Περιφερειακός Μηχανισμός Υποστήριξης της Κοινωνικής Οικονομίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιφερειακός Μηχανισμός Υποστήριξης της Κοινωνικής Οικονομίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας"

Transcript

1 Περιφερειακός Μηχανισμός Υποστήριξης της Κοινωνικής Οικονομίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

2 Η Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα Σύμφωνα με τον Ν. 4019/2011, Κοινωνική Οικονομία ορίζεται: "το σύνολο των οικονομικών, επιχειρηματικών, παραγωγικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, οι οποίες αναλαμβάνονται από νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, των οποίων ο καταστατικός σκοπός είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων". Ως φορέας της Κοινωνικής Οικονομίας, θεσπίζεται η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.). Στη χώρα μας ο τομέας της Κοινωνικής Οικονομίας δεν είναι ανεπτυγμένος, τουλάχιστον στο βαθμό που αυτό συμβαίνει σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο δύο εκατομμύρια επιχειρήσεις, περίπου το 10% όλων των μορφών επιχειρήσεων, ανήκουν στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Ο ευρύτερος τομέας της κοινωνικής οικονομίας απασχολεί σήμερα έντεκα (11) εκατομμύρια ανθρώπους, δηλαδή περίπου το 6% όλων των εργαζομένων στην Ευρώπη.

3 Η Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα Οι επιχειρήσεις κοινωνικού σκοπού - αν και με ατελές θεσμικό πλαίσιο - αποτελούν ένα ισχυρό εργαλείο για την υποστήριξη ατόμων που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας και τη «δημιουργία οικονομίας» εκεί που σήμερα δεν υπάρχει. Αναλογιζόμενοι ότι στην Ελλάδα ο τομέας καλύπτει το 1,5% με 2% της απασχόλησης, είναι σαφές ότι στη χώρα μας πολλά ακόμα μπορούν να γίνουν για την ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης στο συγκεκριμένο τομέα. Στόχος της Περιφερειακής Αρχής, είναι η ουσιαστική συνένωση δυνάμεων των τοπικών φορέων, για την αντιμετώπιση της ανεργίας και την ενίσχυση της απασχόλησης, σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα.

4 Ο χάρτης των ΚΟΙΝΣΕΠ Σήμερα, στο Μητρώο Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων, υπάρχουν επίσημα εγγεγραμμένες 700 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, που επιβεβαιώνουν το μεγάλο ενδιαφέρον και τη δυναμική που αναπτύσσεται γύρω από τον νέο αυτό πυλώνα επιχειρηματικότητας. Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, λειτουργούν οι 11 από τις 30 εγγεγραμμένες στο Μητρώο. Διακρίνονται σε: Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης, όπου σε προστατευμένους χώρους εργάζονται άτομα από ευάλωτες ομάδες για την παραγωγή προϊόντων/υπηρεσιών με την υποστήριξη επαγγελματιών Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Φροντίδας, όπου παρέχονται υπηρεσίες φροντίδας σε βρέφη, παιδιά, ηλικιωμένους, χρόνια πάσχοντες Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Συλλογικού & Παραγωγικού σκοπού, όπου παράγονται προϊόντα και παρέχονται υπηρεσίες για την ικανοποίηση κοινωνικών αναγκών της συλλογικότητας ή τα κέρδη από την παραγωγή ενός προϊόντος ή υπηρεσίας διατίθενται για την ικανοποίηση μίας κοινωνικής ανάγκης

5 Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσία ς για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία (Ε.Υ.Κ.Ε.Κ.Ο) για τη Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της Ανάπτυξης & Προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) & ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας Δικαιούχοι των Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης Αναπτυξιακές Συμπράξεις (ΑΣ) που λειτουργούν αποκλειστικά για την εκτέλεση της πράξης και θα πρέπει να λάβουν επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας Οι ΑΣ θα συστήσουν Περιφερειακούς Μηχανισμούς Υποστήριξης της Κοινωνικής Οικονομίας και των Κοιν.Σ.Επ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ φυσικού αντικειμένου έως 31 η Δεκεμβρίου 2016 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Π.Σ.Ε.: ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ Π.Σ.Ε. : 317

6 Δυνητικοί Εταίροι της Αναπτυξιακής Σύμπραξης Εταίροι των Αναπτυξιακών Συμπράξεων μπορεί να είναι: Α) Τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, Β) Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού και οι κοινωφελείς επιχειρήσεις τους, Γ) Οι δημόσιοι οργανισμοί και επιχειρήσεις, Δ) Οι αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες του άρθρου 194 του Ν.3852/2010 (Α' 87) και της περίπτωσης β' της παρ. 3 του άρθρου 252 του Ν.3463/2006 (Α' 114), Ε) Τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και Ζ) Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων. Οι φορείς των περιπτώσεων α) β) και γ) δεν δύναται να οριστούν συντονιστές εταίροι της Αναπτυξιακής Σύμπραξης.

7 Επιμέρους δεσμεύσεις από την πρόσκληση για την σύσταση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης Οι εταίροι της ΑΣ πρέπει να έχουν έδρα ή υποκατάστημα εντός των γεωγραφικών ορίων της οικείας Περιφέρειας. Κάθε εταίρος πρέπει να διαθέτει εμπειρία στην υλοποίηση προγραμμάτων απασχόλησης ή επιχειρηματικότητας ή κοινωνικής ένταξης την τελευταία τριετία. Επιπλέον: Να διαθέτει νομική προσωπικότητα (Δημοσιευμένο Καταστατικό κλπ) Να λειτουργεί αποδεδειγμένα τουλάχιστον τα τρία (3) προηγούμενα έτη Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος Ο Συντονιστής Εταίρος θα πρέπει να διαθέτει επιπλέον: Πενταετή εμπειρία στην εφαρμογή, διαχείριση, υποστήριξη και συντονισμό προγραμμάτων και Πενταετή εμπειρία σε θέματα στήριξης της επιχειρηματικότητας, αποκτηθείσα τα τελευταία πέντε έτη. Η ΑΣ θα πρέπει να διαθέτει, σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα κατάλληλα στελεχωμένη, δομή παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών

8 Υπηρεσίες που θα παρέχει ο Περιφερειακός Μηχανισμός Οι Περιφερειακοί Υποστηρικτικοί Μηχανισμοί θα παρέχουν υπηρεσίες μια στάσης (one stop shop) για τους κοινωνικούς επιχειρηματίες και τις κοινωνικές επιχειρήσεις. Ειδικότερα θα προσφέρουν: Πληροφόρηση και ενημέρωση για τα χαρακτηριστικά των κοινωνικών επιχειρήσεων. Παρακίνηση και υποστήριξη της σύστασης Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Παροχή υπηρεσιών θερμοκοιτίδας. Δικτύωση των Κοιν.Σ.Επ. Υποστήριξη διακρατικών συνεργασιών, για την ανταλλαγή εμπειριών και την διάδοση καλών πρακτικών.

9 Επιλέξιμες Δράσεις των ΠΜΥ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ -ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ)

10 Κατανομή Προϋπολογισμού ανά δράση ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΡΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΔΡΑΣΗ 320 ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΕΩΣ 15% ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ* ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΩΣ 10% ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΩΣ 10% ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΩΣ 60% ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΩΣ 5% ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ** *ΕΩΣ 5% ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ 10% ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ **ΑΦΟΡΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΡΗΤΡΑΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΤΥΧΟΝ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΚΛΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ Κοιν.Σ.Επ.

11 Ενέργειες της Π.Σ.Ε. για την σύσταση Αναπτυξιακής Σύμπραξης Ανακοίνωση λήψης πρωτοβουλίας από τον κ. Περιφερειάρχη στο προηγούμενο Περιφερειακό Συμβούλιο, την 4/11/2014. Έναρξη διαλόγου και συμφωνιών προώθησης και ανάπτυξης της κοινωνικής οικονομίας από την Περιφέρεια, την 5/11/2014. Δημιουργία Ομάδας Έργου με αξιοποίηση των στελεχών των Διευθύνσεων της Περιφέρειας. Διαβούλευση με την ΕΥΚΕΚΟ για τη διαμόρφωση μιας λειτουργικά αποτελεσματικής σύμπραξης. Δημιουργία ηλεκτρονικού βήματος εκδήλωσης ενδιαφέροντος από εταίρους (www.pmyse.gr) που θα πληρούν τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης την 5/11/2014. Στοχευμένη επικοινωνία με φορείς των οποίων η συμμετοχή μπορεί να αποτελέσει συγκριτικό πλεονέκτημα της σύμπραξης.

12 Αποτελέσματα ενεργειών στην κατεύθυνση σύστασης της Α. Σ. Εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής από τριανταένα (31) φορείς. Αξιολόγηση των υποψήφιων εταίρων με βάση τις προϋποθέσεις και τα on-off κριτήρια του οδηγού της πρόσκλησης. Βασικό Στοιχείο: οι φορείς οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη ως εταίροι πρέπει να διαθέτουν τη μεγαλύτερη αντιπροσωπευτικότητα σε επίπεδο Περιφέρειας Η επιλογή του τελικού σχήματος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, πρέπει να εξυπηρετεί την ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ με: Τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης σε κάθε ΠΕ για την ενεργοποίηση των τοπικών κοινωνιών. Τα Επιμελητήρια, ως φορείς κατ εξοχή εκφραστές της επιχειρηματικότητας. Τους φορείς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας για την αξιοποίηση εστιώνδιαδικασιών παραγωγής και γνώσης. Διακρατικούς φορείς για τη μεταφορά καλών πρακτικών και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας. Τους επιστημονικούς φορείς των εργαζομένων.

13 Χειμάρας Θεμιστοκλής Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΟΔΗΓΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ Επιστημονικός Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Δράση 2.3. : Ανάπτυξη συνεργασιών (δικτύωση) εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις ΤοπΣΑ

Εργασία Δράση 2.3. : Ανάπτυξη συνεργασιών (δικτύωση) εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις ΤοπΣΑ Δήμος Αλεξανδρούπολης Λ. Δημοκρατίας 306 68100 Αλεξανδρούπολη Αλεξανδρούπολη, Σεπτέμβριος 2014 ΠΡΑΞΗ «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων ΤΕΙ/ΑΕΙ στην καινοτομία,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014 «Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας για την δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση (ΤοπΣΑ) ΚΥΔΩΝ ΔΡΟΜΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση (ΤοπΣΑ) ΚΥΔΩΝ ΔΡΟΜΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Αναπτυξιακή Σύμπραξη Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση (ΤοπΣΑ) ΚΥΔΩΝ ΔΡΟΜΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: Δήμος Αποκορώνου Δήμος Καντάνου - Σελίνου Δήμος Κισσάμου Δήμος Πλατανιά Δήμος Σφακίων Δημιουργώντας

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ-ΠΑΣΙΘΕΑ» Σε αυτό το Δελτίο:

«ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ-ΠΑΣΙΘΕΑ» Σε αυτό το Δελτίο: Κρέστενα Ηλείας Τ.Κ. 27055 2625024990, 2625024289, 2625024991 2625024991 anol@otenet.gr ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ No 2 Newsletter 2 Σε αυτό το Δελτίο: «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ-ΠΑΣΙΘΕΑ» Υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΚΟΙΝΣΕΠ)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΚΟΙΝΣΕΠ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΚΟΙΝΣΕΠ) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κλεισόβης 12 Αθήνα, Τ.Κ. 10677 TΗΛ: 210-3303060 FΑΧ: 210-3801777 mail: epeksa@otenet.gr Website:

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ. Δίκτυο Αλληλεγγύης Solidarity Network Κίνητρα και Εργαλεία για την Ενίσχυση των Κοιν.Σ.ΕΠ.

Α.Σ. Δίκτυο Αλληλεγγύης Solidarity Network Κίνητρα και Εργαλεία για την Ενίσχυση των Κοιν.Σ.ΕΠ. Α.Σ. Δίκτυο Αλληλεγγύης Solidarity Network Κίνητρα και Εργαλεία για την Ενίσχυση των Κοιν.Σ.ΕΠ. ΗΠράξη«ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ» υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες

ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες Βασικές αρχές: Αλληλεγγύη Κοινωνική συνοχή Υπεροχή του ατόμου έναντι του κεφαλαίου, Κοινωνική υπευθυνότητα και δημοκρατική λήψη αποφάσεων Στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΚΟΠΟΣ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ομάδες Στόχου Η Πράξη απευθύνεται στις ακόλουθες ομάδες στόχου: Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, με

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Δράση 2.3. : Ανάπτυξη συνεργασιών (δικτύωση) εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις ΤοπΣΑ

Εργασία Δράση 2.3. : Ανάπτυξη συνεργασιών (δικτύωση) εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις ΤοπΣΑ Δήμος Αλεξανδρούπολης Λ. Δημοκρατίας 306 68100 Αλεξανδρούπολη Αλεξανδρούπολη, Σεπτέμβριος 2014 ΠΡΑΞΗ «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων ΤΕΙ/ΑΕΙ στην καινοτομία,

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ. Δίκτυο Αλληλεγγύης Solidarity Network. Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα. Αθήνα, 21 Μαρτίου 2013 1

Α.Σ. Δίκτυο Αλληλεγγύης Solidarity Network. Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα. Αθήνα, 21 Μαρτίου 2013 1 Α.Σ. Δίκτυο Αλληλεγγύης Solidarity Network Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Αθήνα, 21 Μαρτίου 2013 1 Περιεχόμενα 1. Παρουσίαση των δράσεων της Α.Σ. Δίκτυο Αλληλεγγύης για τη στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΚΟΠΟΣ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ομάδες Στόχου Η Πράξη απευθύνεται στις ακόλουθες ομάδες στόχου: Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Πώς και γιατί να συστήσετε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση

Πώς και γιατί να συστήσετε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Πώς και γιατί να συστήσετε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση H Ραγδαία ανάπτυξη του κλάδου στο πλαίσιο τοπικών πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση της παρατεταμένης ύφεσης, της διευρυνόμενης ανεργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ» 13/10/2012 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ PATRAS PALACE

ΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ» 13/10/2012 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ PATRAS PALACE Περιεχόμενα Παρουσίασης Παρουσίαση του Έργου Δικτύωση Ενημέρωση - Ευαισθητοποίηση Κατάρτιση & Επιμόρφωση Ωφελουμένων Συμβουλευτική Υποστήριξη Ωφελουμένων Συμβουλευτική Υποστήριξη Εργοδοτών Παρουσίαση του

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Αθηναίων ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Αθηναίων ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Αθηναίων ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 2 Παρουσίαση της Πράξης Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη: «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στο Δήμο Διδυμοτείχου»

Πράξη: «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στο Δήμο Διδυμοτείχου» Πράξη: «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στο Δήμο Διδυμοτείχου» Δικαιούχος: ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Δ/νση: Δημαρχείο Διδυμοτείχου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ανέργους/ες με αναπηρία στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας Αττικής

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ανέργους/ες με αναπηρία στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας Αττικής Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ανέργους/ες με αναπηρία στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας Αττικής Έκδοση: Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία - Ε.Σ.Α.μεΑ. Το παρόν παράχθηκε στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ: Ταχ. Δ/νση : Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, Κοζάνη Ταχ. Κώδικας : 501 00 Πληροφορίες : Χρ. Καραντίνος Τηλέφωνο : (24613)-50927,50900 Fax : (24610)-53969 Email : xriskara@mou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26/3/2012

Διαβάστε περισσότερα

8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 19. CLLD/LEADER

8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 19. CLLD/LEADER 8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 19. CLLD/LEADER 8.2.1. Νομική βάση [Μέγιστη έκταση:875 χαρακτήρες = περ. 1/4 σελίδες υποχρεωτικό πεδίο επιτρέπεται η Άρθρα 32-35 του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

αντιμετώπιση των υψηλών ποσοστών ανεργίας των νέων αποτελεί κεντρική προτεραιότητα των θεσμικών οργάνων και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

αντιμετώπιση των υψηλών ποσοστών ανεργίας των νέων αποτελεί κεντρική προτεραιότητα των θεσμικών οργάνων και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκή Ένωση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ αντιμετώπιση των υψηλών ποσοστών ανεργίας των νέων αποτελεί κεντρική προτεραιότητα των θεσμικών οργάνων και των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Β45ΑΛ-Θ2Δ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ (53ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ (53ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΙΗΓΟΡΙΝ-0Κ9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 03-04-2014 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 718/03-04-2014 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 507/03-04-2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ (53ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) που θεσμοθετούνται με το νόμο 4019/2011;...

1. Ποιά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) που θεσμοθετούνται με το νόμο 4019/2011;... ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Ποιά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) που θεσμοθετούνται με το νόμο 4019/2011;... 2 2. Ποιές είναι οι κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα έναρξης της Πράξης:

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα έναρξης της Πράξης: Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα έναρξης της Πράξης: «Κοινωνική καινοτομία ένταξης ευπαθών ομάδων στο Νομό Κυκλάδων» 8 Δεκεμβρίου 2014 Μουσείο «Ιάκωβος

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες: Τηλέφωνο : Fax : Email

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο τομέας της Κοινωνικής Οικονομίας Σε πολλές προηγμένες αλλά και αναπτυσσόμενες οικονομίες έχει αρχίσει να αναπτύσσεται ένας τρίτος τομέας ανάμεσα στο Κράτος και στην αγορά,

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Πειραιά ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Πειραιά ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Πειραιά ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ. Δίκτυο Αλληλεγγύης Solidarity Network. Θεσμικό και Κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των Κοιν.Σ.ΕΠ στην Ελλάδα

Α.Σ. Δίκτυο Αλληλεγγύης Solidarity Network. Θεσμικό και Κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των Κοιν.Σ.ΕΠ στην Ελλάδα Α.Σ. Δίκτυο Αλληλεγγύης Solidarity Network Θεσμικό και Κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των Κοιν.Σ.ΕΠ στην Ελλάδα ΗΠράξη«ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ» υλοποιείται στο

Διαβάστε περισσότερα