Y ΡΟΠΛΥΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ RYOBI

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Y ΡΟΠΛΥΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ RYOBI"

Transcript

1 Y ΡΟΠΛΥΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ RYOBI HΛΕΚΤΡΙΚΑ 230 VOLT RPW-100Ε RPW-120Ε Νέος σχεδιασµός. Συµπαγής κατασκευή. Εύκολη µεταφορά. Σωλήνας νερού υψηλής πίεσης 5m. RPW-105DM 2 σε 1: Υδροπλυστικό & απεδοκαθαριστής Καινοτοµικός 2 σε 1 σχεδιασµός µε δυνατότητα: α) λειτουργίας ως υδροπλυστικό β) λειτουργίας ως ισχυρό µηχάνηµα καθαρισµού δαπέδων (αυλές, µπαλκόνια και γενικά εξωτερικοί χώροι). Μεγάλο πέλµα καθαρισµού i 33cm για µέχρι και 10 φορές πιο γρήγορα αποτελέσµατα. Ενσωµατωµένο δοχείο απορρυπαντικού. Σωλήνας νερού υψηλής πίεσης 6m. RPW-120HS & RPW-140HS Nέα τεχνολογία HydroSurge Πρωτοποριακή τεχνολογία HydroSurge που δίνει τη δυνατότητα της υψηλής πίεσης και της υψηλής παροχής νερού ταυτόχρονα, για εξαιρετικά αποτελέσµατα. Ενσωµατωµένο δοχείο απορρυπαντικού. Αυλός µε δύο ακροφύσια. Ψεκασµός του απορρυπαντικού µε απλή περιστροφή του διακόπτη στη θέση απορρυπαντικό. Σωλήνας 8m (RPW -120HS) & 10m (RPW -140HS) 2 σε1 ÊÙÄÉÊOÓ ΤΥΠΟΣ RPW - 100Ε RPW - 120Ε RPW DM RPW - 120HS RPW - 140HS ΙΣΧΥΣ 1400 W 1600 W 1600 W 1700 W 2300 W ΠΙΕΣΗ 100 bar 120 bar 105 bar 120 bar 140 bar ΠΑΡΟΧΗ 360 lt/h 360 lt/h 340 lt/h 570 lt/h (χαµηλή πίεση) 620 lt/h (χαµηλή πίεση) 320 lt/h (υψηλή πίεση) 400 lt/h (υψηλή πίεση) TIMH 130,00 150,00 220,00 310,00 475,00 ÐåñéëáìâÜíåé: Πιστόλι Αυλό µε ρυθµιζόµενη βεντάλια Αυλό ρίψης απορρυπαντικού µε δοχείο Σωλήνα ÐåñéëáìâÜíåé: Πιστόλι Αυλό Σωλήνα 2 µπέκ: ένα µπεκ 25 και ένα χαµηλής πίεσης (απορρυπαντικού) ÐåñéëáìâÜíει: 65458: Πιστόλι Αυλό Σωλήνα 2 µπέκ (0-25 ) Βούρτσα καθαρισµού : Πιστόλι Αυλό Σωλήνα 4 µπέκ ( ) Βούρτσα καθαρισµού 162

2 Y ΡΟΠΛΥΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ RYOBI ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ RPW Yψηλή απόδοση πίεσης. Τροχήλατο για εύκολη µεταφορά. Σωλήνας νερού υψηλής πίεσης 8m. RPW C Συµπαγής κατασκευή. Τηλεσκοπική χειρολαβή. Τροχήλατο για εύκολη µεταφορά. Κινητήρας Briggs & Stratton. Σωλήνας νερού υψηλής πίεσης 7,6m. RPW WB 3 σε 1: Πολυµηχάνηµα πλύσεως µε πολλές δυνατότητες Bενζινοκίνητο υδροπλυστικό µε δυνατότητα: α) λειτουργίας ως υδροπλυστικό. β) καθαρισµού δαπέδων και γενικά εξωτερικών χώρων. γ) καθαρισµού τοίχων, παραθύρων, ρολών, κλπ. Μεγάλο πέλµα καθαρισµού i38cm για µέχρι και 10 φορές πιο γρήγορα αποτελέσµατα. Κινητήρας HONDA. Σωλήνας νερού υψηλής πίεσης 5m. Κινητήρας Kινητήρας Briggs & Stratton 3 σε1 ÊÙÄÉÊOÓ ΤΥΠΟΣ RPW RPW C RPW WB ΚΥΒΙΣΜΟΣ 163 cm³ 158 cm³ 160 cm³ ΠΙΕΣΗ 172 bar 152 bar 180 bar ΠΑΡΟΧΗ 520 lt/h 456 lt/h 520 lt/h TIMH 612,00 630, ,00 ÐåñéëáìâÜíåé: Πιστόλι Αυλό Σωλήνα 4 µπέκ: χαµηλής πίεσης (απορρυπαντικού) ÐåñéëáìâÜíåé: Πιστόλι Αυλό Σωλήνα 3 µπέκ: χαµηλής πίεσης (απορρυπαντικού) ÐåñéëáìâÜíåé: Πιστόλι Αυλό Σωλήνα 4 µπέκ: απορρυπαντικού 163

3 Υ ΡΟΠΛΥΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ ΗΟΒΒΥ LINE 230 VOLT - ENTRY LEVEL Time 110 Áíôëßá ìå êåöáëþ íôïõñáëïõìéíßïõ êáé åíóùìáôùìýíç âáëâßäá by-pass. Óýóôçìá áõôüìáôçò Ýíáñîçò - ðáýóçò ëåéôïõñãßáò (Total Stop). Tροχήλατο µε εργονοµική λαβή. STM 150 Áíôëßá ìå êåöáëþ íôïõñáëïõìéíßïõ êáé åíóùìáôùìýíç âáëâßäá by-pass. Ðñáêôéêü, åý ñçóôï ìå èýóåéò áðïèþêåõóçò åîáñôçìüôùí. Óýóôçìá áõôüìáôçò Ýíáñîçò - ðáýóçò ëåéôïõñãßáò (Total Stop). Tροχήλατο µε εργονοµική λαβή. STM 160 Áíôëßá ìå êåöáëþ íôïõñáëïõìéíßïõ êáé åíóùìáôùìýíç âáëâßäá by-pass. Ðñáêôéêü, åý ñçóôï ìå èýóåéò αðïèþêåõóçò åîáñôçìüôùí. ÅíóùìáôùìÝíç áíýìç. Óýóôçìá áõôüìáôçò Ýíáñîçò - ðáýóçò ëåéôïõñãßáò (Total Stop). Tροχήλατο µε εργονοµική λαβή. + δώρο + δώρο ÊÙÄÉÊOÓ ΙΣΧΥΣ 1700 W 2100 W 2500 W ΠΙΕΣΗ 110 bar 150 bar 160 bar ΠΑΡΟΧΗ 330 lt/h 450 lt/h 510 lt/h TIMH 105,00 240,00 280,00 ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 32,00 ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 32,00 ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 32,00 ÓùëÞíáò 4m ÓùëÞíáò 8m ÓùëÞíáò 8m ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 24,00 ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 40,00 ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 40,00 Áõëüò ìå σταθερή âåíôüëéá Áõëüò ìå σταθερή âåíôüëéá Áõëüò ìå σταθερή âåíôüëéá ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 22,00 ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ:16,00 ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 16,00 Turbo Áõëüò Turbo Turbo Áõëüò Turbo Turbo Áõëüò Turbo ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 12,50 Áõëüò ñßøçò áðïñ/êïý ìå äï åßï ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 11,00 ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 12,50 Áõëüò ñßøçò áðïñ/êïý ìå äï åßï ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 11,00 ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 12,50 Áõëüò ñßøçò áðïñ/êïý ìå äï åßï ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 11,00 164

4 Υ ΡΟΠΛΥΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ ΗΟΒΒΥ LINE 230 VOLT - SUPER ΕQ 20 Αντλία µε κεφαλή ντουραλουµινίου, ενσωµατωµένο by pass και µεταλλικά έµβολα. ÌïôÝñ induction ìå èåñìéêü ðñïóôáóßáò. Χαµηλού θορύβου. Óýóôçìá áõôüìáôçò Ýíáñîçò - ðáýóçò ëåéôïõñãßáò (Total Stop). Tροχήλατο µε εργονοµική λαβή. Best 28 Áíôëßá ìå ìðñïýíôæéíç êåöáëþ êáé åíóùìáôùìýíç âáëâßäá by-pass. ÌïôÝñ induction ìå èåñìéêü ðñïóôáóßáò. ÅíóùìáôùìÝíç áíýìç. ÅíóùìáôùìÝíï äï åßï áðïñ/êïý. Óýóôçìá áõôüìáôçò Ýíáñîçò - ðáýóçò ëåéôïõñãßáò (Total Stop). Tροχήλατο µε εργονοµική λαβή. Eagle 28 Áíôëßá ìå ìðñïýíôæéíç êåöáëþ êáé åíóùìáôùìýíç âáëâßäá by-pass. ÌïôÝñ induction ìå èåñìéêü ðñïóôáóßáò. ÅíóùìáôùìÝíï äï åßï áðïñ/êïý. ÈÝóåéò óôþñéîçò åîáñôçìüôùí. ÅíóùìáôùìÝíç áíýìç. Óýóôçìá áõôüìáôçò Ýíáñîçò - ðáýóçò ëåéôïõñãßáò (Total Stop). Tροχήλατο µε εργονοµική λαβή. Εύκολη αλλαγή µπέκ µε ένα κλικ Εύκολη αλλαγή µπέκ µε ένα κλικ ÊÙÄÉÊOÓ ΙΣΧΥΣ 2100 W 2800 W 2800 W ΠΙΕΣΗ 130 bar 160 bar 160 bar ΠΑΡΟΧΗ 450 lt/h 510 lt/h 510 lt/h TIMH 240,00 465,00 498,00 ÊÙÄ.: υψηλής πίεσης ΤΙΜΗ: 36,00 ÓùëÞíáò υψηλής πίεσης 8m ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 40,00 µε ταχυσύνδεση ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 40,00 ÓùëÞíáò 8m ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 40,00 Áõëüò µε αποθήκευση των µπεκ µε ταχυσύνδεση ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 40,00 ÓùëÞíáò 8m ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 40,00 Áõëüò µε αποθήκευση των µπεκ Áõëüò υψηλής πίεσης µε ρυθµιζόµενη βεντάλια ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 41,00 ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 41,00 ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 16,00 Σετ 4 ÌðÝê Αφρού ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 26,00 Σετ 4 ÌðÝê Αφρού ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 26,00 Áõëüò ñßøçò áðïñ/êïý ìå äï åßï Turbo Áõëüò Turbo Turbo Áõëüò Turbo ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 11,00 ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 40,00 ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 40,00 165

5 Υ ΡΟΠΛΥΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ PROFESSIONAL LINE Arizona 1209 LP Áñãüóôñïöï ìïôýñ (1450 R.P.M.) ìå èåñìéêü ðñïóôáóßáò. Óôñïöáëïöüñá áíôëßá ìå êåñáìéêü Ýìâïëá êáé ìðñïýíôæéíç êåöáëþ áíôëßáò ìå âáëâßäá by-pass. ÅíóùìáôùìÝíï äï åßï áðïññõðáíôéêïý. ÑõèìéóôÞò ðßåóçò. Ìáíüìåôñï ãëõêåñßíçò. ÓùëÞíáò íåñïý õøçëþò ðßåóçò (8m). Σύστηµα αυτόµατης έναρξης - παύσης λειτουργίας. Γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση των µπεκ στον αυλό µε ταχυσύνδεσµο. Danubio LP Áñãüóôñïöï ìïôýñ (1450 R.P.M.) ìå èåñìéêü ðñïóôáóßáò. Óôñïöáëïöüñá áíôëßá ìå êåñáìéêü Ýìâïëá êáé ìðñïýíôæéíç êåöáëþ áíôëßáò ìå âáëâßäá by-pass. ÅíóùìáôùìÝíï äï åßï áðïññõðáíôéêïý. ÑõèìéóôÞò ðßåóçò. Ìáíüìåôñï ãëõêåñßíçò. ÓùëÞíáò íåñïý õøçëþò ðßåóçò (8m). Σύστηµα αυτόµατης έναρξης - παύσης λειτουργίας ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐÏÓ Αrizona 1209 LP Danubio 1211 LP ΙΣΧΥΣ 2300 W 3000 W ÔÁÓÇ 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz ΠΙΕΣΗ 120 bar 120 bar ΠΑΡΟΧΗ 510 lt/h 660 lt/h ÂÁÑÏÓ 23 Kg 33 Kg TIMH 860,00 995,00 µε ταχυσύνδεση ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 40,00 ÓùëÞíáò íåñïý õøçëþò ðßåóçò ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 65,00 µε ταχυσύνδεση ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 38,00 ÓùëÞíáò íåñïý õøçëþò ðßåóçò ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 55,00 Áõëüò για µπεκ Áõëüò ìå ñýèìéóç ðßåóçò ãéá ñßøç áðïññõðáíôéêïý ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 38,00 ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 30,00 Σετ 5 ÌðÝê Αφρού ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 36,00 ÌðÝê 1/ ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 6,40 166

6 Υ ΡΟΠΛΥΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ PROFESSIONAL LINE Michigan LP Áñãüóôñïöï ìïôýñ (1450 R.P.M.) ìå èåñìéêü ðñïóôáóßáò, õäñüøõêôï (WATER COOLING). Στροφαλοφόρα αντλία µε κεραµικά έµβολα και µπρούντζινη κεφαλή αντλίας µε βαλβίδα by-pass. ÅíóùìáôùìÝíï äï åßï áðïññõðáíôéêïý. Σύστηµα αυτόµατης έναρξης-παύσης λειτουργίας 24V Total Stop. ÓùëÞíáò íåñïý õøçëþò ðßåóçò (10m). Ìáíüìåôñï ãëõêåñßíçò. ÑõèìéóôÞò ðßåóçò. Victoria Áñãüóôñïöï ìïôýñ (1450 R.P.M.) ìå èåñìéêü ðñïóôáóßáò, õäñüøõêôï (WATER COOLING). Óôñïöáëïöüñá áíôëßá. Ìðñïýíôæéíç êåöáëþ áíôëßáò ìå êåñáìéêü Ýìâïëá. ÁíåîÜñôçôç âáëâßäá by-pass. ÑõèìéóôÞò ðßåóçò. Ìáíüìåôñï ãëõêåñßíçò. Óýóôçìá áõôüìáôçò Ýíáñîçò-ðáýóçò ëåéôïõñãßáò 24V (Total Stop). Êåíôñéêüò äéáêüðôçò ëåéôïõñãßáò áìçëþò ôüóçò 24V. ÅíóùìáôùìÝíá äï åßá êáé ñõèìéóôþò êåñéïý - áðïññõðáíôéêïý. ÓùëÞíáò íåñïý õøçëþò ðßåóçò (10m). Με υδρόψυκτο µοτέρ Με υδρόψυκτο µοτέρ ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐÏÓ Michigan 1515 LP Victoria 2021 LP ΙΣΧΥΣ 5000 W 9400 W ÔÁÓÇ 400 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz ΠΙΕΣΗ 150 bar 200 bar ΠΑΡΟΧΗ 900 lt/h 1260 lt/h ÂÁÑÏÓ 46 Kg 75 Kg TIMH 1.250, ,00 υψηλής πίεσης ÓùëÞíáò íåñïý õøçëþò ðßåóçò (10m) υψηλής πίεσης ÓùëÞíáò íåñïý õøçëþò ðßåóçò (10m) ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 57,00 ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 113,00 ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 59,00 ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 66,00 Áõëüò ìå ñýèìéóç ðßåóçò ãéá ñßøç áðïññõðáíôéêïý Áõëüò ìå ñýèìéóç ðßåóçò ãéá ñßøç áðïññõðáíôéêïý ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 35,00 ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 30,00 ÌðÝê 1/ ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 6,40 ÌðÝê 1/ ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 6,40 167

7 Υ ΡΟΠΛΥΣΤΙΚΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ PROFESSIONAL LINE Mississippi 1310 XP Áíôëßá ìå êåöáëþ íôïõñáëïõìéíßïõ êáé åíóùìáôùìýíç âáëâßäá by-pass. ÊÜèåôïò êáõóôþñáò õøçëþò áðüäïóçò. ÑõèìéóôÞò èåñìïêñáóßáò êáõóôþñá. Óýóôçìá áõôüìáôçò Ýíáñîçò-ðáýóçò ëåéôïõñãßáò (Total Stop). Põèìéæüìåíç ðáñï Þ áðïññõðáíôéêïý êáé åíóùìáôùìýíï äï åßï áðïññõðáíôéêïý. Åñãïíïìéêή ëáâή êáé èýóη óôþñéîçò åîáñôçìüôùí. ÓùëÞíáò íåñïý õøçëþò ðßåóçò (8m). NPX XP Ìðñïýíôæéíç êåöáëþ áíôëßáò ìå âáëâßäá by-pass êáé Ýìâïëá ìå êåñáìéêþ åðéêüëõøç. ÊÜèåôïò êáõóôþñáò õøçëþò áðüäïóçò. Âáëâßäá áóöáëåßáò. ÑõèìéóôÞò èåñìïêñáóßáò êáõóôþñá. Ìáíüìåôñï ãëõêåñßíçò. Óýóôçìá áõôüìáôçò Ýíáñîçò-ðáýóçò ëåéôïõñãßáò 24V (Total Stop). Põèìéæüìåíç ðáñï Þ áðïññõðáíôéêïý êáé åíóùìáôùìýíï äï åßï áðïññõðáíôéêïý. Ëõ íßá Ýíäåéîçò áìçëþò óôüèìçò êáõóßìïõ. ÅñãïíïìéêÝò ëáâýò êáé èýóη óôþñéîçò åîáñôçìüôùí. ÓùëÞíáò íåñïý õøçëþò ðßåóçò (10m). ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐÏÓ Mississippi 1310 XP NPX 1211 XP ΙΣΧΥΣ 3000 W 3200 W ÔÁÓÇ 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz ΠΙΕΣΗ 130 bar 120 bar ΠΑΡΟΧΗ 600 lt/h 660 lt/h ÈÅÑÌÏÊÑÁÓÉÁ max. 90 O C 140 O C ÂÁÑÏÓ 54 Kg 97 Kg TIMH 1.850, ,00 µε ταχυσύνδεση ÓùëÞíáò íåñïý õøçëþò ðßåóçò (10m) µε ταχυσύνδεση ÓùëÞíáò íåñïý õøçëþò ðßåóçò (10m) ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 38,00 ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 55,00 ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 38,00 ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 55,00 Áõëüò ìå ñýèìéóç ðßåóçò ãéá ñßøç áðïññõðáíôéêïý Áõëüò ìå ñýèìéóç ðßåóçò ãéá ñßøç áðïññõðáíôéêïý ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 30,00 ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 30,00 ÌðÝê 1/ ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 6,40 ÌðÝê 1/ ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 6,40 168

8 Υ ΡΟΠΛΥΣΤΙΚΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ PROFESSIONAL LINE LKX LP Áñãüóôñïöï ìïôýñ (1450 R.P.M.) ìå èåñìéêü ðñïóôáóßáò και υäñüøõêôï (WATER COOLING). Στροφαλοφόρα αντλία µε κεραµικά έµβολα και µπρούντζινη κεφαλή µε βαλβίδα by-pass. Óýóôçìá áõôüìáôçò Ýíáñîçò-ðáýóçò ëåéôïõñãßáò 24V (Total Stop). Ñõèìéæüìåíç ðáñï Þ áðïññõðáíôéêïý êáé åíóùìáôùìýíï äï åßï áðïññõðáíôéêïý. ÁíåîÜñôçôá ìïôýñ áíôëßáò-êáõóôþñá. ÑõèìéóôÞò èåñìïêñáóßáò êáõóôþñá. Ìáíüìåôñï ãëõêåñßíçò. ÊÜèåôïò êáõóôþñáò õøçëþò áðüäïóçò. Ëõ íßá Ýíäåéîçò áìçëþò óôüèìçò êáõóßìïõ. ÅñãïíïìéêÝò ëáâýò êáé èýóåéò óôþñéîçò åîáñôçìüôùí. ÓùëÞíáò íåñïý õøçëþò ðßåóçò (10m). Hyper T Yäñüøõêôï (WATER COOLING), áñãüóôñïöï ìïôýñ (1450 R.P.M.) Óôñïöáëïöüñá áíôëßá ìå êåñáìéêü Ýìâïëá êáé ìðñïýíôæéíç êåöáëþ. Áíïîåßäùôïò êáõóôþñáò õøçëþò áðüäïóçò åéäéêü ó åäéáóìýíïò ãéá õøçëýò ðáñï Ýò íåñïý. Æåýîç áíôëßáò ìïôýñ ìå 4 ñïõëεìüí, åëáóôéêü óýíäåóìï êáé êáìðüíá ðñïóôáóßáò. ÅîéóïññïðéóôÞò äïíþóåùí áíôëßáò. ÌåãÜëçò ùñçôéêüôçôáò (22 lt.) äï åßá áðïññõðáíôéêïý êáé ðåôñåëáßïõ. Ëõ íßá Ýíäåéîçò áìçëþò óôüèìçò êáõóßìïõ. ÅíóùìáôùìÝíï äï åßï áðïññõðáíôéêïý. Óýóôçìá áõôüìáôçò Ýíáñîçò - ðáýóçò ëåéôïõñãßáò 24V (Total Stop). ÓùëÞíáò íåñïý õøçëþò ðßåóçò (10m). ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐÏÓ LKX 1515 LP Hyper T 2021 LP ΙΣΧΥΣ 5500 W 9700 W ÔÁÓÇ 400 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz ΠΙΕΣΗ 150 bar 200 bar ΠΑΡΟΧΗ 900 lt/h 1260 lt/h ÈÅÑÌÏÊÑÁÓÉÁ max. 140 O C 140 O C ÂÁÑÏÓ 114 Kg 180 Kg TIMH 2.800, ,00 Ελαστικός σύνδεσµος σύµπλεξης για µικρότερη καταπόνηση στο µοτέρ και την αντλία, εξασφαλίζοντας µεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Σύστηµα απόσβεσης κραδασµών, για έναρξη λειτουργίας χωρίς τραντάγµατα στο πιστόλι, κάνοντας το πλύσιµο ασφαλές και ξεκούραστο. υψηλής πίεσης ÓùëÞíáò íåñïý õøçëþò ðßåóçò (10m) υψηλής πίεσης ÓùëÞíáò íåñïý õøçëþò ðßåóçò (10m) ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 57,00 ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 113,00 ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 75,00 ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 66,00 Áõëüò ìå ñýèìéóç ðßåóçò ãéá ñßøç áðïññõðáíôéêïý Áõëüò õøçëþò ðßåóçò ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 35,00 ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 26,00 ÌðÝê 1/ ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 6,40 ÌðÝê 1/ ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 6,40 169

9 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ Trenta X Trenta P VAC 20 S ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ VAC 20 S Trenta P Trenta X IÓ ÕÓ (Watt) max ÔÁÓÇ (Volt / Hz) 230 / / / 50 ÑÏÇ ÁÅÑÁ (lt / min) ÕÐÏÐÉÅÓÇ (mbar) ÊÁÄÏÓ (lt) ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (ΜxΠxΥ) 39x37x43 39 x 39 x x 37 x 71 ÂÁÑÏÓ (Kg) 7,5 9,0 9,3 TIMH 80,00 145,00 175,00 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΤΙΜΗ ΚΩ ΙΚΟΣ ΤΙΜΗ ΚΩ ΙΚΟΣ ΤΙΜΗ Σωλήνας σπιράλ µε λαβή , , ,00 Προεκτάσεις (x 2) 6, (x2) 6, (x2) 6,50 Εξάρτηµα σχισµής , , ,50 Βάση πέλµατος , ,00 Πέλµα υγρών , , ,00 Πέλµα σκόνης , ,00 Φίλτρο εσωτερικό πάνινο (x3) (πλενόµενο) 14, (x3) (πλενόµενο) 14,00 Σακούλα , ,20 Φίλτρο αφρού , , ,00 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην τιµή περιλαµβάνεται και ο παραπάνω εξοπλισµός. 170

10 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ Sahara 69dB (A) ÌéêñÞ êáé åëáöñéü óêïýðá ÁÐÏÑÑÏÖÇÓÇÓ ÓÔÅÑÅÙÍ ÌÅ ÁÌÇËÇ ÓÔÁÈÌÇ ÈÏÑÕÂÏÕ. Whisper V8 55dB (A) ÌéêñÞ êáé åëáöñéü óêïýðá ÁÐÏÑÑÏÖÇÓÇÓ ÓÔÅÑÅÙÍ ÌÅ ÅÎÁÉÑÅÔÉÊÁ ÁÌÇËÇ ÓÔÁÈÌÇ ÈÏÑÕÂÏÕ ðïõ ôçí êüíåé éäáíéêþ ãéá ñþóç óå þñïõò ðïõ ï èüñõâïò ôïõ ìïôýñ åíï ëåß, üðùò îåíïäï åßá, γραφεία, κατοικίες κ.τ.λ. ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ ASHLEY 800 ÇëåêôñéêÞ óêïýðá êáôüëëçëç ÌÏÍÏ ÃÉÁ ÊÁÈÁÑÉÓÌÏ ΣΤΑΧΤΗΣ ΚΑΙ ÕÐÏËÅÉÌÌÁÔÙÍ ÁÐÏ ÔÆÁÊÉÁ, ÓÏÌÐÅÓ κ.λπ. Ìå ìç áíéóìü åéñïêßíçôçò ôáëüíôùóçò ãéá êáèáñéóìü ôïõ ößëôñïõ. ΚΑ ΟΣ - ΦΙΛΤΡΟ ASHLEY ãéá ôçí ÁÐÏÑÑÏÖÇÓÇ ÓÔÁ ÔÇÓ ΚΑΙ ÕÐÏËÅÉÌÌÁÔÙÍ ÁÐÏ ÔÆÁÊÉÁ, ÓÏÌÐÅÓ κ.λπ. υνατότητα σύνδεσης µε όλες τις σκούπες που έχουν σωλήνα αναρρόφησης 35 έως 40. Áðáñáßôçôç ç óýíäåóç ôïõ ìå çëåêôñéêþ óêïýðá. ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ Sahara Whisper V8 Ashley 800 Φίλτρο Ashley IÓ ÕÓ (Watt) max ÔÁÓÇ (Volt / Hz) 230 / / / 50 - ÑÏÇ ÁÅÑÁ (lt / min) ÕÐÏÐÉÅÓÇ (mbar) ÊÁÄÏÓ (lt) ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (ΜxΠxΥ) 45 x 39 x x 39 x x 36 x x 35 x 40 ÂÁÑÏÓ (Kg) 4,5 5,5 5,5 3 TIMH 145,00 185,00 105,00 55,00 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΤΙΜΗ ΚΩ ΙΚΟΣ ΤΙΜΗ ΚΩ ΙΚΟΣ ΤΙΜΗ ΚΩ ΙΚΟΣ ΤΙΜΗ Σωλήνας σπιράλ , , , ,00 Προεκτάσεις , , , ,00 Λαβή , , Εξάρτηµα σχισµής , , Εξάρτηµα πολ/λών χρήσεων , , Φίλτρο άνθρακα , Πέλµα καθ. δαπέδου-µοκέτας , , Βουρτσάκι , , Φίλτρο εσωτερικό , , , Σακούλα , , ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην τιµή περιλαµβάνεται και ο παραπάνω εξοπλισµός. 171

11 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ Ή ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Ïé óêïý ðåò áõ ôþò ôçò êá ôç ãï ñß áò ëåé ôïõñ ãïýí åß ôå óáí êïé íýò óêïý ðåò Á ÐÏÑ ÑÏ ÖÇ ÓÇÓ ÓÔÅ ÑÅ ÙÍ & Õ ÃÑÙÍ åß ôå ÓÕÍ ÄÅ Ï ÍÔÁÉ ÌÅ Ç ËÅ ÊÔÑÉ ÊÁ ÅÑ ÃÁ ËÅÉ Á (ôñé âåß á, äé óêï ðñß ï íá ê.ë.ð). Óôç ðå ñß ðôù óç áõ ôþ ç óêïý ðá å íåñ ãï ðïé åß ôáé á ðü ìü íç ôçò ìü ëéò îå êé íþ óåé ôï åñ ãá ëåß ï. GB 50 XE Trenta XE VAC 20 XE ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ VAC 20 XE Trenta XE GB 50 XE IÓ ÕÓ (Watt) max ÔÁÓÇ (Volt / Hz) 230 / / / 50 HΛ. ΕΡΓΑΛΕΙΟ max. (Watt) ÑÏÇ ÁÅÑÁ (lt / min) ÕÐÏÐÉÅÓÇ (mbar) ÊÁÄÏÓ (lt) ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (ΜxΠxΥ) 32,5 x 33 x x 37 x x 47 x 74 ÂÁÑÏÓ (Kg) 6, TIMH 95,00 230,00 270,00 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΤΙΜΗ ΚΩ ΙΚΟΣ ΤΙΜΗ ΚΩ ΙΚΟΣ ΤΙΜΗ Σωλήνας σπιράλ , , ,00 Προεκτάσεις (x3) 6, (ζεύγος) 13, (ζεύγος) 13,00 Λαβή , ,00 Βάση πέλµατος , , ,00 Πέλµα υγρών / σκόνης , , ,00 Αντάπτορας εργαλείων , ,00 Εξάρτηµα σχισµής , , ,50 Εξάρτηµα πολλαπλών χρήσεων ,00 Σακούλα , ,20 Φίλτρο αφρού , , ,00 Φίλτρο εσωτερικό , (x3) (πάνινο - πλενόµενο) 14, (χάρτινο στρογγυλό) 17, (στρογγυλό) optional 12,00 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην τιµή περιλαµβάνεται και ο εξοπλισµός εκτός των κωδικών που αναφέρονται ως Optional. 172

12 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΡΙΒΕΙΑ ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ ÁÕÔÏÊÁÈÁÑÉÆÏÌÅÍÏ ÖÉËÔÑÏ & ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΗΛEΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Ãéá ôçí áíáññüöçóç óêüíçò ðñïôåßíïõìå έíá áðü ôá ðáñáêüôù ìïíôýëá óêïõðþí ðïõ åßíáé åéäéêü êáôáóêåõáóìýíåò ìå ôç ôå íïëïãßá áõôïêáèáñéæüìåíïõ ößëôñïõ êáé ôéò êáèéóôïýí éäáíéêýò ãéá ñþóç ìå äéóêïðñßïíá îýëïõ, ôñéâåßá îýëïõ, ôñéâåßá ôïß ïõ, ôñéâåßá ãéá åìöáíþ ìðåôόν, êüöôåò êáíáëéþí êáé åñãáëåßá ðïõ äçìéïõñãïýí êáé áöþíïõí ëåðôü õðïëåßììáôá óêüíçò. BULLE BVC-25PT Σκούπες ειδικές για τριβεία τοίχου ΧñÞóç και ìå άλλα çëåêôñéêü åñãáëåßá Ìå áõôïêáèáñéæüìåíï ößëôñï ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ BVC-25 PT PC35 TOOLS IÓ ÕÓ (Watt) max ÔÁÓÇ (Volt / Hz) 230 / / 50 HΛ. ΕΡΓΑΛΕΙΟ max. (Watt) ÑÏÇ ÁÅÑÁ (lt / min) ÕÐÏÐÉÅÓÇ (mbar) ÊÁÄÏÓ (lt) ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (ΜxΠxΥ) - 42 x 42 x 66 ÂÁÑÏÓ (Kg) 12,9 9 TIMH 435,00 465,00 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΤΙΜΗ ΚΩ ΙΚΟΣ ΤΙΜΗ Σωλήνας σπιράλ , (i45) 60,00 Προεκτάσεις (PVC) (ζεύγος) 28,00 Προέκταση (µε άνω καµπύλη) ,00 Προέκταση (µε κάτω καµπύλη) ,00 Εξάρτηµα υγρών ,00 Εξάρτηµα σκόνης ,00 Εξάρτηµα µοκέτας ,00 Εξάρτηµα σχισµής ,00 Εξάρτηµα πολλαπλών χρήσεων ,00 Βουρτσάκι ,00 Φίλτρο εσωτερικό (ζεύγος) 32, (στρογγυλό) 51,00 Προφίλτρο , Σακούλα (Πολλαπλών χρήσεων) (optional) 15, ,50 Φίλτρο αφρού (ζεύγος) (optional) 7, ,50 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην τιµή περιλαµβάνεται και ο εξοπλισµός εκτός των κωδικών που αναφέρονται ως Optional. ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣ GISOWATT PC35 TOOLS BVC-25 AT Ãéá ñþóç ìå çëåêôñéêü åñãáëåßá και εργαλεία αέρος Ìå áõôïêáèáñéæüìåíï ößëôñï ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ BVC-25 AT IÓ ÕÓ (Watt) max ÔÁÓÇ (Volt / Hz) 230 / 50 HΛ. ΕΡΓΑΛΕΙΟ max. (Watt) 2200 ÑÏÇ ÁÅÑÁ (lt / min) 4000 ÕÐÏÐÉÅÓÇ (mbar) 250 ÊÁÄÏÓ (lt) 25 ÂÁÑÏÓ (Kg) 12,9 TIMH 480,00 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην τιµή περιλαµβάνεται και ο εξοπλισµός εκτός των κωδικών που αναφέρονται ως Optional. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΤΙΜΗ Σωλήνας σπιράλ ,00 Φίλτρο εσωτερικό (ζεύγος) 32,00 Προφίλτρο ,00 Σακούλα Πολ/λών χρήσεων (optional) 15,00 Φίλτρο αφρού (optional) (ζεύγος) 7,00 173

13 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑ Óêïý ðåò Á ÐÏÑ ÑÏ ÖÇ ÓÇÓ ÓÔÅ ÑÅ ÙÍ & Õ ÃÑÙÍ åé äé êü ó å äé á óìý íåò Ý ôóé þ óôå íá ðñï óöý ñïõí ìå ãü ëç á ðïñ ñï öç ôé êþ é ó ý. Êá ôüë ëç ëåò ãéá ìå ãü ëïõò þ ñïõò êáé ãå íé êü ãéá å ðáã ãåë ìá ôé êþ ñþ óç ü ðùò óõ íåñ ãåß á êá èá ñé óìïý, ðëõ íôþ ñéá áõ ôï êé íþ ôùí, µεγάλους επαγγελµατικούς χώρους. Ç é äá íé êþ ëý óç ãéá êü èå á ðáß ôç óç, êü íïõí ôéò åñ ãáóß åò êá èá ñé óìïý ðéï åý êï ëåò, ãñþ ãï ñåò êáé áðï ôå ëå óìá ôé êýò. Taurus (3 Μοτέρ) Domus (2 Μοτέρ) Zeus ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ Zeus IF Domus IR03 Taurus IR03 IÓ ÕÓ (Watt) max x x 1200 ÔÁÓÇ (Volt / Hz) 230 / / / 50 ÑÏÇ ÁÅÑÁ (lt / min) ÕÐÏÐÉÅÓÇ (mbar) ÊÁÄÏÓ (lt) ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (ΜxΠxΥ) 64 x 54 x x 60 x x 60 x 103 ÂÁÑÏÓ (Kg) 16,5 33,5 34,5 TIMH 330,00 520,00 580,00 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΤΙΜΗ ΚΩ ΙΚΟΣ ΤΙΜΗ ΚΩ ΙΚΟΣ ΤΙΜΗ Σωλήνας σπιράλ , , ,00 Προέκταση κυρτό µέρος , , ,00 Προέκταση ευθύ , , ,00 Εξάρτηµα σχισµής , , ,00 Βουρτσάκι , , ,30 Βάση πέλµατος , ,00 Πέλµα σκόνης , , ,00 Πέλµα υγρών , , ,00 Φίλτρο πάνινο , , ,00 Σακούλα , (optional) 4, (optional) 4,20 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην τιµή περιλαµβάνεται και ο εξοπλισµός εκτός των κωδικών που αναφέρονται ως Optional. 174

14 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ ΓΙΑ ΠΛΥΣΕΙΣ ΑΠΕ ΩΝ & ΜΟΚΕΤΩΝ / ΑΠΟΡΡOΦΗΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ & ΥΓΡΩΝ Óêïý ðåò ðïõ ëåé ôïõñ ãïýí είτε óáí êïé íýò óêïý ðåò ãå íé êþò ñþ óå ùò Á ÐÏÑ ÑÏ ÖÇ ÓÇÓ ÓÔÅ ÑÅ ÙÍ & Õ ÃÑÙÍ είτε äß íïõí êáé ôç äõ íá ôü ôç ôá ÐËÕ ÓÉ ÌÁ ÔÏÓ ìé áò å ðé öü íåé áò (äü ðå äï, ìï êý ôá, ôá ðå ôóá ñßá). Ïé óêïý ðåò ôçò êá ôç ãï ñß áò áõ ôþò êá ëý ðôïõí ôçí ïé êé á êþ ñþ óç Ý ùò ôçí συχνή å ðáã ãåë ìá ôé êþ ñþ óç. GBP 20 Óêïý ðá οικιακής χρήσης και µικρών γραφείων. Apollo Óêïý ðá ðïõ åí äåß êíõ ôáé ãéá å ëá öñü å ðáã ãåë ìá ôé êþ ñþóç. Solaris (2 Μοτέρ) Óêïý ðá ðïõ åí äåß êíõ ôáé ãéá συχνή å ðáã ãåë ìá ôé êþ ñþóç. ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ GBP 20 Apollo IF03 Solaris IF IÓ ÕÓ (Watt) max x 1200 ÔÁÓÇ (Volt / Hz) 230 / / / 50 ΙΣΧΥΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΝΕΡΟΥ (Watt) x 48 ÑÏÇ ÁÅÑÁ (lt / min) ÕÐÏÐÉÅÓÇ (mbar) ΟΧΕΙΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ (lt) ÊÁÄÏÓ (lt) ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (ΜxΠxΥ) 40 x 39 x x 54 x x 60 x 103 ÂÁÑÏÓ (Kg) 9, TIMH 250,00 570,00 850,00 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΤΙΜΗ ΚΩ ΙΚΟΣ ΤΙΜΗ ΚΩ ΙΚΟΣ ΤΙΜΗ Σωλήνας σπιράλ µε σωληνάκι νερού (λαβή+σκανδάλη) 105, , ,00 Προέκταση κυρτό µέρος , ,00 Προέκταση ευθύ (x 2) 6, , ,00 Λαβή Εξάρτηµα σχισµής , , (optional) 4,00 Βάση πέλµατος , , (optional) 12,00 Πέλµα υγρών , , (optional) 14,00 Πέλµα σκόνης - Βούρτσα , , (optional) 26,00 Πέλµα χαλίων (optional) 14, (optional) 14,00 Βουρτσάκι στρογγυλό , (optional) 4, (optional) 4,30 Φίλτρο εσωτερικό πάνινο , ,00 Φίλτρο χάρτινο (Hepa - optional) 40, Σακούλα , (optional) 4, (optional) 4,20 Φίλτρο αφρού , , Εξάρ. πλυσίµατος ταπετσαρίας (90 mm) 48, , ,00 Εξάρ. πλυσίµατος δαπέδου (240 mm) 74, , ,00 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην τιµή περιλαµβάνεται και ο εξοπλισµός εκτός των κωδικών που αναφέρονται ως Optional. 175

15 Υ ΡΟΠΛΥΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ 230 Volt OIKONOMIKOY TYΠOY JET õøçëþò ðßåóçò. Áõëüò õøçëþò ðßåóçò ìå ñõèìéæüìåíç âåíôüëéá. Áõëüò TURBO EW bar 160. Áõëüò ñßøçò áðïññõðáíôéêïý ìå äï åßï. ÓùëÞíáò 5 m. G õøçëþò ðßåóçò. Áõëüò õøçëþò ðßåóçò ìå ñõèìéæüìåíç âåíôüëéá. Áõëüò TURBO EW bar 200. Áõëüò ñßøçò áðïññõðáíôéêïý ìå äï åßï. ÓùëÞíáò 8 m. Óõóôçìá áõôüìáôçò Ýíáñîçò-ðáýóçò ëåéôïõñãßáò. ÊÙÄÉÊÏÓ ÐÉÅÓÇ (bar) 90 / 160 (EW Bar)* ÐÁÑÏ Ç (lt/min) 6 ÉÓ ÕÓ (Watt) 1500 ÂÁÑÏÓ (Kg) 12 ÔÉÌÇ 82,00 Óõóôçìá áõôüìáôçò Ýíáñîçò-ðáýóçò ëåéôïõñãßáò. ÊÙÄÉÊÏÓ ÐÉÅÓÇ (bar) 110 / 200 (EW Bar)* ÐÁÑÏ Ç (lt/min) 6 ÉÓ ÕÓ (Watt) 1900 ÂÁÑÏÓ (Kg) 18 ÔÉÌÇ 135,00 * EW Bar: Éóïäýíáìç ðßåóç ðëýóåùò ìå ôçí ñþóç ôïõ áõëïý TURBO (óõíïäåýåôáé) ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Υ ΡΟΠΛΥΣΤΙΚΩΝ LAVOR ÅÎÁÑÔÇÌÁΤΑ ÕÄÑÁÌÌOÂOËÇÓ ÊÙÄÉÊÏÓ ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ÔÉÌÇ Μονοφασικά (Hobby Line) 52, Oικον. Τύπος (Prof. Line) 58, Βαρέως Tύπου (prof. Line) 160,00 Για άµµο υδραµµοβολής βλέπε διπλανή σελίδα ÐÅÑÉÓÔÑOÖÉÊÇ ÂOÕÑÔÓÁ ÃÉÁ ÐËÕÓÔÉÊÁ ÊÑÕOÕ ÍÅÑOÕ ÌOÍOÖÁÓÉÊÁ (HOBBY LINE) ÊÙÄÉÊÏÓ ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ÔÉÌÇ Ïéêïíïìéêüò ôýðïò 22, Ìå ñýèìéóç áðοñ/êïύ 59, Ìå áíôüðôïñåò 48,00 ÓÙ ËÇ ÍÁÓ 6mt. ÌÅ ÌÐÅÊ ÁÐOÖÑÁÎÇÓ ÃÉÁ ÐËÕÓÔÉÊÁ ÊÑÕOÕ ÍÅÑOÕ ÌOÍOÖÁÓÉÊÁ (HOBBY LINE) ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ 53,00 SURFER Å ÎÁÑ ÔÇ ÌÁ (HOBBY LINE) ÐËÕ ÓÉ ÌÁ ÔÏÓ ÄÁ ÐÅ ÄÙÍ & ÔÏÉ ÙÍ ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ 98,00 Γéá êá èá ñé óìü å îù ôå ñé êþí þ - ñùí åý êï ëá, ãñþ ãï ñá, ù ñßò ðé ôóé ëß óìá ôá, ìå ôç ñþ - óç õ äñï ðëõ óôé êþí êñý ïõ íå ñïý ôçò LAVOR-WASH êá èþò êáé ôùí ðå ñéó óü ôå ñùí õ äñï ðëõ óôé êþí ôçò á - ãï ñüò. Πå ñé ëáì âü íåé 3 á íôü ðôï ñåò óôç óõ óêåõ á óßá. ΜΠΕΚ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 1/8 ΚΑΡΦΙ 0 ο ÊÙÄÉÊÏÓ TIMH , , , , ,40 ΒΕΝΤΑΛΙΑ 15 ο ÊÙÄÉÊÏÓ TIMH , , , , ,40 ΒΕΝΤΑΛΙΑ 25 ο ΒΕΝΤΑΛΙΑ 15 ο ,40 ÊÙÄÉÊÏÓ TIMH ,40 ÊÙÄÉÊÏÓ TIMH , , , , , , , , , ,40 176

16 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Υ ΡΟΠΛΥΣΤΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΑ ÁÍÔËÉÅÓ ÕØÇËÇÓ ÐÉÅÓÇÓ ΚΩ ΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ÉÓ ÕÓ (HP) ÐÁÑO Ç (lt/min) ÐÉÅÓÇ (bar) ÓÔÑOÖÅÓ (R.P.M.) ΤΙΜΗ WS 151 5, , WS 171 5, , WS 201 7, , WW 161 5, , /200 Aρ. 7, , /200 εξ. 7, , /200 εξ. 10, ,00 ÌÁÍOÌÅÔÑÁ ÃËÕÊÅÑÉÍÇÓ 63mm ÐÉÓÙ ÂOËÔÁ ÊÙÄÉÊOÓ ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ TIMH bar 10, bar 10, bar 10, bar 10, bar 10,50 ÌÁÍOÌÅÔÑÁ ÃËÕÊÅÑÉÍÇÓ 63mm ÊÁÔÙ ÂOËÔÁ ÊÙÄÉÊOÓ ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ TIMH bar 10, bar 10, bar 10, bar 10, bar 10,50 ÁÕËOÉ (ÐÑOÅÊÔÁÓÅÉÓ ÐÉÓÔOËÉOÕ) ÊÙÄÉÊOÓ ÌÇÊOÓ TIMH cm 13, cm 14, cm 19, cm 20,50 ÑÕÈÌÉÓÔÅÓ ÐÉÅÓÇÓ (BY PASS) ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ TIMH Ê5 (16/200) 82, Ê7 (16/200) 108, ÔÉÌÁ (200/60) 128, FER (30/220) 72,00 ÐÉÓÔOËÉÁ ÕÄÑOÐËÕÓÔÉÊÙÍ ÕØÇËÇÓ ÐÉÅÓÇÓ ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ TIMH ASTRA (40/220) 36, VEGA (40/280) 46, /F 32, BSG 26/FA (BULLE) 20,00 ÅËÁÓÔÉÊOÉ ÓÙËÇÍÅÓ ÕØÇËÇÓ ÐÉÅÓÇÓ (ÌÁÑÊOÕÔÓÉÁ) ÈÅÑÌOÓÔÁÔÇÓ ÐËÇÑÇÓ ÊÙÄÉÊOÓ: ÔÉÌÇ: 45,00 ÊÅÖÁËÇ ÃÉÁ ÕÄÑÁÌÌÏÂÏËÇ ÊÅÖÁËÇ ÁÊÑOÖÕÓÉOÕ ÊÙÄÉÊOÓ: ΤÉÌÇ: 15,00 ÊÙÄÉÊOÓ: ΤÉÌÇ: 114,00 ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ TIMH /16 - R1 x 10m 55, /16 - R1 x 15m 78, /16 - R1 x 20m 102, /16 - R2 x 10m 66, /16 - R2 x 15m 95, /16 - R2 x 20m 124,00 Ðñïóáñìüæåôáé óôïõò áõëïýò áõôþò ôçò óåëßäáò. AMMOΣ Υ ΡΑΜΜΟΒΟΛΗΣ SABBIA (5kg) ÊÙÄÉÊOÓ: ΤÉÌÇ: 13,00 ÁÊÑÏÖÕÓÉÁ (ÌÐÅÊ) 1/4 ÕØÇËÇÓ ÐÉÅÓÇÓ ÂÅÍÔÁËÉÁ 25 ο ÊÁÑÖÉ 0 ο ÂÅÍÔÁËÉÁ 15 ο ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ ,20 6, ,30 6, ,30 6, ,30 6, ,35 6, ,35 6, ,35 6, ,40 6, ,40 6, ,40 6, ,45 6, ,45 6, ,45 6, ,50 6, ,50 6, ,50 6, ,55 6, ,55 6, ,55 6, ,60 6, ,60 6, ,60 6, ,70 6, ,70 6, ,70 6, ,80 6, ,80 6, ,80 6, ,90 6, ,90 6, ,90 6, ,00 6, ,00 6, ,00 6, ,30 6, ,30 6, ,30 6, ,50 6, ,50 6, ,50 6,40 177

17 ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ LCN 800 Ισχυρό, συµπυκνωµένο, αρωµατικό & απολυµαντικό κατάλληλο για καθαρισµό και απολύµανση των εγκαταστάσεων στη βιοµηχανία τροφίµων, το γενικό καθαρισµό κτιρίων και τον καθαρισµό οχηµάτων. Ένα αποτελεσµατικό απορρυπαντικό που εξαλείφει επίµονους λεκέδες και δυσάρεστες οσµές καταπολεµά των πολλαπλασιαµό βακτηρίων, επιβλαβών µικροοργανισµών, µύκητων και µούχλας. Είναι εξίσου αποτελεσµατικό είτε καθαρίζουµε µε το χέρι, είτε χρησιµοποιούµε αφροποιητές, ηλεκτρικές σκούπες, µηχανήµατα ατµού και σάρωθρα. ιαλύστε το στο νερό σε ποσοστό 1% έως 3% και στην περίπτωση ανθεκτικών λεκέδων και πολύ δυσάρεστων οσµών σε ποσοστό έως 6%. ph 7,8-8,2 Συσκευασία 5lt ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ 15,00 LCB 800 CLF Ισχυρό, συµπυκνωµένο, απολιπαντικό ενεργού χλωρίου πολύ αποτελεσµατικό, διαλύει οργανικούς λεκέδες (αίµα, λίπη και διάφορα υπολείµµατα) που έχουν κολλήσει πολύ γερά στο πάτωµα και στις επιφάνειες. Απολυµαίνει και προφυλάσσει από την ανάπτυξη βακτηρίων και µούχλας. Εξίσου αποτελεσµατικό για καθαρισµό στο χέρι ή µε τη χρήση υδροπλυστικών µηχανηµάτων υψηλής πίεσης, αφροποιητών και σάρωθρων. Ενδύκνειται για κάθε πλενόµενη επιφάνεια στη βιο- µηχανία τροφίµων και γενικά σε κτίρια µε αντίστοιχες ανάγκες. ph 8,6-9,0 Συσκευασία 5lt ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ 20,00 LCB 740F Ισχυρό, συµπυκνωµένο, µεγάλου φάσµατος εφαρµογών αλκαλικής βάσης κατάλληλο για κάθε είδους βροµιά, διαλύει και απαλείφει οργανικούς και ανόργανους λεκέδες. Ενδύκνειται για κάθε πλενόµενη επιφάνεια, κεραµικές ή επισµαλτωµένες επιφάνειες, για πόρτες και παράθυρα, για βιοµηχανικά εργαλεία και µηχανήµατα. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για χειρονακτικό καθαρισµό ή για καθαρισµό µε υδροπλυστικά υψηλής πίεσης, αφροποιητές και σάρωθρα. ιαλύστε το στο νερό σε ποσοστό 1% έως 2%. ph (Sol. 1%) 6,9-7,9 Συσκευασία 5lt ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ 25,00 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ CAR Συµπυκνωµένο απορρυπαντικό για τον καθαρισµό ευαίσθητων επιφανειών. Κατάλληλο για πλύσιµο τόσο µε το χέρι όσο και µε υδροπλυστικό µηχάνηµα υψηλής πίεσης. ιαλύστε το στο νερό σε ποσοστό 3% έως 5% (για πλύσιµο µε το χέρι) ή 30% έως 35% για πλύσιµο µε πιεστικό µηχάνηµα. Συσκευασία 2lt SPRAYER Για τον καθαρισµό σκληρής βροµιάς από το σασί, την µηχανή, µεταλλικά και αλουµινένια µέρη. ιαλύστε 1 µέρος απορρυπαντικού σε 10 έως 50 µέρη νερού, ψεκάστε την επιφάνεια και αφήστε το να δράσει για 2-5 λεπτά. Ξεπλύντε µε νερό µε υψηλή πίεση από το υδροπλυστικό µηχάνηµα. Συσκευασία 2lt ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ 9,00 ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ 10,30 178

18 ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ KΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΑΛΙΑ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ LCN 700 Συµπυκνωµένο καθαριστικό για χαλιά, µοκέτες και υφασµάτινες επιφάνειες και ταπετσαρίες που αναζωογονεί και προστατεύει τις ίνες. εν αφήνει κατάλοιπα και αναδύει ένα ευχάριστο άρωµα. ιαλύστε το στο νερό σε ποσοστό 2% έως 5%. ph 6,8-7,2 Συσκευασία 5lt ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ 26,00 TEXIL Συµπυκνωµένο καθαριστικό για τον καθαρισµό χαλιών, µοκετών και ταπετσαρίας αυτοκινήτων. Κατάλληλο τόσο για χρήση µε το χέρι όσο και µε σκούπες πλύσεως - στεγνώσεως. ιαλύεται στο νερό σε ποσοστό 10%. ph 8,0 Συσκευασία 2lt ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ 10,80 ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΑ ΥΓΡΑ Συσκευασία 5lt Συσκευασία 1lt LC-PRECAL Αποσκληρυντικό υγρό που εµποδίζει την εναπόθεση αλάτων και τη δηµιουργία πουρί εντός των σωληνώσεων. Συνιστάται η χρήση του για την προστασία ή τη συντήρηση των σωληνώσεων των µηχανηµάτων ατµού και των καυστήρων των υδροπλυστικών υψηλής πίεσης. ιαλύστε το σε ποσοστό 1% έως 3% και τοποθετείστε το διάλυµα στο ειδικό δοχείο τροφοδοσίας των µηχανηµάτων ατµού. Στα υδροπλυστικά µηχανήµατα ζεστού - κρύου νερού ρίξτε το αδιάλυτο στο δοσοµετρητή αποσκλήρυνσης του µηχανήµατος. ph (Sol. 1%) 1,0-1,8 ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ 15,00 ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ 7,00 DESCALER Υγρό αφαλάτωσης για τον καθαρισµό του καυστήρα και ειδικότερα της σερπαντίνας των υδροπλυστικών µηχανών. εν πρέπει να χρησιµοποιείται στο δοχείο του απορρυπαντικού ή του αποσκληρυντικού και να µην περνάει από το κύκλωµα της αντλίας. Συσκευασία 2lt ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ 10,80 179

Στο κεφάλαιο αυτό σας παρουσιάζουμε μια σειρά μηχανημάτων καθαρισμού για οικιακή ή επαγγελματική χρήση των οίκων LAVORWASH και RYΟΒΙ.

Στο κεφάλαιο αυτό σας παρουσιάζουμε μια σειρά μηχανημάτων καθαρισμού για οικιακή ή επαγγελματική χρήση των οίκων LAVORWASH και RYΟΒΙ. Στο κεφάλαιο αυτό σας παρουσιάζουμε μια σειρά μηχανημάτων καθαρισμού για οικιακή ή επαγγελματική χρήση των οίκων LAVORWASH και RYΟΒΙ. Ο ιταλικός οίκος LAVORWASH είναι ένας από τους σημαντικότερους και

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικά Υψηλής Πίεσης και Σκούπες RYOBI & LAVOR

Πλυστικά Υψηλής Πίεσης και Σκούπες RYOBI & LAVOR Πλυστικά Υψηλής Πίεσης και Σκούπες RYOBI & LAVOR Στον κλάδο των μηχανημάτων καθαρισμού (πλυστικά - σκούπες) περισσότερο από κάθε άλλο κλάδο, παρατηρείται μια διαρκής ανανέωση μοντέλων. κάθε χρόνο παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

άνοιξ Είμαστε δίπλα σας! www.unimac.gr παρέχοντας: Ισχύει έ 15 Μαΐου Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á.

άνοιξ Είμαστε δίπλα σας! www.unimac.gr παρέχοντας: Ισχύει έ 15 Μαΐου Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á. Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας: www.unimac.gr 4 1 0 2 η άνοιξ Φυλλάδιοών Προσφοωρς Ισχύει έ 2014 15 Μαΐου Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á. EðéëåãìÝíá ðñïúüíôá που συνδυάζουν ποιότητα και

Διαβάστε περισσότερα

Καλό και Φθηνό, γίνεται; Ασφαλώς!

Καλό και Φθηνό, γίνεται; Ασφαλώς! www.unimac.gr Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας: EðéëåãìÝíá ðñïúüíôá που συνδυάζουν ποιότητα και προσιτή τιμή Μεγάλη ποικιλία για να επιλέγετε αυτό που ακριβώς χρειάζεστε Διανομή πανελλαδικά έμπειρα καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Εάν χρειάζεστε έναν επώνυμο αεροσυμπιεστή, στην πλούσια γκάμα της TOROS Κompressören θα καλύψετε τις ανάγκες σας με τον πλέον αξιόπιστο τρόπο:

Εάν χρειάζεστε έναν επώνυμο αεροσυμπιεστή, στην πλούσια γκάμα της TOROS Κompressören θα καλύψετε τις ανάγκες σας με τον πλέον αξιόπιστο τρόπο: Εάν χρειάζεστε έναν επώνυμο αεροσυμπιεστή, στην πλούσια γκάμα της TOROS Κompressören θα καλύψετε τις ανάγκες σας με τον πλέον αξιόπιστο τρόπο: ποιότητα κατασκευής, αντοχή στο χρόνο, επαγγελματικές αποδόσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Για το βουλκανιζατέρ: προτείνουμε τα προϊόντα του Ισπανικού οίκου MEGA ενός από τους μεγαλύτερους Ευρωπαίους κατασκευαστές καροτσόγρυλλων, γρύλλων

Για το βουλκανιζατέρ: προτείνουμε τα προϊόντα του Ισπανικού οίκου MEGA ενός από τους μεγαλύτερους Ευρωπαίους κατασκευαστές καροτσόγρυλλων, γρύλλων Για το βουλκανιζατέρ: προτείνουμε τα προϊόντα του Ισπανικού οίκου MEGA ενός από τους μεγαλύτερους Ευρωπαίους κατασκευαστές καροτσόγρυλλων, γρύλλων αέρος και γρύλλων μπουκάλας. Όνομα αναγνωρισμένο, προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο Προσφορών Καλοκαίρι 2014. Ισχύει έως 31 Αυγούστου 2014. Φθηνά & Σίγουρα! Στη δουλειά... ...και στο σπίτι

Φυλλάδιο Προσφορών Καλοκαίρι 2014. Ισχύει έως 31 Αυγούστου 2014. Φθηνά & Σίγουρα! Στη δουλειά... ...και στο σπίτι www.unimac.gr Φυλλάδιο Προσφορών Καλοκαίρι 2014 Ισχύει έως 31 Αυγούστου 2014 Φθηνά & Σίγουρα! Στη δουλειά......και στο σπίτι ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ RYOBI ΒΕΝΖΙΝΗΣ KRAFT 159 159 65407 Ôýðïò: RBC-1000EX

Διαβάστε περισσότερα

Φθηνά και Σίγουρα! καλοκαίρι 2015. Επωφεληθείτε των ειδικών τιμών σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων με τη σιγουριά της UNIMAC.

Φθηνά και Σίγουρα! καλοκαίρι 2015. Επωφεληθείτε των ειδικών τιμών σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων με τη σιγουριά της UNIMAC. Φθηνά και Σίγουρα! καλοκαίρι 2015 Επωφεληθείτε των ειδικών τιμών σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων με τη σιγουριά της UNIMAC. Θαμνοκοπτικό Βενζίνης Θαμνοκοπτικό Βενζίνης 69205 Ôýðïò: CG 520B 51,7cc 139 65412

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικά Χορτοκοπτικά

Ηλεκτρικά Χορτοκοπτικά Ηλεκτρικά Χορτοκοπτικά 65404 Ôýðïò: RLT-3025 F 65405 Ôýðïò: RLT-4025 65402 Ôýðïò: RLT-5030 S 65403 Ôýðïò: RLT-6038 EX Πτυσσόμενο Τηλεσκοπικό Τηλεσκοπικό Με δéáéñïýìåíï άîïíá για εύκολη μεταφορά 29 39 59

Διαβάστε περισσότερα

Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας:

Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας: www.unimac.gr Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας: EðéëåãìÝíá ðñïúüíôá που συνδυάζουν ποιότητα και προσιτή τιμή Μεγάλη ποικιλία για να επιλέγετε αυτό που ακριβώς χρειάζεστε Διανομή πανελλαδικά από έμπειρα καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

www.unimac.gr Είμαστε δίπλα σας! Ïé ôéìýò ðñïóöïñüò éó ýïõí έως 15 Ιουνίου 2012 και ìý ñé åîáíôëþóåùò ôùí áðïèåìüôùí.

www.unimac.gr Είμαστε δίπλα σας! Ïé ôéìýò ðñïóöïñüò éó ýïõí έως 15 Ιουνίου 2012 και ìý ñé åîáíôëþóåùò ôùí áðïèåìüôùí. www.unimac.gr Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας: EðéëåãìÝíá ðñïúüíôá Ðëïýóéá ãêüìá ñôéá ïñãüíùóç Ðïéïôéêü äßêôõï äéáíïìþò Ôå íéêþ õðïóôþñéîç ÌåãÜëï stock ÃñÞãïñç ðáñüäïóç ÐáíåëëáäéêÞ êüëõøç Ïé ôéìýò ðñïóöïñüò

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικά Ηλεκτρικά Εργαλεία

Επαγγελματικά Ηλεκτρικά Εργαλεία Επαγγελματικά Ηλεκτρικά Εργαλεία 10,8 Volt Λιθίου 63416 Ôýðïò: BCT 102L 2 ταχυτήτων 0-380/0-1200 στρ./1 20 +1 θέσεις ρύθμισης ροπής Μέγιστη ροπή 25 Nm Ικανότητα διάτρησης: Ατσάλι 10mm - Ξύλο 19mm Ταχυφορτιστής

Διαβάστε περισσότερα

Η περιποίηση του κήπου είναι για πολλούς μια ευχάριστη απασχόληση, αλλά απαιτεί αρκετό προσωπικό χρόνο. Χωρίς δε το κατάλληλο μηχάνημα ο χρόνος

Η περιποίηση του κήπου είναι για πολλούς μια ευχάριστη απασχόληση, αλλά απαιτεί αρκετό προσωπικό χρόνο. Χωρίς δε το κατάλληλο μηχάνημα ο χρόνος Η περιποίηση του κήπου είναι για πολλούς μια ευχάριστη απασχόληση, αλλά απαιτεί αρκετό προσωπικό χρόνο. Χωρίς δε το κατάλληλο μηχάνημα ο χρόνος αυξάνεται και η κούραση γίνεται ακόμη μεγαλύτερη. Με τη πλούσια

Διαβάστε περισσότερα

Ζεστασιά προσιτή σε όλους

Ζεστασιά προσιτή σε όλους Φυλλάδιο Προσφορών Φθινόπωρο 2013 www.unimac.gr Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας: EðéëåãìÝíáðñïúüíôáπου συνδυάζουν ποιότητακαιπροσιτήτιμή Μεγάλη ποικιλία για ναεπιλέγετεαυτόπουακριβώςχρειάζεστε Διανομήπανελλαδικά

Διαβάστε περισσότερα

Η φτώχεια θέλει καλοπέραση...

Η φτώχεια θέλει καλοπέραση... Φυλλάδιο Προσφορών Καλοκαίρι 2013 www.unimac.gr Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας: EðéëåãìÝíáðñïúüíôáπου συνδυάζουν ποιότητακαιπροσιτήτιμή Μεγάλη ποικιλία για ναεπιλέγετεαυτόπουακριβώςχρειάζεστε Διανομήπανελλαδικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 80 lt ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ 30 lt 80 lt 30 lt TDR-80 80 Λίτρων Τροχήλατη λαδιέρα TOROS 80 lt, για τη συλλογή των λαδιών της µηχανής ή της βαλβολίνης του κιβωτίου ταχυτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Φθηνά και Σίγουρα! Ισχύει έως 28/02/2015

Φθηνά και Σίγουρα! Ισχύει έως 28/02/2015 Φθηνά και Σίγουρα! Ισχύει έως 28/02/2015 Jump starter (εκκινητής) και εφεδρική μπαταρία JUMP STARTER (Booster) εκκινητής μπαταριών και εφεδρική μπαταρία (Power Bank) τώρα σε μια συσκευή. Μια νέα, κομψή

Διαβάστε περισσότερα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα εργοτάξια, παρουσιάζουμε στην ενότητα αυτή μια μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα εργοτάξια, παρουσιάζουμε στην ενότητα αυτή μια μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Φθινόπωρο 2014 Ισχύει έως 31/12/2014

Φθινόπωρο 2014 Ισχύει έως 31/12/2014 Φθηνά & Σίγουρα! www.unimac.gr Φυλλάδιο Προσφορών Φθινόπωρο 2014 Ισχύει έως 31/12/2014 Φθηνά & Σίγουρα! Εκμεταλλευτείτε τις πολύ ειδικές τιμές σε πληθώρα προϊόντων! Για τον κήπο βλ. σελίδες 2-13 Εκμεταλλευτείτε

Διαβάστε περισσότερα

TOTAL CLEAN first pages 1/15:Layout 1 1/12/15 10:53 PM Page 1. Ιανουάριος 2015 TOTAL CLEAN

TOTAL CLEAN first pages 1/15:Layout 1 1/12/15 10:53 PM Page 1. Ιανουάριος 2015 TOTAL CLEAN TOTAL CLEAN first pages 1/15:Layout 1 1/12/15 10:53 PM Page 1 Ιανουάριος 2015 TOTAL CLEAN Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Καθαρισµού TOTAL CLEAN first pages 1/15:Layout 1 1/12/15 10:53 PM Page 2 TOTAL CLEAN Ολοκληρωµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ www.giannoulis.com.gr ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇ ÊÁÈÁÑÉÓÔÇÑÉÙÍ ÂÉÏÌ. ÐËÕÍÔÇÑÉÙÍ & ÓÉÄÅÑÙÔÇÑÉÙÍ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ILSA Ipura 200N / 440S / 440N / 640 04 05 ILSA Mec

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος 2015 TOTAL CLEAN

Ιανουάριος 2015 TOTAL CLEAN Ιανουάριος 2015 TOTAL CLEAN Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Καθαρισµού TOTAL CLEAN Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Καθαρισµού Η Nilfisk-Advance, ένας από τους κορυφαίους κατασκευαστές µηχανηµάτων καθαρισµού στον κόσµο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ Χ-RANGE ΜΕ ΥΔΡΟΨΥΚΤΟ ΜΟΤΕΡ

ΣΕΙΡΑ Χ-RANGE ΜΕ ΥΔΡΟΨΥΚΤΟ ΜΟΤΕΡ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΙΚΑ ΣΕΙΡΑ Χ-RANGE ΜΕ ΥΔΡΟΨΥΚΤΟ ΜΟΤΕΡ ü 50% χαμηλότερη κατανάλωση νερού ü Μεγάλη διάρκεια ζωής του μηχανήματος ü 50% χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας ü Μέγιστη απόδοση ü Λιγότερος θόρυβος

Διαβάστε περισσότερα

TOTAL CLEAN first pages 5/15:Layout 1 5/29/15 11:33 AM Page 1. Ιούνιος 2015 ΑΠΟΛΥΤΗ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ TOTAL CLEAN. www.nilfisk.

TOTAL CLEAN first pages 5/15:Layout 1 5/29/15 11:33 AM Page 1. Ιούνιος 2015 ΑΠΟΛΥΤΗ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ TOTAL CLEAN. www.nilfisk. TOTAL CLEAN first pages 5/15:Layout 1 5/29/15 11:33 AM Page 1 ΑΠΟΛΥΤΗ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Ιούνιος 2015 TOTAL CLEAN Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Καθαρισµού www.nilfisk.gr TOTAL CLEAN first pages 5/15:Layout

Διαβάστε περισσότερα

Μία γκάμα ηλεκτρικών εργαλείων που συνεχώς εμπλουτίζεται με κριτήριο την άριστη σχέση ποιότητας και τιμής. Εργαλεία προσιτά σε κάθε επαγγελματία που

Μία γκάμα ηλεκτρικών εργαλείων που συνεχώς εμπλουτίζεται με κριτήριο την άριστη σχέση ποιότητας και τιμής. Εργαλεία προσιτά σε κάθε επαγγελματία που Μία γκάμα ηλεκτρικών εργαλείων που συνεχώς εμπλουτίζεται με κριτήριο την άριστη σχέση ποιότητας και τιμής. Εργαλεία προσιτά σε κάθε επαγγελματία που θέλει με οικονομικό τρόπο να καλύψει τις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Καθαρισµού

Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Καθαρισµού TOTAL CLEAN Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Καθαρισµού Η Nilfisk-Advance, είναι ένας από τους πρωτοπόρους κατασκευαστές στον κόσµο & θεωρείται µία από τις κορυφαίες εταιρίες στον κλάδο του επαγγελµατικού εξοπλισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΑΛΟΣΚΑΜΠΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ÊÙÄÉÊOÓ 631001 631002 631003 ÔÕÐOÓ SK 2 SK 3 SK 4 AΡΙΘΜΟΣ ΣΚΑΛΙΩΝ 2 3

ΣΚΑΛΟΣΚΑΜΠΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ÊÙÄÉÊOÓ 631001 631002 631003 ÔÕÐOÓ SK 2 SK 3 SK 4 AΡΙΘΜΟΣ ΣΚΑΛΙΩΝ 2 3 ΣΚΑΛΟΣΚΑΜΠΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ Σκαλοσκαµπό µε πιστοποίηση ΕΝ131 κατάλληλα για οικιακή και ιδιωτική χρήση. ÊÙÄÉÊOÓ 631001 631002 631003 ÔÕÐOÓ SK 2 SK 3 SK 4 AΡΙΘΜΟΣ ΣΚΑΛΙΩΝ 2 3 4 ΥΨΟΣ ΑΝΩ ΣΚΑΛΙΟΥ (mm) 480 725 965

Διαβάστε περισσότερα

Σκάλες: Παλάγκα: Μηχανισμοί γκαραζόπορτας: Παλετοφόρα:

Σκάλες: Παλάγκα: Μηχανισμοί γκαραζόπορτας: Παλετοφόρα: ~ Σκάλες: Πλήρης σειρά από σκάλες οικιακής - ιδιωτικής χρήσης. Πληρούν το πρότυπο ΕΝ131 και είναι εξαιρετικά συμφέρουσες. Παλάγκα: Επιλέγουμε και σας προτείνουμε μια γκάμα παλάγκων που ανταποκρίνονται

Διαβάστε περισσότερα

"καθαρίζουν. για σασ! σασ!"

καθαρίζουν. για σασ! σασ! "καθαρίζουν για σασ! σασ!" Φεβρουάριος 2014 Πλυστικά µηχανήµατα C 105.6-5 Για µικρές, καθηµερινές εργασίες καθαρισµού Πίεση (bar): 105 Παροχή νερού (l/h): 440 Ισχύς µοτέρ (kw): 1.4 Θερµ/σία παροχής ( 0

Διαβάστε περισσότερα