Abstract. - Σωτηρtinοuλος 1. MIGDAKOS Ε. GOGDS Χ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Abstract. - Σωτηρtinοuλος 1. MIGDAKOS Ε. GOGDS Χ."

Transcript

1 ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχος 9 (2006), ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΊΥΠΑ- ΠΡΟΊΥΠΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟ-ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ - ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ( ) Περίληψη Στο άρθρο αυτό γίνεται προσπάθεια να περιγραφούν τα διατροφικά πρότυπα στην Ελλάδα κατά τη χρονική περίοδο , από οικονομική και βια-ιατρική άποψη (καταστάσεις υγείας του πληθυσμού, ασφάλεια και υγιεινή των τροφίμων). Χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο περιγράφονται τα βασικά χαρακτηριστικά των διατροφικών προτύπων («Μεσογειακών» και «βιο μηχανικών») υπό οικονομική οπτική γωνία, και οι καταστάσ εις υγείας του πληθυσμού ανά διατροφικό πρότυπο στην εξέλιξή του. Στο δεύτερο μέρο ς αναλύονται τα χαρακτηριστικά των προτύπων στο εσωτερικό κάθε διατροφικής κατηγορίας, και εξειδικεύονται αντίστοιχα τα προβλήματα υγείας του πληθυσμού και ασφάλειας των τροφίμων γι ' αυτή τη χρονική περίοδο. - Σωτηρtinοuλος 1. Εnfιιοuρος Καβηyηπtς ΤΕΙ Hnclpou, Διδιίσιιων (ΠΔ. 407 /80) Παν/μιο Ιωαννfνων. Μuyδιίιιας Ε. Εnlιιοuρος Καβηyητ4ς Παν/μfοu Ιιιαννfνιιν Γιιtiyιιος Χ. Καβηyητ~ς Εtαρμοyών ΤΕΙ Hnclpou SOΠROPOULOS 1. MIGDAKOS Ε. GOGDS Χ. Abstract The present article studies the eνolution of the dietary and health models in Greece at the post - war period ( ). The contribution of the natural ingredients (νegetavanimal) of the diet, and their technical (agricultural/industrial) and nutritional (proteins, calories, greases, νitamins, etc.) characteristics is examined regarding economical criteria. At the start of the period under examination the characteristics of the dietary and health model are «Mediterranean», but at the end of the period they are changed to «lndustrial». This paper, thus establish the foundation for drawing conclusions regarding the correlation of diet and health νariables. JEL Classification: ~ 1, 112 Qιι ke words: dietary mode l.s, health models, economic analysis, correlation of diet and health variables. 15

2 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 1., ΜΥΓΔΑΚΟΣ Ε., ΓΚΟΓΚΟΣ Χ. - ΕΠΙΟΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχος 9 (2006), Εισαγωγή Αφετηρία της ανάλυσης, που αποτελεί προϋπόθεση της συσχέτισης των προτύπων (διατροφικών και υγείας), είναι η περιγραφή των χαρακτηριστικών τους. Είναι, για παράδειγμα, αδύνατον να αγνοηθεί από την οικονομική ανάλυση η επιρροή των λιπαρών (ζωικής προέλευσης) στη σύγχρονη Ελληνική διατροφική καθημερινότητα (: φυσικά χαρακτηριστικά, όπου αναλύονται τα διατροφικά πρότυπα βάσει φυτικών και ζωικών συστατικών), των τυποποιημένων βιομηχανικών προϊόντων( : τεχνικά χαρακτηριστικά, όπου αναλύονται τα διατροφικά πρότυπα βάσει αγροτικών και βιομηχανικών συστατικών), και των επιπτώσεών τους στην υγεία του πληθυσμού(: χοληστερίνη, καρδιαγγειακά, καρκίνος, Creutzfeld Jacobs, διοξίνες κ.ά.). Είναι, τέλος, αδύνατον να αγνοηθεί και η κοινωνικο-οικονομική συνιστώσα (δημογραφικά, γεωγραφικά, κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά) στην εξέλιξη των προτύπων (διατροφής και υγείας) και στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους. 1. Δ ιατροφ ικά πρότυπα και καταστάσεις υγ ε ίας του πληθυσμού. Τα διατροφικά πρότυπα την Ελλάδα έχουν γνωρίσει μεταπολεμικά σημαντικές μεταβολές. Η δομή των διατροφικών προτύπων είναι εντελώς διαφορετική κατά τις δεκαετίες '50-'60, '70-'80, και τέλη της δεκαετίας '90 (βλ. πίνακας 1.1. ). Μέχρι και τη δεκαετία '70 οι κατηγορίες τροφίμων που κυριαρχούν είναι αυτές των δημητριακών, των οσπρίων, φρούτων, λαχανικών, και των ελαίωνλιπών. Κατά τις δεκαετίες '70 και '80 όλες οι κατηγορίες μειώνουν τα ποσοστά τους προς όφελος του κρέατος, κυρίως, και των εξόδων εκτός οικίας. Στην δε καετία και τα ποσοστά του κρέατος μειώνονται, ενώ συνεχίζουν να μειώνονται και αυτά των άλλων κατηγοριών υπέρ των εξόδων εκτός οικίας (κυρίως), κ. ά. βιομηχανικών ειδών. 16

3 SOTIROPOULOS 1., MIGOAKOS Ε., GOGOS Χ. - REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES - Νο 9 (2006), Πίνακας Περιγραφή των διατροφικών προτύπων. (Σε ποσοστά%, ΕΟΠ ) ΕΟΠ: '57/58 '63/ '81/82 '87/88 '93/94 '98/99 1 Αλεύρι, ψωμί, δημητριακά κλπ. 15,6 16,9 9,7 8,6 8,8 10,0 8,7 2 Κρέα ς 16,1 14,6 25,9 26,7 23,2 20,2 15,1 3 Ψάρια. 5,3 6,5 4,5 5,0 4,7 5,0 5,1 4 Έλαια και λίπη 11,1 10,2 8,5 6,6 4,8 4,2 3,5 5 Γαλακτοκομικά προϊόντα και αυγά 12,1 8,1 11,6 11,9 12,6 13,0 12,0 6 Όσπρια, πατάτες, και λαχανικά 10,0 8,8 9,9 8,8 8,2 8,4 8,1 7 Φρούτα νωπά, ξηρά, και συντηρημένα, ξηρο ί καρποί 8,0 5,1 7,9 7,1 7,6 6,3 5,4 8 Ζάχαρη και είδη ζαχαροπλαστικής 6,4 8,3 6,8 4,8 5,3 4,7 4,0 9 Άλλα τρόφιμα 0,9 1,1 1,3 0,6 0,9 0,9 0,6 10 Έξοδα εκτός οικίας 12,3 12,8 8,9 17,4 21,1 24,4 33,7 11 Μη οινοπνευματώδη ποτά 2,1 7,6 5,0 2,3 2,8 3,0 3,7 Σύνολο διατροφικών δαπανών *(:κα ι παγωτά στη ν ΕΟΠ 1957/58). Σημ.: Η ΕΟΠ (Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών) 1957/58 διεξήχθη σtα ασtικά νοικοκυρ ιά, η ΕΟΠ 1963/64 σtα αγροτ ικά, και όλες ο ι υπόλο ιπ ες στο σύνολο των νοικοκυριών τη ς χώρας. Πηγή στοιχείων : ΕΣΥΕ, ΕΟΠ 1957/58, 1963/64, 1974, 1981/82, 1987/88, 1993/94, 1998/99. Στο παραδοσιακό Ελληνικό-Μ εσογε ιακ ό διατροφ ικό πρότυπο ( με προ αιώνια ιστορία και παγκόσμια θ ετική αποδοχή ιδ ίω ς από βια-ιατρική άποψη : S.Renaud, 1996) τη ς δεκαετ ία ς του '50 (βλ. πίνα κας ), κυρ ιαρχού σαν τα φυ τική ς (<<τυπικά Μεσογειακά προϊόντα»: ψωμ ί, όσπρια, λαχανικ ά, φρούτα, ε λαιόλαδο, κρασί) έναντι των ζωική ς προ έλ ευ ση ς τροφ ίμων. Πίνακας 1.2. Ποσοστά φυτικών/ζωικά συστατικά στα Μεσογειακά και στα βιομηχανικά διατροφικά πρότυπα στην Ελλάδα (ΕΟΠ 1957 έως και 1999) ΕΟΠ: '57/58 '63/ '81/82 '87/88 '93/94 '98/99 Φυτικά συστατικά 60,2 65,8 52,1 47,9 49,3 50,4 53,1 Ζωικά συστατικά 39,8 34,2 47,9 52,1 50,7 49,6 46,9 Σύνολο " Π γή στοιχείων: ΕΣΥΕ, ΕΟΠ 1957/58, 1963/64, 1974, 198 1/82, 1987/88, 1993/94, 1998/99 17

4 ΣΟΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 1., ΜΥΓΔΑΚΟΣ Ε., ΓΚΟΓΚΟΣ Χ. - ΕΠΙθΕΟΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝ - Τεύχος 9 (2006), Ταυτόχρονα υπερείχαν τα αγροτικής, έναντι των βιομηχανικής, φύσεως χαρακτηριστικά. Αυτά σε ένα διατροφικό περιβάλλον στερήσεων, και όχι αφθονίας, μεταξύ των άλλων και βιολογικής φύσεως (για παράδειγμα οι ασθένειες λόγω ανεπαρκειών στη διατροφή και όχι λόγω αφθονίας ή τεχνικών-βιομηχανικών χαρακτηριστικών). Η κατάσταση αυτή αλλάζει σημαντικά από τη δεκαετία '60 και εντεύθεν, ανατρέπεται κατά τη δεκαετία '80, υπέρ των ζωικής προέλευσης (κρέας κυρίως) τροφίμων, και ισορροπεί εκ νέου αργότερα (μέσα δεκαετίας '90) με ελαφρά στην αρχή και εντονότερη στη συνέχεια (προς τα τέλη της ίδιας δεκαετίας) ενίσχυση της κατανάλωσης φυτικών προϊόντων. Αυτά από φυσική άποψη, ενώ από τεχνική οι πρώτες σημαντικές αλλαγές παρατηρούνται κατά τη δεκαετία '60 επίσης, και η πλήρης ανατροπή των παραδοσιακών αγροτικών (έναντι των βιομηχανικών) προτύπων καταγράφεται τυπικά προς τα τέλη της δεκαετίας '90. Σύμφωνα, τέλος, με έρευνες της ιατρικής επιστήμης (Α. Τριχοπούλου, 1989) οι σημαντικότερες αλλαγές από βια-ιατρική άποψη παρατηρούνται μετά τα μέσα της δεκαετίας '60. Από τεχνική άποψη, κατά τη δεκαετία του '50 αναφορές στα βιομηχανικά χαρακτηριστικά των διατροφικών προϊόντων δεν υπήρχαν, γιατί τα διατροφικά πρότυπα δεν ήσαν βιομηχανικq αλλά αγροτικά. Σ ' ότι αφορά ειδικότερα τα βιομηχανικά προϊόντα της εποχής: α) Τα «πρώτης επεξεργασίας» βιομηχανικά προϊόντα (το αλεύρι, τα τυριά, το γιαούρτι, το βούτυρο, το ελαιόλαδο, τα συντηρημένα τρόφιμα με παραδοσιακούς τρόπους π.χ. καπνιστά, αποξηραμένα, αλίπαστα, και οριακά η ζάχαρη και οι μαρμελάδες) παράγονταν από μονάδες που είχαν τη μορφή της οικοτεχνίας ή (οριακά) της βιοτεχνίας(: ανεμόμυλοι-νερόμυλοι, ελαιοτριβεία, τυροκομεία, κ.ά. ). β) Τα «δεύτερης επεξεργασίας» βιομηχανικά προϊόντα(: δημητριακά παρασκευάσματα, ζυμαρικά, ψωμί, φρυγανιές, μπισκότα-βουτήματα και συναφή, παρασκευάσματα κρέατος, κατεψυγμένα, έτο ιμα φαγητά και σε κονσέρβες, φυτικά λίπη, είδη ζαχαροπλαστικής, παγωτά, σοκολάτες κ.ο. κ., έξοδα σε εστιατόρια-καφενεία, μη οινοπνευματώδη ποτά, και «λοιπά τρόφιμα» π.χ. αλάτι, μουστάρδες, σούπες, κ.ά. ) απορροφούσαν σχετικά μικρό μέρος των συνολικών διατροφικών δαπανών. γ) Η προσφορά υπηρεσιών ήταν σχεδόν ανύπαρκτη. Οι καταναλώσεις βιομηχανικών προϊόντων «δεύτερη ς επεξεργασίας» (βλ. πίνακας 1.3.) αυξάνουν, σύν τω χρόνω, τη συμμετοχή τους στο σύνολο των διατροφικών δαπανών, απορροφώντας, στα τέλη της μεταπολεμικής αυτής πεντηκονταετίας, το μεγαλύτερο μερίδιο στο σύνολο των διατροφικών δαπανών: Από 36,6% το 1957/58, στο 55,7% το 1998/99. Οι καταναλώσεις βιομηχανικών προϊόντων «πρώτης επεξεργασίας», όπως και αγροτικών προϊόντων, μειώνουν σταδιακά τη δική τους συμμετοχή, αποδυναμώνοντας τα αγροτικάπαραδοσιακά χαρακτηριστικά των μεταπολεμικών Ελληνικών διατροφικών προτύπων. 18

5 SOTIROPOULOS 1., MIGDAKOS Ε., GOGOS Χ. - REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES - Νο 9 (2006), Πίνακας 1.3. Αγροτικά/βιομηχανικά προϊόντα στα Μεσογειακά και στα βιομηχανικά διατροφικά πρότυπα στην Ελλάδα. (ΕΟΠ , σε ποσοστά%) ΕΟΠ: '57/58 '63/ '81/82 '87/88 '93/94 '98/99 Α γρστικά προϊόντα 43,5 34,0 47,3 45,3 40,8 38,1 32,7 Βιομηχανικά προϊόντα Α' επεξεργασίας 19,9 24,6 16,9 15,6 13,8 13,2 11,6 Βιομηχανικά προϊόντα Β' επεξεργασίας 36,6 41,3 35,8 39,1 45,4 8,6 55,7 Σύνολο διατροφικών δαπανών fuγή στοιχείων: ΕΣΥΕ, ΕΟΠ 1957/58, 1963/64, 1974, 1981/82, 1987/88, 1993/94, 1998/99. Τα πρότυπα υγείας του πληθυσμού στην Ελλάδα, έτσι, κατά την πρώτη με ταπολεμική δεκαετία ( ) σχετίζονται με ανεπάρκειες θρεπτικής φύσεως, στ ε ρήσεις και ταλαιπωρίες, με την «πείνα της κατοχής», τους θανάτους από πείνα, τον υποσιτισμό, τις αβιταμινώσεις, τις αναιμίες, τη ραχίτιδα, το θυρεοειδή, τη φυματίωση, και ακραίες ιδιαιτερότητες επικίνδυνες για την υγεία και ανάπτυξη του οργανισμού (π.χ.«μπομπότα» ) ειδικά στις μικρότερες ηλικίες(!. Έξαρχος, 1977). Η καταστάσεις αυτές βελτιώνονται μετά τα μέσα της δεκαετίας '50 (βλ. πίνα κας ). Η Ελλάδα, στα τ έλη τη ς μεταπολεμικής αυτής πεντηκονταετία ς, δεν συγκαταλέγεται πλέον στην κατηγορία των χωρών με χαμηλή (π.χ. : «Μέ ση Ανατολή» - Ν. Μεσόγειος, <<τρίτος κόσμος» κ.ο.κ.), αλλά στην κατηγορία των χωρών με την υψηλότερη κατά κεφαλήν (π.χ. : Β. και Δ. Ευρώπη, ΗΠΑ), κατανάλωση θερμίδων, πρωτεϊνών, και λιπών. Από βιο-ιατρική άποψη δεν υφ ίστανται ουσιαστικά ομοιότητες καταστάσεων υγείας σχετικά: Τα πρότυπα υγείας του πληθυσμού είναι, δηλαδή, κατά τη δεκαετία '90 εντελώ ς διαφορετικά από αυτά των πρώτων μεταπολεμικών χρόνων τη ς δεκαετίας '50. Πίνακας 1.4. Κατανάλωση θρεπτικών συστατικών per capita σε ημερήσια βάση (1961 & 1999) < 1 > θ~ες ΙΙQιιτεtνες Λίπη θ~ες ΙΙQcιnεtνες Προέλευση: kcal % kcal % kcal % kcal % kcal % Α) Φυτική Β) Ζωική Σύνολο llimt F.A.0.(2001). Λίπη kcal % (1) Σύ μφωνα μ ε τα standard's Π. Ο.Υ. ( Παγκόσ μια Ο ργάνωση Υγείας): Α'= Λ ιγότ ερ ες από θ ερ μίδ ες (υποσιτ ισμός) Β ' = θ ε ρμίδ ες (αν επαρκή ς σίτ ιση ) Γ' = θ ε ρμίδ ες (επαρκή ς σ ίτιση ) Δ ' = περισσότερε ς από θ ε ρμ ίδες (υπ ε ρσ ίτιση ) 19

6 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 1., ΜΥΓΔΑΚΟΣ Ε., ΓΚΟΓΚΟΣ Χ. - ΕΠΙΟΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχος 9 (2006), Από οικονομική άποψη, η εξ έλ ιξη των διατροφικών δαπανών γι ' αυτή τη χρονική περίοδο είναι χαρακτηριστική. Με στοιχεία των Εθνικών Λογαριασμών οι κυριότερες διατροφικές δαπάνες εξελίχθη καν μεταξύ 1950 και 1995 (βλ. και πίνακας Ί. 5. ) εντελώς διαφορετικά ανά κατηγορία : Στο κρ έας πολλαπλασιάστηκαν, στα γαλακτοκομικά αυξήθηκαν πολύ σημαντικά, στα φρουτολαχανικά λιγότερο, στα ψάρια και στα λιπαρά με μικρή αύξηση, και στα δημητριακά παρέμειναν στάσιμες. Κατά την ίδια χρονική περίοδο οι καταναλωτικέ ς δαπάνες υπερ - εξεπλασιάστηκαν και οι διατροφικές υπερ-τριπλασιάστηκαν, και δεν καταλαμβ άνουν, τελικά, παρά το 23,8% των συνολικών καταναλωτικών δαπανών το 1995 αντί του 46,1 % το Παρά ταύτα, μ εταξύ όλων των κατηγοριών κατανάλωσης, οι διατροφ ικές δαπάν ες ε ξακολουθούν να κατέχουν την πρώτη θέση. Πίνακας 1.5. Αναλογίες και ποσοστά (%) των βασικότερων κατηγοριών τροφίμων ΚατηγΟQίες τ QΟφίμων Αναλογίες Κρέας 1 /ιι,96 9,5% 34,3% 2. Γαλακτοκομικά - αυγά 1 /4,58 13,0% 17,9% 3. Λαχανικά - Φρσύτα - Ξ. καρποί - Όσπρια 1 /3,28 26,9% 26,7% 4. Ψάρια 1 /2,27 6,9% 4,7% 5. Έλαια-λίπη l/2,02 12,6% 7,7% 6. Ψωμί - δημητριακά 1 /Ι,002 22,6% 6,8% 7. Λοιπά τρόφιμα, ζαχαρώδη, αφεψήματα 1 /Ο, 72 8,6% 1,9% Τ κ Συνολική δαπάνη για τρόφιμα 1/3,66 100,0% 100,0% Εγχώρια ιδιωτική κατανάλωση 1/6,4 lliιm ΕΣΥΕ, Εθν. Λογαριασμοί. Η μελέτη της διατροφικής κατανάλωσης στη μεταπολεμική Ελλάδα αναδεικνύει, συνοπτικά, τη ρευστότητα και τις ταχύτατες αλλαγ ές των διατροφικών προτύπων γι' αυτή τη χρονική περίοδο. Η μελέτη αντίστοιχα με οικονομικά, κοινωνικά, γεωγραφικά, και δημογραφικά κριτήρια τονίζει, επί πλέον, τη διαστρωματικότητα του φαινομένου στον πληθυσμό (βλ. αναλυτικότερα /. Σωτηρόπουλος - Μ. Ντεμούσης 2002). 20

7 SOTIROPOULOS 1., MIGDAKOS Ε., GOGOS Χ. - REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES - Νο 9 (2006), Διατροφικά πρότυπα, πρότυπα υγείας, και ασφάλεια τροφίμων Η περιγραφή και ανάλυση της διάρθρωσης (και της εξέλιξής της) στο εσωτερικό κάθε διατροφικής κατηγορίας αναδεικνύει σημαντικά χαρακτηριστικά με καθοριστική βαρύτητα στην Ελληνική παραδοσιακή διατροφική συμπεριφορά και στις αλλαγές της μεταπολεμικά (ελαιόλαδο, όσπρια, κρέας, κρασί, ούζο, «φέτα»). Στο κρέας, κατ ' αρχάς, η επικράτηση των διεθνών προτύπων «δυτικής» προέλευσης αντί των Μεσογειακών-παραδοσιακών είναι απόλυτη (βλ. πίνακας 2.1. ): Η αναλογία αρνί/μοσχάρι είναι Ι / 1 περίπου στην Ε.Ο.Π. 1957/58 αλλά 1/3.4 στην Ε. Ο.Π. 1998/99. Κατά την ίδια χρονική περίοδο πολλαπλασιάζεται ποσοστιαία η κατανάλωση χοιρινού, αυξάνεται επίσης, αλλά λιγότερο, η κατανάλωση πουλερικών και παρασκευασμάτων κρέατος, και μειώνεται σημαντικά η κατανάλωση βοδινού, προβατίσιου-γιδίσιου κρέατος και κατεψυγμένων (βλ. και Ρ. Lazarίdίs 2003). Σημειωτέον, τέλος, πώς τα κατεψυγμένα, τα παρασκευάσματα, και το μοσχαρίσιο κρέας (σε μεγάλο μέρος της παραγωγικής του διαδικασίας) είναι «δυτικής προέλευσης» αγρο-βιομηχανικά προϊόντα, σε αντίθεση με αρνί-κατσίκι που είναι παραδοσιακά Μεσογειακά. Πίνακας 2.1. Δ ιάρθρωση κατ ανάλωσης κρ έατος, (σε ποσοστά%) Είδη χcιέαtος ανάεοπ: '57/58 '63/ '81/82 '87/88 '93/94 Μοσχαρίσιο 34,8 17,0 43,5 46,2 43,9 43,9 Αρνίσιο 32,0 29,5 13,9 17,3 13,3 12,0 Πουλερικά 6,7 3,5 13,5 8,0 10,7 14,0 Χοιρινό 2,1 22,1 5,1 11,1 11,0 9,7 Παρασκευάσματα 3,6 3,8 4,8 6,4 12,5 13,7 Κατεψυγμένο 3,9 5,3 8,4 5,3 4,0 2,9 Προβατίσιο 5,5 5,6 6,9 2,7 1,7 1,4 Βοδινό 8,3 8,1 1,0 0,6 1,2 0,4 Λοιπά είδη 3,0 5,1 2,9 2,4 1,8 1,9 Σύνολο '98/99 46,5 13,6 14,3 13,0 7,7 1,6 1,3 0,4 1, ' στοι είων: ΕΣΥΕ, ΕΟΠ 1957/58, 1963/64, 1974, 1981/82, 1987/88, 1993/94, 1998/99. Το ίδιο φαινόμενο (διεθνοποίηση αντί παράδοσης) παρατηρείται στα όσπρια (τα οποία μειώνονται σημαντικά), στα βιομηχανικά λαχανικά (τα οποία αντίθετα αυξάνονται) (βλ. πίνακας 2.2.), αλλά και στα οινοπνευματώδη ποτά (μείωση κρασιού κ.ά. παραδοσιακών, αύξηση μπύρας κ. ά. διεθνού ς προ έλευσης «σκληρών» ποτών π. χ. ουίσκι) (βλ. και πίνακας 2.3. ). 21

8 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 1., Μ ΥΓΔΑΚΟΣ Ε., ΓΚΟΓΚΟΣ χ. - ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχος 9 (2006), Π ίνακας 2.2. Διάρθρωση κατανάλωσης της κατη γορίας «~Οσπρια, πατάτες, και λαχανικά», (σ ε ποσοστά %) ΕΟΠ: '57/58 '63/ '81/82. '87/88 '93/94 '98199 Λαχανικά νωπά 70,5 56,3 63,8 61,8 65,5 62,0 63,8 Πατάτες 16,0 23,6 19,7 24,0 20,7 23,2 20,9 Όσπρια 13,5 20,1 12,1 9,1. 7,6 7,7 6,9 Λαχανικά κατεψυγμένα και συντηρημένα 1,8 3,2 3,8 3,7 4,8 Τοματοπολτός 2,4 2,0 2,5 3,4 3,5 Σύνολο Πηγή στο ι χείων: ΕΣΥΕ, ΕΟΠ 1957/58, 1963/64, 1974, 1981 /82, 1987/88, 1993/94, 1998/99. Πίνακας 2.3. Εξέλιξη διάρθρωσης στην κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών, (σε ποσοστά%) ΕΟΠ: '57/58 '81/82 '98/99 Κρασί 42,6 26,2 26,1 Μπύρα 18,0 35,3 35,1 Λοιπά οινοπνευματώδη ποτά 39,3 38,6 38,8 Σύνολο οινοπνευματωδών ποτών ΠηΎή στοιχείων: ΕΣΥΕ, ΕΟΠ 1957/58,198 1/82, & 1998/ Στα ζαχαρώδη η διεθνοποίηση των προτύπων καταγράφεται με την επικράτηση των προϊόντων ζαχαροπλαστικής με κύριο συστατικό το γάλα και «δυτικής» προέλευσης τεχνικές παρασκευής και συντήρησης, αντί των παραδοσιακών γλυκών του <<ταψιού», του «κουταλιού», κ. ά. Στα μη οινοπνευματώδη ποτά με την επικράτηση της coca cola κ.ά., των χυμών πιο πρόσφατα, αντί των παλαιότερων γκαζόζα, βυσσινάδα, κ.ά. Η εξέλιξη της αυτοκατανάλωσης αναδεικνύει επίσης την σταδιακή παρακμή των παραδοσιακών διατροφικών προτύπων: Τα ποσοστά της διατροφικής αυτοκατανάλωσης μειώνονται προς όφελος άλλων κατηγοριών (π.χ. στέγαση), και οι παραδοσιακ ές αυτοκαταναλώσεις τροφίμων (δημητριακά, λαχανικάόσπρια, και φρούτα νωπά) επίσης μειώνονται, προς όφελος κρ έατο ς και ψαριών (βλ. και /. Σωτηρ6πουλος - Ε. Μυγδ ά κο ς, ). Από τεχνική άποψη (βιομηχανικά αντί αγροτικών προϊόντων), η βιομηχανοποίηση των διατροφικών προτύπων έχει επιδράσει σημαντικά στο εσωτερικό κάθε διατροφ ικής κατηγορία ς με αποτέλεσμα τη ριζική αλλαγή των μεταπολεμικών διατροφικών προτύπων στην Ελλάδα, και το χαρακτηρισμό τους ως

9 SOTIROPOULOS 1., MIGDAKOS Ε., GOGOS Χ. - REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES - Ν ο 9 (2006), βιομηχανικών, με τις αντίστοιχες βια-ιατρικές παραμέτρους. Τα δημητριακά (αλεύρι, ψωμί, ρύζι) χαρακτηρίζονταν ανέκαθεν σαν κλασικά παραδοσιακά αγροτικά - αγροτοβιομηχανικά βασικά διατροφικά προϊόντα στην Ελληνική διατροφή. Αυτά τα παραδοσιακά προϊόντα αυτής της κατηγορίας μειώνονται προς όφελος των νεοβιομηχανικών (φρυγανιές, παξιμάδια, είδη μπισκότων, ορισμένα βουτήματα), τα οποία και ακολουθούν τις διεθνείς τάσεις στη διατροφική κατανάλωση. Μετά τη δεκαετία του '60, για παράδειγμα, και τις νέες αντιλήψεις (απομυθοποίηση της παχυσαρκίας ως ένδειξης ευμάρειας) στην εμφάνιση του σώματος (λεπτό και περισσότερο εκτεθειμένο λόγω των νέων τάσεων στην ένδυση, στις διακοπές, κ.ο. κ.), τα δημητριακά (ζυ μαρικά, ψωμί) μειώνουν τη συμμετοχή τους στο σύνολο των διατροφικών δαπανών. Αυτό συμβαίνει και στην εποχή (αργότερα) της «ζαχαροφοβίας» (βλ. Cl. Fischler, 1990), αλλά και της «λιποφοβίας» : Στα λιπαρά, τα σπορέλαια αυξάνουν τα ποσοστά τους εις βάρος του βουτύρου (ζωικής προέλευσης εξ ' άλλου), ενώ το ελαιόλαδο εξακολουθεί να κατέχει τα σημαντικότερα ποσοστά κατανάλωσης της κατηγορίας. Στα γαλακτοκομικά τα βιομηχανικά και διεθνοποιημένα πρότυπα επικράτησαν επί των παραδοσιακών προτύπων με δύο τρόπους: α) Κατ ' αρχήν με την αύξηση των καταναλώσεων γαλακτοκομικών προϊόντων «δυτικού» τύπου (Roquefort, Gouda, Edam, Emmental, Parmesana, τα βιομη χανικά γιαούρτια «δυτικού τύπου», τα προϊόντα «light», κ. ά. ). Σημαντικότερος, πάντως, παράγοντας είναι β) οι μέθοδοι συντήρησής τους (: ηλεκτρικό ψυγείο στη θέση του άλατος κ. ά. παραδοσιακών μεθόδων, παστερίωση, κ. ά.). Αυτό (ηλεκτρικό ψυγείο) ισχύει για όλα τα προϊόντα ζωικής προέλευσης (κρ έ ας, ψάρια), αλλά και για τα λαχανικά και. τα φρούτα. Ο ι νεότερες μέθοδοι συντήρησης (χη μικές μέθοδοι, ψύξη-κατάψυξη) συνετέλεσαν στην αύξηση των μεριδίων κατανάλωση ς των βιομηχανικών και ιδίως των διεθνούς προέλευσης (π. χ. μπανάνες) λαχανι κών και φρούτων, με τη διεύρυνση των εμπορικών ροών, την ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου, και την καθιέρωση νέων προϊόντων όπως τα κατεψυγμένα λαχανικά. Ο ι βιομηχανικές μέθοδοι συντήρησης (και οι παλαιότερες όπως το ηλεκτρικό ψυγείο, αλλά και οι νεότερες όπως οι χημικές μέθοδοι) έχουν ειδικότερα δημιουργήσει κατά καιρούς σημαντικά ερωτηματικά ασφάλειας στη διατροφική αλυσίδα, με επιπτώσεις και στην υγεία αλλά και στην ίδια τη ζωή των καταναλωτών. Αυτά έρχονται να προστεθούν σre αυτά της πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγή ς (π. χ. διοξ ίνες, πρόσθετα, Creutzfeld Jacobs, φυτοφάρμακα,.s:ιντιβιοτικά, κ.ά.) και επιτείνουν το πρόβλημα ασφάλειας (βλ. και L. Malassis 1986, σελ. 298, Ν. Herpίn - D. Verger 2000, σελ. 52, Α. Τριχοπού λου 1997) των τροφίμων, αποτελώντας σημαντική παράμετρο στη σχέση των διατροφικών προτύπων προς τα πρότυπα υγείας. Η διαφοροποίη ση, τελικά, των διατροφικών προτύπων κατ ' αυτή την πεντηκονταετία έχει μεγαλύτερο εύρος και βαθύτερες επιπτώσεις, προσδίδο ντας νέο περιεχόμενο στην άποψη του Κ Lancaster (1966) για τα χαρακτηρι - 23

10 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 1., ΜΥΓΔΑΚΟΣ Ε., ΓΚΟΓΚΟΣ Χ. - ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχος 9 (2006), στικά των σύγχρονων τροφίμων ως «πακέτων χαρακτηριστικών ιδιοτήτων». Τη δεκαετία του 1950 στις καταναλώσεις βιομηχανικών προϊόντων κυριαρχούσαν κατά κανόνα η στοιχειώδης μεταποίηση (π.χ. ζυμαρικά) και οι κονσέρβες. Στη δεκαετία του κυι;:~ιαρχεί η ψύξη-κατάψυξη, η χημεία τροφίμων, η βιοτεχνολογία και πολλών άλλων. μορφών καινοτομίες σχετικές με τη συντήρηση, τη συσκευασία, την τυποποίηση, αλλά και την ίδια την επε ξεργασία των αγρο - διατροφικών προϊόντων. Αυτές είναι διεθνούς - «δυτικής» προέλευσης εισροές (προϊόντων, υπηρεσιών, τεχνολογίας, τεχνογνωσίας, έως και κεφαλαίων). Αυτό έχει διαφοροποιήσει καθοριστικά και τα χαρακτηριστικά τη ς αγροτικής προσφοράς ( φυτοφάρμακα, λιπάσματα, ορμόνες, κρεατάλευρα - πτηνάλευρα, αντιβιοτικά, γε νετική μηχανική κ.ά.), με επιπτώσεις στις ιδιότητες των «νέων», πλέον, αγροτικών προϊόντων που προσφέρονται στον καταναλωτή. Η ανάπτυξη, τέλος, του εμπορίου (εγχωρίου και διεθνούς) και των υπηρεσιών (μεταφορικών, επικοι νωνιακών, χρηματο-οικονομικών με κορυφαίο παράδειγμα τη διαφήμιση και το marketing) έχει εντείνει τη «διεθνοποίηση» της διατροφικής κατανάλωσης, την απώλεια των παραδοσιακών της χαρακτηριστικών, και την επικράτηση των ν έ ων προτύπων. Η εξέλιξη, έτσι, της διατροφικής κατανάλωσης λαμβάνει πράγματι χώρα σε ένα ρευστό «διατροφικό περιβάλλον» ταχύτατα μεταβαλλόμενο (: Α. Deaton 1992). Η «διεθνοποίηση» αυτή των συμπεριφορών έχει χαρακτηριστεί (βλ. και L. Malassίs, 1986, σελ. 323) ως «δυτικοποίηση» ή «Ομοιομορφοποίηση» και αυτό φα ίνεται π. χ. κατά τις εκάστοτε αναθεωρήσεις στο «Γενικό Δείκτη Τιμών Καταναλωτή» για τον υπολογισμό του τιμαρίθμου στα νέα είδη που προστίθενται. Χαρακτηριστικότερα είδη είναι η coca cola (1982), το seνe n up, το toast, το φαγητό σε fast food, η pizza σερβιριζόμενη (1988), ο καφές φίλτρου, η μαγιονέζα, οι έτοιμες σούπες (1994), η pizza έτοιμη, το τσάι σε κουτί (1999) κ.ά. προϊόντα όπως κέτσαπ, corn flakes, πουρές πατάτας, chips πατάτας. Αυτό ισχύει και στις καταναλώσεις εκτός οικίας (βλ. ανάλυση και εκτιμήσε ις σε V Mίha lopoulos - Μ. Demoussίs 2001, και Ρ. Lazarίdίs 2002) όπου ταυτόχρονα παρατηρούνται σημαντικές αλλαγές και στη μορφή των χώρων όπου αυτή διενεργείται, ιδίως μετά τη δεκαετία '70: Cafeterias, pizzerias, cantinas, catering, και fast foods, εις βάρος «Καφενείου», «Οινο μαγειρείου», «ταβέρνας», και «ε στιατορίου». Από βια-ιατρική άποψη οι συνέπειες είναι πάρα πολύ σημαντικές. Η αύξηση, για παράδειγμα, των t;ωικής προέλευσης θρεπτικών συστατικών (υπερ-διπλασιασμός), και των βιομηχανικών καταναλώσεων, επέφερε μεγάλες αλλα γές στις καταστάσεις υγείας του πληθυσμού: Τα ποσοστά των «ασθενειών του πολιτισμού» γνωρίζουν μετά τη δεκαετία '60 τεράστια αύξηση. Πρόκειται για τα καρδιαγγειακά (βλ. πίνακας 2.4. ), τον καρκίνο, τον σακχαρώδη διαβήτη, την παχυσαρκία, την γεροντική άνοια κ.ά ενώ, ταυτόχρονα, τείνει προς μείωση το «προσδόκιμο ζωής». Στο «προσδόκιμο ζωής» οι Έλληνες κατείχαν πα-

11 SOTI ROPOULOS 1., MIGDAKOS Ε., GOGOS Χ. - REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES - Νο 9 (2006), ραδοσιακά την πρώτη θέση μεταξύ των Ευρωπαϊκών λαών ως τη δεκαετία '70 (:τότε και παγκοσμίως μετά τους Ιάπωνες). Στους άνδρες, έκτοτε, παν-ευρωπαϊκά, την πρώτη θέση κατέχουν οι Σουηδοί (μέσος όρος ηλικίας 76,5 έτη), και τη δεύτερη οι Έλληνες (75,1 έτη). Οι γυναίκες στην Ελλάδα πέρασαν στη δέκατη θέση κατά τη δεκαετία '90, αντί της έκτης που κατείχαν κατά τη δεκαετία '70 (στοιχεία Eurostat 2001). Πίνακας 2.4. Ισχαιμικά καρδ ιακά επεισόδια σε Ελλάδα και Δ. Ευρώπη (αν ά κατ. ) στις νέες δ ιατροφικ ές συνθήκ ε ς ΧώQε ς: Ελλάδα Ολλανδία Σουηδία Αοοτιιια Δανία Φινλανδία Δεκαετία '80 296,15 498,61 597,43 757,66 721,1 259,7 Δεκαετία '90 670,00 558,04 623,85 776,97 738,36 335,00 ll!ι ' στο ι είωv: Π. Ο.Υ. (2001). Πιο πρόσφατη, τέλος, απ' αυτές τις καταστάσεις υγείας είναι η νόσος Creutzfeld Jacobs, και κάπως παλαιότερες οι διοξίνες (το 1999 στα Βελγικά κοτόπουλα), οι σαλμονέλες (σε αυγά και κοτόπουλα), τα τοξικά (π.χ. λάδια με 400 νεκρούς το 1981 στην Ισπανία), ο ιός λιστερίας (20 νεκροί μεταξύ από Γαλλικά γαλακτοκομικά), τα βακτήρια E.Coli με 20 νεκρούς το στη Σκωτία, και αρκετά παλαιότερα τα βιο-χημικά πρόσθετα στα τρόφιμα, ενώ τελευταία συζητείται με μεταλλαγμένων προϊόντων. ένταση και στην Ελλάδα η παραγωγή γενετικά Έχει τεθεί, συνεπώς, με εντελώς διαφορετικούς όρους (και με την ευρύτερη έννοια) το σημαντικό πρόβλημα της ασφάλειας των τροφίμων στα σύγχρονα διατροφικά πρότυπα. Η διεθνής (και η Ελληνική) παραγωγή έχει δώσει πολλές επί μέρους απαντήσεις και στη «χημικοποίηση» της παραγωγής, αλλά και σε ειδικότερα προβλήματα όπως π. χ. η απώλεια θρεπτικών συστατικών κατά την επεξεργασία, η ποιότητα και το είδος των προσθέτων υλών, οι χρονικοί περιορισμοί στη συντήρη ση, κ.ά. Έχει καθιερώσει ποιοτικούς ελέγχους και διαδικασίες «Δι<ψφάλισης Ποιότητας» π.χ. «ISO», «Υγιεινής Πρακτικής», «Ανάλυσης Κινδύνων» και «Καθορισμού των Κρισίμων Σημείων Ελέγχου» π.χ. «HACCP». Έχει, τέλος, προτείνει νέες αντιλήψεις και μεθόδους παραγωγής όπως η «οργανική» ή «βιολογική» γεωργία, τα προϊόντα «Ονομασίας Προέλευση~» (Π.Ο.Π. ), κ. ά. Οι απαντήσεις, πάντως, αυτές της διατροφικής προσφοράς δεν έχουν ανατρέψει την αρνητική συσχέτιση μεταξύ σύγχρονων διατροφικών προτύπων και «ασθενειών του πολιτισμού». Ειδικότερα για τον καρκίνο, ( «το Ι /4 τουλάχιστον των θανάτων από καρκίνο οφεί'λονται στη διατροφή» : αποτελεί κοινή παραδοχή της ιατρικής επιστήμης), και συναρτώμενοι σε μεγάλο βαθμό με τη διατροφή είναι αυτοί του στομάχου, του παχέος εντέρου, και του οισοφάγου (βλ. πίνακα 2.5. ). Για τον καρ- 25

12 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ι.. ΜΥΓΔΑΚΟΣ Ε.. ΓΚΟΓΚΟΣ χ. - ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠ Ι ΣΤΗΜΩΝ - Τεύχος 9 (2006), κίνο του παχέος εντέρου η αύξηση των θανάτων ήταν ταχύτατη (βλ. και Α. Τριχοπούλου, 1997 & 2000). Η κομβική σχετικά χρονιά σταθερής αύξησης των θανάτων είναι το Ανάλογα ισχύουν, με πιο μικρούς, 6μως, ρυθμούς αύξησης, και για τον καρκίνο του στομάχου και του οισοφάγου, και τον σακχαρώδη διαβήτη (βλ. Α. Τριχοπούλου, 1989, 1997,. 2000), με μικρές διακυμάνσεις, και διαφορές γεωγραφικής και δημογραφικής φύσεως. Στον διαβήτη, για παράδειγμα, αυξημένα ποσοστά παρουσιάζει ο αστικ6ς και ο ανδρικ6ς πληθυσμ6ς, και στην παχυσαρκία επίσης οι άνδρες με 35,4% (γυναίκες: 30,8%). Αυ τ6 αποτελεί αρνητικ6 ρεκ6ρ βάρους σώματος σε παν-ευρωπαϊκ6 επίπεδο (15 χώρες-μέλη της Ε.Ε: στοιχεία Eurostat, 2000) και για τα δύο φύλα. Πίνακας 2.5. Σύνολο θανάτων στην Ελλάδα, κατά αιτία (σύνολο πληθυσμού) Αιτία θανάτου 1956 Καρκίνος στομάχου 924 Καρκίνος λεπτού-παχέος εντέρου, κόλου και ορθού 353 Καρκίνος οισοφάγου 80 Σύνολο καρκίνου 6938 Σακχαρώδης διαβήτης !lnr.!i σ τ ο ι χε{ων : ΕΣΥΕ, «Στατιστική τη ς φυ σική ς κινήσ εως τ ου π λη θυσμού τη ς Ελλάδος». 3. Συμπεράσματα Το άρθρο αυτ6 επιχείρησε να περιγράψει τα διατροφικά και τα πρ6τυπα υγείας του πληθυσμού στην Ελλάδα μεταπολεμικά και έ ως τη σύγχρονη εποχή ( «Μεσογειακά» -παραδοσιακά και «βιομηχανικά» ), με βασικ6 στοιχείο αναφοράς σχετικά την ασφάλεια των τροφίμων, και απ6 6λες τις διαστάσεις που μπορούν να προσδιορίσουν την εξέλιξη και τις σχετικές αλληλεπιδράσεις. Επιχειρώντας, ωστ6σο, να καταγράψει όσο το δυνατόν πληρέστερα το φαινόμενο έδωσε έμφα<τη στην περιγραφή, ώστε να τεθούν οι βάσεις ερμηνεία ς του με τη συσχέτιση των συναφών διαστάσεων (οικονομική και ιατρική). Αυτό είναι και το κυριότερο αντικείμενο έρευνας για την απάντηση στα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την παρούσα εργασία. Μια δεύτερη κατηγορία ερωτημάτ~ν που χρειάζεται ειδικότερη ερευνητική αντιμετώπιση αφορά τη μοντελοποίηση της συσχέτισης αυτών των δυο μεταβλητών (οικονομικής και βιο-ιατρικής). Και αυτή (όπως και η συσχέτιση) αναγκαιεί ποσοτική ανάλυση και οικονομετρική εκτίμηση, ώστ ε στηριζόμενη στα αποτελ έ σματα της παρούσα ς περιγραφικής εργασίας να αξ ιοποιήσει τα αποτελέσματα της συσχέτιση ς των βιο - διατροφικών μεταβλητών. 26

13 SOTIROPOULOS 1., MIGDAKOS Ε., GOGOS Χ. - REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES - Νο 9 (2006), Βιβλιογραφία Deaton Α. (1992). Understandίng consumptίo n. Oxford, Clarendon Press. Έξαρχος 1. (1977). «Το πρόβλη μα τη ς διατροφής των Ελλήνων μ ε πρωτεtν ες ζωικής προελεύσεως στο παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον». Σπουδαί, τό μ. ΚΖ ', σελ Fischler CI. (1990). L' Homn ίvo re. Paris, ed. Odile Jacob. Herpin Ν. -Verger D. (2000). La consomma tίon des Franr;aίs. tome 1, Paris, ed. La Decouverte. Lancaster Κ. (1966). «Α new approach to consumer theory». Joumal of polίtίca l economy, η ο 74. Lazaridis Ρ. (2002). «Household consumption of food-away-from-home ίη Greece». RISEC, (R ίvίs ta lntemazίona le dί Scίenze Economίche e Commercίalί), Vol. IL, Ν ο 3. Lazaridis Ρ. (2003). «Household Meat Demand ίη Greece: Α Demand Systems Approach Using Microdata». Agrίbusίn ess, Vol. 19 (1) Malassis L. (1986). Economίe agroalίmen taίre, Tome 111. Paris, ed. Cuj as. Mihalopoulos V. - Demoussis Μ. (2001). «Greek household consumption of food away from home (FAFH): a microeconometric approach». European Revίew of Agrίc ultu ra l Economίcs, Vol. 28, Νο 4. Renaud S. (1996). Η μεσογε ι ακή διατροφή. Αθήνα, εκδ. Π. Τραυλός - Ε. Κωσταράκη. Σωτηρόπουλος 1. - Ντεμούσης Μ. (2002). «Η διατροφική στην Ελλάδα κατά τη κατανάλωση μεταπολεμική πεντηκονταετία ». 7 Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΤΑΓΡΟ: «Η κοινωνία της υπαίθρου σε ένα μεταβαλλόμενο αγροτ ικ ό χώρο», Ν οε μβρίου. Σωτηρόπουλος 1. - Μυγδάκος Ε. (2004). «Η διατροφική αυτοκατανάλωση στην Ελλάδα». 17 Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής : «Στατιστ ι κή και Περι βάλλον», Απριλίου., Trichopoulou Α., Efstathiades Ρ. (1989). «Changes of nutrition patterns and health indicators at the population level ίη Greece». Amerίca n Journal of Clίn ίca l Nutrίt ίon, η ο 49. Trichopoulou Α., Lagiou Ρ. (1997). «Healthy Traditional Mediterranean 27

14 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 1., ΜΥΓΔΑΚΟΣ Ε., ΓΚΟΓΚΟΣ Χ. - ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχος 9 (2006), Diet: An Expression of Culture, History, and Lifestyle». Nutritίon Reνiews, 55, no 11. Trichopoulou Α., Lagiou Ρ., Kuper Η., Trichopoulos D. (2000). «Cancer and Mediterranean dietary traditions». Cancer Epidemiology, Biomarkers & Preνen tion, Vol. 9, p νοl. 28

Η ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΥΤΟΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α (1957-1999)

Η ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΥΤΟΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α (1957-1999) Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 17 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2004), σελ. 407-414 Η ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΥΤΟΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α (1957-1999) Σωτηρόπουλος Ι.-Μυγδάκος Ε. Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων-Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΑΚΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1963-1999)

Η ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΑΚΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1963-1999) Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.357-364 Η ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΑΚΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1963-1999) Σωτηρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Μεσογειακή Διατροφή Τι γνωρίζουμε για αυτή;

Μεσογειακή Διατροφή Τι γνωρίζουμε για αυτή; Μεσογειακή Διατροφή Τι γνωρίζουμε για αυτή; Στις αρχές της δεκαετίας του 1950 ξεκίνησε μία μεγάλη έρευνα, γνωστή ως η μελέτη των 7 χωρών, όπου μελετήθηκαν οι διατροφικές συνήθειες ανθρώπων από τις εξής

Διαβάστε περισσότερα

1ST OLYMPUS INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUPPLY CHAINS, 1-2 OCTOBER, KATERINI, GREECE

1ST OLYMPUS INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUPPLY CHAINS, 1-2 OCTOBER, KATERINI, GREECE Η Εποχικότητα στην Κατανάλωση: Οικονομική Ανάλυση της Διατροφικής Κατανάλωσης στην Ελλάδα κατά τις 4 Εποχές του Έτους (1957-2005) Ι. Σωτηρόπουλος 1, Γ. Γεωργακόπουλος 2, Β. Φ. Φίλιος 3, Χρ. Γκόγκος 4 1

Διαβάστε περισσότερα

16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ : Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής. 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Παγκόσμια Ημέρα Παχυσαρκίας

16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ : Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής. 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Παγκόσμια Ημέρα Παχυσαρκίας 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ : Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Παγκόσμια Ημέρα Παχυσαρκίας Η διατροφή σημαντικός παράγοντας υγείας!! ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΛΗΡΟΝΟ ΜΙΚΟΤΗΤΑ ΥΓΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΘΥΓΕΙΝΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ Ποιά είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

Μεσογειακής Διατροφής

Μεσογειακής Διατροφής mini Οδηγός Μεσογειακής Διατροφής Γιατί Μεσογειακή Διατροφή; Η μεσογειακή διατροφή αναφέρεται στον τρόπο διατροφής των λαών που ζουν σε περιοχές που αναπτύσσονται γύρω από τη Μεσόγειο. Οι επιστημονικές

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς 21.11.2005 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 2004/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης,

Διαβάστε περισσότερα

Η Πυραμίδα της Υγιεινής Διατροφής

Η Πυραμίδα της Υγιεινής Διατροφής Η Πυραμίδα της Υγιεινής Διατροφής Η Πυραμίδα Υγιεινής Διατροφής είναι ένας απλός, εικονικός τρόπος για να κατανοήσει κανείς πώς να τρέφεται σωστά σε καθημερινή βάση. Η εικονική αναπαράσταση βοηθά στο να

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 2 ο. Πρόγραμμα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ. Εκπαίδευση στην πυραμίδα της υγιεινής διατροφής ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ 2 ο. Πρόγραμμα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ. Εκπαίδευση στην πυραμίδα της υγιεινής διατροφής ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πρόγραμμα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤA ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΜΕ 4 ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υπολιπιδαιμική Δίαιτα

Υπολιπιδαιμική Δίαιτα Υπολιπιδαιμική Δίαιτα ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ Ψωμί ολικής αλέσεως, ζυμαρικά, φρυγανιές, ρύζι Κρουασάν, τσουρέκι, ζαχαρωμένα δημητριακά ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ Αποβουτυρωμένο γάλα, άπαχα τυριά, άπαχο γιαούρτι, ασπράδια αυγού,

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Καλοκαιρινό CAMP Ποδοσφαίρου για παιδιά ηλικίας 6-14 ετών. Φρέσκα Φρούτα. Μπανάνα, νεκταρίνια κ.α. Παστέλι. Μπάρες Δημητριακών

1 ο Καλοκαιρινό CAMP Ποδοσφαίρου για παιδιά ηλικίας 6-14 ετών. Φρέσκα Φρούτα. Μπανάνα, νεκταρίνια κ.α. Παστέλι. Μπάρες Δημητριακών Menu 16-Ιουνίου έως 4-Ιουλίου 2014 1 ο Καλοκαιρινό CAMP Ποδοσφαίρου για παιδιά ηλικίας 6-14 ετών Συσκευασμένο κοκτέιλ Φρούτων σε χυμό. Ροδάκινο, Αχλάδι, Σταφύλι, Ανανάς,Κεράσι, Παπάγια σε χυμό φρούτων.

Διαβάστε περισσότερα

«Μεσογειακή δίαιτα και υγεία»

«Μεσογειακή δίαιτα και υγεία» «Μεσογειακή δίαιτα και υγεία» «Μεσογειακή δίαιτα και υγεία» Μερόπη Κοντογιάννη Επίκουρη Καθηγήτρια Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής ρ ήμ Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Μεσογειακή δίαιτα

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφή- Εμπιστοσύνη στα τρόφιμα

Διατροφή- Εμπιστοσύνη στα τρόφιμα 11/2012 8-2013 Διατροφή- Εμπιστοσύνη στα τρόφιμα 2013 Ημερομηνία δημοσίευσης 31/10/2013 www.publicissue.gr Η Public Issue ιδρύθηκε το 2001. Εξειδικεύεται στην πολιτική και εκλογική έρευνα κοινής γνώμης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 1 ο ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΙΕΙΑ - ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΔΑΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ : ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ-ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΟΙ ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΟΙ ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Ο σύγχρονος ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ συμπεριλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: Ψωμιά, Δημητριακά, Ρύζι και Μακαρόνια (6 με 11 μερίδες): Οι υδατάνθρακες παίζουν βασικό ρόλο σε όλα τα διαιτολόγια.

Διαβάστε περισσότερα

Το Οικονομικό «Περιβάλλον» Ζήτησης και Προσφοράς Διατροφικών Προϊόντων στην Ελλάδα Γ. Γεωργακόπουλος 1, Ι. Σωτηρόπουλος 2, Κ. Φράγκος 3, Χρ.

Το Οικονομικό «Περιβάλλον» Ζήτησης και Προσφοράς Διατροφικών Προϊόντων στην Ελλάδα Γ. Γεωργακόπουλος 1, Ι. Σωτηρόπουλος 2, Κ. Φράγκος 3, Χρ. Το Οικονομικό «Περιβάλλον» Ζήτησης και Προσφοράς Διατροφικών Προϊόντων στην Ελλάδα Γ. Γεωργακόπουλος 1, Ι. Σωτηρόπουλος 2, Κ. Φράγκος 3, Χρ. Φράγκος 4 1 The Faculty of Economics and Business, University

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΕΙΑ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΕΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΕΙΑ ΕΦΗΒΕΙΑ- ΑΝΑΓΚΕΣ v Επιτάχυνση ρυθμού ανάπτυξης v Ωρίμανση και αύξηση ιστών v Αποκτά το 20% του ύψους και το 50% του βάρους του ενήλικα, ενώ οι μύες, ο όγκος του αίματος και γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Η Ιστορία της μεσογειακής διατροφής

Η Ιστορία της μεσογειακής διατροφής Η Ιστορία της μεσογειακής διατροφής Η μεσογειακή διατροφή όπως έχει γίνει σήμερα γνωστό από πολλά άρθρα και δημοσιεύματα αποτελεί την βάση μιας υγιεινής διατροφής. Το πρότυπο αυτό διατροφής συναντάται

Διαβάστε περισσότερα

Η διατροφική πρόσληψη των παιδιών και εφήβων της Κύπρου ηλικίας 6-18 ετών καθώς και η συμμόρφωσή τους στις εκάστοτε διατροφικές συστάσεις

Η διατροφική πρόσληψη των παιδιών και εφήβων της Κύπρου ηλικίας 6-18 ετών καθώς και η συμμόρφωσή τους στις εκάστοτε διατροφικές συστάσεις Η διατροφική πρόσληψη των παιδιών και εφήβων της Κύπρου ηλικίας 6-18 ετών καθώς και η συμμόρφωσή τους στις εκάστοτε διατροφικές συστάσεις Δρ Ελενα Φιλίππου, Δρ Μιχάλης Τορναρίτης, Δρ Χαράλαμπος Χατζηγεωργίου,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΤΟΦΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ. Μαθητές: Τάτσιου Ελενη,ΖάχουΚατερίνα,Κοκκινίδου Αθανασία,Καρπόζηλος Κωνσταντίνος. Καθηγητής: κ. Παπαμήτσος

Η ΔΙΑΤΟΦΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ. Μαθητές: Τάτσιου Ελενη,ΖάχουΚατερίνα,Κοκκινίδου Αθανασία,Καρπόζηλος Κωνσταντίνος. Καθηγητής: κ. Παπαμήτσος Η ΔΙΑΤΟΦΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ Μαθητές: Τάτσιου Ελενη,ΖάχουΚατερίνα,Κοκκινίδου Αθανασία,Καρπόζηλος Κωνσταντίνος Καθηγητής: κ. Παπαμήτσος ΔΙΑΤΡΟΦH Η διατροφή στην ζωή του ανθρώπου παίζει τον μεγαλύτερο ρόλο. Για

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ/ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ

ΙΑΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ/ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΙΑΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ/ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ Μαρία Μπασκίνη-Αρσένη, MSc, RD Κλινική ιαιτολόγος, Ειδική ιατροφολόγος Εσπερινό Λύκειο Αµπελοκήπων 11 εκεµβρίου 2014 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ Α/Α ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ 1 Κοφτό Μακαρονάκι Κιλά 600 2 Κριθαράκι Κιλά 250 3 Ρύζι τύπου Κίτρινο Κιλά 1000 Α/Α ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ 4 Γάλα Φρέσκο Τεμάχιο 1,5 480 6 Γάλα πλήρες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης, Στατιστικολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση: Email: Β. ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ: Γ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΟΡ

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση: Email: Β. ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ: Γ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΟΡ Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ημερ/νια Γεννήσεως: Διεύθυνση: Τηλ. οικίας: Email: Οικογενειακή κατάσταση: Τ.Κ.: Κινητό: Β. ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ: Βάρος: Ύψος: Περίμετρος καρπού: Περίμετρος μέσης: Περίμετρος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ Π. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΕΤ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ NEW YORK COLLEGE

ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ Π. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΕΤ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ NEW YORK COLLEGE ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ Π. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΕΤ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ NEW YORK COLLEGE ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις 10/10/2009 εγκρίθηκε στην Nairobi της Κένυα η Μεσογειακή Διατροφή

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα σε δείγμα 215 οικογενειών

Έρευνα σε δείγμα 215 οικογενειών Έρευνα σε δείγμα 215 οικογενειών για τις συνήθειες διατροφής και σωματικής δραστηριότητας παιδιών & γονέων/κηδεμόνων Πωλ Φαρατζιάν, M.Sc. Διαιτολόγος - διατροφολόγος Υπεύθυνος στατιστικής ανάλυσης & ερμηνείας

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεριλάβετε στο καθημερινό σας διαιτολόγιο τροφές πλούσιες σε φυτιι,ές ίνες

Συμπεριλάβετε στο καθημερινό σας διαιτολόγιο τροφές πλούσιες σε φυτιι,ές ίνες Η ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΘΕΜΕΛΙΟ ΓΙΑ ΜΙΑ ΖΩΗ Το πρόβλημα της παραπληροφόρησης στο θέμα της διατροφής είναι μεγάλο και τις περισσότερες φορές οδηγεί σε λανθασμένες εmλογές και εκτιμήσεις. Ένα στοιχείο που θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Μεσογειακή διατροφή είναι όρος που επινοήθηκε από τον φυσιολόγο Άνσελ Κις για να περιγράψει το μοντέλο διατροφής, το οποίο ακολουθούσαν οι λαοί των

Μεσογειακή διατροφή είναι όρος που επινοήθηκε από τον φυσιολόγο Άνσελ Κις για να περιγράψει το μοντέλο διατροφής, το οποίο ακολουθούσαν οι λαοί των Μεσογειακή διατροφή είναι όρος που επινοήθηκε από τον φυσιολόγο Άνσελ Κις για να περιγράψει το μοντέλο διατροφής, το οποίο ακολουθούσαν οι λαοί των μεσογειακών χωρών που συμπεριλαμβάνονταν στη Μελέτη των

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα σε δείγμα 215 οικογενειών για τις συνήθειες διατροφής και σωματικής δραστηριότητας παιδιών & γονέων/κηδεμόνων

Έρευνα σε δείγμα 215 οικογενειών για τις συνήθειες διατροφής και σωματικής δραστηριότητας παιδιών & γονέων/κηδεμόνων Έρευνα σε δείγμα 215 οικογενειών για τις συνήθειες διατροφής και σωματικής δραστηριότητας παιδιών & γονέων/κηδεμόνων Πωλ Φαρατζιάν, MSc Διαιτολόγος-διατροφολόγος Υπεύθυνος στατιστικής ανάλυσης & ερμηνείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 2014-15

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 2014-15 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 2014-15 ΜΕ ΘΕΜΑ: Σωστή διατροφή και άσκηση για τους εφήβους ΚΑΙ ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑ: ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ -ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΦΑΓΗΤΟ -ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ ΟΙ: ΘΟΔΩΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαιτητικές οδηγίες για το ΣΔ. Κατευθυντήριες οδηγίες για τη Διαχείριση του Διαβητικού Ασθενούς

Διαιτητικές οδηγίες για το ΣΔ. Κατευθυντήριες οδηγίες για τη Διαχείριση του Διαβητικού Ασθενούς ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΤΡΙΤΗΣ ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 Αναστάσιος Κουτσοβασίλης, Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

Οι Έλ ληνες κα κ ταναλωτές α πέ π ναντι στην κ ρ κ ίση των τροφί φ µων Διάγραμμα 1

Οι Έλ ληνες κα κ ταναλωτές α πέ π ναντι στην κ ρ κ ίση των τροφί φ µων Διάγραμμα 1 Οι Έλληνες καταναλωτές απέναντι στην κρίση των τροφίµων Διάγραμμα 1 ΚΥΡΙΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ Είσαστε ο/η κύριος/α υπεύθυνος/η για τα καθηµερινά ψώνια και τη φροντίδα του σπιτιού;

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ. Τι είναι οι υδατάνθρακες;

ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ. Τι είναι οι υδατάνθρακες; ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ Τι είναι οι υδατάνθρακες; Οι υδατάνθρακες είναι τα νομίσματα ενέργειας του σώματός μας. Τα περισσότερα τρόφιμα που τρώμε καθημερινά αποτελούνται από υδατάνθρακες. Ο οργανισμός μας, σπα τους

Διαβάστε περισσότερα

FOOD EXPO 2015 «O ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ» ΝΙΚΟΣ ΑΡΧΟΝΤΗΣ CHIEF OPERATIONS OFFICER ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ

FOOD EXPO 2015 «O ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ» ΝΙΚΟΣ ΑΡΧΟΝΤΗΣ CHIEF OPERATIONS OFFICER ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ FOOD EXPO 2015 «O ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ» ΝΙΚΟΣ ΑΡΧΟΝΤΗΣ CHIEF OPERATIONS OFFICER ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Στα τρόφιμα και ποτά αντιστοιχεί το 28% της αξίας

Διαβάστε περισσότερα

«ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ»

«ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ» Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ «ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ» Yποχρεωτική άσκηση επιλογής Διατροφική επιδημιολογία Σχετικά θεωρητικά θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει η Ράνια Σαμαρά, Διαιτολόγος - Διατροφολόγος

Γράφει η Ράνια Σαμαρά, Διαιτολόγος - Διατροφολόγος Γράφει η Ράνια Σαμαρά, Διαιτολόγος - Διατροφολόγος Σε προηγούμενα άρθρα μιλήσαμε για τη σχέση σωστής διατροφής και αθλητισμού, διακρίναμε τη σημαντικότητα του ρόλου που διαδραματίζει και επικεντρωθήκαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο της δράσης L123α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο της δράσης L123α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο της δράσης L123α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» 1 Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΟΤΔ ΑΝΕΘ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1 1 1 1. ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα : Οικογενειακή Αγωγή

Μάθηµα : Οικογενειακή Αγωγή ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2004 2005 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 Μάθηµα : Οικογενειακή Αγωγή Ηµεροµηνία: 14 / 06 /05 Τάξη: Β Λυκείου Ονοµατεπώνυµο µαθητή/τριας:... Χρόνος:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Η διατροφή των εφήβων»

Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Η διατροφή των εφήβων» Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Η διατροφή των εφήβων» Υπεύθυνη καθηγήτρια: Παχιαδάκη Άννα Ομάδα μαθητών Β Τάξης Λυκείου: Αλεβυζάκη Ευανθία, Καλαγασίδη Βάλια, Καλοειδάς Αντώνης, Λεμονάκης Μάριος, Πετράκης Αντώνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τάσεις, Ανταγωνισμός, Μερίδια στις Ξένες Αγορές Καθηγητής Ιωάννης Χαλικιάς Εξωτερικό Εμπόριο Αγροτικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ : ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ : ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ : ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : «ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ» ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ : Κα ΚΥΠΑΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο της δράσης L123α. "Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων"

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο της δράσης L123α. Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο της δράσης L123α "Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων" 1. ΤΟΜΕΑΣ : ΚΡΕΑΣ Δράση 1.3: Εκσυγχρονισμός - επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων, μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. Α/Α ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α.

ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. Α/Α ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ Α/Α ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 9 Νοεμβρίου 2009

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 9 Νοεμβρίου 2009 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 9 Νοεμβρίου 2009 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Οκτώβριος 2009 1, 2, 3 Η Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ III ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ Ν.2859/2000

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ III ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ Ν.2859/2000 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ III ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ Ν.2859/2000 (προηγ.) (νέο) Η παράγραφος 1 καταργείται Τα ζωντανά ζώα υπάγονται σε κανονικό Η παράγραφος 2 καταργείται Τα ζωντανά ζώα υπάγονται

Διαβάστε περισσότερα

Αιγίδες Επιστημονικών Εταιρειών στα Τρόφιμα

Αιγίδες Επιστημονικών Εταιρειών στα Τρόφιμα Αιγίδες Επιστημονικών Εταιρειών στα Τρόφιμα Ποια η κατάσταση σε Ελλάδα και διεθνώς; Που οδεύουμε και ποιες οι προϋποθέσεις; Aντώνης Ζαμπέλας Πρόεδρος ΕΦΕΤ Αναπλ. Καθηγητής Διατροφής του Ανθρώπου Γεωπονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Μαρία Χασαπίδου Καθηγήτρια Διατροφής και Διαιτολογίας ΑΤΕΙΘ > 3

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Μαρία Χασαπίδου Καθηγήτρια Διατροφής και Διαιτολογίας ΑΤΕΙΘ > 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η ραγδαία αύξηση των εκφυλιστικών παθήσεων (παχυσαρκία, σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2, δυσλιπιδαιμία, αρτηριακή υπέρταση, καρδιαγγειακά νοσήματα) στη χώρα μας, που οδηγούν σε αύξηση της νοσηρότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ Διατροφή στην αρχαία Ελλάδα ΘΕΜΕΛΙΟ ΤΗΣ ΗΤΑΝ Η > : ΣΙΤΑΡΙ -ΛΑΔΙ -ΚΡΑΣΙ Γεύματα Για τους αρχαίους Έλληνες τα γεύματα της ημέρας ήταν τρία στον αριθμό Στην

Διαβάστε περισσότερα

4 η Πρόσκληση LEADER Β. Πελοποννήσου

4 η Πρόσκληση LEADER Β. Πελοποννήσου 4 η Πρόσκληση LEADER Β. Πελοποννήσου Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007-2013 Ενισχυόμενοι τομείς δράσης L123α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 1 ο. Οι διατροφικές ανάγκες των παιδιών ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. 1.1 Ανακαλύπτοντας τις διατροφικές ανάγκες

ΜΑΘΗΜΑ 1 ο. Οι διατροφικές ανάγκες των παιδιών ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. 1.1 Ανακαλύπτοντας τις διατροφικές ανάγκες ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πρόγραμμα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑ ΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤΆ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 1 ο Οι διατροφικές ανάγκες των

Διαβάστε περισσότερα

Αντιοξειδωτικά στην διατροφή μας

Αντιοξειδωτικά στην διατροφή μας Χάρις Μαραθεύτη Κλινική Διαιτολόγος Διατροφολόγος τηλ: 99-720235 email: harismaratheftis@hotmail.com Αντιοξειδωτικά στην διατροφή μας Τα τελευταία 50 χρόνια οι διατροφικές μας συνήθειες άλλαξαν δραστικά.

Διαβάστε περισσότερα

Αυτάρκεια Αγροτικών ιατροφικών Προϊόντων

Αυτάρκεια Αγροτικών ιατροφικών Προϊόντων Αυτάρκεια Αγροτικών ιατροφικών Προϊόντων ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 Σχεδόν σταθερή παραμένει η αυτάρκεια αγροτικών διατροφικών προϊόντων φυτικής και ζωικής παραγωγής για το έτος 2011, σε σχέση με τη προηγούμενη δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

8 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

8 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 8 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Δάσκαλος : Μιαρίτης Στυλιανός ΥΠΕΠΘ ΕΙΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (ΠΡΑΞΗ 2.4.3.α) ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΥΣΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 3 Ο,7 Ο,8 Ο,12 Ο,15 Ο,16 Ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφικές συστάσεις για νεαρούς αθλητές. Μέγιστη απόδοση στις διαδοχικές προπονήσεις. Άννα Ευλογημένου Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος

Διατροφικές συστάσεις για νεαρούς αθλητές. Μέγιστη απόδοση στις διαδοχικές προπονήσεις. Άννα Ευλογημένου Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος Διατροφικές συστάσεις για νεαρούς αθλητές. Μέγιστη απόδοση στις διαδοχικές προπονήσεις. Άννα Ευλογημένου Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος Πότε και τι να τρώμε πριν την προπόνηση 1. Ένα μεγάλο γεύμα

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφή & εγκυμοσύνη. Νικ. Α. Βιτωράτος, MD Β Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Δ/ντής: Καθηγητής Γ.Κ.

Διατροφή & εγκυμοσύνη. Νικ. Α. Βιτωράτος, MD Β Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Δ/ντής: Καθηγητής Γ.Κ. Διατροφή & εγκυμοσύνη Νικ. Α. Βιτωράτος, MD Β Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Δ/ντής: Καθηγητής Γ.Κ. Κρεατσάς Κύρια χαρακτηριστικά της διατροφής Η διατροφή στη διάρκεια της εγκυμοσύνης

Διαβάστε περισσότερα

Ιδέες για ένα σωστό πρωινό

Ιδέες για ένα σωστό πρωινό Ιδέες για ένα σωστό πρωινό Υγιεινή Διατροφή Ισορροπία Ποικιλία Μέτρο Ομάδες τροφίμων Γάλα-γαλακτοκομικά προϊόντα (γιαούρτι) Φρούτα-απλοί υδατάνθρακες Λαχανικά (κυρίως πράσινα φυλλώδη) Ψωμί-αμυλώδη τρόφιμα

Διαβάστε περισσότερα

Υδατάνθρακες: σύνθετο και μπερδεμένο και στους καταναλωτές & επαγγελματίες υγείας

Υδατάνθρακες: σύνθετο και μπερδεμένο και στους καταναλωτές & επαγγελματίες υγείας Υδατάνθρακες: σύνθετο και μπερδεμένο και στους καταναλωτές & επαγγελματίες υγείας Πλούσιες σε Υδατ/χαμηλές Σύνθετοι υδατάνθρακες σε λίπη δίαιτες Απλές ζάχαρες Δίαιτες χαμηλού GI Χαμηλής γλυκαιμικής δόσης

Διαβάστε περισσότερα

βραδινό δείπνο κούπα οι κούπες µαχαιροπίρουνο οι µπύρες Πίνω νερό από την κούπα. Nomen: Wortschatz- / Wendekarten für Lernkarteikästen DIN A8 -leicht

βραδινό δείπνο κούπα οι κούπες µαχαιροπίρουνο οι µπύρες Πίνω νερό από την κούπα. Nomen: Wortschatz- / Wendekarten für Lernkarteikästen DIN A8 -leicht βραδινό Τρώω µε τον πατέρα µου στις 18 ώρα βραδινό.τρώµε ψωµί µε τυρί και αλλαντικά. δείπνο Παίρνω µε τον πατέρα µου δείπνο στις 18 ώρα. Τρώµε σούπα µε µακαρόνια. κούπα οι κούπες Πίνω νερό από την κούπα.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ THΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ THΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ THΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ντύσσελντορφ, 26 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠ Φ.2152.1 / ΑΣ 31 Προς: ΥΠΕΞ - Β4 Δ/νση Κοιν.: ΥΠΕΞ - Δ. Γ. ΥΦΥΠΕΞ κ. Π. Δούκα

Διαβάστε περισσότερα

Οι αθλητές επιτυγχάνουν μέγιστη απόδοση με προπόνηση και σωστό διαιτολόγιο που περιλαμβάνει ποικιλία τροφών. Οι αθλητές ωφελούνται περισσότερο από

Οι αθλητές επιτυγχάνουν μέγιστη απόδοση με προπόνηση και σωστό διαιτολόγιο που περιλαμβάνει ποικιλία τροφών. Οι αθλητές ωφελούνται περισσότερο από ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΘΛΗΤΩΝ Οι αθλητές επιτυγχάνουν μέγιστη απόδοση με προπόνηση και σωστό διαιτολόγιο που περιλαμβάνει ποικιλία τροφών. Οι αθλητές ωφελούνται περισσότερο από την ποσότητα των υδατανθράκων που αποθηκεύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Παγκύπρια Μέρα Διατροφής 10-5-2009 Ποικιλία - Μέτρο Ισορροπία στην Διατροφή Η Παγκύπρια μέρα Διατροφής που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 10/5 (από το 2008) φέτος είναι αφιερωμένη στις βασικές αρχές της διατροφής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΑΛΩΝΟΝΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΣΩΣΤΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ

ΜΕΓΑΛΩΝΟΝΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΣΩΣΤΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΜΕΓΑΛΩΝΟΝΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΣΩΣΤΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ Η ΣΥΝΕΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΘΡΕΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Τα παιδιά ρυθμίζουν τη λήψη τροφής έτσι ώστε να ταιριάζει με τις σωματικές ανάγκες σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ελαιόλαδο και Καταναλωτής

Ελαιόλαδο και Καταναλωτής Ελαιόλαδο και Καταναλωτής ΕΘΙΑΓΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ INTERNATIONAL OLIVE COUNCIL ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ PREFECTURE OF CHANIA Το ελαιόλαδο είναι ένας φυσικός χυμός που

Διαβάστε περισσότερα

Ποια η χρησιμότητα των πρωτεϊνών;

Ποια η χρησιμότητα των πρωτεϊνών; ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ Τι είναι οι πρωτεϊνες; Η ονομασία πρωτεϊνες προέρχεται από το ρήμα πρωτεύω και σημαίνει την εξαιρετική σημασία που έχουν οι πρωτεϊνες για την υγεία του ανθρώπινου σώματος. Από την εποχή των Ολυμπιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 210-3839171 ΑΡΙΘΜ. 1 210-3893526

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 210-3839171 ΑΡΙΘΜ. 1 210-3893526 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 30/01/ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ:Α2-493 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΕΙΣ: - ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ - ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στέργιος Ι. Τραπότσης Χειρουργός Ορθοπαιδικός Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Διδάσκων ΤΕΦAΑ-ΠΘ

Στέργιος Ι. Τραπότσης Χειρουργός Ορθοπαιδικός Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Διδάσκων ΤΕΦAΑ-ΠΘ Άσκηση, διατροφή & υγεία Στέργιος Ι. Τραπότσης Χειρουργός Ορθοπαιδικός Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Διδάσκων ΤΕΦAΑ-ΠΘ Άσκηση, διατροφή & υγεία Μακροχρόνια επιστημονική έρευνα έχει αποδείξει ότι πολλά από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α Ο κλάδος της μεταποίησης ή / και εμπορίας των Γεωργικών Προϊόντων απαιτεί συνέχιση της στήριξης των επενδύσεων, κατά τομέα, ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΟΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΥΠΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΟΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΥΠΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΟΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΥΠΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 30 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΤΡΑΓΙΚΑ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ 1) ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ.: -Βουλευτή κ.. Παπαδηµούλη

ΚΟΙΝ.: -Βουλευτή κ.. Παπαδηµούλη Γ. Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ταχ. /νση : Πλ. Κάνιγγος Αθήνα, 18/01/2012 Ταχ. Κώδικας : 101 81 Πληροφορίες : Κων/να Παπακώστα Αριθ. Πρωτ.: Β13-493 ΤΗΛ. : 210 3837150 Email: gemporiou@gge.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Δ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΕΡΟΣ Δ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΡΟΣ Δ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμός Όνομα 0. Όλες οι κατηγορίες τροφίμων 01. Γαλακτοκομικά προϊόντα και ανάλογα 01.1 Μη αρωματισμένο παστεριωμένο και αποστειρωμένο γάλα (συμπεριλαμβανομένου του αποστειρωμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ» ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ» ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ» ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ» ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η νηστεία κάνει θαύματα

Η νηστεία κάνει θαύματα Η νηστεία κάνει θαύματα Έρευνα του Πανεπιστημίου Κρήτης δείχνει ότι οι διατροφικές επιταγές της Ορθόδοξης Εκκλησίας είναι άκρως ευεργετικές για την υγεία των παιδιών Οι ειδικοί λένε ότι η αποχή από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 60/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 60/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 60/2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135,136 και 139 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-4-2012), β) την υπ αριθμ. K4-13977/12-11-12 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (LEADER Άξονας 4 ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (LEADER Άξονας 4 ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (LEADER Άξονας 4 ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι έχει προκηρυχθεί το πρόγραμμα Leader άξονας 4 με στόχο την παροχή δυνατοτήτων δημιουργίας πολλαπλών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Διακρίνονται σε: λίπη (είναι στερεά σε συνήθεις θερμοκρασίες) έλαια (είναι υγρά)

Διακρίνονται σε: λίπη (είναι στερεά σε συνήθεις θερμοκρασίες) έλαια (είναι υγρά) ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ Λίπη και έλαια: Βασική κατηγορία θρεπτικών υλών που αποτελούν σημαντική πηγή ενέργειας. Είναι ενώσεις που προκύπτουν από την αντίδραση οργανικών οξέων με γλυκερίνη και λέγονται γλυκερίδια

Διαβάστε περισσότερα

... ΥΠΟΟΜΑ Α 1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙ Η ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ. Α/Α ΕΙ ΟΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 1 Γάλα φρέσκο πλήρες ή ελαφρύ σε συσκευασία 1 λίτρου Τεµ. 25.

... ΥΠΟΟΜΑ Α 1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙ Η ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ. Α/Α ΕΙ ΟΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 1 Γάλα φρέσκο πλήρες ή ελαφρύ σε συσκευασία 1 λίτρου Τεµ. 25. ΥΠΟΟΜΑ Α 1 1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙ Η 1 Γάλα φρέσκο πλήρες ή ελαφρύ σε συσκευασία 1 λίτρου Τεµ. 25.960 ΦΠΑ 13% ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΟΜΑ ΑΣ Α1,,.... 1.. ΤΜΗΜΑ Β1.1- ΕΙ Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 1 Αλάτι Κιλό 25 2 Αλάτι θαλασσινό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ - 2015 ΠΟΛΩΝΙΑ. οχήματα εμπορευμάτων με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος (MEB) άνω των 12 τόνων

ΟΔΙΚΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ - 2015 ΠΟΛΩΝΙΑ. οχήματα εμπορευμάτων με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος (MEB) άνω των 12 τόνων 1 ΟΔΙΚΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ - 2015 ΠΟΛΩΝΙΑ Γενικές απαγορεύσεις Επιπρόσθετες απαγορεύσεις οχήματα εμπορευμάτων με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος (MEB) άνω των 12 τόνων σε όλη την επικράτεια από τις 18:00 μέχρι τις

Διαβάστε περισσότερα

προϊόντων του Δρ Κωσταρέλλη Βασιλική Λέκτορας Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

προϊόντων του Δρ Κωσταρέλλη Βασιλική Λέκτορας Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Η διατροφική αξία του σταφυλιού και των προϊόντων του Δρ Κωσταρέλλη Βασιλική Λέκτορας Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Η καλλιέργεια του αμπελιού στην στην αρχαιότητα Δίαιτα στην Αρχαία Ελλάδα Το Μεσογειακή πρότυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ HACCP ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΙΤΕΣ. Ελπίδα Παπαδοπούλου Διαιτολόγος, Ε. Α. Ν. Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ»

ΕΦΑΡΜΟΓΗ HACCP ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΙΤΕΣ. Ελπίδα Παπαδοπούλου Διαιτολόγος, Ε. Α. Ν. Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ» ΕΦΑΡΜΟΓΗ HACCP ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΙΤΕΣ Ελπίδα Παπαδοπούλου Διαιτολόγος, Ε. Α. Ν. Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ» ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Πρόληψη εμφάνισης νοσημάτων Θεραπεία ασθενών στο χώρο του νοσοκομείου

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΚΟΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΚΟΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Έρευνα σχετικά με τις θερμίδες και τα συντηρητικά τροφίμων ευρείας κατανάλωσης, την αναγραφή τους στις συσκευασίες καθώς και παρατηρήσεις και συμπεράσματα από την έρευνα. Αλεξάνδρα Κατωπόδη Θεοδώρα Μπούτση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. µε τη χρήση ενός παγκοσµίως αναγνωρίσιµου σήµατος Ποιότητας, για πραγµατική Προστιθέµενη Αξία

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. µε τη χρήση ενός παγκοσµίως αναγνωρίσιµου σήµατος Ποιότητας, για πραγµατική Προστιθέµενη Αξία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ µε τη χρήση ενός παγκοσµίως αναγνωρίσιµου σήµατος Ποιότητας, για πραγµατική Προστιθέµενη Αξία Η TUV HELLAS παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις στον αγροδιατροφικό

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονική Εξέλιξη των Μεγεθών του Εξωτερικού Εμπορίου Αγροτικών Προϊόντων στην Ελλάδα την Περίοδο 1994-2008

Διαχρονική Εξέλιξη των Μεγεθών του Εξωτερικού Εμπορίου Αγροτικών Προϊόντων στην Ελλάδα την Περίοδο 1994-2008 Διαχρονική Εξέλιξη των Μεγεθών του Εξωτερικού Εμπορίου Αγροτικών Προϊόντων στην Ελλάδα την Περίοδο 1994-2008 Δρ. Δημήτριος Π. Πετρόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Γεωργικής Οικονομίας ΤΕΙ Καλαμάτας d.petro@teikal.gr

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Αλεξάνδρα Μαρία Μιχαηλίδου Επίκ. Καθηγήτρια Επιστήµης Τροφίµων & ιατροφής Τοµέας Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων Γεωπονική Σχολή Αριστοτέλειο

ρ. Αλεξάνδρα Μαρία Μιχαηλίδου Επίκ. Καθηγήτρια Επιστήµης Τροφίµων & ιατροφής Τοµέας Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων Γεωπονική Σχολή Αριστοτέλειο ρ. Αλεξάνδρα Μαρία Μιχαηλίδου Επίκ. Καθηγήτρια Επιστήµης Τροφίµων & ιατροφής Τοµέας Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων Γεωπονική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Συµβολή του γάλακτος και των

Διαβάστε περισσότερα

Ο τρόπος αυτός διατροφής κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος τα τελευταία χρόνια, καθώς πλήθος μελετών δείχνουν ότι οι κάτοικοι Μεσογειακών περιοχών

Ο τρόπος αυτός διατροφής κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος τα τελευταία χρόνια, καθώς πλήθος μελετών δείχνουν ότι οι κάτοικοι Μεσογειακών περιοχών ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΣΙΑΤΤΑΛΑΣ Η Παραδοσιακή Μεσογειακή Διατροφή, ύστερα από μελέτες και στη χώρα μας και αλλού, έχει αποδειχτεί η πιο υγιεινή διατροφή. Η Μεσογειακή διατροφή χαρακτηρίζεται από τις διατροφικές συνήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 4039/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 4039/2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 4039/2013 Σύμφωνα με : α) Τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135, 136 και 139 του Νόμου του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-04-2012), όπως τροποποιήθηκε και

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Κατσαρός Διευθυντής Τμήματος Διατροφολογίας, New York College Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

Νίκος Κατσαρός Διευθυντής Τμήματος Διατροφολογίας, New York College Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ MΕΣΟΓΕΙΑΚΗ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Νίκος Κατσαρός Διευθυντής Τμήματος Διατροφολογίας, New York College Επιστημονικός Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηρικτικό υλικό για τη διεξαγωγή. της παρουσίασης. «Μαθαίνω για τις ΟΜΑΔΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» σε μαθητές Νηπιαγωγείου, Α και Β τάξεων Δημοτικού

Υποστηρικτικό υλικό για τη διεξαγωγή. της παρουσίασης. «Μαθαίνω για τις ΟΜΑΔΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» σε μαθητές Νηπιαγωγείου, Α και Β τάξεων Δημοτικού Υποστηρικτικό υλικό για τη διεξαγωγή της παρουσίασης «Μαθαίνω για τις ΟΜΑΔΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» σε μαθητές Νηπιαγωγείου, Α και Β τάξεων Δημοτικού Διαφάνεια 1: Η παρουσίαση έχει ως σκοπό να εκπαιδεύσει τα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Τρώει το παιδί σας σωστά;

Τρώει το παιδί σας σωστά; Τρώει το παιδί σας σωστά; Προσφορά σε συνεργασία µε την εταιρεία Iakovos Photiades Foodstuff Suppliers Ltd Τα θεμέλια για την υγεία του παιδιού σας αρχίζουν από την καλή διατροφή Η καλή διατροφή δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Βρέφη 0-12 μηνών. Παιδιά 4-8 ετών. Παιδιά και έφηβοι 9-18 ετών. Ενήλικες > 50 ετών. Γυναίκες έγκυες και θηλάζουσες

Βρέφη 0-12 μηνών. Παιδιά 4-8 ετών. Παιδιά και έφηβοι 9-18 ετών. Ενήλικες > 50 ετών. Γυναίκες έγκυες και θηλάζουσες ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ Ασβέστιο Συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη ασβεστίου Βρέφη 0-12 μηνών Παιδιά 1-3 ετών Παιδιά 4-8 ετών Παιδιά και έφηβοι 9-18 ετών Ενήλικες 19-50 ετών Ενήλικες > 50 ετών Γυναίκες έγκυες και θηλάζουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Ψυχικού Ερευνητική Εργασία Β Λυκείου Σχολικό έτος: 2013-2014 Από την αρχαία Ελλάδα στη σύγχρονη εποχή, ο αθλητισμός και τα φαινόμενα της βίας και του ντόπινγκ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ OΜΩΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ; Οι άνθρωποι όπως όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί έχουν ανάγκη από τροφή και νερό, για να μεγαλώσουν σωστά.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ OΜΩΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ; Οι άνθρωποι όπως όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί έχουν ανάγκη από τροφή και νερό, για να μεγαλώσουν σωστά. ΔΙΑΤΡΟΦΗ Γ 2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ OΜΩΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ; Οι άνθρωποι όπως όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί έχουν ανάγκη από τροφή και νερό, για να μεγαλώσουν σωστά. λάδι Στη διατροφή εμπλέκονται οι γονείς, τα παιδιά, οι μάγειροι

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β Λυκείου Από την αρχαία Ελλάδα στη σύγχρονη εποχή, ο αθλητισμός και τα φαινόμενα της βίας και του ντόπινγκ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Ερευνητική Εργασία Β Λυκείου Από την αρχαία Ελλάδα στη σύγχρονη εποχή, ο αθλητισμός και τα φαινόμενα της βίας και του ντόπινγκ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Ψυχικού Ερευνητική Εργασία Β Λυκείου Σχολικό έτος: 2013-2014 Από την αρχαία Ελλάδα στη σύγχρονη εποχή, ο αθλητισμός και τα φαινόμενα της βίας και του ντόπινγκ

Διαβάστε περισσότερα