Δ Ε Υ Α Ρ. 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ ΔOY ΡΟΔΟΥ. ΤΗΛ: FAX:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ Ε Υ Α Ρ. 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ. ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: dls.deyar@gmail."

Transcript

1 Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: FAX: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΝΥ- ΨΩΣΗΣ ΕΕΛ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 110 /2015 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΤΕΥΧΟΣ 4 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Γενικοί όροι 1. Οι τιμές των άρθρων περιλαμβάνουν την προμήθεια, μεταφορά εγκατάσταση και παράδοση, των υλικών της προμήθειας στον χώρο όπου βρίσκεται η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δ.Κ. Γενναδίου, ενώ δεν περιλαμβάνουν το ΦΠΑ. 2. H ανά άρθρο περιγραφή που ακολουθεί, είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Το ακριβές αντικείμενο στο οποίο αναφέρεται κάθε άρθρο του τιμολογίου, περιγράφεται σαφώς στο τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών των τευχών Δημοπράτησης και στα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς του προμηθευτή. 3. Με τα ακόλουθα άρθρα του τιμολογίου, καλύπτονται πλήρως όλες οι δαπάνες για την εκτέλεση του συνόλου των προμηθειών που προδιαγράφονται στα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού και στην προσφορά του προμηθευτή, συμπεριλαμβανομένου και του επιχειρηματικού του κέρδους.

2 Τιμές κατ άρθρο Για την προμήθεια του ανωτέρου εξοπλισμού για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΡ, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Για τα μηχανήματα, οι τιμές εννοούνται για παράδοση στον χώρο της ΕΕΛ Γενναδίου συναρμολογημένα και έτοιμα προς χρήση. Οι αναφερόμενες τιμές είναι άνευ ΦΠΑ Άρθρο 1 : Εσχαροκάδος, ανοξείδωτος, για αγωγό DΝ300 mm, με διάκενα 30mm Κωδ. Αναθεώρησης : ΗΛΜ 34 50,00% ΗΛΜ 83 50,00% Εσχαροκάδος, ανοξείδωτος, για αγωγό DΝ300mm, με διάκενα 30mm, κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304, πλήρης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται oι οδηγοί ανέλκυσης από ανοξείδωτο χάλυβα, το συρματόσχοινο ή η αλυσίδα ανέλκυσης από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304, μικροϋλικά εγκατάστασης, μεταφορά στον τόπο του έργου και πλήρης εγκατάσταση. Μ.Μ. Τεμάχιο ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ (Αριθμητικώς): 1500,00 Άρθρο 2 : Καλύμματα φρεατίων από συνθετικά υλικά, ορθογωνικά, στεγανά. Κωδ. Αναθεώρησης : ΥΔΡ ,00% Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του καλύμματος του φρεατίου και του πλαισίου έδρασης αυτού, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του καλύμματος με χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα. Καλύμματα φρεατίων από συνθετικά υλικά (composite materials), άμεσης έγχυσης (μονολιθικής δομής), χωρίς προσθήκη αδρανών στο μίγμα χύτευσης, της προβλεπόμενης από την μελέτη φέρουσας ικανότητας κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 124, με το πλαίσιο έδρασής τους, εφοδιασμένα με παρέμβυσμα στεγάνωσης/απόσβεσης θορύβου από EPDM ή ανάλογο υλικό μεταξύ καλύμματος και πλαισίου έδρασης και μηχανισμό κλειδώματος από ανοξείδωτο χάλυβα, πλήρως τοποθετημένα και ευθυγραμμισμένα. Καλύμματα φρεατίων από συνθετικά υλικά, όλων των κατηγοριών φέρουσας ικανότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, με σήμανση CE, επιμετρούμενα κατά επιφάνεια. ΤΕΥΧΟΣ : ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 4-2

3 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ (Αριθμητικώς): 320,00 Άρθρο 3 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΕΜΟΣΚΑΛΑΣ ΤΥΠΟΥ ASCO (ΚΑΤΆ DIN 24532) ΜΕ ΚΛΩΒΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΥΨΟΥΣ 5,10M Προμήθεια και τοποθέτηση ανεμόσκαλας τύπου ASCO (κατά DIN 24532) με κλωβό ασφαλείας, ύ- ψους 5,10 m, αποτελούμενη από δύο παράλληλους βαθμιδοφόρους σωλήνες και σκαλοπάτια καθώς και προστατευτικό κάλυμμα από σιδηροσωλήνες, κατασκευαζόμενη σύμφωνα με την μελέτη και τις οδηγίες της επίβλεψης. Πλήρης περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης καί λειτουργίας, υλικά καί μικροϋλικά καθώς και ικριώματα επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη και τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες. Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Χίλια Διακόσια (Αριθμητικώς): 1.200,00 Άρθρο 4 : Μετρητής στάθμης τύπου υπερήχων Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ ,00% Μετρητής στάθμης τύπου υπερήχων με αναλογική μέτρηση 4-20 ma κατάλληλου ύψους μέτρησης. Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, εγκατάσταση, προγραμματισμός, τυχόν μικροϋλικά, ρύθμιση και θέση σε πλήρης και κανονική λειτουργία του οργάνου. Επίσης συμπεριλαμβάνονται ο μεταδότης, τα ανοξείδωτα στηρίγματα του οργάνου και των αγωγών καλωδίων και οι αγωγοί διέλευσης καλωδίων. Σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές. Τιμή ανά Τεμάχιο ( 1 Τεμ. ) ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Χίλια διακόσια πενήντα (Αριθμητικώς): 1.250,00 Άρθρο 5 : Υδραργυρικός διακόπτης στάθμης τύπου πλωτήρα (φλοτέρ) ΤΕΥΧΟΣ : ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 4-3

4 Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ ,00% Υδραργυρικός διακόπτης στάθμης τύπου πλωτήρα (φλοτέρ), σύμφωνα με τις Τ.Π. και την μελέτη, πλήρως τοποθετημένος συμπεριλαμβανομένων μικρουλικών, πάσης φύσεως εργασίας, εγκατάστασης, στήριξης, δοκιμών κλπ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι αγωγοί όδευσης των καλωδιώσεων για τους διακόπτες στάθμης, τα ανοξείδωτα στηρίγματα για την στήριξη αυτών και όσα πλαστικά κουτιά διακλάδωσης απαιτηθούν. Τιμή ανά Τεμάχιο ( 1 Τεμ. ) ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν πενήντα (Αριθμητικώς): 150,00 Άρθρο 6 : Σωλήνες Αναρρόφησης Πλαστικός σωλήνας αναρρόφησης από upvc Φ110 ονοματικής πίεσης 10 bar. Τιμή ανά Μέτρο ( 1 m ) ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δέκα (Αριθμητικώς): 10,00 Άρθρο 7 : Σύστημα ανέλκυσης εσχαρισμάτων Σύστημα ανέλκυσης εσχαρισμάτων αποτελούμενο από χειροκίνητο παλάγγο ικανότητας ανέλκυσης 500 κιλών με την σιδηροκατασκευή εγκατάστασης του. ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εξακόσια είκοσι πέντε (Αριθμητικώς): 625,00 Άρθρο 8 : Αντλητικό Συγκρότημα αυτόματης αναρρόφησης λυμάτων Προμήθεια εγκατάσταση αντλητικού συγκροτήματος βαρέων λυμάτων που περιλαμβάνει οριζόντια φυγοκεντρική αντλία επιφανείας αυτόματης αναρρόφησης συζευγμένη με τον ηλεκτροκινητήρα της. Η αντλία και ο ηλεκτροκινητήρας εδράζονται σε ενιαία μεταλλική βάση στήριξης. Παροχή αντλίας, μανομετρικό και ισχύς κινητήρα σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Επτά χιλιάδες διακόσια (Αριθμητικώς): 7.200,00 ΤΕΥΧΟΣ : ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 4-4

5 Άρθρο 9 : Χυτοσιδηρή βάννα συρταρωτού τύπου (gate valve) Προμήθεια εγκατάσταση χυτοσιδηρής βάννας με ανοξείδωτο άξονα, ελεστικής έμφραξης, συρταρωτή (gate valve), ειδικής κατασεκυής για βαρέα λύματα φλαντζωτή DN90. Περιλαμβάνονται τα περικόχλια και τα παρεμβύσματα. ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν ογδόντα (Αριθμητικώς): 180,00 Άρθρο 10 : Χυτοσιδηρή βαλβίδα αντεπιστροφής Προμήθεια εγκατάσταση χυτοσιδηρής βαλβίδας αντεπιστροφής, ελαστικής έμφραξης τύπου ball check valve, ειδικής κατασκευής για βαρέα λύματα φλαντζωτή DN90. Περιλαμβάνονται τα περικόχλια και τα παρεμβύσματα. ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Διακόσια ογδόντα (Αριθμητικώς): 280,00 Άρθρο 11 : Ηλεκτρικός πίνακας ισχύος Προμήθεια εγκατάσταση Ηλεκτρικού πίνακα ισχύος και αυτοματισμού, επίτοιχου, σύμφωνα με τις πτεχνικές προδιαγραφές στηριζόμενο εντός του οικίσκου για την αυτόματη ή χειροκίνητη λειτουργία των αντλητικών συγκροτημάτων Περιλαμβάνονται και οι ρυθμιστές στροφών. ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τρείς Χιλιάδες Τετρακόσια (Αριθμητικώς): 3.400,00 Άρθρο 12 : Σωλήνες Κατάθλιψης Πλαστικός σωλήνας κατάθλιψης από HDPE Φ90 ονοματικής πίεσης 10 bar. Περιλαμβάνονται όλα τα υλικά στήριξης, ειδικά τεμάχια σύνδεσης και εργασία Τιμή ανά Μέτρο ( 1 m ) ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πενήντα (Αριθμητικώς): 50,00 ΤΕΥΧΟΣ : ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 4-5

6 Άρθρο 13 : Πλήρης κατασκευή και εγκατάσταση προκατασκευασμένου τύπου οικίσκου, εγκατάστασης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίου, με μεταλλικό σκελετό και πάνελ πολυουρεθάνης, επιφάνειας m2. Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ ,00% ΟΙΚ ,00% ΟΙΚ ,00% ΗΛΜ 47 10,00% Πλήρης κατασκευή προκατασκευασμένου οικίσκου εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίου με μεταλλικό θερμογαλβανισμένο σκελετό, με τοιχεία από πάνελ πολυουρεθάνης 40mm και οροφή από πάνελ πολυουρεθάνης 60mm, ελάχιστης επιφάνειας περίπου 10 m2, συμπεριλαμβανομένων : -Ο προκατασκευασμένος οικίσκος μετά των κουφωμάτων και ανοιγμάτων, της οροφής ελεύθερης απορροής ομβρίων, της Η/Μ κτιριακής εγκατάστασης ρευματοδοτών και του φωτισμού (εσωτερικού και εξωτερικού), και του εξαερισμού, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις Τεχνικές Προδιαγραφές. -Κάθε άλλη εργασία και υλικό τα οποία είναι απαραίτητα για την πλήρη κατασκευή του οικίσκου σύμφωνα με τα σχέδια και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης. Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται οι ακόλουθες εργασίες, οι οποίες επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα Τιμολογίου : -Οι χωματουργικές εργασίες (εκσκαφές, εξυγίανση, επιχώσεις, αντλήσεις) για την κατασκευή της βάσης έδρασης του οικίσκου. -Η κατασκευή της βάσης έδρασης του οικίσκου από οπλισμένο σκυρόδεμα, σύμφωνα με τη μελέτη. Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) προκατασκευασμένου οικίσκου εγκατάστασης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίου, πλήρως κατασκευασμένου και εγκατεστημένου, σύμφωνα με την μελέτη, τα σχέδια και τις Τεχνικές Προδιαγραφές. Τιμή κατ αποκοπήν / ανά τεμάχιο ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (Αριθμητικώς): ,00 Άρθρο 14 : Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος 230/400 V, 50 Hz, 40 kva. Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ ,00% ΤΕΥΧΟΣ : ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 4-6

7 Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Η/Ζ) τριφασικού εναλλασσόμενου ρεύματος, τάσεως 230/400 V, 50 Hz, με κινητήρα Diesel, πλήρους με την δεξαμενή καυσίμων και τον πίνακα αυτόματης μεταγωγής. Περιλαμβάνονται οι απαραίτητες σωληνώσεις και καλωδιώσεις για την σύνδεση του Η/Ζ με τον πίνακα μεταγωγής και τη αποθήκη καυσίμων καθώς και οι σωληνώσεις απαγωγής καυσαερίων. Τα Η/Ζ θα συνοδεύονται από πλήρη φάκελο τεχνικής τεκμηρίωσης (τεχνικά εγχειρίδια, διαγράμματα λειτουργίας, τεχνικά χαρακτηριστικά, οδηγίες εγκατάστασης, ρύθμισης και συντήρησης κλπ), υπόκεινται δε στην έγκριση της Υπηρεσίας. Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (Αριθμητικώς): ,00 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΘΡΟ Περιγραφή ΜΜ Ποσ / ΜΜ Δαπάνη Φρεάτιο λυμάτων 1 Εσχαροκάδος Τεμ , ,00 2 Κάλυμμα ασφαλείας m ,00 640,00 3 Ανεμόσκαλα ασφαλείας Τεμ , ,00 4 Ηλεκτρόδιο στάθμης Υπερήχων Τεμ , ,00 5 Διακόπτες στάθμης Τεμ 2 150,00 300,00 6 Σωληνώσεις αναρρόφησης m 10 10,00 100,00 6 Υπερχειλίσεις m 4 10,00 40,00 7 Σύστημα ανέλκυσης εσχαρισμάτων Τεμ 1 625,00 625,00 Σύνολο Φρεατίου 8.055,00 Αντλιοστάσιο 8 Αντλίες Αναρρόφησης Τεμ ,00 9 Χυτοσιδηρή βάνα Τεμ ,00 10 Χυτοσιδηρή βαλβίδα αντεπιστροφής Τεμ ,00 11 Πίνακας ισχύος Τεμ ,00 12 Σωληνώσεις κατάθλιψης ΜΜ ,00 13 Οικίσκος Τεμ ,00 14 Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος Τεμ ,00 Σύνολο αντλιοστασίου ,00 Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός ,00 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΕΛ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ - ΕΡΓΑ Π/Μ ΦΡΕΑΤΙΟ ΑΦΙΞΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑ Π/Μ ΤΕΥΧΟΣ : ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 4-7

8 Α ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ 1 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες για βάθος 0-4m ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ( ) ΠΟ- ΣΟΤ. ΜΕΡΙΚΗ m3 11,70 196, ,05 ΔΑΠΑΝΗ ( ) ΟΛΙΚΗ Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος βραχώδες για βάθος 0-4m Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες για βάθος 4-6m Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος βραχώδες για βάθος 4-6m m3 30,50 55, ,11 m3 15,00 52,40 786,00 m3 33,00 22,27 734,91 5 Επίχωση με θραυστό υλικό λατομείου m3 122,00 20, ,21 Β ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ 2 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών m2 8,20 294, ,95 3 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι καμπύλων επιφανειών m2 18,50 4,59 84,82 4 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 m3 88,00 49, ,64 5 Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων Kg 0, , ,20 6 Πατητή τσιμεντοκονία πάχους 20mm m2 10,20 301, ,26 7 Καλύμματα από ελατό χυτοσίδηρο Kg 2,90 235,80 683,82 8 Μεταλλικές κατασκευές Kg 2,10 65,50 137,55 ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ Π/Μ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ,52 ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΥΣΗ ,00 ΤΕΥΧΟΣ : ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 4-8

9 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗ ( ) ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ,00 ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ,00 ΦΠΑ (16%) ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ,00 ΡΟΔΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΚΑΡΑΒΟΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ Δ/ντής Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκαταστάσεων ΔΕΥΑΡ ΤΕΥΧΟΣ : ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 4-9

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΦΠΑ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΦΠΑ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΞΗ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΦΠΑ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:42/2011 Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Κ.Η.Φ.Η. ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A.T.: 137 ΑΤΗΕ Ν8066.1.4.1 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως ομβρίων

Διαβάστε περισσότερα

Τιμολόγιο Η/Μ Εργασιών

Τιμολόγιο Η/Μ Εργασιών ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΠΟΡΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΔΡΑΜΑΣ Θέση: ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ, Ο.Τ.290, ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ Τιμολόγιο Η/Μ Εργασιών A.T.: 68 ΑΤΗΕ Ν5001.4 Ηλεκτροπρεσσαριστές σχάρες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΡ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 55.290,00 (χωρίς το Φ.Π.Α.

ΔΕΥΑΡ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 55.290,00 (χωρίς το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Βρεφονηπιακός Σταθμός Γαλιάς Δήμου Φαιστού ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 1034/2013 ΕΡΓΟ: " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 14 / 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 14 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 14 / 2014 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΑ ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Γ.ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ.

ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΑ ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Γ.ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΑ ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Γ.ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ. K.Μ. : Π 48/2015 ΠΡΟΫΠ.

Διαβάστε περισσότερα

Τιμολόγιο μελέτης Σελίδα 1

Τιμολόγιο μελέτης Σελίδα 1 Τιμολόγιο μελέτης Σελίδα 1 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Α.Τ. : 43 ΑΤΗΕ Ν8392 Αποξήλωση σωληνώσεων Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 005 100,00% Αποξήλωση σωληνώσεων κάθε είδους και διαμέτρου μετά των εξαρτημάτων,στηριγμάτων,μονώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΈΡΓΟ: Κατασκευή Υπαίθριου Χώρου Στάθμευσης Παν/μίου Μακεδονίας ΘΕΣΗ: Παν/μιο Μακεδονίας Εγνατίας 156, Θεσσαλονίκη ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : 1982ΣΕ04600002 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 92.000 ΕΥΡΩ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 50cm X 60cm

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 50cm X 60cm A.T.: 111 ΑΤΗΕ Ν8066.2.1 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 40cm X 50cm και βάθος από 0,50 έως 1,00 m Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 10 100,00% Φρεάτιο δικτύου αποχετεύσεως ήτοι εκσκαφή εις οιονδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Τιμολόγιο μελέτης Σελίδα 1

Τιμολόγιο μελέτης Σελίδα 1 Τιμολόγιο μελέτης Σελίδα 1 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Α.Τ. : 27 ΑΤΗΕ Ν8392 Αποξήλωση σωληνώσεων Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 005 100,00% Αποξήλωση σωληνώσεων κάθε είδους και διαμέτρου μετά των εξαρτημάτων,στηριγμάτων,μονώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΥΛΙΚΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΥΛΙΚΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. Διεύθ.: Πλατεία Δημαρχείου 1 Ταχ. Κώδικας: 60100 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 19 /2014 ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης και παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΨΑΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Έργα αποχέτευσης ήµου Ευεργέτουλα Νοµού Λέσβου Κατασκευή δικτύων (Ν58.00)» 11.350.000 ευρώ. εκέµβριος 2010

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Έργα αποχέτευσης ήµου Ευεργέτουλα Νοµού Λέσβου Κατασκευή δικτύων (Ν58.00)» 11.350.000 ευρώ. εκέµβριος 2010 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Έργα αποχέτευσης ήµου Ευεργέτουλα Νοµού Λέσβου Κατασκευή δικτύων (Ν58.00)» 11.350.000 ευρώ εκέµβριος 2010 K:\N5800\cons\tefxi\MAPS.doc Ν5800/4920/B02 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. EΡΓΟ: «Έργα αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Αρ. Μελέτης ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΡΓΟ: Αρ. Μελέτης ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Τηλ. 2310954215, Φαξ. 2310911522 ΕΡΓΟ: Αρ. Μελέτης Περιοχή Αισώπου

Διαβάστε περισσότερα

4 ο ΥΠΟΕΡΓΟ: Προϋπολογισμός & ΦΠΑ: Χρηματοδότηση: ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Τιμαριθμική 2009Α

4 ο ΥΠΟΕΡΓΟ: Προϋπολογισμός & ΦΠΑ: Χρηματοδότηση: ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Τιμαριθμική 2009Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΞΗ: «Πρότυπο Επιδεικτικό Έργο Εφαρμογής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΕΤ ΥΔΡ - ΕΚΔΟΣΗ 3.0 #

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΕΤ ΥΔΡ - ΕΚΔΟΣΗ 3.0 # ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΕΤ ΥΔΡ - ΕΚΔΟΣΗ 3.0 # ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών μέσων. 1.3.2 Οι δαπάνες προμήθειας και μεταφοράς στους τόπους ενσωμάτωσης

Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών μέσων. 1.3.2 Οι δαπάνες προμήθειας και μεταφοράς στους τόπους ενσωμάτωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ---------- ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ :ΑΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΛΕΚΤΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 1. Ολα τα άρθρα που περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓIOY ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ» «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓIOY ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ» «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελέτης : 56 /2013 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓIOY ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ : «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Μελέτης : 66/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΕΥΧΗ 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ. 36 / 2014 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ. 36 / 2014 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ. 36 / 2014 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ 14REQ002396310 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2014-11-12 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2012Α. Γαλβανισμένος σιδηροσωλήνας βαρέως τύπου ονομαστικής διαμέτρου DN150 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2012Α. Γαλβανισμένος σιδηροσωλήνας βαρέως τύπου ονομαστικής διαμέτρου DN150 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εργο : ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ : 79 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8036.10.3 ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2012Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟΥ Α

ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟΥ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 3A / 2012 ΝΟΜΟΣ 14REQ002372482 ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-10-31 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ.Κ. Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ(αρ.μελ.3/2013) Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. 44,01 ευρώ/μμ 5-Σκυρόδεμα C16/20 (NET ΥΔΡ 9.10.02) 6- Σωλήνες πολυαιθυλενίου ύδρευσης 3 ης γενιάς

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. 44,01 ευρώ/μμ 5-Σκυρόδεμα C16/20 (NET ΥΔΡ 9.10.02) 6- Σωλήνες πολυαιθυλενίου ύδρευσης 3 ης γενιάς Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Κατασκευή έργων αποχέτευσης ακαθάρτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 328 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/212 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση 4ου

Διαβάστε περισσότερα