Συνοπτικός τίτλος. 'Ερμηνεία. Κύρωσις Συμφωνίας. Πίναξ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συνοπτικός τίτλος. 'Ερμηνεία. Κύρωσις Συμφωνίας. Πίναξ."

Transcript

1 18 Ό περί της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας περί 'Ανταλλαγής θεραπευτικών Ουσιών 'Ανθρωπινής Προελεύσεως (Κυρωτικός) Νόμος του 1968 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα τής Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. Συνοπτικός τίτλος. 'Ερμηνεία. Κύρωσις Συμφωνίας. Πίναξ. 'Αριθμός 12 τοο 1968 ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑ'ΓΚΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΝ ΠΕΡΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ "Η Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς 6 περί τής Ευρωπαϊκής Συμφωνίας περί 'Ανταλλαγής Θεραπευτικών Ουσιών 'Ανθρωπινής Προελεύσεως (Κυρωτικός) Νόμος του 'Εν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν έκ του κειμένου προκύπτη διάφορος έννοια «Συμφωνία» σημαίνει τήν Εύρωπαϊκήν Συμφωνίαν περί 'Ανταλλαγής θεραπευτικών Ουσιών 'Ανθρωπινής Προελεύσεως τήν γενομένην έν Παρισίοις τήν 15ην Δεκεμβρίου 1958' 3. Ή Συμφωνία, τής οποίας τό κείμενον εκτίθεται ε'ις τόν Πίνακα και τήν οποίαν ή Δημοκρατία υπέγραψε <3άσει αποφάσεως του 'Υπουργικού Συμβουλίου ύπ' άρ και ήμερομηνίαν 28ην Σεπτεμβρίου 1967, δια του παρόντος Νόμου κυροϋται. ΠΙΝΑΞ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΕΡΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ At ύπογράφουσαι Κυβερνήσεις, Μέλη του Συμβουλίου τής Ευρώπης : θεωρουσαι δτι α'ι θεραπευτικοί ούσίαι ανθρωπινής προελεύσεως προέρχονται έξ αυτής τής φύσεως των άπό μίαν πράξιν τοΰ ανθρωπίνου δωρητοο και δέν είναι ώς έκ τούτου διαθέσιμοι παρά εις περιωρισμένας ποσότητας. Φρονοϋσαι δτι εύκταΐον εΐναι δπως εντός του πνεύματος τής Ευρωπαϊκής αλληλεγγύης τα κράτη μέλη παρέχουν άμοιβαίαν βοήθειαν προς τόν σκοπόν τής χορηγήσεως τών θεραπευτικών αυτών ουσιών δταν παρίσταται ανάγκη. θεωρουσαι δτι ή αμοιβαία αΰτη βοήθεια δέν ετναι δυνατή παρά μόνον έάν αϊ ιδιότητες και ή χρήσις τών θεραπευτικών τούτων ουσιών υπαχθούν ύπό κανόνας θεσπιζόμενους άπό κοινού παρά τών κρατών μελών και έάν ή εισαγωγή αυτών τυγχάνη τών αναγκαίων ευκολιών και εξαιρέσεων, συνεφωνήθησαν τά ακόλουθα :. " "Αρθρον, 1. Προς τόν σκοπόν τής εφαρμογής τής παρούσης Συμφωνίας, οι δροι «θεραπευτικαί ούσίαι ανθρωπινής προελεύσεως» σημαίνουν τό άνθρώπινον άτμα κάί τά παράγωγα του. ' ' ' ' " '

2 19 Αϊ διατάξεις της παρούσης Συμφωνίας δύνανται να επεκταθούν καΐ εις άλλας ουσίας θεραπευτικός άνθρωπίνης προελεύσεως, δι' ανταλλαγής επιστολών μεταξύ δύο ή περισσοτέρων τών Συμβαλλομένων Μερών. "Αρθρον 2. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη, υποχρεούνται έάν καΐ έφ' δσον διαθέτουν αποθέματα αρκετά δια τάς ιδίας άνάγκας, να θέτουν τάς θεραπευτικάς ουσίας άνθρωπίνης προελεύσεως εις την διάθεσιν τών άλλων Μερών τά όποια έχουν έπείγουσαν ανάγκην, άνευ ετέρας αμοιβής πλην της απαιτουμένης διά τήν κάλυψιν τών εξόδων συλλογής, παρασκευής και μεταφοράς τών ουσιών τούτων. "Αρθρον 3. Αί θεραπευτικά! ούσίαι άνθρωπίνης προελεύσεως τίθενται εις τήν διάθεσιν τών έτερων Συμβαλλομένων μερών ύπό τήν ρητήν προϋπόθεσα/ δτι θά χρησιμοποιηθούν αποκλειστικώς διά σκοπούς Ιατρικούς άνευ πραγματοποιήσεως ούδενός κέρδους και δέν θά παραδίδωνται, παρά μόνον είς 'Οργανισμούς καθοριζόμενους άπό τάς ένδιαφερομένας Κυβερνήσεις. "Αρθρον 4. Τά Συμβαλλόμενα Μέρη εγγυώνται δτι έτηρήθη τό ελάχιστον δριον τών διά τάς θεραπευτικάς ουσίας ώς έκ τών ιδιοτήτων των απαιτουμένων συνθηκών καγ οι σχετικοί μέ τάς έπιγραφάς των, συσκευασίαν και τήν άποστολήν κανόνες,' ώς οδτοι ορίζονται ύπό του πρωτοκόλλου τής παρούσης Συμφωνίας. θά συμμορφωθούν έξ άλλου προς τους κοα/όνας τους οποίους άπεδέχθησαν διά τήν Διεθνή τυποποίησιν είς τον τομέα τούτον. Πάσα αποστολή θεραπευτικών ουσιών άνθρωπίνης προελεύσεως θά συνοδεύηται ύπό πιστοποιητικού βεβαιουντος δτι αυτή παρεσκευάσθη συμφώνως προς τους δρους και τάς οδηγίας τοο πρωτοκόλλου. Τό πιστοποιητικόν τούτο θά συνταχθή συμφώνως μέ τό υπόδειγμα τοο Παραρτήματος αριθ. 1 του πρωτοκόλλου. Τό πρωτόκολλον και τά παραρτήματα τούτου δύνανται νά τροποποιηθούν ή συμπληρωθούν άπό τάς Κυβερνήσεις τών Μερών άτινα συμβάλλονται διά της παρούσης Συμφωνίας. "Αρθρον 5. Τά Συμβαλλόμενα Μέρη θά λάβουν δλα τά αναγκαία μέτρα ίνα απαλλαγούν παντός εισαγωγικού δασμού και τέλους αί θεραπευτικαί ούσίαι αΐτινες τίθενται είς τήν διάθεσίν των άπό τά άλλα Μέρη. θά λάδουν επίσης δλα τά απαιτούμενα μέτρα διά νά εξασφαλίσουν τήν ταχεϊαν άπ' ευθείας άποστολήν τών ουσιών αυτών εις τους παραλήπτας τους σημειούμενους εις τό άρθρον 3 τής παρούσης Συμφωνίας. "Αρθρον 6. Τά Συμβαλλόμενα Μέρη θά κοινοποιήσουν αμοιβαίως διά τής Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου τής Ευρώπης κατάστασιν τών εξουσιοδοτημένων 'Οργανισμών διά τήν έκδοσιν τών πιστοποιητικών τών προβλεπομένων ύπό του άρθρου 4 τής παρούσης Συμφωνίας. θά κοινοποιήσουν επίσης κατάστασιν τών εξουσιοδοτημένων οργανισμών διά τήν διανομήν τών εισαγομένων θεραπευτικών ουσιών άνθρωπίνης προελεύσεως. "Αρθρον 7. Ή προσχώρησις είς τήν παρουσαν Συμφωνίαν εΐναι δυνατή δι* δλα τά Μέλη του Συμβουλίου τής Ευρώπης τά όποια δύνανται νά καταστούν Μέρη διά : (α) υπογραφής άνευ επιφυλάξεως κυρώσεως, ή (β) υπογραφής ύπό τήν έπιφύλαξιν της κυρώσεως, ακολουθούμενης άπό έπικύρωσιν.

3 20 Τά έγγραφα επικυρώσεως θά κατατίθενται παρά τω Γενικω Γράμματεΐ του Συμβουλίου της Ευρώπης. "Αρθρον 8. Ή παρούσα Συμφωνία θα τεθη έν Ισχύϊ την πρώτη ν ήμέραν του μηνός όστις έπεται της ημερομηνίας καθ' ή'ν τρία Μέλη τοο Συμβουλίου της Ευρώπης θα έχουν υπογράψει την παροϋσαν Συμφωνίαν άνευ επιφυλάξεως κυρώσεως η 1 θα τήν έχουν κυρώσει συμφώνως προς τάς διατάξεις του άρθρου 7. Δια πάν Μέλος δπερ ήθελε κυρώσει ή υπογράψει τήν παροϋσαν Συμφωνίαν άνευ επιφυλάξεως κυρώσεως, ή Ισχύς της Συμφωνίας άρχεται άπό της πρώτης ημέρας του μηνός δστις επακολουθεί τήν ύπογραφήν ή τήν κατάθεσιν των κυρωτικών έγγραφων. "Αρθρον 9. Ή έξ. Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης Επιτροπή δύναται νά καλέση παν κράτος μή μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης δπως προσχώρηση είς τήν παροϋσαν Συμφωνίαν. Ή προσχώρησις τίθεται έν Ισχύϊ άπό της πρώτης ημέρας τοΰ επομένου μηνός άπό της καταθέσεως των έγγραφων προσχωρήσεως παρά τω Γενικω Γράμματεΐ του Συμβουλίου της Ευρώπης. "Αρθρον 10. Ό Γενικός Γραμματεύς του Συμβουλίου της Ευρώπης θά κοινοποίηση είς τά Μέλη του Συμβουλίου και τά προσχωρήσαντα Κράτη : (α) Τήν ήμερομηνίαν ενάρξεως της ισχύος της παρούσης Συμφωνίας, τά ονόματα των Μελών άτινα έχουν υπογράψει ταύτην άνευ επιφυλάξεως κυρώσεως ή έχουν κυρώσει ταύτην. (β) Τήν κατάθεσιν των έγγραφων των κατά τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 9 γενομένων προσχωρήσεων. (γ) Πάσαν κοινοποίησιν, λαμβανομένην κατά τάς διατάξεις του άρθρου 11 και τήν ήμερομηνίαν καθ' ην θά τεθη έν ισχύϊ. (δ) Πάσαν τροποποίησιν έπιφερομένην ε'ις τό πρωτόκολλον και τά παραρτήματα αύτοΰ κατά τους δρους της τετάρτης παραγράφου τοΰ άρθρου 4. "Αρθρον 11. Ή παρούσα Συμφωνία θά παραμείνη έν ισχύϊ άνευ περιορισμού της διαρκείας της. Πάν Συμβαλλόμενον Μέρος θά δύναται νά θέση τέρμα είς τήν έφαρμογήν ύπ' αύτου της παρούσης Συμφωνίας κατόπιν προειδοποιήσεως ενός έτους απευθυνόμενης προς τόν σκοπόν τούτον εις τόν Γενικόν Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Είς πίστωσιν των ανωτέρω ο'ι υπογεγραμμένοι δεόντως προς τούτο εξουσιοδοτημένοι παρά των ενδιαφερομένων Κυβερνήσεων υπέγραψαν τήν παροϋσαν συμφωνίαν. Έγένετο είς Παρισίους τήν 15ην Δεκεμβρίου 1958, εις τήν Γαλλικήν και Άγγλικήν, αμφοτέρων των κειμένων τούτων εχόντων τήν αυτήν ίσχύν, είς έν μόνον άντίτυπον, τό όποιον θά κατατεθή είς τά Άρχεΐα τοΰ Συμβουλίου της Ευρώπης. Ό Γενικός Γραμματεύς θά κοινοποίηση εις έκάστην ύπογράψασαν ή προσχωρήσασαν Κυβέρνησιν, επικυρωμένα αντίγραφα. Διά τήν Κυβέρνησιν της Αυστριακής Δημοκρατίας, ύπό τήν έπιφύλαξιν της κυρώσεως, υπ. LEOPOLD FIGL. Διά τήν Κυβέρνησιν του Βασιλείου του Βελγίου, ύπ. P. WI.GNY. Διά τήν Κυβέρνησιν του Βασιλείου της Δανίας,

4 21 Δια την Κυβέρνησιν της Γαλλικής Δημοκρατίας, ύπό τήν έπιφύλαξιν της κυρώσεως, ύπ. Μ. COUVE DE MURVILLE. Διά τήν Κυβέρνησιν της Όμοσπόνδου Γερμανικής Δημοκρατίας, ύπό τήν επιφύλαξα/ της κυρώσεως, ύπ. V. BRENTANO. Διά τήν Κυβέρνησιν του Βασιλείου της Ελλάδος, ύπό τήν έπιφύλαξιν της κυρώσεως, ύπ. CAMBALOURIS. Διά τήν Κυβέρνησα/ της Δημοκρατίας της 'Ισλανδίας, Διά τήν Κυβέρνησιν της 'Ιρλανδίας, ύπ. PROINSAS MAC AOGAIN. Διά τήν Κυβέρνησιν της 'Ιταλικής Δημοκρατίας, ύπό τήν έπιφύλαξιν τής κυρώσεως, ύπ. C. Α. STRANEO. Διά τήν Κυβέρνησιν του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, ύπό τήν έπιφύλαξιν τής κυρώσεως, ύπ. BECH. Διά τήν Κυβέρνησιν του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, Διά τήν Κυβέρνησιν του Βασιλείου τής Νορβηγίας, ύπ. HANS ENGEN. Διά τήν Κυβέρνησιν του Βασιλείου τής Σουηδίας, ύπ. LEIF BELEFRAGE. Διά τήν Κυβέρνησιν τής Τουρκικής Δημοκρατίας, ύπό τήν έπιφύλαξιν τής κυρώσεως, ύπ. FATIN R. ZORLU. Διά τήν Κυβέρνησιν τοΰ 'Ηνωμένου Βασιλείου τής Μεγάλης Βρεττανίας και τής Βορείου 'Ιρλανδίας, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ ΓΕΝΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Α'. 'Επιγραφή "Εκαστον δοχεϊον ή εξάρτημα θά έφοδιάζηται προ τής αποστολής μέ έπιγραφήν είς Άγγλικήν και Γαλλικήν κατά τό αντιστοιχούν υπόδειγμα τό άναφερόμενον είς τά παραρτήματα 2 έως 6 του παρόντος πρωτοκόλλου. Β. Συσκευασία και αποστολή Τό όλικόν άνθρώπινον αίμα θά άποστέλληται πάντοτε είς συσκευασίαν έξασφαλίζουσαν θερμοκρασίαν 4 έως 6 βαθμών και διαρκούσαν καθ' δλον τό διάστημα τής αποστολής. Ή προϋπόθεσις αϋτη δέν. απαιτείται διά τά παράγωγα τά προβλεπόμενα εις τό πρωτόκολλον. Γ. Προϊόντα και εξαρτήματα Τά προϊόντα και εξαρτήματα τά προβλεπόμενα είς τό Μέρος 11 του παρόντος πρωτοκόλλου θά είναι αποστειρωμένα άπυρετογόνα και μή τοξικά. Συνίσταται ή προσθήκη είς τάς άποστολάς των αναγκαίων εξαρτημάτων διά τήν χρησιμοποίησιν του ανθρωπίνου αίματος καΐ των παραγώγων τούτου και των διαλυτικών διά τά ξηρά προϊόντα.

5 22 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ. Ε1Δ1ΚΑ1 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ * 1. Όλικόν άνθρώπινον αίμα " Τό όλικόν άνθρώπινον αίμα είναι το αίμα άναμεμιγμένον, μετά του καταλλήλου αντιπηκτικού κατόπιν αίματοληψίας άπό φυσιολογικόν άνθρωπον. Τό αίμα δεν δύναται νά ληφθή άπό άτομον (α) δια τό όποιον είναι γνωστόν δτι πάσχει άπό συφιλίδα ή δτι έχει προσδληθη ύπό συφιλίδος, ή' (β).τοΰ όποιου ή άνάλυσις του αίματος διά συφιλίδα δεν απεδείχθη αρνητική, ή (γ) τό όποιον δέν εΐναι άπηλλαγμένον νόσου τινός δυναμένης νά μεταδοθή διά της μεταγγίσεως τοΰ αίματος καθ' δ μέτρον δύναται τούτο νά έξακριβωθή δι' 'ιατρικής εξετάσεως καΐ μελέτης του ιστορικού του. Τό αίμα λαμβάνεται άσήπτως διά σωλήνος κλειστού και άπεστειρωμένου, εντός άπεστειρωμένου φιαλιδίου περιέχοντος τό άντισηπτικόν διάλυμα πρό της αποστειρώσεως του. Τά χρησιμοποιούμενα υλικά δέον νά είναι άπυρετογόνα. Μετά τό τέλος της αίματοληψίας τό φιαλίδιον πωματίζεται αμέσως και ψύχεται μέχρι της θερμοκρασίας των 4 ή 6 βαθμών C Δεν θά άνοιχθη πλέον πρό της αποστολής του εις εν των Κρατών μελών. Τό αίμα λαμβάνεται ε'ις κιτρικούχιον όξινον διάλυσιν περιέχουσαν γλυκόζην. Δέν πρέπει νά προστίθεται ουδεμία ουσία αντισηπτική ή βακτηριοστατική. Ό δγκος του αντισηπτικού διαλύματος δέν πρέπει νά ύπερβαίνη τά 22% του δγκου του όλικοΰ ανθρωπίνου αίματος, ή δε περιεκτικότης ε'ις αίμοσφαιρίνην δέν πρέπει νά είναι κατωτέρα τοΰ 9.7 γρ. διά 100 κ.έ. /^ 'Ομάδες αίματος. Αί ομάδες αίματος του συστήματος ΑΒΟ πρέπει νά έχουν προσδιορισθή δι' εξετάσεως τών αιμοσφαιρίων και τοΰ όρου και ή ομάς τοΰ συστήμοττος RH δι' εξετάσεως τών αιμοσφαιρίων διά χρησιμοποιήσεως χωριστού δείγματος του αίματος τοΰ αίμοδότου. Όσάκις υπάρχει διά τήν έξέτασιν της ομάδος τοΰ αίματος συνιστώμενη πρωτότυπος εθνική τεχνική δέον νά χρησιμοποιήται αυτή. Συντήρησις. Τό όλικό ν άνθρώπινον αίμα πρέπει νά διατηρήται εις άποστειρωμένον πεπωματισμένον δοχεΐον ε'ις τρόπον ώστε νά προφυλάσσηται άπό τους μικροοργανισμούς και νά διατηρήται εις τήν θερμοκρασίαν τών 4 εως 6 βαθμών C μέχρι της χρησιμοποιήσεως του, έκτος τοΰ απαιτουμένου χρόνου διά τήν έξέτασιν και τήν μεταφοράν του ε'ις θερμοκρασίαν ύψηλοτέραν, αϊτινες περίοδοι δέν πρέπει νά υπερβαίνουν τά 30 λεπτά μετά τά όποια τό ατμα δέον αμέσως νά ψύχεται πάλιν εις τους 4 ως 6 βαθμούς C. 'Επιγραφή. Ή επιγραφή τοΰ φιαλιδίου αναφέρει : 1. Τήν ομάδα ΑΒΟ. 2. Τήν ομάδα RH, ήτοι RH θετικόν ή άρνητικόν. Ό δρος RH άρνητικόν χρησιμοποιείται μόνον δταν αί είδικαί δοκιμασίαι απέδειξαν άπουσίαν τών αντιγόνων C. D. και Ε. "Ολα τά άλλα αίματα δέον νά σημειοΰνται RH θετικόν. 3. Τόν συνολικόν δγκον τοΰ αίματος, τόν δγκον και τήν σύνθεσιν τοΰ RH αντιπηκτικού διαλύματος. 4. Τήν ήμερομηνίαν αίματοληψίας και τήν ήμερομηνίαν πέραν της όποιας δέν δύναται νά χρησιμοποιηθη. 5. Τάς αναγκαίας διά τήν συντήρησίν. του συνθήκας, και 6. "Οτι τό περιεχόμενον δέν δύναται νά χρησιμοποιηθη έάν παρουσίαση οιονδήποτε φανερόν σημεΐον αλλοιώσεως.

6 23 2. Πλάσμα άνθρώπινον άπεξηραμένον Τό άπεξηραμένον άνθρώπινον πλάσμα, παρασκευάζεται δια της άποξηράνσεως του έπιπλέοντος ύγρου, δπερ λαμβάνεται δια φυγοκεντρήσεως ή καθιζήσεως του όλικου ανθρωπίνου αίματος. Ό τίτλος των αντισωμάτων Α και αντί Β, φυσικών έξ άνοσοποιήσεως δεν πρέπει νά είναι πλέον τών 32. Δια νά άποφευχθή βλαβερά έπίδρασις έκ της αναπτύξεως βακτηριδίων είς τό πλάσμα, ουδεμία ατομική λήψις χρησιμοποιείται, έάν παρουσιάζωνται σημεία βακτηριακής μολύνσεως και ή βακτηριακή στείρωσις έκαστης μερίδος δέον νά έπαληθεύηται διά καλλιέργειας τουλάχιστον 10 κ. έκ. Κατά τό στάδιον της παρασκευής ουδεμία αντισηπτική ή βακτηριοστατική ουσία δέον νά προστίθεται. Διά τήν έλάττωσιν του κινδύνου της μεταδόσεως λοιμώδους ήπατίτιδος τό πλάσμα πρέπει νά παρασκευάζηται άπό μίγματα μή άντιστοιχοοντα εις πλείονας τών 12 χωριστών αιμοληψιών, ή διά πάσης ετέρας μεθόδου γνωστής δτι μειώνει έξ ίσου τόν κίνδυνον τούτον. Τό πλάσμα αποξηραίνεται διά λυοφιλιώσεως ή διά πάσης άλλης μεθόδου διά της όποιας αποφεύγεται ή άλλοίωσις τών πρωτεϊνών και διά της οποίας προκύπτει προϊόν ευκόλως διαλυτόν είς ποσότητα ύδατος ΐσην μέ τόν δγκον του ύγρου έκ του όποιου ή ουσία έχει παρασκευασθη. Μετά την διάλυσιν είς ποσότητα Οδατος, ΐσην μέ τόν δγκον του ύγρου έκ του οποίου παρεσκευάσθη ή ουσία τό διάλυμα δέν πρέπει νά περιέχη όλιγώτερον τοο 4,5% μοριακόν ν βάρος πρωτεϊνών και δέν πρέπει νά παρουσιάζη έμφανη σημεία αίμολύσεως. Διαλυτότης είς τό Οδωρ. Προσθέτομεν ποσότητα ύδατος ΐσην προς τόν δγκον του ύγρου έκ του οποίου παρεσκευάσθη τό δείγμα, ή ουσία διαλύεται πλήρως εντός 10 λεπτών ύπό θερμοκρασίαν 15 ή 20 βαθμών C. "Ελεγχος ταυτότητος. Διαλύομεν δεδομένην ποσότητα είς δγκον ϋδατος ίσον προς τόν δγκον τοο ύγρου έκ του όποιου έχει παρασκευασθη, τό διάλυμα πρέπει νά πληροί τά κάτωθι κριτήρια : 1. Τά κριτήρια της κατακρημνίσεως μέ ειδικούς άντιορούς νά δεικνύουν μόνον πρωτεΐνας του ανθρωπίνου όρου. 2. Εις τό εν χιλιόλιτρον προστίθεται αρμόζουσα ποσότης θρομβίνης ή χλωριούχου ασβεστίου, ή πήξις προκαλείται δυναμένη νά έπισπευσθή δι* επωάσεως είς θερμοκρασίαν 37 βαθμών Κελσίου. 'Απώλεια βάρους δι' άποξηράνσεως. Ή άποξήρανσις διά φωσφορικού άνυδρίτου ύπό πίεσιν μή ύπερβαίνουσαν τά 0,02 χιλ. υδραργύρου έπι 24ωρον δέν πρέπει νά προκαλέση άπώλειαν βάρους μεγαλυτέραν του 0,5%. Στειρότης Τό τελικόν προϊόν μετά τήν άνασύστασίν του δέον νά είναι στεΐρον, δταν έξετάζηται διά καταλλήλου δακτηριολογικής μεθόδου. Συντήρησις. Τό άπεξηραμένον άνθρώπινον πλάσμα δέον νά τοποθετηθή είς άτμόσφαιραν αζώτου ή εις τό κενόν, εντός φιαλιδίου αποστειρωμένου και πωματισμένου κατά τρόπον δστις νά άποκλείη πάντα μικροοργανισμόν και δσον τό δυνατόν κάθε ύγρασίαν, προφυλάσσεται δέ άπό τό φώς και νά διατηρήται είς θερμοκρασίαν κατωτέραν τών 20 βαθμών Κελσίου. 'Επιγραφή. Ή επιγραφή του φιαλιδίου δεικνύει : 1. Τήν φύσιν και τό ποσοστόν του αντιπηκτικού και πάσης ετέρας εισαχθείσης ουσίας. 2. Τήν άναγκαιουσαν διά τήν άνασύστασίν τοΰ αρχικού δγκου τοο ύγρου ανθρωπίνου πλάσματος ποσότητα διαλυτικού μέσου. 3. Τή ν έλαχίστην περιεκτικότητα εις πρωτεΐνας τοΰ άνασυσταθέντος ύγρου ανθρωπίνου πλάσματος. 4. Τήν ήμερομηνίαν παρασκευής και τήν χρονολογίαν λήξεως της χρήσεως.

7 24 5. Τάς συνθήκας διατηρήσεως. 6. "Οτι τό άνασυσταθέν ύγρόν άνθρώπινον πλάσμα πρέπει νά χρησιμοποιηθή αμέσως μετά την άνασύστασιν. 3. Άνθρώπινον λεύκωμα Τό άνθρώπινον λεύκωμα εΐναι παρ< σκεύασμα της πρωτεϊνικής συνθέσεως τό.(όποιον αποτελεί περίπου τά 60% των υλικών πρωτεϊνών του ολικού ανθρωπίνου αίματος. Ή χρησιμοποιούμενη διά τήν παρασκευήν μέθοδος είναι τοιαύτη ώστε τό τελικόν προϊόν νά ανταποκρίνεται είς τάς διαγραφομένας κατωτέρω προϋποθέσεις. 'Ανεξαρτήτως του έάν τό τελικόν προϊόν είναι ύγρόν ή ξηρόν, τό λεύκωμα, μετά τήν προσθήκη ν αρμόζοντος στερεοποιου, δέον νά θερμανθή κατά τό διάστημα της παρασκευής είς ύγράν κατάστασιν εις 60 βαθμούς Κελσίου ^ 0,50 Κελσίου έπί 10 ώρας, διά νά άδρανοποιηθή τό αίτιον τής λοιμώδους ήπατίτιδος. Κατά τήν διάρκειαν τής παρασκευής ουδεμία ουσία αντιπηκτική ή βακτηριοστατική δέν πρέπει νά προστεθή. "Οταν τό τελικόν προϊόν λυοφιλιωθή δέον νά περιέχη τουλάχιστον 95% πρωτεΐνας. Έάν τό τελικόν προϊόν είναι διάλυμα, πρέπει νά περιέχη τουλάχιστον 20% πρωτεΐνας και δέν πρέπει νά έμφανίζη ούδεμίαν φανεράν θόλωσιν καθ' δλον τό διάστημα κατά τό όποιον τό διάλυμα δύναται νά χρησιμοποιηθή. Διαλυτότης του ξηρού προϊόντος. Τελείως διαλυτόν μετά τήν προσθήκην ποσότητος ύδατος αρκετής διά διάλυμα 20%. Σταθερότης. Ή γλοιότης του διαλύματος 6,25% ανθρωπίνου λευκώματος προσδιοριζόμενη έν σχέσει προς τό ϋδωρ ε'ις θερμοκρασίαν 37 βαθμών Κελσίου δέν πρέπει νά αύξηθή κατά ποσοστόν πλέον τών 5% μετά θέρμανσιν είς 60 βαθμούς Κελσίου έπί 10 ώρας. "Ελεγχος ταυτότητος. 1. Τά κριτήρια της κατακρημνίσεως με ειδικούς άντιορούς αποκαλύπτουν μόνον πρωτεΐνας ανθρωπίνου πλάσμοττος. 2. Ή ήλεκτροφόρησις έν έλευθέρω πεδίω ύπό συνθήκας παραδεκτάς και καταλλήλους δέον νά δεικνύη δτι τουλάχιστον 95% τών πρωτεϊνών..έχουν τήν κινητικότητα του λευκωματώδους.συστατικού του φυσιολογικού ανθρωπίνου πλάσματος. Στειρότης. Τό τελικόν προϊόν δέον νά είναι στεΐρον δταν εξετάζεται διά καταλλήλου βακτηριολογικής μεθόδου. Ποσόν Νατρίου. Ό συντελεστής του Νατρίου δέν πρέπει νά υπερβαίνη τά 750 χιλιοστά διά 100 κ. έκ. του διαλύματος λευκώματος 25%. Είς περίπτωσιν λευκώματος «πτωχού είς άλας», τό ποσόν του νατρίου δέν πρέπει νά ύπερβαίνη τά 325 χιλιοστά άνά 100 κ. έκ. διαλύματος λευκώματος 25%. Όξύτης. Μετά τήν άραίωσιν του διαλύματος λευκώματος είς πρωτεϊνικήν συμπύκνωσιν τοο 1% τό ΡΗ πρέπει νά είναι 6,9 0,4. 'Απώλεια βάρους δι' άποξηράνσεως. Ή άποξήρανσις διά φωσφορικού άνυδρίτου ύπό πίεσιν μή ύπερβαίνουσαν τά 0,02 χιλ. του υδραργύρου έπί 24 ώρας δέν πρέπει νά προκαλέση άπώλειαν βάρους μεγαλυτέραν του 0,5%. Συντήρησις Τό ξηρόν άνθρώπινον λεύκωμα πρέπει νά τοποθετήται είς άτμόσφαιραν αζώτου ή είς τό κενόν εντός δοχείου αποστειρωμένου και πωματισμένου κατά τρόπον άποκλείοντα τους μικροοργανισμούς και κατά τό δυνατόν τήν ύγρασίαν. Δέον νά. προφυλάσσεται άπό τό φώς και νά διατηρηθή είς θερμοκρασίαν κατωτέραν τών 20 βαθμών Κελσίου. Τό ύγρόν άνθρώπινον λεύκωμα φυλάσσεται είς δοχεϊον άποστειρωμένον, πωματισμένον κατά τοιούτον τρόπον ώστε νά άποκλεί.η τους μικροοργανισμούς. Δέον νά προφυλάσσεται άπό τό φώς και νά διατηρήται είς θερμοκρασίαν 4 6 βαθμών Κελσίου.

8 25 Επιγραφή. Ή επιγραφή του δοχείου δεικνύει : 1. Τήν περιεχομένην ποσότητα του ανθρωπίνου λευκώματος, τήν φύσιν και τό ποσοστόν πάσης ετέρας προστεθείσης ουσίας. 2. Τήν ποσότητα νατρίου τήν περιεχομένην εις τό προϊόν. 3. Τήν ήμερομηνίαν της παρασκευής και τήν χρονολογίαν λήξεως της χρήσεως. 4. Τάς συνθήκας διατηρήσεως. 5. Έάν τό τελικόν προϊόν είναι ύγρόν τήν παρατήρησιν, «Ένίεται μόνον έάν τό ύγρόν είναι διαυγές καΐ άνευ Ιζήματος». 6. Έάν τό τελικόν προϊόν εΐναι ξηρόν τήν ύπόμνησιν «να ένίεται αμέσως μετά τήν διάλυσιν». 4. 'Ανθρωπινή Γάμμα σφαιρίνη. (Αί κατωτέρω συστάσεις δεν αφορούν τήν ύπό άνθρώπινον πλακούντα προερχομένην γάμμα σφαιρίνην). Ή ανθρωπινή γάμμα σφαιρίνη είναι παρασκευή πλασματικών πρωτεϊνών προερχομένων έκ του όλικου ανθρωπίνου αίματος περιέχουσα τά αντισώματα φυσιολογικών και ενηλίκων ατόμων. Αποκτάται διά της αναμίξεως ύγρου πλάσματος τουλάχιστον 1000 δοτών. Ή μέθοδος παρασκευής δέον νά είναι τοιαύτη ώστε τό τελικόν προϊόν νά ανταποκρίνεται εις τους κατωτέρου δρους καΐ νά προλαμβάνη τήν μετάδοσιν της λοιμώδους ήπατίτιδος διά του τελικού προϊόντος. Κατά τήν παρασκευήν ουδεμία έτερα ουσία αντισηπτική f\ βακτηριαστική πρέπει νά προστίθεται. Έάν τό τελικόν προϊόν παραδίδεται λυοφιλιωμένον πρέπει νά περιέχη τουλάχιστον 85% πρωτεΐνας. Έάν παραδίδεται ύπό μορφήν διαλύματος πρέπει νά περιέχη τουλάχιστον 10% πρωτεΐνας. Διαλυτότης τοο ξηρού προϊόντος. Τελείως διαλυτόν είς τό ύδωρ μετά τήν προσθήκην ύδατος είς ποσότητα άρκετήν διά διάλυμα 10%. "Ελεγχος ταυτότητος. 1. Τά κριτήρια της κατακρημνίσεως με ειδικούς άντιορούς αποκαλύπτουν μόνον πρωτεΐνας ανθρωπίνου πλάσματος. 2. Ή ήλεκτροφόρησις γενομένη έν έλευθέρω πεδίω ύπό συν,θήκας παραδεκτάς δέον νά δεικνύη δτι τουλάχιστον 90% τών πρωτεϊνών έχουν τήν κινητικότητα του συστατικού τών γάμμα σψαιρινών του φυσιολογικού ανθρωπίνου πλάσματος. Στειρότης. Τό τελικόν προϊόν δέον νά εΐναι στεΐρον δταν εξετάζεται διά καταλλήλου βακτηριολογικής μεθόδου. Κριτήριον σταθερότητος Ουδέν φανερόν σημεΐον κατακρημνίσεως ή θολώσεως πρέπει νά υφίσταται είς τό τελικόν ύγρόν προϊόν ή είς τό έπανασυνιστάμενον έκ ξηρού τοιούτου πρό και μετά θέρμανσιν είς 73 βαθμούς Κελσίου έπι 7 ημέρας. ΈπΙ πλέον κατόπιν θερμάνσεως είς 57 βαθμούς Κελσίου έπί 4 ώρας ουδέν φανερόν σημεΐον πήξεως δέον νά εμφανίζεται. 'Απώλεια βάρους δι' άποξηράνσεως. Ή άποξήρανσις διά φωσφορικού άνυδρίτου ύπό πίεσιν μή ύπερβαίνουσαν τά 0,02 χιλ. υδραργύρου έπί 24 ώρας δέν πρέπει νά προκαλέση άπώλειαν βάρους μεγαλυτέραν του 0,5%. Συντήρησις Ή ανθρωπινή γάμμα σφαιρίνη άπεξηραμένη πρέπει νά τοποθετήται είς άτμόσφαιραν αζώτου ή είς τό κενόν εντός δοχείου αποστειρωμένου και πωματισμένου κατά τρόπον άποκλείοντα τους μικροοργανισμούς καΐ κατά τό δυνατόν τήν ύγρασίαν. Δέον νά προφυλάσσεται άπό τό φώς και νά διατηρήται είς θερμοκρασίαν κατωτέραν τών 20 βαθμών Κελσίου. Ή ανθρωπινή γάμμα σφαιρίνη είς ύγράν κατάστασιν φυλάσσεται είς δοχεΐον άποστειρωμένον, πωματισμένον κατά τοιούτον τρόπον ώστε νά άποκλείη τους μικροοργανισμούς. Δέον νά προφυλάσσεται άπό τό φώς και νά διατηρήται είς θερμοκρασίαν 4 6 βαθμών Κελσίου.

9 26 Ή Επιγραφή του δοχείου δεικνύει : Ί. Την περιεχομένην ποσότητα της ανθρωπινής γάμμα σφαιρίνης, την φύσιν και τό ποσοστόν πάσης ετέρας προστεθείσης ουσίας. 2. Έάν τό προϊόν είναι ξηρόν, τον δγκον και την σύνθεσιν τοΰ διαλυτικού μέσου. 3. Την ήμερομηνίαν της παρασκευής και την χρονολογίαν λήξεως της χρήσεως. 4. Τάς συνθήκας διατηρήσεως. 5. Τήν μνείαν «δχι δι* ενδοφλέβιους ενέσεις». 6. Έάν τό τελικόν προϊόν είναι ξηρόν τήν ύπόμνησιν «νά ένίεται αμέσως μετά τήν διάλυσιν». 5. Τό άνθρώπινον ίνωδογόνον Τό άνθρώπινον ίνωδογόνον είναι ξηρόν παρασκεύασμα του διαλυτού συνθετικού ύγροο ανθρωπίνου πλάσματος τό όποιον κατόπιν προσθήκης θρομβίνης μετασχηματίζεται είς ίνικήν. Ή χρησιμοποιούμενη μέθοδος δια τήν παρασκευήν πρέπει νά είναι τοιαύτη ώστε τό τελικόν προϊόν νά ανταποκρίνεται είς τους κατωτέρω δρους και τοιαύτη ώστε νά μειώνη τους κινδύνους μεταδόσεως της λοιμώδους ήπατίτιδος. Κατά τό διάστημα της παρασκευής ουδεμία ουσία: αντισηπτική ή βακτηριοστατική πρέπει νά προστίθεται. Τό τελικόν προϊόν λυοφιλιουται. Τουλάχιστον 60% ολικών πρωτεϊνών δέον νά παρέχωνται εις τόν θρόμβον δστις σχηματίζεται διά της προσθήκης θρομβίνης. Διαλυτότης. Διαλυόμενον είς τόν κατάλληλον δγκον τοο συνισταμένου διαλυτικού τό διάλυμα είναι άχρουν. "Ελεγχος ταυτότητος 1. Τά κριτήρια της κατακρημνίσεως μέ ειδικούς άντιορούς αποκαλύπτουν μόνον πρωτεΐνας ανθρωπίνου πλάσματος. 2. Τό προϊόν τό προερχόμενον έξ έπανασΰστάσεως έ'χει τήν ιδιότητα νά πήγνυται διά της προσθήκης θρομβίνης. Στειρότης. Τό τελικόν προϊόν δέον νά είναι στεϊρον δταν εξετάζεται διά καταλλήλου βακτηριολογικής μεθόδου. 'Απώλεια βάρους δι* άποξηράνσεως. Ή άποξήρανσις διά φωσφορικού άνυδρίτου ύπό πίεσιν μή ύπερβαίνουσαν τά 0.02 χιλ. υδραργύρου επί 24 ώρας δέν πρέπει νά προκαλέση άπώλειαν βάρους μεγαλυτέραν του 0.5%. Συντήρησις. Τό άνθρώπινον ίνωδογόνον πρέπει νά τοποθετήται είς άτμόσφαιραν αζώτου ή είς τό κενόν εντός δοχείου αποστειρωμένου και πωματισμένου κατά τρόπον άποκλείοντα τους μικροοργανισμούς και κατά τό δυνατόν τήν ύγρασίαν. Δέον νά προφυλάσσεται από τό φως και νά διατηρηθή είς θερμοκρασίαν συνιστωμένην. 'Επιγραφή. Ή ετικέτα του φιαλιδίου δεικνύει : 1. Τήν περιεχομένην ποσότητα του ίνωδογόνου, τήν φύσιν και τό ποσοστόν πάσης προστεθείσης ουσίας. 2. Τόν δγκον και τήν σύνθεσιν τοΰ διαλυτικού. 3. Τήν ήμερομηνίαν της παρασκευής και τήν χρονολογίαν λήξεως της χρήσεως. 4. Τάς συνθήκας διατηρήσεως. 5. "Οτι τό προϊόν πρέπει νά χρησιμοποιήται αμέσως μετά τήν άνασύστασίν του.

10 27 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ- Ευρωπαϊκή Συμφωνία περί ανταλλαγής θεραπευτικών ουσιών άνθρωπίνης προελεύσεως. Πιστοποιητικό ν ("Αρθρον 4) ΔΕΝ ΑΠΟΧΩΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ : '...'...19 (τοποθεσία) (ημερομηνία) Αριθμός δεμάτων Ό υπογεγραμμένος δήλοι δτι ή είς τό περιθώριον καθοριζομένη αποστολή Χαρακτηρισμός παρασκευασθεΐσα ύπό τήν εύθύνην το,ο 'Οργανισμού περί οδ τό άρθρον 6 της Συμφωνίας είναι σύμφωνος προς τους Άρ. των μερίδων είδικούς δρους του Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας και δτι δύναται νά παραδόθη αμέσως είς τόν παραλήπτην (Έπώνυμον και τοποθεσία) (Σφραγίς) (υπογραφή;) (τίτλος) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ. Ευρωπαϊκή Συμφωνία περί ανταλλαγής θεραπευτικών ουσιών άνθρωπίνης προελεύσεως. 2. Όλικόν άνθρώπινον ατμα 3. Αριθμός 'Αναφοράς 4. Όμάς αίματος θετικόν 5. Όμάς RH άρνητικόν 6. χιλ. άντιπηκτικόν διάλυμα % γλυκόζη, % κιτρικόν νάτριον κ. έκ. αίματος,. 7. 'Ημερομηνία αίματοληψίας. 'Ημερομηνία λήξεως της χρήσεως. 8. Διατηρείται είς θερμοκρασίαν 4 Κ. έως. 6. Κ Δέν χρησιμοποιείται εϊς περίπτωσιν εμφανούς τίνος σημείου αλλοιώσεως (αίμολύσεως).

11 28 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 (συνέχεια) Ευρωπαϊκή Συμφωνία περί ανταλλαγής θεραπευτικών ουσιών ανθρωπινής προελεύσεως. 2. Είδικόν όργανον δια την ένεση/. Είδικόν όργανον δια την χρησιμοποίησιν του όλικου ανθρωπίνου αίματος. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Ευρωπαϊκή Συμφωνία περί ανταλλαγής θεραπευτικών ουσιών άνθρωπίνης προελεύσεως. 2. Άπεξηραμένον άνθρώπινον πλάσμα 3. 'Αριθμός αναφοράς 4. Τό άνασυσταθέν πλάσμα περιέχει : % γλυκόζη % κιτρικόν νάτριον 5. Έπανασυνιστότται μέ κ. έκ ύδατος απεσταλμένου, αποστειρωμένου και άπυρετογόνου. 6. Ποσοστόν πρωτεϊνών % 7. Ημερομηνία παρασκευής 'Ημερομηνία λήξεως της χρήσεως. 8. Δέον να προφυλάσσηται άπό τό φώς και νά διατηρήται είς θερμοκρασίαν κατωτέραν των 20 Κελσίου. 9. Χρησιμοποιείται αμέσως μετά τήν έπανασύστασιν. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 (συνέχεια 1) 1 "Ονομα παράγωγου 2. Είδικόν όργανον διά τήν ί-νεσιν. Είδικόν όργοα/ον διά τήν χρησιμοποίησιν του ανθρωπίνου πλάσματος. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 (συνέχεια 2) 2. "Υδωρ άπεσταγμένον, άποστειρωμένον και άπυρετογενές. Διά τήν έπανασύστασιν του άπεξηραμένου ανθρωπίνου πλάσμοπος. 3. Ποσότης Κ. έκ.

12 29 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 2. Άνθρώπινον λεύκωμα άπεξηραμένον 3. 'Αριθμός μερίδος 4. Λεύκωμα γραμμάρια Σταθεροποιός ουσία Φύσις Νάτριον γραμμάρια 5. Ημερομηνία παρασκευής Ημερομηνία λήξεως της χρήσεως. 6. Έπανασυνιστάται μέ κ. έκ. ύδατος άπεσταγμένου, αποστειρωμένου και άπυρετογόνου. 7. "Ως παράγραφος 8 παραρτήματος 3 8. Ένίεται αμέσως μετά τήν έπανασύστασιν. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 (συνέχεια 1) : 2. Άνθρώπινον λεύκωμα ύγρόν 3. 'Αριθμός μερίδος 4. Λεύκωμα γραμμάρια Σταθεροποιός Φύσις : % Νάτριον γραμμάρια 5. 'Ημερομηνία παρασκευής. Ημερομηνία λήξεως της χρήσεως. 6. Προφυλάσσεται άπό τό φώς και διατηρείται είς +4 Κ. ως +6" Κ. 7. Ένίεται μόνον αν τό ύγρόν είναι διαυγές και άνευ ιζήματος. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 (συνέχεια 2) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ : 2. Είδικόν δργανον δια τήν Ινεσιν. Είδικόν δργανον διά τήν χρησιμοποίησιν τοΰ ανθρωπίνου λευκώματος. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 (συνέχεια 3) Ί. "Ονομα παράγωγου : 2. "Υδωρ άπεσταγμένον, αποστειρωμένο ν και άπυρετογόνον. 3. Διά τήν έπανασύστασιν του άπεξηραμένου ανθρωπίνου λευκώματος.. 4. Ποσότης χιλ.

13 30 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ Ευρωπαϊκή Συμφω\ία (κ.λ.π. ώς ανωτέρω) 1. "Ονομα παραγωγού : 2. Άπεξηραμένη ανθρωπινή Γάμμα σφαιρίνη 3. 'Αριθμός μερίδος : 4. Γάμμα σφαιρίνη : γραμμάρια "Ετεραι προστεθεΐσαι ούσίαι : Φύσις.. % 5. Ημερομηνία παρασκευής Ημερομηνία λήξεως της χρήσεως 6. Έπανασυνισταται με κ. έκ. ύδατος άπεσταγμένου, αποστειρωμένου και άπυρετογόνου. 7. Ώς παράγραφος 8 τοϋ παραρτήματος 'Ως παράγραφος 8 τοο παραρτήματος Δεν ένίεται ενδοφλεβίως. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 (συνέχεια 1) 2. Υγρά ανθρωπινή Γάμμα σφαιρίνη 3. 'Αριθμός μερίδος 4. Γάμμα σφαιρίνη γραμμάρια ",Ετεραι προστεθεΐσαι ούσίαι Φύσις 5. Ώς παράγραφος 7 παραρτήματος 3 6. Ώς παραγρ. 6 παραρτήματος 4 συνέχεια 1 7. Ώς παραγρ. 9 παραρτήματος 5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 (συνέχεια 2). Ευρωπαϊκή Συμφωνία (κ.λ.π., ώς ανωτέρω). 2. "Υδωρ άπεσταγμένον, άποστειρωμένον και άπυρετογόνον. Διά τήν έπανασύστασιν της άπεξηραμένης ανθρωπινής Γάμμα σφαιρίνης. 3. Ποσότης χιλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 2. Άνθρώπινον Ινωδογόνον 3. Αριθμός παρτίδος

Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας *

Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας * Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας * Εγκρίθηκε και παρέμεινε ανοιχτή για υπογραφή, επικύρωση ή προσχώρηση με την από 9 Δεκεμβρίου 1948 Νο. 260 Α (ΙΙΙ) απόφαση της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ("Αρθρον 9)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Αρθρον 9) 509 19. Ουδέν των έν τω παρόντι Νόμω διαλαμβανομένων τυγχάνει Έπιφύλαξις. εφαρμογής έφ* οιασδήποτε έπισκοπήσεως ειδικώς προβλεπομένης ύπό των διατάξεων οίουδήποτε έτερου, εκάστοτε έν ίσχύϊ, Νόμου. 20.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4068, 10/2/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4068, 10/2/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με τα άρθρα 1, 6, 7 και 8 και τα Παραρτήματα Ι και V της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Eπίσημη Eφημερίδα της Ε.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ. 776 τής 13ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1970 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι 'Q περί Διεθνούς Συνθήκης περί Μή Διασποράς Πυρηνικών "Οπλων (Κυρωτικός) Νόμος του 1970 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

2471 Ν. 156/85. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85. Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 148 87 του 1973 54 του 1978. Τροποποίησις του άρθρου 57 του βασικού νόμου.

2471 Ν. 156/85. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85. Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 148 87 του 1973 54 του 1978. Τροποποίησις του άρθρου 57 του βασικού νόμου. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85 2471 Ν. 156/85 Ο περί Αστικών Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1985 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΓΓΡΑΦΗ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2004 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ,

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΣΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό)

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό) 700 ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό) (Τροποποιητικό) Νόμο του 2000, (Ν. 22(ΠΙ)/2000) που δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ. ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ. ΑΙΜΑ Αιμοληψία Φιαλίδια κενού και ειδικές βελόνες (σύστημα VACUTAINER). Σύριγγες συλλογής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ Τύπος Περιγραφή τύπου ΤΥΠΟΣ 2 Διπλοί Ασκοί Αίματος CPDA ή CPDA-1, 450ml για ερυθρά 35 ημερών και με ειδικό δορυφορικό ασκό τουλάχιστον 300ml για αιμοπετάλια

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο για τα μελήματα του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισσαβώνας

Πρωτόκολλο για τα μελήματα του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισσαβώνας 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 09 Protokoll in griechischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 2012 (OR.

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΦΟΡΩΣΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ ΣΥΝΑΦΘΕΙΣΑ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΤΗΝ 21η ΜΑΪΟΥ 1974

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΦΟΡΩΣΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ ΣΥΝΑΦΘΕΙΣΑ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΤΗΝ 21η ΜΑΪΟΥ 1974 ΝΟΜΟΣ: 1944/1991 ΦΕΚ: Α 56/22.04.1991 ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το

Διαβάστε περισσότερα

Μέγεθος Γραµµάτων ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (I TRACOM IT SERVICES) Ν 4220/1961: Σύµβαση περί εκτέλεσης αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων (28418)

Μέγεθος Γραµµάτων ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (I TRACOM IT SERVICES) Ν 4220/1961: Σύµβαση περί εκτέλεσης αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων (28418) Μέγεθος Γραµµά ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (I TRACOM IT SERVICES) Ν 4220/1961: Σύµβαση περί εκτέλεσης αλλοδαπών αποφάσεων (28418) Αρθρο :ΠΡΩΤΟΝ Αρθρον πρώτον. Κυρούται και έχει πλήρη ισχύν νόµου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ I. Γενικά II. Πρωτόκολλο της 13 ης Απριλίου 1962 για την ίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 93(i)/2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4181 Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2008 751 Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρον 1. - Προστασία της ιδιοκτησίας.

Άρθρον 1. - Προστασία της ιδιοκτησίας. ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΣΔΑ Εις σύμβασιν περί προασπίσεως των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών (Κυρώθηκε με το ν.δ. 53/1974 ΦΕΚ 256/Α ) Αι Συμβαλλόμεναι Κυβερνήσεις, Μέλη του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

της 22ης Συνόδου της Επιτροπής Προστασίας του Θαλασσίου Περιβάλλοντος

της 22ης Συνόδου της Επιτροπής Προστασίας του Θαλασσίου Περιβάλλοντος E.E. Παρ. I(III) 869 Ν. 11(ΙΙΙ)/2001 Αρ. 3489,12.4.2001 Ο περί της Διεθνούς Συμβάσεως περί Προλήψεως της Ρύπανσης της Θάλασσας από Πλοία του 1973 και του Πρωτοκόλλου αυτής του 1978, όπως τροποποιήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

33ο. Προοίμιον. Συνοπτικός τίτλος. 'Ερμηνεία. Κύρωσις της Συμβάσεως, κ.λ.π.

33ο. Προοίμιον. Συνοπτικός τίτλος. 'Ερμηνεία. Κύρωσις της Συμβάσεως, κ.λ.π. 33ο Ώς ό Κυρωτικός τής περί Προστασίας έκ Μηχανημάτων Συμβάσεως τοΰ 1963, Νόμος του 1965, τό κείμενον τοο οποίου ακόλουθε^ εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα ίής Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 661 Ν. 33/81 Αρ. 1703, 10.7.81

E.E., Παρ. I, 661 Ν. 33/81 Αρ. 1703, 10.7.81 E.E., Παρ. I, 661 Ν. 33/81 Αρ. 1703, 10.7.81 Ό περί Δημοσίας Υπηρεσίας της Δημοκρατίας ("δρυσις ) Νόμος τοϋ 1981 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως είς τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1969

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1969 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1969 Συµφώνως προς τους Κανονισµούς 3, 5 και 10 των περί ανείου Αποταµιεύσεων Κανονισµών του 1969 (εν τοις εφεξής αναφεροµένων ως «οι Κανονισµοί») (επίσηµος

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 1175 Ν. 51 Άρ. 1620, 1.8.80

E.E., Παρ. I, 1175 Ν. 51 Άρ. 1620, 1.8.80 E.E., Παρ. I, 1175 Ν. 51 Άρ. 1620, 1.8.80 Ό περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος τοϋ Καπνίσματος) Νόμος τοϋ 1980 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3824, 19/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3824, 19/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 Για σκοπούς - (α) εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2002/75/ΕΚ της Επιτροπής της 2ας

Διαβάστε περισσότερα

Γάλα ιατηρήστε το στο ψυγείο

Γάλα ιατηρήστε το στο ψυγείο Σηµειώσεις για τον καθηγητή Γάλα ιατηρήστε το στο ψυγείο Βασικές γνώσεις Ο όρος γάλα, ως βασικό τρόφιµο, χωρίς κανένα προστεθειµένο επίθετο, ισχύει συνήθως για το αγελαδινό γάλα που είναι φρέσκο, πλήρες,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών [όπως κυρώθηκε με το N. 2502/1997: Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών, (ΦΕΚ 103, τ. Α )] Άρθρο πρώτο.-

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

160(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2014

160(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4468, 31.10.2014 Ν. 160(Ι)/2014 160(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2014 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 132/91 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2598 της 26ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1991 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί της Αποφάσεως 3/90 του Συμβουλίου Συνδέσεως ΕΟΚ ΚΥΠΡΟΥ (Κυρωτικός) Νόμος του 1991 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3920 της 12ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3920 της 12ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 53(ΙΠ)/2004 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3920 της 12ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συμφωνίας Διατήρησης Αποθεμάτων Αργού Πετρελαίου και Προϊόντων Πετρελαίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3831, 5/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3831, 5/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. O παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο

Διαβάστε περισσότερα

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής. Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2004/45/ΕΚ της Επιτροπής της 16ης

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής. Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2004/45/ΕΚ της Επιτροπής της 16ης Ε.Ε. Παρ. ΠΙ(Ι) 3186 Κ.Λ.Π. 352/2005 Αρ. 4019, 29.7.2005 Αριθμός 352 Οι περί Ποικίλων Ουσιών στα Τρόφιμα (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των

Διαβάστε περισσότερα

L 256/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.10.2005

L 256/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.10.2005 L 256/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.10.2005 ΟΔΗΓΙΑ 2005/61/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Σεπτεμβρίου 2005 για την εφαρμογή της οδηγίας 2002/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

919 Ν. 33/84. Ε.Ε., Παρ. Ι, Αρ. 1945, 6.4.84

919 Ν. 33/84. Ε.Ε., Παρ. Ι, Αρ. 1945, 6.4.84 Ε.Ε., Παρ. Ι, Αρ. 1945, 6.4.84 919 Ν. 33/84 Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 1984 εκδίδεται δίά δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 85 griechische Erklärungen (Normativer Teil) 1 von 13 ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ AF/EEE/BG/RΟ/DC/el

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΙΟΝ ΚΑΙ ΤΕΛΗ. ("Αρθρον 5.)

ΠΙΝΑΚΙΟΝ ΚΑΙ ΤΕΛΗ. (Αρθρον 5.) ^ ΤΡΙΤΟΣ 241 ΠΙΝΑΞ. ΠΙΝΑΚΙΟΝ ΚΑΙ ΤΕΛΗ. ("Αρθρον 5.) Περιστάσεις καθ' ας καταβάλλονται τέλη Ποσόν Αίτησις διά την παροχήν Παροχή Πιστοποιητικού Ιθαγενείας Ιθαγενείας μίλς. 0.500 2.000 Αμα τη έκδόσει πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3719, 30/5/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3719, 30/5/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 111 του 1985 1 του 1986 8 του 1986 25 του 1986 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) Αθήνα,1.12.09 Αρ. Πρωτ.:οικ.8445/B11

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών Κανονισμός αναφέρεται στη χρήση σημάτων τα οποία χορηγεί η a Cert A.E. σε επιχειρήσεις για την επισήμανση και τη διαφήμιση των πιστοποιημένων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. I(III) 1417 Ν. 13(ΙΗ)/2001 Αρ. 3496, 4.5.2001 Ο περί Κυρώσεως της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας

E.E. Παρ. I(III) 1417 Ν. 13(ΙΗ)/2001 Αρ. 3496, 4.5.2001 Ο περί Κυρώσεως της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας E.E. Παρ. I(III) 1417 Ν. 13(ΙΗ)/2001 Αρ. 3496, 4.5.2001 Ο περί Κυρώσεως της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Κύπρου (Παιχνίδια που Διεξάγονται από τον ΟΠΑΠ ΑΕ) Νόμος του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ. Αρ. 1. Αρ. 2

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ. Αρ. 1. Αρ. 2 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ν. 6422/1934, Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ως και του Ναυπηγού. Αρ. 1 Η ελευθέρα άσκησις του επαγγέλματος του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ " Κεφάλαιο Α Σύσταση, επωνυμία,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4270, 18/2/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4270, 18/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Εφημερίδα της Ε.Ε.: L. 269, 21.10.2000,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3824, 19/3/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3824, 19/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΑΠΟ ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΑ RO-RO ΚΑΙ ΤΑΧΥΠΛΟΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΣΚΑΦΗ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 Για σκοπούς - (α)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ελέγχου της τίτλος. Μεσιτείας Ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002 Ο περί Αναγνωρίσεως των Οργανώσεων Παραγωγών Προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση μικρών λιμένων & τουριστικών λιμένων

Αξιοποίηση μικρών λιμένων & τουριστικών λιμένων Έργο: Διαγωνισμός: Φάση: Αξιοποίηση μικρών λιμένων & τουριστικών λιμένων Παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης της ομάδας των τουριστικών λιμένων Αλίμου, Νέας Επιδαύρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Υδροδοτήσεως πλοίων ή εγκαταστάσεων ξηράς υπό του Ο.Λ.Π.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Υδροδοτήσεως πλοίων ή εγκαταστάσεων ξηράς υπό του Ο.Λ.Π. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Υδροδοτήσεως πλοίων ή εγκαταστάσεων ξηράς υπό του Ο.Λ.Π. Κωδικοποίηση των ακολούθων Πράξεων του Δ.Σ./Ο.Λ.Π.: 965/61 (ΦΕΚ 382/61), 1268/62 (ΦΕΚ 490/62),

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της δι ανταλλαγής ρηµατικών και Τεχνολογικής συνεργασίας µεταξύ των Κυβερνήσεων

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της δι ανταλλαγής ρηµατικών και Τεχνολογικής συνεργασίας µεταξύ των Κυβερνήσεων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της δι ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων Τροποποίησης της Συµφωνίας Επιστηµονικής και Τεχνολογικής συνεργασίας µεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δηµοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4079, 31/3/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4079, 31/3/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 47, 18.02.2004, σ.26.

Διαβάστε περισσότερα

8 τοο 1964. 3το01965 40το0 1965.

8 τοο 1964. 3το01965 40το0 1965. 605 -* Ό περί Ρυθμίσεως Πρατηρίων. Πετρελαιοειδών Νόμος του.1968 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως είς τήν έπίσημον εφημερίδα τής Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. Αριθμός 94 του 1968

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012. Αρ. 4338, 8.6.2012 73(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012. Αρ. 4338, 8.6.2012 73(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2012 Αρ. 4338, 8.6.2012 73(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2012 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 95(Ι) του 2000 93(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4408, 11.10.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4408, 11.10.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4408, 11.10.2013 Ν. 122(Ι)/2013 122(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.3.2014 COM(2014) 174 final ANNEXES 1 to 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97 Ο περί Αποζημίωσης Θυμάτων Βίαιων Εγκλημάτων Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ηλεκτρολόγου µηχανικού" ή "διπλωµατούχου µηχανολόγου-ηλεκτρολόγου µηχανικού" ή "διπλωµατούχου ναυπηγού":

ηλεκτρολόγου µηχανικού ή διπλωµατούχου µηχανολόγου-ηλεκτρολόγου µηχανικού ή διπλωµατούχου ναυπηγού: ΝΟΜΟΣ 6422 της 26/28 Νοεµβρίου 1934 Περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ως και του Ναυπηγού (Φ.Ε.Κ. 412/Α/1934) Άρθρο 1 Η ελευθέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3739 της 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3739 της 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 34(ΙΠ)/2003 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3739 της 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί Κυρώσεως της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΕΤΡΑΠΛΟΣ ΑΣΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΦΙΛΤΡΟ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΟΛΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΜΕΝΩΝ ΕΡΥΘΡΩΝ 42 ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΜΕΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. (1) Στο νόμο αυτό, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

2. (1) Στο νόμο αυτό, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια - ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΤΙΚΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ ΤΙΤΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ στην Αναγκαστική Είσπραξη

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ στην Αναγκαστική Είσπραξη ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ στην Αναγκαστική Είσπραξη Τι προσέχουμε Λαζαρέτου Θεοδώρας Δρ Νομ., DEA de Droit Μόνιμη εκπαιδεύτρια των νέων ελεγκτών βεβαίωσης-είσπραξης Στις εργασίες της αναγκαστικής είσπραξης, όλα τα έγγραφα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 49 Ανήκει στην Προκήρυξη 1/2014 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4237, 31/3/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4237, 31/3/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2006 Προοίμιο. Για σκοπούς ΕΕ: L 165, 30.4.2004, σ. 1. L 191, 28.5.2004, σ. 1. L 278, 21.10.2008, σ. 6. (α) αποτελεσματικότερης

Διαβάστε περισσότερα

1. Η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξηγήσει στους υπογράφοντες γονείς ή στους νόμιμα

1. Η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξηγήσει στους υπογράφοντες γονείς ή στους νόμιμα ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΞΗΣ ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΟΜΦΑΛΙΟΥ ΛΩΡΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα την / /2006 οι κάτωθι υπογεγραμμένοι: α)......... κάτοικοι. οδός. αριθμός..., κάτοχοι των υπ αριθμόν....δελτίων αστυνομικής

Διαβάστε περισσότερα

Version 7.2, 10/2006 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Version 7.2, 10/2006 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Version 7.2, 10/2006 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Lactated Ringer s Injection/Fresenius, (3,1+0,3+6+0,2)g, ενέσιμο διάλυμα για έγχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2226 της 8ης ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2226 της 8ης ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 64/87 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2226 της 8ης ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγησις, Πώλησις και Υποθήκευσις Πλοίων) (Τροποποιητικός) Νόμος του

Διαβάστε περισσότερα

1897 Ν. 206/90. 4. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση

1897 Ν. 206/90. 4. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση E.E., Παρ. I, Αρ. 2551,9.11.90 1897 Ν. 206/90 Ο περί Εμπορικών Σημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1984L0500 EL 20.05.2005 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Οκτωβρίου 1984 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των

Διαβάστε περισσότερα

1. Το στοιχείο Χ έχει 17 ηλεκτρόνια. Αν στον πυρήνα του περιέχει 3 νετρόνια περισσότερα από

1. Το στοιχείο Χ έχει 17 ηλεκτρόνια. Αν στον πυρήνα του περιέχει 3 νετρόνια περισσότερα από Ερωτήσεις Ανάπτυξης 1. Το στοιχείο Χ έχει 17 ηλεκτρόνια. Αν στον πυρήνα του περιέχει 3 νετρόνια περισσότερα από τα πρωτόνια, να υπολογισθούν ο ατομικός και ο μαζικός του στοιχείου Χ 2. Δίνεται 40 Ca. Βρείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ. 2o ΕΠΑΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 2012-2013

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ. 2o ΕΠΑΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 2012-2013 ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 2o ΕΠΑΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 2012-2013 2 ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 2012-2013 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ FANTASTIC 3 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΔΑΦΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΓΓΕΛΗ-ΒΑΓΓΕΛΗ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΣΤΡΟΥΜΦ ΗΛΙΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2046 της ΙΙης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2046 της ΙΙης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 33/as ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2046 της ΙΙης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Δημοοίων Υπαλλήλων (Αναδιάρθρωση Ορισμένων Θέσεων και Ρύθμισις Άλλων επί Μέρους Συναφών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2795 της 7ης ΜΑΤΟΥ 1993 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2795 της 7ης ΜΑΤΟΥ 1993 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 18(Ι)/93 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2795 της 7ης ΜΑΤΟΥ 1993 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1993 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 1. ΑΣΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΟΙ Διπλοί Ασκοί με CPDA ή CPDA-1, 450 ml για ερυθρά 35 ημερών και έναν δορυφορικό ασκό, τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΣ: 559/77 Περί κυρώσεως της εν Γενεύη την 19ην Μαΐου 1956 υπογραφείσης συμβάσεως επί του Συμβολαίου δια την διεθνή μεταφοράν εμπορευμάτων οδικώς (C.M.R.) και του Πρωτοκόλλου υπογραφής (ΦΕΚ 78/Α/12-03-77)

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικός Χάρτης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας 1

Καταστατικός Χάρτης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας 1 Καταστατικός Χάρτης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας 1 [όπως κυρώθηκε με το Ν.Δ. 399/1947 «Περί κυρώσεως πράξεως τροποποιήσεως του Καταστατικού Χάρτου (Συντάγματος) της Διεθνούς Οργανώσεως της Εργασίας»

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Σύµβασης που απαλλάσσει

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Σύµβασης που απαλλάσσει ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Σύµβασης που απαλλάσσει από την επικύρωση ορισµένες πράξεις και έγγραφα» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Αντικείµενο της Συµβάσεως αυτής είναι η απαλλαγή α- πό

Διαβάστε περισσότερα

132(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

132(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4412, 8.11.2013 Ν. 132(Ι)/2013 132(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Γ εν Αθήναις Εθνικής Συνελεύσεως, απεφασίσαµεν και διατάσσοµεν: Άρθρον πρώτον

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Γ εν Αθήναις Εθνικής Συνελεύσεως, απεφασίσαµεν και διατάσσοµεν: Άρθρον πρώτον ΝΟΜΟΣ: 2994/1922 Περί κυρώσεως της ιεθνούς Συµβάσεως της Γ' ιεθνούς Συνδιασκέψεως Εργασίας της Γενεύης, της κανονιζούσης την χρήσιν του ανθρακικού µολύβδου (στουπετσίου) εν τοις χρωµατισµοίς. (ΦΕΚ 162/Α/31-8-22)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ' Άρ. 730 της Ι Ιης ΙΟΥΝΙΟΥ 1969 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ' Άρ. 730 της Ι Ιης ΙΟΥΝΙΟΥ 1969 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ' Άρ. 730 της Ι Ιης ΙΟΥΝΙΟΥ 1969 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ό περί της Διεθνούς Συμβάσεως έπί των Γραμμών Φορτώσεως του 1966 (Κυρωτικός) Νόμος του 1969

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 207(Ι)/2012 207(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3601, 10/5/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3601, 10/5/2002 Ο περί της Ταξινόμησης της Ακατέργαστης Ξυλείας Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 48(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.,Παρ.1, 1507 Ν. 135/90 Αρ. 2522,13.7.90

Ε.Ε.,Παρ.1, 1507 Ν. 135/90 Αρ. 2522,13.7.90 Ε.Ε.,Παρ.1, 1507 Ν. 135/90 Αρ. 2522,13.7.90 Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3740 της 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3740 της 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 35(ΠΙ)/2003 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3740 της 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συνθήκης Προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟ ΕΝΑ (1) ΕΩΣ ΤΡΙΑ (3) ΧΡΟΝΙΑ

ΕΙΔΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟ ΕΝΑ (1) ΕΩΣ ΤΡΙΑ (3) ΧΡΟΝΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟ ΕΝΑ (1) ΕΩΣ ΤΡΙΑ (3) ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ: * Ενός (1) έτους 300 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ * Δύο (2) ετών 200 * Τριών (3) ετών 100 Σχετικά με τη μετακίνηση των ποδοσφαιριστών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ 1508 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4422, 27.12.2013 Ν. 180(Ι)/2013 Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Ποσοτική σύνθεση 100ml διαλύματος περιέχουν 25g πρωτεΐνης πλάσματος με τουλάχιστον το 95% ανθρώπινη λευκωματίνη.

2.2 Ποσοτική σύνθεση 100ml διαλύματος περιέχουν 25g πρωτεΐνης πλάσματος με τουλάχιστον το 95% ανθρώπινη λευκωματίνη. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Plasbumin 25 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 2.1 Ποιοτική σύνθεση Ανθρώπινη λευκωματίνη από ανθρώπινο πλάσμα 2.2 Ποσοτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύττ" 'Αρ. 260 της 27ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1963 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύττ 'Αρ. 260 της 27ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1963 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύττ" 'Αρ. 260 της 27ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1963 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος ό υπό της Βουλής των 'Αντιπροσώπων ψηφισθείς περί Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Παράγωγα Αίματος Μορφές Διαδικασίες Παρασκευής και Συντήρησης Έλεγχος Ποιότητας

Παράγωγα Αίματος Μορφές Διαδικασίες Παρασκευής και Συντήρησης Έλεγχος Ποιότητας Παράγωγα Αίματος Μορφές Διαδικασίες Παρασκευής και Συντήρησης Έλεγχος Ποιότητας Δρ. Φίλιππος Ι. Κλωνιζάκης Αιματολόγος Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν.Θ «Άγιος Παύλος» Τί είναι τα παράγωγα αίματος Τα συστατικά του

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα Χημεία Α Λυκείου

Τράπεζα Χημεία Α Λυκείου Τράπεζα Χημεία Α Λυκείου 1 ο Κεφάλαιο Όλα τα θέματα του 1 ου Κεφαλαίου από τη Τράπεζα Θεμάτων 25 ερωτήσεις Σωστού Λάθους 30 ερωτήσεις ανάπτυξης Επιμέλεια: Γιάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

3. Η Σύμβαση, της οποίας το κείμενο εκτίθεται στον Πίνακα, κυρώνεται Κύρωσης της. ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Αρθρο 3)

3. Η Σύμβαση, της οποίας το κείμενο εκτίθεται στον Πίνακα, κυρώνεται Κύρωσης της. ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Αρθρο 3) E.E., Παρ. I, 1703 Ν. 168/91 Αρ. 2636, 4.10.91 Ο περί Κυρώσεως της Συμφωνίας περί ΛΟΤΤΟ και ΠΡΟ-ΤΟ Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο (α) Οδηγία 2000/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961) [Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.

Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961) [Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ. This document was reproduced from http://www.cylaw.org/nomoi/indexes/1961_11.html (accessed 14 August 2013) Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961)

Διαβάστε περισσότερα

«δικαστής σημαίνει δικαστή οποιουδήποτε δικαστηρίου της Δημοκρατίας. 3. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

«δικαστής σημαίνει δικαστή οποιουδήποτε δικαστηρίου της Δημοκρατίας. 3. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 1352 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 183(Ι)/2015 Αρ. 4543, 9.12.2015 Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα