«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»"

Transcript

1 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» Εισηγητής: Σωκράτης Φάμελλος Χημικός Μηχανικός MSc Διευθυντής Τοπικής Ανάπτυξης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ Οι υδατικοί πόροι αποτελούν βασική παράμετρο της αναπτυξιακής διαδικασίας και της ισορροπίας των οικοσυστημάτων. Η οικονομία κρατών και περιοχών εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από την επάρκεια και την ποιότητα των υδατικών πόρων ενώ παγκοσμίως εντοπίζονται προβλήματα γύρω από την επάρκεια και την διαχείρισή τους, που οδηγούν ακόμη και σε διατάραξη διακρατικών σχέσεων. Βασικοί παράγοντες της κρίσης στους υδατικούς πόρους είναι η αύξηση της κατανάλωσης λόγω της πληθυσμιακής αύξησης, της αλλαγής των συνθηκών και των απαιτήσεων ζωής αλλά και λόγω του επικρατούντος αναπτυξιακού μοντέλου που είναι αδιάφορο για τους φυσικούς πόρους. Τα φαινόμενα αυτά συντελούν δευτερογενώς και στην αύξηση της ρύπανσης με την ανέλεγκτη διάθεση εκροών. Στις περίπτωση των μη ανεπτυγμένων χωρών ο υπερπληθυσμός, τα γεωγραφικά και κλιματολογικά χαρακτηριστικά, η καθυστέρηση της ανάπτυξης καθώς και σοβαρά πολιτικά προβλήματα τροποποιούν τα χαρακτηριστικά κρίσης στους υδατικούς πόρους. Στο πλαίσιο της αειφορικής (βιώσιμης) πολιτικής επιβάλλεται η αντιμετώπιση των υδατικών πόρων όχι μόνο ως παράγοντα ανάπτυξης αλλά και ως παράγοντα ποιότητας ζωής και περιβάλλοντος. Κεντρικό ρόλο αποκτούν οι αρχές της πρόληψης των προβλημάτων στην ποιότητα και ποσότητα των υδατικών πόρων και η αντιμετώπιση της διαχείρισής τους σε ένα ευρύτερο πλαίσιο χωρικά, χρονικά και περιβαλλοντικά. Ταυτόχρονα η διαχείριση των υδατικών πόρων αντιμετωπίζεται ως εξίσου σημαντικό θέμα με την επάρκειά τους. Οι αρχές της προσβασιμότητας του πληθυσμού στο καλής ποιότητας πόσιμο νερό και της καλής οικολογικής κατάστασης των επιφανειακών νερών τίθενται κατά προτεραιότητα. Θεωρία και πρακτική της διαχείρισης υδατικών πόρων Η διαχείριση των υδατικών πόρων είναι ένα δυναμικό σύστημα δράσεων σε πέντε επίπεδα : θεσμικό, τεχνολογικό, οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό. Στη διεθνή πρακτική, η διαχείριση των υδατικών πόρων αντιμετωπίζεται με περισσότερο ή λιγότερο ορθολογισμό, ανάλογα με την παράδοση και το οικονομικό και τεχνολογικό επίπεδο κάθε χώρας ή και περιοχή. Σχεδιασμός υδατικών πόρων και ανάπτυξης Η διαχείριση των υδατικών πόρων υποχρεούται να βασίζεται στο μακρο - οικονομικό μοντέλο ανάπτυξης και στο γενικότερο χωροταξικό σχέδιο (χρήσεων γης). Η σχέση αυτή οφείλει να είναι και αντίστροφη, δηλαδή ο 1

2 αναπτυξιακός σχεδιασμός μιας περιοχής οφείλει να βασίζεται, να αξιοποιεί και να προστατεύει τους φυσικούς της πόρους και ιδιαίτερα τους υδατικούς. Κριτήριο των βασικών επιλογών αυτού του σχεδιασμού δεν είναι μόνο αυτό του κέρδους και των λογιστικών ρυθμών ανάπτυξης αλλά και η ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη, η δίκαιη κατανομή των πόρων και η αειφορία. Σε επίπεδο Ευρώπης παρατηρείται αλλαγή του μοντέλου κατανάλωσης και διαχείρισης υδατικών πόρων. Από το μοντέλο που χαρακτηρίζεται από την αποσπασματική θεώρηση, την κάλυψη άμεσων αναγκών και την αύξηση της προσφοράς, παρατηρείται η μετεξέλιξη σε μια συστηματική θεώρηση, διαχείριση της ζήτησης και των διαθεσίμων και μεγιστοποίηση της επαναχρησιμοποίησης. Αποτελεί περιβαλλοντικό στόχο ένα μοντέλο διαχείρισης υδατικών πόρων που θα περιορίσει την κατανάλωση στα όρια των ανανεώσιμων αποθεμάτων νερού. Παράλληλες πολιτικές αναπτύσσονται για την αύξηση αυτών των αποθεμάτων (επιφανειακών και υπόγειων) και για την πρόληψη της υποβάθμισής τους. Αντίστοιχοι στόχοι τίθενται και όσον αφορά την πρόληψη της ρύπανσης των υδάτων ώστε να αξιοποιείται η δυνατότητα αυτοκαθαρισμού των υδατικών σωμάτων και να μην επιβαρύνεται περαιτέρω η ποιοτική τους κατάσταση. Οδηγία 2000/60 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους υδατικούς πόρους Η πολιτική της ΕΕ για τους υδατικούς πόρους καθορίστηκε με την Οδηγία 2000/60, η οποία αποτελεί σταθμό στο περιβαλλοντικό θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ. Η Οδηγία εισάγει σημαντικές πολιτικές αρχές και υποχρεώσεις στα κράτη μέλη και συνοδεύεται από ένα πολύπλοκο σύστημα προδιαγραφών και παραρτημάτων. Αφετηρία της Οδηγίας είναι οι αυξανόμενες πιέσεις στη ζήτηση επαρκών ποσοτήτων ύδατος καλής ποιότητας που συναντώνται πλέον σε επίπεδο Ευρώπης. Οι βασικές αρχές στις οποίες στηρίζεται η Οδηγία 2000/60 είναι : «το ύδωρ δεν είναι εμπορικό προϊόν αλλά αποτελεί κληρονομιά που πρέπει να προστατεύεται και να τυγχάνει της κατάλληλης μεταχείρισης», «ο ρυπαίνων πληρώνει», «η ύδρευση συνιστά υπηρεσία κοινής ωφέλειας», «τα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα είναι ανανεώσιμοι φυσικοί πόροι», Κομβικό στοιχείο της είναι ότι ορίζει χωρική μονάδα διαχείρισης των υδατικών πόρων και επίτευξης των στόχων που θέτει τη «λεκάνη απορροής ποταμού». Για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων και τη βελτίωση της ποιότητας των υδατικών πόρων η Οδηγία: θέτει συνολικές αρχές για έλεγχο στην άντληση και για την εξασφάλιση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, 2

3 ορίζει κοινά πρότυπα περιβαλλοντικής ποιότητας σε κοινοτικό επίπεδο, και ότι είναι αναγκαία η συμμετοχή του ευρύτερου κοινού και των χρηστών ύδατος, στη θέσπιση και ενημέρωση των σχεδίων διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού. Οι στόχοι της Οδηγίας 2000/60 είναι η διατήρηση και η βελτίωση του υδάτινου περιβάλλοντος (κυρίως στην ποιότητα του νερού και επικουρικά στην ποσότητα αυτού), η προοδευτική μείωση της εκπομπής επικίνδυνων ουσιών στο νερό, η εξασφάλιση της παροχής πόσιμου ύδατος καλής ποιότητας στον πληθυσμό και η εξάλειψη επικίνδυνων ουσιών και συγκεντρώσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον. Καθοριζόμενες ημερομηνίες και ενέργειες Για την επίτευξη των στόχων η Οδηγία 2000/60 καθορίζει μια σειρά από ημερομηνίες και ενέργειες - ορόσημα με σημαντικότερα 2000, η ημερομηνία ισχύος της. 2003, η συμμόρφωση των κρατών μελών σε θεσμικό επίπεδο, o καθορισμός των υδατικών διαμερισμάτων και των αρμόδιων αρχών 2004, η εκπόνηση μελετών σε επίπεδο λεκάνης απορροής ποταμού περιλαμβάνοντας ανάλυση των χαρακτηριστικών, η επισκόπηση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στην κατάσταση των επιφανειακών και των υπογείων υδάτων, η οικονομική ανάλυση της χρήσης ύδατος και η δημιουργία μητρώου περιοχών που χρήζουν ειδικής προστασίας. 2006, η δημιουργία δικτύου παρακολούθησης της κατάστασης των υδάτων και η έναρξη του κοινωνικού διαλόγου. 2010, η εφαρμογή τιμολόγησης του ύδατος (με βασικά στοιχεία τα κίνητρα για περιορισμό της κατανάλωσης και την ανάκτηση του κόστους ύδατος από κάθε κατηγορία χρήστη) 2015, η επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων σε κάθε λεκάνη Βασικό τμήμα της Οδηγίας είναι η εφαρμογή σχεδίων διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού με περιεχόμενα : χαρτογραφικό προσδιορισμό της θέσης και των ορίων των υδατικών συστημάτων, των οικοπεριοχών και προσδιορισμό των συνθηκών αναφοράς για τους τύπους συστημάτων επιφανειακών υδάτων. υπολογισμό πιέσεων και ρύπανσης των επιφανειακών και των υπογείων υδάτων από σημειακές πηγές, από διάχυτες πηγές, από την υδροληψία και άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες. προσδιορισμό και χαρτογράφηση των προστατευόμενων περιοχών. δίκτυα παρακολούθησης των επιφανειακών υδάτων (οικολογική και χημική), των υπογείων υδάτων (χημική και ποσοτική) και των προστατευόμενων περιοχών 3

4 καθορισμό περιβαλλοντικών στόχων για τα παραπάνω οικονομική ανάλυση της χρήσης ύδατος και πρόγραμμα ανάκτησης του κόστους καθορισμό προγραμμάτων, μέτρων και πολιτικών (συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων) για την εφαρμογή του σχεδίου και των στόχων που τίθονται μέτρα για την πληροφόρηση του κοινού και τη διαβούλευση, των αποτελεσμάτων τους και των συνακόλουθων τροποποιήσεων των σχεδίων. Διαχείριση υδατικών πόρων στην Ελλάδα Στην Ελλάδα παρατηρούνται υδρολογικές και γεωμορφολογικές ανισότητες στους διαθέσιμους υδατικούς πόρους με συγκέντρωση της ζήτησης σε περιοχές με αδύναμους πόρους και σε περιόδους ξηρασίας (καλοκαιρινή περίοδο, άρδευση, τουρισμός, μεγαλουπόλεις). Η ελλιπής οργάνωση της πολιτείας, η έλλειψη φορέων, στελεχών και υλικοτεχνικής υποδομής, και συχνά η έλλειψη σχεδιασμού και προγραμματισμού είχαν το προφανές αποτέλεσμα μιας μη ορθολογικής διαχείρισης. Κύριες συνέπειες αυτής της κατάστασης είναι η διαταραχή του υδατικού ισοζυγίου με μεγάλες πτώσεις στάθμης στους υπόγειους υδροφορείς, ο περιορισμός των παροχών στα ποτάμια και η υποβάθμιση της ποιότητας σε ποτάμια και λίμνες, η επέκταση του φαινομένου της υφαλμύρωσης των παράκτιων υδροφορέων και η ρύπανση των υπόγειων και επιφανειακών νερών από λιπάσματα, βιομηχανικά και αστικά λύματα κλπ. Με βάση την Οδηγία της ΕΕ για τους υδατικούς πόρους, ψηφίσθηκε το 2003 ο νέος Νόμος για της διαχείριση των υδατικών πόρων που εμπλουτίζει σημαντικά την ελληνική διοίκηση δημιουργώντας παράλληλα σημαντικές υποχρεώσεις. Περιλαμβάνει διοικητικές αλλαγές σε επίπεδο Υπουργείων και Περιφερειακών διευθύνσεων και αναγορεύει τη διαχείριση υδατικών πόρων σε σημαντικό θέμα της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης. Η αρμοδιότητα για τη διαχείριση υδατικών πόρων, το σχεδιασμό και την αδειοδότηση έργων παραμένει στις Περιφερειακές διοικήσεις και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Στην νέα κατάσταση που διαμορφώνεται η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση διατηρεί τις αρμοδιότητες κατασκευής και λειτουργίας των έργων ύδρευσης και αποχέτευσης (ακαθάρτων και όμβριων) και των δημοτικών δικτύων άρδευσης ενώ κατά περίπτωση, και ανάλογα με τις πολιτικές προτεραιότητες που θέτει, υλοποιεί έργα προστασίας και αξιοποίησης σε λίμνες, δέλτα ποταμών και «οικολογικώς ευαίσθητα» υδατικά σώματα, συμμετέχει στη διαχείριση και στον προγραμματισμό της διαχείρισης υδρολογικών λεκανών και αναπτύσσει δράσεις πληροφόρησης και εμψύχωσης καταναλωτών και πολιτών για την ορθολογική χρήση των υδατικών πόρων. Σε κάθε πόλη ιδιαίτερο ρόλο έχουν οι υπηρεσίες ποσίμου νερού. Στα μεγάλα πολεοδομικά συγκροτήματα οι υπηρεσίες αυτές έχουν σημαντικό μέγεθος και περιλαμβάνουν τα έργα άντλησης, μεταφοράς, επεξεργασίας απολύμανσης 4

5 και διανομής. Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη τα έργα διαχειρίζονται εταιρείες του δημοσίου ενώ στις υπόλοιπες πόλεις δημοτικές υπηρεσίες και επιχειρήσεις. Την δεκαετία του 90 κατασκευάστηκαν σημαντικά έργα επεξεργασίας νερού στις μεγάλες πόλεις με σύγχρονες εγκαταστάσεις διύλισης. Αντίστοιχη σύγχρονη μονάδα κατασκευάστηκε πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη που επεξεργάζεται κυβικά μέτρα νερού την ημέρα από τον ποταμό Αλιάκμονα. Οι μονάδες αυτές αξιοποιούν παράλληλα δίκτυα παρακολούθησης της ποιότητας που εγκαθίστανται στους επιφανειακούς ταμιευτήρες ή στα σημεία άντλησης. Στους μικρότερους οικισμούς οι υπηρεσίες ύδρευσης δεν διαθέτουν μεγάλες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και για το λόγο αυτό απαιτείται να χρησιμοποιούν καλύτερης ποιότητας πρωτογενές νερό. Σε κάθε περίπτωση εργαστήρια των δήμων ή του Πανεπιστημίου ή ιδιωτικά αναλαμβάνουν το έργο της συνεχούς παρακολούθησης. Απαραίτητη γι αυτό το έργο είναι η στελέχωση των Δήμων με επιστήμονες που γνωρίζουν το αντικείμενο ή η λειτουργία διαδημοτικών έργων ή φορέων. Στο πλαίσιο της νέας νομοθεσίας των υδατικών πόρων ιδιαίτερη σημασία αποκτούν τα πιλοτικά έργα για την εφαρμογή της οδηγίας 2000/60 σε ελληνικές υδρολογικές λεκάνες. Στην Ελλάδα ξεκινούν δύο αντίστοιχες εφαρμογές εκ των οποίων η πρώτη χρονολογικά αφορά στην υδρολογική λεκάνη του ποταμού Ανθεμούντα στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Το έργο αυτό έχει αναλάβει η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ με χρηματοδότηση από την ΕΕ στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας περιβάλλοντος LIFE 2004/ ENV/GR. Στο πιλοτικό έργο για πρώτη φορά στην Ελλάδα : θα εφαρμοστούν όλα τα τεχνικά εργαλεία της Οδηγίας 2000/60 και με εφαρμογές πληροφορικής (GIS Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών), θα προχωρήσουμε σε οικονομική ανάλυση χρήσης ύδατος για τον σχεδιασμό ρεαλιστικής τιμολογιακής πολιτικής, θα σχεδιαστούν σενάρια ανάπτυξης της περιοχής σε συνδυασμό με τις χρήσεις ύδατος, και θα διαμορφωθεί μια δημόσια κοινωνική συμφωνία, με βάση της αρχές της LOCAL AGENDA 21, μεταξύ της αυτοδιοίκησης των κοινωνικών εταίρων και των παραγωγών της περιοχής για τη χρήση των υδατικών πόρων. Αυτή η δημόσια συμφωνία θα αποτελέσει το εργαλείο ανάπτυξης της περιοχής και θα εξασφαλίσει τη συμμετοχή όλων των φορέων στον έλεγχο της εφαρμογής της. Δράσεις πληροφόρησης για τα αποτελέσματα του έργου θα υλοποιηθούν σε πανελλαδικό επίπεδο ενώ παράλληλες δράσεις διάδοσης αποτελεσμάτων θα υλοποιηθούν σε Ιταλία και Ισπανία. Σχέδιο ορθολογικής διαχείρισης υδατικών πόρων Οι βασικές συνιστώσες ενός σχεδίου ορθολογικής διαχείρισης των υδατικών πόρων περιλαμβάνουν: α) την εκπόνηση μελετών σχεδιασμού διαχείρισης σε επίπεδο λεκανών απορροής και σε επίπεδο υδατικού διαμερίσματος 5

6 β) την εγκατάσταση μετεωρολογικών σταθμών και σταθμών μέτρησης ποσότητας και ποιότητας νερού, τόσο για την παρακολούθηση της κατάστασης όσο και για την αυξημένη αξιοπιστία των μελετών για μελλοντικά έργα, γ) την εκπόνηση μελετών και την κατασκευή έργων, κυρίως συλλογής και αποθήκευσης των επιφανειακών νερών και γενικότερα την ενίσχυση του τεχνητού εμπλουτισμού και της ανακύκλωσης δ) τη θέσπιση διοικητικών-διαχειριστικών μέτρων για την προστασία των υδατικών πόρων αρχικά και στη συνέχεια τη βέλτιστη εκμετάλλευσή τους. ε) τον καθορισμό ενιαίας τιμολογιακής πολιτικής που θα εξασφαλίζει σε τοπικό επίπεδο τους απαραίτητους πόρους. στ) τη δημιουργία και λειτουργία αξιόπιστων και αποτελεσματικών φορέων για τη διαχείριση των υδατικών πόρων. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν τομές στην αδειοδότηση και τον έλεγχο των αντλήσεων και απολήψεων από τα επιφανειακά υδατικά σώματα, επαρκή ελεγκτικό μηχανισμό και πλαίσιο αποφάσεων καθορισμού μέτρων για την εκμετάλλευση υδατικών πόρων. Φορείς διαχείρισης υδατικών πόρων Με το νέο θεσμικό πλαίσιο απαραίτητη είναι η σύσταση και λειτουργία φορέων διαχείριση υδατικών πόρων σε επίπεδο λεκάνης απορροής ποταμού. Οι φορείς αυτοί δεν πρέπει να συγχέονται με αυτούς που αναλαμβάνουν τη διαχείριση των έργων νερού και υγρών αποβλήτων. Αφορούν κύρια στο σχεδιασμό και το συντονισμό της διαχείρισης υδατικών πόρων σε όλη τη λεκάνη και στην παρακολούθηση των χαρακτηριστικών των υδατικών πόρων. Οι φορείς της Αυτοδιοίκησης έχουν ουσιαστικό ρόλο σε αυτούς τους φορείς εφόσον εκπροσωπούν το σύνολο της τοπικής κοινωνίας (πολίτες και παραγωγούς). Στους φορείς διαχείρισης λεκανών πέρα από τις Περιφερειακές Διοικήσεις συμμετέχουν εκπρόσωποι από όλες τις αυτοδιοικήσεις, τις ενώσεις παραγωγών (αγροτικοί συνεταιρισμοί, επιμελητήρια) και τις ΜΚΟ των περιοχών που ανήκουν στην υδρολογική λεκάνη. Σημαντικός είναι ο ρόλος του φορέα υδατικών πόρων ιδιαίτερα στα επιφανειακά νερά (ποτάμια, λίμνες) όσον αφορά στην παρακολούθηση της ποιοτικής τους κατάστασης και στην οργάνωση έργων πρόληψης και αποκατάστασης της ρύπανσης. Η εμπειρία χωρών με φορείς διαχείρισης μεγάλων ποταμών (ΗΠΑ, Γερμανία) έχει δείξει ότι ένα σύστημα παρακολούθησης (monitoring) σε επίπεδο λεκάνης ποταμού προλαμβάνει τα περιστατικά ρύπανσης, πληροφορεί κατάλληλα τους χρήστες νερού και κύρια τις εταιρείες ύδρευσης και υλοποιεί με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα τα έργα αποκατάστασης. Τα θετικά αποτελέσματα αυτής της λειτουργίας στην ποιότητα του ποσίμου νερού και άρα στην ασφάλεια του πληθυσμού των πόλεων είναι αναμφισβήτητα. 6

7 Συμμετοχή του πολίτη και του παραγωγού Με την εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60 καθίσταται υποχρεωτική και αναγκαία η συμμετοχή των πολιτών και των καταναλωτών νερού στη διαχείριση και στην παρακολούθηση της διαχείρισης υδατικών πόρων. Η αναγκαιότητα αυτή συνδυάζεται με σημαντικές κοινωνικές δράσεις, εκπαίδευση και παιδεία. Απαραίτητο στοιχείο στα προγράμματα διαχείρισης υδατικών πόρων είναι ο σχεδιασμός καμπάνιας πληροφόρησης & ευαισθητοποίησης, η συμμετοχή της κοινωνίας στο σχεδιασμό, η συνεχής πληροφόρηση των πολιτών για την πρόοδο των προγραμμάτων και η διαφάνεια στις διαδικασίες. Στην κατεύθυνση αυτή επιλέγεται η συμμετοχή εκπροσώπων οργανώσεων και της κοινωνίας των πολιτών και κύρια των φορέων των παραγωγών (επιμελητήρια κλπ.). σε φορείς διαχείρισης υδρολογικών λεκανών. 7

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» Εισηγητής: Σωκράτης Φάμελλος Χημικός Μηχανικός MSc Διευθυντής Τοπικής Ανάπτυξης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ Τα υγρά απόβλητα, αστικά και βιομηχανικά, και η διαχείρισή τους αποτελούν σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Νερού στην Υδρολογική Λεκάνη του Ανθεμούντα

Πρωτόκολλο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Νερού στην Υδρολογική Λεκάνη του Ανθεμούντα Πρωτόκολλο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Νερού στην Υδρολογική Λεκάνη του Ανθεμούντα ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΕΜΕΙΣ, οι φορείς και ενεργοί πολίτες της λεκάνης του Ανθεμούντα ΚΑΤ ΕΦΑΡΜΟΓΗ των υποχρεώσεών μας που απορρέουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤIΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γεωργόπουλος Κωνσταντίνος Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.1: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΡΑΣΗ 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΡΟΥ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.1: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΡΑΣΗ 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ AGENDA 21 ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Εκλαϊκευμένη Έκθεση. Layman s Report

Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Εκλαϊκευμένη Έκθεση. Layman s Report Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Εκλαϊκευμένη Έκθεση Layman s Report Στρατηγικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων της Λεκάνης Απορροής Ανθεμούντα

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων»

«Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΠΕ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιεχόμενα 1.Αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο των υδάτων 2.Εθνικές πολιτικές : Εθνικό πρόγραμμα, Σχέδια Διαχείρισης λεκανών απορροής

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» Εισηγήτρια: Άννα Μίχου Γενική Διευθύντρια Ανατολική Α.Ε Εισαγωγή Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων (αστικών και βιομηχανικών) αποτελεί ένα σύνθετο και κρίσιμο πρόβλημα για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.2: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗ 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.2: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗ 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ AGENDA 21 ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΜΝΟ ΕΞΑΜΕΝΗ ΛΙΒΑ ΑΣ Εκπόνηση εργασίας: Ευαγγελάτος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.3: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ - ΟΦΕΛΟΥΣ ΔΡΑΣΗ 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.3: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ - ΟΦΕΛΟΥΣ ΔΡΑΣΗ 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ AGENDA 21 ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προτάσεων ιαχείρισης Υδατικών Πόρων για Ύδρευση στη Ν. Σύρο

Αξιολόγηση Προτάσεων ιαχείρισης Υδατικών Πόρων για Ύδρευση στη Ν. Σύρο ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Ειδίκευση:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Κείμενο Βάσης προς Δημόσια Διαβούλευση (Με βάση τις κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 1 ΓΕΝΙΚΑ 16 2 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 18 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 38 4 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 43 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 59

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 1 ΓΕΝΙΚΑ 16 2 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 18 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 38 4 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 43 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 59 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 1 ΓΕΝΙΚΑ 16 2 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 18 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 38 4 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 43 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 59 Α 2.1 ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 3 20219 03-2015 03-2015 03-2015

1 3 20219 03-2015 03-2015 03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων Καθηγητής : Δρ. Μουστρής Κων/νος

Επιβλέπων Καθηγητής : Δρ. Μουστρής Κων/νος Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : "Διερεύνηση των εφαρμογών για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης του νερού στον οικιακό, βιοτεχνικό και βιομηχανικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Τιμολογιακής Πολιτικής στην ΔΕΥΑ Βοΐου

Πρόταση Τιμολογιακής Πολιτικής στην ΔΕΥΑ Βοΐου Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Πολυτεχνική Σχολή Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών Πρόταση Τιμολογιακής Πολιτικής στην ΔΕΥΑ Βοΐου Επιστημονικός Υπεύθυνος Γεώργιος ΣΚΟΔΡΑΣ, Δρ Χημικός Μηχανικός, Αν. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Νερό & Γεωργία στην. Ελλάδα

Νερό & Γεωργία στην. Ελλάδα Νερό & Γεωργία στην Ελλάδα ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Νερό και Γεωργία στην Ελλάδα Αθήνα Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Πρόλογος 3 1. Εισαγωγή 5 2. Οι υδατικοί πόροι της Ελλάδας 6 3. Η ολοκληρωμένη διαχείριση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014 Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Δυνάμει του άρθρου 266 του Ν3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 203 του Ν3463/06 «Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Το Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160/Α/18.10.1986), όπως έχει

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Το Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160/Α/18.10.1986), όπως έχει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΔΙΠΑ) Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ. : 11473 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εφαρμογής για το Σχεδιασμό Έργων Ύδρευσης μέσω ΣΔΙΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5

Οδηγός Εφαρμογής για το Σχεδιασμό Έργων Ύδρευσης μέσω ΣΔΙΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 0.1.1 Γενικά για τον Οδηγό...5 0.1.2 ΣΔΙΤ και Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»...5 0.1.3 Γενικά Χαρακτηριστικά των Έργων Ύδρευσης...7 0.1.4 Η υλοποίηση ενός έργου Ύδρευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Παλαιό και νέο ΕΣΠΑ. Η περίπτωση της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή των ημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (.Ε.Υ.Α.) στην τοπική και βιώσιμη ανάπτυξη

Η συμβολή των ημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (.Ε.Υ.Α.) στην τοπική και βιώσιμη ανάπτυξη Η συμβολή των ημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (.Ε.Υ.Α.) στην τοπική και βιώσιμη ανάπτυξη ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΒΟΡΙΣΗΣ Υποψήφιος διδάκτωρ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΕΑΠ) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ (ΑΝΑΣΑ)»

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΟΧ 2009-2014

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΟΧ 2009-2014 HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF ENVIRONMENT, ENERGY AND CLIMATE CHANGE SPECIAL SERVICE FOR THE CO-ORDINATION OF ENVIRONMENTAL ACTIVITIES ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΟΧ 2009-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Επενδυτικό Σχέδιο της ΔΕΥΑ Βοΐου για την περίοδο 2015 2020

Επιχειρηματικό Επενδυτικό Σχέδιο της ΔΕΥΑ Βοΐου για την περίοδο 2015 2020 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Πολυτεχνική Σχολή Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών Επιχειρηματικό Επενδυτικό Σχέδιο της ΔΕΥΑ Βοΐου για την περίοδο 2015 2020 Επιστημονικός Υπεύθυνος Γεώργιος ΣΚΟΔΡΑΣ, Δρ Χημικός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πίνακες... 5 Σχήματα... 6 Πρόλογος... 7 Εισαγωγή... 8 1 Η Έννοια της Βιώσιμης ή Αειφόρου Ανάπτυξης... 11 2 Οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος - Συνοπτική παρουσίαση...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΘΕΜΑ: «ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα