ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΤΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΤΑ"

Transcript

1 ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Της δευτεροβάθµιας συνδικαλιστικής οργάνωσης µε την επωνυµία «Πανελλήνια Συνδικαλιστική Νοσηλευτική Οµοσπονδία του Εθνικού Συστήµατος Υγείας» (ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ), που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας, αριθµός 117 και εκπροσωπείται νοµίµως ΚΑΤΑ Της τριτοβάθµιας συνδικαλιστικής οργάνωσης µε την επωνυµία «Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δηµοσίων Υπαλλήλων» (ΑΔΕΔΥ), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Φιλελλήνων & Ψυλλά 2 και εκπροσωπείται νοµίµως Συζητείται σήµερα η από µε ΓΑΚ 91137/2013 (ΑΚΔ 11044/2013) αίτησή µας κατά του ως άνω αντιδίκου µας, για την αποδοχή της οποίας επαγόµεθα τα κάτωθι νόµιµα, βάσιµα και αληθή. Όπως αναφέρεται και στο δικόγραφο της υπό κρίση αιτήσεως, η καθής τυγχάνει τριτοβάθµια συνδικαλιστική οργάνωση, διεποµένη από τις διατάξεις του Νόµου 1264/1982 (Για τον εκδηµοκρατισµό του Συνδικαλιστικού Κινήµατος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζοµένων, ΦΕΚ Α 79/1982) και λειτουργούσα µε βάση το Καταστατικό που εγκρίθηκε ως νόµιµο δυνάµει της υπ αριθµ. 5281/2007 Απόφασης του Δικαστηρίου Σας. Όπως προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Καταστατικού της, η ΑΔΕΔΥ αποτελεί τριτοβάθµια συνδικαλιστική ένωση των δευτεροβάθµιων συνδικαλιστικών δηµοσιοϋπαλληλικών οργανώσεων της χώρας (Δηµοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ), ενώ µεταξύ των σκοπών της συγκαταλέγονται η βελτίωση, ο εκδηµοκρατισµός, ο εκσυγχρονισµός και η αναβάθµιση της λειτουργίας της κρατικής µηχανής και της Δηµόσιας Διοίκησης προς όφελος του λαού και του τόπου, καθώς και η σφυρηλάτηση της ενότητας και της συνεργασίας µεταξύ των µελών της και ο συντονισµός της δράσης τους για την διασφάλιση, την προστασία και την προαγωγή των οικονοµικών, εργασιακών, κοινωνικών, ασφαλιστικών, συνταξιοδοτικών και 1

2 γενικότερων συµφερόντων των εργαζοµένων στο Δηµόσιο και την υπεράσπισή τους απέναντι σε κάθε αυθαιρεσία της εξουσίας. Εκ των ανωτέρω καταστατικών διατάξεων καθίσταται σαφές, ότι η ΑΔΕΔΥ απευθύνεται στο σύνολο των δηµοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι απασχολούνται στο δηµόσιο, σε ΝΠΔΔ ή σε ΟΤΑ. Εξάλλου, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Καταστατικού, µέλη της ΑΔΕΔΥ γίνονται οι δευτεροβάθµιες δηµοσιοϋπαλληλικές συνδικαλιστικές οργανώσεις, ενώ δικαίωµα εγγραφής στις ως άνω οργανώσεις έχουν οι εργαζόµενοι που απασχολούνται στο Δηµόσιο, τους ΟΤΑ και στα ΝΠΔΔ, καθώς και σε Νοµικά Πρόσωπα που είναι στον αµιγή και αποκλειστικό έλεγχο του Δηµοσίου και των ΟΤΑ. Περαιτέρω, προκειµένου να γίνει µέλος της ΑΔΕΔΥ µια δευτεροβάθµια συνδικαλιστική οργάνωση απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά, σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Καταστατικού : 1) Αίτηση εγγραφής, 2) Επικυρωµένο αντίγραφο της απόφασης του αρµοδίου κατά το καταστατικό τους οργάνου, 3) Επικυρωµένο αντίγραφο του µητρώου των µελών του και τον ακριβή αριθµό φυσικών µελών τους, 4) Επικυρωµένο αντίγραφο του εγκεκριµένου καταστατικού, 5) Επίσηµο πρακτικό των τελευταίων αρχαιρεσιών, υπογεγραµµένο από τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο και πρακτικό του Δ.Σ. µε τη συγκρότησή του σε σώµα και την κατανοµή των αρµοδιοτήτων και 6) Απόδειξη καταβολής δικαιώµατος εγγραφής, το οποίο προφανώς καταβάλλεται µετά την αποδοχή της σχετικής αιτήσεως εγγραφής. Αρµόδιο να αποφασίσει επί της αιτήσεως είναι το Γενικό Συµβούλιο της ΑΔΕΔΥ µετά από εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής, το οποίο και υποχρεούται να αιτιολογήσει την απόφασή του και να την γνωστοποιήσει προς την αιτούσα οργάνωση µέσα σε δύο (2) µήνες από την υποβολή της αιτήσεως. Σε περίπτωση αρνητικής απόφασης, κατ άρθρον 7 του Καταστατικού, η συνδικαλιστική οργάνωση δύναται να επανέλθει µε νέα αίτηση εγγραφής, εφόσον πλέον πληροί τους όρους του καταστατικού. Αν και πάλι η απόφαση είναι αρνητική ή το Γενικό Συµβούλιο δεν απαντήσει µέσα στην προθεσµία των δύο µηνών, το ενδιαφερόµενο για εγγραφή µέλος, πέραν της υπό του νόµου καθοριζοµένης διαδικασίας, δικαιούται να προσφύγει στο πρώτο τακτικό ή έκτακτο συνέδριο µε αίτησή του στην Εκτελεστική Επιτροπή, που αποφασίζει για την εγγραφή του ή όχι. Η αίτηση αυτή εξετάζεται πριν από κάθε άλλο θέµα της ηµερησίας διάταξης υποχρεωτικά και σε περίπτωση που γίνεται αποδεκτή η 2

3 εγγραφή, η αιτούσα οργάνωση συµµετέχει στις διαδικασίες µε όλα τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις. Όπως σαφώς προκύπτει από την διατύπωση της παραπάνω διάταξης του Καταστατικού της ΑΔΕΔΥ, η προσφυγή στο πρώτο τακτικό ή έκτακτο συνέδριο µε αίτηση στην Εκτελεστική Επιτροπή, σε περίπτωση αρνητικής απόφασης ή παρέλευσης της προθεσµίας των δύο µηνών, ουδόλως εµφανίζεται ως υποχρεωτική, ούτε τίθεται ως προηγούµενη προϋπόθεση για το έγκυρον και νόµιµον της προσφυγής ενώπιον της Ελληνικής Δικαιοσύνης. Εξάλλου, όπως ρητώς αναφέρει η σχετική καταστατική διάταξη, το ενδιαφερόµενο για εγγραφή µέλος «δικαιούται» και δεν υποχρεούται να προσφύγει στο συνέδριο. Συναφώς προβάλλεται, ότι η ως άνω προαιρετική διαδικασία προσφυγής στο συνέδριο βαίνει παραλλήλως µε την υπό του Νόµου καθοριζόµενη διαδικασία, που δεν είναι άλλη από την δικαστική προσφυγή. Βέβαια, κι αν ακόµη το καταστατικό της ΑΔΕΔΥ δεν οµιλούσε περί της υπό του Νόµου καθοριζόµενης διαδικασίας, και πάλι το ενδιαφερόµενο για εγγραφή µέλος θα είχε δικαίωµα δικαστικής προσφυγής, που απονέµεται ευθέως εκ του Νόµου 1264/1982 και δεν χρειάζεται επιβεβαίωση από τις οικείες καταστατικές διατάξεις. Με άλλα λόγια, η ρύθµιση περί δικαστικής προσφυγής είναι αναγκαστικού δικαίου, υπαγορευόµενη από τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 6 του Νόµου 1264/1982. Οι ως άνω παρατηρήσεις λαµβάνουν χώρα, δοθέντος ότι το υποβληθέν αίτηµα χορήγησης προσωρινής διαταγής απερρίφθη στις «διότι υφίσταται η προβλεπόµενη από το άρθρο 7 του καταστατικού της ΑΔΕΔΥ διαδικασία µετά την τήρηση της οποίας έχει νόηµα η προσφυγή για ρύθµιση στο δικαστήριο», κατά την χαρακτηριστική φρασεολογία της Προέδρου. Είναι προφανές, ότι η συγκεκριµένη αιτιολογία είναι εντελώς ασαφής και αόριστη, κατά το µέρος που ορίζει ότι «έχει νόηµα» η δικαστική προσφυγή µετά την προσφυγή στο συνέδριο της ΑΔΕΔΥ, χωρίς όµως να προσδιορίζει, αν η προσφυγή στο συνέδριο είναι υποχρεωτική ή προαιρετική. Δηλαδή, δια της επίκλησης µιας αµιγώς προαιρετικής καταστατικής διαδικασίας επιχειρείται η αναίρεση ή άλλως η αναστολή άσκησης δικαιώµατος, που απονέµεται ευθέως από νοµοθετική διάταξη. Πέραν τούτων, η νυν αιτούσα Οµοσπονδία ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ αποτελεί δευτεροβάθµια συνδικαλιστική δηµοσιοϋπαλληλική οργάνωση, το Καταστατικό της οποίας εγκρίθηκε δυνάµει της υπ αριθµ. 4411/2005 Απόφασης του Δικαστηρίου Σας, 3

4 ενώ τροποποιήθηκε δυνάµει της υπ αριθµ. 3619/2008 Απόφασης του αυτού Δικαστηρίου. Ο δηµοσιοϋπαλληλικός χαρακτήρας της οργάνωσης προκύπτει ευθέως εκ των διατάξεων του άρθρου 4 του ισχύοντος Καταστατικού της, σύµφωνα µε τις οποίες µέλη της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ µπορούν να είναι πρωτοβάθµιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, που έχουν ως µέλη τους µόνον µισθωτούς πτυχιούχους Νοσηλευτές Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, Ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων ή πτυχιούχους ανάλογων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πτυχιούχους σχολών της αλλοδαπής, που τα προγράµµατα σπουδών τους (έτη διδακτικές ώρες µαθήµατα) είναι ανάλογα των ηµεδαπών εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, που υπηρετούν στην Ελλάδα µε οποιαδήποτε εργασιακή σχέση σε νοσηλευτικά ιδρύµατα, Κέντρα Υγείας, ΜΤΕΝΣ και λοιπές Υπηρεσίες του ΕΣΥ, περιλαµβανοµένων και όλων των Πανεπιστηµιακών και Στρατιωτικών Νοσοκοµείων, Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων και Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας των Κοινωνικών Ασφαλιστικών Οργανισµών και Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και γενικά Νοσοκοµείων, που εποπτεύονται από το Κράτος, επιχορηγούνται άµεσα ή έµµεσα από τον Κρατικό προϋπολογισµό και οι διοικήσεις ή διευθύνσεις τους ορίζονται µε αποφάσεις των αρµόδιων κρατικών αρχών ή υπηρετούν σε υπηρεσίες των Υπουργείων Υγείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, αρκεί να υπάγονται στο άρθρο 30 του Ν. 1264/82 και αρκεί να έχουν συσταθεί κατά τα οριζόµενα στα άρθρα 48,53, 54 του Ν. 2071/92 και να υπάγονται στις διατάξεις του ν.δ. 2592/1953 ή υπηρετούν σε υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων ή εργάζονται ως καθηγητές και γενικά διδακτικό προσωπικό σε σχολές ΑΕΙ, ΤΕΙ, δηµόσια ΙΕΚ και Σχολές Δηµοσίων Υπαλλήλων. Στο σηµείο αυτό αξίζει να υπογραµµισθεί, ότι µέλη των πρωτοβάθµιων σωµατείων της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ δύνανται να είναι µόνον νοσηλευτές απασχολούµενοι σε φορείς, που υπάγονται στο άρθρο 30 του Νόµου 1264/1982, που τιτλοφορείται «Συνδικαλιστικές ελευθερίες και δικαιώµατα δηµοσίων υπαλλήλων». Σύµφωνα, δε, µε τις ρυθµίσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 30 του Ν. 1264/1982, «1. Ο νόµος αυτός, όπως είναι, εκτός από τις διατάξεις των άρθρων 14 παρ. 3-10, 16 παρ. 7-9, 22 παρ. 1 και 2, 24 και 27, εφαρµόζεται µε τις ειδικές ρυθµίσεις που προβλέπονται παρακάτω ανάλογα και στους έµµισθους πολιτικούς υπαλλήλους του 4

5 Δηµοσίου µε εξαίρεση τους υπαλλήλους της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.), όπως και στους µόνιµους ή µε θητεία υπαλλήλους των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, των εκκλησιαστικών Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου και λοιπών Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου, ακόµη δε και στους υπαλλήλους µε σχέση ιδιωτικού δικαίου που κατέχουν οργανικές θέσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 103 παρ. 3 του Συντάγµατος. 2. Για την επέκταση της κατά την προηγούµενη παράγραφο εφαρµογής, ως εργαζόµενοι λογίζονται και οι δηµόσιοι υπάλληλοι. Όπου στον παρόντα νόµο αναφέρονται οι λέξεις εργοδότης, επιχείρηση, εκµετάλλευση, µε τον όρο αυτό νοούνται και το Δηµόσιο και τα πιο πάνω νοµικά πρόσωπα µε τις αρµόδιες υπηρεσίες τους. Όπου γίνεται λόγος για Εργατικό Κέντρο, η µνεία δεν αφορά τους δηµοσίους υπαλλήλους». Όπως σαφώς προκύπτει τόσο από τον τίτλο, όσο και από το περιεχόµενο των ρυθµίσεων του άρθρου 30 του Ν. 1264/1982, αυτές αφορούν αποκλειστικώς και µόνον τους φέροντες την δηµοσιοϋπαλληλική ιδιότητα και απασχολούµενους, αναγκαστικώς, σε φορείς του δηµοσίου. Από την στιγµή, λοιπόν, που οι διατάξεις του άρθρου 4 του καταστατικού της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ, οµιλώντας περί των φορέων απασχόλησης των νοσηλευτών µελών των πρωτοβάθµιων σωµατείων της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ, ορίζουν ότι «αρκεί να υπάγονται στο άρθρο 30 του Ν. 1264/1982», προκύπτει µετά βεβαιότητας, ότι η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ είναι δευτεροβάθµια δηµοσιοϋπαλληλική συνδικαλιστική οργάνωση, που εµπίπτει απόλυτα στο εννοιολογικό πεδίο του άρθρου 4 του καταστατικού της ΑΔΕΔΥ, όπου µνηµονεύονται οι έχοντες δικαίωµα εγγραφής σε δηµοσιοϋπαλληλικές οργανώσεις. Δηλαδή, βασίµως υποστηρίζεται, ότι ο όρος της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Καταστατικού της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ «αρκεί να υπάγονται στο άρθρο 30 του Ν. 1264/1982» είναι γενικής ισχύος και εφαρµογής και αναγκαστικώς καταλαµβάνει το σύνολο των φορέων που αριθµούνται ανωτέρω, συµπεριλαµβανοµένων και όλων των νοσοκοµείων, άµεσα ή έµµεσα επιχορηγούµενων από τον κρατικό προϋπολογισµό. Με άλλα λόγια, εκ των προαναφερθεισών καταστατικών διατάξεων συνάγεται, ότι ουδόλως παρέχεται η δυνατότητα εγγραφής, στα σωµατεία της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ, σε εργαζόµενους που δεν φέρουν την δηµοσιοϋπαλληλική ιδιότητα. Εξάλλου και εν τοις πράγµασι, άπαντα τα µέλη των πρωτοβάθµιων σωµατείων της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ είναι δηµόσιοι υπάλληλοι, µη δυνάµενων άλλων, µη 5

6 δηµοσίων, υπαλλήλων να καταστούν µέλη, όπως κατηγορηµατικώς κατέθεσε και ο µάρτυς µας κατά την ακροαµατική διαδικασία. Εκ µέρους, δε, της ΑΔΕΔΥ δεν αναφέρθηκε το όνοµα έστω και ενός µέλους πρωτοβάθµιου σωµατείου της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ που να µην είναι δηµόσιος υπάλληλος. Το αντίδικον, βέβαια, για προφανείς λόγους δεν ολοκληρώνει ή άλλως αποφεύγει να ολοκληρώσει την ανάγνωση του άρθρου 4 του Καταστατικού µας, ώστε να αναφερθεί και στον επίµαχο όρο της υποχρεωτικής υπαγωγής στο άρθρο 30 του Ν. 1264/1982. Ενόψει, λοιπόν, της προθέσεως της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ όπως καταστεί µέλος της ΑΔΕΔΥ, συντρεχουσών απάντων των σχετικών προϋποθέσεων, η νυν αιτούσα οµοσπονδία υπέβαλε την από αίτηση εγγραφής, συνοδευόµενη από το σύνολο των απαιτουµένων δικαιολογητικών. Η ως άνω αίτηση εγγραφής εξετάστηκε από το Γενικό Συµβούλιο της ΑΔΕΔΥ στη συνεδρίαση της 9 ης , οπότε και απερρίφθη. Ειδικότερα, στις κοινοποιήθηκε στην ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ το υπ αριθµ.πρωτ. 30/ έγγραφο της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΥ, όπου αναφέρεται χαρακτηριστικώς, ότι το Γενικό Συµβούλιο «δεν αποφάσισε την εγγραφή σας, µε το σκεπτικό του µη κατακερµατισµού των συνδικαλιστικών δυνάµεων στο χώρο της Νοσηλευτικής Περίθαλψης. Αποφάσισε επίσης το Γ.Σ. της ΑΔΕΔΥ να εξουσιοδοτήσει την Ε.Ε. να αναλάβει πρωτοβουλία διαλόγου ανάµεσα στην ΑΔΕΔΥ, την ΠΟΕΔΗΝ και την ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ, µε στόχο την αποτελεσµατικότερη λειτουργία και οργανωτική δοµή των συνδικαλιστικών δυνάµεων του χώρου σας». Με άλλα λόγια τα αρµόδια όργανα της ΑΔΕΔΥ δεν διαπίστωσαν επί της ουσίας κάποια δυσαρµονία της αιτήσεως εγγραφής της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ ή των καταστατικών της σκοπών και διατάξεων µε τους αντίστοιχους σκοπούς και διατάξεις του καταστατικού της ΑΔΕΔΥ, που να είναι σε θέση να δικαιολογήσει την απόρριψη της αιτήσεως εγγραφής. Εξάλλου η έννοια, ή άλλως το επιχείρηµα του «µη κατακερµατισµού των συνδικαλιστικών δυνάµεων στο χώρο της νοσηλευτικής περίθαλψης» προβάλλεται αορίστως, χωρίς να εξειδικεύεται ή να συγκεκριµενοποιείται το ακριβές περιεχόµενό του. Σε συνέχεια της ως άνω επιστολής της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΥ, η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ, δια των αρµοδίων οργάνων της, ανέµεινε την ανάληψη 6

7 πρωτοβουλίας από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ για την έναρξη διαλόγου µεταξύ των φορέων ΑΔΕΔΥ ΠΟΕΔΗΝ ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ. Ωστόσο, παρόµοια πρωτοβουλία ουδέποτε ανελήφθη. Ενόψει τούτο, η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ επανήλθε µε νέα αίτηση εγγραφής, η οποία έλαβε αριθµό πρωτοκόλλου 51/ , ενώ συνοδευόταν και πάλι από το σύνολο των απαιτουµένων δικαιολογητικών. Έκτοτε παρήλθε άπρακτη η προθεσµία των δύο (2) µηνών του άρθρου 6 παρ. Β του Καταστατικού της καθής, χωρίς να υπάρξει απάντηση. Ενόψει των ανωτέρω επισηµαίνονται τα ακόλουθα. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 3 του Νόµου 1264/1982, «κάθε Οµοσπονδία και κάθε Εργατικό Κέντρο έχει το δικαίωµα να γίνει µέλος µιας συνοµοσπονδίας». Περαιτέρω, σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του ιδίου ως άνω άρθρου, «εάν το αρµόδιο να αποφασίσει την εγγραφή όργανο της συνδικαλιστικής οργάνωσης απορρίψει την αίτηση ή µέσα σε ένα µήνα από την υποβολή της για πρωτοβάθµια οργάνωση και Εργατικό Κέντρο και σε δύο µήνες για Οµοσπονδία και τριτοβάθµια οργάνωση δεν έχει γνωστοποιηθεί απόφαση του οργάνου για αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης στον αιτούντα, αυτός έχει δικαίωµα να προσφύγει στο αρµόδιο Ειρηνοδικείο και να ζητήσει την εγγραφή, κατά τη διαδικασία των άρθρ. 663 και επ. του ΚΠολΔ. Ο εργαζόµενος ή η Οργάνωση, από την κοινοποίηση της απόφασης του Ειρηνοδικείου που διατάζει την εγγραφή, γίνεται χωρίς άλλη διατύπωση µέλος της αντίστοιχης οργάνωσης. Το δικαστήριο µπορεί να διατάξει ως ασφαλιστικό µέτρο την προσωρινή εγγραφή του αιτούντα, ύστερα από αίτησή του». Εκ των ανωτέρω διατάξεων καθιερώνεται το δικαίωµα της θετικής συνδικαλιστικής ελευθερίας, το οποίο γνωρίζει και συνταγµατικής κατοχύρωσης εκ των άρθρων 12 παρ. 1 και 23 παρ. 1 του Συντάγµατος. Καθ ερµηνεία των επίµαχων διατάξεων θα πρέπει να γίνει δεκτό, ότι ναι µεν οι δευτεροβάθµιες ή τριτοβάθµιες συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν δικαίωµα να εκπονούν ελευθέρως τα καταστατικά τους και να θέτουν κανόνες για την εσωτερική οργάνωση, λειτουργία και δράση τους, καθώς και για τις προϋποθέσεις εγγραφής νέων µελών, πλην όµως το δικαίωµά τους αυτό δεν µπορεί να ασκείται καταχρηστικώς. Με άλλα λόγια, η εσωτερική αυτονοµία των συνδικαλιστικών οργανώσεων δεν µπορεί να αποβαίνει εις βάρος της θετικής συνδικαλιστικής ελευθερίας, µέσω της αδικαιολόγητης άρνησης εγγραφής υποκείµενης οργάνωσης (ΑΠ 1401/1991). 7

8 Οι παρατηρήσεις αυτές αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην ένδικη διαφορά, δοθέντος ότι εκ των διατάξεων του ισχύοντος καταστατικού της ΑΔΕΔΥ δεν προκύπτει κάποιος περιορισµός ως προς την αποδοχή της αιτήσεως εγγραφής της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ. Δηλαδή, τόσο η αίτηση εγγραφής της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ είναι καθ όλα νόµιµη, όσο και οι διατάξεις του καταστατικού της τελούν σε πλήρη αρµονία µε τις καταστατικές διατάξεις της καθής. Υπ αυτό το πρίσµα, η απόρριψη της αιτήσεως εγγραφής της νυν αιτούσας αποβαίνει αδικαιολόγητη και καταχρηστική. Σηµειωτέον, εν προκειµένω, ότι στις περιπτώσεις που πληρούνται οι προβλεπόµενες προϋποθέσεις, η υποκείµενη συνδικαλιστική οργάνωση έχει δικαίωµα εγγραφής στην αντίστοιχη υπερκείµενη, ενώ αντιστρόφως η υπερκείµενη συνδικαλιστική οργάνωση έχει υποχρέωση να κάνει αποδεκτή την αίτηση εγγραφής της υποκείµενης οργάνωσης (ΕφΑθ 7623/2003). Με άλλα λόγια, το αρµόδιο όργανο για την εξέταση της αιτήσεως εγγραφής διαπιστώνει απλώς την συνδροµή ή µη των νοµίµων προϋποθέσεων και δεν διαθέτει πεδίο διακριτικής ευχέρειας (ΕιρΑθ 460/1999). Εν προκειµένω το αρµόδιο όργανο, ήτοι το Γενικό Συµβούλιο της ΑΔΕΔΥ, εφόσον διαπίστωσε ή άλλως δεν αρνήθηκε την συνδροµή όλων των εκ του Νόµου και των καταστατικών διατάξεων προβλεποµένων προϋποθέσεων, όφειλε να προχωρήσει στην αποδοχή της αιτήσεως εγγραφής της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ. Επισηµαίνεται, περαιτέρω, ότι η αιτιολογία απόρριψης της αιτήσεως εγγραφής στηρίζεται αποκλειστικά στο «σκεπτικό του µη κατακερµατισµού των συνδικαλιστικών δυνάµεων στο χώρο της νοσηλευτικής περίθαλψης». Η αιτιολογία αυτή, όπως προαναφέρθηκε, προβάλλεται εντελώς αορίστως, δοθέντος ότι δεν διευκρινίζεται ούτε ποιες είναι οι συνδικαλιστικές δυνάµεις του χώρου της νοσοκοµειακής περίθαλψης, ούτε πώς θα επέλθει ο κατακερµατισµός τους µέσω της εγγραφής της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ στην ΑΔΕΔΥ. Τονίζεται, επιπλέον, ότι µεταξύ της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ και της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Εργαζοµένων Δηµόσιων Νοσοκοµείων (ΠΟΕΔΗΝ) υπάρχουν θεµελιώδεις ποιοτικές διαφορές. Ειδικότερα, ενώ τα πρωτοβάθµια σωµατεία της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ έχουν ως µέλη τους, όπως εξάλλου προαναφέρθηκε, µόνον νοσηλευτές, οι αντίστοιχες πρωτοβάθµιες οργανώσεις της ΠΟΕΔΗΝ έχουν ως µέλη τους, όπως προκύπτει από τις διατάξεις του άρθρου 4 του καταστατικού 8

9 της ΠΟΕΔΗΝ, εργαζόµενους νοσοκοµείων και κέντρων υγείας όλων των κλάδων. Η ως άνω επισήµανση γίνεται, προκειµένου να καταδειχθεί ότι εν προκειµένω δεν συντρέχει λόγος περιορισµού της αρχής της πολλαπλότητας, δοθέντος ότι η λειτουργία της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ ουδόλως παρεµποδίζει ή περιορίζει την τήρηση του δικαιώµατος του συνεταιρίζεσθαι από τα µέλη των σωµατείων της ΠΟΕΔΗΝ, ενόψει της εντελώς διαφορετικής σύνθεσης των µελών των πρωτοβάθµιων οργανώσεων των δύο αυτών οµοσπονδιών. Η παρατήρηση αυτή αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, δοθέντος ότι κατά την ακροαµατική διαδικασία προέκυψε, ότι ο αληθής λόγος για τον οποίο απορρίπτονται συστηµατικώς οι αιτήσεις εγγραφής της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ στην ΑΔΕΔΥ δεν είναι άλλος από την ΠΟΕΔΗΝ. Εν προκειµένω, ωστόσο, το αντίδικο προβαίνει εις µιαν άκρως συσταλτική ερµηνεία του συνταγµατικώς κατοχυρωµένου δικαιώµατος της συνδικαλιστικής ελευθερίας, επιχειρώντας αυτοβούλως να περιορίσει το αναφαίρετο δικαίωµα του κλαδικού συνδικαλισµού, ήτοι της βούλησης των εργαζοµένων συγκεκριµένου κλάδου όπως έχουν κοινή συνδικαλιστική εκπροσώπηση. Σηµειωτέον, ότι η βούληση αυτή των νοσηλευτών δηµοσίων υπαλλήλων είναι εξαιρετικά ισχυρή, δοθέντος ότι στους χώρους απασχόλησης υπάρχει έντονη αντιπαράθεση και αντικρουόµενα συµφέροντα µε τους εργαζοµένους λοιπών, ακόµη και πολύ συναφών, κλάδων. Τις αντιπαραθέσεις, δε, αυτές αδυνατεί να γεφυρώσει η ΠΟΕΔΗΝ, η οποία στο πλαίσιο µιας απέλπιδας προσπάθειας διατήρησης των µελών των πρωτοβάθµιων σωµατείων της δίδει υποσχέσεις σε όλους, χωρίς να υπεισέρχεται στην ουσιαστική επίλυση χρόνιων προβληµάτων. Κατά την άποψη, δε, χιλιάδων νοσηλευτών η διαχρονική απαξίωση του νοσηλευτικού επαγγέλµατος οφείλεται εν πολλοίς στην απραξία της ΠΟΕΔΗΝ, που ουδέποτε διεκδίκησε µε αποφασιστικό τρόπο την ικανοποίηση πάγιων αιτηµάτων του νοσηλευτικού κλάδου. Η απάντηση των νοσηλευτών δηµοσίων υπαλλήλων στην αδιαφορία της ΠΟΕΔΗΝ δεν ήταν άλλη από την δηµιουργία της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ, ήτοι η προσφυγή στον κλαδικό συνδικαλισµό που τώρα επιζητά φωνή και εκπροσώπηση στη µοναδική εν Ελλάδι τριτοβάθµια συνδικαλιστική οργάνωση, δηλαδή την ΑΔΕΔΥ. 9

10 Υπογραµµίζεται τέλος, ότι σύµφωνα µε τις προαναφερθείσες διατάξεις του άρθρου 6 του καταστατικού της καθής, «αρµόδιο να αποφασίσει επί της αιτήσεως είναι το Γ.Σ. της ΑΔΕΔΥ µετά από εισήγηση της Ε.Ε.». Όπως σαφώς προκύπτει από τα παραπάνω, στη διαδικασία εξέτασης µιας αίτησης εγγραφής την αποφασιστική αρµοδιότητα φέρει αναµφίβολα το Γενικό Συµβούλιο, πλην όµως παρεµβάλλεται υποχρεωτικώς, ως ουσιώδης διαδικαστικός τύπος, η προηγούµενη εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής. Στην περίπτωσή µας, ωστόσο, στο περιεχόµενο του υπ αριθµ.πρωτ. 30/ εγγράφου της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΥ, ουδόλως γίνεται µνεία της προηγούµενης εισηγήσεως αυτής, παρά αναφέρονται µόνον οι τοποθετήσεις των Γενικών Συµβούλων και οι αποφάσεις προγενέστερων συνεδρίων. Με τον τρόπο αυτό, όµως, δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι καλύπτεται ο απαιτούµενος διαδικαστικός τύπος της προηγούµενης εισήγησης εκ µέρους της Εκτελεστικής Επιτροπής. Ένεκα, δε, της παράλειψης του ως άνω ρητώς προβλεποµένου διαδικαστικού τύπου, θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι η απόρριψη της αιτήσεως εγγραφής της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ τυγχάνει ανυπόστατη. Με βάση το παραπάνω σκεπτικό η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ έχει ήδη καταθέσει αίτηση προσφυγή ενώπιον του Δικαστηρίου Σας (ΓΑΚ /2012 και ΑΚΔ 4459/2012) ζητώντας να αναγνωριστεί ότι συνέτρεχαν και συντρέχουν οι προϋποθέσεις και το δικαίωµά µας να γίνουµε τακτικό µέλος της καθής συνδικαλιστικής οργάνωσης, καθώς και να διαταχθεί η οριστική εγγραφή της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ στο µητρώο τακτικών µελών της ΑΔΕΔΥ. Δικάσιµος για την συζήτηση της ως άνω αίτησης προσφυγής έχει οριστεί η 28 η Επισηµαίνεται, ότι στις πλέον πρόσφατες αρχαιρεσίες της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ έχουν αναδειχθεί οι αιρετοί Αντιπρόσωποι της οµοσπονδίας µας σε ανώτερου βαθµού συνδικαλιστικές οργανώσεις, σύµφωνα µε τις σχετικές ρυθµίσεις και προβλέψεις των άρθρων 18, 19 και 20 του Καταστατικού µας. Στο σηµείο αυτό υπογραµµίζεται, ότι µε την πρόσφατη από απόφαση του Γενικού Συµβουλίου της ΑΔΕΔΥ προκηρύχθηκε το 35 ο Τακτικό Συνέδριο της ΑΔΕΔΥ, που πρόκειται να διεξαχθεί στην Αθήνα στις 27, 28 και 29 Νοεµβρίου του έτους Όπως, δε, προκύπτει από τις διατάξεις του άρθρου 30 του Καταστατικού της ΑΔΕΔΥ, οι οποίες µνηµονεύονται εξάλλου και στην προαναφερθείσα Προκήρυξη, µεταξύ των αρµοδιοτήτων του Τακτικού Συνεδρίου, 10

11 που λαµβάνει χώρα κάθε τρία (3) χρόνια, συγκαταλέγεται και η εκλογή των µελών του Γενικού Συµβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής. Σηµειωτέον, δε, ότι το Συνέδριο, κατ άρθρον 28 του Καταστατικού της ΑΔΕΔΥ, συγκροτείται από τους αιρετούς αντιπροσώπους των οικονοµικά τακτοποιηµένων µελών της ΑΔΕΔΥ, που έχουν εκλεγεί µε το σύστηµα της απλής αναλογικής, όπως αυτή τουλάχιστον καθιερώνεται µε το Ν. 1264/1982. Επιπλέον, για τη νοµιµοποίηση και τη συµµετοχή των αντιπροσώπων στο Συνέδριο της ΑΔΕΔΥ απαιτούνται αντίγραφα των πρακτικών της Εφορευτικής Επιτροπής της δευτεροβάθµιας οργάνωσης και των πρωτοβάθµιων οργανώσεων µελών της, καθώς και τα αντίστοιχα πρωτόκολλα ψηφοφορίας. Τα παραπάνω νοµιµοποιητικά στοιχεία απαιτείται να κατατεθούν στην αρµόδια επιτροπή ένα (1) τουλάχιστον µήνα πριν από την έναρξη του Συνεδρίου. Μέσα στην ίδια προθεσµία επιβάλλεται να γίνει και η οικονοµική τακτοποίηση των οργανώσεων µελών. Εν προκειµένω, λοιπόν, καίτοι η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ έχει αναδείξει τους αιρετούς αντιπροσώπους της για την ΑΔΕΔΥ, αυτοί δεν θα έχουν, προφανώς, δικαίωµα εκλέγειν και εκλέγεσθαι στο Συνέδριο, ενόψει της µη εισέτι απόκτησης εκ µέρους της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ της ιδιότητας του µέλους της ΑΔΕΔΥ. Κατά συνέπεια, ενόψει και της προαναφερθείσας προθεσµίας του ενός (1) µηνός προ της ενάρξεως του Συνεδρίου για την ολοκλήρωση της διαδικασίας νοµιµοποίησης των συνέδρων και της οικονοµικής τακτοποίησης των συνδικαλιστικών οργανώσεων µελών της ΑΔΕΔΥ καθίσταται προφανές, ότι συντρέχει εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση για την άµεση αναγνώριση του δικαιώµατος εγγραφής της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ στο µητρώο µελών της ΑΔΕΔΥ, προκειµένου οι αιρετοί αντιπρόσωποι της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ να έχουν την δυνατότητα συµµετοχής στο 35 ο Τακτικό Συνέδριο της ΑΔΕΔΥ στις 27, 28 και 29 Νοεµβρίου του τρέχοντος έτους και το δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι σε θέσεις του οικείου Γενικού Συµβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής. Η άποψη περί της συνδροµής του στοιχείου της επείγουσας περίπτωσης ενισχύεται και από την υπ αριθµ. 954/2006 Απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, η οποία εδέχθη ότι οι επικείµενες αρχαιρεσίες συνιστούν λόγο λήψεως των κατάλληλων ασφαλιστικών µέτρων, προκειµένου οι αιτούντες να έχουν το δικαίωµα συµµετοχής στις επερχόµενες εκλογές. Με βάση τα παραπάνω καθίσταται αβάσιµη και απορριπτέα η ένσταση του αντιδίκου περί δήθεν ελλείψεως επείγουσας περίπτωσης, ενώ οµοίως αποβαίνει απορριπτέα και η ένσταση περί καταχρηστικής 11

12 άσκησης δικαιώµατος. Εν προκειµένω ευρισκόµεθα ενώπιον ασκήσεως νοµίµου δικαιώµατος, ενώ καταχρηστική είναι η συµπεριφορά της ΑΔΕΔΥ, που αδικαιολογήτως αρνείται την εγγραφή µας στα µητρώα της. Τέλος, χωρούν και οι ακόλουθες παρατηρήσεις. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 του Ν. 1264/1982, «Κάθε εργαζόµενος, που έχει συµπληρώσει ένα δίµηνο µέσα στον τελευταίο χρόνο στην επιχείρηση ή εκµετάλλευση ή τον κλάδο απασχόλησής του, έχει δικαίωµα να γίνει µέλος µιας οργάνωσης της επιχείρησης ή εκµετάλλευσης και µιας του επαγγελµατικού κλάδου απασχόλησής του, εφόσον έχει τις νόµιµες προϋποθέσεις των καταστατικών τους». Ενόψει των ανωτέρω διατάξεων καθίσταται σαφές, ότι ο εργαζόµενος δύναται νοµίµως να µετέχει ως µέλος δύο πρωτοβάθµιων συνδικαλιστικών οργανώσεων και δη µιας επιχειρησιακής και µιας κλαδικής. Κατά συνέπεια, ένας νοσηλευτής δηµόσιου νοσοκοµείου δύναται κάλλιστα να είναι µέλος του πρωτοβάθµιου σωµατείου όλων των εργαζοµένων στο συγκεκριµένο νοσοκοµείο, καθώς επίσης και µέλος του οικείου κλαδικού πρωτοβάθµιου σωµατείου, δηλαδή του σωµατείου εκείνου, που έχει ως µέλη του µόνον νοσηλευτές. Ακολουθώντας την παραπάνω διάταξη, αρκετοί νοσηλευτές είναι µέλη των πρωτοβάθµιων σωµατείων της ΠΟΕΔΗΝ, οµού µετά των λοιπών κλάδων εργαζοµένων, ταυτόχρονα, δε, είναι και µέλη του οικείου πρωτοβάθµιου σωµατείου της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ, δηλαδή του κλαδικού σωµατείου µε µέλη αµιγώς νοσηλευτές. Υπογραµµίζεται, τέλος, ότι ουδείς εκ των µελών των πρωτοβάθµιων σωµατείων της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ δεν έχει παραβιάσει τις διατάξεις του άρθρου 10 του Νόµου 1264/1982, ψηφίζοντας αντιπροσώπους για περισσότερες οµοσπονδίες. Εξάλλου, κι αν ακόµη είχε συµβεί κάτι τέτοιο, δεν θα µπορούσε να αποτελέσει λόγο αναίρεσης του νοµίµου δικαιώµατος της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ όπως εγγραφεί µέλος της ΑΔΕΔΥ, στο πλαίσιο της συνταγµατικώς κατοχυρωµένης συνδικαλιστικής ελευθερίας. Επειδή η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ διατηρεί το δικαίωµα εγγραφής της στην ΑΔΕΔΥ, ως δευτεροβάθµια δηµοσιοϋπαλληλική συνδικαλιστική οργάνωση, Επειδή η απόρριψη της αιτήσεως εγγραφής εκ µέρους της ΑΔΕΔΥ είναι παράνοµη, αναιτιολόγητη και καταχρηστική, 12

13 Επειδή το Δικαστήριό Σας είναι καθ ύλην και κατά τόπον αρµόδιο, ιδίως ενόψει της διάταξης του άρθρου 17 4 του ΚΠολΔ, όπως ισχύει µετά την θέση σε ισχύ της διάταξης του άρθρου 8 του Νόµου 2145/1993 και των διατάξεων του Νόµου 4055/2012 (άρθρα 6 και 113), Επειδή ενυπάρχει επείγουσα περίπτωση εγγραφής της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ στην ΑΔΕΔΥ προκειµένου οι αιρετοί αντιπρόσωποι της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ να έχουν την δυνατότητα συµµετοχής στο 35 ο Τακτικό Συνέδριο της ΑΔΕΔΥ στις 27, 28 και 29 Νοεµβρίου του τρέχοντος έτους και το δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι σε θέσεις του οικείου Γενικού Συµβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΖΗΤΟΥΜΕ -Να γίνει δεκτή η υπό κρίση αίτησή µας και το παρόν σηµείωµα -Να διαταχθεί ως ασφαλιστικό µέτρο η εγγραφή της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ στο µητρώο τακτικών µελών της ΑΔΕΔΥ ή κάθε άλλο πρόσφορο, κατά την κρίση του Δικαστηρίου Σας µέτρο, προκειµένου οι αιρετοί αντιπρόσωποι της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ να έχουν την δυνατότητα συµµετοχής στο 35 ο Τακτικό Συνέδριο της ΑΔΕΔΥ στις 27, 28 και 29 Νοεµβρίου του τρέχοντος έτους και το δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι σε θέσεις του οικείου Γενικού Συµβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής -Να καταδικαστεί το αντίδικον στην εν γένει δικαστική µας δαπάνη Αθήνα, 5 Νοεµβρίου 2013 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος 13

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.»

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» Από τη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» τέθηκαν υπόψη μου το εξής περιστατικά: Οκτώ (8) από τα είκοσι ένα (21) μέλη του Δ.Σ., το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ. 1. Ν. 1667/1986,Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ. 1. Ν. 1667/1986,Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 1. Ν. 1667/1986,Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις. Αρ. 1 1. Αστικός συνεταιρισμός είναι εκούσια ένωση προσώπων με οικονομικό σκοπό, η οποία, χωρίς να αναπτύσσει δραστηριότητες αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -212 : - 365, - 375, - 372, - 371 : - 335, - 337, - 338, - 340 : - 257, - 249

: 2131313 394, -378, - 373, -212 : - 365, - 375, - 372, - 371 : - 335, - 337, - 338, - 340 : - 257, - 249 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 63/2013 ΑσΜ 482/2012 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Αριθμός 63/2013 ΑσΜ 482/2012 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Αριθμός 63/2013 ΑσΜ 482/2012 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Αποτελούμενο από τη Δικαστή Όλγα Αρσλάνογλου, Πρόεδρο Πρωτοδικών. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών -Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος

ΘΕΜΑ: Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών -Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 20 Αυγούστου 2007 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 18.19/1555/οικ.21192

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 7 ΑΠΟΦ.ΑΡΙΘΜ.407 ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΤΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ 7 ΑΠΟΦ.ΑΡΙΘΜ.407 ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΤΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε.Δ.Ε. ΘΕΜΑ 7 ΑΠΟΦ.ΑΡΙΘΜ.407 ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΤΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε.Δ.Ε. Ο Διευθυντής Συντάξεων και Ασφάλισης Ε.Τ.Α.Α Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε κ. Κων/νος Καραγιαννάκης θέτει

Διαβάστε περισσότερα

Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ (Κατ άρθρο 632 Κ.Πολ.Δικ) Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τον Κανονισμό Ερασιτεχνικών Ποδοσφαιρικών Σωματείων,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 08 / 10 / 2010. Αρ. Πρωτ.: 860

Αθήνα, 08 / 10 / 2010. Αρ. Πρωτ.: 860 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ- ΤΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ν.Ε.)- Ν.Π.Δ.Δ. Κεντρική Διοίκηση Ταχ. Δ/νση: Βασιλ. Σοφίας 47 Τ.Κ. 106 76- Αθήνα Τηλ. 2103648044 FAX.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα 15ο Τριµελές Αποτελούµενο από τους: Νικόλαο Σοϊλεντάκη, Πρόεδρο Εφετών ιοικητικών ικαστηρίων, Αγάπη Γαλενιανού-Χαλκιαδάκη και Αθανασία Ζερβάκου-Γκλίνου (Εισηγήτρια), Εφέτες

Διαβάστε περισσότερα

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ' J γ Αριθμός απόφασης V* > 3 3 0 /2014 ^ 1 r ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -215

: 2131313 394, -378, - 373, -215 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΔΩ ΡΟΘΕΟΣ ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ Λ. Κηφισίας 238, 1523) Χαλάνδρι τηλ.: 210 671 1792 fax: 210 677 7031 www.paparigopoulos.gr - info@papafigopoubs.gr Α.Μ. Δ.ΣΑ 80205 Α.Φ.Μ. 998186020 ΛΟ.Υ. Χαλανδρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. ΠΡΟΣ : Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. ΠΡΟΣ : Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι τροποποιήσεις του ν. 4335/2015 στις γενικές διατάξεις (άρθρ. 1-225 ΚΠολΔ) που αφορούν στα Πρωτοδικεία Η ενδιάμεση διαδικασία

Οι τροποποιήσεις του ν. 4335/2015 στις γενικές διατάξεις (άρθρ. 1-225 ΚΠολΔ) που αφορούν στα Πρωτοδικεία Η ενδιάμεση διαδικασία Οι τροποποιήσεις του ν. 4335/2015 στις γενικές διατάξεις (άρθρ. 1-225 ΚΠολΔ) που αφορούν στα Πρωτοδικεία Η ενδιάμεση διαδικασία Πέτρος Αλικάκος Πρωτοδίκης, Δρ.Ν. Άρθρο 17 Προσαρμόζεται ως προς τις οικογενειακές

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (1) Υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου. Υποχρέωση να μετέχουν σε όλα τα όργανα και τις επιτροπές, που

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 α ό 4 Αριθµός Απόφασης 272/2009 Αριθµός κατάθεσης αίτησης../2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΙΚΑΣΤΗΣ: Κλεόβουλος - ηµήτριος Κοκκορός, Πρόεδρος Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12 ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ ΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΥΝ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΥΣΤΗΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Επιτομή χρήσιμων πληροφοριών

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Επιτομή χρήσιμων πληροφοριών ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Επιτομή χρήσιμων πληροφοριών Σύσταση της ΕΝΕ Η ΕΝΕ συστήθηκε δια του Νόμου 3252/2004 υπό την μορφή Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου και λειτουργεί ως επίσημος

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 2013 / ΤΕΥΧΟΣ 10

ΕΤΟΣ 2013 / ΤΕΥΧΟΣ 10 ΕΤΟΣ 2013 / ΤΕΥΧΟΣ 10 Θανάσης Κυριακόπουλος, Δικηγόρος, MBA, Εταίρος στη Δικηγορική Εταιρεία Κελεμένης & Συνεργάτες Άσκηση προσφυγής σε φορολογικές διαφορές μετά τους Ν 4152/2013 και Ν 4174/2013 Θανάσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ------ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 1.8.2013 Αριθ. Πρωτ.: 14186 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία ΕΝ ΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Οι δικαστικές αποφάσεις υπόκεινται σε αιτήσεις διόρθωσης ουσιαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131)

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α )

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων Γ.Γ.Δ.Ε. Μ. Πρινιωτάκη Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ)

ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ) ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ) Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 18 του Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005), όπως ισχύει, οι εταιρείες που έχουν συσταθεί πριν από την 4 η Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΈΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ - Ο.Α.Σ.Ε.

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΈΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ - Ο.Α.Σ.Ε. ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΈΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ - Ο.Α.Σ.Ε. µε θέµα: «Ειδικές Ρυθµίσεις Άρσης Αντικινήτρων στη Συνδικαλιστική ράση» (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν χορηγηθεί από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού το προβλεπόμενο στην διάταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Άρθρο 1801 : Γενικές διατάξεις περί υποβολής παραπόνων. 1. Κάθε στρατιωτικός του Π.Ν. έχει το δικαίωµα να υποβάλει παράπονο σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29/1/2015. Προς: όλους τους Τοπικούς Συλλόγους Θέμα: Εορτή Τριών Ιεραρχών

Αθήνα, 29/1/2015. Προς: όλους τους Τοπικούς Συλλόγους Θέμα: Εορτή Τριών Ιεραρχών Προς: όλους τους Τοπικούς Συλλόγους Θέμα: Εορτή Τριών Ιεραρχών Αθήνα, 29/1/2015 Αγαπητοί συνάδελφοι, Σε συνέχεια των όσων έχουμε πει σχετικά με το θέμα, διευκρινίζουμε ότι οι όποιες υπουργικές αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. - Ε.Σ.Υ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΟΥ ΕΣΥ ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο.-Ε.Σ.Υ. Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ Κεφάλαιο 2: Ατομικά & Κοινωνικά Δικαιώματα Περιεχόμενα 1. Δικαιώματα & υποχρεώσεις 2. Άσκηση & κατάχρηση δικαιώματος 3. Τα ατομικά δικαιώματα 4. Τα πολιτικά δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων Ταχ. Κώδικας : 11527 Τηλέφωνο : 2132143301 Fax : 2132143222

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ένωσης Συλλόγων που ιδρύθηκε και εδρεύει στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού Αττικής με την επωνυμία: «ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Aθήνα, 10 Απριλίου 2008. Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 ΠΟΡΙΣΜΑ

Aθήνα, 10 Απριλίου 2008. Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 ΠΟΡΙΣΜΑ Aθήνα, 10 Απριλίου 2008 ΠΟΡΙΣΜΑ Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 Κατόπιν διερεύνησης της µε αριθµό πρωτοκόλλου 2015/2008 αναφοράς της κυρίας *** και της ανεπαρκούς αιτιολόγησης που παρείχε το Προξενείο Καϊρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρθρο 1 Επωνυμία Εδρα Ιδρύεται Σωματείο σύμφωνα με τα άρθρα 78 επ. του Αστικού Κώδικα υπό την επωνυμία ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Έκτακτη

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ********

Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ******** Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ******** ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ 10187 Αθήνα ΘΕΜΑ: «Άρνηση εγγραφής µέλους στον Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : 10344/06/Β/86/131

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : 10344/06/Β/86/131 ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : 10344/06/Β/86/131 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Η Κατοχύρωση δράσης συνδικαλιστικών οργανώσεων Πίνακες...2. Η Κατοχύρωση δράσης συνδικαλιστικών οργανώσεων στο χώρο εργασίας 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Η Κατοχύρωση δράσης συνδικαλιστικών οργανώσεων Πίνακες...2. Η Κατοχύρωση δράσης συνδικαλιστικών οργανώσεων στο χώρο εργασίας 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η Κατοχύρωση δράσης συνδικαλιστικών οργανώσεων Πίνακες...2 Η Κατοχύρωση δράσης συνδικαλιστικών οργανώσεων στο χώρο εργασίας 3 1. Προσδιορισμός της κατοχύρωσης της δράσης της συνδικαλιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Nόµος 3994/2011. «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης»

Nόµος 3994/2011. «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης» Nόµος 3994/2011 «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης» 2 Αρµοδιότητα δικαστηρίων Ειρηνοδικείο: µέχρι 20.000 Ευρώ, Μισθώσεις µέχρι 600 Ευρώ Μικροδιαφορές: µέχρι 5.000 Ευρώ Μονοµελές

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ» 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ» 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ταχ. Δ/ νση : Υπατίας 5, 105 57 ΑΘΗΝΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Σε συνέχεια ερωτημάτων που προέκυψαν σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή του Ν 3651/2008 (ΦΕΚ Α 44) «Οδική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που κατετέθην στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών µε αυξ. Αριθµό 5427 το οποίο θεωρήθηκε για την νόµιµη σήµανση, Αθήνα, 6 Απριλίου 2006. Εταίροι:

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά: 09-09-2009 Αρ. Πρωτ.: 8596 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2.1. Ασφάλιση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Στους σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με το Π.Δ. 185/84 (ΦΕΚ 61/τ.Α'/8.5.84) παρέχεται ιατροφαρμακευτική

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014»

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014 Συνοπτική παρουσίαση 3 2. Εισαγωγή. 5

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενες τροποποιήσεις καταστατικού (Τακτική Γενική Συνέλευση 21 Ιουνίου 2011)

Προτεινόμενες τροποποιήσεις καταστατικού (Τακτική Γενική Συνέλευση 21 Ιουνίου 2011) Προτεινόμενες τροποποιήσεις καταστατικού (Τακτική Γενική Συνέλευση 21 Ιουνίου 2011) Σύμφωνα με το άρθρο 19, παρ. 2 του Ν.3556/2007, η CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. παραθέτει τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - Απόκτηση δικηγορικής Ιδιότητας - Άσκηση - Εξετάσεις. - Τμήμα Α - Άσκηση

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - Απόκτηση δικηγορικής Ιδιότητας - Άσκηση - Εξετάσεις. - Τμήμα Α - Άσκηση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος Άρθρο 1: Η φύση της δικηγορίας Αρθρο 2: Η θέση του δικηγόρου στην απονομή της Δικαιοσύνης Άρθρο 3: Το επάγγελμα του δικηγόρου Άρθρο 4: Απόκτηση της δικηγορικής ιδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Ακτή Μιαούλη & Μ. Μπότσαρη 2-8 Τ.Κ.: 185 38, Πειραιάς Πληροφορίες: Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 255501000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ. ν. 2190/1920 «περί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 102 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 5,6,7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ)

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 102 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 5,6,7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ και ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Ε. Κ Α. Π.) Χαριλάου Τρικούπη 50 Τ.Κ. 106 80 Fax: 211-5555916, mail: ekap@pasok.gr Αθήνα, 3 Ιουνίου 2015 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 102 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ O.A.E.E ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΒΘ-Η. ΑΘΗΝΑ 1 /04/2011 Αριθ.Πρωτ.: Δ.ΥΓ3(β)/ΓΠ.οικ.37105

ΑΔΑ: 4ΑΓΒΘ-Η. ΑΘΗΝΑ 1 /04/2011 Αριθ.Πρωτ.: Δ.ΥΓ3(β)/ΓΠ.οικ.37105 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΔΑ: 4ΑΓΒΘ-Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ Τμήμα Β Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, ο μεγαλύτερος. επιστημονικός σύλλογος της χώρας, με τους αγώνες. και τη μεγάλη δημοκρατική παράδοση, άρθρωσε

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, ο μεγαλύτερος. επιστημονικός σύλλογος της χώρας, με τους αγώνες. και τη μεγάλη δημοκρατική παράδοση, άρθρωσε Αθήνα, 30.6.2015 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημίας 60, 10679 Αθήνα Τηλ. 210-33.98.270, 71 Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, ο μεγαλύτερος επιστημονικός σύλλογος της χώρας, με τους αγώνες και τη μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λιδωρίκι 19 Νοεμβρίου 2014

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λιδωρίκι 19 Νοεμβρίου 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λιδωρίκι 19 Νοεμβρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ Αριθμ. Πρωτ.16009 ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΕΔΡΑ ΛΙΔΩΡΙΚΙ Τ.Κ.33053 Λιδωρίκι Πληρ. Θ. Δούκα Τηλ.2266031100 εσωτ. 3 Προκήρυξη για

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 07-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3987/07-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Βιλτανιώτη 24, 145 64 Κ. Κηφισιά. Τηλ. 210 2846800, 211 8807100, Fax 210 2851207 www.paperpack.gr, info@paperpack.gr, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.

Βιλτανιώτη 24, 145 64 Κ. Κηφισιά. Τηλ. 210 2846800, 211 8807100, Fax 210 2851207 www.paperpack.gr, info@paperpack.gr, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η. Κ4-01-003 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ και δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση Διαμεσολάβηση 104/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Εσόδων Δ/νσης Οικονομικών esoda@cityofathens.gr 2) Κυρία *** *** *** Kοινοποίηση 1) Γραφείο Δημάρχου mayor@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οργανώσεις γονέων. Παρ. 4. Οι ενώσεις γονέων κάθε νοµού ή νοµαρχιακού διαµερίσµατος συγκροτούν µία οµοσπονδία γονέων.

Οργανώσεις γονέων. Παρ. 4. Οι ενώσεις γονέων κάθε νοµού ή νοµαρχιακού διαµερίσµατος συγκροτούν µία οµοσπονδία γονέων. Οργανώσεις γονέων Ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87 τ. Α Άρθρο 94 Πρόσθετες αρµοδιότητες δήµων 4. Στο άρθρο 75 παρ. Ι του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων, υπό τον τοµέα στ` («Παιδείας, Πολιτισµού και Α- θλητισµού»), προστίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών»

ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΟΕ ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών» Σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν.1566/1985 και συγκεκριμένα με την παράγραφο 7 (όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ALSINCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. Σχετικά με τους ειδικευμένους Ιατρούς του Ε.Σ.Υ., οι οποίοι είναι Δημόσιοι Λειτουργοί, παρά τις θεωρητικές κατασκευές για τις ιδιαιτερότητες

2. Σχετικά με τους ειδικευμένους Ιατρούς του Ε.Σ.Υ., οι οποίοι είναι Δημόσιοι Λειτουργοί, παρά τις θεωρητικές κατασκευές για τις ιδιαιτερότητες Δρ. ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΜΙΧΑΗΛ Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2012 Κύριο Δημήτριο Βαρνάβα Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.) Οδός Λαμίας, αριθ. 2 Αθήνα Κύριε

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως:

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως: Καταστατικό 1 Ονομασία και έδρα Ο σύλλογος φέρει την ονομασία Έλληνες Επιστήμονες Βερολίνου και Βρανδεμβούργου (κ.σ.) και έχει την έδρα του στο Βερολίνο. Έτος χρήσης είναι το ημερολογιακό έτος. 2 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Αρ. Εξερχομένου: 176/2008 Αθήνα, 4.11.2008 ENΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Του Γεωργίου Μπροδήμα του Νικολάου, Επίκουρου Καθηγητή, κατοίκου Πατρών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ & Γ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ & Γ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ & Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δ/ΝΣΗ: 3 Ο χλμ ΠΕΟ ΛΑΜΙΑΣ-ΑΘΗΝΑΣ 35100 ΛΑΜΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Πρωτοδικείο Αθηνών - Π. Σχολή Ευελπίδων κτίριο 13 γραφείο 201 T.K. 11362, Τηλ: 210-8253646, 210-8826464, Fax: 210-8826172 http://www.odye.gr email:info@odye.gr Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 12-06-2012 Α. Π. 656/8

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 12-06-2012 Α. Π. 656/8 Μαρούσι, 12-06-2012 Α. Π. 656/8 ΑΠΟΦΑΣΗ Εξέταση ένστασης της Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε.» κατά του αποκλεισμού

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ.: Β149113/20.12.2012 Όροι και προϋποθέσεις για τη διατήρηση θέσεων εργασίας σε Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις έτους 2012-2013

Αρ. πρωτ.: Β149113/20.12.2012 Όροι και προϋποθέσεις για τη διατήρηση θέσεων εργασίας σε Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις έτους 2012-2013 Αρ. πρωτ.: Β149113/20.12.2012 Όροι και προϋποθέσεις για τη διατήρηση θέσεων εργασίας σε Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις έτους 2012-2013 Αρ. Πρωτ.: Β149113/20-12-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Mίας (1) Σύμβασης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Mίας (1) Σύμβασης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Λαμία: 10/03/2015 ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ. πρωτ.: 469 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ 3ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθήνας Τ.Κ. 35100, Λαμία

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν.3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, αρ. 4 παρ.6] Βραβεία και υποτροφίες Ι.Κ.Υ. σε αλλοδαπούς φοιτητές Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης

Διαβάστε περισσότερα

5. Εκλογή μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

5. Εκλογή μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008. 31/10/2014 Πρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 3954/06/B/86/13 Αρ. ΓΕΜΗ 340401000

Διαβάστε περισσότερα

Θεόδωρος Π. Φορτσάκης ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Β 314/27.4.1989),

Θεόδωρος Π. Φορτσάκης ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Β 314/27.4.1989), Θεόδωρος Π. Φορτσάκης Καθηγητής της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών ικηγόρος στον Άρειο Πάγο Μητροπόλεως 38, 10563 Αθήνα, τηλ. +30 210 32 18 900, φαξ +30 210 32 18 933, e-mail thfortsakis@fdmalaw.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΒΥ1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297

ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΒΥ1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΣΧ-ΞΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: 45ΒΣΧ-ΞΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ.: α) Η εγκύκλιος 23/1989 β) Το Γενικό έγγραφα Α24/374/31-7-90

ΣΧΕΤ.: α) Η εγκύκλιος 23/1989 β) Το Γενικό έγγραφα Α24/374/31-7-90 ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές οδηγίες για την ασφάλιση των προσώπων που απασχολούνται σε εργοδότες, με τους οποίους είναι σύζυγοι ή συγγενείς α και β βαθμού συγγενείας» ΣΧΕΤ.: α) Η εγκύκλιος 23/1989 β) Το Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ (Συνέχεια διαμεσολάβησης)

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ (Συνέχεια διαμεσολάβησης) Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Θέμα: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ (Συνέχεια διαμεσολάβησης) Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδική Επιστήμονας : Καλλιόπη Στεφανάκη 1 ΙΟΥΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ LEGAL INSIGHT ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. Άρθρο 78 Σωµατείο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. Άρθρο 78 Σωµατείο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ [ ] Άρθρο 78 Σωµατείο Ένωση προσώπων που επιδιώκει σκοπό µη κερδοσκοπικό αποκτά προσωπικότητα όταν εγγραφεί σε ειδικό δηµόσιο βιβλίο (σωµατείο) που τηρείται στο πρωτοδικείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006 ΕΠΙΣΤΟΛΗ Γ.Σ.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Σας κοινοποιούµε την επιστολή που έστειλε η Γ.Σ.Ε.Ε. στην Ένωση ικαστών και Εισαγγελέων και στον ικηγορικό Σύλλογο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα