Y ΡΟΠΛΥΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ RYOBI

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Y ΡΟΠΛΥΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ RYOBI"

Transcript

1 Y ΡΟΠΛΥΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ RYOBI HΛΕΚΤΡΙΚΑ 230 VOLT RPW-100Ε RPW-120Ε Νέος σχεδιασµός. Συµπαγής κατασκευή. Εύκολη µεταφορά. Σωλήνας νερού υψηλής πίεσης 5m. RPW-105DM 2 σε 1: Υδροπλυστικό & απεδοκαθαριστής Καινοτοµικός 2 σε 1 σχεδιασµός µε δυνατότητα: α) λειτουργίας ως υδροπλυστικό β) λειτουργίας ως ισχυρό µηχάνηµα καθαρισµού δαπέδων (αυλές, µπαλκόνια και γενικά εξωτερικοί χώροι). Μεγάλο πέλµα καθαρισµού i 33cm για µέχρι και 10 φορές πιο γρήγορα αποτελέσµατα. Ενσωµατωµένο δοχείο απορρυπαντικού. Σωλήνας νερού υψηλής πίεσης 6m. RPW-120HS & RPW-140HS Nέα τεχνολογία HydroSurge Πρωτοποριακή τεχνολογία HydroSurge που δίνει τη δυνατότητα της υψηλής πίεσης και της υψηλής παροχής νερού ταυτόχρονα, για εξαιρετικά αποτελέσµατα. Ενσωµατωµένο δοχείο απορρυπαντικού. Αυλός µε δύο ακροφύσια. Ψεκασµός του απορρυπαντικού µε απλή περιστροφή του διακόπτη στη θέση απορρυπαντικό. Σωλήνας 8m (RPW -120HS) & 10m (RPW -140HS) 2 σε1 ÊÙÄÉÊOÓ ΤΥΠΟΣ RPW - 100Ε RPW - 120Ε RPW DM RPW - 120HS RPW - 140HS ΙΣΧΥΣ 1400 W 1600 W 1600 W 1700 W 2300 W ΠΙΕΣΗ 100 bar 120 bar 105 bar 120 bar 140 bar ΠΑΡΟΧΗ 360 lt/h 360 lt/h 340 lt/h 570 lt/h (χαµηλή πίεση) 620 lt/h (χαµηλή πίεση) 320 lt/h (υψηλή πίεση) 400 lt/h (υψηλή πίεση) TIMH 130,00 150,00 220,00 310,00 475,00 ÐåñéëáìâÜíåé: Πιστόλι Αυλό µε ρυθµιζόµενη βεντάλια Αυλό ρίψης απορρυπαντικού µε δοχείο Σωλήνα ÐåñéëáìâÜíåé: Πιστόλι Αυλό Σωλήνα 2 µπέκ: ένα µπεκ 25 και ένα χαµηλής πίεσης (απορρυπαντικού) ÐåñéëáìâÜíει: 65458: Πιστόλι Αυλό Σωλήνα 2 µπέκ (0-25 ) Βούρτσα καθαρισµού : Πιστόλι Αυλό Σωλήνα 4 µπέκ ( ) Βούρτσα καθαρισµού 162

2 Y ΡΟΠΛΥΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ RYOBI ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ RPW Yψηλή απόδοση πίεσης. Τροχήλατο για εύκολη µεταφορά. Σωλήνας νερού υψηλής πίεσης 8m. RPW C Συµπαγής κατασκευή. Τηλεσκοπική χειρολαβή. Τροχήλατο για εύκολη µεταφορά. Κινητήρας Briggs & Stratton. Σωλήνας νερού υψηλής πίεσης 7,6m. RPW WB 3 σε 1: Πολυµηχάνηµα πλύσεως µε πολλές δυνατότητες Bενζινοκίνητο υδροπλυστικό µε δυνατότητα: α) λειτουργίας ως υδροπλυστικό. β) καθαρισµού δαπέδων και γενικά εξωτερικών χώρων. γ) καθαρισµού τοίχων, παραθύρων, ρολών, κλπ. Μεγάλο πέλµα καθαρισµού i38cm για µέχρι και 10 φορές πιο γρήγορα αποτελέσµατα. Κινητήρας HONDA. Σωλήνας νερού υψηλής πίεσης 5m. Κινητήρας Kινητήρας Briggs & Stratton 3 σε1 ÊÙÄÉÊOÓ ΤΥΠΟΣ RPW RPW C RPW WB ΚΥΒΙΣΜΟΣ 163 cm³ 158 cm³ 160 cm³ ΠΙΕΣΗ 172 bar 152 bar 180 bar ΠΑΡΟΧΗ 520 lt/h 456 lt/h 520 lt/h TIMH 612,00 630, ,00 ÐåñéëáìâÜíåé: Πιστόλι Αυλό Σωλήνα 4 µπέκ: χαµηλής πίεσης (απορρυπαντικού) ÐåñéëáìâÜíåé: Πιστόλι Αυλό Σωλήνα 3 µπέκ: χαµηλής πίεσης (απορρυπαντικού) ÐåñéëáìâÜíåé: Πιστόλι Αυλό Σωλήνα 4 µπέκ: απορρυπαντικού 163

3 Υ ΡΟΠΛΥΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ ΗΟΒΒΥ LINE 230 VOLT - ENTRY LEVEL Time 110 Áíôëßá ìå êåöáëþ íôïõñáëïõìéíßïõ êáé åíóùìáôùìýíç âáëâßäá by-pass. Óýóôçìá áõôüìáôçò Ýíáñîçò - ðáýóçò ëåéôïõñãßáò (Total Stop). Tροχήλατο µε εργονοµική λαβή. STM 150 Áíôëßá ìå êåöáëþ íôïõñáëïõìéíßïõ êáé åíóùìáôùìýíç âáëâßäá by-pass. Ðñáêôéêü, åý ñçóôï ìå èýóåéò áðïèþêåõóçò åîáñôçìüôùí. Óýóôçìá áõôüìáôçò Ýíáñîçò - ðáýóçò ëåéôïõñãßáò (Total Stop). Tροχήλατο µε εργονοµική λαβή. STM 160 Áíôëßá ìå êåöáëþ íôïõñáëïõìéíßïõ êáé åíóùìáôùìýíç âáëâßäá by-pass. Ðñáêôéêü, åý ñçóôï ìå èýóåéò αðïèþêåõóçò åîáñôçìüôùí. ÅíóùìáôùìÝíç áíýìç. Óýóôçìá áõôüìáôçò Ýíáñîçò - ðáýóçò ëåéôïõñãßáò (Total Stop). Tροχήλατο µε εργονοµική λαβή. + δώρο + δώρο ÊÙÄÉÊOÓ ΙΣΧΥΣ 1700 W 2100 W 2500 W ΠΙΕΣΗ 110 bar 150 bar 160 bar ΠΑΡΟΧΗ 330 lt/h 450 lt/h 510 lt/h TIMH 105,00 240,00 280,00 ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 32,00 ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 32,00 ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 32,00 ÓùëÞíáò 4m ÓùëÞíáò 8m ÓùëÞíáò 8m ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 24,00 ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 40,00 ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 40,00 Áõëüò ìå σταθερή âåíôüëéá Áõëüò ìå σταθερή âåíôüëéá Áõëüò ìå σταθερή âåíôüëéá ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 22,00 ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ:16,00 ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 16,00 Turbo Áõëüò Turbo Turbo Áõëüò Turbo Turbo Áõëüò Turbo ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 12,50 Áõëüò ñßøçò áðïñ/êïý ìå äï åßï ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 11,00 ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 12,50 Áõëüò ñßøçò áðïñ/êïý ìå äï åßï ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 11,00 ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 12,50 Áõëüò ñßøçò áðïñ/êïý ìå äï åßï ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 11,00 164

4 Υ ΡΟΠΛΥΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ ΗΟΒΒΥ LINE 230 VOLT - SUPER ΕQ 20 Αντλία µε κεφαλή ντουραλουµινίου, ενσωµατωµένο by pass και µεταλλικά έµβολα. ÌïôÝñ induction ìå èåñìéêü ðñïóôáóßáò. Χαµηλού θορύβου. Óýóôçìá áõôüìáôçò Ýíáñîçò - ðáýóçò ëåéôïõñãßáò (Total Stop). Tροχήλατο µε εργονοµική λαβή. Best 28 Áíôëßá ìå ìðñïýíôæéíç êåöáëþ êáé åíóùìáôùìýíç âáëâßäá by-pass. ÌïôÝñ induction ìå èåñìéêü ðñïóôáóßáò. ÅíóùìáôùìÝíç áíýìç. ÅíóùìáôùìÝíï äï åßï áðïñ/êïý. Óýóôçìá áõôüìáôçò Ýíáñîçò - ðáýóçò ëåéôïõñãßáò (Total Stop). Tροχήλατο µε εργονοµική λαβή. Eagle 28 Áíôëßá ìå ìðñïýíôæéíç êåöáëþ êáé åíóùìáôùìýíç âáëâßäá by-pass. ÌïôÝñ induction ìå èåñìéêü ðñïóôáóßáò. ÅíóùìáôùìÝíï äï åßï áðïñ/êïý. ÈÝóåéò óôþñéîçò åîáñôçìüôùí. ÅíóùìáôùìÝíç áíýìç. Óýóôçìá áõôüìáôçò Ýíáñîçò - ðáýóçò ëåéôïõñãßáò (Total Stop). Tροχήλατο µε εργονοµική λαβή. Εύκολη αλλαγή µπέκ µε ένα κλικ Εύκολη αλλαγή µπέκ µε ένα κλικ ÊÙÄÉÊOÓ ΙΣΧΥΣ 2100 W 2800 W 2800 W ΠΙΕΣΗ 130 bar 160 bar 160 bar ΠΑΡΟΧΗ 450 lt/h 510 lt/h 510 lt/h TIMH 240,00 465,00 498,00 ÊÙÄ.: υψηλής πίεσης ΤΙΜΗ: 36,00 ÓùëÞíáò υψηλής πίεσης 8m ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 40,00 µε ταχυσύνδεση ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 40,00 ÓùëÞíáò 8m ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 40,00 Áõëüò µε αποθήκευση των µπεκ µε ταχυσύνδεση ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 40,00 ÓùëÞíáò 8m ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 40,00 Áõëüò µε αποθήκευση των µπεκ Áõëüò υψηλής πίεσης µε ρυθµιζόµενη βεντάλια ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 41,00 ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 41,00 ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 16,00 Σετ 4 ÌðÝê Αφρού ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 26,00 Σετ 4 ÌðÝê Αφρού ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 26,00 Áõëüò ñßøçò áðïñ/êïý ìå äï åßï Turbo Áõëüò Turbo Turbo Áõëüò Turbo ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 11,00 ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 40,00 ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 40,00 165

5 Υ ΡΟΠΛΥΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ PROFESSIONAL LINE Arizona 1209 LP Áñãüóôñïöï ìïôýñ (1450 R.P.M.) ìå èåñìéêü ðñïóôáóßáò. Óôñïöáëïöüñá áíôëßá ìå êåñáìéêü Ýìâïëá êáé ìðñïýíôæéíç êåöáëþ áíôëßáò ìå âáëâßäá by-pass. ÅíóùìáôùìÝíï äï åßï áðïññõðáíôéêïý. ÑõèìéóôÞò ðßåóçò. Ìáíüìåôñï ãëõêåñßíçò. ÓùëÞíáò íåñïý õøçëþò ðßåóçò (8m). Σύστηµα αυτόµατης έναρξης - παύσης λειτουργίας. Γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση των µπεκ στον αυλό µε ταχυσύνδεσµο. Danubio LP Áñãüóôñïöï ìïôýñ (1450 R.P.M.) ìå èåñìéêü ðñïóôáóßáò. Óôñïöáëïöüñá áíôëßá ìå êåñáìéêü Ýìâïëá êáé ìðñïýíôæéíç êåöáëþ áíôëßáò ìå âáëâßäá by-pass. ÅíóùìáôùìÝíï äï åßï áðïññõðáíôéêïý. ÑõèìéóôÞò ðßåóçò. Ìáíüìåôñï ãëõêåñßíçò. ÓùëÞíáò íåñïý õøçëþò ðßåóçò (8m). Σύστηµα αυτόµατης έναρξης - παύσης λειτουργίας ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐÏÓ Αrizona 1209 LP Danubio 1211 LP ΙΣΧΥΣ 2300 W 3000 W ÔÁÓÇ 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz ΠΙΕΣΗ 120 bar 120 bar ΠΑΡΟΧΗ 510 lt/h 660 lt/h ÂÁÑÏÓ 23 Kg 33 Kg TIMH 860,00 995,00 µε ταχυσύνδεση ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 40,00 ÓùëÞíáò íåñïý õøçëþò ðßåóçò ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 65,00 µε ταχυσύνδεση ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 38,00 ÓùëÞíáò íåñïý õøçëþò ðßåóçò ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 55,00 Áõëüò για µπεκ Áõëüò ìå ñýèìéóç ðßåóçò ãéá ñßøç áðïññõðáíôéêïý ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 38,00 ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 30,00 Σετ 5 ÌðÝê Αφρού ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 36,00 ÌðÝê 1/ ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 6,40 166

6 Υ ΡΟΠΛΥΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ PROFESSIONAL LINE Michigan LP Áñãüóôñïöï ìïôýñ (1450 R.P.M.) ìå èåñìéêü ðñïóôáóßáò, õäñüøõêôï (WATER COOLING). Στροφαλοφόρα αντλία µε κεραµικά έµβολα και µπρούντζινη κεφαλή αντλίας µε βαλβίδα by-pass. ÅíóùìáôùìÝíï äï åßï áðïññõðáíôéêïý. Σύστηµα αυτόµατης έναρξης-παύσης λειτουργίας 24V Total Stop. ÓùëÞíáò íåñïý õøçëþò ðßåóçò (10m). Ìáíüìåôñï ãëõêåñßíçò. ÑõèìéóôÞò ðßåóçò. Victoria Áñãüóôñïöï ìïôýñ (1450 R.P.M.) ìå èåñìéêü ðñïóôáóßáò, õäñüøõêôï (WATER COOLING). Óôñïöáëïöüñá áíôëßá. Ìðñïýíôæéíç êåöáëþ áíôëßáò ìå êåñáìéêü Ýìâïëá. ÁíåîÜñôçôç âáëâßäá by-pass. ÑõèìéóôÞò ðßåóçò. Ìáíüìåôñï ãëõêåñßíçò. Óýóôçìá áõôüìáôçò Ýíáñîçò-ðáýóçò ëåéôïõñãßáò 24V (Total Stop). Êåíôñéêüò äéáêüðôçò ëåéôïõñãßáò áìçëþò ôüóçò 24V. ÅíóùìáôùìÝíá äï åßá êáé ñõèìéóôþò êåñéïý - áðïññõðáíôéêïý. ÓùëÞíáò íåñïý õøçëþò ðßåóçò (10m). Με υδρόψυκτο µοτέρ Με υδρόψυκτο µοτέρ ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐÏÓ Michigan 1515 LP Victoria 2021 LP ΙΣΧΥΣ 5000 W 9400 W ÔÁÓÇ 400 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz ΠΙΕΣΗ 150 bar 200 bar ΠΑΡΟΧΗ 900 lt/h 1260 lt/h ÂÁÑÏÓ 46 Kg 75 Kg TIMH 1.250, ,00 υψηλής πίεσης ÓùëÞíáò íåñïý õøçëþò ðßåóçò (10m) υψηλής πίεσης ÓùëÞíáò íåñïý õøçëþò ðßåóçò (10m) ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 57,00 ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 113,00 ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 59,00 ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 66,00 Áõëüò ìå ñýèìéóç ðßåóçò ãéá ñßøç áðïññõðáíôéêïý Áõëüò ìå ñýèìéóç ðßåóçò ãéá ñßøç áðïññõðáíôéêïý ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 35,00 ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 30,00 ÌðÝê 1/ ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 6,40 ÌðÝê 1/ ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 6,40 167

7 Υ ΡΟΠΛΥΣΤΙΚΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ PROFESSIONAL LINE Mississippi 1310 XP Áíôëßá ìå êåöáëþ íôïõñáëïõìéíßïõ êáé åíóùìáôùìýíç âáëâßäá by-pass. ÊÜèåôïò êáõóôþñáò õøçëþò áðüäïóçò. ÑõèìéóôÞò èåñìïêñáóßáò êáõóôþñá. Óýóôçìá áõôüìáôçò Ýíáñîçò-ðáýóçò ëåéôïõñãßáò (Total Stop). Põèìéæüìåíç ðáñï Þ áðïññõðáíôéêïý êáé åíóùìáôùìýíï äï åßï áðïññõðáíôéêïý. Åñãïíïìéêή ëáâή êáé èýóη óôþñéîçò åîáñôçìüôùí. ÓùëÞíáò íåñïý õøçëþò ðßåóçò (8m). NPX XP Ìðñïýíôæéíç êåöáëþ áíôëßáò ìå âáëâßäá by-pass êáé Ýìâïëá ìå êåñáìéêþ åðéêüëõøç. ÊÜèåôïò êáõóôþñáò õøçëþò áðüäïóçò. Âáëâßäá áóöáëåßáò. ÑõèìéóôÞò èåñìïêñáóßáò êáõóôþñá. Ìáíüìåôñï ãëõêåñßíçò. Óýóôçìá áõôüìáôçò Ýíáñîçò-ðáýóçò ëåéôïõñãßáò 24V (Total Stop). Põèìéæüìåíç ðáñï Þ áðïññõðáíôéêïý êáé åíóùìáôùìýíï äï åßï áðïññõðáíôéêïý. Ëõ íßá Ýíäåéîçò áìçëþò óôüèìçò êáõóßìïõ. ÅñãïíïìéêÝò ëáâýò êáé èýóη óôþñéîçò åîáñôçìüôùí. ÓùëÞíáò íåñïý õøçëþò ðßåóçò (10m). ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐÏÓ Mississippi 1310 XP NPX 1211 XP ΙΣΧΥΣ 3000 W 3200 W ÔÁÓÇ 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz ΠΙΕΣΗ 130 bar 120 bar ΠΑΡΟΧΗ 600 lt/h 660 lt/h ÈÅÑÌÏÊÑÁÓÉÁ max. 90 O C 140 O C ÂÁÑÏÓ 54 Kg 97 Kg TIMH 1.850, ,00 µε ταχυσύνδεση ÓùëÞíáò íåñïý õøçëþò ðßåóçò (10m) µε ταχυσύνδεση ÓùëÞíáò íåñïý õøçëþò ðßåóçò (10m) ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 38,00 ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 55,00 ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 38,00 ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 55,00 Áõëüò ìå ñýèìéóç ðßåóçò ãéá ñßøç áðïññõðáíôéêïý Áõëüò ìå ñýèìéóç ðßåóçò ãéá ñßøç áðïññõðáíôéêïý ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 30,00 ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 30,00 ÌðÝê 1/ ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 6,40 ÌðÝê 1/ ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 6,40 168

8 Υ ΡΟΠΛΥΣΤΙΚΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ PROFESSIONAL LINE LKX LP Áñãüóôñïöï ìïôýñ (1450 R.P.M.) ìå èåñìéêü ðñïóôáóßáò και υäñüøõêôï (WATER COOLING). Στροφαλοφόρα αντλία µε κεραµικά έµβολα και µπρούντζινη κεφαλή µε βαλβίδα by-pass. Óýóôçìá áõôüìáôçò Ýíáñîçò-ðáýóçò ëåéôïõñãßáò 24V (Total Stop). Ñõèìéæüìåíç ðáñï Þ áðïññõðáíôéêïý êáé åíóùìáôùìýíï äï åßï áðïññõðáíôéêïý. ÁíåîÜñôçôá ìïôýñ áíôëßáò-êáõóôþñá. ÑõèìéóôÞò èåñìïêñáóßáò êáõóôþñá. Ìáíüìåôñï ãëõêåñßíçò. ÊÜèåôïò êáõóôþñáò õøçëþò áðüäïóçò. Ëõ íßá Ýíäåéîçò áìçëþò óôüèìçò êáõóßìïõ. ÅñãïíïìéêÝò ëáâýò êáé èýóåéò óôþñéîçò åîáñôçìüôùí. ÓùëÞíáò íåñïý õøçëþò ðßåóçò (10m). Hyper T Yäñüøõêôï (WATER COOLING), áñãüóôñïöï ìïôýñ (1450 R.P.M.) Óôñïöáëïöüñá áíôëßá ìå êåñáìéêü Ýìâïëá êáé ìðñïýíôæéíç êåöáëþ. Áíïîåßäùôïò êáõóôþñáò õøçëþò áðüäïóçò åéäéêü ó åäéáóìýíïò ãéá õøçëýò ðáñï Ýò íåñïý. Æåýîç áíôëßáò ìïôýñ ìå 4 ñïõëεìüí, åëáóôéêü óýíäåóìï êáé êáìðüíá ðñïóôáóßáò. ÅîéóïññïðéóôÞò äïíþóåùí áíôëßáò. ÌåãÜëçò ùñçôéêüôçôáò (22 lt.) äï åßá áðïññõðáíôéêïý êáé ðåôñåëáßïõ. Ëõ íßá Ýíäåéîçò áìçëþò óôüèìçò êáõóßìïõ. ÅíóùìáôùìÝíï äï åßï áðïññõðáíôéêïý. Óýóôçìá áõôüìáôçò Ýíáñîçò - ðáýóçò ëåéôïõñãßáò 24V (Total Stop). ÓùëÞíáò íåñïý õøçëþò ðßåóçò (10m). ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐÏÓ LKX 1515 LP Hyper T 2021 LP ΙΣΧΥΣ 5500 W 9700 W ÔÁÓÇ 400 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz ΠΙΕΣΗ 150 bar 200 bar ΠΑΡΟΧΗ 900 lt/h 1260 lt/h ÈÅÑÌÏÊÑÁÓÉÁ max. 140 O C 140 O C ÂÁÑÏÓ 114 Kg 180 Kg TIMH 2.800, ,00 Ελαστικός σύνδεσµος σύµπλεξης για µικρότερη καταπόνηση στο µοτέρ και την αντλία, εξασφαλίζοντας µεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Σύστηµα απόσβεσης κραδασµών, για έναρξη λειτουργίας χωρίς τραντάγµατα στο πιστόλι, κάνοντας το πλύσιµο ασφαλές και ξεκούραστο. υψηλής πίεσης ÓùëÞíáò íåñïý õøçëþò ðßåóçò (10m) υψηλής πίεσης ÓùëÞíáò íåñïý õøçëþò ðßåóçò (10m) ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 57,00 ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 113,00 ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 75,00 ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 66,00 Áõëüò ìå ñýèìéóç ðßåóçò ãéá ñßøç áðïññõðáíôéêïý Áõëüò õøçëþò ðßåóçò ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 35,00 ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 26,00 ÌðÝê 1/ ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 6,40 ÌðÝê 1/ ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 6,40 169

9 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ Trenta X Trenta P VAC 20 S ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ VAC 20 S Trenta P Trenta X IÓ ÕÓ (Watt) max ÔÁÓÇ (Volt / Hz) 230 / / / 50 ÑÏÇ ÁÅÑÁ (lt / min) ÕÐÏÐÉÅÓÇ (mbar) ÊÁÄÏÓ (lt) ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (ΜxΠxΥ) 39x37x43 39 x 39 x x 37 x 71 ÂÁÑÏÓ (Kg) 7,5 9,0 9,3 TIMH 80,00 145,00 175,00 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΤΙΜΗ ΚΩ ΙΚΟΣ ΤΙΜΗ ΚΩ ΙΚΟΣ ΤΙΜΗ Σωλήνας σπιράλ µε λαβή , , ,00 Προεκτάσεις (x 2) 6, (x2) 6, (x2) 6,50 Εξάρτηµα σχισµής , , ,50 Βάση πέλµατος , ,00 Πέλµα υγρών , , ,00 Πέλµα σκόνης , ,00 Φίλτρο εσωτερικό πάνινο (x3) (πλενόµενο) 14, (x3) (πλενόµενο) 14,00 Σακούλα , ,20 Φίλτρο αφρού , , ,00 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην τιµή περιλαµβάνεται και ο παραπάνω εξοπλισµός. 170

10 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ Sahara 69dB (A) ÌéêñÞ êáé åëáöñéü óêïýðá ÁÐÏÑÑÏÖÇÓÇÓ ÓÔÅÑÅÙÍ ÌÅ ÁÌÇËÇ ÓÔÁÈÌÇ ÈÏÑÕÂÏÕ. Whisper V8 55dB (A) ÌéêñÞ êáé åëáöñéü óêïýðá ÁÐÏÑÑÏÖÇÓÇÓ ÓÔÅÑÅÙÍ ÌÅ ÅÎÁÉÑÅÔÉÊÁ ÁÌÇËÇ ÓÔÁÈÌÇ ÈÏÑÕÂÏÕ ðïõ ôçí êüíåé éäáíéêþ ãéá ñþóç óå þñïõò ðïõ ï èüñõâïò ôïõ ìïôýñ åíï ëåß, üðùò îåíïäï åßá, γραφεία, κατοικίες κ.τ.λ. ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ ASHLEY 800 ÇëåêôñéêÞ óêïýðá êáôüëëçëç ÌÏÍÏ ÃÉÁ ÊÁÈÁÑÉÓÌÏ ΣΤΑΧΤΗΣ ΚΑΙ ÕÐÏËÅÉÌÌÁÔÙÍ ÁÐÏ ÔÆÁÊÉÁ, ÓÏÌÐÅÓ κ.λπ. Ìå ìç áíéóìü åéñïêßíçôçò ôáëüíôùóçò ãéá êáèáñéóìü ôïõ ößëôñïõ. ΚΑ ΟΣ - ΦΙΛΤΡΟ ASHLEY ãéá ôçí ÁÐÏÑÑÏÖÇÓÇ ÓÔÁ ÔÇÓ ΚΑΙ ÕÐÏËÅÉÌÌÁÔÙÍ ÁÐÏ ÔÆÁÊÉÁ, ÓÏÌÐÅÓ κ.λπ. υνατότητα σύνδεσης µε όλες τις σκούπες που έχουν σωλήνα αναρρόφησης 35 έως 40. Áðáñáßôçôç ç óýíäåóç ôïõ ìå çëåêôñéêþ óêïýðá. ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ Sahara Whisper V8 Ashley 800 Φίλτρο Ashley IÓ ÕÓ (Watt) max ÔÁÓÇ (Volt / Hz) 230 / / / 50 - ÑÏÇ ÁÅÑÁ (lt / min) ÕÐÏÐÉÅÓÇ (mbar) ÊÁÄÏÓ (lt) ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (ΜxΠxΥ) 45 x 39 x x 39 x x 36 x x 35 x 40 ÂÁÑÏÓ (Kg) 4,5 5,5 5,5 3 TIMH 145,00 185,00 105,00 55,00 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΤΙΜΗ ΚΩ ΙΚΟΣ ΤΙΜΗ ΚΩ ΙΚΟΣ ΤΙΜΗ ΚΩ ΙΚΟΣ ΤΙΜΗ Σωλήνας σπιράλ , , , ,00 Προεκτάσεις , , , ,00 Λαβή , , Εξάρτηµα σχισµής , , Εξάρτηµα πολ/λών χρήσεων , , Φίλτρο άνθρακα , Πέλµα καθ. δαπέδου-µοκέτας , , Βουρτσάκι , , Φίλτρο εσωτερικό , , , Σακούλα , , ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην τιµή περιλαµβάνεται και ο παραπάνω εξοπλισµός. 171

11 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ Ή ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Ïé óêïý ðåò áõ ôþò ôçò êá ôç ãï ñß áò ëåé ôïõñ ãïýí åß ôå óáí êïé íýò óêïý ðåò Á ÐÏÑ ÑÏ ÖÇ ÓÇÓ ÓÔÅ ÑÅ ÙÍ & Õ ÃÑÙÍ åß ôå ÓÕÍ ÄÅ Ï ÍÔÁÉ ÌÅ Ç ËÅ ÊÔÑÉ ÊÁ ÅÑ ÃÁ ËÅÉ Á (ôñé âåß á, äé óêï ðñß ï íá ê.ë.ð). Óôç ðå ñß ðôù óç áõ ôþ ç óêïý ðá å íåñ ãï ðïé åß ôáé á ðü ìü íç ôçò ìü ëéò îå êé íþ óåé ôï åñ ãá ëåß ï. GB 50 XE Trenta XE VAC 20 XE ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ VAC 20 XE Trenta XE GB 50 XE IÓ ÕÓ (Watt) max ÔÁÓÇ (Volt / Hz) 230 / / / 50 HΛ. ΕΡΓΑΛΕΙΟ max. (Watt) ÑÏÇ ÁÅÑÁ (lt / min) ÕÐÏÐÉÅÓÇ (mbar) ÊÁÄÏÓ (lt) ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (ΜxΠxΥ) 32,5 x 33 x x 37 x x 47 x 74 ÂÁÑÏÓ (Kg) 6, TIMH 95,00 230,00 270,00 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΤΙΜΗ ΚΩ ΙΚΟΣ ΤΙΜΗ ΚΩ ΙΚΟΣ ΤΙΜΗ Σωλήνας σπιράλ , , ,00 Προεκτάσεις (x3) 6, (ζεύγος) 13, (ζεύγος) 13,00 Λαβή , ,00 Βάση πέλµατος , , ,00 Πέλµα υγρών / σκόνης , , ,00 Αντάπτορας εργαλείων , ,00 Εξάρτηµα σχισµής , , ,50 Εξάρτηµα πολλαπλών χρήσεων ,00 Σακούλα , ,20 Φίλτρο αφρού , , ,00 Φίλτρο εσωτερικό , (x3) (πάνινο - πλενόµενο) 14, (χάρτινο στρογγυλό) 17, (στρογγυλό) optional 12,00 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην τιµή περιλαµβάνεται και ο εξοπλισµός εκτός των κωδικών που αναφέρονται ως Optional. 172

12 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΡΙΒΕΙΑ ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ ÁÕÔÏÊÁÈÁÑÉÆÏÌÅÍÏ ÖÉËÔÑÏ & ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΗΛEΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Ãéá ôçí áíáññüöçóç óêüíçò ðñïôåßíïõìå έíá áðü ôá ðáñáêüôù ìïíôýëá óêïõðþí ðïõ åßíáé åéäéêü êáôáóêåõáóìýíåò ìå ôç ôå íïëïãßá áõôïêáèáñéæüìåíïõ ößëôñïõ êáé ôéò êáèéóôïýí éäáíéêýò ãéá ñþóç ìå äéóêïðñßïíá îýëïõ, ôñéâåßá îýëïõ, ôñéâåßá ôïß ïõ, ôñéâåßá ãéá åìöáíþ ìðåôόν, êüöôåò êáíáëéþí êáé åñãáëåßá ðïõ äçìéïõñãïýí êáé áöþíïõí ëåðôü õðïëåßììáôá óêüíçò. BULLE BVC-25PT Σκούπες ειδικές για τριβεία τοίχου ΧñÞóç και ìå άλλα çëåêôñéêü åñãáëåßá Ìå áõôïêáèáñéæüìåíï ößëôñï ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ BVC-25 PT PC35 TOOLS IÓ ÕÓ (Watt) max ÔÁÓÇ (Volt / Hz) 230 / / 50 HΛ. ΕΡΓΑΛΕΙΟ max. (Watt) ÑÏÇ ÁÅÑÁ (lt / min) ÕÐÏÐÉÅÓÇ (mbar) ÊÁÄÏÓ (lt) ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (ΜxΠxΥ) - 42 x 42 x 66 ÂÁÑÏÓ (Kg) 12,9 9 TIMH 435,00 465,00 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΤΙΜΗ ΚΩ ΙΚΟΣ ΤΙΜΗ Σωλήνας σπιράλ , (i45) 60,00 Προεκτάσεις (PVC) (ζεύγος) 28,00 Προέκταση (µε άνω καµπύλη) ,00 Προέκταση (µε κάτω καµπύλη) ,00 Εξάρτηµα υγρών ,00 Εξάρτηµα σκόνης ,00 Εξάρτηµα µοκέτας ,00 Εξάρτηµα σχισµής ,00 Εξάρτηµα πολλαπλών χρήσεων ,00 Βουρτσάκι ,00 Φίλτρο εσωτερικό (ζεύγος) 32, (στρογγυλό) 51,00 Προφίλτρο , Σακούλα (Πολλαπλών χρήσεων) (optional) 15, ,50 Φίλτρο αφρού (ζεύγος) (optional) 7, ,50 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην τιµή περιλαµβάνεται και ο εξοπλισµός εκτός των κωδικών που αναφέρονται ως Optional. ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣ GISOWATT PC35 TOOLS BVC-25 AT Ãéá ñþóç ìå çëåêôñéêü åñãáëåßá και εργαλεία αέρος Ìå áõôïêáèáñéæüìåíï ößëôñï ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ BVC-25 AT IÓ ÕÓ (Watt) max ÔÁÓÇ (Volt / Hz) 230 / 50 HΛ. ΕΡΓΑΛΕΙΟ max. (Watt) 2200 ÑÏÇ ÁÅÑÁ (lt / min) 4000 ÕÐÏÐÉÅÓÇ (mbar) 250 ÊÁÄÏÓ (lt) 25 ÂÁÑÏÓ (Kg) 12,9 TIMH 480,00 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην τιµή περιλαµβάνεται και ο εξοπλισµός εκτός των κωδικών που αναφέρονται ως Optional. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΤΙΜΗ Σωλήνας σπιράλ ,00 Φίλτρο εσωτερικό (ζεύγος) 32,00 Προφίλτρο ,00 Σακούλα Πολ/λών χρήσεων (optional) 15,00 Φίλτρο αφρού (optional) (ζεύγος) 7,00 173

13 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑ Óêïý ðåò Á ÐÏÑ ÑÏ ÖÇ ÓÇÓ ÓÔÅ ÑÅ ÙÍ & Õ ÃÑÙÍ åé äé êü ó å äé á óìý íåò Ý ôóé þ óôå íá ðñï óöý ñïõí ìå ãü ëç á ðïñ ñï öç ôé êþ é ó ý. Êá ôüë ëç ëåò ãéá ìå ãü ëïõò þ ñïõò êáé ãå íé êü ãéá å ðáã ãåë ìá ôé êþ ñþ óç ü ðùò óõ íåñ ãåß á êá èá ñé óìïý, ðëõ íôþ ñéá áõ ôï êé íþ ôùí, µεγάλους επαγγελµατικούς χώρους. Ç é äá íé êþ ëý óç ãéá êü èå á ðáß ôç óç, êü íïõí ôéò åñ ãáóß åò êá èá ñé óìïý ðéï åý êï ëåò, ãñþ ãï ñåò êáé áðï ôå ëå óìá ôé êýò. Taurus (3 Μοτέρ) Domus (2 Μοτέρ) Zeus ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ Zeus IF Domus IR03 Taurus IR03 IÓ ÕÓ (Watt) max x x 1200 ÔÁÓÇ (Volt / Hz) 230 / / / 50 ÑÏÇ ÁÅÑÁ (lt / min) ÕÐÏÐÉÅÓÇ (mbar) ÊÁÄÏÓ (lt) ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (ΜxΠxΥ) 64 x 54 x x 60 x x 60 x 103 ÂÁÑÏÓ (Kg) 16,5 33,5 34,5 TIMH 330,00 520,00 580,00 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΤΙΜΗ ΚΩ ΙΚΟΣ ΤΙΜΗ ΚΩ ΙΚΟΣ ΤΙΜΗ Σωλήνας σπιράλ , , ,00 Προέκταση κυρτό µέρος , , ,00 Προέκταση ευθύ , , ,00 Εξάρτηµα σχισµής , , ,00 Βουρτσάκι , , ,30 Βάση πέλµατος , ,00 Πέλµα σκόνης , , ,00 Πέλµα υγρών , , ,00 Φίλτρο πάνινο , , ,00 Σακούλα , (optional) 4, (optional) 4,20 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην τιµή περιλαµβάνεται και ο εξοπλισµός εκτός των κωδικών που αναφέρονται ως Optional. 174

14 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ ΓΙΑ ΠΛΥΣΕΙΣ ΑΠΕ ΩΝ & ΜΟΚΕΤΩΝ / ΑΠΟΡΡOΦΗΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ & ΥΓΡΩΝ Óêïý ðåò ðïõ ëåé ôïõñ ãïýí είτε óáí êïé íýò óêïý ðåò ãå íé êþò ñþ óå ùò Á ÐÏÑ ÑÏ ÖÇ ÓÇÓ ÓÔÅ ÑÅ ÙÍ & Õ ÃÑÙÍ είτε äß íïõí êáé ôç äõ íá ôü ôç ôá ÐËÕ ÓÉ ÌÁ ÔÏÓ ìé áò å ðé öü íåé áò (äü ðå äï, ìï êý ôá, ôá ðå ôóá ñßá). Ïé óêïý ðåò ôçò êá ôç ãï ñß áò áõ ôþò êá ëý ðôïõí ôçí ïé êé á êþ ñþ óç Ý ùò ôçí συχνή å ðáã ãåë ìá ôé êþ ñþ óç. GBP 20 Óêïý ðá οικιακής χρήσης και µικρών γραφείων. Apollo Óêïý ðá ðïõ åí äåß êíõ ôáé ãéá å ëá öñü å ðáã ãåë ìá ôé êþ ñþóç. Solaris (2 Μοτέρ) Óêïý ðá ðïõ åí äåß êíõ ôáé ãéá συχνή å ðáã ãåë ìá ôé êþ ñþóç. ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ GBP 20 Apollo IF03 Solaris IF IÓ ÕÓ (Watt) max x 1200 ÔÁÓÇ (Volt / Hz) 230 / / / 50 ΙΣΧΥΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΝΕΡΟΥ (Watt) x 48 ÑÏÇ ÁÅÑÁ (lt / min) ÕÐÏÐÉÅÓÇ (mbar) ΟΧΕΙΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ (lt) ÊÁÄÏÓ (lt) ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (ΜxΠxΥ) 40 x 39 x x 54 x x 60 x 103 ÂÁÑÏÓ (Kg) 9, TIMH 250,00 570,00 850,00 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΤΙΜΗ ΚΩ ΙΚΟΣ ΤΙΜΗ ΚΩ ΙΚΟΣ ΤΙΜΗ Σωλήνας σπιράλ µε σωληνάκι νερού (λαβή+σκανδάλη) 105, , ,00 Προέκταση κυρτό µέρος , ,00 Προέκταση ευθύ (x 2) 6, , ,00 Λαβή Εξάρτηµα σχισµής , , (optional) 4,00 Βάση πέλµατος , , (optional) 12,00 Πέλµα υγρών , , (optional) 14,00 Πέλµα σκόνης - Βούρτσα , , (optional) 26,00 Πέλµα χαλίων (optional) 14, (optional) 14,00 Βουρτσάκι στρογγυλό , (optional) 4, (optional) 4,30 Φίλτρο εσωτερικό πάνινο , ,00 Φίλτρο χάρτινο (Hepa - optional) 40, Σακούλα , (optional) 4, (optional) 4,20 Φίλτρο αφρού , , Εξάρ. πλυσίµατος ταπετσαρίας (90 mm) 48, , ,00 Εξάρ. πλυσίµατος δαπέδου (240 mm) 74, , ,00 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην τιµή περιλαµβάνεται και ο εξοπλισµός εκτός των κωδικών που αναφέρονται ως Optional. 175

15 Υ ΡΟΠΛΥΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ 230 Volt OIKONOMIKOY TYΠOY JET õøçëþò ðßåóçò. Áõëüò õøçëþò ðßåóçò ìå ñõèìéæüìåíç âåíôüëéá. Áõëüò TURBO EW bar 160. Áõëüò ñßøçò áðïññõðáíôéêïý ìå äï åßï. ÓùëÞíáò 5 m. G õøçëþò ðßåóçò. Áõëüò õøçëþò ðßåóçò ìå ñõèìéæüìåíç âåíôüëéá. Áõëüò TURBO EW bar 200. Áõëüò ñßøçò áðïññõðáíôéêïý ìå äï åßï. ÓùëÞíáò 8 m. Óõóôçìá áõôüìáôçò Ýíáñîçò-ðáýóçò ëåéôïõñãßáò. ÊÙÄÉÊÏÓ ÐÉÅÓÇ (bar) 90 / 160 (EW Bar)* ÐÁÑÏ Ç (lt/min) 6 ÉÓ ÕÓ (Watt) 1500 ÂÁÑÏÓ (Kg) 12 ÔÉÌÇ 82,00 Óõóôçìá áõôüìáôçò Ýíáñîçò-ðáýóçò ëåéôïõñãßáò. ÊÙÄÉÊÏÓ ÐÉÅÓÇ (bar) 110 / 200 (EW Bar)* ÐÁÑÏ Ç (lt/min) 6 ÉÓ ÕÓ (Watt) 1900 ÂÁÑÏÓ (Kg) 18 ÔÉÌÇ 135,00 * EW Bar: Éóïäýíáìç ðßåóç ðëýóåùò ìå ôçí ñþóç ôïõ áõëïý TURBO (óõíïäåýåôáé) ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Υ ΡΟΠΛΥΣΤΙΚΩΝ LAVOR ÅÎÁÑÔÇÌÁΤΑ ÕÄÑÁÌÌOÂOËÇÓ ÊÙÄÉÊÏÓ ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ÔÉÌÇ Μονοφασικά (Hobby Line) 52, Oικον. Τύπος (Prof. Line) 58, Βαρέως Tύπου (prof. Line) 160,00 Για άµµο υδραµµοβολής βλέπε διπλανή σελίδα ÐÅÑÉÓÔÑOÖÉÊÇ ÂOÕÑÔÓÁ ÃÉÁ ÐËÕÓÔÉÊÁ ÊÑÕOÕ ÍÅÑOÕ ÌOÍOÖÁÓÉÊÁ (HOBBY LINE) ÊÙÄÉÊÏÓ ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ÔÉÌÇ Ïéêïíïìéêüò ôýðïò 22, Ìå ñýèìéóç áðοñ/êïύ 59, Ìå áíôüðôïñåò 48,00 ÓÙ ËÇ ÍÁÓ 6mt. ÌÅ ÌÐÅÊ ÁÐOÖÑÁÎÇÓ ÃÉÁ ÐËÕÓÔÉÊÁ ÊÑÕOÕ ÍÅÑOÕ ÌOÍOÖÁÓÉÊÁ (HOBBY LINE) ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ 53,00 SURFER Å ÎÁÑ ÔÇ ÌÁ (HOBBY LINE) ÐËÕ ÓÉ ÌÁ ÔÏÓ ÄÁ ÐÅ ÄÙÍ & ÔÏÉ ÙÍ ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ 98,00 Γéá êá èá ñé óìü å îù ôå ñé êþí þ - ñùí åý êï ëá, ãñþ ãï ñá, ù ñßò ðé ôóé ëß óìá ôá, ìå ôç ñþ - óç õ äñï ðëõ óôé êþí êñý ïõ íå ñïý ôçò LAVOR-WASH êá èþò êáé ôùí ðå ñéó óü ôå ñùí õ äñï ðëõ óôé êþí ôçò á - ãï ñüò. Πå ñé ëáì âü íåé 3 á íôü ðôï ñåò óôç óõ óêåõ á óßá. ΜΠΕΚ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 1/8 ΚΑΡΦΙ 0 ο ÊÙÄÉÊÏÓ TIMH , , , , ,40 ΒΕΝΤΑΛΙΑ 15 ο ÊÙÄÉÊÏÓ TIMH , , , , ,40 ΒΕΝΤΑΛΙΑ 25 ο ΒΕΝΤΑΛΙΑ 15 ο ,40 ÊÙÄÉÊÏÓ TIMH ,40 ÊÙÄÉÊÏÓ TIMH , , , , , , , , , ,40 176

16 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Υ ΡΟΠΛΥΣΤΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΑ ÁÍÔËÉÅÓ ÕØÇËÇÓ ÐÉÅÓÇÓ ΚΩ ΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ÉÓ ÕÓ (HP) ÐÁÑO Ç (lt/min) ÐÉÅÓÇ (bar) ÓÔÑOÖÅÓ (R.P.M.) ΤΙΜΗ WS 151 5, , WS 171 5, , WS 201 7, , WW 161 5, , /200 Aρ. 7, , /200 εξ. 7, , /200 εξ. 10, ,00 ÌÁÍOÌÅÔÑÁ ÃËÕÊÅÑÉÍÇÓ 63mm ÐÉÓÙ ÂOËÔÁ ÊÙÄÉÊOÓ ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ TIMH bar 10, bar 10, bar 10, bar 10, bar 10,50 ÌÁÍOÌÅÔÑÁ ÃËÕÊÅÑÉÍÇÓ 63mm ÊÁÔÙ ÂOËÔÁ ÊÙÄÉÊOÓ ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ TIMH bar 10, bar 10, bar 10, bar 10, bar 10,50 ÁÕËOÉ (ÐÑOÅÊÔÁÓÅÉÓ ÐÉÓÔOËÉOÕ) ÊÙÄÉÊOÓ ÌÇÊOÓ TIMH cm 13, cm 14, cm 19, cm 20,50 ÑÕÈÌÉÓÔÅÓ ÐÉÅÓÇÓ (BY PASS) ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ TIMH Ê5 (16/200) 82, Ê7 (16/200) 108, ÔÉÌÁ (200/60) 128, FER (30/220) 72,00 ÐÉÓÔOËÉÁ ÕÄÑOÐËÕÓÔÉÊÙÍ ÕØÇËÇÓ ÐÉÅÓÇÓ ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ TIMH ASTRA (40/220) 36, VEGA (40/280) 46, /F 32, BSG 26/FA (BULLE) 20,00 ÅËÁÓÔÉÊOÉ ÓÙËÇÍÅÓ ÕØÇËÇÓ ÐÉÅÓÇÓ (ÌÁÑÊOÕÔÓÉÁ) ÈÅÑÌOÓÔÁÔÇÓ ÐËÇÑÇÓ ÊÙÄÉÊOÓ: ÔÉÌÇ: 45,00 ÊÅÖÁËÇ ÃÉÁ ÕÄÑÁÌÌÏÂÏËÇ ÊÅÖÁËÇ ÁÊÑOÖÕÓÉOÕ ÊÙÄÉÊOÓ: ΤÉÌÇ: 15,00 ÊÙÄÉÊOÓ: ΤÉÌÇ: 114,00 ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ TIMH /16 - R1 x 10m 55, /16 - R1 x 15m 78, /16 - R1 x 20m 102, /16 - R2 x 10m 66, /16 - R2 x 15m 95, /16 - R2 x 20m 124,00 Ðñïóáñìüæåôáé óôïõò áõëïýò áõôþò ôçò óåëßäáò. AMMOΣ Υ ΡΑΜΜΟΒΟΛΗΣ SABBIA (5kg) ÊÙÄÉÊOÓ: ΤÉÌÇ: 13,00 ÁÊÑÏÖÕÓÉÁ (ÌÐÅÊ) 1/4 ÕØÇËÇÓ ÐÉÅÓÇÓ ÂÅÍÔÁËÉÁ 25 ο ÊÁÑÖÉ 0 ο ÂÅÍÔÁËÉÁ 15 ο ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ ,20 6, ,30 6, ,30 6, ,30 6, ,35 6, ,35 6, ,35 6, ,40 6, ,40 6, ,40 6, ,45 6, ,45 6, ,45 6, ,50 6, ,50 6, ,50 6, ,55 6, ,55 6, ,55 6, ,60 6, ,60 6, ,60 6, ,70 6, ,70 6, ,70 6, ,80 6, ,80 6, ,80 6, ,90 6, ,90 6, ,90 6, ,00 6, ,00 6, ,00 6, ,30 6, ,30 6, ,30 6, ,50 6, ,50 6, ,50 6,40 177

17 ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ LCN 800 Ισχυρό, συµπυκνωµένο, αρωµατικό & απολυµαντικό κατάλληλο για καθαρισµό και απολύµανση των εγκαταστάσεων στη βιοµηχανία τροφίµων, το γενικό καθαρισµό κτιρίων και τον καθαρισµό οχηµάτων. Ένα αποτελεσµατικό απορρυπαντικό που εξαλείφει επίµονους λεκέδες και δυσάρεστες οσµές καταπολεµά των πολλαπλασιαµό βακτηρίων, επιβλαβών µικροοργανισµών, µύκητων και µούχλας. Είναι εξίσου αποτελεσµατικό είτε καθαρίζουµε µε το χέρι, είτε χρησιµοποιούµε αφροποιητές, ηλεκτρικές σκούπες, µηχανήµατα ατµού και σάρωθρα. ιαλύστε το στο νερό σε ποσοστό 1% έως 3% και στην περίπτωση ανθεκτικών λεκέδων και πολύ δυσάρεστων οσµών σε ποσοστό έως 6%. ph 7,8-8,2 Συσκευασία 5lt ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ 15,00 LCB 800 CLF Ισχυρό, συµπυκνωµένο, απολιπαντικό ενεργού χλωρίου πολύ αποτελεσµατικό, διαλύει οργανικούς λεκέδες (αίµα, λίπη και διάφορα υπολείµµατα) που έχουν κολλήσει πολύ γερά στο πάτωµα και στις επιφάνειες. Απολυµαίνει και προφυλάσσει από την ανάπτυξη βακτηρίων και µούχλας. Εξίσου αποτελεσµατικό για καθαρισµό στο χέρι ή µε τη χρήση υδροπλυστικών µηχανηµάτων υψηλής πίεσης, αφροποιητών και σάρωθρων. Ενδύκνειται για κάθε πλενόµενη επιφάνεια στη βιο- µηχανία τροφίµων και γενικά σε κτίρια µε αντίστοιχες ανάγκες. ph 8,6-9,0 Συσκευασία 5lt ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ 20,00 LCB 740F Ισχυρό, συµπυκνωµένο, µεγάλου φάσµατος εφαρµογών αλκαλικής βάσης κατάλληλο για κάθε είδους βροµιά, διαλύει και απαλείφει οργανικούς και ανόργανους λεκέδες. Ενδύκνειται για κάθε πλενόµενη επιφάνεια, κεραµικές ή επισµαλτωµένες επιφάνειες, για πόρτες και παράθυρα, για βιοµηχανικά εργαλεία και µηχανήµατα. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για χειρονακτικό καθαρισµό ή για καθαρισµό µε υδροπλυστικά υψηλής πίεσης, αφροποιητές και σάρωθρα. ιαλύστε το στο νερό σε ποσοστό 1% έως 2%. ph (Sol. 1%) 6,9-7,9 Συσκευασία 5lt ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ 25,00 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ CAR Συµπυκνωµένο απορρυπαντικό για τον καθαρισµό ευαίσθητων επιφανειών. Κατάλληλο για πλύσιµο τόσο µε το χέρι όσο και µε υδροπλυστικό µηχάνηµα υψηλής πίεσης. ιαλύστε το στο νερό σε ποσοστό 3% έως 5% (για πλύσιµο µε το χέρι) ή 30% έως 35% για πλύσιµο µε πιεστικό µηχάνηµα. Συσκευασία 2lt SPRAYER Για τον καθαρισµό σκληρής βροµιάς από το σασί, την µηχανή, µεταλλικά και αλουµινένια µέρη. ιαλύστε 1 µέρος απορρυπαντικού σε 10 έως 50 µέρη νερού, ψεκάστε την επιφάνεια και αφήστε το να δράσει για 2-5 λεπτά. Ξεπλύντε µε νερό µε υψηλή πίεση από το υδροπλυστικό µηχάνηµα. Συσκευασία 2lt ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ 9,00 ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ 10,30 178

18 ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ KΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΑΛΙΑ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ LCN 700 Συµπυκνωµένο καθαριστικό για χαλιά, µοκέτες και υφασµάτινες επιφάνειες και ταπετσαρίες που αναζωογονεί και προστατεύει τις ίνες. εν αφήνει κατάλοιπα και αναδύει ένα ευχάριστο άρωµα. ιαλύστε το στο νερό σε ποσοστό 2% έως 5%. ph 6,8-7,2 Συσκευασία 5lt ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ 26,00 TEXIL Συµπυκνωµένο καθαριστικό για τον καθαρισµό χαλιών, µοκετών και ταπετσαρίας αυτοκινήτων. Κατάλληλο τόσο για χρήση µε το χέρι όσο και µε σκούπες πλύσεως - στεγνώσεως. ιαλύεται στο νερό σε ποσοστό 10%. ph 8,0 Συσκευασία 2lt ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ 10,80 ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΑ ΥΓΡΑ Συσκευασία 5lt Συσκευασία 1lt LC-PRECAL Αποσκληρυντικό υγρό που εµποδίζει την εναπόθεση αλάτων και τη δηµιουργία πουρί εντός των σωληνώσεων. Συνιστάται η χρήση του για την προστασία ή τη συντήρηση των σωληνώσεων των µηχανηµάτων ατµού και των καυστήρων των υδροπλυστικών υψηλής πίεσης. ιαλύστε το σε ποσοστό 1% έως 3% και τοποθετείστε το διάλυµα στο ειδικό δοχείο τροφοδοσίας των µηχανηµάτων ατµού. Στα υδροπλυστικά µηχανήµατα ζεστού - κρύου νερού ρίξτε το αδιάλυτο στο δοσοµετρητή αποσκλήρυνσης του µηχανήµατος. ph (Sol. 1%) 1,0-1,8 ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ 15,00 ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ 7,00 DESCALER Υγρό αφαλάτωσης για τον καθαρισµό του καυστήρα και ειδικότερα της σερπαντίνας των υδροπλυστικών µηχανών. εν πρέπει να χρησιµοποιείται στο δοχείο του απορρυπαντικού ή του αποσκληρυντικού και να µην περνάει από το κύκλωµα της αντλίας. Συσκευασία 2lt ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ 10,80 179

Στο κεφάλαιο αυτό σας παρουσιάζουμε μια σειρά μηχανημάτων καθαρισμού για οικιακή ή επαγγελματική χρήση των οίκων LAVORWASH και RYΟΒΙ.

Στο κεφάλαιο αυτό σας παρουσιάζουμε μια σειρά μηχανημάτων καθαρισμού για οικιακή ή επαγγελματική χρήση των οίκων LAVORWASH και RYΟΒΙ. Στο κεφάλαιο αυτό σας παρουσιάζουμε μια σειρά μηχανημάτων καθαρισμού για οικιακή ή επαγγελματική χρήση των οίκων LAVORWASH και RYΟΒΙ. Ο ιταλικός οίκος LAVORWASH είναι ένας από τους σημαντικότερους και

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικά υψηλής πίεσης Επαγγελματικές Σκούπες

Πλυστικά υψηλής πίεσης Επαγγελματικές Σκούπες Πλυστικά υψηλής πίεσης Επαγγελματικές Σκούπες ΥΔΡΟΠΛΥΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ Express 5 Time 0 FORCE 5 500 Watt 00 Bar Áíôëßá ìå êåöáëþ íôïõñáëïõìéíßïõ êáé åíóùìáôùìýíç âáëâßäá by-pass. Óýóôçìá áõôüìáôçò Ýíáñîçò

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικά Υψηλής Πίεσης και Σκούπες RYOBI & LAVOR

Πλυστικά Υψηλής Πίεσης και Σκούπες RYOBI & LAVOR Πλυστικά Υψηλής Πίεσης και Σκούπες RYOBI & LAVOR Στον κλάδο των μηχανημάτων καθαρισμού (πλυστικά - σκούπες) περισσότερο από κάθε άλλο κλάδο, παρατηρείται μια διαρκής ανανέωση μοντέλων. κάθε χρόνο παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 80 lt ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ 30 lt 80 lt 30 lt TDR-80 80 Λίτρων Τροχήλατη λαδιέρα TOROS 80 lt, για τη συλλογή των λαδιών της µηχανής ή της βαλβολίνης του κιβωτίου ταχυτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα εργοτάξια, παρουσιάζουμε στην ενότητα αυτή μια μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 97 Υ ΡΟΠΛΥΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ Περιστασιακή Περιστασιακή 116 (12767) 100 360 1,3 kw, 3400 rpm, 23 x 22 x 46 260 (12907) γάντζος σωλήνα Αντλία 3αξονικών εμβόλων με έλεγχο από παλλόμενο δίσκο Αυτόματη βαλβίδα ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα εργοτάξια, παρουσιάζουμε στην ενότητα αυτή μια μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα εργοτάξια, παρουσιάζουμε στην ενότητα αυτή μια μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ÐÑÏ ÓÊËÇ ÓÇ. Αγαπητοί Συνάδελφοι,

ÐÑÏ ÓÊËÇ ÓÇ. Αγαπητοί Συνάδελφοι, ÐÑÏ ÓÊËÇ ÓÇ Αγαπητοί Συνάδελφοι, Έχουμε την ιδιαίτερη τιμή αλλά και χαρά να σας προσκαλέσουμε στο 1 ο Τακτικό Συνέδριο που διοργανώνει η νεοσυσταθείσα Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση Θεραπευτικής με Laser

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικά μηχανήματα για αρχή K 2.200 Balcony

Πλυστικά μηχανήματα για αρχή K 2.200 Balcony Πλυστικά μηχανήματα για αρχή K 2.200 Balcony Κατάλληλο για τον καθαρισμό μπαλκονιών. Ιδανικό για τον καθαρισμό της βεράντας και των επίπλων. Καλύτερα και γρηγορότερα αποτελέσματα από τη χρήση σφουγγαρίστρας

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικά μηχανήματα Πλυστικό μηχάνημα K 2 Classic

Πλυστικά μηχανήματα Πλυστικό μηχάνημα K 2 Classic Πλυστικά μηχανήματα Πλυστικό μηχάνημα K 2 Classic Το μηχάνημα υψηλής πίεσης Karcher K2 είναι ιδανικό για περιστασιακή χρήση και αφαίρεση κοινών ρύπων. Για παράδειγμα καθαρισμός ποδηλάτων, εργαλείων ή επίπλων

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικά μηχανήματα μεσαίας κατηγορίας K 4.00 ECO SILENT ALU *EU

Πλυστικά μηχανήματα μεσαίας κατηγορίας K 4.00 ECO SILENT ALU *EU Πλυστικά μηχανήματα μεσαίας κατηγορίας K 4.00 ECO SILENT ALU *EU Το πλέον αθόρυβο μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης στον κόσμο. Αποτελεσματικό για εύκολη απομάκρυνση μέτριων έως δύσκολων ρύπων στο σπίτι,

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Car & Home

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Car & Home Πλυστικό μηχάνημα K 2 Car & Home Το μηχάνημα υψηλής πίεσης "K2 Car & Home» είναι πραγματικά για όλες τις δουλειές. Περιλαμβάνει ρόδες για εύκολη μεταφορά και είναι σχεδιασμένο για περιστασιακή χρήση και

Διαβάστε περισσότερα

K 4 Silent. K 4 Silent, 1.637-350.0, 2015-05-30

K 4 Silent. K 4 Silent, 1.637-350.0, 2015-05-30 Τέλος πια στα μπερδεμένα λάστιχα και στους κόμπους! Το K4 Silent προσφέρει το λάστιχο PremiumFlex με σύστημα που αποτρέπει το σχηματισμό κόμπων και γυρισμάτων του λάστιχου. Το μηχάνημα είναι εξοπλισμένο

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Classic

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Classic Το Κ2 ενσωματώνει δύο τροχούς ομαλής κύλισης, πιστόλι με σκανδάλη, ένα λάστιχο υψηλής πίεσης 4μ, λόγχη ψεκασμού, ένα μπεκ για δύκολους ρύπους, και φίλτρο νερού που προστατεύει την αντλία από τους ρύπους.

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Classic

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Classic Το Κ2 ενσωματώνει δύο τροχούς ομαλής κύλισης, πιστόλι με σκανδάλη, ένα λάστιχο υψηλής πίεσης 4μ, λόγχη ψεκασμού, ένα μπεκ για δύκολους ρύπους, και φίλτρο νερού που προστατεύει την αντλία από τους ρύπους.

Διαβάστε περισσότερα

Καταναλωτικά Πλυστικά Μηχανήματα. Ισχυρό πλυστικό μηχανήματα για όλες τις χρήσεις με ανέμη - υψηλή απόδοση και ευχρηστία

Καταναλωτικά Πλυστικά Μηχανήματα. Ισχυρό πλυστικό μηχανήματα για όλες τις χρήσεις με ανέμη - υψηλή απόδοση και ευχρηστία Το μοντέλο είναι πολύ ευκίνητο και φιλικό προς το χρήστη λόγω του κάθετου εργονομικού σχεδιασμού του και την ανέμη επί του σκάφους. Η ενσωματωμένη τηλεσκοπική χειρολαβή μειώνει τον απαιτούμενο χώρο αποθήκευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ. It just works... *ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ. It just works... *ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α. *ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α. It just works... Η ANNOVI REVERBERI, από τις πλέν καταξιωμένες και εξειδικευμένες εταιρίες στν χώρ των υδρπλυστικών από τ 1956, παράγει σήμερα 750.000 υδρπλυστικά

Διαβάστε περισσότερα

K 7 Car. K 7 Car, 1.168-505.0, 2015-05-30

K 7 Car. K 7 Car, 1.168-505.0, 2015-05-30 Το μηχάνημα υψηλής πίεσης "Κ7 Car " με τον υδρόψυκτο κινητήρα και το Car Kit είναι σχεδιασμένο για συχνή χρήση και την αφαίρεση επίμονων ρύπων όπως για παράδειγμα στην πισίνα, σε μονοπάτια και στα μεγάλα

Διαβάστε περισσότερα

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ!

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ΑΞΕΣΟΥΑΡ Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ÅããõÜôáé ôçí áóöüëåéá êáé õãåßá ôïõ ìùñïý êáôü ôç äéüñêåéá ôïõ ýðíïõ! AP 1270638 Õðüóôñùìá Aerosleep, : 61,00 AP 125060 ÊÜëõììá Aerosleep, : 15,30 ÁóöáëÞò, ðüíôá áñêåôüò

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης κρύου νερού σειρά compact HD 5/15 C Plus

Μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης κρύου νερού σειρά compact HD 5/15 C Plus Μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης κρύου νερού σειρά compact HD 5/15 C Plus Βασικός εξοπλισμός: Κάνη με σκανδάλη με μαλακή λαβή Σωλήνας υψηλής πίεσης 10 m Κάνη ψεκασμού 550 mm Τριπλό ακροφύσιο (0 /25

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικά μηχανήματα K 3

Πλυστικά μηχανήματα K 3 Πλυστικά μηχανήματα K 3 Το μηχάνημα υψηλής πίεσης "K3" είναι ιδανικό για περιστασιακή χρήση και καθαρισμό κοινών ρύπων. Π.χ, καθαρισμός ποδηλάτου, μηχανής, φράχτη κτλ. Βασικός εξοπλισμός: Ενσωματωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Σκούπες ξηρής και υγρής αναρρόφησης NT 35/1 Tact

Σκούπες ξηρής και υγρής αναρρόφησης NT 35/1 Tact Σκούπες ξηρής και υγρής αναρρόφησης NT 35/1 Tact Η μηχανή ξηρής & υγρής αναρρόφησης NT 35/1 Tact είναι μια εύχρηστη και ισχυρή μηχανή ξηρής & υγρής αναρρόφησης για επαγγελματικές εφαρμογές. Είναι εξοπλισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών WD 7.300

Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών WD 7.300 Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών WD 7.300 Κορυφαία κατηγορία - Εργαστείτε όπωςοι επαγγελματίες. Ιδανικός εξοπλισμός για κάθε περίπτωση: οι κορυφαίες σκούπες της εταιρείας μας με μέγιστη ισχύ, μεγάλο κάδο και

Διαβάστε περισσότερα

¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí

¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí ¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí ÈåñìïóôÜôçò ÓõíôÞñçóçò REF-DF-SM ÅëÝã åé Ýíá èåñìïóôïé åßï PTC Êëßìáêá èåñìïêñáóßáò: -19? +99 C ëåã ïò áðüøõîçò - dfrst Ôñßá ñåëý: óõìðéåóôþò (30Á, 2ÇÑ),

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ε Ι Ρ Α Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Σ O 114 Α, Β & Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Σ Ε Ι Ρ Α Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Σ O 114 Α, Β & Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ Αγκαλιά με παραμύθια ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Αγκαλιά με παραμύθια ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Γαλάτεια Γρηγοριάδου-Σουρέλη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Χρυσούλα Τσιρούκη ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Κατερίνα Χαδουλού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ. Δουλεύει για σας!

ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ. Δουλεύει για σας! ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ Δουλεύει για σας! ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΟ ΣΤΥΛ Annovi Reverberi είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής Η διαφραγματικών αντλιών στον κόσμο. Το όνομα Annovi Reverberi

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ROBOTIX CC6300 CC6500 CC6550 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ROBOTIX CC6300 CC6500 CC6550 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Μην αφήνετε τίποτα στη μηχανή, όπως βρωμιά, σκόνη και υγρά επειδή μπορούν να βλάψουν τα μεταλλικά μέρη του κινητήρα. Αδειάστε το δοχείο μετά από κάθε λειτουργία. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για

Διαβάστε περισσότερα

K 3 Car. K 3 Car, 1.601-819.0, 2015-05-30

K 3 Car. K 3 Car, 1.601-819.0, 2015-05-30 Το Karcher Κ3 Car - με κιτ αυτοκινήτου που διαθέτει βούρτσα πλυσίματος, ακροφύσιο αφρού και 0.5 l σαπούνι αυτοκινήτου. Το πλυστικό είναι εξοπλισμένο με πιστόλι Quick Connect και λάστιχο υψηλής πίεσης 6

Διαβάστε περισσότερα

Η εύκολη λύση καθαρισμού για το σπίτι και τον ελεύθερο χρόνο

Η εύκολη λύση καθαρισμού για το σπίτι και τον ελεύθερο χρόνο Χρόνος δράσης Χρόνος διασκέδασης Η εύκολη λύση καθαρισμού για το σπίτι και τον ελεύθερο χρόνο Make it your home. Τακτοποιήστε το σπίτι σας με τη σειρά πλυντικών υψηλής πίεσης AQT. Αντιμετωπίστε ένα μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Car & Home

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Car & Home Πλυστικό μηχάνημα K 2 Car & Home Το μηχάνημα υψηλής πίεσης "K2 Car & Home» είναι πραγματικά για όλες τις δουλειές. Περιλαμβάνει ρόδες για εύκολη μεταφορά και είναι σχεδιασμένο για περιστασιακή χρήση και

Διαβάστε περισσότερα

K 5 COMPACT K 5 COMPACT, 1.630-720.0, 2015-05-30

K 5 COMPACT K 5 COMPACT, 1.630-720.0, 2015-05-30 Το μηχάνημα υψηλής πίεσης " K5 Compact" είναι ιδανικό για την αφαίρεση ρύπων μεσαίου επιπέδου. Το μηχάνημα είναι ιδανικό για τον καθαρισμό μεγάλων οχημάτων, πέτρινων τοίχων ή ποδηλάτων. Περιλαμβάνει υδρόψυκτο

Διαβάστε περισσότερα

Βενζινοκίνητο πλυστικό μηχάνημα G 4.10 M

Βενζινοκίνητο πλυστικό μηχάνημα G 4.10 M Βενζινοκίνητο πλυστικό μηχάνημα G 4.10 M Βενζινοκίνητο μηχάνημα για εφαρμογές χωρίς όρια. Ευκινησία χωρίς καλώδια, υψηλή πίεσης ακόμα και σε σημεία που δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα Βασικός εξοπλισμός: Ενσωματωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Καταναλωτικά Πλυστικά Μηχανήματα

Καταναλωτικά Πλυστικά Μηχανήματα Το μοντέλο C 110.4 είναι ιδανικό για τυπικές οικιακές εργασίες καθαρισμού όπως καθαρισμός σε πλάκες, κλιμακοστάσια, οχήματα με μέτρια χρήση. Συνοδεύεται από ένα διαδραστικό CD όπου μπορείτε να παρακολουθήσετε

Διαβάστε περισσότερα

K 7 Premium Home. K 7 Premium Home, 1.168-608.0, 2015-05-30

K 7 Premium Home. K 7 Premium Home, 1.168-608.0, 2015-05-30 Το K7 Premium Home διαθέτει κιτ για το σπίτι και περιλαμβάνει το εξάρτημα καθαρισμού επιφανειών Τ400 για καθαρισμό χωρίς πιτσιλίες επίπεδων επιφανειών (περιλαμβάνει λειτουργία καθαρισμού γωνιών), όπως

Διαβάστε περισσότερα

Καθαρισµός µε υψηλή πίεση. Εγχειρίδιο χρήστη

Καθαρισµός µε υψηλή πίεση. Εγχειρίδιο χρήστη Καθαρισµός µε υψηλή πίεση Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόµενα Σελίδα Καθαρισµός µε υψηλή πίεση 3 Πώς λειτουργεί ένα πιεστικό µηχάνηµα καθαρισµού; 4 Βασικές χρήσεις 5 Πώς καθαρίζω...... πλακόστρωτες επιφάνειες

Διαβάστε περισσότερα

Συμπαγές και εύχρηστο υψηλής πίεσης πλυστικό μηχανήματα για τις βασικές υπαίθριες εργασίες καθαρισμού

Συμπαγές και εύχρηστο υψηλής πίεσης πλυστικό μηχανήματα για τις βασικές υπαίθριες εργασίες καθαρισμού Το μοντέλο C 110.4 είναι ιδανικό για τυπικές οικιακές εργασίες καθαρισμού όπως καθαρισμός σε πλάκες, κλιμακοστάσια, οχήματα με μέτρια χρήση. Συνοδεύεται από ένα διαδραστικό CD όπου μπορείτε να παρακολουθήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΣΟΣ - ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. α/α: KOΡ 04

ΑΣΣΟΣ - ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. α/α: KOΡ 04 ΑΣΣΟΣ - ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ α/α: KOΡ 04 Τοποθεσία Ακινήτου Το ακίνητο με εμβαδόν 4985 μ. βρίσκεται επί της Π.Ε.Ο Κορίνθου - Πατρών 6 χιλ. μετά την Κόρινθο, δεξιά, και 9 χιλ. πριν το Κιάτο. ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ATHINA COURT ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ Το συγκρότημα διαμερισμάτων AΘΗΝΑ βρίσκεται σε μια ήσυχη περιοχή στην Έγκωμη, Γωνία Γρηγόρη Αυξεντίου & Αρχιεπισκόπου Λεοντίου και αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Erol User, 2011 Εικόνας εξωφύλλου: STOCK Photography. Πρώτη έκδοση: Ιούνιος 2011 ΙSBN 978-960-496-343-0

Erol User, 2011 Εικόνας εξωφύλλου: STOCK Photography. Πρώτη έκδοση: Ιούνιος 2011 ΙSBN 978-960-496-343-0 ΣΕΙΡΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: ETHICAL ECONOMY Από τις Εκδόσεις Cinius, Κωνσταντινούπολη 2009 TIΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Ηθική Οικονομία ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Erol User ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Βάσω Κρις ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

Το σκληρό νερό προκαλεί πολλά προβλήματα στις σωληνώσεις, καθώς το ανθρακικό ασβέστιο και μαγνήσιο επικάθεται στα τοιχώματα των σωλήνων και έτσι

Το σκληρό νερό προκαλεί πολλά προβλήματα στις σωληνώσεις, καθώς το ανθρακικό ασβέστιο και μαγνήσιο επικάθεται στα τοιχώματα των σωλήνων και έτσι Το σκληρό νερό προκαλεί πολλά προβλήματα στις σωληνώσεις, καθώς το ανθρακικό ασβέστιο και μαγνήσιο επικάθεται στα τοιχώματα των σωλήνων και έτσι δημιουργείται ένα στρώμα από άλατα, με αποτέλεσμα οι σωλήνες

Διαβάστε περισσότερα

Σκάλες: Παλάγκα: Μηχανισμοί γκαραζόπορτας: Παλετοφόρα:

Σκάλες: Παλάγκα: Μηχανισμοί γκαραζόπορτας: Παλετοφόρα: ~ Σκάλες: Πλήρης σειρά από σκάλες οικιακής - ιδιωτικής χρήσης. Πληρούν το πρότυπο ΕΝ131 και είναι εξαιρετικά συμφέρουσες. Παλάγκα: Επιλέγουμε και σας προτείνουμε μια γκάμα παλάγκων που ανταποκρίνονται

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανές Υδροβολής - Υδροαμμοβολής Υψηλής Πίεσης

Μηχανές Υδροβολής - Υδροαμμοβολής Υψηλής Πίεσης Μηχανές Υδροβολής - Υδροαμμοβολής Υψηλής Πίεσης (Πλυστικά) μία πλήρης σειρά προϊόντων των πιο εξειδικευμένων κατασκευαστών Επιλέγοντας μία μηχανή υδροβολής υψηλής πίεσης Η κυριότερη διάκριση των μηχανών

Διαβάστε περισσότερα

Μία γκάμα ηλεκτρικών εργαλείων που συνεχώς εμπλουτίζεται με κριτήριο την άριστη σχέση ποιότητας και τιμής. Εργαλεία προσιτά σε κάθε επαγγελματία που

Μία γκάμα ηλεκτρικών εργαλείων που συνεχώς εμπλουτίζεται με κριτήριο την άριστη σχέση ποιότητας και τιμής. Εργαλεία προσιτά σε κάθε επαγγελματία που Μία γκάμα ηλεκτρικών εργαλείων που συνεχώς εμπλουτίζεται με κριτήριο την άριστη σχέση ποιότητας και τιμής. Εργαλεία προσιτά σε κάθε επαγγελματία που θέλει με οικονομικό τρόπο να καλύψει τις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ Χ-RANGE ΜΕ ΥΔΡΟΨΥΚΤΟ ΜΟΤΕΡ

ΣΕΙΡΑ Χ-RANGE ΜΕ ΥΔΡΟΨΥΚΤΟ ΜΟΤΕΡ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΙΚΑ ΣΕΙΡΑ Χ-RANGE ΜΕ ΥΔΡΟΨΥΚΤΟ ΜΟΤΕΡ ü 50% χαμηλότερη κατανάλωση νερού ü Μεγάλη διάρκεια ζωής του μηχανήματος ü 50% χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας ü Μέγιστη απόδοση ü Λιγότερος θόρυβος

Διαβάστε περισσότερα

αερόθερμα 1 τεμ/κιβ 8 τεμ/κιβ 6 τεμ/κιβ αερόθερμο δαπέδου PTC 07 αερόθερμο δαπέδου PTC 03 αερόθερμο δαπέδου PTC 16 2000W Ισχύς 2000W. Ισχύς 2000W.

αερόθερμα 1 τεμ/κιβ 8 τεμ/κιβ 6 τεμ/κιβ αερόθερμο δαπέδου PTC 07 αερόθερμο δαπέδου PTC 03 αερόθερμο δαπέδου PTC 16 2000W Ισχύς 2000W. Ισχύς 2000W. θα κάτσω σπίτι... αερόθερμα αερόθερμο δαπέδου PTC 03 αερόθερμο δαπέδου PTC 07 αερόθερμο δαπέδου PTC 6 σε τρία σε τρία 6 250W σύστημα PTC 8 Ισχύς. Περιστρεφόμενο. 3 ς. Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης. Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Φθηνά και Σίγουρα! καλοκαίρι 2015. Επωφεληθείτε των ειδικών τιμών σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων με τη σιγουριά της UNIMAC.

Φθηνά και Σίγουρα! καλοκαίρι 2015. Επωφεληθείτε των ειδικών τιμών σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων με τη σιγουριά της UNIMAC. Φθηνά και Σίγουρα! καλοκαίρι 2015 Επωφεληθείτε των ειδικών τιμών σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων με τη σιγουριά της UNIMAC. Θαμνοκοπτικό Βενζίνης Θαμνοκοπτικό Βενζίνης 69205 Ôýðïò: CG 520B 51,7cc 139 65412

Διαβάστε περισσότερα

άνοιξ Είμαστε δίπλα σας! www.unimac.gr παρέχοντας: Ισχύει έ 15 Μαΐου Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á.

άνοιξ Είμαστε δίπλα σας! www.unimac.gr παρέχοντας: Ισχύει έ 15 Μαΐου Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á. Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας: www.unimac.gr 4 1 0 2 η άνοιξ Φυλλάδιοών Προσφοωρς Ισχύει έ 2014 15 Μαΐου Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á. EðéëåãìÝíá ðñïúüíôá που συνδυάζουν ποιότητα και

Διαβάστε περισσότερα

management 15 O Ðανελλήνιο Συνέδριο Õ πηρεσιών Υγείας 11-12 Οκτωβρίου 2013 Αριστεία ΚΑΙ ιαφάνεια Νοσοκοµεία Αθήνα, ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ ΟñãÜíùóç

management 15 O Ðανελλήνιο Συνέδριο Õ πηρεσιών Υγείας 11-12 Οκτωβρίου 2013 Αριστεία ΚΑΙ ιαφάνεια Νοσοκοµεία Αθήνα, ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ ΟñãÜíùóç ΟñãÜíùóç ÕÐÏ ÔÇÍ ÁÉÃÉÄÁ ôïõ Õðïõñãåßïõ Õãåßáò 15 O Ðανελλήνιο Συνέδριο management Õ πηρεσιών Υγείας Αριστεία ΚΑΙ ιαφάνεια ΣΤΑ ηµόσια Νοσοκοµεία Πρόγραµµα 11-12 Οκτωβρίου 2013 Επίσηµος Χορηγός Αθήνα, ξενοδοχείο

Διαβάστε περισσότερα

17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας

17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας 17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας Á ãá ðç ôïß Óõ íü äåë öïé, ÇÅë ëç íé êþ Å ôáé ñåß á Management Õ ðç ñå óéþí Õ - ãåßáò (ÅÅÌÕÕ) áíáããýëëåé ôï 17ï ÅôÞóéï ÓõíÝäñéü ôçò, ðïõ èá ðñáãìáôïðïéçèåß

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÅÔÁÉÑÉÁ ÔÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ. Ç åôáéñßá ðáñüãåé, åìðïñåýåôáé êáé åîüãåé ôá ðáñáêüôù ðñïúüíôá:

Ç ÅÔÁÉÑÉÁ ÔÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ. Ç åôáéñßá ðáñüãåé, åìðïñåýåôáé êáé åîüãåé ôá ðáñáêüôù ðñïúüíôá: Ç ÅÔÁÉÑÉÁ Ç åôáéñßá Áöïß ÊÜìôóç ÁÅ éäñýèçêå ôï 1991 ìåôü áðï óõã þíåõóç ôçò åôáéñßáò Ê.ÊÜìôóçò & Óßá ÏÅ êáé ôçò åôáéñßáò Áöïß ÊÜìôóç ÏÅ. äñá ôçò åôáéñßáò åßíáé ç Èåóóáëïíßêç. Ôï äßêôõï ðùëþóåùí ôçò åôáéñßáò

Διαβάστε περισσότερα

Εάν χρειάζεστε έναν επώνυμο αεροσυμπιεστή, στην πλούσια γκάμα της TOROS Κompressören θα καλύψετε τις ανάγκες σας με τον πλέον αξιόπιστο τρόπο:

Εάν χρειάζεστε έναν επώνυμο αεροσυμπιεστή, στην πλούσια γκάμα της TOROS Κompressören θα καλύψετε τις ανάγκες σας με τον πλέον αξιόπιστο τρόπο: Εάν χρειάζεστε έναν επώνυμο αεροσυμπιεστή, στην πλούσια γκάμα της TOROS Κompressören θα καλύψετε τις ανάγκες σας με τον πλέον αξιόπιστο τρόπο: ποιότητα κατασκευής, αντοχή στο χρόνο, επαγγελματικές αποδόσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. Αρ.Πρωτ. 17α/10/22/ΦΝ 437 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ - ΠΟΤΗΡΙΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ TUNEL, ΣΚΕΥΩΝ ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΙΑ ΜΑΧΑΙΡΟΠΗΡΟΥΝΑ ΚΑΛΑΘΙΑ, ΤΡΟΛΕΙ, ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΕΣ,ΣΑΠΟΥΝΙΑ

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ - ΠΟΤΗΡΙΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ TUNEL, ΣΚΕΥΩΝ ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΙΑ ΜΑΧΑΙΡΟΠΗΡΟΥΝΑ ΚΑΛΑΘΙΑ, ΤΡΟΛΕΙ, ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΕΣ,ΣΑΠΟΥΝΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ - ΠΟΤΗΡΙΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ TUNEL, ΣΚΕΥΩΝ ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΙΑ ΜΑΧΑΙΡΟΠΗΡΟΥΝΑ ΚΑΛΑΘΙΑ, ΤΡΟΛΕΙ, ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΕΣ,ΣΑΠΟΥΝΙΑ COLGED ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ ΠΟΤΗΡΙΩΝ Κατασκευάζονται από το µεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

57/2014 , CPV: 24455000-8 5.000,00 . 2014 13:00

57/2014 , CPV: 24455000-8 5.000,00 . 2014 13:00 ιακήρυξη 57/201 1. Το 01 ΓΣΝΑ/Γραφείο Προµηθειών ανακοινώνει, σε εκτέλεση της Φ.81/191/17907/Σ.661/30 Μαϊ. 201/ΑΣ ΥΣ/ ΥΓ/2 ο, τη διενέργεια προµήθειας υλικών (Απολυµαντικά, CPV: 255000-8) όπως φαίνονται

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικές Απορροφητικές Σκούπες IVB 961-0L

Βιομηχανικές Απορροφητικές Σκούπες IVB 961-0L Η είναι μια ισχυρή σκούπα δύο κινητήρων για οποιονδήποτε που απαιτεί την απομάκρυνση ρύπων βαρέως τύπου. Διαθέτει σύστημα καθαρισμού φίλτρου Push&Clean και έναν ανοξείδωτο ανατρεπόμενο αποσπώμενο κάδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΑΔΙΩΝ ΛΙΠΑΝΣΗΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΑΔΙΩΝ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΑΔΙΩΝ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΑΕΡΑΝΤΛΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΝΕΜΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΛΑΔΙΟΥ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΛΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΔΟΧΕΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΟΓΚΟΥ-ΧΩΝΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣ -Οι αεροκίνητες αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ HMIEΠAΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ HMIEΠAΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Δράπανο Πιστολέτο Trimmer Κατσαβίδι μπαταρίας Δράπανο μπαταρίας Γων. Τροχός Τριβείο Δισκοπρίονο Σέγα Σπαθόσεγα Πλανάκι Ρούτερ Κολλητήρι Θερμοκολλητικό Αερόθερμο ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ: ΣΥΜΒΟΛΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ : Όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

Φ.ΠΑ. 126481132 23,90 G3 GUN WITH INTERMEDIATE TUBE 128500071 31,20. W.SOFT COATING για µηχάνηµα Excellent 128500072 65,40 6411048 144,20

Φ.ΠΑ. 126481132 23,90 G3 GUN WITH INTERMEDIATE TUBE 128500071 31,20. W.SOFT COATING για µηχάνηµα Excellent 128500072 65,40 6411048 144,20 TOTAL CLEAN CONSUMER 5/2015:Layout 1 5/29/15 11:41 AM Page 7 Φ.ΠΑ. ΛΟΓΧΕΣ 128500073 20,70 G2 Λόγχη 126481134 15,30 G3 Λόγχη 128500074 29,80 G4 Λόγχη 128500075 26,30 G5 Λόγχη ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ TORNADO 126481122

Διαβάστε περισσότερα

Εκθαμβωτικό υγρό πλυντηρίου πιάτων

Εκθαμβωτικό υγρό πλυντηρίου πιάτων Εκθαμβωτικό υγρό πλυντηρίου πιάτων Για τι είδους χρήση προορίζεται το εκθαμβωτικό υγρό πλυντηρίου πιάτων; Το εκθαμβωτικό υγρό πλυντηρίου πιάτων προορίζεται για εσωτερική χρήση στο πλυντήριο πιάτων. Πώς

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης

Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης 1 Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης Οι βαλβίδες και οι έδρες των βαλβίδων μερικών κινητήρων είναι περισσότερο επιρρεπείς στη φθορά όταν ένα όχημα οδηγείτε με υγραέριο LPG ή φυσικό αέριο CNG. Αυτό δεν ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Νέα σειρά περιποίησης αυτοκινήτου!

Νέα σειρά περιποίησης αυτοκινήτου! Νέα σειρά περιποίησης αυτοκινήτου! ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Κωδ. aρ. 0893 285 501 Περιεχόμενο: 500ml Γυαλίζει και συντηρεί τα πλαστικά και ελαστικά μέρη του οχήματος. ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

3. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 3. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 3 Γεννήτριες - Κινητήρες Γεννήτρια Δίχρονη Κωδικός Παραγγ. 000082 GB1000 1.0 KVA Ισχύς (HP) 2.0 Κυβισμός (cc) 63 2χρονός, αερόψυκτος αμόλυβδη - λάδι (50:1) Χωρητικότητα (lt) 4,2

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΚΟΥΠΩΝ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΚΟΥΠΩΝ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΚΟΥΠΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΤΡΟΧΗΛΑΤΕΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΧΩΡΙΣ ΣΑΚΟΥΛΑ XRION Σειρά XRION Με μια ματιά XP71_XP20011 Κωδικός/ EN 39001152 / 8016361884809 Mineral lue Painted /Smokey Grey HEP 13 φίλτρο Πολυκυκλωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΜΙΟ 1x220 ~ 240 v 3x380 ~ 415 v. ΑΝΑΡ ΚΑΤΑΘ P2 (kw) In (A) ΤΙΜΗ P2 (kw) In (A) ΤΙΜΗ CM 1-2

ΣΤΟΜΙΟ 1x220 ~ 240 v 3x380 ~ 415 v. ΑΝΑΡ ΚΑΤΑΘ P2 (kw) In (A) ΤΙΜΗ P2 (kw) In (A) ΤΙΜΗ CM 1-2 273 ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ JP ΣΤΟΜΙΟ 1 ~(230 V) 3 ~(400 V) ΑΝΑΡΡ. ΚΑΤΑΘ. Kw A TIMH Kw A TIMH JP 5 DN 32 Rp 1 1/4 '' 0,77 3,7 270,00 0,78 1,4 318,00 JP 6 DN 32 Rp 1 ½'' 1,35 6,2 336,00 1,32 2,4 395,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ! ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

ΑΕΡΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ! ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΕΡΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ! ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ WOW! coolius 1200 Συσκευή συντήρησης κλιματιστικών Coolius 1200 Κωδ. αρ. 0900 764 990 To Coolius 1200 προσφέρει αποτελεσματικότητα και ευχρηστία και υποστιρίζει

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Maxi-Cosi Pebble. Η τελευταία λέξη στην ασφάλεια και την άνεση.

Το νέο Maxi-Cosi Pebble. Η τελευταία λέξη στην ασφάλεια και την άνεση. MAXI-COSI Το νέο Maxi-Cosi Pebble. Η τελευταία λέξη στην ασφάλεια και την άνεση. Ανεση 2 τρόποι τοποθέτησης του Maxi-Cosi Pebble: - µε τη βάση Maxi-Cosi FamilyFix (IsoFix). - χωρίς βάση, µε ζώνη ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Die Kompetenzmarke für Energiesparsysteme. Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS

Die Kompetenzmarke für Energiesparsysteme. Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS Γενική παρουσίαση Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS για λειτουργία με διπλή ή απλή καπνοδόχο 105% (H i ) 99% (H s ) COB για θέρμανση

Διαβάστε περισσότερα

Καλό και Φθηνό, γίνεται; Ασφαλώς!

Καλό και Φθηνό, γίνεται; Ασφαλώς! www.unimac.gr Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας: EðéëåãìÝíá ðñïúüíôá που συνδυάζουν ποιότητα και προσιτή τιμή Μεγάλη ποικιλία για να επιλέγετε αυτό που ακριβώς χρειάζεστε Διανομή πανελλαδικά έμπειρα καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ - 41510 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ - 41510 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ - 41510 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Λεωφόρος Φυλής 211 213, Τηλ: 210 69 69 997, 210 23 16 106, 210 23 11 406 Fax: 210 69 67 990 email: maniosg@otenet.gr Ωράριο Λειτουργίας:

Διεύθυνση: Λεωφόρος Φυλής 211 213, Τηλ: 210 69 69 997, 210 23 16 106, 210 23 11 406 Fax: 210 69 67 990 email: maniosg@otenet.gr Ωράριο Λειτουργίας: Διεύθυνση: Λεωφόρος Φυλής 211 213, Τηλ: 210 69 69 997, 210 23 16 106, 210 23 11 406 Fax: 210 69 67 990 email: maniosg@otenet.gr Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 08:30-17:00 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτοδοχεία με πεντάλ, χαρτοδοχεία γραφείου, χαρτοσταχτοδοχεία, φαρμακεία, κάδοι ΙΝΟΧ, κάδοι PUSH & STEP, κάδοι πλαστικοί.

Χαρτοδοχεία με πεντάλ, χαρτοδοχεία γραφείου, χαρτοσταχτοδοχεία, φαρμακεία, κάδοι ΙΝΟΧ, κάδοι PUSH & STEP, κάδοι πλαστικοί. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥEΣ Συσκευές χαρτιού υγείας, συσκευές ζικ-ζακ, συσκευές κρεμοσάπουνου, αυτόματες συσκευές κρεμοσάπουνου, στεγνωτήρες χεριών και μαλλιών, πιγκάλ, αυτόματες βρύσες και αυτοματισμοί ουρητηρίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΝΙ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ

ΜΙΝΙ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ ΜΙΝΙ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ ΜΙΝΙ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ (για κλιματιστικά έως 24.000 Btu) H mini αντλία με ηλεκτρμαγνητικό έμβλ, τύπυ "MERCURY" της MICRODAM έχει διαιρύμεν μικρό δχεί

Διαβάστε περισσότερα

Aries Dual ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙÂ ÂÚ Ô C 145-01 BRAND NAME

Aries Dual ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙ ÂÚ Ô C 145-01 BRAND NAME GR Aries Dual ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙ ÂÚ Ô BRAND NAME C 145-01 apple ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙ ÂÚ Ô Aries Dual π º π À π Ã π À ƒ π π ªπ Àæ π Ï ËÙ ARIES DUAL LINE ÛÙËÓ Î ÔÛË CTFS Ó ÎÂÈ ÛÙËÓ Î ÙËÁÔÚ ÙÚÈÒÓ ÛÙÂÚÈÒÓ ( ) Ë ÔappleÔ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-MultiCargo HMC

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-MultiCargo HMC Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-MultiCargo HMC Είδος κατασκευής Εγκατάσταση παροχής νερού με αυτοαναρρόφηση Χρήση Τροφοδοσία νερού Άρδευση με καταιονισμό Άρδευση κανονική και ελεγχόμενης διάχυσης

Διαβάστε περισσότερα

Ελπίζουμε να τύχουμε της ανάλογης ανταπόκρισής σας.

Ελπίζουμε να τύχουμε της ανάλογης ανταπόκρισής σας. Κατάλογος Η GARLAND ξεκίνησε το 1992 σχεδιάζοντας και κατασκευάζοντας την πρώτη σειρά αλυσοπριόνων και σκαπτικών, τα οποία προώθησε με μεγάλη επιτυχία στην απαιτητική αγορά της Ισπανίας, καταφέρνοντας

Διαβάστε περισσότερα

φιλικό στο περιβάλλον Σύστημα Υδρονέφωσης ΤΕCHNOCOOLING Συστήματα ψύξης και ομίχλης με ψεκασμό νερού

φιλικό στο περιβάλλον Σύστημα Υδρονέφωσης ΤΕCHNOCOOLING Συστήματα ψύξης και ομίχλης με ψεκασμό νερού Συστήματα ψύξης και ομίχλης με ψεκασμό νερού Σύστημα Υδρονέφωσης ΤΕCHNOCOOLING φιλικό στο περιβάλλον Τρόπος λειτουργίας Χρησιμοποιούμε νερό σε νεφελώδη μορφή για να μειώσουμε τη θερμοκρασία του χώρου μας.

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow και Power Nozzle διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών

Διαβάστε περισσότερα

HOOVER HOD 7 HOD 7 ALU ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ

HOOVER HOD 7 HOD 7 ALU ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ GR ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HOOVER HOD 7 HOD 7 ALU ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Α :Πλήκτρο Eναρξης /Διακοπής λειτουργίας Β :Πλήκτρο Επιλογής προγράμματος C : Πλήκτρο Μετάθεσης έναρξης λειτουργίας D :

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανές Ψεκασμού / Αναρρόφησης & Ενεργού αφρού / Αναρρόφησης

Μηχανές Ψεκασμού / Αναρρόφησης & Ενεργού αφρού / Αναρρόφησης Μηχανές Ψεκασμού / Αναρρόφησης & Ενεργού αφρού / Αναρρόφησης για τον καθαρισμό χαλιών, μοκετών, σαλονιών, καθισμάτων μία πλήρης σειρά προϊόντων των πιο εξειδικευμένων κατασκευαστών Λειτουργία των μηχανών

Διαβάστε περισσότερα

Noga Water Care - Netherlands

Noga Water Care - Netherlands ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Noga Water Care - Netherlands ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΩΝ ΝΕΡΟΥ Συστήματα για Μείωση Αλάτων Ασβεστίου και Σωματιδίων ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ίκτυο ιεπιστηµονικής Συνεργασίας

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ίκτυο ιεπιστηµονικής Συνεργασίας ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΡΜΕΓΜΑ Το µηχανικό άρµεγµα είναι η µόνη και ιδανική λύση, κάθε κτηνοτρόφου, ώστε µε απλό και αποτελεσµατικό τρόπο : - Να βελτιώσει την παραγωγικότητα των ζώων του. - Να βελτιώσει την ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ïäçãßåò ñþóçò. ZA4 Αεροϋδραυλικές αντλίες ÐÑÙÔÁ Ç ÁÓÖÁËÅÉÁ

Ïäçãßåò ñþóçò. ZA4 Αεροϋδραυλικές αντλίες ÐÑÙÔÁ Ç ÁÓÖÁËÅÉÁ Ïäçãßåò ñþóçò Z4 Αεροϋδραυλικές αντλίες L671 GR Rev. 03/07 Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò áðåõèõíèåßôå óôï ÅîïõóéïäïôçìÝíï ÊÝíôñï Ôå íéêþò ÅîõðçñÝôçóçò ôçò Enerpac: ΑΤΕΝ Ε.Π.Ε. Ôçë 10 71046 Fax 10 7399 atengr@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ TIMH GN ATLAS 32 3 27520-30014 880 ATLAS 47 4 40420-44376 1.032 ATLAS 62 5 53320-58222 1.188 ATLAS 78 6 67080-73616 1.392 ATLAS 95 7 81700-88580 1.614 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συρόµενος απορροφητήρας R-3004 Οδηγίες χρήσης Οδηγίες για την εγκατάσταση και την χρήση του µοντέλου CE 1 Πίνακας περιεχοµένων Υποδείξεις ασφαλείας 3 Χαρακτηριστικά 3 Γενικές προφυλάξεις 4 Οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 1.ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ0ΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ & ΠΟΣΟΤΗΤΑ Α. ΥΛΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ 1 Απορρυπαντικό (σκόνη)

Διαβάστε περισσότερα

e-mail παραγγελιών sales@multichemical.gr ΒΑΡΟΣ ΤΜΧ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 33kg 21kg 13kg 4kg ΛΕΜΟΝI ΞΥ Ι 33kg 21kg 13kg 4kg ΚΑΡΥ ΑΣ ΑΝΘΕΩΝ ΠΕΥΚΟΥ

e-mail παραγγελιών sales@multichemical.gr ΒΑΡΟΣ ΤΜΧ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 33kg 21kg 13kg 4kg ΛΕΜΟΝI ΞΥ Ι 33kg 21kg 13kg 4kg ΚΑΡΥ ΑΣ ΑΝΘΕΩΝ ΠΕΥΚΟΥ 230 799740 ΕΙ ΟΣ AVANT - ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΛΕΜΟΝI ΞΥ Ι ΒΑΡΟΣ ΤΜΧ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2kg 3kg Υγρό σαπούνι για τα πιάτα, διαλύει τα λίπη με τον πλούσιο αφρό του. Με ουδέτερο PH, περιποιείται και φροντίζει τα χέρια. Επιλεγμένα

Διαβάστε περισσότερα

L N PE Κινητήρας ανθεκτικός σε ρεύμα εμπλοκής Μονοφασικός κινητήρας (EM) 2 πόλων - 1~230 V, 50 Hz. Φύλλο στοιχείων: Wilo-Star-Z NOVA C.

L N PE Κινητήρας ανθεκτικός σε ρεύμα εμπλοκής Μονοφασικός κινητήρας (EM) 2 πόλων - 1~230 V, 50 Hz. Φύλλο στοιχείων: Wilo-Star-Z NOVA C. Φύλλο στοιχείων: Wilo- Καμπύλη H/m,8,6 v,1,2,3,4,5 Wilo-Star Z NOVA 1~23 V - Rp ½ m/s Επιτρεπόμενα υγρά κυκλοφορίας (άλλα υγρά κατόπιν παραγγελίας) Νερό θέρμανσης (σύμφ. VDI 235) Πόσιμο νερό και νερό για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΑ emc

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΑ emc ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΑ emc ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΦΙΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΑ 100% ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ..ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

EΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΥΠΟΣ ΜAC-30

EΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΥΠΟΣ ΜAC-30 EΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΥΠΟΣ ΜAC0 Τάση Λειτουργίας : 0 VAC 0 Hz Έξοδος Φωτισμού 0 Α (O) Έξοδος Κλιματισμού 0 Α (O) Έξοδος VDC για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ 1.0 ΓΕΝΙΚΑ Τα φίλτρα αυτά χρησιµοποιούνται σε πολλές εφαρµογές και αποτελούνται συνήθως από 3 4 στρώµατα λεπτής άµµου και γρανάτη διάφορων µεγεθών. Τα πολυστρωµατικά αµµόφιλτρα

Διαβάστε περισσότερα

TO NEO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΥΘΙΖOΜΕΝΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ. work. don t play.

TO NEO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΥΘΙΖOΜΕΝΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ. work. don t play. TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΥΘΙΖOΜΕΝΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ work. don t play. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΡΗΓΟΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ Είναι νέα. Είναι δυνατή. Και δεν φοβάται κανένα είδος εργασίας. Η βυθιζόμενη αντλία πολλών δυνατοτήτων TPS 16000 S Combi

Διαβάστε περισσότερα

Noga Water Care - Netherlands

Noga Water Care - Netherlands ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Noga Water Care - Netherlands ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΩΝ ΝΕΡΟΥ Συστήματα για Μείωση Αλάτων Ασβεστίου και Σωματιδίων ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑΣ ΝΕΡΟΎ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΉ

Διαβάστε περισσότερα

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας LPH από 8 έως 18 kw µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Οι αντλίες θερµότητας LPH είναι ιδανικότερη λύση για την θέρµανση εξωτερικών πισινών,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΞΕΡ DYN ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ DYN ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ Δ-Α ΔΡΑΠΑΝΟ DYN 500W. με στέλεχος. Σε. βαλίτσα. Σε πρακτική βαλίτσα. Ιδανικό για ανάμιξη χρωμάτων και

ΜΙΞΕΡ DYN ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ DYN ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ Δ-Α ΔΡΑΠΑΝΟ DYN 500W. με στέλεχος. Σε. βαλίτσα. Σε πρακτική βαλίτσα. Ιδανικό για ανάμιξη χρωμάτων και ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ DYN ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ Δ-Α (62-05-000225) Περιέχει: πολλά χρήσιμα εξαρτήματα. Πρακτική θήκη τρυπανιών στη χειρολαβή. Σε πρακτική βαλίτσα. ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ DYN SDS-plus ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ Φ26 (62-05-000146)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 120/13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ & ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος 2015 TOTAL CLEAN

Ιανουάριος 2015 TOTAL CLEAN Ιανουάριος 2015 TOTAL CLEAN Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Καθαρισµού TOTAL CLEAN Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Καθαρισµού Η Nilfisk-Advance, ένας από τους κορυφαίους κατασκευαστές µηχανηµάτων καθαρισµού στον κόσµο,

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα