Y ΡΟΠΛΥΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ RYOBI

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Y ΡΟΠΛΥΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ RYOBI"

Transcript

1 Y ΡΟΠΛΥΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ RYOBI HΛΕΚΤΡΙΚΑ 230 VOLT RPW-100Ε RPW-120Ε Νέος σχεδιασµός. Συµπαγής κατασκευή. Εύκολη µεταφορά. Σωλήνας νερού υψηλής πίεσης 5m. RPW-105DM 2 σε 1: Υδροπλυστικό & απεδοκαθαριστής Καινοτοµικός 2 σε 1 σχεδιασµός µε δυνατότητα: α) λειτουργίας ως υδροπλυστικό β) λειτουργίας ως ισχυρό µηχάνηµα καθαρισµού δαπέδων (αυλές, µπαλκόνια και γενικά εξωτερικοί χώροι). Μεγάλο πέλµα καθαρισµού i 33cm για µέχρι και 10 φορές πιο γρήγορα αποτελέσµατα. Ενσωµατωµένο δοχείο απορρυπαντικού. Σωλήνας νερού υψηλής πίεσης 6m. RPW-120HS & RPW-140HS Nέα τεχνολογία HydroSurge Πρωτοποριακή τεχνολογία HydroSurge που δίνει τη δυνατότητα της υψηλής πίεσης και της υψηλής παροχής νερού ταυτόχρονα, για εξαιρετικά αποτελέσµατα. Ενσωµατωµένο δοχείο απορρυπαντικού. Αυλός µε δύο ακροφύσια. Ψεκασµός του απορρυπαντικού µε απλή περιστροφή του διακόπτη στη θέση απορρυπαντικό. Σωλήνας 8m (RPW -120HS) & 10m (RPW -140HS) 2 σε1 ÊÙÄÉÊOÓ ΤΥΠΟΣ RPW - 100Ε RPW - 120Ε RPW DM RPW - 120HS RPW - 140HS ΙΣΧΥΣ 1400 W 1600 W 1600 W 1700 W 2300 W ΠΙΕΣΗ 100 bar 120 bar 105 bar 120 bar 140 bar ΠΑΡΟΧΗ 360 lt/h 360 lt/h 340 lt/h 570 lt/h (χαµηλή πίεση) 620 lt/h (χαµηλή πίεση) 320 lt/h (υψηλή πίεση) 400 lt/h (υψηλή πίεση) TIMH 130,00 150,00 220,00 310,00 475,00 ÐåñéëáìâÜíåé: Πιστόλι Αυλό µε ρυθµιζόµενη βεντάλια Αυλό ρίψης απορρυπαντικού µε δοχείο Σωλήνα ÐåñéëáìâÜíåé: Πιστόλι Αυλό Σωλήνα 2 µπέκ: ένα µπεκ 25 και ένα χαµηλής πίεσης (απορρυπαντικού) ÐåñéëáìâÜíει: 65458: Πιστόλι Αυλό Σωλήνα 2 µπέκ (0-25 ) Βούρτσα καθαρισµού : Πιστόλι Αυλό Σωλήνα 4 µπέκ ( ) Βούρτσα καθαρισµού 162

2 Y ΡΟΠΛΥΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ RYOBI ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ RPW Yψηλή απόδοση πίεσης. Τροχήλατο για εύκολη µεταφορά. Σωλήνας νερού υψηλής πίεσης 8m. RPW C Συµπαγής κατασκευή. Τηλεσκοπική χειρολαβή. Τροχήλατο για εύκολη µεταφορά. Κινητήρας Briggs & Stratton. Σωλήνας νερού υψηλής πίεσης 7,6m. RPW WB 3 σε 1: Πολυµηχάνηµα πλύσεως µε πολλές δυνατότητες Bενζινοκίνητο υδροπλυστικό µε δυνατότητα: α) λειτουργίας ως υδροπλυστικό. β) καθαρισµού δαπέδων και γενικά εξωτερικών χώρων. γ) καθαρισµού τοίχων, παραθύρων, ρολών, κλπ. Μεγάλο πέλµα καθαρισµού i38cm για µέχρι και 10 φορές πιο γρήγορα αποτελέσµατα. Κινητήρας HONDA. Σωλήνας νερού υψηλής πίεσης 5m. Κινητήρας Kινητήρας Briggs & Stratton 3 σε1 ÊÙÄÉÊOÓ ΤΥΠΟΣ RPW RPW C RPW WB ΚΥΒΙΣΜΟΣ 163 cm³ 158 cm³ 160 cm³ ΠΙΕΣΗ 172 bar 152 bar 180 bar ΠΑΡΟΧΗ 520 lt/h 456 lt/h 520 lt/h TIMH 612,00 630, ,00 ÐåñéëáìâÜíåé: Πιστόλι Αυλό Σωλήνα 4 µπέκ: χαµηλής πίεσης (απορρυπαντικού) ÐåñéëáìâÜíåé: Πιστόλι Αυλό Σωλήνα 3 µπέκ: χαµηλής πίεσης (απορρυπαντικού) ÐåñéëáìâÜíåé: Πιστόλι Αυλό Σωλήνα 4 µπέκ: απορρυπαντικού 163

3 Υ ΡΟΠΛΥΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ ΗΟΒΒΥ LINE 230 VOLT - ENTRY LEVEL Time 110 Áíôëßá ìå êåöáëþ íôïõñáëïõìéíßïõ êáé åíóùìáôùìýíç âáëâßäá by-pass. Óýóôçìá áõôüìáôçò Ýíáñîçò - ðáýóçò ëåéôïõñãßáò (Total Stop). Tροχήλατο µε εργονοµική λαβή. STM 150 Áíôëßá ìå êåöáëþ íôïõñáëïõìéíßïõ êáé åíóùìáôùìýíç âáëâßäá by-pass. Ðñáêôéêü, åý ñçóôï ìå èýóåéò áðïèþêåõóçò åîáñôçìüôùí. Óýóôçìá áõôüìáôçò Ýíáñîçò - ðáýóçò ëåéôïõñãßáò (Total Stop). Tροχήλατο µε εργονοµική λαβή. STM 160 Áíôëßá ìå êåöáëþ íôïõñáëïõìéíßïõ êáé åíóùìáôùìýíç âáëâßäá by-pass. Ðñáêôéêü, åý ñçóôï ìå èýóåéò αðïèþêåõóçò åîáñôçìüôùí. ÅíóùìáôùìÝíç áíýìç. Óýóôçìá áõôüìáôçò Ýíáñîçò - ðáýóçò ëåéôïõñãßáò (Total Stop). Tροχήλατο µε εργονοµική λαβή. + δώρο + δώρο ÊÙÄÉÊOÓ ΙΣΧΥΣ 1700 W 2100 W 2500 W ΠΙΕΣΗ 110 bar 150 bar 160 bar ΠΑΡΟΧΗ 330 lt/h 450 lt/h 510 lt/h TIMH 105,00 240,00 280,00 ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 32,00 ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 32,00 ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 32,00 ÓùëÞíáò 4m ÓùëÞíáò 8m ÓùëÞíáò 8m ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 24,00 ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 40,00 ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 40,00 Áõëüò ìå σταθερή âåíôüëéá Áõëüò ìå σταθερή âåíôüëéá Áõëüò ìå σταθερή âåíôüëéá ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 22,00 ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ:16,00 ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 16,00 Turbo Áõëüò Turbo Turbo Áõëüò Turbo Turbo Áõëüò Turbo ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 12,50 Áõëüò ñßøçò áðïñ/êïý ìå äï åßï ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 11,00 ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 12,50 Áõëüò ñßøçò áðïñ/êïý ìå äï åßï ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 11,00 ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 12,50 Áõëüò ñßøçò áðïñ/êïý ìå äï åßï ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 11,00 164

4 Υ ΡΟΠΛΥΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ ΗΟΒΒΥ LINE 230 VOLT - SUPER ΕQ 20 Αντλία µε κεφαλή ντουραλουµινίου, ενσωµατωµένο by pass και µεταλλικά έµβολα. ÌïôÝñ induction ìå èåñìéêü ðñïóôáóßáò. Χαµηλού θορύβου. Óýóôçìá áõôüìáôçò Ýíáñîçò - ðáýóçò ëåéôïõñãßáò (Total Stop). Tροχήλατο µε εργονοµική λαβή. Best 28 Áíôëßá ìå ìðñïýíôæéíç êåöáëþ êáé åíóùìáôùìýíç âáëâßäá by-pass. ÌïôÝñ induction ìå èåñìéêü ðñïóôáóßáò. ÅíóùìáôùìÝíç áíýìç. ÅíóùìáôùìÝíï äï åßï áðïñ/êïý. Óýóôçìá áõôüìáôçò Ýíáñîçò - ðáýóçò ëåéôïõñãßáò (Total Stop). Tροχήλατο µε εργονοµική λαβή. Eagle 28 Áíôëßá ìå ìðñïýíôæéíç êåöáëþ êáé åíóùìáôùìýíç âáëâßäá by-pass. ÌïôÝñ induction ìå èåñìéêü ðñïóôáóßáò. ÅíóùìáôùìÝíï äï åßï áðïñ/êïý. ÈÝóåéò óôþñéîçò åîáñôçìüôùí. ÅíóùìáôùìÝíç áíýìç. Óýóôçìá áõôüìáôçò Ýíáñîçò - ðáýóçò ëåéôïõñãßáò (Total Stop). Tροχήλατο µε εργονοµική λαβή. Εύκολη αλλαγή µπέκ µε ένα κλικ Εύκολη αλλαγή µπέκ µε ένα κλικ ÊÙÄÉÊOÓ ΙΣΧΥΣ 2100 W 2800 W 2800 W ΠΙΕΣΗ 130 bar 160 bar 160 bar ΠΑΡΟΧΗ 450 lt/h 510 lt/h 510 lt/h TIMH 240,00 465,00 498,00 ÊÙÄ.: υψηλής πίεσης ΤΙΜΗ: 36,00 ÓùëÞíáò υψηλής πίεσης 8m ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 40,00 µε ταχυσύνδεση ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 40,00 ÓùëÞíáò 8m ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 40,00 Áõëüò µε αποθήκευση των µπεκ µε ταχυσύνδεση ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 40,00 ÓùëÞíáò 8m ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 40,00 Áõëüò µε αποθήκευση των µπεκ Áõëüò υψηλής πίεσης µε ρυθµιζόµενη βεντάλια ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 41,00 ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 41,00 ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 16,00 Σετ 4 ÌðÝê Αφρού ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 26,00 Σετ 4 ÌðÝê Αφρού ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 26,00 Áõëüò ñßøçò áðïñ/êïý ìå äï åßï Turbo Áõëüò Turbo Turbo Áõëüò Turbo ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 11,00 ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 40,00 ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 40,00 165

5 Υ ΡΟΠΛΥΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ PROFESSIONAL LINE Arizona 1209 LP Áñãüóôñïöï ìïôýñ (1450 R.P.M.) ìå èåñìéêü ðñïóôáóßáò. Óôñïöáëïöüñá áíôëßá ìå êåñáìéêü Ýìâïëá êáé ìðñïýíôæéíç êåöáëþ áíôëßáò ìå âáëâßäá by-pass. ÅíóùìáôùìÝíï äï åßï áðïññõðáíôéêïý. ÑõèìéóôÞò ðßåóçò. Ìáíüìåôñï ãëõêåñßíçò. ÓùëÞíáò íåñïý õøçëþò ðßåóçò (8m). Σύστηµα αυτόµατης έναρξης - παύσης λειτουργίας. Γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση των µπεκ στον αυλό µε ταχυσύνδεσµο. Danubio LP Áñãüóôñïöï ìïôýñ (1450 R.P.M.) ìå èåñìéêü ðñïóôáóßáò. Óôñïöáëïöüñá áíôëßá ìå êåñáìéêü Ýìâïëá êáé ìðñïýíôæéíç êåöáëþ áíôëßáò ìå âáëâßäá by-pass. ÅíóùìáôùìÝíï äï åßï áðïññõðáíôéêïý. ÑõèìéóôÞò ðßåóçò. Ìáíüìåôñï ãëõêåñßíçò. ÓùëÞíáò íåñïý õøçëþò ðßåóçò (8m). Σύστηµα αυτόµατης έναρξης - παύσης λειτουργίας ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐÏÓ Αrizona 1209 LP Danubio 1211 LP ΙΣΧΥΣ 2300 W 3000 W ÔÁÓÇ 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz ΠΙΕΣΗ 120 bar 120 bar ΠΑΡΟΧΗ 510 lt/h 660 lt/h ÂÁÑÏÓ 23 Kg 33 Kg TIMH 860,00 995,00 µε ταχυσύνδεση ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 40,00 ÓùëÞíáò íåñïý õøçëþò ðßåóçò ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 65,00 µε ταχυσύνδεση ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 38,00 ÓùëÞíáò íåñïý õøçëþò ðßåóçò ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 55,00 Áõëüò για µπεκ Áõëüò ìå ñýèìéóç ðßåóçò ãéá ñßøç áðïññõðáíôéêïý ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 38,00 ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 30,00 Σετ 5 ÌðÝê Αφρού ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 36,00 ÌðÝê 1/ ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 6,40 166

6 Υ ΡΟΠΛΥΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ PROFESSIONAL LINE Michigan LP Áñãüóôñïöï ìïôýñ (1450 R.P.M.) ìå èåñìéêü ðñïóôáóßáò, õäñüøõêôï (WATER COOLING). Στροφαλοφόρα αντλία µε κεραµικά έµβολα και µπρούντζινη κεφαλή αντλίας µε βαλβίδα by-pass. ÅíóùìáôùìÝíï äï åßï áðïññõðáíôéêïý. Σύστηµα αυτόµατης έναρξης-παύσης λειτουργίας 24V Total Stop. ÓùëÞíáò íåñïý õøçëþò ðßåóçò (10m). Ìáíüìåôñï ãëõêåñßíçò. ÑõèìéóôÞò ðßåóçò. Victoria Áñãüóôñïöï ìïôýñ (1450 R.P.M.) ìå èåñìéêü ðñïóôáóßáò, õäñüøõêôï (WATER COOLING). Óôñïöáëïöüñá áíôëßá. Ìðñïýíôæéíç êåöáëþ áíôëßáò ìå êåñáìéêü Ýìâïëá. ÁíåîÜñôçôç âáëâßäá by-pass. ÑõèìéóôÞò ðßåóçò. Ìáíüìåôñï ãëõêåñßíçò. Óýóôçìá áõôüìáôçò Ýíáñîçò-ðáýóçò ëåéôïõñãßáò 24V (Total Stop). Êåíôñéêüò äéáêüðôçò ëåéôïõñãßáò áìçëþò ôüóçò 24V. ÅíóùìáôùìÝíá äï åßá êáé ñõèìéóôþò êåñéïý - áðïññõðáíôéêïý. ÓùëÞíáò íåñïý õøçëþò ðßåóçò (10m). Με υδρόψυκτο µοτέρ Με υδρόψυκτο µοτέρ ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐÏÓ Michigan 1515 LP Victoria 2021 LP ΙΣΧΥΣ 5000 W 9400 W ÔÁÓÇ 400 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz ΠΙΕΣΗ 150 bar 200 bar ΠΑΡΟΧΗ 900 lt/h 1260 lt/h ÂÁÑÏÓ 46 Kg 75 Kg TIMH 1.250, ,00 υψηλής πίεσης ÓùëÞíáò íåñïý õøçëþò ðßåóçò (10m) υψηλής πίεσης ÓùëÞíáò íåñïý õøçëþò ðßåóçò (10m) ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 57,00 ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 113,00 ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 59,00 ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 66,00 Áõëüò ìå ñýèìéóç ðßåóçò ãéá ñßøç áðïññõðáíôéêïý Áõëüò ìå ñýèìéóç ðßåóçò ãéá ñßøç áðïññõðáíôéêïý ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 35,00 ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 30,00 ÌðÝê 1/ ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 6,40 ÌðÝê 1/ ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 6,40 167

7 Υ ΡΟΠΛΥΣΤΙΚΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ PROFESSIONAL LINE Mississippi 1310 XP Áíôëßá ìå êåöáëþ íôïõñáëïõìéíßïõ êáé åíóùìáôùìýíç âáëâßäá by-pass. ÊÜèåôïò êáõóôþñáò õøçëþò áðüäïóçò. ÑõèìéóôÞò èåñìïêñáóßáò êáõóôþñá. Óýóôçìá áõôüìáôçò Ýíáñîçò-ðáýóçò ëåéôïõñãßáò (Total Stop). Põèìéæüìåíç ðáñï Þ áðïññõðáíôéêïý êáé åíóùìáôùìýíï äï åßï áðïññõðáíôéêïý. Åñãïíïìéêή ëáâή êáé èýóη óôþñéîçò åîáñôçìüôùí. ÓùëÞíáò íåñïý õøçëþò ðßåóçò (8m). NPX XP Ìðñïýíôæéíç êåöáëþ áíôëßáò ìå âáëâßäá by-pass êáé Ýìâïëá ìå êåñáìéêþ åðéêüëõøç. ÊÜèåôïò êáõóôþñáò õøçëþò áðüäïóçò. Âáëâßäá áóöáëåßáò. ÑõèìéóôÞò èåñìïêñáóßáò êáõóôþñá. Ìáíüìåôñï ãëõêåñßíçò. Óýóôçìá áõôüìáôçò Ýíáñîçò-ðáýóçò ëåéôïõñãßáò 24V (Total Stop). Põèìéæüìåíç ðáñï Þ áðïññõðáíôéêïý êáé åíóùìáôùìýíï äï åßï áðïññõðáíôéêïý. Ëõ íßá Ýíäåéîçò áìçëþò óôüèìçò êáõóßìïõ. ÅñãïíïìéêÝò ëáâýò êáé èýóη óôþñéîçò åîáñôçìüôùí. ÓùëÞíáò íåñïý õøçëþò ðßåóçò (10m). ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐÏÓ Mississippi 1310 XP NPX 1211 XP ΙΣΧΥΣ 3000 W 3200 W ÔÁÓÇ 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz ΠΙΕΣΗ 130 bar 120 bar ΠΑΡΟΧΗ 600 lt/h 660 lt/h ÈÅÑÌÏÊÑÁÓÉÁ max. 90 O C 140 O C ÂÁÑÏÓ 54 Kg 97 Kg TIMH 1.850, ,00 µε ταχυσύνδεση ÓùëÞíáò íåñïý õøçëþò ðßåóçò (10m) µε ταχυσύνδεση ÓùëÞíáò íåñïý õøçëþò ðßåóçò (10m) ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 38,00 ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 55,00 ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 38,00 ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 55,00 Áõëüò ìå ñýèìéóç ðßåóçò ãéá ñßøç áðïññõðáíôéêïý Áõëüò ìå ñýèìéóç ðßåóçò ãéá ñßøç áðïññõðáíôéêïý ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 30,00 ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 30,00 ÌðÝê 1/ ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 6,40 ÌðÝê 1/ ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 6,40 168

8 Υ ΡΟΠΛΥΣΤΙΚΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ PROFESSIONAL LINE LKX LP Áñãüóôñïöï ìïôýñ (1450 R.P.M.) ìå èåñìéêü ðñïóôáóßáò και υäñüøõêôï (WATER COOLING). Στροφαλοφόρα αντλία µε κεραµικά έµβολα και µπρούντζινη κεφαλή µε βαλβίδα by-pass. Óýóôçìá áõôüìáôçò Ýíáñîçò-ðáýóçò ëåéôïõñãßáò 24V (Total Stop). Ñõèìéæüìåíç ðáñï Þ áðïññõðáíôéêïý êáé åíóùìáôùìýíï äï åßï áðïññõðáíôéêïý. ÁíåîÜñôçôá ìïôýñ áíôëßáò-êáõóôþñá. ÑõèìéóôÞò èåñìïêñáóßáò êáõóôþñá. Ìáíüìåôñï ãëõêåñßíçò. ÊÜèåôïò êáõóôþñáò õøçëþò áðüäïóçò. Ëõ íßá Ýíäåéîçò áìçëþò óôüèìçò êáõóßìïõ. ÅñãïíïìéêÝò ëáâýò êáé èýóåéò óôþñéîçò åîáñôçìüôùí. ÓùëÞíáò íåñïý õøçëþò ðßåóçò (10m). Hyper T Yäñüøõêôï (WATER COOLING), áñãüóôñïöï ìïôýñ (1450 R.P.M.) Óôñïöáëïöüñá áíôëßá ìå êåñáìéêü Ýìâïëá êáé ìðñïýíôæéíç êåöáëþ. Áíïîåßäùôïò êáõóôþñáò õøçëþò áðüäïóçò åéäéêü ó åäéáóìýíïò ãéá õøçëýò ðáñï Ýò íåñïý. Æåýîç áíôëßáò ìïôýñ ìå 4 ñïõëεìüí, åëáóôéêü óýíäåóìï êáé êáìðüíá ðñïóôáóßáò. ÅîéóïññïðéóôÞò äïíþóåùí áíôëßáò. ÌåãÜëçò ùñçôéêüôçôáò (22 lt.) äï åßá áðïññõðáíôéêïý êáé ðåôñåëáßïõ. Ëõ íßá Ýíäåéîçò áìçëþò óôüèìçò êáõóßìïõ. ÅíóùìáôùìÝíï äï åßï áðïññõðáíôéêïý. Óýóôçìá áõôüìáôçò Ýíáñîçò - ðáýóçò ëåéôïõñãßáò 24V (Total Stop). ÓùëÞíáò íåñïý õøçëþò ðßåóçò (10m). ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐÏÓ LKX 1515 LP Hyper T 2021 LP ΙΣΧΥΣ 5500 W 9700 W ÔÁÓÇ 400 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz ΠΙΕΣΗ 150 bar 200 bar ΠΑΡΟΧΗ 900 lt/h 1260 lt/h ÈÅÑÌÏÊÑÁÓÉÁ max. 140 O C 140 O C ÂÁÑÏÓ 114 Kg 180 Kg TIMH 2.800, ,00 Ελαστικός σύνδεσµος σύµπλεξης για µικρότερη καταπόνηση στο µοτέρ και την αντλία, εξασφαλίζοντας µεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Σύστηµα απόσβεσης κραδασµών, για έναρξη λειτουργίας χωρίς τραντάγµατα στο πιστόλι, κάνοντας το πλύσιµο ασφαλές και ξεκούραστο. υψηλής πίεσης ÓùëÞíáò íåñïý õøçëþò ðßåóçò (10m) υψηλής πίεσης ÓùëÞíáò íåñïý õøçëþò ðßåóçò (10m) ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 57,00 ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 113,00 ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 75,00 ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 66,00 Áõëüò ìå ñýèìéóç ðßåóçò ãéá ñßøç áðïññõðáíôéêïý Áõëüò õøçëþò ðßåóçò ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 35,00 ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 26,00 ÌðÝê 1/ ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 6,40 ÌðÝê 1/ ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 6,40 169

9 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ Trenta X Trenta P VAC 20 S ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ VAC 20 S Trenta P Trenta X IÓ ÕÓ (Watt) max ÔÁÓÇ (Volt / Hz) 230 / / / 50 ÑÏÇ ÁÅÑÁ (lt / min) ÕÐÏÐÉÅÓÇ (mbar) ÊÁÄÏÓ (lt) ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (ΜxΠxΥ) 39x37x43 39 x 39 x x 37 x 71 ÂÁÑÏÓ (Kg) 7,5 9,0 9,3 TIMH 80,00 145,00 175,00 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΤΙΜΗ ΚΩ ΙΚΟΣ ΤΙΜΗ ΚΩ ΙΚΟΣ ΤΙΜΗ Σωλήνας σπιράλ µε λαβή , , ,00 Προεκτάσεις (x 2) 6, (x2) 6, (x2) 6,50 Εξάρτηµα σχισµής , , ,50 Βάση πέλµατος , ,00 Πέλµα υγρών , , ,00 Πέλµα σκόνης , ,00 Φίλτρο εσωτερικό πάνινο (x3) (πλενόµενο) 14, (x3) (πλενόµενο) 14,00 Σακούλα , ,20 Φίλτρο αφρού , , ,00 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην τιµή περιλαµβάνεται και ο παραπάνω εξοπλισµός. 170

10 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ Sahara 69dB (A) ÌéêñÞ êáé åëáöñéü óêïýðá ÁÐÏÑÑÏÖÇÓÇÓ ÓÔÅÑÅÙÍ ÌÅ ÁÌÇËÇ ÓÔÁÈÌÇ ÈÏÑÕÂÏÕ. Whisper V8 55dB (A) ÌéêñÞ êáé åëáöñéü óêïýðá ÁÐÏÑÑÏÖÇÓÇÓ ÓÔÅÑÅÙÍ ÌÅ ÅÎÁÉÑÅÔÉÊÁ ÁÌÇËÇ ÓÔÁÈÌÇ ÈÏÑÕÂÏÕ ðïõ ôçí êüíåé éäáíéêþ ãéá ñþóç óå þñïõò ðïõ ï èüñõâïò ôïõ ìïôýñ åíï ëåß, üðùò îåíïäï åßá, γραφεία, κατοικίες κ.τ.λ. ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ ASHLEY 800 ÇëåêôñéêÞ óêïýðá êáôüëëçëç ÌÏÍÏ ÃÉÁ ÊÁÈÁÑÉÓÌÏ ΣΤΑΧΤΗΣ ΚΑΙ ÕÐÏËÅÉÌÌÁÔÙÍ ÁÐÏ ÔÆÁÊÉÁ, ÓÏÌÐÅÓ κ.λπ. Ìå ìç áíéóìü åéñïêßíçôçò ôáëüíôùóçò ãéá êáèáñéóìü ôïõ ößëôñïõ. ΚΑ ΟΣ - ΦΙΛΤΡΟ ASHLEY ãéá ôçí ÁÐÏÑÑÏÖÇÓÇ ÓÔÁ ÔÇÓ ΚΑΙ ÕÐÏËÅÉÌÌÁÔÙÍ ÁÐÏ ÔÆÁÊÉÁ, ÓÏÌÐÅÓ κ.λπ. υνατότητα σύνδεσης µε όλες τις σκούπες που έχουν σωλήνα αναρρόφησης 35 έως 40. Áðáñáßôçôç ç óýíäåóç ôïõ ìå çëåêôñéêþ óêïýðá. ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ Sahara Whisper V8 Ashley 800 Φίλτρο Ashley IÓ ÕÓ (Watt) max ÔÁÓÇ (Volt / Hz) 230 / / / 50 - ÑÏÇ ÁÅÑÁ (lt / min) ÕÐÏÐÉÅÓÇ (mbar) ÊÁÄÏÓ (lt) ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (ΜxΠxΥ) 45 x 39 x x 39 x x 36 x x 35 x 40 ÂÁÑÏÓ (Kg) 4,5 5,5 5,5 3 TIMH 145,00 185,00 105,00 55,00 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΤΙΜΗ ΚΩ ΙΚΟΣ ΤΙΜΗ ΚΩ ΙΚΟΣ ΤΙΜΗ ΚΩ ΙΚΟΣ ΤΙΜΗ Σωλήνας σπιράλ , , , ,00 Προεκτάσεις , , , ,00 Λαβή , , Εξάρτηµα σχισµής , , Εξάρτηµα πολ/λών χρήσεων , , Φίλτρο άνθρακα , Πέλµα καθ. δαπέδου-µοκέτας , , Βουρτσάκι , , Φίλτρο εσωτερικό , , , Σακούλα , , ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην τιµή περιλαµβάνεται και ο παραπάνω εξοπλισµός. 171

11 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ Ή ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Ïé óêïý ðåò áõ ôþò ôçò êá ôç ãï ñß áò ëåé ôïõñ ãïýí åß ôå óáí êïé íýò óêïý ðåò Á ÐÏÑ ÑÏ ÖÇ ÓÇÓ ÓÔÅ ÑÅ ÙÍ & Õ ÃÑÙÍ åß ôå ÓÕÍ ÄÅ Ï ÍÔÁÉ ÌÅ Ç ËÅ ÊÔÑÉ ÊÁ ÅÑ ÃÁ ËÅÉ Á (ôñé âåß á, äé óêï ðñß ï íá ê.ë.ð). Óôç ðå ñß ðôù óç áõ ôþ ç óêïý ðá å íåñ ãï ðïé åß ôáé á ðü ìü íç ôçò ìü ëéò îå êé íþ óåé ôï åñ ãá ëåß ï. GB 50 XE Trenta XE VAC 20 XE ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ VAC 20 XE Trenta XE GB 50 XE IÓ ÕÓ (Watt) max ÔÁÓÇ (Volt / Hz) 230 / / / 50 HΛ. ΕΡΓΑΛΕΙΟ max. (Watt) ÑÏÇ ÁÅÑÁ (lt / min) ÕÐÏÐÉÅÓÇ (mbar) ÊÁÄÏÓ (lt) ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (ΜxΠxΥ) 32,5 x 33 x x 37 x x 47 x 74 ÂÁÑÏÓ (Kg) 6, TIMH 95,00 230,00 270,00 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΤΙΜΗ ΚΩ ΙΚΟΣ ΤΙΜΗ ΚΩ ΙΚΟΣ ΤΙΜΗ Σωλήνας σπιράλ , , ,00 Προεκτάσεις (x3) 6, (ζεύγος) 13, (ζεύγος) 13,00 Λαβή , ,00 Βάση πέλµατος , , ,00 Πέλµα υγρών / σκόνης , , ,00 Αντάπτορας εργαλείων , ,00 Εξάρτηµα σχισµής , , ,50 Εξάρτηµα πολλαπλών χρήσεων ,00 Σακούλα , ,20 Φίλτρο αφρού , , ,00 Φίλτρο εσωτερικό , (x3) (πάνινο - πλενόµενο) 14, (χάρτινο στρογγυλό) 17, (στρογγυλό) optional 12,00 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην τιµή περιλαµβάνεται και ο εξοπλισµός εκτός των κωδικών που αναφέρονται ως Optional. 172

12 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΡΙΒΕΙΑ ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ ÁÕÔÏÊÁÈÁÑÉÆÏÌÅÍÏ ÖÉËÔÑÏ & ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΗΛEΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Ãéá ôçí áíáññüöçóç óêüíçò ðñïôåßíïõìå έíá áðü ôá ðáñáêüôù ìïíôýëá óêïõðþí ðïõ åßíáé åéäéêü êáôáóêåõáóìýíåò ìå ôç ôå íïëïãßá áõôïêáèáñéæüìåíïõ ößëôñïõ êáé ôéò êáèéóôïýí éäáíéêýò ãéá ñþóç ìå äéóêïðñßïíá îýëïõ, ôñéâåßá îýëïõ, ôñéâåßá ôïß ïõ, ôñéâåßá ãéá åìöáíþ ìðåôόν, êüöôåò êáíáëéþí êáé åñãáëåßá ðïõ äçìéïõñãïýí êáé áöþíïõí ëåðôü õðïëåßììáôá óêüíçò. BULLE BVC-25PT Σκούπες ειδικές για τριβεία τοίχου ΧñÞóç και ìå άλλα çëåêôñéêü åñãáëåßá Ìå áõôïêáèáñéæüìåíï ößëôñï ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ BVC-25 PT PC35 TOOLS IÓ ÕÓ (Watt) max ÔÁÓÇ (Volt / Hz) 230 / / 50 HΛ. ΕΡΓΑΛΕΙΟ max. (Watt) ÑÏÇ ÁÅÑÁ (lt / min) ÕÐÏÐÉÅÓÇ (mbar) ÊÁÄÏÓ (lt) ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (ΜxΠxΥ) - 42 x 42 x 66 ÂÁÑÏÓ (Kg) 12,9 9 TIMH 435,00 465,00 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΤΙΜΗ ΚΩ ΙΚΟΣ ΤΙΜΗ Σωλήνας σπιράλ , (i45) 60,00 Προεκτάσεις (PVC) (ζεύγος) 28,00 Προέκταση (µε άνω καµπύλη) ,00 Προέκταση (µε κάτω καµπύλη) ,00 Εξάρτηµα υγρών ,00 Εξάρτηµα σκόνης ,00 Εξάρτηµα µοκέτας ,00 Εξάρτηµα σχισµής ,00 Εξάρτηµα πολλαπλών χρήσεων ,00 Βουρτσάκι ,00 Φίλτρο εσωτερικό (ζεύγος) 32, (στρογγυλό) 51,00 Προφίλτρο , Σακούλα (Πολλαπλών χρήσεων) (optional) 15, ,50 Φίλτρο αφρού (ζεύγος) (optional) 7, ,50 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην τιµή περιλαµβάνεται και ο εξοπλισµός εκτός των κωδικών που αναφέρονται ως Optional. ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣ GISOWATT PC35 TOOLS BVC-25 AT Ãéá ñþóç ìå çëåêôñéêü åñãáëåßá και εργαλεία αέρος Ìå áõôïêáèáñéæüìåíï ößëôñï ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ BVC-25 AT IÓ ÕÓ (Watt) max ÔÁÓÇ (Volt / Hz) 230 / 50 HΛ. ΕΡΓΑΛΕΙΟ max. (Watt) 2200 ÑÏÇ ÁÅÑÁ (lt / min) 4000 ÕÐÏÐÉÅÓÇ (mbar) 250 ÊÁÄÏÓ (lt) 25 ÂÁÑÏÓ (Kg) 12,9 TIMH 480,00 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην τιµή περιλαµβάνεται και ο εξοπλισµός εκτός των κωδικών που αναφέρονται ως Optional. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΤΙΜΗ Σωλήνας σπιράλ ,00 Φίλτρο εσωτερικό (ζεύγος) 32,00 Προφίλτρο ,00 Σακούλα Πολ/λών χρήσεων (optional) 15,00 Φίλτρο αφρού (optional) (ζεύγος) 7,00 173

13 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑ Óêïý ðåò Á ÐÏÑ ÑÏ ÖÇ ÓÇÓ ÓÔÅ ÑÅ ÙÍ & Õ ÃÑÙÍ åé äé êü ó å äé á óìý íåò Ý ôóé þ óôå íá ðñï óöý ñïõí ìå ãü ëç á ðïñ ñï öç ôé êþ é ó ý. Êá ôüë ëç ëåò ãéá ìå ãü ëïõò þ ñïõò êáé ãå íé êü ãéá å ðáã ãåë ìá ôé êþ ñþ óç ü ðùò óõ íåñ ãåß á êá èá ñé óìïý, ðëõ íôþ ñéá áõ ôï êé íþ ôùí, µεγάλους επαγγελµατικούς χώρους. Ç é äá íé êþ ëý óç ãéá êü èå á ðáß ôç óç, êü íïõí ôéò åñ ãáóß åò êá èá ñé óìïý ðéï åý êï ëåò, ãñþ ãï ñåò êáé áðï ôå ëå óìá ôé êýò. Taurus (3 Μοτέρ) Domus (2 Μοτέρ) Zeus ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ Zeus IF Domus IR03 Taurus IR03 IÓ ÕÓ (Watt) max x x 1200 ÔÁÓÇ (Volt / Hz) 230 / / / 50 ÑÏÇ ÁÅÑÁ (lt / min) ÕÐÏÐÉÅÓÇ (mbar) ÊÁÄÏÓ (lt) ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (ΜxΠxΥ) 64 x 54 x x 60 x x 60 x 103 ÂÁÑÏÓ (Kg) 16,5 33,5 34,5 TIMH 330,00 520,00 580,00 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΤΙΜΗ ΚΩ ΙΚΟΣ ΤΙΜΗ ΚΩ ΙΚΟΣ ΤΙΜΗ Σωλήνας σπιράλ , , ,00 Προέκταση κυρτό µέρος , , ,00 Προέκταση ευθύ , , ,00 Εξάρτηµα σχισµής , , ,00 Βουρτσάκι , , ,30 Βάση πέλµατος , ,00 Πέλµα σκόνης , , ,00 Πέλµα υγρών , , ,00 Φίλτρο πάνινο , , ,00 Σακούλα , (optional) 4, (optional) 4,20 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην τιµή περιλαµβάνεται και ο εξοπλισµός εκτός των κωδικών που αναφέρονται ως Optional. 174

14 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ ΓΙΑ ΠΛΥΣΕΙΣ ΑΠΕ ΩΝ & ΜΟΚΕΤΩΝ / ΑΠΟΡΡOΦΗΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ & ΥΓΡΩΝ Óêïý ðåò ðïõ ëåé ôïõñ ãïýí είτε óáí êïé íýò óêïý ðåò ãå íé êþò ñþ óå ùò Á ÐÏÑ ÑÏ ÖÇ ÓÇÓ ÓÔÅ ÑÅ ÙÍ & Õ ÃÑÙÍ είτε äß íïõí êáé ôç äõ íá ôü ôç ôá ÐËÕ ÓÉ ÌÁ ÔÏÓ ìé áò å ðé öü íåé áò (äü ðå äï, ìï êý ôá, ôá ðå ôóá ñßá). Ïé óêïý ðåò ôçò êá ôç ãï ñß áò áõ ôþò êá ëý ðôïõí ôçí ïé êé á êþ ñþ óç Ý ùò ôçí συχνή å ðáã ãåë ìá ôé êþ ñþ óç. GBP 20 Óêïý ðá οικιακής χρήσης και µικρών γραφείων. Apollo Óêïý ðá ðïõ åí äåß êíõ ôáé ãéá å ëá öñü å ðáã ãåë ìá ôé êþ ñþóç. Solaris (2 Μοτέρ) Óêïý ðá ðïõ åí äåß êíõ ôáé ãéá συχνή å ðáã ãåë ìá ôé êþ ñþóç. ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ GBP 20 Apollo IF03 Solaris IF IÓ ÕÓ (Watt) max x 1200 ÔÁÓÇ (Volt / Hz) 230 / / / 50 ΙΣΧΥΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΝΕΡΟΥ (Watt) x 48 ÑÏÇ ÁÅÑÁ (lt / min) ÕÐÏÐÉÅÓÇ (mbar) ΟΧΕΙΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ (lt) ÊÁÄÏÓ (lt) ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (ΜxΠxΥ) 40 x 39 x x 54 x x 60 x 103 ÂÁÑÏÓ (Kg) 9, TIMH 250,00 570,00 850,00 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΤΙΜΗ ΚΩ ΙΚΟΣ ΤΙΜΗ ΚΩ ΙΚΟΣ ΤΙΜΗ Σωλήνας σπιράλ µε σωληνάκι νερού (λαβή+σκανδάλη) 105, , ,00 Προέκταση κυρτό µέρος , ,00 Προέκταση ευθύ (x 2) 6, , ,00 Λαβή Εξάρτηµα σχισµής , , (optional) 4,00 Βάση πέλµατος , , (optional) 12,00 Πέλµα υγρών , , (optional) 14,00 Πέλµα σκόνης - Βούρτσα , , (optional) 26,00 Πέλµα χαλίων (optional) 14, (optional) 14,00 Βουρτσάκι στρογγυλό , (optional) 4, (optional) 4,30 Φίλτρο εσωτερικό πάνινο , ,00 Φίλτρο χάρτινο (Hepa - optional) 40, Σακούλα , (optional) 4, (optional) 4,20 Φίλτρο αφρού , , Εξάρ. πλυσίµατος ταπετσαρίας (90 mm) 48, , ,00 Εξάρ. πλυσίµατος δαπέδου (240 mm) 74, , ,00 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην τιµή περιλαµβάνεται και ο εξοπλισµός εκτός των κωδικών που αναφέρονται ως Optional. 175

15 Υ ΡΟΠΛΥΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ 230 Volt OIKONOMIKOY TYΠOY JET õøçëþò ðßåóçò. Áõëüò õøçëþò ðßåóçò ìå ñõèìéæüìåíç âåíôüëéá. Áõëüò TURBO EW bar 160. Áõëüò ñßøçò áðïññõðáíôéêïý ìå äï åßï. ÓùëÞíáò 5 m. G õøçëþò ðßåóçò. Áõëüò õøçëþò ðßåóçò ìå ñõèìéæüìåíç âåíôüëéá. Áõëüò TURBO EW bar 200. Áõëüò ñßøçò áðïññõðáíôéêïý ìå äï åßï. ÓùëÞíáò 8 m. Óõóôçìá áõôüìáôçò Ýíáñîçò-ðáýóçò ëåéôïõñãßáò. ÊÙÄÉÊÏÓ ÐÉÅÓÇ (bar) 90 / 160 (EW Bar)* ÐÁÑÏ Ç (lt/min) 6 ÉÓ ÕÓ (Watt) 1500 ÂÁÑÏÓ (Kg) 12 ÔÉÌÇ 82,00 Óõóôçìá áõôüìáôçò Ýíáñîçò-ðáýóçò ëåéôïõñãßáò. ÊÙÄÉÊÏÓ ÐÉÅÓÇ (bar) 110 / 200 (EW Bar)* ÐÁÑÏ Ç (lt/min) 6 ÉÓ ÕÓ (Watt) 1900 ÂÁÑÏÓ (Kg) 18 ÔÉÌÇ 135,00 * EW Bar: Éóïäýíáìç ðßåóç ðëýóåùò ìå ôçí ñþóç ôïõ áõëïý TURBO (óõíïäåýåôáé) ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Υ ΡΟΠΛΥΣΤΙΚΩΝ LAVOR ÅÎÁÑÔÇÌÁΤΑ ÕÄÑÁÌÌOÂOËÇÓ ÊÙÄÉÊÏÓ ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ÔÉÌÇ Μονοφασικά (Hobby Line) 52, Oικον. Τύπος (Prof. Line) 58, Βαρέως Tύπου (prof. Line) 160,00 Για άµµο υδραµµοβολής βλέπε διπλανή σελίδα ÐÅÑÉÓÔÑOÖÉÊÇ ÂOÕÑÔÓÁ ÃÉÁ ÐËÕÓÔÉÊÁ ÊÑÕOÕ ÍÅÑOÕ ÌOÍOÖÁÓÉÊÁ (HOBBY LINE) ÊÙÄÉÊÏÓ ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ÔÉÌÇ Ïéêïíïìéêüò ôýðïò 22, Ìå ñýèìéóç áðοñ/êïύ 59, Ìå áíôüðôïñåò 48,00 ÓÙ ËÇ ÍÁÓ 6mt. ÌÅ ÌÐÅÊ ÁÐOÖÑÁÎÇÓ ÃÉÁ ÐËÕÓÔÉÊÁ ÊÑÕOÕ ÍÅÑOÕ ÌOÍOÖÁÓÉÊÁ (HOBBY LINE) ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ 53,00 SURFER Å ÎÁÑ ÔÇ ÌÁ (HOBBY LINE) ÐËÕ ÓÉ ÌÁ ÔÏÓ ÄÁ ÐÅ ÄÙÍ & ÔÏÉ ÙÍ ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ 98,00 Γéá êá èá ñé óìü å îù ôå ñé êþí þ - ñùí åý êï ëá, ãñþ ãï ñá, ù ñßò ðé ôóé ëß óìá ôá, ìå ôç ñþ - óç õ äñï ðëõ óôé êþí êñý ïõ íå ñïý ôçò LAVOR-WASH êá èþò êáé ôùí ðå ñéó óü ôå ñùí õ äñï ðëõ óôé êþí ôçò á - ãï ñüò. Πå ñé ëáì âü íåé 3 á íôü ðôï ñåò óôç óõ óêåõ á óßá. ΜΠΕΚ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 1/8 ΚΑΡΦΙ 0 ο ÊÙÄÉÊÏÓ TIMH , , , , ,40 ΒΕΝΤΑΛΙΑ 15 ο ÊÙÄÉÊÏÓ TIMH , , , , ,40 ΒΕΝΤΑΛΙΑ 25 ο ΒΕΝΤΑΛΙΑ 15 ο ,40 ÊÙÄÉÊÏÓ TIMH ,40 ÊÙÄÉÊÏÓ TIMH , , , , , , , , , ,40 176

16 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Υ ΡΟΠΛΥΣΤΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΑ ÁÍÔËÉÅÓ ÕØÇËÇÓ ÐÉÅÓÇÓ ΚΩ ΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ÉÓ ÕÓ (HP) ÐÁÑO Ç (lt/min) ÐÉÅÓÇ (bar) ÓÔÑOÖÅÓ (R.P.M.) ΤΙΜΗ WS 151 5, , WS 171 5, , WS 201 7, , WW 161 5, , /200 Aρ. 7, , /200 εξ. 7, , /200 εξ. 10, ,00 ÌÁÍOÌÅÔÑÁ ÃËÕÊÅÑÉÍÇÓ 63mm ÐÉÓÙ ÂOËÔÁ ÊÙÄÉÊOÓ ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ TIMH bar 10, bar 10, bar 10, bar 10, bar 10,50 ÌÁÍOÌÅÔÑÁ ÃËÕÊÅÑÉÍÇÓ 63mm ÊÁÔÙ ÂOËÔÁ ÊÙÄÉÊOÓ ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ TIMH bar 10, bar 10, bar 10, bar 10, bar 10,50 ÁÕËOÉ (ÐÑOÅÊÔÁÓÅÉÓ ÐÉÓÔOËÉOÕ) ÊÙÄÉÊOÓ ÌÇÊOÓ TIMH cm 13, cm 14, cm 19, cm 20,50 ÑÕÈÌÉÓÔÅÓ ÐÉÅÓÇÓ (BY PASS) ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ TIMH Ê5 (16/200) 82, Ê7 (16/200) 108, ÔÉÌÁ (200/60) 128, FER (30/220) 72,00 ÐÉÓÔOËÉÁ ÕÄÑOÐËÕÓÔÉÊÙÍ ÕØÇËÇÓ ÐÉÅÓÇÓ ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ TIMH ASTRA (40/220) 36, VEGA (40/280) 46, /F 32, BSG 26/FA (BULLE) 20,00 ÅËÁÓÔÉÊOÉ ÓÙËÇÍÅÓ ÕØÇËÇÓ ÐÉÅÓÇÓ (ÌÁÑÊOÕÔÓÉÁ) ÈÅÑÌOÓÔÁÔÇÓ ÐËÇÑÇÓ ÊÙÄÉÊOÓ: ÔÉÌÇ: 45,00 ÊÅÖÁËÇ ÃÉÁ ÕÄÑÁÌÌÏÂÏËÇ ÊÅÖÁËÇ ÁÊÑOÖÕÓÉOÕ ÊÙÄÉÊOÓ: ΤÉÌÇ: 15,00 ÊÙÄÉÊOÓ: ΤÉÌÇ: 114,00 ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ TIMH /16 - R1 x 10m 55, /16 - R1 x 15m 78, /16 - R1 x 20m 102, /16 - R2 x 10m 66, /16 - R2 x 15m 95, /16 - R2 x 20m 124,00 Ðñïóáñìüæåôáé óôïõò áõëïýò áõôþò ôçò óåëßäáò. AMMOΣ Υ ΡΑΜΜΟΒΟΛΗΣ SABBIA (5kg) ÊÙÄÉÊOÓ: ΤÉÌÇ: 13,00 ÁÊÑÏÖÕÓÉÁ (ÌÐÅÊ) 1/4 ÕØÇËÇÓ ÐÉÅÓÇÓ ÂÅÍÔÁËÉÁ 25 ο ÊÁÑÖÉ 0 ο ÂÅÍÔÁËÉÁ 15 ο ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ ,20 6, ,30 6, ,30 6, ,30 6, ,35 6, ,35 6, ,35 6, ,40 6, ,40 6, ,40 6, ,45 6, ,45 6, ,45 6, ,50 6, ,50 6, ,50 6, ,55 6, ,55 6, ,55 6, ,60 6, ,60 6, ,60 6, ,70 6, ,70 6, ,70 6, ,80 6, ,80 6, ,80 6, ,90 6, ,90 6, ,90 6, ,00 6, ,00 6, ,00 6, ,30 6, ,30 6, ,30 6, ,50 6, ,50 6, ,50 6,40 177

17 ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ LCN 800 Ισχυρό, συµπυκνωµένο, αρωµατικό & απολυµαντικό κατάλληλο για καθαρισµό και απολύµανση των εγκαταστάσεων στη βιοµηχανία τροφίµων, το γενικό καθαρισµό κτιρίων και τον καθαρισµό οχηµάτων. Ένα αποτελεσµατικό απορρυπαντικό που εξαλείφει επίµονους λεκέδες και δυσάρεστες οσµές καταπολεµά των πολλαπλασιαµό βακτηρίων, επιβλαβών µικροοργανισµών, µύκητων και µούχλας. Είναι εξίσου αποτελεσµατικό είτε καθαρίζουµε µε το χέρι, είτε χρησιµοποιούµε αφροποιητές, ηλεκτρικές σκούπες, µηχανήµατα ατµού και σάρωθρα. ιαλύστε το στο νερό σε ποσοστό 1% έως 3% και στην περίπτωση ανθεκτικών λεκέδων και πολύ δυσάρεστων οσµών σε ποσοστό έως 6%. ph 7,8-8,2 Συσκευασία 5lt ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ 15,00 LCB 800 CLF Ισχυρό, συµπυκνωµένο, απολιπαντικό ενεργού χλωρίου πολύ αποτελεσµατικό, διαλύει οργανικούς λεκέδες (αίµα, λίπη και διάφορα υπολείµµατα) που έχουν κολλήσει πολύ γερά στο πάτωµα και στις επιφάνειες. Απολυµαίνει και προφυλάσσει από την ανάπτυξη βακτηρίων και µούχλας. Εξίσου αποτελεσµατικό για καθαρισµό στο χέρι ή µε τη χρήση υδροπλυστικών µηχανηµάτων υψηλής πίεσης, αφροποιητών και σάρωθρων. Ενδύκνειται για κάθε πλενόµενη επιφάνεια στη βιο- µηχανία τροφίµων και γενικά σε κτίρια µε αντίστοιχες ανάγκες. ph 8,6-9,0 Συσκευασία 5lt ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ 20,00 LCB 740F Ισχυρό, συµπυκνωµένο, µεγάλου φάσµατος εφαρµογών αλκαλικής βάσης κατάλληλο για κάθε είδους βροµιά, διαλύει και απαλείφει οργανικούς και ανόργανους λεκέδες. Ενδύκνειται για κάθε πλενόµενη επιφάνεια, κεραµικές ή επισµαλτωµένες επιφάνειες, για πόρτες και παράθυρα, για βιοµηχανικά εργαλεία και µηχανήµατα. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για χειρονακτικό καθαρισµό ή για καθαρισµό µε υδροπλυστικά υψηλής πίεσης, αφροποιητές και σάρωθρα. ιαλύστε το στο νερό σε ποσοστό 1% έως 2%. ph (Sol. 1%) 6,9-7,9 Συσκευασία 5lt ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ 25,00 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ CAR Συµπυκνωµένο απορρυπαντικό για τον καθαρισµό ευαίσθητων επιφανειών. Κατάλληλο για πλύσιµο τόσο µε το χέρι όσο και µε υδροπλυστικό µηχάνηµα υψηλής πίεσης. ιαλύστε το στο νερό σε ποσοστό 3% έως 5% (για πλύσιµο µε το χέρι) ή 30% έως 35% για πλύσιµο µε πιεστικό µηχάνηµα. Συσκευασία 2lt SPRAYER Για τον καθαρισµό σκληρής βροµιάς από το σασί, την µηχανή, µεταλλικά και αλουµινένια µέρη. ιαλύστε 1 µέρος απορρυπαντικού σε 10 έως 50 µέρη νερού, ψεκάστε την επιφάνεια και αφήστε το να δράσει για 2-5 λεπτά. Ξεπλύντε µε νερό µε υψηλή πίεση από το υδροπλυστικό µηχάνηµα. Συσκευασία 2lt ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ 9,00 ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ 10,30 178

18 ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ KΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΑΛΙΑ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ LCN 700 Συµπυκνωµένο καθαριστικό για χαλιά, µοκέτες και υφασµάτινες επιφάνειες και ταπετσαρίες που αναζωογονεί και προστατεύει τις ίνες. εν αφήνει κατάλοιπα και αναδύει ένα ευχάριστο άρωµα. ιαλύστε το στο νερό σε ποσοστό 2% έως 5%. ph 6,8-7,2 Συσκευασία 5lt ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ 26,00 TEXIL Συµπυκνωµένο καθαριστικό για τον καθαρισµό χαλιών, µοκετών και ταπετσαρίας αυτοκινήτων. Κατάλληλο τόσο για χρήση µε το χέρι όσο και µε σκούπες πλύσεως - στεγνώσεως. ιαλύεται στο νερό σε ποσοστό 10%. ph 8,0 Συσκευασία 2lt ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ 10,80 ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΑ ΥΓΡΑ Συσκευασία 5lt Συσκευασία 1lt LC-PRECAL Αποσκληρυντικό υγρό που εµποδίζει την εναπόθεση αλάτων και τη δηµιουργία πουρί εντός των σωληνώσεων. Συνιστάται η χρήση του για την προστασία ή τη συντήρηση των σωληνώσεων των µηχανηµάτων ατµού και των καυστήρων των υδροπλυστικών υψηλής πίεσης. ιαλύστε το σε ποσοστό 1% έως 3% και τοποθετείστε το διάλυµα στο ειδικό δοχείο τροφοδοσίας των µηχανηµάτων ατµού. Στα υδροπλυστικά µηχανήµατα ζεστού - κρύου νερού ρίξτε το αδιάλυτο στο δοσοµετρητή αποσκλήρυνσης του µηχανήµατος. ph (Sol. 1%) 1,0-1,8 ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ 15,00 ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ 7,00 DESCALER Υγρό αφαλάτωσης για τον καθαρισµό του καυστήρα και ειδικότερα της σερπαντίνας των υδροπλυστικών µηχανών. εν πρέπει να χρησιµοποιείται στο δοχείο του απορρυπαντικού ή του αποσκληρυντικού και να µην περνάει από το κύκλωµα της αντλίας. Συσκευασία 2lt ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ 10,80 179

Στο κεφάλαιο αυτό σας παρουσιάζουμε μια σειρά μηχανημάτων καθαρισμού για οικιακή ή επαγγελματική χρήση των οίκων LAVORWASH και RYΟΒΙ.

Στο κεφάλαιο αυτό σας παρουσιάζουμε μια σειρά μηχανημάτων καθαρισμού για οικιακή ή επαγγελματική χρήση των οίκων LAVORWASH και RYΟΒΙ. Στο κεφάλαιο αυτό σας παρουσιάζουμε μια σειρά μηχανημάτων καθαρισμού για οικιακή ή επαγγελματική χρήση των οίκων LAVORWASH και RYΟΒΙ. Ο ιταλικός οίκος LAVORWASH είναι ένας από τους σημαντικότερους και

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικά υψηλής πίεσης Επαγγελματικές Σκούπες

Πλυστικά υψηλής πίεσης Επαγγελματικές Σκούπες Πλυστικά υψηλής πίεσης Επαγγελματικές Σκούπες ΥΔΡΟΠΛΥΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ Express 5 Time 0 FORCE 5 500 Watt 00 Bar Áíôëßá ìå êåöáëþ íôïõñáëïõìéíßïõ êáé åíóùìáôùìýíç âáëâßäá by-pass. Óýóôçìá áõôüìáôçò Ýíáñîçò

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικά Υψηλής Πίεσης και Σκούπες RYOBI & LAVOR

Πλυστικά Υψηλής Πίεσης και Σκούπες RYOBI & LAVOR Πλυστικά Υψηλής Πίεσης και Σκούπες RYOBI & LAVOR Στον κλάδο των μηχανημάτων καθαρισμού (πλυστικά - σκούπες) περισσότερο από κάθε άλλο κλάδο, παρατηρείται μια διαρκής ανανέωση μοντέλων. κάθε χρόνο παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 80 lt ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ 30 lt 80 lt 30 lt TDR-80 80 Λίτρων Τροχήλατη λαδιέρα TOROS 80 lt, για τη συλλογή των λαδιών της µηχανής ή της βαλβολίνης του κιβωτίου ταχυτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα εργοτάξια, παρουσιάζουμε στην ενότητα αυτή μια μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 97 Υ ΡΟΠΛΥΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ Περιστασιακή Περιστασιακή 116 (12767) 100 360 1,3 kw, 3400 rpm, 23 x 22 x 46 260 (12907) γάντζος σωλήνα Αντλία 3αξονικών εμβόλων με έλεγχο από παλλόμενο δίσκο Αυτόματη βαλβίδα ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου

ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου Λίπανση ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου ΣυλλΕκτηΣ 80 lt ΑνΑρροφητηρΑΣ 30 lt 80 lt 30 lt TDR-80 80 λίτρων Τροχήλατη λαδιέρα TOROS 80 lt, για τη συλλογή των λαδιών της μηχανής ή της βαλβολίνης του κιβωτίου

Διαβάστε περισσότερα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα εργοτάξια, παρουσιάζουμε στην ενότητα αυτή μια μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου

ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου Λίπανση ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου ΣυλλΕκτηΣ 80 lt ΑνΑρροφητηρΑΣ 30 lt 80 lt 30 lt TDR-80 80 λίτρων Τροχήλατη λαδιέρα TOROS 80 lt, για τη συλλογή των λαδιών της μηχανής ή της βαλβολίνης του κιβωτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΔΑΤΩΝ

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΔΑΤΩΝ Αντλίες ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΔΑΤΩΝ ΓΙΑ ΟΜΒΡΙΑ ΥΔΑΤΑ Υποβρύχια αντλιάκια με φλοτέρ κατάλληλα για καθαρά νερά ειδικά σχεδιασμένα για χαμηλή αναρρόφηση υγρών έως και 2mm. 43577 43580 SP 400 SP 750 ÊÙÄÉÊOÓ

Διαβάστε περισσότερα

Γεννήτριες & Βενζινοκινητήρες

Γεννήτριες & Βενζινοκινητήρες Γεννήτριες & Βενζινοκινητήρες ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 63747 KG 1.0 63748 KG 1.0 HD Εναλλάκτης 100% Χαλκού 63749 KG 1.5 63750 KG 3.5 ÊÙ ÄÉÊOÓ 63747 63748 63749 63750 ÔÕÐOÓ KG 1.0 KG 1.0 HD KG 1.5 KG 3.5 ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (cosφ) 1,0 1,0 1,0 1,0 ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ DC (Volt) 12 12 12 12 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΣΗΣ AVR AVR AVR AVR

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (cosφ) 1,0 1,0 1,0 1,0 ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ DC (Volt) 12 12 12 12 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΣΗΣ AVR AVR AVR AVR ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ Οι πλέον αξιόπιστες γεννήτριες στην κατηγορία τους, µε προσεγµένα υλικά κατασκευής, φινίρισµα και εξοπλισµό. Επίσης, έχουν µεγάλη δεξαµενή καυσίµου για µεγαλύτερη αυτονοµία - διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα εργοτάξια, παρουσιάζουμε στην ενότητα αυτή μια μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανήματα Επεξεργασίας Ξύλου

Μηχανήματα Επεξεργασίας Ξύλου Μηχανήματα Επεξεργασίας Ξύλου ΔΡΑΠΑΝΑ ΚΟΛΩΝΑΤΑ FABEL Για μέγγενες δραπάνων βλέπε σελ. 108 ÊÙÄ.: 42870 (230V) ÊÙÄ.: 42871 (230V) ÊÙÄ.: 42872 B.T. (230V) ÊÙÄÉÊOÓ 42870 (230V) 42871 (230V) 42872 (230V) ÔÕÐOÓ

Διαβάστε περισσότερα

Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών MV 2 *EU-I

Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών MV 2 *EU-I Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών MV 2 *EU-I Η ισχυρή και ενεργιακά αποδοτική σκούπα πολλαπλών εφαρμογών MV2 περιλαμβάνει ένα ανθεκτικό και στιβαρό πλαστικό κάδο 12l και είναι η ιδανική συσκευή αρχικής κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Οικοδομικά Μηχανήματα

Οικοδομικά Μηχανήματα Οικοδομικά Μηχανήματα Βενζινοκίνητοι και πετρελαιοκίνητοι συμπιεστές εδάφους, λειαντήρες δαπέδων (ελικοπτεράκια), δονητικός πήχης μπετού, βενζινοκίνητος κόφτης, είναι τα νέα είδη μας στην κατηγορία αυτή.

Διαβάστε περισσότερα

μηχανήματα της αγοράς.

μηχανήματα της αγοράς. Κόφτες πλακιδίων χειρός και ηλεκτρικοί υγράς κοπής, βενζινοκίνητοι και πετρελαιοκίνητοι συμπιεστές εδάφους, λειαντήρες δαπέδων (ελικοπτεράκια) και δονητικοί πήχες μπετόν, αποτελούν την κατηγορία αυτή.

Διαβάστε περισσότερα

ÐÑÏ ÓÊËÇ ÓÇ. Αγαπητοί Συνάδελφοι,

ÐÑÏ ÓÊËÇ ÓÇ. Αγαπητοί Συνάδελφοι, ÐÑÏ ÓÊËÇ ÓÇ Αγαπητοί Συνάδελφοι, Έχουμε την ιδιαίτερη τιμή αλλά και χαρά να σας προσκαλέσουμε στο 1 ο Τακτικό Συνέδριο που διοργανώνει η νεοσυσταθείσα Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση Θεραπευτικής με Laser

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ. Για ξενοδοχεία & µονάδες εστίασης. Υγιεινή-Ασφάλεια-Καθαριότητα-Οικονοµία. Nilfisk, για κάθε χρήση. www.nilfisk.

ΕΙ ΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ. Για ξενοδοχεία & µονάδες εστίασης. Υγιεινή-Ασφάλεια-Καθαριότητα-Οικονοµία. Nilfisk, για κάθε χρήση. www.nilfisk. ΕΙ ΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Για ξενοδοχεία & µονάδες εστίασης Ισχύς προσφοράς Μάρτιος - Ιούνιος 2015 Για να εξασφαλίσετε απόλυτη Υγιεινή-Ασφάλεια-Καθαριότητα-Οικονοµία εκµεταλευτείτε τις προσφορές µας, και αποκτήστε

Διαβάστε περισσότερα

K 4 Silent Edition Home

K 4 Silent Edition Home Το Κ4 Silent Home με την καινοτόμο αθόρυβη λειτουργία είναι αθόρυβο αφού λειτουργεί με κατά 50% χαμηλότερο επίπεδο θορύβου. Το πλυστικό μηχάνημα είναι εξοπλισμένο με υδρόψυκτο κινητήρα και είναι κατάλληλο

Διαβάστε περισσότερα

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-617-7

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-617-7 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Η πεισµατάρα ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: ηµήτρης Καρατζαφέρης ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών WD 3.200

Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών WD 3.200 Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών WD 3.200 Η νέα κατηγορία βάσης εντυπωσιάζει με τα νέα στοιχεία εξοπλισμού που πληρούν αυστηρά πρότυπα. Αυτά περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, μεγάλο κάδο, άνετη θέση στάθμευσης για

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Car & Home

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Car & Home Πλυστικό μηχάνημα K 2 Car & Home Το μηχάνημα υψηλής πίεσης "K2 Car & Home» είναι πραγματικά για όλες τις δουλειές. Περιλαμβάνει ρόδες για εύκολη μεταφορά και είναι σχεδιασμένο για περιστασιακή χρήση και

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικά μηχανήματα για αρχή K 2.200 Balcony

Πλυστικά μηχανήματα για αρχή K 2.200 Balcony Πλυστικά μηχανήματα για αρχή K 2.200 Balcony Κατάλληλο για τον καθαρισμό μπαλκονιών. Ιδανικό για τον καθαρισμό της βεράντας και των επίπλων. Καλύτερα και γρηγορότερα αποτελέσματα από τη χρήση σφουγγαρίστρας

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικά μηχανήματα Πλυστικό μηχάνημα K 2 Classic

Πλυστικά μηχανήματα Πλυστικό μηχάνημα K 2 Classic Πλυστικά μηχανήματα Πλυστικό μηχάνημα K 2 Classic Το μηχάνημα υψηλής πίεσης Karcher K2 είναι ιδανικό για περιστασιακή χρήση και αφαίρεση κοινών ρύπων. Για παράδειγμα καθαρισμός ποδηλάτων, εργαλείων ή επίπλων

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Car & Home

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Car & Home Πλυστικό μηχάνημα K 2 Car & Home Το μηχάνημα υψηλής πίεσης "K2 Car & Home» είναι πραγματικά για όλες τις δουλειές. Περιλαμβάνει ρόδες για εύκολη μεταφορά και είναι σχεδιασμένο για περιστασιακή χρήση και

Διαβάστε περισσότερα

K 4 Silent. K 4 Silent, 1.637-350.0, 2015-05-30

K 4 Silent. K 4 Silent, 1.637-350.0, 2015-05-30 Τέλος πια στα μπερδεμένα λάστιχα και στους κόμπους! Το K4 Silent προσφέρει το λάστιχο PremiumFlex με σύστημα που αποτρέπει το σχηματισμό κόμπων και γυρισμάτων του λάστιχου. Το μηχάνημα είναι εξοπλισμένο

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικά μηχανήματα μεσαίας κατηγορίας K 4.00 ECO SILENT ALU *EU

Πλυστικά μηχανήματα μεσαίας κατηγορίας K 4.00 ECO SILENT ALU *EU Πλυστικά μηχανήματα μεσαίας κατηγορίας K 4.00 ECO SILENT ALU *EU Το πλέον αθόρυβο μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης στον κόσμο. Αποτελεσματικό για εύκολη απομάκρυνση μέτριων έως δύσκολων ρύπων στο σπίτι,

Διαβάστε περισσότερα

Καταναλωτικά Πλυστικά Μηχανήματα. Ισχυρό πλυστικό μηχανήματα για όλες τις χρήσεις με ανέμη - υψηλή απόδοση και ευχρηστία

Καταναλωτικά Πλυστικά Μηχανήματα. Ισχυρό πλυστικό μηχανήματα για όλες τις χρήσεις με ανέμη - υψηλή απόδοση και ευχρηστία Το μοντέλο είναι πολύ ευκίνητο και φιλικό προς το χρήστη λόγω του κάθετου εργονομικού σχεδιασμού του και την ανέμη επί του σκάφους. Η ενσωματωμένη τηλεσκοπική χειρολαβή μειώνει τον απαιτούμενο χώρο αποθήκευσης

Διαβάστε περισσότερα

Σκούπες ξηρής και υγρής αναρρόφησης NT 45/1 Tact

Σκούπες ξηρής και υγρής αναρρόφησης NT 45/1 Tact Σκούπες ξηρής και υγρής αναρρόφησης NT 45/1 Tact H NT 45/1 Τact είναι μια εύχρηστη και ισχυρή μηχανή ξηρής & υγρής αναρρόφησης για επαγγελματικές εφαρμογές. Είναι εξοπλισμένη με το καινοτόμο, κατοχυρωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Classic

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Classic Το Κ2 ενσωματώνει δύο τροχούς ομαλής κύλισης, πιστόλι με σκανδάλη, ένα λάστιχο υψηλής πίεσης 4μ, λόγχη ψεκασμού, ένα μπεκ για δύκολους ρύπους, και φίλτρο νερού που προστατεύει την αντλία από τους ρύπους.

Διαβάστε περισσότερα

NT 14/1 Ap Te Adv. Πτυσσόμενη χειρολαβή. Δε χρειάζεται σκύψιμο, ούτε τράβηγμα. Η μηχανή μεταφέρεται με την πρακτική χειρολαβή για εύκολη μεταφορά.

NT 14/1 Ap Te Adv. Πτυσσόμενη χειρολαβή. Δε χρειάζεται σκύψιμο, ούτε τράβηγμα. Η μηχανή μεταφέρεται με την πρακτική χειρολαβή για εύκολη μεταφορά. Η μηχανή ξηρής & υγρής αναρρόφησης NT 14/1 Eco Τe Advanced είναι κάτι παραπάνω από μια απλή ηλεκτρική σκούπα. Αποτελεί την ιδανική μηχανή για τεχνίτες - σχεδιασμένη σε στενή συνεργασία με επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Classic

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Classic Το Κ2 ενσωματώνει δύο τροχούς ομαλής κύλισης, πιστόλι με σκανδάλη, ένα λάστιχο υψηλής πίεσης 4μ, λόγχη ψεκασμού, ένα μπεκ για δύκολους ρύπους, και φίλτρο νερού που προστατεύει την αντλία από τους ρύπους.

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανήματα Επεξεργασίας Μετάλλου

Μηχανήματα Επεξεργασίας Μετάλλου Μηχανήματα Επεξεργασίας Μετάλλου ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΑ ΤΑΙΝΙΑΣ FABEL ΦΟΡΗΤΑ G4510 WA UE 100S HEAVY DUTY PROFESSIONAL ÊÙÄÉÊOÓ 63240 47565 ÔÕÐÏÓ G4510 WA UE 100S ÉÓ ÕÓ (HP) 1/2 1/2 ÔÁÓÇ (V) 230 230 ÔÁ ÕÔÇÔÁ ÔÁÉÍÉÁÓ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικά Εργαλεία RYOBI

Ηλεκτρικά Εργαλεία RYOBI Ηλεκτρικά Εργαλεία RYOBI ΠΑΛΜΙΚΑ ΤΡΙΒΕΙΑ Εύκολη, γρήγορη και σταθερή τοποθέτηση του φύλλου λείανσης Χαμηλό επίπεδο δόνησης για ομαλό έλεγχο και φινίρισμα ÊÙÄÉÊÏÓ 65259 ESS 200 RS ÉÓ ÕÓ (Watt) 200 TAXYTHTA

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ. It just works... *ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ. It just works... *ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α. *ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α. It just works... Η ANNOVI REVERBERI, από τις πλέν καταξιωμένες και εξειδικευμένες εταιρίες στν χώρ των υδρπλυστικών από τ 1956, παράγει σήμερα 750.000 υδρπλυστικά

Διαβάστε περισσότερα

Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών WD 7.300

Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών WD 7.300 Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών WD 7.300 Κορυφαία κατηγορία - Εργαστείτε όπωςοι επαγγελματίες. Ιδανικός εξοπλισμός για κάθε περίπτωση: οι κορυφαίες σκούπες της εταιρείας μας με μέγιστη ισχύ, μεγάλο κάδο και

Διαβάστε περισσότερα

HDS 6/14 C. Οικονομικό. Ευκινησία

HDS 6/14 C. Οικονομικό. Ευκινησία Μονοφασικό μηχάνημα υψηλής πίεσης ζεστού-κρύου νερού με λειτουργία Eco, χειρισμό με ένα κουμπί, ενσωματωμένες δεξαμενές χημικού, σκανδάλη Easy Press με μαλακή λαβή, σύστημα servo-control συνεχούς δυνατότητας

Διαβάστε περισσότερα

NT 35/1 Tact Te. Σύστημα Tact (Αυτόματο σύστημα αυτόματου καθαρισμού φίλτρων) Πρίζα

NT 35/1 Tact Te. Σύστημα Tact (Αυτόματο σύστημα αυτόματου καθαρισμού φίλτρων) Πρίζα Η NT 35/1 Tact Te είναι μια εύχρηστη και ισχυρή μηχανή ξηρής & υγρής αναρρόφησης για επαγγελματικές εφαρμογές. Είναι εξοπλισμένη με το καινοτόμο, κατοχυρωμένο με πατέντα σύστημα Tact, για αυτόματο καθαρισμό

Διαβάστε περισσότερα

Το SC 1020 της νέας σειράς ατμοσυστημάτων compact της Kärcher παρέχει ισχυρό, υγιεινό καθαρισμό χωρίς χημικά πρόσθετα.

Το SC 1020 της νέας σειράς ατμοσυστημάτων compact της Kärcher παρέχει ισχυρό, υγιεινό καθαρισμό χωρίς χημικά πρόσθετα. Ατμοσυστήματα SC 1020 Το SC 1020 της νέας σειράς ατμοσυστημάτων compact της Kärcher παρέχει ισχυρό, υγιεινό καθαρισμό χωρίς χημικά πρόσθετα. Βασικός εξοπλισμός: Βαλβίδα ασφαλείας Βαλβίδα ασφαλείας Στόμιο

Διαβάστε περισσότερα

Σκούπες ξηρής και υγρής αναρρόφησης NT 35/1 Tact

Σκούπες ξηρής και υγρής αναρρόφησης NT 35/1 Tact Σκούπες ξηρής και υγρής αναρρόφησης NT 35/1 Tact Η μηχανή ξηρής & υγρής αναρρόφησης NT 35/1 Tact είναι μια εύχρηστη και ισχυρή μηχανή ξηρής & υγρής αναρρόφησης για επαγγελματικές εφαρμογές. Είναι εξοπλισμένη

Διαβάστε περισσότερα

K 2 Compact. K 2 Compact, 1.673-121.0, 2015-11-18

K 2 Compact. K 2 Compact, 1.673-121.0, 2015-11-18 Το Κ2 Compact είναι συμπαγές και ισχυρό. Είναι ιδιαίτερα ευέλικτο, ευκίνητο και εύκολο στην αποθήκευση μετά τη χρήση. Διαθέτει πιστόλι, λάστιχο υψηλής πίεσης 4 μέτρων, κάνη ψεκασμού, κάνη dirt blaster

Διαβάστε περισσότερα

JUMP STARTER (ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ) & ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

JUMP STARTER (ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ) & ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ Φορτιστές Μπαταριών JUMP STARTER (ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ) & ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ JUMP STARTER (Booster) εκκινητής μπαταριών και εφεδρική μπαταρία (Power Bank) τώρα σε μια συσκευή. Μια νέα, κομψή και πρακτική πολυσυσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Καταναλωτικά Πλυστικά Μηχανήματα C 130.1

Καταναλωτικά Πλυστικά Μηχανήματα C 130.1 Αξιόπιστη αντλία αλουμινίου. Τρόλευ για υψηλή κινητικότητα. Αποθήκευση για πιστόλα, ακροφύσιο και δοχείο ψεκασμού αφρού. Ολοκληρωμένη αποθήκευση για μάνικα και ηλεκτρικό καλώδιο. Ρύθμιση πίεσης. Ακροφύσια

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης κρύου νερού σειρά compact HD 5/15 C Plus

Μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης κρύου νερού σειρά compact HD 5/15 C Plus Μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης κρύου νερού σειρά compact HD 5/15 C Plus Βασικός εξοπλισμός: Κάνη με σκανδάλη με μαλακή λαβή Σωλήνας υψηλής πίεσης 10 m Κάνη ψεκασμού 550 mm Τριπλό ακροφύσιο (0 /25

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοσυστήματα SC 1.020. Βασικός εξοπλισμός: Βαλβίδα ασφαλείας. Τεχνικά στοιχεία

Ατμοσυστήματα SC 1.020. Βασικός εξοπλισμός: Βαλβίδα ασφαλείας. Τεχνικά στοιχεία Ατμοσυστήματα SC 1.020 Βασικός εξοπλισμός: Βαλβίδα ασφαλείας Βαλβίδα ασφαλείας Στόμιο αναπλήρωσης Θέση στάθμευσης Σωλήνας ατμού με πιστόλι 2 m Μικρό εξάρτημα για τις λεπτομέρειες Εξάρτημα χειρός Κυλινδρική

Διαβάστε περισσότερα

K 7 Car. K 7 Car, 1.168-505.0, 2015-05-30

K 7 Car. K 7 Car, 1.168-505.0, 2015-05-30 Το μηχάνημα υψηλής πίεσης "Κ7 Car " με τον υδρόψυκτο κινητήρα και το Car Kit είναι σχεδιασμένο για συχνή χρήση και την αφαίρεση επίμονων ρύπων όπως για παράδειγμα στην πισίνα, σε μονοπάτια και στα μεγάλα

Διαβάστε περισσότερα

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ!

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ΑΞΕΣΟΥΑΡ Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ÅããõÜôáé ôçí áóöüëåéá êáé õãåßá ôïõ ìùñïý êáôü ôç äéüñêåéá ôïõ ýðíïõ! AP 1270638 Õðüóôñùìá Aerosleep, : 61,00 AP 125060 ÊÜëõììá Aerosleep, : 15,30 ÁóöáëÞò, ðüíôá áñêåôüò

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικά μηχανήματα για αρχή K 2.120 T 50

Πλυστικά μηχανήματα για αρχή K 2.120 T 50 Πλυστικά μηχανήματα για αρχή K 2.120 T 50 Κατάλληλο για τον καθαρισμό μπαλκονιών. Ιδανικό για τον καθαρισμό της βεράντας και των επίπλων. Καλύτερα και γρηγορότερα αποτελέσματα από τη χρήση σφουγγαρίστρας

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοσυστήματα SC 2.600 CB. Βασικός εξοπλισμός: Βαλβίδα ασφαλείας. Τεχνικά στοιχεία

Ατμοσυστήματα SC 2.600 CB. Βασικός εξοπλισμός: Βαλβίδα ασφαλείας. Τεχνικά στοιχεία Ατμοσυστήματα SC 2.600 CB Μικρό, συμπαγές με διαρκή παραγωγή ατμού. Κατάλληλο για τον καθαρισμό δαπέδων, τοίχων, την απομάκρυνση αλάτων από το μπάνιο και λίπη από την κουζίνα. Η συσκευασία περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Η εύκολη λύση καθαρισμού για το σπίτι και τον ελεύθερο χρόνο

Η εύκολη λύση καθαρισμού για το σπίτι και τον ελεύθερο χρόνο Χρόνος δράσης Χρόνος διασκέδασης Η εύκολη λύση καθαρισμού για το σπίτι και τον ελεύθερο χρόνο Make it your home. Τακτοποιήστε το σπίτι σας με τη σειρά πλυντικών υψηλής πίεσης AQT. Αντιμετωπίστε ένα μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Car & Home

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Car & Home Πλυστικό μηχάνημα K 2 Car & Home Το μηχάνημα υψηλής πίεσης "K2 Car & Home» είναι πραγματικά για όλες τις δουλειές. Περιλαμβάνει ρόδες για εύκολη μεταφορά και είναι σχεδιασμένο για περιστασιακή χρήση και

Διαβάστε περισσότερα

K 7 Classic *EU. K 7 Classic *EU, 1.168-502.0, 2015-02-26

K 7 Classic *EU. K 7 Classic *EU, 1.168-502.0, 2015-02-26 Το υδρόψυκτο μηχάνημα "Κ7" είναι σχεδιασμένο για συχνή χρήση και την αφαίρεση επίμονων ρύπων όπως για παράδειγμα στην πισίνα,στα μονοπάτια και στα μεγάλα οχήματα. Περιλαμβάνει πιστόλι με σύνδεσμο Quick

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ROBOTIX CC6300 CC6500 CC6550 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ROBOTIX CC6300 CC6500 CC6550 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Μην αφήνετε τίποτα στη μηχανή, όπως βρωμιά, σκόνη και υγρά επειδή μπορούν να βλάψουν τα μεταλλικά μέρη του κινητήρα. Αδειάστε το δοχείο μετά από κάθε λειτουργία. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για

Διαβάστε περισσότερα

Σκούπες ξηρής αναρρόφησης T 15/1 *EU

Σκούπες ξηρής αναρρόφησης T 15/1 *EU Σκούπες ξηρής αναρρόφησης T 15/1 *EU Με τη σκούπα ξηρής αναρρόφησης T 15/1, εκσυγχρονίζεται η υπάρχουσα επαγγελματική σειρά από σκούπες ξηρής αναρρόφησης της Kärcher και το κορυφαίο αυτό μοντέλο επαναπροσδιορίζει

Διαβάστε περισσότερα

K 5 COMPACT K 5 COMPACT, 1.630-720.0, 2015-05-30

K 5 COMPACT K 5 COMPACT, 1.630-720.0, 2015-05-30 Το μηχάνημα υψηλής πίεσης " K5 Compact" είναι ιδανικό για την αφαίρεση ρύπων μεσαίου επιπέδου. Το μηχάνημα είναι ιδανικό για τον καθαρισμό μεγάλων οχημάτων, πέτρινων τοίχων ή ποδηλάτων. Περιλαμβάνει υδρόψυκτο

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικά μηχανήματα μεσαίας κατηγορίας K 4.500 T 250

Πλυστικά μηχανήματα μεσαίας κατηγορίας K 4.500 T 250 Πλυστικά μηχανήματα μεσαίας κατηγορίας K 4.500 T 250 Υδρόψυκτος κινητήρας, εύκολη αποθήκευση, βελτιωμένη ευκινησία - τα μηχανήματα της Κ4 αναδεικνύονται σε πρακτικούς και αποτελεσματικούς βοηθούς κατά

Διαβάστε περισσότερα

Καταναλωτικά Πλυστικά Μηχανήματα

Καταναλωτικά Πλυστικά Μηχανήματα Το μοντέλο C 110.4 είναι ιδανικό για τυπικές οικιακές εργασίες καθαρισμού όπως καθαρισμός σε πλάκες, κλιμακοστάσια, οχήματα με μέτρια χρήση. Συνοδεύεται από ένα διαδραστικό CD όπου μπορείτε να παρακολουθήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικά μηχανήματα κατηγορία premium K 7.200 *EU

Πλυστικά μηχανήματα κατηγορία premium K 7.200 *EU Πλυστικά μηχανήματα κατηγορία premium K 7.200 *EU Βασικός εξοπλισμός: Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού πλέγματος Αντάπτορας για μάνικα κήπου A3/4" Σωλήνας υψηλής πίεσης 12 m Υδρόψυκτο μοτέρ Κάνη Vario-power

Διαβάστε περισσότερα

K 4 Compact *EU. K 4 Compact *EU, 1.637-310.0, 2015-05-30

K 4 Compact *EU. K 4 Compact *EU, 1.637-310.0, 2015-05-30 το Κ4 Compact με τον υδρόψυκτο κινητήρα είναι το ιδανικό μηχάνημα υψηλής πίεσης για μεσαίου επιπέδου ρύπους. Π.χ αυτοκίνητο, ποδήλατο, φράχτες. Αυτό το μηχάνημα είναι συμπαγές και ισχυρό. Τα δύο χερούλια

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοσυστήματα SC 5.800 C. Βασικός εξοπλισμός: Βαλβίδα ασφαλείας. Τεχνικά στοιχεία

Ατμοσυστήματα SC 5.800 C. Βασικός εξοπλισμός: Βαλβίδα ασφαλείας. Τεχνικά στοιχεία Ατμοσυστήματα SC 5.800 C Υψηλή κατηγορία για υψηλές απαιτήσεις. Δυνατότητα ρύθμισης του ατμού σε ξηρού - υγρού ανάλογα με τις απαιτήσεις. Συνεχής εργασία χάρη στο σύστημα δύο κάδων. Βασικός εξοπλισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Premium

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Premium Το χρήσιμο δοχείο απορρυπαντικού κάνει το Κ2 Premium ιδιαίτερα βολικό. Το πλυστικό μηχάνημα είναι ιδανικό για περιστασιακή και ελαφριά χρήση όπως σε ποδήλατα, εργαλεία και έπιπλα κήπου. Η συσκευασία περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

NT 35/1 Tact Bs. Η ιδανική σκούπα για αρτοποιεία

NT 35/1 Tact Bs. Η ιδανική σκούπα για αρτοποιεία Εύχρηστη μηχανή ξηρής-υγρής αναρρόφησης με ένα μοτέρ, αυτόματο σύστημα καθαρισμού των φίλτρων - ΤACT - και κάδο όγκου 35, κατάλληλη για κάθε τύπου εφαρμογές σε αρτοποιεία και εργαστήρια ζαχαροπλαστικής.

Διαβάστε περισσότερα

Συμπαγές και εύχρηστο υψηλής πίεσης πλυστικό μηχανήματα για τις βασικές υπαίθριες εργασίες καθαρισμού

Συμπαγές και εύχρηστο υψηλής πίεσης πλυστικό μηχανήματα για τις βασικές υπαίθριες εργασίες καθαρισμού Το μοντέλο C 110.4 είναι ιδανικό για τυπικές οικιακές εργασίες καθαρισμού όπως καθαρισμός σε πλάκες, κλιμακοστάσια, οχήματα με μέτρια χρήση. Συνοδεύεται από ένα διαδραστικό CD όπου μπορείτε να παρακολουθήσετε

Διαβάστε περισσότερα

HDC Standard. Η τέλεια λύση για τακτικό ή συχνό καθαρισμό υψηλών επιδόσεων σε διάφορα σημεία τις επιχείρησης. Για ταυτόχρονη χρήση από 2 έως 8 σημεία.

HDC Standard. Η τέλεια λύση για τακτικό ή συχνό καθαρισμό υψηλών επιδόσεων σε διάφορα σημεία τις επιχείρησης. Για ταυτόχρονη χρήση από 2 έως 8 σημεία. Η τέλεια λύση για τακτικό ή συχνό καθαρισμό υψηλών επιδόσεων σε διάφορα σημεία τις επιχείρησης. Για ταυτόχρονη χρήση από 2 έως 8 σημεία. 1 2 1 2 Αρθρωτός σχεδιασμός Τα συστήματα HDC μπορούν να εξοπλιστούν

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικά μηχανήματα K 3

Πλυστικά μηχανήματα K 3 Πλυστικά μηχανήματα K 3 Το μηχάνημα υψηλής πίεσης "K3" είναι ιδανικό για περιστασιακή χρήση και καθαρισμό κοινών ρύπων. Π.χ, καθαρισμός ποδηλάτου, μηχανής, φράχτη κτλ. Βασικός εξοπλισμός: Ενσωματωμένο

Διαβάστε περισσότερα

K 3 Car. K 3 Car, 1.601-819.0, 2015-05-30

K 3 Car. K 3 Car, 1.601-819.0, 2015-05-30 Το Karcher Κ3 Car - με κιτ αυτοκινήτου που διαθέτει βούρτσα πλυσίματος, ακροφύσιο αφρού και 0.5 l σαπούνι αυτοκινήτου. Το πλυστικό είναι εξοπλισμένο με πιστόλι Quick Connect και λάστιχο υψηλής πίεσης 6

Διαβάστε περισσότερα

¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí

¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí ¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí ÈåñìïóôÜôçò ÓõíôÞñçóçò REF-DF-SM ÅëÝã åé Ýíá èåñìïóôïé åßï PTC Êëßìáêá èåñìïêñáóßáò: -19? +99 C ëåã ïò áðüøõîçò - dfrst Ôñßá ñåëý: óõìðéåóôþò (30Á, 2ÇÑ),

Διαβάστε περισσότερα

Βενζινοκίνητο πλυστικό μηχάνημα G 4.10 M

Βενζινοκίνητο πλυστικό μηχάνημα G 4.10 M Βενζινοκίνητο πλυστικό μηχάνημα G 4.10 M Βενζινοκίνητο μηχάνημα για εφαρμογές χωρίς όρια. Ευκινησία χωρίς καλώδια, υψηλή πίεσης ακόμα και σε σημεία που δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα Βασικός εξοπλισμός: Ενσωματωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΑΠΑΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΣΑΒΙ ΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΑΠΑΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΣΑΒΙ ΙΑ ÄÑÁÐÁÍÁ 6501-6501 (6501Χ) 6501 6501X 70 ÔÅ ÍÉÊÁ ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ 6501 6501 Éêáíüôçôá ïðþò: Ξύλο/Μέταλλο Ö 9/6,5 mm 230W 230W Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï 4500 rpm 4500 rpm 0,9 kg 0,9 kg Ôóïê Ö 6 mm (3/8 x24 F) ÔéìÞ

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης κρύου νερού σειρά compact HD 5/15 C Plus

Μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης κρύου νερού σειρά compact HD 5/15 C Plus Μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης κρύου νερού σειρά compact HD 5/15 C Plus Η νέα σειρά Compact των HD είναι σχεδιασμένη σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη όσον αφορά την ευκολία στη μετακίνηση, ευελιξία

Διαβάστε περισσότερα

K 4 Compact Car. K 4 Compact Car, 1.637-315.0, 2015-11-18

K 4 Compact Car. K 4 Compact Car, 1.637-315.0, 2015-11-18 Χάρη στο κιτ αυτοκινήτου με το ακροφύσιο αφρού, την περιστρεφόμενη βούρτσα και το σαπούνι αυτοκινήτου, το Κ4 Compact Car είναι ιδανικό για τον καθαρισμό βρώμικων αυτοκινήτων. Το ιδιαίτερα αποδοτικό υδρόψυκτο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ε Ι Ρ Α Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Σ O 114 Α, Β & Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Σ Ε Ι Ρ Α Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Σ O 114 Α, Β & Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ Αγκαλιά με παραμύθια ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Αγκαλιά με παραμύθια ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Γαλάτεια Γρηγοριάδου-Σουρέλη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Χρυσούλα Τσιρούκη ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Κατερίνα Χαδουλού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ. Δουλεύει για σας!

ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ. Δουλεύει για σας! ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ Δουλεύει για σας! ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΟ ΣΤΥΛ Annovi Reverberi είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής Η διαφραγματικών αντλιών στον κόσμο. Το όνομα Annovi Reverberi

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικά μηχανήματα K 4 Silent Edition Home

Πλυστικά μηχανήματα K 4 Silent Edition Home Πλυστικά μηχανήματα K 4 Silent Edition Home Κ4 Silent Home. Ιδιαίτερα αθόρυβο (-50%, μεγ. 81 db(a). Με Home Kit (εξάρτημα καθαρισμού επίπεδων επιφανειών, 3 σε 1 καθαριστικό), PremiumFlex λάστιχο και ελαστικό

Διαβάστε περισσότερα

K 7 Premium Home. K 7 Premium Home, 1.168-608.0, 2015-05-30

K 7 Premium Home. K 7 Premium Home, 1.168-608.0, 2015-05-30 Το K7 Premium Home διαθέτει κιτ για το σπίτι και περιλαμβάνει το εξάρτημα καθαρισμού επιφανειών Τ400 για καθαρισμό χωρίς πιτσιλίες επίπεδων επιφανειών (περιλαμβάνει λειτουργία καθαρισμού γωνιών), όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1,5m

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1,5m Είδη Συνεργείου ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1,5m Μέγιστο φορτίο 600 Kg Επιφάνεια εργασίας από MDF πάχους 28mm Επένδυση επιφάνειας εργασίας με PVC υψηλής αντοχής Κάλυψη σόκορου επιφάνειας με PVC Ηλεκτροστατική

Διαβάστε περισσότερα

Σκούπες ξηρής και υγρής αναρρόφησης NT 65/2 Ap

Σκούπες ξηρής και υγρής αναρρόφησης NT 65/2 Ap Σκούπες ξηρής και υγρής αναρρόφησης NT 65/2 Ap Η NT 65/2 Ap είναι μια ισχυρή μηχανή ξηρής-υγρής αναρρόφησης, με 2 μοτέρ, για επαγγελματικές εφαρμογές. Η αναρροφητική ισχύς της παραμένει σχεδόν συνεχής

Διαβάστε περισσότερα

Καθαρισµός µε υψηλή πίεση. Εγχειρίδιο χρήστη

Καθαρισµός µε υψηλή πίεση. Εγχειρίδιο χρήστη Καθαρισµός µε υψηλή πίεση Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόµενα Σελίδα Καθαρισµός µε υψηλή πίεση 3 Πώς λειτουργεί ένα πιεστικό µηχάνηµα καθαρισµού; 4 Βασικές χρήσεις 5 Πώς καθαρίζω...... πλακόστρωτες επιφάνειες

Διαβάστε περισσότερα

Σκάλες: Παλάγκα: Μηχανισμοί γκαραζόπορτας: Παλετοφόρα:

Σκάλες: Παλάγκα: Μηχανισμοί γκαραζόπορτας: Παλετοφόρα: ~ Σκάλες: Πλήρης σειρά από σκάλες οικιακής - ιδιωτικής χρήσης. Πληρούν το πρότυπο ΕΝ131 και είναι εξαιρετικά συμφέρουσες. Παλάγκα: Επιλέγουμε και σας προτείνουμε μια γκάμα παλάγκων που ανταποκρίνονται

Διαβάστε περισσότερα

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ATHINA COURT ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ Το συγκρότημα διαμερισμάτων AΘΗΝΑ βρίσκεται σε μια ήσυχη περιοχή στην Έγκωμη, Γωνία Γρηγόρη Αυξεντίου & Αρχιεπισκόπου Λεοντίου και αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης κρύου νερού σειρά compact HD 6/15 C

Μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης κρύου νερού σειρά compact HD 6/15 C Μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης κρύου νερού σειρά compact HD 6/15 C Βασικός εξοπλισμός: Κάνη με σκανδάλη με μαλακή λαβή Σωλήνας υψηλής πίεσης 10 m Premium-Quality Κάνη ψεκασμού 850 mm Τριπλό ακροφύσιο

Διαβάστε περισσότερα

Το σκληρό νερό προκαλεί πολλά προβλήματα στις σωληνώσεις, καθώς το ανθρακικό ασβέστιο και μαγνήσιο επικάθεται στα τοιχώματα των σωλήνων και έτσι

Το σκληρό νερό προκαλεί πολλά προβλήματα στις σωληνώσεις, καθώς το ανθρακικό ασβέστιο και μαγνήσιο επικάθεται στα τοιχώματα των σωλήνων και έτσι Το σκληρό νερό προκαλεί πολλά προβλήματα στις σωληνώσεις, καθώς το ανθρακικό ασβέστιο και μαγνήσιο επικάθεται στα τοιχώματα των σωλήνων και έτσι δημιουργείται ένα στρώμα από άλατα, με αποτέλεσμα οι σωλήνες

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοσυστήματα SC 2. Βασικός εξοπλισμός: Βαλβίδα ασφαλείας. Τεχνικά στοιχεία

Ατμοσυστήματα SC 2. Βασικός εξοπλισμός: Βαλβίδα ασφαλείας. Τεχνικά στοιχεία Ατμοσυστήματα SC 2 Βασικός εξοπλισμός: Βαλβίδα ασφαλείας Βαλβίδα ασφαλείας Θέση στάθμευσης Σωλήνας ατμού με πιστόλι 2 m Μικρό εξάρτημα για τις λεπτομέρειες Εξάρτημα χειρός Κυλινδρική βούρτσα μαύρη 1 Pieces

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΣΟΣ - ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. α/α: KOΡ 04

ΑΣΣΟΣ - ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. α/α: KOΡ 04 ΑΣΣΟΣ - ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ α/α: KOΡ 04 Τοποθεσία Ακινήτου Το ακίνητο με εμβαδόν 4985 μ. βρίσκεται επί της Π.Ε.Ο Κορίνθου - Πατρών 6 χιλ. μετά την Κόρινθο, δεξιά, και 9 χιλ. πριν το Κιάτο. ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

αεροσυμπιεστεσ συνεργειο

αεροσυμπιεστεσ συνεργειο 5. αεροσυμπιεστεσ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 5 Αεροσυμπιεστές & Συνεργείο Κωδικός 008316 MY206524 Αεροφυλ. Μονομπλόκ Με λάδι 24 lt Τάση (Volt) 230 Πίεση (bar) 8 Ισχύς (HP) 2 Βάρος (kg) 25 Τιμή 129,90 Belgium 364953 Λάδι

Διαβάστε περισσότερα

αερόθερμα 1 τεμ/κιβ 8 τεμ/κιβ 6 τεμ/κιβ αερόθερμο δαπέδου PTC 07 αερόθερμο δαπέδου PTC 03 αερόθερμο δαπέδου PTC 16 2000W Ισχύς 2000W. Ισχύς 2000W.

αερόθερμα 1 τεμ/κιβ 8 τεμ/κιβ 6 τεμ/κιβ αερόθερμο δαπέδου PTC 07 αερόθερμο δαπέδου PTC 03 αερόθερμο δαπέδου PTC 16 2000W Ισχύς 2000W. Ισχύς 2000W. θα κάτσω σπίτι... αερόθερμα αερόθερμο δαπέδου PTC 03 αερόθερμο δαπέδου PTC 07 αερόθερμο δαπέδου PTC 6 σε τρία σε τρία 6 250W σύστημα PTC 8 Ισχύς. Περιστρεφόμενο. 3 ς. Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης. Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙ Α ΜΙΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 12 VOLT 14,4 VOLT 18 VOLT 18 VOLT µε 2 µπαταρίες Περιλαµβάνει: 1 êáôóáâéäüëáìá 1 ταχυφορτιστή 1 ώρας (KΩ ΙΚΟΣ: 43997) 1 ìðáôáñßα ΝiCd 1,5

Διαβάστε περισσότερα

Φθηνά και Σίγουρα! καλοκαίρι 2015. Επωφεληθείτε των ειδικών τιμών σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων με τη σιγουριά της UNIMAC.

Φθηνά και Σίγουρα! καλοκαίρι 2015. Επωφεληθείτε των ειδικών τιμών σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων με τη σιγουριά της UNIMAC. Φθηνά και Σίγουρα! καλοκαίρι 2015 Επωφεληθείτε των ειδικών τιμών σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων με τη σιγουριά της UNIMAC. Θαμνοκοπτικό Βενζίνης Θαμνοκοπτικό Βενζίνης 69205 Ôýðïò: CG 520B 51,7cc 139 65412

Διαβάστε περισσότερα

Erol User, 2011 Εικόνας εξωφύλλου: STOCK Photography. Πρώτη έκδοση: Ιούνιος 2011 ΙSBN 978-960-496-343-0

Erol User, 2011 Εικόνας εξωφύλλου: STOCK Photography. Πρώτη έκδοση: Ιούνιος 2011 ΙSBN 978-960-496-343-0 ΣΕΙΡΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: ETHICAL ECONOMY Από τις Εκδόσεις Cinius, Κωνσταντινούπολη 2009 TIΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Ηθική Οικονομία ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Erol User ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Βάσω Κρις ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

Μία γκάμα ηλεκτρικών εργαλείων που συνεχώς εμπλουτίζεται με κριτήριο την άριστη σχέση ποιότητας και τιμής. Εργαλεία προσιτά σε κάθε επαγγελματία που

Μία γκάμα ηλεκτρικών εργαλείων που συνεχώς εμπλουτίζεται με κριτήριο την άριστη σχέση ποιότητας και τιμής. Εργαλεία προσιτά σε κάθε επαγγελματία που Μία γκάμα ηλεκτρικών εργαλείων που συνεχώς εμπλουτίζεται με κριτήριο την άριστη σχέση ποιότητας και τιμής. Εργαλεία προσιτά σε κάθε επαγγελματία που θέλει με οικονομικό τρόπο να καλύψει τις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Από τις Εκδόσεις Puffin Books, Λονδίνο 2008. Roald Dahl Nominee Ltd., 1978 Εικονογράφησης: Quentin Blake, 1978. Ðñþ ôç Ýê äï óç: Μάρτιος 2012

Από τις Εκδόσεις Puffin Books, Λονδίνο 2008. Roald Dahl Nominee Ltd., 1978 Εικονογράφησης: Quentin Blake, 1978. Ðñþ ôç Ýê äï óç: Μάρτιος 2012 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: THE ENORMOUS CROCODILE Από τις Εκδόσεις Puffin Books, Λονδίνο 2008 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο Πελώριος Κροκόδειλος ÓÕÃ ÃÑÁ ÖÅ ÁÓ: Roald Dahl ÅÉ ÊÏ ÍÏ ÃÑÁ ÖÇ ÓÇ: Quentin Blake ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Χαρά

Διαβάστε περισσότερα

άνοιξ Είμαστε δίπλα σας! www.unimac.gr παρέχοντας: Ισχύει έ 15 Μαΐου Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á.

άνοιξ Είμαστε δίπλα σας! www.unimac.gr παρέχοντας: Ισχύει έ 15 Μαΐου Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á. Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας: www.unimac.gr 4 1 0 2 η άνοιξ Φυλλάδιοών Προσφοωρς Ισχύει έ 2014 15 Μαΐου Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á. EðéëåãìÝíá ðñïúüíôá που συνδυάζουν ποιότητα και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ Χ-RANGE ΜΕ ΥΔΡΟΨΥΚΤΟ ΜΟΤΕΡ

ΣΕΙΡΑ Χ-RANGE ΜΕ ΥΔΡΟΨΥΚΤΟ ΜΟΤΕΡ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΙΚΑ ΣΕΙΡΑ Χ-RANGE ΜΕ ΥΔΡΟΨΥΚΤΟ ΜΟΤΕΡ ü 50% χαμηλότερη κατανάλωση νερού ü Μεγάλη διάρκεια ζωής του μηχανήματος ü 50% χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας ü Μέγιστη απόδοση ü Λιγότερος θόρυβος

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανές Υδροβολής - Υδροαμμοβολής Υψηλής Πίεσης

Μηχανές Υδροβολής - Υδροαμμοβολής Υψηλής Πίεσης Μηχανές Υδροβολής - Υδροαμμοβολής Υψηλής Πίεσης (Πλυστικά) μία πλήρης σειρά προϊόντων των πιο εξειδικευμένων κατασκευαστών Επιλέγοντας μία μηχανή υδροβολής υψηλής πίεσης Η κυριότερη διάκριση των μηχανών

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικές Απορροφητικές Σκούπες IVB 961-0L

Βιομηχανικές Απορροφητικές Σκούπες IVB 961-0L Η είναι μια ισχυρή σκούπα δύο κινητήρων για οποιονδήποτε που απαιτεί την απομάκρυνση ρύπων βαρέως τύπου. Διαθέτει σύστημα καθαρισμού φίλτρου Push&Clean και έναν ανοξείδωτο ανατρεπόμενο αποσπώμενο κάδο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÏ ÇR1830 18 mm ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÏ ÇR2230 22 mm 419 Ìðåôüí Ö 18 mm Îýëï Ö 24 mm ÌÝôáëëï Ö 13 mm 440 W Ισχύς κρούσης* 1,2J Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï 0-1500 rpm Êñïýóåéò ôï ëåðôü 0-5000 1,9 kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 214,00

Διαβάστε περισσότερα