ΠPOE PIKO IATAΓMA 105/1995 "Eλάχιστες προδιαγραφές για την σήµανση ασφάλειας ή/ και υγείας στην εργασία σε συµµόρφωση µε την Oδηγία 92/58/EOK"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠPOE PIKO IATAΓMA 105/1995 "Eλάχιστες προδιαγραφές για την σήµανση ασφάλειας ή/ και υγείας στην εργασία σε συµµόρφωση µε την Oδηγία 92/58/EOK""

Transcript

1 ΠPOE PIKO IATAΓMA 105/1995 "Eλάχιστες προδιαγραφές για την σήµανση ασφάλειας ή/ και υγείας στην εργασία σε συµµόρφωση µε την Oδηγία 92/58/EOK" (Φ.Ε.Κ. 67/Α/ ) O ΠPOE POΣ THΣ EΛΛHNIKHΣ HMOKPATIAΣ Έχοντας υπόψη: 1. Tις διατάξεις των άρθρων 1 (παρ. 1, 3, 4 και 5) και 3 του ν.1338/83 Eφαρµογή του κοινοτικού δικαίου (34/A) που τροποποιήθηκε µε το άρθρο 6 του ν.1440/84 Συµµετοχή της Eλλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεµατικά και στις προβλέψεις της Eυρωπαϊκής Tράπεζας Eπενδύσεων, στο κεφάλαιο της Eυρωπαϊκής Kοινότητος Άνθρακος και Xάλυβος και του Oργανισµού Eφοδιασµού EURATOM (70/A), µε το άρθρο 7 του ν.1775/88 Eταιρείες παροχής επιχειρηµατικού κεφαλαίου και άλλες διατάξεις (101/A) και µε το άρθρο 65 του ν.1892/90 Για τον εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις (101/A). 2. Tις διατάξεις των άρθρων 1 (παράγραφος 3) και 36 του ν.1568/1985 Yγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων (177/A). 3. Tις διατάξεις του άρθρου 39 του ν.1836/1989 Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελµατικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις (79/A). 4. Tις διατάξεις των άρθρων 24, 25, 26 και 27 του ν. 2224/94 Pύθµιση θεµάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωµάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων και οργάνωσης Yπουργείου Eργασίας και των εποπτευοµένων από αυτό νοµικών προσώπων και άλλες διατάξεις (112/A). 5. Tις διατάξεις του άρθρου 29A του ν.1558/85 Kυβέρνηση και Kυβερνητικά Όργανα (137/A), που προστέθηκε µε το άρθρο 27 του ν. 2081/92 Pύθµιση του θεσµού των Eπιµελητηρίων κτλ (154/A). 6. Tην αριθµ / κοινή Aπόφαση του Πρωθυπουργού και του Yπουργού Eργασίας Aνάθεση αρµοδιοτήτων στον Yφυπουργό Eργασίας Γεώργιο Aδαµόπουλο (585/B). 7. Tην YΠ/122/ Aπόφαση του Πρωθυπουργού Aνάθεση αρµοδιοτήτων στον Aναπληρωτή Yπουργό Bιοµηχανίας Eνέργειας και Tεχνολογίας Xρήστο Pοκόφυλλο (550/B). 8. Tην αριθµ. 9/ γνώµη του Συµβουλίου Yγιεινής και Aσφάλειας της Eργασίας. 9.Ότι µε την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος δεν θα προκληθεί πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισµού του Yπουργείου Eργασίας ή του κρατικού προϋπολογισµού ή προϋπολογισµού N.Π..., δεδοµένου ότι οι δαπάνες εντάσσονται στα πλαίσια των ήδη εγκεκριµένων προϋπολογισµών για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 39 του ν. 1836/89, ο οποίος έχει επεκταθεί και στο ηµόσιο. 10. Tην αριθµ. 20/ γνωµοδότηση του Συµβουλίου Eπικρατείας, µετά από πρόταση των Yπουργών Προεδρίας της Kυβέρνησης, Eσωτερικών, Eθνικής Oικονοµίας, Oικονοµικών, Yγείας Πρόνοιας και Kοινωνικών Aσφαλίσεων, Bιοµηχανίας Eνέργειας και Tεχνολογίας και Εµπορίου, του αναπληρωτή Yπουργού Bιοµηχανίας Eνέργειας και Tεχνολογίας και του Yφυπουργού Eργασίας, αποφασίζουµε: KEΦAΛAIO A ΓENIKEΣ IATAΞEIΣ Άρθρο 1 Aντικείµενο - Πεδίο εφαρµογής 1. Tο παρόν προεδρικό διάταγµα καθορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές για την σήµανση ασφάλειας ή/και υγείας στην εργασία. Oι διατάξεις του εφαρµόζονται επιπλέον των γενικών διατάξεων για την υγιεινή και την ασφάλεια της εργασίας που ισχύουν κάθε φορά. 2. Oι διατάξεις του παρόντος εφαρµόζονται σε όλες τις επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού και του δηµόσιου τοµέα, ανεξαρτήτως κλάδου οικονοµικής δραστηριότητας στον οποίο κατατάσσονται. 3. Για την εφαρµογή του παρόντος στο ηµόσιο, τα NΠ και OTA ισχύουν και οι ιδιαίτερες ρυθµίσεις της KYA 88555/3293/88 Yγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του ηµοσίου, των NΠ και των OTA (721/B) που κυρώθηκε µε το άρθρο 39 του ν.1836/89 Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελµατικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις (79/A). 4. Oι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρµόζονται:

2 α. Στο ένστολο προσωπικό των ενόπλων δυνάµεων και των σωµάτων ασφαλείας και στο οικιακό υπηρετικό προσωπικό. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να εξασφαλίζεται, όσο αυτό είναι δυνατόν, η ασφάλεια και η υγεία του ως άνω προσωπικού, εν όψει των στόχων του παρόντος. β. Στη σήµανση που χρησιµοποιείται για την ρύθµιση της οδικής, σιδηροδροµικής, ποτάµιας, θαλάσσιας και εναέριας κυκλοφορίας. 5. Tο παρόν διάταγµα δεν αφορά τις διατάξεις τις σχετικές µε την διάθεση στην αγορά επικινδύνων ουσιών και παρασκευασµάτων, προϊόντων ή/και εξοπλισµού, εκτός αν αυτές οι διατάξεις κάνουν σαφή αναφορά στην οδηγία 92/58/EOK και στο διάταγµα αυτό. Άρθρο 2 Oρισµοί Για τους σκοπούς του παρόντος νοείται ως: α) Σήµανση ασφάλειας ή/και υγείας: Kάθε σήµανση η οποία, αναφερόµενη σε ένα ορισµένο αντικείµενο, δραστηριότητα ή κατάσταση, παρέχει µια ένδειξη ή οδηγίες σχετικά µε την ασφάλεια ή/και την υγεία κατά την εργασία, ανάλογα µε την περίπτωση, µέσω πινακίδας, χρώµατος, φωτεινού ή ηχητικού σήµατος, προφορικής ανακοίνωσης ή σήµατος δια χειρονοµιών. β) Aπαγορευτικό σήµα: Kάθε σήµα που απαγορεύει κάποια συγκεκριµένη συµπεριφορά που µπορεί να προκαλέσει κίνδυνο. γ) Προειδοποιητικό σήµα: Kάθε σήµα που προειδοποιεί για έναν υπαρκτό ή πιθανό κίνδυνο. δ) Σήµα υποχρέωσης: Kάθε σήµα που ορίζει µια συγκεκριµένη συµπεριφορά. ε) Σήµα διάσωσης ή βοήθειας: Kάθε σήµα που παρέχει ενδείξεις σχετικές µε τις εξόδους κινδύνου ή τα µέσα βοήθειας ή διάσωσης. στ) Eνδεικτικό σήµα: Kάθε σήµα που παρέχει άλλες ενδείξεις πέραν εκείνων που προβλέπονται στις παραγράφους β έως ε. ζ) Πινακίδα: Kάθε σήµα το οποίο, µε το συνδυασµό γεωµετρικού σχήµατος, χρωµάτων και ενός συµβόλου ή εικονογράµµατος, παρέχει µια συγκεκριµένη ένδειξη, η ορατότητα της οποίας εξασφαλίζεται απο φωτισµό επαρκούς έντασης. η) Πρόσθετη πινακίδα: Kάθε πινακίδα που χρησιµοποιείται µαζί µε µια από τις πινακίδες που αναφέρονται στη παράγραφο ζ και η οποία παρέχει συµπληρωµατικές ενδείξεις. θ) Xρώµα ασφάλειας: Kάθε χρώµα στο οποίο προσδίδεται µια συγκεκριµένη σηµασία. ι) Σύµβολο ή εικονοσύµβολο: Kάθε εικόνα που περιγράφει µια κατάσταση ή συνιστά µια συγκεκριµένη συµπεριφορά και η οποία χρησιµοποιείται πάνω σε µια πινακίδα ή µια φωτεινή επιφάνεια. ια) Φωτεινό σήµα: Kάθε σήµα που εκπέµπεται από συσκευή αποτελούµενη από διαφανή ή διαφώτιστα υλικά, φωτιζόµενα από το εσωτερικό ή από πίσω, κατά τρόπο ώστε να εµφανίζεται, από µόνη της, ως φωτεινή επιφάνεια. ιβ) Hχητικό σήµα: Kάθε κωδικό ηχητικό σήµα που εκπέµπεται από ειδική συσκευή χωρίς χρήση ανθρώπινης ή συνθετικής φωνής. ιγ) Προφορική ανακοίνωση: Kάθε προκαθορισµένο προφορικό µήνυµα, µε χρήση ανθρώπινης ή συνθετικής φωνής. ιδ) Σήµα δια χειρονοµιών: Kίνηση ή/και θέση των βραχιόνων ή/και των χεριών σύµφωνα µε κωδική µορφή για την καθοδήγηση ατόµων που εκτελούν χειρισµούς οι οποίοι ενέχουν υπαρκτό ή πιθανό κίνδυνο για τους εργαζοµένους. KEΦAΛAIO B YΠOXPEΩΣEIΣ TΩN EPΓO OTΩN Άρθρο 3 Γενικοί κανόνες 1. O εργοδότης πρέπει να προβλέπει και να εξασφαλίζει την ύπαρξη σήµανσης ασφάλειας ή/και υγείας κατά την εργασία σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, όταν οι υπαρκτοί ή πιθανοί κίνδυνοι δεν µπορούν να

3 αποφευχθούν ή να µειωθούν επαρκώς µε τα τεχνικά µέσα συλλογικής προστασίας ή µε µέτρα, µεθόδους ή διαδικασίες οργάνωσης της εργασίας. 2. H σηµατοδότηση ασφάλειας των χώρων εργασίας, σε καµιά περίπτωση δεν υποκαθιστά ή περιορίζει την λήψη των αναγκαίων εκάστοτε µέτρων προστασίας των εργαζοµένων. 3. Για τη επιλογή της κατάλληλης σήµανσης, ο εργοδότης οφείλει να λαµβάνει υπόψη την γραπτή εκτίµηση κινδύνου που γίνεται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 4. H σήµανση που εφαρµόζεται στην οδική, σιδηροδροµική, ποτάµια, θαλάσσια και εναέρια κυκλοφορία πρέπει να χρησιµοποιείται, αν χρειάζεται, και για την κυκλοφορία στο εσωτερικό των επιχειρήσεων ή/και των εγκαταστάσεων, τηρουµένων σε κάθε περίπτωση των διατάξεων του παραρτήµατος V του άρθρου 9. Άρθρο 4 Σήµανση ασφάλειας ή/και υγείας που χρησιµοποιείται για πρώτη φορά H σήµανση ασφάλειας ή/και υγείας που χρησιµοποιείται κατά την εργασία για πρώτη φορά µετά την δηµοσίευση του παρόντος, πρέπει να πληροί τις ελάχιστες προδιαγραφές που αναφέρονται στα παραρτήµατα I έως IX του άρθρου 9. Άρθρο 5 Σήµανση ασφάλειας ή/και υγείας που ήδη χρησιµοποιείται. H σήµανση ασφάλειας ή/και υγείας που ήδη χρησιµοποιείται κατά την εργασία πριν τη δηµοσίευση του παρόντος, πρέπει να προσαρµοσθεί µε τις ελάχιστες προδιαγραφές που αναφέρονται στα παραρτήµατα I έως IX του άρθρου 9 το αργότερο µέχρι 24/12/95. Άρθρο 6 Eνηµέρωση των εργαζοµένων 1. Στα πλαίσια της ενηµέρωσης των εργαζοµένων σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις οι εργαζόµενοι ή/και οι εκπρόσωποί τους ενηµερώνονται από τον εργοδότη σχετικά µε όλα τα µέτρα που πρόκειται να ληφθούν, σε ότι αφορά τη σήµανση ασφάλειας ή/και υγείας που χρησιµοποιείται στην εργασία. 2. H σήµανση ασφάλειας ή/και υγείας που χρησιµοποιείται στην επιχείρηση, πρέπει να απεικονίζεται µε τις επεξηγήσεις της σηµασίας της σε µικρογραφία σε συγκεντρωτικούς πίνακες. 3. Oι πίνακες αυτοί πρέπει να ευρίσκονται ανηρτηµένοι σε προσιτά και εµφανή σηµεία των χώρων εργασίας της επιχείρησης, ώστε να λαµβάνουν γνώση του περιεχοµένου των, όλοι οι εργαζόµενοι. Άρθρο 7 Eκπαίδευση των εργαζοµένων Στα πλαίσια της εκπαίδευσης των εργαζοµένων σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις οι εργοδότες θα πρέπει να παρέχουν στους εργαζόµενους κατάλληλη κατάρτιση, κυρίως µε τη µορφή ακριβών οδηγιών, για ότι αφορά τη σήµανση ασφάλειας ή/και υγείας που χρησιµοποιείται κατά την εργασία. H εκπαίδευση αυτή αφορά ειδικότερα τη σηµασία της σήµανσης, κυρίως όταν αυτή περιλαµβάνει τη χρήση λέξεων, και τις γενικές και ειδικές συµπεριφορές που υιοθετούνται. Άρθρο 8 ιαβούλευση και συµµετοχή των εργαζοµένων Στα πλαίσια της διαβούλευσης και της συµµετοχής των εργαζοµένων σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις οι εργοδότες ζητούν τη γνώµη των εργαζοµένων ή/και των εκπροσώπων τους και διευκολύνουν τη συµµετοχή τους, αναφορικά µε τα θέµατα που σχετίζονται µε την εφαρµογή του παρόντος.

4 KEΦAΛAIO Γ IAΦOPEΣ IATAΞEIΣ Άρθρο 9 Προσάρτηση παραρτηµάτων Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του παρόντος τα παραρτήµατα I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX που αναφέρονται στα άρθρα 4 και 5 και το παράρτηµα V που αναφέρεται στα άρθρα 3 (παράγραφος 4), 4 και 5 του παρόντος και έχουν ως ακολούθως: ΠAPAPTHMA I ΕΛΑΧlΣΤΕΣ ΓΕΝlΚΕΣ ΠΡO lαγραφεσ ΣΧΕΤlΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕlΑΣ Ή/ΚΑl ΥΓΕlAΣ ΣΤOΝ ΤOΠO ΕΡΓΑΣlΑΣ [άρθρα 4 και 5] 1. Προκαταρκτικές παρατηρήσεις 1.1. Όταν σύµφωνα µε το άρθρο 3 του παρόντος διατάγµατος απαιτείται σήµανση ασφάλειας ή/και υγεiας τότε αυτή πρέπει να συµµορφώνεται προς τις ειδικές απαιτήσεις που περιέχονται στα παραρτήµατα II έως IX To παρόν παράρτηµα καθιερώνει τις εν λόγω απαιτήσεις, περιγράφει τις διάφορες χρήσεις των σηµάνσεων ασφάλειας ή/και υγείας και απαριθµεί τους γενικούς κανόνες για την εναλλαξιµότητα και συµπληρωµατικότητα των σηµάνσεων αυτών Oι σηµάνσεις ασφάλειας ή/και υγείας πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνον για τη µετάδοση του µηνύµατος ή της πληροφορίας που προσδιορίζεται στο παρόν προεδρικό διάταγµα. 2. Τρόποι σήµανσης 2.1. Μόνιµη σήµανση H σήµανση που σχετίζεται µε απαγόρευση, προειδοποίηση και υποχρέωση καθώς και εκείνη που αφορά τον εντοπισµό και την αναγνώριση των µέσων διάσωσης ή βοήθειας, γίνεται µε πινακίδες κατά τρόπο µόνιµο. Η σήµανση που προορίζεται για τον εντοπισµό και την αναγνώριση των υλικών και των εξοπλισµών καταπολέµησης πυρκαγιάς, γίνεται κατά µόνιµο τρόπο µε πινακίδες ή/και χρώµα ασφάλειας H σήµανση στα δοχεία και στους σωλήνες γίνεται όπως προβλέπεται στο παράρτηµα III H σήµανση πιθανών κινδύνων κρούσεων σε αντικείµενα καθώς και πτώσεων ατόµων γίνεται κατά µόνιµο τρόπο µε χρώµα ασφάλειας ή µε πινακίδες H σήµανση των οδών κυκλοφορίας γίνεται κατά µόνιµο τρόπο µε χρώµα ασφάλειας Περιστασιακή σήµανση H επισήµανση επικίνδυνων συµβάντων, η κλήση ατόµων για µια συγκεκριµένη ενέργεια καθώς και η επείγουσα αποµάκρυνση ατόµων, γίνονται κατά περιστασιακό τρόπο και λαµβάνοντας υπόψη την εναλλαξιµότητα και τη συµπληρωµατικότητα που προβλέπονται στην παράγραφο 3, µε φωτεινό σήµα, ηχητικό σήµα ή/και προφορική ανακοίνωση H καθοδήγηση ατόµων που εκτελούν χειρισµούς οι οποίοι ενέχουν υπαρκτό ή πιθανό κίνδυνο γίνεται κατά τρόπο περιστασιακό µε σήµατα δια χειρονοµιών ή/και προφορική ανακοίνωση. 3. Εναλλαξιµότητα και συµπληρωµατικότητα των σηµάνσεων 3.1. Επί ίσης αποτελεσµατικότητας η επιλογή είναι ελεύθερη µεταξύ: Eνός χρώµατος ασφάλειας ή µιας πινακίδας, για την επισήµανση πιθανών κινδύνων παραπατήµατος, ή πτώσης σε διαφορετικό επίπεδο Tων φωτεινών σηµάτων, των ακουστικών σηµάτων ή της προφορικής ανακοίνωσης Tου σήµατος δια χειρονοµιών ή της προφορικής ανακοίνωσης Oρισµένοι τρόποι σήµανσης µπορούν να χρησιµοποιηθούν µαζί όπως: Φωτεινό σήµα και ηχητικό σήµα.

5 Φωτεινό σήµα και προφορική ανακοίνωση Σήµα δια χειρονοµιών και προφορική ανακοίνωση. 4. Oι ενδείξεις που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα έχουν εφαρµογή σε κάθε σήµανση που περιλαµβάνει ένα χρώµα ασφάλειας. Xρώµα Σηµασία ή σκοπός Eνδείξεις και διευκρινίσεις Aπαγορευτικό σήµα Eπικίνδυνες συµπεριφορές ιακοπή, στάση, συστήµατα Kόκκινο Kίνδυνος - συναγερµός επείγουσας διακοπής. Eκκένωση Kίτρινο ή Πορτοκαλοκίτρινο Yλικό και εξοπλισµός καταπολέµησης πυρκαγιάς Προειδοποιητικό σήµα Aναγνώριση και εντοπισµός Προσοχή, προφυλακτικά µέτρα Έλεγχος Mπλέ Σήµα υποχρέωσης Συγκεκριµένη συµπεριφορά ή δράση - υποχρέωση να φέρεται εξοπλισµός ατοµικής ασφαλείας Πράσινο Σήµα διάσωσης ή βοήθειας Kατάσταση ασφαλείας Πόρτες, έξοδοι, οδοί, υλικά, θέσεις, χώροι Eπιστροφή στην οµαλή κατάσταση 5. H αποτελεσµατικότητα µιας σήµανσης: 5.1. εν πρέπει να µειώνεται µε τον κακό σχεδιασµό, τον ανεπαρκή αριθµό, την κακή θέση, την κακή κατάσταση ή κακή λειτουργία των µέσων ή συστηµάτων σήµανσης εν πρέπει να µειώνεται µε την παρουσία άλλης σήµανσης ή άλλης πηγής εκποµπής του ίδιου τύπου που επηρεάζει την ορατότητα ή την ακουστότητα, πράγµα που συνεπάγεται ιδιαίτερα ότι: Πρέπει να αποφεύγεται η τοποθέτηση υπερβολικού αριθµού πινακiδων σε άµεση γειτνίαση µεταξύ τους εν πρέπει να χρησιµοποιούνται συγχρόνως δύο φωτεινά σήµατα, τα οποία µπορούν να συγχέονται εν πρέπει να χρησιµοποιείται φωτεινό σήµα κοντά σε άλλη µη σαφώς διακρινόµενη φωτεινή πηγή εν πρέπει να χρησιµοποιούνται συγχρόνως δύο ηχητικά σήµατα εν πρέπει να χρησιµοποιείται ηχητικό σήµα αν στον περιβάλλοντα χώρο υπάρχει ιδιαίτερα δυνατός θόρυβος. 6. Tα µέσα και τα συστήµατα σήµανσης πρέπει, ανάλογα µε την περίπτωση, να καθαρίζονται, να συντηρούνται, να ελέγχονται και να επισκευάζονται τακτικά, να αντικαθίστανται αν είναι αναγκαίο, κατά τρόπο ώστε να διατηρούν τις εγγενείς τους ιδιότητες ή/και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά τους. 7. O αριθµός και η θέση των µέσων ή των συστηµάτων σήµανσης που πρέπει να εγκατασταθούν, αποτελεί συνάρτηση της σηµασίας των υπαρκτών ή πιθανών κινδύνων ή της ζώνης που πρέπει να καλυφθεί. 8. Για τις σηµάνσεις που έχουν ανάγκη πηγής ενέργειας για να λειτουργήσουν πρέπει να εξασφαλiζεται επικουρική τροφοδοσία σε περίπτωση διακοπής της κανονικής τροφοδοσίας τους, εκτός εάν µε τη διακοπή της εξαφανiζεται και ο κίνδυνος.

6 9. Ένα φωτεινό ή/και ηχητικό σήµα υποδεικνύει, µε την ενεργοποίησή του, την έναρξη κάποιας επιζητούµενης ενέργειας και πρέπει να διαρκεi όσο η ενέργεια το απαιτεί. Τα φωτεινά ή ηχητικά σήµατα πρέπει να τίθενται σε ετοιµότητα αµέσως µετά από κάθε χρησιµοποίηση. 10. H καλή λειτουργία και πραγµατική αποτελεσµατικότητα των φωτεινών και ηχητικών σηµάτων πρέπει να ελέγχεται πριν τεθούν σε λειτουργία και στη συνέχεια αρκετά συχνά. 11. Στην περίπτωση κατά την οποία οι εργαζόµενοι τους οποίους αφορά η σήµανση έχουν περιορισµένες ακουστικές ή οπτικές ικανότητες ή δυνατότητες, περιλαµβανόµενης της περίπτωσης όπου τούτο οφείλεται στο γεγονός ότι φέρουν εξοπλισµό ατοµικής προστασίας, θα πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα συµπληρωµατικά µέτρα ή µέτρα υποκατάστασης. 12. Oι χώροι, αίθουσες ή περίβολοι που χρησιµοποιούνται για να αποθηκεύονται οι επικίνδυνες ουσίες ή παρασκευάσµατα σε ικανές ποσότητες πρέπει να επισηµαίνονται µε κατάλληλη προειδοποιητική πινακίδα, επιλεγόµενη µεταξύ των πινακiδων που απαριθµούνται στην παράγραφο 3.2. του παραρτήµατος ΙΙ ή να αναγνωρίζονται σύµφωνα µε τις παραγράφους 1, 2 και 3 του παραρτήµατος ΙII, εκτός εάν η επισήµανση µε ετικέτα των διαφόρων συσκευασιών ή δοχείων επαρκεί προς τούτο. ΠAPAPTHMA II ΕΛΑΧΙΣTEΣ ΓΕΝlΚΕΣ ΠΡO lαγραφεσ ΣΧΕΤlΚΑ ΜΕ TIΣ ΠlΝΑΚl ΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ [άρθρα 4 και 5] 1. Εγγενή χαρακτηριστικά 1.1. H µορφή και τα χρώµατα των πινακίδων ορίζονται στη παράγραφο 3, ανάλογα µε το συγκεκριµένο σκοπό τους (απαγορευτικές πινακίδες, προειδοποιητικές πινακίδες, πινακίδες υποχρέωσης, διάσωσης ή βοήθειας και σχετικές µε το υλικό ή τον εξοπλισµό καταπολέµησης της πυρκαγιάς) Τα εικονοσύµβολα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο απλά και πρέπει να παραλείπονται οι άχρηστες, όσον αφορά την κατανόησή τους, λεπτοµέρειες Tα εικονοσύµβολα που χρησιµοποιούνται µπορεί να ποικίλλουν ελαφρά ή να είναι αναλυτικότερα σε σχέση µε τις παραστάσεις της παραγράφου 3, υπό τον όρο ότι η σηµασία τους θα είναι ισοδύναµη και ότι δεν θα συγχέεται από διαφορές ή προσαρµογές Oι πινακίδες κατασκευάζονται από υλικό µε την καλύτερη δυνατή αντοχή σε κρούσεις, σε κακές καιρικές συνθήκες και σε δυσµενείς επιδράσεις του περιβάλλοντος Oι διαστάσεις καθώς και τα χρωµατοµετρικά και φωτοµετρικά χαρακτηριστικά των πινακίδων πρέπει να εξασφαλίζουν την καλή ορατότητα και την κατανόησή τους. 2. Συνθήκες χρήσης 2.1. Oι πινακίδες τοποθετούνται καταρχήν σε κατάλληλο ύψος, και σε θέση ανάλογη µε την οπτική γωνία, λαµβανόµενων υπόψη ενδεχόµενων εµποδίων, είτε στο σηµείο εισόδου µιας ζώνης γενικού κινδύνου είτε σε άµεση γειτονία συγκεκριµένου κινδύνου ή επισηµαινόµενου αντικειµένου και σε καλά φωτισµένο, εύκολα προσπελάσιµο και ορατό µέρος Με την επιφύλαξη των κειµένων διατάξεων βάσει των οποίων γίνεται εναρµόνιση του εθνικού µας δικαίου µε την οδηγία 89/654/EOK "Σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας", θα πρέπει να χρησιµοποιούνται σε περίπτωση κακών συνθηκών φυσικού φωτισµού φωσφορίζοντα χρώµατα, ανακλαστικά υλικά ή τεχνητός φωτισµός H πινακίδα πρέπει να αφαιρείται, όταν η κατάσταση που δικαιολογούσε την ύπαρξή της παύει να υφίσταται. 3. Πινακίδες που θα χρησιµοποιούνται 3.1. Aπαγορευτικές πινακίδες Eγγενή χαρακτηριστικά: α)kυκλικό σχήµα. β) Mαύρο εικονοσύµβολο σε λευκό φόντο, µε κόκκινη (το κόκκινο πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον το 35% της επιφάνειας της πινακίδας) περίµετρο και γραµµή (που κατεβαίνει από αριστερά προς τα δεξιά, καθόλο το µήκος του εικονογράµµατος υπό γωνία 45 ο ).

7 Aπαγορεύεται το κάπνισµα Aπαγορεύεται η χρήση γυµνής φλόγας και το κάπνισµα Aπαγορεύεται η διέλευση πεζών Aπαγορεύεται η κατάσβεση µε νερό Mη πόσιµο νερό Aπαγορεύεται η είσοδος στους µη έχοντες ειδική άδεια Aπαγορεύεται η διέλευση στα οχήµατα διακίνησης φορτίων Mην αγγίζετε

8 3.2. Προειδοποιητικές πινακίδες Εγγενή χαρακτηριστικά: α) Σχήµα τριγωνικό. β) Mαύρο εικονοσύµβολο σε κίτρινο φόντο, µαύρο περίγραµµα (το κίτρινο πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον το 50% της επιφάνειας της πινακίδας). Eύφλεκτες ύλες ή/ και υψηλή θερµοκρασία [Eλλείψει ειδικής πινακίδας για υψηλή θερµοκρασία] Eκρηκτικές ύλες Tοξικές ύλες ιαβρωτικές ύλες Pαδιενεργά υλικά Aιωρούµενα φορτία Oχήµατα διακίνησης φορτίων Kίνδυνος ηλεκτροπληξίας Γενικός κίνδυνος Aκτινοβολία λέϊζερ Aναφλέξιµες ύλες Mη ιοντίζουσες ακτινοβολίες Iσχυρό µαγνητικό πεδίο Kίνδυνος παραπατήµατος Kίνδυνος πτώσης Bιολογικός κίνδυνος

9 Xαµηλή θερµοκρασία Bλαβερές ή ερεθιστικές ύλες (Tο φόντο της πινακίδας αυτής µπορεί, κατ' εξαίρεση, να είναι πορτοκαλί χρώµατος εάν το χρώµα αυτό δικαιολογείται σε σχέση µε άλλη υφιστάµενη πινακίδα οδικής κυκλοφορίας) 3.3. Πινακίδες υποχρέωσης Εγγενή χαρακτηριστικά: α) Σχήµα κυκλικό. β) Λευκό εικονοσύµβολο σε µπλέ φόντο (το µπλέ πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον το 50% της επιφάνειας της πινακίδας). Yποχρεωτική προστασία των µατιών Yποχρεωτική προστασία του κεφαλιού Yποχρεωτική προστασία των αυτιών Yποχρεωτική προστασία των αναπνευστικών οδών Yποχρεωτική προστασία των ποδιών Yποχρεωτική προστασία των χεριών Yποχρεωτική προστασία του σώµατος Yποχρεωτική προστασία του προσώπου Yποχρεωτική ατοµική προστασία έναντι πτώσεων Yποχρεωτική διάβαση για πεζούς Γενική υποχρέωση (συνοδευόµενη ενδεχοµένως από πρόσθετη πινακίδα)

10 3.4. Πινακίδες διάσωσης ή βοήθειας Εγγενή χαρακτηριστικά: α) Σχήµα ορθογώνιο ή τετραγωνικό. β) Λευκό εικονοσύµβολο σε πράσινο φόντο (το πράσινο πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον το 50% της επιφάνειας της πινακίδας). Oδός/Έξοδος κινδύνου Kατεύθυνση που πρέπει να ακολουθηθεί (ενδεικτικά σήµατα επιπλέον των παρακάτω πινακίδων) Πρώτες βοήθειες Φορείο Θάλαµος καταιωνισµού ασφαλείας Πλύση µατιών Tηλέφωνο για διάσωση και πρώτες βοήθειες

11 3.5. Πινακίδες που αφορούν το πυροσβεστικό υλικό ή εξοπλισµό Εγγενή χαρακτηριστικά: α) Σχήµα ορθογώνιο ή τετράγωνο. β) Λευκό εικονοσύµβολο σε κόκκινο φόντο (το κόκκινο χρώµα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον το 50% της επιφάνειας της πινακίδας). Πυροσβεστική µάνικα Σκάλα Πυροσβεστήρας Tηλέφωνο για την καταπολέµηση πυρκαγιών Kατεύθυνση που πρέπει να ακολουθηθεί (ενδεικτικά σήµατα επιπλέον των παραπάνω πινακίδων) ΠAPAPTHMA III ΕΛΑΧlΣΤΕΣ ΠΡO lαγραφεσ ΣΧΕTIΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠlΣΗΜΑΝΣΗ OΧΕlΩΝ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΩΣEΩΝ [άρθρα 4 και 5] 1. Στα χρησιµοποιούµενα κατά την εργασία δοχεία που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες ή παρασκευάσµατα, όπως αυτές ορίζονται στην KYA 378/94 Eπικίνδυνες ουσίες, ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση αυτών σε συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου των Eυρωπαϊκών Kοινοτήτων 67/548/EOK όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦEK 705/B/94) και στην KYA 1197/89 Tαξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση των επικίνδυνων παρασκευασµάτων (ΦEK 567/B/90), καθώς και τα δοχεία που χρησιµοποιούνται για την αποθήκευση αυτών των επικίνδυνων ουσιών ή παρασκευασµάτων, και οι εµφανείς σωληνώσεις που περιέχουν ή µεταφέρουν τέτοιες επικίνδυνες ουσίες ή παρασκευάσµατα, πρέπει να φέρουν µε ετικέτα εικονοσύµβολο ή σύµβολο σε έγχρωµο φόντο που προβλέπεται από τις παραπάνω διατάξεις. 2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρµόζεται στα δοχεία που χρησιµοποιούνται κατά την εργασία για σύντοµο χρονικό διάστηµα ούτε στα δοχεία των οποίων το περιεχόµενο αλλάζει συχνά, υπό τον όρο ότι λαµβάνονται κατάλληλα εναλλακτικά µέτρα, ενηµέρωσης ή/και εκπαίδευσης των εργαζοµένων, που εγγυώνται το αυτό επίπεδο προστασίας. 3. Η ετικέτα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 µπορεί: 3.1. Nα αντικατασταθεί από τις προειδοποιητικές πινακίδες που προβλέπονται στο παράρτηµα II, µε το ίδιο εικονοσύµβολο ή σύµβολο Nα συµπληρωθεί µε πρόσθετα στοιχεία όπως π.χ. το όνοµα ή/και το χηµικό τύπο της επικίνδυνης ουσίας ή παρασκευάσµατος, καθώς και λεπτοµέρειες για τον κίνδυνο.

12 3.3. Για τη µεταφορά δοχείων στον τόπο εργασίας, να συµπληρωθεί ή να αντικατασταθεί από πινακίδες που ισχύουν σε κοινοτικό επίπεδο για τη µεταφορά επικινδύνων ουσιών ή παρασκευασµάτων. 4. H σήµανση αυτή πρέπει να τοποθετείται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 4.1. Στην (στις) ορατή(ές) πλευρά(ές) Mε µορφή άκαµπτης πινακίδας, αυτοκόλλητου σήµατος ή ζωγραφισµένης ένδειξης. 5. Tα εγγενή χαρακτηριστικά που προβλέπονται στην παράγραφο 1.4 του παραρτήµατος ΙΙ και οι συνθήκες χρήσης που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του παραρτήµατος ΙΙ σχετικά µε τις πινακίδες σήµανσης εφαρµόζονται, αν χρειάζεται, στη σήµανση που προβλέπεται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος παραρτήµατος. 6. Oι ετικέτες που χρησιµοποιούνται στις σωληνώσεις πρέπει να τοποθετούνται, µε την επιφύλαξη των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του παρόντος παραρτήµατος, εµφανώς και πλησίον των χώρων που παρουσιάζουν τον µεγαλύτερο κίνδυνο, όπως δικλείδες και σηµεία σύνδεσης, µε τρόπο δε αρκούντως επαναληπτικό. 7. Oι χώροι, αίθουσες ή περίβολοι που χρησιµοποιούνται για να αποθηκεύονται οι επικίνδυνες ουσίες ή παρασκευάσµατα σε ικανές ποσότητες πρέπει να επισηµαίνονται µε κατάλληλη προειδοποιητική πινακίδα, επιλεγόµενη µεταξύ των πινακίδων που απαριθµούνται στην παράγραφο 3.2 του παραρτήµατος II ή να αναγνωρίζονται σύµφωνα µε τις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος παραρτήµατος, εκτός εάν η επισήµανση µε ετικέτα των διαφόρων συσκευασιών ή δοχείων επαρκεί προς τούτο, λαµβάνοντας υπόψη την παράγραφο 1.5 του παραρτήµατος II σχετικά µε τις διαστάσεις. 8. Η αποθήκευση ορισµένων επικίνδυνων ουσιών ή παρασκευασµάτων µπορεί να επισηµαiνεται µε την προειδοποιητική πινακίδα γενικός κίνδυνος. 9. Oι πινακίδες ή οι ετικέτες που αναφέρονται ανωτέρω πρέπει να τοποθετούνται, ανάλογα µε την περίπτωση, κοντά στο χώρο αποθήκευσης ή στην θύρα πρόσβασης στην αποθήκη. ΠAPAPTHMA ΙV ΕΛΑΧlΣΤΕΣ ΠΡO lαγραφεσ ΣΧΕTIΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡlΣΗ ΚΑΙ ΤOΝ ΕΝΤOΠlΣΜO ΤOΥ ΠΥΡOΣΒΕΣTIΚOΥ ΕΞOΠΛlΣΜOΥ [άρθρα 4 και 5] 1. Προκαταρκτική παρατήρηση Το παρόν παράρτηµα εφαρµόζεται στα υλικά που προορίζονται αποκλειστικά για την καταπολέµηση πυρκαγιάς. 2. O πυροσβεστικός εξοπλισµός πρέπει να αναγνωρίζεται µέσω χρωµατισµού του εξοπλισµού και µέσω πινακίδας εντοπισµού ή/και χρωµατισµού των θέσεων στις οποίες βρίσκεται ή της πρόσβασης στις θέσεις αυτές. 3. To χρώµα αναγνώρισης αυτών των υλικών και του εξοπλισµού είναι το κόκκινο.η κόκκινη επιφάνεια πρέπει να είναι επαρκής ώστε να επιτρέπει εύκολη αναγνώριση. 4. Oι πινακίδες που προβλέπονται στην παράγραφο 3.5 του παραρτήµατος ΙΙ πρέπει να χρησιµοποιούνται ανάλογα µε τις θέσεις των εξοπλισµών αυτών. ΠAPAPTHMA V ΕΛΑΧlΣΤΕΣ ΠΡO lαγραφεσ ΣΧΕTIΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΜΠO lων ΚΑΙ ΕΠlΚlΝ ΥΝΩΝ ΣΗΜΕlΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ OΡlΖONTIΑ ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΩΝ O ΩΝ ΚΥΚΛOΦOΡlΑΣ [άρθρο 3 παράγραφος 4 και άρθρα 4 και 5] 1. Σήµανση εµποδίων και επικίνδυνων σηµείων 1.1. H σήµανση των κινδύνων για πρόσκρουση σε εµπόδια, πτώσεων αντικειµένων καθώς και ατόµων, πραγµατοποιείται στο εσωτερικό των κτιριακών χώρων της επιχείρησης όπου ο εργαζόµενος έχει πρόσβαση στο πλαίσιο της εργασίας του, µε τη βοήθεια κίτρινου χρώµατος εναλλασσόµενου µε µαύρο ή κόκκινου χρώµατος, εναλλασσόµενου µε άσπρο Oι διαστάσεις της σήµανσης αυτής πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τις διαστάσεις του επισηµαινόµενου εµποδίου ή επικίνδυνου σηµείου.

13 1.3. Oι κίτρινες, οι µαύρες, οι κόκκινες ή οι άσπρες λωρίδες πρέπει να έχουν κλίση περίπου 45 ο και να έχουν διαστάσεις περίπου ίσες µεταξύ τους Παράδειγµα: 2. Oριζόντια σήµανση των οδών κυκλοφορίας 2.1. Όταν, για την προστασία των εργαζοµένων, απαιτείται η χρησιµοποίηση κι ο εξοπλισµός των χώρων, οι οδοί που προορίζονται ειδικά για την κυκλοφορία οχηµάτων πρέπει να επισηµαίνονται από τις δύο πλευρές τους µε συνεχή λωρίδα ιδιαίτερα ορατού χρώµατος, κατά προτίµηση άσπρου ή κίτρινου, λαµβανόµενου υπόψη του χρώµατος του δαπέδου H τοποθέτηση των λωρίδων πρέπει να λαµβάνει υπόψη τις απαραίτητες αποστάσεις ασφαλείας µεταξύ οχηµάτων που ενδεχοµένως κυκλοφορούν και κάθε αντικειµένου που µπορεί να βρίσκεται είτε κοντά είτε ανάµεσα στους πεζούς και τα οχήµατα Oι µόνιµες οδοί που βρίσκονται εκτός των οικοδοµηµένων ζωνών πρέπει επίσης να επισηµαίνονται εφόσον χρειάζεται, εκτός εάν είναι εφοδιασµένες µε κατάλληλα περιφράγµατα ή πλακοστρώσεις. ΠAPAPTHMA VI ΕΛΑΧlΣΤΕΣ ΠΡO lαγραφεσ ΣΧΕΤlΚΑ ΜΕ ΤΑ ΦΩΤΕlΝΑ ΣHΜΑΤΑ [άρθρα 4 και 5] 1. Εγγενή χαρακτηριστικά 1.1. To φως που εκπέµπεται από ένα σήµα πρέπει να δηµιουργεί κατάλληλη φωτεινή αντίθεση στο περιβάλλον του, ανάλογα µε τις συνθήκες χρησιµοποίησης που προβλέπονται, χωρίς να προκαλεi θάµπωµα λόγω υπερβολής ή κακή ορατότητα λόγω ανεπάρκειας. 1.2.H φωτεινή επιφάνεια που εκπέµπει ένα σήµα µπορεί να είναι ενιαίου χρώµατος ή να περιέχει ένα εικονοσύµβολο σε καθορισµένο φόντο To ενιαίο χρώµα πρέπει να είναι σύµφωνο µε τον πίνακα σηµασίας των χρωµάτων που αναφέρονται στη παράγραφο 4 του παραρτήµατος I. 1.4.Όταν το σήµα περιλαµβάνει εικονοσύµβολο, αυτό το τελευταίο θα πρέπει, κατ αναλογία, να είναι σύµφωνο µε τους κανόνες που το αφορούν, όπως αυτοί προβλέπονται στο παράρτηµα II. 2. Ειδικοί κανόνες χρήσης 2.1. Av ένα σύστηµα µπορεί να εκπέµπει συνεχές και διακεκοµµένο σήµα, το διακεκοµµένο σήµα θα χρησιµοποιηθεί για να υποδεικνύει, σε σχέση µε το συνεχές, ένα υψηλότερο επίπεδο κινδύνου ή µια αυξηµένη ανάγκη επέµβασης ή ζητούµενης ή επιβαλλόµενης δράσης Η διάρκεια κάθε λάµψης και η συχνότητα των λάµψεων ενός διακεκοµµένου φωτεινού σήµατος πρέπει να µελετηθούν κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζουν καλή κατανόηση του µηνύµατος και να αποφεύγεται κάθε σύγχυση, είτε µεταξύ διαφόρων φωτεινών σηµάτων είτε µε ένα συνεχές φωτεινό σήµα Av ένα διακεκοµµένο φωτεινό σήµα χρησιµοποιείται αντί ή ως συµπλήρωµα ηχητικού σήµατος, πρέπει o κώδικας του σήµατος να είναι ταυτόσηµος Ένα σύστηµα εκποµπής φωτεινού σήµατος χρησιµοποιούµενου σε περiπτωση σοβαρού κινδύνου πρέπει να επιτηρείται ειδικά ή να διαθέτει βοηθητικό λαµπτήρα.

14 ΠAPAPTHMA VII ΕΛΑΧlΣΤΕΣ ΠΡO lαγραφεσ ΣΧΕΤlΚΑ ΜΕ ΤΑ ΗΧΗTIΚΑ ΣΗΜΑΤΑ [άρθρα 4 και 5] 1. Εγγενή χαρακτηριστικά 1.1. Ένα ηχητικό σήµα πρέπει: Nα έχει ηχητικό επίπεδο σαφώς ανώτερο των διάχυτων θορύβων του περιβάλλοντος, κατά τρόπο ώστε να είναι ακουστό χωρίς να είναι υπερβολικό ή οδυνηρό Nα αναγνωρίζεται εύκολα, λαµβάνοντας υπόψη κυρίως τη διάρκεια των παλµών, το διαχωρισµό µεταξύ παλµών και οµάδων παλµών και να διακρίνεται σαφώς αφενός από ένα άλλο ηχητικό σήµα, και αφετέρου από τους διάχυτους θορύβους του περιβάλλοντος Eάv ένα σύστηµα µπορεί να εκπέµπει ηχητικό σήµα σε κυµαινόµενη και σταθερή συχνότητα, θα χρησιµοποιείται η κυµαινόµενη συχνότητα για να υποδεικνύει, σε σχέση µε τη σταθερή, υψηλότερο κίνδυνο ή επείγουσα ανάγκη επέµβασης ή ζητούµενης ή επιβαλλόµενης ενέργειας. 2. Κώδικες που χρησιµοποιούνται O ήχος σήµατος εκκένωσης πρέπει να είναι συνεχής. ΠAPAPTHMA VIII ΕΛΑΧlΣΤΕΣ ΠΡO lαγραφεσ ΣΧΕTIΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡOΦOΡlΚΗ ΑΝΑΚOlΝΩΣΗ [άρθρα 4 και 5] 1. Εγγενή χαρακτηριστικά 1.1. H προφορική ανακοίνωση πραγµατοποιείται µεταξύ ενός οµιλητή ή ποµπού και ενός ή περισσοτέρων ακροατών, µε τη µορφή σύντοµων κειµένων, οµάδων λέξεων ή/και µεµονωµένων λέξεων, ενδεχόµενα κωδικοποιηµένων Tα προφορικά µηνύµατα είναι όσο το δυνατόν σύντοµα, απλά και σαφή. H προφορική ικανότητα του οµιλητή και οι ακουστικές δυνατότητες του ή των ακροατών πρέπει να είναι επαρκείς για την εξασφάλιση µιας ασφαλούς προφορικής ανακοίνωσης H προφορική ανακοίνωση είναι άµεση (χρησιµοποίηση της ανθρώπινης φωνής) ή έµµεση (ανθρώπινη ή συνθετική φωνή, εκπεµπόµενη από ειδικό µέσο). 2. Ειδικοί κανόνες χρήσης 2.1. Τα άτοµα στα οποία απευθύνεται το σήµα θα πρέπει να γνωρίζουν καλά τη χρησιµοποιούµενη γλώσσα, ώστε να µπορέσουν να προφέρουν και να κατανοήσουν ορθά το προφορικό µήνυµα και να υιοθετήσουν σύµφωνα µε το µήνυµα µια κατάλληλη συµπεριφορά στον τοµέα της ασφάλειας ή/και της υγείας Av η προφορική ανακοίνωση χρησιµοποιείται στη θέση ή ως συµπλήρωµα σηµάτων µε χειρονοµίες, πρέπει να χρησιµοποιηθούν λέξεις-κωδικοί όπως π.χ.: - έναρξη: για την ένδειξη της ανάληψης της ευθύνης καθοδήγησης, - στοπ : για τη διακοπή ή περάτωση µιας κίνησης, - τέλος : για την οριστική διακοπή των ενεργειών, - βίρα : για να ανυψωθεί ένα φορτίο, - µάινα : για να κατεβεί ένα φορτίο, - προχώρησε: - οπισθοχώρησε: η έννοια αυτών των κινήσεων πρέπει, κατά περίπτωση, να είναι - δεξιά: συντονισµένη µε τους αντίστοιχους κώδικες χειρονοµιών, - αριστερά: - κίνδυνος: για να απαιτηθεί µια επείγουσα διακοπή ή στάση, - γρήγορα: για την επιτάχυνση κίνησης για λόγους ασφαλείας.

15 ΠAPAPTHMA IΧ ΕΛΑΧlΣΤΕΣ ΠΡO lαγραφεσ ΣΧΕTIΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΗΜΑΤΑ ΜΕ ΧΕΙΡΟΝΟΜΙΕΣ [άρθρα 4 και 5] 1. Χαρακτηριστικά 1.1. Ένα σήµα µε χειρονοµίες πρέπει να είναι ακριβές, απλό, ευρύ, να γίνεται εύκολα, να κατανοείται εύκολα και να είναι σαφώς διακεκριµένο από άλλο σήµα µε χειρονοµίες Η χρησιµοποίηση συγχρόνως των δύο βραχιόνων πρέπει να γίνεται κατά τρόπο συµµετρικό και για ένα µόνο σήµα Οι χρησιµοποιούµενες χειρονοµίες µπορούν, στο πλαίσιο των προαναφερθέντων χαρακτηριστικών, να ποικίλλουν ελαφρά ή να είναι αναλυτικότερες από τις παρουσιάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3, µε τον όρο ότι η σηµασία τους και η κατανόησή τους θα είναι τουλάχιστον ισοδύναµες. 2. Ειδικοί κανόνες χρήσης 2.1. Το άτοµο που δίνει τα σήµατα, που καλείται σηµατωρός, παρέχει τις οδηγίες χειρισµών µε τη βοήθεια σηµάτων µε χειρονοµίες στον παραλήπτη του σήµατος, που καλείται χειριστής Ο σηµατωρός πρέπει να µπορεί να ακολουθεί µε τα µάτια το σύνολο των εκτελούµενων κινήσεων, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο από αυτές Ο σηµατωρός πρέπει να ασχολείται αποκλειστικά µε την καθοδήγηση των χειρισµών και µε την ασφάλεια των εργαζοµένων που βρίσκονται πλησίον Αν οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 2.2 δεν πληρούνται, θα πρέπει να προβλεφθούν ένας ή περισσότεροι πρόσθετοι σηµατωροί Ο χειριστής θα πρέπει να διακόπτει τον εκτελούµενο χειρισµό για να ζητήσει νέες οδηγίες, όταν δεν µπορεί να εκτελέσει τις λαµβανόµενες εντολές µε τις αναγκαίες εγγυήσεις ασφάλειας Εξαρτήµατα της σήµανσης µε χειρονοµίες: Ο σηµατωρός πρέπει να είναι εύκολα αναγνωρίσιµος από το χειριστή Ο σηµατωρός θα φέρει ένα ή περισσότερα κατάλληλα στοιχεία αναγνώρισης: π.χ. σακάκι, κράνος, περιχειρίδες, περιβραχιόνια, ρακέτες Τα στοιχεία αναγνώρισης θα φέρουν έντονο και κατά προτίµηση ενιαίο χρώµα, αποκλειστικά χρησιµοποιούµενο από το σηµατωρό. 3. Χρησιµοποιητέες κωδικοποιηµένες χειρονοµίες Προκαταρκτική σηµείωση: Το σύνολο των κωδικοποιηµένων χειρονοµιών που αναφέρονται παρακάτω δεν αποκλείουν τη χρήση άλλων κωδικών, ιδιαίτερα σε ορισµένους τοµείς δραστηριότητας, που εφαρµόζονται σε κοινοτικό επίπεδο και αφορούν τις ίδιες κινήσεις.

16 Α Γενικές χειρονοµίες Α/Α Σηµασία Περιγραφή Εικόνα Α1 ENAPΞH Προσοχή Aνάληψη καθοδήγησης Oι δύο βραχίονες βρίσκονται σε έκταση και οι παλάµες είναι εστραµµένες προς τα εµπρός. Α2 ΣTOΠ ιακοπή Tέλος της κίνησης O δεξιός βραχίονας τεντωµένος προς τα άνω, η δεξιά παλάµη εστραµµένη προς τα εµπρός. Α3 TEΛOΣ των ενεργειών Tα δύο χέρια είναι ενωµένα στο ύψος του στήθους. B Κατακόρυφες κινήσεις Α/Α Σηµασία Περιγραφή Εικόνα Β1 ANYΨΩΣH O δεξιός βραχίονας είναι τεντωµένος προς τα άνω και η δεξιά παλάµη εστραµµένη προς τα εµπρός διαγράφει αργά ένα κύκλο. Β2 KAΘO OΣ O δεξιός βραχίονας είναι τεντωµένος προς τα κάτω και η δεξιά παλάµη εστραµµένη προς το εσωτερικό διαγράφει αργά έναν κύκλο. Β3 KAΘETH AΠOΣTAΣH Mε τα χέρια καθορίζεται η απόσταση.

17 Γ Οριζόντιες κινήσεις Α/Α Σηµασία Περιγραφή Εικόνα Γ1 ΠPOXΩPHΣE Mε τους δύο βραχίονες διπλωµένους και τις παλάµες εστραµµένες προς το εσωτερικό, το πρόσθιο µέρος των βραχιόνων εκτελεί κινήσεις αργές προς το σώµα. Γ2 OΠIΣΘOXΩPHΣE Mε τους δύο βραχίονες διπλωµένους και τις παλάµες εστραµµένες προς τα έξω, το πρόσθιο µέρος των βραχιόνων εκτελεί κινήσεις αργές αποµακρυνόµενες από το σώµα. Γ3 EΞIA ως προς τον σηµατωρό Mε τον δεξιό βραχίονα τεντωµένο περίπου οριζοντίως, η παλάµη του δεξιού χεριού βλέπει προς τα κάτω και εκτελούνται µικρές αργές κινήσεις Γ4 APIΣTEPA ως προς τον σηµατωρό κατά τη διεύθυνση αυτή. Mε τον αριστερό βραχίονα τεντωµένο περίπου οριζοντίως και την παλάµη του αριστερού χεριού εστραµµένη προς τα κάτω εκτελούνται µικρές αργές κινήσεις κατά τη διευθυνση αυτή. Γ5 OPIZONTIA AΠOΣTAΣH Mε τα χέρια καθορίζεται η απόσταση.

18 Κίνδυνος Α/Α Σηµασία Περιγραφή Εικόνα 1 KIN YNOΣ επείγουσα διακοπή ή στάση Oι δύο βραχίονες είναι τεντωµένοι προς τα άνω και οι παλάµες εστραµµένες προς τα εµπρός. 2 TAXEIA KINHΣH Oι κωδικοποιηµένες χειρονοµίες που καθοδηγούν τις κινήσεις εκτελούνται µε ταχύτητα 3 BPA EIA KINHΣH Oι κωδικοποιηµένες χειρονοµίες που καθοδηγούν τις κινήσεις εκτελούνται µε µεγάλη βραδύτητα Άρθρο 10 Έλεγχος εφαρµογής O έλεγχος της εφαρµογής του παρόντος ανατίθεται στις αρµόδιες επιθεωρήσεις εργασίας και συγκεκριµένα στα Kέντρα Πρόληψης Eπαγγελµατικού Kινδύνου (KE.Π.E.K.) ή στις ιευθύνσεις επιθεώρησης εργασίας µε τα αρµόδια Tµήµατα τεχνικής και υγειονοµικής επιθεώρησης εργασίας ή στα Tµήµατα επιθεώρησης εργασίας. Άρθρο 11 Kυρώσεις 1. Σε κάθε εργοδότη, κατασκευαστή, παρασκευαστή, εισαγωγέα ή προµηθευτή, που παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος επιβάλλονται, ανεξάρτητα από τις ποινικές κυρώσεις, οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 24 του ν. 2224/ Σε κάθε εργοδότη, κατασκευαστή, παρασκευαστή, εισαγωγέα ή προµηθευτή, που παραβαίνει από αµέλεια ή πρόθεση τις διατάξεις του παρόντος επιβάλλονται οι ποινικές κυρώσεις του άρθρου 25 του ν. 2224/94 µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 6 της KYA 88555/3293/ που κυρώθηκε µε το άρθρο 39 του ν. 1836/89. Άρθρο 12 Kαταργούµενες διατάξεις. 1. Tο προεδρικό διάταγµα 422/1979 Περί συστήµατος σηµατοδοτήσεως ασφάλειας εις τους χώρους εργασίας (128/A) καταργείται από την δηµοσίευση του παρόντος. Στην περίπτωση όµως του άρθρου 5 του παρόντος η ισχύς του παρατείνεται µέχρι την 24/12/ Oι αναφορές προγενεστέρων νοµοθετηµάτων που γίνονται στο καταργούµενο διάταγµα 422/1979 νοούνται ότι γίνονται στις αντιστοίχου περιεχοµένου διατάξεις του παρόντος. Άρθρο 13 Έναρξη ισχύος H ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Eφηµερίδα της Kυβερνήσεως. Στον Yφυπουργό Eργασίας αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. Aθήνα, 22 Mαρτίου 1995

[σηµειώνεται ότι το παρόν διάταγµα τροποποιείται µε το Π.. 89/1999 (ΦΕΚ 94/Α/13-5-99), καθώς και µε το Π.. 304/2000 (ΦΕΚ 241/Α/3-11-00)]

[σηµειώνεται ότι το παρόν διάταγµα τροποποιείται µε το Π.. 89/1999 (ΦΕΚ 94/Α/13-5-99), καθώς και µε το Π.. 304/2000 (ΦΕΚ 241/Α/3-11-00)] ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 395/1994 "Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιµοποίηση εξοπλισµού εργασίας από τους εργαζόµενους κατά την εργασία τους σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/655/EOK" (Φ.E.K.

Διαβάστε περισσότερα

ΠPOE PIKO IATAΓMA 105/1995. Eλάχιστες προδιαγραφές για την σήµανση ασφάλειας ή/ και υγείας στην εργασία σε συµµόρφωση µε την Oδηγία 92/58/EOK

ΠPOE PIKO IATAΓMA 105/1995. Eλάχιστες προδιαγραφές για την σήµανση ασφάλειας ή/ και υγείας στην εργασία σε συµµόρφωση µε την Oδηγία 92/58/EOK ΠPOE PIKO IATAΓMA 105/1995 Eλάχιστες προδιαγραφές για την σήµανση ασφάλειας ή/ και υγείας στην εργασία σε συµµόρφωση µε την Oδηγία 92/58/EOK Έχοντας υπόψη: (Φ.Ε.Κ. 67/Α/10-4-1995) O ΠPOE POΣ THΣ EΛΛHNIKHΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 397/1994 "Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για τη

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 397/1994 Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για τη ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 397/1994 "Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα των εργαζοµένων σε συµµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 21ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2000 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 21ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2000 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις ΚΛ.Π. 212/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3420 της 21ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2000 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 212 Οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ /

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 130409/18.08.1995 Αθήνα 18/8/1995 Aρ. πρωτ: 130409 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘ/ΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Ι ΠΡΟΣ : Ως πίνακας διανομής Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 1992L0058 EL 25.03.2014 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΟΔΗΓΙΑ 92/58/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠPOE PIKO IATAΓMA 175/1997 "Tροποποίηση π.δ. 70α/88 «Προστασία των εργαζοµένων που εκτίθενται στον αµίαντο κατά την εργασία» (31/A) σε συµµόρφωση µε την οδηγία 91/382/EOK" (Φ.E.K. 150/A/15-7-1997) Ο ΠΡΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Οδηγία 92/58/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 24ης Ιουνίου 1992 σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήµανση ασφάλειας ή/και υγείας στην εργασία (ενάτη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο Νομοθεσίας Π.Δ. ΥΠ' ΑΡΙΘ. 105/1995

Άρθρο Νομοθεσίας Π.Δ. ΥΠ' ΑΡΙΘ. 105/1995 Άρθρο Νομοθεσίας Π.Δ. ΥΠ' ΑΡΙΘ. 105/1995 "Eλάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση ασφάλειας ή/ και υγείας στην εργασία σε συμμόρφωση με την Oδηγία 92/58/EOK " ΦΕΚ 67/Α/95 O ΠPOE POΣ THΣ EΛΛHNIKHΣ HMOKPATIAΣ

Διαβάστε περισσότερα

[σηµειώνεται ότι το παρόν διάταγµα τροποποιείται και συµπληρώνεται µε το Π.. 127/2000 (ΦΕΚ 111/Α/6-4-00)]

[σηµειώνεται ότι το παρόν διάταγµα τροποποιείται και συµπληρώνεται µε το Π.. 127/2000 (ΦΕΚ 111/Α/6-4-00)] ΠPOE PIKO IATAΓMA 399/1994 "Προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που συνδέονται µε την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε την οδηγία του Συµβουλίου 90/394/EOK"

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες (ενδείξεις και διευκρινήσεις) Σηµασία ή Σκοπός. Γεωµετρικό Σχήµα. e-mail: thessaloniki@enetate.com. e-mail: info@e-meleti.

Οδηγίες (ενδείξεις και διευκρινήσεις) Σηµασία ή Σκοπός. Γεωµετρικό Σχήµα. e-mail: thessaloniki@enetate.com. e-mail: info@e-meleti. Η χρήση Σχηµάτων και Χρωµάτων στην Σήµανση Ασφαλείας Γεωµετρικό Σχήµα Σηµασία ή Σκοπός Οδηγίες (ενδείξεις και διευκρινήσεις) Απαγορευτικό σήµα Αποφύγετε επικίνδυνες πράξεις Προειδοποιητικό σήµα Προσοχή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 176/1997 "Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζοµένων σε

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 176/1997 Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζοµένων σε ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 176/1997 "Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζοµένων σε συµµόρφωση µε την οδηγία 92/85/EOK" (Φ.E.K. 150/A/15-7-1997)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣTEΣ ΠΡO lαγραφεσ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠlΣΗΜΑΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.E.K. 150/A/ )

(Φ.E.K. 150/A/ ) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 176/1997 Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζοµένων σε συµµόρφωση µε την οδηγία 92/85/EOK Έχοντας υπόψη: 1. Tις

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.E.K. 221/A/ )

(Φ.E.K. 221/A/ ) ΠPOE PIKO IATAΓMA 399/1994 Προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που συνδέονται µε την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε την οδηγία του Συµβουλίου 90/394/EOK Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ, ΑΓΓΕΛΑΚΗ, ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ, ΑΓΓΕΛΑΚΗ, ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ, ΑΓΓΕΛΑΚΗ, ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : 4/07-02-2012 ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.E.K. 221/A/ )

(Φ.E.K. 221/A/ ) ΠPOE PIKO IATAΓMA 398/1994 Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία µε οθόνες οπτικής απεικόνισης σε συµµόρφωση µε την οδηγία του Συµβουλίου 90/270/EOK Έχοντας υπόψη: (Φ.E.K. 221/A/19-12-1994)

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.E.K. 220/A/ )

(Φ.E.K. 220/A/ ) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 395/1994 Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιµοποίηση εξοπλισµού εργασίας από τους εργαζόµενους κατά την εργασία τους σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/655/EOK Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΣΗ AΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΣΗ AΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗ AΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, μεσκοπότηβελτίωσητων συνθηκών εργασίας στους τομείς των

Διαβάστε περισσότερα

[σηµειώνεται ότι το παρόν διάταγµα συµπληρώνεται µε το Π.. 159/1999 (ΦΕΚ 157/Α/3-8-99)]

[σηµειώνεται ότι το παρόν διάταγµα συµπληρώνεται µε το Π.. 159/1999 (ΦΕΚ 157/Α/3-8-99)] ΠPOE PIKO IATAΓMA 17/1996 "Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 89/391/EOK και 91/383/EOK" (ΦEK 11/A/18-1-96) [σηµειώνεται ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 88/1999 "Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συµµόρφωση µε την οδηγία 93/104/ΕΚ" (Φ.Ε.Κ.

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 88/1999 Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συµµόρφωση µε την οδηγία 93/104/ΕΚ (Φ.Ε.Κ. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 88/1999 "Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συµµόρφωση µε την οδηγία 93/104/ΕΚ" (Φ.Ε.Κ. 94/Α/13-5-1999) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Συντάχθηκε από τη Συντονιστική Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας Βανταράκης Απ., Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, Συντονιστής Κλεπετσάνης Π., Επικ. Καθηγητής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ( ΕΝ ΡΟ ΟΧΟΙ, ΦΘΟΡΕΣ ΚΛΠ.)» Τ.Π. 2015

ΕΡΓΟ: «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ( ΕΝ ΡΟ ΟΧΟΙ, ΦΘΟΡΕΣ ΚΛΠ.)» Τ.Π. 2015 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ & Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΟ: «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ( ΕΝ ΡΟ ΟΧΟΙ, ΦΘΟΡΕΣ ΚΛΠ.)» Τ.Π. 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 500.000,00 ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

(ΦEK 44/A/ )

(ΦEK 44/A/ ) ΠPOE PIKO IATAΓMA 42/2003 Σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη βελτίωση της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζοµένων οι οποίοι είναι δυνατόν να εκτεθούν σε κίνδυνο από εκρηκτικές ατµόσφαιρες

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.E.K. 44/A/ )

(Φ.E.K. 44/A/ ) ΠPOE PIKO IATAΓMA 42/2003 Σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη βελτίωση της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζοµένων οι οποίοι είναι δυνατόν να εκτεθούν σε κίνδυνο από εκρηκτικές ατµόσφαιρες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : 10/2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : 10/2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΘΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Υ Π Ο Γ Ε Ι Ω Σ Η Δ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/EOK και 91/383/EOK»

«Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/EOK και 91/383/EOK» Π.Δ. ΥΠ ΑΡΙΘ. 17/1996, ΦEK 11/A/1996 «Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/EOK και 91/383/EOK» ΦEK 11/A/18-1-96 Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ Οδηγία 89/655/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 30ής Νοεµβρίου 1989 σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιµοποίηση εξοπλισµού από τους εργαζοµένους κατά την εργασία τους ( εύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ /

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 130405/16.08.1995 Αθήνα 16.8.1995 Aρ. πρωτ: 130405 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘ/ΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Ι ΠΡΟΣ : Ως πίνακας διανομής Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 89/1999 "Tροποποίηση του π.δ. 395/94 «Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιµοποίηση εξοπλισµού εργασίας από τους εργαζόµενους κατά την εργασία τους σε συµµόρφωση µε

Διαβάστε περισσότερα

Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών

Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών Οδική σήµανση και σηµατοδότηση Κατακόρυφη σήµανση 1. Φωτεινοί Σηµατοδότες ( Φανάρια) 2. Πινακίδες Σήµανσης Οριζόντια σήµανση Κυκλοφοριακά Βοηθήµατα ιαγραµµίσεις στους δρόµους Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 Τροποποίηση π.δ.399/94 Άρθρο 2 Ορισµοί

Άρθρο 2 Τροποποίηση π.δ.399/94 Άρθρο 2 Ορισµοί ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 127/00 Τροποποίηση και συµπλήρωση του Π.. 399/94 «Προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που συνδέονται µε την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συµµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999)

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999 Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) (όλα τα άρθρα του Ν. 3696/1999, πλην των άρθρων 9, 47, 48, 110 καθώς και του άρθρου δεύτερου παραλείπονται) Άρθρο 9 Σήµανση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΤΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ Α01 Α02 Α03 Α04 Α05 Α06 Α07 Α08 Α09 Α10 ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ Α11 Α12 Α13 Α14 Α15 ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ Α16 Α17 Α18 Α19 Α20 ΦΟΡΤΙΑ Α21 Α22 Α23 Α24 Α25

ΣΗΜΑΤΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ Α01 Α02 Α03 Α04 Α05 Α06 Α07 Α08 Α09 Α10 ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ Α11 Α12 Α13 Α14 Α15 ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ Α16 Α17 Α18 Α19 Α20 ΦΟΡΤΙΑ Α21 Α22 Α23 Α24 Α25 ΣΗΜΑΤΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ Α01 Α02 Α03 Α04 Α05 ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΧΡΗΣΗ ΓΥΜΝΗΣ ΦΛΟΓΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΜΗ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΜΕ ΝΕΡΟ Α06 Α07 Α08 Α09 Α10 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 227/Α/ )

(Φ.Ε.Κ. 227/Α/ ) ΠPOE PIKO IATAΓMA 338/2001 Προστασία της υγείας και ασφαλείας των εργαζοµένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόµενους σε χηµικούς παράγοντες Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: (Φ.Ε.Κ. 227/Α/9-10-2001)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ. Αθανασόπουλος Κων/νος, Επικ. Καθηγητής

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ. Αθανασόπουλος Κων/νος, Επικ. Καθηγητής Αθανασόπουλος Κων/νος, Επικ. Καθηγητής Σύµβολα κινδύνου και Σήµατα προειδοποίησης, απαγόρευσης και υποχρέωσης που χρησιµοποιούνται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΜΒΟΛΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Μαύρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ Περίφραξη, σήµανση εργοταξίου Α, 3 & 18.1) Π 105/95 Σήµανση εγκαταστάσεων αγωγών ατµών, θερµών υγρών Π 1073/81 (αρ. 93 & 95) ή αερίων Μέτρα ασφάλειας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Π

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ: οικ. 130406/17-8-95

Αριθ. Πρωτ: οικ. 130406/17-8-95 Αριθ. Πρωτ: οικ. 130406/17-8-95 ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος εφαρμογής Π.Δ. 399/94 «Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ

ΦΑΚΕΛΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ο Ρ Γ Α Ν Ι Μ Ο Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α Α Ν Α Π Σ Τ Ξ Η Κ Ρ Η Σ Η Α.Ε. ΕΡΓΟ: " ΑΝΟΡΤΞΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΓΕΩΣΡΗΗ ΣΗ ΘΕΗ ΔΕΞΕΜΕΝΕ ΜΤΛΩΝΙΑΝΩΝ ΟΑΚ Α.Ε. - ΤΓΜΔ" ΦΑΚΕΛΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

89/391/ΕΟΚ) (90/269/ΕΟΚ)

89/391/ΕΟΚ) (90/269/ΕΟΚ) Οδηγία του Συµβουλίου της 29ης Μαΐου 1990 σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας κατά τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κινδύνους ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ Περίφραξη, σήµανση εργοταξίου Π 305/96 (αρ.12, παρiv, µέρος Α, 3 & 18.1) Π 105/95 Σήµανση εγκαταστάσεων αγωγών ατµών, θερµών υγρών Π 1073/81 (αρ. 93 & 95) ή αερίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠPOE PIKO IATAΓMA 338/2001 "Προστασία της υγείας και ασφαλείας των εργαζοµένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόµενους σε χηµικούς παράγοντες"

ΠPOE PIKO IATAΓMA 338/2001 Προστασία της υγείας και ασφαλείας των εργαζοµένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόµενους σε χηµικούς παράγοντες ΠPOE PIKO IATAΓMA 338/2001 "Προστασία της υγείας και ασφαλείας των εργαζοµένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόµενους σε χηµικούς παράγοντες" (Φ.Ε.Κ. 227/Α/9-10-2001) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 8ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2003 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 8ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2003 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 657/2003 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3744 της 8ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2003 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 657 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ - Ε ΑΦΟΥΣ 27 εκ 2005

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ - Ε ΑΦΟΥΣ 27 εκ 2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ - Ε ΑΦΟΥΣ 27 εκ 2005 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ Περίφραξη, σήμανση εργοταξίου Α, 3 & 18.1) ΠΔ 105/95 Σήμανση εγκαταστάσεων αγωγών ατμών, θερμών υγρών ΠΔ 1073/81 (αρ. 93 & 95) ή αερίων Μέτρα ασφάλειας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ΠΔ 1073/81 (αρ. 75-79) (εντοπισμός

Διαβάστε περισσότερα

Περί εγκρίσεως πρότυπης τεχνικής προδιαγραφής σηµάνσεως εκτελουµένων έργων σε οδούς εκτός κατοικηµένων περιοχών. (ΦΕΚ 589/Β/30-6-80)

Περί εγκρίσεως πρότυπης τεχνικής προδιαγραφής σηµάνσεως εκτελουµένων έργων σε οδούς εκτός κατοικηµένων περιοχών. (ΦΕΚ 589/Β/30-6-80) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. ΒΜ5/30428/80 Περί εγκρίσεως πρότυπης τεχνικής προδιαγραφής σηµάνσεως εκτελουµένων έργων σε οδούς εκτός κατοικηµένων περιοχών. (ΦΕΚ 589/Β/30-6-80) Περί εγκρίσεως πρότυπης Τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Ειδικές Απαιτήσεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Ειδικές Απαιτήσεις Ειδικές Απατήσεις ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ανάλογα µε το έργο και τις επιπτώσεις του στη λειτουργία υφιστάµενου οδικού δικτύου, οι παράγραφοι που ακολουθούν θα πρέπει, όπου κρίνεται απαραίτητο, να εντάσσονται στην

Διαβάστε περισσότερα

Είτε με την εγκατάσταση θαλάμου για τον οδηγό. Είτε με σύστημα που εμποδίζει τυχόν ανατροπή του περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος.

Είτε με την εγκατάσταση θαλάμου για τον οδηγό. Είτε με σύστημα που εμποδίζει τυχόν ανατροπή του περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος. ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, μεσκοπότηβελτίωσητων συνθηκών εργασίας στους τομείς των κατασκευών,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Αντικατάσταση παλαιών αγωγών δευτερεύοντος δικτύου ύδρευσης

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Αντικατάσταση παλαιών αγωγών δευτερεύοντος δικτύου ύδρευσης --------- ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΣΑΥ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Αντικατάσταση παλαιών αγωγών δευτερεύοντος δικτύου ύδρευσης ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ)

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή αισθητήρα εισόδου 1. Ενδεικτικό λειτουργίας 2. Κουρτίνα PIR Αισθητήρας µε γωνία κάλυψης 100 µοίρες στο οριζόντιο επίπεδο και 15 στο κατακόρυ

Περιγραφή αισθητήρα εισόδου 1. Ενδεικτικό λειτουργίας 2. Κουρτίνα PIR Αισθητήρας µε γωνία κάλυψης 100 µοίρες στο οριζόντιο επίπεδο και 15 στο κατακόρυ ΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΥ ΟΥΝΙΟΥ ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η εγγύηση παύει να ισχύει αν η συσκευή χρησιµοποιηθεί µε τρόπο ή σκοπό διαφορετικό από αυτόν που αναφέρεται στις οδηγίες χρήσης.

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. Αρ. Πρωτ.: 43917/5066/ ΦΕΚ Β/1468/2006

Κ.Υ.Α. Αρ. Πρωτ.: 43917/5066/ ΦΕΚ Β/1468/2006 Κ.Υ.Α. Αρ. Πρωτ.: 43917/5066/4-10-2006 ΦΕΚ Β/1468/2006 Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2003/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 2003, σχετικά με την υποχρεωτική

Διαβάστε περισσότερα

891 Κ.Δ.Π. 223/2003. 10. Η τάξη ενεργειακής απόδοσης μιας οικιακής συσκευής προσδιορίζεται στο Παράρτημα V.

891 Κ.Δ.Π. 223/2003. 10. Η τάξη ενεργειακής απόδοσης μιας οικιακής συσκευής προσδιορίζεται στο Παράρτημα V. 97(1) του 2001. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 156(1) του 2002. 97(1) του 2001. Πεδίο εφαρμογής. Πληροφορίες. Τεχνικός φάκελος. Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 890 Κ.Δ.Π. 223/2003 Αρ. 3694, 14.3.2003 Αριθμός 223 Ο ΠΕΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός, ΜΒΑ Επιθεωρητής Ασφάλειας & Υγείας Εργασίας ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.E.K. 150/A/ )

(Φ.E.K. 150/A/ ) ΠPOE PIKO IATAΓMA 177/1997 Eλάχιστες προδιαγραφές για τη βελτίωση της προστασίας, της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων στις εξορυκτικές δια γεωτρήσεων βιοµηχανίες σε συµµόρφωση µε την οδηγία 92/91/EOK

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Οικ. 6895/1241/Φ9.2/93 Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 18173/1988(664Β) σε συµµόρφωση προς την 90/486/ΕΟΚ Οδηγία του Συµβουλίου της 17 ης Σεπτεµβρίου 1990, που τροποποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Αναζήτηση πληροφόρησης σχετικά µε την ασφάλεια των έργων σελ. 183

Αναζήτηση πληροφόρησης σχετικά µε την ασφάλεια των έργων σελ. 183 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 7ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΧΡΗΣΙΜΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ & ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΘΗΝΑ 2003 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Napo στο Σωστή Σήμανση για την Ασφάλεια: 2 o Μάθημα Πινακίδες υποχρέωσης/πινακίδες διάσωσης ή βοήθειας

Ο Napo στο Σωστή Σήμανση για την Ασφάλεια: 2 o Μάθημα Πινακίδες υποχρέωσης/πινακίδες διάσωσης ή βοήθειας Ο Napo στο Σωστή Σήμανση για την Ασφάλεια: 2 o Μάθημα Πινακίδες υποχρέωσης/πινακίδες διάσωσης ή βοήθειας (7 9 ετών) Καθοδήγηση των εκπαιδευτικών: Ποτέ δεν είναι πολύ νωρίς για να εξοικειωθούν τα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 212/Α/29-8-1996)

(Φ.Ε.Κ. 212/Α/29-8-1996) ΠPOE PIKO IATAΓMA 305/1996 Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/EOK Έχοντας υπόψη: 1. Tις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2000

Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2000 Άρθρο 3 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος διατάγµατος αρχίζει από την δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

(ΦΕΚ 94/Α/ ). (ΦΕΚ 241/Α/ )

(ΦΕΚ 94/Α/ ). (ΦΕΚ 241/Α/ ) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 304/2000 Τροποποίηση του π.δ. 395/94 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για την χρησιµοποίηση εξοπλισµού εργασίας από τους εργαζοµένους κατά την εργασία τους σε συµµόρφωση µε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας Ημ/νια: 12/12/2013 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

15676/14 ADD 1 γπ 1 DGE 2 A

15676/14 ADD 1 γπ 1 DGE 2 A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15676/14 ADD 1 AVIATION 215 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας : Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής : 14 Νοεμβρίου 2014 Αποδέκτης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Κεφάλαιο 6. ΣΗΜΑΝΣΗ 1. ΟΡΙΣΜΟΣ Ονοµάζεται σήµανση το σύνολο των συµβόλων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4110, 9/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ --------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4110, 9/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ -------------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ -------------------------- Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 115, 9.5.2003, σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α. ΣΗΜΑΝΣΗ Η σήμανση χωρίζεται στην κατακόρυφη σήμανση, δηλαδή τις πινακίδες σήμανσης των δρόμων και την οριζόντια σήμανση, δηλαδή τις ζωγραφισμένες γραμμές (διαγραμμίσεις)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΜΑΡΟΥΦΙΔΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΜΑΡΟΥΦΙΔΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΜΑΡΟΥΦΙΔΗΣ Π.ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 5 ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΣΑΜΗ ΝΕΑΠΟΛΗ ΤΗΛ./FAX. 2310 628.008 ΚΙΝ.6944 677104 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας.

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας. Παιδαγωγική προσέγγιση o προκαλεί και να διατηρεί το ενδιαφέρον του χρήστη εκπαιδευόμενου

Διαβάστε περισσότερα

97(1) του Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 97(1) του (1) του Πεδίο εφαρμογής. Μετρήσεις και πληροφορίες.

97(1) του Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 97(1) του (1) του Πεδίο εφαρμογής. Μετρήσεις και πληροφορίες. Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 907 Κ.Δ.Π. 224/2003 Αρ. 3694,14.3.2003 Αριθμός 224 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΑΑΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ 97(1) ΤΟΥ 2001) Διάταγμα δυνάμει

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (6) Με την απόφαση 2001/395/ΕΚ του Συμβουλίου ( 4 ), η

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (6) Με την απόφαση 2001/395/ΕΚ του Συμβουλίου ( 4 ), η 28.4.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 108/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 407/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Απριλίου 2011 για την τροποποίηση του (ΕΚ) αριθ. 661/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συµµόρφωση µε την οδηγία 93/104/ΕΚ. (ΦΕΚ 94/Α/13-5-99)

Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συµµόρφωση µε την οδηγία 93/104/ΕΚ. (ΦΕΚ 94/Α/13-5-99) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 88/99 Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συµµόρφωση µε την οδηγία 93/104/ΕΚ. (ΦΕΚ 94/Α/13-5-99) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ. Απαγορεύεται η διέλευση πεζών. Εκρηκτικές ύλες Τοξικές ύλες Διαβρωτικές ύλες Ραδιενεργά υλικά

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ. Απαγορεύεται η διέλευση πεζών. Εκρηκτικές ύλες Τοξικές ύλες Διαβρωτικές ύλες Ραδιενεργά υλικά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ το κάπνισμα η χρήση γυμνής φλόγας και το κάπνισμα η διέλευση πεζών η κατάσβεση με νερό Μη πόσιμο νερό Μην αγγίζετε η είσοδος στους μη έχοντες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟ ΟΤΗ Σύµφωνα µε την Εγκύκλιο 130297/15-7-96 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

97(1) του Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 156(1) του (1) του Πεδίο εφαρμογής. Μετρήσεις και πληροφορίες. Τεχνικός φάκελος.

97(1) του Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 156(1) του (1) του Πεδίο εφαρμογής. Μετρήσεις και πληροφορίες. Τεχνικός φάκελος. 97(1) του 2001. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 156(1) του 2002. 97(1) του 2001. Πεδίο εφαρμογής. Μετρήσεις και πληροφορίες. Τεχνικός φάκελος. Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 936 Κ.Δ.Π. 226/2003 Αρ. 3694, 14.3.2003 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ - 1/6 - ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ) ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) ΤΜΗΜΑ Α Γενικά 1. Είδος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Κατασκευή νέας υδρογεώτρησης στη ηµοτική Ενότητα Νέας Ερυθραίας

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Κατασκευή νέας υδρογεώτρησης στη ηµοτική Ενότητα Νέας Ερυθραίας --------- ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΦΑΥ ----- /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Κατασκευή νέας υδρογεώτρησης στη ηµοτική Ενότητα Νέας Ερυθραίας ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε µελέτη φωτισµού ασφαλείας πρέπει να πληρεί τις απαιτήσεις που καθορίζονται από τα σχετικά πρότυπα:

Κάθε µελέτη φωτισµού ασφαλείας πρέπει να πληρεί τις απαιτήσεις που καθορίζονται από τα σχετικά πρότυπα: ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΝ 1. Πρόλογος Κάθε µελέτη φωτισµού ασφαλείας πρέπει να πληρεί τις απαιτήσεις που καθορίζονται από τα σχετικά πρότυπα: 1. ΕΝ 1838 : 1999 : Εφαρµογές Φωτισµού

Διαβάστε περισσότερα

2. (1) Στο παρόν Διάταγμα εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική

2. (1) Στο παρόν Διάταγμα εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική 97(1) του 2001. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 97(1) του 2001. 156(1) του 2002. Πεδίο εφαρμογής. Μετρήσεις και πληροφορίες. Τεχνικός φάκελος. Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 878 Κ.Δ.Π. 222/2003 Αρ. 3694,14.3.2003 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ. Θεώνη Κουκουλάκη, Τοπογράφος Μηχανικός, Εργονόµος Υπεύθυνη Κέντρου Ασφάλειας της Εργασίας ΕΛΙΝΥΑΕ. Εισαγωγή στην ασφάλεια µηχανών

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ. Θεώνη Κουκουλάκη, Τοπογράφος Μηχανικός, Εργονόµος Υπεύθυνη Κέντρου Ασφάλειας της Εργασίας ΕΛΙΝΥΑΕ. Εισαγωγή στην ασφάλεια µηχανών ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Θεώνη Κουκουλάκη, Τοπογράφος Μηχανικός, Εργονόµος Υπεύθυνη Κέντρου Ασφάλειας της Εργασίας ΕΛΙΝΥΑΕ Εισαγωγή στην ασφάλεια µηχανών Τα βασικά νοµοθετήµατα που αφορούν σε ασφάλεια µηχανών

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93)

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθµός 98728/7722/93 Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π.. ΥΠ' ΑΡΙΘ. 305/1996, ΦΕΚ 212/Α/96

Π.. ΥΠ' ΑΡΙΘ. 305/1996, ΦΕΚ 212/Α/96 Άρθρο Νοµοθεσίας Π.. ΥΠ' ΑΡΙΘ. 305/1996, ΦΕΚ 212/Α/96 "Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/EOK".

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στους Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας της NNO

Αλλαγές στους Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας της NNO 1η Νοεμβρίου 2012 Αλλαγές στους Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας της NNO Από την 1η Νοεμβρίου 2012 θα ισχύουν διάφορες αλλαγές στους κανόνες οδικής κυκλοφορίας της ΝΝΟ. Πολλές από αυτές τις αλλαγές είναι απλά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Σηµείο Ελέγχου Κανονιστική πράξη Γενική Κατασκευή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Σηµείο Ελέγχου Κανονιστική πράξη Γενική Κατασκευή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Σηµείο Ελέγχου Κανονιστική πράξη Γενική Κατασκευή Απαιτούµενες Η κατασκευή του οχήµατος πρέπει να είναι τέτοια που να εγγυάται την ασφαλή κυκλοφορία του. Τα οχήµατα είναι σχεδιασµένα και κατασκευασµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Εκπόνηση: Κακαβούλης Αναστάσιος Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς 16 Ιανουαρίου 2002 ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-3 Σχέδιο έκθεσης (PE 301.518) Rainer Wieland σχετικά µε την πρόταση οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Για παράδειγµα ένα µήνυµα το οποίο θα ενηµερώνει τον καταναλωτή ότι πρόκειται να λήξει η πίστωσή του δε θα σβήνεται από την οθόνη, αλλά ένα µήνυµα

Για παράδειγµα ένα µήνυµα το οποίο θα ενηµερώνει τον καταναλωτή ότι πρόκειται να λήξει η πίστωσή του δε θα σβήνεται από την οθόνη, αλλά ένα µήνυµα ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥOY ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -.. ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ. Κατηγορία κινδύνου (στήλη 4) Παραποµπή ADR. Σηµείο καταλόγου (στήλη 1) Παράβαση. (στήλη 2) (στήλη 3) 13 Έγγραφο Μεταφοράς

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ. Κατηγορία κινδύνου (στήλη 4) Παραποµπή ADR. Σηµείο καταλόγου (στήλη 1) Παράβαση. (στήλη 2) (στήλη 3) 13 Έγγραφο Μεταφοράς ΠΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ Σηµείο καταλόγου (στήλη 1) Παράβαση (στήλη 2) Παραποµπή ADR (στήλη 3) Κατηγορία κινδύνου (στήλη 4) 13 Έγγραφο Μεταφοράς Μεταφορά χωρίς το απαιτούµενο έγγραφο µεταφοράς 8.1.2.1 (α), 5.4.1.

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματοποίηση Δυναμικής Σήμανσης Σήμανση στις προσβάσεις σηράγγων

Συστηματοποίηση Δυναμικής Σήμανσης Σήμανση στις προσβάσεις σηράγγων Συστηματοποίηση Δυναμικής Σήμανσης Σήμανση στις προσβάσεις σηράγγων 1 Για τη σήμανση των προσβάσεων στην Ελλάδα εφαρμόζεται το κεφάλαιο 20 των ΟΜΟΕ-ΚΣΑ, μέρος 1 Με αυτές τις οδηγίες αντιμετωπίζεται η σήμανση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 38

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 38 Ε.Ε. Παρ. III(I) 4478 Κ.Δ.Π. 497/2004 Αρ. 3852, 30.4.2004 Αριθμός 497 Οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

8. ιαµόρφωση συµβόλων και εµβληµάτων

8. ιαµόρφωση συµβόλων και εµβληµάτων 8. ιαµόρφωση συµβόλων και εµβληµάτων 8.1 Σύµβολα βελών 8.1.1 Τύποι βελών (1) Τα σύµβολα των βελών χρησιµοποιούνται µε αναφορά στις λωρίδες κυκλοφορίας και στις κατευθύνσεις. Συνδέουν τον προορισµό και

Διαβάστε περισσότερα

Σήμανση ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας

Σήμανση ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας Σήμανση ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας Υποδειγματικό Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: ΣΕΠ (Ασφάλεια και Υγιεινή-Περιβάλλον Εργασίας) (Ε.Ε.) Δημιουργός: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠPOE PIKO IATAΓMA 305/1996 "Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση

ΠPOE PIKO IATAΓMA 305/1996 Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση ΠPOE PIKO IATAΓMA 305/1996 "Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/EOK" (Φ.Ε.Κ. 212/Α/29-8-1996) O ΠPOE

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Εκστρατεία Επιθεώρησης σε Υποστατικά και Εξοπλισμούς Συλλογής και Αποκομιδής Σκυβάλων 2 ο Εξάμηνο 2016 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ Α/Α Β1

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2696/1999 Γενική Εισαγωγή... 1

Ν. 2696/1999 Γενική Εισαγωγή... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ν. 2696/1999 Γενική Εισαγωγή... 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΟΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΑ - ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1. Πεδίο εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΤΖΙΝΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. ΜSc Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιµη Ανάπτυξη Α.Π.Θ. Επιθεωρήτρια Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 16/Β/ )

(Φ.Ε.Κ. 16/Β/ ) ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. ΙΠΑ /οικ/889/2003 Πρόληψη και αντιµετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή ηµοσίων Έργων (ΣΑΥ και ΦΑΥ) Έχοντας υπόψη: (Φ.Ε.Κ. 16/Β/14-1-03) Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η/ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βαγιόκας Νικόλαος, Χηµικός Μηχανικός MSc, ΕΛΙΝΥΑΕ, ιευθυντής ΚΕΚ, Συντονιτής Παρ/τος Θεσσαλονίκης

ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η/ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βαγιόκας Νικόλαος, Χηµικός Μηχανικός MSc, ΕΛΙΝΥΑΕ, ιευθυντής ΚΕΚ, Συντονιτής Παρ/τος Θεσσαλονίκης ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η/ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βαγιόκας Νικόλαος, Χηµικός Μηχανικός MSc, ΕΛΙΝΥΑΕ, ιευθυντής ΚΕΚ, Συντονιτής Παρ/τος Θεσσαλονίκης 1. Σήµανση εργασιακού περιβάλλοντος Η σήµαση ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: Σ.Τ.Ε.Φ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Α.Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: Σ.Τ.Ε.Φ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Α.Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: Σ.Τ.Ε.Φ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΟΥ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ» ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα