Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση (ΤοπΣΑ) ΚΥΔΩΝ ΔΡΟΜΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση (ΤοπΣΑ) ΚΥΔΩΝ ΔΡΟΜΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ"

Transcript

1 Αναπτυξιακή Σύμπραξη Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση (ΤοπΣΑ) ΚΥΔΩΝ ΔΡΟΜΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: Δήμος Αποκορώνου Δήμος Καντάνου - Σελίνου Δήμος Κισσάμου Δήμος Πλατανιά Δήμος Σφακίων Δημιουργώντας μια ισχυρή συνεργασία για την κοινωνική συνοχή και την απασχόληση Δράση 4 (κατηγορία επιλέξιμης δράσης 327) «Ενέργειες Ενημέρωσης Ευαισθητοποίησης» Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κισσάμου Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τι είναι τα Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση;... 1 Ποιοι / Ποιες επωφελούνται από το ΤοπΣΑ ΚΥΔΩΝ ΔΡΟΜΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ;... 3 Η Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Προώθηση της Α π α σ χό λ η σ η ς ( ΤΟ Π Σ Α ) Κ ΥΔ Ω Ν Δ Ρ Ο Μ Ο Ι ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» υλοποιείται από το Δικαιούχο «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΚΥΔΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» σε συνέχεια της με Α.Π. 5891/ (ΑΔΑ: Αναμενώμενα Αποτελέσματα... 4 Β 4 2 Α 7 Λ Κ - ΡΑ Β ) Α π ό φ α σ η ς Έ ν τ α ξ η ς τ ο υ Περιφερειάρχη Κρήτης, η οποία τροποποιήθηκε με την με Α.Π. 343/ Απόφαση 1ης τροποποίησης. Στοχοθεσία Πράξης ΤοπΣΑ ΚΥΔΩΝ ΔΡΟΜΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ... 4 Εντάσσεται στη Δράση 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1 «Ενεργητικές πολιτικές Περιεχόμενο Τοπικού Σχεδίου Δράσης... 6 απασ χόλησης», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης σ τ ην Α πασ χόλ η σ η» το υ Ε π ιχε ι ρ η σ ι α κο ύ Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα... 8 Π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς «Α ν ά π τ υ ξ η Α ν θ ρ ώ π ιν ο υ Δυναμικού » και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους της Ελλάδας.

3 Τι είναι τα Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση; Τα Tοπικά Σχέδια για την Προώθηση της Απασχόλησης (ΤοπΣΑ) στοχεύουν στην αντιμετώπιση της ανεργίας και την επανεκκίνηση της τοπικής οικονομίας, μέσω της ενίσχυσης του ανθρώπινου κεφαλαίου, αλλά και της ενδυνάμωσης του τοπικού επιχειρηματικού ιστού. Πρόκειται για την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου πλέγματος συνδυασμένων παρεμβάσεων, σε τοπικό επίπεδο, με επίκεντρο την τοπική αγορά και τις διαφοροποιημένες ανάγκες των ομάδων στόχων και με γνώμονα τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων του τόπου αλλά και την ανάδειξη νέων βιώσιμων πεδίων οικονομικής δραστηριότητας. Στους ειδικούς στόχους των ΤοπΣΑ εμπεριέχονται: Η προετοιμασία των ωφελουμένων μέσω εξειδικευμένων παρεμβάσεων υποστήριξης (πληροφόρηση, συμβουλευτική, κατάρτιση, αμοιβαία μάθηση και συνεργασία) και η ανάπτυξη δεξιοτήτων που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες και απαιτήσεις της τοπικής αγοράς. Η ενίσχυση της απασχόλησης και η μείωση της ανεργίας. Η ίδρυση νέων επιχειρήσεων που θα αξιοποιούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής παρέμβασης. Η απόκτηση των προϋποθέσεων για την αξιοποίηση υφιστάμενων και μελλοντικών προγραμμάτων επιχορήγησης της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας. Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών απασχόλησης. ΚΥΔΩΝ ΔΡΟΜΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 1

4 Βασικές Αρχές Εταιρικότητα σε τοπικό επίπεδο και πολυσυμμετοχικότητα τοπικών φορέων, κοινωνικοοικονομικών εταίρων και ομάδων-στόχων. Ανάπτυξη κοινωνικού διαλόγου και συνεργατικότητας. Ενεργός συμμετοχή των ομάδων-στόχου στην επιλογή και στην υλοποίηση των προτεινόμενων παρεμβάσεων. Καινοτομία, ως προς τη μεθοδολογία, τους ειδικούς στόχους, τις διαδικασίες, την αποτελεσματικότητα και τη διατηρησιμότητα των αποτελεσμάτων. Ολοκληρωμένος χαρακτήρας ως προς το συνδυασμό ποικίλων δράσεων, τη συμπληρωματική κάλυψη διαφορετικών αναγκών, την ολοκληρωμένη υποστήριξη και τη διασύνδεση αναπτυξιακών παρεμβάσεων. Προσέγγιση «από κάτω προς τα πάνω» (bottom-up), λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τις γενικότερες αναπτυξιακές προοπτικές κάθε περιοχής. Ενσωμάτωση των αρχών ισότητας των φύλων (Gender mainstreaming). Ενσωμάτωση περιβαλλοντικής διάστασης, στοχεύοντας στην προστασία του περιβάλλοντος, την ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων και την αξιοποίηση των ευκαιριών που αναδύονται στον τομέα του περιβάλλοντος. Ενίσχυση κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας με στόχο την κοινωνική ένταξη των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού, την καταπολέμηση της ανεργίας και την ενίσχυση της τοπικής αναπτυξιακής δυναμικής. Στοχευμένη και άρτια δομημένη διακρατική συνεργασία για την παραγωγή καινοτομίας και προστιθέμενης αξίας με χαμηλό κόστος. Αξιοποίηση αποτελεσμάτων και καλών πρακτικών της Γ Προγραμματικής Περιόδου. 2 ΚΥΔΩΝ ΔΡΟΜΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

5 Ποιοι / Ποιες επωφελούνται από το ΤοπΣΑ Κ ΥΔ Ω Ν Δ Ρ Ο Μ Ο Ι Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ ; Οι 100 ωφελούμενοι/ες το Τοπικού Σχεδίου για την Απασχόληση θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις συμμετοχής: Α) Να είναι μόνιμοι κάτοικοι των Δήμων:Αποκορώνου, Καντάνου- Σελίνου, Κισάμου, Πλατανιά και Σφακίων. Β) Να ανήκουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες: Άνεργοι/ες εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, με κάρτα ανεργίας σε ισχύ. Νέοι/ες Επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών), εφόσον πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Ασφαλισμένοι/ες στον Ο.Γ.Α., εφόσον πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Διαδικασία Επιλογής Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΚΥΔΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ απευθύνει ανοικτό κάλεσμα σε όλα τα ενδιαφερόμενα άτομα. Μετά τη συλλογή των αιτήσεων και τη διενέργεια προσωπικών συνεντεύξεων από εξειδικευμένο προσωπικό ακολουθεί η αξιολόγηση των αιτήσεων από τριμελή επιτροπή. Η κατάταξη περιλαμβάνει επιτυχόντες, επιλαχόντες και απορριπτέους. Η επιλογή ωφελουμένων βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια αξιολόγησης και συγκεκριμένα: ο χρόνος ανεργίας, η ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση, το εισόδημα και ο βαθμός έκθεσης σε φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού. Δίδεται βαρύτητα στην τήρηση των αρχών της ισότητας των φύλων καθώς και στη μη διάκριση. Επίσης, εξετάζεται η προηγούμενη συμμετοχή σε αντίστοιχες δράσεις, η προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία, η συνάφεια των επαγγελματικών ενδιαφερόντων των ατόμων με τις δράσεις του ΤοπΣΑ και η ωριμότητα για την άμεση ένταξη στην απασχόληση ή στην ίδρυση επιχείρησης. ΚΥΔΩΝ ΔΡΟΜΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 3

6 Στοχοθεσία Πράξης ΤοπΣΑ ΚΥΔΩΝ ΔΡΟΜΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Η Πράξη Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση (ΤοπΣΑ) ΚΥΔΩΝ ΔΡΟΜΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ στοχεύει στην ενεργοποίηση και κινητοποίηση των φορέων της περιοχής παρέμβασης (Δήμοι Αποκορώνου, Καντάνου Σελίνου, Κισσάμου, Πλατανιά και Σφακίων), με τη δημιουργία της Αναπτυξιακής Σύμπραξης ΚΥΔΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ που έχει ως επίκεντρο δράσης την εξασφάλιση θέσεων απασχόλησης ή και τη στήριξη για την έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας σε συνολικά 100 ωφελούμενα άτομα. Το Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση επιδιώκει να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ανάπτυξης δικτυώσεων και συνεργασιών ανάμεσα σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (Τοπική Αυτοδιοίκηση, φορείς δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, συλλογικότητες και οργανώσεις πολιτών, μεμονωμένα άτομα), προκειμένου να αξιοποιήσει την τοπική δυναμική και την υπάρχουσα εμπειρία, μέσα από τον κοινό στόχο της ενίσχυσης της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας. Αναμενόμενα αποτελέσματα Από το σύνολο των 100 ωφελουμένων: Ποσοστό 60% είναι γυναίκες Ποσοστό 50% είναι άνεργοι κάτω των 25 ετών Επίσης, 20 ωφελούμενοι/ες θα υποστηριχθούν με στόχο την ίδρυση νέων επιχειρήσεων 40 ωφελούμενοι/ες αναμένεται να προσληφθούν σε επιχειρήσεις του Δικτύου 40 ωφελούμενοι/ες αναμένεται να υπογράψουν συμβάσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στον ιδιωτικό τομέα 4 ΚΥΔΩΝ ΔΡΟΜΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

7 Βασικές επιδιώξεις Ενδυνάμωση και εμψύχωση κάθε ωφελούμενου ατόμου. Διευκόλυνση πρόσβασης ομάδων στόχων στην επαγγελματική κατάρτιση και δια βίου μάθηση. Κάλυψη κενού δεξιοτήτων που απαιτούνται από την τοπική αγορά εργασίας. Δημιουργία προϋποθέσεων για πλήρη εργασιακή ένταξη ομάδων στόχων. Μείωση ποσοστών ανεργίας και τόνωση τοπικής οικονομίας. Ενίσχυση εναλλακτικών, βιώσιμων και ευέλικτων πρακτικών απασχόλησης και επιχειρηματικότητας. Αξιοποίηση υφιστάμενων προγραμμάτων στον τομέα της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας (συμπληρωματικότητα και συνέργεια). Προώθηση καινοτόμων δικτύων πληροφόρησης και σύζευξης. Ενίσχυση κοινωνικού διαλόγου και κοινωνικής συνοχής. Εξασφάλιση αποτελεσματικότητας παρεμβάσεων και διατήρησης αποτελεσμάτων. Επιπλέον, 12 ωφελούμενοι/ες θα προετοιμαστούν για ένταξη σε άλλα προγράμματα 2 κοινωνικές επιχειρήσεις θα συσταθούν, στις οποίες θα απασχολούνται κατά μέσο όρο 6-8 άτομα 60 θέσεις απασχόλησης σε δυναμικούς κλάδους της τοπικής οικονομίας αναμένεται να δημιουργηθούν ΚΥΔΩΝ ΔΡΟΜΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 5

8 Περιεχόμενο Τοπικού Σχεδίου Δράσης Το ΤοπΣΑ ΚΥΔΩΝ ΔΡΟΜΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ αφορά μια ολοκληρωμένη παρέμβαση ενεργειών και δράσεων, βασισμένη στη δυναμική της περιοχής παρέμβασης. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει συνολικά δεκαοκτώ (18) δράσεις, οι οποίες αφορούν τα ακόλουθα: Τη διάγνωση των αναγκών της τοπικής αγοράς εργασίας προκειμένου το Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση να ανταποκρίνεται πλήρως στις ιδιαιτερότητες και τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της περιοχής (Δράση 1). Την εξατομικευμένη πληροφόρηση - συμβουλευτική - υποστήριξη στοχεύοντας στην επαγγελματική ενδυνάμωση και των 100 ωφελουμένων, στην πρόσβαση στην πληροφορία και στη διασύνδεση με την τοπική αγορά. Η κατεύθυνση της δράσης διαφοροποιείται ανάλογα με το αίτημα του/της ωφελουμένου/ης για ένταξη στην αγορά εργασίας μέσω νέας θέσης απασχόλησης ή για την ίδρυση επιχείρησης ή κοινωνικής επιχείρησης (Δράσεις 13-17). Τη στοχευμένη κατάρτιση - επιμόρφωση, με στόχο την απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων σε αντικείμενα που ανταποκρίνονται στις υφιστάμενες ανάγκες τις αγοράς, αλλά και των ωφελουμένων. Η διαδικασία της κατάρτισης / επιμόρφωσης είναι άμεσα συνδεδεμένη με εκείνη της συμβουλευτικής, λειτουργώντας συμπληρωματικά (καινοτομικός χαρακτήρας). Η επαγγελματική κατάρτισης (Δράσεις 6-9) αφορά τα αντικείμενα: Ανάπτυξη δεξιοτήτων πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών. Επιχειρηματικότητα (δημιουργία, λειτουργία επιχείρησης). Στελέχη Επισιτιστικών Επιχειρήσεων. Στελέχη τουριστικών επιχειρήσεων. Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης έχει διάρκεια 95 ωρών (57 ώρες θεωρίας και 38 πρακτικής άσκησης) και αριθμό συμμετεχόντων τους/τις ΚΥΔΩΝ ΔΡΟΜΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

9 Οι συμμετέχοντες/ουσες στα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα 5,00 ανά ώρα κατάρτισης και Βεβαίωση Παρακολούθησης. Επιπλέον προβλέπεται η δράση της επιμόρφωσης (Δράση 10), μέχρι 50 ώρες έκαστο, για 40 ωφελούμενους/ες με ενδεικτική θεματολογία: εκμάθηση επαγγελματικής ορολογίας σε ξένη γλώσσα, απόκτηση ή αναβάθμιση επαγγελματικού διπλώματος οδήγησης, εκπαίδευση με βάση τις προϋποθέσεις που θέτει ο ΕΦΕΤ για πιστοποίηση για διαχείριση τροφίμων, πιστοποίηση σε ζητήματα υπευθύνων τεχνικών ασφαλείας κ.λπ. Συμπληρωματικές δράσεις είναι η Πιστοποίηση Προσόντων και Δεξιοτήτων των ωφελουμένων (Δράση 11) και η Εκπαιδευτική - Πρακτική Άσκηση για ένα μήνα σε επιχειρήσεις (on the job training) και πραγματικές συνθήκες εργασίας (Δράση 12) για 28 ωφελούμενους/ες που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς πρόγραμμα κατάρτισης. Τις ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, ως βασικό υποστηρικτικό εργαλείο για την ενημέρωση των δυνητικών ωφελουμένων, τη διάχυση των αποτελεσμάτων της παρέμβασης και την ευαισθητοποίηση των εργοδοτών και της ευρύτερης τοπικής κοινωνίας για τα θέματα που αφορούν τις ομάδες στόχους, αλλά και τις εναλλακτικές που προωθούνται μέσω του Τοπικού Σχεδίου για την Απασχόληση (Δράση 4). Τη δικτύωση και διακρατική συνεργασία με στόχο την ανάπτυξη του κοινωνικού διαλόγου, το συντονισμό των δράσεων ανάμεσα σε όλα τα εμπλεκόμενα και ενδιαφερόμενα μέρη, αλλά και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών (Δράσεις 2 και 3). Επίσης, προβλέπεται η δημιουργία Δικτύου Αμοιβαίας Μάθησης και Συνεργασίας των τοπικών επιχειρήσεων (Learning Network) (Δράση 18). Το συντονισμό και τη διαχείριση, τα οποία αποτελούν το συνδετικό κρίκο όλων των παραπάνω δράσεων και των εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, διασφαλίζοντας το συνεχή έλεγχο της νομιμότητας, διαφάνειας και αποτελεσματικότητας των ενεργειών (Δράση 5). ΚΥΔΩΝ ΔΡΟΜΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 7

10 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Σύμφωνα με το Ν. 4019/2011 «Κοινωνική Οικονομία» είναι το σύνολο των οικονομικών, επιχειρηματικών, παραγωγικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, οι οποίες αναλαμβάνονται από νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, των οποίων ο καταστατικός σκοπός είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων. Η κοινωνική οικονομία βασίζεται στην ισορροπία και στη βιώσιμη αλληλεπίδραση ανθρώπου, φύσης και συστημάτων της αγοράς, στοχεύοντας σε ένα οργανικό σύνολο αλληλεξαρτήσεων μεταξύ οικονομικών, κοινωνικών, πολιτικών, πολιτισμικών δράσεων και προσπαθειών. Ως Φορέας της Κοινωνικής Οικονομίας θεσπίζεται η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.), η οποία είναι αστικός συνεταιρισμός κοινωνικού σκοπού με περιορισμένη ευθύνη των μελών του και διαθέτει εκ του νόμου την εμπορική ιδιότητα. Τα επιτυχημένα παραδείγματα των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων σε όλο τον κόσμο αποδεικνύουν τα ουσιαστικά οφέλη της συνεργασίας στη σύσταση βιώσιμων επιχειρήσεων, οι οποίες δημιουργούν θέσεις εργασίας και προάγουν την κοινωνική ευημερία. Ανάλογα με τον ειδικότερο σκοπό τους, οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις διακρίνονται στις εξής τρείς (3) κατηγορίες: Α) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης με στόχο την ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή των Ευάλωτων Ομάδων Πληθυσμού, οι οποίες συμμετέχουν τουλάχιστον σε ποσοστό 40% των εργαζομένων στην επιχείρηση Β) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Κοινωνικής Φροντίδας με στόχο την παραγωγή και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών κοινωνικού / προνοιακού χαρακτήρα σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού Γ) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού που αφορούν την παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας που προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον, την προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης. 8 ΚΥΔΩΝ ΔΡΟΜΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

11 Αναπτυξιακή Σύμπραξη Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΚΥΔΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, με νομική προσωπικότητα (στην οργάνωση και λειτουργία της διέπεται από τα οριζόμενα στο άρθρο 18 του Ν. 4019/2011/ΦΕΚ 216Α και από τα οριζόμενα στα άρθρα 784, 741 και επόμενα του Αστικού Κώδικα) επιχορηγείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και λειτουργεί αποκλειστικά για την εκτέλεση και υλοποίηση της Πράξης «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση ΚΥΔΩΝ ΔΡΟΜΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» στο πλαίσιο της Δράσης 7 «ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ στις ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ», Κατηγορία Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 3 «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

12 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΚΥΔΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Γολγοθά 2, Όαση Βαρυπέτρου Χανιά Τηλ Φαξ Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Συντονιστής Όαση Νέας Κυδωνίας, Χανιά Τηλ Φαξ ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ Βρύσες Χανίων Τηλ Φαξ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ Πλατανιάς Χανίων Τηλ Φαξ Χώρα Σφακίων, Χανιά Τηλ Φαξ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΕΛΙΝΟΥ Κίσσαμος Χανίων Τηλ Φαξ Ελ. Βενιζέλου & Αθ. Διάκου, Παλαιόχωρα Σελίνου Τηλ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΝΙΩΝ ΑΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου 1, Χανιά Τηλ Φαξ Ελευθερίου Βενιζέλου 4, Χανιά Τηλ Φαξ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΦΟΡΕΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ Ελ. Βενιζέλου 4, Χανιά Τηλ Φαξ Σταλός Χανίων Τηλ Φαξ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ I.DE.A Ε.Π.Ε Άγιοι Πάντες Αποκορώνου Τηλ Φαξ Κίσσαμου 95, Χανιά Τηλ Φαξ ΔΕΛΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ Πειραιώς 1 & Σκαλίδη, Χανιά Τηλ Φαξ Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Μπουνιαλή 13-19, Χανιά Tηλ Φαξ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Τι είναι τα ΤΟΠΣΑ; Ποιους αφορούν; σελ. 02. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ σελ. 03

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Τι είναι τα ΤΟΠΣΑ; Ποιους αφορούν; σελ. 02. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ σελ. 03 «Α Ν Ο Ι Κ Τ Ο Ι Ο Ρ Ι Ζ Ο Ν Τ Ε Σ» Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 Διεύθυνση: Αργυροπούλου 3-72100 Άγιος Νικόλαος Λασιθίου Τηλέφωνο:2841091110, Fax: 28410 91120 Ε-mail: anoiktoiorizontes@anlas.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΚΟΠΟΣ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ομάδες Στόχου Η Πράξη απευθύνεται στις ακόλουθες ομάδες στόχου: Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΚΟΠΟΣ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ομάδες Στόχου Η Πράξη απευθύνεται στις ακόλουθες ομάδες στόχου: Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ σε ΑΝΕΡΓΟΥΣ & ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ σε ΑΝΕΡΓΟΥΣ & ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ σε ΑΝΕΡΓΟΥΣ & ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ H ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης : Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ: Ταχ. Δ/νση : Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, Κοζάνη Ταχ. Κώδικας : 501 00 Πληροφορίες : Χρ. Καραντίνος Τηλέφωνο : (24613)-50927,50900 Fax : (24610)-53969 Email : xriskara@mou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26/3/2012

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Αθηναίων ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Αθηναίων ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Αθηναίων ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 2 Παρουσίαση της Πράξης Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρµοσµένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας των ήµων Αµαρουσίου, Αγίας Παρασκευής και Βριλησσίων» εντάσσεται στην

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το Newsletter

Σε αυτό το Newsletter Περιοδική έκδοση ενημερωτικού δελτίου - Σεπτέμβριος 2014 (Τεύχος 1 ο ) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Κιθαιρώνεια Πρωτοβουλία απασχόλησης & επιχειρηματικότητας σε δυναμικούς κλάδους της τοπικής

Διαβάστε περισσότερα

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα έναρξης της Πράξης:

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα έναρξης της Πράξης: Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα έναρξης της Πράξης: «Κοινωνική καινοτομία ένταξης ευπαθών ομάδων στο Νομό Κυκλάδων» 8 Δεκεμβρίου 2014 Μουσείο «Ιάκωβος

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη: «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στο Δήμο Διδυμοτείχου»

Πράξη: «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στο Δήμο Διδυμοτείχου» Πράξη: «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στο Δήμο Διδυμοτείχου» Δικαιούχος: ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Δ/νση: Δημαρχείο Διδυμοτείχου,

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο «Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και Απασχόληση»

Σχέδιο «Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και Απασχόληση» Σχέδιο «Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και Απασχόληση» Άστρος Αρκαδίας 30/11/2012 Εισηγήτριες: Βασιλική Λάτση Άννα Κοδέλλα Παρουσίαση Σχεδίου Το Σχέδιο εντάσσεται στο πλαίσιο της Δράσης 3: «Τοπικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ. Τους δυνητικά ωφελούμενους που είναι Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ (με έμφαση στους νέους και στις γυναίκες)

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ. Τους δυνητικά ωφελούμενους που είναι Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ (με έμφαση στους νέους και στις γυναίκες) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς δυνητικά ωφελούμενους για συμμετοχή στο Σχέδιο Ολοκληρωμένης Παρέμβασης «Τοπικές Συνεργατικές Δράσεις ενάντια στην Ανεργία στην ΕΥΒΟΙΑ» (κωδικός Ο.Π.Σ. 430031, ΣΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΠΣΑ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΠΣΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ "ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ" Διεύθυνση: Ηροδότου 33 Μαρούσι Αττικής Τ.Κ. 15122 Τηλ. : 2106122334-2221090677 Fax: 2221062267 E-mail: kekepim@otenet.gr Μαρούσι, 30/12/2013 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΘΡΙΑΣΊΑ Νέες Γυναίκες της Επιστήμης στην Απασχόληση» Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης : «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το Newsletter

Σε αυτό το Newsletter Περιοδική έκδοση ενημερωτικού δελτίου - Οκτώβριος 2013 (Τεύχος 3 ο ) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Φυλής ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ανέργους/ες με αναπηρία στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας Αττικής

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ανέργους/ες με αναπηρία στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας Αττικής Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ανέργους/ες με αναπηρία στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας Αττικής Έκδοση: Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία - Ε.Σ.Α.μεΑ. Το παρόν παράχθηκε στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΡΑΞΗ: «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» από τη Δικαιούχο Α.Σ. «Δίκτυο για

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή παρέμβασης της Πράξης είναι οι Δήμοι Αγίου Νικολάου και Οροπεδίου Λασιθίου.

Περιοχή παρέμβασης της Πράξης είναι οι Δήμοι Αγίου Νικολάου και Οροπεδίου Λασιθίου. Αγιος Νικόλαος, 24-1-2014 Αρ. πρωτ: 2 4 Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ - ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ-ΠΑΣΙΘΕΑ» Σε αυτό το Δελτίο:

«ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ-ΠΑΣΙΘΕΑ» Σε αυτό το Δελτίο: Κρέστενα Ηλείας Τ.Κ. 27055 2625024990, 2625024289, 2625024991 2625024991 anol@otenet.gr ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ No 2 Newsletter 2 Σε αυτό το Δελτίο: «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ-ΠΑΣΙΘΕΑ» Υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

αντιμετώπιση των υψηλών ποσοστών ανεργίας των νέων αποτελεί κεντρική προτεραιότητα των θεσμικών οργάνων και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

αντιμετώπιση των υψηλών ποσοστών ανεργίας των νέων αποτελεί κεντρική προτεραιότητα των θεσμικών οργάνων και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκή Ένωση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ αντιμετώπιση των υψηλών ποσοστών ανεργίας των νέων αποτελεί κεντρική προτεραιότητα των θεσμικών οργάνων και των

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Πειραιά ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Πειραιά ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Πειραιά ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων στην καινοτομία, την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη» από το Δικαιούχο/Α.Σ

Διαβάστε περισσότερα

Η «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΑΦΝΗ-ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ»

Η «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΑΦΝΗ-ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ» ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ & ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΗΜΩΝ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ έως τις 17 Οκτωβρίου 2014 Η «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 112392/04 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 1813Β Μέγεθος κειμένου: 351,209 KB Αριθ. 112392/04 (ΦΕΚ 1813 Β /8-12-04) :

Διαβάστε περισσότερα

«Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Νομό Ιωαννίνων»

«Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Νομό Ιωαννίνων» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Νομό Ιωαννίνων» ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞH ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Σ Επαγγελματοβιοτεχνών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Τρίκαλα, 5 Νοεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ. 16 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Δίκτυο Ανάδειξης & Αξιοποίησης του Τοπικού Πολιτισμού» με εταίρους : Την Αναπτυξιακή Τρικάλων Ανώνυμη Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΟΔΗΓΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ Επιστημονικός Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα