Εγχειρίδιο οδηγιών Руководство по эксплуатации Manual de Instruções

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εγχειρίδιο οδηγιών Руководство по эксплуатации Manual de Instruções"

Transcript

1 Εγχειρίδιο οδηγιών Руководство по эксплуатации Manual de Instruções

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 УКАЗАТЕЛЬ СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ... 9 ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТАНОВКА ЭКСПЛУАТАЦИЯ УХОД ÍNDICE CONSELHOS E SUGESTÕES CARACTERÍSTICAS INSTALAÇÃO UTILIZAÇÃO MANUTENÇÃO GR RU PT 2

3 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε πολλά μοντέλα της συσκευής. Είναι δυνατό να περιγράφονται διάφορα εξαρτήματα του εξοπλισμού, που δεν α- φορούν τη συσκευή σας. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για βλάβες που οφείλονται σε λανθασμένη εγκατάσταση ή στη μη τήρηση των κανόνων της τεχνικής. Η ελάχιστη απόσταση ασφαλείας μεταξύ της επιφάνειας των εστιών και του απορροφητήρα πρέπει να είναι 650 mm (ορισμένα μοντέλα μπορούν να εγκατασταθούν σε μικρότερο ύψος, ανατρέξτε στις παραγράφους με τις διαστάσεις και τις οδηγίες τοποθέτησης). Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου αντιστοιχεί στην τιμή που αναγράφεται στην πινακίδα στο εσωτερικό του απορροφητήρα. Για συσκευές κλάσης I βεβαιωθείτε ότι η οικιακή ηλεκτρική εγκατάσταση εξασφαλίζει σωστή γείωση. Συνδέστε τον απορροφητήρα στον αγωγό απαγωγής χρησιμοποιώντας σωλήνα με διάμετρο ίση ή μεγαλύτερη από 120 mm. Η διαδρομή του σωλήνα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν συντομότερη. Μη συνδέετε το σωλήνα σε αγωγούς απαγωγής καπναερίων που παράγονται από καύση (λέβητες, τζάκια κλπ.). Σε περίπτωση που στο δωμάτιο εκτός από τον απορροφητήρα χρησιμοποιούνται και συσκευές που δεν καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια (π.χ. συσκευές καύσης αερίου), θα πρέπει να προβλέπεται επαρκής αερισμός του χώρου. Εάν η κουζίνα δεν διαθέτει ανοίγματα, δημιουργήστε ένα άνοιγμα που να επικοινωνεί με το εξωτερικό για να εξασφαλίζεται η είσοδος καθαρού αέρα. ΧΡΗΣΗ Ο απορροφητήρας έχει μελετηθεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση και για την απαγωγή των οσμών της κουζίνας. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ για άλλες χρήσεις τον απορροφητήρα. Μην αφήνετε ελεύθερες φλόγες μεγάλης έντασης κάτω από τον απορροφητήρα όταν λειτουργεί. Ρυθμίζετε πάντα τις φλόγες έτσι ώστε να μην προεξέχουν πολύ από τον πάτο των σκευών. Ελέγχετε τις φριτέζες όταν χρησιμοποιούνται: το καυτό λάδι μπορεί να πάρει φωτιά. Μην μαγειρεύετε φαγητά φλαμπέ κάτω από τον απορροφητήρα της κουζίνας. Υ- πάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς. Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες ψυχικές ή διανοητικές ικανότητες, ή από άτομα χωρίς πείρα και γνώση, εκτός εάν ελέγχονται ή εκπαιδεύονται στη χρήση της συσκευής από άτομα που ευθύνονται για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Πριν από οποιαδήποτε επέμβαση συντήρησης, αποσυνδέστε τον απορροφητήρα βγάζοντας το φις από την πρίζα ή γυρνώντας το γενικό διακόπτη. Η συντήρηση των φίλτρων πρέπει να εκτελείται σχολαστικά και έγκαιρα στα ενδεδειγμένα χρονικά διαστήματα (Κίνδυνος πυρκαγιάς). Για τον καθαρισμό των επιφανειών του απορροφητήρα αρκεί να χρησιμοποιήσετε ένα υγρό πανί και ουδέτερο υγρό απορρυπαντικό. Το σύµβολο στο προϊόν ή επάνω στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να µ εταχειρίζεστε το προϊόν αυτό ως οικιακό απόρριµµα. Αντιθέτως θα πρέπει να παραδίδεται στο κατάλληλο σηµείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού. Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό διατίθεται σωστά, συµβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόµενων αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα µπορούσαν διαφορετικά να προκληθούν από ακατάλληλο χειρισµό απόρριψης του προϊόντος αυτού. Για λεπτοµερέστερες πληροφορίες σχετικά µε την ανακύκλωση του προϊόντος αυτού, επικοινωνήστε µε το δηµαρχείο της περιοχής σας, την τοπική σας υπηρεσία αποκοµιδής οικιακών απορριµµάτων ή µε το κατάστηµα όπου αγοράσατε το προϊόν. GR 3

4 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ø Min. Min. 650mm 650mm Εξαρτήματα Αναφ.Ποσοτ. Εξαρτήματα Προϊόντος 1 1 Σώμα Απορροφητήρα συμπληρώνεται από τον Πίνακα Ελέγχου, το Φωτισμό, τον Ανεμιστήρα, τα Φίλτρα 8 1 Γρίλια Οδήγησης Αέρα Εξόδου 9 1 Φλάντζα Μείωσης Διατομής ø χιλιοστών 20 1 Στοιχείο κλεισίματος Αναφ.Ποσοτ. Εξαρτήματα Προϊόντος 12a 4 Βίδες 4,2 x 44,4 12e 2 Βίδες 2,9 x 9,5 Ποσοτ. Τεκμηρίωση 1 Gebruiksaanwijzing 12a e 8 9 GR 4

5 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Τρυπώντας την επιφάνεια Στήριξης και Στερεώνοντας τον Απορροφητήρα ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΙΔΩΝ Η επιφάνεια στήριξης του απορροφητήρα πρέπει να βρίσκεται 220 χιλιοστά πάνω από την κάτω επιφάνεια των μονάδων τοίχου. Τρυπήστε την στήριξη με ένα τρυπάνι ø 4,5 χιλιοστών, χρησιμοποιώντας τον οδηγό που παρέχεται. Κόψτε μία τρύπα μεγέθους ø 155 χιλιοστών στην επιφάνεια στήριξης, χρησιμοποιώντας τον οδηγό τρυπήματος που παρέχεται. Στερεώστε χρησιμοποιώντας τις 4 βίδες 12a (4,2 x 44,4) που παρέχονται. 220 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΕ «ΚΟΥΜΠΩΜΑ» Ο απορροφητήρας μπορεί να τοποθετηθεί είτε απευθείας στην κάτω επιφάνεια των μονάδων τοίχου χρησιμοποιώντας τις "κουμπωτές" πλευρικές στηρίξεις. Κόψτε ένα άνοιγμα προσαρμογής στην κάτω επιφάνεια της μονάδας τοίχου, όπως φαίνεται. Βάλτε μέσα τον απορροφητήρα μέχρι οι πλευρικές «κουμπωτές» στηρίξεις να κουμπώσουν. Ασφαλίστε τον στη θέση του σφίγγοντας τις βίδες Vf στο κάτω μέρος του απορροφητήρα Vf ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ Ο χώρος μεταξύ της άκρης του απορροφητήρα και του πίσω τοίχου μπορεί να καλυφθεί εφαρμόζοντας το στοιχείο 20 που παρέχεται. 20 GR 5

6 Συνδέσεις ΕΞΟΔΟΣ ΑΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΑΠΑΓΩΓΗΣ Για την εγκατάσταση του μοντέλου απαγωγής, συνδέστε τον απορροφητήρα στο σωλήνα εξόδου με έναν άκαμπτο ή εύκαμπτο σωλήνα o150 ή 120 mm, η επιλογή του οποίου επαφίεται στον εγκαταστάτη. Για σύνδεση με σωλήνα o120 mm, τοποθετήστε τη φλάντζα συστολής 9 στην έξοδο του σώματος του απορροφητήρα. Στερεώστε το σωλήνα με κατάλληλα κολάρα. Τα αναγκαίο υλικό δεν διατίθεται με τον εξοπλισμό. Αφαιρέστε τυχόν φίλτρο ενεργού άνθρακα. ø 150 ø Συνδέσεις ΕΞΟΔΟΣ ΑΕΡΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕΡΑ Κόψτε μία τρύπα ø 125 χιλιοστών στη μονάδα του τοίχου πάνω από τον απορροφητήρα. Βάλτε τη φλάντζα μείωσης διατομής 9 στην έξοδο του σώματος απορροφητήρα. Συνδέστε την έξοδο του σώματος απορροφητήρα στο πάνω μέρος της μονάδας τοίχου χρησιμοποιώντας ένα σταθερό ή εύκαμπτο σωλήνα ø 120 χιλιοστών, επιλεγόμενος από τον εγκαταστάτη. Στερεώστε το σωλήνα στη θέση του χρησιμοποιώντας σφιγκτήρα σωλήνων (δεν παρέχεται). Στερεώστε τις γρίλιες οδηγούς 8 στην έξοδο επανακυκλο φορίας αέρα χρησιμοποιώντας τις 2 βίδες 12e (2,9 x 9,5) που παρέχονται. Σιγουρευτείτε ότι φίλτρα ενεργού άνθρακα έχουν τοποθετηθεί. ø e 8 9 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ Συνδέστε τον απορροφητήρα στην κεντρική παροχή τροφοδοσίας διαμέσου ενός διπολικού διακόπτη που έχει ένα κενό επαφών τουλάχιστον 3 χιλιοστών. Κατά το άνοιγμα της συρόμενης θήκης για πρώτη φορά μετά την τοποθέτηση του απορροφητήρα, τραβήξτε την έξω απότομα μέχρι να κάνει «κλικ». GR 6

7 ΧΡΗΣΗ Πίνακας ελέγχου L 0 1 M - V M-V L L Φωτισμός Ανάβει και σβήνει το φωτισμό. M Μοτέρ Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί το μοτέρ. V Ταχύτητα Ρυθμίζει την ταχύτητα λειτουργίας του απορροφητήρα. 1. Χαμηλή ταχύτητα, χρησιμοποιείται για συνεχής και ήσυχη εναλλαγή αέρα όταν υπάρχουν ελαφρές οσμές μαγειρέματος. 2. Μέση ταχύτητα, κατάλληλη για όπως περισσότερες καταστάσεις λειτουργίας και δίνει την βέλτιστη αναλογία ροής αέρα/στάθμη θορύβου. 3. Μέγιστη ταχύτητα, χρησιμοποιείται για να απομακρύνει έντονες οσμές μαγειρέματος, συμπεριλαμβανομένου μεγάλων χρονικών διαστημάτων. L Φωτισμός Ανάβει και σβήνει το φωτισμό. M Μοτέρ Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί το μοτέρ. V Ταχύτητα Ρυθμίζει την ταχύτητα λειτουργίας του απορροφητήρα. 1. Χαμηλή ταχύτητα, χρησιμοποιείται για συνεχής και ήσυχη εναλλαγή αέρα όταν υπάρχουν ελαφρές οσμές μαγειρέματος. 2. Μέση ταχύτητα, κατάλληλη για όπως περισσότερες καταστάσεις λειτουργίας και δίνει την βέλτιστη αναλογία ροής αέρα/στάθμη θορύβου. GR 7

8 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Φίλτρα για λίπη ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΓΙΑ ΛΙΠΗ Μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο πιάτων και απαιτούν καθαρισμό τουλάχιστον κάθε 2 μήνες χρήσης ή συχνότερα σε περίπτωση ιδιαίτερα συχνής χρήσης. Αφαιρείτε τα φίλτρα ένα τη φορά, επεμβαίνοντας στους ειδικούς γάντζους. Πλύνετε τα φίλτρα χωρίς να τα στραβώσετε και αφήστε τα να στεγνώσουν πριν τα τοποθετήσετε στη θέση τους. Τοποθετήστε τα έτσι ώστε η λαβή να παραμείνει προς το εξωτερικό μέρος. Φίλτρο ενεργού άνθρακα (Μοντέλο ανακύκλωσης) Δεν μπορούν να πλυθούν και να αναγεννηθούν και πρέπει να α- ντικαθίστανται τουλάχιστον κάθε 4 μήνες χρήσης ή συχνότερα σε περίπτωση ιδιαίτερα συχνής χρήσης. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ Βγάλτε τα μεταλλικά φίλτρα για λίπη. Βγάλτε τα κορεσμένα φίλτρα ενεργού άνθρακα όπως στο σχέδιο (A). Τοποθετήστε τα νέα φίλτρα όπως στο σχέδιο (B). Τοποθετήστε τα μεταλλικά φίλτρα για λίπη. B A Φωτισμός ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ Λαμπτήρες αλογόνου των 20 W Βγάλτε τις 2 βίδες που στερεώνουν τη βάση φωτισμού και βγάλτε την από τον απορροφητήρα. Βγάλτε το λαμπτήρα από τη βάση. Αντικαταστήστε τον με νέο λαμπτήρα ίδιων χαρακτηριστικών, έτσι ώστε να προσαρμόσουν σωστά τα δύο βύσματα στις υποδοχές της βάσης. Τοποθετήστε τη βάση και στερεώστε την με τις δύο βίδες που αφαιρέσατε. GR 8

9 СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ Настоящее руководство по эксплуатации составлено для разных моделей прибора. Возможно, вы встретите в нем описание отдельных комплектующих, не относящихся к модели Вашего прибора. УСТАНОВКА Производитель отклоняет всякую ответственность за повреждения, вызванные неправильной и несоответствующей правилам установкой. Минимальное безопасное расстояние между плитой и вытяжкой должно быть 650 мм (некоторые модели могут быть установлены на меньшей высоте, см. разделы, посвященные габаритным размерам и установке прибора). Проверить соответствие напряжения сети указанному на табличке, закрепленной внутри вытяжки. Для приборов класса I проверить, чтобы электрическая проводка в доме обеспечивала правильное заземление. Соединить вытяжку с дымоходом трубкой диаметром, равным или больше 120 мм. Длина трубки должна быть как можно меньше. Не соединять вытяжку с выпускными трубами дымов от процессов горения (котлы, камины и проч.). В случае если в помещении используются как вытяжка, так и приборы, не работающие на электроэнергии (например, газовые приборы), необходимо должным образом проветривать помещение. Если на кухне нет окна, сделать отверстие наружу из помещения, чтобы через него поступал свежий воздух. ЭКСПЛУАТАЦИЯ Вытяжка спроектирована исключительно для бытового применения для уничтожения запахов от готовки. Никогда не допускать несоответствующего пользования вытяжкой. Не оставлять открытое и сильное пламя под находящейся в работе вытяжкой. Обязательно регулировать пламя, чтобы оно не выходило за дно кастрюль. Следить за работой фритюрниц: сильно нагретое масло может воспламениться. Не готовьте блюда фламбе под кухонной вытяжкой; опасность возникновения пожара. Запрещается пользоваться прибором людям (и детям) с ограниченными психическими, сенсорными и умственными способностями, а также лицам, не обладающим опытом и необходимыми знаниями, без контроля и предварительного обучения пользованием прибора со стороны ответственных за их безопасность лиц. Дети должны находиться под надзором взрослых и не играть с прибором. УХОД Прежде чем приступать к любой операции по уходу, отсоединить вытяжку от сети, вынув электрическую вилку или выключив главный выключатель. Производить тщательный и своевременный уход за фильтрами в рекомендуемые интервалы времени (Опасность пожара). Для уборки поверхностей вытяжки пользоваться влажной тряпкой и жидким нейтральным мылом. Символ на изделии или на его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Вместо этого его следует сдать в соответствующий пункт приемки электронного и электрооборудования для последующей утилизации. Соблюдая правила утилизации изделия, Вы поможете предотвратить причинение окружающей среде и здоровью людей потенциального ущерба, который возможен, в противном случае, вследствие неподобающего обращения с подобными отходами. За более подробной информацией об утилизации этого изделия просьба обращаться к местным властям, в службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором Вы приобрели изделие. RU 9

10 ХАРАКТЕРИСТИКИ ø Min. Min. 650mm 650mm Части Об. Кол. Части изделия 1 1 Корпус вытяжки в комплекте с устройствами управления, освещением, вентилятором, фильтрами 8 1 Регулируемая решетка выпуска воздуха 9 1 Переходный фланец ø мм 20 1 Затворный профиль Об. Кол. Установочные элементы 12a 4 Винты 4,2 x 44,4 12e 2 Винты 2,9 x 9,5 Кол. Документы 1 Руководство по 12a e 8 9 RU 1 10

11 УСТАНОВКА Сверление опорной плиты и установка вытяжки КРЕПЛЕНИЕ ВИНТАМИ Опорная плита вытяжки должна выступать на 220 мм меньше по сравнению с нижним уровнем полок. Просверлить ø 4,5 мм опору, используя входящий в комплект шаблон сверления. Сделать в опорной плите отверстие ø 150 мм, используя входящий в комплект шаблон сверления. Закрепить входящими в комплект 4 винтами 12a (4,2 x 44,4). 220 КРЕПЛЕНИЕ ЗАЩЕЛКАМИ Вытяжка может быть закреплена прямо к нижней стороне полок боковыми опорами с защелками. Сделать, как показано, пазы на нижней стороне полки. Вставить вытяжку и зацепить боковые опоры на защелках. Окончательно закрепить вытяжку винтами Vf, находящимися под прибором Vf ЗАТВОРНЫЙ ПРОФИЛЬ Пространство между краем вытяжки и задней стеной может быть закрыто прилагаемым в комплекте профилем 20 и соответствующими винтами. 20 RU 1 11

12 Соединения ВЫПУСК ВОЗДУХА ИЗ ВСАСЫВАЮЩЕЙ ВЫТЯЖКИ Для установки всасывающей вытяжки соединить ее с выпускной трубой жесткой или гибкой трубкой диаметром 150 или 120 мм, тип которой может выбрать монтажник. Для соединения трубкой Ø 120 мм вставить переходный фланец 9 в выпускное отверстие корпуса вытяжки. Закрепить трубку соответствующими трубными зажимами. Необходимый крепежный материал не входит в комплект. Вынуть фильтры от запахов на активном угле. ø 150 ø ВЫХОД ВОЗДУХА ИЗ ФИЛЬТРУЮЩЕЙ ВЫТЯЖКИ Сделать в полке над вытяжкой отверстие ø 125мм. Вставить переходный фланец 9 в выходное отверстие в корпусе вытяжки. Соединить фланец с выпускным отверстием полки над вытяжкой жесткой или гибкой трубой ø 120 мм. Закрепить трубу соответствующими зажимами. Необходимый для этого материал не входит в комплект поставки. Закрепить решетку 8 на выпускном отверстии 2 винтами 12e (2,9 x 9,5) (прилагаются). Проверить наличие в вытяжке фильтров от запахов на активном угле. ø e 8 9 ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ Подключить вытяжку к сети питания через двухполюсный выключатель с минимальным разведением контактов в 3 мм. После установки вытяжки необходимо в первый раз энергично открыть выдвижную тележку, чтобы услышать щелчок останова. RU 1 12

13 ЭКСПЛУАТАЦИЯ Пульт управления L 0 1 M - V M-V L L Освещение Включает и выключает осветительное оборудование M Мотор Включает и выключает мотор всасывания V Скорость Регулирует рабочую скорость: 1. Минимальная скорость - пригодна для непрерывной смены воздуха при наличии малого количества пара от готовки; отличается бесшумностью работы. 2. Средняя скорость - пригодна для наибольшей части условий эксплуатации благодаря отличному соотношению двух показателей: пропускная способность обработанного воздуха и уровень шума. 3. Максимальная скорость - пригодна для обработки наибольших испарений от готовки даже в течение длительного времени. L Освещение Включает и выключает осветительное оборудование M Мотор Включает и выключает мотор всасывания V Скорость Регулирует рабочую скорость: 1. Минимальная скорость - пригодна для непрерывной смены воздуха при наличии малого количества пара от готовки; отличается бесшумностью работы. 2. Средняя скорость - пригодна для наибольшей части условий эксплуатации благодаря отличному соотношению двух показателей: пропускная способность обработанного воздуха и уровень шума. RU 1 13

14 УХОД Противожировые фильтры ОЧИСТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРОТИВОЖИРОВЫХ ФИЛЬТРОВ Такой фильтр можно также мыть в посудомоечной машине. Мыть фильтр необходимо не реже одного раза в 2 месяца или чаще в случае его активного применения. Снять фильтр, для чего прижать его к задней стороне узла и одновременно потянуть вниз. Помыть фильтр, следя за тем, чтобы он не погнулся, и дать ему просохнуть. Поставить фильтр на место так, чтобы ручка находилась с наружной стороны и была видна. Фильтр от запахов (фильтрующая вытяжка) Такой фильтр нельзя мыть и восстанавливать, его следует менять в среднем раз в 4 месяца или даже чаще в случае особо интенсивного использования вытяжки. ЗАМЕНА УГОЛЬНОГО ФИЛЬТРА НА АКТИВНОМ УГЛЕ Вынуть противожировые фильтры. Вынуть насыщенные фильтры от запахов на активном угле, как показано на рисунке (А). Поставить новые фильтры, как показано на рисунке (В). Закрепить противожировые фильтры. B A Освещение ЗАМЕНА ЛАМП Галогенные лампы 20 Вт. Снять 2 винта крепления патрона и вынуть его из вытяжки. Вынуть из патрона лампу. Заменить ее на новую с такими же характеристиками; правильно вставить два штыревых контакта в гнездо лампового патрона. Вновь установить ламповый патрон и закрепить его снятыми ранее винтами. RU 1 14

15 CONSELHOS E SUGESTÕES Estas instruções de serviço aplicam-se a vários modelos de aparelhos. É por isso, possível que se encontrem descritas várias características de equipamento que não dizem respeito ao seu aparelho. INSTALAÇÃO O fabricante declina toda e qualquer responsabilidade pelos danos decorrentes de uma instalação não correcta ou feita não em conformidade com as normas da boa técnica. A distância mínima de segurança entre a placa de cozedura e o exaustor deve ser de 650 mm (alguns modelos podem ser instalados a uma altura inferior, números referem-se a pegada e instalação). Verifique se a tensão da rede coincide com a indicada na placa de características aplicada no interior do exaustor. Para os aparelhos de Classe Ia, certifique-se de que a instalação doméstica garanta uma descarga correcta à terra. Ligue o exaustor à saída do ar aspirado utilizando um tubo de diâmetro igual ou superior a 120 mm. O percurso do tubo deve ser o mais breve possível. Não ligue o exaustor a tubos de descarga de fumaça produzida porcombustão (caldeiras, lareiras, etc...). Caso no mesmo local sejam utilizados quer o exaustor, quer aparelhos não accionados pela corrente eléctrica (por exemplo, aparelhos alimentados a gás), será preciso providenciar uma ventilação suficiente do aposento. Se a cozinha não possuir uma abertura que comunique com o exterior, providencie a sua realização para garantir a entrada de ar limpo. USO O exaustor foi projectado para ser utilizado exclusivamente em ambientes domésticos, sendo a sua finalidade a de reduzir os odores de cozedura. Não utilize o aparelho de maneira imprópria. As chamas de forte intensidade não devem ficar descobertas enquanto o exaustor estiver a funcionar. Regule sempre as chamas de maneira que não sobressaiam do fundo das panelas. Mantenha as frigideiras sob controlo durante o uso: o óleo excessivamente aquecido pode inflamar-se. No prepare alimentos flamejados sob o exaustor. Perigo de incêndio! Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) diminuídas psíquica, sensorial ou mentalmente nem por indivíduos sem experiência e conhecimento, salvo se vigiados ou instruídos para utilização do aparelho por pessoas responsáveis pela respectiva segurança. As crianças devem ser vigiadas no sentido de assegurar que não brinquem com o aparelho. MANUTENÇÃO Antes de efectuar qualquer operação de manutenção, desligue o exaustor tirando a ficha da tomada de corrente ou desligando o interruptor geral. Faça uma manutenção atenta e rápida dos filtros, respeitando os intervalos aconselhados (risco de incêndio). Para limpar as superfícies do exaustor, é suficiente utilizar um pano húmido e detergente líquido neutro. O símbolo no produto ou na embalagem indica que este produto não pode ser tratado como lixo doméstico. Em vez disso, deve ser entregue ao centro de recolha selectiva para a reciclagem de equipamento eléctrico e electrónico. Ao garantir uma eliminação adequada deste produto, irá ajudar a evitar eventuais consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde pública, que, de outra forma, poderiam ser provocadas por um tratamento incorrecto do produto. Para obter informações mais pormenorizadas sobre a reciclagem deste produto, contacte os serviços municipalizados locais, o centro de recolha selectiva da sua área de residência ou o estabelecimento onde adquiriu o produto. PT 1 15

16 CARACTERÍSTICAS ø Min. Min. 650mm 650mm Componentes Ref. Qtd Componentes do produto 1 1 Corpo do exaustor equipado com: Comandos, iluminação, grupo do ventilador e filtros 8 1 Grade direccionada de saída do ar 9 1 Flange de redução ø mm 20 1 Perfil de fecho Ref. Qtd Componentes de instalação 12a 4 Parafusos 4,2 x 44,4 12e 2 Parafusos 2,9 x 9,5 Qtd Documentação 1 Manual de Instruções 12a e 8 9 PT 1 16

17 INSTALAÇÃO Perfuração do plano de suporte e montagem do exaustor MONTAGEM COM PARAFUSOS O plano de suporte do exaustor deve ficar numa posição 220 mm mais alta relativamente ao plano inferior dos móveis suspensos. Perfure o suporte com furos de ø 4,5 mm utilizando o gabarito de perfuração fornecido com o aparelho. Faça um furo de ø 155 mm no plano de suporte utilizando o gabarito de perfuração fornecido com o aparelho. Fixe com os 4 parafusos 12a (4,2 x 44,4) fornecidos com o aparelho. 220 MONTAGEM COM FIXAÇÃO POR ENCAIXE O exaustor pode ser instalado directamente no plano inferior dos móveis suspensos com suportes laterais fixados por encaixe. Faça uma abertura no plano inferior do móvel suspenso, conforme indicado. Instale o exaustor até prender os suportes laterais com fixação por encaixe. Bloqueie definitivamente apertando os parafusos Vf por baixo do exaustor Vf PERFIL DE FECHO O espaço entre a borda do exaustor e a parede de fundo pode ser fechado aplicando o perfil 20 fornecido com o aparelho utilizando os parafusos já preparados para esta finalidade. 20 PT 1 17

18 Ligações SAÍDA DO AR PARA A VERSÃO ASPIRANTE Para a instalação na Versão Aspirante, ligue o exaustor ao tubo de saída utilizando um tubo rígido ou flexível de ø150 ou 120 mm; esta escolha deve ser feita pelo instalador. Para a ligação com um tubo de ø120 mm, instale a flange de redução 9 na saída do corpo do exaustor. Fixe o tubo com braçadeiras de aperto adequadas. O material necessário não é fornecido com o aparelho. Tire os filtros anti-odor de carvão activo, se presentes.. ø 150 ø SAÍDA DO AR PARA A VERSÃO FILTRANTE Faça um furo de ø 125 mm na prateleira presente acima do exaustor. Instale a flange de redução 9 na saída do corpo do exaustor. Ligue a saída do corpo do exaustor com a parte superior do móvel suspenso utilizando um tubo rígido ou flexível de ø120 mm; esta escolha deve ser feita pelo instalador. Fixe a grade direccionada 8 na saída do ar reciclado com 2 parafusos 12e (2,9 x 9,5) fornecidos com o aparelho. Certifique-se da presença dos filtros anti-odor de carvão activo. ø e 8 9 LIGAÇÃO ELÉCTRICA Ligue o exaustor à rede de alimentação eléctrica intercalando um interruptor bipolar com abertura mínima entre os contactos de 3 mm. Tendo instalado o exaustor, para a primeira vez é necessário abrir o carro deslizante com força até perceber o encaixe do fim de curso. PT 1 18

19 UTILIZAÇÃO Quadro de comandos L 0 1 M - V M-V L L Luzes M Motor Liga e desliga a Iluminação Liga e desliga o motor de exaustão V Velocidade Determina a velocidade de funcionamento: 1. Velocidade mínima, indicada para uma troca contínua do ar muito silenciosa, se os vapores de cozedura forem poucos. 2. Velocidade média, indicada para a maior parte das condições de uso vista a excelente relação entre o débito do ar tratado e o nível de ruído. 3. Velocidade máxima, indicada para enfrentar as máximas emissões de vapores de cozedura, mesmo durante períodos prolongados. L Luzes M Motor Liga e desliga a Iluminação Liga e desliga o motor de exaustão V Velocidade Determina a velocidade de funcionamento: 1. Velocidade mínima, indicada para uma troca contínua do ar muito silenciosa, se os vapores de cozedura forem poucos. 2. Velocidade média, indicada para a maior parte das condições de uso vista a excelente relação entre o débito do ar tratado e o nível de ruído. PT 1 19

20 MANUTENÇÃO Filtros contra gordura LIMPAR OS FILTROS METÁLICOS CONTRA GORDURA Os filtros deverão ser limpos de 2 em 2 meses de funcionamento, ou mais frequentemente em situações de utilização extrema e podem ser lavados na máquina de lavar louça. Retire os filtros, um de cada vez, empurrando-os para trás e puxando-os ao mesmo tempo. Lave os filtros, tendo cuidado para não os dobrar. Antes de os instalar novamente, certifique-se de que ficam bem secos. Ao instalar novamente os filtros, certifique-se de que a pega fica visível do exterior. Filtro anti-odor (Versão Filtrante) Não pode ser lavado e não é regenerável, devendo ser substituído de 4 em 4 meses de utilização ou com maior frequência, se o aparelho for utilizado com muita intensidade. SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO DE CARVÃO ACTIVO Tire os filtros metálicos antigordura. Remova o filtro anti-odor de carvão activo saturado, conforme indicado.(a) Monte o filtro novo prendendo-o na sua sede.(b) Reinstale os filtros metálicos antigordura. B A Iluminação SUBSTITUIÇÃO DAS LÂMPADAS Lâmpadas de halogéneo de 20 W Tire os 2 parafusos que fixam o suporte de iluminação e extraia-o do exaustor. Extraia a lâmpada do suporte. Substitua-a por uma nova de características iguais lembrandose de introduzir correctamente os dois pinos na sede do suporte. Reinstale o suporte fixando-o com os dois parafusos tirados na operação anterior. PT 2 20

21

22

23

24 _ver4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

PORTUGUÊS 4 ESPAÑOL 14 ΕΛΛΑΣ 24 NEDERLANDS 34

PORTUGUÊS 4 ESPAÑOL 14 ΕΛΛΑΣ 24 NEDERLANDS 34 FÖLJANDE PT ES GR NL PORTUGUÊS 4 ESPAÑOL 14 ΕΛΛΑΣ 24 NEDERLANDS 34 PORTUGUÊS 4 Índice Informações de segurança 4 Descrição do produto 7 Painel de controlo 7 Limpeza e manutenção 7 Informações de segurança

Διαβάστε περισσότερα

PT POTENTIELL ES GR NL

PT POTENTIELL ES GR NL POTENTIELL PT ES GR NL PORTUGUÊS 4 ESPAÑOL 15 ΕΛΛΑΣ 26 NEDERLANDS 37 PORTUGUÊS 4 Índice Informações de segurança 4 Descrição do produto 7 Painel de controlo 7 Limpeza e manutenção 8 O que fazer se...

Διαβάστε περισσότερα

UNDERVERK PT ES GR NL

UNDERVERK PT ES GR NL UNDERVERK PT ES GR NL PORTUGUÊS 4 ESPAÑOL 15 ΕΛΛΑΣ 26 NEDERLANDS 37 PORTUGUÊS 4 Índice Informações de segurança 4 Descrição do produto 7 Painel de controlo 7 Limpeza e manutenção 8 Informações de segurança

Διαβάστε περισσότερα

BEDIENUNGSANWEISUNG KD9875.0. mit Montageanweisungen

BEDIENUNGSANWEISUNG KD9875.0. mit Montageanweisungen BEDIENUNGSANWEISUNG mit Montageanweisungen GB F NL I E P GR Instructions for use and installation instructions Instructions d'utilisation et avis de montage Gebruiksaanwijzing en montagehandleiding Istruzioni

Διαβάστε περισσότερα

Operating Instructions Air Conditioner

Operating Instructions Air Conditioner Operating Instructions Air Conditioner Indoor Unit INVERTER DELUXE XE CS-XE7MKEW CS-XE9MKEW CS-XE12MKEW CS-XE15MKEW CS-XE18MKEW CS-XE21MKEW INVERTER DELUXE E CS-E7MKEW CS-E9MKEW CS-E12MKEW CS-E15MKEW CS-E18MKEW

Διαβάστε περισσότερα

N64K30N0 Grill eléctrico Grill eléctrico Ηλεκτρικό γκριλ Электрогриль

N64K30N0 Grill eléctrico Grill eléctrico Ηλεκτρικό γκριλ Электрогриль [es] Instrucciones de uso...3 [pt] Instruções de serviço... 10 [el] Οδηγíες χρήσεως... 17 [ru] Правила пользовани... 24 N64K30N0 Grill eléctrico Grill eléctrico Ηλεκτρικό γκριλ Электрогриль 2 Û Índice[es]

Διαβάστε περισσότερα

Operating Instructions Air Conditioner

Operating Instructions Air Conditioner Operating Instructions Air Conditioner Model No. Indoor Unit CS-E4NKES CS-E8NKES Outdoor Unit CU-E4NKE CU-E8NKE PORTUGUÊS Antes de ligar a unidade, leia cuidadosamente este manual de utilização e guarde-o

Διαβάστε περισσότερα

Portable CD/DVD Player

Portable CD/DVD Player 4-411-681-11(1) (PT-EL-TR) Portable CD/DVD Player DVP-FX780 Portable CD/DVD Player Instruções de funcionamento Οδηγίες χρήσης Kullanım Talimatları PT EL TR DVP-FX780 2012 Sony Corporation AVISO Para reduzir

Διαβάστε περισσότερα

Operating Instructions

Operating Instructions Operating Instructions Air Conditioner Model No. Indoor Unit CS-E28QKES Outdoor Unit CU-E28QKE Instruções de funcionamento 2-11 Aparelho de ar condicionado Obrigado por adquirir o Ar Condicionado da Panasonic.

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL DO UTILIZADOR E DE CUIDADOS PARA O SECADOR DE ROUPA ELECTRÓNICO ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ

MANUAL DO UTILIZADOR E DE CUIDADOS PARA O SECADOR DE ROUPA ELECTRÓNICO ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ MANUAL DO UTILIZADOR E DE CUIDADOS PARA O SECADOR DE ROUPA ELECTRÓNICO ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ ASCIUGATRICE ELETTRONICA MANUALE DI USO E MANUTENZIONE BENUTZUNGS- UND PFLEGEANLEITUNG

Διαβάστε περισσότερα

banheira μπανιέρες bad kade wanny kar

banheira μπανιέρες bad kade wanny kar banheira μπανιέρες bad kade wanny kar Manual de instalação GURDR COM CUIDDO Εγχειρίδιο εγκατάστασης ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ Installatiehandleiding ZORGVULDIG EWREN Priručnik o instaliranju PŽLJIVO ČUVTI

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ SV

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ SV DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use ES Montaje y modo de empleo FR Prescriptions de montage et mode d emploi NL Montagevoorschriften en gebruiksaanwijzingen PT Instruções

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ SV

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ SV DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use ES Montaje y modo de empleo FR Prescriptions de montage et mode d emploi NL Montagevoorschriften en gebruiksaanwijzingen PT Instruções

Διαβάστε περισσότερα

KIT DE RESISTENCIA ELÉCTRICA MONOFÁSICA 1, 2, 3 KW KIT DE RESISTÊNCIA ELÉCTRICA MONOFÁSICA 1, 2, 3 KW ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 1, 2, 3 KW, ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ

KIT DE RESISTENCIA ELÉCTRICA MONOFÁSICA 1, 2, 3 KW KIT DE RESISTÊNCIA ELÉCTRICA MONOFÁSICA 1, 2, 3 KW ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 1, 2, 3 KW, ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ KIT DE RESISTECIA ÉCTRICA MOOFÁSICA 1, 2, 3 KW KIT DE RESISTÊCIA ÉCTRICA MOOFÁSICA 1, 2, 3 KW ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 1, 2, 3 KW, ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ ADVERTECIAS GEERALES ES Estos aparatos han sido diseñados para contener

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL DO UTILIZADOR E GUIA DE ASSISTÊNCIA PARA A MÁQUINA DE LAVAR ROUPA COM CARREGAMENTO SUPERIOR, ALTA EFICÁCIA E CONSUMO DE ÁGUA REDUZIDO

MANUAL DO UTILIZADOR E GUIA DE ASSISTÊNCIA PARA A MÁQUINA DE LAVAR ROUPA COM CARREGAMENTO SUPERIOR, ALTA EFICÁCIA E CONSUMO DE ÁGUA REDUZIDO MANUAL DO UTILIZADOR E GUIA DE ASSISTÊNCIA PARA A MÁQUINA DE LAVAR ROUPA COM CARREGAMENTO SUPERIOR, ALTA EFICÁCIA E CONSUMO DE ÁGUA REDUZIDO ΟΔΗΓΟΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ ΑΠΟ ΠΑΝΩ, ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ SV

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ SV DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use ES Montaje y modo de empleo FR Prescriptions de montage et mode d emploi NL Montagevoorschriften en gebruiksaanwijzingen PT Instruções

Διαβάστε περισσότερα

Delfi Delos Unique. Uso e Manutenção GUARDAR COM CUIDADO. Χρήση & Συντήρηση ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ. Gebruik & Onderhoud ZORGVULDIG BEWAREN

Delfi Delos Unique. Uso e Manutenção GUARDAR COM CUIDADO. Χρήση & Συντήρηση ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ. Gebruik & Onderhoud ZORGVULDIG BEWAREN Delfi Delos Unique Uso e Manutenção GUARDAR COM CUIDADO Χρήση & Συντήρηση ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ Gebruik & Onderhoud ZORGVULDIG BEWAREN Upotreba i održavanje PAŽLJIVO ČUVATI Użytkowanie & Konserwacja

Διαβάστε περισσότερα

LI2WRD Ed.08/08 Mini Om Design Lorenzo Lispi

LI2WRD Ed.08/08 Mini Om Design Lorenzo Lispi Mini Om Design Lorenzo Lispi LI2WRD Ed.08/08 EL - ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Συμβουλευσου και τα σχηματα των προηγουμενων σελιδων, με αλφαβητικες αναφορες, που βρισκονται στο ερμηνευτικο κειμενο.

Διαβάστε περισσότερα

MÄSTERLIG PT ES GR NL

MÄSTERLIG PT ES GR NL MÄSTERLIG PT ES GR NL PORTUGUÊS 4 ESPAÑOL 17 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 30 NEDERLANDS 44 PORTUGUÊS 4 Índice Informações de segurança 4 Descrição do produto 6 Utilização diária 7 Sugestões e conselhos úteis 9 Manutenção

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών HB 6.2 IX HB 9.2 IX. Απορροφητήρας. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2 Συνδεσμολογία

Φυλλάδιο οδηγιών HB 6.2 IX HB 9.2 IX. Απορροφητήρας. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2 Συνδεσμολογία Φυλλάδιο οδηγιών Απορροφητήρας GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Συνδεσμολογία Τεχνικές πληροφορίες Ηλεκτρική σύνδεση Καλώδιο τροφοδοσίας Τεχνικά χαρακτηριστικά HB 6.2 IX HB 9.2 IX Περιγραφή της συσκευής,

Διαβάστε περισσότερα

ÄVENTYRLIG PT ES GR NL

ÄVENTYRLIG PT ES GR NL ÄVENTYRLIG PT ES GR NL PORTUGUÊS 4 ESPAÑOL 17 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 30 NEDERLANDS 44 PORTUGUÊS 4 Índice Informações de segurança 4 Descrição do produto 6 Utilização diária 7 Sugestões e conselhos úteis 9 Manutenção

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTION BOOK GOV 580C. Vented Tumble Dryer. English 2. Portuguese. Ελληικα. Deutsch 35

INSTRUCTION BOOK GOV 580C. Vented Tumble Dryer. English 2. Portuguese. Ελληικα. Deutsch 35 INSTRUCTION BOOK Vented Tumble Dryer GOV 580C English 2 Portuguese Ελληικα 13 24 Deutsch 35 INDEX Introduction Delivery Information Unpacking the Product Safety Reminders Use Installation The Laundry Environmental

Διαβάστε περισσότερα

DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi NL Montagevoorschriften en

DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi NL Montagevoorschriften en DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi NL Montagevoorschriften en gebruiksaanwijzingen IT Istruzioni di montaggio e d'uso ES

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL DE UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA O SECADOR ELÉCTRICO OU A GÁS ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ Ή ΑΕΡΙΟ

MANUAL DE UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA O SECADOR ELÉCTRICO OU A GÁS ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ Ή ΑΕΡΙΟ MANUAL DE UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA O SECADOR ELÉCTRICO OU A GÁS ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ Ή ΑΕΡΙΟ GUIDA ALL'UTILIZZO E ALLA MANUTENZIONE PER L'UTILIZZO DELL'ASCIUGATRICE

Διαβάστε περισσότερα

13-12-10 Cod. 61836059 EDIP 6550.0 EDIP 9550.0

13-12-10 Cod. 61836059 EDIP 6550.0 EDIP 9550.0 13-12-10 Cod. 61836059 EDIP 6550.0 EDIP 9550.0 In überinstimmung mit den Anforderungen der Europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektround Elektronik-AlgerÄte (WEEE) ist vorliegendes Gerät mit einer

Διαβάστε περισσότερα

ATTIX 115-01 ATTIX 125-01 GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ SLO PRIROČNIK ZA UPORABO C365-NL-P-GR-SLO 12/2010

ATTIX 115-01 ATTIX 125-01 GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ SLO PRIROČNIK ZA UPORABO C365-NL-P-GR-SLO 12/2010 ATTIX 115-01 ATTIX 125-01 GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ PRIROČNIK ZA UPORABO NL P GR SLO C365-NL-P-GR-SLO 12/2010 Vertaling van oorspronkelijke instructies Inhoudsopgave

Διαβάστε περισσότερα

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: GR50

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: GR50 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΗ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ. Το παρόν εγχειρίδιο και η ίδια η συσκευή συνοδεύονται από σημαντικά μηνύματα σχετικά με την ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα