Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%."

Transcript

1 Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (αριθ. Πρωτ / διακήρυξης) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 118/2007, ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2004/18/ΕΚ ΚΑΙ ΤΟ Π.Δ. 60/2007 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.5: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ταξινόμηση κατά CPV: : Υπηρεσίες πληροφορικής και συναφείς υπηρεσίες : Εκπαιδευτικό λογισμικό Προϋπολογισθείσα δαπάνη: ,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 19% ,00 Ευρώ. (Σύνολο: ,00 Ευρώ) Μέρος του Έργου που δεν θα ολοκληρωθεί εντός του 2009 θα χρηματοδοτηθεί από Εθνικούς Πόρους. Χρονική διάρκεια του Έργου: Ο χρόνος υλοποίησης του Έργου ορίζεται σε 12 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης ΑΘΗΝΑ, Δεκέμβριος 2008

2 Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γενικός Διευθυντής της Σ.Ε.Υ.Υ.Ο. έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του N.2362/1995 (ΦΕΚ Α 247) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως εν προκειμένω και σύμφωνα με την φύση του έργου και τη νομική μορφή του φορέα δύνανται να ισχύουν αναλογικά ή συμπληρωματικά. 2. Τις διατάξεις του N.2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1995) «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως εν προκειμένω και σύμφωνα με την φύση του έργου και τη νομική μορφή του φορέα δύνανται να ισχύουν αναλογικά ή συμπληρωματικά. 3. Τις διατάξεις του N.2522/1977 (ΦΕΚ Α 178) «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ» 4. Το Ν. 2343/95 (ΦΕΚ Α 211/ ) «Αναδιοργάνωση υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει σήμερα 5. Το Ν. 1642/86 «Για την εφαρμογή του Φ.Π.Α.» 6. Το Ν. 3336/05 άρθρο 12 (ΦΕΚ 96 Α ), σχετικά με την αύξηση των συντελεστών Φ.Π.Α. από 1 ης Απριλίου Το Ν. 2198/94 άρθρ. 24 «Παρακράτηση φόρου εισοδήματος» 8. Τις διατάξεις του N.2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/ ) «Διαχείριση, Παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις». 9. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του N.2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α/ ), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 10. Το N.3021/02 «Περιορισμοί στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων με πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συμμετέχουν σε επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης και άλλες διατάξεις». 11. Το Ν.2741/99, άρθρο 8, «Κρατικές προμήθειες». 12. Το Ν.2328/95, άρθρο 15, «Ονομαστικοποίηση μετοχών». 13. Το Ν.3060/2002, Άρθρο 2, «Έλεγχος νομιμότητας συμβάσεων προμηθειών, παροχής υπηρεσιών και δημοσίων έργων». 14. Τον Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α / ), «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ Α 279/ ), Τροποποίηση του ν. 3310/2005 "Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων" 15. Το Ν.Δ. 496/74 «Λογιστικό Ν.Π.Δ.Δ.» 16. Το ΠΔ 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΚΠΔ) της 10ης Σεπτεμβρίου Τις διατάξεις του ΠΔ 60/07 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου Το ΠΔ 346/98 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τις Δημόσιες Συμβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ της 18ης Σεπτεμβρίου 1992 όπως αυτή ισχύει σήμερα» ως προς τα άρθρα 35, παρ. 1 και άρθρο Το ΠΔ 82/96 «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα». 20. Τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31 ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών και την εγκύκλιο 14873/395/ προς εφαρμογή από τις αναθέτουσες αρχές που ανήκουν στο κράτος, την τοπική αυτοδιοίκηση όλων των βαθμίδων και τα ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, πλην εκείνων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών. 21. Τον Κανονισμό 1422/2007 της Επιτροπής για την τροποποίηση των Οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2 / 213

3 22. Τους Κανονισμούς αριθμ. 1564/ και αριθμ. 2083/ , τις οδηγίες 2005/51/ΕΚ/ και 2005/75/ΕΚ/ οι οποίες τροποποιούν την Οδηγία 2004/18/ΕΚ/ Την αριθμ /6509/0094/ απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών «Ειιδκός Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης Σ.Ε.Υ.Υ.Ο.» όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει 24. Την Π1/2830/ Απόφαση των Υφυπουργών Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1093/Β/ ) με θέμα «Εξαίρεση από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (ΕΠΠ)» ειδών πληροφορικής που εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας». 25. Την Υπουργική Απόφαση της (ΦΕΚ 1673 της ), «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005». 26. Την απόφαση ένταξης του έργου με αριθμό ΟΠΣ της ΚτΠ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ» με αρ. Πρωτοκόλλου /ΚτΠ11354-Β/ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Ανοικτό Δημόσιο Διεθνή Διαγωνισμό σε Ευρώ στο πλαίσιο για του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠ.ΟΙ.Ο.», με κωδ. ΟΠΣ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 1. Αναθέτουσα Αρχή: Σχολή Επιμόρφωσης Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών (Σ.Ε.Υ.Υ.Ο.) η έδρα της οποίας υφίσταται επί της συμβολής των οδών Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης, στο Μοσχάτο Αττικής, ΤΚ 18346, (τηλέφωνο επικοινωνίας: , φαξ: , e mail: 2. Προϋπολογισμός του έργου χρηματοδότηση: Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα εννιά χιλιάδων Ευρώ ( ,00 ), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 19% (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: ,00, ΦΠΑ: ,00 ). Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας», στο πλαίσιο του Γ' ΚΠΣ, σε ποσοστό 80% από το ΕΚΤ και 20% από Εθνικούς Πόρους. Οι δαπάνες του έργου θα βαρύνουν το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Σχολής Επιμόρφωσης Υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (ΣΕΥΥΟ), ΣΑΕ 051/3. Μέρος του Έργου που δεν θα ολοκληρωθεί εντός του 2009 θα χρηματοδοτηθεί από Εθνικούς Πόρους. 3. Περιγραφή του αντικειμένου του Έργου: Αντικείμενο του έργου αποτελεί: 1. Η ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού τηλεκπαίδευσης διάρκειας 600 διδακτικών ωρών, με χρήση σχετικών εργαλείων αξιοποιώντας κατάλληλες μεθοδολογίες εκπαίδευσης ενηλίκων. 2. Η Ανάπτυξη και προμήθεια Πληροφοριακού Συστήματος για τη Διαχείριση των Εκπαιδευτικών Ενεργειών της Σ.Ε.Υ.Υ.Ο. (Πληροφοριακό Σύστημα Τηλεκπαίδευσης). Το Πληροφοριακό Σύστημα θα περιλαμβάνει πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης, εργαλεία ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού και λοιπό υποστηρικτικό λογισμικό για την παρακολούθηση των διαδικασιών καθώς και τον απαραίτητο εξοπλισμό για τη λειτουργία του. Το σύστημα θα κληθεί να υποστηρίξει το σύνολο των λειτουργικών και επιχειρησιακών αναγκών της Σχολής, όπως αυτές προσδιορίζονται από το οργανόγραμμά της και την επιχειρησιακή της λειτουργία. Το Πληροφοριακό σύστημα και το σύνολο των παρεχόμενων από αυτό λειτουργιών θα παρέχεται μέσω εφαρμογής δημοσίευσης/προβολής λειτουργιών & περιεχομένου, η οποία θα έχει τη μορφή δικτυακής πύλης εκπαίδευσης (portal). Με αυτόν τον τρόπο θα προσφέρεται πρόσβαση και χρήση του συνόλου των λειτουργιών για το σύνολο των χρηστών, παρέχοντας παράλληλα δυνατότητες διαφοροποίησης των διεπαφών χρήσης, ανάλογα με τις ανάγκες των χρηστών. Το πληροφοριακό σύστημα θα χρησιμοποιήσει τις δικτυακές υποδομές της Γ.Γ.Π.Σ. 4. Τόπος Παράδοσης του Έργου Το έργο και οι υπηρεσίες του αναδόχου θα παρέχονται στην Σ.Ε.Υ.Υ.Ο., στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής. 3 / 213

4 5. Εναλλακτικές προσφορές αντιπροσφορές μερικής υποβολή προσφορών Εναλλακτικές προσφορές, αντιπροσφορές και υποβολή προσφορών για μέρος του έργου δεν γίνονται δεκτές. 6. Χρόνος υλοποίησης του έργου Το έργο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 7. Δημοσίευση της προκήρυξης Περίληψη της προκήρυξης θα δημοσιευτεί: στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο «Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και σε τρεις (3) οικονομικές εφημερίδες: α. «ΕΞΠΡΕΣ» β. «ΚΕΡΔΟΣ» γ. «ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ» με ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων της ΣΕΥΥΟ Αντίγραφο της προκήρυξης έχει σταλεί στα οικεία Επιμελητήρια και στον Ελληνικό Οργανισμό Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.). Τα έξοδα δημοσίευσης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων βαρύνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ στον ελληνικό τύπο (οικονομικές εφημερίδες) βαρύνουν το Δημόσιο. 8. Διάθεση της προκήρυξης Αντίγραφα της διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και τις ώρες , από το Γραφείο Διοίκησης της Σ.Ε.Υ.Υ.Ο., Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης, Τ.Κ , Μοσχάτο (τηλέφωνο επικοινωνίας: , φαξ: , e mail: και από τον ιστοτόπο της Σ.Ε.Υ.Υ.Ο. 9. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν από τους συμμετέχοντες ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους στο Γραφείο Διοίκησης της Σ.Ε.Υ.Υ.Ο. (Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης, Τ.Κ , Μοσχάτο), μέχρι την 16/2/2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα π.μ. Επίσης οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην ίδια Υπηρεσία και ταχυδρομική διεύθυνση. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στο Πρωτόκολλο της Σ.Ε.Υ.Υ.Ο. μέχρι την προηγουμένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Οι προσφορές και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στη διακήρυξη. 10. Χρόνος και τόπος της αποσφράγισης των προσφορών Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού που θα ορισθεί αρμοδίως (Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης, Τ.Κ , Μοσχάτο), την 16/2/2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα π.μ. Στην αποσφράγιση των προσφορών μπορεί να παρίστανται οι συμμετέχοντες ή οι νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους. 11. Εγγυήσεις συμμετοχής Με την υποβολή των προσφορών απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού, η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης του Έργου, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%. 12. Νομική μορφή των διαγωνιζομένων δικαίωμα συμμετοχής 4 / 213

5 Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, ενώσεις ή/και κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Κράτους - Μέλους της ΕΕ, του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου (E.O.X), όπως και χωρών που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε) και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ και του (E.O.X) και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε). 13. Ισχύς των προσφορών Οι προσφορές στο σύνολό τους, ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για 240 ημέρες από την επόμενη μέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, δηλ. μέχρι τις 14/10/2009, προθεσμίας υπολογιζόμενης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 118/07. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 14. Κριτήρια ανάθεσης Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία. 15. Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία Ο τρόπος πληρωμής του αναδόχου καθορίζεται στη διακήρυξη. 16. Πληροφορίες Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και τις ώρες , από το Γραφείο Διοίκησης της Σ.Ε.Υ.Υ.Ο., Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης, Τ.Κ , Μοσχάτο. (τηλέφωνο επικοινωνίας: , φαξ: , e mail: και από τον ιστοτόπο της Σ.Ε.Υ.Υ.Ο. Formatted: Greek Μοσχάτο, 17/12/2008 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α.Α. ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ 5 / 213

6 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 6 / 213

7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Μέρος Α: Περιβάλλον & αντικείμενο του έργου 11 Α.1 Συνοπτικά στοιχεία του έργου 11 Α.2 Συνοπτικά στοιχεία του υπό ανάθεση έργου 14 A.2.1 Συνοπτική Περιγραφή Έργου 14 Α.2.2 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 14 Α.2.3 Στόχοι του Έργου 14 Α.2.4 Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας 15 Α.2.5 Σκοπός Σ.Ε.Υ.Υ.Ο. 15 Α.2.6 Οργανωτική δομή και στελέχωση της Αναθέτουσας Αρχής 16 Α.3 Περιβάλλον του έργου 17 Α.3.1 Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ) 17 Α.3.2 Συνοπτική παρουσίαση της Γ.Γ.Π.Σ. 17 A.3.3 Πληροφοριακή υποδομή Γ.Γ.Π.Σ. 18 A.3.4 Data Center Γ.Γ.Π.Σ. 18 A.3.5 Εσωτερικό Δίκτυο Γ.Γ.Π.Σ. 20 A.3.6 Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ 21 Α.4 Αντικείμενο του έργου 23 Α.4.1 Συνοπτική περιγραφή 23 A.4.2 Πλαίσιο Απαιτήσεων Σύντομη Περιγραφή 24 A.4.3 Αρχιτεκτονική 31 A.4.4 Υποστηριζόμενες λειτουργίες πληροφοριακού συστήματος 34 A.4.5 Υλικοτεχνική Υποδομή 65 A.4.6 Διαλειτουργικότητα 67 A.4.7 Ασφάλεια 69 A.4.8 Συμφωνία Επιπέδου Παρεχόμενων Υπηρεσιών SLA 69 A.4.9 Εκπαίδευση 77 Α.5 Φάσεις υλοποίησης 83 A.5.1 ΦΑΣΗ Α: Μελέτη Εφαρμογής 83 A.5.2 ΦΑΣΗ Β: Εγκατάσταση Προσαρμογή Παραμετροποίηση Εξοπλισμού και 86 έτοιμων εφαρμογών πληροφοριακών συστημάτων A.5.3 ΦΑΣΗ Γ: Δοκιμαστική Λειτουργία Σταδιακή Εισαγωγή των όρων του 88 Εγγυημένου Επιπέδου Διαθεσιμότητας A.5.4 ΦΑΣΗ Δ: Λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος Πλήρης εφαρμογή των όρων 88 του Εγγυημένου Επιπέδου Διαθεσιμότητας A.5.5 ΦΑΣΗ Ε: Εκπαίδευση 89 A.5.6 ΦΑΣΗ ΣΤ: Ανάπτυξη Τίτλων Προγραμμάτων Τηλεκπαίδευσης 91 A.5.7 Περίοδος Εγγύησης και Συντήρησης (ΠΕΣ) 91 Α.6 Μεθοδολογία υλοποίησης 94 A.6.1 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 96 A.6.2 Ομάδα Έργου / Σχήμα Διοίκησης Έργου 96 7 / 213

8 Μέρος Β: Γενικοί και ειδικοί όροι διαγωνισμού 104 Β.1 Γενικές πληροφορίες 104 B.1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού 104 B.1.2 Προϋπολογισμός του Έργου 104 B.1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 104 B.1.4 Θεσμικό Πλαίσιο Διαγωνισμού 104 B.1.5 Ημερομηνία αποστολής της Διακήρυξης 106 B.1.6 Τόπος και χρόνος υποβολής Προσφορών 107 B.1.7 Τρόπος Λήψης Εγγράφων Διαγωνισμού - Προθεσμία Λήψης των Τευχών του 107 Διαγωνισμού B.1.8 Παροχή Διευκρινίσεων επί της Προκήρυξης 108 Β.2 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό 109 Β.3 Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής 110 Β.4 Δικαιολογητικά συμμετοχής 115 B.4.1 Περιγραφή Δικαιολογητικών 115 B.4.2 Διευκρινίσεις επί δικαιολογητικών 118 B.4.3 Λόγοι αποκλεισμού υποψηφίων 118 Β.5 Υποβολή φακέλου προσφοράς/ περιεχόμενο 120 Β.6 Εναλλακτικές προσφορές 123 Β.7 Ισχύς των προσφορών 123 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ΑΡΘΡΟ 14 Τιμές προσφορών - νόμισμα 124 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ΑΡΘΡΟ 15 Τεχνική προσφορά 125 B.9.1 Περιεχόμενα Τεχνικής Προσφοράς 125 B.9.2 Τεχνικές απαιτήσεις Πίνακας Συμμόρφωσης 127 B.9.3 Demo Εκπαιδευτικού υλικού 128 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ΑΡΘΡΟ 16 Οικονομική προσφορά 129 Β.11 Αξιολόγηση των προσφορών 129 Β.11.1 Έλεγχος Πληρότητας δικαιολογητικών συμμετοχής 129 B.11.2 Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς - Κριτήρια 130 B.11.3 Βαθμολογία και κατάταξη Τεχνικών Προσφορών 134 B.11.4 Αξιολόγηση οικονομικής προσφοράς 134 B.11.5 Διαμόρφωση συγκριτικού κόστους προσφοράς 135 B.11.6 Τελική Κατάταξη 135 B.11.7 Έλεγχος καταλληλότητας αναδόχου 136 B.11.8 Κυρώσεις Προμηθευτή 139 Β.12 Διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού 139 Β.13 Διοικητικές προσφυγές ενστάσεις 139 Β.14 Αποτελέσματα διαγωνισμού κατακύρωση 142 Β.15 Κατάριτση και υπογραφή της σύμβασης 142 Β.16 Πνευματικά δικαιώματα 143 Β.17 Όροι και τρόπος πληρωμής κρατήσεις 143 Β.18 Εγγυήσεις Εγγυητικές επιστολές 144 Formatted: Greek Deleted: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ΑΡΘΡΟ 14 8 / 213

9 B.18.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 144 B.18.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 144 B.18.3 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας 145 B.18.4 Όροι εγγυητικών επιστολών 145 Β.19 Εκτελωνισμός φόροι δασμοί 145 Β.20 Έλεγχος και παρακολούθηση ορθής εκτέλεσης Επιτροπή Παρακολούθησης και 146 Παραλαβής Έργου Β.21 Περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας 146 Β.22 Ποινικές ρήτρες εκπτώσεις 146 Β.23 Εκχώρηση μεταβίβαση 147 Β.24 Λύση καταγγελία της σύμβασης Έκπτωση αναδόχου 147 Β.25 Τροποποίηση της σύμβασης 149 Β.26 Εφαρμοστέο δίκαιο 149 Β.27 Ματαίωση επανάληψη διαγωνισμού 150 Β.28 Λοιπές υποχρεώσεις αναδόχου 150 Β.29 Εμπιστευτικότητα 151 Μέρος C: Παραρτήματα 152 C.1 Παράρτημα I Πίνακες συμμόρφωσης 152 C.1.1 Μελέτη Εφαρμογής 153 C.1.2 Εξοπλισμός 154 C.1.3 Εγκατάσταση Προσαρμογή Παραμετροποίηση Εξοπλισμού και έτοιμων 154 εφαρμογών πληροφοριακών συστημάτων C.1.4 Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (relational database management system 193 RDBMS) C.1.5 Απαιτήσεις για την υλοποίηση του Συστήματος Παρακολούθησης Επιπέδου 195 Συμφωνίας Υπηρεσιών C.1.6 Εκπαίδευση 196 C.1.7 Περίοδος Εγγύησης και Συντήρησης 197 C.1.8 Διαλειτουργικότητα 197 C.1.9 Ασφάλεια 197 C.1.10 Ανάπτυξη τίτλων προγραμμάτων τηλεκπαίδευσης 198 C.1.11 Μεθοδολογία Υλοποίησης Έργου 202 C.2 Παράρτημα ΙΙ Πίνακες οικονομικής προσφοράς 205 C.2.1 Σύστημα Διαχείρισης Ενεργειών Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΕΑΑΔ) 205 C.2.2 Λοιπά Συστήματα & κόστη 206 C.2.3 Μελέτη Εφαρμογής 206 C.2.4 Εγκατάσταση Προσαρμογή Παραμετροποίηση Εξοπλισμού και έτοιμων 207 εφαρμογών πληροφοριακών συστημάτων C.2.5 Εκπαίδευση 208 C.2.6 Εκπαιδευτικό Υλικό Τηλεκπαίδευσης 208 C.2.7 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Έργου 209 C.2.8 Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Κόστους Συντήρησης / 213

10 C.3 Παράρτημα ΙΙΙ Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών 211 C.3.1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 211 C.3.2 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 212 C.4 Παράρτημα IV Πρωτογενές υλικό για την ανάπτυξη demo εκπαιδευτικού υλικού / 213

11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ταχ. Δ/νση: Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης Ταχ. Κώδικας: 18346, Μοσχάτο Πληροφορίες: Γραφείο Διοίκησης Τηλέφωνο: Fax: Ημερομηνία Αποστολής για Δημοσίευση: Ημερομηνίας Δημοσίευσης στον Ημερήσιο Τύπο: Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τόπος υποβολής προσφορών: Αποσφράγιση προσφορών: Αναθέτουσα Αρχή: Παραλαβή προκήρυξης: Είδος σύμβασης: Ταξινόμηση κατά CPV: Κριτήριο επιλογής Αναδόχου: Στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 24/12/2008 2/1/2009 Στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων: 2/1/ /2/2009, Δευτέρα, ώρα Ελλάδος:11.00 πμ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης, ΜΟΣΧΑΤΟ 16/2/2009, Δευτέρα, ώρα Ελλάδος:11.00 πμ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης 18346, Μοσχάτο Τηλ: Fax: Κατηγορία 24: Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης : Υπηρεσίες πληροφορικής και συναφείς υπηρεσίες : Εκπαιδευτικό λογισμικό Πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά 11 / 213

12 Συντομογραφίες Έργου ΕΕ ΕΕΕΚ ΕΟΧ ΕΠ ΚτΠ ΕΥΔ ΚτΠ ΚΠΣ ΝΠΔΔ ΝΠΙΔ ΣΑΕ ΤΠΕ ΠΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων / επίσημο έντυπο όπου δημοσιεύεται η Νομοθεσία, καθώς και διοικητικές πράξεις, ανακοινώσεις, προκηρύξεις κλπ, που έχουν νομικές ή άλλες δεσμεύσεις για τα κράτη μέλη ή αυτούς που αφορούν. Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης/ πακέτο εθνικών προγραμμάτων κοινοτικού ενδιαφέροντος (για την Ελλάδα) Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο Συλλογική Απόφαση Έργου Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Το Πληροφοριακό Σύστημα για τη Διαχείριση των Εκπαιδευτικών Ενεργειών της Σ.Ε.Υ.Υ.Ο. το οποίο αποτελεί μέρος του αντικειμένου του παρόντος διαγωνισμού 12 / 213

13 Ορισμοί Ανάδοχος Αναθέτουσα Αρχή Αντίκλητος Διακήρυξη Επίσημη γλώσσα του Διαγωνισμού και της Σύμβασης Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού ή Επιτροπή Αξιολόγησης Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) Έργο Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει τη Σύμβαση και θα υλοποιήσει το σύνολο του Έργου. Η Σ.Ε.Υ.Υ.Ο. η οποία θα υπογράψει με τον Ανάδοχο τη Σύμβαση για την εκτέλεση του Έργου. Το πρόσωπο που ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν. Το παρόν έγγραφο που εκδίδεται για τους ενδιαφερόμενους/ υποψηφίους διαγωνιζόμενους από την Αναθέτουσα Αρχή και περιέχει την περιγραφή του αντικειμένου και τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες διενεργείται ο Διαγωνισμός. Επίσημη γλώσσα της Σύμβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα Διακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς και η/οι Σύμβαση/εις είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές των διαγωνιζομένων που θα υποβληθούν θα είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα, εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια/ εγχειρίδια που μπορεί να είναι στην αγγλική γλώσσα. Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο θα συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό και το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της διοίκησης. Ομάδα προσώπων, ορισμένη από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία έχει την ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύμβασης από τον Ανάδοχο και την παραλαβή των Παραδοτέων του Έργου. Το σύνολο του υπό ανάθεση Έργου. Προϋπολογισμός Έργου Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή δαπάνη για την υλοποίηση του Έργου (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Σύμβαση Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για το σύνολο του Έργου, δηλαδή μεταξύ της Σ.Ε.Υ.Υ.Ο. ως Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου του Έργου που θα επιλεγεί. Συμβατικά τεύχη Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος: α. τη Σύμβαση, Α. τη Διακήρυξη, γ. την Προσφορά του Αναδόχου. Συμβατικό Τίμημα Το συνολικό τίμημα της Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Φορέας Λειτουργίας Σ.Ε.Υ.Υ.Ο. Φορέας Υλοποίησης Σ.Ε.Υ.Υ.Ο. Ενέργειες Ανάπτυξης Παρεχόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα από τη ΣΕΥΥΟ Ανθρώπινου Δυναμικού 13 / 213

14 ΑΡΘΡΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ Συνοπτική Περιγραφή Έργου Αντικείμενο του έργου αποτελεί: 1. Η ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού τηλεκπαίδευσης διάρκειας 600 διδακτικών ωρών, με χρήση σχετικών εργαλείων αξιοποιώντας κατάλληλες μεθοδολογίες εκπαίδευσης ενηλίκων. 2. Η Ανάπτυξη και προμήθεια Πληροφοριακού Συστήματος για τη Διαχείριση των Εκπαιδευτικών Ενεργειών της Σ.Ε.Υ.Υ.Ο. (Πληροφοριακό Σύστημα Τηλεκπαίδευσης). Το Πληροφοριακό Σύστημα θα περιλαμβάνει πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης, εργαλεία ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού και λοιπό υποστηρικτικό λογισμικό για την παρακολούθηση των διαδικασιών καθώς και τον απαραίτητο εξοπλισμό για τη λειτουργία του. Το σύστημα θα κληθεί να υποστηρίξει το σύνολο των λειτουργικών και επιχειρησιακών αναγκών της Σχολής, όπως αυτές προσδιορίζονται από το οργανόγραμμά της και την επιχειρησιακή της λειτουργία. Το Πληροφοριακό σύστημα και το σύνολο των παρεχόμενων από αυτό λειτουργιών θα παρέχεται μέσω εφαρμογής δημοσίευσης/προβολής λειτουργιών & περιεχομένου, η οποία θα έχει τη μορφή δικτυακής πύλης εκπαίδευσης (portal). Με αυτόν τον τρόπο θα προσφέρεται πρόσβαση και χρήση του συνόλου των λειτουργιών για το σύνολο των χρηστών, παρέχοντας παράλληλα δυνατότητες διαφοροποίησης των διεπαφών χρήσης, ανάλογα με τις ανάγκες των χρηστών. Το πληροφοριακό σύστημα θα χρησιμοποιήσει τις δικτυακές υποδομές της Γ.Γ.Π.Σ. Εκτενής ανάλυση του αντικειμένου του έργου βρίσκεται στην παρ. ΑΡΘΡΟ 4. «Αντικείμενο του έργου» Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (Σ.Ε.Υ.Υ.Ο.) ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Κ. ΠΟΛΗ: ΧΑΝΔΡΗ 1 & ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΣΧΑΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: FAX: website: Στόχοι του Έργου Η στοχοθεσία του έργου διακρίνεται σε δύο επίπεδα: 14 / 213

15 Ως άμεσος, βραχυπρόθεσμος στόχος θεωρείται η παροχή δυνατότητας προς τη ΣΕΥΥΟ να παρέχει ολοκληρωμένες ενέργειες αναβάθμισης ανθρώπινου δυναμικού του Υπ.Οι.Ο. αξιοποιώντας σύγχρονες μεθόδους τηλεκπαίδευσης (e-learning), προωθώντας την ηλεκτρονική μάθηση σε σχέση με την παραδοσιακή εκπαίδευση που ήταν διαθέσιμη μέχρι σήμερα και ενισχύοντας την περαιτέρω αποκέντρωση του εκπαιδευτικού της έργου. Ως μεσο-μακροπρόθεσμος στόχος θεωρείται η ανάπτυξη του δυναμικού της ΣΕΥΥΟ ως προς την ικανότητά της να υποστηρίζει παροχή εκπαίδευσης μέσω τηλεκπαίδευσης, με μεταφορά και αξιοποίηση της τεχνογνωσίας του Αναδόχου και η δυνατότητά της να βελτιώσει και να ενισχύει μελλοντικά την υποδομή της (πληροφοριακά συστήματα και εκπαιδευτικό υλικό) αναφορικά με την τηλεκπαίδευση. Η επίτευξη του βραχυπρόθεσμου στόχου επιτυγχάνει παράλληλα και την εκπαίδευση των χρηστών των νέων ΟΠΣ του Υπ.Οι.Ο Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας Ως κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας για το προκηρυσσόμενο πληροφοριακό σύστημα κρίνονται οι ακόλουθοι: Η επιτυχής και έγκαιρη υλοποίηση των νέων και βελτιωμένων Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπ.Οι.Ο., έτσι ώστε να παραδοθεί έγκαιρα το υλικό αναφοράς (πχ. εγχειρίδια χρήσης των νέων ΟΠΣ) στο οποίο θα βασιστεί η ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού Η επιτυχής και έγκαιρη ολοκλήρωση της εκπαίδευσης των εκπαιδευτών των νέων Ο.Π.Σ. του Υπ.Οι.Ο., των οποίων ο ρόλος θα είναι καθοριστικός για τη κατάρτιση των τελικών χρηστών Η τυποποίηση (αυτοματοποίηση) των επιχειρησιακών διαδικασιών (όπου αυτή είναι δυνατή), καθότι απαιτείται στενή και συντονισμένη συνεργασία μεταξύ του αναδόχου του έργου της Σ.Ε.Υ.Υ.Ο., των εκπαιδευτών των νέων Ο.Π.Σ. και της Σ.Ε.Υ.Υ.Ο. Ο παράγοντας αυτός είναι ιδιαίτερα κρίσιμος λόγω των περιορισμένων χρονικών πλαισίων που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών κατάρτισης Σκοπός Σ.Ε.Υ.Υ.Ο. Η Σχολή Επιμόρφωσης Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών (Σ.Ε.Υ.Υ.Ο.) ιδρύθηκε το 1995, με το νόμο 2343 (ΦΕΚ 211Α ), και άρχισε να λειτουργεί τον Ιούλιο του Είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, εποπτευόμενο από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών. Η αποστολή της, όπως ορίζεται στον ιδρυτικό της νόμο, είναι: Η έρευνα και η μελέτη των εκπαιδευτικών αναγκών του Υπουργείου Οικονομικών και των νομικών προσώπων που εποπτεύονται από αυτό, σε συνεργασία με τη Μονάδα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και 15 / 213

16 Ανάλυσης και τις άλλες αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, ως και η κατάρτιση σχετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 1. Η επαγγελματική κατάρτιση, εκπαίδευση και επιμόρφωση των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών και των εποπτευόμενων από αυτό νομικών προσώπων, με στόχο την ποιοτική ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών και την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου. 2. Η ενημέρωση και κατάρτιση στελεχών των παραγωγικών και επαγγελματικών τάξεων ή και υπαλλήλων άλλων υπηρεσιών του δημοσίου τομέα, ως και η ενημέρωση του κοινού σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών. 3. Η εκπαίδευση υπαλλήλων από άλλες χώρες, στο πλαίσιο της δυνατότητας ανταλλαγής υπαλλήλων που εξασφαλίζεται από Κοινοτικά Προγράμματα και Διακρατικές Συμφωνίες. Η Σ.Ε.Υ.Υ.Ο. διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ όργανα διοίκησης αποτελούν, επίσης, ο Γενικός Διευθυντής, ο Διευθυντής Σπουδών και ο Προϊστάμενος του Γραφείου Διοίκησης. Οι λειτουργικές δαπάνες της Σ.Ε.Υ.Υ.Ο., καθώς και μέρος του εκπαιδευτικού της έργου χρηματοδοτούνται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, μέσω ετήσιας επιχορήγησης. Επίσης αξιοποιεί δυνατότητες χρηματοδότησης που παρέχονται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ε.Ε. μέσω των Κοινοτικών Προγραμμάτων. Η Σχολή στεγάζεται σε κτίριο του ΥΠ.ΟΙ.Ο. στο Μοσχάτο, στο οποίο καταλαμβάνει έκταση τμ και διαθέτει δέκα (10) αίθουσες για διεξαγωγή προγραμμάτων. Οι κύριες διεργασίες του συστήματος ποιότητας καθώς και οι Διαδικασίες τις οποίες ακολουθεί η Σ.Ε.Υ.Υ.Ο. σύμφωνα με το πιστοποιημένο κατά ISO 9001/2000 Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητάς παρουσιάζονται στην παρ Οργανωτική δομή και στελέχωση της Αναθέτουσας Αρχής Η Σ.Ε.Υ.Υ.Ο. διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), το οποίο είναι το ανώτατο όργανό της και αρμόδιο να αποφασίζει, πέραν των όσων προβλέπονται στον ιδρυτικό νόμο, και για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται ειδικότερα από αυτόν, στα πλαίσια των κειμένων διατάξεων. Όργανα διοίκησης αποτελούν, επίσης, ο Γενικός Διευθυντής, ο Διευθυντής Σπουδών και ο Προϊστάμενος του Γραφείου Διοίκησης. Το ανθρώπινο δυναμικό της Σ.Ε.Υ.Υ.Ο. αποτελούν σαράντα δύο (42) υπάλληλοι, κατανεμημένοι σε αντικείμενα ως εξής: Δ/νση Σπουδών: 15 (διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων) Γραφείο Διοίκησης: 25 (εκκαθάριση δαπανών, λογιστήριο, προμήθειες, θέματα προσωπικού, διοικητική και τεχνική υποστήριξη κλπ.) Επιστημονικοί Σύμβουλοι: 2 16 / 213

17 ΑΡΘΡΟ 3 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ) Για την παρακολούθηση και την παραλαβή του Έργου θα συσταθεί από την Αναθέτουσα Αρχή Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ). Η ΕΠΠΕ θα έχει τη γενική εποπτεία της πορείας των εργασιών και των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου και θα είναι αρμόδια για την έγκριση και παραλαβή όλων των παραδοτέων, με βάση τη διαδικασία παραλαβής (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ΑΡΘΡΟ 26). Η ΕΠΠΕ μπορεί επίσης, πέραν των παραλαβών, να διενεργεί απροειδοποίητους δειγματοληπτικούς ελέγχους κατά την εξέλιξη των εργασιών κάθε φάσης. Formatted: Style 10 pt, Font: (Default) Verdana Deleted: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ΑΡΘΡΟ Συνοπτική παρουσίαση της Γ.Γ.Π.Σ. Σκοπός της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών είναι η δημιουργία, ανάπτυξη και διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων που υποστηρίζουν το έργο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Η Γ.Γ.Π.Σ. αποτελείται από μία Γενική Διεύθυνση και τρεις (3) Διευθύνσεις: τη Δ/νση Εφαρμογών Η/Υ (Δ.30) τη Δ/νση Εκμετάλλευσης Συστημάτων Η/Υ (Δ.31) και τη Δ/νση Εισαγωγής & Ελέγχου Στοιχείων Η/Υ (Δ.32). Ειδικότερα η αποστολή της Γ.Γ.Π.Σ είναι: 1. Η δημιουργία, ανάπτυξη και λειτουργία Πληροφοριακών Συστημάτων που υποστηρίζουν υπηρεσίες του Υπ.ΟΙ.Ο. κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. 2. Η δημιουργία και διαχείριση βάσεων δεδομένων οικονομικών πληροφοριών που προκύπτουν από τις επί μέρους δραστηριότητες του Υπ.ΟΙ.Ο. και η συνδυαστική αξιοποίηση αυτών αντιστοίχως προς τις επί μέρους ανάγκες των υπηρεσιών του Υπ.ΟΙ.Ο. 3. Η δημιουργία, ανάπτυξη και λειτουργία Πληροφοριακών Συστημάτων που διαχειρίζονται συνδυαστικά την οικονομική πληροφορία με στόχο την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της οικονομικής πολιτικής και την παροχή συγκεντρωτικών, στατιστικών και άλλων οικονομικών πληροφοριών στην Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου για τη διαμόρφωση νέων πολιτικών. 4. Η διατήρηση και συντήρηση του λογισμικού των εφαρμογών σε ικανοποιητικό επίπεδο συνδυασμένης λειτουργίας Συστήματος ή συνδυασμένων Συστημάτων, η συντήρηση και ο εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού και η διασφάλιση ασφαλούς εφεδρείας. 5. Η δημιουργία, ανάπτυξη και διαχείριση ενιαίου πληροφοριακού δικτύου του Υπ.ΟΙ.Ο. για τη διακίνηση της οικονομικής πληροφορίας οπουδήποτε λειτουργούν υπηρεσίες του Υπ.ΟΙ.Ο. αλλά και για τη διασύνδεση του ενιαίου δικτύου του Υπ.ΟΙ.Ο. με άλλα δίκτυα δημόσιας διοίκησης, οικονομικών οργανισμών και με το Διαδίκτυο κατά τρόπο ασφαλή και ελεγχόμενο. 17 / 213

18 6. Η ασφαλής και ελεγχόμενη διαχείριση οικονομικών πληροφοριών κατά τρόπο που να εγγυάται το απρόσβλητο και απαραβίαστο των στοιχείων, το απόρρητο της φορολογικής πληροφορίας και το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων. 7. Η δημιουργία, διαχείριση και λειτουργία Πληροφοριακών συστημάτων με στόχο τη συνεχή βελτίωση της εξυπηρέτησης των φορολογούμενων. Ειδικότερα η αξιοποίηση του Διαδικτύου και των αντιστοίχων τεχνολογικών δυνατοτήτων για τη βελτίωση της πληροφόρησης και της εξυπηρέτησης των πολιτών. 8. Η παροχή τεχνικής υποστήριξης διαφόρων επιπέδων στο σύνολο των χρηστών των Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπ.ΟΙ.Ο. με στόχο την εύρυθμη αποδοτική και ασφαλή λειτουργία των Συστημάτων. 9. Η συμβολή στην αρχική και συνεχιζόμενη εκπαίδευση των υπαλλήλων του Υπ.ΟΙ.Ο. με στόχο την εκμάθηση και εξοικείωσή τους στη χρήση των νέων και αναπτυσσομένων Πληροφοριακών Συστημάτων και την εξοικείωση-χρήση νέων τεχνολογιών. 10. Η εύρυθμη λειτουργία συμπληρωματικών δραστηριοτήτων που υποστηρίζουν ή ολοκληρώνουν τους άλλους σκοπούς της Γενικής Γραμματείας όπως μαζική εισαγωγή-ψηφιοποίηση δεδομένων, προεκτύπωση μηχανογραφικών εντύπων, εμφακέλωση και μαζική αποστολή εντύπων και αποδεικτικών προς τους φορολογουμένους κ.ο.κ. 11. Ο συνεχής τεχνολογικός εκσυγχρονισμός του λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής του Υπ.ΟΙ.Ο. όχι ως αυτοσκοπός αλλά με στόχο τη συνεχή βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους φορολογούμενους, τις επιχειρήσεις και το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και την ικανοποιητική συνολική απόδοση των αντιστοίχων επενδύσεων. 12. Η συμβολή στην ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στην διαδικασία λήψης αποφάσεων αρμοδιότητας Υπ.ΟΙ.Ο. που τους αφορούν, στην εν γένει ενημέρωση των πολιτών με την αξιοποίηση της επεξεργασμένης πληροφορίας του ΥΠ.ΟΙ.Ο. και των δυνατοτήτων του Διαδικτύου Πληροφοριακή υποδομή Γ.Γ.Π.Σ. Το πληροφοριακό σύστημα που θα υλοποιήσει ο ανάδοχος θα φιλοξενείται στο κτίριο της ΓΓΠΣ και θα κάνει χρήση υποδομών που υπάρχουν σε αυτό. Ακολουθεί συνοπτική περιγραφή των υποδομών του Υπ.ΟΙ.Ο., όπως θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση παράλληλων με το παρόν Έργο δράσεων, οι οποίες θα αξιοποιηθούν από το παρόν Έργο Data Center Γ.Γ.Π.Σ. Η Γ.Γ.Π.Σ. εκμεταλλευόμενη τον κεντρικό εξοπλισμό του ΑΘΗΝΑ 2004 και τη χρηματοδότηση από το ΕΠ ΚτΠ υλοποιεί την πλήρη αναβάθμιση του Κέντρου Δεδομένων της που υποστηρίζει κυρίως τα 18 / 213

19 ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα των Δ.Ο.Υ., Τελωνείων και της Υπηρεσίας Συντάξεων και Μισθοδοσίας του Υπ.ΟΙ.Ο. κτλ. Βασικός στόχος της προσπάθειας αυτή είναι η ενίσχυση της επιχειρησιακής δυναμικότητας της Γ.Γ.Π.Σ., για την ανάπτυξη νέων συστημάτων που θα καλύψουν το σύνολο των Υπηρεσιών του Υπ.ΟΙ.Ο. Με δεδομένες τις στρατηγικές επιλογές πληροφορικής, η υποστήριξη Κέντρου Δεδομένων αποτελεί προϋπόθεση για την καλύτερη Επιχειρησιακή Υποστήριξη προς το Υπ.ΟΙ.Ο. και την ανταπόκριση στις υποχρεώσεις του έναντι των άλλων Δημοσίων Φορέων και των Πολιτών. Επιπλέον, επιδιώκεται η υψηλή διαθεσιμότητα όλων των στοιχείων, που διασφαλίζεται από τη δημιουργία disaster site. Περαιτέρω, επιδιώκεται η μείωση κόστους λειτουργίας της κεντρικής υποδομής της Γ.Γ.Π.Σ. με την αξιοποίηση νέων μεθόδων ανάπτυξης και παραγωγικής λειτουργίας. Τέλος, η αναβάθμιση του Κέντρου δεδομένων θα συμβάλλει στην αποδοτικότερη αξιοποίηση του Ανθρώπινου Δυναμικού της Γ.Γ.Π.Σ. με την υιοθέτηση τεχνολογιών αιχμής και μεθόδων που περιορίζουν εργασίες χαμηλής προστιθέμενης αξίας (π.χ. backup) και επιτρέπουν την εστίαση σε αναπτυξιακό έργο. Το Κέντρο Δεδομένων θα καλύπτει σε πρώτη φάση τις ανάγκες κεντρικής επεξεργασίας για το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογίας (TAXIS), το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνείων (ICIS), καθώς και για μία σειρά άλλων έργων (συντάξεις, μισθοδοσία, Προσωπικό, Τράπεζα νομικών πληροφοριών, Διαχ. Αποθηκών κλπ). Προκειμένου να επιτευχθεί η αναβάθμιση της επιχειρησιακής ικανότητας της κεντρικής υποδομής της Γ.Γ.Π.Σ. με αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής και συγκεκριμένα η μετάβαση από το μοντέλο της διασποράς των δεδομένων και των εφαρμογών, που υιοθετήθηκε την προηγούμενη δεκαετία, σε ένα κεντροπαγές μοντέλο, η Γ.Γ.Π.Σ. προχωράει, μέσω του εξοπλισμού που έχει παραχωρηθεί από τον ΑΘΗΝΑ 2004 και που θα προμηθευτεί από το έργο «TaxisNet: Κέντρο Διαχείρισης Δεδομένων Γ.Γ.Π.Σ.- Εξοπλισμός», στις παρακάτω ενέργειες: Αναβάθμιση του τοπικού δικτύου της Γ.Γ.Π.Σ. (υποστήριξη τουλάχιστον switched Gigabit Ethernet για όλους τους διακομιστές). Αντικατάσταση των κεντρικών OLTP RDBMS servers της Γ.Γ.Π.Σ. από νέους με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 1. υψηλή διαθεσιμότητα (επιπέδου 99,99%). Οι RDBMS διακομιστές θα λειτουργούν σε cluster δύο (2) κόμβων για την εξυπηρέτηση όλων των Βάσεων Δεδομένων. 2. συγκέντρωση υλικού (hardware consolidation). Είναι επιθυμητή η συγκέντρωση των διακομιστών Βάσεων Δεδομένων σε ανεξάρτητα τμήματα (partitions) ενός (1) ή περισσοτέρων κεντρικών μηχανών, ώστε να εξασφαλίζεται ευκολία στη διαχείριση. 3. επεκτασιμότητα. Η αρχιτεκτονική των συστημάτων πρέπει να είναι ανοικτή ώστε διευκολύνεται η συνεργασία με υλικό διαφορετικών κατασκευαστών, που θα προμηθευτεί η Γ.Γ.Π.Σ. στο μέλλον. Δημιουργία κεντρικού αποθηκευτικού χώρου δεδομένων (SAN) που θα ικανοποιεί τις ανάγκες αποθήκευσης δεδομένων των ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων που υπάρχουν ή θα υλοποιηθούν στη Γ.Γ.Π.Σ. (συνολική διαθέσιμη χωρητικότητα πάνω από 10ΤΒ). Η υποδομή 19 / 213

20 Storage Area Network (SAN) θα εξυπηρετήσει μελλοντικά σημαντικό αριθμό database servers παρέχοντας πρόσβαση σε αποθηκευτικό χώρο με υψηλή επεκτασιμότητα. Σε συνδυασμό με μονάδα λήψης αντιγράφων ασφαλείας (backup unit) θα εκτελείται συνολικό backup απευθείας από το SAN μέσα σε χρονικό παράθυρο που καλύπτει τις επιχειρησιακές ανάγκες της Γ.Γ.Π.Σ. Υποστήριξη Back-up συστήματος που θα αναλάβει το backup του συνόλου των ωφέλιμων δεδομένων που θα αποθηκεύονται στο SAN. Προμήθεια συστοιχίας Web/Application/LDAP servers, Δικτυακών συσκευών, Firewalls, IDSs, κλπ. Το λογισμικό υποδομής των database servers θα αποτελείται από τις νεότερες κατά το δυνατόν εκδόσεις, τόσο του λειτουργικού συστήματος (Unix για τους Database servers και Linux για Web/Application/LDAP servers κλπ) όσο και του ORACLE RDBMS (οι εκδόσεις της Oracle θα είναι τουλάχιστον 10g) Εσωτερικό Δίκτυο Γ.Γ.Π.Σ. Στο Σχήμα 1: Υποδομή Γ.Γ.Π.Σ. αποτυπώνεται ενδεικτικά η αρχιτεκτονική του τοπικού δικτύου της Γ.Γ.Π.Σ., που θα δημιουργηθεί από το έργο «TaxisNet:Κέντρο Διαχείρισης Δεδομένων Γ.Γ.Π.Σ.- Εξοπλισμός» και θα εξυπηρετεί το εσωτερικό δίκτυο (Intranet). Το δίκτυο αυτό εξασφαλίζει την πρόσβαση στους κεντρικούς διακομιστές όλων των Ο.Π.Σ. του Κέντρου Δεδομένων, στους χρήστες τους και συνδέεται με τα ακραία σημεία μέσω του ΣΥΖΕΥΞΙΣ. Άμεσα θα υποστηρίξει τους χρήστες των ΔΟΥ, τελωνείων, ελεγκτικών υπηρεσιών, Χημικών Υπηρεσιών και κεντρικών υπηρεσιών του Υπ.ΟΙ.Ο.. Το τοπικό δίκτυο της Γ.Γ.Π.Σ. αποτελείται από δύο modular core switches. Τα core switches συνδέονται μεταξύ τους με gigabit συνδέσεις, ανάλογα με την προτεινόμενη αρχιτεκτονική. Τα switches ορόφων διασυνδέονται με τα core switches με αρχιτεκτονική dual homing. To trunk της διασύνδεσης του stack με κάθε core switch θα πρέπει να είναι ταχύτητας τουλάχιστον 1Gbps. Για όλους τους κεντρικούς διακομιστές διατίθενται συνδέσεις τύπου τουλάχιστον Ethernet 1Gbps. Ανεξάρτητες ομάδες εξυπηρετών διαμορφώνουν ανεξάρτητες ζώνες ασφαλείας, που προστατεύονται από συστοιχίες firewalls και IDS. Η εσωτερική και εξωτερική ζώνη, που φαίνονται στο Σχήμα 1, υλοποιούνται από λογικά (virtual) ή φυσικά ανεξάρτητα firewalls. Ο φόρτος των εφαρμογών κατανέμεται στο τοπικό δίκτυο μέσω load balancers και SSL accelerators. Τα Firewalls, Load Balancers, και SSL accelerators είναι δομοστοιχεία των Core Switches. Τα IDS είναι ανεξάρτητες συσκευές. Τα δομικά στοιχεία της λύσης που έχουν διακριτό ρόλο δεν αποτελούν single point of failure (υπάρχει πλεονασμός σε όλα τα επίπεδα). Formatted: Font: Not Bold Deleted: Σχήμα 1: Υποδομή Γ.Γ.Π.Σ. Formatted: Font: Not Bold, Do not check spelling or Formatted: Font: Not Bold 20 / 213

«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις»

«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» 18/01/2006 KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY Κωδ. ΟΠΣ: Προϋπολογισμός: (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Ημερομηνία Διενέργειας: 3.546.180,00 ΗΗ-ΜΜ-200Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.» Λαγουμιτζή 40 Νέος Κόσμος 117 45 Αθήνα info@idika.gr www.idika.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Κολοβού Χριστίνα Αθήνα,././ 2010 Τηλέφωνο: 210-9282157

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» το οποίο αποτελεί το υποέργο 4 της Εγκεκριμένης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ» Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδια Δ/νση : Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Αθήνα 22-07-2011 Αρ. Πρωτ.:81363

Αρμόδια Δ/νση : Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Αθήνα 22-07-2011 Αρ. Πρωτ.:81363 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002783367 2015-05-18

15PROC002783367 2015-05-18 15PROC002783367 2015-05-18 Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το Υποέργο 4 «Προμήθεια εξοπλισμού αποθηκευτικού χώρου, υπολογιστικού και δικτυακού εξοπλισμού για την υλοποίηση κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το υποέργο 7 «Επικοινωνιακά Υλικά Προβολής και Δημοσιοποίηση της Πράξης στα ΜΜΕ» Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Υπηρεσιών Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας στους Καλλικράτειους Δήμους Αμφίκλειας-Ελάτειας, Λοκρών και Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ , ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλιμσού στο Γενικό Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002396129 2014-11-12

14PROC002396129 2014-11-12 14PROC002396129 2014-11-12 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιφερειακό Επιχειρησιακό Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ : «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 95.739,84 Διάρκεια 9 μήνες (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΑΔΑΜ: 15PROC002831054 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΑΔΑΜ: 15PROC002831054 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σύμβουλος Λογιστικής Υποστήριξης (ΣΛΥ) του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για το έργο των Δημοσίων ΙΕΚ & ΣΕΚ» ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14/10/2014 Αρ. Πρωτ. 1676/824 Κ.Α.Δ: 141349

Αθήνα, 14/10/2014 Αρ. Πρωτ. 1676/824 Κ.Α.Δ: 141349 ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ Διεύθυνση: Βασιλέως Γεωργίου Β αριθ. 5, 106 74 Αθήνα Τηλέφωνα: 210.3237-973, 210.3237-804, 210.3248-005 Fax: 210.3237-976 Email: info@bodossaki.gr / URL: www.bodossaki.gr Αθήνα, 14/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ

«ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ: ΜΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ» Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης»

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης» Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης» ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας και Πρόνοιας Δήμου Μυλοποτάμου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Μυλοποτάμου Προϋπολογισμός: 211.295,12 (χωρίς ΦΠΑ) 259.892,99 (με

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Δημιουργία κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών για τα δημόσια νοσοκομεία» στο πλαίσιο της Πράξης

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Δημιουργία κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών για τα δημόσια νοσοκομεία» στο πλαίσιο της Πράξης Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο «Δημιουργία κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών για τα δημόσια νοσοκομεία» στο πλαίσιο της Πράξης «Ένταξη Νοσοκομειακών Μονάδων στο εθνικό ακαδημαϊκό δίκτυο ΕΔΕΤ, για την

Διαβάστε περισσότερα

στο πλαίσιο του Υποέργου 3 «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ»

στο πλαίσιο του Υποέργου 3 «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ» ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Τ.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Τ. ,(,)! +,)!*$, ##%!" * )%!*$ * +,)!*$,!!",()*!!.!)!**.(. «/-!" *,"#!*»,)0(5" +$! ()!-)!"* %(+,&* $> K@ JLAFHXQ FHBCKHX @EWJBHL B:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα: ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail Πειραιώς & Κολωνού 2 104 37 Αθήνα 210 52.36.769

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002772601 2015-05-13

15PROC002772601 2015-05-13 Συγγρού83, 11745Αθήνα, τηλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.firstreception.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Ζακεστίδης Κων/νος E-mail: k.zakestidis@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για το Υποέργο 3 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΘ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ στο ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων Πειραιάς, 23 /01/2015 ΑΠ: ΕΥΣΕΔ /B/111 ΜΟΝΑΔΑ B Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου «Παροχή Υπηρεσιών για την Εφαρμογή και Λειτουργία Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης σε Δημοτικές κοινότητες (Α, Γ & Ε ) του

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα