ΚΟΙΝΘΙΑ 2020 ΝΑ ΣΥΜΦΩΝΗΣΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΟΙΝΘΙΑ 2020 ΝΑ ΣΥΜΦΩΝΗΣΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ"

Transcript

1

2 ΚΟΙΝΘΙΑ 2020 ΝΑ ΣΥΜΦΩΝΗΣΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΣΟΤΡΗΜΟ- ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΑΡΠ ΤΗ ΔΙΑΒΩΣΗ ΑΝΑΔΙΑΘΩΣΗ ΑΓΟΤΙΚΗΣ ΡΑΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΡΑΤΗΙΟ ΑΓΟΤΙΚΩΝ ΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ- ΕΡΙΧΕΙΗΜΑΤΙΚΑ ΡΑΚΑ ΧΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΣΤΑΤΟΡΕΔΟ ΛΙΜΑΝΙ

3 ΠΟΗΔ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΗ ΘΑ ΔΥΟΤΜΔ Δ 10 ΥΡΟΝΗΑ? ΟΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΓΔΝ ΑΝΣΔΥΟΤΝ ΑΛΛΖ : ΜΕΙΩΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΓΗΑΣΗ ΜΔΗΧΝΔΗ ΣΟΝ ΚΤΚΛΟ ΔΡΓΑΗΧΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΦΟΩΝ ΑΥΞΗΣΗ ΔΕΗ,ΕΡΗΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΤΞΖΖ ΦΠΑ

4 ΓΗΑ ΣΖΝ ΕΡΙΒΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ ΌΣΗ ΗΥΤΔΗ Δ ΆΛΛΔ ΥΧΡΔ ΣΖ ΔΔ ΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΑ JEREMΙΕ,JESSICA,ΤΕΜΡΜΕ ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΦΡΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΕΛΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΡΕΙΟΥΣΙΑΣ ΜΕΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΩΝ ΜΔΗΧΖ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΣΔΛΧΝ 20% ΜΔΗΧΖ ΔΝΟΗΚΗΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΥΧΡΧΝ ΚΑΗ ΑΗΓΗΑΛΟΤ 20% ΣΤΗΙΞΗ ΕΡΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑΡΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΓΑΦΕΙΟΚΑΤΙΑΣ ΑΥΞΗΣΗ ΜΙΣΘΩΝ- ΝΑ ΜΖΝ ΚΑΣΑΡΓΖΘΔΗ Ζ ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ ΑΠΟΛΤΖ

5 EU 27 ES UK EL * CY SI PT 63/ April 2012 ΣΟ ΔΡΓΑΣΙΚΟ ΚΟΣΟ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΜΙΚΡΟΣΔΡΟ ΣΟΤ Μ.Ο ΔΤΡΩΠΗ ΜΟ 26,9 /ΩΡΑ Estimated hourly labour costs in euros for the business economy, 2011 Estimates for enterprises with 10+ employees ΔΛΛΑΓΑ 17,5 /ΩΡΑ NO BE SE DK FR LU NL DE FI AT EA17 IE IT EU27 ES UK EL CY SI PT MT CZ SK EE HU PL LV LT RO BG

6 ΟΗ ΤΝΟΛΗΚΔ ΔΠΗΒΑΡΤΝΔΗ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΚΟΣΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΓΗΠΛΑΗΔ ΣΟΤ ΜΟ ΣΖ ΔΤΡΧΠΖ ηην Δλλάδα ηο 2011βρίζκονηαι ζηο 35% ηης μικηής αμοιβής ένανηι 34,3% το 2000 Ο μέζος όρος ζηα κράηη-μέλη ηοσ ΟΟΑ σποτώρηζε ζηο 16,2% ηο 2011 από 18,7% ηο 2000 Για ζναν γονιό με δφο παιδιά που λαμβάνει μιςθό τησ τάξησ του 67% του μζςου όρου αμοιβών τησ χώρασ Πηγή: Express.gr 26/04/12-07:12 ΤΜΠΔΡΑΜΑ :Ζ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΚΑΗ ΌΥΗ Ζ ΜΔΗΧΖ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΚΟΣΟΤ ΔΊΝΑΗ Ζ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ

7 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΕΣ ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΡΙΛΟΓΗ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΑΡΠ 100, ΥΘΜΙΣΕΙΣ ΧΕΩΝ

8 Ζ ΔΛΛΑΓΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΓΗΝΔΗ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΞΖ 2012 Δ ΤΝΟΛΟ 183 ΥΧΡΧΝ ΗΡΛΑΝΓΗΑ ΘΔΖ 10 ΠΟΡΣΟΓΑΛΛΗΑ ΘΔΖ 30 ΗΠΑΝΗΑ ΘΔΖ 44 ΔΛΛΑΓΑ ΘΔΖ 100 ΠΗΓΗ ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΝΑΤΣΕΜΠΟΡΙΚΗ

9 ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΖ ΓΑΦΕΙΟΚΑΤΙΑ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ- ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ -ΥΛΟΡΟΙΗΣΗ ΡΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΣΖ ΠΟΛΤΝΟΜΗΑ ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΖ ΚΑΣΑΡΓΖΖ ΑΓΔΗΧΝ ΚΑΗ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΠΟΤ ΓΔΝ ΥΡΔΗΑΕΟΝΣΑΗ Ο ΚΑΣΑΛΛΖΛΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟ ΣΖΝ ΚΑΣΑΛΛΖΛΖ ΘΔΖ ΜΔΣΑΣΑΞΔΗ ΓΗΑ ΤΠΖΡΔΗΑΚΔ ΑΝΑΓΚΔ

10 ΕΡΕΝΔΥΣΕΙΣ ΦΟΟΛΟΓΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΣΤΑΘΕΟ ΜΕΧΙ ΑΡΟΣΒΕΣΗ - 10 ΥΡΟΝΗΑ ΚΑΘΟΙΣΜΟΣ ΧΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΑΡΟ ΔΗΜΟΥΣ

11 ΑΡΟΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΤΑΡΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΡΟΛΥΝΟΜΙΑΣ,ΚΩΔΙΚΟΡΟΙΗΣΗ, ΑΡΛΟΡΟΙΗΣΗ ΧΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ

12 ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ ΑΡΠ ΤΑ ΕΡΙΜΕΛΗΤΗΙΑ - ΥΡΟΓΑΦΗ ΚΟΙΝΗΣ ΥΡΟΥΓΙΚΗΣ ΑΡΟΦΑΣΗΣ

13 ΑΝΕΓΙΑ-ΕΡΙΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΚΟΥΡΟΝΙ ΠΡΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ΒΟΕΙΟ ΕΥΩΡΗ

14 ΓΔΝ ΓΗΝΔΣΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΥΧΡΗ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΤΑΡΟΛΕΜΗΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

15 ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

16 ΕΞΥΡΗΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΙΧΕΙΗΜΑΤΙΑ ΜΕ ΣΥΓΧΟΝΑ ΜΕΣΑ - ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΡΗΕΣΙΕΣ ΣΕ ΜΙΚΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΔΝΔ ΡΟΛΕΙΣ πτ ΝΔΜΔΑ

17 ΔΙΟΔΙΑ ΜΕ ΧΙΛΙΟΜΕΤΙΚΗ ΧΕΩΣΗ ΚΟΙΝΘΟΣ-ΝΕΜΕΑ 5!ΚΟΙΝΘΟΣ- ΚΙΑΤΟ 3,1!

18 ΕΡΙΧΕΙΗΜΑΤΙΚΑ ΡΑΚΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΡΑ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΚΑΗ ΜΔΣΔΓΚΑΣΑΣΑΖ

19 ΑΓΟΤΙΚΗ ΡΑΑΓΩΓΗ ΑΝΑΔΙΑΘΩΣΗ- ΗΥΝΖΛΑΗΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΒΔΛΣΗΧΖ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΚΗΝΖΖ ΜΔΗΧΖ ΣΗΜΧΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΖ ΥΧΡΗ ΜΔΗΧΖ ΣΗΜΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΟΤ

20 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΡΩΛΗΣΕΙΣ- ΜΗΑ ΝΔΑ ΜΔΓΑΛΖ ΔΤΚΑΗΡΗΑ ΓΧΡΔΑΝ 1000 ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔΧ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ

21 ΡΑΕΜΡΟΙΟ,ΡΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΡΟΣΒΑΣΗ ΜΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΤΟ ΕΜΡΟΙΚΟ ΚΕΝΤΟ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΧΝ ΡΟΛΕΩΝ ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΕΡΙΤΟΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΑΕΜΡΟΙΟΥ ΕΦΑΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΝ ΔΕΝ ΓΙΝΟΥΝ ΤΑ ΡΑΑΡΑΝΩ ΔΗΜΙΟΥΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΡΟΥΡΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΘΟΥΝ ΤΑ SHOPPING MALLS ΡΟΥ ΘΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΤΑ ΜΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

22 ΥΡΟΔΟΜΕΣ ΛΙΜΑΝΙ

23 ΦΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΔΙΑΚΛΑΔΩΗ ΣΟ ΝΟΜΟ

24 ΤΟΥΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΩΣΗ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ - ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΡΑΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΕΓΚΙΣΗ ΔΗΜΧΝ ΜΔΥΡΗ ΟΣΟΤ ΓΗΝΟΤΝ ΜΔΛΔΣΔ ΚΑΗ ΔΡΓΑ ΤΝΟΛΗΚΑ ΤΟΡΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΡΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗ ΑΡΟΒΛΗΤΩΝ ΤΝΓΤΑΜΔΝΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΠΡΟΒΟΛΖ ΑΠΌ ΠΟΛΛΟΤ ΦΟΡΔΗ ΜΟΤΔΗΑ ΚΑΗ ΛΗΜΑΝΗΑ ΑΝΟΗΥΣΑ ΣΗ ΧΡΔ ΠΟΤ ΔΞΤΠΖΡΔΣΟΤΝ ΣΟΝ ΔΠΗΚΔΠΣΖ

25 ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΡΟΣΩΙΝΕΣ ΡΑΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕΓΚΙΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΜΕΧΙΣ ΟΤΟΥ ΓΙΝΕΙ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΥΘΜΙΣΗ ΓΔΡΒΔΝΙ 2012

26 ΝΕΟ ΡΟΣΙΜΟ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΡΑΑΛΙΑΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΡΟΥ ΝΑ ΣΟ ΕΜΡΙΣΤΕΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΡΟΛΙΤΕΣ ΜΔ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΖ ΥΔΟΛΗΨΙΑΣ ΜΔ ΤΝΔΥΖ ΡΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

27 ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΗ ΑΓΟΑ ΛΕΧΑΙΟΥ ΑΞΙΟΡΟΙΗΣΗ ΩΣ ΔΗΜΟΡΑΤΗΙΟ ΑΓΟΤΙΚΩΝ ΡΟΙΟΝΤΩΝ, ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΟΣ ΚΑΙ ΘΕΜΟΚΟΙΤΙΔΑ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ. ΤΟΥΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΡΟΙΗΣΗ ΑΕΟΔΟΜΙΟΥ ΛΕΧΑΙΟΥ

28 4 η ΡΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΙΝΘΙΑ 2012 ΝΑ ΣΖΡΗΥΘΔΗ ΑΠΌ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

29 ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΕΡΙΧΕΙΗΜΑΤΙΑ ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΚ

30 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΕΦΕΙΑ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΡΩΛΗΣΕΙΣ

31

32 ΣΟ ΟΝΟΜΑ ΚΟΡΗΝΘΗΑ ΔΊΝΑΗ ΠΑΝΗΥΤΡΟ ΓΗΔΘΝΧ Α ΣΟ ΑΞΗΟΠΟΗΖΟΤΜΔ ΜΔ ΈΝΑ ΠΡΟΗΟΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΟ : ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟ/ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΠΟΗΟΣΗΚΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΚΑΗ ΤΦΖΛΟΤ ΔΠΗΠΔΓΟΤ ΤΠΖΡΔΗΔ

Ενεργειακές προτεραιότητες για την Ευρώπη Παρουσίαση του Ζ. M. Μπαρόζο,

Ενεργειακές προτεραιότητες για την Ευρώπη Παρουσίαση του Ζ. M. Μπαρόζο, Ενεργειακές προτεραιότητες για την Ευρώπη Παρουσίαση του Ζ. M. Μπαρόζο, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 22 Mαΐου 2013 Νέες πραγματικότητες στην παγκόσμια αγορά ενέργειας Αντίκτυπος

Διαβάστε περισσότερα

16 33 37 83 86 363 367 388 Πίνακας 29: 363 366 388 63 66 68 76 77 78 87 88 Böwer Michou Ungerer 333 373 376 377 378 383 386 387 388 388 - - - - - - - - - 1/4 - - - - - -. - - - -

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0917 EL 19.07.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 917/2004 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004 ελτίο Τύπου Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 24 Η ανάπτυξη της δυναµικής της τεχνολογίας των πολυµέσων και του ιαδικτύου για εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΆΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΊΟΥ ΦΟΡΟΛΌΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΠΝΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ Svetslav Danchev. Υπεύθυνος τμήματος Μικροοικονομικής Ανάλυσης και Πολιτικής ΙΟΒΕ Γιώργος Μανιάτης. Υπεύθυνος τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

(EU-SILC): Συγκρισιμότητα και Αξιοπιστία

(EU-SILC): Συγκρισιμότητα και Αξιοπιστία Διακρατική Εναρμόνιση των δεδομένων της Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών (EU-SILC): Συγκρισιμότητα και Αξιοπιστία Ειρήνη Σαράντου, Τµήµα Μεθοδολογίας, Ανάλυσης και Μελετών 1 EU-SILC

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΗΡΥΞΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΗΡΥΞΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΓΕΕΑ) Τελευταία ενημέρωση: 07/2013 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΗΡΥΞΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ Αριθμός σελίδων (συμπεριλαμβανομένης αυτής) Στοιχεία αιτούντος/αντιπροσώπου

Διαβάστε περισσότερα

Υιοθέτηση των ΤΠΕ και ψηφιακή ανάπτυξη στην Ελλάδα

Υιοθέτηση των ΤΠΕ και ψηφιακή ανάπτυξη στην Ελλάδα ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: +30 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΧΑΛΑΡΗ-ΣΦΗΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΑΣΤΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INTERNET Ονομάζεται μια ομάδα παγκόσμιων πόρων πληροφοριών. Αυτοί οι πόροι έχουν τόσο μεγάλο εύρος

Διαβάστε περισσότερα

Το χρημοτοδοτικό πρόγραμμα LIFE+ στους τομείς Φύση και Βιοποικιλότητα

Το χρημοτοδοτικό πρόγραμμα LIFE+ στους τομείς Φύση και Βιοποικιλότητα Το χρημοτοδοτικό πρόγραμμα LIFE+ στους τομείς Φύση και Βιοποικιλότητα Δρ. Τζούλια Τζώρτζη Αρχιτέκτων Τοπίου Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος (PhD, MLA) Εθνικός Εκπρόσωπος LIFE+, ΥΠΕΚΑ Διευθύντρια του Φορέα

Διαβάστε περισσότερα

Το LIFE+ στην Ελλάδα

Το LIFE+ στην Ελλάδα Το LIFE+ στην Ελλάδα Δρ. Τζούλια Τζώρτζη Αρχιτέκτων Τοπίου Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος Γιώργος Πρωτόπαπας Αρχιτέκτων DESA DEA Αθήνα 11 Ιουνίου 2010 Η Ελληνική Εμπειρία στην Ευρώπη Προτάσεις του 2009 σε

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική φαρμάκου σε συνθήκες περιορισμένων πόρων: Αδιέξοδο ή Ευκαιρία;

Πολιτική φαρμάκου σε συνθήκες περιορισμένων πόρων: Αδιέξοδο ή Ευκαιρία; ΔΙΑΛΕΞΗ Πολιτική φαρμάκου σε συνθήκες περιορισμένων πόρων: Αδιέξοδο ή Ευκαιρία; Κυριάκος Σουλιώτης Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικής Υγείας Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Επιστημονικός Συνεργάτης Κέντρου Μελετών

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικοοικονομική Αποτίμηση του Κλάδου της Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα. Δεκέμβριος 2008

Κοινωνικοοικονομική Αποτίμηση του Κλάδου της Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα. Δεκέμβριος 2008 1 Κοινωνικοοικονομική Αποτίμηση του Κλάδου της Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα Δεκέμβριος 2008 2 Σκοπός της μελέτης Ανάδειξη συνεισφοράς του κλάδου της κινητής τηλεφωνίας στην οικονομία, την επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ. ΦΑΣΗ 1η

ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ. ΦΑΣΗ 1η ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ Το σύστηµα της ηλεκτρονικής υποβολής υποστηρίζει την εισαγωγή στοιχείων από εξωτερικό αρχείο. Ο σκοπός της εισαγωγής στοιχείων από αρχείο είναι η αποφυγή πολλαπλών πληκτρολογήσεων αν τα

Διαβάστε περισσότερα

by Gikas A. Hardouvelis Eurobank, Un. of Piraeus & C.E.P.R.

by Gikas A. Hardouvelis Eurobank, Un. of Piraeus & C.E.P.R. Ethics and Rule of Law in : The Mirror Side of the Economic Crisis Εμπιστοσύνη και Κανόνες Δικαίου στην Ελλάδα: Η παράλληλη Πλευρά της Οικονομικής Κρίσης by Gikas A. Hardouvelis Eurobank, Un. of Piraeus

Διαβάστε περισσότερα

Χάραξη πολιτικής για την προώθηση αειφόρων μορφών γεωργίας και τη στήριξη νέων αγροτών

Χάραξη πολιτικής για την προώθηση αειφόρων μορφών γεωργίας και τη στήριξη νέων αγροτών Χάραξη πολιτικής για την προώθηση αειφόρων μορφών γεωργίας και τη στήριξη νέων αγροτών Αθανάσιος Θεοχαρόπουλος Γεωπόνος M.Sc., Διδάκτωρ Αγροτικής Οικονομίας Α.Π.Θ. Υπεύθυνος Τομέα Αγροτικής Πολιτικής ΔΗΜΑΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ETUCE (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εκπαιδευτικών, τμήμα της EDUCATION INTERNATIONAL)

ΟΛΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ETUCE (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εκπαιδευτικών, τμήμα της EDUCATION INTERNATIONAL) ΟΛΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ETUCE (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εκπαιδευτικών, τμήμα της EDUCATION INTERNATIONAL) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ (2012) ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 55 συνδικαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

αξιολογηση των κλιματικων πολιτικων τησ ευρωπησ

αξιολογηση των κλιματικων πολιτικων τησ ευρωπησ A B η εκθεση υλοποιηθηκε με τη συνεργασια τησ REPORT 2010 Συνοψη αξιολογηση των κλιματικων πολιτικων τησ ευρωπησ C D E F G 1 Αξιολόγηση των κλιματικών πολιτικών της Ευρώπης Σύνοψη Οι οικονομικά ανεπτυγμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Μάθηµα: ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ιδάσκων: Σαράντης Καλυβίτης 3η ενότητα: H ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Κύπρος σε Κρίσιμο Σταυροδρόμι. Η Διαχείριση των Δημοτικών Στερεών Αποβλήτων. 13 Ιουλίου, 2012

Η Κύπρος σε Κρίσιμο Σταυροδρόμι. Η Διαχείριση των Δημοτικών Στερεών Αποβλήτων. 13 Ιουλίου, 2012 Η Κύπρος σε Κρίσιμο Σταυροδρόμι Η Διαχείριση των Δημοτικών Στερεών Αποβλήτων 13 Ιουλίου, 2012 Πρόγραμμα της Συνάντησης - Καλωσόρισμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Green Dot Cyprus, κ. Μιχάλη Σπανό - Χαιρετισμός

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη στρατηγικής για τον κλάδο της Φαρμακοβιομηχανίας

Μελέτη στρατηγικής για τον κλάδο της Φαρμακοβιομηχανίας ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou Str., 117

Διαβάστε περισσότερα

Eco Building Conference 2012

Eco Building Conference 2012 Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012 MEC EXPO CENTER Eco Building Conference 2012 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Ενεργειακή Ανακαίνιση Κατοικιών: από τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) στην υλοποίηση των μέτρων/συστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

FURNIMA 2009. Πιστοποίηση δασών και προϊόντων ξύλου ως ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα εφαρµογής αποτελεσµατικού µάρκετινγκ στη σύγχρονη αγορά LOGO

FURNIMA 2009. Πιστοποίηση δασών και προϊόντων ξύλου ως ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα εφαρµογής αποτελεσµατικού µάρκετινγκ στη σύγχρονη αγορά LOGO ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ FURNIMA 2009 Πιστοποίηση δασών και προϊόντων ξύλου ως ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα εφαρµογής αποτελεσµατικού µάρκετινγκ στη σύγχρονη αγορά ρ. ΠΑΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Ορίζοντα 2020 και Κοινωνική Πρόκληση 2: «Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη γεωργία και δασοκομία, θαλάσσια έρευνα και ναυτιλία και η

Εισαγωγή στον Ορίζοντα 2020 και Κοινωνική Πρόκληση 2: «Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη γεωργία και δασοκομία, θαλάσσια έρευνα και ναυτιλία και η Εισαγωγή στον Ορίζοντα 2020 και Κοινωνική Πρόκληση 2: «Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη γεωργία και δασοκομία, θαλάσσια έρευνα και ναυτιλία και η βιοοικονομία» Περιεχόμενα Συστάσεις Το Πρόγραμμα Ορίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Αθήνας. ΤΕΙ Αθήνας ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ 3

ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Αθήνας. ΤΕΙ Αθήνας ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Αθήνας ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ της ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Αθήνας Κάντε κλικ στα url και μεταφερθείτε στις αντίστοιχες ιστοσελίδες!!! ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΔΟΜΗΗ ΣΗΝ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗΡΙΑΚΗ ΙΕΡΑΡΧΗΗ ΧΩΡΩΝ ΣΗ ΕΕ ΜΕ ΒΑΗ ΣΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΕ ΣΟΤ ΕΠΙΔΟΕΙ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΔΟΜΗΗ ΣΗΝ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗΡΙΑΚΗ ΙΕΡΑΡΧΗΗ ΧΩΡΩΝ ΣΗ ΕΕ ΜΕ ΒΑΗ ΣΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΕ ΣΟΤ ΕΠΙΔΟΕΙ 23 o Εθνικό υνϋδριο τησ Ελληνικόσ Εταιρεύασ Επιχειρηςιακών Ερευνών ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΔΟΜΗΗ ΣΗΝ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗΡΙΑΚΗ ΙΕΡΑΡΧΗΗ ΧΩΡΩΝ ΣΗ ΕΕ ΜΕ ΒΑΗ ΣΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΕ ΣΟΤ ΕΠΙΔΟΕΙ Δ. Κοπύδου, Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.1.2014 COM(2014) 30 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την εφαρμογή της σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ «ΑΥΘΟΡΜΗΤΗ» ΚΑΙ «ΑΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΗ» ΑΠΟΧΗ: ΕΜΠΟΔΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ «ΑΥΘΟΡΜΗΤΗ» ΚΑΙ «ΑΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΗ» ΑΠΟΧΗ: ΕΜΠΟΔΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Μονάδα παρακολούθησης της κοινής γνώμης Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 2012 ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ «ΑΥΘΟΡΜΗΤΗ» ΚΑΙ «ΑΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΗ» ΑΠΟΧΗ: ΕΜΠΟΔΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το LIFE+ στην Ελλάδα

Το LIFE+ στην Ελλάδα Το LIFE+ στην Ελλάδα Δρ. Τζούλια Τζώρτζη Αρχιτέκτων Τοπίου Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος Γιώργος Πρωτόπαπας Αρχιτέκτων DESA DEA Αθήνα 1 Απριλίου 2011 Οι κύριοι συντελεστές του LIFE + Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα