ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΕΤΕΠ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΝΕΤ (κατά την παρ. 10 της Εγκ.26/ α.π.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΕΤΕΠ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΝΕΤ (κατά την παρ. 10 της Εγκ.26/4-10-12 α.π."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο: ΑΝΑΠΛΑΣH - ΙΑΜΟΡΦΩΣH, ΠΑΡΟ ΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΠΑΛAΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Θέση: ΠΟΛΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, Ο ΟΙ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - ΖΥΜΒΡΑΚΑΚΗ - ΜΑΡΚΕΛΛΟΥ Ημερομηνία : Ιανουάριος 0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΕΤΕΠ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΝΕΤ (κατά την παρ. 0 της Εγκ./-0- α.π. ΙΠΑ /οικ/) Α/Α Είδος Εργασίας Κωδικός Άρθρου Αρ. Τιμ. Άρθρο Κωδικός Αναθεώρησης ΕΤΕΠ ΟΜΑ Α. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ Εκσκαφή-φρεζάρισμα ασφαλτικού οδοστρώματος - Εκσκαφή-φρεζάρισμα βάθους έως εκ. Ο Ο-ΜΕ -. Ο Ο 00,00% Εκσκαφή-φρεζάρισμα ασφαλτικού οδοστρώματος - Εκσκαφή-φρεζάρισμα βάθους έως εκ. Ο Ο-ΜΕ -. Ο Ο 00,00% Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη Αντιολισθηρή στρώση από ασφαλτικό σκυρόδεμα 0,0 μ - Αντιολισθηρή στρώση 0,0 μ με χρήση κοινής ασφάλτου Ο Ο-ΜΕ - Ο Ο 0 00,00% Ο Ο-ΜΕ -9. Ο Ο.Β 00,00% Γεωύφασμα προστασίας έναντι ανακλαστικής ρηγμάτωσης βάρους 0 g/m. Ο Ο Ν-ΑΟ Ο. ΟΙΚ 9 00,00% ΟΜΑ Α. Υ ΡΑΥΛΙΚΑ. Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους μέχρι και,00 m Ο Ο-ΜΕ Β- Ο Ο 00,00% Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών και αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών Υ Ρ-Α.. Υ Ρ 0 00,00% Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών και αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση Υ Ρ-Α.. Υ Ρ 0 00,00% Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης Υ Ρ-Α. 9 Υ Ρ 0 00,00% Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών Υ Ρ-Α 9. 0 Υ Ρ 0 00,00% Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι καμπύλων επιφανειών Υ Ρ-Α 9. Υ Ρ 0 00,00% Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C/0 Υ Ρ-Α 9.0. Υ Ρ 00,00%

2 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C/ Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C/0 Υ Ρ-Α 9.0. Υ Ρ 00,00% Υ Ρ-Α 9.0. Υ Ρ 00,00% Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού Β00C σκυροδεμάτων Υ Ρ-Α 9. Υ Ρ 00,00% Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων χυτοσιδηρά, κοινά Υ Ρ-Α.. Υ Ρ 00,00% Μεταλλικές εσχάρες υπονόμων χυτοσιδηρές εσχάρες υδροσυλλογής (τυποποιημένες) Υ Ρ-Α.. Υ Ρ 00,00% 9 Βαθμίδες από χυτοσίδηρο Υ Ρ-Α. Υ Ρ 00,00% Επίχρισμα πατητό πάχους,0 εκ. εσωτερικών επιφανειών υπονόμων και φρεατίων Ο Ο-ΜΕ Β- 9 Υ Ρ 0 00,00% Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, τοποθέτηση και αρμολόγηση τσιμεντοσωλήνων υπογείων δικτύων αποχετεύσεως, χωρίς τον εγκιβωτισμό, Αόπλοι πρεσσαριστοί τσιμεντοσωλήνες εξαιρετικής αντοχής, τύπου Α-ΙΙ, (Πίνακας ΙΙ της ΠΤΠ 0),( σελ.9), ονομαστικής διαμέτρου D00 mm Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, τοποθέτηση και αρμολόγηση τσιμεντοσωλήνων υπογείων δικτύων αποχετεύσεως, χωρίς τον εγκιβωτισμό, Οπλισμένοι πρεσσαριστοί τσιμεντοσωλήνες, τύπου Ι (ΠΤΠ 0, σελ. 00), συμπεριλαμβανομένης της αξίας του σιδηροπλισμού ονομαστικής διαμέτρου D00 mm Υ Ρ-Α... 0 Υ Ρ. 00,00% Υ Ρ-Α... Υ Ρ. 00,00% Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής με το δίκτυο ομβρίων ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΟΜΑ Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ Υ Ρ-Α. Υ Ρ 00,00% Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής ΟΙΚ-Α 0. ΟΙΚ 00,00% Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη ΟΙΚ-Α 0.. ΟΙΚ 00,00% Λιθορριπή κοιτοστρώσεων, αναβαθμών κ.λ.π. Ο Ο-ΜΕ Β- Υ Ρ 00,00% Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο ΟΙΚ-Α 0. ΟΙΚ 0 00,00% Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα ΟΙΚ-Α.0. ΟΙΚ 00,00% ΟΙΚ-Α.. ΟΙΚ 00,00% ΟΙΚ-Α ΟΙΚ 00,00% ΟΙΚ-Α ΟΙΚ 00,00%

3 9 0 Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας Γραμμικά στραγγιστήρια από διάτρητους πλαστικούς σωλήνες με περίβλημα γεωυφάσματος. Στραγγιστήρια με διάτρητους σωλήνες D 00 mm ΟΙΚ-Α 0.. ΟΙΚ 00,00% ΟΙΚ-Α.. Υ Ρ 0. 00,00% Επάλειψη με ελαστομερές ασφαλτικό διάλυμα ΟΙΚ-Α 9. ΟΙΚ 90 00,00% Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό PVC ονομαστικής πίεσης at, ονομαστικής διαμέτρου D 90 mm Υ Ρ-Α... Υ Ρ 0. 00,00% Κοπή ασφαλτ/δέματος Ο Ο-ΜΕ - ΟΙΚ 9.Α 00,00% Καθαίρεση ασφαλτοτάπητα παντός τύπου με την υπόβασή του. Με χρήση εσκαπτικών μηχανημάτων. ΟΙΚ ΣΧ.00.. ΟΙΚ 00,00% ΟΜΑ Α : ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΑ Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C/ ΟΙΚ-Α.. ΟΙΚ 00,00% Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C/0 ΟΙΚ-Α.. ΟΙΚ 00,00% Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C0/ Σκυροδέματα - Σκυρόδεμα κατηγορίας C0/ - Οπλισμένο C0/ ακροβάθρων, θωρακίων, προσκεφαλαίων, δοκών έδρασης, κεφαλοδέσμων κ.λ.π. ΟΙΚ-Α.. 9 ΟΙΚ 00,00% Ο Ο-ΜΕ Β Ο Ο 00,00% Φρεατοπάσσαλοι - Φρεατοπάσσαλος Φ,00m Ο Ο-ΜΕ Β-. Ο Ο 00,00% Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεμα λευκού τσιμέντου κατηγορίας C0/ με χρωστικές. ΟΙΚ ΣΧ.00.. ΟΙΚ 00,00% Προκατασκευασμένο στοιχείο οποιωνδήποτε διαστάσεων από σκυρόδεμα C/0. ΟΙΚ ΣΧ.0.0 ΟΙΚ ΑΝΑΘ. 00,00% Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B00C (S00s) ΟΙΚ-Α.0. ΟΙΚ 00,00% Σιδηροί οπλισμοί - Σιδηρούς οπλισμός STIII (S00) ή STIV (S00s) εκτός υπόγειων έργων Ο Ο-ΜΕ Β-0. Ο Ο 00,00% Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. ομικά πλέγματα B00C (S00s) ΟΙΚ-Α.0. ΟΙΚ 00,00% Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών ΟΙΚ-Α. ΟΙΚ 00,00% Ξυλότυποι χυτών τοίχων ΟΙΚ-Α. ΟΙΚ 0 00,00% Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών ΟΙΚ-Α. 9 ΟΙΚ 00,00% Καμπύλοι ξυλότυποι απλής καμπυλότητας ΟΙΚ-Α. 0 ΟΙΚ 00,00% Αποστάτες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων ΟΙΚ-Α. ΟΙΚ 00,00% ιαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειας από σκυρόδεμα ΟΙΚ-Α. ΟΙΚ 00,00% Επεξεργασία - λείανση επιφανειών σκυροδέματος με τροχό. Με μηχανικό τροχό. ΟΙΚ ΣΧ.00. ΟΙΚ 00,00%

4 Πρόχυτα κράσπεδα διατομής διαστάσεων 0ΧΧ00. ΟΙΚ ΣΧ.0. ΟΙΚ 00,00% 9 Πρόχυτα κράσπεδα ειδικής διατομής. Ειδικό τεμάχιο κρασπέδου "εμπόδιο". ΟΙΚ ΣΧ.0.0 ΟΙΚ 00,00% 0 Πρόχυτα κράσπεδα διατομής διαστάσεων 0Χ0Χ00. ΟΙΚ ΣΧ.0. ΟΙΚ 00,00% Πλαστικές ίνες σκυροδεμάτων ΟΙΚ-Α 9. ΟΙΚ 9 00,00% Αμμοβολή επιφανειών σκυροδέματος Εφαρμογή αμμοβολής ή υδροαμμοβολής. ΟΙΚ ΣΧ.00. ΟΙΚ 00,00% Επεξεργασία - έκπλυση επιφανειών σκυροδέματος με νερό. Με εφαρμογή ρητίνης νερού. ΟΙΚ ΣΧ ΟΙΚ 00,00% Βοτσαλόδεμα από βότσαλα και σκυρόδεμα. Για έγχρωμο βοτσαλόδεμα με επεξεργασμένη την άνω επιφάνεια ΟΙΚ ΣΧ ΟΙΚ ΑΝΑΘ. 0 00,00% ΟΜΑ Α : ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ Κατασκευή δαπέδου με γκρι κυβόλιθους εκ. Επί υπόβασης από στρώση άμμου ΟΙΚ ΣΧ.9 ΟΙΚ 0 00,00% Κατασκευή δαπέδου με έγχρωμους κυβόλιθους εκ. Επί υπόβασης από οπλισμένο σκυρόδεμα ΟΙΚ ΣΧ.9 ΟΙΚ 0 00,00% Κατασκευή δαπέδου με γκρι κυβόλιθους εκ. και αρμούς εκ. Επί υπόβασης από στρώση άμμου και πλήρωση των αρμών με κηπαίο χώμα ΟΙΚ ΣΧ.99 ΟΙΚ 0 00,00% ιαμόρφωση σταμπωτών δαπέδων εξωτερικών χώρων Με τελική επιφάνεια ραβδωτή - αντιολισθητική. ΟΙΚ ΣΧ.09. ΟΙΚ 00,00% Τσιμεντόπλακες όδευσης τυφλών. Με τετράγωνες πλάκες διαστάσεων 0Χ0εκ. ΟΙΚ ΣΧ.0.. ΟΙΚ 00,00% Λίθινες πλακες όδευσης τυφλών. Με τετράγωνες πλάκες Μυλοποτάμου διαστάσεων 0-0Χ0-0εκ. ΟΙΚ ΣΧ.0.. ΟΙΚ 0 00,00% 9 0 Κατασκευή δαπέδου με διάτρητες πλάκες γκρί χρώματος 0Χ0Χ0 εκ. Επί υπόβασης από οπλισμένο σκυρόδεμα Κατασκευή λιθοστρώτων από ξηρολιθοδομή με σκληρό λίθο Μυλοποτάμου. Λιθόστρωτα πάχους μέσου πάχους έως cm Κατασκευή κρασπέδου από σκληρή πέτρα Μυλοποτάμου Εξωτερικών διαστάσεων (ανεπεξέργαστου όγκου) 00 Χ 0 Χ cm. Κατασκευή εμποδίων από σκληρή πέτρα Μυλοποτάμου Εξωτερικών διαστάσεων (ανεπεξέργαστου όγκου) 0 Χ 0 Χ cm. Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντοασβεστοκονίαμα σε δύο στρώσεις. Επιστρώσεις τσιμεντοασβεστοκονιάματος πάχους,0 cm με πρόσμικτο στεγανωτικό μάζας. Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από πέτρα Μυλοποτάμου. Ταινίες επιστρώσεων από σκληρή πέτρα διατομής ΧΧcm. Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες σκληρού πωρόλιθου Κρήτης. Επιστρώσεις με πλάκες ασβεστόλιθου, πάχους cm, διαστάσεων πλακών 0,Χ0,μ. ΟΙΚ ΣΧ.9 ΟΙΚ 0 00,00% ΟΙΚ ΣΧ.0. ΟΙΚ 0 00,00% ΟΙΚ ΣΧ ΟΙΚ 9 00,00% ΟΙΚ ΣΧ ΟΙΚ 9 00,00% ΟΙΚ ΣΧ.0. ΟΙΚ 00,00% ΟΙΚ ΣΧ.90. ΟΙΚ 9 00,00% ΟΙΚ Ν0. ΟΙΚ 00,00% Βαθμίδες από πωρόλιθο. Ολόσωμες βαθμίδες διαστάσεων 0,0Χ0, ΟΙΚ ΣΧ.0. ΟΙΚ 00,00% Κατασκευή βαρέως τύπου βιομηχανικού δαπέδου ΟΙΚ-Α.9 ΟΙΚ. 00,00% OMA A : ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ Περιθώριο από μεταλλικό έλασμα. ιαστάσεων 0Χ0 εκ. ΟΙΚ ΣΧ.0. ΟΙΚ 00,00%

5 Περιθώριο από μεταλλικό έλασμα. ιαστάσεων 0Χ0 εκ. ΟΙΚ ΣΧ.0. ΟΙΚ 00,00% Κατασκευή πλαισίων, υπερθύρων, προβόλων κλπ με μεμονωμένες ανοξείδωτες δοκούς ή διατομές, ΟΙΚ ΣΧ.00. ΟΙΚ 0 00,00% ύψους ή πλευράς έως cm Κάδος απορριμμάτων εξωτερικού χώρου. Με ΟΙΚ 0,00% ανοιγόμενο τμήμα διαστάσεων (ΠχΥ) ΟΙΚ ΣΧ ΟΙΚ 0,00%,Χ00εκατ Κιγκλιδώματα από ανοξείδωτο χάλυβα ΟΙΚ-Α. 0 ΟΙΚ 00,00% Κάλυμμα φρεατίων από γαλβανισμένη εν θερμώ λαμαρίνα. Καυθαρού ανοίγματος ΟΙΚ ΣΧ.0. ΟΙΚ 9 00,00% 00,0Χ0,0εκατ. Κάλυμμα φρεατίων από γαλβανισμένη εν θερμώ λαμαρίνα. Καθαρού ανοίγματος,0χ,0εκατ. ΟΙΚ ΣΧ.0. ΟΙΚ 9 00,00% ΟΜΑ Α : ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ Κατασκευή τριπλής θέσης κάδων απορριμμάτων. ιαστάσεων,0 Χ,00 m ΟΙΚ ΣΧ.0.9 ΟΙΚ ΑΝΑΘ. ΟΙΚ ΑΝΑΘ.. 0,00% 0,00% Κατασκευή θέσης τεσσάρων κάδων απορριμμάτων. ιαστάσεων,0 Χ,00 m ΟΙΚ ΣΧ.0. Κατασκευή ενδοδαπέδιου συντριβανιού από σκληρό πωρόλιθο Μυλοποτάμου. Κατασκευή εμποδίων - καθιστικών από πέτρα Μυλοποτάμου ιαστάσεων Χ Χ cm. (Τύπος ) Κατασκευή καθίσματος με πλάτη, από σκυρόδεμα και ξυλεία ΙΡΟΚΟ. Κάθισμα υπαίθρου διαστάσεων Χ cm και ύψους 0cm. (Τύπος ) ΟΙΚ ΑΝΑΘ. ΟΙΚ ΑΝΑΘ.. 0,00% 0,00% ΟΙΚ ΣΧ.90.0 ΟΙΚ 9 00,00% ΟΙΚ ΣΧ.90. ΟΙΚ 9 00,00% ΟΙΚ ΣΧ.0. ΟΙΚ ΟΙΚ 0 0,00% 0,00% Κατασκευή πάγκου καθιστικού με πλάτη, από σκυρόδεμα και ξυλεία ΙΡΟΚΟ. Πάγκος υπαίθρου διαστάσεων 0Χ0 και ύψους 0cm. (Τύπος ) Κατασκευή πάγκου καθιστικού υπαίθρου από σκυρόδεμα και ξυλεία ΙΡΟΚΟ. Πάγκος διαστάσεων ύψους cm. (Τύπος ) Αντιγραφιστικές επαλείψεις (antigraffiti) μόνιμης προστασίας, ενός ή δύο συστατικών πολυουρεθανικής βάσεως ή βάσεως σιλικόνης. ΟΙΚ ΣΧ.0. ΟΙΚ ΣΧ.0. 9 ΟΙΚ ΟΙΚ 0 ΟΙΚ ΟΙΚ 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% ΟΙΚ-Α.9 90 ΟΙΚ 00,00% Αντιδιαβρωτικές επαλείψεις σκυροδεμάτων ΟΙΚ-Α.9 9 ΟΙΚ 00,00% OMA A : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΗΠΑΙΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ «ΜΕΤ» ιάστρωση υλικών στην επιφάνεια της κονίστρας ΠΡΣ ΣΧ./Γ/0. 9 ΠΡΣ ΑΝΑΘ 0 00,00% ΠΡΣ Γ 9 ΠΡΣ 0 00,00% ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Άνοιγμα λάκκων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη με εργαλεία χειρός Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,0 Χ 0,0 Χ 0,0 m Άνοιγμα λάκκων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη με εργαλεία χειρός Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,0 Χ 0,0 Χ 0,0 m ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΠΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ Ε ΑΦΙΚΟ ΜΙΓΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΜΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ Ε ΑΦΙΚΟ ΜΙΓΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ Ε ΑΦΙΚΟ ΜΙΓΜΑ.. ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ένδρα. ένδρα κατηγορίας ΠΡΣ Ε. 9 ΠΡΣ 0 00,00% ΠΡΣ Ε. 9 ΠΡΣ 0 00,00% ΠΡΣ ΣΧ./Γ/0. 9 ΠΡΣ ΑΝΑΘ 0 00,00% ΠΡΣ ΣΧ./Γ/0. 9 ΠΡΣ ΑΝΑΘ 0 00,00% ΠΡΣ ΣΧ./Γ/0. 9 ΠΡΣ ΑΝΑΘ 0 00,00% ΠΡΣ. 99 ΠΡΣ 0 00,00%

6 ένδρα ένδρα κατηγορίας ΠΡΣ. 00 ΠΡΣ 0 00,00% Θάμνοι Θάμνοι κατηγορίας Θ ΠΡΣ. 0 ΠΡΣ 0 00,00% Θάμνοι Θάμνοι κατηγορίας Θ ΠΡΣ. 0 ΠΡΣ 0 00,00% Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη κλπ φυτά Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη ΠΡΣ. 0 ΠΡΣ 0 00,00% κλπ φυτά κατηγ. Π Αναρριχώμενα. Αναρριχώμενα φυτά κατηγορίας Α ΠΡΣ. 0 ΠΡΣ 0 00,00% ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Φύτευση φυτών Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 0,0 -,0 lt ΠΡΣ Ε9. 0 ΠΡΣ 0 00,00% Φύτευση φυτών Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου,00 -,00 lt ΠΡΣ Ε9. 0 ΠΡΣ 0 00,00% Φύτευση φυτών Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου,0 -,00 lt ΠΡΣ Ε9. 0 ΠΡΣ 0 00,00% Μεταλλικές σχάρες δένδρων ΠΡΣ Β 0 Υ Ρ 00,00% 9 0 ΗΛΕΚΤΡ/ΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ OMA A 9: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Σωλήνας πολυαιθυλενίου διέλευσης καλωδίων Atm, Φ0 Ο Ο Β-. ΗΜ- Υ Ρ-0. Σωλήνας πολυαιθυλενίου διέλευσηςκαλωδίων Atm, Φ0 Ο Ο Β-. ΗΜ- Υ Ρ-0. Σωλήνας πολυαιθυλενίου διέλευσης καλωδίων Atm, Φ90 Ο Ο Β-. ΗΜ- Υ Ρ-0. Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος διέλευσης καλωδίων διατομής Φ'' Ο Ο Β-9 ΗΜ- ΗΛΜ Φρεάτιο έλξης καλωδίων Χεκ Φρεάτιο έλξης καλωδίων 0Χ0εκ Φρεάτιο έλξης καλωδίων 0Χ0εκ Φρεάτιο σύνδεσης καλωδίων 0Χ0εκ σχετικό Ο Ο Β-0. σχετικό Ο Ο Β-0. Ο Ο Β-0. Ο Ο Β-0. ΗΜ- ΗΜ- ΗΜ- ΗΜ- 0%Ο Ο- +0%Υ Ρ- 0%Ο Ο- +0%Υ Ρ- 0%Ο Ο- +0%Υ Ρ- 0%Ο Ο- +0%Υ Ρ Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, σχάρες υπονόμων Ο Ο Β-9 ΗΜ-9 Υ Ρ Πίλαρ ηλεκτροδότησης μέχρι τεσσάρων αναχωρήσεων Ο Ο Ζ-. ΗΜ-0 ΗΛΜ Πίλαρ ηλεκτροδότησης μέχρι είκοσι αναχωρήσεων Ο Ο Ζ-. ΗΜ- ΗΛΜ Ιστός ηλεκτροφωτισμού οδών ύψους 0,00μ. σχετικό Ο Ο Ζ-. ΗΜ- ΗΛΜ Ιστός ηλεκτροφωτισμού οδών ύψους,0μ. σχετικό Ο Ο Ζ-. ΗΜ- ΗΛΜ Φωτιστικό σώμα με βραχίονα και λαμπτήρα Metal halide Ισχύος 0W. σχετικό Ο Ο Ζ-.. ΗΜ- ΗΛΜ Κυλινδρικό Φωτιστικό σώμα άμμεσου φωτισμού, επί ιστού και λαμπτήρα Metal halide Ισχύος 0W. σχετικό Ο Ο Ζ-.. ΗΜ- ΗΛΜ

7 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΕΝ Ο ΑΠΕ ΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ ΕΝ ΡΩΝ με λαμπτήρα μεταλλικών αλογονιδίων 0W G (000ΟΚ) (ευρείας δέσμης με το κουτί εγκιβωτισμού, το αντιθαμβωτικό πλέγμα και το προστατευτικό πλέγμα ΑΤΗΕ ΣΧ.9.. ΗΜ- ΗΛΜ 0 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΕΝ Ο ΑΠΕ ΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ ΨΗΛΩΝ ΕΝ ΡΩΝ με λαμπτήρα μεταλλικών αλογονιδίωνw με το κουτί εγκιβωτισμού ΑΤΗΕ ΣΧ.9.. ΗΜ- ΗΛΜ 0 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΕΝ Ο ΑΠΕ ΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ με λαμπτήρα μεταλλικών αλογονιδίωνw με το (κουτί εγκιβωτισμού) ΑΤΗΕ ΣΧ.9.. ΗΜ- ΗΛΜ 0 9 Ιστός ηλεκτροφωτισμού οδών ύψους μ σχετικό Ο Ο Ζ-. ΗΜ-9 ΗΛΜ 0 0 Φωτιστικό τύπου προβολέα ανάδειξης, στεγανό, προστασίας ΙΡ με λαμπτήρα μεταλλικών αλογονιδίων 0W ΑΤΗΕ ΣΧ9.. ΗΜ-0 ΗΛΜ 9 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΓΙΑΣ ΧΩΝΕΥΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ. με λαμπτήρα LED xw και ενσωματωμένο μετασχηματιστή με το κουτί εγκιβωτισμού ΑΤΗΕ ΣΧ.9..0 ΗΜ- ΗΛΜ 0 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΕΝ Ο ΑΠΕ ΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ ΑΣΥΜΜΕΤΡΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ με λαμπτήρα μεταλλικών αλογονιδίωνw με το κουτί εγκιβωτισμού ΑΤΗΕ ΣΧ.9.. ΗΜ- ΗΛΜ 0 ΧΩΝΕΥΤΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ Ε ΑΦΟΥΣ 'UPLIGHT' ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ. ΜΕ LEDS XW, ΨΥΧΡΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑ ΕΣΜΗ (0 ) ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΦΩΤΟΣ IP.με ατσάλινο κουτί εγκιβωτισμού ΑΤΗΕ ΣΧ.9.. ΗΜ- ΗΛΜ 0 ιέλευση δρόμου με δύο σωλήνες, σύμφωνα με τα σχέδια των λεπτομερειών, δηλαδή σωλήνες από ΡΕ Φ90, προστασία των σωλήνων με σκυρόδεμα Β με οπλισμό ST IV, με όλα τα μικροϋλικά και την εργασία. ΑΤΗΕ ΣΧ... ΗΜ- ιέλευση δρόμου με τρεις σωλήνες, σύμφωνα με τα σχέδια των λεπτομερειών, δηλαδή σωλήνες από ΡΕ Φ90, προστασία των σωλήνων με σκυρόδεμα Β με οπλισμό ST IV, με όλα τα μικροϋλικά και την εργασία. ΑΤΗΕ ΣΧ... ΗΜ- Πλάκα γείωσης από ηλεκτρολυτικό χαλκό ΑΤΗΕ ΣΧ.9. ΗΜ- ΗΛΜ Σύνδεση μετρητού ΕΗ ΑΤΗΕ ΣΧ.9 ΗΜ- ΗΛΜ Τρίγωνο γείωσης ΑΤΗΕ ΣΧ.. ΗΜ- ΗΛΜ 9 Σύνδεσμος χάλκινος συμπιεστού τύπου C ΑΤΗΕ ΣΧ ΗΜ-9 ΗΛΜ 0 Μετασχηματιστής χαμηλής τάσης πλήρης, μονοφασικός 0Vac προς 00mAdc κατάλληλος για τοποθέτηση σε πίνακα. ΑΤΗΕ ΣΧ9.. ΗΜ-0 ΗΛΜ Μετασχηματιστής χαμηλής τάσης πλήρης, μονοφασικός 0Vac προς Vac ισχύος 0VΑ ΑΤΗΕ ΣΧ9.. ΗΜ- ΗΛΜ

8 Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τετραπολικό - ιατομής χ mm Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τετραπολικό - ιατομής χ 0 mm ΑΤΗΕ.. ΗΜ- ΗΛΜ ΑΤΗΕ.. ΗΜ- ΗΛΜ ΟΜΑ Α 0: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡ ΕΥΣΗΣ Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ atm Φ H.. ΗΜ- ΗΛΜ Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ atm Φ H.. ΗΜ- ΗΛΜ Σωλήνας από PVC atm-φ-0 H.. ΗΜ- ΗΛΜ Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN atm Φ- H.. ΗΜ- ΗΛΜ Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, με κλειδί PN atm Φ-/ Σχετικό H.. ΗΜ- ΗΛΜ Αυτόματη βαλβίδα εξαερισμού, πλαστική ή μεταλλική H. ΗΜ-9 ΗΛΜ Βαλβίδες αντεπιστροφής (κλαπέ) με ελατήριο ή άλλο μηχανισμό Φ- H.. ΗΜ-0 ΗΛΜ Φίλτρο γραμμής σίτας ή δίσκων, πλαστικό H. ΗΜ- ΗΛΜ 9 Σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος, επισκέψιμος H.. ΗΜ- ΗΛΜ Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 0 atm, πλαστικές,με μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, Φ- H9... ΗΜ- ΗΛΜ Πηνία ηλεκτροβανών V AC H9... ΗΜ- ΗΛΜ Οικιακός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου για έλεγχο - Ηλεκτροβαννών H9... ΗΜ- ΗΛΜ Στεγανό κουτί για προγραμματιστές, μεταλλικό, διαστάσεων 0χ0χ/,(mm) H9... ΗΜ- ΗΛΜ Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων αρδευτικού δικτύου χωρίς μηχανικά μέσα σε βάθος 0-0cm Α9. ΗΜ- ΠΡΣ Πώμα (τάπα) από P.V.C. βιδωτό, διαμέτρου 0ΜΜ Ν0.. ΗΜ- ΗΛΜ Σιδηροκατασκευές από μπακλαβαδωτή λαμαρίνα ΑΤΗΕ ΣΧ.0.. ΗΜ-9 ΗΛΜ 9 Φλοτεροδιακόπτης υδαταποθήκης, διαμέτρου / ΑΤΗΕ ΣΧ.0.. ΗΜ-0 ΗΛΜ ΣΩΛΗΝΕΣ PVC Φ0 ΑΤΜ Ο Ο Β-. ΗΜ- Υ Ρ ΣΩΛΗΝΕΣ PVC Φ ΑΤΜ Ο Ο Β-. ΗΜ- Υ Ρ ΣΩΛΗΝΕΣ PVC Φ0 ΑΤΜ Ο Ο Β-. ΗΜ- Υ Ρ Κανάλι απορροής δαπέδου, από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), με χυτοσιδηρή σχάρα βαρέως τύπου (D00), διαστάσεων 0χmm Βάννα χυτοσιδηρή με στέλεχος και χυτοσιδερένιο καπάκι διατομής ½ ΑΤΗΕ ΣΧ.0.. ΗΜ- ΗΛΜ ΑΤΗΕ ΣΧ.90.. ΗΜ- ΗΛΜ Απορροή ομβρίων από ΡΡ κάθετης ή πλάγιας σύνδεσης, διαμέτρου εξόδου 0ΜΜ ΑΤΗΕ ΣΧ.0.9. ΗΜ- ΗΛΜ Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις Υδάτινου Στοιχείου ΑΤΗΕ ΣΧ.99.. ΗΜ- ΗΛΜ 9 ιέλευση δρόμου με δύο σωλήνες,σύμφωνα με τα σχέδιατων λεπτομερειών, δηλαδή σωλήνεςαπό ΡΕ Φ90, προστασία των σωλήνωνμε σκυρόδεμα Β με οπλισμό ST IV,με όλα τα μικροϋλικά και την ιέλευση δρόμου με τρεις σωλήνες, σύμφωνα με τα σχέδια των λεπτομερειών, δηλαδή σωλήνες από ΡΕ Φ90, προστασία των σωλήνωνμε σκυρόδεμα Β με οπλισμό ST IV, με όλα τα μικροϋλικά και την εργασία. ΑΤΗΕ ΣΧ... ΗΜ- ΑΤΗΕ ΣΧ... ΗΜ-

9 OI ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η /ΝΤΡΙΑ ΤΥ Ρ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΡΓΟ:" ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)" ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α/Α ΤΙΜΟΛ. ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩ- ΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ( ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ΟΙΚ 2124 1.1.4. m3 120,00 4,50 540,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩ- ΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ( ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ΟΙΚ 2124 1.1.4. m3 120,00 4,50 540,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 328.976,00 Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ Κωδ. ΈΛΟΤ ΤΟ 1501-+

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 001 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.20.2 m2 150. 003 ΝΕΤ Ο Ο-ΜΕ -2.3 m2 1845. 004 ΥΛΙΚΟ ΝΕ3.1 Τεµ. 20. 005 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.1.1 m2 10. 006 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 001 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.20.2 m2 150. 003 ΝΕΤ Ο Ο-ΜΕ -2.3 m2 1845. 004 ΥΛΙΚΟ ΝΕ3.1 Τεµ. 20. 005 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.1.1 m2 10. 006 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ - Έργο: ιαµόρφωση πλατείας στα όρια του ήµου Νίκαιας - Αγ.Ι.Ρέντη ΝΙΚΑΙΑ -Γ.ΓΡΕΒΕΝΩΝ - Θέση: ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - - ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Δήμος : ΒΕΡΟΙΑΣ Εργο : ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΕΛΙΟΥ Μελέτης : 62/2014 Πίνακας ΕΤΕΠ των άρθρων Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δήμος : ΒΟΛΟΥ Εργο : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗ ΜΕΛΑΓΚΟΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΔ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δήμος : ΒΟΛΟΥ Εργο : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ-ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης. 1.1 ΜΗΝΕΣ 20 8.20 164.00 ΥΔΡ ΝΕΤ-1.01-Α ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ 2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ «ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών Προϋπολογισµός: 125.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Εργο : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ :"ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΟΛΩΜΟΥ"

ΕΡΓΟ :ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΟΛΩΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΟΛΩΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ :"ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΟΛΩΜΟΥ" ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.925.000,00 Ευρώ ( ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΟΜΑ Α Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΡΓΟ : 1 Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ηµιβραχώδες 001 Ν.Ο Ο 1123Β Ο Ο-1123Α m 3 0,70 40,00 28,00 ΘΕΣΗ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ : Άρθρο Αναθεώρησης ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΕΤΕΠ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΕΤΕΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΜΥΡΙΝΑ ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΝΕΤ - ΕΤΕΠ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΝΕΤ - ΕΤΕΠ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΝΕΤ - ΕΤΕΠ Παρατήρηση: η αναγραφή παύλας στην στήλη σημαίνει ότι δεν υπάρχει εγκεκριμένη ΕΤΕΠ για το εν λόγω αντικείμενο εργασιών A. ANΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΝΕΤ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ΟΔΟ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανέγερση κτηρίου δηµοτικού παιδικού σταθµού στον οικισµό των Μαλίων του ήµου Χερσονήσου ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012 - Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ ΟΙΚ 2172.ΣΧΕΤ ΟΙΚ ΝΑΗΛΜ.9367.ΦΩΤ ΟΙΚ ΝΑΟΙΚ.Τ650.ΠΕΡΙΦ ΟΙΚ ΝΑΠΙΝ.08.3.ΣΧ ΝΟΔΟ Δ\Η1.3 ΝΠΡΣ 5919.2.1ΣΧ ΝΑΟΙΚ Α\20.20 ΝΑΟΙΚ Α\22.65.01 ΝΑΟΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

1-1 - 3.ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

1-1 - 3.ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ -, ΝΙΚΑΙΑ Έργο: Κατασκευή νέου βρεφονηπιακου σταθµού επι των οδών Π.Ράλλη - Κοµνηνών - Αχχιλέως στη Νίκαια Θέση: Ο ΟΣ ΑΧΧΙΛΕΩΣ, ΚΟΜΝΗΝΩΝ Α & Π.ΡΑΛΛΗ Α

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η

Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η ΕΛΛΗΝΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΑ ΠΕΡΦΕΡΕΑ ΒΟΡΕΟΥ ΑΓΑΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΜΥΡΝΑ ΕΡΓΟ : ΕΠΣΚΕΥΗ ΚΤΡΩΝ ΓΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΜΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΑΔΚΟΥ ΠΑΧΝΔΟΥ ΚΑ ΒΒΛΟΥ Σ Υ Ν Ο Π Τ Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η - 1 01.01.01 ΝΕΤ ΟΚ 10.02 ΟΜΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέση: ΝΙΚΑΙΑ. Τιµολόγιο Μελέτης

Θέση: ΝΙΚΑΙΑ. Τιµολόγιο Μελέτης ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 5-7 Έργο: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ Ο.Τ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ Ο ΩΝ ΚΥΠΡΟΥ - ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΑΜΥΡΑ ΑΚΗ- Θέση: ΝΙΚΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΜΟΥΔΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΜΟΥΔΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΜΟΥΔΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΑ Είδος Εργασιών Αρθρου A.T. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 1 Γραμμικά διαζώματα (σενάζ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΜΟΣ θεσσαλονικησ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ Αριθµός Μελέτης : ΑΚ 4/1-2-2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ήµος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εργο : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός Μελέτης

Προϋπολογισµός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθµού ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ αφνών Προϋπολογισµός Μελέτης Αριθµός Κωδικός A/A Περιγραφή εργασίας A.Τ. Μ.Μ. Ποσότητα Τιµολογίου Αναθεώρηση ΥΠΕΧΩ Ε ς ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΥΖΩΝΩΝ Ν.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΥΖΩΝΩΝ Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ. ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης Επισκεπτών ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Άρθρο Αναθεώρησης ΟΙΚ 3816 100,00% 100,00% 100,00% ΟΙΚ 7921 100,00% ΟΙΚ 3821 100,00% ΟΙΚ 3211 100,00% ΟΙΚ 3873 100,00% 100,00% 100,00%

Αρ. Άρθρο Αναθεώρησης ΟΙΚ 3816 100,00% 100,00% 100,00% ΟΙΚ 7921 100,00% ΟΙΚ 3821 100,00% ΟΙΚ 3211 100,00% ΟΙΚ 3873 100,00% 100,00% 100,00% ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ -, ΝΙΚΑΙΑ Έργο: Κατασκευή νέου βρεφονηπιακου σταθµού επι των οδών Π.Ράλλη - Κοµνηνών - Αχχιλέως στη Νίκαια Θέση: Ο ΟΣ ΑΧΧΙΛΕΩΣ 3, ΚΟΜΝΗΝΩΝ Α & Π.ΡΑΛΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Πιλοτικές αναπλάσεις τμημάτων παραδοσιακών πυρήνων οικισμών Σίβα, Καμηλαρίου, Πιτσιδίων, Αντισκαρίου και Πηγαϊδακίων

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ.:.1./2013 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Α.Μ.:.1./2013 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% ΝΟ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓ ΘΕΟ ΩΡΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϋπολογισµός Μελέτης Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Θέση: ΜΑΓΟΥΛΑ - ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΣ 5130 τεμ 0,75 72 54,00 6 ΠΡΣ Ε2.2 Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m

ΠΡΣ 5130 τεμ 0,75 72 54,00 6 ΠΡΣ Ε2.2 Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m Π/Υ ΕΡΓΟΥ : Διαμόρφωση μικρής κλίμακας κατασκευή παρατηρητηρίου και κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών στην περιοχή Ατσπάς της Τ.Κ. Μαριών α/α Αριθ. Τιμολ. Είδος Εργασίας Αρθρο Αναθεώρ. Μονάδα Τιμη Δαπάνη Ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ 02-01-01-00

ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ 02-01-01-00 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ NET - ΕΤΕΠ Η χρήση των Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (Ε.ΤΕ.Π.) γίνεται υποχρεωτική σε όλα τα Δημόσια Τεχνικά Έργα μετά την έγκριση 440 Ε.ΤΕ.Π. και δημοσίευση πλήρους

Διαβάστε περισσότερα

2.01.Μ 2.02.Μ 3.01 3.01.02.Μ 3.02 3.02.02.Μ 3.03 3.03.02.Μ 3.06

2.01.Μ 2.02.Μ 3.01 3.01.02.Μ 3.02 3.02.02.Μ 3.03 3.03.02.Μ 3.06 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 410Β/6-3-2009 -ισχύουν από 10-4-2009- ( Επισης ΦΕΚ 822Β/4-5-09, 2630 Β'/31-12-2009, 518Β/26-4-2010 & 2063Β'/16-9-11) Οι τιμές μονάδος που φέρουν την σήμανση

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ:

Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ αριθμ

Διαβάστε περισσότερα