ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Α ΤΖΩΡΤΖΗ ΑΕΒΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Α ΤΖΩΡΤΖΗ ΑΕΒΕ"

Transcript

1 ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικού ΤΜΗΜΑ: Προµηθειών,. Υ. & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Παχατουρίδου ΤΗΛΕΦΩΝΟ: Θεσσαλονίκη 14/11/2014 Αρ.πρωτ Προς Κάθε ενδιαφερόµενο ΘΕΜΑ: ιευκρινίσεις σχετικά µε τη ιακήρυξη 25/2014 «Προµήθεια Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους για την Εγκατάσταση Επεξεργασίας λυµάτων Θεσσαλονίκης. ΣΧΕΤ.:Επιστολές της Α ΤΖΩΡΤΖΗ ΑΕΒΕ µε ΑΠ ΕΥΑΘ 24708/ & 25756/ Επιστολή της ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ µε ΑΠ ΕΥΑΘ 24743/ Επιστολές της ΑΦΟΙ ΕΜ ΜΑΥΡΑΚΟΥ ΟΕ µε ΑΠ ΕΥΑΘ 25032/ & 25469/ Επιστολή της ERGOTRAK µε ΑΠ ΕΥΑΘ 25894/ Επιστολή της ALPHA GRISSIN SA µε ΑΠ ΕΥΑΘ 25897/ Έχοντας υπόψη το µε αρ. πρωτ / έγγραφο της ιεύθυνσης Εγκαταστάσεων για την παροχή διευκρινήσεων σχετικά µε το διαγωνισµό του θέµατος σας γνωρίζουµε τα εξής: Α ΤΖΩΡΤΖΗ ΑΕΒΕ 1) Εάν ο χώρος εγκατάστασης του ΗΖ είναι υπαίθριος ή στεγασµένος. 2) Την ευχέρεια πρόσβασης γερανού για την εκφόρτωση του Η/Ζ. 3) Εάν η αποσύνδεση και αποµάκρυνση του παλαιού Η/Ζ και του παλαιού πεδίου µεταγωγής θα γίνει µε δική σας µέριµνα και δαπάνη. 4) Εάν θα χρησιµοποιηθούν τα υπάρχοντα καλώδια ισχύος για την ηλεκτρική σύνδεση του Η/Ζ και αν επαρκούν (µήκος / διατοµές βάση της θέσης εγκατάστασης του νέου πεδίου µεταγωγής ). 5) Το ίδιο και για την επάρκεια των καλωδίων εντολών. 6) Εάν υπάρχουν διακόπτης εισόδου ΕΗ και εξόδου καταναλώσεων και πόσα Αµπέρ είναι ο καθένας και αν είναι τριπολικοί ή τετραπολικοί. 7) Εάν µπορεί να χρησιµοποιηθεί η παλαιά δικτύωση της γείωσης του Η/Ζ και που συνδέεται αυτή σε θεµελιακή γείωση. 8) εξαµενή καυσίµου ζητείται καινούργια. Να ερευνηθεί η θέση εγκατάστασης αυτής ώστε να µην υπερβαίνει τα 3 µέτρα από τη θέση του Η/Ζ. 1) Ο χώρος εγκατάστασης του Η/Ζ είναι υπαίθριος αλλά υπάρχει στέγαστρο κάλυψης. 2) Υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης γερανού για την εκφόρτωση του Η/Ζ. 3) Η αποσύνδεση και αποµάκρυνση του παλαιού ΗΖ και του παλαιού πίνακα µεταγωγής θα γίνει µε µέριµνα της ΕΥΑΘ. 1

2 4) Θα χρησιµοποιηθούν τα υπάρχοντα καλώδια ισχύος για την ηλεκτρική σύνδεση του Η/Ζ. Αν υπάρξει κάποια επιπλέον απαίτηση ή διαφοροποίηση σε σχέση µε τα σηµερινά δεδοµένα αυτή θα υλοποιηθεί µε τη µέριµνα της ΕΥΑΘ ΑΕ. 5) Σχετικά µε τα καλώδια εντολών ισχύει το ίδιο µε τη προηγούµενη απάντηση. 6) Όπως αναφέρεται στα επόµενα η σύνδεση του προς προµήθεια Η/Ζ θα υλοποιηθεί αρχικά µε την λογική της σύνδεσης του υφιστάµενου Η/Ζ χωρίς ενεργοποίηση της αυτόµατης µεταγωγής που θα υλοποιηθεί εκ των υστέρων µετά τον εκσυγχρονισµό του διακοπτικού υλικού ΜΤ. 7) Υπάρχει δυνατότητα χρήσης της παλαιάς γείωσης που καταλήγει σε τρίγωνο γείωσης στο παρακείµενο µετασχηµατιστή. 8) Η νέα δεξαµενή καυσίµου µπορεί να είναι σε θέση που δεν θα υπερβαίνει τα τρία µέτρα από το Η/Ζ όπως άλλωστε ισχύει και µε τη παλαιά δεξαµενή καυσίµου. ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ 1) Ο τρόπος πληρωµής της εν λόγω προµήθειας. Λόγω του ύψους της προµήθειας ( , πλέον ΦΠΑ), παρακαλούµε να εξεταστεί το ενδεχόµενο να δοθεί προκαταβολή της τάξης του 15-20% µε την ανάθεση της προµήθειας. 2) Το ακριβές ποσό των εξόδων δηµοσίευσης της περίληψης της ιακήρυξης το οποίο βαραίνει τον ανάδοχο. 1. Για την πληρωµή του συµβατικού τιµήµατος εφαρµόζεται το άρθρο 18 της διακήρυξης και δεν προβλέπεται προκαταβολή µε την ανάθεση της προµήθειας. 2. Τα έξοδα δηµοσίευσης του διαγωνισµού ανέρχονται στα 800,00 πλέον ΦΠΑ. ΑΦΟΙ ΕΜ ΜΑΥΡΑΚΟΥ ΟΕ 1) Στη σελίδα 13 παρ ζητάτε η δεξαµενή καυσίµου να είναι ενσωµατωµένη στο πλαίσιο του Η/Ζ. Στη σελίδα 17 παρ. 8.5 αναφέρεται ότι το Η/Ζ θα φέρει ανεξάρτητη δεξαµενή. Παρακαλώ διευκρινίστε το θέµα της δεξαµενής εάν θα είναι ενσωµατωµένη στο πλαίσιο ή ανεξάρτητη. 2) Στη σελίδα 21 παρ β) αναφέρετε ότι θέλετε αντίγραφο θεωρηµένο της δήλωσης πιστότητας CE του κατασκευαστή για παρόµοια Η/Ζ. Τι εννοείτε θεωρηµένο αντίγραφο, και τι παρόµοιο. Οι δηλώσεις συµµόρφωσης CE είναι µοναδικές και συνοδεύουν το κάθε µηχάνηµα ξεχωριστά. Αντίγραφα CE άλλων µηχανηµάτων µπορούµε να έχουµε είτε µε αριθµό σειράς άλλου µηχανήµατος είτε χωρίς συµπληρωµένο αριθµό σειράς. Επίσης διευκρινίστε τι εννοείτε παρόµοιο. Επίσης στην ίδια σελίδα στην παρ ζητάτε από τον προµηθευτή να υποβάλει στην προσφορά, υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής του Η/Ζ και να βεβαιώνεται ότι το Η/Ζ θα συνοδεύετε κατά την παράδοσή του µε την παραπάνω πρωτότυπη δήλωση του κατασκευαστή υπόδειγµα της οποίας θα υποβληθεί µε την προσφορά. Τι 2

3 εννοείτε µε την προηγούµενη πρωτότυπη δήλωση του κατασκευαστή? Θέλετε εκτός από αντίγραφο του CE mark στο οποίο δηλώνετε η εταιρεία κατασκευής, και ξεχωριστό αντίγραφο δήλωσης που να αναφέρει ότι το Η/Ζ που θα προµηθεύσει η κατασκευάστρια σε περίπτωση επιτυχούς έκβασης του διαγωνισµού θα είναι δικής της κατασκευής? Παρακαλώ διευκρινίστε. 3) Στην σελίδα 21 παρ. 12.9, τι εννοείτε όταν ζητάτε υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 14. 4) Στη σελίδα 14 παρ. 6.1 που αφορά τον κινητήρα, τι εννοείτε να είναι κατασκευασµένος από γνωστό εργοστάσιο. Παρακαλώ διευκρινίστε ή δώστε παράδειγµα. 5) Στη σελίδα 15 παρ. 7 που αφορά την γεννήτρια, τι εννοείτε να είναι κατασκευασµένη από ευφήµως γνωστό εργοστάσιο. Παρακαλώ διευκρινίστε ή δώστε παράδειγµα. 1) Η δεξαµενή καυσίµου µπορεί να είναι είτε ενσωµατωµένη στο πλαίσιο του Η/Ζ είτε ανεξάρτητη. 2) Είναι προφανές ότι δηλώσεις συµµόρφωσης CE είναι µοναδικές και συνοδεύουν το κάθε µηχάνηµα ξεχωριστά κατά την παράδοσή του. Απαίτηση της διακήρυξης είναι,, κατά την φάση του διαγωνισµού, να υποβληθεί υπόδειγµα της δήλωσης που θα προσκοµιστεί κατά την παράδοση (είτε αντίγραφα CE µε αριθµό σειράς άλλου µηχανήµατος παρόµοιας µε το ζητούµενο ισχύος είτε χωρίς συµπληρωµένο αριθµό σειράς). Επιπλέον θα υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής του Η/Ζ και να βεβαιώνεται ότι το Η/Ζ θα συνοδεύετε κατά την παράδοσή του µε την παραπάνω πρωτότυπη δήλωση του κατασκευαστή. 3) Αναφέρεται στις υπεύθυνες δηλώσεις του Άρθρου 11.4 (εκ παραδροµής αναφέρεται 14) που πρέπει να κατατεθούν µε τα υπόλοιπα στοιχεία της προσφοράς µε ποινή απόρριψης. 4) Ο κινητήρας πρέπει να είναι κατασκευής γνωστού εύφηµου οίκου 5) Η γεννήτρια πρέπει να είναι κατασκευής γνωστού εύφηµου οίκου. ΑΦΟΙ ΕΜ ΜΑΥΡΑΚΟΥ ΟΕ Σε συνέχεια του που έστειλα χθες στις 3/09/14 και αφορούσε κάποιες διευκρινήσεις που αφορούν την διακήρυξη Νο25/2014 για την προµήθεια Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους για την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ), θα ήθελα και επιπρόσθετα και κάποιες διευκρινήσεις για τα παρακάτω. Στη σελίδα 21 των τεχνικών προδιαγραφών και συγκεκριµένα στις παραγράφους12.2 και 12.3 ζητάτε τα σχέδια των πινάκων της µεταγωγής και του πίνακα ελέγχου του Η/Ζ καθώς και των συνδέσεων ανάµεσά τους. Οι κατασκευάστριες εταιρείες των Η/Ζ καθώς και των πινάκων στέλνουν τα παραπάνω σχέδια µαζί µε τα προϊόντα σε περίπτωση προµήθειάς τους και οι περισσότερες αρνούνται να τα δώσουν ποιο πριν διότι τα θεωρούν πνευµατική τους ιδιοκτησία. Από την στιγµή που περιγράφετε συγκεκριµένα ο τρόπος λειτουργείας του Η/Ζ και του πίνακα µεταγωγής µέσα στις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης, δεν έχει νόηµα να ζητάτε και σχέδια των πινάκων διότι εάν το προϊόν που θα παραδώσει ο µειοδότης δεν λειτουργεί σύµφωνα µε τις προδιαγραφές δεν θα πληρωθεί κιόλας. Πιστεύω ότι θα διευκόλυνε τους µετέχοντες στον διαγωνισµό εάν δεν ήταν προαπαιτούµενο η υποβολή των ηλεκτρολογικών σχεδίων στη φάση της αξιολόγησης αλλά µόνο στην παράδοση των υλικών. Επίσης και το CE συνοδεύει πάντα το συγκεκριµένο µηχάνηµα για το οποίο εκδόθηκε. εν υπάρχει νόηµα να ζητείτε CE για ένα µηχάνηµα το οποίο δεν έχει κατασκευαστή καν. 3

4 Τα λεπτοµερή κατασκευαστικά σχέδια θα υποβληθούν κατά την παράδοση του Η/Ζ. Κατά την φάση υποβολής προσφορών είναι επαρκή µονογραµµικά σχέδια όπου φαίνεται η λογική λειτουργίας και όχι κατ ανάγκη οι κατασκευαστικές λεπτοµέρειες ΑΦΟΙ ΕΜ ΜΑΥΡΑΚΟΥ ΟΕ Θα ήθελα µία διευκρίνιση που αφορά την παράγραφο 12.7 γ). Σε αυτήν ζητάτε αντίγραφο της δήλωσης κατά ISO 9001 του εργοστασίου κατασκευής και του προµηθευτή όπου θα προκύπτει ότι ο κατασκευαστής και προµηθευτής του Η/Ζ είναι πιστοποιηµένοι κατά ISO Η πιστοποίηση ISO 9001 δηλώνει ότι κάποιος είναι πιστοποιηµένος κατά ISO 9001 και όχι κατά ISO Παρακαλώ διευκρινίστε τι ποιστοποίηση θέλετε. Όσον αφορά το προηγούµενο . Εάν εν τέλη απαιτείται έπειτα από τις διευκρινήσεις ο προµηθευτής ή ο κατασκευαστής να έχουν πιστοποίηση ISO εκτός από την ISO 9001, θα ήθελα επίσης την εξής διευκρίνιση : Εάν ο προµηθευτής ή ο κατασκευαστής είναι στην διαδικασία να πιστοποιηθεί για το ISO πράγµα το οποίο θα το αποδεικνύει µε έγγραφο(που να δηλώνετε ότι είναι στη διαδικασία της έκδοσης) θα µπορεί να λάβει µέρος στο διαγωνισµό? Απαιτείται η υποβολή των αντιγράφων τόσο του ISO 9001 (προµηθευτή και κατασκευαστή) όσο και του ISO 14001(του κατασκευαστή). Η βεβαίωση για την διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού ISO δεν τεκµηριώνει την τήρηση, εκ µέρους του κατασκευαστή, συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης Α ΤΖΩΡΤΖΗ ΑΕΒΕ Όπως σας είχαµε ενηµερώσει οι τεχνικοί µας επισκέφθηκαν τον χώρο εγκατάστασης του Η/Ζ στις Με την ως άνω επίσκεψη πλέον των ερωτηµάτων που αναφέρουµε στο σχετικό µας fax από προέκυψαν και τα παρακάτω: Στις τεχνικές σας προδιαγραφές δεν αναφέρεται ότι το Η/Ζ θα τροφοδοτεί την εγκατάσταση µέσω ενός µετασχηµατιστή ανύψωσης (που προφορικά µας ανεφέρθη ότι είναι 1600 kva). Στην παραπάνω περίπτωση δεν µπορεί να τοποθετηθεί ένα πεδίο µεταγωγής χαµηλής τάσης όπως περιγράφεται στις προδιαγραφές σας. Για να εξετάσουµε τη δυνατότητα αυτόµατης µεταγωγής θα πρέπει αρχικά να µας ενηµερώσετε εάν ο υπάρχων γενικός διακόπτης µέσης τάσης είναι αυτόµατος, εάν διαθέτει κλέµες για επαφές ON OFF και ποια είναι η ισχύς του. ιακόπτης γεννήτριας Καλώδια ισχύος Επισυνάπτουµε φωτογραφίες Νο: 1,2 & 3. Η υπάρχουσα σύνδεση και τα καλώδια όπως φαίνονται από τις φωτογραφίες έχουν διαδροµή από γεννήτρια του Η/Ζ σε διακόπτη εντός του ποµακρυσµένου πίνακα του Η/Ζ και από διακόπτη κατ ευθείαν στον µετασχηµατιστή χωρίς επιπλέον διακόπτη (απόσταση περίπου 5 µέτρα) Ο ως άνω αναφερόµενος διακόπτης και η σύνδεση του δεν µπόρεσαν να ελεγχθούν λόγω έλλειψης κλειδιών. Θα ήταν χρήσιµο αν µας ενηµερώνατε τόσο για τη λειτουργία του διακόπτη (αν είναι ο διακόπτης προστασίας της υπάρχουσας γεννήτριας) και αν µπορούσατε να µας διαβιβάσετε τα σχέδια σύνδεσης αυτού. 4

5 Επισυνάπτουµε φωτογραφία Νο: 4 στην οποία φαίνεται ένα πεδίο µε διακόπτες αναχωρήσεων. Ενηµερώσατε µας αν θα παραµείνει το παραπάνω πεδίο και αν τροφοδοτείται κατ ευθείαν από το Η/Ζ µέσω του διακόπτου της γεννήτριας. Τα καλώδια ισχύος κατά πάσα πιθανότητα θα απαιτηθεί να αντικατασταθούν, εκτός αν υπάρχει δυνατότητα αλλαγής θέσης εγκατάστασης του Η/Ζ οπότε σε αυτήν την περίπτωση θα ενισχυθούν. Συνήθως σε ένα καινούργιο Η/Ζ (σοβαρών κατασκευαστών) ο πίνακας του Η/Ζ και ο διακόπτης προστασίας της γεννήτριας (circuit breaker) είναι τοποθετηµένα για λόγους ασφαλείας εντός του ηχοµονωτικού καλύµµατος. Όπως διευκρινίστηκε κατά τις επί τόπου επισκέψεις των ενδιαφεροµένων η σύνδεση του προς προµήθεια Η/Ζ θα υλοποιηθεί αρχικά µε την λογική της σύνδεσης του υφιστάµενου Η/Ζ χωρίς ενεργοποίηση της αυτόµατης µεταγωγής η οποία θα υλοποιηθεί εκ των υστέρων µε µέριµνα της ΕΥΑΘ. Τυχόν πρόσθετος εξοπλισµός που θα απαιτηθεί, πέραν των προβλεποµένων στην διακήρυξη, θα βαρύνει την ΕΥΑΘ. ERGOTRAK Αναφερόµενοι στον παραπάνω διαγωνισµό και προτιθέµενοι να συµµετάσχουµε σε αυτόν, παρακαλούµε όπως διευκρινήσετε τα ακόλουθα σηµεία της διακήρυξης: Α. Αρθρο 22, Εδάφιο 12, παράγραφος 12.7.γ. (σελ. 21) Στο παραπάνω σηµείο της διακήρυξης ζητείται να κατατεθεί µε την προσφορά «Αντίγραφο πιστοποίησης κατά ISO9001 του εργοστασίου κατασκευής και του προµηθευτή όπου θα προκύπτει ότι προµηθευτής και ο κατασκευαστής του Η/Ζ είναι πιστοποιηµένοι κατά ISO14001 για τήρηση συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης στην κατασκευή, εµπορία, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη ηλεκτροπαραγωγών ζευγών.» Παρακαλούµε να διευκρινίσετε αν ζητείται η κατάθεση πιστοποιητικού ISO14001 του εργοστασίου κατασκευής του Η/Ζ αλλά και επιπλέον, στην περίπτωση που ο προσφέρωνπροµηθευτής προς της ΕΥΑΘ του Η/Ζ είναι ο αντιπρόσωποςδιανοµέας του εργοστασίου κατασκευής, αν απαιτείται να διαθέτει και αυτός πιστοποίηση ISO Θα θέλαµε να σηµειώσουµε αφ ενός ότι δεν θεωρούµε σκόπιµη την απαίτηση ISO14001 για τον αντιπρόσωπο καθώς δεν πρόκειται για εργοστάσιο κατασκευής (όταν µάλιστα το εργοστάσιο κατασκευής είναι ήδη πιστοποιηµένο µε ISO14001) και αφ ετέρου να σηµειώσουµε ότι µια τέτοια απαίτηση αναµένεται να περιορίσει στο ελάχιστο τον αριθµό των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό, αποκλείοντας τις εµπορικές εταιρίες αντιπροσώπους/ διανοµείς εργοστασίων κατασκευής από τη συµµετοχή τους στον διαγωνισµό.θα θέλαµε σχετικά να σηµειώσουµε ότι η πιστοποίηση κατά ISO9001 τεκµηριώνει την τήρηση συστήµατος ιαχείρισης Ποιότητας κατά ISO9001. Η 5

6 τήρηση συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης δεν τεκµαίρεται ούτε προκύπτει από την πιστοποίηση ISO9001 αλλά από διαφορετικό και ανεξάρτητο πιστοποιητικό ISO14001 Β. Αρθρο 11, «ΓΛΩΣΣΑ» (σελ. 7) Παρακαλούµε να διευκρινίσετε αν στα έγγραφα και λοιπά στοιχεία που αναφέρεται στην διακήρυξη ότι πρέπει να είναι στην Ελληνική γλώσσα, περιλαµβάνονται και τα τεχνικά φυλλάδια (προσπέκτους, data sheets) του εργοστασίου) ή µπορεί αυτά να κατατεθούν στην Αγγλική γλώσσα. Γ. Αρχική παράγραφος διακήρυξης Παρακαλούµε να διευκρινιστεί αν γίνονται δεκτές οικονοµικές προσφορές µε υπέρβαση του προϋπολογισµού της διακήρυξης ( ΦΠΑ) ή τυχόν υπέρβαση του προϋπολογισµού αποτελεί λόγο αποκλεισµού από τη διαδικασία του διαγωνισµού.. Τέλος για να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος προετοιµασίας της προσφοράς παρακαλούµε όπως δοθεί παράταση της ηµεροµηνίας κατάθεσης των προσφορών και διενέργειας του διαγωνισµού κατά 15 ηµέρες. Α. Όπως προαναφέρθηκε απαιτείται η υποβολή των αντιγράφων τόσο του ISO 900 (προµηθευτή και κατασκευαστή) όσο και του ISO 14001(του κατασκευαστή). Β. Τα τεχνικά φυλλάδια του εργοστασίου µπορούν να κατατεθούν στην Αγγλική γλώσσα. Γ. εν γίνονται δεκτές οικονοµικές προσφορές που υπερβαίνουν τον προϋπολογισµό.. εν είναι δυνατό να αλλάξει η ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού ALPHA GRISSIN SA 1. Στο Άρθρο 18 της προκήρυξης του έργου, το οποίο αφορά στο τρόπο πληρωµής δεν αναγράφεται µε σαφήνεια ο χρόνος εξόφλησης των τιµολογίων πάρα µόνο τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκοµιστούν για να συµβεί αυτό. Εάν η εξόφληση πραγµατοποιηθεί µε την έκδοση του πρωτοκόλλου παραλαβής θα πρέπει να αποσαφηνιστεί η χρονική περίοδος που θα χρειαστεί για την έκδοση αυτού. 2. Εκτός από τον Φ.Π.Α και τη κράτηση 0,1% σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4013/2011 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2, εδ. β του άρθρου 238 του ν. 4072/2012 γνωστοποιήστε µας εάν υπάρχουν επιπλέον κρατήσεις που βαρύνουν τον Ανάδοχο. 3. Στο Άρθρο 18 της προκήρυξης του έργου, αναφέρεται ότι τα έξοδα δηµοσίευσης της περίληψης της ιακήρυξης βαρύνουν τον Ανάδοχο. Παρακαλούµε πολύ όπως γνωστοποιηθεί το συγκεκριµένο κόστος. 4. Στο Άρθρο 11 της προκήρυξης του έργου, αναφέρεται ότι όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία που θα περιέλθουν στην Εταιρία θα είναι συντεταγµένα στην Ελληνική γλώσσα. Παρακαλούµε πολύ όπως διευκρινιστεί εάν αυτό αφορά και στα Φυλλάδια της Τεχνικής Προσφοράς (Τεχνικά Φυλλάδια του προσφερόµενου εξοπλισµού, Πιστοποιητικά ISO των κατασκευαστικών οίκων και Πιστοποιητικά CE του 6

7 προσφερόµενου εξοπλισµού). 5. Στη παράγραφο 8.5 των τεχνικών προδιαγραφών του έργου ζητείται το προσφερόµενο Η/Ζ να φέρει ανεξάρτητη δεξαµενή καυσίµου. Παρακαλούµε πολύ όπως διευκρινιστεί εάν η λύση της ενσωµατωµένης δεξαµενής είναι αποδέκτη. Επιπλέον όπως διευκρινιστεί η χωρητικότητα της δεξαµενής καυσίµου σε περίπτωση εξωτερικής. 6. Στη παράγραφο των τεχνικών προδιαγραφών του έργου ζητείται ένας (1) τετραπολικός διακόπτης διπλής ενέργειας το οποίο παραπεµπει σε ένα (1) αυτόµατο τετραποπολικό µεταγωγικός διακόπτης (Automatic Changeover Switch) ενώ στη παράγραφο ζητούνται δυο διακόπτες µε ηλεκτρική και µηχανική µανδάλωση. Παρακαλούµε πολύ όπως διευκρινιστεί εάν είναι αποδεκτά και οι δυο λυσεις. 7. Στη παράγραφο 3 των τεχνικών προδιαγραφών του έργου γίνεται αναφορά για την εγκατάσταση του προσφερόµενου Η/Ζ χωρίς όµως να περιγράφονται εκτενεστέρα οι απαιτούµενες υποχρεώσεις του υποψήφιου Αναδόχου. Παρακαλώ να διευκρινιστεί η πραγµατοποίηση των παρακάτω αποτελεί υποχρέωση της Ε.Υ.Α.Θ ή του υποψήφιου Αναδόχου: Αποσύνδεση και απεγκατάσταση του υφιστάµενου Η/Ζ. Αποµάκρυνση του υφιστάµενου Η/Ζ από τη θέση εγκατάστασης. Σε περίπτωση που αποτελεί υποχρέωση του υποψήφιου Αναδόχου θα πρέπει να διευκρινιστεί και ο τελικός χώρος εναπόθεσης του. Αποσύνδεση και απεγκατάσταση του υφιστάµενου πίνακα µεταγωγής Αποµάκρυνση του υφιστάµενου πίνακα µεταγωγής. Σε περίπτωση που αποτελεί υποχρέωση του υποψήφιου Αναδόχου θα πρέπει να διευκρινιστεί και ο τελικός χώρος εναπόθεσης του. 8. Συµπληρωµατικά για τις εργασίες εγκατάστασης θα πρέπει να αποσαφηνιστούν και τα παρακάτω: Ο νέος Πίνακας Μεταγωγής θα τοποθετηθεί στη ίδια θέση µε το παλιό πίνακα; Θα χρησιµοποιηθούν οι υφιστάµενες καλωδιώσεις από το Η/Ζ έως το Πίνακα Μεταγωγής παρόλο που είναι µικρότερης διατοµής από την απαιτούµενη για τη πλήρη ισχύ του νέου Η/Ζ; Αυτή τη στιγµή το Η/Ζ τροφοδοτεί απευθείας το φορτίο χωρίς να υπάρχουν καλωδιώσεις από τα Γ.Π.Χ.Τ (παροχή ΕΗ), Στη νέα εγκατάσταση τις καλωδιώσεις στην είσοδο από του πίνακα µεταγωγής ποιος έχει υποχρέωση να τις προµηθεύσει και εγκαταστήσει; Θα χρησιµοποιηθούν οι υφιστάµενες καλωδιώσεις από το Πίνακα Μεταγωγής έως τον υφιστάµενο Πίνακα Καταναλώσεων; Το νέο Η/Ζ είναι µε ηχοµονωτικό κάλυµµα. Θα τοποθετηθεί κάτω από το υφιστάµενο στέγαστρο; 1 Η εξόφληση του τιµολογίου θα γίνει από 45 έως 60 ηµέρες από την παραλαβή του (από το Τµήµα Προµηθειών) 3. Πέραν των αναγραφόµενων κρατήσεων, δεν θα υπάρχει άλλη επιβάρυνση. 4. Τα έξοδα δηµοσίευσης του διαγωνισµού ανέρχονται σε 800,00 πλέον ΦΠΑ 5. Όπως προαναφέρθηκε τα τεχνικά φυλλάδια του εργοστασίου 7

8 µπορούν να κατατεθούν στην Αγγλική γλώσσα. 6. Όπως προαναφέρθηκε η δεξαµενή καυσίµου µπορεί να είναι είτε ενσωµατωµένη στο πλαίσιο του Η/Ζ είτε ανεξάρτητη σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Η χωρητικότητά της θα εξασφαλίζει αυτονοµία λειτουργίας τουλάχιστον οκτώ (8) ωρών σε πλήρες φορτίο. 7. Είναι αποδεκτές και οι δύο (2) λύσεις 8. Η αποσύνδεση και αποµάκρυνση του εξοπλισµού που θα αντικατασταθεί θα γίνει µε µέριµνα της ΕΥΑΘ. 9. Όπως διευκρινίστηκε κατά τις επί τόπου επισκέψεις των ενδιαφεροµένων η σύνδεση του προς προµήθεια Η/Ζ θα υλοποιηθεί αρχικά µε την λογική της σύνδεσης του υφιστάµενου Η/Ζ χωρίς ενεργοποίηση της αυτόµατης µεταγωγής η οποία θα υλοποιηθεί εκ των υστέρων µε µέριµνα της ΕΥΑΘ. Τυχόν πρόσθετος εξοπλισµός που θα απαιτηθεί, πέραν των προβλεποµένων στην διακήρυξη, θα βαρύνει την ΕΥΑΘ. Η προϊσταµένη του Τµήµατος Προµηθειών,.Υ. & Αποθηκών Ελένη Παχατουρίδου 8

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 1/2014

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 1/2014 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 1/2014 για τη Λειτουργία και Συντήρηση της Μονάδας Θερµικής

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 23/2014

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 23/2014 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 23/2014 για τη Λειτουργία και Συντήρηση της Μονάδας

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 18/2014

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 18/2014 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 18/2014 για την προµήθεια, εγκατάσταση και διασύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Που έχει και θέση συγγραφής υποχρεώσεων για

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 2 /2013 Που έχει και θέση συγγραφής υποχρεώσεων για

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική Παρουσίαση ιαβούλευσης

Αναλυτική Παρουσίαση ιαβούλευσης Κεντρική Υπηρεσία ιεύθυνση Περιουσίας Αναλυτική Παρουσίαση ιαβούλευσης Τίτλος Έργου Προϋπολογισµός Υπηρεσίας Συντήρηση λειτουργία Η/ εγκαταστάσεων και συντήρηση κτιρίων και περιβάλλοντος χώρου των Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ, Κ.Λ.Π. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε. MYTIΛΗΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 60.

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ, Κ.Λ.Π. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε. MYTIΛΗΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 60. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 198 /2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ, Κ.Λ.Π. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 14 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΥΠOΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σελίδα 1 από 14 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΥΠOΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Σελίδα 1 από 14 1. ΥΠOΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1 Στον παρόντα διαγωνισµό µπορούν να λάβουν µέρος φυσικά ή νοµικά πρόσωπα οποιασδήποτε µορφής, εκτός από εξωχώριες εταιρείες. 1.2 Οι προσφέροντες θα πρέπει να υποβάλουν

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 10/2013

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 10/2013 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 10/2013 για τη Λειτουργία και Συντήρηση της Μονάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 3586 23/06/2011 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΕΚΠΟΤΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ Προϋπολογισµός : 60.000,00 Φ.Π.Α.: 11.219,51 απάνη: 48.780,49 Πίστωση: 60.000,00 (Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Στον παρόντα διαγωνισµό µπορούν να λάβουν µέρος φυσικά ή νοµικά πρόσωπα οποιασδήποτε µορφής, εκτός από εξωχώριες εταιρείες.

1.1 Στον παρόντα διαγωνισµό µπορούν να λάβουν µέρος φυσικά ή νοµικά πρόσωπα οποιασδήποτε µορφής, εκτός από εξωχώριες εταιρείες. Σελίδα 1 από 20 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1 Στον παρόντα διαγωνισµό µπορούν να λάβουν µέρος φυσικά ή νοµικά πρόσωπα οποιασδήποτε µορφής, εκτός από εξωχώριες εταιρείες. 1.2 Οι προσφέροντες θα πρέπει να υποβάλουν

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού Προµήθειας για το έργο:

ιακήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού Προµήθειας για το έργο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµεροµ. : 11/12/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ Αρ. Πρωτ.: 20412 ήµος ΤΕΜΠΩΝ /νση: ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡ/ΚΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ Α.Μ.:98/2014 ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:101.000,00 με ΦΠΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15477 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

19. 100,00 εκαεννέα Χιλιάδες Εκατό Ευρώ (Συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.) Πρόχειρος ιαγωνισµός για Προµήθεια Εξοπλισµού

19. 100,00 εκαεννέα Χιλιάδες Εκατό Ευρώ (Συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.) Πρόχειρος ιαγωνισµός για Προµήθεια Εξοπλισµού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. /νση: Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 55 Πληροφορίες: κ. Χ. Αλεξανδράκης Τηλέφωνο: 210 5294855 Fax: 210 5294873 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 26.01.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η Υ. ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 26.01.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η Υ. ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 26.01.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η Υ. ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 598 / 2015 Πρόχειρου ηµόσιου διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή για την

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 2/2014

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 2/2014 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 2/2014 για την προµήθεια οχήµατος τηλεπισκόπησης αγωγών

Διαβάστε περισσότερα

-1- Α4.5 Β4.2. Α/Α Eρώτημα Παραπομπή Απάντηση

-1- Α4.5 Β4.2. Α/Α Eρώτημα Παραπομπή Απάντηση ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ» Πέραν των απαντήσεων της Αναθέτουσας Αρχής

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002839790 2015-06-11

15PROC002839790 2015-06-11 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, 9-6-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 34678 ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµαρχος Αγρινίου Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: Τις διατάξεις του Ν.3463/2006«ηµοτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λαγουμιτζή 40 Νέος Κόσμος 117 45 Αθήνα info@idika.gr www.idika.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Αθήνα, 27/2/2015 Πληροφορίες: Χ. Κολοβού Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 3164

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 3164 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 3164 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ OTS» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΜΕ ΦΠΑ): 44.649,00 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ), έχοντας υπόψη: που αφορά στην έγκριση αγοράς και εγκατάστασης είκοσι (20) κλιματιστικών μηχανημάτων.

Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ), έχοντας υπόψη: που αφορά στην έγκριση αγοράς και εγκατάστασης είκοσι (20) κλιματιστικών μηχανημάτων. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΚΟΣΙ (20) ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΏΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΕΝΝΕΑ (9) ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ρέ θυµνο 30-1-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 17-4-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2325 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Υ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ανοιχτού ηµόσιου Επαναληπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο17/2015 Που έχει και θέση συγγραφής υποχρεώσεων για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 13 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 13 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 13 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος Περίληψη Αριθ. Απόφ. 96/2015 Έγκριση τευχών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΞΗΣ 2/2011 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΠΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ»

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΞΗΣ 2/2011 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΠΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ» ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΞΗΣ 2/2011 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΠΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ -ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ 1 Ερώτηση 1. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Διευκρίνηση 1 ΔΙΕΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Τ.Κ. Πόλη: 11527 Αθήνα Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail: prom@hippocratio.

Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Τ.Κ. Πόλη: 11527 Αθήνα Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail: prom@hippocratio. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Τ.Κ. Πόλη: 11527 Αθήνα Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.827.126,49 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)

ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.827.126,49 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΥΡΓΟΥ, ΧΑΡΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.827.126,49 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)

ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.827.126,49 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΥΡΓΟΥ, ΧΑΡΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, 31-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 17861 ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµαρχος Αγρινίου Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: Τις διατάξεις του Ν.3463/2006«ηµοτικός

Διαβάστε περισσότερα