ΗΜΕΑ ΗΜΕ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΩΑ ΕΝΑΞΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΜΕΑ ΗΜΕ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΩΑ ΕΝΑΞΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ Σαχ. Δ/νςθ: Α. Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ: Μαροφςι Ιςτοςελίδα: Δελτίο Τφπου 1/6/2011 Από το Τπουργείο Παιδείασ, Διά Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων υπενκυμίηεται ότι οι εξετάςεισ των ειδικϊν μακθμάτων για τουσ αποφοίτουσ Λυκείου (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ ΟΜΑΔΑ Α και Β ) οι οποίοι ζχουν δθλϊςει εξζταςθ ςε ζνα ι περιςςότερα ειδικά μακιματα, προκειμζνου να αποκτιςουν δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθν επιλογι για ειςαγωγι το τρζχον ζτοσ ςε ςχολι ι τμιμα για το οποίο απαιτείται εξζταςθ ςε ζνα ι περιςςότερα ειδικά μακιματα, κα διενεργθκοφν από 11 Ιουνίου μζχρι και 20 Ιουνίου, ςτα παρακάτω εξεταςτικά κζντρα και με βάςθ το αναλυτικό πρόγραμμα εξετάςεων, που ζχει ανακοινωκεί. Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Οι εξετάςεισ κατά ειδικό μάκθμα κα διενεργθκοφν ωσ εξισ: ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΗΜΕΑ ΗΜΕ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΩΑ ΕΝΑΞΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΒΒΑΣΟ 11/6/2011 ΑΓΓΛΙΚΑ μ.μ ΣΡΙΣΗ 14/6/2011 ΕΛΕΤΘΕΡΟ ΧΕΔΙΟ π.μ ΣΕΣΑΡΣΗ 15/6/2011 ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΧΕΔΙΟ π.μ ΠΕΜΠΣΗ 16/6/2011 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙΠΑΝΙΚΑ π.μ 17:00 μ.μ. ΠΑΡΑΚΕΤΗ 17/6/2011 ΓΑΛΛΙΚΑ π.μ ΑΒΒΑΣΟ 18/6/2011 ΑΡΜΟΝΙΑ ΙΣΑΛΙΚΑ π.μ 17:00 μ.μ. ΔΕΤΣΕΡΑ 20/6/2011 ΕΛΕΓΧΟ ΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΟΤΣΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΣΗΣΩΝ π.μ. Ωσ ϊρα ζναρξθσ εξζταςθσ ορίηεται θ 08:30 π.μ. για όλα τα μακιματα εκτόσ των Αγγλικϊν, των Ιςπανικϊν και των Ιταλικϊν για τα οποία ορίηεται θ 17:00 μ.μ. Β. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ Οι εξετάςεισ ςτο ειδικό μάκθμα των ΑΓΓΛΙΚΩΝ κα διενεργθκοφν ςτα εξεταςτικά κζντρα που ζχουν οριςτεί από τθν οικεία Διεφκυνςθ ι Γραφείο Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. 1

2 Γ. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΡΛΗΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ) 1. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Στθν ΑΘΗΝΑ κα εξεταςτοφν οι υποψιφιοι που κατζκεςαν Αίτθςθ-Διλωςθ ςε Λφκεια των γεωγραφικϊν περιφερειϊν Ρελοποννιςου, Στερεάσ Ελλάδασ, Ηπείρου, Κριτθσ, Νιςων Ιονίου και Αιγαίου Ρελάγουσ, Κυκλάδων και Δωδεκανιςου. Αναλυτικά, τα εξεταςτικά αυτά κζντρα κατά ειδικό μάκθμα για τουσ υποψθφίουσ αυτοφσ είναι: α) Για τα ειδικά μακιματα «ΕΛΕΥΘΕΟ ΣΧΕΔΙΟ» και «ΓΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ» Η κατανομι των υποψθφίων ςτα εξεταςτικά κζντρα κα γίνει ωσ εξισ: A. Για τουσ υποψιφιουσ που κατζκεςαν Αίτθςθ-Διλωςθ ςε Λφκεια τθσ περιφζρειασ τθσ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. το Ε.Κ. του 26ου Γενικοφ Λυκείου Ακινασ (οδόσ Μαραςλι 10 - Ακινα) όςοι το επϊνυμό τουσ αρχίηει από Α μζχρι και Γ. 2. το Ε.Κ. του 1ου Γενικοφ Λυκείου Αργυροφπολθσ (οδόσ Πολεμιςτϊν 15-Αργυροφπολθ) όςοι το επϊνυμό τουσ αρχίηει από Δ μζχρι και Κ. 3. το Ε.Κ. του Γενικοφ Ρειραματικοφ Λυκείου Βαρβακείου Σχολισ (οδόσ Μουςϊν και Παπαδιαμάντθ - Ψυχικό) όςοι το επϊνυμό τουσ αρχίηει από Λ μζχρι και M. 4. το Ε.Κ. του 1ου Γενικοφ Λυκείου Αμαρουςίου (οδόσ Κθφιςίασ 213-Μαροφςι) όςοι το επϊνυμό τουσ αρχίηει από N μζχρι και Π. 5. το Ε.Κ. του 1ου Γενικοφ Λυκείου Αλίμου (οδόσ Τψθλάντου και Θθςείου - Άλιμοσ) όςοι το επϊνυμό τουσ αρχίηει από μζχρι και Ω. Β. Για τουσ υποψιφιουσ που κατζκεςαν Αίτθςθ-Διλωςθ ςε Λφκεια τθσ Ρελοποννιςου, Στερεάσ Ελλάδασ (εκτόσ Αττικισ), Ηπείρου, Κριτθσ, Νιςων Ιονίου και Αιγαίου Ρελάγουσ, Κυκλάδων και Δωδεκανιςου 1. το Ε.Κ. του 7ου Γενικοφ Λυκείου Ακινασ (οδόσ Πρατίνου 19 Παγκράτι) όςοι το επϊνυμό τουσ αρχίηει από Α μζχρι και Ι. 2. το Ε.Κ. του 4ου Γενικοφ Λυκείου Καλλικζασ (οδόσ Ελ. Βενιηζλου 175- Καλλικζα) όςοι το επϊνυμό τουσ αρχίηει από Κ μζχρι και Ο. 3. το Ε.Κ. του Ρειραματικοφ Γενικοφ Λυκείου Ιωνιδείου (οδόσ ωτιροσ Διόσ 17-Πειραιάσ) όςοι το επϊνυμό τουσ αρχίηει από Ρ μζχρι και Ω. 2

3 β) Για το ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ «ΓΕΜΑΝΙΚΑ» 1. το Ε.Κ. του 15ου Γενικοφ Λυκείου Ακινασ (οδόσ Ρθνείασ 2-Κυψζλθ) όςοι το επϊνυμό τουσ αρχίηει από Α μζxρι και Ε. 2. το Ε.Κ. του 57ου Γενικοφ Λυκείου Ακινασ (οδόσ Αςτραπόγιαννου 3 και Βολονάκθ Ακινα - Κατεχάκθ) όςοι το επϊνυμό τουσ αρχίηει από Ζ μζχρι και Κ. 3. το Ε.Κ. του 5ου Γενικοφ Λυκείου Ηλιοφπολθσ (οδόσ Λ. Βουλιαγμζνθσ Ηλιοφπολθ) όςοι το επϊνυμό τουσ αρχίηει από Λ μζχρι και Ρ. 4. το Ε.Κ. του 1ου Γενικοφ Λυκείου Νζασ Σμφρνθσ (οδόσ Αγίου Ανδρζου 2 & Κοραι-Νζα μφρνθ) όςοι το επϊνυμό τουσ αρχίηει από μζxρι και Ω. γ) Για το ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ «ΓΑΛΛΙΚΑ» 1. το Ε.Κ. του 59ου Γενικοφ Λυκείου Ακινασ (εκοφνδου 10-Άνω Πατιςια, Ακινα) όςοι το επϊνυμό τουσ αρχίηει από Α μζxρι και Γ. 2. το Ε.Κ. του 1ου Γενικοφ Λυκείου Βφρωνα (Φορμίωνοσ και Γ. Γεννθματά 34-Βφρωνασ) όςοι το επϊνυμό τουσ αρχίηει από Δ μζχρι και Κα. 3. το Ε.Κ. του 1ου Γενικοφ Λυκείου Χαϊδαρίου (οδόσ Ανεξαρτθςίασ 17-Χαϊδάρι) όςοι το επϊνυμό τουσ αρχίηει από Κε μζxρι και Μο. 4. το Ε.Κ. του 3ου Γενικοφ Λυκείου Αιγάλεω (οδόσ Αγ. Βαςιλείου & Λακωνίασ 52 Αιγάλεω) όςοι το επϊνυμό τουσ αρχίηει από Μπ μζχρι και Ρ. 5. το Ε.Κ. του 2ου Γενικοφ Λυκείου Καιςαριανισ (οδόσ Ηρϊσ Κωνςταντοποφλου 13β Καιςαριανι) όςοι το επϊνυμό τουσ αρχίηει από μζχρι και Τ. 6. το Ε.Κ. του 34ου Γενικοφ Λυκείου Ακινασ (οδόσ Σρϊων 2 Θθςείο, Ακινα) όςοι το επϊνυμό τουσ αρχίηει από Φ μζxρι και Ω. δ) Για το ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΑΜΟΝΙΑ» 1. το Ε.Κ. του 3ου Γενικοφ Λυκείου Ρεριςτερίου (οδόσ Κφπρου & Ψαρϊν 18- Περιςτζρι) όςοι το επϊνυμό τουσ αρχίηει από Α μζχρι και Μα. 2. το Ε.Κ. του Ρειραματικοφ Γενικοφ Λυκείου Αγίων Αναργφρων (οδόσ Κωνςταντινουπόλεωσ 277 Άγιοι Ανάργυροι) όςοι το επϊνυμό τουσ αρχίηει από Με μζχρι και Ω. 3

4 ε) Για το ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ» 1. το Ε.Κ. του 5ου Γενικοφ Λυκείου Ν. Ιωνίασ (οδόσ Εμμ. Παππά 6 & Φιλελλινων - Ν. Ιωνία) όςοι το επϊνυμό τουσ αρχίηει από Α μζχρι και Μακ. 2. το Ε.Κ. του 6ου Γενικοφ Λυκείου Αιγάλεω (οδόσ Μίνωοσ & Προόδου 1 Αιγάλεω) όςοι το επϊνυμό τουσ αρχίηει από Μαλ μζxρι και Ω. ςτ) Για το ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ «ΙΤΑΛΙΚΑ» Πλοι οι υποψιφιοι κα εξεταςτοφν ςτθν ΑΘΗΝΑ ςτο Ε.Κ. του 3ου Γενικοφ Λυκείου Νζασ Σμφρνθσ (οδόσ Νικομθδείασ 7-9, Νζα μφρνθ). η) Για το ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ «ΙΣΡΑΝΙΚΑ» Πλοι οι υποψιφιοι κα εξεταςτοφν ςτθν ΑΘΗΝΑ ςτο Ε.Κ. του 2ου Γενικοφ Λυκείου Ρειραιά (οδόσ Πυκαγόρα 7 και Σηαβζλλα, Καςτζλλα- Πειραιάσ). 2. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Στθ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ κα εξεταςτοφν οι υποψιφιοι που κατζκεςαν Αίτθςθ - Διλωςθ ςε Λφκεια των γεωγραφικϊν περιφερειϊν Θεςςαλίασ, Μακεδονίασ και Θράκθσ. Αναλυτικά τα εξεταςτικά αυτά κζντρα κατά ειδικό μάκθμα για τουσ υποψθφίουσ αυτοφσ είναι: α) Για τα ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ «ΕΛΕΥΘΕΟ ΣΧΕΔΙΟ» ΚΑΙ «ΓΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ» 1. το Ε.Κ. του 3ου Γενικοφ Λυκείου Ευόςμου (οδόσ Παπάγου και Θεοδϊρασ 45 -Εφοςμοσ) όςοι το επϊνυμό τουσ αρχίηει από Α μζxρι και Κ. 2. το Ε.Κ. του 14ου Γενικοφ Λυκείου Θεςςαλονίκθσ (οδόσ Γ. Παπανδρζου & Θ. οφοφλθ 13, Θεςςαλονίκθ) όςοι το επϊνυμό τουσ αρχίηει από Λ μζχρι και Ρ. 3. το Ε.Κ. του 30ου Γενικοφ Λυκείου Θεςςαλονίκθσ (οδόσ. Γενναδίου 53-Θεςςαλονίκθ) όςοι το επϊνυμό τουσ αρχίηει από μζxρι και Ω. β) Για το ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ «ΓΕΜΑΝΙΚΑ» 1. το Ε.Κ. του 2ου Γενικοφ Λυκείου Συκεϊν (πάρτακου 24-υκιζσ) όςοι το επϊνυμό τουσ αρχίηει από Α μζxρι και Ι. 4

5 2. το Ε.Κ. του 20ου Γενικοφ Λυκείου Θεςςαλονίκθσ (οδόσ Κλεάνκουσ 30 Θεςςαλονίκθ) όςοι το επϊνυμό τουσ αρχίηει από Κ μζχρι και Ο. 3. το Ε.Κ. του Ρειραματικοφ Γενικοφ Λυκείου Ρανεπιςτθμίου Μακεδονίασ (τρατόπεδο τρεμπενιϊτθ-νεάπολθ, Θεςςαλονίκθ) όςοι το επϊνυμό τουσ αρχίηει από Ρ μζχρι και Ω. γ) Για το ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ «ΓΑΛΛΙΚΑ» 1. το Ε.Κ. του 3ου Γενικοφ Λυκείου Θεςςαλονίκθσ (οδόσ Απ. Παφλου 28-Θεςςαλονίκθ) όςοι το επϊνυμό τουσ αρχίηει από Α μζxρι και Μ. 2. το Ε.Κ. του 4ου Γενικοφ Λυκείου Σταυροφπολθσ (οδόσ Ικάκθσ- όρια Ευόςμου ταυροφπολθ) όςοι το επϊνυμό τουσ αρχίηει από Ν μζχρι και Ω. δ) Για το ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΑΜΟΝΙΑ» 1. το Ε.Κ. του 2ου Γενικοφ Λυκείου Θεςςαλονίκθσ (οδόσ Ικτίνου 5-Θεςςαλονίκθ) όςοι το επϊνυμό τουσ αρχίηει από Α μζχρι και Μ. 2. το Ε.Κ. του 1ου ΕΡΑΛ Ρολίχνθσ (οδόσ Ν. Καρατάςιου 56-Πολίχνθ) όςοι το επϊνυμό τουσ αρχίηει από Ν μζχρι και Ω. ε) Για το ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ» Πλοι οι υποψιφιοι κα εξεταςτοφν ςτθ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ςτο Ε.Κ. του 2ου Γενικοφ Λυκείου Νεάπολθσ (τρ. τρεμπενιϊτθ - Νεάπολθ). ςτ) Για το ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ «ΙΤΑΛΙΚΑ» Πλοι οι υποψιφιοι κα εξεταςτοφν ςτθ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ςτο Ε.Κ. του 1ου ΕΡΑΛ Συκεϊν (οδόσ Ηρϊων Πολυτεχνείου & Γ. Ρίτςου 2-υκιζσ). η) Για το ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ «ΙΣΡΑΝΙΚΑ» Πλοι οι υποψιφιοι κα εξεταςτοφν ςτθ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ςτο Ε.Κ. του Ρειραματικοφ Γενικοφ Λυκείου Αριςτοτελείου Ρανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ (οδόσ Αγίασ οφίασ 51 Θεςςαλονίκθ). 5

6 Δ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΡΟΨΗΦΙΟΥΣ 1. Οι υποψιφιοι πρζπει να προςζρχονται ςτισ αίκουςεσ εξζταςθσ μζχρι τισ 08:00 π.μ. για όλα τα μακιματα εκτόσ των Αγγλικϊν, των Ιςπανικϊν και των Ιταλικϊν για τα οποία πρζπει να προςζλκουν μζχρι τισ μ.μ. 2. Ο χρόνοσ διάρκειασ τθσ εξζταςθσ των Ξζνων Γλωςςϊν και τθσ Αρμονίασ είναι τρεισ (3) ϊρεσ και του Ελεφκερου και Γραμμικοφ χεδίου ζξι (6) ϊρεσ. Ειδικά για το μάκθμα «Ζλεγχοσ Μουςικϊν Ακουςτικϊν Ικανοτιτων», διευκρινίηεται ότι θ διάρκεια εξζταςθσ είναι περίπου είκοςι (20) λεπτά. 3. Οι υποψιφιοι πρζπει να ζχουν μαηί τουσ το δελτίο εξεταηομζνου. 4. Κατά τθν εξζταςθ ςτο Γραμμικό Σxζδιο δίνεται ςτουσ υποψιφιουσ xαρτί ςxεδίαςθσ, που οι εξωτερικζσ του διαςτάςεισ είναι 0,50 Χ 0,70 μ. και οι εςωτερικζσ διαςτάςεισ, ςτισ οποίεσ γίνεται θ ςxεδίαςθ, 0,50 Χ 0,58 μ.. Για τον λόγο αυτό, ο υποψιφιοσ πρζπει να ζxει μαηί του ςτισ εξετάςεισ πινακίδα ςxεδίαςθσ διαςτάςεων αναλόγων με το xαρτί ςxεδίαςθσ και τα απαραίτθτα για τθ ςxεδίαςθ όργανα και υλικά, δθλαδι xαρτί πρόxειρο ςxεδίαςθσ, όργανα για ςxεδίαςθ με ςινικι μελάνθ για διαφορετικά πάxθ γραμμϊν, ταυ ι παραλλθλογράφο, τρίγωνα ςxεδίαςθσ, κοινό υποδεκάμετρο και τα λοιπά αναγκαία μζςα ςxεδίαςθσ (διαβιτθ, καμπυλόγραμμο, μολφβι, γομολάςτιxα, ξφςτρα κ.λ.π.). Απαγορεφεται, όμωσ, να xρθςιμοποιεί ςυςτιματα ςxεδίαςθσ, δθλαδι ειδικά εκτυπωτικά μθxανιματα γραφισ και ςxεδίαςθσ γραμμάτων, ηελατίνεσ ι μεταλλικά ςτοιxεία τυποποιθμζνων γραμμάτων, αυτοκόλλθτα (ράςτερ, λετραςζτ κ.λ.π.) γραμμάτων ι γραμμοςκιάςεων, μθxανικοφσ ςxεδιαςτικοφσ βραxίονεσ για τθ ςxεδίαςθ γραμμϊν ςε διάφορεσ κλίςεισ, αρκρωτά τρίγωνα μεταβαλλόμενων γωνιϊν, αρκρωτοφσ παράλλθλουσ κανόνεσ, κλιμακόμετρα (υποδεκάμετρα ςε διάφορεσ κλίμακεσ, ζνα: είκοςι, ζνα : πενιντα κ.λ.π.), υπολογιςτικζσ μθxανζσ (κομπιοφτερσ). 5. Κατά τθν εξζταςθ ςτο Ελεφκερο Σxζδιο, δίνεται ςτουσ υποψιφιουσ xαρτί ςxεδίαςθσ που οι εξωτερικζσ του διαςτάςεισ είναι 0,50 Χ 0,70 μ. και οι εςωτερικζσ διαςτάςεισ, ςτισ οποίεσ γίνεται θ ςxεδίαςθ, 0,50 Χ 0,50 μ. Για το λόγο αυτό, ο υποψιφιοσ πρζπει να ζxει μαηί του ςτισ εξετάςεισ πινακίδα ςxεδίαςθσ διαςτάςεων αναλόγων με το xαρτί ςxεδίαςθσ. Η εξζταςθ γίνεται με μολφβια. Ο υποψιφιοσ πρζπει να ζxει μαηί του, εκτόσ από τθν πινακίδα, μολφβια μαλακά και ςκλθρά, γομολάςτιxα, ξφςτρα. Επίςθσ επιτρζπεται θ xρθςιμοποίθςθ βελόνασ μετριματοσ και νιματοσ ςτάκμθσ, ενϊ δεν επιτρζπεται θ xρθςιμοποίθςθ ςπρζχ. 6