ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 665 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 38/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 665 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 38/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 665 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 38/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αριθμ. 35/2014 Απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτικής Θεατρικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λαρισαίων «Θεσσαλικό Θέατρο» που αφορά Έγκριση του Προϋπολογισμού έτους Στην Λάρισα, σήμερα 18 η του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ. πρωτ / πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/ Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αναστασίου Μιχαήλ, 4) Αντωνίου Νέστωρ, 5) Αράπκουλε Δέσποινα, 6) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 7) Γελαλή Πολυξένη, 8) Γεωργάκης Δημήτριος, 9) Δαούλας Θωμάς, 10) Δεληγιάννης Δημήτριος, 11) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 12) Ζιαζιά Σουφλιά Αικατερίνη, 13) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 14) Καλτσάς Νικόλαος, 15) Καραλαριώτου Ειρήνη, 16) Καφφές Θεόδωρος, 17) Κρίκης Πέτρος, 18) Κυριτσάκας Ν. Βάιος, 19) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 20) Μαβίδης Δημήτριος, 21) Μαμάκος Αθανάσιος, 22) Μπαμπαλής Δημήτριος, 23) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 24) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 25) Νασιώκας Έκτορας, 26) Νταής Παναγιώτης, 27) Ξηρομερίτης Μάριος, 28) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 29) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 30) Πράπας Αντώνιος, 31) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 32) Σάπκας Παναγιώτης, 33) Σούλτης Γεώργιος, 34) Σουρλαντζής Απόστολος, 35) Τσακίρης Μιχαήλ, 36) Τσεκούρα Ζαχαρού Βάϊα, 37) Τσιαούσης Κωνσταντίνος, 38) Τσιλιμίγκας Χρήστος και 39) Ψάρρα Περίφανου Άννα. και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Βαγενά Αγγελική, 2) Γεωργούλης Αλέξανδρος, 3) Ζαούτσος Γεώργιος, 4) Καμηλαράκη-Σαμαρά Μαρία, 5) Λαμπρούλης Γεώργιος, 6) Μπαράς Νικόλαος, 7) Σαρρής Ματθαίος, 8) Σουλούκου Ασπασία, 9) Τερζούδης Χρήστος, και 10) Τζανακούλης Κων/νος. Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 39, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/ ), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη. Σελίδα 1 από 8

2 Κατά την συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο Δ.Σ. κ. Ξηρομερίτης Μάριος, Μαμάκος Αθανάσιος, Νασιώκας Έκτορας, Παπαδημητρίου Βασίλειος, Κυριτσάκας Ν. Βαίος, και Πράπας Αντώνιος. Το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρισας, μετά από συζήτηση, σχετικά με την με αριθμ. 35/2014 Απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτικής Θεατρικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λαρισαίων «Θεσσαλικό Θέατρο» που αφορά Έγκριση του Προϋπολογισμού έτους 2015 και αφού έλαβε υπόψη: 1. Το άρθρο 256 του Ν. 3463/ Τον Ν. 3852/ Την με αρ. 35/2014 Απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτικής Θεατρικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λαρισαίων» «Θεσσαλικό Θέατρο» που αφορά Έγκριση του Προϋπολογισμού έτους Την διαφωνία των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ.. Διαμάντου Κωνσταντίνου, Ζιαζιά Σούφλια Αικατερίνης, και Κρίκη Πέτρου. ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίνει τον Προϋπολογισμό έτους 2015, της Δημοτικής Θεατρικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λαρισαίων «Θεσσαλικό Θέατρο», όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην με αρ. 35/2014 απόφαση του Δ.Σ. της παραπάνω Επιχείρησης, η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω. ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΑΛΑΜΠΥΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Σελίδα 2 από 8

3 ΑΔΑ: 7ΞΠΧΟΕ72-9Κ9 Από το Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου Της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ «ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ» του ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Σήμερα Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα π.μ. στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης, Γεωργιάδου 53 2 ος όροφος συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Θεατρικής Κοινωφελούς Επιχείρησης, ύστερα από την 8/ πρόσκληση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ 1 & 2 της Υ.Α /84 το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/ (ΦΕΚ 1492/ τεύχος Β ), για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης: ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2015». Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα και τα εννέα (9) μέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ - ΑΠΟΝΤΕΣ 1. ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΒΑΪΑ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ 2. ΣΑΠΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 3. ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ, ΜΕΛΟΣ 4. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΜΕΛΟΣ 5. ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΜΕΛΟΣ 6. ΜΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΜΕΛΟΣ 7. ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΕΛΟΣ 8. ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΖΩΗ, ΜΕΛΟΣ 9. ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Πλάδα Ειρήνη. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία διότι παραβρέθηκαν 9 μέλη από τα 9, που αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. Η κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι: Η έγκριση του Προϋπολογισμού του έτους Το λόγο πήρε ο Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών της ΔΗ.ΘΕ.Κ.Ε.Λ και είπε τα εξής: κ.κ. Σύμβουλοι, είναι γνωστό σε όλους σας πως για την λειτουργία του θεάτρου μας πρέπει να εγκρίνουμε το προϋπολογισμό για το Για το έτος 2015 προβλέπονται συνολικά έσοδα ευρώ ( ευρώ από τις δραστηριότητες και ευρώ υπόλοιπο ).Αυτά αναλυτικά προέρχονται: 1. Έσοδα από πωλήσεις προγραμμάτων θεατρικών παραστάσεων και λοιπών πωλήσεων: ευρώ ή 0,2 % 2. Έσοδα από εισιτήρια, λοιπές δραστηριότητες - Αγροτική Εστία ευρώ ή 10% περίπου 3. Από το Δήμο Λαρισαίων ή 65,5% περίπου. 4. Από το ΥΠΠΟ με την προϋπόθεση να διατηρηθεί αλλά και να δοθεί η επιχορήγηση ή 6,8%. 5. Από Ανακύκλωση χαρτιού ή 10% περίπου. 6. Από ενοίκια του «Μύλου»-Κηποθεάτρου και του μπάρ «Μύλος 1927» ή 6%. Περίπου 7. Από έσοδα παραστάσεων που μας χρωστάνε διάφοροι φορείς ευρώ ή 1,6% Το Ταμειακό υπόλοιπο θα είναι ευρώ. Τα έξοδα επίσης προβλέπονται σε ευρώ και αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω. Σελίδα 3 από 8

4 Στις δαπάνες συμπεριλαμβάνονται: οι μισθοί του Διοικητικού-Τεχνικού προσωπικού (10 εργαζόμενοι), οι ασφαλιστικές εισφορές, οι δαπάνες παρουσίασης των θεατρικών παραστάσεων και των λοιπών δραστηριοτήτων οι λειτουργικές δαπάνες που αφορούν ΟΤΕ-ΕΛΤΑ-ιδιωτικά ταχυδρομεία, καύσιμα αυτοκινήτων-θέρμανσης, γραφική ύλη, είδη καθαριότητας-έξοδα καθαρισμού Μύλου-Κηποθεάτρου-γραφείων, ενοίκια αποθήκης, λάμπες-προβολείς διάφορα αναλώσιμα, συνδρομές-φιλοξενίες, συντηρήσεις ενδυμασιών, εξοπλισμού, κτιρίων και αυτοκινήτων. Αναλυτικά ακολουθεί η περιγραφή του κάθε εξόδου με παράλληλη παράθεση των ποσών του προϋπολογισμού του ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 A. Ε Σ Ο Δ Α 2015 Λογαριασμός Περιγραφή ΠΟΣΑ ( ) ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ 500,00 ΣΥΝΟΛΑ Λ/72 500, ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ,00 ΣΥΝΟΛΑ Λ/ ,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ / παρ 1 άρθρο 259 Ν. 3463/2006 ΔΙΟΙΚΗΣΗ , ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛ ,00 ΣΥΝΟΛΑ Λ/ ,00 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ ΕΣΟΔΑ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 1.100, ΕΣΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ , ΕΣΟΔΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 500, ΕΣΟΔΑ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΥΛΟΥ 1.500, ΕΣΟΔΑ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟΥ ΑΛΚΑΖΑΡ , ΕΣΟΔΑ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΜΠΑΡ ΜΥΛΟΣ ,00 ΣΥΝΟΛΑ Λ/ , ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ , ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ,00 ΣΥΝΟΛΑΛ/ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ,00 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ,00 B. Ε Ξ Ο Δ Α ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟΥ 2.000, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΗΤΙΚΩΝ -ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ-ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ , ΕΞΠΛΙΣΜΟΣ ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟΥ 500, ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 500,00 Σελίδα 4 από 8

5 ΣΥΝΟΛΑ Λ/ ,00 ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡ.ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ 1.500,00 ΣΥΝΟΛΑ Λ/ , ΥΛΙΚΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΚΗΝΙΚΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ , ΕΝΔΥΜΑΣΙΕΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ , ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΙΔΗ ΕΡΓΩΝ 2.000,00 ΣΥΝΟΛΑ Λ/ , ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΑΓΟΡΕΣ ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 1.500,00 ΣΥΝΟΛΑ Λ/ , ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΙΔΗ ΜΙΚΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 500, ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛ/ΓΕΙΟΥ- ΛΑΜΠΕΣ-ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ-ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ 2.000,00 ΣΥΝΟΛΑΛ/ , ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΓΙΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 500, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1.000,00 ΣΥΝΟΛΑ Λ / ,00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , ΑΜΟΙΒΕΣ ΗΘΟΠΟΙΩΝ , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ , ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΤΕΧΝ-ΔΙΟΙΚ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 3.000,00 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ -ΔΙΟΙΚΗΣΗ ,00 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ -ΗΘΟΠΟΙΩΝ ,00 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ- ΚΑΛ.Δ/ΝΤΗ 3.900,00 ΣΥΝΟΛΑ Λ/ ,00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓ/ΤΙΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (αρθρο 48, Ν. 2238/1994) ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2.000,00 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ(ΠΔ 17/96) ΔΙΟΙΚΗΣΗ 500,00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ (αρθρο 261, παρ. 1, Ν. 3463/2006)ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1.500,00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΜΗ ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓ/ΤΙΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΣ (12μην ( μην 2014)16 μήνες Χ , ΑΜΟΙΒΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟΥ ΑΛΚΑΖΑΡ 2.000, ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 6.000,00 Σελίδα 5 από 8

6 ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟΥ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ-ΘΕΑΤΡΟ ΜΥΛΟΣ-ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ) , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ.ΜΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΩΝ , ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΩΝ- ΕΝΔΥΜΑΤ/ΛΟΓΩΝ , ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣΝΘΕΤΩΝ 7.000, ΑΜΟΙΒΕΣ ΧΟΡΟΓΡΑΦΩΝ 7.000, ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ 3.000, ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 1.000,00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ 3.500,00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ 7.000, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.500,00 ΣΥΝΟΛΑ Λ/ ,00 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΔΕΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΗΘΟΠΟΙΩΝ-ΚΛΠ 1.000, ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 3.000, ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 2.000, ΕΝΟΙΚΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΗΘΟΠΟΙΩΝ- ΑΠΟΘΗΚΗΣ 6.000, ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ 200, ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 3.000, ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ(ΣΥΝΔΕΣΗ Φ/Α ΘΕΑΤΡΟ-ΜΠΑΡ1927) , ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ- ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 3.000, ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 3.000, ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2.000, ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΘΕΑΤΡ. ΕΝΔΥΜΑΣΙΩΝ 2.000,00 ΣΥΝΟΛΑ Λ/ , ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 1.200,00 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 1.000,00 ΣΥΝΟΛΑ Λ/ , ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ -ΚΑΥΣΙΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ , ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΙΟΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΜΕΣΑ ΤΡΙΤΩΝ(ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ) 5.000, ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 500,00 Σελίδα 6 από 8

7 ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.000, ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΥΠΟ 1.500, ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 2.000, ΕΞΟΔΑ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ (ΜΑΡΚΙΖΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ) 3.000, ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΦΕΣΤΙΒΑΛ (ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ-ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΜΟΝΟΠΡΑΚΤΑ) 3.000, ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ-ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 1.000, ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ- ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 1.000, ΔΩΡΕΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΣΚΟΠΟΥΣ 500, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦ , ΕΝΤΥΠΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΑΦΙΣΕΣ , ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ) 2.000, ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΘΕΑΤΡΟΥ «ΜΥΛΟΥ» 3.000, ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ: ΘΕΑΤΡΟΥ WC-ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟΥ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ 3.000, ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 100, ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ 1.000, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΗΘΟΠΟΙΩΝ 1.000, ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 3.000,00 ΣΥΝΟΛΑ Λ/ , ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ , ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ (12 ΔΟΣΕΙΣ 2015) , ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΜΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 15.00, ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ,00 ΣΥΝΟΛΟ Λ/ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ Οι κύριοι Σύμβουλοι αφού άκουσαν την εισήγηση του Οικονομικού Διευθυντή και μετά τις σχετικές διευκρινιστικές ερωτήσεις και τις τοποθετήσεις τους ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ Ενέκριναν τον Προϋπολογισμό του έτους 2015 όπως αναλυτικά παρουσιάσθηκε παραπάνω. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 35. Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: Σελίδα 7 από 8

8 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΑΪΑ ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΣΑΠΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΖΩΗ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΜΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σελίδα 8 από 8

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 63 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 63 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 63 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: 3 η Αναμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 225 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 225 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 225 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Επικαιροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 101 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 101 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 0 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/05 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 44 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 44 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 44 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η υπ αρ. 8/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α8ΩΩΛΞ-ΡΡΠ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 168 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 168 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 168 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 43 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 43 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΖΦΩΛΞ-ΚΜΠ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 43 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 337 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 337 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 337 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 45Ψ1ΩΛΞ-ΩΗΖ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 717 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 49/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 219 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 219 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΓΠΩΛΞ-2 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 219 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 247 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 247 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 247 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 4 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 4 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 4 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 302 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 15/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 302 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 15/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΓ5ΩΛΞ-Ξ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 302 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 15/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 164 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 164 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 164 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:Έγκριση διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 213 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 10/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 213 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 10/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΑΔΑ: ΒΕ26ΩΛΞ-89Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 213 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 10/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 327 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 16/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 327 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 16/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 327 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 16/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 522 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 522 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α89ΩΛΞ-2ΥΜ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 522 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 657 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 46/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 657 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 46/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 657 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 46/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 647 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 38/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 647 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 38/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 647 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 38/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Παραγραφή παραστατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 405 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 405 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 405 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: 9 η Αναμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 472 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 27/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 472 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 27/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 472 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 27/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:«Προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 170 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 170 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 170 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 213 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 213 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 213 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 521 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 521 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 521 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση 4ου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 193 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 193 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 193 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 320 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 16/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 320 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 16/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 320 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 16/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση Α Μέρους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.154 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.154 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.154 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 583 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 583 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 583 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 401 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 401 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 401 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ)

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 2/2015 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου. Αριθμ. Απόφασης 14/2015 Περίληψη Έγκριση του προϋπολογισμού της ΔΗΚΕΒΟ

Διαβάστε περισσότερα