ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ"

Transcript

1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, COM(2005) 405 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ στο Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή Περιφερειών. Επαγγελµατικές υπηρεσίες Συνέχιση της µεταρρύθµισης Παρακολούθηση βάσει της έκθεσης σχετικά µε τον ανταγωνισµό στον τοµέα των επαγγελµατικών υπηρεσιών, COM (2004)83 της 9ης Φεβρουαρίου 2004 {SEC(2005) 1064} EL EL

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Πλαίσιο Καλύτερος ορισµός του γενικού συµφέροντος ραστηριότητες της Επιτροπής και των εθνικών αρχών ανταγωνισµού Πρόοδος που πραγµατοποιήθηκε στα κράτη µέλη Εφαρµογή των κοινοτικών κανόνων ανταγωνισµού Συµπεράσµατα Προοπτικές ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πρόοδος που πραγµατοποιήθηκε στα κράτη µέλη σε ό,τι αφορά την εξέταση και την κατάργηση των περιορισµών στον ανταγωνισµό, στον τοµέα των επαγγελµατικών υπηρεσιών, SEC(2005)1064 EL 2 EL

3 1. ΠΛΑΙΣΙΟ 1. Οι ελεύθεροι επαγγελµατίες, που αποτελούν ένα σηµαντικό τοµέα της ευρωπαϊκής οικονοµίας, παρέχουν υπηρεσίες που έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα ως προς το γενικό συµφέρον. Οι αριθµοί για το 2001 δείχνουν ότι «οι επιχειρηµατικές υπηρεσίες» 1 δηµιούργησαν κύκλο εργασιών άνω των δισεκατ. ευρώ, δηλαδή περίπου 8% του συνολικού κύκλου εργασιών στην ΕΕ 2. Η σχετική προστιθέµενη αξία ανερχόταν σε πάνω από 660 δισεκατ. ευρώ το 2001, εκ των οποίων το ένα τρίτο περίπου µπορεί να αποδοθεί στα «ελεύθερα επαγγέλµατα». Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της αρµόδιας ιρλανδικής αρχής για την πολιτική ανταγωνισµού, για παράδειγµα, οι δαπάνες για τις νοµικές υπηρεσίες αντιπροσώπευαν στην Ιρλανδία εκατ. ευρώ, δηλαδή σχεδόν 1% του συνολικού ΑΕΠ. Οι «λοιπές επιχειρηµατικές υπηρεσίες» απασχόλησαν περίπου 12 εκατ. άτοµα το , δηλαδή 6,4% της συνολικής απασχόλησης, ποσοστό αυξηµένο σε σχέση µε το 5,7% του Ο τοµέας χαρακτηρίζεται από υψηλό επίπεδο νοµοθετικής ρύθµισης, Πρόκειται συχνά για ένα µείγµα εθνικών νοµοθεσιών, αυτορρύθµισης και συνηθειών και πρακτικών που εξελίχθηκαν µε το χρόνο. 3. Τον Νοέµβριο του 2004, η έκθεση Kok τόνισε την αναγκαιότητα να ανοίξουν όλες οι αγορές και να καταργηθούν οι µη απαραίτητες νοµοθεσίες ώστε να προαχθεί ο ανταγωνισµός. Πρέπει συνεπώς να πραγµατοποιηθεί συστηµατική εξέταση, ώστε να µην παρεµποδίζουν οι νοµοθετικές ρυθµίσεις χωρίς λόγο την οικονοµική δραστηριότητα 5. Προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, η ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο την άνοιξη του 2005 και η ανανεωµένη στρατηγική της Λισσαβόνας, παρουσιάζουν τη βελτίωση του νοµικού πλαισίου ως µια από τις κυριότερες πτυχές για την προαγωγή ανταγωνιστικών αγορών. Στα συµπεράσµατά του του Μαρτίου 2005, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπογράµµισε εξάλλου τη σηµασία του εν λόγω έργου, καλώντας τα κράτη µέλη να ελέγξουν τη συµβατότητα των εθνικών νοµοθεσιών µε το κοινοτικό πλαίσιο, ώστε να καταργηθούν τα εµπόδια και να ανοίξει η εσωτερική αγορά στον ανταγωνισµό Κατηγορία 72 «Υπηρεσίες πληροφορικής και 74 άλλες επιχειρηµατικές υπηρεσίες» της ονοµατολογίας NACE. Η κατηγορία 74 της ονοµατολογίας NACE περιλαµβάνει νοµικές και λογιστικές δραστηριότητες, παροχή επιχειρηµατικών και διαχειριστικών συµβουλών για επιχειρήσεις και για τη διαχείριση, έρευνες αγοράς, διαχείριση επιχειρήσεων, δραστηριότητες διαχείρισης εταιρειών holding, δραστηριότητες µηχανικών και αρχιτεκτόνων και δραστηριότητες παροχής τεχνικών συµβουλών, υπηρεσίες δοκιµής και τεχνικών αναλύσεων, διαφήµιση, πρακτορεία προσωρινής απασχόλησης και παροχή προσωρινού προσωπικού, υπηρεσίες έρευνας και ασφάλειας, υπηρεσίες βιοµηχανικού καθαρισµού και γενικών υπηρεσιών. Πηγή: Ευρωστάτ, «Εξέλιξη των δεικτών του κύκλου εργασιών και της απασχόλησης για τις υπηρεσίες κατά τη διάρκεια του τρίτου τριµήνου το 2004», συνοπτικές στατιστικές 11/2005. Τα στοιχεία αναφέρονται στις ακόλουθες 14 χώρες: BE, DK, DE, ES, FR, IE, IT, LU, NL, AT, PT, FI, SE and UK. Πηγή: Ευρωστάτ, έρευνα για το εργατικό δυναµικό, Η συλλογή των στατιστικών στοιχείων για τις επιχειρηµατικές υπηρεσίες θα περιληφθεί στην ετήσια έκθεση που καλύπτει τα 25 κράτη µέλη από το έτος αναφοράς Βλέπε σελίδα 25 της έκθεσης της οµάδας υψηλού επιπέδου υπό την προεδρία του κυρίου Wim Kok, Νοέµβριος Μπορείτε να συµβουλευτείτε την εν λόγω έκθεση στη διεύθυνση: Ευρωπαϊκό Συµβούλιο των Βρυξελλών, συµπεράσµατα της προεδρίας, Μαρτίου, 2005, διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση: EL 3 EL

4 4. Αυτό είναι το πλαίσιο στο οποίο πρέπει να επανατοποθετηθούν οι εργασίες της Επιτροπής στον τοµέα των ελεύθερων επαγγελµάτων. Πράγµατι, πρέπει να εξεταστεί αν το σηµερινό καθεστώς αποτελεί τον αποτελεσµατικότερο και λιγότερο περιοριστικό συνδυασµό για τον ανταγωνισµό, ή αν µια καλύτερη νοµοθεσία, καλύτερα προσαρµοσµένη στο σύγχρονο κόσµο, θα µπορούσε να συµβάλλει στην ανάκαµψη της οικονοµικής ανάπτυξης και τη βελτίωση των υπηρεσιών προς τους καταναλωτές. 5. Αφού συνέλεξε τις πληροφορίες το προκειµένου να ενηµερωθεί για τις ισχύουσες νοµοθετικές πρακτικές, η Επιτροπή δηµοσίευσε, τον Φεβρουάριο του 2004, µια έκθεση για τον ανταγωνισµό στον τοµέα των ελεύθερων επαγγελµάτων 7 (στο εξής: «έκθεση του 2004»). Η έκθεση αυτή συµπληρώθηκε µε το κεφάλαιο για το νοµικό πλαίσιο σχετικά µε τα ελεύθερα επαγγέλµατα στα νέα κράτη µέλη, που δηµοσιεύθηκε τον Νοέµβριο του Η Επιτροπή επικέντρωσε τη µελέτη της σε έξι επαγγέλµατα τους δικηγόρους, τους συµβολαιογράφους, τους µηχανικούς, τους αρχιτέκτονες, τους φαρµακοποιούς και τους λογιστές (περιλαµβανοµένου και του συναφούς επαγγέλµατος του φοροτεχνικού) και ανέλυσε λεπτοµερώς τους πέντε κυριότερους περιορισµούς στον ανταγωνισµό: (i) τις καθορισµένες τιµές, (ii) τις συνιστώµενες τιµές, (iii) τους κανόνες σχετικά µε τη διαφήµιση, (iv) τους όρους πρόσβασης και τις αποκλειστικές δραστηριότητες και (v) τους κανόνες σχετικά µε τη διάρθρωση των επιχειρήσεων και τις πολυκλαδικές πρακτικές. 7. Στόχος των παραδοσιακών περιοριστικών κανόνων στους εν λόγω τοµείς είναι συχνά ο περιορισµός του ανταγωνισµού. Υπάρχει κίνδυνος να καταργήσουν ή να περιορίσουν τον ανταγωνισµό µεταξύ των παρόχων υπηρεσιών και να εµποδίσουν τα ελεύθερα επαγγέλµατα να λειτουργούν κατά τρόπο αποτελεσµατικό σε σχέση µε το κόστος, να µειώσουν τις τιµές, να βελτιώσουν την ποιότητα ή να καινοτοµήσουν. Κάτι τέτοιο έχει αρνητικές επιπτώσεις για τους καταναλωτές, την οικονοµία και την κοινωνία γενικότερα. Καλύτερα και περισσότερο διαφοροποιηµένα ελεύθερα επαγγέλµατα θα µπορούσαν επίσης να αυξήσουν τη ζήτηση, κάτι που µε τη σειρά του θα είχε θετικά αποτελέσµατα για τη δηµιουργία απασχόλησης στον σηµαντικό αυτό τοµέα όπου οι θέσεις απασχόλησης χρειάζονται υψηλά τυπικά προσόντα και αντιστοιχούν σε υψηλό επίπεδο µισθών Στην έκθεση του 2004, η Επιτροπή πρότεινε να γίνει ένας έλεγχος τήρησης της αρχής της αναλογικότητας ώστε να καθοριστεί αν µια αντιανταγωνιστική επαγγελµατική ρύθµιση µπορεί πραγµατικά να εξυπηρετήσει το γενικό συµφέρον και να δικαιολογηθεί αντικειµενικά. Η έκθεση του 2004 πρότεινε για τον σκοπό αυτό Η έκθεση διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση: Επισκόπηση του νοµικού πλαισίου των ελεύθερων επαγγελµάτων - πανόραµα του νοµικού πλαισίου στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Νοέµβριος 2004, διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση: ofessions.pdf Βλέπε την ανακοίνωση της Επιτροπής «Απασχόληση στην Ευρώπη 2004», Κεφάλαιο 3, που συµπεραίνει ότι σε σχέση µε τις ΗΠΑ, παραµένει υψηλό ανεκµετάλλευτο δυναµικό δηµιουργίας απασχόλησης στον ευρωπαϊκό τοµέα των υπηρεσιών, περιλαµβανοµένων και των επιχειρηµατικών υπηρεσιών και των ελεύθερων επαγγελµάτων. Το εν λόγω έγγραφο διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση: EL 4 EL

5 ότι θα ήταν χρήσιµο κάθε κανόνας να βασίζεται σε ένα σαφώς καθορισµένο στόχο και να συνοδεύεται από εξηγήσεις σχετικά µε τους λόγους για τους οποίους το κανονιστικό µέτρο το οποίο επιλέγεται αποτελεί το λιγότερο περιοριστικό µηχανισµό για την ουσιαστική επίτευξη του στόχου αυτού. Η Επιτροπή κάλεσε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη, - αρµόδιους οργανισµούς ρυθµιστικούς για τα επαγγέλµατα στα κράτη µέλη και επαγγελµατικές ενώσεις 10 - να συνεργαστούν για να εξετάσουν τους ισχύοντες κανόνες λαµβάνοντας υπ όψιν τους εάν αυτοί είναι απαραίτητοι για το γενικό συµφέρον, αν είναι αναλογικοί και αν δικαιολογούνται. Στο πλαίσιο της παρούσας ανακοίνωσης, οι περιορισµοί που δεν ικανοποιούν το κριτήριο της αναλογικότητας της έκθεσης του 2004 θεωρούνται «αδικαιολόγητοι» ή «δυσανάλογοι». 9. Στην παρούσα ανακοίνωση γίνεται απολογισµός της προόδου που πραγµατοποιήθηκε σε ό,τι αφορά την εξέταση και την κατάργηση των αδικαιολόγητων περιορισµών 11 από τα κράτη µέλη βάση της λεπτοµερούς ανάλυσης που περιλαµβάνεται στο έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής και επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ 10. ιάφοροι λόγοι µπορούν να δικαιολογήσουν µια καλά επικεντρωµένη νοµοθετική ρύθµιση των ελεύθερων επαγγελµάτων: πρώτον, η «διαφορά πληροφόρησης» µεταξύ των καταναλωτών και των παρόχων υπηρεσιών αφού τα µέλη των ελεύθερων επαγγελµάτων πρέπει να διαθέτουν τεχνικές ικανότητες υψηλού επιπέδου, τις οποίες δεν κατέχουν απαραιτήτως οι καταναλωτές, Συνεπώς, δεν µπορούν να εκτιµήσουν εύκολα την ποιότητα των υπηρεσιών που αγοράζουν δεύτερον, η έννοια των «εξωτερικοτήτων», γιατί η παροχή µιας υπηρεσίας µπορεί να έχει επιπτώσεις σε τρίτους και όχι µόνο στον πελάτη που την αγοράζει. Για παράδειγµα, ένας ανακριβής έλεγχος µπορεί να οδηγήσει σε λανθασµένες εκτιµήσεις τους πιστωτές και τους επενδυτές και τρίτον, ορισµένες υπηρεσίες που προσφέρουν τα ελεύθερα επαγγέλµατα θεωρούνται «δηµόσια αγαθά» τα οποία έχουν αξία για το σύνολο της κοινωνίας για παράδειγµα, η καλή διαχείριση της δικαιοσύνης. Συνεπώς αν δεν υπήρχε η σχετική νοµοθετική ρύθµιση, ορισµένοι πάροχοι ίσως να µην παρείχαν σωστά τα δηµόσια αυτά αγαθά. 11. Ωστόσο, οι παράγοντες αυτοί δεν επηρεάζουν µε τον ίδιο τρόπο όλους τους χρήστες των ελεύθερων επαγγελµάτων. Συνεπώς, µετά από τις ανταλλαγές απόψεων µε τα Στο πλαίσιο αυτό, ο όρος «επαγγελµατικές ενώσεις» καθορίζει τις ιδιωτικές αυτορυθµιζόµενες ενώσεις, ενώ ο όρος «αρµόδιοι ρυθµιστικοί εθνικοί οργανισµοί για τα επαγγέλµατα» ορίζει τους αρµόδιους οργανισµούς/δηµόσιους τοµείς για την εποπτεία των επαγγελµάτων. Όπως ορίζεται στην παράγραφο 8 παραπάνω. «Πρόοδος που πραγµατοποιήθηκε από τα κράτη µέλη σχετικά µε την εξέταση και την κατάργηση των περιορισµών στον ανταγωνισµό στον τοµέα των ελεύθερων επαγγελµάτων» έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής SEC(2005)1064. EL 5 EL

6 ελεύθερα επαγγέλµατα, οι πελάτες και τα κράτη µέλη (αρµόδιες αρχές ανταγωνισµού και ρυθµιστικοί οργανισµοί) η Επιτροπή συµπέραινε ότι θα ήταν χρήσιµο να εµβαθύνει την οικονοµική ανάλυση της αγοράς των ελεύθερων επαγγελµάτων, και ειδικότερα να µελετήσει καλύτερα την έννοια του «γενικού συµφέροντος» στις διάφορες αγορές. Κάτι τέτοιο θα επέτρεπε να κατανοηθούν καλύτερα οι αλληλεπιδράσεις µεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης για κάθε ελεύθερο επάγγελµα που εξετάζεται και να δηµιουργηθεί ένα πλαίσιο ανάλυσης των ισχυόντων κανονισµών. 12. Η Επιτροπή ανέλαβε την ανάλυση των διαφόρων εξεταζόµενων αγορών, που παρουσιάζει στο επισυναπτόµενο έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της. Το έγγραφο αυτό καταγράφει µε την ευρεία έννοια τους αγοραστές ή χρήστες των διαφόρων υπηρεσιών µικρές ή µεγάλες επιχειρήσεις, καταναλωτές ή δηµόσιος τοµέας και περιγράφει τα αποτελέσµατα των ρυθµιστικών πρακτικών στους εν λόγω χρήστες. 13. Το κύριο συµπέρασµα είναι ότι οι περιστασιακοί χρήστες, συνήθως ιδιώτες και νοικοκυριά, µπορεί να χρειάζονται καλύτερα επικεντρωµένη προστασία. Αντίθετα, οι κυριότεροι χρήστες των ελεύθερων επαγγελµάτων οι επιχειρήσεις και ο δηµόσιος τοµέας δεν χρειάζονται απαραίτητα νοµοθετική προστασία, γιατί είναι καλύτερα σε θέση να επιλέξουν τους παρόχους υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους. Η κατάσταση των µικρών επιχειρήσεων δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρη στο θέµα αυτό και η ανάλυση θα πρέπει να προχωρήσει περισσότερο ώστε να εκτιµηθεί καλύτερα η αναγκαιότητα προστασίας τους νοµοθετικά. Εξάλλου, το σηµερινό νοµικό πλαίσιο αφήνει ελάχιστα περιθώρια για την ανάδειξη νέων υπηρεσιών, πραγµατικά καινοτόµων και επικεντρωµένων στη ζήτηση, κάτι που µε τη σειρά του µπορεί να συνεπάγεται πρόσθετο κόστος για τις επιχειρήσεις. Θα πρέπει συνεπώς να ληφθούν κατά προτεραιότητα υπόψη τα αποκλίνοντα συµφέροντα των οµάδων χρηστών κατά την εξέταση των ισχυόντων κανόνων. 3. ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 14. Το 2004, η Επιτροπή ξεκίνησε ένα διαρθρωµένο διάλογο µε τις ευρωπαϊκές επαγγελµατικές οργανώσεις των δικηγόρων, των συµβολαιογράφων, των µηχανικών, των αρχιτεκτόνων, των λογιστών, των φοροτεχνικών και των φαρµακοποιών, καθώς και µε τους αρµόδιους ρυθµιστικούς επαγγελµατικούς οργανισµούς προκειµένου να συζητήσει κατά πόσον δικαιολογούνται οι ισχύοντες επαγγελµατικοί κανόνες και πως µπορούν να καταστούν ευνοϊκότεροι για τον ανταγωνισµό. Η δεκτικότητα έναντι των µεταρρυθµίσεων ποίκιλε ανάλογα µε τον βαθµό ανοίγµατος και άρσης των περιορισµών που είχε ήδη επιτύχει κάθε εξεταζόµενο επάγγελµα. 15. Οι εθνικές αρχές ανταγωνισµού εργάστηκαν ικανοποιητικά και επαναπροσανατόλισαν τις δραστηριότητές τους αφού οι περισσότερες από αυτές δήλωσαν ότι έλαβαν µέτρα στις εκθέσεις τους το 2004/2005. Οι εργασίες τους περιελάµβαναν µεταξύ άλλων: διµερείς συζητήσεις µε τους αρµόδιους ρυθµιστικούς οργανισµούς και τις επαγγελµατικές ενώσεις τη συµµετοχή σε σεµινάρια και συνέδρια µε θέµα τον ανταγωνισµό στα ελεύθερα επαγγέλµατα EL 6 EL

7 την τοποθέτηση ως προς νοµοσχέδια µε διατάξεις που είναι πιθανόν να περιορίζουν τον ανταγωνισµό και απολογισµούς και µελέτες του τοµέα. 16. Οι εργασίες αυτές κατέληξαν στην κατάργηση ορισµένων περιορισµών που ήταν αδικαιολόγητοι, µε την έννοια του σηµείου 8 παραπάνω, και συνέβαλαν ουσιωδώς στη δηµιουργία επιτροπών, µε την υποστήριξη του κράτους, οι οποίες θα µελετήσουν λεπτοµερώς τις προτεινόµενες συστάσεις και θα παρουσιάσουν προτάσεις για ριζικότερες αλλαγές. Το 2004, η Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΖΕΣ ανέλαβε επίσης να αναλύσει το νοµοθετικό πλαίσιο σχετικά µε τα ελεύθερα επαγγέλµατα στις τρεις χώρες ΕΖΕΣ (Ισλανδία, Λιχνενστάιν και Νορβηγία) ΠΡΟΟ ΟΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ 17. Στον πίνακα 1 παρακάτω περιγράφεται η πρόοδος που πραγµατοποιήθηκε σε κάθε κράτος µέλος το 2004/05 ως προς την εξέταση και την κατάργηση των δυσανάλογων περιορισµών στη νοµοθεσία και τους κανόνες των επαγγελµατικών ενώσεων. 14 Τα στοιχεία εκπονήθηκαν βάσει πληροφοριών που υπέβαλαν τα κράτη µέλη. Η πρόοδος που πραγµατοποιήθηκε υπολογίζεται βάσει του επιπέδου ρύθµισης που υπάρχει στις χώρες αυτές. Ορισµένες χώρες διαθέτουν λιγότερους νοµικούς περιορισµούς και συνεπώς χρειάζονται µικρότερη µεταρρύθµιση (βλέπε διαγράµµατα 1 και 2). 18. Ο πίνακας δείχνει ότι πρόοδος πραγµατοποιήθηκε κυρίως στις χώρες που διαθέτουν διαρθρωµένο πρόγραµµα µεταρρυθµίσεων µε στόχο την ενίσχυση του ανταγωνισµού ή κανονιστικές µεταρρυθµίσεις, δηλαδή στη ανία, τις Κάτω Χώρες και το Ηνωµένο Βασίλειο. Είναι µεταξύ των χωρών όπου υπάρχει µικρότερη νοµοθετική ρύθµιση. Εξάλλου, πρέπει να σηµειωθεί ότι υπάρχει στενή συνεργασία µεταξύ του κράτους και των εθνικών αρχών ανταγωνισµού και ότι πριν από µια µεταρρύθµιση σε βάθος σε ένα συγκεκριµένο τοµέα, πραγµατοποιείται ανάλυση σε βάθος των υφιστάµενων περιορισµών από την αρµόδια αρχή. Η πείρα δείχνει ότι οι χώρες αυτές διευθέτησαν πρώτα το πρόβληµα των επιβαλλόµενων τιµών και τον περιορισµό σε θέµατα διαφήµισης πριν ξεκινήσουν πιο φιλόδοξες διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις. 19. Βάσει των παραπάνω, είναι ενθαρρυντικό ότι περισσότερο από το ένα τρίτο (συνολικά 9) των κρατών µελών αναφέρουν ότι πραγµατοποιούνται εργασίες ανάλυσης οι οποίες αναµένεται να οδηγήσουν σε µεταρρυθµίσεις µεγάλης εµβέλειας στο εγγύς µέλλον. Έξι άλλες χώρες αναφέρουν ελάσσονες µεταρρυθµίσεις που αφορούν ελαφρά µείωση των ποσοτικών περιορισµών στην είσοδο. Στις υπόλοιπες επτά χώρες, η διαδικασία µεταρρύθµισης άργησε να ξεκινήσει και δεν έχει ακόµη αναφερθεί καµία δραστηριότητα Περισσότερες πληροφορίες για τις δραστηριότητες αυτές παρατίθενται στο έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής - µέρος 3 (βλέπε υποσηµείωση 12). Περισσότερες πληροφορίες για τις δραστηριότητες αυτές περιλαµβάνονται στο έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής - µέρος 4 (βλέπε υποσηµείωση 12). EL 7 EL

8 Πίνακας 1: Επίπεδο των δραστηριοτήτων των κρατών µελών το 2004/5 σχετικά µε τη µεταρρύθµιση της νοµοθεσίας και των επαγγελµατικών κανόνων στον τοµέα των ελεύθερων επαγγελµάτων Επίπεδο δραστηριότητας Κράτη µέλη Καµία δραστηριότητα ηµοκρατία της Τσεχίας, Κύπρος, Φινλανδία, Ελλάδα, Μάλτα,, Ισπανία, Σουηδία Ελάσσονες µεταρρυθµίσεις Εργασίες ανάλυσης σε εξέλιξη Ελάσσονες µεταρρυθµίσεις και εργασίες ανάλυσης Αυστρία, Λετονία, Ουγγαρία, Εσθονία, Σλοβενία, Πορτογαλία Βέλγιο, Ιταλία, Λουξεµβούργο, Πολωνία Γαλλία, Γερµανία, Ιρλανδία, Λιθουανία, Σλοβακία Ουσιώδεις µεταρρυθµίσεις διαρθρωτικές ανία, Κάτω Χώρες, Ηνωµένο Βασίλειο Σηµείωση: Ο πίνακας δεν λαµβάνει υπόψη τις δραστηριότητες των εθνικών αρχών ανταγωνισµού στον τοµέα ιάγραµµα 1: είκτης του επιπέδου νοµοθετικής ρύθµισης στα κράτη µέλη Eπίπεδο νοµοθετικής ρύθµισης 0 IE UK DK FI NL SW SI PL HU SK BE EE FR LV LT CZ ES PT CY DE LU AT IT EL Pharmacists Law yers Accountants + auditors Architects Engineers Πηγή: Μελέτη IHS 15 όπως έχει ενηµερωθεί ώστε να περιληφθούν τα νέα κράτη µέλη και να αντικατοπτρίζονται οι αναφερθείσες µεταρρυθµίσεις 15 «Economic Impact of regulation in the field of liberal professions in different EU Member States», Ian Paterson, Marcel Fink, Anthony Ogus, Institute for Advanced Studies, Βιέννη, Ιανουάριος (περιλαµβάνεται στην ιστοσελίδα της Γ Ανταγωνισµού. ιατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση: EL 8 EL

9 ιάγραµµα 2: Σύγκριση των δραστηριοτήτων σχετικά µε τις µεταρρυθµίσεις στα κράτη µέλη (πίνακας 1) σε σχέση µε το επίπεδο της ισχύουσας νοµοθετικής ρύθµισης (διάγραµµα 1) EL CY ES CZ SW AT PT LV EE HU SI IT LU BE PL DE LT FR SK 40 Επίπεδο νοµοθετικής ρύθµισης FI NL DK Κατάταξη σε UK IE σχέση µε τις αλλαγές 2του / Σηµείωση: Η Μάλτα δεν λαµβάνεται υπόψη, ελλείψει διαθέσιµων στοιχείων 5. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 20. Μετά τον εκσυγχρονισµό των κανόνων σε ό,τι αφορά την προστασία της πολιτικής ανταγωνισµού, οι εθνικές αρχές ανταγωνισµού και οι εθνικοί δικαστές µπορούν να εφαρµόζουν πλήρως το άρθρο 81 της συνθήκης ΕΚ, δηλαδή µπορούν να αποφασίζουν αν υπάρχει περιορισµός µε την έννοια του άρθρου 81, παράγραφος 1 και αν πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 81, παράγραφος 3, καθιστώντας έτσι µη εφαρµόσιµη την απαγόρευση. Εξάλλου, οι εθνικές αρχές ανταγωνισµού και τα εθνικά δικαστήρια µπορούν να εφαρµόσουν απευθείας το άρθρο 82 της συνθήκης ΕΚ. εδοµένου ότι οι περισσότεροι περιορισµοί του ανταγωνισµού στον τοµέα των ελεύθερων επαγγελµάτων προέρχονται και παράγουν τα αποτελέσµατά τους σε ένα µόνο κράτος µέλος, η διοικητική εφαρµογή των κανόνων ανταγωνισµού εµπίπτει κυρίως στην αρµοδιότητα των εθνικών αρχών ανταγωνισµού και µπορούν να αναληφθούν ιδιωτικές ενέργειες ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων ώστε να εξασφαλιστεί η εκτέλεσή τους. 21. Εξάλλου, στην απόφαση της Consorzio Industrie Fiammiferi (CIF) 16, το ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έκρινε ότι σε περίπτωση επιχειρηµατικής συµπεριφοράς αντίθετης µε το άρθρο 81, παράγραφος 1, ΕΚ που επιβάλλεται ή 16 Υπόθεση C-198/01 Consorzio Industrie Fiammiferi (CIF) Συλλ. [2003] I EL 9 EL

10 ευνοείται από εθνική νοµοθεσία, η εθνική αρχή ανταγωνισµού έχει την υποχρέωση να µην εφαρµόζει την εθνική αυτή διάταξη και να µεριµνά για την τήρηση των άρθρων 81 και 82 ΕΚ. Το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής αναφέρει λεπτοµερώς τα µέτρα που έλαβαν το 2004/05 η Επιτροπή, οι εθνικές αρχές ανταγωνισµού και τα εθνικά δικαστήρια προκειµένου να εφαρµοστεί το δίκαιο στον τοµέα των ελεύθερων επαγγελµάτων. Οι εθνικές αρχές ανταγωνισµού κίνησαν δέκα διαδικασίες βάσει του κοινοτικού δικαίου ανταγωνισµού για τα έξι ελεύθερα επαγγέλµατα που εξετάζει η Επιτροπή, για διάφορα είδη περιορισµών και για αρκετά επαγγέλµατα. Τα κράτη µέλη συνεχίζουν την εξέταση περισσότερο περιφερειακών περιπτώσεων βάσει των εθνικών κανόνων ανταγωνισµού. Η Επιτροπή δηµοσίευσε επίσης τον Ιούνιο του 2004 απόφαση µε την οποία καταδικάζεται η ελάχιστη τιµολόγηση που συνιστά η Βελγική Ένωση Αρχιτεκτόνων 17. Εξάλλου, στις 17 Φεβρουαρίου 2005, το ικαστήριο απάντησε σε προδικαστικό ερώτηµα σχετικά µε την υπόθεση Mauri 18 - που αφορούσε τις κρατικές εξετάσεις ενόψει της αδειοδότησης για την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλµατος στην Ιταλία. Στην απόφασή του, το ικαστήριο εξέτασε τα γεγονότα βασιζόµενο στα κριτήρια που αναφέρθηκαν στην υπόθεση C-35/99 Arduino. 22. Μπορεί να γίνει ατοµική προσφυγή ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων όχι µόνο για τα άρθρα 81 και 82, για τις επιχειρήσεις και τις ενώσεις επιχειρήσεων, αλλά και κατά των κρατών µελών βάσει του άρθρου 86 παράγραφος 1 σε συνδυασµό µε τα άρθρα 81 και 82 ή βάσει του άρθρου 3, παράγραφος 1, στοιχείο ζ) και του άρθρου 10, παράγραφος 2 σε συνδυασµό µε τα άρθρα 81 και Πέρα από την εφαρµογή των άρθρων 81 και 82 στις επιχειρήσεις και στις ενώσεις επιχειρήσεων, µπορεί και η Επιτροπή να καταστείλει την περιοριστική συµπεριφορά ενός κράτους µέλους. Μέχρι σήµερα, η νοµική βάση, στην περίπτωση των ελεύθερων επαγγελµάτων, ήταν το άρθρο 3, παράγραφος 1 στοιχείο ζ) και το άρθρο 10 παράγραφος 2 σε συνδυασµό µε το άρθρο 81. Ωστόσο, µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως νοµική βάση το άρθρο 86 σε συνδυασµό µε τα άρθρα 81 και 82 όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζει η νοµολογία 19. Σύµφωνα µε το άρθρο 86, παράγραφος 1, της συνθήκης ΕΚ, τα κράτη µέλη δεν θεσπίζουν ούτε διατηρούν µέτρα αντίθετα προς τους κανόνες της συνθήκης ως προς τις δηµόσιες επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις τις οποίες χορηγούν ειδικά αποκλειστικά δικαιώµατα. Το άρθρο 86, παράγραφος 3 παρέχει ειδικές εξουσίες στην Επιτροπή για την εφαρµογή του άρθρου 86 και προκειµένου να απευθύνει στα κράτη µέλη κατάλληλες αποφάσεις ή οδηγίες. Συνεπώς, µπορεί να υποστηριχθεί η εφαρµογή από την Επιτροπή του άρθρου 86, παράγραφος 3 σε κατάλληλες περιπτώσεις. Για παράδειγµα, το άρθρο αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε περιπτώσεις όπου ο περιορισµός του αριθµού των προσώπων που γίνονται δεκτά για την άσκηση ενός επαγγέλµατος αντιστοιχεί στη χορήγηση ειδικών ή αποκλειστικών δικαιωµάτων. Η ενδεχόµενη προσφυγή στο άρθρο 86 θα εξετάζεται κατά περίπτωση Απόφαση της 26ης Ιουνίου 2004, COMP/ PO / Τιµολόγηση της Βελγικής Ένωσης Αρχιτεκτόνων,, Υπόθεση C-250/03 Mauri Συλλ. [2005] I-0000 Βλέπε υπόθεση C-475/99 Ambulanz Glockner, Συλλ.[2001] σ EL 10 EL

11 6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 24. Το κυριότερο συµπέρασµα που αντλείται είναι ότι αν η πλειονότητα των κρατών µελών κατέβαλε µεγαλύτερη προσπάθεια ώστε να ξεκινήσει τις απαραίτητες µεταρρυθµίσεις για την ενίσχυση του ανταγωνισµού στον τοµέα, τα αποτελέσµατα θα ήταν επωφελή για την οικονοµία και τους καταναλωτές. Στην πράξη, πρόκειται για «πολιτική οικειοποίηση» από τα κράτη µέλη της εν λόγω εργασίας σε εθνικό επίπεδο ώστε να προωθηθεί η διαδικασία των µεταρρυθµίσεων. Ο στόχος αυτός αναγνωρίστηκε γενικότερα κατά την ενδιάµεση επανεξέταση της στρατηγικής της Λισσαβόνας και στα συµπεράσµατα του προαναφερθέντος Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, που έδωσε νέα ώθηση στο πρόγραµµα δράσης της Λισσαβόνας επικεντρώνοντας τις προσπάθειες στην ανάπτυξη και την απασχόληση και που αποφάσισε ότι τα κράτη µέλη πρέπει να παρουσιάσουν εθνικά προγράµµατα µεταρρύθµισης ώστε να στηρίξουν την ανάπτυξη και την απασχόληση σε εθνικό επίπεδο και να διορίσουν έναν εθνικό συντονιστή της στρατηγικής της Λισσαβόνας. 25. εν πρέπει να υποεκτιµηθεί το βάρος της παράδοσης στον ρυθµό των αλλαγών και σε πολλές χώρες, οι ρυθµιστικοί οργανισµοί δεν µπορούν να παραβλέψουν αυτόν τον παράγοντα. Εξάλλου, τα ίδια τα επαγγέλµατα γενικά δεν έχουν στηρίξει ενεργά τη σχετική διαδικασία. Η σηµερινή κατάσταση θα µπορούσε επίσης να σηµαίνει ότι ορισµένες χώρες ασκούν επιφανειακή µόνο κανονιστική εποπτεία στα επαγγέλµατα, γεγονός που εξηγείται από το οικονοµικό φαινόµενο της παράκαµψης της νοµοθεσίας, αρκετά συχνό στους τοµείς που υπόκεινται σε αυτορρύθµιση. 26. Η Επιτροπή δέχεται ότι εναπόκειται στο κράτος µέλος να αποφασίσει αν επιθυµεί να ρυθµίσει τα επαγγέλµατα άµεσα µέσω εθνικών κανόνων ή αν επιτρέπει την αυτορρύθµιση από επαγγελµατικές ενώσεις. Ωστόσο, η σωστή διαχείριση απαιτεί το κράτος µέλος να ελέγχει την εµβέλεια της εθνικής αυτορρύθµισης ώστε να µην καθίσταται υπερβολικά περιοριστική και να µη θιγούν τα συµφέροντα του καταναλωτή. 7. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 27. Η Επιτροπή, δεσµεύθηκε να πραγµατοποιήσει µια σηµαντική µεταρρύθµιση στον τοµέα και να ενθαρρύνει τα κράτη µέλη να αναλάβουν πρωτοβουλίες σε εθνικό επίπεδο. Βελτιώσεις µπορούν να πραγµατοποιηθούν σε όλα τα κράτη µέλη. 28. εδοµένου ότι υπάρχει ιδιαίτερα ανεπτυγµένη περιοριστική νοµοθεσία στον τοµέα και ότι παράγει αποτελέσµατα σε εθνικό επίπεδο, εναπόκειται στους αρµόδιους ρυθµιστικούς οργανισµούς και στις επαγγελµατικές ενώσεις να πραγµατοποιήσουν αλλαγές λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των εξεταζοµένων επαγγελµάτων σε κάθε χώρα. Η πείρα δείχνει ότι µια τέτοια διαδικασία δεν µπορεί να ξεκινήσει χωρίς σοβαρή πολιτική στήριξη. εδοµένης της σηµασίας των ελεύθερων επαγγελµάτων στην οικονοµία της ΕΕ, η Επιτροπή καλεί τα κράτη µέλη να εξετάσουν τον εκσυγχρονισµό των κανόνων που διέπουν τα ελεύθερα επαγγέλµατα σε εθνικά προγράµµατα µεταρρύθµισης ενόψει της υλοποίησης του προγράµµατος δράσης της Λισσαβόνας που πρέπει να παρουσιάσουν το φθινόπωρο του Στο πλαίσιο της συνολικής διαδικασίας της Λισσαβόνας πρέπει να εκπονηθούν και άλλες εκθέσεις. EL 11 EL

12 29. Καταρχάς, τα κράτη µέλη πρέπει να πραγµατοποιήσουν, εάν δεν το έχουν κάνει ήδη, εργασίες ανάλυσης των υφισταµένων περιορισµών. Το πρώτο στάδιο µπορεί να συνίσταται στην καταγραφή των περιορισµών που µπορεί να καταργηθούν γρήγορα χωρίς περαιτέρω αναλύσεις, για παράδειγµα, ορισµένες καθορισµένες και συνιστώµενες τιµές, καθώς και ορισµένοι αδικαιολόγητοι περιορισµοί στη διαφήµιση. Ταυτόχρονα, πρέπει να ξεκινήσει µια πιο ουσιαστική διαρθρωτική ανάλυση (για παράδειγµα, των νοµοθετικών δοµών) ώστε να αξιολογηθεί η αναγκαιότητα ευρύτερης µεταρρύθµισης και να ξεκινήσουν οι σχετικές διαδικασίες. Τα κράτη µέλη µπορούν έτσι να πραγµατοποιήσουν σοβαρή πρόοδο ως το Σε µια λεπτοµερέστερη οικονοµική ανάλυση της αγοράς των ελεύθερων επαγγελµάτων, η Επιτροπή συµπεραίνει ότι οι καταναλωτές και οι περιστασιακοί χρήστες έχουν µεγαλύτερη ανάγκη προσεκτικά επικεντρωµένης νοµοθετικής προστασίας. Οι κυριότεροι χρήστες των ελεύθερων επαγγελµάτων, οι επιχειρήσεις και ο δηµόσιος τοµέας, δεν χρειάζονται κάτι τέτοιο. Η κατάσταση δεν είναι σαφής σε ό,τι αφορά τις µικρές επιχειρήσεις και θα χρειαστεί περαιτέρω ανάλυση για την αξιολόγηση των αναγκών τους. Η σηµερινή νοµική τάξη δεν είναι ικανοποιητική για τις δύο τελευταίες κατηγορίες λόγω της έλλειψης ευελιξίας και εµποδίζει την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, καινοτόµων και επικεντρωµένων στη ζήτηση. 31. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να διαδραµατίζει καταλυτικό ρόλο και θα ενθαρρύνει τη διάδοση των καλύτερων πρακτικών. Θα εντατικοποιήσει τη συνεργασία της µε τις εθνικές αρχές ανταγωνισµού που έχουν ήδη ξεκινήσει πολλά υποσχόµενες εργασίες στις οποίες οφείλεται η πρόοδος που έχει πραγµατοποιηθεί στο επίπεδο αυτό. Θα συνεχίσει και θα βελτιώσει τις σχέσεις της µε τους αρµόδιους εθνικούς ρυθµιστικούς οργανισµούς καθιερώνοντας διαρθρωµένο διάλογο και καθιστώντας περισσότερο γνωστή τη δραστηριότητα αυτή. Έτσι, θα δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις για αυξηµένη συνεργασία µεταξύ των εθνικών αρχών ανταγωνισµού και των ρυθµιστικών οργανισµών. 32. Σε ένα πρώτο στάδιο, η Επιτροπή θα µεριµνήσει µέσα στους επόµενους µήνες να διασφαλίσει την ευρεία διάδοση των συµπερασµάτων της παρούσας ανακοίνωσης ώστε να «περάσει» το µήνυµα του απαραίτητου εκσυγχρονισµού των ελεύθερων επαγγελµάτων σε όλους τους βασικούς συντελεστές, και ιδιαίτερα στα µέλη των εθνικών κοινοβουλίων και των πολιτικών υπεύθυνων για τη λήψη αποφάσεων. 33. Η Επιτροπή θα µελετήσει τη δυνατότητα καλύτερης τήρησης των διατάξεων που έχουν αποφασιστεί βάσει των κοινοτικών κανόνων ανταγωνισµού, παρεµβαίνοντας, ενδεχοµένως, βάσει του άρθρου 86. EL 12 EL

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ EΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣ ΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Πίνακας αποτελεσµάτων 2001 για την καινοτοµία

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ EΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣ ΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Πίνακας αποτελεσµάτων 2001 για την καινοτοµία EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 14.9.2001 SEC (2001) 1414 EΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣ ΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πίνακας αποτελεσµάτων 2001 για την καινοτοµία EΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣ ΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΜΠΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΜΠΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 08.11.2002 COM(2002) 612 τελικό ΠΕΜΠΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 4 και 5 της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. 3.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. 3.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 3.1 Εισαγωγή Η Ελληνική Προεδρία πραγµατοποιείται σε µια κρίσιµη, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, περίοδο. Μια Ένωση που προετοιµάζει την µεγαλύτερη διεύρυνση στην

Διαβάστε περισσότερα

3. Πρόσβαση στην αγορά λιµενικών υπηρεσιών ***I

3. Πρόσβαση στην αγορά λιµενικών υπηρεσιών ***I 13.6.2002 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων C 140 E/283 έχοντας υπόψη το άρθρο 67 του Κανονισµού του, έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΕ 1.1. Ύψος του φιλέ Κεφάλαιο 2: ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 2.1. Παίκτης µε τεχνητό πόδι

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ - ΡΟΣΙΣΜΟΣ

ΦΥΣΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ - ΡΟΣΙΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Με τη χρήση συστηµάτων δροσισµού ο στόχος είναι να µειωθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 25.9.2006 COM(2006)551 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ετήσια έκθεση για την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 866/2004 του Συµβουλίου της 29 ης

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλητής: Κ. Μίχος Συντελεστές:. Μπάτζιος,. άβαρης

Οµιλητής: Κ. Μίχος Συντελεστές:. Μπάτζιος,. άβαρης 1 η Επιστηµονική συνάντηση για τις Τοπικές Ποικιλίες στην Ελλάδα Πολλαπλασιαστικό υλικό τοπικών ποικιλιών: Υφιστάµενη κατάσταση και προοπτικές για την επίσηµη καταγραφή, παραγωγή και εµπορία τους Οµιλητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 29.10.2009 COM(2009) 583 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ µε την οποία επιτρέπεται στη ηµοκρατία της Αυστρίας να εφαρµόσει µέτρο παρέκκλισης από το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ. Κληρονοµική διαδοχή και διαθήκη {SEC(2005) 270} (υποβληθέν από την Επιτροπή)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ. Κληρονοµική διαδοχή και διαθήκη {SEC(2005) 270} (υποβληθέν από την Επιτροπή) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 01.03.2005 COM(2005) 65 τελικό ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Κληρονοµική διαδοχή και διαθήκη {SEC(2005) 270} (υποβληθέν από την Επιτροπή) EL EL 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα Πράσινη

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη: Μια κοινότητα αξιών

Ευρώπη: Μια κοινότητα αξιών Ευρώπη: Μια κοινότητα αξιών Είναι σηµαντικό για κάθε κάτοικο και πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) να γνωρίζει τις αξίες πάνω στις οποίες βασίζεται η Ε.Ε. σήµερα. Η πληροφόρηση αυτή προσφέρει την δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr Τοποθέτηση στη Βουλή της Αντιπροέδρου της Α..Ε..Υ., έσποινας Σπανού για το

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 8 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Τις δύο τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα έγιναν σηµαντικές προσπάθειες για την ανάπτυξη του αγροτουρισµού, ως µοχλό για την

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΙΛΙΑ..!!! Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ

Η ΦΙΛΙΑ..!!!  Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ Η ΦΙΛΙΑ..!!! Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ Σε γενικές γραµµές φιλία είναι η εθελοντική αλληλεξάρτηση ανάµεσα σε δύο άτοµα, µε απώτερο σκοπό να ικανοποιηθούν συναισθηµατικοί στόχοι των εµπλεκοµένων, η οποία είναι πιθανό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Standard Eurobarometer European Commission ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2009 Standard Eurobarometer 72 / Φθινόπωρο 2009 TNS Opinion & Social ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ GREECE Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1, την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ),

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1, την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ), L 197/30 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 21.7.2001 Ο ΗΓΙΑ 2001/42/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιουνίου 2001 σχετικά µε την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΧΑΝΙΟΥ ΤΟΥ ΙΜΠΡΑΗΜ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ: 12234

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΧΑΝΙΟΥ ΤΟΥ ΙΜΠΡΑΗΜ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ: 12234 12234 Ένας δηµόσιος χώρος αποτελεί ένα κύτταρο στο δοµηµένο ιστό της πόλης. Δεν πρέπει µόνο να είναι ευδιάκριτος αλλά και να εντάσσεται πλήρως. Οφείλει να ανασυντάσσει την εικόνα της πόλης η οποία είναι

Διαβάστε περισσότερα

Α. Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Α. Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ Πασχάλης Χαριζάνης Α. Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1. Κερί Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος η παραγωγή κεριού για

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό εργαλείο. για την ταυτοποίηση πρώτου επιπέδου των θυμάτων παράνομης διακίνησης και εμπορίας. τη σεξουαλική εκμετάλλευση

Πρακτικό εργαλείο. για την ταυτοποίηση πρώτου επιπέδου των θυμάτων παράνομης διακίνησης και εμπορίας. τη σεξουαλική εκμετάλλευση Πρακτικό εργαλείο για την ταυτοποίηση πρώτου επιπέδου των θυμάτων παράνομης διακίνησης και εμπορίας με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση Ιούνιος 2013 Στα πλαίσια της επαγγελματικής σας ιδιότητας ενδέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ - ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ - ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 3,4,5 Απριλίου 1998 ιαρκές Συνεδρίου του Συνασπισµού για τη Συνθήκη του Αµστερνταµ ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ - ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ Εισηγητής: Παναγιώτης Λαφαζάνης Α. ΟΙ ΝΕΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας της Βουλής των Γερόντων για το. θέµα «Η οικονοµική κρίση, εξάλειψη της φτώχειας και κοινωνικός.

Έκθεση της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας της Βουλής των Γερόντων για το. θέµα «Η οικονοµική κρίση, εξάλειψη της φτώχειας και κοινωνικός. Έκθεση της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας της Βουλής των Γερόντων για το θέµα «Η οικονοµική κρίση, εξάλειψη της φτώχειας και κοινωνικός αποκλεισµός» Παρόντες: Αντώνης Πρωτοπαπάς, πρόεδρος Χριστόφορος Στυλιανού

Διαβάστε περισσότερα

2014 www.akel.org.cy

2014 www.akel.org.cy 2014 www.akel.org.cy Στις Ευρωεκλογές στις 25 του Μάη Ψηφίζουµε ΑΚΕΛ Αριστερά Νέες υνάµεις ύναµη Αντίστασης Αξιοπρέπειας Προοπτικής Στις 25 του Μάη στις Ευρωεκλογές η παρουσία όλων στις κάλπες επιβάλλεται.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ

ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ ΘΕΜΑ: ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ Ο σίδηρος παρά το γεγονός, ότι αποτελεί υλικό γνωστό ήδη από τους προϊστορικούς χρόνους, άρχισε να χρησιµοποιείται ευρέως και ουσιαστικά σε αρχιτεκτονικές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,»

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» Η γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη. για τεχνικό πρόγραμμα 2010

Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη. για τεχνικό πρόγραμμα 2010 Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη για τεχνικό πρόγραμμα 2010 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι Η διοίκηση του Δήμου φέρνει σήμερα προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Αμαρουσίου για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ''ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥΣ'' ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΛΑΟΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΗΣΗΣ

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια

Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια Η αντίδραση στο άγχος είναι μία φυσιολογική, ζωτική αντίδραση στην απειλή. Το άγχος είναι ένα συναίσθημα δυσθυμίας που προέρχεται από την υποκειμενική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΒΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πώς να πάρετε τα µέτρα µόνοι σας Σχετικά µε τη µέτρηση Θα χρειαστείτε ένα µέτρο(µεζούρα) που εύκολα θα προµηθευτείτε από ένα κατάστηµα µε υλικά ραπτών ή από ένα πολυκατάστηµα. Το µέτρο(µεζούρα)

Διαβάστε περισσότερα

Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές

Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές Στα τελευταία πέντε χρόνια έχουν καταγραφεί αρκετά περιστατικά πτώσης τμημάτων οικοδομών, κυρίως μπαλκονιών από πολυώροφες οικοδομές και είναι πραγματικά θαύμα το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Ελαιοχρωµατισµοί 4 ου & 50 ου ηµοτικών ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΡΓΟ : Ελαιοχρωµατισµοί 4 ου & 50 ου ηµοτικών ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ `ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΓΟ : Ελαιοχρωµατισµοί 4 ου & 50 ου ηµοτικών Σχολείων στην περιοχή ΤΑΛΩΣ ήµου Ηρακλείου /ΝΣΗ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2007L0046 EL 24.02.2011 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2007/46/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση. Ελλάδα

Συνοπτική Παρουσίαση. Ελλάδα Ελλάδα Συνοπτική Παρουσίαση Η θρησκευτική ελευθερία προστατεύεται από το Σύνταγμα και άλλους νόμους και πολιτικές, με κάποιους περιορισμούς. Γενικώς, η κυβέρνηση σεβάστηκε εμπράκτως τη θρησκευτική ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

Συµπερασµατικές σκέψεις και προτάσεις

Συµπερασµατικές σκέψεις και προτάσεις Επιτροπή Μελέτης Οµάδων Ενδοσχολικής Βίας της ΕΕ ΑΑ Συµπερασµατικές σκέψεις και προτάσεις Γιώργος Μόσχος, Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για τα ικαιώµατα του Παιδιού 1 Μάιος 2010 1. Εισαγωγή Η συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.8.2014 COM(2014) 501 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Eτήσια έκθεση 2014 σχετικά με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την

Διαβάστε περισσότερα

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2015. Ελληνική Οικονοµία

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2015. Ελληνική Οικονοµία Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2015 Ελληνική Οικονοµία Αντιστροφή της πτωτικής πορείας του είκτη Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στη Βιοµηχανία (ΙΟΒΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα: «Η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων Ποιες λύσεις Ποια προοπτική»

Ημερίδα: «Η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων Ποιες λύσεις Ποια προοπτική» Ημερίδα: «Η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων Ποιες λύσεις Ποια προοπτική» Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2014 Χρήστος Γαβαλάς, Γενικός Διευθυντής Χρηματοοικονομικών Ομίλου, OΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οι υψηλότερες βαθμολογίες πρόσβασης των μαθητών μας ανά μάθημα

Οι υψηλότερες βαθμολογίες πρόσβασης των μαθητών μας ανά μάθημα Οι υψηλότερες βαθμολογίες πρόσβασης των μαθητών μας ανά μάθημα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΧΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Ο μοναδικός μαθητής στο Ωραιόκαστρο που έγραψε 20 ΓΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19,9 ΜΠΕΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 19,8

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001L0083 EL 30.12.2008 006.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2001/83/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Νοεμβρίου 2001

Διαβάστε περισσότερα

Συµπεράσµατα από την ανάλυση συχνοτήτων στη Γεωµετρία Α Λυκείου. Για το 1 ο θέµα που αφορά τη θεωρία:

Συµπεράσµατα από την ανάλυση συχνοτήτων στη Γεωµετρία Α Λυκείου. Για το 1 ο θέµα που αφορά τη θεωρία: Συµπεράσµατα από την ανάλυση συχνοτήτων στη Γεωµετρία Α Λυκείου Για το 1 ο θέµα που αφορά τη θεωρία: Η µεγάλη πλειοψηφία των διδασκόντων (73,5) δεν επιλέγει ως ερώτηµα την διατύπωση ορισµών εκ µέρους των

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2001L0083 EL 16.11.2012 011.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΟΔΗΓΙΑ 2001/83/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Πρόταση για μια Προοδευτική Διέξοδο Από την Κρίση

Πολιτική Πρόταση για μια Προοδευτική Διέξοδο Από την Κρίση Πολιτική Πρόταση για μια Προοδευτική Διέξοδο Από την Κρίση ΑΘΗΝΑ, 09/04/12 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η χώρα διανύει την κρισιμότερη περίοδο μετά τη μεταπολίτευση. Δεν πρέπει να ζήσει σε καθεστώς χρεοκρατίας, ούτε όμως

Διαβάστε περισσότερα

KATATAΞH APΘPΩN. 6. Αρχές της προσφοράς και προμήθειας, ανθρώπινων ιστών και/ ή κυττάρων

KATATAΞH APΘPΩN. 6. Αρχές της προσφοράς και προμήθειας, ανθρώπινων ιστών και/ ή κυττάρων Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΔΩΡΕΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΛΕΓΧΟΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ) ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ, ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007 ---------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ. Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2014. {SWD(2013) 800 final}

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ. Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2014. {SWD(2013) 800 final} ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.11.2013 COM(2013) 800 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2014 {SWD(2013) 800 final} EL EL ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Θεµατικές ενότητες: παρεµβάσεις και ενδεικτικές υποθέσεις. 1. Οικονοµική πολιτική. Παρεµβάσεις οικονοµικού χαρακτήρα

Θεµατικές ενότητες: παρεµβάσεις και ενδεικτικές υποθέσεις. 1. Οικονοµική πολιτική. Παρεµβάσεις οικονοµικού χαρακτήρα Στατιστικά στοιχεία Κατά τη διάρκεια του 2011 ο Συνήγορος δέχθηκε 10.706 νέες αναφορές. Μεταξύ αυτών, εκατοντάδες αναφορές προέρχονται από οµάδες πολιτών - είναι δηλαδή «συλλογικές αναφορές». Η γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Αναδηµοσίευση στο Civilitas.GR 2007* ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Παπαστάµκος Γιώργος Καθηγητής, Ευρωβουλευτής της Νέας ηµοκρατίας Η πορεία της ευρωπαϊκής ενοποίησης δεν ήταν πάντοτε ευθύγραµµη. Η σηµερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑΤΙ - ΠΩΣ - ΠΟΤΕ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑΤΙ - ΠΩΣ - ΠΟΤΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑΤΙ - ΠΩΣ - ΠΟΤΕ Μετά το τηγάνι.το λάδι γίνεται τοξικό για τη θάλασσα το έδαφος τον υδροφόρο ορίζοντα για όλους μας!!! Tο χρησιµοποιηµένο λάδι ΕΝ το πετάµε στην αποχέτευση γιατί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ. ασοπονία και αγορά προϊόντων ξύλου

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ. ασοπονία και αγορά προϊόντων ξύλου LOGO ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ασοπονία και αγορά προϊόντων ξύλου ρ. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Λάρισας E-mail: papad@teilar.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. 4 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. 9 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ Β.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. 4 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. 9 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ Β.Ε. 1 Περιεχόμενα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ... 4 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... 9 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ Β.Ε.ΠΕ. ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ»... 10

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.11.2014 COM(2014) 704 final 2014/0332 (CNS) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1150/2000 σχετικά με την εφαρμογή της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 2007

ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κατά τη συνεδρίαση της 6ης Ιουνίου 2007, το ιοικητικό Συµβούλιο της αποφάσισε να αυξήσει το ελάχιστο επιτόκιο προσφοράς για τις πράξεις κύριας αναχρηµατοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: ΦΟΥΣΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα για τη µείωση των καθηµερινών προβληµάτων στην Αθήνα

Πρόγραµµα για τη µείωση των καθηµερινών προβληµάτων στην Αθήνα Πρόγραµµα για τη µείωση των καθηµερινών προβληµάτων στην Αθήνα 2. Κάθε µέρα λιγότερα προβλήµατα στην Αθήνα Η έννοια «καθηµερινότητα» είναι για όλους µας εξαιρετικά σύνθετη. Τα προβλήµατα που καθηµερινά

Διαβάστε περισσότερα

Παραβατικότητα Ανηλίκων και Πρόγραμμα Κυκλοφοριακής Αγωγής «ΕΡΜΗΣ» ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

Παραβατικότητα Ανηλίκων και Πρόγραμμα Κυκλοφοριακής Αγωγής «ΕΡΜΗΣ» ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Παραβατικότητα Ανηλίκων και Πρόγραμμα Κυκλοφοριακής Αγωγής «ΕΡΜΗΣ» Τάνια Κοσκινιάδου Κοινωνική Λειτουργός Πάρη Ζαγούρα Νομικός-Εγκληματολόγος ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ο

Διαβάστε περισσότερα

4 Περίοδοι µε 3ωρα ιαγωνίσµατα ΕΚΤΟΣ ωραρίου διδασκαλίας!!! ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 2013 2014

4 Περίοδοι µε 3ωρα ιαγωνίσµατα ΕΚΤΟΣ ωραρίου διδασκαλίας!!! ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 2013 2014 Έναρξη ιαγωνισµών 1 ης περιόδου (Θερινά Τµήµατα) Έναρξη µαθηµάτων για τα Θερινά Τµήµατα Συγκέντρωση µαθητών ενηµέρωση Έναρξη µαθηµάτων νέων τµηµάτων Αργία 28 ης Οκτωβρίου Έναρξη ιαγωνισµών 2 ης Περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1420-1820

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1420-1820 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1420-1820 Διαταράξεις της µνήµης στην Ακρόπολη Στην Ακρόπολη των Αθηνών, την άνοιξη του 1936, ο Ζίγκµουντ Φρόυντ διαπίστωνε έκπληκτος ότι η πόλη πράγµατι υπήρχε και ότι

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελεί την άμεσα εκλεγμένη δημοκρατική έκφραση της πολιτικής βούλησης των λαών της Ευρώπης.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελεί την άμεσα εκλεγμένη δημοκρατική έκφραση της πολιτικής βούλησης των λαών της Ευρώπης. Ομιλία Ευρωβουλευτού Ελίζας Βόζεμπεργκ Βρυωνίδη Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην εξωτερική πολιτική και στην ανθρωπιστική βοήθεια της ΕΕ Κυρίες και Κύριοι, Λευκωσία, 16-10-2015 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Διασυνοριακά νερά και διαχειριστικά σχέδια λεκανών

Διασυνοριακά νερά και διαχειριστικά σχέδια λεκανών Διασυνοριακά νερά και διαχειριστικά σχέδια λεκανών Ζαλίδης Γεώργιος, Καθηγητής Χρόνης Ιωάννης, Υποψήφιος Διδάκτωρ Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Εδαφολογίας Γεωπονική Σχολή Οδηγία Πλαίσιο: σκοπός και κρίσιμοι

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή: ακαδηµαϊκά αδικήµατα και κυρώσεις

Εισαγωγή: ακαδηµαϊκά αδικήµατα και κυρώσεις Εισαγωγή: ακαδηµαϊκά αδικήµατα και κυρώσεις Σύµφωνα µε τον εσωτερικό κανονισµό του Πανεπιστηµίου Κρήτης κυρίαρχα δικαιώµατα των φοιτητών είναι το δικαίωµα στη µάθηση και η ελεύθερη διακίνηση των ιδεών

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΝΕΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ (A.M. 63/2013) 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1.1 Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/185

20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/185 20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/185 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1293/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τη θέσπιση Προγράμματοςγια

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2000L0060 EL 13.09.2013 005.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΟΔΗΓΙΑ 2000/60/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Από το ξεκίνημά του ο ΤΙΤΑΝ εκφράζει

Από το ξεκίνημά του ο ΤΙΤΑΝ εκφράζει Ένας Τιτανικός θεσμός επιβράβευσης επιτυχιών νέων ανθρώπων Από το ξεκίνημά του ο ΤΙΤΑΝ εκφράζει έμπρακτα και πολύπλευρα το ενδιαφέρον του για τους νέους ανθρώπους, ιδιαίτερα δε για τα παιδιά, κάθε ηλικίας,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 9.10.2015 L 264/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/1814 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με τη θέσπιση και τη λειτουργία αποθεματικού για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η πρόσφατη οικονομική κρίση έχει δείξει ότι οι χώρες οι οποίες δεν έχουν προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, επηρεάστηκαν περισσότερο. Παράλληλα,

Διαβάστε περισσότερα

Ε&A: Μεταρρύθµιση όσον αφορά το προσωπικό

Ε&A: Μεταρρύθµιση όσον αφορά το προσωπικό MEMO/11/907 Βρυξέλλες, 13 εκεµβρίου 2011 Ε&A: Μεταρρύθµιση όσον αφορά το προσωπικό Γιατί προτείνετε τις µεταρρυθµίσεις αυτές; Τρεις λόγοι: Πρώτος και κυριότερος: Σε οικονοµικά δύσκολους καιρούς πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 29.10.2009 COM(2009)582 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ µε την οποία επιτρέπεται στην ηµοκρατία της Λετονίας να εφαρµόσει µέτρο παρέκκλισης από το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Ενότητα 2 Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Φύλλα Εργασίας (Γενικά) Με τον όρο "φύλλα εργασίας" εννοούµε, το σύνολο των φύλλων που περιέχουν όλο το αποδεικτικό υλικό, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Αγγελική Περιστέρη Α 2

ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Αγγελική Περιστέρη Α 2 ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Αγγελική Περιστέρη Α 2 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Ιρλανδία: Τη νύκτα της παραμονής των Χριστουγέννων όλα τα παράθυρα των σπιτιών που βλέπουν προς το δρόμο, φωτίζονται από ένα αναμμένο κερί, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. των Τοπικών Προϊόντων. του Δήμου Σητείας. «Σητείας Γη»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. των Τοπικών Προϊόντων. του Δήμου Σητείας. «Σητείας Γη» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3 ο Φεστιβάλ Προώθησης και Ανάδειξης των Τοπικών Προϊόντων του Δήμου Σητείας «Σητείας Γη» Ο δήμος Σητείας σε συνεργασία με το Α.Τ.Ε.Ι. Κρήτης και την Περιηγητική Λέσχη Σητείας, στα πλαίσια του

Διαβάστε περισσότερα

...ακολουθώντας τη ροή... ένα ημερολόγιο εμψύχωσης

...ακολουθώντας τη ροή... ένα ημερολόγιο εμψύχωσης ...ακολουθώντας τη ροή... ένα ημερολόγιο εμψύχωσης Κυριακή 9 Αυγούστου 2015 Αγαπητό μου ημερολόγιο Δυσκολεύομαι να προσαρμοστώ, από χθες που έχουμε έρθει στη κατασκήνωση ασχολούμαστε με τη γνωριμία με

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ Εύα Κασάπη Ηράκλειο Κρήτης 2-7-2008 Η διαχείριση προσβάσεων είναι πολιτικές τεχνικές οδηγίες διαδικασίες που αποσκοπούν στην: Βελτίωση της

Διαβάστε περισσότερα

Αντωνία Αθανασοπούλου

Αντωνία Αθανασοπούλου Πίνακας 1. Μέθοδοι αντιµετώπισης της διάβρωσης (ορύγµατα) Λοφίσκος στην κορυφή του ορύγµατος Ανάχωµα παροχέτευσης Αναβαθµοί Αγωγοί στράγγισης Σπορά / Κάλυψη µε άχυρα Χλοοτάπητας Προσωρινή κάλυψη Οδοντωτή

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 372 της 09/12/1997 σ. 0005-0013

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 372 της 09/12/1997 σ. 0005-0013 Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 372 της 09/12/1997 σ. 0005-0013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ όσον αφορά τον ορισµό της σχετικής αγοράς για τους σκοπούς του κοινοτικού δικαίου ανταγωνισµού (97/C 372/03) (Κείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ηµοσιοποιείται από το Γραφείο Παρακολούθησης και Καταπολέµησης της Παράνοµης ιακίνησης Ανθρώπων 12 Ιουνίου 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι καταθέσεις των θυµάτων που περιλαµβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ & ΕΠΙΚΑΡΟΠΟΙΣΗ ΙΚΤΥΟΥ NATURA2000

ΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ & ΕΠΙΚΑΡΟΠΟΙΣΗ ΙΚΤΥΟΥ NATURA2000 ΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ & ΕΠΙΚΑΡΟΠΟΙΣΗ ΙΚΤΥΟΥ NATURA2000 Μόσχος Βογιατζής /ντής ασικών Χαρτών & Φυσικού Περιβάλλοντος Τηλ.: 2310 370524 E-mail: mvogiatz@ktimatologio.gr ΦΟΡΕΑΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα εκλογών για την ανάδειξη αιρετών στην Κρήτη

Αποτελέσµατα εκλογών για την ανάδειξη αιρετών στην Κρήτη Ζαχαρίας Καψαλάκης Μεσαρά 7 Νοεµβρίου 2012 Αιρετός ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου Email: zkapsala@otenet.gr Αγαπητοί Συνάδελφοι 2 ο Ενηµερωτικό Νοεµβρίου 2012 (Ενηµερωτικό 18 0 έτους 2012) Αποτελέσµατα εκλογών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) ΟΔΓ_ΕΟΚ 0029/2001: Δικαιώµατα δηµιουργών & συγγενικών δικαιωµάτων στην κοινωνία της πληροφορίας (314324) Αρθρο :0 STDM-EL-20100805-20100901 ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προδημοσιεύτηκαν τα τέσσερις πρώτα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ που αφορούν

Προδημοσιεύτηκαν τα τέσσερις πρώτα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ που αφορούν Προδημοσιεύτηκαν τα τέσσερις πρώτα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ που αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελευθέρους επαγγελματίες. Τονίζεται ότι τα προγράμματα είναι σε προδημοσίευση. Με τη δημοσίευση της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα 29/6/2015

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα 29/6/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα 29/6/2015 Τα ξημερώματα της 27 ης Ιουνίου ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Αλέξης Τσίπρας, ανακοίνωσε τη διενέργεια δημοψηφίσματος ώστε ο ελληνικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο σκοπός του Εθνικού Πλαισίου Περιβαλλοντικών Δράσεων είναι να παρέχει μια κοινή πλατφόρμα για τις περιβαλλοντικές δράσεις που αναλαμβάνονται από τις

Διαβάστε περισσότερα

Τα 10 µαργαριτάρια για ένα φιλικό σπίτι

Τα 10 µαργαριτάρια για ένα φιλικό σπίτι Τα 10 µαργαριτάρια για ένα φιλικό σπίτι Αν η γάτα σας ζει µονίµως µέσα στο σπίτι, κάνετε το περιβάλλον της ενδιαφέρον, αυξάνοντας τον χώρο µε "µπαλκόνια" σε ψηλά σηµεία και µε ράφια σε διαφορετικά ύψη

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Ευεργετών. Ελπίζουμε πως η συλλογική προσπάθεια των φοιτητών θα βοηθήσει το έργο της Εταιρείας Μελέτης Ελληνικής Διασποράς (E.M.E.ΔΙΑ).

Πίνακας Ευεργετών. Ελπίζουμε πως η συλλογική προσπάθεια των φοιτητών θα βοηθήσει το έργο της Εταιρείας Μελέτης Ελληνικής Διασποράς (E.M.E.ΔΙΑ). Πίνακας Ευεργετών Επιμέλεια: Ευαγγέλου Αλέξανδρος Στα πλαίσια του μαθήματος Ευεργετισμός της Ελληνικής Διασποράς (εαρινό εξάμηνο 2015) οι φοιτητές του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και ιστορίας ανέλαβαν

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα Ιατρικά Έξοδα που µπορεί να καταβάλει η Επιτροπή Ασθενειών που προκαλούνται από Πνευµονοκονίαση:

1. Τα Ιατρικά Έξοδα που µπορεί να καταβάλει η Επιτροπή Ασθενειών που προκαλούνται από Πνευµονοκονίαση: Ιατρικά και Νοσοκοµειακά Έξοδα Οι Εργάτες που λαµβάνουν εβδοµαδιαίο επίδοµα αποζηµίωσης ίσως να δικαιούνται να πληρωθούν από την Επιτροπή Ασθενειών που προκαλούνται από Πνευµονοκονίαση (από εισπνοή σκόνης),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΜΕΘΥΛ-ΑΙΘΥΛ-ΚΕΤΟΝΗ/ ΜΕΚ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Κίνδυνοι για την : ανθρώπινη υγεία Ενδείξεις και : συµπτώµατα Επιδείνωση : προϋπάρχουσας ασθένειας Κίνδυνοι

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχουν κάποιες στιγμές στην Ιστορία όπου φαίνεται πως οι άνθρωποι σε όλο

Υπάρχουν κάποιες στιγμές στην Ιστορία όπου φαίνεται πως οι άνθρωποι σε όλο ΕΙΣΑΓΩΓΗ Υπάρχουν κάποιες στιγμές στην Ιστορία όπου φαίνεται πως οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο ξεσηκώνονται, για να πουν ότι κάτι δεν πάει καλά, για να ζητήσουν αλλαγές. Αυτό συνέβη τα ταραχώδη έτη 1848

Διαβάστε περισσότερα

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 1 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για τις ανάγκες των μαθημάτων: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΉ και ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ (Διδακτικός Σχεδιασμός) ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων»

στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων»

Διαβάστε περισσότερα

Μια εισαγωγή στην πολιτική συνοχής της ΕΕ

Μια εισαγωγή στην πολιτική συνοχής της ΕΕ Μια εισαγωγή στην πολιτική της ΕΕ 2014-2020 Ιούνιος 2014 Πολιτική Τι είναι η πολιτική ; Η πολιτική είναι η βασική πολιτική επενδύσεων της ΕΕ Στοχεύει όλες τις περιφέρειες τις πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ»

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Γενικά...3 2 Θέματα Απασχόλησης...3 3 Σύγκρουση συμφερόντων...4

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής θα αντιμετωπίσει βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες οικονομικές, δημοσιονομικές και διαρθρωτικές προκλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ. ωρεές και Χορηγίες (χιλ. ευρώ) Συνολικά τα τελευταία τρία χρόνια η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ διέθεσε 4,7 εκατ. Ευρώ σε δωρεές και χορηγίες.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ. ωρεές και Χορηγίες (χιλ. ευρώ) Συνολικά τα τελευταία τρία χρόνια η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ διέθεσε 4,7 εκατ. Ευρώ σε δωρεές και χορηγίες. Κοινωνική συνεισφορά Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ, ως υπεύθυνος και ενεργός εταιρικός πολίτης, επιδιώκει οι δραστηριότητές της να βρίσκονται σε θετική και παραγωγική αλληλεπίδραση µε το κοινωνικό περιβάλλον µέσα στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

5. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013. K:\A61500\Design\tenders\2013_6151_drills_5243\Tefhi\Timologio_5243.DOC

5. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013. K:\A61500\Design\tenders\2013_6151_drills_5243\Tefhi\Timologio_5243.DOC 5. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ «Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών στο α' υποτµήµα " ράµα - Άγιος Αθανάσιος" του τµήµατος 61.5 " ράµα - Καβάλα" του Κάθετου Άξονα 61 "Σέρρες - ράµα - Καβάλα" Κωδικός Αναφοράς 5243» ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΕ: ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩN ΕΠΙΣΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΑΥΠΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΕ: ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩN ΕΠΙΣΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΑΥΠΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ. Πειραιάς, 6-12-2010 Αρ. πρωτ. 225 ΟΝΟΜΑ: ΜΕΤΑΞΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΕ: ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩN ΕΠΙΣΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΑΥΠΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΛΟΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

σύναψης συµβάσεων στους τοµείς του ύδατος, της ενέργειας και των µεταφορών (COM(2000)276

σύναψης συµβάσεων στους τοµείς του ύδατος, της ενέργειας και των µεταφορών (COM(2000)276 C 271 E/293 P5_TA(2002)0011 Σύναψη συµβάσεων στους τοµείς του ύδατος, της ενέργειας και των µεταφορών ***I Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

& ../../.. 37, 151 80 :.. :... ... FAX :... & e-mail: :...

&  ../../..   37, 151 80   :.. :...  ...    FAX :... &  e-mail: :... Να διατηρηθεί µέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθµός Ασφαλείας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Αθήνα../../.. Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Οι 21 όροι του Λένιν

Οι 21 όροι του Λένιν Οι 21 όροι του Λένιν 1. Όλη η προπαγάνδα και η αναταραχή, πρέπει να φέρουν έναν πραγματικά κομμουνιστικό χαρακτήρα και σύμφωνα με το πρόγραμμα και τις αποφάσεις της Κομμουνιστικής Διεθνούς. Όλα τα όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Με την υπαγωγή του τομέα και της πολιτικής για την Έρευνα και την Τεχνολογία στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΥΠΔΒΜΘ), το Υπουργείο ανέλαβε

Διαβάστε περισσότερα

Αρωματικά φυτά της Ελλάδας

Αρωματικά φυτά της Ελλάδας Αρωματικά φυτά της Ελλάδας 1. ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Να ενημερωθούμε περί των αρωματικών φυτών της Ελλάδας. Να μάθουμε για τις θεραπευτικές τους ιδιότητες. Να μάθουμε τις τοποθεσίες που βρίσκονται. Να μάθουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά έχουν περιγραφεί στα προηγούμενα κεφάλαια της παρούσας μελέτης η κατασκευή του τμήματος «Βρύσες Ατσιπόπουλο», του Βόρειου Οδικού

Διαβάστε περισσότερα