ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 36603 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Νοεμβρίου 20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταφορά αρμοδιοτήτων, εξοπλισμού και προσωπι κού Μαθητικών Εστιών αρμοδιότητας του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Πρώτου Βαθμού.... Μεταφορά αρμοδιοτήτων, εξοπλισμού και προσωπι κού Φοιτητικών και Σπουδαστικών Εστιών αρμο διότητας του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Συγχώνευση διά απορροφήσεως των Νομικών Προ σώπων Ιδιωτικού Δικαίου «ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕ ΟΤΗΤΑΣ» (Ε.Ι.Ν), «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» (Ι.Δ.ΕΚ.Ε) και «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ» (Ι.Ν), εποπτείας του Υπουργείου Παι δείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2776/H/ () Μεταφορά αρμοδιοτήτων, εξοπλισμού και προσωπικού Μαθητικών Εστιών αρμοδιότητας του Εθνικού Ιδρύ ματος Νεότητας στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτο διοίκησης Πρώτου Βαθμού. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: ) Το ν. 404/983 «Δομή και λειτουργία των Τεχνο λογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (ΦΕΚ Α 73), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2) Το ν. 4009/20 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ Α 95). 3) Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 94 ν. 3852/200 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικρά της» (ΦΕΚ Α 87/ ). 4) Το β.δ. από 26 Φεβρουαρίου 5 Μαρτίου 947 «Περί συστάσεως Εθνικού Ιδρύματος» (ΦΕΚ Α 4/ ) κα θώς και το β.δ. από 9/3 Δεκεμβρίου 955 «Περί μετονο μασίας του Εθνικού Ιδρύματος εις Βασιλικόν Εθνικόν Ίδρυμα». 5) Το ν.δ. 572 της 29.5/ «Περί οργανώσεως, δι αρθρώσεως, λειτουργίας και αρμοδιοτήτων των πάσης κατηγορίας Νομικών Προσώπων, Οργανισμών και Επι τροπών εν τη Διοικήσει των οποίων μετέχει ο Βασιλεύς ή μέλος της Βασιλικής Οικογενείας» (ΦΕΚ Α 25), όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 3 ν. 3748/2009 «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 29/ ). 6) Τη διάταξη του άρθρου 4 ν. 232/982 «Επαναφο ρά σε ισχύ, τροποποίηση και συμπλήρωση των δια τάξεων του ν.δ. 4352/964 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 22), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του π.δ. 50/985 (ΦΕΚ Α 8/ ) και του π.δ. 434 της 6/ «Μεταφορά αρμοδιοτήτων εποπτείας και ελέγχου του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητος (Ε.Ι.Ν.) από το Υπουργείο Πολιτισμού στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρη σκευμάτων» (ΦΕΚ Α 59). 7) Το π.δ. 78/2002 «Μέτρα σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση με ταβίβασης επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/50/ΕΚ του Συμβουλίου» (ΦΕΚ Α 62). 8) Το ν. 4002/20 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση Θέματα αρμοδιότη τας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρι σμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΦΕΚ Α 80/ ), ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 65 έως και 67 καθώς και το άρθρο 4Β ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί» (ΦΕΚ Α 34/ ). 9) Την με αριθμό 20935/088/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ι.Ν. με θέματα: (α) Με ταφορά αρμοδιοτήτων και υπαγωγή προσωπικού Μα θητικής Εστίας Γρεβενών στο Δήμο Γρεβενών Νομού Γρεβενών. (β) Μεταφορά αρμοδιοτήτων και υπαγωγή προσωπικού Μαθητικής Εστίας Ζακύνθου στο Δήμο Ζακύνθου Νομού Ζακύνθου. (γ) Μεταφορά αρμοδιοτή των και υπαγωγή προσωπικού Μαθητικής Εστίας Καρ

2 36604 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) πενησίου στο Δήμο Καρπενησίου Νομού Ευρυτανίας. (δ) Μεταφορά αρμοδιοτήτων και υπαγωγή προσωπικού Μαθητικής Εστίας Κόνιτσας στο Δήμο Κόνιτσας Νομού Ιωαννίνων. (ε) Μεταφορά αρμοδιοτήτων και υπαγωγή προσωπικού Μαθητικής Εστίας Κρεστένων στο Δήμο Ανδρίτσαινας Κρεστένων Νομού Ηλείας. (στ) Μετα φορά αρμοδιοτήτων και υπαγωγή προσωπικού Μαθη τικής Εστίας Μουζακίου στο Δήμο Μουζακίου Νομού Καρδίτσας. (ζ) Μεταφορά αρμοδιοτήτων και υπαγωγή προσωπικού Μαθητικής Εστίας Πενταλόφου στο Δήμο Βοΐου Νομού Κοζάνης. (η) Μεταφορά αρμοδιοτήτων και υπαγωγή προσωπικού Μαθητικής Εστίας Ποροϊών και Μαθητικής Εστίας Σιδηροκάστρου στο Δήμο Σι δηροκάστρου Νομού Σερρών. (θ) Μεταφορά αρμοδι οτήτων και υπαγωγή προσωπικού Μαθητικής Εστίας Τσεπελόβου στο Δήμο Ζαγορίου Νομού Ιωαννίνων. (ι) Μεταφορά αρμοδιοτήτων και υπαγωγή προσωπικού Μαθητικής Εστίας Φιλιατών στο Δήμο Φιλιατών Νομού Θεσπρωτίας. (ια) Μεταφορά αρμοδιοτήτων και υπαγωγή προσωπικού Μαθητικού Κέντρου Ευδήλου στο Δήμο Ικαρίας Νομού Σάμου. (ιβ) Μεταφορά αρμοδιοτήτων και υπαγωγή προσωπικού Μαθητικού Κέντρου Ιθάκης στο Δήμο Ιθάκης Νομού Κεφαλλονιάς. (ιγ) Μεταφορά αρμο διοτήτων και υπαγωγή προσωπικού Μαθητικού Κέντρου Κερασοχωρίου στο Δήμο Αγράφων Νομού Ευρυτανίας. (ιδ) Μεταφορά αρμοδιοτήτων και υπαγωγή προσωπικού Μαθητικού Κέντρου Νεστορίου στο Δήμο Νεστορίου Νομού Καστοριάς. (ιε) Μεταφορά αρμοδιοτήτων και υπαγωγή προσωπικού Μαθητικής Εστίας Αριδαίας στο Δήμο Αλμωπίας, Νομού Πέλλας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. (ιστ) Μεταφορά αρμοδιοτήτων και υπαγω γή προσωπικού Μαθητικής Εστίας Αρναίας στο Δήμο Αριστοτέλη Νομού Χαλκιδικής. (ιζ) Μεταφορά αρμοδι οτήτων και υπαγωγή προσωπικού Μαθητικής Εστίας Καλαβρύτων στο Δήμο Καλαβρύτων Νομού Αχαΐας. (ιη) Μεταφορά αρμοδιοτήτων και υπαγωγή προσωπικού Μαθητικής Εστίας Κλειτορίας στο Δήμο Καλαβρύτων Νομού Αχαΐας. (ιθ) Μεταφορά αρμοδιοτήτων και υπα γωγή προσωπικού Μαθητικής Εστίας Μολάων στο Δήμο Μονεμβασιάς Νομού Λακωνίας. (κ) Μεταφορά αρμοδι οτήτων και υπαγωγή προσωπικού Μαθητικής Εστίας Νάουσας στο Δήμο Νάουσας Νομού Ημαθίας. (κα) Με ταφορά αρμοδιοτήτων και υπαγωγή προσωπικού Μα θητικής Κέντρου Γρανίτσας στο Δήμο Αγράφων Νομού Ευρυτανίας. (κβ) Μεταφορά αρμοδιοτήτων και υπαγω γή προσωπικού Μαθητικής Εστίας Σουφλίου στο Δήμο Σουφλίου Νομού Έβρου. (κγ) Μεταφορά αρμοδιοτήτων και υπαγωγή προσωπικού Μαθητικής Κέντρου Αγίου Γεωργίου Μακρακώμης στο Δήμο Μακρακώμης. 0) Το άρθρο 90 του π.δ 63/2005 (ΦΕΚ Α 98) «Κωδι κοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυ βερνητικά Όργανα». ) Το π.δ. 63/20 (ΦΕΚ Α 45) περί διορισμού του Ευάγ γελου Βενιζέλου του Βασιλείου στη θέση του Υπουργού Οικονομικών. 2) Το π.δ. 66/20 (ΦΕΚ Α 48) περί διορισμού του Χαράλαμπου Καστανίδη του Γεωργίου στη θέση του Υπουργού Εσωτερικών. 3) Το π.δ. 87/2009 (ΦΕΚ Α 24) περί διορισμού της Άννας Διαμαντοπούλου του Δημητρίου, στη θέση της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ μάτων. 4) Την ανάγκη μεταφοράς των αρμοδιοτήτων, δρα στηριοτήτων και σκοπού που αφορούν σε μαθητικές εστίες στους οικείους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδι οίκησης πρώτου βαθμού προκειμένου να ενισχυθεί ο θεσμός της μαθητικής μέριμνας και να αντιμετωπιστεί κατά τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε περιοχής. 5) Το γεγονός ότι η μεταφορά αρμοδιοτήτων, δρα στηριοτήτων και σκοπού συμπαρασύρει και επιβάλλει την μεταφορά του αναγκαίου προσωπικού και υλικο τεχνικού εξοπλισμού. 6) Το γεγονός ότι πρόκειται περί πραγματικής με ταφοράς προσωπικού αφού καταργούνται ισάριθμες θέσεις του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας 7) Το γεγονός ότι για το οικονομικό έτος 20, η δαπά νη του προηγούμενου εδαφίου που αφορά στη μισθοδο σία του προσωπικού και στις λοιπές δαπάνες, βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτε ρικών (Ε.Φ ), που αυξάνονται για το σκοπό αυτό, με μεταφορά των απαιτούμενων ποσών από τις πιστώ σεις που είναι εγγεγραμμένες στους οικείους ΚΑΕ του Ε.Φ του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Για το οικονομικό έτος 202 και για όλα τα επόμενα έτη ισχύος της παρούσας η δαπάνη για την εφαρμογή της βαρύ νει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών (Ε.Φ ), που αυξάνονται για τον σκοπό αυτό κάθε έτος με μεταφορά των απαιτούμενων ποσών από τον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε: Άρθρο. Μεταφέρονται οι αρμοδιότητες του Εθνικού Ιδρύμα τος Νεότητας (Ε.Ι.Ν.), που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία της Μαθητικής Εστίας στο Δήμο Γρεβενών, Νομού Γρεβενών. 2. Μεταφέρεται η κυριότητα του εξοπλισμού της πα ραπάνω Εστίας από το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας στο Δήμο Γρεβενών Νομού Γρεβενών. Άρθρο 2. Συνιστώνται στο Δήμο Γρεβενών Νομού Γρεβενών, για την κάλυψη των αναγκών της Μαθητικής του Εστίας, τέσσερις (4) προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασί ας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα έχουν ως εξής: ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ ΕΡΓ.ΓΕΝ.ΚΑΘΗΚΟΝΤ ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝ.ΚΑΘΗΚΟΝΤ ΔΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΕ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Το προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας που υπηρετεί στη Μαθητική Εστία Δήμου Γρεβενών, μετα φέρεται, χωρίς να θίγεται η υπηρεσιακή και μισθολογική του κατάσταση, στις ως άνω προσωποπαγείς θέσεις, αντίστοιχης Άρθρο 3 λειτουργία της Μαθητικής Εστίας Ζακύνθου στο Δήμο Ζακύνθου Νομού Ζακύνθου. Ζακύνθου Νομού Ζακύνθου. Άρθρο 4. Συνιστώνται στο Δήμο Ζακύνθου Νομού Ζακύνθου, για την κάλυψη των αναγκών της Μαθητικής του Εστίας, τρείς (3) προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες, κατά κατη γορία, κλάδο και ειδικότητα έχουν ως εξής: 2 ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡ ΜΑΓΕΙΡΑΣ Α ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Η/Υ 2. Το προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας που υπηρετεί στη Μαθητική Εστία Δήμου Ζακύνθου, μετα φέρεται, χωρίς να θίγεται η υπηρεσιακή και μισθολογική του κατάσταση, στις ως άνω προσωποπαγείς θέσεις, αντίστοιχης Άρθρο 5 λειτουργία της Μαθητικής Εστίας Καρπενησίου στο Δήμο Καρπενησίου Νομού Ευρυτανίας. Καρπενησίου Νομού Ευρυτανίας. Άρθρο 6. Συνιστώνται στο Δήμο Καρπενησίου Νομού Ευρυτανίας, για την κάλυψη των αναγκών της Μαθητικής του Εστίας, επτά (7) προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα έχουν ως εξής: 2 ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΕΡΓΑΤΗΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΥΕ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΕ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΥΕ 2. Το προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας που υπηρετεί στη Μαθητική Εστία Δήμου Καρπενησίου, με ταφέρεται, χωρίς να θίγεται η υπηρεσιακή και μισθολογική του κατάσταση, στις ως άνω προσωποπαγείς θέσεις, αντίστοιχης Άρθρο 7 λειτουργία της Μαθητικής Εστίας Κόνιτσας στο Δήμο Κόνιτσας Νομού Ιωαννίνων. Κόνιτσας Νομού Ιωαννίνων. ΔΕ

4 36606 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 8. Συνιστώνται στο Δήμο Κόνιτσας Νομού Ιωαννίνων, για την κάλυψη των αναγκών της Μαθητικής του Εστίας, δύο (2) προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα έχουν ως εξής: ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ΔΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΔΕ 2. Το προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας που υπηρετεί στη Μαθητική Εστία Δήμου Κόνιτσας, μετα φέρεται, χωρίς να θίγεται η υπηρεσιακή και μισθολογική του κατάσταση, στις ως άνω προσωποπαγείς θέσεις, αντίστοιχης Άρθρο 9 λειτουργία της Μαθητικής Εστίας Κρεστένων στο Δήμο Ανδρίτσαινας Κρεστένων Νομού Ηλείας. Ανδρίτσαινας Κρεστένων Νομού Ηλείας. Άρθρο 0. Συνιστώνται στο Δήμο Ανδρίτσαινας Κρεστένων Νομού Ηλείας, για την κάλυψη των αναγκών της Μαθητικής του Εστίας, δέκα εννέα (9) προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα έχουν ως εξής: ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΕ 2 ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ΔΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΥΕ 3 ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΥΕ 2 ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΥΕ 3 ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡ ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΣ / ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Η/Υ ΔΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΥΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ΔΕ 2. Το προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας που υπηρετεί στη Μαθητική Εστία Δήμου Ανδρίτσαινας Κρεστένων, μεταφέρεται, χωρίς να θίγεται η υπηρεσιακή και μισθολογική του κατάσταση, στις ως άνω προσω ποπαγείς θέσεις, αντίστοιχης Άρθρο λειτουργία της Μαθητικής Εστίας Μουζακίου στο Δήμο Μουζακίου Νομού Καρδίτσας. Μουζακίου Νομού Καρδίτσας. Άρθρο 2. Συνιστώνται στο Δήμο Μουζακίου Νομού Καρδίτσας, για την κάλυψη των αναγκών της Μαθητικής του Εστίας, εννέα (9) προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες, κατά κατη γορία, κλάδο και ειδικότητα έχουν ως εξής:

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡ ΕΡΓΑΤΗΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΔΕ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΕ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΠΕ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡ ΕΡΓΑΤ.ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΥΕ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΕ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΥΕ 2. Το προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας που υπηρετεί στη Μαθητική Εστία Δήμου Μουζακίου, μετα φέρεται, χωρίς να θίγεται η υπηρεσιακή και μισθολογική του κατάσταση, στις ως άνω προσωποπαγείς θέσεις, αντίστοιχης Άρθρο 3 λειτουργία της Μαθητικής Εστίας Πενταλόφου στο Δήμο Βοΐου Νομού Κοζάνης. Βοΐου Νομού Κοζάνης. Άρθρο 4. Συνιστώνται στο Δήμο Βοΐου Νομού Κοζάνης, για την κάλυψη των αναγκών της Μαθητικής του Εστίας, έξη (6) προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα έχουν ως εξής: ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ΔΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΔΕ 2 ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡ ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΥΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΥΕ 2. Το προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας που υπηρετεί στη Μαθητική Εστία Πενταλόφου, μεταφέρεται, Άρθρο 5 λειτουργία της Μαθητικής Εστίας Ποροϊών και της Μαθητικής Εστίας Σιδηροκάστρου στο Δήμο Σιδηροκάστρου Νομού Σερρών. Σιδηροκάστρου Νομού Σερρών. Άρθρο 6. Συνιστώνται στο Δήμο Σιδηροκάστρου Νομού Σερρών, για την κάλυψη των αναγκών της Μαθητικής του Εστίας, έξη (6) προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα έχουν ως εξής:

6 36608 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ΥΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΕΡΓΑΤΗΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΥΕ 2. Το προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας που υπηρετεί στις Μαθητικές Εστίες Δήμου Σιδηροκάστρου Νομού Σερρών, μεταφέρεται, χωρίς να θίγεται η υπηρεσιακή και μισθολογική του κατάσταση, στις ως άνω προ σωποπαγείς θέσεις, αντίστοιχης Άρθρο 7 λειτουργία της Μαθητικής Εστίας Τσεπελόβου στο Δήμο Ζαγορίου Νομού Ιωαννίνων. Ζαγορίου Νομού Ιωαννίνων. Άρθρο 8. Συστήνεται στο Δήμο Ζαγορίου Νομού Ιωαννίνων, για την κάλυψη των αναγκών της Μαθητικής του Εστίας, μία () προσωποπαγής θέση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα έχουν ως εξής: (Μ/Ε ΤΣΕΠΕΛΟΒΟΥ) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΥΕ 2. Το προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας που υπηρετεί στη Μαθητική Εστία Τσεπελόβου, μεταφέρεται, Άρθρο 9 λειτουργία της Μαθητικής Εστίας Φιλιατών στο Δήμο Φιλιατών, Νομού Θεσπρωτίας. Φιλιατών, Νομού Θεσπρωτίας. Άρθρο 20. Συνιστώνται στο Δήμο Φιλιατών Νομού Θεσπρωτίας, για την κάλυψη των αναγκών της Μαθητικής του Εστίας, τρεις (3) προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες, κατά κατη γορία, κλάδο και ειδικότητα έχουν ως εξής: ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΘΥΡΩ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΘΥΡΩΡΟΣ ΥΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΥΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΚΤΙΡΙ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗΣ ΥΕ 2. Το προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας που υπηρετεί στη Μαθητική Εστία Φιλιατών, μεταφέρεται, Άρθρο 2 λειτουργία του Μαθητικού Κέντρου Ευδήλου στο Δήμο Ικαρίας Νομού Σάμου. 2. Μεταφέρεται η κυριότητα του εξοπλισμού του παραπάνω Μαθητικού Κέντρου από το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας στο Δήμο Ικαρίας Νομού Σάμου.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 22. Συνιστώνται στο Δήμο Ικαρίας Νομού Σάμου, για την κάλυψη των αναγκών του Μαθητικής του Κέντρου δύο (2) προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα έχουν ως εξής: ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡ ΕΡΓΑΤ.ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΥΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ΔΕ 2. Το προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας που υπηρετεί στο Μαθητικό Κέντρο Ευδήλου, μεταφέρεται, Άρθρο 23 λειτουργία του Μαθητικού Κέντρου Ιθάκης στο Δήμο Ιθάκης Νομού Κεφαλονιάς. 2. Μεταφέρεται η κυριότητα του εξοπλισμού του παραπάνω Κέντρου από το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας στο Δήμο Ιθάκης Νομού Κεφαλονιάς. Άρθρο 24. Συστήνεται στο Δήμο Ιθάκης Νομού Κεφαλονιάς, για την κάλυψη των αναγκών του Μαθητικού του Κέντρου, μία () προσωποπαγής θέση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα έχουν ως εξής: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗΣ ΔΕ 2. Το προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας που υπηρετεί στο Μαθητικό Κέντρο Ιθάκης, μεταφέρεται, Άρθρο 25 λειτουργία του Μαθητικού Κέντρου Κερασοχωρίου στο Δήμο Αγράφων Νομού Ευρυτανίας. 2. Μεταφέρεται η κυριότητα του εξοπλισμού του παραπάνω Κέντρου από το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας στο Δήμο Αγράφων Νομού Ευρυτανίας. Άρθρο 26. Συνιστώνται στο Δήμο Αγράφων Νομού Ευρυτανίας, για την κάλυψη των αναγκών του Μαθητικού του Κέντρου, δύο (2) προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα έχουν ως εξής: ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡ ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΥΕ 2. Το προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας που υπηρετεί στο Μαθητικό Κέντρο Κερασοχωρίου, μετα φέρεται, χωρίς να θίγεται η υπηρεσιακή και μισθολογική του κατάσταση, στις ως άνω προσωποπαγείς θέσεις, αντίστοιχης Άρθρο 27 λειτουργία του Μαθητικού Κέντρου Νεστορίου στη στο Δήμο Νεστορίου Νομού Καστοριάς. 2. Μεταφέρεται η κυριότητα του εξοπλισμού του παραπάνω Κέντρου από το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας στο Δήμο Νεστορίου Νομού Καστοριάς. Άρθρο 28. Συστήνεται στο Δήμο Νεστορίου Νομού Καστοριάς, για την κάλυψη των αναγκών του Μαθητικού του Κέντρου, δύο (2) προσωποπαγείς θέση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα έχουν ως εξής:

8 3660 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΥΕ 2. Το προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας που υπηρετεί το Μαθητικό Κέντρο Νεστορίου, μεταφέρεται, Άρθρο 29 λειτουργία της Μαθητικής Εστίας Αριδαίας στο Δήμο Αλμωπίας, Νομού Πέλλας Περιφέρειας Κεντρικής Μακε δονίας. Αλμωπίας Νομού Πέλλας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Άρθρο 30. Συνιστώνται στο Δήμο Αλμωπίας, Νομού Πέλλας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την κάλυψη των αναγκών της Μαθητικής του Εστίας, τρείς (3) προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο ρίστου χρόνου, οι οποίες, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα έχουν ως εξής: ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΕΡΓΑΤ.ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΥΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΕ 2. Το προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας που υπηρετεί στη Μαθητική Εστία Αριδαίας, μεταφέρεται, Άρθρο 3 λειτουργία της Μαθητικής Εστίας Αρναίας στο Δήμο Αριστοτέλη, Νομού Χαλκιδικής. Αριστοτέλη Νομού Χαλκιδικής. Άρθρο 32. Συνιστώνται στο Δήμο Αριστοτέλη Νομού Χαλκιδικής, για την κάλυψη των αναγκών της Μαθητικής Εστίας Αρναίας, τρείς (3) προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα έχουν ως εξής: (Μ/Ε ΑΡΝΑΙΑΣ) ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ΠΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΥΕ 2. Το προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας που υπηρετεί στη Μαθητική Εστία Αρναίας, μεταφέρεται, Άρθρο 33 λειτουργία της Μαθητικής Εστίας Καλαβρύτων στο Δήμο Καλαβρύτων Νομού Αχαΐας. Καλαβρύτων Νομού Αχαΐας.

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 366 Άρθρο 34. Συστήνεται στο Δήμο Καλαβρύτων Νομού Αχαΐας, για την κάλυψη των αναγκών της Μαθητικής του Εστίας, δύο (2) προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, η οποία, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα έχει ως εξής: (Μ/Ε ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ) ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΥΕ 2. Το προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας που υπηρετεί στη Μαθητική Εστία Καλαβρύτων, μεταφέρεται, χωρίς να θίγεται η υπηρεσιακή και μισθολογική του κατάσταση, στην ως άνω προσωποπαγή θέση, αντίστοιχης Άρθρο 35 λειτουργία της Μαθητικής Εστίας Κλειτορίας στο Δήμο Καλαβρύτων Νομού Αχαΐας. Καλαβρύτων Νομού Αχαΐας. Άρθρο 36. Συνιστώνται στο Δήμο Καλαβρύτων Νομού Αχαΐας, για την κάλυψη των αναγκών της Μαθητικής Εστίας Κλει τορίας, επτά (7) προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα έχουν ως εξής: (Μ/Ε ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ) ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΔΕ 2 ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΕΡΓΑΤ.ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΥΕ 2. Το προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας που υπηρετεί στη Μαθητική Εστία Κλειτορίας, μεταφέρεται, Άρθρο 37 λειτουργία της Μαθητικής Εστίας Μολάων στο Δήμο Μονεμβασιάς Νομού Λακωνίας. Μονεμβασιάς Νομού Λακωνίας. Άρθρο 38. Συνιστώνται στο Δήμο Μονεμβασιάς Νομού Λακωνίας, για την κάλυψη των αναγκών της Μαθητικής Εστίας Μολάων, δύο (2) προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα έχουν ως εξής: (Μ/Ε ΜΟΛΑΩΝ) ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡ ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΥΕ

10 3662 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Το προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας που υπηρετεί στη Μαθητική Εστία Μολάων, μεταφέρεται, Άρθρο 39 λειτουργία της Μαθητικής Εστίας Νάουσας στο Δήμο Νάουσας Νομού Ημαθίας. Νάουσας Νομού Ημαθίας. Άρθρο 40. Συστήνεται στο Δήμο Νάουσας Νομού Ημαθίας, για την κάλυψη των αναγκών της Μαθητικής Εστίας Νάουσας, μία () προσωποπαγής θέση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, η οποία, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα έχουν ως εξής: (Μ/Ε ΝΑΟΥΣΑΣ) ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΕ 2. Το προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας που υπηρετεί στη Μαθητική Εστία Νάουσας, μεταφέρεται, χωρίς να θίγεται η υπηρεσιακή και μισθολογική του κατάσταση, στην ως άνω προσωποπαγή θέση αντίστοιχης Άρθρο 4 λειτουργία του Μαθητικού Κέντρου Γρανίτσας στο Δήμο Αγράφων Νομού Ευρυτανίας. 2. Μεταφέρεται η κυριότητα του εξοπλισμού του παραπάνω Κέντρου από το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας στο Δήμο Αγράφων Νομού Ευρυτανίας. Άρθρο 42. Συνιστώνται στο Δήμο Αγράφων Νομού Ευρυτανίας, για την κάλυψη των αναγκών του Μαθητικού Κέντρου Γρανίτσας, δύο (2) προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα έχουν ως εξής: (Μ/Κ ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ) ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡ ΕΡΓΑΤΡΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΥΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ΔΕ 2. Το προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας που υπηρετεί στο Μαθητικό Κέντρο Γρανίτσας, μεταφέρεται, Άρθρο 43 λειτουργία της Μαθητικής Εστίας Σουφλίου στο Δήμο Σουφλίου Νομού Έβρου. Σουφλίου Νομού Έβρου. Άρθρο 44. Συνιστώνται στο Δήμο Σουφλίου Νομού Έβρου, για την κάλυψη των αναγκών της Μαθητικής Εστίας Σου φλίου, τρείς (3) προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα έχουν ως εξής: (Μ/Ε ΣΟΥΦΛΙΟΥ) ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΥΕ

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3663 ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΕ 2. Το προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας που υπηρετεί στη Μαθητική Εστία Σουφλίου, μεταφέρεται, Άρθρο 45 λειτουργία του Μαθητικού Κέντρου Αγίου Γεωργίου Μακρακώμης στο Δήμο Μακρακώμης. 2. Μεταφέρεται η κυριότητα του εξοπλισμού του παραπάνω Κέντρου από το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας στο Δήμο Μακρακώμης. Άρθρο 46. Συνιστώνται στο Δήμο Μακρακώμης, για την κάλυψη των αναγκών του Μαθητικού Κέντρου Αγίου Γεωργίου Μακρακώμης, μία () προσωποπαγής θέση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, η οποία, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα έχει ως εξής: (Μ/Κ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ) ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΕ 2. Το προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας που υπηρετεί στο Μαθητικό Κέντρο Αγίου Γεωργίου Μακρα κώμης, μεταφέρεται, χωρίς να θίγεται η υπηρεσιακή και μισθολογική του κατάσταση, στην ως άνω προσωποπαγή θέση, αντίστοιχης Άρθρο 47 Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 4 Νοεμβρίου 20 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ Αριθμ. 2777/H/ (2) Μεταφορά αρμοδιοτήτων, εξοπλισμού και προσωπικού Φοιτητικών και Σπουδαστικών Εστιών αρμοδιότητας του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας στα Ανώτατα Εκ παιδευτικά Ιδρύματα. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: ) Το ν. 404/983 «Δομή και λειτουργία των Τεχνο λογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (ΦΕΚ Α 73), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2) Το ν. 4009/20 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ F ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ Α 95). 3) Το β.δ. από 26 Φεβρουαρίου 5 Μαρτίου 947 «Περί συστάσεως Εθνικού Ιδρύματος» (ΦΕΚ Α 4/ ) κα θώς και το β.δ. από 9/3 Δεκεμβρίου 955 «Περί μετονο μασίας του Εθνικού Ιδρύματος εις Βασιλικόν Εθνικόν Ίδρυμα». 4) Το ν.δ. 572 της 29.5/ «Περί οργανώσεως, δι αρθρώσεως, λειτουργίας και αρμοδιοτήτων των πάσης κατηγορίας Νομικών Προσώπων, Οργανισμών και Επι τροπών εν τη Διοικήσει των οποίων μετέχει ο Βασιλεύς ή μέλος της Βασιλικής Οικογενείας» (ΦΕΚ Α 25), όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 3 ν. 3748/2009 «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 29/ ). 5) Τη διάταξη του άρθρου 4 ν. 232/982 «Επαναφο

12 3664 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ρά σε ισχύ, τροποποίηση και συμπλήρωση των δια τάξεων του ν.δ. 4352/964 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 22), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του π.δ. 50/985 (ΦΕΚ Α 8/ ) και του π.δ. 434 της 6/ «Μεταφορά αρμοδιοτήτων εποπτείας και ελέγχου του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητος (Ε.Ι.Ν.) από το Υπουργείο Πολιτισμού στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρη σκευμάτων» (ΦΕΚ Α 59). 6) Το π.δ. 78/2002 «Μέτρα σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση με ταβίβασης επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/50/ΕΚ του Συμβουλίου» (ΦΕΚ Α 62). 7) Το ν. 4002/20 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση Θέματα αρμοδιότη τας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρι σμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΦΕΚ Α 80/ ), ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 65 έως και 67 καθώς και το άρθρο 4Β ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί» (ΦΕΚ Α 34/ ). 8) το ν.4009/20 «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανωτά των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (ΦΕΚ Α 95/ ), ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 58 «Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου για τη διαχείριση της περιουσίας και των κονδυλίων έρευνας των Α.Ε.Ι.». 8) Την με αριθμό 20934/088/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ι.Ν. με θέματα: (α) Με ταφορά αρμοδιοτήτων και υπαγωγή προσωπικού της Φοιτητικής Εστίας Αθηνών (Φ.Ε.Α.) στο Οικονομικό Πα νεπιστήμιο Αθηνών. (β) Μεταφορά αρμοδιοτήτων και υπαγωγή προσωπικού της Φοιτητικής Εστίας Ν.Ε.Ε.Μ.Π. και της Φοιτητικής Εστίας Ζωγράφου (Φ.Ε.Ε.Μ.Π.) στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.). (γ) Μεταφορά αρμοδιοτήτων και υπαγωγή προσωπικού της Φοιτητικής Εστίας Πανεπιστημίου Αθηνών (Φ.Ε.Π.Α.) στο Πανεπι στήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α). (δ) Μεταφορά αρμοδιοτήτων και υπαγωγή προσωπικού της Φοιτητικής Εστίας Θεσ σαλονίκης (Α,Β,Γ,Δ ) στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. (ε) Μεταφορά αρμοδιοτήτων και υπα γωγή προσωπικού της Φοιτητικής Εστίας Καλαμαριάς στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοι νωνικών Επιστημών. (στ) Μεταφορά αρμοδιοτήτων και υπαγωγή προσωπικού της Φοιτητικής Εστίας Βόλου στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. (ζ) Μεταφορά αρμοδιο τήτων και υπαγωγή προσωπικού της Φοιτητικής Εστίας Ιωαννίνων στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. (η) Μεταφορά αρμοδιοτήτων και υπαγωγή προσωπικού της Φοιτητικής Εστίας Κομοτηνής και της Φοιτητικής Εστίας Ξάνθης στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. (θ) Μεταφορά αρμοδιοτήτων και υπαγωγή προσωπικού της Φοιτητι κής Εστίας Πάτρας στο Πανεπιστήμιο Πατρών. (ι) Με ταφορά αρμοδιοτήτων και υπαγωγή προσωπικού της Φοιτητικής Εστίας Ρεθύμνου στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. (ια) Μεταφορά αρμοδιοτήτων και υπαγωγή προσωπι κού της Φοιτητικής Εστίας Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας στο Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας. (ιβ) Μεταφορά αρμοδιοτήτων και υπαγωγή προσωπικού της Σπουδαστικής Εστίας Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου στο Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου (Κρήτης). (ιγ) Μεταφορά αρμοδιοτή των και υπαγωγή προσωπικού της Σπουδαστικής Εστίας Σητείας στο Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου (Κρήτης). (ιδ) Μεταφορά αρμοδιοτήτων και υπαγωγή προσωπικού της Σπουδα στικής Εστίας της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην Ανώτατη Σχολή Παιδα γωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. (ιε) Μεταφορά αρμοδιοτήτων και υπαγωγή προσωπικού της Σπουδα στικής Εστίας Τ.Ε.Ι. Πάτρας στο Τ.Ε.Ι Πάτρας. 9) Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98) «Κωδικο ποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερ νητικά Όργανα». 0) Το π.δ. 63/20 (ΦΕΚ Α 45) περί διορισμού του Ευ άγγελου Βενιζέλου του Βασιλείου στη θέση του Υπουρ γού Οικονομικών. ) Το π.δ. 87/2009 (ΦΕΚ Α 24) περί διορισμού της Άννας Διαμαντοπούλου του Δημητρίου, στη θέση της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ μάτων. 2) Την ανάγκη μεταφοράς των αρμοδιοτήτων, δρα στηριοτήτων και σκοπού που αφορούν σε φοιτητικές και σπουδαστικές εστίες στα οικεία Ανώτατα Εκπαι δευτικά Ιδρύματα προκειμένου να ενισχυθεί ο θεσμός της φοιτητικής μέριμνας και να αντιμετωπιστεί κατά τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. 3) το γεγονός ότι η μεταφορά αρμοδιοτήτων, δρα στηριοτήτων και σκοπού συμπαρασύρει και επιβάλλει την μεταφορά του αναγκαίου προσωπικού και υλικο τεχνικού εξοπλισμού. 4) το γεγονός ότι πρόκειται περί πραγματικής με ταφοράς προσωπικού αφού καταργούνται ισάριθμες θέσεις του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας. 5) το γεγονός ότι τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δι καίου για την διαχείριση της περιουσίας και των κον δυλίων έρευνας των Α.Ε.Ι. που προβλέπονται στο άρθρο 58 του Ν. 4009/20 (ΦΕΚ Α 95/ ) δεν έχουν εισέτι ιδρυθεί. 6) Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βά ρος του εκτελούμενου προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, επειδή η μισθο δοσία του μεταφερόμενου προσωπικού και οι λοιπές δαπάνες για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα του έτους 20, ύψους περίπου ,00 ευρώ θα αντιμετωπι σθούν με ισόποση μείωση της επιχορήγησης του Ε.Ι.Ν. και αντίστοιχη αύξηση των πιστώσεων του Ειδικού Φο ρέα 9240, Κατηγορία 0300 του ίδιου προϋπολογισμού. Για κάθε επόμενο έτος, για την απαιτούμενη δαπάνη θα γίνει σχετική πρόβλεψη στις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 9240, Κατηγορία 0300 του ίδιου προϋπολογι σμού, αποφασίζουμε: Άρθρο. Μεταφέρονται οι αρμοδιότητες του Εθνικού Ιδρύ ματος Νεότητας (Ε.Ι.Ν.), που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία της Φοιτητικής Εστίας Αθηνών (Φ.Ε.Α.) στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 2. Μεταφέρεται η κυριότητα του εξοπλισμού της πα ραπάνω Εστίας από το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Άρθρο 2. Συνιστώνται στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, για την κάλυψη των αναγκών της Φοιτητικής Εστίας Αθηνών, είκοσι τέσσερις (24) προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα έχουν ως εξής:

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3665 ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡ ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΕ 2 ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΥΠΑΛ.ΓΡΑΜ ΧΕΙΡΙΣ Η/Υ ΔΕ 2 ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ΔΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛ. ΔΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΘΥΡΩ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΘΥΡΩΡΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΚΤΙΡΙ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΤΥΧ ΔΕ 2 ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΠΕ 2 ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ ΚΛΗΤΗΡΑΣ ΚΛΗΤΗΡΑΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡ ΕΡΓΑΤ.ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΥΕ 2 ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΘΥΡΩ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΘΥΡΩΡΟΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΥΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΘΥΡΩ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΘΥΡΩΡΟΣ ΥΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΚΤΙΡΙ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΤΥΧ ΥΕ 2 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΚΤΙΡΙ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡ ΕΡΓΑΤ.ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΔΕ 2. Το προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας που υπηρετεί στη Φοιτητική Εστία Αθηνών, μεταφέρεται, Άρθρο 3 λειτουργία της Φοιτητικής Εστίας Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ν.Ε.Ε.Μ.Π) και της Φοιτητικής Εστίας Ζω γράφου (Φ.Ε.Ε.Μ.Π) στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.). 2. Μεταφέρεται η κυριότητα του εξοπλισμού των παραπάνω Εστιών από το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.). Άρθρο 4. Συνιστώνται στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.), για την κάλυψη των αναγκών των ως άνω Φοιτητικών Εστιών, δέκα τέσσερις (4) προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα έχουν ως εξής: ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡ ΕΡΓΑΤ.ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡ ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΕ 2 ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ΥΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ΔΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΔΕ 2 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΚΤΙΡΙ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΠΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΠΤΥΧ.ΜΗ ΤΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΘΥΡΩΡΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ ΘΥΡΩΡΟΣ ΥΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΚΤΙΡΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΥΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ ΥΕ 2. Το προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας που υπηρετεί στη Φοιτητική Εστία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ν.Ε.Ε.Μ.Π.) και στη Φοιτητική Εστία Ζωγράφου (Φ.Ε.Ε.Μ.Π.), μεταφέρεται, χωρίς να θίγεται η υπη

14 3666 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ρεσιακή και μισθολογική του κατάσταση, στις ως άνω προσωποπαγείς θέσεις, αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας. Άρθρο 5 λειτουργία της Φοιτητικής Εστίας Πανεπιστημίου Αθηνών (Φ.Ε.Π.Α.) στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α). 2. Μεταφέρεται η κυριότητα του εξοπλισμού της παραπάνω Εστίας από το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α). Άρθρο 6. Συνιστώνται στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α), για την κάλυψη των αναγκών της Φοιτητικής Εστίας του, δέκα επτά (7) προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα έχουν ως εξής: ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡ ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΘΥΡΩ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΘΥΡΩΡΟΣ ΔΕ 2 ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΚΟΥΠΟΝΙΩΝ ΥΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ΥΕ 2 ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΚΤΙΡΙ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΤΥΧ ΔΕ 2 ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ ΚΛΗΤΗΡΑΣ ΚΛΗΤΗΡΑΣ ΥΕ 4 ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡ ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΥΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ ΥΕ 2. Το προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας που υπηρετεί στη Φοιτητική Εστία του Ε.Κ.Π.Α, μεταφέρεται, Άρθρο 7 λειτουργία της Φοιτητικής Εστίας Θεσσαλονίκης (Α,Β,Γ,Δ ) στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 2. Μεταφέρεται η κυριότητα του εξοπλισμού των παραπάνω Εστιών από το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας στο Αρι στοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Άρθρο 8. Συνιστώνται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, για την κάλυψη των αναγκών της Φοιτητικής Εστίας Θεσσαλονίκης (Α,Β,Γ,Δ ) τριάντα τρείς (33) προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα έχουν ως εξής: ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡ ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΕ 2 ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΔΙΟΙΚΗΤ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΥΠΑΛ.ΓΡΑΜ ΧΕΙΡΙΣ Η/Υ ΔΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ΥΕ 3 ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΕ 3 ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ΔΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛ. ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟΔ. ΔΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΕ

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3667 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΠΛΩΜ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΠΕ 3 ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛ. ΤΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΤΑΜΙΑΣ ΤΕ 2 ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡ ΕΡΓΑΤ.ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡ ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΘΥΡΩ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΘΥΡΩΡΟΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ ΦΥΛΑΚΑΣ ΘΥΡΩΡΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ ΘΥΡΩΡΟΣ ΥΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤ ΟΔΗΓΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΥΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΠΛΩΜ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 2. Το προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας που υπηρετεί στη Φοιτητική Εστία Θεσσαλονίκης (Α,Β,Γ,Δ ) μεταφέρεται, χωρίς να θίγεται η υπηρεσιακή και μισθολογική του κατάσταση, στις ως άνω προσωποπαγείς θέ σεις, αντίστοιχης Άρθρο 9 λειτουργία της Φοιτητικής Εστίας Καλαμαριάς στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επι στημών. 2. Μεταφέρεται η κυριότητα του εξοπλισμού της παραπάνω Εστίας από το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας στο Πα νεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Άρθρο 0. Συνιστώνται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, για την κάλυψη των ανα γκών της Φοιτητικής Εστίας Καλαμαριάς, έξη (6) προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα έχουν ως εξής: ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΘΥΡΩΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΘΥΡΩΡΟΣ ΔΕ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΥΠΑΛ.ΓΡΑΜ ΧΕΙΡΙΣ Η/Υ ΔΕ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ΔΕ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΔΕ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΔΕ 2. Το προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας που υπηρετεί στη Φοιτητική Εστία Καλαμαριάς μεταφέρεται, Άρθρο λειτουργία της Φοιτητικής Εστίας Βόλου στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 2. Μεταφέρεται η κυριότητα του εξοπλισμού της παραπάνω Εστίας από το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας στο Πα νεπιστήμιο Θεσσαλίας.

16 3668 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 2. Συνιστώνται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, για την κάλυψη των αναγκών της Φοιτητικής Εστίας Βόλου, δύο (2) προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα έχουν ως εξής: ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΕ 2. Το προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας που υπηρετεί στη Φοιτητική Εστία Βόλου μεταφέρεται, χω ρίς να θίγεται η υπηρεσιακή και μισθολογική του κατάσταση, στις ως άνω προσωποπαγείς θέσεις, αντίστοιχης Άρθρο 3 λειτουργία της Φοιτητικής Εστίας Ιωαννίνων στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. 2. Μεταφέρεται η κυριότητα του εξοπλισμού της παραπάνω Εστίας από το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας στο Πα νεπιστήμιο Ιωαννίνων. Άρθρο 4. Συνιστώνται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, για την κάλυψη των αναγκών της Φοιτητικής Εστίας του Πανεπιστη μίου Ιωαννίνων, δέκα εννέα (9) προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα έχουν ως εξής: ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΕ 2 ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ΔΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΠΛΩΜ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚ.ΜΗΧΑΝ.+ΜΗΧΑ.Η/Υ ΠΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ΤΕ 2 ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡ ΕΡΓΑΤ.ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΘΥΡΩ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΘΥΡΩΡΟΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ ΕΡΓ.ΓΕΝ.ΚΑΘΗΚΟΝΤ ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝ.ΚΑΘΗΚΟΝΤ ΥΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΚΟΥΠΟΝΙΩΝ ΔΕ 2 ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡ ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡ ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΥΕ 2. Το προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας που υπηρετεί στη Φοιτητική Εστία Ιωαννίνων μεταφέρεται, Άρθρο 5 λειτουρ γία της Φοιτητικής Εστίας Κομοτηνής και της Φοιτητικής Εστίας Ξάνθης στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. 2. Μεταφέρεται η κυριότητα του εξοπλισμού των παραπάνω Εστιών από το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας στο Δη μοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Άρθρο 6. Συνιστώνται στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, για την κάλυψη των αναγκών των Φοιτητικών Εστιών Κομοτηνής και Ξάνθης, είκοσι επτά (27) προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα έχουν ως εξής:

17 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3669 (για την Κομοτηνή) ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΥΕ 2 ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛ. ΔΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ΠΕ 5 ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡ ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΥΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΚΤΙΡΙ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗΣ ΥΕ 2 ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΘΥΡΩΡΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ ΘΥΡΩΡΟΣ ΥΕ (για την Ξάνθη) 2 ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΕ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ΔΕ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ΔΕ 2 ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡ ΕΡΓΑΤ.ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΥΕ 3 ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡ ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΘΥΡΩΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΘΥΡΩΡΟΣ ΥΕ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΕ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ΠΕ 2. Το προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας που υπηρετεί στη Φοιτητική Εστία Κομοτηνής και στη Φοι τητική Εστία Ξάνθης μεταφέρεται, χωρίς να θίγεται η υπηρεσιακή και μισθολογική του κατάσταση, στις ως άνω προσωποπαγείς θέσεις, αντίστοιχης Άρθρο 7 λειτουργία της Φοιτητικής Εστίας Πάτρας (Φ.Ε.Π.) στο Πανεπιστήμιο Πάτρας. 2. Μεταφέρεται η κυριότητα του εξοπλισμού της παραπάνω Εστίας από το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας στο Πα νεπιστήμιο Πάτρας. Άρθρο 8. Συνιστώνται στο Πανεπιστήμιο Πάτρας, για την κάλυψη των αναγκών της Φοιτητικής Εστίας Πάτρας, σα ράντα δύο (42) προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα έχουν ως εξής: ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡ ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΥΕ

18 36620 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4 ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΕ 2 ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΚΟΥΠΟΝΙΩΝ ΔΕ 5 ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΥΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ΔΕ 3 ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ΔΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΔΕ 2 ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛ. ΔΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΠΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΠΛΩΜ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛ.ΜΗΧ ΠΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ΤΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕ 5 ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡ ΕΡΓΑΤ.ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΥΕ 2 ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡ ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΥΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΟΛΥΜΒ\ΡΙΟΥ ΥΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΚΤΙΡΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΥΕ 2 ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΥΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΚΤΙΡΙ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗΣ ΥΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΚΤΙΡΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ ΥΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΠΛΩΜ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΤΑΜΙΑΣ ΔΕ 2. Το προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας που υπηρετεί στη Φοιτητική Εστία Πάτρας μεταφέρεται, Άρθρο 9 λειτουργία της Φοιτητικής Εστίας Ρεθύμνου (Φ.Ε.Ρ.) στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. 2. Μεταφέρεται η κυριότητα του εξοπλισμού της παραπάνω Εστίας από το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας στο Πα νεπιστήμιο Κρήτης. Άρθρο 20. Συνιστώνται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, για την κάλυψη των αναγκών της Φοιτητικής Εστίας του Ρεθύμνου, επτά (7) προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες, κατά κατηγο ρία, κλάδο και ειδικότητα έχουν ως εξής: ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΚΤΙΡΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ΔΕ 2. Το προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας που υπηρετεί στη Φοιτητική Εστία Ρεθύμνου μεταφέρεται,

19 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3662 Άρθρο 2 λειτουργία της Φοιτητικής Εστίας Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας στο Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας. 2. Μεταφέρεται η κυριότητα του εξοπλισμού της παραπάνω Εστίας από το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας στο Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας. Άρθρο 22. Συνιστώνται στο Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας, για την κάλυψη των αναγκών της Φοιτητικής Εστίας Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας, επτά (7) προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα έχουν ως εξής: ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΕ 2 ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΚΤΙΡΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΠΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΘΥΡΩΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΘΥΡΩΡΟΣ ΥΕ 2. Το προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας που υπηρετεί στη Φοιτητική Εστία ΤΕΙ Καλαμάτας μετα φέρεται, χωρίς να θίγεται η υπηρεσιακή και μισθολογική του κατάσταση, στις ως άνω προσωποπαγείς θέσεις, αντίστοιχης Άρθρο 23 λειτουργία της Σπουδαστικής Εστίας του Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου στο Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου( Κρήτης). 2. Μεταφέρεται η κυριότητα του εξοπλισμού της παραπάνω Εστίας από το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας στο Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου (Κρήτης). Άρθρο 24. Συνιστώνται στο Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου (Κρήτης), για την κάλυψη των αναγκών της Σπουδαστικής Εστίας Τ.Ε.Ι. Ηρα κλείου, δέκα (0) προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα έχουν ως εξής: ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛ. ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΥΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΘΥΡΩ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΘΥΡΩΡΟΣ ΥΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΥΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΥΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 2. Το προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας που υπηρετεί τη Σπουδαστική Εστία Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου μετα φέρεται, χωρίς να θίγεται η υπηρεσιακή και μισθολογική του κατάσταση, στις ως άνω προσωποπαγείς θέσεις, αντίστοιχης Άρθρο 25 λειτουργία της Σπουδαστικής Εστίας Σητείας στο Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου (Κρήτης). 2. Μεταφέρεται η κυριότητα του εξοπλισμού της παραπάνω Εστίας από το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας στο Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου (Κρήτης). ΥΕ

20 36622 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 26. Συνιστώνται στο ΤΕΙ Ηρακλείου (Κρήτης), για την κάλυψη των αναγκών της Σπουδαστικής Εστίας Σητείας, επτά (7) προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες, κατά κατηγο ρία, κλάδο και ειδικότητα έχουν ως εξής: (Σ/Ε ΣΗΤΕΙΑΣ) ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ΔΕ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΕ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡ.ΥΛΙΚΟΥ&ΕΦΟΔ. ΤΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΘΥΡΩΡΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ ΘΥΡΩΡΟΣ ΥΕ 2 ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΕ 2. Το προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας που υπηρετεί τη Σπουδαστική Εστία Σητείας μεταφέρεται, Άρθρο 27 λειτουργία της Σπουδαστικής Εστίας της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. 2. Μεταφέρεται η κυριότητα του εξοπλισμού της παραπάνω Εστίας από το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας στην Ανώ τατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Άρθρο 28. Συνιστώνται στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, για την κάλυψη των ανα γκών της Σπουδαστικής Εστίας της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης δέκα οκτώ (8) προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα έχουν ως εξής: (ΣΕ/ ΑΣΠΑΙΤΕ) ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΚΟΥΠΟΝΙΩΝ ΥΕ 2 ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ΔΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ΔΕ 5 ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ ΚΛΗΤΗΡΑΣ ΚΛΗΤΗΡΑΣ ΥΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝ.ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝ.ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΘΥΡΩΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΘΥΡΩΡΟΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Η/Υ ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΥΕ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. Έχοντας υπόψη:

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΤΜΗΜΑ Γ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1194 9 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 144767 Κατανομή και ανακατανομή οκτακοσίων εβδομήντα δύο (872) οργανικών θέσεων τακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 48501 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3239 5 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κ ατάργηση και διατήρηση κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού στο Δήμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35733 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή Οργανικών θέσεων μόνιμου Διοικητικού Προσωπικού στις διευθύνσεις Δια Βίου Μάθησης (ΔΔΒΜ) της Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15629

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15629 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 16-12-2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15629 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι, 7-12-2010. Αριθ.Πρωτ. 154927/Γ7. Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι, 7-12-2010. Αριθ.Πρωτ. 154927/Γ7. Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14363 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 828 19 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩ Ν ΕΠΙΠΕΔΟ

ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩ Ν ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 4 8 ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3925 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 233 21 Νοεμβρίου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 173 Τροποποίηση του π.δ. 1/2008 «Οργανισμός του Εθνι κού Κέντρου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, Σεπτεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 21001

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 21001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 200 ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ 0 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΑΘΗΝΩΝ 02 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΑΘΗΝΩΝ 03 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΑΘΗΝΩΝ 04 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 05 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46281 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3273 30 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανι κών θέσεων πολιτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27653 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1977 13 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111967/Δ2 Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη, εκπαιδευ τικών Δ.Ε. στην Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 40279

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 40279 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 40279 16. Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης. Μία θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης από τους κλά δους: ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Γεωτε χνικών ή ΠΕ Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤ. ΑΡ.ΠΡΩΤ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 21/2015/000010309357 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 21/2015/000010314814 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤ. ΑΡ.ΠΡΩΤ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 21/2015/000010309357 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 21/2015/000010314814 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ 1 21/2015/000010309357 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2 21/2015/000010314814 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 3 21/2015/000010326362 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 4 21/2015/000010330088 ΥΕ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 37 ΚΟΙΝ: 15122, ΜΑΡΟΥΣΙ M. Σωτηράκου M. Κούβελου

Α. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 37 ΚΟΙΝ: 15122, ΜΑΡΟΥΣΙ M. Σωτηράκου M. Κούβελου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ &ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ENIAIOΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2603 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 61 18 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση και διατήρηση κενών οργανικών θέσε ων μόνιμου προσωπικού στο Δήμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΜΕΡΟΣ Α. ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ (Ε.Ι.Ν.)... 6 1.1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18067 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1078 30 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση και διατήρηση κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού στο Δήμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15199 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1226 27 Απριλίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ των υπαλλήλων του Δήμου Πάτμου, για το έτος 2016... 1 των υπαλλήλων του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 959 5 Ιουνίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση και διατήρηση κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού στο Δήμο Κεντρικών

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύνσεις εμβέλειας των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Διευθύνσεις εμβέλειας των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Διευθύνσεις εμβέλειας των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για τη σχολική χρονιά 2010-2011 Ανατολικού Ολύμπου Πιερίας Ανατ. Θεσ/κης, Δυτ. Θεσ/κης, Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών, Χαλκιδικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8521 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 483 28 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργα νικών θέσεων πολιτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 407 3 Οκτωβρίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση της αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844/ 0.4.009 (ΦΕΚ Β 67) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36259 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3013 31 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Φ.80425/57254/15424 Καθιέρωση νυχτερινής εργασίας και εργασίας κατά τις Κυριακές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 16-12-2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15630 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 16-12-2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15630 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 16-12-2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15630 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 475 8 Φεβρουαρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ.77833/6.. (ΦΕΚ354/τ.Β / 3..) αυτοδίκαιης κατάργησης κενών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7451 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 366 17 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανι κών θέσεων πολιτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45749 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 326 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή Οργανικών θέσεων μόνιμου Διοικητικού Προ σωπικού στις Διευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : 4ΙΗΑΚ-Ψ. Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2010 Αρ. Πρωτ. : Ταχ.Κώδικας : Fax :

ΑΔΑ : 4ΙΗΑΚ-Ψ. Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2010 Αρ. Πρωτ. : Ταχ.Κώδικας : Fax : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Διεύθυνση : Σταδίου 27 Ταχ.Κώδικας : 101

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (άρθρο 2 παρ.1)

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (άρθρο 2 παρ.1) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 Αυγούστου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 10 /41 /2004 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα, 27 Μαΐου 2013 Α.Π. οικ 21306 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Χαρακτηρισμός ως άγονων, απομακρυσμένων, νησιωτικών και προβληματικών περιοχών για την παροχή κινήτρων στους επικουρικούς ιατρούς»

ΘΕΜΑ: «Χαρακτηρισμός ως άγονων, απομακρυσμένων, νησιωτικών και προβληματικών περιοχών για την παροχή κινήτρων στους επικουρικούς ιατρούς» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 10433 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Καταργήσεις Συγχωνεύσεις Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΘΕΜΑ: Καταργήσεις Συγχωνεύσεις Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 23/10/2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 12349 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 23/10/2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 12349 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 23/10/2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 12349 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 53037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3565 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διόρθωση της υπ αριθμ. 127176/Η/04 11 2011 κοινής υπουργικής απόφασης με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14803 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 886 21 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Ν. Ιωνίας, Νομού Αττικής... 1 στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Διρφύων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόγραμμα Εσωτερικών Επιθεωρήσεων των Επισήμων Ελέγχων στα γεωργικά φάρμακα» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόγραμμα Εσωτερικών Επιθεωρήσεων των Επισήμων Ελέγχων στα γεωργικά φάρμακα» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΔΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤ/ΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ α) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.6) ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ. Κωδ.: 10184 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΜΟΥ

Κεφάλαιο 1. ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΜΟΥ Κεφάλαιο 1. ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΜΟΥ Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Για τον Απολογισμό του Κράτους οικονομικού έτους 2010 Προς Τη Βουλή των Ελλήνων Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές Έχω την τιμή να καταθέσω προς κύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : 4ΙΚΧΚ-2

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : 4ΙΚΧΚ-2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ 4ΙΚΧΚ-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22055 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1457 17 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ.7544 Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 3803 17 Φεβρουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 467 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 1 Καθορισμός παγίου κατ αποκοπή χορηγήματος Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΦ9-6ΛΟ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: 4ΑΣΦ9-6ΛΟ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- EE ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14997 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας Π.Ε. Καβάλας έτους 2013.. 1 Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35585 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2956 31 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 64870/3772 Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44363 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2860 24 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Σκοπέλου, Νομού Μαγνησί ας.... 1 στών Τ.Ε.Ι., στο «Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4343/2015. Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2013.

ΝΟΜΟΣ 4343/2015. Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2013. ΝΟΜΟΣ 4343/2015 Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2013. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.4343 ΦΕΚ Α 146/13.11.2015 Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2013. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟ Α 47.180.281.037,09 43.730.351.532,41 ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ (ΦΕΚ 2591/Β/ )

ΚΥΑ (ΦΕΚ 2591/Β/ ) ΚΥΑ (ΦΕΚ 2591/Β/22-08-2016) Ιδρύσεις, Προαγωγές, Υποβιβασμός, Συγχώνευση και Καταργήσεις Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Μαρούσι, 13-08-2013 Αριθ.Πρωτ.: 111967/Δ2

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Μονάδες 1 3 10 3 3 20 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ Δωμάτια 73 173 173 119 49 587 Κλίνες 147 365 352 217 92 1.173 Μονάδες 3 2 19 29 10 63 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Μαρούσι, 15-10-2013

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Μαρούσι, 15-10-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑNΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ----- Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2283 7 Φεβρουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 300 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ469-9Ε8. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού. Έχοντας υπόψη:

ΑΔΑ: ΒΛ469-9Ε8. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού. Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. -

Διαβάστε περισσότερα

/Β1/2016,ΦΕΚ-4331/Β/

/Β1/2016,ΦΕΚ-4331/Β/ 1 223858/Β1/2016,ΦΕΚ-4331/Β/30.12.2016 Ανάθεση αρμοδιοτήτων των άρθρων 24, 26, 66 και 69Γ του ν. 4270/2014 επί των δαπανών που διενεργούνται από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. Μοντέλα εκπαίδευσης στην Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. Μοντέλα εκπαίδευσης στην Ελλάδα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Μοντέλα εκπαίδευσης στην Ελλάδα 11 Πέτρου Πατιά Γ1: Μοντέλα προπτυχιακών σπουδών των πολυτεχνικών σχολών της χώρας Πηγή: Ελληνικά Α.Ε.Ι. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ 01 - ΘΡΑΚΗΣ 09 - ΔΡΑΜΑΣ 1 05 - Α'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 4 4 06 - Β'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 9 9 15 - ΕΒΡΟΥ Α - Ω 6 6 21 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α - Ω 4 4 23 - Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 16 16 24 - Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 4 4 49 - ΣΕΡΡΩΝ Α - Ω 2 2 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 440 18 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχωνεύσεις Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.... 1 Υποβιβασμός, συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 1 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΟΡΦΙΜΩΝ ΚΑΙ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 1 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΟΡΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.6/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ (ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΦΕΚ 3271 B ) ΠΙΝΑΚΑΣ Α : Θέσεις σε Φορείς Υποδοχής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α/ Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΗΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 287 13 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαπιστωτική Πράξη αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη έγκρισης προσλήψεων Της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 55/98 (άρθρο 2, παρ. 1) 8 Μαΐου 2008

Περίληψη έγκρισης προσλήψεων Της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 55/98 (άρθρο 2, παρ. 1) 8 Μαΐου 2008 Περίληψη έγκρισης προσλήψεων Της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 55/98 (άρθρο 2, παρ. 1) 8 Μαΐου 2008 Έγκριση πλήρωσης 200 κενών οργανικών θέσεων στις Περιφέρειες της Χώρας (ΥΠ.ΕΣ.). Εγκρίνει την πλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33273 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2319 17 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση 100 οργανικών και προσωποπαγών θέσεων μονίμου και με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 95724 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,412 1,653 1,603 1,108 0,666 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,464 1,704 1,633 1,147 0,000 0,732 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,437 1,667

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 20ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαΐου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση και διατήρηση κενών οργανικών θέσε ων μόνιμου προσωπικού στο Δήμο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μπράτης Δημήτρης Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr Τηλ. 6974754 1179-144884 Fax: 14689 Παληγιάννης Βασίλειος Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. paligiannis@hotmail.gr Τηλ. 69747549 Fax: 14487

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, Σεπτεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1691 31 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 214 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Δημοσίευση της υπ αριθμ. 336/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2682 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρήση κινητών τηλεφώνων.... 1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας αποσπασμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13757 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 958 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση ΙΑ Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων Ίδρυση Σχολής Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 87 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 8 5 Ιανουαρίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 9/6 Καθορισμός ανώτατου ορίου ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων υπηρετούντων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κατανομή ποσού 7.000.000,00 ευρώ σε Δήμους της Χώρας, αποκλειστικά για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολικών τους μονάδων.

ΘΕΜΑ: Κατανομή ποσού 7.000.000,00 ευρώ σε Δήμους της Χώρας, αποκλειστικά για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολικών τους μονάδων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29 Ιανουαρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 3756 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. & ΑΝΑΠΤ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 2 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -17 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -32 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 5 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -22 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -16

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1217 23 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 91834/Ζ2 «Επανασύσταση χιλίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (1.174) οργανικών και προσωποπαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) - 65 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΜΟΥΣΙΚΗΣ - 4 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ 55 Β Αθήνας (Π.Ε.) 74 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΜΟΥΣΙΚΗΣ 4 Γ Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙADAΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 08-08-2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ, Αρ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Πρωτ.: Φ.80424/36374/Δ9/11084 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤ/

Διαβάστε περισσότερα

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ Α/Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΔΑ: 4ΑΛ3Κ-6Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 25 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Ιουνίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 23378 ΓΕΝ. ΔΙΕΥ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016 Αθήνα, 26-01-2016 Αρ. Πρωτ.: 8320 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,306 1,549 1,502 0,945 0,686 0,644 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,361 1,621 1,546 0,993 0,734 0,723 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,339

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 Αθήνα, 01-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 88326 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,413 1,667 1,614 1,101 0,647 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,468 1,717 1,650 1,143 0,000 0,715 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,455 1,679

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 και του άρθρου 259 του ν.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 και του άρθρου 259 του ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 1 Μαρτίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:6261 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΤA ΚΑΕ Δαπάνες με Πρόβληματα Νομιμότητας

ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΤA ΚΑΕ Δαπάνες με Πρόβληματα Νομιμότητας ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΤA ΚΑΕ ΚΑΕ Δαπάνες με Πρόβληματα απόρριψης ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ξ0899 1.200,00 1.200,00 Ξ1231 1.248,12 172,53 Ξ1329 2.311,17

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Πληροφορίες : Μαριάνθη Κατσάνη Βαρβάρα Γιαννούδη Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΟΕΣ/4/28-λθ/2017,ΦΕΚ-4315/Β/

ΓΔΟΕΣ/4/28-λθ/2017,ΦΕΚ-4315/Β/ 1 ΓΔΟΕΣ/4/28-λθ/2017,ΦΕΚ-4315/Β/11.12.2017 Ανάθεση αρμοδιοτήτων των άρθρων 24, 26, 66 και 69Γ τον ν. 4270/2014 επί των δαπανών που διενεργούνται από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική κατάσταση τµηµάτων που συµµετέχουν στην πιλοτική εφαρµογή του Συστήµατος Ασφαλούς Μετάδοσης αποτελεσµάτων µέσω κινητού

Αναλυτική κατάσταση τµηµάτων που συµµετέχουν στην πιλοτική εφαρµογή του Συστήµατος Ασφαλούς Μετάδοσης αποτελεσµάτων µέσω κινητού ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ Εκλ.Περιφέρεια ΕΒΡΟΥ ( 83 τµηµ. ) ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ( 32 τµηµ. ) 1 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης 4 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης 12 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης 14 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2400 27 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Νέας Προποντίδας, (Δημο τική Ενότητα Μουδανιών), Νομού

Διαβάστε περισσότερα