ΒΥΤΕ COMPUTER Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2014 BYTE COMPUTER ABEE ΑΡ. Γ.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΥΤΕ COMPUTER Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2014 BYTE COMPUTER ABEE ΑΡ. Γ.Ε."

Transcript

1 BYTE COMPUTER ABEE ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ (ΑΡ.ΜΑΕ 21223/06/Β/90/48) ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 Περιόδου 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Σεπτεμβρίου 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Πληροφορίες για τον όμιλο Πλαίσιο κατάρτισης των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές στην εφαρμογή λογιστικών αρχών Νέα πρότυπα και διερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων Δομή του Ομίλου και μέθοδος ενοποίησης εταιρειών Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη Πληροφόρηση κατά τομέα Ενσώματα πάγια Άυλα περιουσιακά στοιχεία Επενδύσεις σε θυγατρικές Μετοχικό Κεφάλαιο Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων Δάνεια Φόροι εισοδήματος Εποχικότητα Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού Υποχρεώσεις παροχών λόγω εξόδου απο την υπηρεσία Κέρδη /ζημίες ανα Μετοχή Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη Μεταγενέστερα του Ισολογισμού Γεγονότα Ενδεχόμενες Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου 1 Ιανυαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 27 2

3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια , , , ,64 Άυλα περιουσιακά στοιχεία , , , ,43 Επενδύσεις σε συνδεμένες επιχειρήσεις 10 0, , ,44 Επένδυση σε κοινοπραξία , , , ,00 Άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία , , , ,15 Σύνολο , , , ,66 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αποθέματα , , , ,26 Πελάτες , , , ,00 Λοιπές Απαιτήσεις , , , ,10 Προκαταβολές , , , ,79 Διαθέσιμα , , , ,11 Σύνολο , , , ,26 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , , ,92 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ίδια Κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο , , , ,70 Αποθεματικό υπέρ το άρτιο , , , ,17 Αποθεματικά , , , ,20 Σωρευμένα κέρδη(ζημίες) , , , ,37 Σύνολο , , , ,70 Δικαιώματα μειοψηφίας 0,00 0,00 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις , , , ,70 Μακροπρόθεσμα δάνεια , , , ,00 Αναβαλλόμενοι φόροι , , , ,44 Υποχρεώσεις παροχών αποζημ προσωπικού , , , ,30 Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων , , , ,77 Σύνολο , , , ,51 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Προμηθευτές , , , ,56 Λοιπές Υποχρεώσεις , , , ,44 Βραχυπρόθεσμα δάνεια , , , ,85 Οφειλές από φόρους , , , ,86 Σύνολο , , , ,71 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , , , ,92 Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 3

4 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΣΗΜ Εσοδα πωλήσεων , , , ,58 Μειον: Κόστος πωληθέντων , , , ,31 Μικτό κέρδος , , , ,27 Aλλα λειτουργικά έσοδα , , , ,01 Σύνολο , , , ,28 Εξοδα λειτουργίας διάθεσης , , , ,43 Εξοδα λειτουργίας ερευνας , , , ,73 Εξοδα διοικητικής λειτουργίας , , , ,96 Αλλα λειτουργικά έξοδα , , , ,67 Λειτουργικό κέρδος/ζημία , , , ,52 Κόστος χρηματοοικονομικό , , , ,54 Αποτελέσματα απο Κοιν/ξία ,10 266,36 344, ,80 Κέρδος/Ζημία προ φόρων , , , ,86 Φόρος εισοδήματος , , , ,17 Καθαρό κέρδος/ζημία (μετά απο φόρους)(α) , , , ,68 Κατανέμονται σε Ιδιοκτήτες μητρικής , , , ,68 Δικαιώματα μειοψηφίας 0,00 0,00 Λοιπά συνολικά έσοδα μετά απο φόρους (Β) ,68 590, ,52 70,79 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά απο φόρους (Α)+(Β) , , , ,89 Κατανέμονται σε Ιδιοκτήτες μητρικής , , , ,89 Δικαιώματα μειοψηφίας Κέρδη/Ζημίες μετά από φόρους ανα μετοχή 18 0,0435-0,0190 0,0063-0,0101 4

5 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΗΜ Εσοδα πωλήσεων , , , ,18 Μειον: Κόστος πωληθέντων , , , ,76 Μικτό κέρδος , , , ,42 Aλλα λειτουργικά έσοδα , , , ,11 Σύνολο , , ,53 Εξοδα λειτουργίας διάθεσης , , , ,27 Εξοδα λειτουργίας ερευνας , , , ,73 Εξοδα διοικητικής λειτουργίας , , , ,92 Αλλα λειτουργικά έξοδα , ,44-59, ,38 Λειτουργικό κέρδος/ζημία , , , ,77 Κόστος χρηματοδότησης , , , ,94 Κέρδος/ζημιά προ φόρων , , , ,71 Φόρος εισοδήματος , , , ,46 Καθαρό κέρδος/ζημία (μετά από φόρους) , , , ,25 Λοιπά συνολικά έσοδα μετά απο φόρους (Β) 0,00 0,00 0,00 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά απο φόρους (Σ)+(Β) , , , ,25 Βασικά κέρδη/ζημίες ανά μετοχή (σε ) 18 0,0436-0,0224 0,0078-0,0078 Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενοποιημένων οκονομικών καταστάσεων

6 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΜΙΛΟΣ Μετοχικό Κεφάλαιο Κεφάλαιο υπέρ το άρτιο Τακτικό αποθεματικό Λοιπά Αποθεματικά Μη διανεμηθέντα κέρδη Σύνολο Μετοχικό Κεφάλαιο Υπόλοιπα την 1/1/ , , , , ,65 0, ,10 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους -10, , ,15 Διιάθεση κερδών Υπόλοιπα κατά την με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα , , , , ,24 0, , Υπόλοιπα την 1/1/ , , , , ,63 0, ,15 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 36, , ,96 Διιάθεση κερδών Υπόλοιπα κατά την με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα , , , , ,58 0, ,11 ΕΤΑΙΡΕΙΑ Μετοχικό Κεφάλαιο Κεφάλαιο υπέρ το άρτιο Τακτικό αποθεματικό Λοιπά αποθεματικά Μη διανεμηθέντα κέρδη Σύνολο Υπόλοιπα την 1/1/ , , , , , ,55 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους , ,11 Διαθεση κερδών 0,00 Υπόλοιπα κατά την με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα , , , , , , Μετοχικό Κεφάλαιο Κεφάλαιο υπέρ το άρτιο Τακτικό αποθεματικό Λοιπά αποθεματικά Μη διανεμηθέντα κέρδη Σύνολο Υπόλοιπα την 1/1/ , , , , , ,70 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους , ,81 Διαθεση κερδών 0,00 Υπόλοιπα κατά την με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα , , , , , ,51 Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενοποιημένων οκονομικών καταστάσεων 6

7 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Λειτουργικές δραστηριότητες ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κέρδη/Ζημίες προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες , , , ,92 Κέρδη/Ζημίες προ φόρων απο διακοπείσες δραστηριότητες Πλέον/Μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις , , , ,10 Αποσβέσεις επιχορηγήσεων , , , ,96 Προβλέψεις , , , ,00 Μη ταμειακά αποτελέσματα , , , ,54 Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας , , , ,82 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα , , , ,98 Μείωση/ (αύξηση ) αποθεμάτων , , , ,78 Μείωση/ (αύξηση ) απαιτήσεων , , , ,55 (Μείωση)/ αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) , , , ,81 Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα , , , ,98 Καταβεβλημένοι φόροι , , , ,93 Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) , , , ,45 Επενδυτικές δραστηριότητες Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων , , , ,98 Εισπράξεις από πωλήσεις συμμετοχών και ενσώμ. Παγίων 1.311,20 0, ,20 0,00 Εισπράξεις επιχορηγήσεων ,00 0, ,00 0,00 Τόκοι εισπραχθέντες , , , ,82 Μερίσματα εισπραχθέντα Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) , , , ,16 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0,00 Εισπράξεις από εκδοθέντα /αναληφθέντα δάνεια , , , ,26 Εξοφλήσεις δανείων 0,00 0,00 Μερίσματα πληρωθέντα -530, ,70-530, ,70 Χρηματοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες Σύνολο εισροών/ (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) , , , ,56 Καθαρή αύξηση/(μείωση)στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ) , , , ,15 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου , , , ,25 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου , , , ,10 Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενοποιημένων οκονομικών καταστάσεων. 7

8 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ της περιόδου απο 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 1. Πληροφορίες για τον όμιλο Η Εταιρεία BYTE COMPUTER ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με τον διακριτικό τίτλο BYTE Α.Β.Ε.Ε. (εφεξής η Εταιρεία ή η Μητρική ) και οι θυγατρικές της (εφεξής ο Όμιλος ) δραστηριοποιούνται στο χώρο της ανάπτυξης ολοκληρωμένων εφαρμογών πληροφορικής. Αυτές αποτελούν συνδυασμό διαφόρων συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (Hardware), λογισμικών προϊόντων (Software), παραμετροποίησης, δικτυώσεων, επικοινωνιών, υπηρεσιών υποστήριξης και εκπαίδευσης. Οι εφαρμογές αυτές αναπτύσσονται με βάση τις εκάστοτε ανάγκες της Εταιρείας-πελάτη και την μηχανογραφική υποδομή της καλύπτοντας ευρύτερες επιχειρησιακές ανάγκες. Η Εταιρεία και ο Όμιλος έχουν την έδρα της στο Δήμο Αθηναίων Αττικής, στην οδό Καλλιρρόης 98 & Τριβόλη και απασχολούν 182 υπαλλήλους συνολικά. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, στην κατηγορία μικρής και μεσαίας κεφαλοποίησης. Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου για την περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου εγκρίθηκαν για έκδοση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 27 Νοεμβρίου. 2. Πλαίσιο κατάρτισης των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας με ημερομηνία 30 Σεπτεμβρίου, που καλύπτουν την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου, έχουν συνταχθεί και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) καθώς και την ερμηνεία τους από την Επιτροπή ερμηνείας προτύπων (IFRIC) της IASB και ειδικότερα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 «Ενδιάμεσες οικονομικές πληροφορίες». Οι ενδιάμεσες αυτές οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εξετάζονται σε συνάρτηση με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2013 που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της εταιρείας Πλέον των ανωτέρω οι οικονομικές καταστάσεις συντάχθηκαν με βάση τις ουσιώδεις παραδοχές : A). Της αρχής της συνεχούς επιχειρηματικής δραστηριότητας καθότι ικανοποιείται η αρχή σε μακροπρόθεσμη βάση και Β). Της αρχής των δεδουλευμένων εσόδων και εξόδων, εκτός της καταστάσεως των ταμειακών ροών διότι συντάσσεται πάντα σε ταμειακή βάση. 8

9 3.Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές στην εφαρμογή αρχών. λογιστικών Οι λογιστικές αρχές και οι μέθοδοι υπολογισμών που τηρήθηκαν στην σύνταξη των συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων, οι σημαντικές παραδοχές που έχουν υιοθετηθεί απο την διοίκηση, καθώς και κύριες πηγές αβεβαιότητας που επηρεάζουν τις εκτιμήσεις είναι οι ιδιες με εκείνες οι οποίες έχουν υιοθετηθεί και στις δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου Νέα πρότυπα και διερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων Νέα πρότυπα και τροποποιήσεις των οποίων η εφαρμογή ξεκινά μετά την 1 Ιανουαρίου ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2015). Το ΔΠΧΑ 9 πρόκειται να αντικαταστήσει το ΔΛΠ 39. Τα μέρη του ΔΠΧΑ 9 που εκδόθηκαν το Νοέμβριο 2009 και τον Οκτώβριο του 2010 αντικαθιστούν τα μέρη του ΔΛΠ 39 που σχετίζονται με την ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Το Νοέμβριο του 2013 το ΣΔΛΠ πρόσθεσε στο ΔΠΧΑ 9 τις απαιτήσεις που αφορούν στη λογιστική αντιστάθμισης. Σε επόμενη φάση του έργου θα προστεθούν οι νέες απαιτήσεις που αφορούν την απομείωση των χρηματοοικονομικών μέσων. Η Εταιρεία και ο Όμιλος βρίσκονται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές τους καταστάσεις. Η Εταιρεία και ο Όμιλος δεν μπορούν να εφαρμόσουν το ΔΠΧΑ 9 νωρίτερα διότι αυτό δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, θα αποφασιστεί εάν θα εφαρμοστεί νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου Η εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται. Την , το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε την τροποποίηση του ΔΠΧΑ 7 με την οποία προστέθηκαν στο πρότυπο γνωστοποιήσεις αναφορικά με τη μετάβαση στο ΔΠΧΑ 9. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Εταιρεία και ο Όμιλος εξετάζουν τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της εν λόγω τροποποίησης στις οικονομικές τους καταστάσεις ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοπιστωτικά μέσα: Παρουσίαση» και ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις-Συμψηφισμός χρηματο-οικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων» Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου. Η εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται. Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 32 αφορά τις οδηγίες εφαρμογής του προτύπου σχετικά με τον συμψηφισμό ενός 9

10 χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου και μιας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης και στο ΔΠΧΑ 7 τις σχετικές γνωστοποιήσεις. Ομάδα προτύπων σχετικά με τις ενοποιήσεις και τις από κοινού συμφωνίες Τον Μάιο του 2011 το ΣΔΛΠ δημοσίευσε 3 νέα πρότυπα, τα ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις», ΔΠΧΑ 11 «Σχήματα υπό κοινό έλεγχο» και ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συμμετοχών σε άλλες οντότητες» και τροποποίησε τα ΔΛΠ 27 «Ατομικές οικονομικές καταστάσεις» και ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες». Τα νέα αυτά πρότυπα και οι ανωτέρω τροποποιήσεις, εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 11 Δεκεμβρίου 2012 και εφαρμόζονται υποχρεωτικά το αργότερο, από την ημερομηνία έναρξης του πρώτου οικονομικού τους έτους που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου ή μετά από αυτήν. Επιτρέπεται η πρόωρη εφαρμογή τους μόνο εάν ταυτόχρονα εφαρμοστούν και τα πέντε. Ο Όμιλος εφάρμοσε τα νέα πρότυπα απο 01/01/2013 με αναφορά στην επίδραση επι των οικονομικών καταστάσεων της προηγούμενης χρήσης. ΕΔΔΠΧΑ 21 «Εισφορές» Η Διερμηνεία διευκρινίζει ότι το «γεγονός που δεσμεύει» και δημιουργεί μια υποχρέωση καταβολής εισφοράς είναι η δραστηριότητα που περιγράφεται στη σχετική νομοθεσία που ενεργοποιεί την πληρωμή της εισφοράς. Η διερμηνεία εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διερμηνεία δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου. ΔΛΠ 36 (Τροποποίηση) «Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων - Γνωστοποιήσεις ανακτήσιμου ποσού για μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία» Η τροποποίηση εισαγάγει την γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με το ανακτήσιμο ποσό των απομειωμένων περιουσιακών στοιχείων, εφόσον το ποσό βασίζεται στην εύλογη αξία μείον το κόστος διάθεσης. Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου. Η τροποποίηση δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου. ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση» -Ανανέωση παραγώγων και συνέχιση της λογιστικής αντιστάθμισης» Η τροποποίηση επιτρέπει τη συνέχιση της λογιστικής αντιστάθμισης σε μια κατάσταση όπου ένα παράγωγο, το οποίο έχει οριστεί ως μέσο αντιστάθμισης, ανανεώνεται ώστε να εκκαθαριστεί με έναν νέο κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, ως αποτέλεσμα νόμων ή κανονιστικών διατάξεων, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου. Η διερμηνεία δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου. ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζομένους» - «Εισφορές από εργαζόμενους» Η τροποποίηση διευκρινίζει το πώς οι εισφορές από εργαζομένους ή τρίτους που συνδέονται με την υπηρεσία θα πρέπει να αποδοθούν σε περιόδους υπηρεσίας. Επιπλέον, επιτρέπει μια πρακτική λύση, αν το ποσό των εισφορών είναι ανεξάρτητο από 10

11 τον αριθμό των ετών υπηρεσίας. Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων βελτιώσεων του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) Το ΣΔΛΠ στα πλαίσια του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων, εξέδωσε τον Δεκέμβριο του 2013 δύο κύκλους περιορισμένων τροποποιήσεων σε υφιστάμενα πρότυπα. Οι τροποποιήσεις αυτές έχουν εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Ιουλίου και δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος Δ.Π.Χ.Α 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών» Τροποποιούνται οι ορισμοί των «προϋποθέσεων κατοχύρωσης» και των «συνθηκών αγοράς» και προστίθενται ορισμοί για τους «όρους απόδοσης» και τους «όρους προϋπηρεσίας» (που προηγουμένως ήταν μέρος του ορισμού των «προϋποθέσεων κατοχύρωσης» Δ.Π.Χ.Α. 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το ενδεχόμενο αντάλλαγμα που κατατάσσεται ως περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση θα επιμετράται στην εύλογη αξία του σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού. Δ.Π.Χ.Α. 8 «Λειτουργικοί Τομείς» Η τροποποίηση απαιτεί η οντότητα να γνωστοποιεί τις αποφάσεις της Διοίκησης στην εφαρμογή των κριτηρίων συγκέντρωσης στους λειτουργικούς τομείς. Διευκρινίζει επίσης ότι η οντότητα παρέχει μόνο συμφωνίες του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων των προς παρουσίαση τομέων με τα περιουσιακά στοιχεία της οντότητας εάν τα περιουσιακά στοιχεία του τομέα παρουσιάζονται τακτικά. Δ.Π.Χ.Α. 13 Επιμέτρηση της εύλογης αξίας Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η έκδοση του ΔΠΧΑ 13 και οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 9 και του ΔΛΠ 39 δεν αφαιρούν την δυνατότητα να επιμετρηθούν οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις, για τις οποίες δεν αναφέρεται επιτόκιο στα τιμολογημένα ποσά, απροεξόφλητες εάν το αποτέλεσμα της προεξόφλησης δεν είναι σημαντικό. Δ.Λ.Π. 16 Ενσώματα Πάγια Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι, όταν ένα στοιχείο των ενσώματων παγίων αναπροσαρμόζεται η ακαθάριστη λογιστική αξία του προσαρμόζεται κατά τρόπο που να συνάδει με την αναπροσαρμογή της καθαρής λογιστικής αξίας. Δ.Λ.Π. 24 Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι μία εταιρία που παρέχει υπηρεσίες «βασικού διοικητικού στελέχους» στην αναφέρουσα οντότητα ή στη μητρική της αναφέρουσας οικονομικής οντότητας, είναι ένα συνδεδεμένο μέρος της οικονομικής οντότητας. 11

12 Δ.Λ.Π. 38 Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι, όταν ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο αναπροσαρμόζεται, η ακαθάριστη λογιστική αξία του προσαρμόζεται κατά τρόπο που να συνάδει με την αναπροσαρμογή της καθαρής λογιστικής αξίας. Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος Δ.Π.Χ.Α. 1 Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι μία οντότητα, στις πρώτες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., έχει τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ της εφαρμογής ενός υπάρχοντος και σε ισχύ ΔΠΧΑ ή να εφαρμόσει νωρίτερα ένα νέο ή αναθεωρημένο ΔΠΧΑ το οποίο δεν είναι ακόμη υποχρεωτικό, υπό την προϋπόθεση ότι το νέο ή αναθεωρημένο ΔΠΧΑ επιτρέπει την νωρίτερη εφαρμογή. Μια οικονομική οντότητα απαιτείται να εφαρμόσει την ίδια έκδοση του ΔΠΧΑ σε όλες τις περιόδους που καλύπτονται από τις πρώτες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ. Δ.Π.Χ.Α. 3 Συνενώσεις επιχειρήσεων Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το ΔΠΧΑ 3 εξαιρεί από το πεδίο εφαρμογής του, τη λογιστική αντιμετώπιση της ίδρυσης μιας από κοινού συμφωνίας στις οικονομικές καταστάσεις της ίδιας της από κοινού συμφωνίας. Δ.Π.Χ.Α. 13 Επιμέτρηση της εύλογης αξίας Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι το πεδίο εφαρμογής της εξαίρεσης του χαρτοφυλακίου, που ορίζεται στην παράγραφο 52 του ΔΠΧΑ 13 περιλαμβάνει όλες τις συμβάσεις που λογιστικοποιήθηκαν και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 39 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση, ή το ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα, ανεξάρτητα από το αν πληρούν τον ορισμό των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων όπως ορίζονται στο ΔΛΠ 32 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση. Δ.Λ.Π. 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι το εάν μια συγκεκριμένη συναλλαγή πληρεί τον ορισμό της συνένωσης επιχειρήσεων, όπως ορίζεται στο ΔΠΧΠ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και των επενδύσεων σε ακίνητα, όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα, απαιτείται η ξεχωριστή εφαρμογή και των δύο πρότυπων ξεχωριστά. 5. Δομή του Ομίλου και μέθοδος ενοποίησης εταιρειών Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις αποτελούνται από τις οικονομικές καταστάσεις της Μητρικής και των θυγατρικών εταιρειών της. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι θυγατρικές εταιρείες που περιλήφθηκαν στην ενοποίηση μαζί με τα σχετικά ποσοστά συμμετοχής καθώς και τη μέθοδο ενοποίησης. 12

13 Ονομασία εταιρείας Χώρα Εδρας % Συμμετοχής Ομίλου Σχέση συμμετοχής Μέθοδος ενοποίησης ΒΥΤΕ COMPUTER ABEE Ελλάδα Μητρική METROSOFT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΒΕΕ Ελλάδα 100% NETBYTE CYPRUS LTD Kύπρος 100% Αμεση Άμεση Ολική Ολική BYTE BULGARIA EOO Βουλγαρία 100% Έμμεση Ολική Κ/Ξ ΒΥΤΕ-ALGOSYSTEMS(*) Ελλάδα 50% BYTE IT SRL Άμεση Μέθοδος καθαρής θέσης Ρουμανία 100% Άμεση Ολική Το ποσοστό συμμετοχής στις θυγατρικές όπως προκύπτει απο τον πίνακα ανέρχεται σε 100% και δεν υπάρχουν μη ελέγχουσες συμμετοχές. Η εταιρεία στην χρήση 2013 υιοθέτησε την εφαρμογή των νέων προτύπων ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 που αφορούν τις ενοποιήσεις καθώς και τα τροποποιημένα ΔΛΠ 27 και ΔΛΠ 28 τα οποία είχαν εγκριθεί απο την ΕΕ στις 11 Δεκεμβρίου Εξαιτίας των αλλαγών για την ενοποίηση της Κοινοπραξίας απο την προηγούμενη χρήση 2013 έχει χρησιμοποιηθεί η μέθοδος της καθαρής θέσης όπως προβλέπει το ΔΛΠ 28. (*)Η Κοινοπραξία ΒΥΤΕ-ALGOSYSTEMS ιδρύθηκε την 23/11/2005 με σκοπό την εκτέλεση του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεπικοιν. δικτυακού εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου «Εξοπλισμός Πληροφορικής για την συμμετοχή της Ελλ.Αστυνομίας στον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης» Στην Κοιν/ξία η ΒΥΤΕ COMPUTER ABEE συμμετέχει με ποσοστό 50% ήτοι κεφάλαιο κοιν/ξίας Χ 50%= Το έργο έχει ολοκληρωθεί και η Κοινοπραξία έχει αναλάβει την συντήρηση του. Ο όμιλος αναγνωρίζει το μερίδιο του επι των ζημιών της Κοιν/ξίας Αρχική αξία συμμετοχής 7.500,00 Λογιστική αξία συμμετοχής 30/09/ 2.522,28 Αναλογία στα αποτελέσματα της Κοινοπραξίας 30/09/ (3.084,10) Αναλογία στα συνολικά έσοδα 30/09/ (3.084,10) Στις 26/08/ αποφασίστηκε η λύση και εκκαθάριση της θυγατρικής εταιρείας BYTE IT SRL στην Ρουμανία με ποσοστό συμμετοχής 100%. Η θυγατρική αυτή δεν αποτελεί κατά την έννοια της παρ. 32 του ΔΠΧΑ 5 σημαντική δραστηριότητα του Ομίλου και γι αυτό δεν κατατάσσεται ως διακοπείσα δραστηριότητα. 13

14 6. Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη Επί των Παγίων ή ακινήτων της Εταιρείας αλλά και του συνόλου των εταιρειών που ενοποιούνται δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη. 7. Πληροφόρηση κατά τομέα Πρωτεύων και δευτερεύοντες τομείς πληροφόρησης Κατά την 30 Σεπτεμβρίου οι δραστηριότητες του Ομίλου συνιστούν δυο επιχειρηματικούς τομείς, αυτόν της διανομής ηλεκτρονικών υπολογιστών και αυτόν της παροχής ολοκληρωμένων λύσεων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, όπου τα διαφορετικά οικονομικά περιβάλλοντα συνοδεύονται από διαφορετικά ρίσκα και οφέλη. Οι χώρες δραστηριότητας του Ομίλου είναι η Ελλάδα, η Κύπρος, η Βουλγαρία και η Ρουμανία. Τα αποτελέσματα των τομέων αυτών κατά τις περιόδους που έληξαν την 30 Σεπτεμβρίου και 30 Σεπτεμβρίου 2013 έχουν ως εξής: (Ποσά σε χιλ. ευρώ) Επιχειρηματικός τομέας διανομής Η/Υ Επιχειρηματικός τομέας ολοκληρωμένων λύσεων Συνολικά ποσά Πωλήσεις Μείον: Διεταιρικές Πωλήσεις σε τρίτους Μικτό κέρδος Άλλα έσοδα περιόδου Λειτουργικές δαπάνες (διάθεσης και διοίκησης) Άλλα λειτουργικά έξοδα Λειτουργικό αποτέλεσμα Χρηματοοικονομικό κόστος Αποτελέσματα προ φόρων Φόροι εισοδήματος & διαφορές φορολογικού ελέγχου Αποτελέσματα μετά φόρων

15 Επιχειρηματικός τομέας διανομής Η/Υ Επιχειρηματικός τομέας ολοκληρωμένων λύσεων Συνολικά ποσά Πωλήσεις Μείον: Διεταιρικές Πωλήσεις σε τρίτους Μικτό κέρδος Άλλα έσοδα περιόδου Λειτουργικές δαπάνες (διάθεσης, διοίκησης, έρευνας) Άλλα λειτουργικά έξοδα Λειτουργικό αποτέλεσμα τομέων Χρηματοοικονομικό κόστος Αποτελέσματα προ φόρων Φόροι εισοδήματος Αποτελέσματα μετά φόρων Επιχειρηματικός τομέας διανομής Η/Υ Επιχειρηματικός τομέας ολοκληρωμένων λύσεων Συνολικά ποσά Άϋλα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Λοιπά στοιχεία ενεργητικού Σύνολο υποχρεώσεων Καθαρό σύνολο ενεργητικού Επιχειρηματικός τομέας διανομής Η/Υ Επιχειρηματικό ς τομέας ολοκληρωμένω ν λύσεων Συνολικά ποσά Άϋλα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Λοιπά στοιχεία ενεργητικού Σύνολο υποχρεώσεων Καθαρό σύνολο ενεργητικού

16 8.Ενσώματα πάγια ΟΜΙΛΟΣ Κίνηση (Ποσά σε χιλ ευρώ) Γήπεδα Κτίρια Μετα φ. μέσα Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός Σύνολα Κόστος Προσθήκες περιόδου Μειώσεις περιόδου -9-9 Κόστος Αποσβέσεις Αποσβέσεις περιόδου Μειώσεις περιόδου 8 8 Αποσβέσεις Αναπόσβεστη αξία Κίνηση (Ποσά σε χιλ. ευρώ) Γήπεδα Κτίρια Μετα φ. μέσα Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός Σύνολα Κόστος Προσθήκες περιόδου Μειώσεις περιόδου Κόστος Αποσβέσεις Αποσβέσεις περιόδου Μειώσεις περιόδου Αποσβέσεις Αναπόσβεστη αξία

17 ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κίνηση (Ποσά σε χιλ. Ευρώ) Γήπεδα Κτίρια Μετα φ. μέσα Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός Σύνολα Κόστος Προσθήκες περιόδου Μειώσεις περιόδου -2-2 Κόστος Αποσβέσεις Αποσβέσεις περιόδου Μειώσεις περιόδου 1 1 Αποσβέσεις Αναπόσβεστη αξία Κίνηση (Ποσά σε χιλ. ευρώ) Γήπεδα Κτίρια Μετα φ. μέσα Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός Σύνολα Κόστος Προσθήκες περιόδου Μειώσεις περιόδου Κόστος Αποσβέσεις Αποσβέσεις Αποσβέσεις περιόδου Μειώσεις περιόδου Αποσβέσεις Αναπόσβεστη αξία Τα οικόπεδα και τα κτίρια αναπροσαρμόσθηκαν την 1/1/2004 από ανεξάρτητους εκτιμητές στην εύλογη αξία τους και οι διαφορές καταχωρήθηκαν στα αποτελέσματα εις νέον. Ως αρχή για τη μεταγενέστερη αποτίμηση αυτών έχει επιλεγεί το ιστορικό κόστος. 17

18 9. Άυλα περιουσιακά στοιχεία Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν αγορασθέν λογισμικό και κόστος ανάπτυξης προγραμμάτων. Η κίνηση των σχετικών λογαριασμών έχει ως εξής: ΟΜΙΛΟΣ Ποσά σε χιλ. ευρώ Λογισμικό Κόστος ανάπτυξης προγραμμάτων Σύνολα Κόστος κτήσης Προσθήκες περιόδου Μειώσεις περιόδου Αποσβέσεις Αποσβέσεις περιόδου Μειώσεις περιόδου Αναπόσβεστη αξία ΟΜΙΛΟΣ Ποσά σε χιλ. ευρώ Λογισμικό Κόστος ανάπτυξης προγραμμάτων Σύνολα Κόστος κτήσης Προσθήκες χρήσεως Μειώσεις χρήσεως Αποσβέσεις Αποσβέσεις χρήσεως Μειώσεις χρήσεως Αναπόσβεστη αξία

19 ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ποσά σε χιλ. ευρώ Λογισμικό Κόστος ανάπτυξης προγραμμάτων Σύνολα Κόστος κτήσης Προσθήκες περιόδου Αποσβέσεις Αποσβέσεις περιόδου Αναπόσβεστη αξία ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ποσά σε χιλ. ευρώ Λογισμικό Κόστος ανάπτυξης προγραμμάτων Σύνολα Κόστος κτήσης Προσθήκες χρήσεως Μειώσεις χρήσεως Αποσβέσεις Αποσβέσεις χρήσεως Μειώσεις χρήσεως Αναπόσβεστη αξία

20 10. Επενδύσεις σε θυγατρικές ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ Αξία κτήσης Απομείωση Υπόλοιπο ΜΕΤΡΟΣΟΦΤ BYTE IT SRL NET BYTE CYPRUS ΣΥΝΟΛΟ Η διοίκηση της εταιρείας στις προηγούμενες χρήσεις λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική θέση της θυγατρικών της BYTE IT SRL και της NET BYTE CYPRUS LTD καθώς και της θυγατρικής (έμμεση συμμετοχή) στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ (BYTE BULGARIA EOO), προέβη σε απομείωση της αξίας συμμετοχής των όπως προκύπτει απο τον ανωτέρω πίνακα. Οπως αναφέρουμε και στην σημείωση 5 στις 26/08/ αποφασίστηκε η λύση και εκκαθάριση της θυγατρικής εταιρείας BYTE IT SRL στην Ρουμανία με ποσοστό συμμετοχής 100%. Η θυγατρική αυτή δεν αποτελεί κατά την έννοια της παρ. 32 του ΔΠΧΑ 5 σημαντική δραστηριότητα του Ομίλου και γι αυτό δεν κατατάσσεται ως διακοπείσα δραστηριότητα. Η αξία συμμετοχής στα βιβλία της μητρικής εταιρείας έχει απομειωθεί πλήρως σε προηγούμενες χρήσεις. Κατωτέρω παρατίθενται βασικά οικονομικά μεγέθη της θυγατρικής ΒΥΤΕ ΙΤ SRL: 30/9/ 30/09/2013 Κύκλος εργασιών 3.934,11 0,00 Αποτελέσματα περιόδου 2.935,01 (9.775,21) Σύνολο ενεργητικού 3.051, ,04 11 Μετοχικό Κεφάλαιο Το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 η κάθε μια ( x 0,30 = ,70) Η εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές. 12. Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων Οι επιχορηγήσεις αφορούν περιουσιακά στοιχεία και αναγνωρίζονται ως έσοδα παράλληλα με την απόσβεση των περιουσιακών στοιχείων. Η κίνηση του λογαριασμού στην περίοδο 1/1-30/09/ είχε ως εξής: 20

21 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υπόλοιπο , ,77 Πλέον: Αναγνωρισθείσα επιχορήγηση , ,60 Πλέον: Εισπραχθείσα επιχορήγηση , ,00 Μείον: Aποσβεσθείσα επιχορήγηση στα αποτελέσματα περιόδου , ,30 Υπόλοιπο , ,07 Η εταιρεία με βάση την υπ άριθμ. πρωτ /12.9. επιστολή της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ έχει ενταχθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «ICT4GROWTH Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση Επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης- παροχής καινοτόμων προιόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας». Ο προυπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου με τίτλο «Δημιουργία Εμπιστης τρίτης οντότητας» ανέρχεται σε ,07 και το ύψος της επιχορήγησης σε , Δάνεια Ολα τα δάνεια του ομίλου είναι σε Ευρώ και έχουν χορηγηθεί απο ελληνικές τράπεζες. Οι εύλογες αξίες των δανείων αυτών ταυτίζονται με τις λογιστικές αξίες Ανάλυση δανείων ανα τράπεζα: ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ALPHA Ομολογιακό 0, ,00 0, ,00 ALPHA Μακροπρόθεσμο ,00 0, ,00 0, , , , ,00 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΕΘΝΙΚΗ , , , ,00 ALPHA , , , ,85 EUROBANK , , , ,00 Βραχυπρ δόσεις ομολογιακού , , , ,00 Δανείου Βραχυπρ. Δόσεις μακροπρ ,87 0, ,87 0,00 Δανείου EUROBANK , ,00 0,00 0, , , , ,85 ΣΥΝΟΛΑ , , , ,85 Τα μακροπρόθεσμα δάνεια αφορούν: α) Ομολογιακό δάνειο απο την ALPHA BANK αρχικού ποσού ευρώ ,00 και υπολοίπου 30/9/ ,00, το οποίο αφορά βραχυπρόθεσμη υποχρέωση. β) Μακροπρόθεσμο δάνειο ευρώ ,00 απο την ALPHA BANK το οποίο ελήφθη στην παρούσα περίοδο τριετούς διάρκειας πληρωτέο σε έξι εξαμηνιαίες δόσεις οι πέντε των 75,000,00 και η τελευταία 125,000,00. Βραχυπρόθεσμο τμήμα του δανείου ,00. 21

22 Τα υπόλοιπα δάνεια αφορούν βραχυπρόθεσμο δανεισμό ο οποίος ανανεώνεται ανά τρίμηνο. Η εταιρεία και ο όμιλος σχηματίζει πρόβλεψη για τους δουλευμένους τόκους αν αυτό απαιτείται και επιβαρύνονται τα αποτελέσματα της περιόδου που αφορούν. Τα επιτόκια δανεισμού που ισχύουν κατα το κλείσιμο της περιόδου ανά τράπεζα είναι τα εξής: ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΑΝΕΙΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ,00 6,682% ΕΘΝΙΚΗ ,00 6,681% EUROBANK ,00 8,306% ALPHA ,00 6,034% ALPHA ,00 5,204% ALPHA ,56 7% 14. Φόροι εισοδήματος Η φορολογία εισοδήματος αναλύεται ως εξής: Όμιλος Εταιρεία Τρέχων φόρος εισοδήματος -547,36 0,00 0,00 0,00 Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος , , , ,67 Αντιλογισμός πρόβλεψης διαφ. Φορολ. ελέγχου 0, ,64 0,00-175,03 Διόρθωση αναβ φoρολ. λόγω αλλαγής φορολ συντελ. 0, ,50 0, ,82 Σύνολο , , , ,81 Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών του Ομίλου έχουν ως εξής : ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΗΣΕΙΣ ΒΥΤΕ COMPUTER ABEE 2010 METROSOFT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΒΥΤΕ-ALGOSYSTEMS NETBYTE CYPRUS LTD BYTE BULGARIA BYTE IT SRL

23 Η εταιρεία και ο όμιλος έχουν σχηματίσει πρόβλεψη για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις έως και την 30/09/ ποσού ,00 και ,00 αντίστοιχα. Για τις χρήσεις η μητρική εταιρεία και η θυγατρική της METROSOFT έχουν ελεγχθεί φορολογικά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 παράγραφος 5 του Ν. 2238/1994 και την ΠΟΛ 1159/2011 απο τον Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και εκδόθηκε Έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης. 15.Εποχικότητα Η δραστηριότητα της εταιρείας και του ομίλου δεν παρουσιάζει ιδιαίτερη εποχικότητα. 16. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού Όμιλος Εταιρεία Αριθμός ατόμων Μισθωτοί Σύνολο Υποχρεώσεις παροχών λόγω εξόδου απο την υπηρεσία ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 30/09/ 30/09/ Υποχρέωση , ,30 Πλέον: κόστος τρέχουσας υπηρεσίας , ,69 Πλέον: χρηματοοικονομικό κόστος 9.203, ,61 Υποχρέωση , ,60 18.Κέρδη /ζημίες ανα Μετοχή Ο υπολογισμός των βασικών κερδών του ομίλου ανά μετοχή την και έχει ως εξής: 23

24 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Καθαρό κέρδος /ζημία αποδιδόμενο στους , , , ,11 μετόχους της μητρικής Μέσος σταθμικός αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία Βασικά κέρδη /ζημίες ανα μετοχή 0,0435-0,0190 0,0436-0, Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη Οι συναλλαγές της εταιρείας με τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις της κατά την 30/9/ αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Θυγατρικές 0,00 0, , ,63 Κοινοπραξία , , , , , , , ,74 Αγορές αγαθών και λήψη υπηρεσιών Θυγατρικές 0,00 0, , ,11 Κοινοπραξία 0, ,10 0, ,10 0, , , ,21 Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας με τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις κατά την λήξη της τρέχουσας περιόδου αναλύονται ως παρακάτω: 24

25 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Απαιτήσεις Θυγατρικές 0, , ,02 Κοινοπραξία , , , , , , , ,59 Υποχρεώσεις Θυγατρικές 0,00 0, , ,90 Κοινοπραξία 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,90 Στην παρούσα περίοδο διενεργήθηκε πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις απο θυγατρική εταιρεία, ποσού ,00 με την οποίο επιβαρύνθηκαν τα αποτελέσματα περιόδου της μητρικής. Οι συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών, μελών της διοίκησης και λοπών συγγενικών προσώπων για την τρέχουσα περίοδο αναλύονται ως εξής: ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ Μ.Δ., ΔΙΕΥΘ.ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αμοιβές μελών ΔΣ και διευθυντικών στελεχών , ,00 Αμοιβές λοιπών συνδεδεμένων προσώπων , ,64 Παροχές μετά την έξοδο απο την υπηρεσία 3.203, ,99 Συναλλαγές μελών ΔΣ Ο,00 0,00 Συναλλαγές Διευθυντικών στελεχών 0,00 0, , ,63 Δεν υπάρχουν απαιτήσεις ή υποχρεώσεις προς τα μέλη του ΔΣ ή τα διευθυντικά στελέχη την

26 20.Μεταγενέστερα του Ισολογισμού Γεγονότα Πέρα των ήδη μνημονευθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν μεταγενέστερα του ισολογισμού της 30 Σεπτεμβρίου γεγονότα, που να αφορούν είτε την Εταιρεία είτε τον Όμιλο, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΠΧΠ). 21. Ενδεχόμενες Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις Η Εταιρεία εμπλέκεται σε διάφορες δικαστικές υποθέσεις στα πλαίσια της κανονικής λειτουργίας της. Η Διοίκηση καθώς και οι νομικοί σύμβουλοι της εταιρείας εκτιμούν ότι όλες οι εκκρεμείς υποθέσεις αναμένεται να διευθετηθούν χωρίς σημαντικές αρνητικές επιδράσεις στην ενοποιημένη χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας ή στα αποτελέσματά της. Ο όμιλος και η εταιρεία έχουν ενδεχόμενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις σε σχέση με τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα θέματα που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητάς της απο τις οποίες δεν αναμένεται να προκύψουν επιβαρύνσεις. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Εγγυητικές επιστολές συμμετοχής σε διαγωνισμούς και καλής εκτέλεσης , , , ,20 Λοιπές εγγυήσεις προς προμηθευτές , , , , , , , ,20 26

27 22. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου 1 Ιανυαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 27

28 Αθήνα 27 Νοεμβρίου Οι βεβαιούντες Σπυριδογεώργης Βυζάντιος Νικολίτσα Βυζαντίου Αναστασία Λούη Πρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος Αντιπρόεδρος του ΔΣ Μη εκτελεστικό Μέλος ΔΣ 28

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ενδιάμεσες Οικονομικές καταστάσεις. για τη περίοδο από 01/01/2014 έως 30/06/2014

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ενδιάμεσες Οικονομικές καταστάσεις. για τη περίοδο από 01/01/2014 έως 30/06/2014 ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ για τη περίοδο από 01/01/2014 έως 30/06/2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες για τη περίοδο από 01/01/2014 έως 30/6/2014 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ

Διαβάστε περισσότερα

EPSILON ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

EPSILON ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ EPSILON ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2014 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΜΜ. ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Σοφοκλέους 7-9 105 59 Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24316/06/Β/91/38 Γ.Ε.ΜΗ. 1006101000 www.lavrentakis.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΜΜ. ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Σοφοκλέους 7-9 105 59 Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24316/06/Β/91/38 Γ.Ε.ΜΗ. 1006101000 www.lavrentakis. ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΜΜ. ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Σοφοκλέους 7-9 105 59 Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24316/06/Β/91/38 Γ.Ε.ΜΗ. 1006101000 www.lavrentakis.gr Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2013 (1/1/2013 έως 31/12/2013)

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 Η ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Οι παρούσες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.

ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως

Διαβάστε περισσότερα

Πέτρος Κ. Σουρέτης Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

Πέτρος Κ. Σουρέτης Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «Α. ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» την 24 η Μαρτίου 2014 και έχουν δημοσιοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ετήσιες Οικονομικές Kαταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.

ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Κ. Καλλής Διευθύνων Σύμβουλος

Χαράλαμπος Κ. Καλλής Διευθύνων Σύμβουλος Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «INTRAPOWER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» την 24 η Μαρτίου 2014 και έχουν δημοσιοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Κ. Καλλής Διευθύνων Σύμβουλος

Χαράλαμπος Κ. Καλλής Διευθύνων Σύμβουλος Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «FRACASSO HELLAS Α.Ε. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» την 24 η Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2014 (1/1/2014-31/12/2014)

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2014 (1/1/2014-31/12/2014) Σοφοκλέους 5, 10559, Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 22457/06/Β90/21 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 681601000 www.midassec.gr Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2014 (1/1/2014-31/12/2014) Βάσει Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΖΑΣ Α.Ε. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ 3 ο Χιλ. Π.Ε.Ο Λάρισας - Θεσσαλονίκης ΑΡ.Μ.Α.Ε: 25002/31/B/91/24

ΜΟΖΑΣ Α.Ε. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ 3 ο Χιλ. Π.Ε.Ο Λάρισας - Θεσσαλονίκης ΑΡ.Μ.Α.Ε: 25002/31/B/91/24 ΜΟΖΑΣ Α.Ε- ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2013 έως 31η Δεκεμβρίου 2013 ΜΟΖΑΣ Α.Ε. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ 3 ο Χιλ. Π.Ε.Ο Λάρισας

Διαβάστε περισσότερα

«MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

«MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» «MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Αυτοκινήτων Οικοδομικών Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων Σιδηροκάστρου 5-7 & Πύδνας 118 55 Αθήνα Γ.Ε.ΜΗ.: 240501000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 483/06/Β/86/10

Διαβάστε περισσότερα

NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (σύμφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 000263901000 ΑΡ. Μ.Α.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 000263901000 ΑΡ. Μ.Α. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 000263901000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 1187/06/Β/86/30 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Για

Διαβάστε περισσότερα

INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ετήσιες Οικονομικές Kαταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν υιοθετηθεί από την

Διαβάστε περισσότερα

S.I.L.K. CAPITAL PARTNERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

S.I.L.K. CAPITAL PARTNERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ S.I.L.K. CAPITAL PARTNERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΡΡΟΣ AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΑΡΡΟΣ AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΑΡΡΟΣ AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 001034701000 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Οικονομικής Χρήσεως 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA FINANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ATTICA FINANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ATTICA FINANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Δεκεμβρίου 2013 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Ομήρου 8, Αθήνα Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Πέτρος Κ. Σουρέτης Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Πέτρος Κ. Σουρέτης Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «INTRADEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» την 17 η Μαρτίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΣΙΡΙΑΝ Α.Ε. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΙΣΣΙΡΙΑΝ Α.Ε. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΙΣΣΙΡΙΑΝ Α.Ε. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΦΜ: 094045029, ΔΟΥ: ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 20508930000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10723/53/Β/86/010) Εταιρικές και Ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

QUALITY & RELIABILITY A.B.E.E.

QUALITY & RELIABILITY A.B.E.E. . QUALITY & RELIABILITY A.B.E.E. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015) (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

S.I.L.K. CAPITAL PARTNERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

S.I.L.K. CAPITAL PARTNERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ S.I.L.K. CAPITAL PARTNERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 30 ης Ιουνίου 2015 ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 52140/84/Β/02/05 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΕΣΙΣ ΜΙΚΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Α.Ε. 14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΓΕΝΕΣΙΣ ΜΙΚΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Α.Ε. 14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΝΕΣΙΣ ΜΙΚΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Α.Ε. 14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013 (ποσά σε Ευρώ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 058207304000 Περιεχόμενα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ.Ε.ΜΗ. 272801000 ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΟΠΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2013 ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Ενδιάμεσες ενοποιημένες και μη ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα