ΝΟΜΟΣ 1181 της 23/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΟΜΟΣ 1181 της 23/"

Transcript

1 ΝΟΜΟΣ 1181 της 23/ Περί κυρώσεως της ψηφισθείσης εις Γενεύη το έτος 1960 υπ' αριθ. 115 ιεθνούς Συµβάσεως Περί προστασίας των εργαζοµένων από τάς ιοντιζούσας ακτινοβολίας (Φ.Ε.Κ. 195/Α/1981) Η αναφερόµενη Σύµβαση τέθηκε σε ισχύ στις (Φ0546/2858/ , ΦΕΚ Α 101, Αν. Υπ. Εξωτερικών) Άρθρον πρώτον Κυρούται και έχει ισχύν νόµου η υπ' αριθ. 115 ιεθνής Σύµβασις "περί προστασίας των εργαζοµένων από τάς ιοντιζούσας ακτινοβολίας", ψηφισθείσα κατά την 44ην σύνοδον της Γενικής Συνδιασκέψεως της ιεθνούς Οργανώσεως Εργασίας του έτους 1960, της οποίας το κείµενον εις ελληνικήν µετάφρασιν και γαλλικόν πρωτότυπον έχει ως ακολούθως: ΣΥΜΒΑΣΙΣ (115) Περί προστασίας των εργαζοµένων από τάς ιοντιζούσας ακτινοβολίας Η Γενική Συνδιάσκεψις της ιεθνούς Οργανώσεως Εργασίας συγκληθείσα εν Γενεύη υπό του ιοικητικού Συµβουλίου του ιεθνούς Γραφείου Εργασίας και συνελθούσα αυτόθι την 1ην Ιουνίου 1960, εις την τεσσαρακοστήν τετάρτην σύνοδον αυτής. Αφού απεφάσισε την αποδοχήν διαφόρων προτάσεων σχετικών προς την προστασίαν των εργαζοµένων από τάς ιοντιζούσας ακτινοβολίας, θέµα αποτελούν το τέταρτον σηµείον της ηµερησίας διατάξεως της συνόδου. Αφού απεφάσισεν όπως αι προτάσεις αύται λάβουν τον τύπον διεθνούς συµβάσεως, Αποδέχεται σήµερον, 22αν Ιουνίου 1960, την ως έπεται σύµβασιν ήτις θα αποκαλείται σύµβασις περί της προστασίας από των ακτινοβολιών ΜΕΡΟΣ Ι Γενικαί ιατάξεις Άρθρον 1 Παν Μέλος της ιεθνούς Οργανώσεως Εργασίας, επικυρούν την παρούσαν σύµβασιν, αναλαµβάνει την υποχρέωσιν όπως εφαρµόζη ταύτην δια της νοµοθετικής οδού, δια συλλογών πρακτικών οδηγιών ή δι' ετέρων προσφόρων µέτρων. Εφαρµόζουσα τάς διατάξεις της συµβάσεως η αρµοδία αρχή δέον να συµβουλεύεται αντιπροσώπους των εργοδοτών και εργαζοµένων,

2 Άρθρον 2 1. Η παρούσα σύµβασις εφαρµόζεται επί πάσης δραστηριότητος συνεπαγόµενης έκθεσιν των εργαζοµένων εις ιοντίζουσας ακτινοβολίας κατά την διάρκειαν της εργασίας των. 2. Η παρούσα σύµβασις δεν εφαρµόζεται ούτε επί των ραδιενεργών ουσιών, εσφραγισµένων ή µη, ούτε επί των συσκευών παραγωγής ιοντιζουσών ακτινοβολιών, αίτινες λόγω των ασθενών δόσεων ιοντιζουσών ακτινοβολιών δυναµένων να ληφθούν εξ αυτών, εξαιρούνται της εφαρµογής αυτής κατά την µίαν των µεθόδων των διδουσών ισχύν εις την σύµβασιν των προβλεποµένων εις το άρθρον 1. Άρθρον 3 1. Υπό το φως της εξελίξεως των γνώσεων, δέον να λαµβάνονται άπαντα τα κατάλληλα µέτρα προς εξασφάλισιν αποτελεσµατικής προστασίας των εργαζοµένων από τάς ιοντίζουσας ακτινοβολίας, από απόψεως της υγείας και της ασφάλειας αυτών. 2. Προς τον σκοπόν τούτον δέον να καθιερωθούν οι αναγκαίοι κανόνες και τα µέτρα, και να διατίθενται αι βασικαί πληροφορίαι προς επίτευξιν αποτελεσµατικής προστασίας. 3. Ίνα εξασφαλισθή τοιαύτη αποτελεσµατική προστασία: α) Τα µέτρα προς προστασίαν των εργαζοµένων από τάς ιοντίζουσας ακτινοβολίας, τα εφαρµοζόµενα µετά την επικύρωσιν της συµβάσεως υπό Μέλους τινός, δέον να είναι σύµφωνα προς τάς διατάξεις της συµβάσεως. β) Το περί ου πρόκειται µέλος οφείλει να τροποποίηση το ταχύτερο δυνατόν τα προ της επικυρώσεως της συµβάσεως ληφθέντα υπό τούτου µέτρα, ίνα είναι ταύτα σύµφωνα προς τάς διατάξεις αυτής και να ενθαρρύνη την τροποποίησιν υπό το πνεύµα τούτο πάντων των άλλων µέτρων, άτινα ισχύουν επίσης προ της επικυρώσεως. γ) Το περί ου πρόκειται µέλος δέον να κοινοποιή εις τον Γενικόν ιευθυντήν του ιεθνούς Γραφείου Εργασίας κατά την επικύρωσιν της συµβάσεως, δήλωσιν εµφαίνουσαν κατά τινά τρόπον και εις τίνας κατηγορίας εργαζοµένων εφαρµόζονται αι διατάξεις της συµβάσεως, και να υποδεικνύη εις τάς περί της εφαρµογής της συµβάσεως εκθέσεις του πάσαν εν προκειµένω πραγµατοποιηθείσαν πρόοδον. δ) Επί τη εκπνοή τριετίας από της ηµεροµηνίας της αρχικής ισχύος της παρούσης συµβάσεως το ιοικητικόν Συµβούλιον του ιεθνούς Γραφείου Εργασίας, θέλει υποβάλει εις την Συνδιάσκεψιν ειδικήν έκθεσιν αφορώσαν εις την εφαρµογήν του εδαφίου (β) της παρούσης παραγράφου και περιέχουσα τάς προτάσεις, ας κρίνει σκόπιµους εν όψει ληπτέων σχετικών µέτρων. ΜΕΡΟΣ ΙΙ Μέτρα Προστασίας Άρθρον 4 Αι εν τω άρθρο 2, αναφερόµεναι δραστηριότητες δέον να οργανούνται και εκτελούνται κατά τρόπον εξασφαλίζοντα την υπό του παρόντος µέρους της συµβάσεως, προβλεποµένην προστασίαν.

3 Άρθρον 5 έον όπως καταβάλλεται πάσα προσπάθεια ίνα περιορισθή εις το χαµηλότερον δυνατόν επίπεδον η έκθεσις των εργαζοµένων εις ιοντιζούσας ακτινοβολίας, πάσα δε άνευ λόγου έκθεσις δέον να αποφεύγεται υπό πάντων των ενδιαφεροµένων µερών. Άρθρον 6 1. Αι µέγισται επιτρεπόµεναι δόσεις ιοντιζουσών ακτινοβολιών εις τον οργανισµόν, προερχοµένων από εξωτερικάς ή εσωτερικάς πηγάς, ως και αι µέγισται παραδεκταί ποσότητες ραδιενεργών ουσιών, αίτινες δύνανται να εισάγονται εις τον οργανισµόν, δέον να καθορίζονται συµφώνως προς το Μέρος Ι της παρούσης συµβάσεως δια τάς διαφόρους κατηγορίας εργαζοµένων. 2. Αι εν λόγω µέγισται παραδεκταί δόσεις και ποσότητες δέον ν' αναθεωρούνται σταθερώς υπό το φως των νέων γνώσεων. Άρθρον 7 1. Καθ' όσον αφορά τους εργαζοµένους οίτινες απασχολούνται κατά τρόπον άµεσον εις εργασίας υπό ακτινοβολίαν δέον όπως καθιερωθούν προσήκοντα όρια συµφώνως προς τάς διατάξεις τον άρθρου 6: α) αφ' ενός, δια τους µεταξύ τούτων άγοντας ηλικίαν 18 ετών, και άνω β) αφ' ετέρου, δια τους µεταξύ τούτων άγοντας ηλικίαν κάτω των 18 ετών. 2. Ουδείς εργαζόµενος ηλικίας κάτω των δέκα εξ ετών δύναται να απασχολήται εις εργασίας περιλαµβανούσας την χρησιµοποιήσιν ιοντιζουσών ακτινοβολιών. Άρθρον 8 έον να καθορίζονται, συµφώνως προς το άρθρον 6, κατάλληλα επίπεδα δια τους εργαζόµενους οίτινες δεν απασχολούνται ευθέως εις εργασίας υπό ακτινοβολίαν, αλλ' οίτινες παραµένουν ή διέρχονται από µέρη ένθα δύνανται να εκτεθούν εις ιοντιζούσας ακτινοβολίας ή εις ραδιενεργούς ουσίας. Άρθρον 9 1. έον να χρησιµοποιήται κατάλληλος επισήµανσις των κινδύνων δεικνύουσα την ύπαρξιν τούτων οφειλοµένων εις τάς ιοντιζούσας ακτινοβολίας. Επίσης δέον να παρέχονται εις τους εργαζοµένους πάσαι αι πληροφορίαι αι κρινόµεναι απαραίτητοι επί του θέµατος. 2. Πάντες οι ευθέως απασχολούµενοι εις εργασίας υπό ακτινοβολίας δέον να ενηµερούνται δεόντως, προ και διαρκούσης της τοιαύτης απασχολήσεως, ως προς τάς προφυλάξεις αίτινες δέον να ενηµερούνται δεόντως, προ και διαρκούσης της τοιαύτης απασχολήσεως, ως προς τας προφυλάξεις αίτινες δέον να λαµβάνονται δια την ασφάλειάν των και την προστασίαν της υγείας των ως επίσης και επί των αιτίων άτινα υπαγορεύουν ταύτας.

4 Άρθρον 10 Η νοµοθεσία δέον να προβλέπη την ανακοίνωσιν, συµφώνως προς τους υπ' αυτής καθορισθησοµένους τρόπους, των εργασιών, αίτινες συνεπάγονται έκθεσιν των εργαζοµένων εις ιοντιζούσας ακτινοβολίας κατά την διάρκειαν της εργασίας των. Άρθρον 11 έον να πραγµατοποιήται προσήκων έλεγχος των εργαζοµένων και των τόπων εργασίας προκειµένου να µετρηθή ή έκθεσις των εργαζοµένων εις ιοντιζούσας ακτινοβολίας και ραδιενεργούς ουσίας, προς διαπίστωσιν της τηρήσεως των καθοριζοµένων ορίων. Άρθρον 12 Πάντες οι απασχολούµενοι εις εργασίας υποκειµένας εις ακτινοβολίας δέον όπως υφίστανται κατάλληλον ιατρικήν εξέτασιν προ ή ευθύς µετά την εις τοιαύτας εργασίας απασχόλησιν των και να υφίστανται µεταγενεστέρως ιατρικάς εξετάσεις εις προσήκοντα διαστήµατα. Άρθρον 13 Αι περιπτώσεις, όπου λόγω της φύσεως ή του βαθµού της εκθέσεως καθίσταται επιτακτική ή ταχεία λήψις των κατωτέρω µέτρων, θα καθορίζονται συµφώνως προς µίαν των µεθόδων δι' ων δίδεται ισχύς εις την σύµβασιν και αίτινες προβλέπονται εις το άρθρον 1: α) ο εργαζόµενος δέον να υφίσταται προσήκουσα ιατρικήν εξέτασιν, β) ο εργοδότης δέον να ειδοποιή την αρµοδίαν αρχήν συµφώνως προς τάς υπ' αυτής διδοµένας οδηγίας, γ) πρόσωπα αρµόδια διά την προστασίαν κατά των ακτινοβολιών δέον να µελετούν τάς συνθήκας υφ' ας ο εργαζόµενος πραγµατοποιεί την εργασίαν του, δ) ο εργοδότης δέον να λαµβάνη πάντα τα αναγκαία διορθωτικά µέτρα βάσει των τεχνικών διαπιστώσεων και των ιατρικών γνωµατεύσεων. Άρθρον 14 Ουδείς εργαζόµενος δέον όπως απασχολήται συνεχίζει απασχολούµενος εις εργασίας αίτινες εκθέτουν τούτον εις ιοντιζούσας ακτινοβολίας αντιθέτως προς υπεύθυνον ιατρικήν γνωµάτευσιν. Άρθρον 15 Παν µέλος επικυρούν την παρούσαν σύµβασιν αναλαµβάνει την υποχρέωσιν όπως αναθέσει εις καταλλήλους υπηρεσίας επιθεωρήσεως τον ελέγχον εφαρµογής των διατάξεων αυτής ή να διαπιστώνη εάν έχει εξασφαλισθή προσήκουσα επιθεώρησις.

5 ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ Τελικαί ιατάξεις Άρθρον 16 Αι επίσηµοι επικυρώσεις της παρούσης συµβάσεως ανακοινούται εις τον Γενικόν ιευθυντή του ιεθνούς Γραφείου Εργασίας παρ' ου και καταχωρίζονται. Άρθρον Η παρούσα σύµβασις δεσµεύει µόνον τα µέλη της ιεθνούς Οργανώσεως Εργασίας, ων η επικύρωσις έχει καταχωρισθή υπό του Γενικού ιευθυντού. 2. Τίθεται αύτη εν ισχύ δώδεκα µήνας µετά την υπό του Γενικού ιευθυντού καταχώρισιν των επικυρώσεων υπό δύο µελών. 3. Ακολούθως ή σύµβασις αύτη άρχεται ισχύουσα δι' έκαστον µέλος δώδεκα µήνας αφ' ης καταχωρισθή η επικύρωσις αυτού. Άρθρον Παν µέλος επικύρωσαν την παρούσαν σύµβασιν δύναται να καταγγέλη ταύτην µετά πάροδον πενταετίας από της ενάρξεως της ισχύος αυτής, δια πράξεως ανακοινουµένης εις τον Γενικόν ιευθυντήν του ιεθνούς Γραφείου Εργασίας και υπ' αυτού καταχωριζοµένης. Η καταγγελία άρχεται ισχύουσα εν έτος µετά την καταχώρισιν αυτής. 2. Παν µέλος επικυρούν την παρούσαν σύµβασιν, το οποίον εντός έτους από της λήξεως της εν τη προηγουµένη παραγράφω µνηµονευοµένης πενταετίας δεν έχει κάµει χρήσιν της υπό του παρόντος άρθρου προβλεποµένης δυνατότητος καταγγελίας, δεσµεύεται δια µίαν νέαν πενταετίαν και συνεπώς, δικαιούται να καταγγείλη την παρούσαν σύµβασιν επί τη λήξει εκάστης πενταετίας, υπό τους εν τω παρόντι άρθρω προβλεποµένους όρους. Άρθρον Ο Γενικός ιευθυντής του ιεθνούς Γραφείου Εργασίας γνωστοποιεί εις άπαντα τα µέλη της ιεθνούς Οργανώσεως Εργασίας την καταχώρισιν πασών των επικυρώσεων και καταγγελιών αίτινες ανακοινούνται προς αυτόν υπό των µελών της οργανώσεως. 2. Γνωστοποιών τα µέλη της οργανώσεως την καταχώρισιν της δευτέρας επικυρώσεως, ήτις τω έχει ανακοινωθή, ο Γενικός ιευθυντής εφιστά την προσοχήν των Μελών της Οργανώσεως επί της ηµεροµηνίας αφ' ης η παρούσα σύµβασις άρχεται ισχύουσα. Άρθρον 20 Ο Γενικός ιευθυντής του ιεθνούς Γραφείου Εργασίας ανακοινώνει εις τον Γενικόν Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών, προς καταχώρισιν συµφώνως προς το άρθρον 102 του Καταστατικού Χάρτου των Ηνωµένων Εθνών, πλήρεις πληροφορίας σχετικάς προς πάσας τάς επικυρώσεις και τας πράξεις καταγγελίας τας οποίας ούτος έχει καταχωρίσει συµφώνως προς τα προηγούµενα άρθρα.

6 Άρθρον 21 Το ιοικητικόν Συµβούλιον του ιεθνούς Γραφείου Εργασίας, οσάκις κρίνη τούτο αναγκαίον υποβάλλει εις την Γενικήν Συνδιάσκεψιν έκθεσιν περί της εφαρµογής της παρούσης συµβάσεως και αποφασίζει εάν συντρέχει περίπτωσις εγγραφής εις την ηµερησίαν διάταξιν της Συνδιασκέψεως, θέµατος ολικής ή µερικής αναθεωρήσεως αυτής. Άρθρον Εν η περιπτώσει η Συνδιάσκεψις αποδεχθή νεωτέραν σύµβασιν επαγοµένην εν όλω ή εν µέρει αναθεώρησιν της παρούσης και εφ' όσον ή νεωτέρα σύµβασις δεν ορίζει άλλως: α) Η επικύρωσις υπό Μέλους της νεωτέρας συµβάσεως της αναθεωρούσης την παρούσαν, επάγεται αυτοδικαίως, παρά τάς διατάξεις του ως άνω άρθρον 18, άµεσον καταγγελίαν της παρούσης συµβάσεως, υπό την επιφύλαξιν ότι έχει τεθεί εν ισχύι, η αναθεωρούσα ταύτην νεωτέρα σύµβασις. β) Αφ' ης η επαγοµένη την αναθεώρησιν σύµβασις τεθεί εν ισχύι, η παρούσα σύµβασις παύει να είναι δεκτική επικυρώσεως υπό των µελών. 2. Η παρούσα σύµβασις παραµένει, ουχ ήττον εν ισχύ υπό τον τύπον και το περιεχόµενον αυτήν διά τα µέλη άτινα, επικυρώσαντα αυτήν, δεν ήθελον επικυρώσει την αναθεωρούσαν ταύτην νεωτέραν σύµβασιν. Άρθρον 23 Το γαλλικόν και αγγλικόν κείµενον της παρούσης συµβάσεως είναι εξ ίσου αυθεντικά. Άρθρον δεύτερον ια κοινών Αποφάσεων του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών και του κατά περίπτωσιν αρµοδίου Υπουργού, εκδιδοµένων µετά σύµφωνον γνώµην της Ελληνικής Επιτροπής Ατοµικής Ενεργείας, δύνανται να καθορίζονται τα προσήκοντα όρια εκθέσεως εις ιοντιζούσας ακτινοβολίας δια τους ηλικίας κάτω των 18 ετών εργαζοµένους, οι οποίοι απασχολούνται κατά τρόπον άµεσον εις εργασίας υπό ακτινοβολίαν. Άρθρον τρίτον Ο εκ προθέσεως ή εξ αµελείας παραβαίνων τάς διατάξεις της δια του παρόντος κυρουµένης ιεθνούς Συµβάσεως ως και των δυνάµει του άρθρου δευτέρου του παρόντος εκδιδοµένων Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων τιµωρείται µε τάς ποινάς τάς προβλεποµένας υπό της παραγρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.. 181/Ι974 "περί προστασίας εξ ιοντιζουσών ακτινοβολιών". Άρθρον τέταρτον Η ισχύς του παρόντος νόµου άρχεται από της δηµοσιεύσεως του δια της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως.

7 Ο παρών νόµος ψηφισθής υπό της Βουλής και παρ ηµών σήµερον κυρωθείς, δηµοσιευθήτω δια της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόµος του Κράτους. Εν Αθήναις τη 21 Ιουλίου 1981 Εθεωρήθη και ετέθη η µεγάλη του Κράτους σφραγίς. Εν Αθήναις τη 23 Ιουλίου 1981

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρον Πρώτον. Κυρούται και έχει ισχύν νόµου η υπ' αριθ. 100 ιεθνής Σύµβασις Εργασίας «περί της

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρον Πρώτον. Κυρούται και έχει ισχύν νόµου η υπ' αριθ. 100 ιεθνής Σύµβασις Εργασίας «περί της ΝΟΜΟΣ: 46/75 Περί κυρώσεως της ψηφισθείσης εν Γενεύη κατά το έτος 1951 υπ' αριθ. 100 ιεθνούς Συµβάσεως Εργασίας περί ισότητος της αµοιβής µεταξύ αρρένων και θηλέων εργαζοµένων δι' εργασίαν ίσης αξίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 78* "Περί της ιατρικής εξετάσεως ικανότητος των παίδων και νεαρών προσώπων δι' απασχόλησιν εις τας µη βιοµηχανικάς εργασίας"

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 78* Περί της ιατρικής εξετάσεως ικανότητος των παίδων και νεαρών προσώπων δι' απασχόλησιν εις τας µη βιοµηχανικάς εργασίας ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 78* "Περί της ιατρικής εξετάσεως ικανότητος των παίδων και νεαρών προσώπων δι' απασχόλησιν εις τας µη βιοµηχανικάς εργασίας" Η Γενική Συνδιάσκεψις της ιεθνούς Οργανώσεως Εργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβασις 138 Περί του κατωτάτου ορίου ηλικίας εισόδου εις την απασχόλησιν

Σύμβασις 138 Περί του κατωτάτου ορίου ηλικίας εισόδου εις την απασχόλησιν Διεθνής Σύμβαση Νο. 138 περί του κατωτάτου ορίου ηλικίας εισόδου εις την απασχόλησιν και προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας προς τα διατάξεις αυτής [όπως κυρώθηκε με το Ν. 1182/1981: «περί κυρώσεως της

Διαβάστε περισσότερα

Περί κυρώσεως της υπ αριθ. 147 ιεθνούς Συµβάσεως Εργασίας «περί ελαχίστων επιπέδων ασφαλείας των Εµπορικών πλοίων» (ΦΕΚ 167/Α/ )

Περί κυρώσεως της υπ αριθ. 147 ιεθνούς Συµβάσεως Εργασίας «περί ελαχίστων επιπέδων ασφαλείας των Εµπορικών πλοίων» (ΦΕΚ 167/Α/ ) ΝΟΜΟΣ: 948/79 Περί κυρώσεως της υπ αριθ. 147 ιεθνούς Συµβάσεως Εργασίας «περί ελαχίστων επιπέδων ασφαλείας των Εµπορικών πλοίων» (ΦΕΚ 167/Α/25-6-79) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ψηφισάµενοι οµοφώνως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Γ εν Αθήναις Εθνικής Συνελεύσεως, απεφασίσαµεν και διατάσσοµεν: Άρθρον πρώτον

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Γ εν Αθήναις Εθνικής Συνελεύσεως, απεφασίσαµεν και διατάσσοµεν: Άρθρον πρώτον ΝΟΜΟΣ: 2994/1922 Περί κυρώσεως της ιεθνούς Συµβάσεως της Γ' ιεθνούς Συνδιασκέψεως Εργασίας της Γενεύης, της κανονιζούσης την χρήσιν του ανθρακικού µολύβδου (στουπετσίου) εν τοις χρωµατισµοίς. (ΦΕΚ 162/Α/31-8-22)

Διαβάστε περισσότερα

647 (ζ) τους εργαζομένους, τους έχοντας ύπερβή καθωρισμένην τινά ήλικίαν και απολαύοντας τοΰ ευεργετήματος συντάξεως αποχωρήσεως ή συντάξεως

647 (ζ) τους εργαζομένους, τους έχοντας ύπερβή καθωρισμένην τινά ήλικίαν και απολαύοντας τοΰ ευεργετήματος συντάξεως αποχωρήσεως ή συντάξεως 645 Ό Κυρωτικός τής ττερί Προνοίας δι' Άνεργίαν Συμβάσεως 1934, Νόμος του 1965, τό κείμενον τοο οποίου ακολουθεί, εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση διεθνούς σύμβασης εργασίας υπ' αριθμ. 160 «για τις στατιστικές της εργασίας». (ΦΕΚ 252/Α/ )) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κύρωση διεθνούς σύμβασης εργασίας υπ' αριθμ. 160 «για τις στατιστικές της εργασίας». (ΦΕΚ 252/Α/ )) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Νόμος: 1817/1988 Κύρωση διεθνούς σύμβασης εργασίας υπ' αριθμ. 160 «για τις στατιστικές της εργασίας». (ΦΕΚ 252/Α/15-11-88)) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας *

Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας * Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας * Εγκρίθηκε και παρέμεινε ανοιχτή για υπογραφή, επικύρωση ή προσχώρηση με την από 9 Δεκεμβρίου 1948 Νο. 260 Α (ΙΙΙ) απόφαση της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 593/1977 (ΦΕΚ Α 156)

Νόμος 593/1977 (ΦΕΚ Α 156) Νόμος 593/1977 (ΦΕΚ Α 156) περί κυρώσεως της εν Λονδίνω την 7ην Ιουνίου 1968 υπογραφείσης Ευρωπαϊκής Συμβάσεως «περί της πληροφορήσεως επί του αλλοδαπού δικαίου» Άρθρον πρώτον. Κυρούται και έχει ισχύν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Προτάσει του Ηµετέρου Υπουργικού Συµβουλίου, αποφασίζοµεν και διατάσσοµεν: Άρθρον 1. Σκοπός

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Προτάσει του Ηµετέρου Υπουργικού Συµβουλίου, αποφασίζοµεν και διατάσσοµεν: Άρθρον 1. Σκοπός ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 181/74 Περί προστασίας εξ ιοντιζουσών ακτινοβολιών (ΦΕΚ 347/Α/20-11-74). Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Προτάσει του Ηµετέρου Υπουργικού Συµβουλίου, αποφασίζοµεν και διατάσσοµεν:

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση της 159/83 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας για την επαγγελματική επαναπροσαρμογή και απασχόληση των μειονεκτούντων προσώπων. (ΦΕΚ 100/Α/ )

Κύρωση της 159/83 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας για την επαγγελματική επαναπροσαρμογή και απασχόληση των μειονεκτούντων προσώπων. (ΦΕΚ 100/Α/ ) ΝΟΜΟΣ: 1556/85 Κύρωση της 159/83 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας για την επαγγελματική επαναπροσαρμογή και απασχόληση των μειονεκτούντων προσώπων. (ΦΕΚ 100/Α/28-5-85) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κυρώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 79. "Για τον περιορισµό της νυκτερινής εργασίας των παιδιών και νεαρών προσώπων στις µη βιοµηχανικές εργασίες"

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 79. Για τον περιορισµό της νυκτερινής εργασίας των παιδιών και νεαρών προσώπων στις µη βιοµηχανικές εργασίες ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 79 "Για τον περιορισµό της νυκτερινής εργασίας των παιδιών και νεαρών προσώπων στις µη βιοµηχανικές εργασίες" Η Γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 119

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 119 ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 119 "Για την προστασία από τις µηχανές" Η Γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό Συµβούλιο του ιεθνούς Γραφείου Εργασίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2918/2001 (Φ.Ε.Κ. 119/Α/15-6-2001) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο πρώτο ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 182

ΝΟΜΟΣ 2918/2001 (Φ.Ε.Κ. 119/Α/15-6-2001) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο πρώτο ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 182 ΝΟΜΟΣ 2918/2001 Κύρωση της ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας 182 για την απαγόρευση των χειρότερων µορφών εργασίας των παιδιών και την άµεση δράση µε σκοπό την εξάλειψή τους (Φ.Ε.Κ. 119/Α/15-6-2001) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μέγεθος Γραµµάτων ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (I TRACOM IT SERVICES) Ν 4220/1961: Σύµβαση περί εκτέλεσης αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων (28418)

Μέγεθος Γραµµάτων ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (I TRACOM IT SERVICES) Ν 4220/1961: Σύµβαση περί εκτέλεσης αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων (28418) Μέγεθος Γραµµά ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (I TRACOM IT SERVICES) Ν 4220/1961: Σύµβαση περί εκτέλεσης αλλοδαπών αποφάσεων (28418) Αρθρο :ΠΡΩΤΟΝ Αρθρον πρώτον. Κυρούται και έχει πλήρη ισχύν νόµου

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την ίση μεταχείριση ημεδαπών και αλλοδαπών στην κοινωνική ασφάλεια, 1962 Νο

Σύμβαση για την ίση μεταχείριση ημεδαπών και αλλοδαπών στην κοινωνική ασφάλεια, 1962 Νο Σύμβαση για την ίση μεταχείριση ημεδαπών και αλλοδαπών στην κοινωνική ασφάλεια, 1962 Νο. 118 1 Υιοθετήθηκε την 28η Ιουνίου 1962 από τη Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας κατά την 46η σύνοδό

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικός Χάρτης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας 1

Καταστατικός Χάρτης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας 1 Καταστατικός Χάρτης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας 1 [όπως κυρώθηκε με το Ν.Δ. 399/1947 «Περί κυρώσεως πράξεως τροποποιήσεως του Καταστατικού Χάρτου (Συντάγματος) της Διεθνούς Οργανώσεως της Εργασίας»

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση της 149/77 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας «για την απασχόληση και τους όρους εργασίας και ζωής του νοσηλευτικού προσωπικού» (ΦΕΚ 203/Α/24-12-86)

Κύρωση της 149/77 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας «για την απασχόληση και τους όρους εργασίας και ζωής του νοσηλευτικού προσωπικού» (ΦΕΚ 203/Α/24-12-86) ΝΟΜΟΣ: 1672/86 Κύρωση της 149/77 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας «για την απασχόληση και τους όρους εργασίας και ζωής του νοσηλευτικού προσωπικού» (ΦΕΚ 203/Α/24-12-86) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 33

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 33 ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 33 "Για την ηλικία εισόδου των παίδων σε µη βιοµηχανικές εργασίες" Η Γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό Συµβούλιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 60. "Για τον καθορισµό κατωτάτου ορίου ηλικίας εισόδου των παιδιών σε µη βιοµηχανικές εργασίες"

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 60. Για τον καθορισµό κατωτάτου ορίου ηλικίας εισόδου των παιδιών σε µη βιοµηχανικές εργασίες ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 60 "Για τον καθορισµό κατωτάτου ορίου ηλικίας εισόδου των παιδιών σε µη βιοµηχανικές εργασίες" Η Γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 25. "Για την ασφάλιση ασθένειας των γεωργικών εργατών"

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 25. Για την ασφάλιση ασθένειας των γεωργικών εργατών ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 25 "Για την ασφάλιση ασθένειας των γεωργικών εργατών" Η Γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό Συµβούλιο του ιεθνούς Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 103* "Για την προστασία της µητρότητας"

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 103* Για την προστασία της µητρότητας ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 103* "Για την προστασία της µητρότητας" Η Γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε από το ιοικητικό Συµβούλιο του ιεθνούς Γραφείου Εργασίας και συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας,

Η Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, Διεθνής Σύμβαση Εργασίας Νο. 182 για την απαγόρευση των χειρότερων μορφών εργασίας των παιδιών και την άμεση δράση με σκοπό την εξάλειψή τους [όπως κυρώθηκε με το Ν. 2918/2001 «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ' Αρ. 705 της 24ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1969 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ό περί της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως -περί Παροχής Πληροφοριών έπί του Κρατούντος έν τη 'Αλλοδαπή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 878/1946

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 878/1946 ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 878/1946 Περί αναστολής εκδόσεως πτυχίων πρακτικών µηχανικών, µηχανοδηγών και θερµαστών και τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των επί τούτων ισχυουσών διατάξεων (Φ.Ε.Κ. 23/Α/1946) Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

33ο. Προοίμιον. Συνοπτικός τίτλος. 'Ερμηνεία. Κύρωσις της Συμβάσεως, κ.λ.π.

33ο. Προοίμιον. Συνοπτικός τίτλος. 'Ερμηνεία. Κύρωσις της Συμβάσεως, κ.λ.π. 33ο Ώς ό Κυρωτικός τής περί Προστασίας έκ Μηχανημάτων Συμβάσεως τοΰ 1963, Νόμος του 1965, τό κείμενον τοο οποίου ακόλουθε^ εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα ίής Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

(παρατίθεται το γαλλικό κείµενο και στη συνέχεια το ελληνικό)

(παρατίθεται το γαλλικό κείµενο και στη συνέχεια το ελληνικό) ΝΟΜΟΣ 1430/1984 "Κύρωση της 62 ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας «που αφορά τις διατάξεις ασφάλειας στην οικοδοµική βιοµηχανία» και ρύθµιση θεµάτων που έχουν άµεση σχέση µ αυτή" (Φ.Ε.Κ. 49/Α/18-4-1984) Ο ΠΡΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

Για την επικύρωση της ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας αριθ. 103/1952 «για την προστασία της µητρότητας». (ΦΕΚ 133/Α/29-10-82)

Για την επικύρωση της ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας αριθ. 103/1952 «για την προστασία της µητρότητας». (ΦΕΚ 133/Α/29-10-82) ΝΟΜΟΣ: Αριθ. 1302/82 Για την επικύρωση της ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας αριθ. 103/1952 «για την προστασία της µητρότητας». (ΦΕΚ 133/Α/29-10-82) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κυρούµεν και εκδίδοµεν τον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Βουλής, αποφασίζοµεν και διατάσσοµεν: Άρθρον 1.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Βουλής, αποφασίζοµεν και διατάσσοµεν: Άρθρον 1. ΝΟΜΟΣ: 4458/65 Περί Βιοµηχανικών Περιοχών (ΦΕΚ 33/Α/27-2-65) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Βουλής, αποφασίζοµεν και διατάσσοµεν: Άρθρον 1. 1. Προς εγκατάστασιν πάσης φύσεως

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 4943/971/77 Περί δημοσιεύσεως εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της από 26.1.1977 Εθνικής Γενικής Συλλογικής Συμβάσεως Εργασίας, περί αυξήσεως των γενικών κατωτάτων ορίων μισθών και

Διαβάστε περισσότερα

Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως διατάξεων τινων της εργατικής νοµοθεσίας και ρυθµίσεως συναφών θεµάτων (ΦΕΚ 55/Β/ )

Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως διατάξεων τινων της εργατικής νοµοθεσίας και ρυθµίσεως συναφών θεµάτων (ΦΕΚ 55/Β/ ) ΝΟΜΟΣ: 549/77 Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως διατάξεων τινων της εργατικής νοµοθεσίας και ρυθµίσεως συναφών θεµάτων (ΦΕΚ 55/Β/23-02-77) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ 'Αρ της 20ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1976 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ 'Αρ της 20ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1976 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 57/76 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ 'Αρ. 1313 της 20ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1976 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ό περί Κυρώσεως τοΰ Καταστατικού τής Παγκοσμίου Ταχυδρομικής Ενώσεως, της Παγκοσμίου Ταχυδρομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των µετόχων της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 251501000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16) σε Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Περί επιβλέψεως της λειτουργίας, χειρισµού και συντηρήσεως µηχανηµάτων εκτελέσεως τεχνικών έργων. (ΦΕΚ 6/Α/76) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Περί επιβλέψεως της λειτουργίας, χειρισµού και συντηρήσεως µηχανηµάτων εκτελέσεως τεχνικών έργων. (ΦΕΚ 6/Α/76) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 22/76 Περί επιβλέψεως της λειτουργίας, χειρισµού και συντηρήσεως µηχανηµάτων εκτελέσεως τεχνικών έργων. (ΦΕΚ 6/Α/76) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντες υπ όψει: 1. Τας

Διαβάστε περισσότερα

Μαρωνιτικά 8 Σεπτεμβρίου 14 Σεπτεμβρίου 28 'Οκτωβρίου 1 Νοεμβρίου (Άγ. Πάντων) 8 Δεκεμβρίου ('Αμιάντου Σ υλλήψεως) 23 Δεκεμβρίου εως 7 'Ιανουαρίου

Μαρωνιτικά 8 Σεπτεμβρίου 14 Σεπτεμβρίου 28 'Οκτωβρίου 1 Νοεμβρίου (Άγ. Πάντων) 8 Δεκεμβρίου ('Αμιάντου Σ υλλήψεως) 23 Δεκεμβρίου εως 7 'Ιανουαρίου 428 Μαρωνιτικά 8 Σεπτεμβρίου 14 Σεπτεμβρίου 28 'Οκτωβρίου 1 Νοεμβρίου (Άγ. Πάντων) 8 Δεκεμβρίου ('Αμιάντου Σ υλλήψεως) 23 Δεκεμβρίου εως 7 'Ιανουαρίου (αμφοτέρων συμπεριλαμβανόμενων) 30 'Ιανουαρίου 2 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ: 2148/1993 ΦΕΚ: Α 96/

ΝΟΜΟΣ: 2148/1993 ΦΕΚ: Α 96/ ΝΟΜΟΣ: 2148/1993 ΦΕΚ: Α 96/16.06.1993 ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ: ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ, ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3741/1929. "Περί της ιδιοκτησίας κατ' ορόφους"

ΝΟΜΟΣ 3741/1929. Περί της ιδιοκτησίας κατ' ορόφους ΝΟΜΟΣ 3741/1929 "Περί της ιδιοκτησίας κατ' ορόφους" ΑΡΘΡΟ 1 (Γενικά) (Όπως αντικαταστάθηκε με το άρ. 1 του Α.Ν. 625/1968, και με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν.Δ. 1003/1971 «περί ενεργού Πολεοδομίας»).

Διαβάστε περισσότερα

Ευθύνες των Μελετητών και των Επιβλεπόντων Μηχανικών

Ευθύνες των Μελετητών και των Επιβλεπόντων Μηχανικών Ευθύνες των Μελετητών και των Επιβλεπόντων Μηχανικών Ν. 1337/83 Αρθρο 17 [Αρχή Τροποποίησης] 8. Οι ιδιοκτήτες ή εντολείς κατασκευής αυθαιρέτων και οι εργολάβοι κατασκευής του τιµωρούνται µε ποινή φυλάκισης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΦΟΡΩΣΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ ΣΥΝΑΦΘΕΙΣΑ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΤΗΝ 21η ΜΑΪΟΥ 1974

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΦΟΡΩΣΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ ΣΥΝΑΦΘΕΙΣΑ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΤΗΝ 21η ΜΑΪΟΥ 1974 ΝΟΜΟΣ: 1944/1991 ΦΕΚ: Α 56/22.04.1991 ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. Ι, Ν. 8/75 Άρ. 1172,

E.E., Παρ. Ι, Ν. 8/75 Άρ. 1172, E.E., Παρ. Ι, Ν. 8/75 Άρ. 1172, 21.2.75 Ό περί Ειδικεύσεως Πιστώσεως (Ταμεΐον Αναπτύξεως) Νόμος του 1975 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρον πρώτον

ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρον πρώτον ΝΟΜΟΣ: 2269/20 Περί κυρώσεως της ιεθνούς Συµβάσεως της ιεθνούς Συνδιασκέψεως της Εργασίας της Ουασιγκτώνος περί περιορισµού των ωρών εργασίας εν ταις βιοµηχανικαίς επιχειρήσεσιν εις οκτώ καθ ηµέραν και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ της 19ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικά! Διοικητικά! Πράξεις

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ της 19ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικά! Διοικητικά! Πράξεις Κ.Δ.Π. 173/75 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ. 1220 της 19ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1975 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΜΕΡΟΣ Ι ΠΡΑΞΕΙΣ Κανονιστικά! Διοικητικά! Πράξεις 'Αριθμός 173 Ο ΠΕΡΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ " Κεφάλαιο Α Σύσταση, επωνυμία,

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση της 28.4.1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων Πρωτόκολλο της 31.1.1967 για τη Νομική Κατάσταση των Προσφύγων

Σύμβαση της 28.4.1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων Πρωτόκολλο της 31.1.1967 για τη Νομική Κατάσταση των Προσφύγων Σύμβαση της 28.4.1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων Πρωτόκολλο της 31.1.1967 για τη Νομική Κατάσταση των Προσφύγων Για περισσότερες πληροφορίες για την εφαρμογή της Σύμβασης και του Πρωτοκόλλου βλέπε:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ. 776 τής 13ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1970 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι 'Q περί Διεθνούς Συνθήκης περί Μή Διασποράς Πυρηνικών "Οπλων (Κυρωτικός) Νόμος του 1970 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3198/55 (ΦΕΚ - 98 Α') :

Ν. 3198/55 (ΦΕΚ - 98 Α') : Ν. 3198/55 (ΦΕΚ - 98 Α') : Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των περί καταγγελίας της σχέσεως εργασίας διατάξεων Άρθρο 1 : Επαναφέρονται εν ισχύι αι διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 118/45, αίτινες τροποποιούµεναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ»

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» Στ.σήμερα την του έτους μεταξύ των συμβαλλομένων αφενός του στ. ( οδός ) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ, με την επωνυμία που στη συνέχεια χάριν

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο Νοµοθεσίας Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Κυρούµεν και εκδίδοµεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόµον: Αρθρον 1.

Άρθρο Νοµοθεσίας Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Κυρούµεν και εκδίδοµεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόµον: Αρθρον 1. Ν. ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1396/1983 Άρθρο Νοµοθεσίας «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των µέτρων ασφαλείας στις οικοδοµές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα». Φ.Ε.Κ. 126 Α' της 15 Σεπτ. 1983 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της δι ανταλλαγής ρηµατικών και Τεχνολογικής συνεργασίας µεταξύ των Κυβερνήσεων

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της δι ανταλλαγής ρηµατικών και Τεχνολογικής συνεργασίας µεταξύ των Κυβερνήσεων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της δι ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων Τροποποίησης της Συµφωνίας Επιστηµονικής και Τεχνολογικής συνεργασίας µεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δηµοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των µετόχων της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ» (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 251501000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16) σε Έκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ************* Επί του ερωτήματος αυτού έχω να σημειώσω τα ακόλουθα:

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ************* Επί του ερωτήματος αυτού έχω να σημειώσω τα ακόλουθα: ΠΑΝΟ ΕΤΓΟΤΡΖ-ΓΗΚΖΓΟΡΟ ΑΘΖΝΩΝ ΝΟΜΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΝΩΖ ΓΖΜΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ ΔΛΛΑΓΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗΝΑ 9-11 (2 ος όροφος) ΑΘΖΝΑ ΣΖΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΗΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ I - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΜΕΡΟΣ I - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Σύμβαση για την προστασία και ένταξη των αυτοχθόνων πληθυσμών και άλλων νομαδικών και ημινομαδικών πληθυσμών στις ανεξάρτητες χώρες, 1957, Νο. 107 1 Υιοθετήθηκε την 26η Ιουνίου 1957 από τη Γενική Συνδιάσκεψη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 292 Εν Αθήναις Τη 29 Όκτωβρίου 1953 ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 292 Εν Αθήναις Τη 29 Όκτωβρίου 1953 ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 292 Εν Αθήναις Τη 29 Όκτωβρίου 1953 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ άριθ. 2624. Περί χορηγήσεως αδειών ασκήσεως επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου. ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 519 Ν. 42/72 Άρ. 942,

E.E., Παρ. I, 519 Ν. 42/72 Άρ. 942, E.E., Παρ. I, 519 Ν. 42/72 Άρ. 942, 9.6.72 Ό περί της Συμβάσεως επί των Άρχων αϊτινες Διέπουσι τάς Δραστηριότητας των Κρατών εν τη Διερευνήσει και τη Χρήσει του Διαστήματος, Περιλαμβανομένων της Σελήνης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3810, 13/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3810, 13/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2000/79/ΕΚ του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3719, 30/5/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3719, 30/5/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 111 του 1985 1 του 1986 8 του 1986 25 του 1986 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

Περί ασκήσεως επαγγέλµατος µηχανοδηγού και πρακτικού µηχανικού κινητηρίων µηχανών, ως και θερµαστών.

Περί ασκήσεως επαγγέλµατος µηχανοδηγού και πρακτικού µηχανικού κινητηρίων µηχανών, ως και θερµαστών. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 8/8 Μαρτίου 1935 Περί ασκήσεως επαγγέλµατος µηχανοδηγού και πρακτικού µηχανικού κινητηρίων µηχανών, ως και θερµαστών. Α - Πρακτικοί µηχανικοί και µηχανοδηγοί κινητηρίων µηχανών. ιπλώµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Υδροδοτήσεως πλοίων ή εγκαταστάσεων ξηράς υπό του Ο.Λ.Π.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Υδροδοτήσεως πλοίων ή εγκαταστάσεων ξηράς υπό του Ο.Λ.Π. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Υδροδοτήσεως πλοίων ή εγκαταστάσεων ξηράς υπό του Ο.Λ.Π. Κωδικοποίηση των ακολούθων Πράξεων του Δ.Σ./Ο.Λ.Π.: 965/61 (ΦΕΚ 382/61), 1268/62 (ΦΕΚ 490/62),

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Σύμβασις Αφορώσα εις την Μείωσιν του Αριθμού των Περιπτώσεων Ανιθαγένειας

Διεθνής Σύμβασις Αφορώσα εις την Μείωσιν του Αριθμού των Περιπτώσεων Ανιθαγένειας Σύμβαση του 1954 για το Καθεστώς των Ανιθαγενών Σύμβαση για την Εξάλειψη της Ανιθαγένειας Διεθνής Σύμβασις Αφορώσα εις την Μείωσιν του Αριθμού των Περιπτώσεων Ανιθαγένειας Ειδικό Πρωτόκολλο για την Ανιθαγένεια

Διαβάστε περισσότερα

Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του Ν. 4458/65 «περί Βιοµηχανικών Περιοχών» και ρυθµίσεως συναφών θεµάτων. (ΦΕΚ-319/Α )

Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του Ν. 4458/65 «περί Βιοµηχανικών Περιοχών» και ρυθµίσεως συναφών θεµάτων. (ΦΕΚ-319/Α ) ΝΟΜΟΣ: 742/77 Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του Ν. 4458/65 «περί Βιοµηχανικών Περιοχών» και ρυθµίσεως συναφών θεµάτων. (ΦΕΚ-319/Α17-10-77) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ψηφισάµενοι οµοφώνως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Άρθρο 1801 : Γενικές διατάξεις περί υποβολής παραπόνων. 1. Κάθε στρατιωτικός του Π.Ν. έχει το δικαίωµα να υποβάλει παράπονο σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ. Αρ. 1. Αρ. 2

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ. Αρ. 1. Αρ. 2 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ν. 6422/1934, Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ως και του Ναυπηγού. Αρ. 1 Η ελευθέρα άσκησις του επαγγέλματος του

Διαβάστε περισσότερα

«Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής»

«Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής» Κοµοτηνή 27/10/2016 Αρ.Πρωτ.: 3064 ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής» «Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

ηλεκτρολόγου µηχανικού" ή "διπλωµατούχου µηχανολόγου-ηλεκτρολόγου µηχανικού" ή "διπλωµατούχου ναυπηγού":

ηλεκτρολόγου µηχανικού ή διπλωµατούχου µηχανολόγου-ηλεκτρολόγου µηχανικού ή διπλωµατούχου ναυπηγού: ΝΟΜΟΣ 6422 της 26/28 Νοεµβρίου 1934 Περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ως και του Ναυπηγού (Φ.Ε.Κ. 412/Α/1934) Άρθρο 1 Η ελευθέρα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 Ο περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 139(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για τη ρύθμιση ορισμένων ειδικών συστημάτων πρόσληψης εργαζομένων. 1936, Νο. 50 1

Σύμβαση για τη ρύθμιση ορισμένων ειδικών συστημάτων πρόσληψης εργαζομένων. 1936, Νο. 50 1 Σύμβαση για τη ρύθμιση ορισμένων ειδικών συστημάτων πρόσληψης εργαζομένων. 1936, Νο. 50 1 Υιοθετήθηκε την 20η Ιουνίου 1936 από τη Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας κατά την 20η σύνοδό

Διαβάστε περισσότερα

2471 Ν. 156/85. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85. Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 148 87 του 1973 54 του 1978. Τροποποίησις του άρθρου 57 του βασικού νόμου.

2471 Ν. 156/85. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85. Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 148 87 του 1973 54 του 1978. Τροποποίησις του άρθρου 57 του βασικού νόμου. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85 2471 Ν. 156/85 Ο περί Αστικών Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1985 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω

Διαβάστε περισσότερα

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων εργατικών τινών νόμων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 251/Α/20-9-76)

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων εργατικών τινών νόμων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 251/Α/20-9-76) ΝΟΜΟΣ: 435/76 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων εργατικών τινών νόμων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 251/Α/20-9-76) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση της 133 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας για την ενδιαίτηση των πληρωμάτων των πλοίων (συμπληρωματικές διατάξεις) (ΦΕΚ 65/Α/19-5-86)

Κύρωση της 133 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας για την ενδιαίτηση των πληρωμάτων των πλοίων (συμπληρωματικές διατάξεις) (ΦΕΚ 65/Α/19-5-86) ΝΟΜΟΣ: 1594/86 Κύρωση της 133 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας για την ενδιαίτηση των πληρωμάτων των πλοίων (συμπληρωματικές διατάξεις) (ΦΕΚ 65/Α/19-5-86) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Άρθρο : 1201. Ανάθεση καθηκόντων ιοικητού ή ιευθυντού. 1. Σε κάθε Ναυτική Υπηρεσία ξηράς ανεξάρτητη ή υποτεταγµένη και ανάλογα µε την αρµοδιότητα της

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παροχή πληροφοριών για θέματα που αφορούν χορήγηση κανονικής άδειας, βιβλίο αδειών και Έντυπο Ε11.

ΘΕΜΑ: Παροχή πληροφοριών για θέματα που αφορούν χορήγηση κανονικής άδειας, βιβλίο αδειών και Έντυπο Ε11. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ 10460/19.1.1983 Σε συνέχεια των οδηγιών που σας δώσαµε µε τις εγκυκλίους1 για την εφαρµογή της ΑΤΑ, σας πληροφορούµε τα ακόλουθα για την οµοιόµορφη εφαρµογή της από 1.1.1983. Με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ.: 197/78 Είδος Εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΦΕΚ: 43Α

ΑΡΙΘ.: 197/78 Είδος Εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΦΕΚ: 43Α ΑΡΙΘ.: 197/78 Είδος Εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΦΕΚ: 43Α Π.Δ. 197/78 (ΦΕΚ Α' 43) : Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί τοπικών ενώσεων και κεντρικής ενώσεως των

Διαβάστε περισσότερα

Η σύμβασις αύτη εκυρώθη δια του Ν.Δ. 4386, δημοσιευθέντος εις το υπ' αριθ. 192/ , τεύχος πρώτον, φύλλον της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Η σύμβασις αύτη εκυρώθη δια του Ν.Δ. 4386, δημοσιευθέντος εις το υπ' αριθ. 192/ , τεύχος πρώτον, φύλλον της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. ΝΟΜΟΣ 4386/1964 (Γαλλία) Περί κυρώσεως της μεταξύ του Βασιλείου της Ελλάδος και της Γαλλικής Δημοκρατίας Συμβάσεως αποσκοπούσης την αποφυγήν της διπλής φορολογίας και την θέσπισιν κανόνων αμοιβαίας διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 93(i)/2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4181 Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2008 751 Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 121/2008. Άρθρο 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 121/2008. Άρθρο 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 121/2008 Άρθρο 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟΣ Καθορίζονται ενιαία για τον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (ΟΠΑΔ) και όλους τους φορείς και κλάδους ασθένειας αρμοδιότητας Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Γαλλία Published on TaxExperts (https://www.taxexperts.gr)

Γαλλία Published on TaxExperts (https://www.taxexperts.gr) Πίνακας περιεχομένων 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Γαλλία Περί κυρώσεως της μεταξύ του Βασιλείου της Ελλάδος και της Γαλλικής Δημοκρατίας Συμβάσεως αποσκοπούσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ 243701000 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Π Ρ Ο Ο Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4318, 2.3.2012 Ν. 10(Ι)/2012 10(I)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρον 1. - Προστασία της ιδιοκτησίας.

Άρθρον 1. - Προστασία της ιδιοκτησίας. ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΣΔΑ Εις σύμβασιν περί προασπίσεως των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών (Κυρώθηκε με το ν.δ. 53/1974 ΦΕΚ 256/Α ) Αι Συμβαλλόμεναι Κυβερνήσεις, Μέλη του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4280, 13/4/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4280, 13/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ H Boυλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Περί χορηγήσεως και έτος εις τους µισθωτούς αδειών µετ αποδοχών. (ΦΕΚ 229/A/ ) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Περί χορηγήσεως και έτος εις τους µισθωτούς αδειών µετ αποδοχών. (ΦΕΚ 229/A/ ) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ: 539/45 Περί χορηγήσεως και έτος εις τους µισθωτούς αδειών µετ αποδοχών. (ΦΕΚ 229/A/6-9-1945) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Προτάσσει του Ηµετέρου Υπουργικού Συµβουλίου, απεφασίσαµεν

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ελέγχου της τίτλος. Μεσιτείας Ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε». ΑΡ.Μ.Α.Ε. 4580/06/Β/86/8 ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε». ΑΡ.Μ.Α.Ε. 4580/06/Β/86/8 ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚ ΟΤΙΚΗ, ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ, ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», µε δ.τ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Προοίµιο Ο παρών κανονισµός εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του καταστατικού της Ε.Π.Ο. και προβλέπει για κάθε θέµα που αφορά τους προπονητές ποδοσφαίρου. Η Ε.Π.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

συνεδριάζει τακτικά μια φορά κάθε τρεις μήνες* μεριμνά, ώστε να τηρούνται τα αναγκαία πρακτικά των συνεδριάσεων

συνεδριάζει τακτικά μια φορά κάθε τρεις μήνες* μεριμνά, ώστε να τηρούνται τα αναγκαία πρακτικά των συνεδριάσεων Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 531 Κ.Δ.Π. 175/88 Αρ. 2336, 8.7.88 Αριθμός 175 Οι περί Επιτροπών Ασφάλειας στους Τόπους Εργασίας Κανονισμοί του 1988, που κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2230 της 22ας ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2230 της 22ας ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 97/87 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2230 της 22ας ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Αφαιρέσεων και Μεταμοσχεύσεων Βιολογικών Ουσιών Ανθρωπινής Προελεύσεως Νόμος του 1987 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 803 Ν. 48/83 Αρ. 1874,

E.E., Παρ. I, 803 Ν. 48/83 Αρ. 1874, E.E., Παρ. I, 803 Ν. 48/83 Αρ. 1874, 15.7.83 Ο περί Μελών της Υπηρεσίας Φυλακών (Αναδιάρθρωσα θέσεων) Νόμος του 1983 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ στο Σχέδιο Νόμου «.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ στο Σχέδιο Νόμου «. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ στο Σχέδιο Νόμου «......» Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στα πλαίσια αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους και αντικατάστασης των ΟΕΔ με νέους τίτλους, πρέπει να ρυθμιστεί το θέμα μεταφοράς των

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟ ΟΤΗ Σύµφωνα µε την Εγκύκλιο 130297/15-7-96 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αρ. Μ.Α.Ε. : 8514/06/Β/86/02 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αρ. Μ.Α.Ε. : 8514/06/Β/86/02 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αρ. Μ.Α.Ε. : 8514/06/Β/86/02 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύµφωνα µε το Κ.Ν. 2190/1920 Περί Ανωνύµων Εταιριών και

Διαβάστε περισσότερα

Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. (ΦΕΚ 46/Α/10.3.79)

Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. (ΦΕΚ 46/Α/10.3.79) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 180/1979 Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. (ΦΕΚ 46/Α/10.3.79) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντες υπ όψει τας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002 Ο περί Εργοδοτουμένων με Μερική Απασχόληση (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 127 Α. Νόµος υπ άριθ 324/1976. Περί Αξιωµατικών Αεροπορίας Στρατού Ειδικής Μονιµότητας. Άρθρο 1

ΦΕΚ 127 Α. Νόµος υπ άριθ 324/1976. Περί Αξιωµατικών Αεροπορίας Στρατού Ειδικής Μονιµότητας. Άρθρο 1 ΦΕΚ 127 Α Νόµος υπ άριθ 324/1976 Περί Αξιωµατικών Αεροπορίας Στρατού Ειδικής Μονιµότητας Άρθρο 1 Προέλευση Κατάταξη 1. όκιµοι έφεδροι αξκοί ανήκοντες εις τα Όπλα, το Σώµα Εφοδιασµού -Μεταφορών και εις

Διαβάστε περισσότερα

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2013 και ορισμός της αμοιβής τους.

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2013 και ορισμός της αμοιβής τους. Ερμού 25, 145 64 Νέα Κηφισιά Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας, Κόμβος Ολυμπιακού Χωριού Tηλ: +30210 8184800 Fax: +30210 8184801 Email: reds@etae.com www.reds.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989)

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) ΝΟΜΟΣ 1836/1989 Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελµατικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) (όλα τα άρθρα του νόµου αυτού, πλην των άρθρων 36 και 39, παραλείπονται, καθόσον δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 07 / 10 / 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 07 / 10 / 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 07 / 10 / 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός Απόφασης 3099 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα