Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΚΟΥΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΚΟΥΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ"

Transcript

1 Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέµα: ΑΚΟΥΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: ρ. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου Ειδικός Επιστήµονας: Ευτύχης Φυτράκης ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004

2 Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του κατά το άρ του Συντάγµατος και το ν.3094/03 εξέτασε αναφορά της κυρίας σχετικά µε την εισαγωγή και παραµονή της στο ροµοκαΐτειο Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Αττικής. Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας συντάσσεται το παρόν πόρισµα, κατ άρ. 4 6 ν.3094/03, το οποίο γνωστοποιείται και κοινοποιείται αρµοδίως. Ι. Ιστορικό. Η κυρία µεταφέρθηκε στο ροµοκαΐτειο νοσοκοµείο στις για ακούσια εξέταση, κατόπιν σχετικής εισαγγελικής παραγγελίας (από ). Αυθηµερόν συντάχθηκε «Ιατρικό πιστοποιητικό αναγκαστικής νοσηλείας» (αρ.πρωτ. ) το οποίο διαβιβάστηκε στην Εισαγγελική αρχή. Η τελευταία µε νέα παραγγελία της, στις , ζήτησε τη «µεταγωγή τακτοποίηση» της «ασθενούς». Η παραγγελία αυτή έφθασε στο ροµοκαΐτειο στις (αρ.πρωτ. / ). Στις η παραπάνω απέστειλε αναφορά στο Συνήγορο του Πολίτη διαµαρτυρόµενη για την ακούσια παραµονή της στο ροµοκαΐτειο νοσοκοµείο. Τελικά στις η κ. εξήλθε του νοσοκοµείου µε τη συνοδεία του υιού της. Εξάλλου η πρόταση του Εισαγγελέα για ακούσια νοσηλεία συζητήθηκε στο Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών στις ενώ η σχετική απόφαση εκδόθηκε στις (αριθµ. Απόφ. /2002). Με την απόφαση αυτή η συζήτηση της αίτησης κηρύχθηκε απαράδεκτη. ΙΙ. Νοµικό πλαίσιο. Η ακούσια ψυχιατρική εξέταση και νοσηλεία αποτελούν εξαιρετικές διαδικασίες στο νοµικό µας σύστηµα, επιφέροντας ρωγµή τόσο στην αρχή ότι ουδείς στερείται την ελευθερία του παρά µόνο εφόσον έχει τελέσει κάποιο έγκληµα όσο και στην αρχή ότι ουδείς υποβάλλεται σε ιατρικές πράξεις χωρίς τη συναίνεσή του. Ακριβώς λοιπόν επειδή µε τη συγκεκριµένη διαδικασία διακυβεύονται σηµαντικά αγαθά (προσωπική ελευθερία, τιµή, ανθρώπινη αξιοπρέπεια) η πιστή και ακριβής τήρηση της κείµενης νοµοθεσίας αποτελεί θεµελιώδη υποχρέωση κάθε θεσµικού οργάνου (της ιοίκησης ή και της ικαιοσύνης) (βλ. σχετ. Σύσταση R83/2 της Επιτροπής Υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης από και ΓνµδΕισΑΠ 12/1999 2

