ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΩΝ ΤΔΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ. Δρ. Αγγελική Καλλία Δικηγόρος Παρ Αρείω Πάγω Εμπειρογνώμων Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού Δικαίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΩΝ ΤΔΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ. Δρ. Αγγελική Καλλία Δικηγόρος Παρ Αρείω Πάγω Εμπειρογνώμων Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού Δικαίου"

Transcript

1 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΩΝ ΤΔΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Δρ. Αγγελική Καλλία Δικηγόρος Παρ Αρείω Πάγω Εμπειρογνώμων Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού Δικαίου

2 1. Εισαγωγή Ευρωπαϊκό Νομικό Πλαίσιο 7 ο Πρόγραμμα Δράσης της Ε. Επιτροπής Εμφάνιση στην Ε. Κοινότητα10ετία 1970 Εμφάνιση στην Ελλάδα 10ετία 1980 Μεγάλος Αριθμός Διατάξεων Μη κωδικοποιημένων υχνά Σροποποιούμενων με διάσπαρτες αρμοδιότητες εφαρμογής Σροποποιήσεις με τον ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ

3 2. Ευρωπαϊκό Νομικό Πλαίσιο

4 ύνολο Βασικών Διατάξεων

5 Ευρωπαϊκό Νομικό Πλαίσιο -ποιότητα πόσιμου νερού (Οδηγία 98/83, αντικατέστησε την 80/778) -μέθοδοι δειγματοληψίας και ελέγχου νερού που προορίζεται για πόσιμο (Οδηγίες 79/869, 81/885, 91/692) -ρύπανση από απορρυπαντικά (Οδηγία 648/2004, κατήργησε την 73/404) -ποιότητα των επιφανειακών νερών από τα οποία αντλείται πόσιμο νερό (Οδηγίες75/440, 91/692)

6 Ευρωπαϊκό Νομικό Πλαίσιο - έκχυση επικίνδυνων ουσιών στο υδάτινο περιβάλλον (Οδηγίες 76/464, 83/513, 84/156, 84/491, 86/176, 86/280, 2006/11, 2008/105) - απαιτούμενη ποιότητα των νερών για τα οστρακοειδή (Οδηγίες 79/923, 2006/113) - απαιτούμενη ποιότητα των νερών για τη διατήρηση της ζωής των ψαριών (Οδηγίες 78/659, 91/692, 2006/44)

7 Ευρωπαϊκό Νομικό Πλαίσιο - προστασία υπόγειων νερών (Οδηγίες 80/68, 2006/118) - προστασία νερών από την νιτρική ρύπανση που προκαλείται από χρήση λιπασμάτων στη γεωργία (Οδηγία 91/676)

8 Ευρωπαϊκό Νομικό Πλαίσιο - υποχρέωση επεξεργασίας αστικών και βιομηχανικών λυμάτων, (Οδηγίες 91/271, 98/15) - αντιμετώπιση των έμμονων οργανικών ρύπων, (Οδηγία 79/117, Κανονισμός 850/2004, Απόφαση 2006/507) - διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης (Οδηγίες 76/160, 2006/7)

9 Ευρωπαϊκό Νομικό Πλαίσιο - Οδηγία πλαίσιο για τη Θαλάσσια στρατηγική (Οδηγία 2008/56) - Ολοκληρωμένη πρόληψη και αντιμετώπιση της ρύπανσης των νερών (Οδηγίες 96/61, 2008/1)

10 Ευρωπαϊκό Νομικό Πλαίσιο - Οδηγία πλαίσιο για τα νερά (2000/60) - αντιμετώπιση κινδύνων πλημμυρών (Οδηγία 2007/60) - προστασία του εδάφους (Πρόταση Οδηγίας )

11 Οδηγία Πλαίσιο για το Νερό 2000/60 - Μακροπρόθεσμη προστασία: όλων των υδάτων (επιφανειακών, μεταβατικών, υπόγειων και παράκτιων) - και των οικοσυστημάτων

12 Οδηγία Πλαίσιο για το Νερό 2000/60 Διαχείριση των υδατικών πόρων σε επίπεδο ΛΑΠ Λεκάνης Απορροής Ποταμού ή Ποταμών: Νοείται αποτελούμενη από μία ή περισσότερες γειτονικές Λεκάνες Απορροής μαζί με τα συναφή Τπόγεια και Παράκτια ύδατα

13 Οδηγία Πλαίσιο για το Νερό 2000/60 H διαχείριση των υδατικών πόρων βάσει προγραμμάτων σχεδίων διαχείρισης Τδατικού Διαμερίσματος, τα οποία θα καταρτίσει κάθε κ.μ. μέχρι το 2009 τα διαχειριστικά σχέδια περιλαμβάνουν: - γενική περιγραφή των χαρακτηριστικών της περιοχής, - επιπτώσεις των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στην ποσότητα και την ποιότητα των υδατικών πόρων, - χρήσεις του ύδατος κλπ.

14 Οδηγία Πλαίσιο για το Νερό 2000/60 Σα κ.μ. οφείλουν να εκπονήσουν ορθολογικές αναλύσεις κόστους (συμπεριλαμβανομένου και του περιβαλλοντικού κόστους) και να εξασφαλίσουν, μέσω οικονομικών εργαλείων (π.χ. κατάλληλη τιμολόγηση των υπηρεσιών) ορθολογική διαχείριση και ανάκτηση του συνεπαγόμενου κόστους, μέχρι το 2010

15 3. Ελληνικό Νομικό Πλαίσιο Ν.1650 /1986 Νόμος πλαίσιο για το περιβάλλον περιλαμβάνει διατάξεις για το νερό

16 Ελληνικό Νομικό Πλαίσιο Σο 1987 εκδίδεται από το Τπουργείο Ανά Ν.1739/1987 για την διαχείριση των υδατικών πόρων Φωρίζει τη χώρα σε 14 υδατικά διαμερίσματα, των οποίων περιγράφονται στο Π.Δ.60/1998

17 Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2000/60 Ν.3199/2003 για την προστασία και διαχείριση των υδάτων

18 Ν.3199/2003 για την προστασία και διαχείριση των υδάτων υστάθηκε η Εθνική Επιτροπή Τδάτων από τους συναρμόδιους Τπουργούς Απόφαση 706/2012, ΥΕΚ 1383/Β/ ορίζονται 45 ΛΑΠ της χώρας και οι Περιφέρειες που είναι αρμόδιες για τη διαχείρισή τους

19 Ν.3199/2003 για την προστασία και διαχείριση των υδάτων υστάθηκε Ειδική Γραμματεία Τδάτων (ΕΓΤ) ΤΠΕΚΑ ΠΔ 24/2010 ΥΕΚ 56/Α/ Εθνικός φορέας διαχείρισης προϊσταται Ειδικός Γραμματέας

20 Ειδική Γραμματεία Τδάτων Ελέγχει ποιότητα και ποσότητα των υδατικών αποθεμάτων καταρτίζει υδατικά ισοζύγια και τον στρατηγικό σχεδιασμό αναπτυξιακών έργων των υδατικών πόρων ανά ΛΑΠ Καταρτίζει Εθνικό Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών επεξεργασία κανόνων τιμολόγησης και κοστολόγησης των υδάτων κατάρτιση και εφαρμογή των χεδίων Διαχείρισης (2009) και των Προγραμμάτων Μέτρων

21 Περιφερειακές Διευθύνσεις Τδάτων ΤΠΑΠ 47630/2005 Εγκύκλιος / Κεντρική και Αποκεντρωμένη Διοίκηση: - Φαράσσει τη στρατηγική προστασίας και διαχείρισης των υδάτων - Ελέγχει και Επικουρεί την Περιφέρεια - Ελέγχεται από την ΕΓΤ Οι Περιφέρειες Τλοποιούν τον στρατηγικό σχεδιασμό

22 Οι Περιφέρειες: (Ν.3852/2010 Αρθ.186 ΙΙ Γα ν ΙΙ) Επιβάλλουν μέτρα και κυρώσεις για τα υπόγεια ύδατα Ελέγχουν την διαχείριση των επιφανειακών υδάτων Ελέγχουν τις σημειακές και διάχυτες πηγές ρύπανσης των υδάτων

23 Ο Περιφερειάρχης: (Ν.3852/2010 Αρθ.186 ΙΙ Γα ν ΙΙΙ) εκδίδει αποφάσεις επιβολής περιορισμών και μέτρων για χρήση και αξιοποίηση των υδάτων υμβατές με αποφάσεις του Γεν.Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης: Γνωμοδότηση Δ/ντή Τδάτων Αποκ. Διοίκησης

24 Άδειες χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έργων αξιοποίησής τους ΤΠΑΠ 43504/2005

25 Π. Δ. 51/ ολοκληρωμένη προστασία και ορθολογική διαχείριση υδατικών πόρων Παραρτήματα I.Ενδεικτικός Κατάλογος των κυριότερων Ρύπων II.Περί Φαρακτηρισμού των Επιφανειακών και Τπόγειων Τδάτων III.Κατάσταση των Τδάτων IV.Οικονομική Ανάλυση V.Προστατευόμενες Περιοχές VI.Οριακές Σιμές Εκπομπών και Ποιοτικά Περιβαλλοντικά Πρότυπα VII.χέδια Διαχείρισης ΛΑΠ VIII.Πίνακες Μέτρων που Πρέπει να Περιλαμβάνονται στα Προγράμματα Μέτρων IX.Κατάλογος Ουσιών Προτεραιότητας στον Σομέα Πολιτικής Τδάτων (Απόφαση 2001/2455) ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΘΗΚΕ

26 Λειηοσργία ηων Περιθερειακών Σσμβοσλίων Υδάηων - Δημοζιοποίηζη ηοσ Στεδίοσ Διατείριζης ΤΠΑΠ /2010, ΥΕΚ 394/Β/

27 Μέτρα, όροι και διαδικασίες για επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων Εξοικονόμηση υδατικών πόρων Λογω: ξηρασίας και λειψυδρίας Τφαλμύρινσης υπόγειων υδροφορέων ΚΤΑ /2011, ΥΕΚ 354/Β/ Εγκύκλιος ,

28 Εθνικό δίκτυο παρακολούθησης ποιότητας και ποσότητας υδάτων Καθορισμός θέσεων μετρήσεων, Και φορέων που υποχρεούνται στη λειτουργία τους ΚΤΑ ΥΕΚ 2017/Β/

29 Εθνικό δίκτυο παρακολούθησης ποιότητας και ποσότητας υδάτων Η ΕΓΤ υντονίζει επιβλέπει τους Υορεις: 1. Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών 2. Γενικό Φημείο του Κράτους 3. Ινστιντούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών 4. Ελληνικό Κεντρο Βιοτόπων Τγροτόπων 5. Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λαρισας 6. Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κρήτης 7. Ινστιντούτο Εγγείων Βελτιώσεων

30 Φημική ανάλυση και παρακολούθηση κατάστασης υδάτων Σεχνικές προδιαγραφές και ελάχιστα κριτήρια επιδόσεων των αναλυτικών μεθόδων Οδηγία 2009/90 ΚΤΑ 38317/1621/Ε103/2011 ΥΕΚ 1977/Β/

31 Φορήγηση άδειας χρήσης νερού ε όσους έχουν δικαίωμα χρήσης, σύμφωνα με προϊσχύουσες διατάξεις, ΚΤΑ /2011, ΥΕΚ1440/Β/ Εγκύκλιοι: , ,

32 προστασία των υπόγειων υδάτων Οδηγία 2006/118 ΚΤΑ 39626/2208/Ε130/

33 Πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος για τις συγκεντρώσεις ρύπων και ουσιών προτεραιότητας στα επιφανειακά νερά ΚΤΑ 39626/2208/Ε130/ Οδηγία 2008/105

34 Επιχειρησιακά χέδια για ΛΑΠ Τδατικά Διαμερίσματα Θεσσαλίας, Ηπείρου, Δ. τερεάς Ελλάδας: έναρξη διαβούλευσης: Αν. Μακεδονίας Θράκης έναρξη διαβούλευσης: Δ. Β. και Αν. Πελοποννήσου έναρξη διαβούλευσης: Θα ολοκληρωθεί Καλοκαίρι 2012

35 Προγράμματα μέτρων Δημοσιοποιήθηκαν Ολοκληρώνουν τα προσχέδια διαχείρισης Αφορούν τα ανωτέρω 10 Τδατικά Διαμερίσματα Δικαστικές εμπλοκές για: Δ., Κ. Μακεδονία, Κρήτη, Νήσοι Αιγαίου

36 ΠΛΗΜΜΤΡΕ Οδηγία 2007/60 KYA 31822/1542/E103/

37 ΠΛΗΜΜΤΡΕ υποχρεώσεις Σα κράτη μέλη οφείλουν: 1. προκαταρκτική αξιολόγηση των κινδύνων πλημμύρας εντοπίζοντας περιοχές με σημαντικό κίνδυνο πλημμύρας, έως το 2011

38 ΠΛΗΜΜΤΡΕ υποχρεώσεις 2. ύνταξη χαρτών επικινδυνότητας πλημμύρας εντοπίζοντας τις περιοχές που θα μπορούσαν να πλημμυρίσουν και χαρτών κινδύνων πλημμύρας εκτιμώντας τις συνέπειες, έως το 2013

39 ΠΛΗΜΜΤΡΕ υποχρεώσεις 3. Εκπόνηση χεδίων Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας όπου να περιλαμβάνουν μέτρα μείωσης των επιπτώσεών τους έως το 2015.

40 Φρηματοδοτικά μέσα Κανονισμός 2012/2002 Σαμείο Αλληλεγγύης Ε. Ένωσης, EE L 311, σε περιπτώσεις εκτάκτων καταστάσεων μείζονος καταστροφής: άμεση ζημία > 3 δις ή >0,6% Ακ.Εθν.Εισοδήματος Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Σαμείο υνοχής Πρόγραμμα INTERREG Εδαφικής υνεργασίας

41 ας ευχαριστώ

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Ειδική Γραμματεία Υδάτων Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α. Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 2012/ΤΕΥΧΟΣ 2. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΛΛΙΑ - ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΝ, Δικηγόρος, Εμπειρογνώμων Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού Δικαίου στην Ευρ. Επιτροπή, ankallia@auth.

ΕΤΟΣ 2012/ΤΕΥΧΟΣ 2. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΛΛΙΑ - ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΝ, Δικηγόρος, Εμπειρογνώμων Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού Δικαίου στην Ευρ. Επιτροπή, ankallia@auth. ΕΤΟΣ 2012/ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΛΛΙΑ - ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΝ, Δικηγόρος, Εμπειρογνώμων Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού Δικαίου στην Ευρ. Επιτροπή, ankallia@auth.gr ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου (GR14)

Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου (GR14) Αναθεωρήσεις: 30/05/14 Διαμόρφωση του Προσχεδίου Διαχείρισης 07/10/14 Νέα έκδοση Προσχεδίου Διαχείρισης, με προσθήκες/διορθώσεις 18/02/15 Νέα έκδοση Προσχεδίου Διαχείρισης, με προσθήκες/διορθώσεις 10/03/15

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010»

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Πληρ.: Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Το Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289 Α ) «Περί προστασίας των Δασών και των Δασικών εν γένει εκτάσεων

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Το Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289 Α ) «Περί προστασίας των Δασών και των Δασικών εν γένει εκτάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΔΙΠΑ) Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ. : 11473 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλείου Αγγελική. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Βασιλείου Αγγελική. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ-ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) "ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ" ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ «Σχεδιασμός Πρότυπης Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» Εισηγητής: Σωκράτης Φάμελλος Χημικός Μηχανικός MSc Διευθυντής Τοπικής Ανάπτυξης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ Οι υδατικοί πόροι αποτελούν βασική παράμετρο της αναπτυξιακής διαδικασίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Το Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160/Α/18.10.1986), όπως έχει

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Το Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160/Α/18.10.1986), όπως έχει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΔΙΠΑ) Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ. : 11473 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης

των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ σελ. i ZXEAIO AIAXEIPIZHZ YAATIKOY AIAMEPIZMATOZ GPAKHI(GR12) Zx 6io TOU Y6auKOu AEKCXVWV Ajiopporj*; KoivoTipa$;ia

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 54 ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 51 Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμέ νη προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 1 ΓΕΝΙΚΑ 16 2 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 18 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 38 4 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 43 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 59

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 1 ΓΕΝΙΚΑ 16 2 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 18 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 38 4 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 43 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 59 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 1 ΓΕΝΙΚΑ 16 2 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 18 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 38 4 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 43 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 59 Α 2.1 ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας

των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας IXEAIO AIAXEIPIIHZ YAATIKOY AIAMEPIIMATOZ ANATOAIKHI MAKEAONIAZ (GRll) IX

Διαβάστε περισσότερα

των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας

των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας (GR08) Κοινοπραξία: Γ. ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης. Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος

Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης. Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων βασίζεται στην αντίληψη ότι το νερό είναι ταυτόχρονα: Αναπόσπαστο τμήμα του οικοσυστήματος Φυσικός πόρος

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων»

«Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΠΕ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Εκλαϊκευμένη Έκθεση. Layman s Report

Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Εκλαϊκευμένη Έκθεση. Layman s Report Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Εκλαϊκευμένη Έκθεση Layman s Report Στρατηγικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων της Λεκάνης Απορροής Ανθεμούντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.1: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΡΑΣΗ 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΡΟΥ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.1: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΡΑΣΗ 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ AGENDA 21 ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΙΣ ΕΜΠΕΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ. Δήμος Δέλτα Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΦΟΡΕΙΣ ΕΜΠΕΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ. Δήμος Δέλτα Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΦΟΡΕΙΣ ΕΜΠΕΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δήμος Δέλτα Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 2012 Φορείς εμπλεκόμενοι στη διαχείριση του Θερμαϊκού κόλπου 1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙE - ΣΥΝΟΔΟΣ Α ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΘΗΝΑ 2013 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Πρόλογος 4 Α. Εισαγωγή Αντικείμενο Εργασιών Υποεπιτροπής 7 Β. Θεματολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κράτος μέλος: Ελλάδα. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κράτος μέλος: Ελλάδα. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX [ ](2012) XXX σχέδιο ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κράτος μέλος: Ελλάδα που συνοδεύει το έγγραφο ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3 Α, 10440, Αθήνα Tel./Fax: 210 8228795 E mail: info@medsos.gr Website: www.medsos.gr

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3 Α, 10440, Αθήνα Tel./Fax: 210 8228795 E mail: info@medsos.gr Website: www.medsos.gr Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3 Α, 10440, Αθήνα Tel./Fax: 210 8228795 E mail: info@medsos.gr Website: www.medsos.gr Συνέντευξη του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων του ΥΠΕΚΑ, καθηγητή Α. Ανδρεαδάκη 1. Τον περασμένο

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων Καθηγητής : Δρ. Μουστρής Κων/νος

Επιβλέπων Καθηγητής : Δρ. Μουστρής Κων/νος Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : "Διερεύνηση των εφαρμογών για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης του νερού στον οικιακό, βιοτεχνικό και βιομηχανικό

Διαβάστε περισσότερα

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα.

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ Η Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά ή αλλιώς Οδηγία 2000/60/ΕΚ, οποία τέθηκε σε ισχύ στις 22 Δεκεμβρίου 2000, προτείνει νέους, αποτελεσματικότερους τρόπους προστασίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΟΧ 2009-2014

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΟΧ 2009-2014 HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF ENVIRONMENT, ENERGY AND CLIMATE CHANGE SPECIAL SERVICE FOR THE CO-ORDINATION OF ENVIRONMENTAL ACTIVITIES ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΟΧ 2009-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιεχόμενα 1.Αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο των υδάτων 2.Εθνικές πολιτικές : Εθνικό πρόγραμμα, Σχέδια Διαχείρισης λεκανών απορροής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΜΝΟ ΕΞΑΜΕΝΗ ΛΙΒΑ ΑΣ Εκπόνηση εργασίας: Ευαγγελάτος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤIΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γεωργόπουλος Κωνσταντίνος Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Νερού στην Υδρολογική Λεκάνη του Ανθεμούντα

Πρωτόκολλο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Νερού στην Υδρολογική Λεκάνη του Ανθεμούντα Πρωτόκολλο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Νερού στην Υδρολογική Λεκάνη του Ανθεμούντα ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΕΜΕΙΣ, οι φορείς και ενεργοί πολίτες της λεκάνης του Ανθεμούντα ΚΑΤ ΕΦΑΡΜΟΓΗ των υποχρεώσεών μας που απορρέουν

Διαβάστε περισσότερα