Μέγεθος Γραµµάτων ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (I TRACOM IT SERVICES) Ν 4220/1961: Σύµβαση περί εκτέλεσης αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων (28418)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μέγεθος Γραµµάτων ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (I TRACOM IT SERVICES) Ν 4220/1961: Σύµβαση περί εκτέλεσης αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων (28418)"

Transcript

1 Μέγεθος Γραµµά ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (I TRACOM IT SERVICES) Ν 4220/1961: Σύµβαση περί εκτέλεσης αλλοδαπών αποφάσεων (28418) Αρθρο :ΠΡΩΤΟΝ Αρθρον πρώτον. Κυρούται και έχει πλήρη ισχύν νόµου η εν Νέα Υόρκη υπογραφείσα από 10 Ιουνίου 1958 σύµβασις "περί αναγνωρίσεως και εκτελέσεως αλλοδαπών αποφάσεων", εις ην προσεχώρησε και η Ελλάς διά από 22 εκεµβρίου 1958 δηλώσεως αυτής, οποίας συµβάσεως το κείµενον έπεται εν γαλλικώ πρωτοτύπω και ελληνική µεταφράσει: ΣΥΜΒΑΣΙΣ Περί Αναγνωρίσεως και Εκτελέσεως Αλλοδαπών ιαιτητικών Αποφάσεων. Αρθρον Η παρούσα Σύµβασις εφαρµόζεται επί αναγνωρίσεως και εκτελέσεως αποφάσεων εκδοθεισών επί εδάφους Κράς διαφόρου εκείνου εν τω οποίω επιζητείται η αναγνώρισις και εκτέλεσις αποφάσεων, και προερχοµένων εκ διαφορών µεταξύ φυσικών ή νοµικών προσώπων. Εφαρµόζεται ωσαύτως επί αποφάσεων αίτινες δεν θεωρούνται ως ηµεδαπαί αποφάσεις εν τω Κράτει εν τω οποίω επιζητείται η αναγνώρισις και εκτέλεσίς. 2. Νοούνται ως "διαιτητικαί αποφάσεις" ουχί µόνον αι αποφάσεις αι εκδοθείσαι υπό διαιτητών διορισθέν δια συγκεκριµένας περιπτώσεις, αλλ` ωσαύτως και εκείναι αίτινες εξεδόθησαν υπό µονίµων οργάνων εις τα οποία τα µέρη υπεβλήθησαν. 3. Κατά στιγµήν υπογραφής ή επικυρώσεως παρούσης

2 Συµβάσεως, προσχωρήσεως εις ταύ ή γνωστοποιήσεως υπό άρθρου 10 προβλεποµένης επεκτάσεως, παν Κράτος θα δύναται, βάσει αµοιβαιότητος να δηλώση ότι θα εφαρµόση Σύµβασιν µόνον επί αναγνωρίσεως και εκτελέσεως αποφάσεων εκδοθεισών επί εδάφους ετέρου συµβαλλοµένου Κράς. Θα δύναται ωσαύτως να δηλώση ότι θα εφαρµόση Σύµβασιν αποκλειστικώς επί διαφορών προερχοµένων εξ εννόµων σχέσεων, συµβατικών ή εξωσυµβατικών αίτινες θεωρούνται ως εµπορικαί υπό δικαίου ( Κράς το οποίον προβαίνει εις εν λόγω δήλωσιν). Αρθρον Εκαστον συµβαλλοµένων Κρατών αναγνωρίζει συµφωνίαν διά οποίας τα µέρη υποχρεούνται να υποβάλλωσιν εις διαιτησίαν απάσας τας διαφοράς ή ωρισµένας εκ διαφορών, αίτινες ανεφύησαν ή θα ηδύναντο να αναφυώσι µεταξύ, αναφορικώς προς συγκεκριµένην έννοµον σχέσιν, συµβατικήν ή εξωσυµβατικήν, αναφεροµένην εις θέµα επιδεκτικόν ρυθµίσεως διά διαιτησίας. 2. Νοείται διά όρου "έγγραφος συµφωνία" διαιτητική ρήτρα περιληφθείσα εν συµβάσει, ή συνυποσχετικόν, άτινα υπεγράφησαν υπό µερών, ή περιέχονται εις ανταλλαγήν επιστολών ή τηλεγραφηµά. 3. Το ικαστήριον ενός συµβαλλοµένων Κρατών, επιλαµβανόµενον αγωγής επί θέµατος ως προς το οποίον τα µέρη έχουν συνάψει συµφωνίαν εν τη εννοία παρόντος άρθρου, θα παραπέµπη τα µέρη εις διαιτησίαν, τη αιτήσει ενός εξ αυτών, εκτός εάν διαπιστώνη ότι η εν λόγω συµφωνία είναι άκυρος, ανενεργής ή µη επιδεκτική εφαρµογής. Αρθρον 3.- Εκαστον συµβαλλοµένων Κρατών θα αναγνωρίζη το κύρος διαιτητικής τινός αποφάσεως και θα επιτρέπη εκτέλεσιν τοιαύ αποφάσεως συµφώνως προς ς δικονοµικούς κανόνας οίτινες ακολουθούνται εν τω εδάφει ένθα γίνεται η επίκλησις αποφάσεως, υπό τας εν τοις εποµένοις άρθροις αναγραφοµένας προϋποθέσεις. εν θα

3 επιβάλλωνται, διά αναγνώρισιν ή εκτέλεσιν αποφάσεων επί οποίων εφαρµόζεται η παρούσα Σύµβασις, προϋποθέσεις αισθητώς αυστηρότεραι ούτε δικαστικά έξοδα αισθητώς ανώτερα, επιβαλλοµένων διά αναγνώρισιν ή εκτέλεσιν ηµεδαπών αποφάσεων. Αρθρον ιά να επιτύχη υπό προηγουµένου άρθρου προβλεποµένην αναγνώρισιν και εκτέλεσιν, εκείνο εκ µερών όπερ αιτείται αναγνώρισιν και εκτέλεσιν δέον να προσκοµίση ταυτοχρόνως προς αίτησιν: α) το πρωτότυπον αποφάσεως δεόντως βεβαιωµένον ή αντίγραφον πρωτοτύπου τού πληρούν τας διά αυθεντικότητά απαιµένας προϋποθέσεις. β) Το πρωτότυπον συµφωνίας προβλεποµένης υπό άρθρου 2 ή αντίγραφον πληρούν τας διά αυθεντικότητά απαιµένας προϋποθέσεις. 2. Εάν η ρηθείσα απόφασις ή η ρηθείσα συµφωνία δεν είναι συντεταγµένη εις επίσηµον γλώσσαν χώρας εν τη οποία γίνεται επίκλησις αποφάσεως, εκείνο εκ µερών όπερ αιτείται αναγνώρισιν και εκτέλεσιν αποφάσεως δέον να προσκοµίση µετάφρασιν εγγράφων τού εις γλώσσαν ταύ. Η µετάφρασις δέον να κυρωθή υπό επισήµου ή ορκισθέντος επί τούτω µεταφραστού ή υπό διπλωµατικού ή προξενικού πράκτορος. Αρθρον Η αναγνώρισις και εκτέλεσις αποφάσεως δύναται να απορριφθή µόνον, τη αιτήσει µέρους εναντίον οποίου γίνεται επίκλησις ταύ, εφ` όσον τούτο (το µέρος) προσκοµίζη εις αρµοδίαν αρχήν χώρας ένθα επιζητείται η αναγνώρισις και εκτέλεσις απόδειξιν ότι: α) τα εις συµφωνίαν περί ης το άρθρον 2 µέρη, είχον βάσει

4 επ` αυτών εφαρµοστέου δικαίου, ανικανότητα τινά, ή ότι η εν λόγω συµφωνία δεν είναι έγκυρος βάσει δικαίου εις το οποίον τα µέρη υπήγαγον, και εν ελλείψει ενδείξεως περί τού, βάσει δικαίου χώρας εν τη οποία εξεδόθη η απόφασις ή β) εκείνο εκ µερών εναντίον οποίου γίνεται επίκλησις αποφάσεως δεν ήτο δεόντως πληροφορηµένον περί ορισµού διαιτητού ή περί διαδικασίας διαιτησίας ή ότι ήτο αδύνατον δι` άλλον τινά λόγον να ποιήσηται χρήσιν εις διάθεσίν µέσων ή γ) η απόφασις αναφέρεται εις διαφοράν µη προβλεποµένην υπό συνυποσχετικού, ή µη περιλαµβανοµένην εις τας διατάξεις διαιτητικής ρήτρας, ή ότι περιλαµβάνει αποφάσεις υπερβαινούσας ς όρους συνυποσχετικού ή διαιτητικής ρήτρας εν τούτοις, εάν αι διατάξεις αποφάσεως, αι αναφερόµεναι εις θέµατα άτινα υπεβλήθησαν εις διαιτησίαν, δύνανται να αποχωρισθώσιν εκείνων αίτινες αναφέρονται εις θέµατα µη υποβληθέντα εις διαιτησίαν, αι πρώται δύνανται να αναγνωρισθούν και εκτελεσθούν ή δ) η συγκρότησις διαιτητικού δικαστηρίου ή η διαιτητική διαδικασία δεν ήτο σύµφωνος προς συµφωνίαν µερών, ή εν ελλείψει συµφωνίας ότι δεν ήτο σύµφωνος προς το δίκαιον χώρας ένθα έλαβε χώραν η διαιτησία ή ε) η απόφασις δεν κατέστη εισέτι δεσµευτική διά τα µέρη ή ηκυρώθη ή ανεστάλη υπό αρµοδίας αρχής χώρας, εν τη οποία, ή κατά το δίκαιον οποίας, εξεδόθη η απόφασις. 2. Η αναγνώρισις και εκτέλεσις διαιτητικής αποφάσεως θα δύναται ωσαύτως ν` απορριφθή, εάν η αρµοδία αρχή χώρας ένθα ζητείται η αναγνώρισις και εκτέλεσις διαπιστώνη: α) ότι, κατά το δίκαιον εν λόγω χώρας, το αντικείµενον διαφοράς δεν είναι επιδεκτόν ρυθµίσεως διά διαιτησίας ή

5 β) ότι η αναγνώρισις και εκτέλεσις αποφάσεως θα ήτο αντίθετος προς δηµοσίαν τάξιν εν λόγω χώρας. Αρθρον 6.- Εάν η ακύρωσις ή η αναστολή αποφάσεως ζητήται από εν άρθρω 5, παρ. 1, ε, αναφεροµένην αρµοδίαν αρχήν, η αρχή ενώπιον οποίας γίνεται επίκλησις αποφάσεως, δύναται, εάν κρίνη τούτο σκόπιµον, να αναβάλη ν` αποφανθή επί εκτελέσεως αποφάσεως δύναται επίσης,τη αιτήσει µέρους όπερ επιζητεί εκτέλεσιν να διατάξη το έτερον µέρος να παράσχη τας καταλλήλους εγγυήσεις. Αρθρον Αι διατάξεις παρούσης συµβάσεως δεν θίγουν ισχύν πολυµερών ή διµερών συµφωνιών συναφθεισών υπό συµβαλλοµένων Κρατών, αφορωσών αναγνώρισιν και εκτέλεσιν αποφάσεων και δεν στερούν ουδέν ενδιαφερόµενον µέρος δικαιώµατος το οποίον θα ηδύνατο να έχη όπως ποιήσηται χρήσιν διαιτητικής αποφάσεως κατά τον τρόπον και καθ` ό µέτρον τούτο γίνεται δεκτόν υπό νοµοθεσίας ή υπό συµβάσεων χώρας όπου γίνεται επίκλησις αποφάσεως. 2. Το Πρωτόκολλον Γενεύης 1923 περί ρητρών και η σύµβασις Γενεύης 1927 διά εκτέλεσιν αλλοδαπών αποφάσεων θα παύσουν να παράγουν αποτελέσµατα µεταξύ συµβαλλοµένων Κρατών, αφ` ης ηµέρας, και καθ` ο µέτρον ταύτα θα δεσµεύωνται υπό παρούσης Συµβάσεως. Αρθρον Η παρούσα σύµβασις παραµένει ανοικτή προς υπογραφήν µέχρι 31ης εκεµβρίου 1958 διά παν Κράτος Μέλος Ηνωµένων Εθνών, ως και διά παν έτερον Κράτος όπερ είναι ή θέλει καταστή µεταγενεστέρως µέλος µιάς ή περισσοτέρων ειδικών Οργανώσεων Ηνωµένων Εθνών ή συµβαλλόµενον µέρος εις το Καταστατικόν ιεθνούς ικαστηρίου ή ήθελε προσκληθή υπό Γενικής Συνελεύσεως Ηνωµένων Εθνών.

6 2. Η παρούσα σύµβασις δέον να επικυρωθή και τα όργανα επικυρώσεως δέον να κατατεθώσι παρά τω Γενικώ Γραµµατεί Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών. Αρθρον Απαντα τα Κράτη τα αναφερόµενα εις το άρθρον 8 δύνανται να προσχωρήσωσιν εις παρούσαν Σύµβασιν. 2. Η προσχώρησις θα ενεργήται διά καταθέσεως οργάνου προσχωρήσεως παρά τω Γενικώ Γραµµατεί Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών. Αρθρον Παν Κράτος θα δύναται, κατά στιγµήν υπογραφής, επικυρώσεως ή προσχωρήσεως, να δηλώση ότι η παρούσα Σύµβασις θα επεκτείνεται εις το σύνολον εδαφών άτινα εκπροσωπεί επί διεθνούς πεδίου ή εις ένα ή περισσότερα εξ αυτών. Η τοιαύτη δήλωσις επάγεται αποτελέσµατα κατά στιγµήν ενάρξεως ισχύος Συµβάσεως διά το ρηθέν Κράτος. 2. Εν συνεχεία, πάσα προµοία επέκτασις θα γίνεται διά γνωστοποιήσεως απευθυνοµένης εις τον Γενικόν Γραµµατέα Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών και θα επάγεται αποτελέσµατα από ενενηκοστής ηµέρας ήτις ακολουθεί ηµεροµηνίαν κατά οποίαν ο Γενικός Γραµµατεύς Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών έλαβε γνωστοποίησιν, ή από ηµεροµηνίας ενάρξεως ισχύος συµβάσεως διά το εν λόγω Κράτος, εάν η τελευταία αύτη ηµεροµηνία είναι µεταγενεστέρα. 3. Ως προς τα εδάφη οποίων η παρούσα Σύµβασις δεν εφαρµόζεται κατά ηµεροµηνίαν υπογραφής επικυρώσεως ή προσχωρήσεως, έκαστον ενδιαφερόµενον Κράτος θα εξετάση δυνατότητα λήψεως απαιµένων µέτρων διά επέκτασιν Συµβάσεως επί εδαφών τού, υπό επιφύλαξιν, οσάκις τούτο επιβάλλεται τυχόν εκ συνταγµατικών λόγων, συγκαταθέσεως Κυβερνήσεων εν λόγω εδαφών. Αρθρον 11.- Αι κάτωθι διατάξεις θα εφαρµόζωνται επί Οµοσπονδιακών ή

7 µη ενιαίων Κρατών. α) Οσον αφορά τα άρθρα παρούσης Συµβάσεως άτινα υπάγονται εις νοµοθετικήν αρµοδιότητα οµοσπονδιακής εξουσίας, αι υποχρεώσεις οµοσπονδιακής κυβερνήσεως θα είναι όµοιαι προς εκείνας συµβαλλοµένων Κρατών άτινα δεν είναι οµοσπονδιακά Κράτη. β) Οσον αφορά τα άρθρα παρούσης Συµβάσεως άτινα υπάγονται εις νοµοθετικήν αρµοδιότητα εκάσ απαρτιζόν Οµοσπονδίαν Πολιτειών ή Επαρχιών, αι οποίαι δεν υποχρεούνται βάσει συνταγµατικού συστήµατος Οµοσπονδίας, να λάβουν νοµοθετικά µέτρα, η οµοσπονδιακή Κυβέρνησις θα φέρη τα εν λόγω άρθρα, το ταχύτερον δυνατόν και µε ευνοϊκήν αυτής σύστασιν, εις γνώσιν αρµοδίων αρχών απαρτιζόν Οµοσπονδίαν Πολιτειών ή Επαρχιών. γ) Οµοσπονδιακόν Κράτος, Μέρος εις παρούσαν σύµβασιν θα υποβάλη τη αιτήσει παντός άλλου συµβαλλοµένου Κράς, διαβιβαζοµένης αυτώ µέσω Γενικού Γραµµατέως Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών, έκθεσιν περί νοµοθεσίας και εθίµων ισχυόν εις µίαν ή άλλην διάταξιν Συµβάσεως, υποδεικνύον έκτασιν καθ` ην προσεδόθη ισχύς εις εν λόγω διάταξιν διά νοµοθετικής ή άλλης πράξεως. Αρθρον Η παρούσα σύµβασις θα τεθή εν ισχύϊ ενενηκοστήν ηµέραν ήτις θα ακολουθήση ηµεροµηνίαν καταθέσεως τρί οργάνου επικυρώσεως ή προσχωρήσεως. 2. ι` έκαστον εκ Κρατών όπερ θέλει επικυρώση Σύµβασιν ή προσχωρήση εις ταύ µετά κατάθεσιν τρί οργάνου επικυρώσεως ή προσχωρήσεως, αύτη θα τεθή εν ισχύϊ ενενηκοστήν ηµέραν ήτις ακολουθεί ηµεροµηνίαν καταθέσεως υπό εν λόγω Κράς οργάνου επικυρώσεως ή προσχωρήσεως αυτού. Αρθρον Παν συµβαλλόµενον Κράτος θα δύναται να καταγγείλη

8 παρούσαν Σύµβασιν δι` εγγράφου γνωστοποιήσεως απευθυνοµένης προς τον Γενικόν Γραµµατέα Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών. Η καταγγελία θα επάγεται αποτελέσµατα εν έτος µετά ηµεροµηνίαν καθ` ην ο Γενικός Γραµµατεύς Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών έλαβε γνωστοποίησιν. 2. Παν Κράτος όπερ προέβη εις δήλωσιν ή γνωστοποίησιν συµφώνως προς το άρθρον 10, θα δύναται να γνωστοποιήση µεταγενεστέρως εις τον Γενικόν Γραµµατέα Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών ότι η σύµβασις θα παύση να εφαρµόζεται εις το περί ου πρόκειται έδαφος, εν έτος µετά ηµεροµηνίαν καθ` ην ο Γενικός Γραµµατεύς έλαβε τοιαύ γνωστοποίησιν. 3. Η παρούσα Σύµβασις θα παραµένη εφαρµοστέα επί αποφάσεων ως προς τας οποίας εγένετο έναρξις διαδικασίας αναγνωρίσεως ή εκτελέσεως προ ενάρξεως ισχύος καταγγελίας. Αρθρον 14.- Συµβαλλόµενον Κράτος δεν δύναται να επικαλεσθή τας διατάξεις παρούσης συµβάσεως εναντίον ετέρων συµβαλλοµένων Κρατών, ει µη καθ` ο µέτρον και αυτό τούτο υποχρεούται να εφαρµόση Σύµβασιν ταύ. Αρθρον 15.- Ο Γενικός Γραµµατεύς Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών θα γνωστοποιή εις άπαντα τα Κράτη τα αναφερόµενα εν άρθρω 8: α) τας υπογραφάς και επικυρώσεις τας αναφεροµένας εν άρθρω 8, β) τας προσχωρήσεις τας αναφεροµένας εν άρθρω 9, γ) τας δηλώσεις και γνωστοποιήσεις τας αναφεροµένας εις τα άρθρα 1, 10 και 11. δ) ηµεροµηνίαν κατά οποίαν άρχεται η ισχύς παρούσης Συµβάσεως κατ` εφαρµογήν άρθρου 12, 13. ε) τας καταγγελίας και γνωστοποιήσεις τας αναφεροµένας εν άρθρω Αρθρον Η παρούσα Σύµβασις, οποίας τα κείµενα εις

9 Αγγλικήν, Κινεζικήν, Ισπανικήν, Γαλλικήν, Ρωσικήν είναι εξ ίσου αυθεντικά, θα κατατεθή εις τα αρχεία Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών. 2. Ο Γενικός Γραµµατεύς Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών θα διαβιβάση αντίγραφον δεόντως κεκυρωµένον παρούσης Συµβάσεως εις τα Κράτη τα αναφερόµενα εις το άρθρον 8.

Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας *

Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας * Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας * Εγκρίθηκε και παρέμεινε ανοιχτή για υπογραφή, επικύρωση ή προσχώρηση με την από 9 Δεκεμβρίου 1948 Νο. 260 Α (ΙΙΙ) απόφαση της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

3. Συλλογή νομοθεσίας για την ισότητα των φύλων στη συμμετοχή στην πολιτική ζωή και στα κέντρα λήψης αποφάσεων

3. Συλλογή νομοθεσίας για την ισότητα των φύλων στη συμμετοχή στην πολιτική ζωή και στα κέντρα λήψης αποφάσεων ΥΠΟΥΡΓΕΙΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΙΚΩΝ ΓΕΝΙΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΙΑ ΙΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙΙΔΙΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Γ..Γ..ΙΙ..Φ.. ((Ε..Υ..Ε.. -- Γ..Γ..ΙΙ..Φ..)).. 3. Συλλογή νομοθεσίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ("Αρθρον 9)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Αρθρον 9) 509 19. Ουδέν των έν τω παρόντι Νόμω διαλαμβανομένων τυγχάνει Έπιφύλαξις. εφαρμογής έφ* οιασδήποτε έπισκοπήσεως ειδικώς προβλεπομένης ύπό των διατάξεων οίουδήποτε έτερου, εκάστοτε έν ίσχύϊ, Νόμου. 20.

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικός Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών 1

Καταστατικός Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών 1 Καταστατικός Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών 1 [ όπως κυρώθηκε με τον Α.Ν. 585 της 27/29 Σεπτεμβρίου 1945 : περί κυρώσεως του εν Αγίω Φραγκίσκω υπογραφέντος Χάρτου των Ηνωμένων Εθνών (ΦΕΚ Α 242) και τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Γ εν Αθήναις Εθνικής Συνελεύσεως, απεφασίσαµεν και διατάσσοµεν: Άρθρον πρώτον

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Γ εν Αθήναις Εθνικής Συνελεύσεως, απεφασίσαµεν και διατάσσοµεν: Άρθρον πρώτον ΝΟΜΟΣ: 2994/1922 Περί κυρώσεως της ιεθνούς Συµβάσεως της Γ' ιεθνούς Συνδιασκέψεως Εργασίας της Γενεύης, της κανονιζούσης την χρήσιν του ανθρακικού µολύβδου (στουπετσίου) εν τοις χρωµατισµοίς. (ΦΕΚ 162/Α/31-8-22)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. υπ Αρ. 1357 της 10ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1977 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. υπ Αρ. 1357 της 10ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1977 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Αρ. 1357 της 10ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1977 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 29/77 Ο περί Ναρκωτικών Φαρµάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόµος του 1977 εκδίδεται διά δηµοσιεύσεως εις

Διαβάστε περισσότερα

Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθµός: 5325 Έτος: 1932 Τέθηκε σε ισχύ: 16.04.1932 Τίτλος "Περί συναλλαγµατικής και γραµµατίου εις διαταγήν" Θέµατα Συναλλαγµατική και γραµµάτιο εις διαταγήν, Πτώχευση ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ Αρθρο:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Εκτελωνιστής - Ασκησις επαγγέλματος Εποπτεία - Πρόσωπα ασκούντα εκτελωνιστικάς εργασίας - Προστασία - Τόπος ασκήσεως Ασυμβίβαστον

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Εκτελωνιστής - Ασκησις επαγγέλματος Εποπτεία - Πρόσωπα ασκούντα εκτελωνιστικάς εργασίας - Προστασία - Τόπος ασκήσεως Ασυμβίβαστον Ν. 718/1977 (ΦΕΚ Α' 304) : Περί Εκτελωνιστών ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Εκτελωνιστής - Ασκησις επαγγέλματος Εποπτεία - Πρόσωπα ασκούντα εκτελωνιστικάς εργασίας - Προστασία - Τόπος ασκήσεως Ασυμβίβαστον Έννοια εκτελωνιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1. Άρθρο 2

Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1. Άρθρο 2 Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1 1. Ο παρών νόµος έχει ως σκοπόν την ασφάλισιν των εν τοις εποµένοις άρθροις 2-4 αναφεροµένων προσώπων εις περίπτωσιν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γενικός Διευθυντής Διοικητικός Διευθυντής Επιστημονικός Διευθυντής Εντεταλμένος Σύμβουλος Προγραμμάτων ΕΣΠΑ Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Υπεύθυνος Πράξης και Έργου/Υποέργων Υπεύθυνος Μονάδας Προμηθειών και Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

393/1976 « ' 199 27/31.7.1976) 1 2

393/1976 «       ' 199 27/31.7.1976) 1 2 Νόµος 393/1976 «Περί ιδρύσεως και λειτουργίας Τουριστικών Γραφείων»(ΦΕΚ Α' 199 27/31.7.1976) Άρθρον 1 Ορισµός - διάκρισις 1. Τουριστικά Γραφεία κατά την έννοιαν του παρόντος Νόµου είναι µονίµως οργανωµέναι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1971 ΜΕΧΡΙ 2010

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1971 ΜΕΧΡΙ 2010 Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1971 ΜΕΧΡΙ 2010 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ 24/72, 15/78, 88/87, 194/91, 16(Ι)/95, 94(Ι)/95, 100(Ι)/95, 5(Ι)/97, 139(Ι)/99, 10(Ι)/2000, 84(I)/2001, 108(I)/2004, 253(I)/2004,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 774/1980

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 774/1980 1 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 774/1980 2 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 774 3 Περί Κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των περί Ελεγκτικού Συνεδρίου ισχυουσών διατάξεων υπό τον τίτλον "Οργανισμός Ελεγκτικού Συνεδρίου".

Διαβάστε περισσότερα

Ν Ο Μ Ο Σ 998/1979. "Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας" Φ.Ε.Κ.289/29-12-1979/Τ.Α'. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ

Ν Ο Μ Ο Σ 998/1979. Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας Φ.Ε.Κ.289/29-12-1979/Τ.Α'. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Ν Ο Μ Ο Σ 998/1979 "Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας" Φ.Ε.Κ.289/29-12-1979/Τ.Α'. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Βουλής, απεφασίσαµεν:

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ µε το Προεδρικό ιάταγµα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν. 489/76

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ µε το Προεδρικό ιάταγµα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν. 489/76

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Δ. 3843 της 24/30-9-58 (Α 148). Περί φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων.

Ν.Δ. 3843 της 24/30-9-58 (Α 148). Περί φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων. Ν.Δ. 3843 της 24/30-9-58 (Α 148). Περί φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων. ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 1 του ΝΔ 4045/1960: οι διατάξεις του ΝΔ 3323/1955 περί φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων,

Διαβάστε περισσότερα

ικαίωµα πολιτικών προσφύγων για σύναψη γάµου

ικαίωµα πολιτικών προσφύγων για σύναψη γάµου Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ (άρθρο 4 παρ. 6 ν. 3094/2003) ικαίωµα πολιτικών προσφύγων για σύναψη γάµου (Αναφορές υπ αρ. πρωτ. 3875/2004 & 18331/2004, πόρισµα της 25.7.2007) Βοηθός Συνήγορος

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 5(ΙΙΙ) του 2000

Αριθµός 5(ΙΙΙ) του 2000 Ο περί της Σύµβασης περί των ικαιωµάτων του Παιδιού (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόµος του 2000, εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. Άρθρο 1 Πάσα ανώνυµος Εταιρεία είναι εµπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εµπορική επιχείρησις.

ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. Άρθρο 1 Πάσα ανώνυµος Εταιρεία είναι εµπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εµπορική επιχείρησις. ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Άρθρο 1 Πάσα ανώνυµος Εταιρεία είναι εµπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εµπορική επιχείρησις. Άρθρο 2 "1. Το Καταστατικό της ανώνυµης εταιρείας πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα Υιοθετήθηκε και άνοιξε για υπογραφή, επικύρωση και προσχώρηση με την από 16.12.1966 υπ αριθμ. 2200 Α (ΧΧΙ) απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ Π.Δ. 715/1979 Αρθρο: Τρόπος και διάρκεια εκμισθώσεως Αρθρο: 39 Εκμίσθωσις άνευ διαγωνισμού

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ Π.Δ. 715/1979 Αρθρο: Τρόπος και διάρκεια εκμισθώσεως Αρθρο: 39 Εκμίσθωσις άνευ διαγωνισμού ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ Π.Δ. 715/1979 (ΦΕΚ: 212/Α/1979) «Περί τρόπου ενεργείας υπό των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), προμηθειών, μισθώσεων και εκμισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων,

Διαβάστε περισσότερα

"Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιεχόµενα "Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Είδη συµβάσεων εργασίας Σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου Σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 132 του 1988 ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αριθµός 132 του 1988 ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Ε.E., Παρ. Ι, Αρ. 2338, 22.7.88 Ν. 132/88 Ο περί Εγγραφής και Λειτουργίας Κλινικών Εργαστηρίων Νόµος του 1988 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην επίσηµη εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ» ΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΣΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ (και άλλες περί ελεύθερου ανταγωνισµού διατάξεις)

«ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ» ΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΣΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ (και άλλες περί ελεύθερου ανταγωνισµού διατάξεις) «ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ» ΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΣΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ (και άλλες περί ελεύθερου ανταγωνισµού διατάξεις) i) Ν. 703/1977 «Περί ελέγχου µονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελευθέρου ανταγωνισµού»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ (Κ.Α.Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίµιο...1 Άρθρο 1 Ορισµοί...1 Άρθρο 2 Έκταση εφαρµογής...3 Άρθρο 3 Κατηγορίες ερασιτεχνικών πρωταθληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη

Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2409 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 163 12 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4170 Ενσωμάτωση της Oδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα