ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. : 175 / 2014 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.. 14 / 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. : 175 / 2014 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.. 14 / 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. : 175 / 2014 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.. 14 / 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΜΑ: «Έγκριση πρακτικού III του διαγωνισµού για την ανάθεση µελέτης " Υδραυλική µελέτη Πετάλου"». Στην Αλεξανδρούπολη σήµερα την 30 Μαϊου του έτους 2014 ηµέρα της εβδοµάδας Παρασκευή και ώρα 12:30 µ.µ. και στο ηµοτικό Κατάστηµα, η Οικονοµική Επιτροπή συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την / 26/05/2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύµφωνα µε τους ορισµούς του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α 87). Ήταν δε παρόντες από τα µέλη του οι κ.κ : 1) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ ( ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) 2) ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 3) ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ 4) ΦΩΤΙΟΣ Α ΑΜΑΚΗΣ 5) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΙ ΗΣ και δεν προσήλθαν οι κ.κ : 1) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΣ 2) ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΓΙΟΜΤΖΗΣ 3) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΥΠΙ ΗΣ 4) ΣΑΒΒΑΣ ΕΥΤΕΡΑΙΟΣ Η Οικονοµική Επιτροπή, αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο αριθµού συµβούλων -9- παρευρίσκονταν οι -5 -, (σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75, του ν.3852/10), εισέρχεται στην συζήτηση των θεµάτων. Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής και ήµαρχος Αλεξανδρούπολης κ. Ευάγγελος Λαµπάκης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, κ.ευάγγελος Λαµπάκης, εισηγούµενος το 12ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού III του διαγωνισµού για την ανάθεση µελέτης " Υδραυλική µελέτη Πετάλου"» δίνει το λόγο στον κο Τζιντζή Σταµάτη Πρόεδρο της επιτροπής διαγωνισµού που λέει τα εξής: «Μετά την εισήγηση που κατατέθηκε στον Αντιδήµαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδοµίας κ. Ουζουνίδη Γεώργιο, ο οποίος την έκανε δεκτή εισηγούµαι τα εξής:

2 1. Η Οικονοµική επιτροπή του ήµου Αλεξ/πολης µε την υπ αριθµ. 160/2013 απόφαση ενέκρινε το τεύχος προκήρυξης της µελέτης «Υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΤΑΛΟΥ». 2. Στις 06/09/2013 διενεργήθηκε ο διαγωνισµός για την ανάθεση της εκπόνησης της µελέτης «Υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΤΑΛΟΥ» και στην συνέχεια συντάχθηκε το µε αριθµ. πρωτ / Πρακτικό Ι µε το οποίο έγιναν δεκτές δεκαπέντε (15) προσφορές. Κατά του Πρακτικού Ι δεν ασκήθηκε ένσταση. 3. Στις 23/10/2013 η επιτροπή διαγωνισµού, για την ανάθεση της µελέτης του θέµατος, σε δηµόσια συνεδρίαση, ύστερα από την υπ αριθµ / πρόσκληση προς τους συµµετέχοντες, προέβει στο άνοιγµα και έλεγχο των Τεχνικών Προσφορών των συµµετεχόντων σύµφωνα µε την παρ της οικίας προκήρυξης. Έπειτα, όπως ορίζεται στο άρθρο 4.4 της αναλυτικής προκήρυξης, σε κλειστές συνεδριάσεις, η επιτροπή διαγωνισµού αφού διάβασε και εξέτασε το περιεχόµενο των Τεχνικών Προσφορών των διαγωνιζοµένων προέβει στην αξιολόγηση βαθµολόγηση σύµφωνα µε το άρθρο της αναλυτικής προκήρυξης. Βάσει των παραπάνω η επιτροπή συνέταξε το υπ αριθµ / Πρακτικό ΙΙ. Η βαθµολογία επί του καθενός κριτηρίου και η συνολική βαθµολογία του κάθε διαγωνιζοµένου αποτυπώθηκε στον Πίνακα Ι του Πρακτικού ΙΙ. 4. Εντός των νοµίµων προθεσµιών υποβλήθηκαν τρεις (3) ενστάσεις κατά του Πρακτικού ΙΙ της επιτροπής διαγωνισµού από τους παρακάτω διαγωνιζόµενους. Ι) Η υπ αριθµ / ένσταση των συµπραττόντων µελετητικών γραφείων SIGMA ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε., HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε., ALKOPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε., η οποία είναι η 13 η κατά σειρά υποβολής φακέλου ( εφεξής θα ονοµάζεται οµάδα 13), ΙΙ) Η υπ αριθµ / ένσταση των συµπραττόντων µελετητικών γραφείων ENCODIA ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ, Σ&Κ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΆΤΕΣ, ΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ, ΑΛΒΑΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, η οποία είναι η 1 η κατά σειρά υποβολής φακέλου ( εφεξής θα ονοµάζεται οµάδα 1) ΙΙΙ) Η υπ αριθµ.13531/ ένσταση των συµπραττόντων µελετητικών γραφείων ΤΣΙΠΗΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΠΑΠΑΣΤΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ ΗΜΗΤΡΑ, ΠΟΤΣΙΚΑΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ, ΤΣΙΠΗΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΣΤΟΥΛΑ, η οποία είναι η 15 η κατά σειρά υποβολής φακέλου ( εφεξής θα ονοµάζεται οµάδα 15) 5. Η επιτροπή διαγωνισµού για την ανάθεση εκπόνησης της µελέτης του θέµατος, ύστερα από την εξέταση των άνω ενστάσεων, συνέταξε το υπ αριθµ 16421/ Πρακτικό Γνωµοδότησης, το οποίο κατατέθηκε για την κρίση της Οικονοµικής Επιτροπής επί των ενστάσεων, στο οποίο τεκµηριώθηκε αναλυτικά και εµπεριστατωµένα η απόρριψη όλων των ενστάσεων. 6. Η Οικονοµική Επιτροπή στις 21/03/2014, αφού διάβασε και µελέτησε τις ενστάσεις καθώς και την Γνωµοδότηση της Επιτροπής ιαγωνισµού, έκανε δεκτή την Γνωµοδότηση της Επιτροπής ιαγωνισµού και µε την υπ αριθµ 64/2014 απόφασή της απέρριψε της παραπάνω ενστάσεις και ενέκρινε το Πρακτικό ΙΙ. 7. Στις και εντός των νόµιµων προθεσµιών, η διαγωνιζόµενη σύµπραξη µελετητικών γραφείων SIGMA ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε., HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε., ALKOPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε., υπέβαλλε µε το αριθµ. πρωτ / προδικαστική προσφυγή κατά της υπ αριθµ. 64/2014 Απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Αλεξανδρούπολης. 8. Η Οικονοµική Επιτροπή στις µε την υπ αριθµ. 105/2014 απόφασή της απέρριψε εξ ολοκλήρου την προδικαστική προσφυγή της διαγωνιζοµένης

3 σύµπραξης µελετητικών γραφείων SIGMA ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε., HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε., ALKOPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε. 9. Στις 20/05/2014 η επιτροπή διαγωνισµού έχοντας υπόψη τις ανωτέρω αποφάσεις 64/2014 και 105/2014 της Οικονοµικής Επιτροπής, την υπ αριθµ πρωτοκόλλου 27415/ πρόσκληση για άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών προς όλους τους διαγωνιζοµένους και το γεγονός ότι στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας δεν πρωτοκολλήθηκε καµία ειδοποίηση άσκησης ασφαλιστικών µέτρων (όπως ορίζεται στο άρθρο 5 του Ν.3886/2010) η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών και συνέταξε το υπ αριθµ. πρωτοκόλλου 29760/ Πρακτικό ΙΙΙ. 10. Στις 20/05/2014 τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του ήµου Αλεξανδρούπολης ανακοίνωση του Πρακτικού ΙΙΙ στην οποία αναφέρεται ότι οι διαγωνιζόµενοι µπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις κατά του Πρακτικού ΙΙΙ έως την Τετάρτη Στις η επιτροπή διαγωνισµού έχοντας υπόψη το Πρακτικό ΙΙΙ και το γεγονός ότι µέχρι της 28/05/2014 δεν πρωτοκολλήθηκε καµία ένσταση κατά του Πρακτικού ΙΙΙ συνέταξε την µε αριθµό πρωτοκόλλου 31988/ γνωµοδότηση για ανάθεση της εν λόγω µελέτης η οποία αναφέρει τα εξής: '' Την Πέµπτη, και ώρα 09.00, και στα γραφεία της ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ήµου Αλεξανδρούπολης, Λ. ηµοκρατίας 306, 2 ος όροφος, οι κατωτέρω υπογράφοντες: 1. Τζιντζής Σταµάτιος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Υπάλληλος της ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ήµου Αλεξανδρούπολης, µε την ιδιότητα του Προέδρου 2. Αµοιρίδης Ισίδωρος Πολιτικός Μηχανικός της ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ήµου Αλεξανδρούπολης, µε την ιδιότητα του µέλους. 3. Πετρίδης ηµήτριος Αγρον. Τοπογράφος Μηχανικός εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος, µε την ιδιότητα του µέλους. Α/Α που αποτελούµε την Επιτροπή ιαγωνισµού για την ανάθεση της µελέτης «Υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΤΑΛΟΥ», που συγκροτήθηκε µε την υπ. αρ. 244/2013 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Αλεξανδρούπολης, συνήλθαµε σε συνεδρίαση µετά την λήξη της περιόδου για την υποβολή ενστάσεων κατά του Πρακτικού ΙΙΙ. Η Επιτροπή έχοντας υπόψη τον πίνακα 1. ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ και τον πίνακα 4. Προσδιορισµός πλέον συµφέρουσας προσφοράς του Πρακτικού ΙΙΙ όπως φαίνονται παρακάτω: ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ Ονοµασία ιαγωνιζοµένου (Σύµπραξης) ΤΙΜΗ ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ENCODIA ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ, Σ&Κ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ, ΑΛΒΑΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΟΣΧΟΒΟΥ Η,. ΜΗΤΡΟΥ Π. ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ Ε.Ε, ΘΩΜΑΣ ΜΠΑΓΙΑΡΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ- ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΓΩΓΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙ ΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΓΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ Α.Ε.Μ.ΓΕ., ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΤΑΛΛΑΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΙ ΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΘΕΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΟΤΣΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΠΟΥΝΤΟΛΟΥ ΜΥΡΤΩ, ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΝ ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΥΤΣΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ, Υ ΡΟΑΝΑΛΥΣΙΣ Ε.Π.Ε., Υ ΡΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε.Π.Ε., ΣΙΒΗ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΡΑΓΚΟ 70% ,19 76,22% ,48 66,19% ,59 70% ,19

4 ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΗΛΙΑΣ, ΛΑΜΠΡΙ ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΝ ΡΟΚΛΗΣ, ΝΤΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΟΥΡΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ, ΜΑΡΚΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΛΙΩΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε., Χ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε., ΜΑΚΡΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΥ ΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΤΣΙΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΠΑΡΤΑΛΗΣ ΙΩΣΗΦ, Σ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε., ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΠΑΛΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΣΙΡΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΦΡΑΓΚΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΗΛΙΑΣ ΚΛΗΜΕΝΤΙ ΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΛΑΤΣΙΩΤΗΣ, ΒΑΪΤΣΑ ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΡΙΚΕΛΑ ΛΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΚΟΡΩΝΙΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΝΤΕΡΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ, ΦΑΣΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΘ. ΤΖΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε, ΙΟΡ ΑΝΙ ΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑ ENVIROPLAN Α.Ε., ΛΩΛΟΣ ΘΩΜΑΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΖΩΗ, ΜΠΙΖΙΜΗΣ ΠΑΥΛΟΣ, ΠΑΡΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΠΥΡΙ ΗΣ Α. ΚΟΥΤΑΛΟΥ Β. Ο.Ε., ΤΑΝΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΕΥΘΥΜΙΑ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΟΥΚΑ ΟΥΚΙΣΣΑ, ΑΡΑΜΠΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΕΝΟΥΤΗ ΣΑΒΒΙΝΗ SIGMA ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε., HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε., ALKOPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε. ΜΕ Ε & ΣΙΑ Ε.Ε., ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΣΑΡΙ ΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΣΑΣΣΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΣΑΡΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΤΖΙΜΑ ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΠΗΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΠΑΠΑΣΤΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ ΗΜΗΤΡΑ, ΠΟΤΣΙΚΑΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ, ΤΣΙΠΗΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΣΤΟΥΛΑ 71,38% ,10 67,55% ,32 64,53% ,75 67,07% ,20 76,44% ,72 63,30% ,91 70,52% ,05 65,80% ,05 74,00% ,89 76,61% ,58 78,49% ,09 ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α Ονοµασία ιαγωνιζοµένου (Σύµπραξης) ΜΕ Ε & ΣΙΑ Ε.Ε., ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΣΑΡΙ ΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΣΑΣΣΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΣΑΡΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΤΖΙΜΑ ΜΑΡΙΑ SIGMA ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε., HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε., ALKOPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε. ΚΟΥΤΣΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ, Υ ΡΟΑΝΑΛΥΣΙΣ Ε.Π.Ε., Υ ΡΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε.Π.Ε., ΣΙΒΗ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΡΑΓΚΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΛΙΩΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε., Χ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε., ΜΑΚΡΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΥ ΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΤΣΙΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΚΟΡΩΝΙΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΝΤΕΡΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ, ΦΑΣΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΟΣΧΟΒΟΥ Η,. ΜΗΤΡΟΥ Π. ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ Ε.Ε, ΘΩΜΑΣ ΜΠΑΓΙΑΡΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ- ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΓΩΓΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙ ΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΓΚΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙ ΗΣ Α. ΚΟΥΤΑΛΟΥ Β. Ο.Ε., ΤΑΝΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΕΥΘΥΜΙΑ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΟΥΚΑ Σταθµισµένη Βαθµολογία Προσφοράς U=75%*Uτ.π.+ 25% *Uο.π. 91,74 89,40 85,43 83,54 80,79 80,64 80,36

5 ΟΥΚΙΣΣΑ, ΑΡΑΜΠΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΕΝΟΥΤΗ ΣΑΒΒΙΝΗ ENCODIA ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ, Σ&Κ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ, ΑΛΒΑΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΣΙΠΗΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΠΑΠΑΣΤΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ ΗΜΗΤΡΑ, ΠΟΤΣΙΚΑΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ, ΤΣΙΠΗΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΣΤΟΥΛΑ ENVIROPLAN Α.Ε., ΛΩΛΟΣ ΘΩΜΑΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΖΩΗ, ΜΠΙΖΙΜΗΣ ΠΑΥΛΟΣ, ΠΑΡΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΦΡΑΓΚΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΗΛΙΑΣ ΚΛΗΜΕΝΤΙ ΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΛΑΤΣΙΩΤΗΣ, ΒΑΪΤΣΑ ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΡΙΚΕΛΑ ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΗΛΙΑΣ, ΛΑΜΠΡΙ ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΝ ΡΟΚΛΗΣ, ΝΤΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΟΥΡΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ, ΜΑΡΚΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΑΡΤΑΛΗΣ ΙΩΣΗΦ, Σ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε., ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΠΑΛΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΣΙΡΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΑΤΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΘ. ΤΖΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε, ΙΟΡ ΑΝΙ ΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑ ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ Α.Ε.Μ.ΓΕ., ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΤΑΛΛΑΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΙ ΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΘΕΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΟΤΣΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΠΟΥΝΤΟΛΟΥ ΜΥΡΤΩ, ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΝ ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ και το γεγονός ότι µέχρι της 28/05/2014 δεν πρωτοκολλήθηκε ουδεµία ένσταση κατά του Πρακτικού ΙΙΙ, γνωµοδοτεί προς την Οικονοµική Επιτροπή του ήµου Αλεξανδρούπολης την ανάθεση της µελέτης της επικεφαλίδας στα συµπράττοντα γραφεία µελετών ΜΕ Ε & ΣΙΑ Ε.Ε., ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΣΑΡΙ ΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΣΑΣΣΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΣΑΡΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΤΖΙΜΑ ΜΑΡΙΑ µε σταθµισµένη βαθµολογία 91,74 η οποία είναι η πλέον συµφέρουσα προσφορά και µέση τεκµαρτή έκπτωση 76,61% επί των τιµών των προεκτιµόµενων αµοιβών.'' Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων µεταξύ των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής η οποία αφού διάβασε το Πρακτικό ΙΙΙ και την γνωµοδότηση ανάθεσης µελέτης της επιτροπής διαγωνισµού, άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη το Ν 3316/05 όπως τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και ισχύει σήµερα καθώς και όλες τις κανονιστικές πράξεις και εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί για την ερµηνεία του Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α Την έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ της επιτροπής διαγωνισµού και την ανάθεση της µελέτης «Υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΤΑΛΟΥ» στα συµπράττοντα γραφεία µελετών ΜΕ Ε & ΣΙΑ Ε.Ε., ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΣΑΡΙ ΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΣΑΣΣΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΣΑΡΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΤΖΙΜΑ ΜΑΡΙΑ, τα οποία έχουν την πλέον συµφέρουσα προσφορά µε σταθµισµένη βαθµολογία 91,74 και µέση τεκµαρτή έκπτωση 76,61% επί των τιµών των προεκτιµόµενων αµοιβών. 80,19 79,32 76,44 76,36 74,10 73,90 71,66 71,40 Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται την ίδια µέρα. Ακριβές απόσπασµα Ο Πρόεδρος Τα µέλη Ο ήµαρχος Αλεξανδρούπολης Ακολουθούν υπογραφές

ΑΔΑ: ΒΛΩΛΩ1Ζ-ΜΛΦ. ΘΕΜΑ 3ον

ΑΔΑ: ΒΛΩΛΩ1Ζ-ΜΛΦ. ΘΕΜΑ 3ον ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 112 Απόσπασµα από το αριθ. 14 πρακτικό Συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής Θέµα: Κατακύρωση πρακτικού Νο ΙΙΙ Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 31-10-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 31-10-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 31-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 561 ΘΕΜΑ:. Έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ του δημόσιου διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 27-09-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 27-09-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 27-09-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 475 ΘΕΜΑ:. Έγκριση Πρακτικού Ι του δημόσιου διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 112/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 112/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 02 Ιουλίου 2012 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 11028 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 12/2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 12/2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 1/7/2011 Αριθ. Πρωτ. : 7823

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 11/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 117/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ο /5-5-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ο /5-5-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ο /5-5-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 468/2015 ΘΕΜΑ: 29 ο ιαβίβαση Πρακτικού ΙV, Εισήγησης της επιτροπής ιαγωνισµού για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 113/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 113/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 02 Ιουλίου 2012 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 11029 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 8/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης: 106/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /1-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1327/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /1-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1327/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /1-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1327/2014 ΘΕΜΑ: 44 ο Ανάδειξη του αναδόχου εκπονήσεως της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Επί της ένστασης κατά του Πρακτικού Ι του διαγωνισµού του έργου Αναβάθµιση και συντήρηση κοινόχρηστων υποδοµών στις Τ.Κ της.

ΘΕΜΑ Επί της ένστασης κατά του Πρακτικού Ι του διαγωνισµού του έργου Αναβάθµιση και συντήρηση κοινόχρηστων υποδοµών στις Τ.Κ της. Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 30η του µηνός Ιουνίου του έτους 2014 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 10/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 107/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. αποφ.: 206/2009 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. αποφ.: 206/2009 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. αποφ.: 206/2009 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 15/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-6-2009 Σήμερα την 29 η του μηνός Ιούνη του έτους 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 20/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : - 31719- ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 29ης εκεµβρίου 2011 Αριθµός Πρακτικού 35 Στη Λαµία και στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

(INTEREG) 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α

(INTEREG) 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 23/12-6-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 232/2013 ΘΕΜΑ. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονοµικών προσφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/30-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/30-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/30-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 363-12/30-05-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. «Μελέτη έργων συλλογής, µεταφοράς και επεξεργασίας λυµάτων του ήµου Ζαλόγγου», που. για την ανάθεση της µελέτης:

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. «Μελέτη έργων συλλογής, µεταφοράς και επεξεργασίας λυµάτων του ήµου Ζαλόγγου», που. για την ανάθεση της µελέτης: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάθεση της µελέτης: «Μελέτη έργων συλλογής, µεταφοράς και επεξεργασίας λυµάτων του ήµου Ζαλόγγου» προεκτιµώµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. της Μελέτης : ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙII

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. της Μελέτης : ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙII EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Πατησίων 76 10434 Αθήνα ΤΗΛ. 210-8203911 fax: 210-82261204 http://www.aueb.gr ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Σύνταξη οριστικής μελέτης, μελέτης εφαρμογής, έκδοση οικοδομικής

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 113/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 11172/19-6-2014

Αρ. Απόφασης: 113/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 11172/19-6-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου και ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

==================== ΤΗΛ: 2313-300740 FAX: 2310-478201 e-mail : dim_symb@dimosthermis.gr

==================== ΤΗΛ: 2313-300740 FAX: 2310-478201 e-mail : dim_symb@dimosthermis.gr ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛ4ΩΩΡΣ-ΞΙΥ Από το υπ αριθµ. 18/26-06-2013 πρακτικό συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. Αριθµ. Απόφ. 268/2013 ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση κανονισµού λειτουργίας υπόγειου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 318/2012

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 318/2012 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 318/2012 Στην Καρδίτσα σήµερα την 9η του µηνός Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 09/29-04-2015 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 62/2015

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 09/29-04-2015 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 62/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 09/29-04-2015 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. 6. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης για την καταβολή οφειλών σε εργαζόµενους της υπό εκκαθάρισης Α.ΜΗΚ.Ε.Κ.Κ.Α.Φ. ( Εισηγητής: κ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. 6. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης για την καταβολή οφειλών σε εργαζόµενους της υπό εκκαθάρισης Α.ΜΗΚ.Ε.Κ.Κ.Α.Φ. ( Εισηγητής: κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αλεξανδρούπολη 03-12-2012 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. 79605 ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ουδείς 1 Δίκος Στέργιος (Σιάτιστας) 2 Παρίντα Αναστασία (Νεάπολης)

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ουδείς 1 Δίκος Στέργιος (Σιάτιστας) 2 Παρίντα Αναστασία (Νεάπολης) ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 4/2015 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου. Αριθμ. Απόφασης 64/2015 Περίληψη Έγκριση της με αριθμού 13/2015 απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 13/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 145/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΩΗΒ-99Ψ 14181/29-7-2013 ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΩΗΒ-99Ψ 14181/29-7-2013 ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 14181/29-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ: 490 Από το πρακτικό 26 ης /2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της εισήγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙI «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΣΥΚΕΩΝΑΣ» Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο I I Ι. Αναπληρωτής Πρόεδρος,

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙI «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΣΥΚΕΩΝΑΣ» Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο I I Ι. Αναπληρωτής Πρόεδρος, Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α Σ Γ Ε Ν Ι Κ Η Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Ι Α Κ Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ, Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ Κ Α Ι Υ Π Ο Δ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 19/5/2015

Διαβάστε περισσότερα