Ευχές τόσο αξέχαστες, τόσο αληθινές!

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ευχές τόσο αξέχαστες, τόσο αληθινές!"

Transcript

1

2 Ευχές τόσο αξέχαστες, τόσο αληθινές! Αυτές τις γιορτές στείλτε τις ευχές σας, στους πελάτες, στους συνεργάτες και στους φίλους σας, με μια κάρτα. Μια κίνηση τόσο μικρή με τόσο μεγάλη συναισθηματική αξία για τους αγαπημένους σας. Μια κάρτα εκπλήσσει ευχάριστα. Μια κάρτα συγκινεί. Μια κάρτα δημιουργεί δεσμούς που αντέχουν στο χρόνο. Γιατί οι γραπτές ευχές μένουν... τόσο αξέχαστα, τόσο αληθινά! Μέρος των εσόδων θα διατεθεί: στην ΑΠΟΣΤΟΛΗ της ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ & στο ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ που σκοπό έχουν την ανακούφιση ευπαθών κοινωνικών ομάδων και την προάσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών.

3 κωδικός: X κωδικός: X διάσταση: 22 X 10,5

4 κωδικός: X κωδικός: X κωδικός: X

5 κωδικός: X κωδικός: X κωδικός: X διάσταση: 22 X 10,5

6 κωδικός: X κωδικός: X κωδικός: X

7 κωδικός: X κωδικός: X διάσταση: 22 X 10,5 κωδικός: X διάσταση: 22 X 10,5

8 κωδικός: X κωδικός: X κωδικός: X

9 κωδικός: X κωδικός: X κωδικός: X

10 κωδικός: X διάσταση: 22 X 10,5 κωδικός: X

11 κωδικός: X κωδικός: X κωδικός: X

12 12 δείγματα εταιρικών καρτών

13 φάκελος με προπληρωμένο τέλος για το εσωτερικό διάσταση: 11,4 X 22,9 φάκελος με προπληρωμένο τέλος για το εξωτερικό διάσταση: 11,4 X 22,9

14 Συλλογή τετραδίων Post Collection Βόλοι Κωδ Τετράδια 100 φύλλων με εξώφυλλο πολυτελείας τιμή 3,00 Σγουρός Κωδ Σβούρα Κωδ Αλφαβητάριο Κωδ Ιππόκαμπος Κωδ Caretta - caretta Κωδ Έκπτωση 5% για αγορά 5 τετραδίων και άνω, ανεξαρτήτως θέματος Καρουσέλ Κωδ Έκπτωση 10% για αγορά 10 τετραδίων και άνω, ανεξαρτήτως θέματος Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. Κωδ Τετράδια σπιράλ 2 θεμάτωνα4 με σκληρό εξώφυλλο πολυτελείας τιμή 3,30 Α.Ε.Κ Π.Α.Ε. Κωδ Volkswagen Beetle Κωδ Fiat 500 Nuova Κωδ Παναθηναϊκός Κωδ ΠΑΟΚ Κωδ Citroen 2CV Κωδ Mini Cooper Κωδ

15 Λευκώματα πολυτελείας Λεύκωμα Γενικού Επιτελείου Ναυτικού με τίτλο: Ο Ναυτικός Πόλεμος του Κωδικός: ISBN ISDN Λεύκωμα Γενικού Επιτελείου Στρατού με τίτλο: Επιδοθήτω Χερσίν Αυτού Κωδικός: ISDN ISDN

16 παρεχόμενες υπηρεσίες Κλίμακες Ποσοτήτων Επιτρεπόμενες Εκτυπώσεις Επιλογές Θεμάτων & Ελάχιστος Αριθμός Καρτών ανά Θέμα στην Κάρτα στο Φάκελο Μόνο 1 θέμα Μόνο 1 θέμα 1 ΧΡΩΜΑ (Μαύρο ή Μπλέ) Δυνατότητα εκτύπωσης Ευχής Προεπιλεγμένης ή Σκαναρισμένης ή επιλογής Πελάτη & Εμπορικής Επωνυμίας (ΟΧΙ Λογότυπο) Καμία εκτύπωση Μέχρι 2 θέματα 1 ΧΡΩΜΑ (μαύρο ή μπλέ) (όλα όρθια ή όλα πλάγια) Δυνατότητα εκτύπωσης Ελάχιστος αριθ. Καρτών Εμπορικής επωνυμίας ανά θέμα (ΟΧΙ Λογότυπο) 1-4 ΧΡΩΜΑΤΑ Μέχρι 3 θέματα Δυνατότητα εκτύπωσης (όλα όρθια ή όλα πλάγια) Ευχής (προεπιλεγμένης ή Ελάχιστος αριθ. Καρτών σκαναρισμένης ή Επιλογής 1-4 ΧΡΩΜΑΤΑ ανά θέμα πελάτη) ή και Λογότυπου Δυνατότητα εκτύπωσης Εμπορικής Επωνυμίας ή Μέχρι 3 θέματα και Λογότυπου Ελάχιστος αριθ. Καρτών και άνω ανά θέμα Διάκριση Μονοχρωμίας - Πολυχρωμίας Μονοχρωμία νοείται η εκτύπωση μόνο σε μαύρο ή μπλέ χρώμα. Όλα τα χρώματα, καθώς και οι συνδυασμοί χρωμάτων είναι Πολυχρωμία. Ειδικευμένες Υπηρεσίες Εμφακέλωση & Αποστολή από τον ΕΛΤΑ: - Ελάχιστη ποσότητα κάρτες - Επιπλέον χρέωση ανά κάρτα 0,12 16

17 Ðροεπιλεγμένες Åυχές Ïé ðñïåðéëåãìýíåò åõ Ýò áðü ôéò ïðïßåò ìðïñåß íá åðéëýîåé ï ðåëüôçò åßíáé: Á) áñïýìåíá ñéóôïýãåííá êáé Åõôõ éóìýíïò ï Êáéíïýñãéïò ñüíïò. Â) ÊáëÝò ÃéïñôÝò ìå Õãåßá êáé Åõôõ ßá. Ã) Áò åßíáé ôï 2013 ìίá Ïìïñöç ñïíéü ãåìüôç Õãåßá, ÁãÜðç êáé ÅéñÞíç. Ä) ñüíéá ÐïëëÜ! ÅéñÞíç êáé ÁãÜðç ó üëï ôïí êüóìï. Å) ÊáëÜ ñéóôïýãåííá! Äçìéïõñãéêü & Åéñçíéêü ôï Æ) Óáò åõ üìáóôå ÊáëÜ ñéóôïýãåííá êáé ÊáëÞ ñïíéü! Ç) Ôéò êáëýôåñåò åõ Ýò ìáò ãéá Åõôõ éóìýíá ñéóôïýãåííá, Åéñηíική & ÄçìéïõñãéêÞ ÍÝá ñïíéü. È) Ìå ïäçãü ôï Üóôñï ôùí ñéóôïõãýííùí áò êüíïõìå áõôýò ôéò ãéïñôýò îå ùñéóôýò êáé ôç ÍÝá ñïíéü Êáëýôåñç. É) We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year! Ê) (åõ Þ óôá åëëçíéêü êáé áããëéêü óôç äåîéü ðëåõñü ôçò êüñôáò) Óáò åõ üìáóôå ÊáëÜ ñéóôïýãåííá êáé ÊáëÞ ñïíéü! We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year! Ãραμματοσειρές για Åκτύπωση Åυχών & Åμπορικής Åπωνυμίας Ãéá ðïóüôçôåò áðü êüñôåò, ïé åõ Ýò ôõðþíïíôáé ìüíï ìå ôç ãñáììáôïóåéñü UB FINE Ãéá ìåãáëýôåñåò ðïóüôçôåò, ìå ïðïéáäþðïôå áðü ôéò ðáñáêüôù ãñáììáôïóåéñýò 1) UB FINE 2) UB Souvenir Light Italic 3) CF Painter Σας ευχόμαστε Σας ευχόμαστε Óáò åõ üìáóôå Καλά Χριστούγεννα Καλά Χριστούγεννα ÊáëÜ ñéóôïýãåííá και Καλή Χρονιά και Καλή Χρονιά êáé ÊáëÞ ñïíéü 4) Times New Roman 5) Arial Νίκος Μάρκου Νίκος Μάρκου Κοραή 20 Κοραή ΒΑΡΗ ΒΑΡΗ

18 τιμοκατάλογος Τιμές προ (ΦΠΑ) Είδος Εκτύπωσης Τιμή Τιμή Φακέλου Τιμή Καρτοφακέλου (Κάρτας ή Κάρτας φακέλου) Εσωτερικού Εξωτερικού Εσωτερικού Εξωτερικού Χωρίς Εκτύπωση 0,42 1,04 1,30 Με Εκτύπωση 0,47 0,62 0,88 1,09 1,35 Μονοχρωμίας Με Εκτύπωση 0,52 1,14 1,40 Πολυχρωμίας Τιμή Λευκής Κάρτας 0,42 (χωρίς Φάκελο) Οι Φάκελοι δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ Οι Κάρτες επιβαρύνονται με 23% ΦΠΑ Εκπτώσεις Πίνακας Παρεχόμενων Εκπτώσεων Εκπτώσεις Εκπτώσεις Καρτοφακέλων Κλίμακες Λευκών Καρτών με Επιτυπώσεις Ποσοτήτων & Καρτοφακέλων Μονοχρωμίας ή Πολυχρωμίας % 10% % 15% % 20% % 25% % 30% και άνω 35% 35% οι φάκελοι prepaid δεν διατίθενται μεμονωμένοι οι κάρτες μπορούν να διατεθούν μεμονωμένες (χωρίς φάκελο prepaid) μόνο λευκές. 18

19 Στείλτε και φέτος τις ευχές σας με μια κάρτα. Μια ευγενική χειρονομία, που ενισχύει το κλίμα εκτίμησης και εμπιστοσύνης στο επαγγελματικό σας περιβάλλον και αναδεικνύει το κύρος της επιχείρησής σας. Επιλέγοντας από τη μεγάλη ποικιλία των Καρτών ΕΛΤΑ η επιχειρησιακή σας επικοινωνία αποκτά Χριστουγεννιάτικη νότα! Παράλληλα, ανάλογα με την ποσότητα που θα παραγγείλετε, σας δίνεται η δυνατότητα να βάλετε στις κάρτες σας τη δική σας μοναδική δημιουργική πινελιά και να εκπλήξετε ευχάριστα επιλέγοντας: Την εκτύπωση ευχών της προσωπικής σας επιλογής, καθώς και της εμπορικής σας επωνυμίας ή και του λογοτύπου της εταιρείας σας μέσα στις κάρτες. Την εκτύπωση των στοιχείων του αποστολέα ή και του παραλήπτη στους φακέλους με προπληρωμένο τέλος (δεν χρειάζονται γραμματόσημο) που συνοδεύουν τις κάρτες. Εμφακέλωση, ταξινόμηση και ταχυδρόμηση των καρτών σας. Επιλέξτε λοιπόν τις κάρτες που σας αρέσουν και αφήστε τα υπόλοιπα σε μας! Γιατί οι γραπτές ευχές μένουν... τόσο αξέχαστα, τόσο αληθινά! Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένος ο Νέος Χρόνος! Η φιλοτέχνηση των καρτών έγινε από : Αποστόλου Ελένη, Βαρδοπούλου Μυρσίνη, Βενιέρη Θεανώ, Δανεσή Μεταξία, Λασιθιωτάκη Μαρίνα, Λύγκα Ανθούλα.

20 Τηλέφωνα για Πληροφορίες και Παραγγελίες Αττική Πειραιάς - Αιγαίο Θεσσαλονίκη Θεσσαλία Ήπειρος Δυτ. Μακεδονία Δυτ. Ελλάδα Αν. Μακεδονία Θράκη Στ. Ελλάδα Πελοπόννησος Κρήτη cο Δεύθυνση Marketing ΕΛΤΑ - 10/ Σχεδίaση & Επιμέλεια Φυλλαδίου: Μεταξία Δανεσή

Χαιρετισμός Διοργανωτών

Χαιρετισμός Διοργανωτών ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Χαιρετισμός Διοργανωτών Με πολύχρονη εμπειρία στη διοργάνωση εκθέσεων κάθε κλάδου, με επισκέψεις σε διάσημες εκθέσεις του εξωτερικού αλλά και με συνεχή ενημέρωση πάνω στις ευρωπαϊκές τάσεις ως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ό, τι νέο έχει προστεθεί ή έχει αλλάξει εμφανίζει τη σήμανση:

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  Ό, τι νέο έχει προστεθεί ή έχει αλλάξει εμφανίζει τη σήμανση: 1 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ο παρών τιμοκατάλογος αναιρεί κάθε προηγούμενο. Η Megasoft ουδεμία ευθύνη φέρει για εφαρμογές που δεν αναγράφονται στον τιμοκατάλογο. Οι τιμές που ακολουθούν μπορούν να αλλάξουν οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ειδήσε Ιούλιος Όρτσα τα πανιά κόντρα στους καιρούς μας Καλό καλοκαίρι! Ας γνωριστούμε καλύτερα

ειδήσε Ιούλιος Όρτσα τα πανιά κόντρα στους καιρούς μας Καλό καλοκαίρι! Ας γνωριστούμε καλύτερα ειδήσε Ιούλιος Το περιοδικό του ομίλου της ISS 2010 Όρτσα τα πανιά κόντρα στους καιρούς μας Καλό καλοκαίρι! Ας γνωριστούμε καλύτερα Σε αυτό το τεύχος γνωρίζουμε τον κύριο Μιχάλη Ρούσσο Γενικό Διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

NEWS TICKET GO TO ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ NEWSLETTER ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ. Αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες,

NEWS TICKET GO TO ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ NEWSLETTER ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ. Αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες, TICKET NEWS ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ NEWSLETTER ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ Αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες, 07 Καθώς καλωσορίζουμε το νέο έτος, όλοι ως συνήθως κάνουμε τον απολογισμό μας για τη χρονιά που πέρασε, ενώ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΖΙΚΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

ΒΟΖΙΚΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΟ 2008 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΟΖΙΚΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΒΑΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ. Αγαπητοί συνεργάτες,

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ. Αγαπητοί συνεργάτες, Αγαπητοί συνεργάτες, Η Multimedia Market Solutions είναι εξέλιξη της εταιρείας Multimedia Market. Είναι μια σύγχρονη εταιρεία διαρκώς αναπτυσσόμενη και εξελισσόμενη σύμφωνα με την τρέχουσα τεχνολογία κ

Διαβάστε περισσότερα

Κράτιστον δέ είναι εν τοίς. των νέων είναι το να συνηθίζουν να αρκούνται μόνο στα πιο αναγκαία). -Θουκυδίδης. κοινωνικό τσουνάμι - Έδρασε ως χασάπης

Κράτιστον δέ είναι εν τοίς. των νέων είναι το να συνηθίζουν να αρκούνται μόνο στα πιο αναγκαία). -Θουκυδίδης. κοινωνικό τσουνάμι - Έδρασε ως χασάπης Η ΕΓΚΥΡΟΤΕΡΗ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΛΛΗΝΟ-ΚΑΝΑ ΙΚΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α Κράτιστον δέ είναι εν τοίς αναγκαίοις παιδεύεσθαι. (Αριστος τρόπος ανατροφής των νέων είναι το να συνηθίζουν να αρκούνται μόνο στα πιο αναγκαία).

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

ΤΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΓΟΡΩΝ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ:ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ & ΙΚΤΥΑ Η/Υ (ΠΣΕ) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Ποια είναι η καλύτερη πρόταση για εσάς ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΜΑΡΙΑ ΤΖΕΝΕΒΡΑΚΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙ ΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστήρια επιστολή του προέδρου. Επιχειρηματικά νέα... Νέα Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου. Ψαλίδισμα στο αφορολόγητο

Ευχαριστήρια επιστολή του προέδρου. Επιχειρηματικά νέα... Νέα Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου. Ψαλίδισμα στο αφορολόγητο Τεύχος 62 Δεκέμβριος 2011 Παραλήπτης kcci Καλά Χριστούγεννα Ο Πρόεδρος και το ιοικητικό Συµβούλιο του Επιµελητηρίου Καβάλας, o Πρόεδρος και το ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου Αιµοδοτών Επιµελητηρίου Καβάλας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ. GUIDED TOUR... 231

ΣΤ. GUIDED TOUR... 231 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤ. GUIDED TOUR... 231 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 231 2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ WINERA ERP 231 3. ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ WINERA ERP 234 3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 234 3.2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στις παραγγελίες έχετε, πλέον, τη δυνατότητα να συμπληρώσετε πληροφορίες που αφορούν στο μικτό και καθαρό βάρος.

Στις παραγγελίες έχετε, πλέον, τη δυνατότητα να συμπληρώσετε πληροφορίες που αφορούν στο μικτό και καθαρό βάρος. Η Εξέλιξη των εφαρμογών PRISMA Win δε σταματά ποτέ! Παρακάτω μπορείτε να δείτε όλες τις νέες δυνατότητες που προστέθηκαν σε όλες τις εφαρμογές. Ενημερώστε άμεσα την εφαρμογή σας με την τελευταία αναβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Σ υ ν ε χ ί ζ ο υ µ ε τ ο ο δ ο ι π ο ρ ι κ ό σ τ α χ ω ρ ι ά τ ο υ Ν. Ρ ε θ ύ µ ν η ς : ΣΠΗΛΙ σελίδα 2 3. Η Κρήτη µίλησε

Σ υ ν ε χ ί ζ ο υ µ ε τ ο ο δ ο ι π ο ρ ι κ ό σ τ α χ ω ρ ι ά τ ο υ Ν. Ρ ε θ ύ µ ν η ς : ΣΠΗΛΙ σελίδα 2 3. Η Κρήτη µίλησε Σ υ ν ε χ ί ζ ο υ µ ε τ ο ο δ ο ι π ο ρ ι κ ό σ τ α χ ω ρ ι ά τ ο υ Ν. Ρ ε θ ύ µ ν η ς : ΣΠΗΛΙ σελίδα 2 3 O Νοµάρχης Ρεθύµνου σχολιάζει την επικαιρότητα Η εµπορική παρα βατικότητα στις παραλίες Ρεθύµνου.

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός. Ηλεκτρονικών Αγορών. Στην εποχή του διαδικτύου, διστάζετε ακόμα να κάνετε τα ψώνια σας ηλεκτρονικά; Θεωρείτε πως

Πρακτικός Οδηγός. Ηλεκτρονικών Αγορών. Στην εποχή του διαδικτύου, διστάζετε ακόμα να κάνετε τα ψώνια σας ηλεκτρονικά; Θεωρείτε πως Πρακτικός Οδηγός Ηλεκτρονικών Αγορών Στην εποχή του διαδικτύου, διστάζετε ακόμα να κάνετε τα ψώνια σας ηλεκτρονικά; Θεωρείτε πως είναι μια δύσκολη ή "επίφοβη" διαδικασία; Συγκεντρώσαμε κάποιες πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ιανουάριος 2011 ΙΕΛΚΑ 2011 ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δρ. Λ. Κιοσές, Δρ. Γ. Δουκίδης, Δρ. Π. Βλάχος Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

μεταξύ μας Δεκέμβριος 2012 Ενημερωτική Έκδοση www.petropoulos.com Η κρίση που δεν λέει να κοπάσει... περιεχόμενα

μεταξύ μας Δεκέμβριος 2012 Ενημερωτική Έκδοση www.petropoulos.com Η κρίση που δεν λέει να κοπάσει... περιεχόμενα # 26 Δεκέμβριος 2012 Ενημερωτική Έκδοση www.petropoulos.com μεταξύ μας Η κρίση που δεν λέει να κοπάσει... επικοινωνία: metaxymas@petropoulos.com Είναι η πέμπτη φορά που το Χριστουγεννιάτικο μήνυμα μου

Διαβάστε περισσότερα

που κάνει τη διαφορά!

που κάνει τη διαφορά! Ε Σ Τ Ι Α Σ Η το κομμάτι της επιχείρησής σας που κάνει τη διαφορά! Η Megasoft κατέχει ηγετική θέση στην παραγωγή λογισμικού και το όνομά της είναι συνδεδεμένο με πρωτοποριακά προϊόντα και υπηρεσίες πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Exo Mani. ΗΜάνη είναι το μεσαίο και νοτιότερο και πόδι της Πελοποννήσου. Εξω Μάνη ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Δελτίο Τύπου. Διανομή:

Exo Mani. ΗΜάνη είναι το μεσαίο και νοτιότερο και πόδι της Πελοποννήσου. Εξω Μάνη ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Δελτίο Τύπου. Διανομή: Εξω Μάνη Exo Mani ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΧΙΖΕΤΑΙ scale/κλιμακα: 1:20.000 ISBN: 9789609412238 Τιμή: 7 ευρώ Κυκλοφορία Ιούνιος 2015 Διανομή: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ: ΦAΞ: 210.3210.433 ΗΜάνη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ:ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ-ΤΑΣΕΙΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ:ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ-ΤΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών Θέμα πτυχιακής εργασίας: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ:ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ-ΤΑΣΕΙΣ υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν

Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν ΤΕΥΧΟΣ 23 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart 7510 Series

HP Photosmart 7510 Series HP Photosmart 7510 Series Περιεχόμενα 1 Βοήθεια HP Photosmart 7510 Series...3 2 Εξοικείωση με τον εκτυπωτή HP Photosmart Εξαρτήματα του εκτυπωτή...5 Λειτουργίες πίνακα ελέγχου...6 Συμβουλές για να γνωρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΤΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 2015 /16!

ΚΑΡΤΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 2015 /16! ΚΑΡΤΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 2015 /16! Μπες στο παιχνίδι με το πιο οικονομικό διαρκείας στην ιστορία της Λεωφόρου! Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΡΤΕΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ 2015/16 Η ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ σας καλωσορίζει στην πιο ιστορική έδρα

Διαβάστε περισσότερα

Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2014

Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2014 δελτιο Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2014 δραστηριότητα ο υφυπουργός ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας κ. Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος στον ΣΘΕΒ O Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ Chicco, ασφάλεια για το παιδί σας εδώ και 50 χρόνια... ΚΕΠΑ - Κέντρο Έρευνας και Πρόληψης Ατυχηµάτων Τα παιδιά µας.. οι µικροί «θησαυροί» µας. Σκεφτόµαστε µόνο το καλό τους και

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά. Αποκλειστικά για τους συναδέλφους μας στην Τράπεζα

Προσφορά. Αποκλειστικά για τους συναδέλφους μας στην Τράπεζα Προσφορά Αποκλειστικά για τους συναδέλφους μας στην Τράπεζα Προσφορά για τους συναδέλφους στην Τράπεζα Ο Σύλλογος Εργαζομένων Τράπεζας Πειραιώς (ΣΕΤΠ), προσφέρει για τους συναδέλφους μας, δύο προσφορές

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 2008. Αγαπητέ συνεργάτη,

Χαλάνδρι 2008. Αγαπητέ συνεργάτη, Επιστολή Προέδρου Χαλάνδρι 2008 Αγαπητέ συνεργάτη, Καλώς ήλθες κοντά μας. Από σήμερα αποτελείς κι εσύ ένα μέλος της Οικογένειάς μας και αυτό δεν είναι απλά μια όμορφη έκφραση, είναι η ουσία. Η Sprint κατόρθωσε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καβάλας Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Τίτλος πράξης: Κατηγορία Πράξης: Ενέργεια: Μέτρο: Επιστ. Υπεύθυνος: "Επιµόρφωση Πιστοποίηση Γυναικών Αρχικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι.Θ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Α.Τ.Ε.Ι.Θ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι.Θ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η διαφήμιση στο διαδίκτυο. Η αποτελεσματικότητα και η δυναμική της απέναντι στα άλλα μέσα διαφήμισης στην Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΦΩΝ ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Π.Σ. ΑΘΗΝΑΣ Π. Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ΑΣΤΙΚΑ > 50.000 2 ΑΣΤΙΚΑ 10.000-50.000 3 ΗΜΙΑΣΤΙΚΑ 2000-9999 4 ΑΓΡΟΤΙΚΑ < 2000 5

ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΦΩΝ ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Π.Σ. ΑΘΗΝΑΣ Π. Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ΑΣΤΙΚΑ > 50.000 2 ΑΣΤΙΚΑ 10.000-50.000 3 ΗΜΙΑΣΤΙΚΑ 2000-9999 4 ΑΓΡΟΤΙΚΑ < 2000 5 ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΦΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Ζ Ζ Ζ0 Ζ Π.Σ. ΑΘΗΝΑΣ Π. Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΑ > 0.000 ΑΣΤΙΚΑ 0.000-0.000 ΗΜΙΑΣΤΙΚΑ 000- ΑΓΡΟΤΙΚΑ < 000 Ζ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό εμπόριο & Δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος

Ηλεκτρονικό εμπόριο & Δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Ηλεκτρονικό εμπόριο & Δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Αντωνελάκη Ελένης (ΑΜ: Τ02983) Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα