Περί εγκρίσεως πρότυπης τεχνικής προδιαγραφής σηµάνσεως εκτελουµένων έργων σε οδούς εκτός κατοικηµένων περιοχών. (ΦΕΚ 589/Β/ )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περί εγκρίσεως πρότυπης τεχνικής προδιαγραφής σηµάνσεως εκτελουµένων έργων σε οδούς εκτός κατοικηµένων περιοχών. (ΦΕΚ 589/Β/30-6-80)"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. ΒΜ5/30428/80 Περί εγκρίσεως πρότυπης τεχνικής προδιαγραφής σηµάνσεως εκτελουµένων έργων σε οδούς εκτός κατοικηµένων περιοχών. (ΦΕΚ 589/Β/ ) Περί εγκρίσεως πρότυπης Τεχνικής Προδιαγραφής Σηµάνσεως εκτελουµένων Έργων σε οδούς εκτός κατοικηµένων περιοχών. Έχοντας υπόψη: Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 1. Τις ισχύουσες διατάξεις «περί εκτελέσεως των ηµοσίων Έργων» (Ν /72, Π.. 475/76, Π..724/79 κ.λπ.). 2. Το Π.. υπ αριθ. 910/77 «περί Οργανισµού του Υπουργείου ηµ. Έργων». 3. Το Ν. 614/77 «περί κυρώσεως του κώδικος Οδικής Κυκλοφορίας». 4. Την Π.Τ.Π. Σηµάνσεως Εκτελουµένων Έργων σε οδούς εκτός κατοικηµένων περιοχών, που συντάχθηκε από τη ιεύθυνση Κυκλοφοριακής Τεχνικής (ΒΜ2). 5. Την από 30 Μαΐου 1980 σχετική εισήγηση της /σεως Προτύπων Συµβατικών Τευχών και Προδιαγραφών (ΒΜ5) προς το Συµβούλιο ηµ. Έργων. 6. Την 631/ πράξη του Συµβουλίου ηµ. Έργων, Τµήµατος Μελετών, µε την οποία γνωµοδότησε υπέρ της εγκρίσεως της ανωτέρω προδιαγραφής, αποφασίζουµε: 1. Εγκρίνουµε την Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή Σηµάνσεως Εκτελουµένων Έργων σε οδούς εκτός κατοικηµένων περιοχών, όπως αυτή έχει συνταχθεί από την Υπηρεσία. 2. Εγκρίνουµε την εφαρµογή της ανωτέρω προδιαγραφής στα εκτελούµενα ηµόσια Έργα. 3. Η ισχύς της αποφάσεως αυτής αρχίζει ένα τρίµηνο µετά τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 4. Η απόφαση αυτή, µαζί µε την σχετική πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή, να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήναι, 17 Ιουνίου 1980 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΖΑΝΝΗΣ ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΗΣ ΠΡΟΤΥΠΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΣΗΜΑΝΣΕΩΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1.1. Αντικείµενο της παρούσης προδιαγραφής είναι η κατάλληλη σήµανση των εκτελουµένων έργων ή εναποθέσεων υλικών επί της οδού, σε οδικά τµήµατα εκτός κατοικηµένων περιοχών, ώστε να παρέχεται στους οδηγούς των οχηµάτων έγκαιρη και επαρκής πληροφόρηση, για τη µεταβολή των κανονικών συνθηκών κυκλοφορίας, µε σκοπό την ασφαλή διέλευση των οχηµάτων από την περιοχή των εκτελουµένων έργων. Η έννοια «εκτελούµενα έργα» περιλαµβάνει και τις εναποθέσεις υλικών σ όλη την έκταση του κειµένου. 2. ΑΝΑΓΚΗ ΣΗΜΑΝΣΕΩΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

2 2.1. Κατηγορίες έργων για τις οποίες επιβάλλεται σήµανση Η σήµανση των εκτελουµένων έργων επιβάλλεται τόσο για τα στοιχειώδη έργα (π.χ. τοµές οδοστρωµάτων, επούλωση λάκκων κ.λ.π.) όσο και για έργα µεγαλύτερης σηµασίας (π.χ. διαπλατύνσεις οδών, κατασκευή αγωγών κοινής ωφελείας κατά µήκος των οδών, ανακατασκευή οδών, παρακαµπτήριες κ.λ.π.) και εφόσον τα έργα αυτά καταλαµβάνουν τµήµα του οδοστρώµατος κυκλοφορίας, τυχόν υπάρχουσας λωρίδας έκτακτης ανάγκης, του ερείσµατος, τυχόν υπάρχουσας µεσαίας διαχωριστικής νησίδας ή παρεµποδίζουν, κατά οποιοδήποτε τρόπο, την ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας. 3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΗΜΑΝΣΕΩΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 3.1. Προϋποθέσεις για µια ορθή σήµανση Η σήµανση των εκτελουµένων έργων πρέπει να ακολουθεί τις γενικές αρχές ορθής σηµάνσεως, δηλαδή πρέπει να παρέχει έγκαιρη και σταδιακή ενηµέρωση των κινουµένων στις οδούς, την προειδοποίησή τους για τη µορφή και το είδος του εµποδίου και τέλος τη ρύθµιση της κινήσεώς τους, ώστε η διέλευσή τους από την περιοχή εκτελέσεως των έργων να πραγµατοποιείται µε ασφάλεια Σε καµιά περίπτωση οι οδηγοί των οχηµάτων δεν πρέπει να αιφνιδιάζονται από ανωµαλίες στην κανονική διεξαγωγή της κυκλοφορίας, λόγω εκτελουµένων έργων. Η πληροφόρηση, που τους παρέχεται, πρέπει να είναι έγκαιρη και επαρκής. Εν τούτους η πληροφόρηση δεν πρέπει να δίνεται πολύ πριν από τη θέση εκτελέσεως των έργων, επειδή, σ αυτή την περίπτωση, οι οδηγοί τείνουν να ξεχάσουν την πληροφόρηση ή να δυσπιστούν προς αυτή Όλα τα οδικά έργα, ανεξάρτητα αν είναι µικρά ή µεγάλα, ανεξάρτητα αν θα διαρκέσουν λίγα λεπτά ή µερικούς µήνες ή και χρόνια, θα πρέπει να παρέχουν τις ίδιες βασικές προειδοποιήσεις και πληροφορίες. 4. ΜΕΣΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Τα µέσα που χρησιµοποιούνται για τη σήµανση εκτελέσεως έργων στις οδούς είναι τα κατωτέρω: 4.1. Πινακίδες Οι πινακίδες σηµάνσεως εκτελουµένων έργων στις οδούς περιγράφονται από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (που κυρώθηκε µε το Ν. 614/77) και το τεύχος «Πινακίδες Σηµάνσεως Οδών» του ΥΠ Ε, εκδόσεως 1974, και είναι: α) Πινακίδες αναγγελίας κινδύνου (Κ) β) Πινακίδες ρυθµιστικές της κυκλοφορίας (Ρ) γ) Πινακίδες πληροφοριακές (Π) δ) Πινακίδες πρόσθετες (Πρ) Όλες οι πινακίδες που χρησιµοποιούνται για τη σήµανση εκτελουµένων έργων πρέπει να είναι αντανακλαστικές Σε ορισµένες περιπτώσεις είναι δυνατό να µη χρησιµοποιούνται πινακίδες όλων των ανωτέρω κατηγοριών Οι πινακίδες αναγγελίας κινδύνου (Κ) θα έχουν µήκος πλευράς α) 0,60 µ. για ταχύτητες κυκλοφορίας οχηµάτων µικρότερες ή ίσες µε 50 χλµ/ώρ. β) 0,90µ. για ταχύτητες κυκλοφορίας µεταξύ 50 χλµ./ω και 80 χλµ/ω. γ) 1,20 µ. για οδούς υψηλής ταχύτητας (V>80 χλµ/ω) και οδούς µε περισσότερες από δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση Οι ρυθµιστικές πινακίδες (Ρ) θα έχουν διάµετρο α) 0,65 µ. για ταχύτητες κυκλοφορίας οχηµάτων µικρότερες ή ίσες µε 50χλµ/ω. β) 0,90 µ. για ταχύτητες κυκλοφορίας µεγαλύτερες των 50 χλµ/ω.

3 Οι διαστάσεις της πλευράς των πινακίδων αναγγελίας κινδύνου (Κ) και η διάµετρος των ρυθµιστικών πινακίδων (Ρ) παραµένουν αµετάβλητες σε όλο το µήκος της οδού στο οποίο εκτελούνται τα έργα και δεν µεταβάλλονται σε συνάρτηση µε το όριο ταχύτητας, που καθορίζουν οι τοπικές ρυθµιστικές πινακίδες στην περιοχή των έργων Φράγµατα (εµπόδια) Τα φράγµατα είναι δυνατό να είναι µεταλλικά ή ξύλινα, φορητά ή σταθερά. Σε ορισµένες περιπτώσεις µπορεί να είναι πτυσσόµενα. Πρέπει να είναι ελαφρά, ώστε να µη αποτελούν κίνδυνο για την κυκλοφορία. Επίσης πρέπει να φέρνουν απαραίτητα εναλλασσόµενες λευκές και κόκκινες ραβδώσεις και να είναι εφοδιασµένα τη νύχτα µε φανούς ή αντανακλαστήρες κόκκινου χρώµατος Φανοί Οι φανοί εκπέµπουν σταθερό (χωρίς διακοπές) κόκκινο φως, αποκλειοµένων άλλων χρωµάτων. Οι φανοί ή οι αντανακλαστήρες πρέπει να είναι λευκοί, όταν είναι ορατοί µόνο από τη µία κατεύθυνση και επισηµαίνουν τα αριστερά προς την κατεύθυνση της κυκλοφορίας όρια των εργοταξίων Σε περίπτωση πολύ επικίνδυνων θέσεων πρέπει να τοποθετούνται δια την επισήµανσή τους φανοί µε αναλαµπές (FLASH) σκούρου κίτρινου χρώµατος Ελαστικοί κώνοι 4.5. Κόκκινες σηµαίες 4.6. Φωτεινοί σηµατοδότες 4.7. Πινακίδες STOP και ΠΡΟΧΩΡΑ (GO) 4.8. ιαγραµµίσεις οδοστρωµάτων. 5. ΤΡΟΠΟΙ ΣΗΜΑΝΣΕΩΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 5. Η χρήση της πινακίδας Κ Το πρώτο σήµα που πρέπει να αντικρύζουν οι οδηγοί είναι η πινακίδα Κ-20, που πρέπει να τοποθετείται αρκετά πριν από τα έργα Η απόσταση της πινακίδας αυτής από τα έργα εξαρτάται από την ταχύτητα της προσεγγίζουσας κυκλοφορίας και από τη θέση των έργων στο κατάστρωµα της οδού Ως απόλυτο ελάχιστο πρέπει να θεωρείται η απόσταση των µ. από τα έργα, σε περιπτώσεις που η ταχύτητα κυκλοφορίας είναι µικρότερη ή ίση των 50χλµ/ω Σε οδούς υψηλής ταχύτητας (π.χ. αυτοκινητόδροµους) η απόσταση της πινακίδας Κ-20 από τα έργα µπορεί να φθάσει τα 500 ή και περισσότερα µέτρα Χρήση των πινακίδων Κ-5, Κ Μετά από την πινακίδα Κ-20 πρέπει να τοποθετείται η πινακίδα Κ-5, αν η στένωση του οδοστρώµατος είναι αµφίπλευρη, ή η Κ-6) (αντιστρεφόµενη προς την πλευρά της στενώσεως του οδοστρώµατος), αν η στένωση είναι µονόπλευρη Χρήση ελαστικών κώνων, φανών και της πινακίδας Ρ Η περιοχή καταλήψεως των έργων, περιλαµβανοµένου του χώρου εργασίας, πρέπει να επισηµαίνεται µε ελαστικούς κώνους (και φανούς κατά τη διάρκεια της νύχτας και σε περιπτώσεις κακής ορατότητας κατά τη διάρκεια της ηµέρας). Η γραµµή των κώνων και των φανών πρέπει να καθοδηγεί την κυκλοφορία για την ασφαλή διέλευση από την περιοχή των έργων Η γραµµή των κώνων και των φανών οριοθετεί µια λωρίδα (ή τµήµα λωρίδας) προοδευτικά µειωνοµένου πλάτους Η αρχή της λωρίδας αυτής επισηµαίνεται µε την τοποθέτηση της πινακίδας Ρ-52, µε κατεύθυνση του βέλους ανάλογη µε τη συγκεκριµένη κυκλοφοριακή διάταξη Η πινακίδα Ρ-52 είναι δυνατό να επαναλαµβάνεται κατά µήκος της λωρίδας προοδευτικά µειωνοµένου πλάτους.

4 Το µήκος της λωρίδας προοδευτικά µειωνοµένου πλάτους εξαρτάται από την ταχύτητα της κυκλοφορίας Στο τέλος των επισυναπτοµένων στην παρούσα προδιαγραφή σχεδίων υπάρχει πίνακας, που δίνει τις αποστάσεις µεταξύ κώνων και φανών καθώς και το µήκος της λωρίδας προοδευτικά µειωνοµένου πλάτους Η απόσταση µεταξύ κώνων είναι περίπου 9 µέτρα για όλες τις περιπτώσεις Τα όρια των λωρίδων προοδευτικά αυξανοµένου πλάτους (εξόδου) πρέπει να είναι µε κλίση 45 ως προς τον άξονα κινήσεως Χρήση των φραγµάτων Εκσκαφές και άλλοι κίνδυνοι πρέπει να περιορίζονται µε ελαφρά φράγµατα. Στις περιπτώσεις χρησιµοποιήσεως φραγµάτων επιτρέπεται η χρήση κορδονιών µε κρεµασµένα εναλλασσόµενα λευκά και κόκκινα αντανακλαστικά στοιχεία, τα τελευταία όµως δεν πρέπει να τοποθετούνται προς την πλευρά της προσεγγίζουσας κυκλοφορίας Πρόσθετα στοιχεία για την αποτελεσµατική σήµανση των εκτελουµένων έργων Μετά το τέλος των έργων πρέπει να τοποθετείται η πινακίδα Κ-20 µαζί µε την πρόσθετη πινακίδα «ΤΕΛΟΣ» στον ίδιο ιστό κάτω από την πρώτη για να δείχνει το τέλος της περιοχής των έργων. Στον ίδιο ιστό πρέπει επίσης να τοποθετείται και η πινακίδα Ρ-36 (άρση όλων των περιορισµών) Η σήµανση πρέπει να γίνεται και για τις δύο κατευθύνσεις της κυκλοφορίας. Σε µερικές περιπτώσεις ίσως απαιτηθεί οι πινακίδες σηµάνσεως να τοποθετηθούν και στα δύο άκρα του οδοστρώµατος (ή µεσαίας διαχωριστικής νησίδας, αν υπάρχει) π.χ. όταν οι πινακίδες στη δεξιά πλευρά της κυκλοφορίας είναι ενδεχόµενο να καλύπτονται από οχήµατα βαρειάς κυκλοφορίας Οι πινακίδες πρέπει να τοποθετούνται, όταν υπάρχει η δυνατότητα, εκτός του οδοστρώµατος, στα ερείσµατα, έτσι ώστε να µη δηµιουργούν κίνδυνο στα οχήµατα ή τους πεζούς Όταν οι πινακίδες πρέπει να τοποθετούνται στο οδόστρωµα ή σε λωρίδα προορισµένη για πεζούς, πρέπει να τοποθετείται και ένας φανός δίπλα από την πινακίδα Οι πινακίδες πρέπει να καθαρίζονται σε τακτικά χρονικά διαστήµατα. Πρέπει να αποµακρύνεται η σκόνη και άλλα υλικά, που επηρεάζουν την ορατότητα και την αντανακλαστικότητά τους Οι πινακίδες πρέπει να είναι των προκαθορισµένων τύπων. Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση πινακίδων διαφορετικών από τις εγκεκριµένες (Ν. 614/77, Τεύχος «Πινακίδες Σηµάνσεως Οδών» ΥΠ Ε, Νοέµβριος 1974). Επίσης απαγορεύεται η αλλοίωση των στοιχείων των πινακίδων (συµβόλου ή χρώµατος) Στην περίπτωση κατασκευής παρακαµπτήριας οδού πρέπει να καταβάλλεται προσπάθεια να εξασφαλίζεται σ αυτήν ο ίδιος αριθµός και το ίδιος πλάτος λωρίδων, που υπάρχουν στη γειτονιά των έργων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το πλάτος των λωρίδων κυκλοφορίας µπορεί να µειωθεί στα 2,80 µ. 6. ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 6.1. Ανάγκη ρυθµίσεως της κυκλοφορίας Για κυκλοφορία δύο κατευθύνσεων το ελεύθερ. πλάτος του οδοστρώµατος πρέπει να είναι τουλάχιστο 5,60 µ Αν τα εκτελούµενα έργα δεν το επιτρέπουν, τότε πρέπει να χρησιµοποιούνται κώνοι για τη µείωση του πλάτους σε 3,75 µ. και η κυκλοφορία πρέπει να ρυθµίζεται είτε µε πινακίδες STOP και ΠΡΟΧΩΡΑ (GO) είτε µε προσωρινούς φωτεινούς σηµατοδότες, µε εναλλακτική χρήση της µόνης λωρίδας κυκλοφορίας από τις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας Η χρήση σηµατοδοτών είναι απαραίτητη, όταν οι δύο θέσεις STOP δεν είναι αµοιβαία ορατές Τρόποι ρυθµίσεως της κυκλοφορίας.

5 Η ρύθµιση της κυκλοφορίας µπορεί να γίνεται µε διάφορους τρόπους π.χ. µε πινακίδες, φωτεινούς σηµατοδότες κ.λ.π Η πινακίδα STOP θα είναι η Ρ Η πινακίδα ΠΡΟΧΩΡΑ (GO) θα είναι ορθογωνική µε στρογγυλευµένες τις γωνίες και θα φέρνει δύο αναγραφές επάνω ΠΡΟΧΩΡΑ µε κίτρινα γράµµατα και κάτω GO µε λευκά γράµµατα. Το φόντο της πινακίδας θα είναι µπλε, τα γράµµατα θα είναι κεφαλαία ύψους 10 εκ. και οι διαστάσεις της πινακίδας 1176 χλστ. Χ 560 χλστ. Οι αναγραφές θα γίνονται µε αντανακλαστικά υλικά Η ρύθµιση της κυκλοφορίας γίνεται µε εναλλαγή των πινακίδων STOP και ΠΡΟΧΩΡΑ (GO) από εργάτες αµοιβαία ορατούς. Πρώτα θα γίνει η εναλλαγή της πινακίδας ΠΡΟΧΩΡΑ (GO) µε την πινακίδα STOP για την κατεύθυνση της κυκλοφορίας, που είχε το δικαίωµα διελεύσεως και όταν η οδός είναι ελεύθερη, θα αναρτηθεί η πινακίδα ΠΡΟΧΩΡΑ (GO) για την αντίθετη κατεύθυνση κυκλοφορίας Για τη ρύθµιση της κυκλοφορίας µπορεί επίσης να χρησιµοποιούνται οι πινακίδες Ρ-5 και Ρ-6, όταν η κυκλοφορία είναι αραιά, ώστε τα οχήµατα της κατευθύνσεως που οφείλουν να παραχωρούν προτεραιότητα, να είναι σε θέση να εκµεταλλευθούν κατάλληλα κενά της κυκλοφορίας της αντίθετης κατευθύνσεως και να περάσουν µε ασφάλεια από την περιοχή των έργων. Στην περίπτωση αυτή το µήκος της οδού στο οποίο εκτελούνται έργα πρέπει να είναι µικρό, ώστε οι οδηγοί που οφείλουν να παραχωρούν προτεραιότητα, να µπορούν να εκτιµήσουν, αν η οδός είναι ελεύθερη ή όχι Τέλος για τη ρύθµιση της κυκλοφορίας, ιδιαίτερα δε στις περιπτώσεις µακράς διαρκείας των εκτελουµένων έργων ή µεγάλου µήκους επί του οποίου εκτελούνται έργα, είναι δυνατό να χρησιµοποιούνται προσωρινοί φωτεινοί σηµατοδότες Οι σηµατοδότες πρέπει να τοποθετούνται εκεί όπου οι οδηγοί, που προσεγγίζουν τα έργα, µπορούν να τους δουν. Των σηµατοδοτών πρέπει να προηγείται η πινακίδα Κ-21. Η απόσταση της πινακίδας αυτής από τα έργα εξαρτάται από την ταχύτητα της κυκλοφορίας. Το σηµείο που η κυκλοφορία πρέπει να σταµατήσει (STOP LINE), πρέπει πάντοτε να καθορίζεται είτε µε λευκή συνεχή διαγράµµιση είτε µε τοποθέτηση της πινακίδας Ρ-2, είτε µε συνδυασµό των δύο τρόπων. Προσωρινοί φωτεινοί σηµατοδότες δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται ποτέ κοντά σε µια ισόπεδη σιδηροδροµική διάβαση, στην οποία η κυκλοφορία ρυθµίζεται µε αυτόµατα µέσα. Όταν οι σηµατοδότες είναι εκτός λειτουργίας πρέπει να αφαιρείται ή να σκεπάζεται η πινακίδα Κ Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις ρυθµίσεως της κυκλοφορίας το ελάχιστο πλάτος της λωρίδας, που χρησιµοποιούν εναλλακτικά οι δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας, δεν πρέπει να είναι µικρότερο από 3,0µ. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει το ανώτερο πλάτος, πρέπει να κατασκευάζεται παρακαµπτήρια οδός Τέλος οι οδηγοί, που προσεγγίζουν την περιοχή εκτελέσεως των έργων, πρέπει να είναι σε θέση να δουν τις πινακίδες STOP και ΠΡΟΧΩΡΑ (GO) ή τους φωτεινούς σηµατοδότες και τις προειδοποιητικές πινακίδες από κατάλληλη απόσταση. 7. ΣΧΕ ΙΑ 7.1. Εις τα επισυναπτόµενα στην παρούσα προδιαγραφή σχέδια δίδεται η µορφή των χρησιµοποιουµένων πινακίδων καθώς και τυπικά παραδείγµατα σηµάνσεως εκτελουµένων έργων στις οδούς. (Σχέδιο ΒΜ2/217) Αθήναι, 21 Μαρτίου 1980

6 Ο Τµηµατάρχης ΒΜ2/γ ΚΩΝ. ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΣ Ο Συντάξας ΚΩΝ. ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΣ Ο ιευθυντής Ι.. ΠΑΠΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ Βιβλιογραφία: 1. TRAFFICWARNING SIGNS FOR ROADWORKS (U.K. DEPARTMENT OF TRANSPORT). 2. ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Ο ΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ (ΒΙΕΝΝΗ, 1968) 3. IL CODICE DELLA STRADA 4. ΝΟΜΟΣ 614/77 (ΚΥΡΩΣΗ ΚΩ ΙΚΑ Ο ΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ) Εγκρίθηκε µε την Απόφαση αριθ. ΒΜ5/30428/ του Υπουργείου ηµοσίων Έργων. Αθήναι, 17 Ιουνίου 1980 Ο ιευθυντής ΒΜ5 Κ.Γ. ΜΑΓΕΙΡΟΣ

7

8

9

10

Σήμανση Εκτελούμενων Έργων σε Οδούς (ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ) Τεύχος 7

Σήμανση Εκτελούμενων Έργων σε Οδούς (ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ) Τεύχος 7 Σήμανση Εκτελούμενων Έργων σε Οδούς (ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ) Τεύχος 7 Ηλιού Νικόλαος Πολιτικός Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος Καθηγ. Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Λεμονάκης Παναγιώτης Δρ. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

Της από 22/6/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 12/22-6-2015 Αριθ.

Της από 22/6/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 12/22-6-2015 Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 22/6/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 12/22-6-2015 Αριθ. Απόφασης:336/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ Ο ΩΝ-ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

ΚΑΘΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ Ο ΩΝ-ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 3.1 Εισαγωγή Η οδική κάθετη σήµανση διαδραµατίζει ένα σηµαντικό ρόλο στην ασφάλεια των οδικών µεταφορών, στον τοµέα της αποτροπής τροχαίου ατυχήµατος, και κατά δεύτερον στη σωστή ενηµέρωση του οδηγού σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. Mέτρα. 1. Μέτρα υποδοµής. 1.1 Κατάταξη σηράγγων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. Mέτρα. 1. Μέτρα υποδοµής. 1.1 Κατάταξη σηράγγων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Mέτρα 1. Μέτρα υποδοµής 1.1 Κατάταξη σηράγγων 1.1.1 Για τις µονές και δίδυµες σήραγγες, η κλάση της σήραγγας εξαρτάται από τον κυκλοφοριακό φόρτο και το µήκος της, όπως φαίνεται στον κάτωθι

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ)

Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ) Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ) Τεύχος 7 Σήμανση Εκτελούμενων Εργων σε Οδούς (ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ) Έκδοση 2010 Ministry of Infrastructure,

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΥ ΙΩΛΚΟΥ»

«ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΥ ΙΩΛΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΩΛΚΟΥ «ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΥ ΙΩΛΚΟΥ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ ΓΑΡΥΤΤΟΥ 24, ΤΚ 15343 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 6.1 Εισαγωγή Είναι κοινά παραδεκτό ότι η εκτέλεση έργων στην οδό είναι από τις δυσµενέστερες καταστάσεις που µπορούν να συναντηθούν σε ένα οδικό δίκτυο.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τ.Π.1 Εφαρµοστέες προδιαγραφές υλικών και εργασίας... 5 Τ.Π.2 Πινακίδες σταθερού περιεχοµένου (ΠΣΠ)... 7 Τ.Π.3 Αποσύνθεση και αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώµατος...11 Τ.Π.4 Αποτύπωση και µητρώο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ Ο ΩΝ- ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ Ο ΩΝ- ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ Ο ΩΝ- ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 2.1 Εισαγωγή Η οριζόντια σήµανση των οδών είναι το τµήµα της σήµανσης που αποτελείται από ενδείξεις επάνω στο οδόστρωµα. Σκοπός της είναι, είτε από µόνη

Διαβάστε περισσότερα

1 Έργο Ανάπλαση - διαµόρφωση παρόδιων χώρων περιµετρικά του παλαιοντολογικού Μουσείου. Τηλ.: 28310-40000, FAX: 2831040004

1 Έργο Ανάπλαση - διαµόρφωση παρόδιων χώρων περιµετρικά του παλαιοντολογικού Μουσείου. Τηλ.: 28310-40000, FAX: 2831040004 Α. ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ Τα στοιχεία που ακολουθούν θα πρέπει να συµπληρωθούν µετά την υπογραφή της σύµβασης και την ανάληψη του έργου από συγκεκριµένο ανάδοχο. Θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ. 1 Εργο " ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ " ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ. - 701 00 Πεζά 701 00 Πεζά

1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ. 1 Εργο  ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ  ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ. - 701 00 Πεζά 701 00 Πεζά Α. ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ Τα στοιχεια που ακολουθουν θα πρεπει να συµπληρωθουν µετα την υπογραφη της συµβασης και την αναληψη του εργου από συγκεκριµµενο αναδοχο. Θα πρεπει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΥ - ΦΑΥ ΕΡΓΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

ΣΑΥ - ΦΑΥ ΕΡΓΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /νση Τεχνικών Υπηρεσιών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /νση Τεχνικών Υπηρεσιών Έργο: Προϋπολογισµός: 295.000,00 Αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού άρδευσης Αυλής τ.κ. Κασσάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999)

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999 Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) (όλα τα άρθρα του Ν. 3696/1999, πλην των άρθρων 9, 47, 48, 110 καθώς και του άρθρου δεύτερου παραλείπονται) Άρθρο 9 Σήµανση

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Υπ. Περιβ. Ενεργ. & Κλ. Αλλ.52907/28.12.2009 (ΦΕΚ 2621/31.12.2009 τεύχος Β)

Απόφαση Υπ. Περιβ. Ενεργ. & Κλ. Αλλ.52907/28.12.2009 (ΦΕΚ 2621/31.12.2009 τεύχος Β) Απόφαση Υπ. Περιβ. Ενεργ. & Κλ. Αλλ.52907/28.12.2009 (ΦΕΚ 2621/31.12.2009 τεύχος Β) ΘΕΜΑ: «Ειδικές ρυθµίσεις για την εξυπηρέτηση ατόµων µε αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισµών που προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ. Κεφάλαιο 2.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ. Κεφάλαιο 2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Κεφάλαιο 2. ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 13 ης /21-12-2012 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 13 ης /21-12-2012 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµός Απόφασης: 29/2012 NOMΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 13 ης /21-12-2012 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Οδηγίες ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Τεχνικές Οδηγίες ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Ειδικά θέματα οδοποιίας Τεχνικές Οδηγίες ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Παναγιώτης Λεμονάκης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Εισαγωγικά Ο καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 1 ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΠΕ.ΚΑ ΓΕΝIΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔIΟIΚΗΣΕΩΣ ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤIΚΟ Αθήvα, 14-2- 2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή διέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στον οδικό άξονα Θεσσαλονίκη Πολύγυρος (Ε.Ο.16), τµήµα Θέρµη Γαλάτιστα (ΝR16.10 16.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στον οδικό άξονα Θεσσαλονίκη Πολύγυρος (Ε.Ο.16), τµήµα Θέρµη Γαλάτιστα (ΝR16.10 16. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στον οδικό άξονα Θεσσαλονίκη Πολύγυρος (Ε.Ο.16), τµήµα Θέρµη Γαλάτιστα (ΝR16.10 16.20» 36.000.000 Ευρώ εκέµβριος 2010 K:\NR1610-1620\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Οδηγίες Λειτουργίας Εγνατίας Οδού

ΤΟΜΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Οδηγίες Λειτουργίας Εγνατίας Οδού ΤΟΜΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Οδηγίες Λειτουργίας Εγνατίας Οδού Φεβρουάριος 2004 ΕΚ ΟΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Α.1 3/2/2004 Αθανάσιος Τσαντσάνογλου Πολιτικός Μηχανικός ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Γεώργιος Ζιάκας Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

Α. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ Α. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΑΘΗΝΑ 2002 Με την υπ αριθμ. Δ3/Ο/ 12/124-Ω / 4-12-2001 Απόφαση Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. συγκροτήθηκε επιτροπή για την επεξεργασία του ειδικού θέματος: «Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Το ηµοτικό Συµβούλιο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγµένης, έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 1 του Ν. 3852/2010 2. Το άρθρο 79 παρ. 1 (περ. α 3 & ε ), 2, 3 και 4 του Ν. 3463/06 3. Το Ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224Α) 4. Τα άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ)

Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ) Τεύχος 2 : Διατομές (ΟΜΟΕ - Δ) Μελέτη: ΑΝΑΔΟΧΟΙ:

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 3β/156/10-Ω/30-06-2003, ΥΠΕΧΩ Ε

Απόφαση 3β/156/10-Ω/30-06-2003, ΥΠΕΧΩ Ε Απόφαση 3β/156/10-Ω/30-06-2003, ΥΠΕΧΩ Ε i Απόφαση 3β/156/10-Ω/30-06-2003, ΥΠΕΧΩ Ε ii Πίνακας Περιεχοµένων Σελ. 1 Εισαγωγή 1 Μέρος 1: Στοιχειώδης Συντήρηση Οδού 2 2.1 Γενικά 3 2.1.1 Σύστηµα ιαχείρισης Στοιχειώδους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20417 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1530 19 Οκτωβρίου 2006 Αριθ. Δ3/Α/14715 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κανονισμός δικτύων πολυαιθυλενίου διανομής φυσι κού αερίου με μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) Π.Δ. 305 / 96

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) Π.Δ. 305 / 96 ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ Δ. ΝΑΟΥΣΑΣ» Α.Μ.17/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & Δ.Δ. Δ/νση: Δημαρχίας 30,

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ» ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΕΓΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

«ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ» ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΕΓΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ / ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ «ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ» ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΕΓΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κάθετος Άξονας Εγνατίας οδού ερβένι Σέρρες Προµαχώνας: Εργασίες Ολοκλήρωσης τµήµατος Κάτω Αµπέλα Προµαχώνας (60.3.3-60.3.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κάθετος Άξονας Εγνατίας οδού ερβένι Σέρρες Προµαχώνας: Εργασίες Ολοκλήρωσης τµήµατος Κάτω Αµπέλα Προµαχώνας (60.3.3-60.3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Κάθετος Άξονας Εγνατίας οδού ερβένι Σέρρες Προµαχώνας: Εργασίες Ολοκλήρωσης τµήµατος Κάτω Αµπέλα Προµαχώνας (60.3.3-60.3.4)» 14.268.000,00 (µε ΦΠΑ) Αύγουστος 2013 K:\A6033-6034\cons\tefhi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 2 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦ. 2 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦ. 2 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Παρά την προσπάθεια που έγινε από την οµάδα µας, για τον εντοπισµό, τη µελέτη και την κατανόηση όλων των διατάξεων που αφορούν στην υπαίθρια διαφήµιση

Διαβάστε περισσότερα