Συνοπτικός τίτλος. 'Ερμηνεία. Κύρωσις Συμφωνίας. Πίναξ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συνοπτικός τίτλος. 'Ερμηνεία. Κύρωσις Συμφωνίας. Πίναξ."

Transcript

1 18 Ό περί της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας περί 'Ανταλλαγής θεραπευτικών Ουσιών 'Ανθρωπινής Προελεύσεως (Κυρωτικός) Νόμος του 1968 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα τής Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. Συνοπτικός τίτλος. 'Ερμηνεία. Κύρωσις Συμφωνίας. Πίναξ. 'Αριθμός 12 τοο 1968 ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑ'ΓΚΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΝ ΠΕΡΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ "Η Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς 6 περί τής Ευρωπαϊκής Συμφωνίας περί 'Ανταλλαγής Θεραπευτικών Ουσιών 'Ανθρωπινής Προελεύσεως (Κυρωτικός) Νόμος του 'Εν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν έκ του κειμένου προκύπτη διάφορος έννοια «Συμφωνία» σημαίνει τήν Εύρωπαϊκήν Συμφωνίαν περί 'Ανταλλαγής θεραπευτικών Ουσιών 'Ανθρωπινής Προελεύσεως τήν γενομένην έν Παρισίοις τήν 15ην Δεκεμβρίου 1958' 3. Ή Συμφωνία, τής οποίας τό κείμενον εκτίθεται ε'ις τόν Πίνακα και τήν οποίαν ή Δημοκρατία υπέγραψε <3άσει αποφάσεως του 'Υπουργικού Συμβουλίου ύπ' άρ και ήμερομηνίαν 28ην Σεπτεμβρίου 1967, δια του παρόντος Νόμου κυροϋται. ΠΙΝΑΞ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΕΡΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ At ύπογράφουσαι Κυβερνήσεις, Μέλη του Συμβουλίου τής Ευρώπης : θεωρουσαι δτι α'ι θεραπευτικοί ούσίαι ανθρωπινής προελεύσεως προέρχονται έξ αυτής τής φύσεως των άπό μίαν πράξιν τοΰ ανθρωπίνου δωρητοο και δέν είναι ώς έκ τούτου διαθέσιμοι παρά εις περιωρισμένας ποσότητας. Φρονοϋσαι δτι εύκταΐον εΐναι δπως εντός του πνεύματος τής Ευρωπαϊκής αλληλεγγύης τα κράτη μέλη παρέχουν άμοιβαίαν βοήθειαν προς τόν σκοπόν τής χορηγήσεως τών θεραπευτικών αυτών ουσιών δταν παρίσταται ανάγκη. θεωρουσαι δτι ή αμοιβαία αΰτη βοήθεια δέν ετναι δυνατή παρά μόνον έάν αϊ ιδιότητες και ή χρήσις τών θεραπευτικών τούτων ουσιών υπαχθούν ύπό κανόνας θεσπιζόμενους άπό κοινού παρά τών κρατών μελών και έάν ή εισαγωγή αυτών τυγχάνη τών αναγκαίων ευκολιών και εξαιρέσεων, συνεφωνήθησαν τά ακόλουθα :. " "Αρθρον, 1. Προς τόν σκοπόν τής εφαρμογής τής παρούσης Συμφωνίας, οι δροι «θεραπευτικαί ούσίαι ανθρωπινής προελεύσεως» σημαίνουν τό άνθρώπινον άτμα κάί τά παράγωγα του. ' ' ' ' " '

2 19 Αϊ διατάξεις της παρούσης Συμφωνίας δύνανται να επεκταθούν καΐ εις άλλας ουσίας θεραπευτικός άνθρωπίνης προελεύσεως, δι' ανταλλαγής επιστολών μεταξύ δύο ή περισσοτέρων τών Συμβαλλομένων Μερών. "Αρθρον 2. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη, υποχρεούνται έάν καΐ έφ' δσον διαθέτουν αποθέματα αρκετά δια τάς ιδίας άνάγκας, να θέτουν τάς θεραπευτικάς ουσίας άνθρωπίνης προελεύσεως εις την διάθεσιν τών άλλων Μερών τά όποια έχουν έπείγουσαν ανάγκην, άνευ ετέρας αμοιβής πλην της απαιτουμένης διά τήν κάλυψιν τών εξόδων συλλογής, παρασκευής και μεταφοράς τών ουσιών τούτων. "Αρθρον 3. Αί θεραπευτικά! ούσίαι άνθρωπίνης προελεύσεως τίθενται εις τήν διάθεσιν τών έτερων Συμβαλλομένων μερών ύπό τήν ρητήν προϋπόθεσα/ δτι θά χρησιμοποιηθούν αποκλειστικώς διά σκοπούς Ιατρικούς άνευ πραγματοποιήσεως ούδενός κέρδους και δέν θά παραδίδωνται, παρά μόνον είς 'Οργανισμούς καθοριζόμενους άπό τάς ένδιαφερομένας Κυβερνήσεις. "Αρθρον 4. Τά Συμβαλλόμενα Μέρη εγγυώνται δτι έτηρήθη τό ελάχιστον δριον τών διά τάς θεραπευτικάς ουσίας ώς έκ τών ιδιοτήτων των απαιτουμένων συνθηκών καγ οι σχετικοί μέ τάς έπιγραφάς των, συσκευασίαν και τήν άποστολήν κανόνες,' ώς οδτοι ορίζονται ύπό του πρωτοκόλλου τής παρούσης Συμφωνίας. θά συμμορφωθούν έξ άλλου προς τους κοα/όνας τους οποίους άπεδέχθησαν διά τήν Διεθνή τυποποίησιν είς τον τομέα τούτον. Πάσα αποστολή θεραπευτικών ουσιών άνθρωπίνης προελεύσεως θά συνοδεύηται ύπό πιστοποιητικού βεβαιουντος δτι αυτή παρεσκευάσθη συμφώνως προς τους δρους και τάς οδηγίας τοο πρωτοκόλλου. Τό πιστοποιητικόν τούτο θά συνταχθή συμφώνως μέ τό υπόδειγμα τοο Παραρτήματος αριθ. 1 του πρωτοκόλλου. Τό πρωτόκολλον και τά παραρτήματα τούτου δύνανται νά τροποποιηθούν ή συμπληρωθούν άπό τάς Κυβερνήσεις τών Μερών άτινα συμβάλλονται διά της παρούσης Συμφωνίας. "Αρθρον 5. Τά Συμβαλλόμενα Μέρη θά λάβουν δλα τά αναγκαία μέτρα ίνα απαλλαγούν παντός εισαγωγικού δασμού και τέλους αί θεραπευτικαί ούσίαι αΐτινες τίθενται είς τήν διάθεσίν των άπό τά άλλα Μέρη. θά λάδουν επίσης δλα τά απαιτούμενα μέτρα διά νά εξασφαλίσουν τήν ταχεϊαν άπ' ευθείας άποστολήν τών ουσιών αυτών εις τους παραλήπτας τους σημειούμενους εις τό άρθρον 3 τής παρούσης Συμφωνίας. "Αρθρον 6. Τά Συμβαλλόμενα Μέρη θά κοινοποιήσουν αμοιβαίως διά τής Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου τής Ευρώπης κατάστασιν τών εξουσιοδοτημένων 'Οργανισμών διά τήν έκδοσιν τών πιστοποιητικών τών προβλεπομένων ύπό του άρθρου 4 τής παρούσης Συμφωνίας. θά κοινοποιήσουν επίσης κατάστασιν τών εξουσιοδοτημένων οργανισμών διά τήν διανομήν τών εισαγομένων θεραπευτικών ουσιών άνθρωπίνης προελεύσεως. "Αρθρον 7. Ή προσχώρησις είς τήν παρουσαν Συμφωνίαν εΐναι δυνατή δι* δλα τά Μέλη του Συμβουλίου τής Ευρώπης τά όποια δύνανται νά καταστούν Μέρη διά : (α) υπογραφής άνευ επιφυλάξεως κυρώσεως, ή (β) υπογραφής ύπό τήν έπιφύλαξιν της κυρώσεως, ακολουθούμενης άπό έπικύρωσιν.

3 20 Τά έγγραφα επικυρώσεως θά κατατίθενται παρά τω Γενικω Γράμματεΐ του Συμβουλίου της Ευρώπης. "Αρθρον 8. Ή παρούσα Συμφωνία θα τεθη έν Ισχύϊ την πρώτη ν ήμέραν του μηνός όστις έπεται της ημερομηνίας καθ' ή'ν τρία Μέλη τοο Συμβουλίου της Ευρώπης θα έχουν υπογράψει την παροϋσαν Συμφωνίαν άνευ επιφυλάξεως κυρώσεως η 1 θα τήν έχουν κυρώσει συμφώνως προς τάς διατάξεις του άρθρου 7. Δια πάν Μέλος δπερ ήθελε κυρώσει ή υπογράψει τήν παροϋσαν Συμφωνίαν άνευ επιφυλάξεως κυρώσεως, ή Ισχύς της Συμφωνίας άρχεται άπό της πρώτης ημέρας του μηνός δστις επακολουθεί τήν ύπογραφήν ή τήν κατάθεσιν των κυρωτικών έγγραφων. "Αρθρον 9. Ή έξ. Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης Επιτροπή δύναται νά καλέση παν κράτος μή μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης δπως προσχώρηση είς τήν παροϋσαν Συμφωνίαν. Ή προσχώρησις τίθεται έν Ισχύϊ άπό της πρώτης ημέρας τοΰ επομένου μηνός άπό της καταθέσεως των έγγραφων προσχωρήσεως παρά τω Γενικω Γράμματεΐ του Συμβουλίου της Ευρώπης. "Αρθρον 10. Ό Γενικός Γραμματεύς του Συμβουλίου της Ευρώπης θά κοινοποίηση είς τά Μέλη του Συμβουλίου και τά προσχωρήσαντα Κράτη : (α) Τήν ήμερομηνίαν ενάρξεως της ισχύος της παρούσης Συμφωνίας, τά ονόματα των Μελών άτινα έχουν υπογράψει ταύτην άνευ επιφυλάξεως κυρώσεως ή έχουν κυρώσει ταύτην. (β) Τήν κατάθεσιν των έγγραφων των κατά τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 9 γενομένων προσχωρήσεων. (γ) Πάσαν κοινοποίησιν, λαμβανομένην κατά τάς διατάξεις του άρθρου 11 και τήν ήμερομηνίαν καθ' ην θά τεθη έν ισχύϊ. (δ) Πάσαν τροποποίησιν έπιφερομένην ε'ις τό πρωτόκολλον και τά παραρτήματα αύτοΰ κατά τους δρους της τετάρτης παραγράφου τοΰ άρθρου 4. "Αρθρον 11. Ή παρούσα Συμφωνία θά παραμείνη έν ισχύϊ άνευ περιορισμού της διαρκείας της. Πάν Συμβαλλόμενον Μέρος θά δύναται νά θέση τέρμα είς τήν έφαρμογήν ύπ' αύτου της παρούσης Συμφωνίας κατόπιν προειδοποιήσεως ενός έτους απευθυνόμενης προς τόν σκοπόν τούτον εις τόν Γενικόν Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Είς πίστωσιν των ανωτέρω ο'ι υπογεγραμμένοι δεόντως προς τούτο εξουσιοδοτημένοι παρά των ενδιαφερομένων Κυβερνήσεων υπέγραψαν τήν παροϋσαν συμφωνίαν. Έγένετο είς Παρισίους τήν 15ην Δεκεμβρίου 1958, εις τήν Γαλλικήν και Άγγλικήν, αμφοτέρων των κειμένων τούτων εχόντων τήν αυτήν ίσχύν, είς έν μόνον άντίτυπον, τό όποιον θά κατατεθή είς τά Άρχεΐα τοΰ Συμβουλίου της Ευρώπης. Ό Γενικός Γραμματεύς θά κοινοποίηση εις έκάστην ύπογράψασαν ή προσχωρήσασαν Κυβέρνησιν, επικυρωμένα αντίγραφα. Διά τήν Κυβέρνησιν της Αυστριακής Δημοκρατίας, ύπό τήν έπιφύλαξιν της κυρώσεως, υπ. LEOPOLD FIGL. Διά τήν Κυβέρνησιν του Βασιλείου του Βελγίου, ύπ. P. WI.GNY. Διά τήν Κυβέρνησιν του Βασιλείου της Δανίας,

4 21 Δια την Κυβέρνησιν της Γαλλικής Δημοκρατίας, ύπό τήν έπιφύλαξιν της κυρώσεως, ύπ. Μ. COUVE DE MURVILLE. Διά τήν Κυβέρνησιν της Όμοσπόνδου Γερμανικής Δημοκρατίας, ύπό τήν επιφύλαξα/ της κυρώσεως, ύπ. V. BRENTANO. Διά τήν Κυβέρνησιν του Βασιλείου της Ελλάδος, ύπό τήν έπιφύλαξιν της κυρώσεως, ύπ. CAMBALOURIS. Διά τήν Κυβέρνησα/ της Δημοκρατίας της 'Ισλανδίας, Διά τήν Κυβέρνησιν της 'Ιρλανδίας, ύπ. PROINSAS MAC AOGAIN. Διά τήν Κυβέρνησιν της 'Ιταλικής Δημοκρατίας, ύπό τήν έπιφύλαξιν τής κυρώσεως, ύπ. C. Α. STRANEO. Διά τήν Κυβέρνησιν του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, ύπό τήν έπιφύλαξιν τής κυρώσεως, ύπ. BECH. Διά τήν Κυβέρνησιν του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, Διά τήν Κυβέρνησιν του Βασιλείου τής Νορβηγίας, ύπ. HANS ENGEN. Διά τήν Κυβέρνησιν του Βασιλείου τής Σουηδίας, ύπ. LEIF BELEFRAGE. Διά τήν Κυβέρνησιν τής Τουρκικής Δημοκρατίας, ύπό τήν έπιφύλαξιν τής κυρώσεως, ύπ. FATIN R. ZORLU. Διά τήν Κυβέρνησιν τοΰ 'Ηνωμένου Βασιλείου τής Μεγάλης Βρεττανίας και τής Βορείου 'Ιρλανδίας, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ ΓΕΝΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Α'. 'Επιγραφή "Εκαστον δοχεϊον ή εξάρτημα θά έφοδιάζηται προ τής αποστολής μέ έπιγραφήν είς Άγγλικήν και Γαλλικήν κατά τό αντιστοιχούν υπόδειγμα τό άναφερόμενον είς τά παραρτήματα 2 έως 6 του παρόντος πρωτοκόλλου. Β. Συσκευασία και αποστολή Τό όλικόν άνθρώπινον αίμα θά άποστέλληται πάντοτε είς συσκευασίαν έξασφαλίζουσαν θερμοκρασίαν 4 έως 6 βαθμών και διαρκούσαν καθ' δλον τό διάστημα τής αποστολής. Ή προϋπόθεσις αϋτη δέν. απαιτείται διά τά παράγωγα τά προβλεπόμενα εις τό πρωτόκολλον. Γ. Προϊόντα και εξαρτήματα Τά προϊόντα και εξαρτήματα τά προβλεπόμενα είς τό Μέρος 11 του παρόντος πρωτοκόλλου θά είναι αποστειρωμένα άπυρετογόνα και μή τοξικά. Συνίσταται ή προσθήκη είς τάς άποστολάς των αναγκαίων εξαρτημάτων διά τήν χρησιμοποίησιν του ανθρωπίνου αίματος καΐ των παραγώγων τούτου και των διαλυτικών διά τά ξηρά προϊόντα.

5 22 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ. Ε1Δ1ΚΑ1 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ * 1. Όλικόν άνθρώπινον αίμα " Τό όλικόν άνθρώπινον αίμα είναι το αίμα άναμεμιγμένον, μετά του καταλλήλου αντιπηκτικού κατόπιν αίματοληψίας άπό φυσιολογικόν άνθρωπον. Τό αίμα δεν δύναται νά ληφθή άπό άτομον (α) δια τό όποιον είναι γνωστόν δτι πάσχει άπό συφιλίδα ή δτι έχει προσδληθη ύπό συφιλίδος, ή' (β).τοΰ όποιου ή άνάλυσις του αίματος διά συφιλίδα δεν απεδείχθη αρνητική, ή (γ) τό όποιον δέν εΐναι άπηλλαγμένον νόσου τινός δυναμένης νά μεταδοθή διά της μεταγγίσεως τοΰ αίματος καθ' δ μέτρον δύναται τούτο νά έξακριβωθή δι' 'ιατρικής εξετάσεως καΐ μελέτης του ιστορικού του. Τό αίμα λαμβάνεται άσήπτως διά σωλήνος κλειστού και άπεστειρωμένου, εντός άπεστειρωμένου φιαλιδίου περιέχοντος τό άντισηπτικόν διάλυμα πρό της αποστειρώσεως του. Τά χρησιμοποιούμενα υλικά δέον νά είναι άπυρετογόνα. Μετά τό τέλος της αίματοληψίας τό φιαλίδιον πωματίζεται αμέσως και ψύχεται μέχρι της θερμοκρασίας των 4 ή 6 βαθμών C Δεν θά άνοιχθη πλέον πρό της αποστολής του εις εν των Κρατών μελών. Τό αίμα λαμβάνεται ε'ις κιτρικούχιον όξινον διάλυσιν περιέχουσαν γλυκόζην. Δέν πρέπει νά προστίθεται ουδεμία ουσία αντισηπτική ή βακτηριοστατική. Ό δγκος του αντισηπτικού διαλύματος δέν πρέπει νά ύπερβαίνη τά 22% του δγκου του όλικοΰ ανθρωπίνου αίματος, ή δε περιεκτικότης ε'ις αίμοσφαιρίνην δέν πρέπει νά είναι κατωτέρα τοΰ 9.7 γρ. διά 100 κ.έ. /^ 'Ομάδες αίματος. Αί ομάδες αίματος του συστήματος ΑΒΟ πρέπει νά έχουν προσδιορισθή δι' εξετάσεως τών αιμοσφαιρίων και τοΰ όρου και ή ομάς τοΰ συστήμοττος RH δι' εξετάσεως τών αιμοσφαιρίων διά χρησιμοποιήσεως χωριστού δείγματος του αίματος τοΰ αίμοδότου. Όσάκις υπάρχει διά τήν έξέτασιν της ομάδος τοΰ αίματος συνιστώμενη πρωτότυπος εθνική τεχνική δέον νά χρησιμοποιήται αυτή. Συντήρησις. Τό όλικό ν άνθρώπινον αίμα πρέπει νά διατηρήται εις άποστειρωμένον πεπωματισμένον δοχεΐον ε'ις τρόπον ώστε νά προφυλάσσηται άπό τους μικροοργανισμούς και νά διατηρήται εις τήν θερμοκρασίαν τών 4 εως 6 βαθμών C μέχρι της χρησιμοποιήσεως του, έκτος τοΰ απαιτουμένου χρόνου διά τήν έξέτασιν και τήν μεταφοράν του ε'ις θερμοκρασίαν ύψηλοτέραν, αϊτινες περίοδοι δέν πρέπει νά υπερβαίνουν τά 30 λεπτά μετά τά όποια τό ατμα δέον αμέσως νά ψύχεται πάλιν εις τους 4 ως 6 βαθμούς C. 'Επιγραφή. Ή επιγραφή τοΰ φιαλιδίου αναφέρει : 1. Τήν ομάδα ΑΒΟ. 2. Τήν ομάδα RH, ήτοι RH θετικόν ή άρνητικόν. Ό δρος RH άρνητικόν χρησιμοποιείται μόνον δταν αί είδικαί δοκιμασίαι απέδειξαν άπουσίαν τών αντιγόνων C. D. και Ε. "Ολα τά άλλα αίματα δέον νά σημειοΰνται RH θετικόν. 3. Τόν συνολικόν δγκον τοΰ αίματος, τόν δγκον και τήν σύνθεσιν τοΰ RH αντιπηκτικού διαλύματος. 4. Τήν ήμερομηνίαν αίματοληψίας και τήν ήμερομηνίαν πέραν της όποιας δέν δύναται νά χρησιμοποιηθη. 5. Τάς αναγκαίας διά τήν συντήρησίν. του συνθήκας, και 6. "Οτι τό περιεχόμενον δέν δύναται νά χρησιμοποιηθη έάν παρουσίαση οιονδήποτε φανερόν σημεΐον αλλοιώσεως.

6 23 2. Πλάσμα άνθρώπινον άπεξηραμένον Τό άπεξηραμένον άνθρώπινον πλάσμα, παρασκευάζεται δια της άποξηράνσεως του έπιπλέοντος ύγρου, δπερ λαμβάνεται δια φυγοκεντρήσεως ή καθιζήσεως του όλικου ανθρωπίνου αίματος. Ό τίτλος των αντισωμάτων Α και αντί Β, φυσικών έξ άνοσοποιήσεως δεν πρέπει νά είναι πλέον τών 32. Δια νά άποφευχθή βλαβερά έπίδρασις έκ της αναπτύξεως βακτηριδίων είς τό πλάσμα, ουδεμία ατομική λήψις χρησιμοποιείται, έάν παρουσιάζωνται σημεία βακτηριακής μολύνσεως και ή βακτηριακή στείρωσις έκαστης μερίδος δέον νά έπαληθεύηται διά καλλιέργειας τουλάχιστον 10 κ. έκ. Κατά τό στάδιον της παρασκευής ουδεμία αντισηπτική ή βακτηριοστατική ουσία δέον νά προστίθεται. Διά τήν έλάττωσιν του κινδύνου της μεταδόσεως λοιμώδους ήπατίτιδος τό πλάσμα πρέπει νά παρασκευάζηται άπό μίγματα μή άντιστοιχοοντα εις πλείονας τών 12 χωριστών αιμοληψιών, ή διά πάσης ετέρας μεθόδου γνωστής δτι μειώνει έξ ίσου τόν κίνδυνον τούτον. Τό πλάσμα αποξηραίνεται διά λυοφιλιώσεως ή διά πάσης άλλης μεθόδου διά της όποιας αποφεύγεται ή άλλοίωσις τών πρωτεϊνών και διά της οποίας προκύπτει προϊόν ευκόλως διαλυτόν είς ποσότητα ύδατος ΐσην μέ τόν δγκον του ύγρου έκ του όποιου ή ουσία έχει παρασκευασθη. Μετά την διάλυσιν είς ποσότητα Οδατος, ΐσην μέ τόν δγκον του ύγρου έκ του οποίου παρεσκευάσθη ή ουσία τό διάλυμα δέν πρέπει νά περιέχη όλιγώτερον τοο 4,5% μοριακόν ν βάρος πρωτεϊνών και δέν πρέπει νά παρουσιάζη έμφανη σημεία αίμολύσεως. Διαλυτότης είς τό Οδωρ. Προσθέτομεν ποσότητα ύδατος ΐσην προς τόν δγκον του ύγρου έκ του οποίου παρεσκευάσθη τό δείγμα, ή ουσία διαλύεται πλήρως εντός 10 λεπτών ύπό θερμοκρασίαν 15 ή 20 βαθμών C. "Ελεγχος ταυτότητος. Διαλύομεν δεδομένην ποσότητα είς δγκον ϋδατος ίσον προς τόν δγκον τοο ύγρου έκ του όποιου έχει παρασκευασθη, τό διάλυμα πρέπει νά πληροί τά κάτωθι κριτήρια : 1. Τά κριτήρια της κατακρημνίσεως μέ ειδικούς άντιορούς νά δεικνύουν μόνον πρωτεΐνας του ανθρωπίνου όρου. 2. Εις τό εν χιλιόλιτρον προστίθεται αρμόζουσα ποσότης θρομβίνης ή χλωριούχου ασβεστίου, ή πήξις προκαλείται δυναμένη νά έπισπευσθή δι* επωάσεως είς θερμοκρασίαν 37 βαθμών Κελσίου. 'Απώλεια βάρους δι' άποξηράνσεως. Ή άποξήρανσις διά φωσφορικού άνυδρίτου ύπό πίεσιν μή ύπερβαίνουσαν τά 0,02 χιλ. υδραργύρου έπι 24ωρον δέν πρέπει νά προκαλέση άπώλειαν βάρους μεγαλυτέραν του 0,5%. Στειρότης Τό τελικόν προϊόν μετά τήν άνασύστασίν του δέον νά είναι στεΐρον, δταν έξετάζηται διά καταλλήλου δακτηριολογικής μεθόδου. Συντήρησις. Τό άπεξηραμένον άνθρώπινον πλάσμα δέον νά τοποθετηθή είς άτμόσφαιραν αζώτου ή εις τό κενόν, εντός φιαλιδίου αποστειρωμένου και πωματισμένου κατά τρόπον δστις νά άποκλείη πάντα μικροοργανισμόν και δσον τό δυνατόν κάθε ύγρασίαν, προφυλάσσεται δέ άπό τό φώς και νά διατηρήται είς θερμοκρασίαν κατωτέραν τών 20 βαθμών Κελσίου. 'Επιγραφή. Ή επιγραφή του φιαλιδίου δεικνύει : 1. Τήν φύσιν και τό ποσοστόν του αντιπηκτικού και πάσης ετέρας εισαχθείσης ουσίας. 2. Τήν άναγκαιουσαν διά τήν άνασύστασίν τοΰ αρχικού δγκου τοο ύγρου ανθρωπίνου πλάσματος ποσότητα διαλυτικού μέσου. 3. Τή ν έλαχίστην περιεκτικότητα εις πρωτεΐνας τοΰ άνασυσταθέντος ύγρου ανθρωπίνου πλάσματος. 4. Τήν ήμερομηνίαν παρασκευής και τήν χρονολογίαν λήξεως της χρήσεως.

7 24 5. Τάς συνθήκας διατηρήσεως. 6. "Οτι τό άνασυσταθέν ύγρόν άνθρώπινον πλάσμα πρέπει νά χρησιμοποιηθή αμέσως μετά την άνασύστασιν. 3. Άνθρώπινον λεύκωμα Τό άνθρώπινον λεύκωμα εΐναι παρ< σκεύασμα της πρωτεϊνικής συνθέσεως τό.(όποιον αποτελεί περίπου τά 60% των υλικών πρωτεϊνών του ολικού ανθρωπίνου αίματος. Ή χρησιμοποιούμενη διά τήν παρασκευήν μέθοδος είναι τοιαύτη ώστε τό τελικόν προϊόν νά ανταποκρίνεται είς τάς διαγραφομένας κατωτέρω προϋποθέσεις. 'Ανεξαρτήτως του έάν τό τελικόν προϊόν είναι ύγρόν ή ξηρόν, τό λεύκωμα, μετά τήν προσθήκη ν αρμόζοντος στερεοποιου, δέον νά θερμανθή κατά τό διάστημα της παρασκευής είς ύγράν κατάστασιν εις 60 βαθμούς Κελσίου ^ 0,50 Κελσίου έπί 10 ώρας, διά νά άδρανοποιηθή τό αίτιον τής λοιμώδους ήπατίτιδος. Κατά τήν διάρκειαν τής παρασκευής ουδεμία ουσία αντιπηκτική ή βακτηριοστατική δέν πρέπει νά προστεθή. "Οταν τό τελικόν προϊόν λυοφιλιωθή δέον νά περιέχη τουλάχιστον 95% πρωτεΐνας. Έάν τό τελικόν προϊόν είναι διάλυμα, πρέπει νά περιέχη τουλάχιστον 20% πρωτεΐνας και δέν πρέπει νά έμφανίζη ούδεμίαν φανεράν θόλωσιν καθ' δλον τό διάστημα κατά τό όποιον τό διάλυμα δύναται νά χρησιμοποιηθή. Διαλυτότης του ξηρού προϊόντος. Τελείως διαλυτόν μετά τήν προσθήκην ποσότητος ύδατος αρκετής διά διάλυμα 20%. Σταθερότης. Ή γλοιότης του διαλύματος 6,25% ανθρωπίνου λευκώματος προσδιοριζόμενη έν σχέσει προς τό ϋδωρ ε'ις θερμοκρασίαν 37 βαθμών Κελσίου δέν πρέπει νά αύξηθή κατά ποσοστόν πλέον τών 5% μετά θέρμανσιν είς 60 βαθμούς Κελσίου έπί 10 ώρας. "Ελεγχος ταυτότητος. 1. Τά κριτήρια της κατακρημνίσεως με ειδικούς άντιορούς αποκαλύπτουν μόνον πρωτεΐνας ανθρωπίνου πλάσμοττος. 2. Ή ήλεκτροφόρησις έν έλευθέρω πεδίω ύπό συνθήκας παραδεκτάς και καταλλήλους δέον νά δεικνύη δτι τουλάχιστον 95% τών πρωτεϊνών..έχουν τήν κινητικότητα του λευκωματώδους.συστατικού του φυσιολογικού ανθρωπίνου πλάσματος. Στειρότης. Τό τελικόν προϊόν δέον νά είναι στεΐρον δταν εξετάζεται διά καταλλήλου βακτηριολογικής μεθόδου. Ποσόν Νατρίου. Ό συντελεστής του Νατρίου δέν πρέπει νά υπερβαίνη τά 750 χιλιοστά διά 100 κ. έκ. του διαλύματος λευκώματος 25%. Είς περίπτωσιν λευκώματος «πτωχού είς άλας», τό ποσόν του νατρίου δέν πρέπει νά ύπερβαίνη τά 325 χιλιοστά άνά 100 κ. έκ. διαλύματος λευκώματος 25%. Όξύτης. Μετά τήν άραίωσιν του διαλύματος λευκώματος είς πρωτεϊνικήν συμπύκνωσιν τοο 1% τό ΡΗ πρέπει νά είναι 6,9 0,4. 'Απώλεια βάρους δι' άποξηράνσεως. Ή άποξήρανσις διά φωσφορικού άνυδρίτου ύπό πίεσιν μή ύπερβαίνουσαν τά 0,02 χιλ. του υδραργύρου έπί 24 ώρας δέν πρέπει νά προκαλέση άπώλειαν βάρους μεγαλυτέραν του 0,5%. Συντήρησις Τό ξηρόν άνθρώπινον λεύκωμα πρέπει νά τοποθετήται είς άτμόσφαιραν αζώτου ή είς τό κενόν εντός δοχείου αποστειρωμένου και πωματισμένου κατά τρόπον άποκλείοντα τους μικροοργανισμούς και κατά τό δυνατόν τήν ύγρασίαν. Δέον νά. προφυλάσσεται άπό τό φώς και νά διατηρηθή είς θερμοκρασίαν κατωτέραν τών 20 βαθμών Κελσίου. Τό ύγρόν άνθρώπινον λεύκωμα φυλάσσεται είς δοχεϊον άποστειρωμένον, πωματισμένον κατά τοιούτον τρόπον ώστε νά άποκλεί.η τους μικροοργανισμούς. Δέον νά προφυλάσσεται άπό τό φώς και νά διατηρήται είς θερμοκρασίαν 4 6 βαθμών Κελσίου.

8 25 Επιγραφή. Ή επιγραφή του δοχείου δεικνύει : 1. Τήν περιεχομένην ποσότητα του ανθρωπίνου λευκώματος, τήν φύσιν και τό ποσοστόν πάσης ετέρας προστεθείσης ουσίας. 2. Τήν ποσότητα νατρίου τήν περιεχομένην εις τό προϊόν. 3. Τήν ήμερομηνίαν της παρασκευής και τήν χρονολογίαν λήξεως της χρήσεως. 4. Τάς συνθήκας διατηρήσεως. 5. Έάν τό τελικόν προϊόν είναι ύγρόν τήν παρατήρησιν, «Ένίεται μόνον έάν τό ύγρόν είναι διαυγές καΐ άνευ Ιζήματος». 6. Έάν τό τελικόν προϊόν εΐναι ξηρόν τήν ύπόμνησιν «να ένίεται αμέσως μετά τήν διάλυσιν». 4. 'Ανθρωπινή Γάμμα σφαιρίνη. (Αί κατωτέρω συστάσεις δεν αφορούν τήν ύπό άνθρώπινον πλακούντα προερχομένην γάμμα σφαιρίνην). Ή ανθρωπινή γάμμα σφαιρίνη είναι παρασκευή πλασματικών πρωτεϊνών προερχομένων έκ του όλικου ανθρωπίνου αίματος περιέχουσα τά αντισώματα φυσιολογικών και ενηλίκων ατόμων. Αποκτάται διά της αναμίξεως ύγρου πλάσματος τουλάχιστον 1000 δοτών. Ή μέθοδος παρασκευής δέον νά είναι τοιαύτη ώστε τό τελικόν προϊόν νά ανταποκρίνεται εις τους κατωτέρου δρους καΐ νά προλαμβάνη τήν μετάδοσιν της λοιμώδους ήπατίτιδος διά του τελικού προϊόντος. Κατά τήν παρασκευήν ουδεμία έτερα ουσία αντισηπτική f\ βακτηριαστική πρέπει νά προστίθεται. Έάν τό τελικόν προϊόν παραδίδεται λυοφιλιωμένον πρέπει νά περιέχη τουλάχιστον 85% πρωτεΐνας. Έάν παραδίδεται ύπό μορφήν διαλύματος πρέπει νά περιέχη τουλάχιστον 10% πρωτεΐνας. Διαλυτότης τοο ξηρού προϊόντος. Τελείως διαλυτόν είς τό ύδωρ μετά τήν προσθήκην ύδατος είς ποσότητα άρκετήν διά διάλυμα 10%. "Ελεγχος ταυτότητος. 1. Τά κριτήρια της κατακρημνίσεως με ειδικούς άντιορούς αποκαλύπτουν μόνον πρωτεΐνας ανθρωπίνου πλάσματος. 2. Ή ήλεκτροφόρησις γενομένη έν έλευθέρω πεδίω ύπό συν,θήκας παραδεκτάς δέον νά δεικνύη δτι τουλάχιστον 90% τών πρωτεϊνών έχουν τήν κινητικότητα του συστατικού τών γάμμα σψαιρινών του φυσιολογικού ανθρωπίνου πλάσματος. Στειρότης. Τό τελικόν προϊόν δέον νά εΐναι στεΐρον δταν εξετάζεται διά καταλλήλου βακτηριολογικής μεθόδου. Κριτήριον σταθερότητος Ουδέν φανερόν σημεΐον κατακρημνίσεως ή θολώσεως πρέπει νά υφίσταται είς τό τελικόν ύγρόν προϊόν ή είς τό έπανασυνιστάμενον έκ ξηρού τοιούτου πρό και μετά θέρμανσιν είς 73 βαθμούς Κελσίου έπι 7 ημέρας. ΈπΙ πλέον κατόπιν θερμάνσεως είς 57 βαθμούς Κελσίου έπί 4 ώρας ουδέν φανερόν σημεΐον πήξεως δέον νά εμφανίζεται. 'Απώλεια βάρους δι' άποξηράνσεως. Ή άποξήρανσις διά φωσφορικού άνυδρίτου ύπό πίεσιν μή ύπερβαίνουσαν τά 0,02 χιλ. υδραργύρου έπί 24 ώρας δέν πρέπει νά προκαλέση άπώλειαν βάρους μεγαλυτέραν του 0,5%. Συντήρησις Ή ανθρωπινή γάμμα σφαιρίνη άπεξηραμένη πρέπει νά τοποθετήται είς άτμόσφαιραν αζώτου ή είς τό κενόν εντός δοχείου αποστειρωμένου και πωματισμένου κατά τρόπον άποκλείοντα τους μικροοργανισμούς καΐ κατά τό δυνατόν τήν ύγρασίαν. Δέον νά προφυλάσσεται άπό τό φώς και νά διατηρήται είς θερμοκρασίαν κατωτέραν τών 20 βαθμών Κελσίου. Ή ανθρωπινή γάμμα σφαιρίνη είς ύγράν κατάστασιν φυλάσσεται είς δοχεΐον άποστειρωμένον, πωματισμένον κατά τοιούτον τρόπον ώστε νά άποκλείη τους μικροοργανισμούς. Δέον νά προφυλάσσεται άπό τό φώς και νά διατηρήται είς θερμοκρασίαν 4 6 βαθμών Κελσίου.

9 26 Ή Επιγραφή του δοχείου δεικνύει : Ί. Την περιεχομένην ποσότητα της ανθρωπινής γάμμα σφαιρίνης, την φύσιν και τό ποσοστόν πάσης ετέρας προστεθείσης ουσίας. 2. Έάν τό προϊόν είναι ξηρόν, τον δγκον και την σύνθεσιν τοΰ διαλυτικού μέσου. 3. Την ήμερομηνίαν της παρασκευής και την χρονολογίαν λήξεως της χρήσεως. 4. Τάς συνθήκας διατηρήσεως. 5. Τήν μνείαν «δχι δι* ενδοφλέβιους ενέσεις». 6. Έάν τό τελικόν προϊόν είναι ξηρόν τήν ύπόμνησιν «νά ένίεται αμέσως μετά τήν διάλυσιν». 5. Τό άνθρώπινον ίνωδογόνον Τό άνθρώπινον ίνωδογόνον είναι ξηρόν παρασκεύασμα του διαλυτού συνθετικού ύγροο ανθρωπίνου πλάσματος τό όποιον κατόπιν προσθήκης θρομβίνης μετασχηματίζεται είς ίνικήν. Ή χρησιμοποιούμενη μέθοδος δια τήν παρασκευήν πρέπει νά είναι τοιαύτη ώστε τό τελικόν προϊόν νά ανταποκρίνεται είς τους κατωτέρω δρους και τοιαύτη ώστε νά μειώνη τους κινδύνους μεταδόσεως της λοιμώδους ήπατίτιδος. Κατά τό διάστημα της παρασκευής ουδεμία ουσία: αντισηπτική ή βακτηριοστατική πρέπει νά προστίθεται. Τό τελικόν προϊόν λυοφιλιουται. Τουλάχιστον 60% ολικών πρωτεϊνών δέον νά παρέχωνται εις τόν θρόμβον δστις σχηματίζεται διά της προσθήκης θρομβίνης. Διαλυτότης. Διαλυόμενον είς τόν κατάλληλον δγκον τοο συνισταμένου διαλυτικού τό διάλυμα είναι άχρουν. "Ελεγχος ταυτότητος 1. Τά κριτήρια της κατακρημνίσεως μέ ειδικούς άντιορούς αποκαλύπτουν μόνον πρωτεΐνας ανθρωπίνου πλάσματος. 2. Τό προϊόν τό προερχόμενον έξ έπανασΰστάσεως έ'χει τήν ιδιότητα νά πήγνυται διά της προσθήκης θρομβίνης. Στειρότης. Τό τελικόν προϊόν δέον νά είναι στεϊρον δταν εξετάζεται διά καταλλήλου βακτηριολογικής μεθόδου. 'Απώλεια βάρους δι* άποξηράνσεως. Ή άποξήρανσις διά φωσφορικού άνυδρίτου ύπό πίεσιν μή ύπερβαίνουσαν τά 0.02 χιλ. υδραργύρου επί 24 ώρας δέν πρέπει νά προκαλέση άπώλειαν βάρους μεγαλυτέραν του 0.5%. Συντήρησις. Τό άνθρώπινον ίνωδογόνον πρέπει νά τοποθετήται είς άτμόσφαιραν αζώτου ή είς τό κενόν εντός δοχείου αποστειρωμένου και πωματισμένου κατά τρόπον άποκλείοντα τους μικροοργανισμούς και κατά τό δυνατόν τήν ύγρασίαν. Δέον νά προφυλάσσεται από τό φως και νά διατηρηθή είς θερμοκρασίαν συνιστωμένην. 'Επιγραφή. Ή ετικέτα του φιαλιδίου δεικνύει : 1. Τήν περιεχομένην ποσότητα του ίνωδογόνου, τήν φύσιν και τό ποσοστόν πάσης προστεθείσης ουσίας. 2. Τόν δγκον και τήν σύνθεσιν τοΰ διαλυτικού. 3. Τήν ήμερομηνίαν της παρασκευής και τήν χρονολογίαν λήξεως της χρήσεως. 4. Τάς συνθήκας διατηρήσεως. 5. "Οτι τό προϊόν πρέπει νά χρησιμοποιήται αμέσως μετά τήν άνασύστασίν του.

10 27 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ- Ευρωπαϊκή Συμφωνία περί ανταλλαγής θεραπευτικών ουσιών άνθρωπίνης προελεύσεως. Πιστοποιητικό ν ("Αρθρον 4) ΔΕΝ ΑΠΟΧΩΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ : '...'...19 (τοποθεσία) (ημερομηνία) Αριθμός δεμάτων Ό υπογεγραμμένος δήλοι δτι ή είς τό περιθώριον καθοριζομένη αποστολή Χαρακτηρισμός παρασκευασθεΐσα ύπό τήν εύθύνην το,ο 'Οργανισμού περί οδ τό άρθρον 6 της Συμφωνίας είναι σύμφωνος προς τους Άρ. των μερίδων είδικούς δρους του Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας και δτι δύναται νά παραδόθη αμέσως είς τόν παραλήπτην (Έπώνυμον και τοποθεσία) (Σφραγίς) (υπογραφή;) (τίτλος) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ. Ευρωπαϊκή Συμφωνία περί ανταλλαγής θεραπευτικών ουσιών άνθρωπίνης προελεύσεως. 2. Όλικόν άνθρώπινον ατμα 3. Αριθμός 'Αναφοράς 4. Όμάς αίματος θετικόν 5. Όμάς RH άρνητικόν 6. χιλ. άντιπηκτικόν διάλυμα % γλυκόζη, % κιτρικόν νάτριον κ. έκ. αίματος,. 7. 'Ημερομηνία αίματοληψίας. 'Ημερομηνία λήξεως της χρήσεως. 8. Διατηρείται είς θερμοκρασίαν 4 Κ. έως. 6. Κ Δέν χρησιμοποιείται εϊς περίπτωσιν εμφανούς τίνος σημείου αλλοιώσεως (αίμολύσεως).

11 28 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 (συνέχεια) Ευρωπαϊκή Συμφωνία περί ανταλλαγής θεραπευτικών ουσιών ανθρωπινής προελεύσεως. 2. Είδικόν όργανον δια την ένεση/. Είδικόν όργανον δια την χρησιμοποίησιν του όλικου ανθρωπίνου αίματος. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Ευρωπαϊκή Συμφωνία περί ανταλλαγής θεραπευτικών ουσιών άνθρωπίνης προελεύσεως. 2. Άπεξηραμένον άνθρώπινον πλάσμα 3. 'Αριθμός αναφοράς 4. Τό άνασυσταθέν πλάσμα περιέχει : % γλυκόζη % κιτρικόν νάτριον 5. Έπανασυνιστότται μέ κ. έκ ύδατος απεσταλμένου, αποστειρωμένου και άπυρετογόνου. 6. Ποσοστόν πρωτεϊνών % 7. Ημερομηνία παρασκευής 'Ημερομηνία λήξεως της χρήσεως. 8. Δέον να προφυλάσσηται άπό τό φώς και νά διατηρήται είς θερμοκρασίαν κατωτέραν των 20 Κελσίου. 9. Χρησιμοποιείται αμέσως μετά τήν έπανασύστασιν. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 (συνέχεια 1) 1 "Ονομα παράγωγου 2. Είδικόν όργανον διά τήν ί-νεσιν. Είδικόν όργοα/ον διά τήν χρησιμοποίησιν του ανθρωπίνου πλάσματος. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 (συνέχεια 2) 2. "Υδωρ άπεσταγμένον, άποστειρωμένον και άπυρετογενές. Διά τήν έπανασύστασιν του άπεξηραμένου ανθρωπίνου πλάσμοπος. 3. Ποσότης Κ. έκ.

12 29 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 2. Άνθρώπινον λεύκωμα άπεξηραμένον 3. 'Αριθμός μερίδος 4. Λεύκωμα γραμμάρια Σταθεροποιός ουσία Φύσις Νάτριον γραμμάρια 5. Ημερομηνία παρασκευής Ημερομηνία λήξεως της χρήσεως. 6. Έπανασυνιστάται μέ κ. έκ. ύδατος άπεσταγμένου, αποστειρωμένου και άπυρετογόνου. 7. "Ως παράγραφος 8 παραρτήματος 3 8. Ένίεται αμέσως μετά τήν έπανασύστασιν. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 (συνέχεια 1) : 2. Άνθρώπινον λεύκωμα ύγρόν 3. 'Αριθμός μερίδος 4. Λεύκωμα γραμμάρια Σταθεροποιός Φύσις : % Νάτριον γραμμάρια 5. 'Ημερομηνία παρασκευής. Ημερομηνία λήξεως της χρήσεως. 6. Προφυλάσσεται άπό τό φώς και διατηρείται είς +4 Κ. ως +6" Κ. 7. Ένίεται μόνον αν τό ύγρόν είναι διαυγές και άνευ ιζήματος. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 (συνέχεια 2) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ : 2. Είδικόν δργανον δια τήν Ινεσιν. Είδικόν δργανον διά τήν χρησιμοποίησιν τοΰ ανθρωπίνου λευκώματος. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 (συνέχεια 3) Ί. "Ονομα παράγωγου : 2. "Υδωρ άπεσταγμένον, αποστειρωμένο ν και άπυρετογόνον. 3. Διά τήν έπανασύστασιν του άπεξηραμένου ανθρωπίνου λευκώματος.. 4. Ποσότης χιλ.

13 30 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ Ευρωπαϊκή Συμφω\ία (κ.λ.π. ώς ανωτέρω) 1. "Ονομα παραγωγού : 2. Άπεξηραμένη ανθρωπινή Γάμμα σφαιρίνη 3. 'Αριθμός μερίδος : 4. Γάμμα σφαιρίνη : γραμμάρια "Ετεραι προστεθεΐσαι ούσίαι : Φύσις.. % 5. Ημερομηνία παρασκευής Ημερομηνία λήξεως της χρήσεως 6. Έπανασυνισταται με κ. έκ. ύδατος άπεσταγμένου, αποστειρωμένου και άπυρετογόνου. 7. Ώς παράγραφος 8 τοϋ παραρτήματος 'Ως παράγραφος 8 τοο παραρτήματος Δεν ένίεται ενδοφλεβίως. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 (συνέχεια 1) 2. Υγρά ανθρωπινή Γάμμα σφαιρίνη 3. 'Αριθμός μερίδος 4. Γάμμα σφαιρίνη γραμμάρια ",Ετεραι προστεθεΐσαι ούσίαι Φύσις 5. Ώς παράγραφος 7 παραρτήματος 3 6. Ώς παραγρ. 6 παραρτήματος 4 συνέχεια 1 7. Ώς παραγρ. 9 παραρτήματος 5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 (συνέχεια 2). Ευρωπαϊκή Συμφωνία (κ.λ.π., ώς ανωτέρω). 2. "Υδωρ άπεσταγμένον, άποστειρωμένον και άπυρετογόνον. Διά τήν έπανασύστασιν της άπεξηραμένης ανθρωπινής Γάμμα σφαιρίνης. 3. Ποσότης χιλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 2. Άνθρώπινον Ινωδογόνον 3. Αριθμός παρτίδος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ("Αρθρον 9)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Αρθρον 9) 509 19. Ουδέν των έν τω παρόντι Νόμω διαλαμβανομένων τυγχάνει Έπιφύλαξις. εφαρμογής έφ* οιασδήποτε έπισκοπήσεως ειδικώς προβλεπομένης ύπό των διατάξεων οίουδήποτε έτερου, εκάστοτε έν ίσχύϊ, Νόμου. 20.

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας *

Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας * Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας * Εγκρίθηκε και παρέμεινε ανοιχτή για υπογραφή, επικύρωση ή προσχώρηση με την από 9 Δεκεμβρίου 1948 Νο. 260 Α (ΙΙΙ) απόφαση της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Μέγεθος Γραµµάτων ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (I TRACOM IT SERVICES) Ν 4220/1961: Σύµβαση περί εκτέλεσης αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων (28418)

Μέγεθος Γραµµάτων ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (I TRACOM IT SERVICES) Ν 4220/1961: Σύµβαση περί εκτέλεσης αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων (28418) Μέγεθος Γραµµά ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (I TRACOM IT SERVICES) Ν 4220/1961: Σύµβαση περί εκτέλεσης αλλοδαπών αποφάσεων (28418) Αρθρο :ΠΡΩΤΟΝ Αρθρον πρώτον. Κυρούται και έχει πλήρη ισχύν νόµου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό)

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό) 700 ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό) (Τροποποιητικό) Νόμο του 2000, (Ν. 22(ΠΙ)/2000) που δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρον 1. - Προστασία της ιδιοκτησίας.

Άρθρον 1. - Προστασία της ιδιοκτησίας. ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΣΔΑ Εις σύμβασιν περί προασπίσεως των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών (Κυρώθηκε με το ν.δ. 53/1974 ΦΕΚ 256/Α ) Αι Συμβαλλόμεναι Κυβερνήσεις, Μέλη του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ I. Γενικά II. Πρωτόκολλο της 13 ης Απριλίου 1962 για την ίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

Γάλα ιατηρήστε το στο ψυγείο

Γάλα ιατηρήστε το στο ψυγείο Σηµειώσεις για τον καθηγητή Γάλα ιατηρήστε το στο ψυγείο Βασικές γνώσεις Ο όρος γάλα, ως βασικό τρόφιµο, χωρίς κανένα προστεθειµένο επίθετο, ισχύει συνήθως για το αγελαδινό γάλα που είναι φρέσκο, πλήρες,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΕΤΡΑΠΛΟΣ ΑΣΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΦΙΛΤΡΟ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΟΛΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΜΕΝΩΝ ΕΡΥΘΡΩΝ 42 ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΜΕΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3831, 5/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3831, 5/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. O παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 1. ΑΣΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΟΙ Διπλοί Ασκοί με CPDA ή CPDA-1, 450 ml για ερυθρά 35 ημερών και έναν δορυφορικό ασκό, τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ. Αρ. 1. Αρ. 2

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ. Αρ. 1. Αρ. 2 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ν. 6422/1934, Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ως και του Ναυπηγού. Αρ. 1 Η ελευθέρα άσκησις του επαγγέλματος του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών Κανονισμός αναφέρεται στη χρήση σημάτων τα οποία χορηγεί η a Cert A.E. σε επιχειρήσεις για την επισήμανση και τη διαφήμιση των πιστοποιημένων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ελέγχου της τίτλος. Μεσιτείας Ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Ποσοτική σύνθεση 100ml διαλύματος περιέχουν 25g πρωτεΐνης πλάσματος με τουλάχιστον το 95% ανθρώπινη λευκωματίνη.

2.2 Ποσοτική σύνθεση 100ml διαλύματος περιέχουν 25g πρωτεΐνης πλάσματος με τουλάχιστον το 95% ανθρώπινη λευκωματίνη. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Plasbumin 25 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 2.1 Ποιοτική σύνθεση Ανθρώπινη λευκωματίνη από ανθρώπινο πλάσμα 2.2 Ποσοτική

Διαβάστε περισσότερα

ηλεκτρολόγου µηχανικού" ή "διπλωµατούχου µηχανολόγου-ηλεκτρολόγου µηχανικού" ή "διπλωµατούχου ναυπηγού":

ηλεκτρολόγου µηχανικού ή διπλωµατούχου µηχανολόγου-ηλεκτρολόγου µηχανικού ή διπλωµατούχου ναυπηγού: ΝΟΜΟΣ 6422 της 26/28 Νοεµβρίου 1934 Περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ως και του Ναυπηγού (Φ.Ε.Κ. 412/Α/1934) Άρθρο 1 Η ελευθέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Γ εν Αθήναις Εθνικής Συνελεύσεως, απεφασίσαµεν και διατάσσοµεν: Άρθρον πρώτον

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Γ εν Αθήναις Εθνικής Συνελεύσεως, απεφασίσαµεν και διατάσσοµεν: Άρθρον πρώτον ΝΟΜΟΣ: 2994/1922 Περί κυρώσεως της ιεθνούς Συµβάσεως της Γ' ιεθνούς Συνδιασκέψεως Εργασίας της Γενεύης, της κανονιζούσης την χρήσιν του ανθρακικού µολύβδου (στουπετσίου) εν τοις χρωµατισµοίς. (ΦΕΚ 162/Α/31-8-22)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

2. (1) Στο νόμο αυτό, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

2. (1) Στο νόμο αυτό, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια - ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΤΙΚΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ ΤΙΤΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ στην Αναγκαστική Είσπραξη

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ στην Αναγκαστική Είσπραξη ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ στην Αναγκαστική Είσπραξη Τι προσέχουμε Λαζαρέτου Θεοδώρας Δρ Νομ., DEA de Droit Μόνιμη εκπαιδεύτρια των νέων ελεγκτών βεβαίωσης-είσπραξης Στις εργασίες της αναγκαστικής είσπραξης, όλα τα έγγραφα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2046 της ΙΙης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2046 της ΙΙης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 33/as ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2046 της ΙΙης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Δημοοίων Υπαλλήλων (Αναδιάρθρωση Ορισμένων Θέσεων και Ρύθμισις Άλλων επί Μέρους Συναφών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Οδηγία 2014/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

AMINOPLASMAL HEPA-10%

AMINOPLASMAL HEPA-10% AMINOPLASMAL HEPA-10% ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Αminoplasmal Hepa 10% 2.ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Τα 1000ml διαλύματος περιέχουν: L-Isoleucin

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4270, 18/2/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4270, 18/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Εφημερίδα της Ε.Ε.: L. 269, 21.10.2000,

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗ Το πλαστικό των ασκών να είναι άριστης ποιότητας και υψηλής διαπερατότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3739 της 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3739 της 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 34(ΙΠ)/2003 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3739 της 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί Κυρώσεως της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961) [Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.

Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961) [Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ. This document was reproduced from http://www.cylaw.org/nomoi/indexes/1961_11.html (accessed 14 August 2013) Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961)

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα σχετιζόμενα με την τυποποίηση αντιγόνων Ι

Προβλήματα σχετιζόμενα με την τυποποίηση αντιγόνων Ι Β Προβλήματα Φαινότυπος Β(Α): ασθενής αντίδραση με αντι-α, έντονη αντίδραση με αντι-β, και ο ορός αντιδρά με ερυθρά Α₁. Ο αντιορός Α περιέχει τον κλώνο ΜΗΟ4? Επίκτητος Β φαινότυπος: έντονη αντίδραση με

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔ 4218/1961: Ευρωπ.Σύμβαση δικαστικής συνδρομής σε ποινικές υποθέσεις (28402)

ΝΔ 4218/1961: Ευρωπ.Σύμβαση δικαστικής συνδρομής σε ποινικές υποθέσεις (28402) ΝΔ 4218/1961: Ευρωπ.Σύμβαση δικαστικής συνδρομής σε ποινικές υποθέσεις (28402) Αρθρο :0 Ν.Δ. 4218 της 19/19 Σ/βρίου 1961. Περί κυρώσεως της Ευρωπαϊκής συμβάσεως "περί αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής επί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ Α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΑΣΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ Α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΑΣΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ Α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΑΣΚΩΝ ΤΥΠΟΣ 2 Διπλοί Ασκοί Αίματος (CPD ή CP2D, 450 ml με ειδικό δορυφορικό ασκό τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

Παράγωγα Αίματος Μορφές Διαδικασίες Παρασκευής και Συντήρησης Έλεγχος Ποιότητας

Παράγωγα Αίματος Μορφές Διαδικασίες Παρασκευής και Συντήρησης Έλεγχος Ποιότητας Παράγωγα Αίματος Μορφές Διαδικασίες Παρασκευής και Συντήρησης Έλεγχος Ποιότητας Δρ. Φίλιππος Ι. Κλωνιζάκης Αιματολόγος Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν.Θ «Άγιος Παύλος» Τί είναι τα παράγωγα αίματος Τα συστατικά του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΣ: 559/77 Περί κυρώσεως της εν Γενεύη την 19ην Μαΐου 1956 υπογραφείσης συμβάσεως επί του Συμβολαίου δια την διεθνή μεταφοράν εμπορευμάτων οδικώς (C.M.R.) και του Πρωτοκόλλου υπογραφής (ΦΕΚ 78/Α/12-03-77)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2230 της 22ας ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2230 της 22ας ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 97/87 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2230 της 22ας ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Αφαιρέσεων και Μεταμοσχεύσεων Βιολογικών Ουσιών Ανθρωπινής Προελεύσεως Νόμος του 1987 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της δι ανταλλαγής ρηµατικών και Τεχνολογικής συνεργασίας µεταξύ των Κυβερνήσεων

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της δι ανταλλαγής ρηµατικών και Τεχνολογικής συνεργασίας µεταξύ των Κυβερνήσεων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της δι ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων Τροποποίησης της Συµφωνίας Επιστηµονικής και Τεχνολογικής συνεργασίας µεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δηµοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Π 33/2000 ιασυνοριακές µεταφορές πιστώσεων (97/5/ΕΚ)

Π 33/2000 ιασυνοριακές µεταφορές πιστώσεων (97/5/ΕΚ) Π 33/2000 ιασυνοριακές µεταφορές πιστώσεων (97/5/ΕΚ) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.33 Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς την οδηγία 97/5/ΕΚ της 27.1.1997 για τις διασυνοριακές µεταφορές πιστώσεων. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΘΗΣΗΣ (ΦΙΛΤΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ) CPV 42514300-5 ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ : 92.745,26 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΘΗΣΗΣ (ΦΙΛΤΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ) CPV 42514300-5 ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ : 92.745,26 ΜΕ Φ.Π.Α. ΕΙΔΟΣ : ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΘΗΣΗΣ (ΦΙΛΤΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ) CPV 42514300-5 ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ : 92.745,26 ΜΕ Φ.Π.Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Το φίλτρο υψηλής λευκαφαίρεσης θα πρέπει να είναι από πολυεστέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 80568/4225/91

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 80568/4225/91 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 80568/4225/91 Μέθοδοι, όροι και περιορισμοί για την χρησιμοποίηση στη γεωργία της ιλύος που προέρχεται από επεξεργασία οικιακών και αστικών λυμάτων (ΦΕΚ 641/Β/7-08-1991) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικός Χάρτης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας 1

Καταστατικός Χάρτης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας 1 Καταστατικός Χάρτης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας 1 [όπως κυρώθηκε με το Ν.Δ. 399/1947 «Περί κυρώσεως πράξεως τροποποιήσεως του Καταστατικού Χάρτου (Συντάγματος) της Διεθνούς Οργανώσεως της Εργασίας»

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία BGBl. III - Ausgegeben am 15. Juni 2015 - Nr. 78 1 von 10 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ N. Κηφισιά Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 3246/25-2-15 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

1897 Ν. 206/90. 4. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση

1897 Ν. 206/90. 4. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση E.E., Παρ. I, Αρ. 2551,9.11.90 1897 Ν. 206/90 Ο περί Εμπορικών Σημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 543 Ν. 50/72 Αρ. 946, 30.6.72

E.E., Παρ. I, 543 Ν. 50/72 Αρ. 946, 30.6.72 E.E., Παρ. I, 543 Ν. 50/72 Αρ. 946, 30.6.72 Ό περί της Συμβάσεως περί Καταργήσεως της 'Υποχρεώσεως προς Νομιμοποίησα/ 'Αλλοδαπών Δημοσίων 'Εγγράφων (Κυρωτικός) Νόμος τοο 1972 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4106, 29/12/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4106, 29/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

3. Η Σύμβαση, της οποίας το κείμενο εκτίθεται στον Πίνακα, κυρώνεται Κύρωσης της. ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Αρθρο 3)

3. Η Σύμβαση, της οποίας το κείμενο εκτίθεται στον Πίνακα, κυρώνεται Κύρωσης της. ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Αρθρο 3) E.E., Παρ. I, 1703 Ν. 168/91 Αρ. 2636, 4.10.91 Ο περί Κυρώσεως της Συμφωνίας περί ΛΟΤΤΟ και ΠΡΟ-ΤΟ Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΜ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Xussfs^sasslsc^ εις χσν ΤΠ. -TCS 32SS4 g^lml&btoa. last 11DG8J

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΜ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Xussfs^sasslsc^ εις χσν ΤΠ. -TCS 32SS4 g^lml&btoa. last 11DG8J *L J8/74 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΜ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Xussfs^sasslsc^ εις χσν ΤΠ -TCS 32SS4 g^lml&btoa. last (ζ 11DG8J Μ13^3ΑΜ32 fifp% JgF>&33&Z &M 'THE ι JEB? φάρος ^vjiatioe a. 3 έί ΐ &,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: (α) «Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ HUMAN ALBUMIN 50 g/l BAXTER Διάλυμα για ενδοφλέβια έγχυση 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Το HUMAN ALBUMIN 50g/l Baxter

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις διαλυμάτων. Επαναληπτικές ασκήσεις Α' Λυκείου 1

Ασκήσεις διαλυμάτων. Επαναληπτικές ασκήσεις Α' Λυκείου 1 Επαναληπτικές ασκήσεις Α' Λυκείου 1 Ασκήσεις διαλυμάτων. 1. Διαλύουμε πλήρως 20 g σε 20 g H 2 O και προκύπτει διάλυμα Α. Να υπολογιστεί η % w/w περιεκτικότητα του διαλύματος. μάζα Δ/τος = 1 + 2 20 + 20

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Η διαδικασία μεταφοράς και διανομής του αίματος, πλάσματος και των προϊόντων τους αποτελεί σημαντικό μέρος του συστήματος ποιότητας των υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

132(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

132(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4412, 8.11.2013 Ν. 132(Ι)/2013 132(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΝΗΘΕΤΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΝΗΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΝΗΘΕΤΕΣ Οι απαντήσεις σε όλα τα πεδία οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη και να είναι σύμφωνες με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς. Για κάθε πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. 1(1) 1384 Ν. 131(Ι)/2006 Αρ. 4092, 20.10.2006 Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4110, 9/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ --------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4110, 9/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ -------------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ -------------------------- Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 115, 9.5.2003, σ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4175, 25/7/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4175, 25/7/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 216(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύττ* Άρ. 1199 της 27ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1975 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύττ* Άρ. 1199 της 27ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1975 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 33/75 ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύττ* Άρ. 1199 της 27ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1975 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ό περί της Συμφωνίας περί Μεταφοράς Νεκρών (Κυρωτικός) Νόμος τοΰ 1975 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΝΖΥΜΟΥ. Ο μεταβολισμός είναι μία πολύ σημαντική λειτουργία των μονογαστρικών ζώων και επιτυγχάνεται με τη δράση φυσικών

ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΝΖΥΜΟΥ. Ο μεταβολισμός είναι μία πολύ σημαντική λειτουργία των μονογαστρικών ζώων και επιτυγχάνεται με τη δράση φυσικών ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΝΖΥΜΟΥ Ο μεταβολισμός είναι μία πολύ σημαντική λειτουργία των μονογαστρικών ζώων και επιτυγχάνεται με τη δράση φυσικών Ενζύμων που βρίσκονται κατά μήκος του πεπτικού τους σωλήνα. Τα ένζυμα

Διαβάστε περισσότερα

Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37).

Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37). ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 30 Ιανουαρίου / 5 Φεβρουαρίου 1937. Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37). Χαρακτηρισµός και διαίρεσις των εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 849 Ν. 105(Ι)/95 Ο περί Ελαττωματικών Προϊόντων (Αστική Ευθύνη) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78)

Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78) Νόμος 287 της 1/6.4.1976: Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78) Αρθρον 1. Παραμεθόριοι Περιοχαί. Παραμεθόριαι περιοχαί, δια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 07/02/2013 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3810, 13/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3810, 13/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2000/79/ΕΚ του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

«Χορήγηση και διακίνηση παραγώγων αίματος: Ιχνηλασιμότητα-Μηχανοργάνωση- Συντήρηση εκτός αιμοδοσίας-

«Χορήγηση και διακίνηση παραγώγων αίματος: Ιχνηλασιμότητα-Μηχανοργάνωση- Συντήρηση εκτός αιμοδοσίας- «Χορήγηση και διακίνηση παραγώγων αίματος: Ιχνηλασιμότητα-Μηχανοργάνωση- Συντήρηση εκτός αιμοδοσίας- Διαδικασία μετάγγισης». Σερένα Βαλσάμη Αιματολόγος Λέκτορας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Αιματολογικό Εργαστήριο-Αιμοδοσία,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. 1. Το ζήτημα της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (ΙΥΑ) παρά το γεγονός ότι απασχολεί τη

ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. 1. Το ζήτημα της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (ΙΥΑ) παρά το γεγονός ότι απασχολεί τη ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι. ΓΕΝΙΚΑ 1. Το ζήτημα της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (ΙΥΑ) παρά το γεγονός ότι απασχολεί τη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια τουλάχιστον,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3741/1929. "Περί της ιδιοκτησίας κατ' ορόφους"

ΝΟΜΟΣ 3741/1929. Περί της ιδιοκτησίας κατ' ορόφους ΝΟΜΟΣ 3741/1929 "Περί της ιδιοκτησίας κατ' ορόφους" ΑΡΘΡΟ 1 (Γενικά) (Όπως αντικαταστάθηκε με το άρ. 1 του Α.Ν. 625/1968, και με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν.Δ. 1003/1971 «περί ενεργού Πολεοδομίας»).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ Η διαρκώς παρατηρούμενη σύγχυση στο πρόβλημα της αναγνώρισης των ιατροτεχνολογικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις των ιατρικών

Διαβάστε περισσότερα

: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του Ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α /14.08.2015) : α. Η ΠΟΛ.1160/17.07.2015 εγκύκλιος β. Η ΠΟΛ.1168/29.07.

: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του Ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α /14.08.2015) : α. Η ΠΟΛ.1160/17.07.2015 εγκύκλιος β. Η ΠΟΛ.1168/29.07. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : 7Ξ44Η-Δ98 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Αυγούστου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ. 1188 1. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4251, 16/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4251, 16/7/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΟΥ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 21, 24.1.2009, σ. 39. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 29, 31.1.2009,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4408, 11.10.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4408, 11.10.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4408, 11.10.2013 Ν. 122(Ι)/2013 122(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤ/ΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012 155(Ι)/2012 Αρ. 4363, 9.11.2012 155(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΙ 2008 Προοίμιο. Για σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4188, 31/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ -----------------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4188, 31/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ ----------------------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ ----------------------------------- H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 62(Ι) του 1996 12(Ι) του 1997 96(Ι) του 2005. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητα 2: Το αλμυρό νερό

Δραστηριότητα 2: Το αλμυρό νερό Παγκόσμιο πείραμα για το Διεθνές Έτος Χημείας Δραστηριότητα 2: Το αλμυρό νερό Το μεγαλύτερο ποσοστό του νερού στον πλανήτη, για την ακρίβεια το 95% είναι αλμυρό νερό, δηλ. περιέχει άλατα. Σε αυτή τη δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4430, 21.2.2014 Ν. 18(Ι)/2014 18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L. 280, 26.10.2010,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. Γ1/9900/74 Περί υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητηρίων. (ΦΕΚ 1266/Β/3-12-74) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έχοντες υπ' όψει: α) Τον Α.Ν. 2520/49 "περί Υγειονοµικών ιατάξεων".

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ MUPHORAN 200 mg, κόνις και διαλύτης για διάλυμα (προς αραίωση) για έγχυση. Fotemustine Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 129(Ι) του 2002. Για σκοπούς αποτελεσματικότερης εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών IP/04/84 Βρυξέλλες, 22 Ιανουάριος 2004 Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαµβάνει ευρέως φάσµατος νοµική δράση µε στόχο να

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4207, 29/5/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4207, 29/5/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ --------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 125(Ι) του 2007. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3960, 25/2/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3960, 25/2/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ Για σκοπούς συμμόρφωσης με δεσμευτική νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74362/5340/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.1.2013 COM(2013) 35 final 2013/0019 (NLE) C7-0045/13 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση των παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ της απόφασης του Συμβουλίου της 9ης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΚΟΦΙΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΚΟΦΙΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 82(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΚΟΦΙΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΦ-ΟΑ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/1/2013. Αρ. Πρωτ. Α2-85

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΦ-ΟΑ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/1/2013. Αρ. Πρωτ. Α2-85 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 24/1/2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ -Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ &ΠΟΤΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο : ΤΜΗΜΑ ΑΓΟΡΩΝ ΚΕΦ.7 Σχολική Χρονιά 2012 2013

Κεφάλαιο : ΤΜΗΜΑ ΑΓΟΡΩΝ ΚΕΦ.7 Σχολική Χρονιά 2012 2013 Μάθημα : ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Καθηγητής : Αλέξανδρος Σωκράτους Κεφάλαιο : ΤΜΗΜΑ ΑΓΟΡΩΝ ΚΕΦ.7 Σχολική Χρονιά 2012 2013 Στο τμήμα αγορών συνήθως ανατίθεται η διαχείρηση της αποθήκης. Είναι υπεύθυνο για τον

Διαβάστε περισσότερα

3. Συλλογή νομοθεσίας για την ισότητα των φύλων στη συμμετοχή στην πολιτική ζωή και στα κέντρα λήψης αποφάσεων

3. Συλλογή νομοθεσίας για την ισότητα των φύλων στη συμμετοχή στην πολιτική ζωή και στα κέντρα λήψης αποφάσεων ΥΠΟΥΡΓΕΙΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΙΚΩΝ ΓΕΝΙΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΙΑ ΙΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙΙΔΙΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Γ..Γ..ΙΙ..Φ.. ((Ε..Υ..Ε.. -- Γ..Γ..ΙΙ..Φ..)).. 3. Συλλογή νομοθεσίας για

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 42, 23.02.1970, σ. 1. L337, 13.11.2004, σ.13. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ. Ταχ. Δ/νση : Ευαγγελιστρίας 128. Ταχ. Κώδικας : 27200 ΔΗΜΗΤΡΑ. Τηλ.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ. Ταχ. Δ/νση : Ευαγγελιστρίας 128. Ταχ. Κώδικας : 27200 ΔΗΜΗΤΡΑ. Τηλ. ΑΜΑΛΙΑΔΑ 12/07/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ. 2499 10771 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Κ.Α. 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ Γραφείο : Προμηθειών Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ :Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 07/06/13 ΒΑΘΜΟΣ:...

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ :Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 07/06/13 ΒΑΘΜΟΣ:... ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ :Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 07/06/13 ΒΑΘΜΟΣ:... ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :...ΤΜΗΜΑ :...Αρ:... Βαθμολογία εξεταστικού δοκιμίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 31 Οκτωβρίου 2011, ώρα 11:00 π.μ. Στην έδρα της εταιρείας (Λεωφ. Κηφισίας 37 Α, Κτίριο Γραφείων Α, Golden Hall, Μαρούσι) 1 Περιεχόμενα 1. Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα