Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας"

Transcript

1 Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Δρ. Νικόλαος Τσοτσόλης Γεωπόνος-μέλος του ΓΕΩΤΕΕ, με ειδίκευση στη διαχείριση των εδαφοϋδατικών πόρων (MSc, PhD) Γενικός Διευθυντής 4 ο Business ECO FORUM /Δημόσιες αρχές και περιβάλλον- ΔΕΘ, 7-9 Σεπτεμβρίου 2008

2 Τι σημαίνει ορθολογική διαχείριση των υδάτων? Ορθολογική διαχείριση των υδάτων σημαίνει εξασφάλιση καλής οικολογικής κατάστασης (ποσοτικής και ποιοτικής) σε όλα τα υδάτινα σώματα προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Πως επιτυγχάνεται? Με διαρκή και συστηματικό έλεγχο της ποσότητας και της ποιότητας των επιφανειακών και των υπογείων υδάτων και εφαρμογή εξειδικευμένων διαχειριστικών σχεδίων ανά λεκάνη απορροής ποταμού. 4 ο Business ECO FORUM /Δημόσιες αρχές και περιβάλλον ΔΕΘ, 7-9 Σεπτεμβρίου 2008

3 Που μπορεί να οδηγήσει η μη ορθολογική διαχείριση των εδαφοϋδατικών πόρων? 4 ο Business ECO FORUM /Δημόσιες αρχές και περιβάλλον- ΔΕΘ, 7-9 Σεπτεμβρίου

4 Έχουμε χρόνο? 4 ο Business ECO FORUM /Δημόσιες αρχές και περιβάλλον- ΔΕΘ 7-9 Σεπτεμβρίου 2008

5 Ηπρόκληση ΗΟδηγία-Πλαίσιο 60/2000 για την αειφορική διαχείριση των υδάτων καθώς και η υπό ψήφιση οδηγία για την προστασία και ορθολογική διαχείριση των εδαφών δίνουν την ευκαιρία: Ανάπτυξης μακροπρόθεσμου σχεδιασμού Αποκέντρωσης αρμοδιοτήτων και ενίσχυσης των περιφερειακών δομών Υλοποίησης διαχείρισης εδαφοϋδατικών πόρων σε περιφερειακό επίπεδο

6 Νέο θεσμικό πλαίσιο στη διαχείριση των υδάτων 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23 Οκτωβρίου «Θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων» Ν. 3199/2003 «Προστασία και διαχείριση των υδάτων-εναρμόνιση με την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» ΠΔ 51/2007 «Προσαρμογή της Οδηγίας 60/2000 στα Ελληνικά δεδομένα».

7 Τι εισάγει το νέο θεσμικό πλαίσιο Ολοκληρωμένη προσέγγιση της προστασίας των υδατικών πόρων με: Διαχείριση ανά λεκάνη ή ομάδα λεκανών απορροής Ενιαία θεώρηση όλων των τύπων υδατικών συστημάτων Σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων διαχείρισης Αποκεντρωτικός χαρακτήρας με: Θέσπιση Περιφερειακών Διαχειριστικών Αρχών Διασφάλιση και ενίσχυση της συμμετοχής του κοινού στη λήψη αποφάσεων 4 ο Business ECO FORUM /Δημόσιες αρχές και περιβάλλον- ΔΕΘ 7-9 Σεπτεμβρίου 2008

8 Που εστιάζει η Ευρωπαϊκή Οδηγία 60/2000 και ο Νόμος 3199/2003 Στην έλλειψη επάρκειας νερού λόγω των κλιματικών αλλαγών αλλά και στη μη ορθολογική διαχείριση των εδαφοϋδατικών πόρων Στην περιβαλλοντική υποβάθμιση εξαιτίας κυρίως των επεμβάσεων του ανθρώπου επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων της οδηγίας οι διάφορες χρήσεις ύδατος να συμβάλουν στην ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών ύδατος 4 ο Business ECO FORUM /Δημόσιες αρχές και περιβάλλον ΔΕΘ, 7-9 Σεπτεμβρίου 2008

9 Διαφοροποιήσεις ως προς προηγούμενα δεδομένα Προσδιορισμός των προδιαγραφών των Σχεδίων Διαχείρισης και των Προγραμμάτων Μέτρων κατά της ρύπανσης, τα οποία θα εκπονούνται από τις Περιφέρειες. Ορισμός των οικονομικών ρυθμίσεων του νερού και εισαγωγή των εννοιών του περιβαλλοντικού και κοινωνικού κόστους στην κοστολόγηση και τιμολόγηση των χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Πρόβλεψη για διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη λογική «ο ρυπαίνων πληρώνει».

10 Ιδιαιτερότητες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στον τομέα της διαχείρισης των υδάτων Διασυνοριακές εξαρτήσεις (Αξιός, Στρυμόνας) Άνιση κατανομή των πόρων και του πληθυσμού Εποχικότητα της ζήτησης (Άνοιξη & Καλοκαίρι) Γεωργία- Άρδευση (>85% της συνολικής χρήσης) Έλλειψη διαχειριστικών σχεδίων στις διασυνοριακές λεκάνες απορροής Έλλειψη δεδομένων παρακολούθησης υδατίνων σωμάτων και χαρακτηρισμού της οικολογικής κατάσταση αγροτικού χώρου 4 ο Business ECO FORUM /Δημόσιες αρχές και περιβάλλον- ΔΕΘ 7-9 Σεπτεμβρίου 2008

11 Ιδιαιτερότητες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στον τομέα της διαχείρισης των υδάτων (συνέχεια) Έλλειψη επαρκών υγροτοπικών λειτουργιών αποθήκευσης επιφανειακών νερών και μετασχηματισμού θρεπτικών στις λεκάνες απορροής της ΠΚΜ Υπερεκμετάλλευση και υφαλμύρινση των υπόγειων υδροφορέων Υποβάθμιση των βασικών λιμναίων οικοσυστημάτων λόγω ανεξέλεγκτων ανθρωπογενών δραστηριοτήτων Μικρή εμπειρία σε συμμετοχικές διαδικασίες (Διαβούλευση-Ανθεμούντας) 4 ο Business ECO FORUM /Δημόσιες αρχές και περιβάλλον ΔΕΘ, 7-9 Σεπτεμβρίου 2008

12 Στρατηγικός Σχεδιασμός της ΠΚΜ κατά τη διάρκεια της Γ Προγραμματικής Περιόδου Ο σχεδιασμός των δράσεων της ΠΚΜ κατά τη διάρκεια της Γ προγραμματικής περιόδου περιελάμβανε : Άμεση προσαρμογή στις απαιτήσεις της Οδηγίας 60/2000 και του Νόμου 3199/2003 με τη δημιουργία και την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργία τηςδιεύθυνσηςυδάτων. Συντονισμό των δράσεων στον τομέα των υδάτων και των εφαρμογών τους με συμμετοχή όλων των συναρμόδιων υπηρεσιών της ΠΚΜ (ΔΔΕ, Δάση, ΔΙΠΕΧΩ, Υδάτων, ΔΙΣΑ, Δ/νση Γεωργικής Ανάπτυξης, Πολιτική Προστασία). Ένταξη δράσεων για την εφαρμογή της Οδηγίας 60/2000 στη λεκάνη απορροής του διασυνοριακού ποταμού Στρυμόνα (οι δράσεις αυτές σχεδιάσθηκαν στα πλαίσια του INTERREG IIIA, Ελλάδα-Βουλγαρία). 4 ο Business ECO FORUM /Δημόσιες αρχές και περιβάλλον ΔΕΘ, 7-9 Σεπτεμβρίου 2008

13 Στρατηγικός Σχεδιασμός της ΠΚΜ κατά τη διάρκεια της Γ Προγραμματικής Περιόδου-Συνέχεια Ένταξη πιλοτικών δράσεων για την εφαρμογή της Οδηγίας 60/2000 στη λεκάνη απορροής του διασυνοριακού ποταμού Αξιού (οι δράσεις αυτές σχεδιάσθηκαν στα πλαίσια του INTERREG IIIA, Ελλάδα-ΠΓΔΜ). Παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων του αναθεωρημένου σχεδίου αποκατάστασης της λίμνης Κορώνεια και υλοποίηση δράσεων αποκλειστικής αρμοδιότητας ΠΚΜ, όπως έργα συλλογικού αρδευτικού δικτύου στο Λαγκαδά και ορεινής υδρονομίας στους χειμάρρους Μπογδάνα και Κολχικού. Ανάληψη υλοποίησης περιβαλλοντικών έργων και λοιπών δράσεων σχετικών με τη διαχείριση των υδάτων για λογαριασμό των φορέων διαχείρισης των λιμνών Κορώνειας και Βόλβης και Δέλτα Αξιού. 4 ο Business ECO FORUM /Δημόσιες αρχές και περιβάλλον ΔΕΘ 7-9 Σεπτεμβρίου 2008

14 Στοχευμένες δράσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κατά την περίοδο Εγκατάσταση και λειτουργία δικτύου τηλεμετρικών υδρολογικών σταθμών μέτρησης της ποιότητας και της ποσότητας των επιφανειακών και υπογείων υδάτων στην Κεντρική Μακεδονία Εγκατάσταση και λειτουργία δικτύου μετεωρολογικών σταθμών Λειτουργία πλήρως εξοπλισμένου εργαστηρίου χημικών αναλύσεων (υπό διαπίστευση)-προμήθεια κινητού εργαστηρίου Ορθολογική διαχείριση του αρδευτικού νερού Έκδοση ειδικού τεύχους με στοιχεία για την ποιότητα του νερού στην Κεντρική Μακεδονία για το έτος 2007 Ενίσχυση περιφερειακών δομών-δημιουργία του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος

15 Προμήθεια υπηρεσιακού αυτοκινήτου τύπου jeep από τη Δ/νση Υδάτων ΠΚΜ μέσω του προγράμματος INTERREG IIIA/ΕΛΛΑΔ ΕΛΛΑΔ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

16 Εργαστήριο Χημικών Αναλύσεων Δ/νσης Υδάτων ΠΚΜ

17 Χρήση της τεχνολογίας στη διαχείριση των υδάτων

18 Στρατηγικός Σχεδιασμός της ΠΚΜ κατά τη διάρκεια της Γ Προγραμματικής Περιόδου-Συνέχεια Παρακολούθηση των ποιοτικών και ποσοτικών παραμέτρων του ποταμού Στρυμόνα για την οικολογική ταξινόμηση των υδάτινων σωμάτων. Ανάλυση των πιέσεων και εγκατάσταση συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για την προστασία του Ποταμού Βουλγαρία Μπέλιτσα Αγγίτης Στρυμόνας Km ΥΠΟΜΝΗΜΑ Λεκάνη Απορροής Στρυμόνα 18

19

20 Υδρολογικός-Μετεωρολογικός σταθμός μετάδοσης δεδομένων με τηλεμετρία στολιθότοποσερρων(λίμνη Κερκίνη) 20

21 Υδρολογικός σταθμός μέτρησης στον ποταμό Στρυμόνα

22 «Ορθολογική διαχείριση των χρήσεων νερού στη λεκάνη απορροής του ποταμού Στρυμόνα με τη χρήση δικτύου μετεωρολογικών σταθμών»-περιοχή Νιγρίτας

23 «Ορθολογική διαχείριση των χρήσεων νερού στη λεκάνη απορροής του ποταμού Στρυμόνα με τη χρήση δικτύου μετεωρολογικών σταθμών»

24 Ενίσχυση περιφερειακών δομών- Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Δημιουργία του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος με έδρα το Λαγκαδά και με συμμετοχή στο εταιρικό σχήμα της ΠΚΜ/ΠΤΑ, του ΑΠΘ και του Δήμου Λαγκαδά. Στόχος του Κέντρου αυτού είναι η υλοποίηση περιβαλλοντικών δράσεων δια μέσω ενός ευέλικτου σχήματος, η προώθηση της συνεργασίας με τις βαλκανικές χώρες με την από κοινού υποβολή προτάσεων και υλοποίηση δράσεων σε θέματα περιβάλλοντος με έμφαση τη διαχείριση των υδάτων 24

25 Στρατηγικός Σχεδιασμός της ΠΚΜ κατά τη διάρκεια της Δ Προγραμματικής Περιόδου ( ) Ενόψει της έναρξης της Δ Προγραμματικής Περιόδου, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει αρχίσει ήδη να σχεδιάσει την περιβαλλοντική περιφερειακή πολιτική στον τομέα της διαχείρισης των εδαφοϋδατικών πόρων και όχι μόνο. Έτσι οι βασικοί άξονες, στους οποίους θα κινηθεί ο περιφερειακός σχεδιασμός την περίοδο , είναι: Η διερεύνηση της εξασφάλισης οικονομικών πόρων μέσα από τα επιχειρησιακά προγράμματα τομεακά και περιφερειακά (ΠΕΠ, ΕΠΠΕΡ, προγράμματα εδαφικής συνεργασίας, ΕΠΑΑ, κλπ) αλλά και μέσα από Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες (LIFE) Η ολοκλήρωση της εφαρμογής της Οδηγίας 60/2000 στους διασυνοριακούς ποταμούς Στρυμόνα και Αξιό με την έκδοση των διαχειριστικών σχεδίων τα οποία θα πρέπει να συνδυασθούν και με το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο του ΥΠΕΧΩΔΕ. Η ολοκλήρωση και η ομογενοποίηση του συστήματος παρακολούθησης των υδατίνων σωμάτων σε όλη την περιοχή ευθύνης της ΠΚΜ. 4 ο Business ECO FORUM /Δημόσιες αρχές και περιβάλλον ΔΕΘ, 7-9 Σεπτεμβρίου 2008

26 Στρατηγικός Σχεδιασμός της ΠΚΜ κατά τη διάρκεια της Δ Προγραμματικής Περιόδου ( )-Συνέχεια Η εκπόνηση διαχειριστικού σχεδίου εδαφικών οικοσυστημάτων σε όλους τους νομούς ευθύνης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και υλοποίηση της Οδηγίας των εδαφών. Η δράση αυτή αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση για τον σχεδιασμό των χρήσεων γης και την αειφόρο ανάπτυξη της αγροτικής γης. Συνεπώς πρέπει άμεσα να ενταχθεί στον περιφερειακό σχεδιασμό καθώς δρα συνδυαστικά με την οδηγία 60/2000, το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο και την αειφόρο ανάπτυξη του αγροτικού χώρου. Η εφαρμογή ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης των παράκτιων περιοχών αλλά και του ίδιου του Θερμαϊκού κόλπου και τη δημιουργία δικτύου παρακολούθησης της κατάστασης του κόλπου με συμμετοχή και συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων (ΥΜΑΘ, ΠΚΜ, ΝΑΘ, ΟΡΘ, Φορέας διαχείρισης Δέλτα Αξιού, Δήμοι, της περιοχής κ.λπ). 4 ο Business ECO FORUM /Δημόσιες αρχές και περιβάλλον ΔΕΘ, 7-9 Σεπτεμβρίου 2008

27 Στρατηγικός Σχεδιασμός της ΠΚΜ κατά τη διάρκεια της Δ Προγραμματικής Περιόδου ( )-Συνέχεια Η υλοποίηση δράσεων για τη διασύνδεση και τη συνεργασία της Πολιτικής Προστασίας με τις λοιπές υπηρεσιακές δομές της ΠΚΜ σε θέματα περιβάλλοντος (πλημμύρες, βιομηχανική ρύπανση ποταμών, καταστροφές φυτικού και ζωικού κεφαλαίου, κλπ). Η ενεργό συμμετοχή του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος στην υλοποίηση του σχεδιασμού αυτού. Κατά τη Δ προγραμματική περίοδο το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος μπορεί και πρέπει να αποτελέσει το βασικό μοχλό για την υλοποίηση της περιβαλλοντικής πολιτικής στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας. 4 ο Business ECO FORUM /Δημόσιες αρχές και περιβάλλον- ΔΕΘ, 7-9 Σεπτεμβρίου 2008

28 Συμπεράσματα Η ορθολογική διαχείριση των υδάτων είναι ένα θέμα υψίστης σημασίας και προτεραιότητας, που εφεξής θα μας απασχολεί όλο και περισσότερο. Το νέο θεσμικό πλάισιο για την ορθολογική διαχείριση των υδάτων υπάρχει, με την οδηγία 2000/60 να δείχνει με ακρίβεια τα βήματα που πρέπει να γίνουν σε Εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς, ΕΣΠΑ έχει σαφή στόχευση στους βασικούς του άξονες, την αειφόρο ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ως η κατεξοχήν δημόσια αρχή με θεσμική αρμοδιότητα στην ορθολογική διαχείριση των υδάτων απέδειξε ότι μπορεί να σχεδιάσει και να εφαρμόσει την περιφερειακή πολιτική σε θέματα περιβαλλοντικά. Στο χέρι λοιπόν όλων των εμπεκόμενων φορέων δημόσιων και ιδιωτικών είναι να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις προκλήσεις των καιρών. 4 ο Business ECO FORUM /Δημόσιες αρχές και περιβάλλον- ΔΕΘ, 7-9 Σεπτεμβρίου 2008

29 Ευχαριστώ για την προσοχή σας Τελικό συνέδριο του έργου RIVER SHIELD, Θεσσαλονίκη

Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Εκλαϊκευμένη Έκθεση. Layman s Report

Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Εκλαϊκευμένη Έκθεση. Layman s Report Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Εκλαϊκευμένη Έκθεση Layman s Report Στρατηγικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων της Λεκάνης Απορροής Ανθεμούντα

Διαβάστε περισσότερα

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα.

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ Η Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά ή αλλιώς Οδηγία 2000/60/ΕΚ, οποία τέθηκε σε ισχύ στις 22 Δεκεμβρίου 2000, προτείνει νέους, αποτελεσματικότερους τρόπους προστασίας του

Διαβάστε περισσότερα

των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας

των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας IXEAIO AIAXEIPIIHZ YAATIKOY AIAMEPIIMATOZ ANATOAIKHI MAKEAONIAZ (GRll) IX

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ..1 Α.1. ΤΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 1 Α.2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

5.3.2. 2: >84%, , 117.487,58 , 2.315.074 2.822.525 ., 35-40% , 50-55% 10%

5.3.2. 2:  >84%,   ,  117.487,58   ,  2.315.074  2.822.525  ., 35-40%  , 50-55% 10% 5.3.2. Άξονας 2: Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου 1. Γενικά Εισαγωγή Α) Υδατικό Περιβάλλον-Εθνική Στρατηγική για τους Υδάτινους πόρους Όπως αναφέρθηκε εκτενώς στo κεφάλαιο 3.1.3., η Ελλάδα έχει

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) Ελλάδος περιόδου 2014-2020 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) επί του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 [Δεύτερο σχέδιο υποβολή 03.09.2014] 1 Σ ελίδα

Διαβάστε περισσότερα

5.3.2. 2: >84%, , 117.487,58 , 2.315.074 2.822.525 ., 35-40% , 50-55% 10%

5.3.2. 2:  >84%,   ,  117.487,58   ,  2.315.074  2.822.525  ., 35-40%  , 50-55% 10% 5.3.2. Άξονας 2: Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου 1. Γενικά Εισαγωγή Α) Υδατικό Περιβάλλον-Εθνική Στρατηγική για τους Υδάτινους πόρους Όπως αναφέρθηκε εκτενώς στo κεφάλαιο 3.1.3., η Ελλάδα έχει

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Ειδική Γραμματεία Υδάτων Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α. Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 54 ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 51 Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμέ νη προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) 2012-2016 για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας) στο πλαίσιο του Τέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) σε Περιφερειακό Επίπεδο

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) σε Περιφερειακό Επίπεδο Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) σε Περιφερειακό Επίπεδο Επιβλέπουσα: ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

(4) Η δράση της Κοινότητας θα πρέπει να είναι συμπληρωματική. (5) Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, και

(4) Η δράση της Κοινότητας θα πρέπει να είναι συμπληρωματική. (5) Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, και 21.10.2005 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 277/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 20ής Σεπτεμβρίου 2005, για τη

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά Ημερίδας Αθήνα, 2011 1

Πρακτικά Ημερίδας Αθήνα, 2011 1 Πρακτικά Ημερίδας Αθήνα, 2011 1 ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 21 ου ΑΙΩΝΑ Ημερίδα για την παγκόσμια ημέρα του νερού Περιεχόμενα Σελίδα 2 Πέτρος Κερκίδης, Διευθυντής Τομέα Διαχείρισης Υδατικών Πόρων 12-15

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ Αειφορική Διαχείριση Νερού μέσω της Ενδυνάμωσης της Κοινής Ευθύνης σε Μεσογειακές Λεκάνες Απορροής ΜΑΪΟΣ 2012 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Χωροταξικός σχεδιασμός και εδαφικές - διοικητικές δομές: Ζητήματα χωρικής διακυβέρνησης σε τοπική κλίμακα

Χωροταξικός σχεδιασμός και εδαφικές - διοικητικές δομές: Ζητήματα χωρικής διακυβέρνησης σε τοπική κλίμακα Χωροταξικός σχεδιασμός και εδαφικές - διοικητικές δομές: Ζητήματα χωρικής διακυβέρνησης σε τοπική κλίμακα Ηλίας Μπεριάτος Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠ ΣΑΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Η δράση αυτή χρηµατοδοτήθηκε από την Τεχνική Βοήθεια (Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 3. ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ... 16 2.1. Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT

SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT Με το παρόν έγγραφο πιστοποιείται η παραλαβή στις 13 Δεκέμβριος 2014 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της έκδοσης 1.4 του επιχειρησιακού προγράμματος 2014GR16M2OP003, που εστάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος του Δρ. Κωνσταντίνου Αραβώσης Λέκτορα Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ως Βιώσιµη Ανάπτυξη ορίζεται η ανάπτυξη η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ. Βασικά στοιχεία

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ. Βασικά στοιχεία ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Βασικά στοιχεία Το εγχειρίδιο ετοιμάστηκε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος 2G-MED 09-445 Waterloss Management of water losses in a drinking water

Διαβάστε περισσότερα

Δεσμεύσεις χωρίς εφαρμογή: H περιβαλλοντική νομοθεσία στην Ελλάδα

Δεσμεύσεις χωρίς εφαρμογή: H περιβαλλοντική νομοθεσία στην Ελλάδα Δεσμεύσεις χωρίς εφαρμογή: H περιβαλλοντική νομοθεσία στην Ελλάδα WWF Ελλάς - Ιούνιος 2009 2 Προτεινόμενη βιβλιογραφική αναφορά: WWF Ελλάς. Δεσμεύσεις χωρίς εφαρμογή: Η περιβαλλοντική νομοθεσία στην Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την. προγραµµατική περίοδο 2007-2013.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την. προγραµµατική περίοδο 2007-2013. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007 ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 24.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/71 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/128/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 74/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 240/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τον ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα