάντοτε των δέκα (10) ετών. Ορθό, εποµένως, θα ήταν, ο δικαστής, συνεκτιµώντας και τα άλλα στοιχεία, να έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει ποινή και κάτω των δέκα (10) ετών, άλλως, προκειµένου ν αποφύγει το αδιέξοδο αυτό, οδηγείται σε άλλους νοµικούς χαρακτηρισµούς της πράξης, ώστε να µπορεί να επιβάλλει µικρότερη ποινή. Είναι, όµως, δυνατόν και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις (απλής συνέργειας και απόπειρας), σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 42 παρ.2 και 47 παρ. 2 Π.Κ., «εάν το δικαστήριο κρίνει, ότι η ελαττωµένη ποινή δεν επαρκεί, για να αποτρέψει τον υπαίτιο από την τέλεση άλλων αξιοποίνων πράξεων, µπορεί να επιβάλλει την ίδια ποινή µε αυτήν, που ο νόµος προβλέπει για την ολοκληρωµένη πράξη». Τέτοια δυνατότητα µη µείωσης της ποινής δεν παρέχεται κατά την αναγνώριση ελαφρυντικών περιστάσεων του άρθρ.84 Π.Κ., οπότε είναι υποχρεωτική, σε κάθε περίπτωση, η κατά τα άνω µείωση (άρθρ.83 Π.Κ.) Η αναγνώριση από το δικαστήριο στον κατηγορούµενο της κατάστασης του βρασµού ψυχικής ορµής (άρθρ Π.Κ.) είναι θέµα ουσιαστικό και πραγµατικό (και όχι ελαφρυντική περίσταση) και, για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να προβληθεί από τον κατηγορούµενο ή το συνήγορό του, ως ισχυρισµός και µάλιστα µε αιτιολογηµένο αίτηµα (βεβαίως µπορεί και αυτεπαγγέλτως το δικαστήριο να ερευνήσει και να δεχθεί την ύπαρξη κατάστασης βρασµού ψυχικής ορµής), ώστε το δικαστήριο, να είναι

10 10 υποχρεωµένο, να απαντήσει, κατά τρόπο αιτιολογηµένο, κάτι που υπόκειται και στον αναιρετικό έλεγχο. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να προκύψουν από τη διαδικασία σχετικά περιστατικά, που να δικαιολογούν την ύπαρξη του βρασµού ψυχικής ορµής. Για τον λόγο αυτό, καλό και σκόπιµο είναι, από πρακτικής ιδίως πλευράς, ο ισχυρισµός αυτός, περί βρασµού ψυχικής ορµής, και τα σχετικά πραγµατικά περιστατικά περί αυτού, να διαλαµβάνονται, κατά τρόπο ιδιαίτερα συνοπτικό, αλλά σαφή και ορισµένο, σε σχετικό γραπτό κείµενο, κατ άρθρ Κ.Π.Δ., το οποίο να παραδίδεται στον διευθύνοντα τη συζήτηση του Δικαστηρίου προς καταχώρηση στα οικεία πρακτικά της δίκης. Βεβαίως, όπως, τελευταίως, έγινε δεκτό από τη νοµολογία του Α.Π., θα πρέπει να γίνεται και προφορική ανάπτυξη προς το Δικαστήριο των ισχυρισµών αυτών, και αυτό, ότι δηλ. αναπτύχθηκαν και προφορικά, να προκύπτει από τα πρακτικά της δίκης. Είναι µία παραδοχή του Α.Π. σαφώς υπερβολική, διότι από τη στιγµή, που καταχωρούνται οι γραπτοί αυτοτελείς ισχυρισµοί στα πρακτικά, είναι αυτονόητο, ότι αναπτύχθηκαν και εν πάση περιπτώσει, ότι έλαβε γνώση αυτών το δικαστήριο, επί των οποίων και θα πρέπει αιτιολογηµένα ν απαντήσει. Όµως, και όσο δεν θα έχει µεταβληθεί η νοµολογία αυτή, θα πρέπει να προκύπτει από τα πρακτικά και η προφορική ανάπτυξη κάθε αυτοτελούς ισχυρισµού, άλλως απορρίπτεται ως αόριστος. Το αυτό ισχύει και για την αναγνώριση ελαφρυντικών περιστάσεων (ειδικών ή γενικών) στον κατηγορούµενο, και µάλιστα η προβολή προς το Δικαστήριο του αιτήµατος αυτού, περί αναγνώρισης ελαφρυντικών, θα πρέπει, από πρακτική πλευρά, να γίνεται, ως αυτοτελής ισχυρισµός, κατά τρόπο συγκεκριµένο και ορισµένο, άλλως το δικαστήριο, όπως πάγια από τη νοµολογία γίνεται δεκτό, δεν έχει υποχρέωση ν απαντήσει, διότι θεωρείται ο ισχυρισµός αυτός αόριστος και ανεπίδεκτος δικαστικής εκτίµησης. Είναι δε αυτοτελής ο ισχυρισµός, όταν η αποδοχή του συνεπάγεται την άρση του άδικου χαρακτήρα της πράξεως, τον αποκλεισµό ή τη µείωση της

11 11 ικανότητας προς καταλογισµό, την εξάλειψη του αξιοποίνου ή τη µείωση της ποινής, εφόσον, όµως, ο ισχυρισµός αυτός περιέχει µε πληρότητα και σαφήνεια τα θεµελιούντα αυτόν πραγµατικά περιστατικά. Υπό τα δεδοµένα αυτά, είναι αυτονόητο ότι, τόσο οι αιτούµενες γενικές ελαφρυντικές περιστάσεις, όσο και οι ειδικές, συνιστούν, κατά τα άνω, αυτοτελείς ισχυρισµούς του κατηγορουµένου, και θα πρέπει και είναι καλύτερο και επιµελέστερο, να προβάλλονται και να αναπτύσσονται προς το δικαστήριο κατά το άρθρ Κ.Π.Δ., ενώ η απαιτούµενη αιτιολογία από το δικαστήριο, είτε στην περίπτωση της αποδοχής, είτε όχι, θα πρέπει να εκτείνεται και στους προβαλλόµενους από τον συνήγορο ή τον κατηγορούµενο αυτοτελείς ισχυρισµούς. Οι ισχυρισµοί αυτοί του κατηγορουµένου (περί βρασµού ψυχικής ορµής ή περί αναγνώρισης ελαφρυντικών περιστάσεων) θα πρέπει να προβάλλονται προς το δικαστήριο εγκαίρως και, πάντως, τουλάχιστον, προ της διακοπής της συνεδρίασης του δικαστηρίου προς διάσκεψη, για την έκδοση της περί ενοχής ή µη απόφασης. Το ορθότερο, βέβαια, είναι, να προβάλλονται προ της αγόρευσης περί της ενοχής ή µη του Εισαγγελέως της έδρας, ώστε να δοθεί η δυνατότητα, να τοποθετηθεί και να προτείνει και αυτός προς το Δικαστήριο και για τα θέµατα αυτά, άλλως δίδεται και πάλι ο λόγος στον Εισαγγελέα και, επίσης, στους συνηγόρους της πολιτικής αγωγής και υπεράσπισης και βεβαίως και στον κατηγορούµενο, και ακολουθεί η περί ενοχής ή µη απόφαση και συγχρόνως η περί αναγνώρισης ή µη του βρασµού της ψυχικής ορµής και των ελαφρυντικών περιστάσεων Από πλευράς νοµολογίας και θεωρίας, το ζήτηµα του βρασµού ψυχικής ορµής και άλλων συναφών θεµάτων, έχει πλήρως αντιµετωπισθεί και διασαφηνισθεί. Επειδή η παρούσα εργασία έχει, κατά κύριο λόγο, πρακτική σηµασία για τους διακονούντες την Ποινική Δικαιοσύνη (Δικαστές,

12 12 Εισαγγελείς και Δικηγόρους), κρίνω σκόπιµο, ότι πρέπει ν αναφερθούν ορισµένες, κάπως πρόσφατες, αλλά ιδιαίτερα χαρακτηριστικές, χρήσιµες και απολύτως σχετικές αποφάσεις, οι οποίες, µάλιστα, δίνουν λύσεις σε συγκεκριµένα θέµατα, και συγκεκριµένα: Α.Π. 909/1976 Π.Χρ. ΚΖ σελ.323. (Ο βρασµός ψυχικής ορµής, παρότι συνήθως έχει µικρή διάρκεια, γίνεται δεκτό ότι µπορεί να διαρκέσει και ώρες). Α.Π. 71/1976 Ποιν.Χρ. ΚΖ σελ.149 (Βρασµός, λόγω αποκάλυψης εξωσυζυγικών σχέσεων της συζύγου του). Α.Π. 1024/83 Π.Χρ. ΛΔ σελ. 67 (Υπάρχει βρασµός ψυχικής ορµής, επί προηγηθείσης υβριστικής συµπεριφοράς του παθόντος). Α.Π. 1847/1983 Π.Χρ. ΛΔ σελ.610 (Βρασµός του πυροβολήσαντος δράστη κατά του τραυµατίσαντος αυτόν στη διάρκεια κυνηγίου). Α.Π. 148/88 Π.Χρ. ΛΗ σελ.601 (Βρασµός του πυροβολήσαντος, επειδή είδε τον παθόντα τυχαίως και θυµήθηκε παλαιότερη προβολή). Α.Π. 1154/88 Π.Χρ. ΛΘ σελ.98 (Δεν συνιστά βρασµό του δράστη, που θανάτωσε τον αδελφό του, επειδή είχε βιάσει τη σύζυγό του, µεταβάς στην Αθήνα από την Κρήτη και αφού παραµόνευσε και τον σκότωσε). Α.Π. 200/89 Υπερ.1993 σελ.701 (Ο βρασµός ψυχικής ορµής, παρότι συνήθως έχει µικρή διάρκεια, γίνεται δεκτό ότι µπορεί να διαρκέσει και ώρες). Α.Π.541/89 Π.Χρ. Μ σελ.34 (Ο βρασµός επί προηγηθέντος επεισοδίου µε ιερόδουλο).

13 13 Α.Π. 1155/89 Π.Χρ Μ σελ.435 (Δεν συνιστά βρασµό του δράστη, που συνελήφθη επ αυτοφώρω να καλλιεργεί ινδική κάνναβη και πυροβόλησε κατά του συλλαβόντος αυτόν αστυνοµικού). Α.Π. 324/90 Π.Χρ Μ σελ.1047 (Δεν συνιστά βρασµό η κατάσταση µόνο απελπισίας και απόγνωσης του δράστη). Α.Π. 561/1990 Π.Χρ. ΜΑ σελ.43 (Έννοια βρασµού Αυτοτελής ισχυρισµός). Α.Π. 1204/92 Υπεράσπιση 1993 σελ.710 (Ο βρασµός ψυχικής ορµής είναι αναγκαίο να οφείλετο σε δικαιολογηµένα αίτια» - Αντίθετα Αιτ.Εκθ. σελ.454) Πληµ.Άρτας 73/1992 Π.Χρ. ΜΓ σελ. 329 (Έννοια βρασµού). Α.Π. 928/93 Π.Χρ. ΜΓ σελ.978 (Βρασµός λόγω φόβου και ταραχής). Α.Π. 1460/94 Π.Χρ. ΜΔ σελ.897 (Καταλογισµός του δράστη ανθρωποκτονίας). Α.Π. 1793/94 Π.Χρ. ΜΕ σελ.165 (Βρασµός, επειδή ο δράστης θεώρησε ύποπτη την κίνηση του θύµατος για πυροβολισµό). Συµβούλιο Πλ.Αθηνών 3922/1995 Π.Χρ. ΜΣΤ σελ.940 (Έννοια βρασµού Δεν είναι υποχρεωτικό το πόρισµα ιατρικής πραγµατογνωµοσύνης, αλλά πρέπει να αιτιολογείται η αντίθετη κρίση). Α.Π. 571/1996 Π.Χρ. ΜΖ σελ.238 (Πότε υπάρχει βρασµός. Αιτιολόγηση απόρριψης του βρασµού). Α.Π. 449/1996 Π.Χρ σελ.69 (Έννοια ανθρωποκτονίας από πρόθεση).

14 14 Συµβούλιο Α.Π. 581/1997 Π.Χρ. ΜΗ σελ.1998 (Αυτεπάγγελτη έρευνα του βρασµού. Ικανότητα προς καταλογισµό). Α.Π. 809/1997 Π.Χρ. ΜΗ σελ.248 (Πράξη υπό το κράτος ψυχικής υπερδιέγερσης συνιστά βρασµό ψυχικής ορµής). Α.Π. 1545/1997 Ποιν.Χρ σελ.483 (Έννοια βρασµού). Α.Π. 1697/1997 Π.Χρ ΣΕΛ.508 (Έννοια ανθρωποκτονίας από πρόθεση). Α.Π. 1553/97 Π.Χρ. ΜΣΤ σελ. 896 (Δεν συνιστά βρασµό η θρασεία συµπεριφορά του παθόντος, που προκάλεσε µεν ψυχική υπερδιέγερση στον κατηγορούµενο, όχι, όµως, σε σηµείο που ν αποκλείει τη σκέψη του). ΜΟΔ Αθ /1998 Ποιν.Χρ σελ.364 (Έννοια βρασµού) Α.Π. 696/1998 Π.Χρ σελ.156 (Έννοια βρασµού). Τριµ.Πλ.Θεσ.37/1998 Ποιν.Χρ σελ.527 (Έννοια βρασµού). Α.Π. 1217/99 Π.Χρ. Ν σελ.614 (Δεν συνιστά βρασµό η θανάτωση συµπαίκτη σε χαρτοπαίχνιο λόγω προηγηθείσης συνήθους έντασης και απειλής ότι θα τον σκοτώσει). Α.Π. 700/99 Π.Χρ Ν σελ.251 (Δεν συνιστά βρασµό η θανάτωση οπλοφόρου από πληρωµένο «προστάτη» σε νυκτερινό κέντρο). Α.Π. 1217/99 Π.Χρ. Ν σελ.614 (Πράξη υπό το κράτος ψυχικής υπερδιέγερσης συνιστά βρασµό ψυχικής ορµής). Α.Π. 1828/1999 Υπερ σελ.297

15 15 (Έννοια βρασµού) ΜΟΕ Θεσ /2000 Ποιν.Δικ σελ.819 (Έννοια βρασµού). Α.Π. 343/2000 Π.Χρ. Ν σελ.897 (Πράξη υπό το κράτος ψυχικής υπερδιέγερσης συνιστά βρασµό ψυχικής ορµής). Συµβούλιο Εφ.Αθ. 135/2001 Π.Χρ.ΝΑ σελ.552 (Διάκριση προµελετηµένου και απροµελέτητου δόλου Έννοια βρασµού. Ελεύθερη εκτίµηση της ψυχιατρικής γνωµάτευσης). Α.Π. 1935/2001 Π.Χρ.ΝΒ σελ.719 (Προϋποθέσεις βρασµού. Εάν δεν υποβληθεί ορισµένος ισχυρισµός βρασµού, δεν υποχρεούται ν απαντήσει το δικαστήριο). Συµβ. Εφ.Αθ. 135/2001 Ποιν.Χρ σελ.552 (Έννοια βρασµού). Α.Π. 1997/2001 Π.Χρ. ΝΒ σελ.790 (Έννοια βρασµού Έννοια αυτοτελών ισχυρισµών Άµυνα Παρατηρήσεις Κ.Βαθιώτη). Α.Π. 1955/2001 Ποιν.Δικαιοσύνη 2002 σελ.449 (Βρασµός, επειδή προηγήθηκε υβριστική συµπεριφορά του παθόντος, ενώ ο δράστης ζητούσε επιµόνως την πληρωµή χρέους του θύµατος προς αυτόν). Α.Π. 1935/2001 Π.Χρ. ΝΒ σελ.719 (Προϋποθέσεις βρασµού ψυχικής ορµής. Όταν δεν υποβάλλεται σχετικός ισχυρισµός, δεν υποχρεούται το Δικαστήριο να διαλάβει ειδική αιτιολογία για την έλλειψη βρασµού). Α.Π. 4530/2001 Π.Χρ. ΝΒ σελ.556 Έννοια βρασµού ψυχικής ορµής. Δέχεται βρασµό στον δράστη που θανάτωσε την πάσχουσα από καρκίνο και υποφέρουσα σύζυγό του). Συµβουλ. Πλ.Άρτας 187/2002 Π.Χρ. ΝΓ σελ.72

16 16 (Έννοια βρασµού, έννοια νοσηρής διατάραξης). Α.Π. 219/2002 Π.Χρ. ΝΒ σελ.904 (Προϋποθέσεις βρασµού ψυχικής ορµής. Δέχεται ήρεµη ψυχική κατάσταση του κατηγορουµένου, ο οποίος µετά τη συµπλοκή σε καφενείο, πήγε στο σπίτι γνωστού του και πήρε µαχαίρι, µε το οποίο επέφερε θανατηφόρα πλήγµατα). Α.Π. 870/2002 Π.Χρ. ΝΓ/2003 σελ.241 (Πότε υπάρχει βρασµός ψυχικής ορµής. Ήρεµη ψυχική κατάσταση, όταν ο δράστης ενήργησε, επειδή η ερωµένη του ανακοίνωσε σ αυτόν διακοπή του ερωτικού δεσµού και επειδή παρήλθε χρόνος πλέον των τριών ωρών). Α.Π. 1473/2002 Π.Χρ. ΝΓ σελ.520 (Έννοια αυτοτελούς ισχυρισµού) Α.Π. 1511/2002 Π.Χρ ΝΓ σελ.528 (Έννοια αυτοτελούς ισχυρισµού) Α.Π. 1601/2002 Π.Χρ. ΝΓ σελ.593 (Έννοια αυτοτελούς ισχυρισµού) Α.Π. 1742/2002 Π.Χρ. ΝΓ σελ.691 (Έννοια αυτοτελούς ισχυρισµού) Α.Π. 1936/2002 Π.Χρ ΝΓ σελ.715 (Έννοια αυτοτελούς ισχυρισµού) Πληµ.Αθηνών 5675/2002 Π.Χρ. ΝΔ 2004 σελ.1083 (Στοιχεία ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως. Πότε συντρέχει βρασµός ψυχικής ορµής. Απόπειρα ανθρωποκτονίας). Α.Π. 1/2003 Π.Χρ. ΝΓ/2003 σελ.972 (Έννοια βρασµού ψυχικής ορµής. Έλλειψη αιτιολογίας). Συµβούλ. Πλ.Ιωαννίνων 13/2003 Π.Χρ. ΝΓ σελ.943 (Έννοια βρασµού έννοια νοσηρής διατάραξης).

17 17 Α.Π. 118/2003 Π.Χρ. ΝΓ σελ.906 (Έννοια ανθρωποκτονίας από πρόθεση Έννοια βρασµού Έννοια διατάραξης πνευµατικών λειτουργιών Έννοια αυτοτελούς ισχυρισµού - Αιτιολογία). Α.Π. 234/2003 Π.Χρ. ΝΓ σελ.930 (Έννοια αυτοτελούς ισχυρισµού. Η αιτιολογία πρέπει να εκτείνεται και σε αυτόν). Συµβούλ. Α.Π. 1630/2003 Ποινικός Λόγος 5/2003 σελ.1839 (Πρόκειται περί της αυτής βαρύτητας των αδικηµάτων σε ήρεµη ψυχική κατάσταση και σε βρασµό ψυχής ορµής, αλλά απλώς προβλέπεται από την οικεία διάταξη η επιβολή µικρότερης ποινής). Πλ/κείο Ιωαννίνων 13/2003 Π.Χρ. ΝΓ/2003 σελ.943 (Έννοια βρασµού ψυχικής ορµής. Έννοια νοσηρής διατάραξης των πνευµατικών λειτουργιών. Στραγγαλισµός µε αυτοσχέδιο σχοινί ενδεκαετούς ανήλικης, προκειµένου, όπως ισχυρίστηκε, να εκπληρώσει τάµα). Α.Π.229/2003 Π.Χρ. ΝΓ/2003 σελ.987 (Προϋποθέσεις βρασµού ψυχικής ορµής. Σε ήρεµη ψυχική κατάσταση ενήργησε ο δράστης, ο οποίος λόγω προηγηθείσης λογοµαχίας (τι τρέχει, ποιος είσαι εσύ ρε) και γροθιάς στο πρόσωπο του, επέφερε το θάνατο δια πυροβολισµού µε πιστόλι). Πληµ.Ηρακλείου 349/2003 Π.Χρ. ΝΔ 2004 σελ.1088 (Στοιχεία ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Έννοια βρασµού ψυχικής ορµής. Προϋποθέσεις άµυνας. Τι είναι όπλο.) Α.Π. 373/2003 Ποιν.Χρ. ΝΔ 2004 σελ.25 (Στοιχεία ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Έννοια προµελετηµένου και απροµελέτητου δόλου επί ανθρωποκτονίας. Στοιχεία βρασµού ψυχικής ορµής. Έννοια απλής συνέργειας. Στοιχεία άµυνας).

18 18 Α.Π. 719/2003 Ποιν.Χρ. ΝΔ 2004 σελ.144 (Στοιχεία ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Έννοια προµελετηµένου και απροµελέτητου δόλου. Βρασµός ψυχικής ορµής. Στοιχεία άµυνας) Α.Π. 2292/2003 Ποιν.Χρ. ΝΔ 2004 σελ.890 (Στοιχεία ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Έννοια βρασµού ψυχικής ορµής. Έννοια νοσηρής διατάραξης των πνευµατικών λειτουργιών και διατάραξης της συνείδησης). Α.Π. 759/2004 Ποιν.Χρ. ΝΕ/2005 σελ.503 (Έννοια διατάραξης των πνευµατικών λειτουργιών και διατάραξη της συνειδήσεως. Μόνη η τοξικοµανία δεν οδηγεί σε έλλειψη της ικανότητας προς καταλογισµό. Ορθή και αιτιολογηµένη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως σε ήρεµη ψυχική κατάσταση) Α.Π. 1057/2004 Ποιν.Χρ. ΝΕ/2005 σελ.509 (Βρασµός ψυχικής ορµής. Άµυνα. Αιτιολογηµένη καταδίκη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως σε βρασµό ψυχικής ορµής του κατηγορουµένου, που ήταν ιδιοκτήτης µπαρ και πυροβόλησε λόγω προηγηθείσης λογοµαχίας) Βιβλιογραφία: - Ν.Ανδρουλάκης: «Η ανθρωποκτονία εκ προθέσεως σελ.36 Βρασµός σελ.47). - Στ.Παπαγεωργίου Γονατά: «Ο βρασµός ψυχικής ορµής στο Π.Δ. (2002)» - Στ.Παπαγεωργίου Γονατά «Μπορεί να συνυπάρχει το ακαταλόγιστο σε βρασµό ψυχικής ορµής» Ποιν.Χρ σελ Χ.Παπαχαραλάµπους (Ο βρασµός ψυχικής ορµής: Διαπίστωση χωρίς αξιολόγηση) Ποιν.Δικ.2000 σελ.1258

19 19 - Συµεωνίδου Καστανίδου Ε.: (Εγκλήµατα κατά της ζωής (άρθρ Π.Κ.) Βαθιώτης: «Σκέψεις για το γενικό δόλο και το βρασµό ψυχής σε µία περίπτωση κ.λπ.» Π.Χρ. ΝΒ σελ Δοµάζος: «Ορισµένες προβληµατικές πλευρές επί ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως» Π.Χρ. ΝΑ σελ Τσουµάκου: «Δύο περί φόνου διατάξεις του Π.Κ. άρθρ. 299 και 311», Θέµις ΞΒ σελ Μαγκάκης: «Η ποινής της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως και αι ελαφρυντικαί περιστάσεις» Ποιν.Χρον. ΙΔ σελ.614 επ. - Καϊάφα - Γκµπάντι: «Δεν αποκλείεται ο βρασµός να οφείλεται σε υπαιτιότητα του δράστη». Υπερ σελ Αντ.Φούσας: «Μικτά Ορκωτά Δικαστήρια και Εφετεία (ΜΟΔ & ΜΟΕ) Διαδικασία στο Ακροατήριο». Π.Χρ. ΜΖ σελ.4 επ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Βέροια 05 Μαΐου 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015 *************************** Τροποποιήσεις στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ποινική νομοθεσία για τα ναρκωτικά και η εφαρμογή της στην δικαστηριακή πρακτική.

Η ποινική νομοθεσία για τα ναρκωτικά και η εφαρμογή της στην δικαστηριακή πρακτική. Η ποινική νομοθεσία για τα ναρκωτικά και η εφαρμογή της στην δικαστηριακή πρακτική. Κώστας Κοσμάτος Δ.Ν., Δικηγόρος Ειδικός Επιστήμονας Νομικής Δ.Π.Θ. kkosmato@law.duth.gr Τα τελευταία χρόνια σε διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Ευαγγελία Ανδρουλάκη Χριστίνα Κατάκη Χρήστος Παπαδόπουλος. Επιστημονικά Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Χριστίνα Ζαραφωνίτου

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Ευαγγελία Ανδρουλάκη Χριστίνα Κατάκη Χρήστος Παπαδόπουλος. Επιστημονικά Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Χριστίνα Ζαραφωνίτου ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ευαγγελία Ανδρουλάκη Χριστίνα Κατάκη Χρήστος Παπαδόπουλος ΠΜΣ «Η σύγχρονη εγκληματικότητα και η αντιμετώπισή της» Πάντειο Πανεπιστήμιο Επιστημονικά Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Χριστίνα Ζαραφωνίτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ. Ι. Χρονικά όρια ισχύος των ποινικών νόµων. Άρθρο 1. Καµιά ποινή χωρίς νόµο

ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ. Ι. Χρονικά όρια ισχύος των ποινικών νόµων. Άρθρο 1. Καµιά ποινή χωρίς νόµο ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ι. Χρονικά όρια ισχύος των ποινικών νόµων Άρθρο 1 Καµιά ποινή χωρίς νόµο Ποινή δεν επιβάλλεται παρά µόνο για τις πράξεις εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1)

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1) 1 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1) 1.Πολύ συχνά άγονται ενώπιον των δικαστηρίων υποθέσεις, κυρίως οικογενειακής υφής, στις οποίες ένα εκ των εµπλεκοµένων µερών, παρουσιάζει σοβαρά προβλήµατα υγείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ. Θέµα: Κατάργηση διατάξεων άρθρων 25 και 27 Νόµου 3772/2009 και τροποποίηση διατάξεων Ποινικού Κώδικα και Κώδικα Ποινικής ικονοµίας.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ. Θέµα: Κατάργηση διατάξεων άρθρων 25 και 27 Νόµου 3772/2009 και τροποποίηση διατάξεων Ποινικού Κώδικα και Κώδικα Ποινικής ικονοµίας. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ Στο σχέδιο νόµου «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» Θέµα: Κατάργηση διατάξεων άρθρων 25 και 27 Νόµου 3772/2009 και τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Άρθρο 1801 : Γενικές διατάξεις περί υποβολής παραπόνων. 1. Κάθε στρατιωτικός του Π.Ν. έχει το δικαίωµα να υποβάλει παράπονο σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μαρία Καρ. Μάρκου, Δικηγόρος ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΕΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μαρία Καρ. Μάρκου, Δικηγόρος ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΕΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μαρία Καρ. Μάρκου, Δικηγόρος ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΕΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Από τις αρκετές εκατοντάδες S.O.S ερωτήσεων που διαθέτουμε Όλες οι ερωτήσεις απαντούνται αναλυτικά από

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου

Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου 2523/1997. 1. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται περιοριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για τα μέσα ηλεκτρονικής επιτήρησης υποδίκων, καταδίκων και εν αδεία κρατουμένων. Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα

Σχέδιο νόμου για τα μέσα ηλεκτρονικής επιτήρησης υποδίκων, καταδίκων και εν αδεία κρατουμένων. Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα Σχέδιο νόμου για τα μέσα ηλεκτρονικής επιτήρησης υποδίκων, καταδίκων και εν αδεία κρατουμένων Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα 1. Στον Ποινικό Κώδικα μετά το άρθρο 110 Α προστίθενται τα ακόλουθα

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήμονας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 4322/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 4322/2015 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Βέροια 05 Μαΐου 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 4322/2015 ********************** Σημαντικές αλλαγές επιφέρει ο νέος νόμος 4322/2015 (Μεταρρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ/ν «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις»

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ/ν «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ/ν «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» Θέµα: Τροποποίηση άρθρου 200 Α Κώδικα Ποινικής ικονοµίας Α. Αιτιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Επιμέλεια: Μαρία Καρ. Μάρκου Δικηγόρος Αθηνών Απόσπασμα σημειώσεων 3ης Συνάντησης Ποινική δικονομία: σύνολο κανόνων δικαίου που καθορίζουν τα όργανα απονομής της δικαιοσύνης και η διαδικασία που μέσω αυτής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε ά- δεια»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε ά- δεια» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε ά- δεια» Ι. Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κωνσταντίνος Ι. Βαθιώτης Λέκτωρ Νομικής Σχολής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κωνσταντίνος Ι. Βαθιώτης Λέκτωρ Νομικής Σχολής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κωνσταντίνος Ι. Βαθιώτης Λέκτωρ Νομικής Σχολής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης Ημερομηνία και τόπος γεννήσεως: 27.12.1969 Αθήνα. Σχολική μόρφωση: Κλασικό Λύκειο Αναβρύτων (1984-1987)

Διαβάστε περισσότερα

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4430, 21.2.2014 Ν. 18(Ι)/2014 18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L. 280, 26.10.2010,

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 11-12/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ποινικό 3-201 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 11-12/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ποινικό 3-201 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 11-12/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ποινικό 3-201 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αδικήµατα - Αγορανοµικά αδικήµατα Αριθµός απόφασης: 433 Έτος: 2012 - Αγορανοµικά αδικήµατα. Πώληση ακατάλληλων τροφίµων. Έλλειψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E Οργανισμός Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ. /Φ1 / 6/ 77267 Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικές έρευνες-έγκαιρη παρέμβαση-γνωμοδοτικός ρόλος της ΥΕΑ 17

Κοινωνικές έρευνες-έγκαιρη παρέμβαση-γνωμοδοτικός ρόλος της ΥΕΑ 17 Κοινωνικές έρευνες-έγκαιρη παρέμβαση-γνωμοδοτικός ρόλος της ΥΕΑ Προληπτική παρέμβαση Η ποινική δικαιοσύνη ασχολείται με τον ανήλικο παραβάτη κυρίως εφόσον έχει προβεί σε παράβαση του ποινικού κώδικα ή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ.ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 20 Ταχ. Κωδ. :

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 07-08/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ποινικό 3-155 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 07-08/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ποινικό 3-155 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 07-08/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ποινικό 3-155 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αδικήµατα - Αγορανοµικά αδικήµατα Αριθµός απόφασης: 819 Έτος: 2011 - Αγορανοµικά αδικήµατα. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Νόμος 1608/1950 περί καταχραστών δημοσίου χρήματος

Ο Νόμος 1608/1950 περί καταχραστών δημοσίου χρήματος Ο Νόμος 1608/1950 περί καταχραστών δημοσίου χρήματος του Θεόδωρου Π. Μαντά Ο N. 1608/1950 ανατρέπει την ισορροπία ολόκληρου του ποινικού (ουσιαστικού και oικονομικού) μας συστήματος. Και τούτο διότι: α)

Διαβάστε περισσότερα

2. Σχετικά με τους ειδικευμένους Ιατρούς του Ε.Σ.Υ., οι οποίοι είναι Δημόσιοι Λειτουργοί, παρά τις θεωρητικές κατασκευές για τις ιδιαιτερότητες

2. Σχετικά με τους ειδικευμένους Ιατρούς του Ε.Σ.Υ., οι οποίοι είναι Δημόσιοι Λειτουργοί, παρά τις θεωρητικές κατασκευές για τις ιδιαιτερότητες Δρ. ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΜΙΧΑΗΛ Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2012 Κύριο Δημήτριο Βαρνάβα Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.) Οδός Λαμίας, αριθ. 2 Αθήνα Κύριε

Διαβάστε περισσότερα

Ευθύνες και ποινές στην άσκηση της Επίβλεψης. Η Νοµολογία των Ελληνικών ικαστηρίων.

Ευθύνες και ποινές στην άσκηση της Επίβλεψης. Η Νοµολογία των Ελληνικών ικαστηρίων. Ειρήνη Τσιάντη, ικηγόρος. Ευθύνες και ποινές στην άσκηση της Επίβλεψης. Η Νοµολογία των Ελληνικών ικαστηρίων. Εισαγωγή Έχει επανειληµµένως αποδειχτεί ότι η ποιότητα του οµηµένου Περιβάλλοντος καθρεπτίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΟ ΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθµ. Βουλ. 1157/2007. Το ικαστικό Συµβούλιο του Στρατοδικείου Αθηνών.

ΣΤΡΑΤΟ ΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθµ. Βουλ. 1157/2007. Το ικαστικό Συµβούλιο του Στρατοδικείου Αθηνών. ΣΤΡΑΤΟ ΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθµ. Βουλ. 1157/2007 Το ικαστικό Συµβούλιο του Στρατοδικείου Αθηνών. Συγκροτήθηκε από τους ικαστές: 1. Παπαδακάκη Νικόλαο, Στρατιωτικό ικαστή Β,Προεδρεύοντα,επειδή κωλύεται ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» - 1 - Οι δημόσιοι υπάλληλοι περαιτέρω οφείλουν να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σχέδιο Νόμου Για την ενσωμάτωση της οδηγίας «2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 20 ης Οκτώβριου 2010 σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία»

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ ΕΝΣΤΑΣΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΗΨΗΣ DNA

Π Ρ Ο Σ ΕΝΣΤΑΣΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΗΨΗΣ DNA 1 ΚΩΣΤΑΣ ΑΛ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 23-3ος ΟΡ. - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 38 34 545, 33 00 690 FAX 33 00 690 Π Ρ Ο Σ Τον 33 ο Ανακριτή του Πρωτοδικείου Αθηνών ΕΝΣΤΑΣΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΗΨΗΣ DNA ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Αν. Καθηγητής δίκαιο άδικο ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 6-7-8/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ποινικό 3-107 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 6-7-8/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ποινικό 3-107 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 6-7-8/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ποινικό 3-107 [ 2 ] ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ Αδικήµατα - Ανθρωποκτονία από πρόθεση Αριθµός απόφασης: 338 - Ανθρωποκτονία από πρόθεση. Αναίρεση κατά βουλεύµατος.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» Άρθρο 1 Κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου 1. Τα άρθρα 1, πλην των παρ. 2 και

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα Απόψεις Η πολιτική αγωγή στα τροχαία ατυχήματα Πρακτικά ζητήματα

Άρθρα Απόψεις Η πολιτική αγωγή στα τροχαία ατυχήματα Πρακτικά ζητήματα Άρθρα Απόψεις Η πολιτική αγωγή στα τροχαία ατυχήματα Πρακτικά ζητήματα υπό Αντωνίου Αλαπάντα Προέδρου Πρωτοδικών Πειραιώς, Δ.Ν. Σημ. Το παρόν άρθρο αποτέλεσε εισήγηση το 5 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.)

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Δρ. Σταύρος Α. Ευαγγελάτος Γενικός Επιθεωρητής ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΟ ΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθµ. Βουλ. 809/2007

ΣΤΡΑΤΟ ΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθµ. Βουλ. 809/2007 ΣΤΡΑΤΟ ΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθµ. Βουλ. 809/2007 Το ικαστικό Συµβούλιο του Στρατοδικείου Αθηνών που συγκροτήθηκε από τους ικαστές: 1. Καστάνη Θεόδωρο Στρατιωτικό ικαστή Α, Προεδρεύοντα επειδή κωλύεται ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3611 της 14ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Ο ΠΕΡΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ. Άρθρο 1 Ποινική ευθύνη ανηλίκου

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ. Άρθρο 1 Ποινική ευθύνη ανηλίκου ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ «Βελτιώσεις της Ποινικής Νοµοθεσίας για τους ανήλικους δράστες, πρόληψη και αντιµετώπιση της θυµατοποίησης και της εγκληµατικότητας των

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ποινικό 3-44 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ποινικό 3-44 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ποινικό 3-44 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αδικήµατα - Εγκλήµατα κατά της ασφάλειας των συγκοινωνιών Αριθµός απόφασης: 337 Έτος: 2010 - ιατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών.

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 03-04/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ποινικό 3-142 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 03-04/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ποινικό 3-142 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 03-04/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ποινικό 3-142 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αδικήµατα - Αγορανοµικά αδικήµατα Αριθµός απόφασης: 1911 Έτος: 2010 - Παρότρυνση ή παρενόχληση προσώπου ή οµάδας προσώπων να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 20(Ι)/92 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2691 της 20ής ΜΑΡΤΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1992 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ (άρθρο 141 παρ. 2 Κ.Ποιν. ικ.) Ο συνήγορος του κατηγορουµένου ικηγόρος Αθηνών, ιδάκτωρ Νοµικής Πανεπιστηµίου Αθηνών, Θρασύβουλος Θ. Κονταξής, αφού ανέπτυξε προφορικά και περιληπτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν Παράδοση 3η : Παραγωγή (έκδοση) της Διοικητικής πράξης και η Διοικητική Διαδικασία. Ανάκληση των Διοικητικών πράξεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» Άρθρο 1 Κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου 1. Τα άρθρα 1, πλην των παρ. 2, 5 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 358/2013 )

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 358/2013 ) ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 358/2013 ) Μαρούσι, 29 Σεπτεμβρίου 2014 Αρ. πρωτ.: 2306 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα: «Ανάκληση της από 24.05.2013 Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. με θέμα «Επανάληψη της διαδικασίας ακρόασης της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 21ΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 21ΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 21ΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΩΡΩΝ Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 117 ΠΡΟΒΛΕ ΠΟΜΕΝΑ ΔΙΩΡΑ Ιστορία της Δικαιοσύνης Δεοντολογία-Αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης

στο σχέδιο νόµου «Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών κατά την άσκηση αυτοτελούς επαγγελµατικής δραστηριότητας - Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2010/41/ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3500/2006 - ΦΕΚ 232/Α'/24.10.2006 Για την αντιµετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ 3500/2006 - ΦΕΚ 232/Α'/24.10.2006 Για την αντιµετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 3500/2006 - ΦΕΚ 232/Α'/24.10.2006 Για την αντιµετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Αρθρο 1

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4315, 27/1/2012 ΟΙ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1988 ΜΕΧΡΙ 2011 1(I)/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4315, 27/1/2012 ΟΙ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1988 ΜΕΧΡΙ 2011 1(I)/2012 ΟΙ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1988 ΜΕΧΡΙ 2011 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 214 του 1988 131 του 1991 154(Ι) του 2003 217(Ι) του 2004 249(Ι) του 2004

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Ποινική και Αστική Ευθύνη των εκδοτών ακάλυπτων επιταγών

ΘΕΜΑ : Ποινική και Αστική Ευθύνη των εκδοτών ακάλυπτων επιταγών ΘΕΜΑ : Ποινική και Αστική Ευθύνη των εκδοτών ακάλυπτων επιταγών Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν.2408/96 (ΦΕΚ 104Α/4-6-96), της παρ. 2 του άρθρου 17 και της παρ. 4 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας» ΑΡΘΡΟ 1 (Άρθρο 1 της Οδηγίας) Με το άρθρο 1 προσδιορίζεται ο σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ Ν/Σ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ Ν/Σ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ Ν/Σ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Α/Α ΑΡΘΡΟ ΜΟΡΦΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΑΓΩΝ 1. 12 παρ. 2 Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

Περαιτέρω Χρήση των πληροφοριών του δηµόσιου

Περαιτέρω Χρήση των πληροφοριών του δηµόσιου Περαιτέρω Χρήση των πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα «Νοµοθέτηση και Εφαρµογή» Καλλιόπη Αγγελετοπούλου PSI group Γενική Γραµµατεία Δηµόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 1 Α. Σύνταγµα 1975/1986/2001

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΝΖ, 5 Ιουλίου 2010, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΝΖ, 5 Ιουλίου 2010, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΝΖ, 5 Ιουλίου 2010, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ιεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Βελτιώσεις της ποινικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΒΗ-Π1Ι Α Α: ΑΝΑΡΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΨΒΗ-Π1Ι Α Α: ΑΝΑΡΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 Α Α: ΑΝΑΡΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ /ΝΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. 1.1.Χαρακτηριστικά του Δικαίου Ετερόνομοι κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ικανότητα δικαίου έχει κάθε πρόσωπο, φυσικό και νομικό. Η φράση αυτή σημαίνει ότι όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα

Διαβάστε περισσότερα

Search: The Web Tripod Report Abuse «Previous Top 100 Next»

Search: The Web Tripod Report Abuse «Previous Top 100 Next» 1 of 5 15/12/2008 2:07 µµ Search: The Web Tripod Report Abuse «Previous Top 100 Next» share: del.icio.us digg reddit furl facebook ιαφηµίσεις Google Σε τριάντα ηµέρες απέκτησε την καλύτερη κατάσταση υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλους. Η ισχύς των δικαιολογητικών είναι τρίμηνη.

Συμβούλους. Η ισχύς των δικαιολογητικών είναι τρίμηνη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αρμόδια: Ε. Ξενάκη Δ/νση: Λουδοβίκου 1, Πλ. Οδησσού, 18531 Πειραιάς Τηλέφωνο: 210 41.77.241-5, 210 42.23.364

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 771/2014 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ E' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Αριθμός 771/2014 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ E' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Αριθμός 771/2014 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ E' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Δήμητρα Παπαντωνοπούλου, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Βιολέττα Κυτέα, Αικατερίνη Βασιλακοπούλου - Κατσαβριά,

Διαβάστε περισσότερα

Η δυνατότητα επιβολής ποινής λιποµαρτυρίας από το Στρατοδικείο σε ιδιώτη µάρτυρα

Η δυνατότητα επιβολής ποινής λιποµαρτυρίας από το Στρατοδικείο σε ιδιώτη µάρτυρα Η δυνατότητα επιβολής ποινής λιποµαρτυρίας από το Στρατοδικείο σε ιδιώτη µάρτυρα Κουτσαγγέλης Γεώργιος, ικηγόρος στον Άρειο Πάγο Το κείµενο που ακολουθεί δηµοσιεύτηκε στα «ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» τόµος 2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» 1. Με το άρθρο 1 παρ. 1 του σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Δ.Ν. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου Ειδικοί Επιστήμονες: Γιάννης Κωστής, Έλενα Σταμπουλή, Τασούλα Τοπαλίδου

ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Δ.Ν. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου Ειδικοί Επιστήμονες: Γιάννης Κωστής, Έλενα Σταμπουλή, Τασούλα Τοπαλίδου ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Αθήνα 21 Ιουνίου 2005 Αριθμ. Πρωτ.: 18811/2004 Η ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ Η ΤΗΣ ΠΑΘΗΣΗΣ, ΣΕ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΤΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΚΕ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2007 Αριθ. Πρωτ. : 1491. ΠΡΟΣ: ΤΟΝ κ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΛΗΜ/ΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Πρώην Σχολή Ευελπίδων

Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2007 Αριθ. Πρωτ. : 1491. ΠΡΟΣ: ΤΟΝ κ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΛΗΜ/ΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Πρώην Σχολή Ευελπίδων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδιος: Γ. Δίελλας Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Xειρίστρια: Φ. Μιστριώτη Ειδική Επιστήμονας Ηλεκτρον. Δ/νση: fmistrioti@synigoroskatanaloti. gr Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2007 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Προτάσεις Νόµου για ποσόστωση στην εργοδότηση που εκκρεµούν στην Επιτροπή σας.

Θέµα: Προτάσεις Νόµου για ποσόστωση στην εργοδότηση που εκκρεµούν στην Επιτροπή σας. 20 Ιουνίου, 2007 Πρόεδρο και Μέλη Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Βουλής των Αντιπροσώπων, Βουλή των Αντιπροσώπων, Λευκωσία. Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι Μέλη της Επιτροπής, Θέµα: Προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Στέφανος Φακής, Δικηγόρος, Ms Ποινικού Δικαίου ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1) Τι είναι η Ποινική Δικονομία και ποια η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος: 26.4.13 ΕΠΕΙΓΟΝ ENHMEΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος: 26.4.13 ΕΠΕΙΓΟΝ ENHMEΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος: 26.4.13 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: IΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-δικηγόρος Ταχ. /νση : Λεωφ. Λίµνης Μαραθώνος 29 Τηλ:2132030600

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΣΔΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΣΔΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 196 115 21 ΑΘΗΝΑ Δ/ΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΛ. 2132010136-110 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ 1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ 1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ 1 Το παρόν ένταλµα έχει εκδοθεί από αρµόδια δικαστική αρχή. Ζητώ τη σύλληψη και την παράδοση του προσώπου που αναφέρεται κατωτέρω µε σκοπό την άσκηση ποινικής δίωξης ή την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΡΙΝΟΜΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ»

«ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΡΙΝΟΜΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ» «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΡΙΝΟΜΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ» Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο παρακολούθησης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τομέα Ποινικών Επιστημών του Τμήματος Νομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Σε περίπτωση υλικής ζηµιάς και µόνον εφόσον τα ανταλλακτικά του αυτοκινήτου αντικατασταθούν µε καινούρια, αφαιρείται παλαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2008

Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2008 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝ.ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ταχ.Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ).

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ). Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ). ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΛΑ ΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΙ ΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ. Σε οποιαδήποτε περίπτωση ο ασφαλισµένος

Διαβάστε περισσότερα

«Τα πολιτικά δικαιώµατα των κρατουµένων»

«Τα πολιτικά δικαιώµατα των κρατουµένων» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ : Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΘΕΜΑ : «Τα πολιτικά δικαιώµατα των κρατουµένων» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Άννα-Μαρία Λύρα Α.Μ.1340200200280

Διαβάστε περισσότερα

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Οι ανώνυµες εταιρείες, οι ΕΠΕ, οι συνεταιρισµοί, καθώς και οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες πρέπει µέχρι 31.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ. Χορήγηση Επιδόµατος Απολύτου Αναπηρίας σε συνταξιούχους γήρατος

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ. Χορήγηση Επιδόµατος Απολύτου Αναπηρίας σε συνταξιούχους γήρατος ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας (Ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 3 5) ΠΟΡΙΣΜΑ Χορήγηση Επιδόµατος Απολύτου Αναπηρίας σε συνταξιούχους γήρατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΟIΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΝΝΟΜΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Η ΑΡΧΗ ΚΑΜΙΑ ΠΟΙΝΗ, ΚΑΝΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΝΟΜΟ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΟIΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΝΝΟΜΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Η ΑΡΧΗ ΚΑΜΙΑ ΠΟΙΝΗ, ΚΑΝΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΝΟΜΟ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΟIΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΝΝΟΜΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Η ΑΡΧΗ ΚΑΜΙΑ ΠΟΙΝΗ, ΚΑΝΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΝΟΜΟ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ερμιόνη Πριμικύρη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέµα: ΕΠΑΝΑΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ Βοηθοί Συνήγοροι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2005 Αριθ.Πρωτ.: 893 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, συνήλθε μετά από πρόσκληση του Προέδρου της σε τακτική συνεδρίαση την 2α Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘ ΥΛΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘ ΥΛΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Αρείου Πάγου: 953/2004, Τμ. Β/Ι Πηγή: ΕΕΔ 64/2005, σελ. 1000 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘ ΥΛΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Ανωτέρα βία η οποία μπορεί να στηρίξει αίτηση επαναφοράς των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΠ. ΚΑΙΣΑΡΗ δικηγόρος ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (μετά τις τροποποιήσεις των ν. 4057/2012 κ α ι 4093/2012) Κατ άρθρο Ερμηνεία Νομολογία ΤΟΜΟΣ A Α έκδοση Εκδόσεις ΝΟΜΟΡΑΜΑ.ΝΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ κλπ.)

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ κλπ.) ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ κλπ.) Η ποινική δίωξη επαγγελματιών κάθε ειδικότητας για τη μη καταβολή των εισφορών ασφάλισης των ιδίων ασκείται απαραδέκτως,

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Νοµικής Αρωγής Νόµος του 2002 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος.

Ο περί Νοµικής Αρωγής Νόµος του 2002 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος. Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3629, 9.8.2002 Ν. 165(Ι)/2002 Ο περί Νοµικής Αρωγής Νόµος του 2002 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος. Για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07-02 -11. ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Π1/273 Α Α : 4AΛ1Φ-0 ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας ιανοµής

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07-02 -11. ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Π1/273 Α Α : 4AΛ1Φ-0 ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας ιανοµής ΑΘΗΝΑ, 07-02 -11 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ. : 101 81 ΑΘΗΝΑ Τηλ. : 210 3893221, 412 Τηλε/πο : 210 3302713

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων.

Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων. 1. Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων. Υπολογίζεται ότι περίπου ένα στα πέντε παιδιά πέφτει θύμα σεξουαλικής βίας, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής κακοποίησης. Μπορείτε να βοηθήσετε να μη

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ασημένια Παλιαρούτη, Πρωτοδίκη - Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ, ΤΗ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ, ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ. Πρόληψη και Καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ. Πρόληψη και Καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Πρόληψη και Καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες Από τον Φεβρουάριο του 2006, που ιδρύθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η Ειδική Υπηρεσιακή Μονάδα για

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2943 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 203 20010912 Τέθηκε σε ισχύ: 12.09.2001 Ημ.Υπογραφής: 12.09.2001 Τίτλος Εκτιση ποινών εμπόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

«Βοηθός κομμωτής» σημαίνει το πρόσωπο που εκτελεί βοηθητικές εργασίες υπό την εποπτεία και καθοδήγηση κομμωτή.

«Βοηθός κομμωτής» σημαίνει το πρόσωπο που εκτελεί βοηθητικές εργασίες υπό την εποπτεία και καθοδήγηση κομμωτή. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ «Βοηθός κομμωτής» σημαίνει το πρόσωπο που εκτελεί βοηθητικές εργασίες υπό την εποπτεία και καθοδήγηση κομμωτή. «βοηθός κουρέας» σημαίνει το πρόσωπο που εκτελεί βοηθητικές εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠ (Στ Ποιν) 20/2015

ΑΠ (Στ Ποιν) 20/2015 1 από 5 ΑΠ (Στ Ποιν) 20/2015 Παράνοµη υλοτοµία Δήµευση αντικειµένων εγκλήµατος Αναιρεί εν µέρει ως προς τα δηµευθέντα αντικείµενα, διότι η απαιτούµενη αιτιολογία δεν µπορεί να εξαντλείται στην επανάληψη

Διαβάστε περισσότερα