3 [. ωρή] Ποιν ικ 2000, σ. 270 = ΠοινΧρον 1999, σ. 969, ΕγκΕισΑΠ [Η.Σπυρόπουλου] 504/2/1996, Υπεράσπιση 1996, σ. 693, ΕγκΕισΠρωτΘεσ 633/2000 ΝοΒ 2000, σ επ. = Ποιν ικ 2000, σ.512 επ.). Σύµφωνα µε το ν.2071/92 (άρ. 96 5) εφόσον συντρέχει περίπτωση µεταφοράς σε δηµόσια ψυχιατρική κλινική για ακούσια εξέταση, η παραµονή σ αυτή «δεν µπορεί να διαρκέσει περισσότερο από 48 ώρες». Ο χρονικός αυτός περιορισµός δικαιολογείται βέβαια από το γεγονός ότι σε τούτο το στάδιο έχουµε έναν πιθανώς ψυχικά ασθενή που στερείται την ελευθερία του και υποβάλλεται σε ιατρικές πράξεις (διαγνωστικού χαρακτήρα) χωρίς τη συναίνεσή του. Στο διάστηµα αυτό πρέπει να συνταχθούν οι δύο ψυχιατρικές γνωµατεύσεις και να σταλούν στον αρµόδιο Εισαγγελέα, ώστε εκείνος να αποφασίσει για την τύχη του προσώπου. Εφόσον µετά απ αυτά ο Εισαγγελέας αποφασίσει τον εγκλεισµό του προσώπου, οφείλει µέσα σε τρεις (3) ηµέρες να υποβάλλει αίτηµα στο αρµόδιο Πρωτοδικείο, προκειµένου το τελευταίο να επιληφθεί της υπόθεσης (άρ ν.2071/92). Το Πρωτοδικείο συνεδριάζει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες (βλ. Κ.Κοσµάτου, Η ακούσια νοσηλεία σε µονάδα ψυχικής υγείας, Αθήνα-Κοµοτηνή 2002, σ. 26 επ.). Σύµφωνα µε τα παραπάνω η παραµονή σε ψυχιατρικό κατάστηµα ακούσια εισαχθέντος για εξέταση δεν µπορεί, χωρίς άλλο λόγο, να µετατραπεί σε ακούσια νοσηλεία, ούτε να παραταθεί πέραν των 48 ωρών. Επιπλέον από τη στιγµή της εισαγγελικής παραγγελίας για εισαγωγή και νοσηλεία απαιτείται οπωσδήποτε δικαστική απόφαση εντός των επόµενων δεκατριών (13) ηµερών (3 ηµέρες προθεσµία στον Εισαγγελέα για εισαγωγή της αίτησης στο Πρωτοδικείο + 10 ηµέρες προθεσµία για τη συνεδρίαση του Πρωτοδικείου). Σε διαφορετική περίπτωση δεν υπάρχει νοµιµοποιητικός λόγος για τη ακούσια νοσηλεία του ασθενούς στο ψυχιατρικό κατάστηµα. Συνεπώς δε νοείται αυτοδίκαιη παράταση της (αναγκαστικής) νοσηλείας του εισαχθέντος στο Ψυχιατρικό κατάστηµα. 3

4 ΙΙΙ. Σηµεία έρευνας. Η αντιπαραβολή του ιστορικού εισαγωγής και παραµονής της κ. στο ροµοκαΐτειο νοσοκοµείο µε το παραπάνω νοµικό πλαίσιο προκάλεσε ορισµένα ερωτήµατα, τα οποία τέθηκαν από την Αρχή ως εξής: - Αφού η εισαγωγή για ακούσια εξέταση έγινε στις , πώς παρέµεινε η εξεταζόµενη στο νοσοκοµείο χωρίς νέα εντολή ως τις (οπότε έφθασε η εισαγγελική εντολή) ή έστω τις (οπότε εκδόθηκε); Πώς δικαιολογείται η παραµονή για τον πέραν των 48 ωρών χρόνο; - Πώς δικαιολογείται η αναγκαστική νοσηλεία της κ., χωρίς δικαστική απόφαση που να το διατάζει, για το χρόνο πέραν των 13 ηµερών, που κάλυπτε η εισαγγελική παραγγελία; IV. Η θέση της ιοίκησης. Στα παραπάνω ερωτήµατα απάντησε το ροµοκαΐτειο νοσοκοµείο µε σχετικό έγγραφο (από ) ως εξής: Μετά τη µεταφορά συντάχθηκε σχετικό ιατρικό πιστοποιητικό το οποίο παραδόθηκε στο αστυνοµικό όργανο «για να διεκπεραιώσει τη διαδικασία έκδοσης της Εισαγγελικής Εντολής και να την φέρει στο Νοσοκοµείο [ ] αυθηµερόν. Υπέγραψε σχετική υπεύθυνη δήλωση». Η νοσηλεία ξεκίνησε µε την «πεποίθηση, ότι η Εισαγγελική Εντολή υπεγράφη εγκαίρως και καθυστέρησε να µεταφερθεί» αφού άλλωστε η απότοµη διακοπή της νοσηλείας θα έθετε σε κίνδυνο την ψυχική αλλά και σωµατική υγεία της «ασθενούς». Σηµειώνεται πάντως, στο ίδιο ως άνω έγγραφο, ότι η ενδιαφερόµενη δεν κλήθηκε σε δικαστήριο, ενώ εν γένει τέτοιες δικαστικές αποφάσεις σπανίως φτάνουν στο νοσοκοµείο. Εντούτοις, υποστηρίζεται, ότι η ως άνω πρακτική ακολουθείται γενικώς (δηλ. προηγείται η ακούσια νοσηλεία της εισαγγελικής εντολής) προκειµένου να αποφεύγεται η ταλαιπωρία των ασθενών και η άσκοπη µεταφορά τους. Στο ίδιο έγγραφο τέλος επισηµαίνεται ότι η πρακτική αυτή χρήζει επανεξέτασης και συζήτησης µε την Εισαγγελία. 4

5 V. ιαπιστώσεις. Από τα παραπάνω δεδοµένα µπορούν να συναχθούν οι ακόλουθες διαπιστώσεις: - Αν και η µεταφορά της ενδιαφεροµένης στο ροµοκαΐτειο έγινε αποκλειστικά για λόγους εξέτασης και ακολούθως σύνταξης ψυχιατρικών γνωµατεύσεων, εντούτοις αυτή εισήχθη αµέσως και άρχισε η (αναγκαστική) νοσηλεία της, χωρίς να υπάρχει σχετικό νοµικό έρεισµα. - Η συνέχιση αναγκαστικής παραµονής και νοσηλείας της ενδιαφεροµένης, µετά τις 48 ώρες (που δικαιολογεί η εισαγγελική εντολή για ακούσια εξέταση) και µέχρι τη νεότερη εισαγγελική παραγγελία ακούσιας νοσηλείας, δε δικαιολογείται από το ισχύον νοµικό πλαίσιο. - Η παραµονή και αναγκαστική νοσηλεία της ενδιαφεροµένης στο νοσοκοµείο µετά τις δεκατρείς (13) ηµέρες χωρίς να υφίσταται σχετική δικαστική απόφαση, δε στηρίζεται στο νόµο. - Η τυχόν υπόσχεση ή και η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης αστυνοµικού οργάνου για ταχεία προσκόµιση εισαγγελικής εντολής για ακούσια νοσηλεία µε ταυτόχρονη υπόσχεση ανάληψης «κάθε ευθύνης για το εγκλεισµό» βρίσκεται εκτός της ισχύουσας νοµοθεσίας αφού δεν είναι επιτρεπτή µεταβίβαση ποινικής ή πειθαρχικής ευθύνης. Επιπλέον, µια τέτοια ανάληψη ευθύνης δεν µπορεί να νοµιµοποιήσει την ακούσια νοσηλεία. - Η µη τήρηση των όρων της νοµοθεσίας για την ακούσια νοσηλεία (ν.2071/92) φαίνεται να αποτελεί γενικευµένη πρακτική. - Παρουσιάζονται αστοχίες στη συνεννόηση των εµπλεκοµένων υπηρεσιών (Εισαγγελικής Αρχής, Αστυνοµίας, Νοσοκοµείου) κατά τη διαδικασία ακούσιας εξέτασης και νοσηλείας. VI. Συµπέρασµα - προτάσεις. Στην υπόθεση που εξετάστηκε από την Αρχή δεν τηρήθηκαν οι όροι του νόµου για την ακούσια εξέταση και νοσηλεία από ψυχιατρική µονάδα αλλά αντίθετα ακολουθήθηκε η συνήθης, εν προκειµένω, πρακτική. Η πρακτική αυτή ωστόσο δεν µπορεί να δικαιολογήσει την παραβίαση των δικαιωµάτων της ενδιαφεροµένης (προσωπική ελευθερία) και να νοµιµοποιήσει τα επαχθή µέτρα που ελήφθησαν σε βάρος της (στέρηση ελευθερίας, ακούσια νοσηλεία). 5

6 Επειδή στο συγκεκριµένο πεδίο αναδύεται ένα γενικότερο ζήτηµα τήρησης της νοµοθεσίας και παροχής ουσιαστικής ιατρικής συνδροµής, προτείνεται η συνολική εξέταση του θέµατος από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ειδικότερα προτείνεται να εξετασθεί εάν και πώς εφαρµόζεται ο ισχύων νόµος για την ακούσια νοσηλεία σε Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο και ειδικότερα όσον αφορά τη διαδικασία ακούσιας εξέτασης, την έναρξη και τη διάρκεια ακούσιας νοσηλείας, τη χρονική ισχύ της εισαγγελικής παραγγελίας, τη νοσηλεία χωρίς δικαστική απόφαση κ.λπ. Επίσης να εξετασθεί το ενδεχόµενο συνεργασίας του Υπουργείου Υγείας µε το Υπουργείο ικαιοσύνης ως προς την αντιµετώπιση των προβληµάτων που ανακύπτουν κατά την εφαρµογή των άρθρων του ν.2071/92. Κατόπιν των ανωτέρω σας παρακαλούµε, κατά το άρ. 4 6 ν.3094/03, να µας ενηµερώσετε για τις απόψεις σας επί του θέµατος και τις τυχόν ενέργειες που προτίθεστε να αναλάβετε. Ο Συνήγορος του Πολίτη δεν υπεισέρχεται στη δικαστική λειτουργία (άρ. 3 παρ. 2 ν.3094/03). Εν όψει όµως της σοβαρότητας της υποθέσεως και του γενικότερης σηµασίας ζητήµατος της προασπίσεως των θεµελιωδών δικαιωµάτων των ακούσια νοσηλευόµενων σε Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο, θέτουµε υπ όψιν της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου το παρόν ώστε να εξετασθεί το ενδεχόµενο γνωµοδοτικής παρέµβασης, αναφορικά µε την τήρηση των διατάξεων του ν.2071/92 (άρ. 95 επ.), ιδίως εν σχέσει α) µε τις διαδικασίες εισαγωγής και εκδίκασης αιτήσεων (ακούσιας νοσηλείας) από τα Μονοµελή Πρωτοδικεία και β) την παραµονή των εισαχθέντων σε ψυχιατρική κλινική, χωρίς σχετική δικαστική απόφαση. 6

Αυτεπάγγελτη έρευνα του Συνηγόρου του Πολίτη για την Ακούσια Νοσηλεία Ψυχικά Ασθενών

Αυτεπάγγελτη έρευνα του Συνηγόρου του Πολίτη για την Ακούσια Νοσηλεία Ψυχικά Ασθενών ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 3 5) Αυτεπάγγελτη έρευνα του Συνηγόρου του Πολίτη για την Ακούσια

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέµα: ΕΠΑΝΑΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ Βοηθοί Συνήγοροι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ HELLENIC PSYCHIATRIC ASSOCIATION

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ HELLENIC PSYCHIATRIC ASSOCIATION ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ HELLENIC PSYCHIATRIC ASSOCIATION Προς Τον κ. Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αθήνα 21 Ιανουαρίου 2009 Αρ. Πρωτ. 695 (Υπόψη του Αντιεισαγγελέα κ. Αν. Κανελλόπουλου) Κοιν. 1. Κύριο

Διαβάστε περισσότερα

[Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: ρ. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

[Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: ρ. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέµα: ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΙΑΤΡΩΝ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: ρ. Πατρίνα

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η ΑΡ. 3 / 2009

Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η ΑΡ. 3 / 2009 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 29-09-2009 Αριθ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/5740/29-09-2009 Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η ΑΡ. 3 / 2009 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρµογή του θεσµού της παράλληλης στήριξης µαθητών µε αναπηρία ή µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»

«Εφαρµογή του θεσµού της παράλληλης στήριξης µαθητών µε αναπηρία ή µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» Κύκλος ικαιωµάτων του Παιδιού ΠΟΡΙΣΜΑ (ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρ. 4 6) Θέµα: «Εφαρµογή του θεσµού της παράλληλης στήριξης µαθητών µε αναπηρία ή µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ. ΥΠΟΘΕΣΗ ΒΕΝΙΟΣ κατά ΕΛΛΑΔΑΣ. (Προσφυγή αριθ. 33055/08) ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ. ΥΠΟΘΕΣΗ ΒΕΝΙΟΣ κατά ΕΛΛΑΔΑΣ. (Προσφυγή αριθ. 33055/08) ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΘΕΣΗ ΒΕΝΙΟΣ κατά ΕΛΛΑΔΑΣ (Προσφυγή αριθ. 33055/08) ΑΠΟΦΑΣΗ Στρασβούργο, 5 Ιουλίου 2011 Η παρούσα απόφαση θα καταστεί οριστική σύμφωνα με τους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έκθεση αυτοψίας στις νοσοκοµειακές µονάδες και στα αστυνοµικά κρατητήρια Ιωαννίνων σχετικά µε τη διαδικασία ακούσιου εγκλεισµού ψυχασθενών.

ΘΕΜΑ: Έκθεση αυτοψίας στις νοσοκοµειακές µονάδες και στα αστυνοµικά κρατητήρια Ιωαννίνων σχετικά µε τη διαδικασία ακούσιου εγκλεισµού ψυχασθενών. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέτασε αναφορά (αρ. πρωτ. 20051/19.11.03) που αφορούσε στην παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων των ακούσια εγκλειοµένων ψυχασθενών λόγω ανεπαρκούς οργάνωσης υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέµα: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: ρ. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6)

ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6) ΚΥΚΛΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6) (Υποθέσεις: 17005/2003, 10873/99) ΘΕΜΑ: ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΝΑΩΝ ΒΟΗΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς τον Ειδικό Γραµµατέα Σωφρονιστικής Πολιτικής Υπουργείο ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωµάτων

Προς τον Ειδικό Γραµµατέα Σωφρονιστικής Πολιτικής Υπουργείο ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωµάτων Βοηθοί Συνήγοροι του Πολίτη: Βασίλης Καρύδης Γιάννης Σακέλλης Ειδικοί Επιστήµονες: Ειρήνη Κυριακάκη Φωτεινή Παντελίδου Αθήνα, 12.12.2011 Αρ. Φακ.: 17943/09/2.3 Προς τον Ειδικό Γραµµατέα Σωφρονιστικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Παιδιού ΠΟΡΙΣΜΑ. (ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρ. 4 6)

Κύκλος ικαιωµάτων του Παιδιού ΠΟΡΙΣΜΑ. (ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρ. 4 6) Κύκλος ικαιωµάτων του Παιδιού ΠΟΡΙΣΜΑ (ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρ. 4 6) Θέµα: οµές προστασίας και φιλοξενίας παιδιών και εφήβων µε ψυχικές διαταραχές Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. εγγράφου: 6692/06/2.7 Ειδικοί Επιστήµονες: Μαυροµάτη Ελευθερία, Φιλιππάκη άφνη. Ηµεροµηνία: 01.06.11. Προς:

Αρ. πρωτ. εγγράφου: 6692/06/2.7 Ειδικοί Επιστήµονες: Μαυροµάτη Ελευθερία, Φιλιππάκη άφνη. Ηµεροµηνία: 01.06.11. Προς: Αρ. πρωτ. εγγράφου: 6692/06/2.7 Ειδικοί Επιστήµονες: Μαυροµάτη Ελευθερία, Φιλιππάκη άφνη Ηµεροµηνία: 01.06.11 Προς: 1)Αξιότιµο κύριο ήµαρχο ήµου Κω Ακτή Κουντουριώτη Τ.Κ. 85300 Κως 2)4 η Εφορεία Βυζαντινών

Διαβάστε περισσότερα

Έξοδα κηδείας αποτέφρωση διάθεση του σώµατος µετά θάνατον ελεύθερη ανάπτυξη προσωπικότητας άρθρο 5 παρ. 1 Σ άρθρο 32 Α.Ν.

Έξοδα κηδείας αποτέφρωση διάθεση του σώµατος µετά θάνατον ελεύθερη ανάπτυξη προσωπικότητας άρθρο 5 παρ. 1 Σ άρθρο 32 Α.Ν. ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: ****/2003 Καταβολή από το ΙΚΑ εξόδων κηδείας που ολοκληρώνεται µε αποτέφρωση Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Μαρία Μητροσύλη Ειδική Επιστήµονας: Κωνσταντίνα Πρεβεζάνου Λέξεις-

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ (Ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 3 5) Άρνηση χορήγησης στοιχείων σχετικών µε την αποκατάσταση της βλάβης του οδοστρώµατος κατόπιν θανατηφόρου

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήμονας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (ΚΕ.Π.Α.)

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (ΚΕ.Π.Α.) ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Νόµος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις», παρ. 5 άρθρου 3) ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (ΚΕ.Π.Α.) Συνήγορος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών Απώλεια ασφαλιστικών δικαιωμάτων με υπαιτιότητα της διοίκησης ΥΓΕΙΑ Λειτουργία μονάδων υγείας Ειδικά θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ********

Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ******** Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ******** ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ 10187 Αθήνα ΘΕΜΑ: «Άρνηση εγγραφής µέλους στον Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΜΑΛΑΝ ΡΙΝΟΥ την 17 Μαρτίου 2005

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΜΑΛΑΝ ΡΙΝΟΥ την 17 Μαρτίου 2005 ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΜΑΛΑΝ ΡΙΝΟΥ την 17 Μαρτίου 2005 Ο Συνήγορος του Πολίτη, κατόπιν οµαδικών και ατοµικών αναφορών κρατουµένων σχετικά µε τις συνθήκες κράτησης και την άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 3/2014

Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 3/2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 16-06-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3761/16-06-2014 Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 3/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Πρωτ.: 156952/21310/2013 Χειριστές: Μαρία Βουτσίνου Ελένη Κουτρούµπα Έλενα Μάρκου Χρύσα Χατζή

Αριθµ. Πρωτ.: 156952/21310/2013 Χειριστές: Μαρία Βουτσίνου Ελένη Κουτρούµπα Έλενα Μάρκου Χρύσα Χατζή 29 Μαίου 2013 Αριθµ. Πρωτ.: 156952/21310/2013 Χειριστές: Μαρία Βουτσίνου Ελένη Κουτρούµπα Έλενα Μάρκου Χρύσα Χατζή Προς Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνοµίας /νση Αλλοδαπών Π.Κανελλοπούλου 4 10177 Αθήνα ΓΑ Α /νση

Διαβάστε περισσότερα

11 Αυγούστου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: ******/*****/2010 Ειδ. Επιστήµονας: Μαρία Μπλιάτη

11 Αυγούστου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: ******/*****/2010 Ειδ. Επιστήµονας: Μαρία Μπλιάτη 11 Αυγούστου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: ******/*****/2010 Ειδ. Επιστήµονας: Μαρία Μπλιάτη Κύριο Μιχάλη Κοντογιάννη Ειδικό Γραµµατέα ΠΕ και Ε Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας, ια βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Μπιτούνης, Βικτωρία Μερτικοπούλου, Δηµήτριος Δανηλάτος και Ιωάννης Αυγερινός. Γραµµατέας: Ηλιάνα Κούτρα

Ιωάννης Μπιτούνης, Βικτωρία Μερτικοπούλου, Δηµήτριος Δανηλάτος και Ιωάννης Αυγερινός. Γραµµατέας: Ηλιάνα Κούτρα ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 27/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου, του κτιρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 21 η Σεπτεµβρίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Υγεία Πρόνοια 2000-2006» ικαιώµατα Ψυχικώς Πασχόντων ΜΟΝΑ Α ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ «ΨΥΧΑΡΓΩΣ Β ΦΑΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αθήνα, 29 Νοεµβρίου 2006 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. Α.Π.: οικ. 66174 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αθήνα, 29 Νοεµβρίου 2006 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. Α.Π.: οικ. 66174 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα, 29 Νοεµβρίου 2006 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Α.Π.: οικ. 66174 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓ. & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ TMHMA ΟΡΓ & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ Προς: Περιφέρειες της Χώρας. 1. Δ/νσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία Πρόνοια 2000-2006» ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Παιδιού

Κύκλος ικαιωµάτων του Παιδιού Κύκλος ικαιωµάτων του Παιδιού ΠΟΡΙΣΜΑ Άρθρο 103, παρ.9 του Συντάγµατος, Νόµος 3094/2003 (ΦΕΚ Α 10/22.01.2003) Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 4, Παράγραφος 6 ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΥΝΟ ΕΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία Πρόνοια 2000-2006» ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευθύνη για βλάβη της υγείας ασθενούς από πλημμελή ιατρική πράξη, στο νοσοκομείο «****».

ΘΕΜΑ: Ευθύνη για βλάβη της υγείας ασθενούς από πλημμελή ιατρική πράξη, στο νοσοκομείο «****». 20/02/2006 Αριθμ. Πρωτ. ****/2005 Ειδικός Επιστήμονας: Αρσενοπούλου Ιωάννα Τηλ.: 210-***** Προς: 1. Υπουργό Υγείας, κύριο Δημήτρη Αβραμόπουλο 2. Διοικητή Νοσοκομείου «****» ΠΟΡΙΣΜΑ ΘΕΜΑ: Ευθύνη για βλάβη

Διαβάστε περισσότερα