Τιμοκατάλογος ΜΑΪΟΣ 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τιμοκατάλογος ΜΑΪΟΣ 2012"

Transcript

1 Τιμοκατάλογος ΜΑΪΟΣ 2012

2 Äéáíïìç êáé ðáñáããåëéåσ ( ïíäñéêþ ðþëçóç) Εκδόσεις ΝΕΦΕΛΗ Êáôóáíôþíç 21 ÐåñéóôÝñé Ôçë.: (êáèçìåñéíü 9:00-13:00) fax: Áóêëçðéïý 16 ÁèÞíá Ôçë.: (êáèçìåñéíü 9:00-16:00) fax: Παραγγελίες μέσω Επίσης Áè. ÑÇÓÔÁÊÇÓ Á.Å., ÉððïêñÜôïõò 10-12, ÁèÞíá, ôçë Á. ÓÉÌÏÓ, ÊùëÝôôç 11, ÁèÞíá, ôçë Åë. ÔÆÁÍÁÊÁÊÇÓ & ÓÉÁ Å.Å., áñ. Ôñéêïýðç 11, ÁèÞíá, ôçë Á. ÊÁÍÁÊÇÓ Ï.Å., Æùïäü ïõ ÐçãÞò 2-4, ÁèÞíá, ôçë Óð. ÌÁÑÉÍÇÓ & ÓÉÁ Ï.Å., Óüëùíïò 76, ÁèÞíá, ôçë Á. ÐÏÕËÏÕÊÔÓÇ, ËáóÜíç 3, Èåóóáëïíßêç, ôçë ÁÐÏËËÙÍ Á.Å., ÔñéðïôÜìïõ 3, Óôáõñïýðïëç, Èåóóáëïíßêç, ôçë Åêäüóåéò ÍÅÖÅËÇ Áóêëçðéïý 6 ÁèÞíá Ôçë.: , fax: Âéâëéïðùëåéï Ç βéâëéïèþêç ôçò ÍåöÝëçò Áóêëçðéïý 16 ÁèÞíá Ôçë.: fax:

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4 Ç ÐÅÆÏÃÑÁÖÉÊÇ ÌÁÓ ÐÁÑÁÄÏÓÇ 7 ÁÑ ÁÉÏÉ ÅËËÇÍÅÓ ÊÁÉ ËÁÔÉÍÏÉ 8 ÓÕÃ ÑÏÍÇ ÅËËÇÍÉÊÇ ÐÅÆÏÃÑÁÖÉÁ 19 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ / ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 20 ΑΠΑΝΤΑ ÇËÉÁ ÐÅÔÑÏÐÏÕËÏΥ 22 ΑΠΑΝΤΑ ΓΙΑΝΝΗ ΣΚΑΡΙΜΠΑ 24 ΑΠΑΝΤΑ ΝΙΚΟΥ ΧΟΥΛΙΑΡΑ 25 KOMMA 28 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΛΑΣΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 29 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 36 ÓÅËÁÍÁ 36 ΚΟΚΚΟΙ ΑΜΜΟΥ 39 ΦΕΡΝΑΝΤΟ ΠΕΣΣΟΑ 40 ÐÏÉÇÓÇ 49 ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ 57 ÂÉÂËÉÁ ÃÉÁ ÐÁÉÄÉÁ ÊÁÉ ÍÅÏÕÓ 59 ÂÉÏÃÑÁÖÉÅÓ 60 ΤΑ ΕΠΤΑ ΘΑΝΑΣΙΜΑ ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΑ 60 ÌÏÕÓÉÊÇ 63 ÈÅÁÔÑÏ 68 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 69 Ç ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇ ÔÇÓ ÔÅ ÍÇÓ 72 Ó ÏËÅÉÏ ÊÁÉ ÔÅ ÍÇ 73 Ï ÍÅÙÔÅÑÏÓ ÅÕÑÙÐÁÚÊÏÓ ÐÏËÉÔÉÓÌÏÓ 74 ÈÅÙÑÉÁ - ÊÑÉÔÉÊÇ 75 ÉÓÔÏÑÉÁ - ΔΙΑΦΟΡΑ 76 ÉÓÔÏÑÉÁ 78 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 78 ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΙΣΤΟΡΙΑ 81 ÖÉËÏÓÏÖÉÁ, ÊÏÉÍÙÍÉÏËÏÃÉÁ, ÅÐÉÓÔÇÌÇ 84 ÃËÙÓÓÏËÏÃÉÁ 85 ÂÉÂËÉÁ ÃÉÁ ÔÇÍ ØÕ ÁÍÁËÕÓÇ 86 ÏÉ ÍÅÙÔÅÑÏÉ ÃÉÁ ÔÏÍ ÐÁÐÁÄÉÁÌÁÍÔÇ 86 ËÏÃÏÔÅ ÍÉÁ - ÖÉËÏËÏÃÉÁ - ÊÑÉÔÉÊÇ 87 ËÏÃÏÔÅ ÍÉÊÁ ÄÏÊÉÌÉÁ - ÌÅËÅÔÅÓ 90 ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΒΙΒΛΙΑ, ÄÉÁÖÏÑÁ 92 ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÔÇÓ ÏÎÖÏÑÄÇÓ 92 GREENPEACE 93 Ðåñéïäéêá

4 ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. Ç ÐÅÆÏÃÑÁÖÉÊÇ ÌÁÓ ÐÁÑÁÄÏÓÇ [ÅÐÉÌÅËÅÉÁ: Ìáíüëçò ÁíáãíùóôÜêçò, ÍÜóïò ÂáãåíÜò] 1. Ðáýëïò ÊáëëéãaΣ, ÈÜíïò ÂëÝêáò 14,38 15, , óåë. 280, ISBN: Êùíóôáíôßíïò ñçóôïìaíïσ, Ôï âéâëßï ôçò ÁõôïêñÜôåéñáò ÅëéóÜâåô 12,00 12, , óåë Êùíóôáíôßíïò áôæoðïõëïσ, Öèéíüðùñï 11,05 11, , óåë ÁëÝîáíäñïò ÌùñáúôIäçΣ, Ôï ôüîéìïí 12,95 13, , óåë ØõΧañçΣ, Ôï ôáîßäé ìïõ 14,86 15, , óåë ÉùÜííçò ÊïíäõëaêçΣ, ¼ôáí Þìïõí äüóêáëïò 11,05 11, , óåë. 224, ISBN: ÉùÜííçò ÊïíäõëaêçΣ, Ðñþôç áãüðç 8,67 9, , óåë. 160, ISBN: ÐëÜôùí ÑïäOêáíaêçΣ, Ôï âõóóéíß ôñéáíôüöõëëï 7,24 7, , óåë. 128, ISBN: Ãåþñãéïò ÂéæõçíÏΣ, ÄéçãÞìáôá Á 9,14 9, , óåë. 160, ISBN: Ãåþñãéïò ÂéæõçíÏΣ, ÄéçãÞìáôá  10,57 11, , óåë. 232, ISBN: Ìé áþë ÌçôóáêçΣ, ÐåæïãñáöÞìáôá 14,86 15, , óåë. 320, ISBN: Ðáýëïò ÍéñâáíáΣ, Ôï ðýñáóìá ôïõ Èåïý êáé Üëëá äéçãþìáôá 7,24 7, , óåë Êþóôáò ÐáñïñÉôçΣ, Ïé íåêñïß ôçò æùþò 7,24 7, , óåë. 136, ISBN: ÅììáíïõÞë ÑïÚäçΣ, Ç ÐÜðéóóá ÉùÜííá 15,81 16, , óåë. 378, ISBN: ÅììáíïõÞë ÑïÚäçΣ, ÁöçãÞìáôá 12,67 13, , óåë. 264, ISBN: Êùíóôáíôßíïò ÑáäïΣ, Ï ðåéñáôþò ôçò Ãñáìâïýóçò 10,57 11, , óåë. 192, ISBN: ÉÜêùâïò ÐïëõëáΣ, ÄéçãÞìáôá 7,24 7, , óåë. 112, ISBN: Êùíóôáíôßíïò ÌåôáîáΣ-ÂïóðïñéôçΣ, Óêçíáß ôçò åñþìïõ 9,62 10, , óåë. 224, ISBN: ÄçìÞôñéïò ÂéêåëáΣ, ËïõêÞò ËÜñáò 8,67 9, , óåë. 168, ISBN: ÁëÝîáíäñïò ÐáðáäéáìáíôçΣ, Ç öüíéóóá 8,67 9, , óåë. 168, ISBN: [ 4 ]

5 [Η ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ] ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 21. Êùíóôáíôßíïò ñçóôïìáíïσ, Ç êåñýíéá êïýêëá 10,57 11, , óåë. 192, ISBN: ñþóôïò ñçóôïâáóéëçσ, ÄéçãÞìáôá ôçò óôüíçò 10,57 11, , óåë. 184, ISBN: ÁíäñÝáò ÊáñêáâéôóáΣ, Ï æçôéüíïò 11,05 11, , óåë. 224, ISBN: ÉùÜííçò ÊïíäõëáêçΣ, Ï Ðáôïý áò 12,00 12, , óåë. 256, ISBN: ÁëÝîáíäñïò ÐáðáäéáìáíôçΣ, Ç Íïóôáëãüò êáé Üëëá äéçãþìáôá 11,05 11, , óåë. 224, ISBN: Áñãýñçò ÅöôáëéùôçΣ, Íçóéþôéêåò éóôïñßåò 12,00 12, , óåë Ãñçãüñéïò ÐáëáéïëïãïΣ, Ï ðïëõðáèþò 16,10 17, , óåë. 384, ISBN: Ãñçãüñéïò ÐáëáéïëïãïΣ, Ï æùãñüöïò 15,52 16, , óåë. 360, ISBN: ÁëÝîáíäñïò ÐáðáäéáìáíôçΣ, Ñåìâáóìüò ôïõ Äåêáðåíôáýãïõóôïõ 12,95 13,79 êáé Üëëá äéçãþìáôá 1989, óåë. 248, ISBN: Êþóôáò ÊñõóôáëëçΣ, ÐåæïãñáöÞìáôá 7,24 7, , óåë. 112, ISBN: ÃéÜííçò ÊáìðõóçΣ, ÄéçãÞìáôá 7,24 7, , óåë Íéêüëáïò ÅðéóêïðïðïõëïΣ, ÔñåëëÜ äéçãþìáôá 10,10 10, , óåë. 192, ISBN: ÁëÝîáíäñïò ÐáðáäéáìáíôçΣ, Íáõáãßùí íáõüãéá 9,62 10,25 êáé Üëëá äéçãþìáôá 1989, óåë. 184, ISBN: ÄçìÞôñéïò ÂéêåëáΣ, ÄéçãÞìáôá 11,52 12, , óåë. 248, ISBN: ÅììáíïõÞë ËõêïõäçΣ, ÄéçãÞìáôá 11,52 12, , óåë Æá áñßáò Ðáðáíôùíéïõ, Ôá äéçãþìáôá 12,00 12, , óåë ÁëÝîáíäñïò ÐáðáäéáìáíôçΣ, ÂáñäéÜíïò óôá óðüñêá 11,05 11,77 êáé Üëëá äéçãþìáôá 1990, óåë. 224, ISBN: Êùíóôáíôßíïò ÈåïôÏêçΣ, Ï êáôüäéêïò 10,57 11, , óåë. 192, ISBN: Êùíóôáíôßíïò ÈåïôÏêçΣ, Ç æùþ êáé ï èüíáôïò ôïõ ÊáñáâÝëá 10,57 11, , óåë. 192, ISBN: Áíôþíçò ÔñáõëáíôÙíçΣ, Ç åîáäýëöç êáé Üëëá äéçãþìáôá 10,57 11, , óåë. 192, ISBN: [ 5 ]

6 [Η ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ] ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 41. ÉùÜííçò Ì. ÄáìâåñãçΣ, Ïé ÊñÞôåò ìïõ 8,67 9, , óåë. 128, ISBN: ÃéÜííçò ÂëáΧïãéáííçΣ, Éóôïñßåò ôïõ ÃéÜííïõ Åðá ôßôç 10,10 10,75 êáé Üëëá äéçãþìáôá 1991, óåë Êùíóôáíôßíïò áôæïðïõëïσ, Ôï üíåéñï ôçò ÊëÜñáò 10,57 11,26 êáé Üëëá äéçãþìáôá 1991, óåë. 192, ISBN: Êùíóôáíôßíïò áôæïðïõëïσ, Ï ðýñãïò ôïõ áêñïðüôáìïõ 11,05 11, , óåë ÁíäñÝáò ÊáñêáâÉôóáΣ, Ç ËõãåñÞ 10,57 11, , óåë. 192, ISBN: ÁíäñÝáò ÊáñêáâÉôóáΣ, Ëüãéá ôçò πëþñçò 12,95 13, , óåë. 248, ISBN: ºùí ÄñáãïÕìçΣ, Ôï óôáìüôçìá 10,57 11, , óåë. 200, ISBN: ÁëÝîáíäñïò ÑÉæïΣ-ÑáãêáâÇΣ, Ï óõìâïëáéïãñüöïò 9,62 10, , óåë. 160, ISBN: Äéïíýóéïò ÊÏêêéíïΣ, Ìéá ôïõöåêéü óôï γáëüæéï νåñü 12,00 12, , óåë ÁëåîÜíäñá ÐáðáäïðïÕëïõ, Êüñç åõðåéèþò êáé Üëëá äéçãþìáôá 12,00 12, , óåë. 238, ISBN: ÐëÜôùí ÑïäïêáíáêçΣ, ÌÝóá óôá ãéáóåìéü 8,67 9, , óåë. 104, ISBN: ÉÜêùâïò ÐéôóéðéÏΣ, Ï ðßèçêïò Îïõè ή τα ήθη του αιώνος 10,10 10, , óåë. 192, ISBN: ÁëÝîáíäñïò ÓïÕôóïΣ, Ï åîüñéóôïò ôïõ ,43 14, , óåë. 272, ISBN: Ðáíáãéþôçò ÓïÕôóïΣ, Ï ËÝáíäñïò 12,95 13, , óåë. 248, ISBN: ããåëïò ÂëáΧïΣ, ÄéçãÞìáôá 15,81 16, , óåë. 400, ISBN: ÁëÝîáíäñïò ÑÉæïΣ-ÑáãêáâÇΣ, ËÝéëá êáé Üëëá äéçãþìáôá 15,52 16, , óåë. 376, ISBN: ÁíäñÝáò ÊáñêáâÉôóáΣ, ÔáîéäéùôéêÜ 16,00 17, , óåë. 384, ISBN: á. ÉùÜííçò ÊïíäõëáêçΣ, Ïé Üèëéïé ôùí Áèçíþí [Ôüìïò Á ] 16,29 17, , óåë. 408, ISBN: â. ÉùÜííçò ÊïíäõëáêçΣ, Ïé Üèëéïé ôùí Áèçíþí [Ôüìïò  ] 15,81 16, , óåë. 396, ISBN: Á éëëýáò ËåâÅíôçΣ, Ôáóóþ 12,48 13, , óåë. 240, ISBN: Åðáìåéíþíäáò É. ÖñáãêïÕäçΣ, Ï ÈÝñóáíäñïò êáé Üëëá áöçãþìáôá 16,00 17, , óåë. 336, ISBN: [ 6 ]

7 [Η ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ] ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 61. Âáóßëåéïò-ÌéëôéÜäçò ÍéêïëáÚäçΣ, Áëé- ïõñóßíô ìðýçò 14,86 15, , óåë. 336, ISBN: Μαρίνος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΒΡΕΤΟΣ, Ï πατροκατάρατος 15,81 16,84 êáé Üëëá áöçãþìáôá 2005, óåë. 384, ISBN: Êùíóôáíôßíïò ÈåïôÏêçΣ, Ç ÔéìÞ êáé ôï ñþìá 8,67 9, , óåë. 132, ISBN: Êùíóôáíôßíïò ÈåïôÏêçΣ, Ôï âéï ôçò êõñüò Êεñêύñáò 6,76 7, , óåë. 40 ÁÑ ÁÉÏÉ ÅËËÇÍÅÓ ÊÁÉ ËÁÔÉÍÏÉ ÌéêñÜ ËõñéêÜ, Áðü ôçí Áñ áßá ÅëëçíéêÞ Ðïßçóç 8,95 9, , óåë. 168, ISBN: ÁëêáéïΣ, Ôá ÐïéÞìáôá 9,81 10, , óåë. 227, ISBN: ÁðïõëhéïΣ, Ï ñõóüò ãüéäáñïò Þ ïé ìåôáìïñöþóåéò 12,50 13, , óåë. 291, ISBN: Óïößá Ãéáííáêa, Ç ÅëëçíéêÞ ëïãïôå íßá áíü ôïõò áéþíåò 10,80 11,50 [Áðü ôïí ¼ìçñï ùò ôïí Äåßíáñ ï] 1992, óåë. 314, ISBN: ÇñùíäáΣ, ÅðôÜ Ìéìßáìâïé 6,50 6, , óåë. 99, ISBN: ÊáëëiìáΧïΣ, ¾ìíïé 7,80 8, , óåë. 154, ISBN: ËïõêñçôéïÓ, Ðåñß Öýóåùò 15,00 15, , óåë. 337 ÐετρωνιïΣ, Σατυρικόν 15,31 16,31 [μυθιστόρημα, μτφρ. Άρης Αλεξάνδρου] 2009, óåë. 232, ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ, Οι συμφορές του δανεισμού [Περί του μη δειν δανείζεσθαι] 7,04 7, , óåë. 56, ÐëïyôáñΧïΣ Âßïé ÐáñÜëëçëïé É [Áñéóôåßäçò-ÌÜñêïò ÊÜôùí] 6,90 7, , óåë. 115, Âßïé ÐáñÜëëçëïé ÉÉ [Íéêßáò - ÊñÜóóïò] 6,90 7, , óåë. 138 Âßïé ÐáñÜëëçëïé ÉÉÉ [Ðýññïò - ÌÜñéïò] 6,90 7, , óåë. 179, Âßïé ÐáñÜëëçëïé ÉV [ ãçò êáé ÊëåïìÝíçò - ÔéâÝñéïò êáé ÃÜéïò ÃñÜê ïò] 6,90 7, , óåë. 170, [ 7 ]

8 ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ÓÕà ÑÏÍÇ ÅËËÇÍÉÊÇ ÐÅÆÏÃÑÁÖÉÁ 13 Íåïé ÓõããñáöåéΣ, Äéáãùíéóìüò ÄéçãÞìáôïò 12,48 13,28 Åëåõèåñïôõðßáò, , óåë. 140, ISBN: Γιώργος ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟΣ Σενάριο για Μια χαμένη αγάπη 15,81 16, , óåë. 288, ISBN: Ένας έλληνας φοιτητής αυτοκτόνησε στο Παρίσι 15,07 16, , óåë. 360, ISBN: ÄéáìáíôÞò ÁîéùôçΣ, Îüâåñãá ìå ìýëé 7,24 7, , óåë. 112, ISBN: ÅõãÝíéïò ÁñáíIôóçΣ Éóôïñßåò ðïõ Üñåóáí óå ìåñéêïýò áíèñþðïõò ðïõ îýñù 15,52 16, , óåë. 354 ËåðôïìÝñåéåò ãéá ôï ôýëïò ôïõ êüóìïõ 20,10 21, , óåë. 554, ISBN: Óå ðïéïí áíþêåé ç ÊÝñêõñá; 12,00 12, , óåë. 195, ISBN: Ôé äåí èá Üëëáæå áí Üëëáæáí üëá ðñïóå þò Αιμίλιος ΒΑΡΝΑΣ, Τριαντάφυλλα και φράουλες [μυθιστόρημα] 12,48 13, , óåë. 168, ISBN: ÍÜíïò ÂáëáùñIôçΣ Áð ôá êüêêáëá âãáëìýíç 8,38 8, , óåë. 193, ISBN: Ç æùþ ìïõ ìåôü èüíáôïí åããõçìýíç 8,57 9, , óåë. 204 Ðáñáìõèïëïãßá 9,62 10, , óåë. 288, ISBN: Íßêïò ÂáóéëåéaäçΣ ÁãÜèïò 11,14 11, , óåë. 255, ISBN: ãçìá ôéìþí 6,19 6, , óåë. 100 Ï óõìâïëáéïãñüöïò 7,24 7, , óåë. 52, ISBN: Óïößá Ãéáííáôïõ Èåñáðåýïíôáò ôçí... ëéóïí ÃêñÝç 15,81 16, , óåë. 340, ISBN: Éóôïñßåò ãéá ðýôáìá 9,81 10, , óåë. 148, ISBN: Καΐκια στην άσφαλτο 18,00 19, , óåë. 376, ISBN: Αλέξης ÃêΛΑΒΑΣ, Πυρίμαχον σκεύος [ÄéçãÞìáôá] 14,38 15, , óåë. 230, ISBN: Ãéþñãïò ÃêÏæçΣ, Ï íõ ôåñéíüò óôï âüèïò [ÄéçãÞìáôá] 8,00 8, , óåë. 125, ISBN: [ 8 ]

9 [ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ] ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. Γιώργος ΓΛΥΚΟΦΡΥäçΣ, Ο Επιβάτης [Μυθιστόρημα] 21,90 23, , óåë. 616, ISBN: ÔÜóïò ÃïõäÅëçΣ Ï ýðíïò ôïõ ëöñåíô 5,52 5, , óåë. 106, ISBN: ÓêéÝò ãõíáéêþí 6,57 7, , óåë. 117, ISBN: Μαρία ΔΑΜΟΛΗ, Δέσποινα ΖΗΛΦΙΔΟΥ, Φίδι στο κρεβάτι 13,43 14, , óåë. 176, ISBN: Íßêïò ÄÇìïõ ÁíáìáóÞìáôá 2,80 2, , óåë. 59 Ç Êïõôóïêþóôáéíá 5,50 5, , óåë. 320 Êïéíïôïðßåò 3,50 3, , óåë. 120 ÌåôÜ ôïí Ìáñî 3,80 4, , óåë. 117 ÍéêïäÞìïõ ðáíôá 2,20 2, , óåë. 96 ÐáñáêìÞ êáé ðôþóç ôçò ÍÝáò Äçìïêñáôßáò 3,10 3, , óåë. 216 Ðñïóåããßóåéò 3,10 3, , óåë. 136 ÓÜôéñåò ,80 4, , óåë. 96 Ôæωñôæ ¼ñãïõåë: 1984 Ìéá áíüãíùóç 1,50 1, , óåë. 40 ËÝíá Äéâáíç, Ãéáôß äåí ìéëüò ãéá ìýíá; 4,76 5, , óåë. 119, ISBN: Äñüóïò ÄñÏëáðáΣ, Ìßìçóç áãüðçò 13,81 14, , óåë. 317, ISBN: ÁíÝóôçò Åõáããåëïõ, Ôï îåíïäï åßï êáé ôï óðßôé êáé Üëëá ðåæü 4,67 4, , óåë. 75 Ìáñßá ÅõèõìÉïõ, Êáèïýñé Þôáí êáé ðýñáóå [Μυθιστόρημα] 8,57 9, , óåë. 150, ISBN: Íßêïò ÈåïôïêáΣ / Êþóôáò ÓùôçñÉïõ, Ï ÍÜìðõêáò 9,71 10, , óåë. 324, ISBN: ÍÜóïò ÈåïöÉëïõ Ï Åñçìüðïëéò êáé ç êáôáäõüìåíç Áöñïäßôç 9,24 9, , óåë. 188, ISBN: Ïé ëáôñåõôïß áðïèçêüñéïé 13,52 14, , óåë. 226, ISBN: ¼ðåñá ôùí Óêéþí [Ôï êåßìåíï] 6,57 7, , óåë. 136, ISBN: Ôé èá ãßíù üôáí ìåãáëþóù 8,57 9, , óåë. 140 [ 9 ]

10 [ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ] ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ÁëÝîáíäñïò ÉóáñçΣ, ÁíÜìåóÜ ôïõò ç ìïõóéêþ 6,57 7, , óåë. 67, ISBN: Âáóßëçò ÉùáêåÉì, ÁìÞ áíïò êëçñïíüìïò 6,57 7, , óåë. 146, ISBN: Ôüëçò ÊáæáíôæÇΣ Ç ðáñýëáóç Åíçëéêßùóç 7,24 7, , óåë. 227, ISBN: Ìáôáéüôçò ìáôáéïôþôùí 6,10 6, , óåë. 158, ISBN: Ïé ðñùôáãùíéóôýò 7,24 7, , óåë. 168, ISBN: Ôï ôåëåõôáßï êáôáöýãéï [ÄéçãÞìáôá] 6,10 6, , óåë. 155, ISBN: Γιάννης ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ, Τα παιδιά της βροχής 17,71 18, , óåë. 400, ISBN: ÄçìÞôñçò ÊáëïêÕñçΣ, Ðëþñç óôïí Åùóöüñï 9,33 9, , óåë. 124 ÔÜóïò ÊáëïÕôóáΣ Ôï êáéíïýñéï áìüîé 9,71 10, , óåë. 260, ISBN: Ôï êåëåðïýñé êáé Üëëá äéçãþìáôá 8,57 9, , óåë. 170, ISBN: X Ôï ôñáãïýäé ôùí óåéñþíùí 11,81 12, , óåë. 150, ISBN: Μάκης ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, Ο καθρέφτης και το πρίσμα 13,43 14, , óåë. 160, ISBN: Ìáëâßíá Êáñáëç, Ôá êïñßôóéá óôç ÓáâÜíá [Μυθιστόρημα] 1991, óåë. 119, ISBN: εξαντλ. Ãéþñãïò ÊáñõðÉäçΣ, ÐñùôáèëçôÞò êáôáäýóåùí 6,57 7, , óåë. 128, ISBN: ÓùêñÜôçò ÊáøáóêçΣ ÐáíôïêñÜôïñáò, ùñéü ôóç ÆÜêõèïò 6,57 7, , óåë. 155 Ðßóù áðü ôï áìüãåëï 6,57 7, , óåë. 184 Ìáñßá Êåíôñïõ-Áãáèïðïõëïõ, Óôï äùìüôéï 5,52 5, , óåë. 76, ISBN: ÍáôÜóá ÊåóìEôç Ç Âßñãêù ôçò åñçìéüò êáé ôá êñõöü êåëáàäüíéá 6,67 7, , óåë. 248, ISBN: Ôï áéþíéï ñïëüé 5,52 5, , óåë. 153 Ìßêçò ÊéôñïìçëIäçΣ, ÄéçãÞìáôá 9,24 9, , óåë. 188, ISBN: [ 10 ]

11 [ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ] ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. Êþóôáò ÊïíôïäHìïΣ, Ï ãéïò ðïõ äåí èá èýëáôå íá Ý åôå 12,29 13,08 [Ìéá éóôïñßá ãé áðïãåýìáôá Ôñßôçò] 2001, óåë. 237, ISBN: Ðáíáãéþôçò ÊïõóáèáíAΣ Åßíáé êáé ðñüìáôá âïõâü 12,29 13, , óåë. 314, ISBN: Ç êïõíéóôþ ðïëõèñüíá 6,10 6, , óåë. 154, ISBN: Ç ξυλόκατα και άλλες παγίδες 9,52 10, , óåë. 152, ISBN: ËïõêÜò ÊïYóïõëáΣ, Ãéá ôá ìáýñá ìüôéá 5,43 5, , óåë. 72, ISBN: Γιώργος Κουτσουκοσ, Φιλί στη θαλάμη 15,33 16, , óåë. 248, ISBN: Çëßáò ÊïõôóïYêïΣ, Êáëýôåñá íá íéêïýóáí ïé êüêêéíïé 5,81 6, , óåë. 106, ISBN: Νίκος ΚΥΡΚΟΣ Η νύχτα του στρατηγού και άλλα διηγήματα 14,38 15, , óåë. 184, ISBN: Κίτρινα λεμόνια 8,00 8, , óåë. 100, ISBN: Íßêïò ËáäaΣ, ÇìåñïëïãéáêÝò óçìåéþóåéò 6,48 6,89 [Áðü ôá öïéôçôéêü ñüíéá ( )] 1989, óåë. 238, ISBN: ëóá Ëéáñïðïyëïõ, Ïé Üëëåò 5,62 5, , óåë. 172, ISBN: Íßêç ËïúæIäç Çìåñïëüãéï èåñáðåßáò 5,71 6, , óåë. 85, ISBN: Èåñáðåßáò óõíý åéá 6,29 6, , óåë. 119, ISBN: Τόνια Α. Μανιατεα, Σμύρνη 1922 «... κι αρχίνισεν η σφαή κι ηπήρεν το φευγιό...» 21,52 22, , óåë. 424, ISBN: ÈùìÜò ÌáíOðïõëïΣ Ç ÐÜïëá ôïõ Ñßï 4,57 4, , óåë. 147 Ôï êáñáìïóüëé 4,86 5, , óåë. 154 Áíáóôáóßá Ìáñáãêïy, Ôï áãêáèåñü öïñôßï 4,38 4, , óåë. 74, ISBN: Κυριάκος ÌáΡΓΑΡΙΤΗΣ, Το τσίρκο 11,05 11, , óåë. 144, ISBN: [ 11 ]

12 [ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ] ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. Ðñüäñïìïò Ìañêïãëïõ ΔιÝφυγε το μοιραßον 11,52 12,28 [ΕπÜλληλα διηγþματα] 2003, óåë. 172, ISBN: Ï þñïò ôçò ÉùÜííáò 6,29 6,69 êáé ï ñüíïò ôïõ ÉùÜííç 1998, óåë. 70, ISBN: ÓðáñÜãìáôá 8,19 8, , óåë. 124, ISBN: ÓôáèåñÞ áðþëåéá 11,52 12, , óåë. 192, ISBN: Τα σύννεφα ταξιδεύουν τη νύχτα 12,02 12, , óåë. 192, ISBN: Πέτρος ÌáΡτινιδΗΣ [βλ. Αστυνομικό μυθιστόρημα, σελ. 19] Êþóôáò ÌáõñïõäHΣ, Ïé êïõñôßíåò ôïõ ÃêáñéìðÜëíôé 6,76 7, , óåë. 159, ISBN: Μιχάλης Μεϊμαρησ Δύο εποχές σε μία τρίτη 12,00 12, , óåë. 128, ISBN: Ιστορίες σαν ποιήματα 12,00 12, , óåë. 104, ISBN: ÌÜñêïò ÌeóêïΣ ÊïììÝíç Ãëþóóá [Oíüìáôá êáé éóôïñßåò] 7,24 7, , óåë. 80, ISBN: Ìïõ áñýì 9,14 9, , óåë. 147, ISBN: Ðáé íßäéá óôïí ÐáñÜäåéóï 8,19 8, , óåë. 129, ISBN: X Μιχαήλ Μητρασ, Μηχανή Αναζήτησης [Πεζο-γραφήματα] 14,38 15, , óåë. 216, ISBN: Αλεξάνδρα Μητσιαλη, Δούρειος άνεμος 14,38 15, , óåë. 184, ISBN: ÁíôñÝáò ÌHôóïõ Éóôïñßåò óõìðôùìáôéêïý ñåáëéóìïý 5,52 5,80 Ï áñôïðáßêôçò Ý åé öïâçèåß 1993, óåë. 204 Γιώργος-Ίκαρος ÌðáìðáóaêçΣ, Áu Revoir 8,86 9,43 [Óçìåéþóåéò óôç óêéü ìéáò óõíüíôçóçò] 1999, óåë. 142, ISBN: Περικλής ΜΠΟΖΙΝΑΚΗΣ, Ζώνη ερήμωσης 13,62 14, , óåë. 232, ISBN: Ìðïóô, Áëçëïãñáöåßá ìå ôïí Êüóôá 11,52 12, , óåë. 192, ISBN: Âáóßëçò ÌðïYôïΣ Ç óõêïöáíôßá ôïõ áßìáôïò 15,90 16, , óåë. 413, ISBN: X [ 12 ]

13 [ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ] ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. Ôá äüêñõá ôçò Âáóßëéóóáò 18,57 19, , óåë. 504, ISBN: Στυλιανός ΜΩΥΣΕΙΔΗΣ, Πολεμώντας στο σκοτάδι 13,43 14, , óåë. 216, ISBN: ÁëìðÝñôïò Íáñ ÓáëïíéêÜé, äçëáäþ Óáëïíéêéüò 9,52 10, , óåë. 185, ISBN: Óå áíáæþôçóç ýöïõò 6,67 7, , óåë. 138, ISBN: Γ. Νικασ [βλ. Αστυνομικές ιστορίες, σελ. 19] Τόλης ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ Έρημο νησί στην άκρη του κόσμου [Μυθιστόρημα] 12,48 13, , óåë. 160, ISBN: Η εξαίσια ηδονή του βιασμού [Μυθιστόρημα] 13,43 14, , óåë. 208, ISBN: Χ Ο δρόμος για την Ουρανούπολη [Διηγήματα, Κρατικό Βραβείο 2009] 9,62 10, , óåë. 104, ISBN: Ôο κίτρινο περπάτημα στα χόρτα 8,67 9, , óåë. 144, ISBN: Ηρώ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, Ομελέτα με μανιτάρια 9,62 10, , óåë. 136, ISBN: Ντόλλη ΝΤΑΛΚΑ, Όσο θα ζούνε άνθρωποι [Μυθιστόρημα] 18,67 19, , óåë. 504, ISBN: Ìáíþëçò ÎåîaêçΣ Ðïý êïýêïò; Ðïý Üíåìïò; 8,95 9,53 [Åñùôéêü ìõèéóôüñçìá ùñéóìþí êáé ðïëýìïõ] 1987, óåë. 265, ISBN: ÓïíÜôá êïìðïëïãéþí 8,76 9,33 [ÄéçãÞìáôá êáé ìéêñü ðåæü] 2000, óåë. 152, ISBN: Βάιος ΠΑΓΚΟΥΡΕΛçΣ, Ένα κρανίο για τον Γιόρικ 14,86 15, , óåë. 272, ISBN: Γιάννηò Παλαβοσ, Αστείο 8,36 8, , óåë. 112, ISBN: Ãéþñãïò ÐáðáããåëhΣ, Ôñáâïëïãþíôáò ôïí Óðüôôõ 7,05 7,51 [Éóôïñßåò ãéá óêýëïõò êáé áíèñþðïõò] 2002, óåë. 108, ISBN: ÂáóéëéêÞ Ðáðáãéaííç, ÊõñÜíù 6,86 7, , óåë. 219, ISBN: Ç.. ÐáðáäçìçôñáêoðïõëïΣ ÈåñìÜ èáëüóóéá ëïõôñü 7,24 7, , óåë. 120 Ï ãåíéêüò áñ åéïèýôçò 7,24 7, , óåë. 122 [ 13 ]

14 [ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ] ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. Ï Οβολός και άλλα διηγήματα 9,14 9, , óåë. 120, ISBN: Ïäïíôüêñåìá ìå ëùñïöýëëç 7,24 7, , óåë. 100 Ñïæáìïýíäç 7,24 7, , óåë. 95, ISBN: X Λάκης ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ Η Ήσυχη και άλλα διηγήματα 12,57 13, , óåë. 152, ISBN: Ç íõ ôåñßäá ðýôáîå 9,62 10, , óåë. 162, ISBN: ¼ìçñïò ÐeëëáΣ, ÓôÜëáãê VIC [Çìåñïëüãéï ôçò ïìçñßáò] 8,76 9, , óåë. 252, ISBN: Åõñéäßêç ÐåñéêëeïõΣ-Ðáðáäïðïyëïõ Ôï Üëëï ìéóü ôïõ ïõñáíïý 5,81 6, , óåë. 125, ISBN: ÖåããÜñé ìçí êëáéò 5,81 6, , óåë. 154, ISBN: ÄçìÞôñçò ÐåôóåôiäçΣ Äþäåêá óôï äßöñáãêï 6,86 7, , óåë. 152, ISBN: X Åðßëïãïò óôá éüíéá 5,71 6, , óåë. 123, ISBN: Ï ÓáìðáôÝò æåé 6,86 7, , óåë. 160, ISBN: Ôï ðáé íßäé 5,71 6, , óåë. 149, ISBN: Ôñïðéêüò ôïõ ËÝïíôïò 6,86 7, , óåë. 139, ISBN: Ã.Ö. ÐéåñiäçΣ, Ï êáëüò ðïëßôçò êáé ïé Üëëïé 5,43 5, , óåë. 104, ISBN: Ãιώργος Ðρασσασ, «... και έτσι, έκλεισε ο κύκλος» [Μυθιστόρημα] 14,38 15, , óåë. 192, ISBN: ããåëïò ÑáæhΣ, ÊáëÞ óïõ íý ôá, Íüíï 2002, óåë. 356, ISBN: Êþóôáò Óùôçñiïõ Êïíôñáðüóôï [ÁöçãÞìáôá ôçò ðüëçò] 6,38 6, , óåë. 130, ISBN: Ï ÐáíáìÜò 8,29 8, , óåë. 180, ISBN: ñóç Óùôçñïðïyëïõ, Åïñôáóôéêü ôñéþìåñï óôá ÃéÜííåíá 4,57 4, , óåë. 42 Δημήτρης ÔáíïõδηΣ, Σπασμός 8,42 9, , óåë. 128, ISBN: [ 14 ]

15 [ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ] ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. Íßêïò ÔñéáíôáöõëëoðïõëïΣ, ËéìåíÜñ çò Åõñßðïõ 11,52 12, , óåë. 192, ISBN: Δημήτρης ÔΣΑΛΙΔΗΣ Γιοκ τζάνιμ 15,33 16, , óåë. 304, ISBN: Το σπίτι με τις χήρες 16,76 17, , óåë. 344, ISBN: Âáóßëçò ÔóéáìðïyóçΣ, Ç âýóðá [êáé Üëëá åðáñ éáêü äéçãþìáôá] 1990, óåë. 118, ISBN: åîáíôë. ÃéÜííçò ÔóiãêñáΣ Ç äßøá ôïõ ÅëðÞíïñá 6,29 6, , óåë. 108, ISBN: Ïé ôåñìáôïöýëáêåò ôùí ðüñêùí 7,24 7, , óåë. 122, ISBN: ÈùìÜò Öëáìïõñôæoãëïõ, Åñùôïôñïðþíôáò ìå ôïí ìýèï 11,81 12, , 280, ISBN: Êþóôáò ÖùôåéíoΣ Áíåâáßíïíôáò ôç óêüëá 6,00 6, , óåë. 133 Ðßóù áð ôçí ïìß ëç 8,86 9, , óåë. 161, ISBN: Ôï ðïñôüíé Ôá êáêü óôåíü [ðåæïãñáöþìáôá] 6,00 6, , óåë. 98 ÊïóìÜò áñðáíôiäçσ, Ïé åîï Ýò ôùí íåêñþí 6,00 6, , óåë. 134, ISBN: ñþóôïò áñôïìáôóéäçσ, Ôï ðáëéü êôßñéï [ÄéçãÞìáôá] 6,00 6, , óåë. 94, ISBN: Ôáóßá áôæh, ÓôÝöáíïò êáé Íáíþ 11,81 12, , óåë. 275, ISBN: ÄÞìçôñá ñéóôïäïyëïõ, Ðñïò ôá êüôù 7,24 7, , óåë. 103, ISBN: [ 15 ]

16 Γιάννης Παλαβός Αστείο Διηγήματα ISBN: , σελ. 112, τιμή: 8,90 Ένας νεαρός συζητά με τη νεκρή γιαγιά του. Ένας υπάλληλος γραφείου μεταμορφώνεται σε συρραπτικό. Ο Φρανσουά Βιγιόν κάνει μια καινούργια αρχή. Ο Γιώργος βγαίνει στη σύνταξη. Δεκαεπτά διηγήματα για τη θολή μεθόριο ανάμεσα στην πραγματικότητα και ό,τι την αναιρεί. Διηγήματα αντλημένα από την ημιορεινή μακεδονική ενδοχώρα, αλλά και διηγήματα για τους ανήλικους ενήλικες του άστεως. Διηγήματα που βρέχονται απ τα νερά μιας τεχνητής λίμνης Ο Γιάννης Παλαβός γεννήθηκε το 1980 στο Βελβεντό Κοζάνης. Σπούδασε δημοσιογραφία στο ΑΠΘ και πολιτιστική διαχείριση στο Πάντειο. Έγραψε τις συλλογές διηγημάτων Αληθινή αγάπη και άλλες ιστορίες (Intro Books, 2007) και Σαν Άνγκρε / Τα δάκρυα της Φον Μπράουν (μαζί με το Σωτήρη Μπαμπατζιμόπουλο, Τόπος, 2009). Επίσης έγραψε, από κοινού με τον Τάσο Ζαφειριάδη, το σενάριο του κόμικ Το πτώμα, το οποίο σχεδίασε ο Θανάσης Πέτρου (Jemma Press, 2011).

17 Δημήτρης Τανούδης Σπασμός Μυθιστόρημα ISBN: , σελ.. 128, τιμή: 9,50 Ένας μητριαρχικός και γυναικοκρατούμενος κόσμος, του παρελθόντος ή του μέλλοντος, έρχεται αντιμέτωπος με την πολύχρονη υπογεννητικότητα και με το φάσμα του αφανισμού, αναγκάζοντας τη θηλυκή ηγεσία στην υλοποίηση ενός απεγνωσμένου γεννητικού πειράματος, όπου συμμετέχουν σαράντα έξι χιλιάδες γόνιμα αγόρια και κορίτσια, οι τελευταίοι επιζώντες αυτού του προαιώνιου ή δυνητικού κόσμου, οι οποίοι φυλακίζονται σ ένα τεχνητό αυγό κυκλώπειων διαστάσεων, στο ύστατο πεδίο μεταξύ νέας δημιουργίας και οριστικής ανυπαρξίας, σε μια κοσμογονική επικράτεια όπου ο σπασμός αναλαμβάνει τα ηνία των ανθρώπων, οδηγώντας απ τη ζωή στον θάνατο και απ τον θάνατο στη ζωή. Ο Δημήτρης Τανούδης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1981.

18 Πέτρος Μαρτινίδης Χωρίς αποζημίωση Αστυνομικό μυθιστόρημα ISBN: , σελ. 128, τιμή: 13,50 Πέρα από το τυπικό παιχνίδι του αστυνομικού γρίφου, το μυθιστόρημα αποτελεί κι ένα οξύ σχόλιο για την πολιτική επικαιρότητα της Ελλάδας του Όπως σε πάμπολλα αστυνομικά, υπάρχει εδώ ένα «cherchez la femme» και ο γρίφος περί κάποιους φόνους. Το ασυνήθιστο είναι ότι συναντιούνται ήρωες από διαφορετικές σειρές μυθιστορημάτων του Μαρτινίδη: ο Δημήτρης Σκούρος, από τους Τέσσερις ακαδημαϊκούς φόνους, και ο Αλέξης Ολμέζογλου, από την τριλογία Θεατρικοί θάνατοι. Στην εβδομάδα μεταξύ 1ης και 7ης Ιουλίου 2011, σε κλίμα απειλών χρεοκοπίας ή πλατειών με «αγανακτισμένους» και με εναλλάξ αφηγήσεις από την Ελλάδα και το Παρίσι, αυτοί οι δύο ήρωες αναζητούν από διαφορετικές σκοπιές την ίδια λύση. Το ενδιαφέρον, έτσι, δεν εντοπίζεται μόνο στο ποια είναι η λύση, μα και ποιος από τους δύο ήρωες θα την προσδιορίσει αρτιότερα.

19 ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ÐÝôñïò ÌáñôéíIäçΣ Χωρίς αποζημίωση 12,68 13, , óåë. 184, ISBN: ΘΕΑΤΡΙΚΟΙ ΘΑΝΑΤΟΙ Ι. Μοιραßοι αντικατοπτρισμοß 15,52 16,54 νέα έκδοση επανεπεξεργασμένη 2010, óåë. 304, ISBN: ΙΙ. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία 15,33 16, , óåë. 304, ISBN: ΙΙΙ. Ο Θεός φυλάει τους άθεους 14,86 15, , óåë. 296, ISBN: ΤΈΣΣΕρις ακαδημαΐκοι φονοι Ι. ÊáôÜ óõññïþí 12,00 12, , óåë. 260, ISBN: ΙΙ. Óå ðåñßðôùóç ðõñêáúüò 13,90 14, , óåë. 293, ISBN: ΙΙΙ. Ðáé íßäéá ìíþìçò 13,90 14, , óåë. 249, ISBN: IV. Äåýôåñç öïñü íåêñüò 14,86 15, , óåë. 285, ISBN: Ã. ÍIêáΣ Ένα εκατομμύριο δολάρια 7,24 7, , óåë. 240, ISBN: Ôóáê ÍôåëáìÜñ [Éäéùôéêüò íôåôýêôéâ] 13,52 14, , óåë. 232, ISBN: X Τόλης ÍIêΗΦΟΡΟΥ, Ôο κίτρινο περπάτημα στα χόρτα 8,67 9, , óåë. 144, ISBN: Φερνάντο ΠΕΣΣΟΑ κουαρεσμα, αποκρυπτογραφοσ. αστυνομικεσ ιστοριεσ 01. Υπόθεση Βάργκας 13,80 14, , óåë. 216, ISBN: Η κλεμμένη περγαμηνή 13,80 14, , óåë. 200, ISBN: (βλ. επίσης σελ. 39) [ 19 ]

20 ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΑΠΑΝΤΑ ΗΛΙΑ ÐÅÔÑÏÐÏÕËÏΥ Album turc 5,05 5, , óåë. 32 Topor. ÔÝóóåñåéò εðï Ýò 5,05 5, , óåë. 38, ISBN: X Áñåôßíïõ αêüëáóôá σïíýôá 7,24 7, , óåë. 80, ISBN: Äþäåêá ôñáãïõäüêéá áðü ôçí ÐáëáôéíÞ áíèïëïãßá 5,33 5,68 [Μια ελεύθερη μετάφραση του Ηλία Πετρόπουλου και δώδεκα σχέδια του Αλέκου Φασιανού] 1980, óåë. 32 Åã åéñßäéïí ôïõ κáëïý κëýöôç 16,76 17, , óåë. 304, ISBN: Ç εèíéêþ φáóïõëüäá 7,24 7, , óåë. 85, ISBN: X Ç μõèïëïãßá ôïõ Âåñïëßíïõ 9,14 9, , óåë. 140, ISBN: H öïõóôáíýëá 8,67 9, , óåë. 128, ISBN: Éóôïñßá ôçò êáðüôáò 27,81 29, , óåë. 511, ISBN: ÉùÜííïõ ÁðïêÜëõøéò 16,76 17, , óåë. 312, ISBN: ÊáëéáñíôÜ 16,10 17, , óåë. 262, ISBN: ÊáðáíôáÞäåò êáé ìá áéñïâãüëôåò 21,52 22, , óåë. 292, ISBN: ÊáñÝêëåò êáé óêáìíéü 6,76 7, , óåë. 64, ISBN: Kõñßùò áõôü 5,81 6, , óåë. 64, ISBN: X Ï êïõñáäïêüöôçò [Εξώφυλλο και προμετωπίδα Αλέξη Βερούκα] 23,14 24, , óåë. 216, ISBN: Ï ìýóôáî 7,24 7, , óåë. 60, ISBN: Ï ôïýñêéêïò êáöýò åí ÅëëÜäé 9,62 10, , óåë. 140, ISBN: [ 20 ]

21 [ΑΠΑΝΤΑ ΗΛΙΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ] ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. Ðáñïéìßåò ôïõ õðïêüóìïõ 6,29 6, , óåë. 48, ISBN: ÐïéÞìáôá 9,14 9, , óåë. 156, ISBN: ÐïôÝ êáé ôßðïôá 7,24 7, , óåë. 118, ISBN: Ðôþìáôá, ðôþìáôá, ðôþìáôá... 7,24 7, , óåë. 78, ISBN: Ôá μéêñü ρåìðýôéêá 13,24 14, , óåë. 272, ISBN: Ôá óßäåñá Ç ëüóðç Ôá ìðáóôïýíéá 6,76 7, , óåë. 64, ISBN: ÔÝóóåñéò ζùãñüöïé 7,24 7, , óåë. 80, ISBN: Ôçò φõëáêþò [Δέκα μικρές μελέτες που έγραψε ο σεσημασμένος και 8,67 9,23 υπότροπος εγκληματίας Ηλίας Πετρόπουλος] 1980, óåë. 144 Ôï άãéï χáóéóüêé [Δέκα-οχτώ κείμενα για τον υπόκοσμο] 16,76 17, , óåë. 290, ISBN: Ôï μðïõñäýëï 14,38 15, , óåë. 253, ISBN: Ôï πáñüèõñï óôçí ÅëëÜäá 18,57 19, , óåë. 224, ISBN: Ôï ôáíôïýñé êáé ôï ìáãêüëé 6,76 7, , óåë. 72, ISBN: Õðüêïóìïò êáé Κáñáãêéüæçò 14,38 15, , óåë. 260, ISBN: Øåéñïëïãßá 11,52 12, , óåë. 167, ISBN: Çëßáò ÐåôñïðïõëïΣ / Ç.X. ÐáðáäçìçôñáêïðïõëïΣ, 10,10 10,75 Åðéóôïëáß ðñïò ìíçóôþí 1998, óåë. 112 [ 21 ]

22 ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΑΠΑΝΤΑ ΓΙΑΝΝΗ ΣΚΑΡΙΜΠΑ Άπαντες στίχοι (με CD του Διονύση Τσακνή) 23,70 25, , óåë. 248, ISBN: Ç ìáèçôåõïìýíç ôùí ôáêïõíéþí 9,62 10, , óåë. 125, ISBN: Êáûìïß óôï ÃñéðïíÞóé 11,52 12, , óåë. 176, ISBN: X ÌáñéÜìðáò 14,38 15, , óåë. 232, ISBN: Ï êýñéïò ôïõ Ôæáê Ðáôò êé áðáãüé 8,19 8, , óåë. 90, ISBN: Περίπολος Ζ [Σχολιασμένη γενετική φιλολογική έκδοση: Κατερίνα Κωστίου] 17,71 18, , óåë. 256, ISBN: Ôï Âáôåñëþ äõï ãåëïßùí 15,81 16, , óåë. 329, ISBN: Ôï èåßï τñáãß 10,57 11, , óåë. 145, ISBN: Ôï óüëï ôïõ Ößãêáñù 11,52 12, , óåë. 180, ISBN: Ôñåéò Üäåéåò êáñýêëåò 10,57 11, , óåë. 140, ISBN: ÔõöëïâäïìÜäá óôç áëêßäá 11,52 12, , óåë. 180, ISBN: ÖõãÞ ðñïò ôá åìðñüò 14,38 15, , óåë. 225, ISBN: [ 22 ]

23 Διονύσης Τσακνής «Εαυτούληδες» Γιάννης Σκαρίμπας Άπαντες στίχοι Απροσδόκητη, ανατρεπτική και εντελώς προσωπική, η ποίηση του Γιάννη Σκαρίμπα συνιστά terra incognita, παρά τις κατά καιρούς εύστοχες παρατηρήσεις της κριτικής. Συμπλέοντας με το πεζογραφικό του έργο, αλλά μένοντας πάντα στη σκιά του, το ποιητικό έργο του αιρετικού Χαλκιδαίου ελάχιστα προσείλκυσε το ενδιαφέρον των μελετητών, και έτσι χώρεσε εύκολα σε γενικεύσεις, που εύλογα το κατατάσσουν στον «καθυστερημένο Μεσοπόλεμο», στις «χαμηλές φωνές» των συνοδοιπόρων του Καρυωτάκη ή στη Γενιά του 20, δίχως, ωστόσο, να αποτιμούν επαρκώς εκείνα τα χαρακτηριστικά στα οποία οφείλει την ιδιοπροσωπία του και με τα οποία ακυρώνει κάθε ταξινομική απόπειρα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ποίηση του Σκαρίμπα περιμένει τον συστηματικό μελετητή της. Ίσως τότε αποδειχθεί ότι η ειρωνική του γλώσσα, το κατακερματισμένο ύφος του και η πρωτοφανής θεματική του συνιστούν στοιχεία μιας νεωτερικής ποιητικής, η οποία αποτυπώνει την ταυτότητα του μεσοπολεμικού ανθρώπου.

24 ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΑΠΑΝΤΑ ÍÉÊÏΥ ÏÕËÉÁÑÁ Åéêüíåò óôï ýøïò ôçò æùþò [ÐïéÞìáôá êáé åéêüíåò] 10,76 11, , óåë. 105, ISBN: ÆùγραφικÞ [ ëìðïõì] 38,00 40, , óåë. 128, ISBN: ÆùÞ, ôçí Üëëç öïñü [Ìõèéóôüñçìá] 16,76 17, , óåë. 410 Ç ìýóá âñï Þ [ÄåêáÝîé éóôïñßåò ôçò áèýáôçò ðëåõñüò] 11,52 12, , óåë. 190 Ìéá éóôïñßá ôïõ ìáêñý åéìþíá [ÍïõâÝëá] 8,19 8, , óåë. 97 Ìéá ìýñá ðñéí äõï ìýñåò ìåôü [ÄéçãÞìáôá] 11,52 12, , óåë. 197, ISBN: Νερό στο πρόσωπο [ÄéçãÞìáôá] 14,86 15, , óåë. 176, ISBN: Ï Ëïýóéáò [Ìõèéóôüñçìá] 11,52 12, , óåë. 212, ISBN: Ï ñüíïò åßíáé ðüíôá ìå ôï ìýñïò ôïõ [ÐïéÞìáôá êáé åéêüíåò] 5,81 6, , óåë. 85 Οι μαύρες ζωγραφιές [ ëìðïõì] 20,57 21, , óåë. 120, ISBN: Χ Ïé æùãñáöéýò ôïõ íõ ôåñéíïý Üñôç [ ëìðïõì] 29,35 31, , óåë. 170, ISBN: Ïé êáôïéêþóéìïé ôüðïé ôçò æùãñáöéêþò [ ëìðïõì] 17,62 18, , óåë. 100, ISBN: Ïé ëåðôïìýñåéåò ôïõ ìáýñïõ [ÐïéÞìáôá êáé åéêüíåò] 6,00 6, , óåë. 85 ÓáñÜíôá Ó Ýäéá [ ëìðïõì] 5,62 5, , óåë. 88 Óôï óðßôé ôïõ å èñïý ìïõ [Μυθιστόρημα] 12,48 13, , óåë. 230, ISBN: X Τα πίσω δωμάτια του νου [καταλογος εκθεσης μουσειου Μπενακη] 56,34 60, , óåë. 400, ISBN: Ôï Üëëï ìéóü [ÄåêáÝîé éóôïñßåò åëåã üìåíïõ ðüèïõò óáí ðáñáìýèéá] 8,67 9, , óåë. 138, ISBN: Ôï åñãáóôþñéï ôïõ ýðíïõ [ÄéçãÞìáôá] 14,38 15, , óåë. 278, ISBN: Ôï ìðáêáêüê [ÄéçãÞìáôá] 9,62 10, , óåë. 163, ISBN: [ 24 ]

25 ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΚΟΜΜΑ ( ) [ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Εκδοτική ομάδα «Κόμμα» Ε.Ε. ΚΑΜΜΙΝΓΚΣ, Παραμύθια 11,43 12,17 (μετάφραση: Ροδούλα Παππά, εικονογράφηση: Πάολο Γκέτσι) 2009, óåë. 64, ISBN: , με 37 έγχρωμα σχέδια Δανιήλ ΧΑΡΜΣ, Περιστατικά 8,19 8,72 (μετάφραση: Ροδούλα Παππά) 2009, óåë. 72, ISBN: [βλ. επίσης: Δανιήλ ΧΑΡΜΣ, Γαλάζιο Τετράδιο, σελ. 34] [ 25 ]

26 John Steinbeck Ταξίδια με τον Τσάρλυ αναζητώντας την Αμερική Μετάφραση: Σώτη Τριανταφύλλου Σύμβουλος έκδοσης: Αλέξης Πφάου ISBN: , σελ. 360, τιμή: 17,50 Μόλις ένα ταξίδι σχεδιαστεί, εξοπλιστεί και αρχίσει να εκτυλίσσεται, αναδύεται πάντα ένας καινούργιος παράγοντας που το χαρακτηρίζει. Μια εκδρομή, ένα σαφάρι, μια εξερεύνηση είναι αυτοτελείς οντότητες, διαφορετικές από κάθε άλλο ταξίδι. Δια θέτουν προσωπικότητα, ιδιοσυγκρασία, ατομικότητα, μοναδικότητα. Το ταξίδι είναι σαν το άτομο: δεν υπάρχουν δύο ταξίδια απαράλλαχτα στον κόσμο. Κάθε προγραμματισμός, περιφρούρηση, «αστυνόμευση» και καταναγκασμός είναι ματαιοπονία. Ύστερα από προσπάθειες χρόνων ανακαλύπτουμε ότι δεν πάμε εμείς ταξίδι, αλλά ότι εκείνο μας πάει. Ξεναγοί, προγράμματα, κλείσιμο δωματίων σε ξενοδοχεία, όλα τούτα τα δήθεν αναπόφευκτα που χρειάζονται χρήμα και πρόβλεψη μπορούν να καταστρέψουν την προσωπικότητα του ταξιδιού. Μόνο αν το ξέρει αυτό o εκκολαπτόμενος πλάνητας μπορεί να χαλαρώσει και να αφεθεί στην απόλαυση του ταξιδιού, διαλύοντας κάθε απογοήτευση. Ως προς αυτό, το ταξίδι είναι σαν τον γάμο. Ο σίγουρος τρόπος για να σφάλεις είναι να νομίζεις ότι μπορείς να ελέγξεις τα πάντα. Το Ταξίδια με τον Τσάρλυ: αναζητώντας την Αμερική είναι ένα οδοιπορικό που εντάσσεται σ αυτό το ξεχωριστό είδος της αμερικανικής παράδοσης, το travelogue, όπως Ο κλιματιζόμενος εφιάλτης του Χένρυ Μίλερ ή το Roughing It του Μάρκ Τουέιν.

27 Rainer Maria Rilke Κισμέτ δεκατρείς ιστορίες αγάπης Μετάφραση: Μαρία Τοπάλη Σύμβουλος έκδοσης: Αλέξης Πφάου ISBN: , σελ. 160, τιμή: 12,50 Οι άνθρωποι είναι τόσο τρομερά μακριά ο ένας απ τον άλλον και πιο απομακρυσμένοι απ όλους είναι συχνά όσοι αγαπιούνται. Πετούν ο ένας στον άλλον όλο τους τον εαυτό όμως κανείς τους δεν τον πιάνει κιόλας, κι έτσι απομένει πεσμένος κάπου ανάμεσα και πυργώνεται και στο τέλος τους εμποδίζει κι από πάνω να δουν και να πλησιάσουν ο ένας τον άλλον. Σύντομες αφηγήσεις για τα πάθη και τα άνθη του έρωτα, ιστορίες γραμμένες στην καμπή του 19ου προς τον 20ό αιώνα. Ο συγγραφέας τους, ο μετέπειτα οικουμενικός ποιητής Ράινερ Μαρία Ρίλκε, έγραψε την πρώτη στα δεκαεννιά και την τελευταία στα είκοσι πέντε του χρόνια. Στην αρχή διστακτικός, έμφοβος απέναντι στο πάθος και τον πόθο. Αργότερα ελευθερωμένος, έτοιμος να υπερασπιστεί την αυτοδιάθεση, την περιπέτεια. Να φταίει η γνωριμία και ο δεσμός του με τη Λου Αντρέας-Σαλομέ και η ραγδαία ωρίμανση που μεσολάβησε; Όπως και να χει, αχνοφέγγει ήδη το περίγραμμα όσων θα τον απασχολήσουν στη ζωή και, αξεχώριστα από αυτή, στη δημιουργική του πορεία μέχρι τέλους: η διαφορετική προσέγγιση των δυο φύλων προς τον έρωτα, η ανάγκη της επαφής αλλά και της ανεξαρτησίας, του αμοιβαίου σεβασμού, της αυτονομίας. Η γλώσσα του μαγική και αναγνωρίσιμη σε κάθε γύρισμα, σε κάθε φωτοσκίαση, σε κάθε ελάχιστο τόνο.

28 ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΛΑΣΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΑΠΟΛΙΝΑΙΡ, ΒΕΡΛΑΙΝ, ΛΩΤΡΕΑΜΟΝ, ΜΑΛΛΑΡΜΕ, ΜΠΕΡΤΡΑΝ, ΜΠΩΝΤΛΑΙΡ, ΝΤΕ ΝΕΡΒΑΛ, ΠΡΟΥΣΤ, Σκιές στο φως 14,38 15, , óåë. 168, ISBN: Γιόχαν Β. Γκαιτε, Ράινεκε Φουξ. Το παραμύθι της αλεπούς 14,29 15, , óåë. 284, ISBN: Αδελφοί Γκονκουρ, Ζερμινί Λασερτέ 16,59 17, , óåë. 336, ISBN: Γουίλλιαμ Μέηκπης ΘΑΚΕΡΥ, Κάθρην: Μια Ιστορία 18,67 19, , óåë. 312, ISBN: Ντ. Χ. ΛΩΡΕΝΣ, Quetzalcoatl. Το πλουμιστό ερπετό 24,65 26, , óåë. 688, ISBN: Íô.. ËùñåíΣ, Ï Þëéïò [êáé Üëëá äéçãþìáôá] 7,81 8, , óåë. 151 ËùΤñåΑΜΟΝ, Μαλντορόρ 17,65 18, , óåë. 360, ISBN: Καμίλο Καστέλο ΜΠΡΑΝΚΟ Ολέθριος έρωτας [Αναμνήσεις μιας οικογένειας] 15,02 16, , óåë. 288, ISBN: Ãêõ íôå Ìùðáóáí, Ï èåßïò ìïõ ï Éïýëéïò 7,81 8, , óåë. 215 Áñèïýñïò Ñåìðù, ÃñÜììáôá 7,81 8, , óåë. 191 Ράινερ Μαρία ΡΙΛΚΕ, Κισμέτ. Δεκατρείς ιστορίες αγάπης 11,74 12, , óåë. 160, ISBN: Μαρκήσιος ντε ΣΑΝΤ, Ζυστίν ή οι δυστυχίες της αρετής 27,49 29, , óåë. 544, ISBN: ÌáñóÝë Óâïìð, Ôï âéâëßï ôçò ÌïíÝë 6,70 7, , óåë. 128 ñèïõñ Óíéôóëåñ, Ðåèáßíïíôáò 6,70 7, , óåë. 135 Óôáíôáë, Ôï ñïæ êáé ôï ðñüóéíï 5,62 5, , óåë. 119, ISBN: Óôáíôáë-Ìðáëæáê-Öëùìðåñ, ÄéçãÞìáôá 9,52 10, , óåë. 234 Ìαñê Ôïõáéçí ÃñÜììáôá áð ôç ãç 12,00 12, , óåë. 168, ISBN: Ιωάννα της Λωρραίνης 22,54 24, , óåë. 592, ISBN: [ 28 ]

29 ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. Γκυστάβ ΦΛΩΜΠΕΡ, Η πρώτη αισθηματική αγωγή 22,00 23, , óåë. 392, ISBN: ÃêõóôÜâ Öëùìðåñ, Áëëçëïãñáößá 9,33 9, , óåë. 223 Ôüìáò áñíôõ, Ôæïõíô ï áöáíþò 16,10 17, , óåë. 526, ISBN: Γκέοργκ ΧΑÛÌ, Ο κλέφτης. Επτά αφηγήματα 14,76 15, , óåë. 168, ISBN: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ÌðÜñõ Áíóãïõùñè Èñçóêåõôéêü äñüìá 12,95 13, , óåë. 252, ISBN: ÉåñÞ Ðåßíá 20,10 21, , óåë. 634, ISBN: Ρουμπίνι στον αφαλό 24,00 25, , óåë. 496, ISBN: Ôα τραγοýδια των βασιλýων 15,33 16, , óåë. 292, ISBN: Ôï íçóß ôïõ Ðáó Üëç 14,38 15, , óåë. 267, ISBN: X Üíïíôáò ôïí ÍÝëóïí 15,52 16, , óåë. 368, ISBN: Λουί Αραγκον, Το μουνί της Ιρέν προσεχώς ñíóô Ãéïõíãêåñ, Ðáé íßäéá ôçò ÁöñéêÞò åîáíôë. 1987, óåë. 206 Βίτολντ ΓΚΟΜΠΡΟΒΙΤΣ Η πορνογραφία 15,81 16, (2η έκδοση), óåë. 272, ISBN: Ïé ÌáãåìÝíïé 18,00 19, , óåë. 376, ISBN: Õðåñ-Áôëáíôéêüò 11,52 12, , óåë. 186, ISBN: Íáíôßí Ãêïñíôéìåñ, Ï ÓõíôçñçôÞò [Ïõôïðßåò åíüò ñåáëéóôþ] 12,10 12, , óåë. 316, ISBN: ëéóíôåñ ÃêñåÛ, áìýíá êïñìéü 15,52 16, , óåë. 340, ISBN: ÃêñÜ áì Ãêñçí íá üðëï ãéá ðïýëçìá 12,10 12, , óåë. 357 [ 29 ]

30 [ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ] ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. Ï åðßôéìïò ðñüîåíïò 12,10 12, , óåë. 395, ISBN: ÏñéÜí ÅîðñÝò 12,10 12, , óåë. 327 ÆõëéÝí Ãêñçí, ËåâéÜèáí 1987, óåë. 408 åîáíôë. Áëáßí Ñομπ-Ãêñéãéå, Ôï óðßôé ôùí ñáíôåâïý 9,05 9, , óåë. 192 Ìáßñç Ãïõåìð ÅðôÜ ãéá Ýíá ìõóôéêü 13,90 14, , óåë. 325, ISBN: X Ç Áëåðïõäßôóá 13,52 14, , óåë. 330, ISBN: Ôï áêñéâü öáñìüêé 14,38 15, , óåë. 433, ISBN: X ¹âëéí Ãïõù, ÅðéóôñïöÞ óôï ÌðñÜιíôó åíô 16,10 17, , óåë. 435, ISBN: ÌÜñôéí ÅúìéΣ, Ôï âýëïò ôïõ ñüíïõ [Þ ç öýóç ôçò ðñïóâïëþò] 11,00 11, , óåë. 190, ISBN: Hëßá Åñåíìðïõñãê íèñùðïé, ñüíéá, ÆùÞ [Ôüìïò Á ] 11,05 11, , óåë. 264 íèñùðïé, ñüíéá, ÆùÞ [Ôüìïò  ] 11,05 11, , óåë. 232 íèñùðïé, ñüíéá, ÆùÞ [Ôüìïò à ] 11,05 11, , óåë. 280 íèñùðïé, ñüíéá, ÆùÞ [Ôüìïò Ä ] 11,05 11, , óåë. 328 íèñùðïé, ñüíéá, ÆùÞ [Ôüìïò Å ] 11,05 11, , óåë. 248 íèñùðïé, ñüíéá, ÆùÞ [Ôüìïò ÓÔ ] 14,00 14, , óåë. 392 Ôæùí Éñâéíãê, ÈÝá óôïí ùêåáíü 24,00 25, , óåë. 725, ISBN: Öñαíôò Êáöêá ÃñÜììá óôïí ðáôýñá 8,48 9, , óåë. 107, ISBN: ÐåñéãñáöÞ åíüò áãþíá 6,29 6, , óåë. 79 Óôï õðåñþï [êáé Üëëá äéçãþìáôá] 8,48 9, , óåë. 145, ISBN: Ðá Êéí, ÏéêïãÝíåéá 11,52 12, , óåë. 378 Êáôñßí Êëåìáí Ï Ìáõñéôáíüò ôçò Âåíåôßáò 9,33 9, , óåë. 255 [ 30 ]

31 [ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ] ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. Ôï âáëò ðïõ äåí ôåëåßùóå 17,71 18, , óåë. 539, ISBN: éïõññýì 11,05 11, , óåë. 255 ÁíôñæÝι ÊïõóíéåâéôΣ, Ï âáóéëéüò ôùí äýï Óéêåëéþí 13,24 14, , óåë. 287 Τζιμ ΛΙΟΥΙΣ, Ο βασιλιάς είναι νεκρός 20,57 21, , óåë. 416, ISBN: ËùΤñåΑΜΟΝ, Μαλντορόρ 17,65 18, , óåë. 360, ISBN: Íüñìáí Ìáéçëåñ, Ïé óêëçñïß äåí ïñåýïõí 11,81 12, , óåë. 380 ºáí Ìáê Ãéïõáí ìóôåñíôáì 12,00 12, , óåë. 198, ISBN: ììïíç áãüðç 14,00 14, , óåë. 300, ISBN: ÅîéëÝùóç 17,90 19, (επανέκδοση), óåë. 392, ISBN: Σάββατο 20,57 21, , óåë. 400, ISBN: Ëïõßôæé Ìáëåñìðá, Ôï õãñü ðõñ 11,05 11, , óåë. 306, ISBN: Ôüìáò Ìáí, ÃñÜììáôá [ ] 15,33 16, , óåë. 308 ßëáñõ Ìáíôåë ÁëëáãÞ êëßìáôïò 15,52 16, , óåë. 413, ISBN: Ï ãßãáíôáò Ï ÌðñÜéåí 13,90 14, , óåë. 223, ISBN: ÃêáìðñéÝë Ãêáñóßá ÌáñêåΣ Ç áöþãçóç åíüò íáõáãïý 7,14 7, , óåë. 171 Ç êçäåßá ôçò ÌåãÜëçò ÌÜìá 6,38 6, , óåë. 143, ISBN: ÈÜíáôïò óôáèåñüò ðýñá áðü ôïí Ýñùôá 6,38 6, , óåë. 97 ÌÜôéá ãáëüæéïõ óêýëïõ 6,76 7, , óåë. 117 ÓÜñá Ìåéôëáíô, Ôñåéò åðß ôñåéò 11,05 11, , óåë. 280, ISBN: Τόνι ÌΟΡΙΣΟΝ Αγάπη 16,76 17, , óåë. 272, ISBN: ÁãáðçìÝíç 15,33 16, , óåë. 431, ISBN: [ 31 ]

32 [ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ] ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ÃáëÜæéá ÌÜôéá 14,38 15, , óåë. 238, ISBN: Έλεος 15,81 16, , óåë. 232, ISBN: ÐáñÜäåéóïò 16,76 17, , óåë. 395, ISBN: Sula 14,38 15, , óåë. 253, ISBN: Ôæáæ 15,33 16, , óåë. 278, ISBN: Ñüìðåñô Ìïõæéë Äåóìïß 7,14 7, , óåë. 167 Ôñåéò ãõíáßêåò 7,14 7, , óåë. 188 ÓÜïõë Ìðåëïïõ, Ïé áíáìíþóåéò ôïõ Ìüóìðõ 11,05 11, , óåë. 265, ISBN: êôùñ Ìðéáíêéïôé, Äß ùò ôï Ýëåïò ôïõ ñéóôïý 14,00 14, , óåë. 472 ÑáöáÝë Ìðéãåíôïõ Ïé íý ôåò ìïõ åßíáé ðéï üìïñöåò áðü ôéò ìýñåò óáò 8,95 9, , óåë. 205 ÐåñÜóôå êáé êëåßóôå ôçí ðüñôá 8,95 9, , óåë. 236, ISBN: Ζαν-Μπατίστ Μποτυλ, Η σεξουαλική ζωή του Καντ 10,23 10, , óåë. 128, ISBN: X ÉâÜí Ìðïõíéí, ÄéçãÞìáôá 7,81 8, , óåë. 192 Âëáíôéìßñ Íáìðïêïö íôá 19,14 20, , óåë. 565, ISBN: Ï ãçôåõôþò 6,00 6, , óåë. 100, ISBN: Éæáíôüñá Íôáíêáí, Ç æùþ ìïõ 15,81 16, , óåë. 315, ISBN: X ÁíôñÝá Íôå Êáñëï, Äýï áðü äýï 10,00 10, , óåë. 373 Å. Íôïêôïñïïõ, Ðáãêüóìéá Ýêèåóç 14,00 14, , óåë. 339, ISBN: Ñüíôõ ÍôïÛë íá áóôýñé ðïõ ôï Ýëåãáí Ýíñé 17,05 18, , óåë. 456, ISBN: Πάμε πάλι τον ίδιο σκοπό 24,00 25, , óåë. 520, ISBN: ÐÜíôõ Êëáñê, á á á 15,33 16, , óåë. 328, ISBN: [ 32 ]

33 [ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ] ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. Ôï Âáí 14,00 14, , óåë. 346, ISBN: ÐéÝñ Íôñéå Ëá Ñïóåë, Ïé áíáìíþóåéò ôïõ ÍôÝñê ÑÜóðå 11,05 11, , óåë. 365 Ôæüõò ÊÜñïë ïïõôσ, ÁäÝóðïôá ðáéäéü 7,10 7, , óåë. 231 Èüñíôïí ÏõáÚëíôåñ, Ôï ãåöýñé ôïõ Óáí Ëïýéò Ñå 1982, óåë. 136 Ýñìáí Ïõíãêáñ, Ç ôüîç 1988, óåë. 277, ISBN: åîáíôë. åîáíôë. Ράινερ Μαρία ΡΙΛΚΕ, Κισμέτ. Δεκατρείς ιστορίες αγάπης 11,74 12, , óåë. 160, ISBN: Ïõßëëéáì Óáñïãéáí, Ìå ëýíå ÁñÜì 7,14 7, , óåë. 190 ºôáëï Óâåâï, Ôï ãýñáóìá 11,05 11, , óåë. 252 ÉóáÜê ÌðÜóåâéôò Óéíãêåñ, Ï ôåëåõôáßïò äáßìïíáò 14,00 14,91 êáé Üëëá äéçãþìáôá 1995, óåë. 325, ISBN: ÃêñÝçáì ÓïõÚöô, Ôåëåõôáßåò åíôïëýò [Bραβείο BOOKER, 1996] 14,00 14, , óåë. 326, ISBN: Ìðñïýíï ÓïõëôΣ, Ôá ìáãáæéü ôçò êáíýëáò 6,76 7, , óåë. 140, ISBN: Τζον Óôαϊνμπεκ, Ôáξίδια με τον Τσάρλυ: Αναζητώντας την Αμερική προσεχώς Ìéê Ôæáêóïí, ÊÜôù áðü ôç ãç 14,38 15, , óåë. 275, ISBN: Ýíñõ ÔæåÚìΣ, ÔÝóóåñéò óõíáíôþóåéò 7,14 7, , óåë. 264 Έντουαρντ Π. ÔΖΟΟΥΝΣ, Ο γνωστός κόσμος 18,95 20, , óåë. 536, ISBN: Νηλ ΤΖΟΡΝΤΑΝ, Σκιά 21,05 22, , óåë. 440, ISBN: Χ ÌÜñôá Ôéêáíåí, Ï âéáóìüò åíüò Üíôñá åîáíôë. Ìáñßíá Ôóâåôáãéåâá, Ç éóôïñßá ôçò ÓïíÝôóêá 12,95 13, , óåë. 260, ISBN: Οριάνα ΦΑΛΑΤΣΙ, Γράμμα σ ένα παιδί που δεν γεννήθηκε ποτέ 12,80 13, , óåë. 152, ISBN: ÔæÝçìò Öáñåë, Ç ðïëéïñêßá ôïõ Êñßóíáðïõñ 15,05 16, , óåë. 420, ISBN: [ 33 ]

34 [ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ] ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. Πασκάλ Φερουλ, Ο γιατρός συνιστά David Bowie 14,38 15, , óåë. 168, ISBN: ÌÜéêë ÖñåÛí ÊáôÜóêïðïé 15,52 16, , óåë. 275, ISBN: ÐáñáöïñÜ 15,81 16, , óåë. 353, ISBN: Χιούγκο ΧΑΜΙΛΤΟΝ, Στιγματισμένοι 16,57 17, , óåë. 344, ISBN: X ëíôïõò áîëåû Êßôñéíï êñüïõì 11,05 11, , óåë. 320 ÌåôÜ áðü ðïëëü êáëïêáßñéá 12,95 13, , óåë. 334 Δανιήλ ΧΑΡΜΣ, Γαλάζιο τετράδιο 27,01 28, , óåë. 528, ISBN: Δανιήλ Χαρμς Γαλάζιο τετράδιο Επιλογή-Μετάφραση- Χρονολόγιο-Σημειώσεις: Ροδούλα Παππά ISBN: , σελ. 528, τιμή: 28,77 Εξώφυλλο με κουβερτούρα σε 5 χρώματα και με 4 σχέδια Έπαινος σχεδιασμού ΕΒΓΕ 2011 [ 34 ] Κυκλοφορεί η δεύτερη έκδοση

35 Να γράφεις ποιήματα που, αν τα πετάξεις στο παράθυρο, θα σπάσει το τζάμι. [τέλη του 1929] * * * Ήταν ένας άνθρωπος που όταν έπεσε να κοιμηθεί πίστευε, αλλά όταν ξύπνησε, δεν πίστευε πια. Για καλή του τύχη, στο δωμάτιό του ο άνθρωπος αυτός είχε μια ιατρική ζυγαριά κι είχε το συνήθειο κάθε μέρα, πρωί και βράδυ, να ζυγίζεται. Την προηγουμένη λοιπόν, πριν πέσει να κοιμηθεί, είχε ζυγιστεί και ήξερε ότι ζυγίζει 4 πούτια και 21 φούντια. Την επομένη το πρωί, που ξύπνησε και δεν πίστευε πια, ξαναζυγίστηκε και είδε ότι το βάρος του είναι μόλις 4 πούτια και 13 φούντια. «Πάει να πει», συμπέρανε ο άνθρωπος αυτός, «ότι η πίστη μου ζύγιζε περίπου οκτώ φούντια». [ ] * * * ΠΩΣ ΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΔΙΑΛΥΘΗΚΕ «Όλες οι όμορφες είναι, λένε, φαρδοκάπουλες. Αχ, τις λατρεύω τις βυζαρούδες, μ αρέσει πώς μυρίζουν». Και με τα λόγια αυτά, άρχισε να ψηλώνει και να ψηλώνει, μέχρι που έφτασε στο ταβάνι και διαλύθηκε και σκόρπισε σε χίλιες μπαλίτσες. Ο Παντελέι ο οδοκαθαριστής ήρθε και μάζεψε τις μπαλίτσες με το φτυάρι, εκείνο που χρησιμοποιούσε συνήθως για τις καβαλίνες, και τις πέταξε κάπου στην πίσω αυλή. Κι ο ήλιος συνέχισε να λάμπει όπως και πριν, κι οι αφράτες κυρίες συνέχισαν να μυρίζουν υπέροχα, όπως και πριν. 23 Αυγούστου 1936 * * * 1. Σκοπός κάθε ανθρώπινης ζωής είναι ένας: η αθανασία. 1-α. Σκοπός κάθε ανθρώπινης ζωής είναι ένας: η επίτευξη της αθανασίας. 2. Άλλος επιδιώκει την αθανασία διαιωνίζοντας το είδος του, άλλος κάνει μεγάλα επίγεια έργα, ώστε να μείνει αθάνατο το όνομά του. Και μόνο ένας τρίτος κάνει δίκαιη και όσια ζωή, ώστε να κατακτήσει την αθανασία με τη μορφή της αιώνιας ζωής. 3. Ο άνθρωπος έχει μόνο δυο λογής ενδιαφέροντα: επίγεια φαΐ, ποτό, ζέστη, γυναίκα και ξεκούραση και ουράνια την αθανασία. 4. Καθετί επίγειο παραπέμπει στο θάνατο. 5. Υπάρχει μια ευθεία γραμμή, που πάνω της βρίσκεται καθετί επίγειο. Μόνο ό,τι δεν βρίσκεται πάνω σ αυτή τη γραμμή μπορεί να παραπέμπει στην αθανασία. 6. Γι αυτό και ο άνθρωπος επιζητεί την απόκλιση από αυτή την επίγεια γραμμή και αποκαλεί την απόκλιση αυτή το ωραίο ή το ιδιοφυές. [26 Μαΐου 1938]

36 ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ÓÅËÁÍÁ Ëé Áíãê, Ç ãõíáßêá ôïõ áóüðç 14,00 14, , óåë. 167, ISBN: X Öáßç Ãïõeëíôïí, ¼ôáí ï ãüìïò óõíáíôü ôïí øõ ïèåñáðåõôþ 12,00 12, , óåë. 238, ISBN: Öáßç Ãïõeëíôïí, Ôá ðïëëü ðñüóùðá ôçò ÁíôæÝëéêá 16,10 17, , ISBN: Ëïõßæ EñíôñéΧ, Éóôïñßåò öëïãåñïý Ýñùôá 17,05 18, , óåë. 519, ISBN: Ëïõßæ EñíôñéΧ, Ôï ìáãéêü ößëôñï ôçò áãüðçò 15,52 16, , óåë. 352, ISBN: Ãïõßëëá Êaèåñ, Ï èáíüóéìïò å èñüò ìïõ 7,14 7, , óåë. 103, ISBN: Ðùëßí Ìeëâéë, Ç éóôïñßá ôïõ åããáóôñßìõèïõ 15,52 16, , óåë. 346, ISBN: Åëßæáìðåè Ìðoïõåí, Ï èüíáôïò ôçò êáñäéüò 15,14 16, , óåë. 413, ISBN: ÌÜñãêáñåô Íôñáìðë, ÖùôåéíÜ ìïíïðüôéá 15,52 16, , óåë. 531, ISBN: ÔæïÜíá Óêïô, Ôï ìáíåêýí 16,00 17, , óåë. 384, ISBN: ÐéíÝëïðé Öéôæeñáëíô, Ç ðýëç ôùí áããýëùí 9,81 10, , óåë. 205, ISBN: ΚΟΚΚΟΙ ΑΜΜΟΥ Σαλίμ ÌΠΑΣΙ Η Σιωπή του Μωάμεθ 21,05 22, , óåë. 376, ISBN: Σκοτώστε τους όλους! 12,00 12, , óåë. 144, ISBN: [ 36 ]

37 Μαρκήσιος ντε Σαντ Ζυστίν ή οι δυστυχίες της αρετής Μετάφραση: Δημήτρης Γκινοσάτης Σύμβουλος έκδοσης: Αλέξης Πφάου ISBN: , σελ. 544, τιμή: 29,27 Εξώφυλλο με κουβερτούρα Περιέχει τις γκραβούρες της έκδοσης του [...] Απώτερος στόχος αυτού του μυθιστορήματος (όχι και τόσο μυθιστόρημα όσο θα πίστευε κανείς) είναι κάτι αναμφίβολα καινοφανές. Η κυριαρχία της αρετής επί της φαυλότητας, η ανταμοιβή του αγαθού, η καταδίκη του κακού ιδού η συνήθης εξέλιξη όλων των έργων αυτού του είδους, η οποία δεν μας είναι διόλου άγνωστη! Το να παρουσιάζεις όμως τη φαυλότητα να θριαμβεύει παντού και την αρετή να θυσιάζεται στο βωμό των ίδιων των αρχών της, το να δείχνεις μια δύστυχη να παραδέρνει από βάσανο σε βάσανο, να γίνεται άθυρμα της ανοσιουργίας, χλεύασμα των ακόλαστων, στόχος των πιο βάρβαρων και τερατωδών ορέξεων, παραζαλισμένη από τα πιο τολμηρά και ευλογοφανή σοφίσματα, λεία της πιο πανούργας σαγήνης, των πιο ακαταμάχητων εκμαυλισμών, μην έχοντας κάτι άλλο να αντιτάξει στις τόσες δυστυχίες και συμφορές, μη διαθέτοντας άλλη δύναμη για να αποκρούσει την τόση διαφθορά, παρά μόνο μια ευαίσθητη ψυχή, ενδιάθετο πνεύμα και πολύ κουράγιο, κοντολογίς, το να αποτολμάς τις πιο παρακινδυνευμένες περιγραφές, να εκθέτεις τις πιο ασυνήθιστες καταστάσεις, να διατυπώνεις τα πιο φοβερά αξιώματα, να προσθέτεις τις πιο έντονες πινελιές, με μοναδικό σκοπό να αντλήσεις απ όλα αυτά ένα από τα σπουδαιότερα μαθήματα ηθικής που έχει δεχτεί ποτέ άνθρωπος σημαίνει, και όλοι θα συμφωνήσουν σ αυτό, ότι φτάνεις στο στόχο σου ακολουθώντας ένα μονοπάτι που ελάχιστοι μέχρι σήμερα έχουν περπατήσει. Το κλασικό αριστούργημα της ερωτικής λογοτεχνίας που ρίχνει φως στις αβύσσους της ανθρώπινης φύσης και ηθικής μέσα από την εμπειρία του ερωτισμού.

38 ΚΟΥΑ ΡΕ ΣΜ Α, Α ΠΟΚ ΡΥ ΠΤΟΓΡΑΦΟΣ / Ασ τυ νο μ ικές ισ το ρίες FERNANDO PESSOA 01. Υπόθεση Βάργκας 02. Η κλεμμένη περγαμηνή Μετάφραση: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΑ «Ο αυτόχειρας που πέφτει στις γραμμές του τρένου, ή ρίχνεται απ το παράθυρο, βρίσκει (ή επιζητεί) ένα βίαιο θάνατο, αλλά δεν διαπράττει μια βίαιη ενέργεια. Επιλέγει, θα λέγαμε παθητικά, τις συνθήκες ώστε να του συμβεί, να του έρθει έξωθεν, ένας βίαιος θάνατος. Η βία δεν υπάρχει αμέσως ή έστω εμμέσως σ αυτόν. Υπάρχει στον όγκο του τρένου εν κινήσει, στο ύψος του ορόφου από τον οποίο έπεσε. Όμως ο αυτόχειρας που κόβει το λαρύγγι του δεν επιζητεί απλώς ένα βίαιο θάνατο, αλλά τον επιζητεί ενεργά τον επιβάλλει στον εαυτό του ως άμεσος δράστης». Αμπίλιο Κουαρέσμα

ÓÕÃ ÑÏÍÇ ÅËËÇÍÉÊÇ ÐÅÆÏÃÑÁÖÉÁ

ÓÕÃ ÑÏÍÇ ÅËËÇÍÉÊÇ ÐÅÆÏÃÑÁÖÉÁ ÓÕÃ ÑÏÍÇ ÅËËÇÍÉÊÇ ÐÅÆÏÃÑÁÖÉÁ 13 Íåïé ÓõããñáöåéΣ, Äéáãùíéóìüò ÄéçãÞìáôïò 12,48 13,28 Åëåõèåñïôõðßáò, 2001 2002, óåë. 140, ISBN: 960-211-645-5 Γιώργος ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟΣ Σενάριο για Μια χαμένη αγάπη 15,81 16,84

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011

Τιμοκατάλογος ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 Τιμοκατάλογος ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 Åêäüóåéò ÍÅÖÅËÇ Áóêëçðéïý 6 ÁèÞíá 106 80 Ôçë.: 210.3639962, 210.3612291 fax: 210.3623093 www.nnet.gr, email: info@nnet.gr ÂÉÂËÉÏÐÙËÅÉÏ Ç βéâëéïèþêç ôçò ÍåöÝëçò Áóêëçðéïý 16

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008

Τιµοκατάλογος ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Τιµοκατάλογος ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Åêäüóåéò ÍÅÖÅËÇ Áóêëçðéïý 6 ÁèÞíá 106 80 Ôçë.: 210.3639962, 210.3612291 fax: 210.3623093 www.nnet.gr, email: info@nnet.gr ÂÉÂËÉÏÐÙËÅÉÏ Ç βéâëéïèþêç ôçò ÍåöÝëçò Áóêëçðéïý 16

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ Εικονογράφηση ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ï ðéï ìåãüëïò êáé ï ðéï óçìáíôéêüò ðáéäáãùãéêüò êáíüíáò äåí åßíáé ôï íá

Διαβάστε περισσότερα

ÈÅÁÔÑÏ Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΘΕΑΤΡΟ. ΤΕΧΝΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ÈÅÁÔÑÏ Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΘΕΑΤΡΟ. ΤΕΧΝΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ÈÅÁÔÑÏ ÔçëÝìá ïò Å. ÌÏÕÄÁÔÓÁÊÉΣ, Ç äéáëåêôéêþ 13,14 13,80 ôçò èåáôñéêþò óýíôáîçò [ÌïíôÝëá äñüóçò êáé Ðñüóùðá óôïí ÁãáìÝìíïíá ôïõ Áéó ýëïõ] 1986, óåë. 314 Æáí ÍÔÕÂÉÍÉÏ, Ï çèïðïéüò 14,86 15,60 2000, óåë.

Διαβάστε περισσότερα

ÈÅÁÔÑÏ Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΘΕΑΤΡΟ. ΤΕΧΝΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ÈÅÁÔÑÏ Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΘΕΑΤΡΟ. ΤΕΧΝΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ÈÅÁÔÑÏ ÔçëÝìá ïò Å. ÌïõäáôóáêéΣ, Ç äéáëåêôéêþ 13,14 14,00 ôçò èåáôñéêþò óýíôáîçò [ÌïíôÝëá äñüóçò êáé Ðñüóùðá óôïí ÁãáìÝìíïíá ôïõ Áéó ýëïõ] 1986, óåë. 314 Æáí Íôõâéíéï, Ï çèïðïéüò 14,86 15,82 2000, óåë.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΩΡΑ Η επίσημη ώρα για τον αγώνα "ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ 2007" είναι 9η του αστεροσκοπείου Αθηνών. Η πληροφόρηση γίνεται με τηλεφωνική κλήση του αριθμού 141. 2. ΠΡΟΓΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

e-book ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Λ. Τ. ΚΩΔ. Λ. Τ.

e-book ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Λ. Τ. ΚΩΔ. Λ. Τ. Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚA Ομήρου Οδύσσεια, Α Γυμνασίου A. Παπαγεωργίου 6488 (αναλυτική έκδοση) 17,90 7632 5,99 7287 (συντομευμένη έκδοση) 15,28 5863 Ηροδότου Ιστορίες, Α Γυμνασίου Α. Κοκοβίνος 19,36

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ε Ι Ρ Α Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Σ O 114 Α, Β & Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Σ Ε Ι Ρ Α Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Σ O 114 Α, Β & Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ Αγκαλιά με παραμύθια ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Αγκαλιά με παραμύθια ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Γαλάτεια Γρηγοριάδου-Σουρέλη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Χρυσούλα Τσιρούκη ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Κατερίνα Χαδουλού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Για μια Αριστερά του 21ου αιώνα

Για μια Αριστερά του 21ου αιώνα Θανάσης Αθανασίου 1 Για μια Αριστερά του 21ου αιώνα Πολιτικά Σύμμεικτα 2 Για µια Αριστερά του 21ου αιώνα 4 Για µια Αριστερά του 21ου αιώνα Ðñþôç Ýêäïóç, åêäüóåéò ÅÐÉÊÅÍÔÑÏ Á.Å. Èåóóáëïíßêç, 2010 Áðáãïñåýåôáé

Διαβάστε περισσότερα

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-616-0

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-616-0 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο Πονηρούλης ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: ιονύσης Καραβίας ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη Σταυροπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-617-7

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-617-7 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Η πεισµατάρα ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: ηµήτρης Καρατζαφέρης ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. Αρ.Πρωτ. 17α/10/22/ΦΝ 437 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

Φερδινάνδο Πεσσόα. Ποιήματα

Φερδινάνδο Πεσσόα. Ποιήματα Φερδινάνδο Πεσσόα Ποιήματα ALVARO DE CAMPOS Απόσπασμα από την ποιητική σύνθεση του Φερνάντο Πεσσόα: Θαλασσινή ωδή του Άλβαρο ντε Κάμπος, μτφρ.-επιμ.: Μαρία Παπαδήμα, Εκδόσεις Νεφέλη 2012... Πόσες εθνικότητες

Διαβάστε περισσότερα

B i o f l o n. Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí

B i o f l o n. Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí B i o f l o n Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí Ç åôáéñåßá Aflex, ç ïðïßá éäñýèçêå ôï 1973, Þôáí ç ðñþôç ðïõ ó åäßáóå ôïí åýêáìðôï óùëþíá PTFE ãéá ôç ìåôáöïñü çìéêþí õãñþí ðñßí áðü 35 ñüíéá. Ï åëéêïåéäþò

Διαβάστε περισσότερα

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ!

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ΑΞΕΣΟΥΑΡ Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ÅããõÜôáé ôçí áóöüëåéá êáé õãåßá ôïõ ìùñïý êáôü ôç äéüñêåéá ôïõ ýðíïõ! AP 1270638 Õðüóôñùìá Aerosleep, : 61,00 AP 125060 ÊÜëõììá Aerosleep, : 15,30 ÁóöáëÞò, ðüíôá áñêåôüò

Διαβάστε περισσότερα

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÃÅÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÐÅÑÉÏÕÓÉÁÓ & ÅÈÍÉÊÙÍ ÊËÇÑÏÄÏÔÇÌÁÔÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÔÅ ÍÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ & ÓÔÅÃÁÓÇÓ ÔÌÇÌÁ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÏÕ ÐÑÏÓÄÉÏÑÉÓÌÏÕ ÖÏÑÏËÏÃÇÔÅÁÓ ÁÎÉÁÓ ÁÊÉÍÇÔÙÍ

Διαβάστε περισσότερα

¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí

¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí ¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí ÈåñìïóôÜôçò ÓõíôÞñçóçò REF-DF-SM ÅëÝã åé Ýíá èåñìïóôïé åßï PTC Êëßìáêá èåñìïêñáóßáò: -19? +99 C ëåã ïò áðüøõîçò - dfrst Ôñßá ñåëý: óõìðéåóôþò (30Á, 2ÇÑ),

Διαβάστε περισσότερα

Ευχές τόσο αξέχαστες, τόσο αληθινές!

Ευχές τόσο αξέχαστες, τόσο αληθινές! Ευχές τόσο αξέχαστες, τόσο αληθινές! Αυτές τις γιορτές στείλτε τις ευχές σας, στους πελάτες, στους συνεργάτες και στους φίλους σας, με μια κάρτα. Μια κίνηση τόσο μικρή με τόσο μεγάλη συναισθηματική αξία

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÅÔÁÉÑÉÁ ÔÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ. Ç åôáéñßá ðáñüãåé, åìðïñåýåôáé êáé åîüãåé ôá ðáñáêüôù ðñïúüíôá:

Ç ÅÔÁÉÑÉÁ ÔÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ. Ç åôáéñßá ðáñüãåé, åìðïñåýåôáé êáé åîüãåé ôá ðáñáêüôù ðñïúüíôá: Ç ÅÔÁÉÑÉÁ Ç åôáéñßá Áöïß ÊÜìôóç ÁÅ éäñýèçêå ôï 1991 ìåôü áðï óõã þíåõóç ôçò åôáéñßáò Ê.ÊÜìôóçò & Óßá ÏÅ êáé ôçò åôáéñßáò Áöïß ÊÜìôóç ÏÅ. äñá ôçò åôáéñßáò åßíáé ç Èåóóáëïíßêç. Ôï äßêôõï ðùëþóåùí ôçò åôáéñßáò

Διαβάστε περισσότερα

ÅéêïíïãñÜöçóç: Μάρω Αλεξάνδρου

ÅéêïíïãñÜöçóç: Μάρω Αλεξάνδρου ÅéêïíïãñÜöçóç: Μάρω Αλεξάνδρου TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο Ελληνούλης, το χάρτινο καραβάκι ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Χρυσηίδα ηµουλίδου ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: Μάρω Αλεξάνδρου ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ

Διαβάστε περισσότερα

ÐÑÏ ÓÊËÇ ÓÇ. Αγαπητοί Συνάδελφοι,

ÐÑÏ ÓÊËÇ ÓÇ. Αγαπητοί Συνάδελφοι, ÐÑÏ ÓÊËÇ ÓÇ Αγαπητοί Συνάδελφοι, Έχουμε την ιδιαίτερη τιμή αλλά και χαρά να σας προσκαλέσουμε στο 1 ο Τακτικό Συνέδριο που διοργανώνει η νεοσυσταθείσα Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση Θεραπευτικής με Laser

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ. 2) Για τουριστικές εγκαταστάσεις και για εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφελείας:

ΠΑΡΟΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ. 2) Για τουριστικές εγκαταστάσεις και για εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφελείας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ ÐÑÏÓÏ Ç: ÄåäïìÝíïõ üôé ðñüêåéôáé ãéá ðáñáäïóéáêü ïéêéóìü, ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò áîßáò ôùí áêéíþôùí äåí åöáñìüæïíôáé ïé óõíôåëåóôýò

Διαβάστε περισσότερα

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας Έρικα Τζαγκαράκη Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας στην μικρη Ριτζάκη Σταματία-Σπυριδούλα Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας ISBN: 978-618-81493-0-4 Έρικα Τζαγκαράκη Θεσσαλονίκη 2014 Έρικα Τζαγκαράκη

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ»

«ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ» «ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ» ΤΑΞΗ Γ1 2 ο Δ Σ ΓΕΡΑΚΑ ΔΑΣΚ:Αθ.Κέλλη ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Κατά τη διάρκεια της περσινής σχολικής χρονιάς η τάξη μας ασχολήθηκε με την ανάγνωση και επεξεργασία λογοτεχνικών βιβλίων

Διαβάστε περισσότερα

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη Ένα γεμάτο μέλια χεράκι Βούλα Μάστορη Εικονογράφηση: Σπύρος Γούσης Σελ. 91 Δραστηριότητες για Γ & Δ τάξη Συγγραφέας: Η Βούλα Μάστορη γεννήθηκε στο Αγρίνιο. Πέρασε τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ Η ΑΓΑΠΗ

ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ Η ΑΓΑΠΗ ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ Η ΑΓΑΠΗ Μεθοδολογία: Συνεργατική Βιωματική προσέγγιση. Στόχοι: Ανάπτυξη δεξιοτήτων δημιουργικού χειρισμού εννοιών σε κλίμα καλής επικοινωνίας και συνεργασίας. Απόπειρα δημιουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ ÐÑÏÓÏ Ç: ÄåäïìÝíïõ üôé ðñüêåéôáé ãéá ðáñáäïóéáêü ïéêéóìü, ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò áîßáò ôùí áêéíþôùí äåí åöáñìüæïíôáé ïé óõíôåëåóôýò ðñüóïøçò:

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους Μάθημα 1 Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους μήνες και θα μοιραστούμε πολλά! Ας γνωριστούμε λοιπόν. Ο καθένας από εμάς ας πει λίγα λόγια για τον

Διαβάστε περισσότερα

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά Δράση 2 Σκοπός: Η αποτελεσματικότερη ενημέρωση των μαθητών σχετικά με όλα τα είδη συμπεριφορικού εθισμού και τις επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή! Οι μαθητές εντοπίζουν και παρακολουθούν εκπαιδευτικά βίντεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΙΛΙΑΜ ΛΑΝΤΕΪ συνέντευξη στον Ελπιδοφόρο Ιντζέμπελη

ΟΥΙΛΙΑΜ ΛΑΝΤΕΪ συνέντευξη στον Ελπιδοφόρο Ιντζέμπελη Ημερομηνία 25/2/2015 Μέσο Συντάκτης Link diastixo.gr Ελπιδοφόρος Ιντζέμπελης http://diastixo.gr/sinentefxeis/xenoi/3524-william-landay ΟΥΙΛΙΑΜ ΛΑΝΤΕΪ συνέντευξη στον Ελπιδοφόρο Ιντζέμπελη Δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009 Μάθημα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ Επίπεδο: 1 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα 1. Παντοτινά δικός σου Ξέρεις ποιος είσαι, ελεύθερο πουλί Μέσα σου βλέπεις κι ακούς µιά φωνή Σου λέει τι να κάνεις, σου δείχνει να ζεις Μαθαίνεις το δρόµο και δεν σε βρίσκει

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ÁÂÉÁÓ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÁÂÉÁÓ ÁÑ ÏÍÔÉÊÏ ÐÁËÁÉÏ ÙÑÁÓ - ÁÊÑÏÃÉÁËÉÏÕ - ÌÅÃÁËÇÓ ÌÁÍÔÉÍÅÉÁÓ

ÁÂÉÁÓ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÁÂÉÁÓ ÁÑ ÏÍÔÉÊÏ ÐÁËÁÉÏ ÙÑÁÓ - ÁÊÑÏÃÉÁËÉÏÕ - ÌÅÃÁËÇÓ ÌÁÍÔÉÍÅÉÁÓ 5.ÍÏÌÏÓ ÌÅÓÓÇÍÉÁÓ ÄÇÌÏÓ: ÏÉÊÉÓÌÏÉ: ÁÂÉÁÓ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÁÂÉÁÓ ÁÑ ÏÍÔÉÊÏ ÐÁËÁÉÏ ÙÑÁÓ - ÁÊÑÏÃÉÁËÉÏÕ - ÌÅÃÁËÇÓ ÌÁÍÔÉÍÅÉÁÓ Á 0,60 Â 0,60 Ã 0,30 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï Ó.Ï. ôåë., âëýðå ïñéóìü óôéò óåëßäåò 12,

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Επιμέλεια εργασίας: Παναγιώτης Γιαννόπουλος Περιεχόμενα Ερώτηση 1 η : σελ. 3-6 Ερώτηση 2 η : σελ. 7-9 Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 2 Ερώτηση 1 η Η συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

Γρίφος 1 ος Ένας έχει μια νταμιτζάνα με 20 λίτρα κρασί και θέλει να δώσει σε φίλο του 1 λίτρο. Πώς μπορεί να το μετρήσει, χωρίς καθόλου απ' το κρασί να πάει χαμένο, αν διαθέτει μόνο ένα δοχείο των 5 λίτρων

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαλύπτουµε το µυστικό υπερόπλο του Μεσαίωνα

Αποκαλύπτουµε το µυστικό υπερόπλο του Μεσαίωνα ΣΗΜΕΙΑ-ΚΛΕΙΔΙΑ 1 Στον Ατλαντικό Κώδικα ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι έκρυψε τις οδηγίες για την κατασκευή µιας στρατιάς από ροµπότ. 2 Η ανακάλυψη ανήκει στην οµάδα του Μάριο Ταντέι. Προηγουµένως πιστευόταν ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΜΙΚΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΣ. Μια ιστορία σαν όνειρο...

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΜΙΚΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΣ. Μια ιστορία σαν όνειρο... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΜΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑ - ΘΕΠΡΩΤΙΑ ΜΑΡΚΟ Ο ΜΙΚΡΟ ΡΩΜΑΙΟ Μια ιστορία σαν όνειρο... ΜΑΡΚΟ Ο ΜΙΚΡΟ ΡΩΜΑΙΟ Μια ιστορία σαν όνειρο... Η ΕΦΟ Ρ ΕΙΑ Π ΡΟ Ϊ ΤΟ ΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α1. Η επίδραση του Ευρωπαϊκού Ρομαντισμού είναι πρόδηλη στο έργο του

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α1. Η επίδραση του Ευρωπαϊκού Ρομαντισμού είναι πρόδηλη στο έργο του ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Η επίδραση του Ευρωπαϊκού Ρομαντισμού είναι πρόδηλη στο έργο του Σολωμού. Το μεταφυσικό στοιχείο εντοπίζεται λόγου χάρη στο στίχο 54 όπου ανιχνεύουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε.

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε. ιστορίες της 17 ιστορίες της Πρωτοχρονιάς Παραμύθια: Βαλερί Κλες, Έμιλι-Ζιλί Σαρμπονιέ, Λόρα Μιγιό, Ροζέ-Πιερ Μπρεμό, Μονίκ Σκουαρσιαφικό, Καλουάν, Ιμπέρ Μασουρέλ, Ζαν Ταμπονί-Μισεράτσι, Πολ Νέισκενς,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Το μαγικό ραβδάκι Το ίδιο έγινε με όλα τα γεγονότα, τα πρόσωπα και τα πράγματα που άγγισε με το μαγικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΟΙΚΙΣΜΟΣ: 1. ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Τ.Ο.) Ανάλογα με την Τ.Ζ. και τον Σ.Α.Ο. Βλέπε Πίνακα 1 στις σελίδες 6-7 και 8-9

ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΟΙΚΙΣΜΟΣ: 1. ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Τ.Ο.) Ανάλογα με την Τ.Ζ. και τον Σ.Α.Ο. Βλέπε Πίνακα 1 στις σελίδες 6-7 και 8-9 3ÍÏÌÏÓ ÑÅÈÕÌÍÇÓ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 1 ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (ΤΟ) Ανάλογα με την ΤΖ και τον ΣΑΟ Βλέπε Πίνακα 1 στις σελίδες 6-7 και 8-9 2 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (ΣΟ) Α Ζώνη: 0, 40 ΠΡΟΣΟΧΗ: Για το ΣΟ τελ, βλέπε ορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ ΡΟ ΧΟΥΑΝ ΓΚΟΥΤΙΕΡΕΣ

ΠΕ ΡΟ ΧΟΥΑΝ ΓΚΟΥΤΙΕΡΕΣ Ηµερολόγιο 2016 28 ΔΕΥΤΕΡΑ iανουaριος 29 ΤΡΙΤΗ 30 ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΠΕΜΠΤΗ 51 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 62 Πρωτοχρονιά (αργία) ΣΑΒΒΑΤΟ ρεϊμοντ καρβερ dfsfsdfsdfsdfdsfsd Απέκτησες τελικά, έστω κι έτσι, αυτό που ήθελες από τούτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΚ ΟΤΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ. Ασθενής: Τι λες να έχω γιατρέ; Γιατρός: Εκατό τοις εκατό δηλητηρίαση. Ασθενής: Από τι; Γιατρός: Η νεκροψία θα το δείξει!

ΑΝΕΚ ΟΤΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ. Ασθενής: Τι λες να έχω γιατρέ; Γιατρός: Εκατό τοις εκατό δηλητηρίαση. Ασθενής: Από τι; Γιατρός: Η νεκροψία θα το δείξει! ΑΝΕΚ ΟΤΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ _ ουλεύεται σε Ταχυδροµείο; Ρωτά µια όµορφη ξανθιά το καβαλιέρο της στο χορό. _Όχι, γιατί ρωτάς; Της απαντά αυτός. Και κείνη: _Γιατί, ρε φίλε, µού χεις κολλήσει σαν γραµµατόσηµο!.. Ασθενής:

Διαβάστε περισσότερα

Ç åñãáóßá êáé ï áíèñþðéíïò ìü èïò ðçãþ åìðíåõóçò ôùí åëëþíùí æùãñüöùí

Ç åñãáóßá êáé ï áíèñþðéíïò ìü èïò ðçãþ åìðíåõóçò ôùí åëëþíùí æùãñüöùí Ç åñãáóßá êáé ï áíèñþðéíïò ìü èïò ðçãþ åìðíåõóçò ôùí åëëþíùí æùãñüöùí C i ani euaei 2 0 0 6 OOE E I AI O O? A E E C E U I A E I EE C O ONA? A? A O Ai o?? ni euai o I eaec i anei uo i u?ei o, i e aa? i

Διαβάστε περισσότερα

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 1 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ÅÐÉÐËÙÍ Σύντομη αναδρομή στην ιστορία της. Η εταιρία Salice, πρωτοπόρος στον τομέα των χωνευτών μεντεσέδων επίπλων, παράγει μια πολύ μεγάλη γκάμα μεντεσέδων και μηχανισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. του Prem Rawat

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. του Prem Rawat ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ του Prem Rawat TΙΣ ΠΡΟΑΛΛΕΣ σκεφτόμουν τι είναι η ειρήνη. Και κατάλαβα κάτι: η ειρήνη είναι το άρωμα. Όταν ο Θεός βρίσκεται κοντά σου, αναδύεται αυτό το άρωμα. Είναι εξαίσιο. Είναι όμορφο.

Διαβάστε περισσότερα

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 1 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ÅÐÉÐËÙÍ Σύντομη αναδρομή στην ιστορία της. Η εταιρία Salice, πρωτοπόρος στον τομέα των χωνευτών μεντεσέδων επίπλων, παράγει μια πολύ μεγάλη γκάμα μεντεσέδων και μηχανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Α1 Κατανόηση προφορικού λόγου Διάρκεια: 25 λεπτά (25 μονάδες) Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Ο Δημήτρης και ο φίλος του ο Πέτρος αυτό το σαββατοκύριακο θα πάνε εκδρομή στο βουνό. Θα ακούσετε δύο (2) φορές το Δημήτρη

Διαβάστε περισσότερα

1. i) ÊÜèå üñïò ðñïêýðôåé áðü ôçí ðñüóèåóç ôïõ óôáèåñïý áñéèìïý 3 óôïí ðñïçãïýìåíï, ïðüôå Ý ïõìå áñéèìçôéêþ ðñüïäï á í ìå ðñþôï üñï

1. i) ÊÜèå üñïò ðñïêýðôåé áðü ôçí ðñüóèåóç ôïõ óôáèåñïý áñéèìïý 3 óôïí ðñïçãïýìåíï, ïðüôå Ý ïõìå áñéèìçôéêþ ðñüïäï á í ìå ðñþôï üñï 5. ÐÑÏÏÄÏÉ 7 5. ÁñéèìçôéêÞ ðñüïäïò Á ÏìÜäá. i) ÊÜèå üñïò ðñïêýðôåé áðü ôçí ðñüóèåóç ôïõ óôáèåñïý áñéèìïý 3 óôïí ðñïçãïýìåíï, ïðüôå Ý ïõìå áñéèìçôéêþ ðñüïäï á í ìå ðñþôï üñï á = 7 êáé äéáöïñü ù = 3. Óõíåðþò

Διαβάστε περισσότερα

Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex

Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex Η Έμη Σίνη μεγάλωσε στη Ρόδο, σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Μετσόβιο

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek Stage 6 Part 2 Transcript

Modern Greek Stage 6 Part 2 Transcript 1. Announcement Καλημέρα, παιδιά. Θα ήθελα να δώσετε μεγάλη προσοχή σε ό,τι πω σήμερα, γιατί όλες οι ανακοινώσεις είναι πραγματικά πολύ σημαντικές. Λοιπόν ξεκινάμε: Θέμα πρώτο: Αύριο η βιβλιοθήκη του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Ðñþôç Ýêäïóç: Μάιος 2013 ÉSBN 978-618-01-0296-3

Ðñþôç Ýêäïóç: Μάιος 2013 ÉSBN 978-618-01-0296-3 TÉÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: THE POPULARITY PAPERS 4 THE ROCKY ROAD TRIP Áðü ôéò Åêäüóåéò Amulet Books, Νέα Υόρκη 2012 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Οι Ανύπαρκτες 4 Ταξίδι στην Αμερική ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Amy Ignatow ÌÅÔÁÖÑÁÓÇ: Μαλβίνα

Διαβάστε περισσότερα

Antoine de Saint-Exupéry. Ο Μικρός Πρίγκιπας. Μετάφραση από τα Γαλλικά Ηρακλής Λαμπαδαρίου

Antoine de Saint-Exupéry. Ο Μικρός Πρίγκιπας. Μετάφραση από τα Γαλλικά Ηρακλής Λαμπαδαρίου Antoine de Saint-Exupéry Ο Μικρός Πρίγκιπας Μετάφραση από τα Γαλλικά Ηρακλής Λαμπαδαρίου 1 13 Ο τέταρτος πλανήτης ήταν αυτός του επιχειρηματία. Αυτός ο άνθρωπος ήταν τόσο πολύ απασχολημένος που δεν σήκωσε

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Στάλες Ποίηση ΣΤΑΛΕΣ Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Διορθώσεις: Χαρά Μακρίδη Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης Σελιδοποίηση: Ζωή Ιωακειμίδου Σχέδιο βιβλίου: Λαμπρινή Βασιλείου-Γεώργα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Ο Ηλίας ανεβαίνει Ψηλά Ψηλότερα Κάθε Μάρτιο, σε μια Χώρα Κοντινή, γινόταν μια Γιορτή! Η Γιορτή των Χαρταετών. Για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ATHINA COURT ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ Το συγκρότημα διαμερισμάτων AΘΗΝΑ βρίσκεται σε μια ήσυχη περιοχή στην Έγκωμη, Γωνία Γρηγόρη Αυξεντίου & Αρχιεπισκόπου Λεοντίου και αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Μάργκαρετ Μέιχυ. Οι πέντε αδελφές

Μάργκαρετ Μέιχυ. Οι πέντε αδελφές 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη Οι πέντε αδελφές Μάργκαρετ Μέιχυ Εικονογράφηση: Πατρίτσια Μακάρθυ Μετάφραση: Γεωργία Γαλανοπούλου Σελ. 115 Δραστηριότητες για Δ, Ε & ΣΤ τάξη Συγγραφέας: Ξεκίνησε να

Διαβάστε περισσότερα

Οι πρωταγωνιστές του βιβλίου!!

Οι πρωταγωνιστές του βιβλίου!! JOSTEIN GAARDER «Αφότου γεννήθηκες, ανυπομονώ να σου διηγηθώ την ιστορία του κοριτσιού με τα πορτοκάλια. Σήμερα - δηλαδή τώρα που σου γράφω- είσαι ακόμα πολύ μικρός για να την καταλάβεις. Γι αυτό θα στην

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. ÐÑÏÓÊËÇÓÇ ÓÔÏ ÏÑÏ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 4 ÌÁÑÔÉÏÕ 2005 Ï ÁðïêñéÜôéêïò ïñüò ìáò öýôïò óôï êýíôñï Åñìçíåßåò

Ç ÂÇÑÁ. ÐÑÏÓÊËÇÓÇ ÓÔÏ ÏÑÏ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 4 ÌÁÑÔÉÏÕ 2005 Ï ÁðïêñéÜôéêïò ïñüò ìáò öýôïò óôï êýíôñï Åñìçíåßåò ôïò 9 ï ö. 52 ï ÍïÝìâñéïò-ÄåêÝìâñéïò 2004 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση...

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση... Γιώργης Παυλόπουλος Τι είναι ποίηση... "Αν ένα πουλί μπορούσε να πει με ακρίβεια τι τραγουδάει, γιατί τραγουδάει, και τι είναι αυτό που το κάνει να τραγουδάει, δεν θα τραγούδαγε". Κυρίες και Κύριοι Φίλες

Διαβάστε περισσότερα

Τα παραμύθια της τάξης μας!

Τα παραμύθια της τάξης μας! Τα παραμύθια της τάξης μας! ΟΙ λέξεις κλειδιά: Καρδιά, γοργόνα, ομορφιά, πυξίδα, χώρα, πεταλούδα, ανηφόρα, θάλασσα, φάλαινα Μας βοήθησαν να φτιάξουμε αυτά τα παραμύθια! «Χρυσαφένια χώρα» Μια φορά κι έναν

Διαβάστε περισσότερα

Φρανσουά Βιγιόν: «Μπαλάντα των κυριών του παλαιού καιρού» (Ν.Ε.Λ. Β Λυκείου, Α3, σσ. 47-49)

Φρανσουά Βιγιόν: «Μπαλάντα των κυριών του παλαιού καιρού» (Ν.Ε.Λ. Β Λυκείου, Α3, σσ. 47-49) ΠΟΙΗΣΗ 1. ΚΕΙΜΕΝΟ: Φρανσουά Βιγιόν: «Μπαλάντα των κυριών του παλαιού καιρού» (Ν.Ε.Λ. Β Λυκείου, Α3, σσ. 47-49) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΡΜΟΥΡΙΖΟΝΤΑΣ...... στο όνειρο

ΜΟΥΡΜΟΥΡΙΖΟΝΤΑΣ...... στο όνειρο ΜΟΥΡΜΟΥΡΙΖΟΝΤΑΣ...... στο όνειρο Κατά παραγγελία γράψιμο και κατά παραγγελία ψυχές... γίνεται; Κι όμως γίνεται... Οι πιο πολλοί είναι τους είδους, αλλά της ψυχής, δεν είναι κανείς... Εγώ με της πένας μου

Διαβάστε περισσότερα

Το διπλό βιβλίο-δημήτρης Χατζής. Χαρά Ζαβρού Γ 6 Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου Καθηγήτρια: Βασιλική Σελιώτη

Το διπλό βιβλίο-δημήτρης Χατζής. Χαρά Ζαβρού Γ 6 Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου Καθηγήτρια: Βασιλική Σελιώτη Το διπλό βιβλίο-δημήτρης Χατζής Χαρά Ζαβρού Γ 6 Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου Καθηγήτρια: Βασιλική Σελιώτη Γενικά Δημήτρης Χατζής Περιεχόμενα «Το διπλό βιβλίο» Περίληψη Ιστορικό πλαίσιο Τίτλος του έργου Δομή

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου

Παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου Παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου Η ΗΜΕΡΑ Η Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 Απριλίου, την ημέρα που γεννήθηκε ο μεγάλος Δανός παραμυθάς Χανς Κρίστιαν Άντερσεν. Την καθιέρωσε

Διαβάστε περισσότερα

e-book ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Λ. Τ.

e-book ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Λ. Τ. A' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Λ. Τ. ΚΩΔ. Λ. Τ. Α. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚA 6488 Ομήρου Οδύσσεια, Α Γυμνασίου A. Παπαγεωργίου 22,21 7632 8,00 7287 Ομήρου Οδύσσεια, Α Γυμνασίου A. Παπαγεωργίου 15,14 (συντομευμένη

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 30 Αυγούστου, ώρα 20:00

Παρασκευή, 30 Αυγούστου, ώρα 20:00 Ξάνθη: 23/8/2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για τους συντάκτες ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Και φέτος το Ίδρυµα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης συµµετέχει ενεργά στις Γιορτές Παλιάς Πόλης Ξάνθης, µε ποικίλες δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Hμερολόγιο. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Τρίτη 9/6

Hμερολόγιο. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Τρίτη 9/6 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Hμερολόγιο Ο Ρομέο Καστελούτσι συναντά το κοινό του Φεστιβάλ Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στις 6.30 μ.μ. Βασ. Σοφίας και Κόκκαλη, τηλ. 210-72.82.333 Δημοπρασία Παλαιών βιβλίων και Χαρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα ολοκαίνουριο κόκκινο τετράδιο. Ζούσε ευτυχισμένο με την τετραδοοικογένειά του στα ράφια ενός κεντρικού βιβλιοπωλείου.

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα ολοκαίνουριο κόκκινο τετράδιο. Ζούσε ευτυχισμένο με την τετραδοοικογένειά του στα ράφια ενός κεντρικού βιβλιοπωλείου. Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα ολοκαίνουριο κόκκινο τετράδιο. Ζούσε ευτυχισμένο με την τετραδοοικογένειά του στα ράφια ενός κεντρικού βιβλιοπωλείου. Κάθε μέρα έμπαινε πολύς κόσμος στο βιβλιοπωλείο και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ. 22/5/2012 INTERNATIONAL SCHOOL OF ATHENS Κεφαλληνού Λουκία

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ. 22/5/2012 INTERNATIONAL SCHOOL OF ATHENS Κεφαλληνού Λουκία ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 22/5/2012 INTERNATIONAL SCHOOL OF ATHENS Κεφαλληνού Λουκία Γιώργος Θεοτοκάς Κωνσταντινούπολη 1905- Αθήνα 1966 Αργώ (Θέλω γράμματα) 1 Γραμματολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Ένας δράκος στην Ανάποδη Παραμυθοχώρα

Ένας δράκος στην Ανάποδη Παραμυθοχώρα Ένας δράκος στην Ανάποδη Παραμυθοχώρα Εκδόσεις Λευκή Σελίδα ΠΑΡΑΜΥΘΙ Κέλλυ Παντελίδη Ένας δράκος στην Ανάποδη Παραμυθοχώρα Διορθώσεις: Ελένη Ζαφειρούλη Σελιδοποίηση: Γιάννης Χατζηχαραλάμπους Μακέτα εξωφύλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ: ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ. 10x. τηλ 210 77.55.900, 2310 253.800 fax 210 77.55.009, 2310 253.802. info@dentalvision.

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ: ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ. 10x. τηλ 210 77.55.900, 2310 253.800 fax 210 77.55.009, 2310 253.802. info@dentalvision. Evetric Προσφορά Α: Με την αγορά δύο (2) κασετινών 8x3,5gr., σε χρώματα Α1, Α2, Α3, Α3,5, Β2, C2, T, A3,5 Dentin Παίρνετε δώρο* 1 κασετίνα (4x3,5gr. σε χρώματα Α2x2, Α3x2 και 1 φιαλίδιο συγκολλητικού παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σωτήρης Σαμπάνης μιλάει για το νέο του βιβλίο "Σκανταλόπετρα"

Ο Σωτήρης Σαμπάνης μιλάει για το νέο του βιβλίο Σκανταλόπετρα Ημερομηνία 24/11/2015 Μέσο Συντάκτης Link achaianews.gr Κατερίνα Σαμψώνα http://bit.ly/1qtceq0 Ο Σωτήρης Σαμπάνης μιλάει για το νέο του βιβλίο "Σκανταλόπετρα" Η Σκανταλόπετρα είναι το νέο βιβλίο του Σωτήρη

Διαβάστε περισσότερα

Για παιδιά 5-8 ετών. Με προεγγραφή. Στη Βιβλιοθήκη.

Για παιδιά 5-8 ετών. Με προεγγραφή. Στη Βιβλιοθήκη. Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Τρίπολης Δολιανών 1,Τ.Κ. 22100 2710-224238 Δευτέρα - Παρασκευή 7:00-15:00 28 εκδηλώσεις 16 Ιουνίου, 6:00-8:00, το απόγευμα Η μέρα της γνώσης και όχι της αμάθειας. Το κουτί των

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. Ç áíáâßùóç ôïõ Èñáêéêïý åèßìïõ ôçò «âáñâüñáò»

Ç ÂÇÑÁ. Ç áíáâßùóç ôïõ Èñáêéêïý åèßìïõ ôçò «âáñâüñáò» ôïò 7 ï ö. 40 ï ÍïÝìâñéïò-ÄåêÝìâñéïò 2002 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ 1 Πάλης ξεκίνηµα Πάλης ξεκίνηµα νέοι αγώνες οδηγοί της ελπίδας Όχι άλλα δάκρυα κλείσαν οι τάφοι λευτεριάς λίπασµα Λουλούδι φωτιάς βγαίνει στους τάφους µήνυµα στέλνουν Απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλο βραβείο, μεγάλοι μπελάδες. Μάνος Κοντολέων. Εικονογράφηση: Τέτη Σώλου

Μεγάλο βραβείο, μεγάλοι μπελάδες. Μάνος Κοντολέων. Εικονογράφηση: Τέτη Σώλου Συλλογή Περιστέρια 148 Εικονογράφηση εξωφύλλου: Εύη Τσακνιά 1. Το σωστό γράψιμο Έχεις προσέξει πως κάποια βιβλία παρακαλούμε να μην τελειώσουν ποτέ κι άλλα, πάλι, από την πρώτη κιόλας σελίδα τα βαριόμαστε;

Διαβάστε περισσότερα

ÔÈÔÈ Ô ÏÂ Ó ÁÈ Ó Á ÓÂÈ ÙÔ È Ï Ô;

ÔÈÔÈ Ô ÏÂ Ó ÁÈ Ó Á ÓÂÈ ÙÔ È Ï Ô; È Ô ÌÂ Ó È Ï Ô; Τι έκανε ο καθένας; ÔÈÔÈ Ô ÏÂ Ó ÁÈ Ó Á ÓÂÈ ÙÔ È Ï Ô; Συγγραφέας Εικονογράφος Μεταφραστής Διορθωτής Βιβλιοδέτης Τυπογράφος Εκδότης È Ó ÊÙÈ ÍÂÈ Ó ÙÚ appleâ È Διάλεξε ένα αντικείμενο και φτιάξε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΣΟΣ - ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. α/α: KOΡ 04

ΑΣΣΟΣ - ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. α/α: KOΡ 04 ΑΣΣΟΣ - ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ α/α: KOΡ 04 Τοποθεσία Ακινήτου Το ακίνητο με εμβαδόν 4985 μ. βρίσκεται επί της Π.Ε.Ο Κορίνθου - Πατρών 6 χιλ. μετά την Κόρινθο, δεξιά, και 9 χιλ. πριν το Κιάτο. ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ. Ο Μικρός Πρίγκιπας. Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα. Διασκευή: Ανδρονίκη

Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ. Ο Μικρός Πρίγκιπας. Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα. Διασκευή: Ανδρονίκη Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ Ο Μικρός Πρίγκιπας Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα Διασκευή: Ανδρονίκη 2 Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα νεαρό αγόρι, που του άρεσε πολύ να ζωγραφίζει. Μια μέρα ζωγράφισε ένα βόα

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδική Εργασία Παραγωγής Γραπτού Λόγου με θέμα: «ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ»

Ομαδική Εργασία Παραγωγής Γραπτού Λόγου με θέμα: «ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ» Ομαδική Εργασία Παραγωγής Γραπτού Λόγου με θέμα: «ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ» Δ τάξη, 2013-2014 Παρουσίαση γραπτής εργασίας «ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Τα βήματα που ακολουθήσαμε ήταν: 1. Αφού η δασκάλα μας έγραψε

Διαβάστε περισσότερα

Ο "Παραμυθάς" Νίκος Πιλάβιος στα Χανιά

Ο Παραμυθάς Νίκος Πιλάβιος στα Χανιά Ο "Παραμυθάς" Νίκος Πιλάβιος στα Χανιά 18 Ιαν 2014 Χανιά (18/1), Σταλός (19/1), Χανιά 18.01 έως 19.01 Ο "Παραμυθάς" Νίκος Πιλάβιος στα Χανιά Ο Παραμυθάς των παιδικών μας χρόνων έρχεται στην Κρήτη Όταν

Διαβάστε περισσότερα

ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÄÕÔÉÊÇÓ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ 1. ÍÏÌÏÓ ÃÑÅÂÅÍÙÍ 2. ÍÏÌÏÓ ÊÁÓÔÏÑÉÁÓ 3. ÍÏÌÏÓ ÊÏÆÁÍÇÓ 4. ÍÏÌÏÓ ÖËÙÑÉÍÁÓ

ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÄÕÔÉÊÇÓ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ 1. ÍÏÌÏÓ ÃÑÅÂÅÍÙÍ 2. ÍÏÌÏÓ ÊÁÓÔÏÑÉÁÓ 3. ÍÏÌÏÓ ÊÏÆÁÍÇÓ 4. ÍÏÌÏÓ ÖËÙÑÉÍÁÓ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÄÕÔÉÊÇÓ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ 1 ÍÏÌÏÓ ÃÑÅÂÅÍÙÍ ÍÏÌÏÓ ÊÁÓÔÏÑÉÁÓ 3 ÍÏÌÏÓ ÊÏÆÁÍÇÓ 4 ÍÏÌÏÓ ÖËÙÑÉÍÁÓ 1 ÍÏÌÏÓ ÃÑÅÂÅÍÙÍ ΑΓΙΟΥ ÊÏÓÌÁ ÁÃÉÏÕ ÊÏÓÌÁ ÁÃÉÏÕ ÊÏÓÌÁ 1 ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÔÏ) ÁíÜëïãá ìå ôçí ÔÆ êáé ôïí ÓÁÏ

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνια πολλά! Το πιο τρελό ταξίδι! Σχολική εφημερίδα του Ολοήμερου Τμήματος του 7ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας

Χρόνια πολλά! Το πιο τρελό ταξίδι! Σχολική εφημερίδα του Ολοήμερου Τμήματος του 7ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας Το πιο τρελό ταξίδι! Γιατί όλοι οι μεγάλοι στο ξεκίνημα υπήρξαν παιδιά (λίγοι όμως το θυμούνται) Χρόνια πολλά! Σχολική εφημερίδα του Ολοήμερου Τμήματος του 7ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας [Δεκέμβριος 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Καλοκαίρι. Βιβλίο: Η χαµένη πόλη. Συνταγή ΤΙΤΙΝΑ: κρέπα. Από την Μαριλένα Ντε Πιάν και την Ελένη Κοτζάµπαση - 1 - Μια εφηµερίδα για όλους

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Καλοκαίρι. Βιβλίο: Η χαµένη πόλη. Συνταγή ΤΙΤΙΝΑ: κρέπα. Από την Μαριλένα Ντε Πιάν και την Ελένη Κοτζάµπαση - 1 - Μια εφηµερίδα για όλους Ιούλιος 2011 Τεύχος 11 3 Μια εφηµερίδα για όλη την οικογένεια ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Καλοκαίρι Βιβλίο: Η χαµένη πόλη Συνταγή ΤΙΤΙΝΑ: κρέπα Από την Μαριλένα Ντε Πιάν και την Ελένη Κοτζάµπαση - 1 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε. Τµήµα Α Αν. Παπανδρέου 37 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Ρ. Γεωργακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Καλύτερη-Βαθύτερη γνωριμία με την τέχνη της λογοτεχνίας. Ενδελεχής μελέτη της σχέσης λογοτεχνίας και κινηματογράφου.

Καλύτερη-Βαθύτερη γνωριμία με την τέχνη της λογοτεχνίας. Ενδελεχής μελέτη της σχέσης λογοτεχνίας και κινηματογράφου. Καλύτερη-Βαθύτερη γνωριμία με την τέχνη της λογοτεχνίας. Ενδελεχής μελέτη της σχέσης λογοτεχνίας και κινηματογράφου. Εύρεση κοινών στοιχείων των δύο αυτών μορφών τέχνης. Είναι κλασσικό βιβλίο. Ενδιαφέρουσα

Διαβάστε περισσότερα

Από τις Εκδόσεις Puffin Books, Λονδίνο 2008. Roald Dahl Nominee Ltd., 1978 Εικονογράφησης: Quentin Blake, 1978. Ðñþ ôç Ýê äï óç: Μάρτιος 2012

Από τις Εκδόσεις Puffin Books, Λονδίνο 2008. Roald Dahl Nominee Ltd., 1978 Εικονογράφησης: Quentin Blake, 1978. Ðñþ ôç Ýê äï óç: Μάρτιος 2012 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: THE ENORMOUS CROCODILE Από τις Εκδόσεις Puffin Books, Λονδίνο 2008 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο Πελώριος Κροκόδειλος ÓÕÃ ÃÑÁ ÖÅ ÁÓ: Roald Dahl ÅÉ ÊÏ ÍÏ ÃÑÁ ÖÇ ÓÇ: Quentin Blake ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Χαρά

Διαβάστε περισσότερα

Η μεταξική Αθήνα μέσα από ένα μυθιστόρημα. Συνέντευξη με τον συγγραφέα Δημήτρη Στεφανάκη

Η μεταξική Αθήνα μέσα από ένα μυθιστόρημα. Συνέντευξη με τον συγγραφέα Δημήτρη Στεφανάκη Η μεταξική Αθήνα μέσα από ένα μυθιστόρημα Συνέντευξη με τον συγγραφέα Δημήτρη Στεφανάκη Από τον Χρήστο Παρίδη Στο νέο του μυθιστόρημα Άρια,ο κόσμος από την αρχή, (εκδόσεις Ψυχογιός), ο Δημήτρης Στεφανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Ìéá áëçèéíþ éóôïñßá áðü ôï ÉñÜê

Ìéá áëçèéíþ éóôïñßá áðü ôï ÉñÜê Ìéá áëçèéíþ éóôïñßá áðü ôï ÉñÜê Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ΤΗΣ ΒΑΣΟΡΑΣ Τίτλος πρωτοτύπου: The Librarian of Basra Κείμενο - Εικονογράφηση: Jeanette Winter Μετάφραση: Γιάννης Παπαδόπουλος Διόρθωση: Γιάννης Τσατσαρός

Διαβάστε περισσότερα

ÔÈÔÈ Ô ÏÂ Ó ÁÈ Ó Á ÓÂÈ ÙÔ È Ï Ô;

ÔÈÔÈ Ô ÏÂ Ó ÁÈ Ó Á ÓÂÈ ÙÔ È Ï Ô; È Ô ÌÂ Ó È Ï Ô; ÔÈÔÈ Ô ÏÂ Ó ÁÈ Ó Á ÓÂÈ ÙÔ È Ï Ô; Τι έκανε ο καθένας; Συγγραφέας Εικονογράφος Μεταφραστής Διορθωτής Βιβλιοδέτης Τυπογράφος Εκδότης Ο Charles Fuge είναι άγγλος συγγραφέας και έγραψε στα αγγλικά.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 1. Βαρυτικές και Μαγνητικές Μέθοδοι Γεωφυσικής Διασκόπησης ΝΟΜΟΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ NEWTON ΓΗΙΝΟ ΠΕΔΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ -

ΜΑΘΗΜΑ 1. Βαρυτικές και Μαγνητικές Μέθοδοι Γεωφυσικής Διασκόπησης ΝΟΜΟΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ NEWTON ΓΗΙΝΟ ΠΕΔΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ - ΜΑΘΗΜΑ 1 Βαρυτικές και Μαγνητικές Μέθοδοι Γεωφυσικής Διασκόπησης ΝΟΜΟΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ NEWTON ΓΗΙΝΟ ΠΕΔΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΕΣ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ- ΟΡΥΚΤΩΝ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ - ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΡΕΠΤΟΣ ΖΥΓΟΣ- ΕΚΚΡΕΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου, 2013. Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2013 ÉSBN 978-618-01-0222-2

Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου, 2013. Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2013 ÉSBN 978-618-01-0222-2 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Το λουλουδόπαιδο και άλλες ιστορίες ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Αιµιλία Κονταίου ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Θοδωρής

Διαβάστε περισσότερα

Πιάστε τους! Συλλογή Χελιδόνια Εκδόσεις Πατάκη

Πιάστε τους! Συλλογή Χελιδόνια Εκδόσεις Πατάκη Συλλογή Χελιδόνια Εκδόσεις Πατάκη Πιάστε τους! Φίλιππος Μανδηλαράς, Μαρία Παπαγιάννη Εικονογράφηση: Μιχάλης Κουντούρης Σελ. 260 Έπαινος Κύκλου του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου ραστηριότητες για την Ε & την

Διαβάστε περισσότερα

A. Morales Ortiz- C. Martínez Campillo, Καλώς ορίσατε στην Ελλάδα. Materiales para la enseñanza del Griego Moderno (Nivel inicial)

A. Morales Ortiz- C. Martínez Campillo, Καλώς ορίσατε στην Ελλάδα. Materiales para la enseñanza del Griego Moderno (Nivel inicial) 1. Συμπληρώστε με τη σωστή αντωνυμία 1....αρέσουν πολύ τα γλυκά (η μητέρα μου) 2. Δεν... αρέσει το ποδόσφαιρο (τα παιδιά) 3....αρέσει να ταξιδεύω (εγώ) 4.... αρέσει το διάβασμα (ο Κώστας) 5. Τι...αρέσει

Διαβάστε περισσότερα