ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 36603 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Νοεμβρίου 20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταφορά αρμοδιοτήτων, εξοπλισμού και προσωπι κού Μαθητικών Εστιών αρμοδιότητας του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Πρώτου Βαθμού.... Μεταφορά αρμοδιοτήτων, εξοπλισμού και προσωπι κού Φοιτητικών και Σπουδαστικών Εστιών αρμο διότητας του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Συγχώνευση διά απορροφήσεως των Νομικών Προ σώπων Ιδιωτικού Δικαίου «ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕ ΟΤΗΤΑΣ» (Ε.Ι.Ν), «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» (Ι.Δ.ΕΚ.Ε) και «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ» (Ι.Ν), εποπτείας του Υπουργείου Παι δείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2776/H/ () Μεταφορά αρμοδιοτήτων, εξοπλισμού και προσωπικού Μαθητικών Εστιών αρμοδιότητας του Εθνικού Ιδρύ ματος Νεότητας στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτο διοίκησης Πρώτου Βαθμού. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: ) Το ν. 404/983 «Δομή και λειτουργία των Τεχνο λογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (ΦΕΚ Α 73), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2) Το ν. 4009/20 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ Α 95). 3) Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 94 ν. 3852/200 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικρά της» (ΦΕΚ Α 87/ ). 4) Το β.δ. από 26 Φεβρουαρίου 5 Μαρτίου 947 «Περί συστάσεως Εθνικού Ιδρύματος» (ΦΕΚ Α 4/ ) κα θώς και το β.δ. από 9/3 Δεκεμβρίου 955 «Περί μετονο μασίας του Εθνικού Ιδρύματος εις Βασιλικόν Εθνικόν Ίδρυμα». 5) Το ν.δ. 572 της 29.5/ «Περί οργανώσεως, δι αρθρώσεως, λειτουργίας και αρμοδιοτήτων των πάσης κατηγορίας Νομικών Προσώπων, Οργανισμών και Επι τροπών εν τη Διοικήσει των οποίων μετέχει ο Βασιλεύς ή μέλος της Βασιλικής Οικογενείας» (ΦΕΚ Α 25), όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 3 ν. 3748/2009 «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 29/ ). 6) Τη διάταξη του άρθρου 4 ν. 232/982 «Επαναφο ρά σε ισχύ, τροποποίηση και συμπλήρωση των δια τάξεων του ν.δ. 4352/964 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 22), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του π.δ. 50/985 (ΦΕΚ Α 8/ ) και του π.δ. 434 της 6/ «Μεταφορά αρμοδιοτήτων εποπτείας και ελέγχου του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητος (Ε.Ι.Ν.) από το Υπουργείο Πολιτισμού στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρη σκευμάτων» (ΦΕΚ Α 59). 7) Το π.δ. 78/2002 «Μέτρα σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση με ταβίβασης επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/50/ΕΚ του Συμβουλίου» (ΦΕΚ Α 62). 8) Το ν. 4002/20 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση Θέματα αρμοδιότη τας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρι σμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΦΕΚ Α 80/ ), ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 65 έως και 67 καθώς και το άρθρο 4Β ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί» (ΦΕΚ Α 34/ ). 9) Την με αριθμό 20935/088/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ι.Ν. με θέματα: (α) Με ταφορά αρμοδιοτήτων και υπαγωγή προσωπικού Μα θητικής Εστίας Γρεβενών στο Δήμο Γρεβενών Νομού Γρεβενών. (β) Μεταφορά αρμοδιοτήτων και υπαγωγή προσωπικού Μαθητικής Εστίας Ζακύνθου στο Δήμο Ζακύνθου Νομού Ζακύνθου. (γ) Μεταφορά αρμοδιοτή των και υπαγωγή προσωπικού Μαθητικής Εστίας Καρ

2 36604 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) πενησίου στο Δήμο Καρπενησίου Νομού Ευρυτανίας. (δ) Μεταφορά αρμοδιοτήτων και υπαγωγή προσωπικού Μαθητικής Εστίας Κόνιτσας στο Δήμο Κόνιτσας Νομού Ιωαννίνων. (ε) Μεταφορά αρμοδιοτήτων και υπαγωγή προσωπικού Μαθητικής Εστίας Κρεστένων στο Δήμο Ανδρίτσαινας Κρεστένων Νομού Ηλείας. (στ) Μετα φορά αρμοδιοτήτων και υπαγωγή προσωπικού Μαθη τικής Εστίας Μουζακίου στο Δήμο Μουζακίου Νομού Καρδίτσας. (ζ) Μεταφορά αρμοδιοτήτων και υπαγωγή προσωπικού Μαθητικής Εστίας Πενταλόφου στο Δήμο Βοΐου Νομού Κοζάνης. (η) Μεταφορά αρμοδιοτήτων και υπαγωγή προσωπικού Μαθητικής Εστίας Ποροϊών και Μαθητικής Εστίας Σιδηροκάστρου στο Δήμο Σι δηροκάστρου Νομού Σερρών. (θ) Μεταφορά αρμοδι οτήτων και υπαγωγή προσωπικού Μαθητικής Εστίας Τσεπελόβου στο Δήμο Ζαγορίου Νομού Ιωαννίνων. (ι) Μεταφορά αρμοδιοτήτων και υπαγωγή προσωπικού Μαθητικής Εστίας Φιλιατών στο Δήμο Φιλιατών Νομού Θεσπρωτίας. (ια) Μεταφορά αρμοδιοτήτων και υπαγωγή προσωπικού Μαθητικού Κέντρου Ευδήλου στο Δήμο Ικαρίας Νομού Σάμου. (ιβ) Μεταφορά αρμοδιοτήτων και υπαγωγή προσωπικού Μαθητικού Κέντρου Ιθάκης στο Δήμο Ιθάκης Νομού Κεφαλλονιάς. (ιγ) Μεταφορά αρμο διοτήτων και υπαγωγή προσωπικού Μαθητικού Κέντρου Κερασοχωρίου στο Δήμο Αγράφων Νομού Ευρυτανίας. (ιδ) Μεταφορά αρμοδιοτήτων και υπαγωγή προσωπικού Μαθητικού Κέντρου Νεστορίου στο Δήμο Νεστορίου Νομού Καστοριάς. (ιε) Μεταφορά αρμοδιοτήτων και υπαγωγή προσωπικού Μαθητικής Εστίας Αριδαίας στο Δήμο Αλμωπίας, Νομού Πέλλας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. (ιστ) Μεταφορά αρμοδιοτήτων και υπαγω γή προσωπικού Μαθητικής Εστίας Αρναίας στο Δήμο Αριστοτέλη Νομού Χαλκιδικής. (ιζ) Μεταφορά αρμοδι οτήτων και υπαγωγή προσωπικού Μαθητικής Εστίας Καλαβρύτων στο Δήμο Καλαβρύτων Νομού Αχαΐας. (ιη) Μεταφορά αρμοδιοτήτων και υπαγωγή προσωπικού Μαθητικής Εστίας Κλειτορίας στο Δήμο Καλαβρύτων Νομού Αχαΐας. (ιθ) Μεταφορά αρμοδιοτήτων και υπα γωγή προσωπικού Μαθητικής Εστίας Μολάων στο Δήμο Μονεμβασιάς Νομού Λακωνίας. (κ) Μεταφορά αρμοδι οτήτων και υπαγωγή προσωπικού Μαθητικής Εστίας Νάουσας στο Δήμο Νάουσας Νομού Ημαθίας. (κα) Με ταφορά αρμοδιοτήτων και υπαγωγή προσωπικού Μα θητικής Κέντρου Γρανίτσας στο Δήμο Αγράφων Νομού Ευρυτανίας. (κβ) Μεταφορά αρμοδιοτήτων και υπαγω γή προσωπικού Μαθητικής Εστίας Σουφλίου στο Δήμο Σουφλίου Νομού Έβρου. (κγ) Μεταφορά αρμοδιοτήτων και υπαγωγή προσωπικού Μαθητικής Κέντρου Αγίου Γεωργίου Μακρακώμης στο Δήμο Μακρακώμης. 0) Το άρθρο 90 του π.δ 63/2005 (ΦΕΚ Α 98) «Κωδι κοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυ βερνητικά Όργανα». ) Το π.δ. 63/20 (ΦΕΚ Α 45) περί διορισμού του Ευάγ γελου Βενιζέλου του Βασιλείου στη θέση του Υπουργού Οικονομικών. 2) Το π.δ. 66/20 (ΦΕΚ Α 48) περί διορισμού του Χαράλαμπου Καστανίδη του Γεωργίου στη θέση του Υπουργού Εσωτερικών. 3) Το π.δ. 87/2009 (ΦΕΚ Α 24) περί διορισμού της Άννας Διαμαντοπούλου του Δημητρίου, στη θέση της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ μάτων. 4) Την ανάγκη μεταφοράς των αρμοδιοτήτων, δρα στηριοτήτων και σκοπού που αφορούν σε μαθητικές εστίες στους οικείους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδι οίκησης πρώτου βαθμού προκειμένου να ενισχυθεί ο θεσμός της μαθητικής μέριμνας και να αντιμετωπιστεί κατά τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε περιοχής. 5) Το γεγονός ότι η μεταφορά αρμοδιοτήτων, δρα στηριοτήτων και σκοπού συμπαρασύρει και επιβάλλει την μεταφορά του αναγκαίου προσωπικού και υλικο τεχνικού εξοπλισμού. 6) Το γεγονός ότι πρόκειται περί πραγματικής με ταφοράς προσωπικού αφού καταργούνται ισάριθμες θέσεις του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας 7) Το γεγονός ότι για το οικονομικό έτος 20, η δαπά νη του προηγούμενου εδαφίου που αφορά στη μισθοδο σία του προσωπικού και στις λοιπές δαπάνες, βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτε ρικών (Ε.Φ ), που αυξάνονται για το σκοπό αυτό, με μεταφορά των απαιτούμενων ποσών από τις πιστώ σεις που είναι εγγεγραμμένες στους οικείους ΚΑΕ του Ε.Φ του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Για το οικονομικό έτος 202 και για όλα τα επόμενα έτη ισχύος της παρούσας η δαπάνη για την εφαρμογή της βαρύ νει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών (Ε.Φ ), που αυξάνονται για τον σκοπό αυτό κάθε έτος με μεταφορά των απαιτούμενων ποσών από τον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε: Άρθρο. Μεταφέρονται οι αρμοδιότητες του Εθνικού Ιδρύμα τος Νεότητας (Ε.Ι.Ν.), που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία της Μαθητικής Εστίας στο Δήμο Γρεβενών, Νομού Γρεβενών. 2. Μεταφέρεται η κυριότητα του εξοπλισμού της πα ραπάνω Εστίας από το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας στο Δήμο Γρεβενών Νομού Γρεβενών. Άρθρο 2. Συνιστώνται στο Δήμο Γρεβενών Νομού Γρεβενών, για την κάλυψη των αναγκών της Μαθητικής του Εστίας, τέσσερις (4) προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασί ας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα έχουν ως εξής: ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ ΕΡΓ.ΓΕΝ.ΚΑΘΗΚΟΝΤ ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝ.ΚΑΘΗΚΟΝΤ ΔΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΕ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Το προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας που υπηρετεί στη Μαθητική Εστία Δήμου Γρεβενών, μετα φέρεται, χωρίς να θίγεται η υπηρεσιακή και μισθολογική του κατάσταση, στις ως άνω προσωποπαγείς θέσεις, αντίστοιχης Άρθρο 3 λειτουργία της Μαθητικής Εστίας Ζακύνθου στο Δήμο Ζακύνθου Νομού Ζακύνθου. Ζακύνθου Νομού Ζακύνθου. Άρθρο 4. Συνιστώνται στο Δήμο Ζακύνθου Νομού Ζακύνθου, για την κάλυψη των αναγκών της Μαθητικής του Εστίας, τρείς (3) προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες, κατά κατη γορία, κλάδο και ειδικότητα έχουν ως εξής: 2 ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡ ΜΑΓΕΙΡΑΣ Α ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Η/Υ 2. Το προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας που υπηρετεί στη Μαθητική Εστία Δήμου Ζακύνθου, μετα φέρεται, χωρίς να θίγεται η υπηρεσιακή και μισθολογική του κατάσταση, στις ως άνω προσωποπαγείς θέσεις, αντίστοιχης Άρθρο 5 λειτουργία της Μαθητικής Εστίας Καρπενησίου στο Δήμο Καρπενησίου Νομού Ευρυτανίας. Καρπενησίου Νομού Ευρυτανίας. Άρθρο 6. Συνιστώνται στο Δήμο Καρπενησίου Νομού Ευρυτανίας, για την κάλυψη των αναγκών της Μαθητικής του Εστίας, επτά (7) προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα έχουν ως εξής: 2 ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΕΡΓΑΤΗΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΥΕ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΕ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΥΕ 2. Το προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας που υπηρετεί στη Μαθητική Εστία Δήμου Καρπενησίου, με ταφέρεται, χωρίς να θίγεται η υπηρεσιακή και μισθολογική του κατάσταση, στις ως άνω προσωποπαγείς θέσεις, αντίστοιχης Άρθρο 7 λειτουργία της Μαθητικής Εστίας Κόνιτσας στο Δήμο Κόνιτσας Νομού Ιωαννίνων. Κόνιτσας Νομού Ιωαννίνων. ΔΕ

4 36606 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 8. Συνιστώνται στο Δήμο Κόνιτσας Νομού Ιωαννίνων, για την κάλυψη των αναγκών της Μαθητικής του Εστίας, δύο (2) προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα έχουν ως εξής: ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ΔΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΔΕ 2. Το προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας που υπηρετεί στη Μαθητική Εστία Δήμου Κόνιτσας, μετα φέρεται, χωρίς να θίγεται η υπηρεσιακή και μισθολογική του κατάσταση, στις ως άνω προσωποπαγείς θέσεις, αντίστοιχης Άρθρο 9 λειτουργία της Μαθητικής Εστίας Κρεστένων στο Δήμο Ανδρίτσαινας Κρεστένων Νομού Ηλείας. Ανδρίτσαινας Κρεστένων Νομού Ηλείας. Άρθρο 0. Συνιστώνται στο Δήμο Ανδρίτσαινας Κρεστένων Νομού Ηλείας, για την κάλυψη των αναγκών της Μαθητικής του Εστίας, δέκα εννέα (9) προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα έχουν ως εξής: ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΕ 2 ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ΔΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΥΕ 3 ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΥΕ 2 ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΥΕ 3 ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡ ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΣ / ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Η/Υ ΔΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΥΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ΔΕ 2. Το προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας που υπηρετεί στη Μαθητική Εστία Δήμου Ανδρίτσαινας Κρεστένων, μεταφέρεται, χωρίς να θίγεται η υπηρεσιακή και μισθολογική του κατάσταση, στις ως άνω προσω ποπαγείς θέσεις, αντίστοιχης Άρθρο λειτουργία της Μαθητικής Εστίας Μουζακίου στο Δήμο Μουζακίου Νομού Καρδίτσας. Μουζακίου Νομού Καρδίτσας. Άρθρο 2. Συνιστώνται στο Δήμο Μουζακίου Νομού Καρδίτσας, για την κάλυψη των αναγκών της Μαθητικής του Εστίας, εννέα (9) προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες, κατά κατη γορία, κλάδο και ειδικότητα έχουν ως εξής:

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡ ΕΡΓΑΤΗΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΔΕ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΕ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΠΕ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡ ΕΡΓΑΤ.ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΥΕ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΕ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΥΕ 2. Το προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας που υπηρετεί στη Μαθητική Εστία Δήμου Μουζακίου, μετα φέρεται, χωρίς να θίγεται η υπηρεσιακή και μισθολογική του κατάσταση, στις ως άνω προσωποπαγείς θέσεις, αντίστοιχης Άρθρο 3 λειτουργία της Μαθητικής Εστίας Πενταλόφου στο Δήμο Βοΐου Νομού Κοζάνης. Βοΐου Νομού Κοζάνης. Άρθρο 4. Συνιστώνται στο Δήμο Βοΐου Νομού Κοζάνης, για την κάλυψη των αναγκών της Μαθητικής του Εστίας, έξη (6) προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα έχουν ως εξής: ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ΔΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΔΕ 2 ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡ ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΥΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΥΕ 2. Το προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας που υπηρετεί στη Μαθητική Εστία Πενταλόφου, μεταφέρεται, Άρθρο 5 λειτουργία της Μαθητικής Εστίας Ποροϊών και της Μαθητικής Εστίας Σιδηροκάστρου στο Δήμο Σιδηροκάστρου Νομού Σερρών. Σιδηροκάστρου Νομού Σερρών. Άρθρο 6. Συνιστώνται στο Δήμο Σιδηροκάστρου Νομού Σερρών, για την κάλυψη των αναγκών της Μαθητικής του Εστίας, έξη (6) προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα έχουν ως εξής:

6 36608 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ΥΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΕΡΓΑΤΗΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΥΕ 2. Το προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας που υπηρετεί στις Μαθητικές Εστίες Δήμου Σιδηροκάστρου Νομού Σερρών, μεταφέρεται, χωρίς να θίγεται η υπηρεσιακή και μισθολογική του κατάσταση, στις ως άνω προ σωποπαγείς θέσεις, αντίστοιχης Άρθρο 7 λειτουργία της Μαθητικής Εστίας Τσεπελόβου στο Δήμο Ζαγορίου Νομού Ιωαννίνων. Ζαγορίου Νομού Ιωαννίνων. Άρθρο 8. Συστήνεται στο Δήμο Ζαγορίου Νομού Ιωαννίνων, για την κάλυψη των αναγκών της Μαθητικής του Εστίας, μία () προσωποπαγής θέση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα έχουν ως εξής: (Μ/Ε ΤΣΕΠΕΛΟΒΟΥ) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΥΕ 2. Το προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας που υπηρετεί στη Μαθητική Εστία Τσεπελόβου, μεταφέρεται, Άρθρο 9 λειτουργία της Μαθητικής Εστίας Φιλιατών στο Δήμο Φιλιατών, Νομού Θεσπρωτίας. Φιλιατών, Νομού Θεσπρωτίας. Άρθρο 20. Συνιστώνται στο Δήμο Φιλιατών Νομού Θεσπρωτίας, για την κάλυψη των αναγκών της Μαθητικής του Εστίας, τρεις (3) προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες, κατά κατη γορία, κλάδο και ειδικότητα έχουν ως εξής: ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΘΥΡΩ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΘΥΡΩΡΟΣ ΥΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΥΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΚΤΙΡΙ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗΣ ΥΕ 2. Το προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας που υπηρετεί στη Μαθητική Εστία Φιλιατών, μεταφέρεται, Άρθρο 2 λειτουργία του Μαθητικού Κέντρου Ευδήλου στο Δήμο Ικαρίας Νομού Σάμου. 2. Μεταφέρεται η κυριότητα του εξοπλισμού του παραπάνω Μαθητικού Κέντρου από το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας στο Δήμο Ικαρίας Νομού Σάμου.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 22. Συνιστώνται στο Δήμο Ικαρίας Νομού Σάμου, για την κάλυψη των αναγκών του Μαθητικής του Κέντρου δύο (2) προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα έχουν ως εξής: ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡ ΕΡΓΑΤ.ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΥΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ΔΕ 2. Το προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας που υπηρετεί στο Μαθητικό Κέντρο Ευδήλου, μεταφέρεται, Άρθρο 23 λειτουργία του Μαθητικού Κέντρου Ιθάκης στο Δήμο Ιθάκης Νομού Κεφαλονιάς. 2. Μεταφέρεται η κυριότητα του εξοπλισμού του παραπάνω Κέντρου από το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας στο Δήμο Ιθάκης Νομού Κεφαλονιάς. Άρθρο 24. Συστήνεται στο Δήμο Ιθάκης Νομού Κεφαλονιάς, για την κάλυψη των αναγκών του Μαθητικού του Κέντρου, μία () προσωποπαγής θέση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα έχουν ως εξής: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗΣ ΔΕ 2. Το προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας που υπηρετεί στο Μαθητικό Κέντρο Ιθάκης, μεταφέρεται, Άρθρο 25 λειτουργία του Μαθητικού Κέντρου Κερασοχωρίου στο Δήμο Αγράφων Νομού Ευρυτανίας. 2. Μεταφέρεται η κυριότητα του εξοπλισμού του παραπάνω Κέντρου από το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας στο Δήμο Αγράφων Νομού Ευρυτανίας. Άρθρο 26. Συνιστώνται στο Δήμο Αγράφων Νομού Ευρυτανίας, για την κάλυψη των αναγκών του Μαθητικού του Κέντρου, δύο (2) προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα έχουν ως εξής: ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡ ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΥΕ 2. Το προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας που υπηρετεί στο Μαθητικό Κέντρο Κερασοχωρίου, μετα φέρεται, χωρίς να θίγεται η υπηρεσιακή και μισθολογική του κατάσταση, στις ως άνω προσωποπαγείς θέσεις, αντίστοιχης Άρθρο 27 λειτουργία του Μαθητικού Κέντρου Νεστορίου στη στο Δήμο Νεστορίου Νομού Καστοριάς. 2. Μεταφέρεται η κυριότητα του εξοπλισμού του παραπάνω Κέντρου από το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας στο Δήμο Νεστορίου Νομού Καστοριάς. Άρθρο 28. Συστήνεται στο Δήμο Νεστορίου Νομού Καστοριάς, για την κάλυψη των αναγκών του Μαθητικού του Κέντρου, δύο (2) προσωποπαγείς θέση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα έχουν ως εξής:

8 3660 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΥΕ 2. Το προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας που υπηρετεί το Μαθητικό Κέντρο Νεστορίου, μεταφέρεται, Άρθρο 29 λειτουργία της Μαθητικής Εστίας Αριδαίας στο Δήμο Αλμωπίας, Νομού Πέλλας Περιφέρειας Κεντρικής Μακε δονίας. Αλμωπίας Νομού Πέλλας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Άρθρο 30. Συνιστώνται στο Δήμο Αλμωπίας, Νομού Πέλλας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την κάλυψη των αναγκών της Μαθητικής του Εστίας, τρείς (3) προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο ρίστου χρόνου, οι οποίες, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα έχουν ως εξής: ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΕΡΓΑΤ.ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΥΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΕ 2. Το προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας που υπηρετεί στη Μαθητική Εστία Αριδαίας, μεταφέρεται, Άρθρο 3 λειτουργία της Μαθητικής Εστίας Αρναίας στο Δήμο Αριστοτέλη, Νομού Χαλκιδικής. Αριστοτέλη Νομού Χαλκιδικής. Άρθρο 32. Συνιστώνται στο Δήμο Αριστοτέλη Νομού Χαλκιδικής, για την κάλυψη των αναγκών της Μαθητικής Εστίας Αρναίας, τρείς (3) προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα έχουν ως εξής: (Μ/Ε ΑΡΝΑΙΑΣ) ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ΠΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΥΕ 2. Το προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας που υπηρετεί στη Μαθητική Εστία Αρναίας, μεταφέρεται, Άρθρο 33 λειτουργία της Μαθητικής Εστίας Καλαβρύτων στο Δήμο Καλαβρύτων Νομού Αχαΐας. Καλαβρύτων Νομού Αχαΐας.

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 366 Άρθρο 34. Συστήνεται στο Δήμο Καλαβρύτων Νομού Αχαΐας, για την κάλυψη των αναγκών της Μαθητικής του Εστίας, δύο (2) προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, η οποία, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα έχει ως εξής: (Μ/Ε ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ) ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΥΕ 2. Το προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας που υπηρετεί στη Μαθητική Εστία Καλαβρύτων, μεταφέρεται, χωρίς να θίγεται η υπηρεσιακή και μισθολογική του κατάσταση, στην ως άνω προσωποπαγή θέση, αντίστοιχης Άρθρο 35 λειτουργία της Μαθητικής Εστίας Κλειτορίας στο Δήμο Καλαβρύτων Νομού Αχαΐας. Καλαβρύτων Νομού Αχαΐας. Άρθρο 36. Συνιστώνται στο Δήμο Καλαβρύτων Νομού Αχαΐας, για την κάλυψη των αναγκών της Μαθητικής Εστίας Κλει τορίας, επτά (7) προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα έχουν ως εξής: (Μ/Ε ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ) ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΔΕ 2 ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΕΡΓΑΤ.ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΥΕ 2. Το προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας που υπηρετεί στη Μαθητική Εστία Κλειτορίας, μεταφέρεται, Άρθρο 37 λειτουργία της Μαθητικής Εστίας Μολάων στο Δήμο Μονεμβασιάς Νομού Λακωνίας. Μονεμβασιάς Νομού Λακωνίας. Άρθρο 38. Συνιστώνται στο Δήμο Μονεμβασιάς Νομού Λακωνίας, για την κάλυψη των αναγκών της Μαθητικής Εστίας Μολάων, δύο (2) προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα έχουν ως εξής: (Μ/Ε ΜΟΛΑΩΝ) ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡ ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΥΕ

10 3662 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Το προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας που υπηρετεί στη Μαθητική Εστία Μολάων, μεταφέρεται, Άρθρο 39 λειτουργία της Μαθητικής Εστίας Νάουσας στο Δήμο Νάουσας Νομού Ημαθίας. Νάουσας Νομού Ημαθίας. Άρθρο 40. Συστήνεται στο Δήμο Νάουσας Νομού Ημαθίας, για την κάλυψη των αναγκών της Μαθητικής Εστίας Νάουσας, μία () προσωποπαγής θέση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, η οποία, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα έχουν ως εξής: (Μ/Ε ΝΑΟΥΣΑΣ) ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΕ 2. Το προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας που υπηρετεί στη Μαθητική Εστία Νάουσας, μεταφέρεται, χωρίς να θίγεται η υπηρεσιακή και μισθολογική του κατάσταση, στην ως άνω προσωποπαγή θέση αντίστοιχης Άρθρο 4 λειτουργία του Μαθητικού Κέντρου Γρανίτσας στο Δήμο Αγράφων Νομού Ευρυτανίας. 2. Μεταφέρεται η κυριότητα του εξοπλισμού του παραπάνω Κέντρου από το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας στο Δήμο Αγράφων Νομού Ευρυτανίας. Άρθρο 42. Συνιστώνται στο Δήμο Αγράφων Νομού Ευρυτανίας, για την κάλυψη των αναγκών του Μαθητικού Κέντρου Γρανίτσας, δύο (2) προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα έχουν ως εξής: (Μ/Κ ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ) ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡ ΕΡΓΑΤΡΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΥΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ΔΕ 2. Το προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας που υπηρετεί στο Μαθητικό Κέντρο Γρανίτσας, μεταφέρεται, Άρθρο 43 λειτουργία της Μαθητικής Εστίας Σουφλίου στο Δήμο Σουφλίου Νομού Έβρου. Σουφλίου Νομού Έβρου. Άρθρο 44. Συνιστώνται στο Δήμο Σουφλίου Νομού Έβρου, για την κάλυψη των αναγκών της Μαθητικής Εστίας Σου φλίου, τρείς (3) προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα έχουν ως εξής: (Μ/Ε ΣΟΥΦΛΙΟΥ) ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΥΕ

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3663 ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΕ 2. Το προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας που υπηρετεί στη Μαθητική Εστία Σουφλίου, μεταφέρεται, Άρθρο 45 λειτουργία του Μαθητικού Κέντρου Αγίου Γεωργίου Μακρακώμης στο Δήμο Μακρακώμης. 2. Μεταφέρεται η κυριότητα του εξοπλισμού του παραπάνω Κέντρου από το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας στο Δήμο Μακρακώμης. Άρθρο 46. Συνιστώνται στο Δήμο Μακρακώμης, για την κάλυψη των αναγκών του Μαθητικού Κέντρου Αγίου Γεωργίου Μακρακώμης, μία () προσωποπαγής θέση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, η οποία, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα έχει ως εξής: (Μ/Κ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ) ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΕ 2. Το προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας που υπηρετεί στο Μαθητικό Κέντρο Αγίου Γεωργίου Μακρα κώμης, μεταφέρεται, χωρίς να θίγεται η υπηρεσιακή και μισθολογική του κατάσταση, στην ως άνω προσωποπαγή θέση, αντίστοιχης Άρθρο 47 Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 4 Νοεμβρίου 20 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ Αριθμ. 2777/H/ (2) Μεταφορά αρμοδιοτήτων, εξοπλισμού και προσωπικού Φοιτητικών και Σπουδαστικών Εστιών αρμοδιότητας του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας στα Ανώτατα Εκ παιδευτικά Ιδρύματα. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: ) Το ν. 404/983 «Δομή και λειτουργία των Τεχνο λογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (ΦΕΚ Α 73), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2) Το ν. 4009/20 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ F ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ Α 95). 3) Το β.δ. από 26 Φεβρουαρίου 5 Μαρτίου 947 «Περί συστάσεως Εθνικού Ιδρύματος» (ΦΕΚ Α 4/ ) κα θώς και το β.δ. από 9/3 Δεκεμβρίου 955 «Περί μετονο μασίας του Εθνικού Ιδρύματος εις Βασιλικόν Εθνικόν Ίδρυμα». 4) Το ν.δ. 572 της 29.5/ «Περί οργανώσεως, δι αρθρώσεως, λειτουργίας και αρμοδιοτήτων των πάσης κατηγορίας Νομικών Προσώπων, Οργανισμών και Επι τροπών εν τη Διοικήσει των οποίων μετέχει ο Βασιλεύς ή μέλος της Βασιλικής Οικογενείας» (ΦΕΚ Α 25), όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 3 ν. 3748/2009 «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 29/ ). 5) Τη διάταξη του άρθρου 4 ν. 232/982 «Επαναφο

12 3664 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ρά σε ισχύ, τροποποίηση και συμπλήρωση των δια τάξεων του ν.δ. 4352/964 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 22), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του π.δ. 50/985 (ΦΕΚ Α 8/ ) και του π.δ. 434 της 6/ «Μεταφορά αρμοδιοτήτων εποπτείας και ελέγχου του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητος (Ε.Ι.Ν.) από το Υπουργείο Πολιτισμού στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρη σκευμάτων» (ΦΕΚ Α 59). 6) Το π.δ. 78/2002 «Μέτρα σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση με ταβίβασης επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/50/ΕΚ του Συμβουλίου» (ΦΕΚ Α 62). 7) Το ν. 4002/20 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση Θέματα αρμοδιότη τας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρι σμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΦΕΚ Α 80/ ), ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 65 έως και 67 καθώς και το άρθρο 4Β ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί» (ΦΕΚ Α 34/ ). 8) το ν.4009/20 «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανωτά των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (ΦΕΚ Α 95/ ), ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 58 «Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου για τη διαχείριση της περιουσίας και των κονδυλίων έρευνας των Α.Ε.Ι.». 8) Την με αριθμό 20934/088/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ι.Ν. με θέματα: (α) Με ταφορά αρμοδιοτήτων και υπαγωγή προσωπικού της Φοιτητικής Εστίας Αθηνών (Φ.Ε.Α.) στο Οικονομικό Πα νεπιστήμιο Αθηνών. (β) Μεταφορά αρμοδιοτήτων και υπαγωγή προσωπικού της Φοιτητικής Εστίας Ν.Ε.Ε.Μ.Π. και της Φοιτητικής Εστίας Ζωγράφου (Φ.Ε.Ε.Μ.Π.) στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.). (γ) Μεταφορά αρμοδιοτήτων και υπαγωγή προσωπικού της Φοιτητικής Εστίας Πανεπιστημίου Αθηνών (Φ.Ε.Π.Α.) στο Πανεπι στήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α). (δ) Μεταφορά αρμοδιοτήτων και υπαγωγή προσωπικού της Φοιτητικής Εστίας Θεσ σαλονίκης (Α,Β,Γ,Δ ) στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. (ε) Μεταφορά αρμοδιοτήτων και υπα γωγή προσωπικού της Φοιτητικής Εστίας Καλαμαριάς στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοι νωνικών Επιστημών. (στ) Μεταφορά αρμοδιοτήτων και υπαγωγή προσωπικού της Φοιτητικής Εστίας Βόλου στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. (ζ) Μεταφορά αρμοδιο τήτων και υπαγωγή προσωπικού της Φοιτητικής Εστίας Ιωαννίνων στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. (η) Μεταφορά αρμοδιοτήτων και υπαγωγή προσωπικού της Φοιτητικής Εστίας Κομοτηνής και της Φοιτητικής Εστίας Ξάνθης στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. (θ) Μεταφορά αρμοδιοτήτων και υπαγωγή προσωπικού της Φοιτητι κής Εστίας Πάτρας στο Πανεπιστήμιο Πατρών. (ι) Με ταφορά αρμοδιοτήτων και υπαγωγή προσωπικού της Φοιτητικής Εστίας Ρεθύμνου στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. (ια) Μεταφορά αρμοδιοτήτων και υπαγωγή προσωπι κού της Φοιτητικής Εστίας Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας στο Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας. (ιβ) Μεταφορά αρμοδιοτήτων και υπαγωγή προσωπικού της Σπουδαστικής Εστίας Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου στο Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου (Κρήτης). (ιγ) Μεταφορά αρμοδιοτή των και υπαγωγή προσωπικού της Σπουδαστικής Εστίας Σητείας στο Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου (Κρήτης). (ιδ) Μεταφορά αρμοδιοτήτων και υπαγωγή προσωπικού της Σπουδα στικής Εστίας της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην Ανώτατη Σχολή Παιδα γωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. (ιε) Μεταφορά αρμοδιοτήτων και υπαγωγή προσωπικού της Σπουδα στικής Εστίας Τ.Ε.Ι. Πάτρας στο Τ.Ε.Ι Πάτρας. 9) Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98) «Κωδικο ποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερ νητικά Όργανα». 0) Το π.δ. 63/20 (ΦΕΚ Α 45) περί διορισμού του Ευ άγγελου Βενιζέλου του Βασιλείου στη θέση του Υπουρ γού Οικονομικών. ) Το π.δ. 87/2009 (ΦΕΚ Α 24) περί διορισμού της Άννας Διαμαντοπούλου του Δημητρίου, στη θέση της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ μάτων. 2) Την ανάγκη μεταφοράς των αρμοδιοτήτων, δρα στηριοτήτων και σκοπού που αφορούν σε φοιτητικές και σπουδαστικές εστίες στα οικεία Ανώτατα Εκπαι δευτικά Ιδρύματα προκειμένου να ενισχυθεί ο θεσμός της φοιτητικής μέριμνας και να αντιμετωπιστεί κατά τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. 3) το γεγονός ότι η μεταφορά αρμοδιοτήτων, δρα στηριοτήτων και σκοπού συμπαρασύρει και επιβάλλει την μεταφορά του αναγκαίου προσωπικού και υλικο τεχνικού εξοπλισμού. 4) το γεγονός ότι πρόκειται περί πραγματικής με ταφοράς προσωπικού αφού καταργούνται ισάριθμες θέσεις του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας. 5) το γεγονός ότι τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δι καίου για την διαχείριση της περιουσίας και των κον δυλίων έρευνας των Α.Ε.Ι. που προβλέπονται στο άρθρο 58 του Ν. 4009/20 (ΦΕΚ Α 95/ ) δεν έχουν εισέτι ιδρυθεί. 6) Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βά ρος του εκτελούμενου προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, επειδή η μισθο δοσία του μεταφερόμενου προσωπικού και οι λοιπές δαπάνες για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα του έτους 20, ύψους περίπου ,00 ευρώ θα αντιμετωπι σθούν με ισόποση μείωση της επιχορήγησης του Ε.Ι.Ν. και αντίστοιχη αύξηση των πιστώσεων του Ειδικού Φο ρέα 9240, Κατηγορία 0300 του ίδιου προϋπολογισμού. Για κάθε επόμενο έτος, για την απαιτούμενη δαπάνη θα γίνει σχετική πρόβλεψη στις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 9240, Κατηγορία 0300 του ίδιου προϋπολογι σμού, αποφασίζουμε: Άρθρο. Μεταφέρονται οι αρμοδιότητες του Εθνικού Ιδρύ ματος Νεότητας (Ε.Ι.Ν.), που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία της Φοιτητικής Εστίας Αθηνών (Φ.Ε.Α.) στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 2. Μεταφέρεται η κυριότητα του εξοπλισμού της πα ραπάνω Εστίας από το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Άρθρο 2. Συνιστώνται στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, για την κάλυψη των αναγκών της Φοιτητικής Εστίας Αθηνών, είκοσι τέσσερις (24) προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα έχουν ως εξής:

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3665 ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡ ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΕ 2 ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΥΠΑΛ.ΓΡΑΜ ΧΕΙΡΙΣ Η/Υ ΔΕ 2 ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ΔΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛ. ΔΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΘΥΡΩ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΘΥΡΩΡΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΚΤΙΡΙ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΤΥΧ ΔΕ 2 ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΠΕ 2 ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ ΚΛΗΤΗΡΑΣ ΚΛΗΤΗΡΑΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡ ΕΡΓΑΤ.ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΥΕ 2 ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΘΥΡΩ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΘΥΡΩΡΟΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΥΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΘΥΡΩ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΘΥΡΩΡΟΣ ΥΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΚΤΙΡΙ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΤΥΧ ΥΕ 2 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΚΤΙΡΙ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡ ΕΡΓΑΤ.ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΔΕ 2. Το προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας που υπηρετεί στη Φοιτητική Εστία Αθηνών, μεταφέρεται, Άρθρο 3 λειτουργία της Φοιτητικής Εστίας Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ν.Ε.Ε.Μ.Π) και της Φοιτητικής Εστίας Ζω γράφου (Φ.Ε.Ε.Μ.Π) στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.). 2. Μεταφέρεται η κυριότητα του εξοπλισμού των παραπάνω Εστιών από το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.). Άρθρο 4. Συνιστώνται στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.), για την κάλυψη των αναγκών των ως άνω Φοιτητικών Εστιών, δέκα τέσσερις (4) προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα έχουν ως εξής: ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡ ΕΡΓΑΤ.ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡ ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΕ 2 ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ΥΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ΔΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΔΕ 2 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΚΤΙΡΙ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΠΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΠΤΥΧ.ΜΗ ΤΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΘΥΡΩΡΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ ΘΥΡΩΡΟΣ ΥΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΚΤΙΡΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΥΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ ΥΕ 2. Το προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας που υπηρετεί στη Φοιτητική Εστία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ν.Ε.Ε.Μ.Π.) και στη Φοιτητική Εστία Ζωγράφου (Φ.Ε.Ε.Μ.Π.), μεταφέρεται, χωρίς να θίγεται η υπη

14 3666 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ρεσιακή και μισθολογική του κατάσταση, στις ως άνω προσωποπαγείς θέσεις, αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας. Άρθρο 5 λειτουργία της Φοιτητικής Εστίας Πανεπιστημίου Αθηνών (Φ.Ε.Π.Α.) στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α). 2. Μεταφέρεται η κυριότητα του εξοπλισμού της παραπάνω Εστίας από το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α). Άρθρο 6. Συνιστώνται στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α), για την κάλυψη των αναγκών της Φοιτητικής Εστίας του, δέκα επτά (7) προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα έχουν ως εξής: ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡ ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΘΥΡΩ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΘΥΡΩΡΟΣ ΔΕ 2 ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΚΟΥΠΟΝΙΩΝ ΥΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ΥΕ 2 ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΚΤΙΡΙ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΤΥΧ ΔΕ 2 ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ ΚΛΗΤΗΡΑΣ ΚΛΗΤΗΡΑΣ ΥΕ 4 ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡ ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΥΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ ΥΕ 2. Το προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας που υπηρετεί στη Φοιτητική Εστία του Ε.Κ.Π.Α, μεταφέρεται, Άρθρο 7 λειτουργία της Φοιτητικής Εστίας Θεσσαλονίκης (Α,Β,Γ,Δ ) στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 2. Μεταφέρεται η κυριότητα του εξοπλισμού των παραπάνω Εστιών από το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας στο Αρι στοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Άρθρο 8. Συνιστώνται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, για την κάλυψη των αναγκών της Φοιτητικής Εστίας Θεσσαλονίκης (Α,Β,Γ,Δ ) τριάντα τρείς (33) προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα έχουν ως εξής: ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡ ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΕ 2 ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΔΙΟΙΚΗΤ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΥΠΑΛ.ΓΡΑΜ ΧΕΙΡΙΣ Η/Υ ΔΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ΥΕ 3 ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΕ 3 ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ΔΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛ. ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟΔ. ΔΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΕ

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3667 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΠΛΩΜ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΠΕ 3 ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛ. ΤΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΤΑΜΙΑΣ ΤΕ 2 ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡ ΕΡΓΑΤ.ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡ ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΘΥΡΩ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΘΥΡΩΡΟΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ ΦΥΛΑΚΑΣ ΘΥΡΩΡΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ ΘΥΡΩΡΟΣ ΥΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤ ΟΔΗΓΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΥΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΠΛΩΜ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 2. Το προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας που υπηρετεί στη Φοιτητική Εστία Θεσσαλονίκης (Α,Β,Γ,Δ ) μεταφέρεται, χωρίς να θίγεται η υπηρεσιακή και μισθολογική του κατάσταση, στις ως άνω προσωποπαγείς θέ σεις, αντίστοιχης Άρθρο 9 λειτουργία της Φοιτητικής Εστίας Καλαμαριάς στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επι στημών. 2. Μεταφέρεται η κυριότητα του εξοπλισμού της παραπάνω Εστίας από το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας στο Πα νεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Άρθρο 0. Συνιστώνται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, για την κάλυψη των ανα γκών της Φοιτητικής Εστίας Καλαμαριάς, έξη (6) προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα έχουν ως εξής: ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΘΥΡΩΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΘΥΡΩΡΟΣ ΔΕ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΥΠΑΛ.ΓΡΑΜ ΧΕΙΡΙΣ Η/Υ ΔΕ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ΔΕ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΔΕ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΔΕ 2. Το προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας που υπηρετεί στη Φοιτητική Εστία Καλαμαριάς μεταφέρεται, Άρθρο λειτουργία της Φοιτητικής Εστίας Βόλου στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 2. Μεταφέρεται η κυριότητα του εξοπλισμού της παραπάνω Εστίας από το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας στο Πα νεπιστήμιο Θεσσαλίας.

16 3668 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 2. Συνιστώνται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, για την κάλυψη των αναγκών της Φοιτητικής Εστίας Βόλου, δύο (2) προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα έχουν ως εξής: ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΕ 2. Το προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας που υπηρετεί στη Φοιτητική Εστία Βόλου μεταφέρεται, χω ρίς να θίγεται η υπηρεσιακή και μισθολογική του κατάσταση, στις ως άνω προσωποπαγείς θέσεις, αντίστοιχης Άρθρο 3 λειτουργία της Φοιτητικής Εστίας Ιωαννίνων στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. 2. Μεταφέρεται η κυριότητα του εξοπλισμού της παραπάνω Εστίας από το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας στο Πα νεπιστήμιο Ιωαννίνων. Άρθρο 4. Συνιστώνται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, για την κάλυψη των αναγκών της Φοιτητικής Εστίας του Πανεπιστη μίου Ιωαννίνων, δέκα εννέα (9) προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα έχουν ως εξής: ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΕ 2 ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ΔΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΠΛΩΜ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚ.ΜΗΧΑΝ.+ΜΗΧΑ.Η/Υ ΠΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ΤΕ 2 ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡ ΕΡΓΑΤ.ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΘΥΡΩ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΘΥΡΩΡΟΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ ΕΡΓ.ΓΕΝ.ΚΑΘΗΚΟΝΤ ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝ.ΚΑΘΗΚΟΝΤ ΥΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΚΟΥΠΟΝΙΩΝ ΔΕ 2 ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡ ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡ ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΥΕ 2. Το προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας που υπηρετεί στη Φοιτητική Εστία Ιωαννίνων μεταφέρεται, Άρθρο 5 λειτουρ γία της Φοιτητικής Εστίας Κομοτηνής και της Φοιτητικής Εστίας Ξάνθης στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. 2. Μεταφέρεται η κυριότητα του εξοπλισμού των παραπάνω Εστιών από το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας στο Δη μοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Άρθρο 6. Συνιστώνται στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, για την κάλυψη των αναγκών των Φοιτητικών Εστιών Κομοτηνής και Ξάνθης, είκοσι επτά (27) προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα έχουν ως εξής:

17 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3669 (για την Κομοτηνή) ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΥΕ 2 ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛ. ΔΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ΠΕ 5 ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡ ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΥΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΚΤΙΡΙ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗΣ ΥΕ 2 ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΘΥΡΩΡΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ ΘΥΡΩΡΟΣ ΥΕ (για την Ξάνθη) 2 ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΕ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ΔΕ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ΔΕ 2 ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡ ΕΡΓΑΤ.ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΥΕ 3 ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡ ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΘΥΡΩΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΘΥΡΩΡΟΣ ΥΕ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΕ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ΠΕ 2. Το προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας που υπηρετεί στη Φοιτητική Εστία Κομοτηνής και στη Φοι τητική Εστία Ξάνθης μεταφέρεται, χωρίς να θίγεται η υπηρεσιακή και μισθολογική του κατάσταση, στις ως άνω προσωποπαγείς θέσεις, αντίστοιχης Άρθρο 7 λειτουργία της Φοιτητικής Εστίας Πάτρας (Φ.Ε.Π.) στο Πανεπιστήμιο Πάτρας. 2. Μεταφέρεται η κυριότητα του εξοπλισμού της παραπάνω Εστίας από το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας στο Πα νεπιστήμιο Πάτρας. Άρθρο 8. Συνιστώνται στο Πανεπιστήμιο Πάτρας, για την κάλυψη των αναγκών της Φοιτητικής Εστίας Πάτρας, σα ράντα δύο (42) προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα έχουν ως εξής: ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡ ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΥΕ

18 36620 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4 ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΕ 2 ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΚΟΥΠΟΝΙΩΝ ΔΕ 5 ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΥΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ΔΕ 3 ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ΔΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΔΕ 2 ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛ. ΔΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΠΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΠΛΩΜ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛ.ΜΗΧ ΠΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ΤΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕ 5 ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡ ΕΡΓΑΤ.ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΥΕ 2 ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡ ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΥΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΟΛΥΜΒ\ΡΙΟΥ ΥΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΚΤΙΡΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΥΕ 2 ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΥΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΚΤΙΡΙ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗΣ ΥΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΚΤΙΡΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ ΥΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΠΛΩΜ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΤΑΜΙΑΣ ΔΕ 2. Το προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας που υπηρετεί στη Φοιτητική Εστία Πάτρας μεταφέρεται, Άρθρο 9 λειτουργία της Φοιτητικής Εστίας Ρεθύμνου (Φ.Ε.Ρ.) στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. 2. Μεταφέρεται η κυριότητα του εξοπλισμού της παραπάνω Εστίας από το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας στο Πα νεπιστήμιο Κρήτης. Άρθρο 20. Συνιστώνται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, για την κάλυψη των αναγκών της Φοιτητικής Εστίας του Ρεθύμνου, επτά (7) προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες, κατά κατηγο ρία, κλάδο και ειδικότητα έχουν ως εξής: ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΚΤΙΡΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ΔΕ 2. Το προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας που υπηρετεί στη Φοιτητική Εστία Ρεθύμνου μεταφέρεται,

19 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3662 Άρθρο 2 λειτουργία της Φοιτητικής Εστίας Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας στο Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας. 2. Μεταφέρεται η κυριότητα του εξοπλισμού της παραπάνω Εστίας από το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας στο Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας. Άρθρο 22. Συνιστώνται στο Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας, για την κάλυψη των αναγκών της Φοιτητικής Εστίας Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας, επτά (7) προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα έχουν ως εξής: ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΕ 2 ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΚΤΙΡΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΠΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΘΥΡΩΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΘΥΡΩΡΟΣ ΥΕ 2. Το προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας που υπηρετεί στη Φοιτητική Εστία ΤΕΙ Καλαμάτας μετα φέρεται, χωρίς να θίγεται η υπηρεσιακή και μισθολογική του κατάσταση, στις ως άνω προσωποπαγείς θέσεις, αντίστοιχης Άρθρο 23 λειτουργία της Σπουδαστικής Εστίας του Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου στο Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου( Κρήτης). 2. Μεταφέρεται η κυριότητα του εξοπλισμού της παραπάνω Εστίας από το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας στο Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου (Κρήτης). Άρθρο 24. Συνιστώνται στο Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου (Κρήτης), για την κάλυψη των αναγκών της Σπουδαστικής Εστίας Τ.Ε.Ι. Ηρα κλείου, δέκα (0) προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα έχουν ως εξής: ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛ. ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΥΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΘΥΡΩ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΘΥΡΩΡΟΣ ΥΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΥΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΥΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 2. Το προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας που υπηρετεί τη Σπουδαστική Εστία Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου μετα φέρεται, χωρίς να θίγεται η υπηρεσιακή και μισθολογική του κατάσταση, στις ως άνω προσωποπαγείς θέσεις, αντίστοιχης Άρθρο 25 λειτουργία της Σπουδαστικής Εστίας Σητείας στο Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου (Κρήτης). 2. Μεταφέρεται η κυριότητα του εξοπλισμού της παραπάνω Εστίας από το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας στο Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου (Κρήτης). ΥΕ

20 36622 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 26. Συνιστώνται στο ΤΕΙ Ηρακλείου (Κρήτης), για την κάλυψη των αναγκών της Σπουδαστικής Εστίας Σητείας, επτά (7) προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες, κατά κατηγο ρία, κλάδο και ειδικότητα έχουν ως εξής: (Σ/Ε ΣΗΤΕΙΑΣ) ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ΔΕ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΕ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡ.ΥΛΙΚΟΥ&ΕΦΟΔ. ΤΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΘΥΡΩΡΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ ΘΥΡΩΡΟΣ ΥΕ 2 ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΕ 2. Το προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας που υπηρετεί τη Σπουδαστική Εστία Σητείας μεταφέρεται, Άρθρο 27 λειτουργία της Σπουδαστικής Εστίας της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. 2. Μεταφέρεται η κυριότητα του εξοπλισμού της παραπάνω Εστίας από το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας στην Ανώ τατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Άρθρο 28. Συνιστώνται στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, για την κάλυψη των ανα γκών της Σπουδαστικής Εστίας της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης δέκα οκτώ (8) προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα έχουν ως εξής: (ΣΕ/ ΑΣΠΑΙΤΕ) ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΚΟΥΠΟΝΙΩΝ ΥΕ 2 ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ΔΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ΔΕ 5 ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ ΚΛΗΤΗΡΑΣ ΚΛΗΤΗΡΑΣ ΥΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝ.ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝ.ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΘΥΡΩΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΘΥΡΩΡΟΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ ΣΤ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Η/Υ ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΥΕ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. Έχοντας υπόψη:

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΤΜΗΜΑ Γ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35733 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή Οργανικών θέσεων μόνιμου Διοικητικού Προσωπικού στις διευθύνσεις Δια Βίου Μάθησης (ΔΔΒΜ) της Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι, 7-12-2010. Αριθ.Πρωτ. 154927/Γ7. Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι, 7-12-2010. Αριθ.Πρωτ. 154927/Γ7. Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3925 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 233 21 Νοεμβρίου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 173 Τροποποίηση του π.δ. 1/2008 «Οργανισμός του Εθνι κού Κέντρου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩ Ν ΕΠΙΠΕΔΟ

ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩ Ν ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 4 8 ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 37 ΚΟΙΝ: 15122, ΜΑΡΟΥΣΙ M. Σωτηράκου M. Κούβελου

Α. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 37 ΚΟΙΝ: 15122, ΜΑΡΟΥΣΙ M. Σωτηράκου M. Κούβελου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ &ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ENIAIOΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤ. ΑΡ.ΠΡΩΤ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 21/2015/000010309357 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 21/2015/000010314814 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤ. ΑΡ.ΠΡΩΤ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 21/2015/000010309357 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 21/2015/000010314814 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ 1 21/2015/000010309357 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2 21/2015/000010314814 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 3 21/2015/000010326362 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 4 21/2015/000010330088 ΥΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΜΕΡΟΣ Α. ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ (Ε.Ι.Ν.)... 6 1.1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 407 3 Οκτωβρίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση της αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844/ 0.4.009 (ΦΕΚ Β 67) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : 4ΙΗΑΚ-Ψ. Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2010 Αρ. Πρωτ. : Ταχ.Κώδικας : Fax :

ΑΔΑ : 4ΙΗΑΚ-Ψ. Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2010 Αρ. Πρωτ. : Ταχ.Κώδικας : Fax : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Διεύθυνση : Σταδίου 27 Ταχ.Κώδικας : 101

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (άρθρο 2 παρ.1)

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (άρθρο 2 παρ.1) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 Αυγούστου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 10 /41 /2004 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 475 8 Φεβρουαρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ.77833/6.. (ΦΕΚ354/τ.Β / 3..) αυτοδίκαιης κατάργησης κενών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7451 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 366 17 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανι κών θέσεων πολιτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 16-12-2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15630 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 16-12-2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15630 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 16-12-2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15630 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45749 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 326 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή Οργανικών θέσεων μόνιμου Διοικητικού Προ σωπικού στις Διευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Χαρακτηρισμός ως άγονων, απομακρυσμένων, νησιωτικών και προβληματικών περιοχών για την παροχή κινήτρων στους επικουρικούς ιατρούς»

ΘΕΜΑ: «Χαρακτηρισμός ως άγονων, απομακρυσμένων, νησιωτικών και προβληματικών περιοχών για την παροχή κινήτρων στους επικουρικούς ιατρούς» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 10433 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14803 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 886 21 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Ν. Ιωνίας, Νομού Αττικής... 1 στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Διρφύων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ α) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.6) ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ. Κωδ.: 10184 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 23/10/2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 12349 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 23/10/2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 12349 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 23/10/2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 12349 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Καταργήσεις Συγχωνεύσεις Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΘΕΜΑ: Καταργήσεις Συγχωνεύσεις Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : 4ΙΚΧΚ-2

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : 4ΙΚΧΚ-2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ 4ΙΚΧΚ-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Μαρούσι, 15-10-2013

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Μαρούσι, 15-10-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑNΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ----- Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44363 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2860 24 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Σκοπέλου, Νομού Μαγνησί ας.... 1 στών Τ.Ε.Ι., στο «Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Μαρούσι, 13-08-2013 Αριθ.Πρωτ.: 111967/Δ2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

/Β1/2016,ΦΕΚ-4331/Β/

/Β1/2016,ΦΕΚ-4331/Β/ 1 223858/Β1/2016,ΦΕΚ-4331/Β/30.12.2016 Ανάθεση αρμοδιοτήτων των άρθρων 24, 26, 66 και 69Γ του ν. 4270/2014 επί των δαπανών που διενεργούνται από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη έγκρισης προσλήψεων Της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 55/98 (άρθρο 2, παρ. 1) 8 Μαΐου 2008

Περίληψη έγκρισης προσλήψεων Της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 55/98 (άρθρο 2, παρ. 1) 8 Μαΐου 2008 Περίληψη έγκρισης προσλήψεων Της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 55/98 (άρθρο 2, παρ. 1) 8 Μαΐου 2008 Έγκριση πλήρωσης 200 κενών οργανικών θέσεων στις Περιφέρειες της Χώρας (ΥΠ.ΕΣ.). Εγκρίνει την πλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2682 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρήση κινητών τηλεφώνων.... 1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας αποσπασμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟ Α 47.180.281.037,09 43.730.351.532,41 ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 20ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. Μοντέλα εκπαίδευσης στην Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. Μοντέλα εκπαίδευσης στην Ελλάδα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Μοντέλα εκπαίδευσης στην Ελλάδα 11 Πέτρου Πατιά Γ1: Μοντέλα προπτυχιακών σπουδών των πολυτεχνικών σχολών της χώρας Πηγή: Ελληνικά Α.Ε.Ι. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κατανομή ποσού 7.000.000,00 ευρώ σε Δήμους της Χώρας, αποκλειστικά για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολικών τους μονάδων.

ΘΕΜΑ: Κατανομή ποσού 7.000.000,00 ευρώ σε Δήμους της Χώρας, αποκλειστικά για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολικών τους μονάδων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29 Ιανουαρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 3756 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. & ΑΝΑΠΤ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ 01 - ΘΡΑΚΗΣ 09 - ΔΡΑΜΑΣ 1 05 - Α'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 4 4 06 - Β'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 9 9 15 - ΕΒΡΟΥ Α - Ω 6 6 21 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α - Ω 4 4 23 - Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 16 16 24 - Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 4 4 49 - ΣΕΡΡΩΝ Α - Ω 2 2 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2400 27 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Νέας Προποντίδας, (Δημο τική Ενότητα Μουδανιών), Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 25 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μπράτης Δημήτρης Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr Τηλ. 6974754 1179-144884 Fax: 14689 Παληγιάννης Βασίλειος Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. paligiannis@hotmail.gr Τηλ. 69747549 Fax: 14487

Διαβάστε περισσότερα

ποσό ,45, προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ποσό ,45, προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 27 Ιουνίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ Πρωτ: 30260 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ ΤαχΔ/νση: Σταδίου 27 ΤαχΚωδ: 101 83- ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 95724 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,412 1,653 1,603 1,108 0,666 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,464 1,704 1,633 1,147 0,000 0,732 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,437 1,667

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13757 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 958 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση ΙΑ Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:30420 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ Α/Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 2 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -17 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -32 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 5 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -22 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -16

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2599 15 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κα τάρτισης (ΔΙΕΚ)... 1 Ίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 33038 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ T.A ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική κατάσταση τµηµάτων που συµµετέχουν στην πιλοτική εφαρµογή του Συστήµατος Ασφαλούς Μετάδοσης αποτελεσµάτων µέσω κινητού

Αναλυτική κατάσταση τµηµάτων που συµµετέχουν στην πιλοτική εφαρµογή του Συστήµατος Ασφαλούς Μετάδοσης αποτελεσµάτων µέσω κινητού ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ Εκλ.Περιφέρεια ΕΒΡΟΥ ( 83 τµηµ. ) ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ( 32 τµηµ. ) 1 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης 4 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης 12 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης 14 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) - 65 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΜΟΥΣΙΚΗΣ - 4 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ 55 Β Αθήνας (Π.Ε.) 74 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΜΟΥΣΙΚΗΣ 4 Γ Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β ΣΤΗΛΗ Γ..Ο.Υ. [τάξη] των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία. Άνω Λιοσίων [Α] Κρανιδίου [Β] Β Πατρών [Α] Κάτω Αχαΐας [Α]

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β ΣΤΗΛΗ Γ..Ο.Υ. [τάξη] των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία. Άνω Λιοσίων [Α] Κρανιδίου [Β] Β Πατρών [Α] Κάτω Αχαΐας [Α] 3 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β ΣΤΗΛΗ Γ ΝΟΜΟΣ.Ο.Υ. [τάξη] των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία.ο.υ. ΥΠΟ ΟΧΗΣ [τάξη] στις οποίες µεταφέρεται η καθ ύλην και κατά τόπον αρµοδιότητα 1. ΙΕ Αθηνών [Α] 2. ΚΒ Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων Ίδρυση Σχολής Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016 Αθήνα, 26-01-2016 Αρ. Πρωτ.: 8320 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,306 1,549 1,502 0,945 0,686 0,644 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,361 1,621 1,546 0,993 0,734 0,723 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,339

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 Αθήνα, 01-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 88326 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,413 1,667 1,614 1,101 0,647 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,468 1,717 1,650 1,143 0,000 0,715 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,455 1,679

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, Σεπτεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Γραφείο: Διοικητή Ταχ. Δ/νση: Τέρµα Ερυθρού Σταυρού Τηλ.: 2710-371701 & 2710-222211 FAX: 2710-238175

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Γραφείο: Διοικητή Ταχ. Δ/νση: Τέρµα Ερυθρού Σταυρού Τηλ.: 2710-371701 & 2710-222211 FAX: 2710-238175 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 13 / 10 / 2010 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» Γραφείο: Διοικητή Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

(Ι) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

(Ι) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Μαρτίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ Αριθμ. πρωτ. : 75202 + Fo ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25129

ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25129 Τεύχος Β 2336/28.07.2016 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25129 «α. ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό για τις βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015

Ενημερωτικό για τις βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015 Ενημερωτικό για τις βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015 Σας κοινοποιώ τις Βάσεις των Γενικών Μεταθέσεων Καθηγητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2015 προς ενημέρωση των συναδέλφων 2015 προς ενημέρωση των

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ. Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) ΣΣ: Προτείνουμε να περιληφθούν στον υπό σύνταξη Οργανισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ.Πρωτ. 19067/1.8.2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Προκήρυξη εκλογών και πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΤΕΕ) Έχοντας υπόψη: 1) τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 988 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 50052/ΣΤ5 Κατάργηση και διατήρηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 Αθήνα, 18-12-2015 Αρ. Πρωτ.: 131956 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,357 1,603 1,553 1,036 0,763 0,674 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,413 1,654 1,603 1,080 0,806 0,741 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,385

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟ Α 44.696.639.659,03 40.990.667.740,13 ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Αυγούστου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 24689 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

16. Το Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ 134/τ. Α710-06-2014) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

16. Το Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ 134/τ. Α710-06-2014) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 01 ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των παρ. 4,5 και 7 του άρθρου 5, των παρ. 1, 2 και 6 του άρθρου 8, της παρ. 1 του άρθρου 10 και της παρ. 1του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46245 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3269 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Δεκεμβρίου 2011 Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα: 10:31:35 ΜΑΘΗΤΕΣ(ΝΗΠΙΑ) ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ Σελίδα 1 από 5 ----- Νοµός ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 137572 67589 56288 27809 80521 39453 763 327 ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ 35402 17261 15378 7542 19765 9600

Διαβάστε περισσότερα

*01001732708990012* 6519 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 188 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 142. Τροποποίηση του π.δ. 381/1998

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ FAX ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes.

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αθήνα, 11 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33265 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2318 17 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση δεκαεννέα (19) οργανικών και προσωπο παγών θέσεων μόνιμου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16933 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1258 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ 51/75137/Δ2 Καθορισμός της έδρας και περιφέρειας των Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές».

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 4 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 13703 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΑµεΑ 1. Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων Βούλας. 4. Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων. Παίδων. υτ. Αθήνας

ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΑµεΑ 1. Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων Βούλας. 4. Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων. Παίδων. υτ. Αθήνας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Κέντρο Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ» 2. Αναρρωτήριο Πεντέλης 3. Παιδόπολη «Αγ. Ανδρέας» 4. Παιδόπολη «Αγ. Βαρβάρα» 1. Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων Βούλας 2. Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40743 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3530 30 Δεκεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθμ. 573 / 208092 /Ε3 Καθορισμός της έδρας και περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002340258 2014-10-14

14PROC002340258 2014-10-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθμός Προτεραιότητας: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ [001.ΔΕ001] 2011

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ [001.ΔΕ001] 2011 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΣΕ [001.ΔΕ001] 2011 Γραφείο/Διεύθυνση κατάθεσης αίτησης Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΛΑΔΟΣ ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17773 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1054 4 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ. 22729/14 11 2011 απόφασης Δημάρχου (ΦΕΚ 2770/τ. Β /2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 819 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 32 11 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός παραβόλου για την έκδοση της βεβαί ωσης αναγγελίας άσκησης επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 3

ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 3 ΔΗΜΟΙ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤ. ΘΕΣΗ ΑΡ.Θ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 5 ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2 ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 5 ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύσταση Υπηρεσιακών Συμβουλίων Νοσοκομείων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Σύσταση Υπηρεσιακών Συμβουλίων Νοσοκομείων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Αθήνα, 31 / 5 / 2013 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1δ/5892 (σχετ. 16023/12,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 3397/Δ1.1155

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 3397/Δ1.1155 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας : 101 82 - Αθήνα TELEFAX

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής Φιλαδελφείας 87 &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ

ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ Κοινοβουλευτική Ομάδα Λεωφ. Ηρακλείου 145, 14231 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, τηλ.: 2102592213, 2102592105, 2102592193, 2102592111, fax: 2102592155 e-mail: ko@vouli.κke.gr, http://www.kke.gr Γραφεία Βουλής: 2103708168,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 17ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6165 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 519 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8039/11010/15/2 γ Αναλήψεις υποχρεώσεων στον ΚΑΕ 9811 που αφορούν τα μισθώματα οικημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 και του άρθρου 259 του ν.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 και του άρθρου 259 του ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29 Ιουνίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:21528 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015

Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015 Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015 Αθήνα 18/06/2015 Περιοχή Ομάδα Ειδικότητας Σύνολο Α Αθήνας (Δ.Ε.) (001) ΘΕΟΛΟΓΟΙ 101,4 (002) ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 78,48 (003) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 58,89 (006) ΑΓΓΛΙΚΗΣ 113,23 (008) ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2002/2003

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2002/2003 Ώρα: 12:27:44 ΠΙΝΑΚΑΣ 18: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΗΜΟΤΙΚΑ - Σελίδα 1 από 16 ----------------------------------------------------------------------------------------T Α Ξ Η ---------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20999 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1570 16 Ιουνίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ανακοίνωσης 12/2014 Ανακοίνωση για το προσωπικό που έχει τεθεί σε δι αθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Αρ. Πρωτ. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Μαρούσι, Αρ. Πρωτ. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συμψηφισμός οφειλών Δήμου Γόρτυνας προς το Ελληνικό Δημόσιο ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Συμψηφισμός οφειλών Δήμου Γόρτυνας προς το Ελληνικό Δημόσιο ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ.οικ.: 21816 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. 20953,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 4 Οκτωβρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 27760 & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα