Κύκλος Σχέσεων Κράτους -Πολίτη. ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4 6 Ν. 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις»)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κύκλος Σχέσεων Κράτους -Πολίτη. ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4 6 Ν. 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις»)"

Transcript

1 Κύκλος Σχέσεων Κράτους -Πολίτη ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4 6 Ν. 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις») Θέμα: Μη έγκαιρη και εμπεριστατωμένη απάντηση σε αίτημα διαγωνιζόμενου για την παραβίαση των αρχών της νομιμότητας και της διαφάνειας στο πλαίσιο του διαγωνισμού «Κατασκευή και Εγκατάσταση Ηλεκτρικών Πινάκων Πεδίων (Η/Ζ & ΔΕΗ) για τις ανάγκες του Χειρουργείου Καρδιάς (ΧΚ) και της Μονάδας Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ-ΑΚΑ)» του Ιπποκράτειου Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών Αύγουστος

2 Αθήνα, 19 Μαρτίου 2010 Αριθμ. Πρωτ.: 20063/ Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του κατά το άρθρο του Συντάγματος και το Ν.3094/2003 έχει ολοκληρώσει τη διερεύνηση αναφοράς της εταιρείας *** σχετικά με τον ως άνω Διαγωνισμό. Επειδή ο Συνήγορος του Πολίτη (εφεξής εναλλακτικά «ΣτΠ» ή «Αρχή») διαπιστώνει την απροθυμία του Νοσοκομείου να συνεργαστεί έγκαιρα και ουσιαστικά με την Αρχή, καθώς και να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις της για τη διασφάλιση του δικαιώματος των διοικούμενων να αναφέρονται στις Αρχές και για την τήρηση των αρχών της νομιμότητας και της διαφάνειας κατά τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών, συντάσσει το παρόν πόρισμα. Ι. Ιστορικό Στο σημείο 7 της διακήρυξης του ως άνω διαγωνισμού ορίζεται: «Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να κατατεθεί από κάθε διαγωνιζόμενο εγγύηση συμμετοχής 2%, συνολικού ποσού 300 ευρώ». Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η εταιρεία *** αντιλήφθηκε ότι μια άλλη διαγωνιζόμενη ανταγωνίστρια εταιρεία είχε καταθέσει εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 225. Για το λόγο αυτό, αλλά και για άλλους που επικαλέστηκε με την από επιστολή της προς την Επιτροπή Διεξαγωγής του Διαγωνισμού, ζήτησε την απόρριψη της προσφοράς της ανταγωνίστριας εταιρείας. Επειδή η Επιτροπή δεν απάντησε, στις η εταιρεία *** επανέλαβε το αίτημά της προς το Διοικητή και τον Αναπληρωτή Διοικητή του Νοσοκομείου, χωρίς ωστόσο πάλι να λάβει κάποια απάντηση. ΙΙ. Ενέργειες της Αρχής Στο πλαίσιο του διαμεσολαβητικού της ρόλου η Αρχή επικοινώνησε με την Τεχνική Διεύθυνση του Νοσοκομείου απ όπου πληροφορήθηκε τα εξής. Αναφορικά με την τήρηση των κανόνων της διαδικασίας, η Επιτροπή Διεξαγωγής του Διαγωνισμού εξέτασε μεν το αίτημα της εταιρείας *** και το απέρριψε, αλλά παρέλειψε να ενημερώσει τον πολίτη σχετικά ως όφειλε. Δηλαδή παρέλειψε να αποστείλει γραπτή και πλήρως αιτιολογημένη αρνητική απάντηση. Επί της ουσίας της υπόθεσης η Επιτροπή απέρριψε την αίτηση της εταιρείας ***, διότι εκ παραδρομής στο κείμενο της διακήρυξης το ποσό της εγγυητικής επιστολής, το οποίο ορίζεται σε 2% επί του συνολικού προϋπολογισμού του έργου, είχε υπολογιστεί επί του τελικού ποσού συμπεριλαμβανομένου του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Η υπηρεσία ισχυρίζεται ότι θα έπρεπε να υπολογιστεί επί της καθαρής αξίας, δηλαδή άνευ Φ.Π.Α. Συνεπώς, το ύψος της εγγυητικής επιστολής της ανταγωνίστριας εταιρείας, αν και υπολείπεται αυτό της διακήρυξης, είναι νόμιμο. 2

3 Ο Συνήγορος του Πολίτη τόσο προφορικά όσο και γραπτά με το από έγγραφό του εξέφρασε την άποψη ότι η διακήρυξη δεσμεύει την Επιτροπή. Επισήμανε ότι σε όλα τα σημεία της διακήρυξης ο προϋπολογισμός του έργου συμπεριλαμβάνει Φ.Π.Α. Συγκεκριμένα, στον τίτλο της διακήρυξης αναγράφεται ο συνολικός προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., επίσης και στο σημείο υπ αριθμ. 7 της διακήρυξης που αφορά την εγγυητική επιστολή δεν γίνεται διάκριση, εάν το 2% αφορά στην καθαρή αξία άνευ Φ.Π.Α., αλλά αντίθετα αναφέρεται συγκεκριμένο ποσό 300 που αντιστοιχεί στο 2% επί του τελικού ποσού συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. Ο ΣτΠ υπογράμμισε ότι η Επιτροπή, για λόγους διαφάνειας έπρεπε να ακολουθήσει άλλη οδό. Το λιγότερο που όφειλε να πράξει ήταν να γνωστοποιήσει προς όλους τους διαγωνιζόμενους το λάθος που εκ παραδρομής περιείχε η διακήρυξη και όχι μόνον σε μία εταιρεία. Σε κάθε δε περίπτωση ο ΣτΠ ζήτησε την άμεση απάντηση στο από γραπτό αίτημα της εταιρείας *** (π.χ. με κοινοποίηση αποσπάσματος του σχετικού πρακτικού της Επιτροπής). Οι εκπρόσωποι του Νοσοκομείου ακόμα μία φορά δεν ενημέρωσαν γραπτώς και εμπεριστατωμένα την εταιρεία για την απόρριψη του αιτήματος της. Αυτή τη φορά επικαλέστηκαν οργανωτικές αδυναμίες και, συγκεκριμένα, απουσία σε κανονική άδεια του Προέδρου και του Γραμματέα της Επιτροπής Διεξαγωγής του Διαγωνισμού, καθώς και αδυναμία άμεσης επικοινωνίας με το νομικό τους σύμβουλο. Μετά από επανειλημμένες τηλεφωνικές οχλήσεις προς το Νοσοκομείο και το εποπτεύον Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο οποίο ο ΣτΠ κοινοποίησε τη σχετική αλληλογραφία, στις , δηλαδή δύο μήνες μετά την υποβολή του αιτήματος της εταιρείας ***, το Νοσοκομείο απέστειλε μια λακωνική επιστολή, ώστε τυπικά να μπορεί να ισχυριστεί ότι εκπλήρωσε την υποχρέωση απάντησής. Ο Συνήγορος του Πολίτη υπογράμμισε με το από έγγραφό ότι η απάντηση αυτή δεν είναι ικανοποιητική για τους εξής λόγους: 1) Απλώς ανακοινώνει επιγραμματικά το όνομα του Αναδόχου που μάλιστα τυγχάνει να είναι ο διαγωνιζόμενος με τη μη προσήκουσα εγγυητική επιστολή. 2) Δεν απαντά στο ζήτημα νομιμότητας που έθεσε η διαγωνιζόμενη εταιρεία, δηλαδή δεν εκθέτει τους λόγους για τους οποίους αποδέχεται μια μη προσήκουσα κατά τις διατάξεις της διακήρυξης του διαγωνισμού εγγυητική επιστολή. 3) Δεν τοποθετείται στα ζητήματα παραβίασης διαφάνειας που ο Συνήγορος του Πολίτη προέβαλε. Τέλος, με το ως άνω έγγραφό ο ΣτΠ κάλεσε μια ακόμα φορά το Ιπποκράτειο Γ.Ν.Α. και το εποπτεύον Υπουργείο να μεριμνήσουν προκειμένου να δοθεί ουσιαστική απάντηση στα ερωτήματα που έχουν τεθεί το συντομότερο δυνατό. 3

4 Εν συνεχεία, με το υπ αριθμ. πρωτ. 1600/ έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας του Ιπποκράτειου Γ.Ν.Α., κοινοποιήθηκε στο ΣτΠ απόσπασμα πρακτικών της υπ αριθμ. 30/ συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου. Δηλαδή τρεισήμισι μήνες μετά την αίτηση της εταιρείας και τη διενέργεια του διαγωνισμού, καθώς και δύο μήνες μετά τη σχετική έγγραφη πρόταση του ΣτΠ. Σημειώνεται ότι στο συνοδευτικό του αποσπάσματος αναφέρεται: «Επίσης σας γνωστοποιούμε πως βάσει του Ν. 3669/08 (περί κατασκευής Δημοσίων Έργων) άρθρο 24 παρ. 1&2 παραπομπές 405, 407 και 408 η Προϊστάμενη Αρχή (εν προκειμένου το Δ.Σ. του ΙΓΝΑ) κρίνει αν θα ληφθεί υπ όψιν το 2% του προϋπολογισμού χωρίς τον ΦΠΑ ή το αναγραφόμενο απόλυτο ποσό». Ο ΣτΠ με το από έγγραφο τόνισε τα προβλήματα που δημιουργούνται με την απάντηση αυτή. Η Τεχνική Υπηρεσία επικαλείται ως λόγους που θεμελιώνουν το δικαίωμα της Προϊστάμενης Αρχής να κρίνει αν θα ληφθεί υπόψη το 2% του προϋπολογισμού χωρίς τον Φ.Π.Α. ή το αναγραφόμενο στη διακήρυξη ποσό τις παραπομπές 405, 407 και 408, των οποίων το περιεχόμενο δεν προκύπτει,. Ο ΣτΠ έκρινε ότι αυτό το κείμενο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστά νόμιμη αιτιολογία των ενεργειών του Νοσοκομείου. Όταν ο ΣτΠ ζήτησε να του αποσταλούν με τηλεομοιοτυπία οι παραπομπές αυτές, ανακάλυψε ότι πρόκειται για παραπομπέςυποσημειώσεις σε κείμενο βιβλιογραφίας και συγκεκριμένα στο έργο του Βασίλη Ε. Κωτσοβίνου με τον τίτλο Κώδικας Δημοσίων Έργων, Νομοθεσία και Νομολογία κατ Άρθρο, 5 η Έκδοση Χαλκίδα. Συνεπώς, ορθώς ο ΣτΠ έκρινε το απαντητικό κείμενο ασαφές και ακατάληπτο. Αναμφίβολα, το Ιπποκράτειο Γ.Ν.Α. ακόμα μία φορά δεν απάντησε στο αρχικό ερώτημα. Ειδικότερα, το άρθρο 24 1 του Ν. 3669/2008 που κωδικοποιεί τη νομοθεσία κατασκευής δημόσιων έργων προβλέπει: «Το ύψος της εγγύησης συμμετοχής ορίζεται πάντοτε στη διακήρυξη σταθερό για όλους τους ενδιαφερόμενους στο δύο τοις εκατό (2%) της υπολογιζόμενης αξίας του έργου, με ανάλογη στρογγύλευση». Στην υπό κρίση όμως περίπτωση δεν ήταν σταθερό ούτε αυτό που ορίζεται στη διακήρυξη. Αντίθετα για τον ανάδοχο ήταν 2% άνευ ΦΠΑ, ενώ βάσει της διακήρυξης για όλους τους υπόλοιπους ήταν 2% συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Επιπρόσθετα, το Νοσοκομείο αναγιγνώσκει λανθασμένα το κείμενο της ως άνω βιβλιογραφίας για δύο κυρίως λόγους Αφενός, διότι στο κυρίως κείμενο (σελ ) ρητά αναφέρεται η εφαρμοστέα διάταξη: «το ύψος της εγγυητικής συμμετοχής ορίζεται πάντοτε στη διακήρυξη σταθερό για όλους τους ενδιαφερόμενους». Αφετέρου, διότι η τελευταία παραπομπή-υποσημείωση υπ αριθμ. 408, η οποία ορίζει ότι: «Η κρίση περί τούτου γίνεται μόνο από την Προϊστάμενη Αρχή χωρίς τη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου» δεν αναφέρεται στην εγγυητική επιστολή, αλλά αντίθετα στον χαρακτηρισμό ενός έργου ως επείγοντος. Για το λόγο αυτό και αυτή η παραπομπήυποσημείωση έχει τεθεί σε περίοδο που δεν αφορά τη εγγυητική επιστολή και δίπλα από τη λέξη «επείγον». Επομένως, τόσο από το γράμμα της εφαρμοστέας διάταξης, 4

5 όσο και από την ως άνω βιβλιογραφία προκύπτει ακριβώς το αντίθετο από αυτό που επικαλείται το Νοσοκομείο. Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να ορίσει στη διακήρυξη του διαγωνισμού το ύψος της εγγυητικής επιστολής και να εφαρμόσει τη σχετική διάταξη της διακήρυξης σταθερά και ομοιόμορφα για κάθε διαγωνιζόμενο. ΙΙΙ. Συνολική εκτίμηση του Συνηγόρου του Πολίτη- Προτάσεις Με γνώμονα τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των πολιτών ο ΣτΠ κρίνει ότι η καθυστέρηση απάντησης ήταν υπέρμετρη. Υπογραμμίζει ότι η αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας υποβλήθηκε στο πλαίσιο διεξαγωγής ενός διαγωνισμού, όπου η οικονομία της διαδικασίας επιβάλλει την άμεση ανταπόκριση της Αναθέτουσας Αρχής για την εξασφάλιση μιας σειράς δικαιωμάτων των διαγωνιζόμενων. Και αυτό, διότι προβλέπονται βραχύτατες προθεσμίες για την άσκηση δικαστικών προσφυγών, καθώς και ασφαλιστικών μέτρων ικανών να διακόψουν τη διαγωνιστική διαδικασία. Συνεπώς, η υπέρμετρη καθυστέρηση απάντησης συνεπάγεται την προσβολή του δικαιώματος αναφοράς (άρθρο 10 του Συντάγματος), καθώς και του δικαιώματος έγκαιρης και αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας (άρθρο 20 του Συντάγματος). Εξάλλου, το περιεχόμενο της υπέρμετρα καθυστερημένης απάντησής δεν είναι ικανοποιητικό. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 10 του Συντάγματος (δικαίωμα αναφοράς προς τις αρχές): «Καθένας ή πολλοί μαζί έχουν το δικαίωμα, τηρώντας τους νόμους του Κράτους, να αναφέρονται εγγράφως στις αρχές, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να ενεργούν σύντομα κατά τις κείμενες διατάξεις και να απαντούν αιτιολογημένα σε εκείνον, που υπέβαλε την αναφορά, σύμφωνα με το νόμο.» Οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας που κυρώθηκε με το Ν. 2690/1999 έχουν εκτελεστικό χαρακτήρα των διατάξεων του άρθρου 10 του Συντάγματος. Στο άρθρο 17 2 ορίζεται ότι η αιτιολογία για να είναι νόμιμη θα πρέπει μεταξύ άλλων να είναι σαφής, ειδική και πλήρης ή επαρκής. Δηλαδή, πρέπει όλα τα στοιχεία της να αναφέρονται στη συγκεκριμένη περίπτωση, καθώς και να περιέχει σαφώς όλα τα ουσιώδη συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά, κατά τρόπο ο οποίος δεν αφήνει κενά ή αμφιβολίες για την ορθότητα της κρίσης του διοικητικού οργάνου. Σκοπός της αιτιολογίας είναι η δημιουργία δυνατότητας ελέγχου τόσο από το διοικούμενο όσο και από το δικαστήριο, κατά πόσο η δράση της διοίκησης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και κατά πόσο είναι σύμφωνη ή βρίσκεται σε αρμονία προς τους κανόνες δικαίου που καθορίζουν το πλαίσιο της νομιμότητας. Ενόψει των ανωτέρω και δεδομένου ότι στο πλαίσιο δημόσιων διαγωνισμών η Διοίκηση θα πρέπει να αναπτύξει ιδιαίτερα ταχείς και αποτελεσματικούς μηχανισμούς ελέγχου και εποπτείας, ο Συνήγορος του Πολίτη προτείνει την υποχρεωτική κατάρτιση πρωτοκόλλου σε κάθε στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας (δημοσίευση διακήρυξης, υποβολή προσφορών, αποσφράγιση, προεπιλογή κ.ο.κ.) που θα περιλαμβάνει: 5

6 α) όλες τις ενστάσεις-αιτήσεις που οι διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν έγκαιρα σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, β) πλήρως εμπεριστατωμένη απάντηση της Αναθέτουσας Αρχής και γ) αποδεικτικό αποστολής ή/και παραλαβής των απαντήσεων αυτών από τους ενδιαφερόμενους, πριν τη διενέργεια του επόμενου σταδίου της διαγωνιστικής διαδικασίας. Το πρακτικό αυτό θα τηρείται σε δημόσιο αρχείο, ώστε να είναι δυνατή η άμεση πληροφόρηση του περιεχομένου του (αυθημερόν με τηλεομοιοτυπία) και η άσκηση ελέγχου από κάθε ενδιαφερόμενο. Με τον τρόπο αυτό εξαλείφεται η δυνατότητα επίκλησης οργανωτικών αδυναμιών ή έλλειψης συντονισμού και εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις άσκησης: α) του δικαστικού ελέγχου των δημόσιων διαγωνισμών, καθώς οι πολίτες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία αυτά, ώστε να μπορέσουν να ζητήσουν έγκαιρη και αποτελεσματική δικαστική προστασία, β) του ιεραρχικού ελέγχου και εποπτείας των Αναθετουσών Αρχών απρόσκοπτα και άμεσα από τα αρμόδια διοικητικά όργανα και γ) του ενδιάμεσου ελέγχου της Διοίκησης που διενεργεί ο Συνήγορος του Πολίτη σε χρόνο ικανό να προασπίσει τα δικαιώματα των διαγωνιζομένων πολιτών. Υπογραμμίζεται ότι η τήρηση του ως άνω πρωτοκόλλου δεν θα προσθέσει επιπλέον φόρτο εργασίας στις Αναθέτουσες Αρχές, αφού ουσιαστικά αποτελεί συγκεφαλαίωση και πιστοποίηση της τήρησης των ήδη υφιστάμενων υποχρεώσεών τους. Καλλιόπη Σπανού Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη Ειδικός Επιστήμονας: Καλλιόπη Στουγιάννου Κοινοποίηση 1. Διοίκηση Ιπποκράτειου Γ.Ν.Α. Βασιλίσσης Σοφίας Αμπελόκηποι 2. Εταιρεία *** 6

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 04/04/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β )

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 04/04/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 240/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

/02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail: prom@hippocratio.

/02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail: prom@hippocratio. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα,24-02-2014 /02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

- ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (πρώην ΥΠ.ΑΝ.) 00800 00002 Κ.Α.Ε. 0879 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 50700000-2 18.000,00 με το Φ.Π.Α. - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ:13.000,00 με Φ.Π.Α.

- ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (πρώην ΥΠ.ΑΝ.) 00800 00002 Κ.Α.Ε. 0879 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 50700000-2 18.000,00 με το Φ.Π.Α. - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ:13.000,00 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (Αριθμ.: 6182 / 04-05 -2012 ) ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: BEZ87ΛΛ-Ρ6Ξ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 239734/3091 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 21-6-2013

ΑΔΑ: BEZ87ΛΛ-Ρ6Ξ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 239734/3091 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 21-6-2013 ΑΔΑ: BEZ87ΛΛ-Ρ6Ξ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 239734/3091 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 21-6-2013 Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού υποβολής προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά για το έργο με τίτλο: «Μεταφορά σφαγή

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Αριθμ.:61/2010

Διακήρυξη Αριθμ.:61/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» Ταχ. Διεύθυνση Τμήμα Πληροφορίες Τηλέφωνα FAX E-mail Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. 325/2014 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ Σελίδα 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. 325/2014 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ Σελίδα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 325/2014 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.8390/25-06 -2012 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 27-5-2014 Αριθμ. Πρωτ: 17316 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ»

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΨΗΦΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

2) Το Προεδρικού Διατάγματος 164/2003 «Οργάνωση και Λειτουργία του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών.

2) Το Προεδρικού Διατάγματος 164/2003 «Οργάνωση και Λειτουργία του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 46,7 ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ ΣΟΥΝΙΟΥ Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 19013

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ 03-10-2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/1609/1753F

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ 03-10-2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/1609/1753F ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ ΑΘΗΝΑ 03-10-2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/1609/1753F ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους τέρμα Τ.Κ. 66100 - ΔΡΑΜΑ URL: www.dramahospital.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

κρατους-πολιτη Σχέσεις Σχεσεις κράτους πολίτη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

κρατους-πολιτη Σχέσεις Σχεσεις κράτους πολίτη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σχέσεις Σχεσεις κράτους πολίτη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 99 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 100 Η οικονομική κρίση: προβλήματα και ευκαιρίες 102 Οικονομικές δραστηριότητες και σχέσεις κράτους πολιτών 102 Το δημόσιο ως αποδέκτης της επιχειρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002455252 2014-12-05

14PROC002455252 2014-12-05 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιλκίς 03/12/ 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:oικ.485079/6228 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012, ημέρα TΡΙΤΗ και ώρα 11:00π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου (γραφείο αρ. 319).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012, ημέρα TΡΙΤΗ και ώρα 11:00π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου (γραφείο αρ. 319). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 3164

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 3164 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 3164 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ OTS» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΜΕ ΦΠΑ): 44.649,00 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ, 24/10/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/76/3151 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ «Γ.Ν.Α Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ.

ΑΘΗΝΑ, 24/10/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/76/3151 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ «Γ.Ν.Α Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ «Γ.Ν.Α Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΗΝΑ, 24/10/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/76/3151 ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτός διαγωνισμός υποβολής προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά. για το έργο με τίτλο:

Ανοικτός διαγωνισμός υποβολής προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά. για το έργο με τίτλο: Ανοικτός διαγωνισμός υποβολής προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά για το έργο με τίτλο: «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ TOY ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2 Η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & AΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. 2273-0-83150 FAX. 2273-0-28968 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Τύπος Α. Για μελέτες που ανατίθενται κατά το άρθρο 7 του Ν.3316/05 1

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Τύπος Α. Για μελέτες που ανατίθενται κατά το άρθρο 7 του Ν.3316/05 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Διεύθυνση: Βικέλα 4, 59100 Βέροια Αριθμ. Μελέτης: 65 / 2014 Κ.Α.: 30.7411.039 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την ανάθεση προμήθειας με τίτλο «Έπιπλα Κέντρων Ενημέρωσης του Φορέα Διαχείρισης»

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την ανάθεση προμήθειας με τίτλο «Έπιπλα Κέντρων Ενημέρωσης του Φορέα Διαχείρισης» Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Άστρος Αρκαδίας, 22001 Πληροφορίες: Αναστόπουλος Δήμος Τηλ.: 27550 22021 (εσωτ: 3), Fax: 27550 22806 Email: info@fdparnonas.gr ΑΔΑ: 6ΘΣΤ46Ψ8ΒΞ-ΒΜ3

Διαβάστε περισσότερα

Το 1 ο,2 ο,3 ο,6 ο & 7 ο Νοσοκομείο ΙΚΑ ΕΤΑΜ (Υπόψη Διευθυντών)

Το 1 ο,2 ο,3 ο,6 ο & 7 ο Νοσοκομείο ΙΚΑ ΕΤΑΜ (Υπόψη Διευθυντών) ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 11/08/10 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΟΟ/ΠΥ/19 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΔΙΑΓ/ΣΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ταχ.Δ/νση : Αγ. Κων/νου 16 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ρόδος, 27 /07/2015 Αριθµ. Πρωτ.: 2986 --------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ. 450.000,00 (ευρώ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.19/11 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την προμήθεια του είδους :

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ. 450.000,00 (ευρώ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.19/11 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την προμήθεια του είδους : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑ.Γ.Ν.Η.-Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση : Διασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71110, Ηράκλειο Ηράκλειο, 01-04-2013 Πληροφορίες : Ι.Πετράκης

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρήθηκε στο Διαδίκτυο: στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Διαύγεια, Κ.Η.Μ.Δ.Σ.

Καταχωρήθηκε στο Διαδίκτυο: στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Διαύγεια, Κ.Η.Μ.Δ.Σ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία www.eoppep.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003091043 2015-09-25

15PROC003091043 2015-09-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΠΡΩΤ :4700/694076 25/04 /2012. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: (συμπ/νου ΦΠΑ) 1.000.000,00

ΑΡ. ΠΡΩΤ :4700/694076 25/04 /2012. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: (συμπ/νου ΦΠΑ) 1.000.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΝΑ ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΑΙΔΑΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΚ 12461 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΜ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ ΣΠ. ΤΗΛ. 213 2046170-171 ΦΑΞ 213

Διαβάστε περισσότερα

«Εξοπλισμός 5 Πολυδύναμων Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων στην Περιφέρεια»

«Εξοπλισμός 5 Πολυδύναμων Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων στην Περιφέρεια» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Εξοπλισμός

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002931228 2015-07-23

15PROC002931228 2015-07-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Νεομάρτυρος Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Τ.Κ. 45332,

Διαβάστε περισσότερα