Τιμοκατάλογος ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τιμοκατάλογος ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011"

Transcript

1 Τιμοκατάλογος ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011

2 Åêäüóåéò ÍÅÖÅËÇ Áóêëçðéïý 6 ÁèÞíá Ôçë.: , fax: ÂÉÂËÉÏÐÙËÅÉÏ Ç βéâëéïèþêç ôçò ÍåöÝëçò Áóêëçðéïý 16 ÁèÞíá Ôçë.: fax:

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4 Ç ÐÅÆÏÃÑÁÖÉÊÇ ÌÁÓ ÐÁÑÁÄÏÓÇ 7 ÁÑ ÁÉÏÉ ÅËËÇÍÅÓ ÊÁÉ ËÁÔÉÍÏÉ 8 ÓÕÃ ÑÏÍÇ ÅËËÇÍÉÊÇ ÐÅÆÏÃÑÁÖÉÁ 16 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ / ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 17 ΑΠΑΝΤΑ ÇËÉÁ ÐÅÔÑÏÐÏÕËÏΥ 19 ΑΠΑΝΤΑ ΓΙΑΝΝΗ ΣΚΑΡΙΜΠΑ 20 ΑΠΑΝΤΑ ΝΙΚΟΥ ΧΟΥΛΙΑΡΑ 21 KOMMA 22 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΛΑΣΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 23 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 27 ÓÅËÁÍÁ 28 ΚΟΚΚΟΙ ΑΜΜΟΥ 29 ÐÏÉÇÓÇ 37 ÂÉÏÃÑÁÖÉÅÓ 38 ÂÉÂËÉÁ ÃÉÁ ÐÁÉÄÉÁ ÊÁÉ ÍÅÏÕÓ 40 ΤΑ ΕΠΤΑ ΘΑΝΑΣΙΜΑ ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΑ 40 ÌÏÕÓÉÊÇ 43 ÈÅÁÔÑÏ 47 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 48 Ç ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇ ÔÇÓ ÔÅ ÍÇÓ 51 Ó ÏËÅÉÏ ÊÁÉ ÔÅ ÍÇ 52 Ï ÍÅÙÔÅÑÏÓ ÅÕÑÙÐÁÚÊÏÓ ÐÏËÉÔÉÓÌÏÓ 53 ÈÅÙÑÉÁ - ÊÑÉÔÉÊÇ 54 ÉÓÔÏÑÉÁ - ΙΑΦΟΡΑ 55 ÉÓÔÏÑÉÁ 56 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 57 ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΙΣΤΟΡΙΑ 57 ÖÉËÏÓÏÖÉÁ, ÊÏÉÍÙÍÉÏËÏÃÉÁ, ÅÐÉÓÔÇÌÇ 59 ÃËÙÓÓÏËÏÃÉÁ 60 ÂÉÂËÉÁ ÃÉÁ ÔÇÍ ØÕ ÁÍÁËÕÓÇ 61 ÏÉ ÍÅÙÔÅÑÏÉ ÃÉÁ ÔÏÍ ÐÁÐÁÄÉÁÌÁÍÔÇ 61 ËÏÃÏÔÅ ÍÉÁ - ÖÉËÏËÏÃÉÁ - ÊÑÉÔÉÊÇ 62 ËÏÃÏÔÅ ÍÉÊÁ ÄÏÊÉÌÉÁ - ÌÅËÅÔÅÓ 65 ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΒΙΒΛΙΑ, ÄÉÁÖÏÑÁ 67 GREENPEACE 67 ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÔÇÓ ÏÎÖÏÑÄÇÓ 68 ÐÅÑÉÏÄÉÊÁ 72 ΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

4 Ç ÐÅÆÏÃÑÁÖÉÊÇ ÌÁÓ ÐÁÑÁÄÏÓÇ [ÅÐÉÌÅËÅÉÁ: Ìáíüëçò ÁíáãíùóôÜêçò, ÍÜóïò ÂáãåíÜò] 1. Ðáýëïò ÊÁËËÉÃAΣ, ÈÜíïò ÂëÝêáò 14,38 15, , óåë. 280, ISBN: Êùíóôáíôßíïò ÑÇÓÔÏÌAÍÏΣ, Ôï âéâëßï ôçò ÁõôïêñÜôåéñáò ÅëéóÜâåô 12,00 12, , óåë Êùíóôáíôßíïò ÁÔÆOÐÏÕËÏΣ, Öèéíüðùñï 11,05 11, , óåë ÁëÝîáíäñïò ÌÙÑÁÚÔIÄÇΣ, Ôï ôüîéìïí 12,95 13, , óåë ØÕΧAÑÇΣ, Ôï ôáîßäé ìïõ 14,86 15, , óåë ÉùÜííçò ÊÏÍÄÕËAÊÇΣ, ¼ôáí Þìïõí äüóêáëïò 11,05 11, , óåë. 224, ISBN: ÉùÜííçò ÊÏÍÄÕËAÊÇΣ, Ðñþôç áãüðç 8,67 9, , óåë. 160, ISBN: ÐëÜôùí ÑÏÄOÊÁÍAÊÇΣ, Ôï âõóóéíß ôñéáíôüöõëëï 7,24 7, , óåë. 128, ISBN: Ãåþñãéïò ÂÉÆÕÇÍÏΣ, ÄéçãÞìáôá Á 9,14 9, , óåë. 160, ISBN: Ãåþñãéïò ÂÉÆÕÇÍÏΣ, ÄéçãÞìáôá  10,57 11, , óåë. 232, ISBN: Ìé áþë ÌÇÔÓÁÊÇΣ, ÐåæïãñáöÞìáôá 14,86 15, , óåë. 320, ISBN: Ðáýëïò ÍÉÑÂÁÍÁΣ, Ôï ðýñáóìá ôïõ Èåïý êáé Üëëá äé ç ãþ ìá ôá 7,24 7, , óåë Êþóôáò ÐÁÑÏÑÉÔÇΣ, Ïé íåêñïß ôçò æùþò 7,24 7, , óåë. 136, ISBN: ÅììáíïõÞë ÑÏÚÄÇΣ, Ç ÐÜðéóóá ÉùÜííá 15,81 16, , óåë. 378, ISBN: ÅììáíïõÞë ÑÏÚÄÇΣ, ÁöçãÞìáôá 12,67 13, , óåë. 264, ISBN: Êùíóôáíôßíïò ÑÁÄÏΣ, Ï ðåé ñá ôþò ôçò Ãñáìâïýóçò 10,57 11, , óåë. 192, ISBN: ÉÜêùâïò ÐÏËÕËÁΣ, ÄéçãÞìáôá 7,24 7, , óåë. 112, ISBN: Êùíóôáíôßíïò ÌÅÔÁÎÁΣ-ÂÏÓÐÏÑÉÔÇΣ, Óêçíáß ôçò åñþìïõ 9,62 10, , óåë. 224, ISBN: ÄçìÞôñéïò ÂÉÊÅËÁΣ, ËïõêÞò ËÜñáò 8,67 9, , óåë. 168, ISBN: ÁëÝîáíäñïò ÐÁÐÁÄÉÁÌÁÍÔÇΣ, Ç öüíéóóá 8,67 9, , óåë. 168, ISBN: [ 4 ]

5 [Η ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΑΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗ] 21. Êùíóôáíôßíïò ÑÇÓÔÏÌÁÍÏΣ, Ç êåñýíéá êïýêëá 10,57 11, , óåë. 192, ISBN: ñþóôïò ÑÇÓÔÏÂÁÓÉËÇΣ, ÄéçãÞìáôá ôçò óôüíçò 10,57 11, , óåë. 184, ISBN: ÁíäñÝáò ÊÁÑÊÁÂÉÔÓÁΣ, Ï æçôéüíïò 11,05 11, , óåë. 224, ISBN: ÉùÜííçò ÊÏÍÄÕËÁÊÇΣ, Ï Ðáôïý áò 12,00 12, , óåë. 256, ISBN: ÁëÝîáíäñïò ÐÁÐÁÄÉÁÌÁÍÔÇΣ, Ç Íïóôáëãüò êáé Üëëá äéçãþìáôá 11,05 11, , óåë. 224, ISBN: Áñãýñçò ÅÖÔÁËÉÙÔÇΣ, Íçóéþôéêåò éóôïñßåò 12,00 12, , óåë Ãñçãüñéïò ÐÁËÁÉÏËÏÃÏΣ, Ï ðïëõðáèþò 16,10 17, , óåë. 384, ISBN: Ãñçãüñéïò ÐÁËÁÉÏËÏÃÏΣ, Ï æùãñüöïò 15,52 16, , óåë. 360, ISBN: ÁëÝîáíäñïò ÐÁÐÁÄÉÁÌÁÍÔÇΣ, Ñåìâáóìüò ôïõ Äåêáðåíôáýãïõóôïõ 12,95 13,79 êáé Üëëá äéçãþìáôá 1989, óåë. 248, ISBN: Êþóôáò ÊÑÕÓÔÁËËÇΣ, ÐåæïãñáöÞìáôá 7,24 7, , óåë. 112, ISBN: ÃéÜííçò ÊÁÌÐÕÓÇΣ, ÄéçãÞìáôá 7,24 7, , óåë Íéêüëáïò ÅÐÉÓÊÏÐÏÐÏÕËÏΣ, ÔñåëëÜ äéçãþìáôá 10,10 10, , óåë. 192, ISBN: ÁëÝîáíäñïò ÐÁÐÁÄÉÁÌÁÍÔÇΣ, Íáõáãßùí íáõüãéá 9,62 10,25 êáé Üëëá äéçãþìáôá 1989, óåë. 184, ISBN: ÄçìÞôñéïò ÂÉÊÅËÁΣ, ÄéçãÞìáôá 11,52 12, , óåë. 248, ISBN: ÅììáíïõÞë ËÕÊÏÕÄÇΣ, ÄéçãÞìáôá 11,52 12, , óåë Æá áñßáò ÐÁÐÁÍÔÙÍÉÏÕ, Ôá äéçãþìáôá 12,00 12, , óåë ÁëÝîáíäñïò ÐÁÐÁÄÉÁÌÁÍÔÇΣ, ÂáñäéÜíïò óôá óðüñêá 11,05 11,77 êáé Üëëá äéçãþìáôá 1990, óåë. 224, ISBN: Êùíóôáíôßíïò ÈÅÏÔÏÊÇΣ, Ï êáôüäéêïò 10,57 11, , óåë. 192, ISBN: Êùíóôáíôßíïò ÈÅÏÔÏÊÇΣ, Ç æùþ êáé ï èüíáôïò ôïõ ÊáñáâÝëá 10,57 11, , óåë. 192, ISBN: Áíôþíçò ÔÑÁÕËÁÍÔÙÍÇΣ, Ç åîáäýëöç êáé Üëëá äéçãþìáôá 10,57 11, , óåë. 192, ISBN: [ 5 ]

6 [Η ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΑΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗ] 41. ÉùÜííçò Ì. ÄÁÌÂÅÑÃÇΣ, Ïé ÊñÞôåò ìïõ 8,67 9, , óåë. 128, ISBN: ÃéÜííçò ÂËÁΧÏÃÉÁÍÍÇΣ, Éóôïñßåò ôïõ ÃéÜííïõ Åðá ôßôç 10,10 10,75 êáé Üëëá äé ç ãþ ìá ôá 1991, óåë Êùíóôáíôßíïò ÁÔÆÏÐÏÕËÏΣ, Ôï üíåéñï ôçò ÊëÜñáò 10,57 11,26 êáé Üëëá äéçãþìáôá 1991, óåë. 192, ISBN: Êùíóôáíôßíïò ÁÔÆÏÐÏÕËÏΣ, Ï ðýñãïò ôïõ áêñïðüôáìïõ 11,05 11, , óåë ÁíäñÝáò ÊÁÑÊÁÂÉÔÓÁΣ, Ç ËõãåñÞ 10,57 11, , óåë. 192, ISBN: ÁíäñÝáò ÊÁÑÊÁÂÉÔÓÁΣ, Ëüãéá ôçò πëþñçò 12,95 13, , óåë. 248, ISBN: ºùí ÄÑÁÃÏÕÌÇΣ, Ôï óôáìüôçìá 10,57 11, , óåë. 200, ISBN: ÁëÝîáíäñïò ÑÉÆÏΣ-ÑÁÃÊÁÂÇΣ, Ï óõì âï ëáé ï ãñü öïò 9,62 10, , óåë. 160, ISBN: Äéïíýóéïò ÊÏÊÊÉÍÏΣ, Ìéá ôïõöåêéü óôï γáëüæéï νåñü 12,00 12, , óåë ÁëåîÜíäñá ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÕ, Êüñç åõðåéèþò êáé Üëëá äéçãþìáôá 12,00 12, , óåë. 238, ISBN: ÐëÜôùí ÑÏÄÏÊÁÍÁÊÇΣ, ÌÝóá óôá ãéáóåìéü 8,67 9, , óåë. 104, ISBN: ÉÜêùâïò ÐÉÔÓÉÐÉÏΣ, Ï ðßèçêïò Îïõè ή τα ήθη του αιώνος 10,10 10, , óåë. 192, ISBN: ÁëÝîáíäñïò ÓÏÕÔÓÏΣ, Ï å îü ñé óôïò ôïõ ,43 14, , óåë. 272, ISBN: Ðáíáãéþôçò ÓÏÕÔÓÏΣ, Ï ËÝ áí äñï ò 12,95 13, , óåë. 248, ISBN: ããåëïò ÂËÁΧÏΣ, ÄéçãÞìáôá 15,81 16, , óåë. 400, ISBN: ÁëÝîáíäñïò ÑÉÆÏΣ-ÑÁÃÊÁÂÇΣ, ËÝéëá êáé Üëëá äéçãþìáôá 15,52 16, , óåë. 376, ISBN: ÁíäñÝáò ÊÁÑÊÁÂÉÔÓÁΣ, ÔáîéäéùôéêÜ 16,00 17, , óåë. 384, ISBN: á. ÉùÜííçò ÊÏÍÄÕËÁÊÇΣ, Ïé Üèëéïé ôùí Áèçíþí [Ôüìïò Á ] 16,29 17, , óåë. 408, ISBN: â. ÉùÜííçò ÊÏÍÄÕËÁÊÇΣ, Ïé Üèëéïé ôùí Áèçíþí [Ôüìïò  ] 15,81 16, , óåë. 396, ISBN: Á éëëýáò ËÅÂÅÍÔÇΣ, Ôáóóþ 12,48 13, , óåë. 240, ISBN: Åðáìåéíþíäáò É. ÖÑÁÃÊÏÕÄÇΣ, Ï ÈÝñ óáí äñï ò êáé Üëëá áöçãþìáôá 16,00 17, , óåë. 336, ISBN: [ 6 ]

7 [Η ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΑΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗ] 61. Âáóßëåéïò-ÌéëôéÜäçò ÍÉÊÏËÁÚÄÇΣ, Áëé- ïõñóßíô ìðýçò 14,86 15, , óåë. 336, ISBN: Μαρίνος ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ-ΒΡΕΤΟΣ, Ï πατροκατάρατος 15,81 16,84 êáé Üëëá áöçãþìáôá 2005, óåë. 384, ISBN: Êùíóôáíôßíïò ÈÅÏÔÏÊÇΣ, Ç ÔéìÞ êáé ôï ñþìá 8,67 9, , óåë. 132, ISBN: Êùíóôáíôßíïò ÈÅÏÔÏÊÇΣ, Ôï âéï ôçò êõñüò Êεñêύñáò 6,76 7, , óåë. 40 ÁÑ ÁÉÏÉ ÅËËÇÍÅÓ ÊÁÉ ËÁÔÉÍÏÉ ÌéêñÜ ËõñéêÜ, Áðü ôçí Áñ áßá ÅëëçíéêÞ Ðïßçóç 8,95 9, , óåë. 168, ISBN: ÁËÊÁÉÏΣ, Ôá ÐïéÞìáôá 9,81 10, , óåë. 227, ISBN: ÁÐÏÕËHÉÏΣ, Ï ñõóüò ãüéäáñïò Þ ïé ìåôáìïñöþóåéò 12,50 13, , óåë. 291, ISBN: Óïößá ÃÉÁÍÍÁÊA, Ç Åë ëç íé êþ ëïãïôå íßá áíü ôïõò áéþíåò 10,80 11,50 [Áðü ôïí ¼ìçñï ùò ôïí Äåßíáñ ï] 1992, óåë. 314, ISBN: ÇÑÙÍÄÁΣ, ÅðôÜ Ìéìßáìâïé 6,50 6, , óåë. 99, ISBN: ÊÁËËIÌÁΧÏΣ, ¾ìíïé 7,80 8, , óåë. 154, ISBN: ËÏÕÊÑÇÔÉÏÓ, Ðåñß Öýóåùò 15,00 15, , óåë. 337 ÐΕΤΡΩΝΙÏΣ, Σατυρικόν 15,31 16,31 [μυθιστόρημα, μτφρ. Άρης Αλεξάνδρου] 2009, óåë. 232, ÐËÏYÔÁÑΧÏΣ Âßïé ÐáñÜëëçëïé É [Áñéóôåßäçò-ÌÜñêïò ÊÜôùí] 6,90 7, , óåë. 115, Âßïé ÐáñÜëëçëïé ÉÉ [Íéêßáò - ÊñÜóóïò] 6,90 7, , óåë. 138 Âßïé ÐáñÜëëçëïé ÉÉÉ [Ðýññïò - ÌÜñéïò] 6,90 7, , óåë. 179, Âßïé ÐáñÜëëçëïé ÉV [ ãçò êáé ÊëåïìÝíçò - ÔéâÝñéïò êáé ÃÜéïò ÃñÜê ïò] 6,90 7, , óåë. 170, [ 7 ]

8 ÓÕà ÑÏÍÇ ÅËËÇÍÉÊÇ ÐÅÆÏÃÑÁÖÉÁ 13 ÍÅÏÉ ÓÕÃÃÑÁÖÅÉΣ, Äéáãùíéóìüò ÄéçãÞìáôïò 12,48 13,28 Åëåõèåñïôõðßáò, , óåë. 140, ISBN: Γιώργος ΑΛΕΞΑΝ ΡΙΝΟΣ Σενάριο για Μια χαμένη αγάπη 15,81 16, , óåë. 288, ISBN: Ένας έλληνας φοιτητής αυτοκτόνησε στο Παρίσι 15,07 16, , óåë. 360, ISBN: ÄéáìáíôÞò ÁÎÉÙÔÇΣ, Îüâåñãá ìå ìýëé 7,24 7, , óåë. 112, ISBN: ÅõãÝíéïò ÁÑÁÍIÔÓÇΣ Éóôïñßåò ðïõ Üñåóáí óå ìåñéêïýò áíèñþðïõò ðïõ îýñù 15,52 16, , óåë. 354 ËåðôïìÝñåéåò ãéá ôï ôýëïò ôïõ êüóìïõ 20,10 21, , óåë. 554, ISBN: Óå ðïéïí áíþêåé ç ÊÝñêõñá; 12,00 12, , óåë. 195, ISBN: Ôé äåí èá Üëëáæå áí Üëëáæáí üëá ðñïóå þò Αιμίλιος ΒΑΡΝΑΣ, Τριαντάφυλλα και φράουλες [μυθιστόρημα] 12,48 13, , óåë. 168, ISBN: ÍÜíïò ÂÁËÁÙÑIÔÇΣ Áð ôá êüêêáëá âãáëìýíç 8,38 8, , óåë. 193, ISBN: Ç æùþ ìïõ ìåôü èüíáôïí åããõçìýíç 8,57 9, , óåë. 204 Ðáñáìõèïëïãßá 9,62 10, , óåë. 288, ISBN: Íßêïò ÂÁÓÉËÅÉAÄÇΣ ÁãÜèïò 11,14 11, , óåë. 255, ISBN: ãçìá ôéìþí 6,19 6, , óåë. 100 Ï óõìâïëáéïãñüöïò 7,24 7, , óåë. 52, ISBN: Óïößá ÃÉÁÍÍÁÔÏÕ Èåñáðåýïíôáò ôçí... ëéóïí ÃêñÝç 15,81 16, , óåë. 340, ISBN: Éóôïñßåò ãéá ðýôáìá 9,81 10, , óåë. 148, ISBN: Καΐκια στην άσφαλτο 18,00 19, , óåë. 376, ISBN: Αλέξης ÃÊΛΑΒΑΣ, Πυρίμαχον σκεύος [ÄéçãÞìáôá] 14,38 15, , óåë. 230, ISBN: [ 8 ]

9 [ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ] Ãéþñãïò ÃÊÏÆÇΣ, Ï íõ ôåñéíüò óôï âüèïò [ÄéçãÞìáôá] 8,00 8, , óåë. 125, ISBN: Γιώργος ΓΛΥΚΟΦΡΥÄÇΣ, Ο Επιβάτης [Μυθιστόρημα] 21,90 23, , óåë. 616, ISBN: ÔÜóïò ÃÏÕÄÅËÇΣ Ï ýðíïò ôïõ ëöñåíô 5,52 5, , óåë. 106, ISBN: ÓêéÝò ãõíáéêþí 6,57 7, , óåë. 117, ISBN: Μαρία ΑΜΟΛΗ, έσποινα ΖΗΛΦΙ ΟΥ, Φίδι στο κρεβάτι 13,43 14, , óåë. 176, ISBN: Íßêïò ÄÇÌÏÕ ÁíáìáóÞìáôá 2,80 2, , óåë. 59 Ç Êïõôóïêþóôáéíá 5,50 5, , óåë. 320 Êïéíïôïðßåò 3,50 3, , óåë. 120 ÌåôÜ ôïí Ìáñî 3,80 4, , óåë. 117 ÍéêïäÞìïõ ðáíôá 2,20 2, , óåë. 96 ÐáñáêìÞ êáé ðôþóç ôçò ÍÝáò Äçìïêñáôßáò 3,10 3, , óåë. 216 Ðñïóåããßóåéò 3,10 3, , óåë. 136 ÓÜôéñåò ,80 4, , óåë. 96 Ôæωñôæ ¼ñãïõåë: 1984 Ìéá áíüãíùóç 1,50 1, , óåë. 40 ËÝíá ÄÉÂÁÍÇ, Ãéáôß äåí ìéëüò ãéá ìýíá; 4,76 5, , óåë. 119, ISBN: Äñüóïò ÄÑÏËÁÐÁΣ, Ìßìçóç áãüðçò 13,81 14, , óåë. 317, ISBN: ÁíÝóôçò ÅÕÁÃÃÅËÏÕ, Ôï îåíïäï åßï êáé ôï óðßôé êáé Üëëá ðåæü 4,67 4, , óåë. 75 Ìáñßá ÅÕÈÕÌÉÏÕ, Êáèïýñé Þôáí êáé ðýñáóå [Μυθιστόρημα] 8,57 9, , óåë. 150, ISBN: Íßêïò ÈÅÏÔÏÊÁΣ / Êþóôáò ÓÙÔÇÑÉÏÕ, Ï ÍÜ ìðõ êáò 9,71 10, , óåë. 324, ISBN: ÍÜóïò ÈÅÏÖÉËÏÕ Ï Å ñç ìü ðï ëéò êáé ç êáôáäõüìåíç Áöñïäßôç 9,24 9, , óåë. 188, ISBN: Ïé ëáôñåõôïß áðïèçêüñéïé 13,52 14, , óåë. 226, ISBN: ¼ðåñá ôùí Óêéþí [Ôï êåßìåíï] 6,57 7, , óåë. 136, ISBN: [ 9 ]

10 [ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ] Ôé èá ãßíù üôáí ìåãáëþóù 8,57 9, , óåë. 140 ÁëÝîáíäñïò ÉÓÁÑÇΣ, ÁíÜìåóÜ ôïõò ç ìïõóéêþ 6,57 7, , óåë. 67, ISBN: Âáóßëçò ÉÙÁÊÅÉÌ, ÁìÞ áíïò êëçñïíüìïò 6,57 7, , óåë. 146, ISBN: Ôüëçò ÊÁÆÁÍÔÆÇΣ Ç ðáñýëáóç Åíçëéêßùóç 7,24 7, , óåë. 227, ISBN: Ìáôáéüôçò ìáôáéïôþôùí 6,10 6, , óåë. 158, ISBN: Ïé ðñùôáãùíéóôýò 7,24 7, , óåë. 168, ISBN: Ôï ôåëåõôáßï êáôáöýãéï [ÄéçãÞìáôá] 6,10 6, , óåë. 155, ISBN: Γιάννης ΚΑΚΟΥΛΙ ΗΣ, Τα παιδιά της βροχής 17,71 18, , óåë. 400, ISBN: ÄçìÞôñçò ÊÁËÏÊÕÑÇΣ, Ðëþñç óôïí Åùóöüñï 9,33 9, , óåë. 124 ÔÜóïò ÊÁËÏÕÔÓÁΣ Ôï êáéíïýñéï áìüîé 9,71 10, , óåë. 260, ISBN: Ôï êåëåðïýñé êáé Üëëá äéçãþìáôá 8,57 9, , óåë. 170, ISBN: X Ôï ôñáãïýäé ôùí óåéñþíùí 11,81 12, , óåë. 150, ISBN: Μάκης ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, Ο καθρέφτης και το πρίσμα 13,43 14, , óåë. 160, ISBN: Ìáëâßíá ÊÁÑÁËÇ, Ôá êïñßôóéá óôç ÓáâÜíá [Μυθιστόρημα] εξαντλ. 1991, óåë. 119, ISBN: Ãéþñãïò ÊÁÑÕÐÉÄÇΣ, ÐñùôáèëçôÞò êáôáäýóåùí 6,57 7, , óåë. 128, ISBN: ÓùêñÜôçò ÊÁØÁÓÊÇΣ ÐáíôïêñÜôïñáò, ùñéü ôóç ÆÜêõèïò 6,57 7, , óåë. 155 Ðßóù áðü ôï áìüãåëï 6,57 7, , óåë. 184 Ìáñßá ÊÅÍÔÑÏÕ-ÁÃÁÈÏÐÏÕËÏÕ, Óôï äùìüôéï 5,52 5, , óåë. 76, ISBN: ÍáôÜóá ÊÅÓÌEÔÇ Ç Âßñãêù ôçò åñçìéüò êáé ôá êñõöü êåëáàäüíéá 6,67 7, , óåë. 248, ISBN: Ôï áéþíéï ñïëüé 5,52 5, , óåë. 153 [ 10 ]

11 [ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ] Ìßêçò ÊÉÔÑÏÌÇËIÄÇΣ, ÄéçãÞìáôá 9,24 9, , óåë. 188, ISBN: Êþóôáò ÊÏÍÔÏÄHÌÏΣ, Ï ãéïò ðïõ äåí èá èýëáôå íá Ý åôå 12,29 13,08 [Ìéá éóôïñßá ãé á ðï ãåý ìá ôá Ôñßôçò] 2001, óåë. 237, ISBN: Ðáíáãéþôçò ÊÏÕÓÁÈÁÍAΣ Åßíáé êáé ðñüìáôá âïõâü 12,29 13, , óåë. 314, ISBN: Ç êïõ íé óôþ ðïëõèñüíá 6,10 6, , óåë. 154, ISBN: Ç ξυλόκατα και άλλες παγίδες 9,52 10, , óåë. 152, ISBN: ËïõêÜò ÊÏYÓÏÕËÁΣ, Ãéá ôá ìáýñá ìüôéá 5,43 5, , óåë. 72, ISBN: Γιώργος ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ, Φιλί στη θαλάμη 15,33 16, , óåë. 248, ISBN: Çëßáò ÊÏÕÔÓÏYÊÏΣ, Êáëýôåñá íá íéêïýóáí ïé êüêêéíïé 5,81 6, , óåë. 106, ISBN: Νίκος ΚΥΡΚΟΣ Η νύχτα του στρατηγού και άλλα διηγήματα 14,38 15, , óåë. 184, ISBN: Κίτρινα λεμόνια 8,00 8, , óåë. 100, ISBN: Íßêïò ËÁÄAΣ, ÇìåñïëïãéáêÝò óçìåéþóåéò 6,48 6,89 [Áðü ôá öïéôçôéêü ñüíéá ( )] 1989, óåë. 238, ISBN: ëóá ËÉÁÑÏÐÏYËÏÕ, Ïé Üëëåò 5,62 5, , óåë. 172, ISBN: Íßêç ËÏÚÆIÄÇ Çìåñïëüãéï èåñáðåßáò 5,71 6, , óåë. 85, ISBN: Èåñáðåßáò óõíý åéá 6,29 6, , óåë. 119, ISBN: Τόνια Α. ΜΑΝΙΑΤΕΑ, Σμύρνη 1922 «... κι αρχίνισεν η σφαή κι ηπήρεν το φευγιό...» 21,52 22, , óåë. 424, ISBN: ÈùìÜò ÌÁÍOÐÏÕËÏΣ Ç ÐÜïëá ôïõ Ñßï 4,57 4, , óåë. 147 Ôï êáñáìïóüëé 4,86 5, , óåë. 154 Áíáóôáóßá ÌÁÑÁÃÊÏY, Ôï áãêáèåñü öïñôßï 4,38 4, , óåë. 74, ISBN: [ 11 ]

12 [ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ] Κυριάκος ÌÁΡΓΑΡΙΤΗΣ, Το τσίρκο 11,05 11, , óåë. 144, ISBN: Ðñüäñïìïò ÌAÑÊÏÃËÏÕ ιýφυγε το μοιραßον 11,52 12,28 [ΕπÜλληλα διηγþματα] 2003, óåë. 172, ISBN: Ï þñïò ôçò ÉùÜííáò 6,29 6,69 êáé ï ñüíïò ôïõ ÉùÜííç 1998, óåë. 70, ISBN: ÓðáñÜãìáôá 8,19 8, , óåë. 124, ISBN: ÓôáèåñÞ áðþëåéá 11,52 12, , óåë. 192, ISBN: Πέτρος ÌÁΡΤΙΝΙ ΗΣ [βλ. Αστυνομικό μυθιστόρημα, σελ. 16] Êþóôáò ÌÁÕÑÏÕÄHΣ, Ïé êïõñôßíåò ôïõ Ãêá ñé ìðüë íôé 6,76 7, , óåë. 159, ISBN: Μιχάλης ΜΕΪΜΑΡΗΣ, ύο εποχές σε μία τρίτη 12,00 12, , óåë. 128, ISBN: ÌÜñêïò ÌEÓÊÏΣ ÊïììÝíç Ãëþóóá [Oíüìáôá êáé éóôïñßåò] 7,24 7, , óåë. 80, ISBN: Ìïõ áñýì 9,14 9, , óåë. 147, ISBN: Ðáé íßäéá óôïí ÐáñÜäåéóï 8,19 8, , óåë. 129, ISBN: X Μιχαήλ ΜΗΤΡΑΣ, Μηχανή Αναζήτησης [Πεζο-γραφήματα] 14,38 15, , óåë. 216, ISBN: Αλεξάνδρα ΜΗΤΣΙΑΛΗ, ούρειος άνεμος 14,38 15, , óåë. 184, ISBN: ÁíôñÝáò ÌHÔÓÏÕ Éóôïñßåò óõìðôùìáôéêïý ñåáëéóìïý 5,52 5,80 Ï áñ ôï ðáßê ôçò Ý åé öïâçèåß 1993, óåë. 204 Ίκαροò ÌÐÁÌÐÁÓAÊÇΣ, Áu Revoir 8,86 9,43 [Óçìåéþóåéò óôç óêéü ìéáò óõíüíôçóçò] 1999, óåë. 142, ISBN: Περικλής ΜΠΟΖΙΝΑΚΗΣ, Ζώνη ερήμωσης 13,62 14, , óåë. 232, ISBN: ÌÐÏÓÔ, Áëçëïãñáöåßá ìå ôïí Êüóôá 11,52 12, , óåë. 192, ISBN: Âáóßëçò ÌÐÏYÔÏΣ Ç óõ êï öá íôßá ôïõ áßìáôïò 15,90 16, , óåë. 413, ISBN: X [ 12 ]

13 [ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ] Ôá äüêñõá ôçò Âáóßëéóóáò 18,57 19, , óåë. 504, ISBN: Στυλιανός ΜΩΥΣΕΙ ΗΣ, Πολεμώντας στο σκοτάδι 13,43 14, , óåë. 216, ISBN: ÁëìðÝñôïò ÍÁÑ ÓáëïíéêÜé, äçëáäþ Óáëïíéêéüò 9,52 10, , óåë. 185, ISBN: Óå áíáæþôçóç ýöïõò 6,67 7, , óåë. 138, ISBN: Γ. ΝΙΚΑΣ [βλ. Αστυνομικές ιστορίες, σελ. 16] Τόλης ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ Έρημο νησί στην άκρη του κόσμου [Μυθιστόρημα] 12,48 13, , óåë. 160, ISBN: Η εξαίσια ηδονή του βιασμού [Μυθιστόρημα] 13,43 14, , óåë. 208, ISBN: Χ Ο δρόμος για την Ουρανούπολη [ ιηγήματα, Κρατικό Βραβείο 2009] 9,62 10, , óåë. 104, ISBN: Ôο κίτρινο περπάτημα στα χόρτα 8,67 9, , óåë. 144, ISBN: Ηρώ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, Ομελέτα με μανιτάρια 9,62 10, , óåë. 136, ISBN: Ντόλλη ΝΤΑΛΚΑ, Όσο θα ζούνε άνθρωποι [Μυθιστόρημα] 18,67 19, , óåë. 504, ISBN: Ìáíþëçò ÎÅÎAÊÇΣ Ðïý êïýêïò; Ðïý Üíåìïò; 8,95 9,53 [Åñùôéêü ìõèéóôüñçìá ù ñé óìþí êáé ðïëýìïõ] 1987, óåë. 265, ISBN: ÓïíÜôá êïìðïëïãéþí 8,76 9,33 [ÄéçãÞìáôá êáé ìéêñü ðåæü] 2000, óåë. 152, ISBN: Βάιος ΠΑΓΚΟΥΡΕΛÇΣ, Ένα κρανίο για τον Γιόρικ 14,86 15, , óåë. 272, ISBN: Ãéþñãïò ÐÁÐÁÃÃÅËHΣ, Ôñáâïëïãþíôáò ôïí Óðüôôõ 7,05 7,51 [Éóôïñßåò ãéá óêýëïõò êáé áíèñþðïõò] 2002, óåë. 108, ISBN: ÂáóéëéêÞ ÐÁÐÁÃÉAÍÍÇ, ÊõñÜíù 6,86 7, , óåë. 219, ISBN: Ç.. ÐÁÐÁÄÇÌÇÔÑÁÊOÐÏÕËÏΣ ÈåñìÜ èáëüóóéá ëïõôñü 7,24 7, , óåë. 120 Ï ãåíéêüò áñ åéïèýôçò 7,24 7, , óåë. 122 Ï Οβολός και άλλα διηγήματα 9,14 9, , óåë. 120, ISBN: [ 13 ]

14 [ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ] Ïäïíôüêñåìá ìå ëùñïöýëëç 7,24 7, , óåë. 100 Ñïæáìïýíäç 7,24 7, , óåë. 95, ISBN: X Λάκης ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ Η Ήσυχη και άλλα διηγήματα 12,57 13, , óåë. 152, ISBN: Ç íõ ôåñßäá ðýôáîå 9,62 10, , óåë. 162, ISBN: ¼ìçñïò ÐEËËÁΣ, ÓôÜëáãê VIC [Çìåñïëüãéï ôçò ïìçñßáò] 8,76 9, , óåë. 252, ISBN: Åõñéäßêç ÐÅÑÉÊËEÏÕΣ-ÐÁÐÁÄÏÐÏYËÏÕ Ôï Üëëï ìéóü ôïõ ïõñáíïý 5,81 6, , óåë. 125, ISBN: ÖåããÜñé ìçí êëáéò 5,81 6, , óåë. 154, ISBN: ÄçìÞôñçò ÐÅÔÓÅÔIÄÇΣ Äþäåêá óôï äßöñáãêï 6,86 7, , óåë. 152, ISBN: X Åðßëïãïò óôá éüíéá 5,71 6, , óåë. 123, ISBN: Ï Óá ìðá ôýò æåé 6,86 7, , óåë. 160, ISBN: Ôï ðáé íßäé 5,71 6, , óåë. 149, ISBN: Ôñïðéêüò ôïõ ËÝïíôïò 6,86 7, , óåë. 139, ISBN: Ã.Ö. ÐÉÅÑIÄÇΣ, Ï êáëüò ðïëßôçò êáé ïé Üëëïé 5,43 5, , óåë. 104, ISBN: Ãιώργος ÐΡΑΣΣΑΣ, «... και έτσι, έκλεισε ο κύκλος» [Μυθιστόρημα] 14,38 15, , óåë. 192, ISBN: ããåëïò ÑÁÆHΣ, ÊáëÞ óïõ íý ôá, Íüíï 2002, óåë. 356, ISBN: Êþóôáò ÓÙÔÇÑIÏÕ Êïíôñáðüóôï [ÁöçãÞìáôá ôçò ðüëçò] 6,38 6, , óåë. 130, ISBN: Ï ÐáíáìÜò 8,29 8, , óåë. 180, ISBN: ñóç ÓÙÔÇÑÏÐÏYËÏÕ, Åïñôáóôéêü ôñéþìåñï óôá ÃéÜííåíá 4,57 4, , óåë. 42 Íßêïò ÔÑÉÁÍÔÁÖÕËËOÐÏÕËÏΣ, ËéìåíÜñ çò Åõñßðïõ 11,52 12, , óåë. 192, ISBN: [ 14 ]

15 [ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ] ημήτρης ÔΣΑΛΙ ΗΣ Γιοκ τζάνιμ 15,33 16, , óåë. 304, ISBN: Το σπίτι με τις χήρες 16,76 17, , óåë. 344, ISBN: Âáóßëçò ÔÓÉÁÌÐÏYÓÇΣ, Ç âýóðá [êáé Üëëá åðáñ éáêü äéçãþìáôá] 1990, óåë. 118, ISBN: åîáíôë. ÃéÜííçò ÔÓIÃÊÑÁΣ Ç äßøá ôïõ ÅëðÞíïñá 6,29 6, , óåë. 108, ISBN: Ïé ôåñìáôïöýëáêåò ôùí ðüñêùí 7,24 7, , óåë. 122, ISBN: ÈùìÜò ÖËÁÌÏÕÑÔÆOÃËÏÕ, Åñùôïôñïðþíôáò ìå ôïí ìýèï 11,81 12, , 280, ISBN: Êþóôáò ÖÙÔÅÉÍOΣ Áíåâáßíïíôáò ôç óêüëá 6,00 6, , óåë. 133 Ðßóù áð ôçí ïìß ëç 8,86 9, , óåë. 161, ISBN: Ôï ðïñôüíé Ôá êáêü óôåíü [ðåæïãñáöþìáôá] 6,00 6, , óåë. 98 ÊïóìÜò ÁÑÐÁÍÔIÄÇΣ, Ïé åîï Ýò ôùí íåêñþí 6,00 6, , óåë. 134, ISBN: ñþóôïò ÁÑÔÏÌÁÔÓÉÄÇΣ, Ôï ðáëéü êôßñéï [ÄéçãÞìáôá] 6,00 6, , óåë. 94, ISBN: Ôáóßá ÁÔÆH, ÓôÝöáíïò êáé Íáíþ 11,81 12, , óåë. 275, ISBN: ÄÞìçôñá ÑÉÓÔÏÄÏYËÏÕ, Ðñïò ôá êüôù 7,24 7, , óåë. 103, ISBN: [ 15 ]

16 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ÐÝôñïò ÌÁÑÔÉÍIÄÇΣ ΘΕΑΤΡΙΚΟΙ ΘΑΝΑΤΟΙ Ι. Μοιραßοι αντικατοπτρισμοß 15,52 16,54 νέα έκδοση επανεπεξεργασμένη 2010, óåë. 304, ISBN: ΙΙ. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία 15,33 16, , óåë. 304, ISBN: ΙΙΙ. Ο Θεός φυλάει τους άθεους 14,86 15, , óåë. 296, ISBN: ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΙ ΦΟΝΟΙ Ι. ÊáôÜ óõññïþí 12,00 12, , óåë. 260, ISBN: ΙΙ. Óå ðåñßðôùóç ðõñêáúüò 13,90 14, , óåë. 293, ISBN: ΙΙΙ. Ðáé íßäéá ìíþìçò 13,90 14, , óåë. 249, ISBN: IV. Äåýôåñç öïñü íåêñüò 14,86 15, , óåë. 285, ISBN: Ã. ÍIÊÁΣ Ένα εκατομμύριο δολάρια 7,24 7, , óåë. 240, ISBN: Ôóáê ÍôåëáìÜñ [Éäéùôéêüò íôåôýêôéâ] 13,52 14, , óåë. 232, ISBN: X Τόλης ÍIÊΗΦΟΡΟΥ, Ôο κίτρινο περπάτημα στα χόρτα 8,67 9, , óåë. 144, ISBN: [ 16 ]

17 ΑΠΑΝΤΑ ΗΛΙΑ ÐÅÔÑÏÐÏÕËÏΥ Album turc 5,05 5, , óåë. 32 Topor. ÔÝóóåñåéò εðï Ýò 5,05 5, , óåë. 38, ISBN: X Áñåôßíïõ αêüëáóôá σïíýôá 7,24 7, , óåë. 80, ISBN: Äþäåêá ôñáãïõäüêéá áðü ôçí ÐáëáôéíÞ áíèïëïãßá 5,33 5,68 [Μια ελεύθερη μετάφραση του Ηλία Πετρόπουλου και δώδεκα σχέδια του Αλέκου Φασιανού] 1980, óåë. 32 Åã åéñßäéïí ôïõ κáëïý κëýöôç 16,76 17, , óåë. 304, ISBN: Ç εèíéêþ φáóïõëüäá 7,24 7, , óåë. 85, ISBN: X Ç μõèïëïãßá ôïõ Âåñïëßíïõ 9,14 9, , óåë. 140, ISBN: H öïõóôáíýëá 8,67 9, , óåë. 128, ISBN: Éóôïñßá ôçò êáðüôáò 27,81 29, , óåë. 511, ISBN: ÉùÜííïõ ÁðïêÜëõøéò 16,76 17, , óåë. 312, ISBN: ÊáëéáñíôÜ 16,10 17, , óåë. 262, ISBN: ÊáðáíôáÞäåò êáé ìá áéñïâãüëôåò 21,52 22, , óåë. 292, ISBN: ÊáñÝêëåò êáé óêáìíéü 6,76 7, , óåë. 64, ISBN: Kõñßùò áõôü 5,81 6, , óåë. 64, ISBN: X Ï êïõñáäïêüöôçò [Εξώφυλλο και προμετωπίδα Αλέξη Βερούκα] 23,14 24, , óåë. 216, ISBN: Ï ìýóôáî 7,24 7, , óåë. 60, ISBN: Ï ôïýñ êé êï ò êáöýò åí ÅëëÜäé 9,62 10, , óåë. 140, ISBN: [ 17 ]

18 [ΑΠΑΝΤΑ ΗΛΙΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ] Ðáñïéìßåò ôïõ õðïêüóìïõ 6,29 6, , óåë. 48, ISBN: ÐïéÞìáôá 9,14 9, , óåë. 156, ISBN: ÐïôÝ êáé ôßðïôá 7,24 7, , óåë. 118, ISBN: Ðôþìáôá, ðôþìáôá, ðôþìáôá... 7,24 7, , óåë. 78, ISBN: Ôá μéêñü ρåìðýôéêá 13,24 14, , óåë. 272, ISBN: Ôá óßäåñá Ç ëüóðç Ôá ìðáóôïýíéá 6,76 7, , óåë. 64, ISBN: ÔÝóóåñéò ζùãñüöïé 7,24 7, , óåë. 80, ISBN: Ôçò φõëáêþò [ έκα μικρές μελέτες που έγραψε ο σεσημασμένος και 8,67 9,23 υπότροπος εγκληματίας Ηλίας Πετρόπουλος] 1980, óåë. 144 Ôï άãéï χáóéóüêé [ έκα-οχτώ κείμενα για τον υπόκοσμο] 16,76 17, , óåë. 290, ISBN: Ôï μðïõñäýëï 14,38 15, , óåë. 253, ISBN: Ôï πáñüèõñï óôçí ÅëëÜäá 18,57 19, , óåë. 224, ISBN: Ôï ôáíôïýñé êáé ôï ìáãêüëé 6,76 7, , óåë. 72, ISBN: Õðüêïóìïò êáé Κáñáãêéüæçò 14,38 15, , óåë. 260, ISBN: Øåéñïëïãßá 11,52 12, , óåë. 167, ISBN: Çëßáò ÐÅÔÑÏÐÏÕËÏΣ / Ç.X. ÐÁÐÁÄÇÌÇÔÑÁÊÏÐÏÕËÏΣ, 10,10 10,75 Åðéóôïëáß ðñïò ìíçóôþí 1998, óåë. 112 [ 18 ]

19 ΑΠΑΝΤΑ ΓΙΑΝΝΗ ΣΚΑΡΙΜΠΑ Άπαντες στίχοι (με CD του ιονύση Τσακνή) 23,70 25, , óåë. 248, ISBN: Ç ìá èç ôåõ ï ìý íç ôùí ôáêïõíéþí 9,62 10, , óåë. 125, ISBN: Êáûìïß óôï ÃñéðïíÞóé 11,52 12, , óåë. 176, ISBN: X ÌáñéÜìðáò 14,38 15, , óåë. 232, ISBN: Ï êýñéïò ôïõ Ôæáê Ðáôò êé áðáãüé 8,19 8, , óåë. 90, ISBN: Περίπολος Ζ [Σχολιασμένη γενετική φιλολογική έκδοση: Κατερίνα Κωστίου] 17,71 18, , óåë. 256, ISBN: Ôï Âáôåñëþ äõï ãåëïßùí 15,81 16, , óåë. 329, ISBN: Ôï èåßï τñáãß 10,57 11, , óåë. 145, ISBN: Ôï óüëï ôïõ Ößãêáñù 11,52 12, , óåë. 180, ISBN: Ôñåéò Üäåéåò êáñýêëåò 10,57 11, , óåë. 140, ISBN: ÔõöëïâäïìÜäá óôç áëêßäá 11,52 12, , óåë. 180, ISBN: ÖõãÞ ðñïò ôá åìðñüò 14,38 15, , óåë. 225, ISBN: [ 19 ]

20 ΑΠΑΝΤΑ ÍÉÊÏΥ ÏÕËÉÁÑÁ Åéêüíåò óôï ýøïò ôçò æùþò [ÐïéÞìáôá êáé åéêüíåò] 10,76 11, , óåë. 105, ISBN: ÆùγραφικÞ [ ëìðïõì] 38,00 40, , óåë. 128, ISBN: ÆùÞ, ôçí Üëëç öïñü [Ìõèéóôüñçìá] 16,76 17, , óåë. 410 Ç ìýóá âñï Þ [ÄåêáÝîé éóôïñßåò ôçò áèýáôçò ðëåõñüò] 11,52 12, , óåë. 190 Ìéá éóôïñßá ôïõ ìáêñý åéìþíá [ÍïõâÝëá] 8,19 8, , óåë. 97 Ìéá ìýñá ðñéí äõï ìýñåò ìåôü [ÄéçãÞìáôá] 11,52 12, , óåë. 197, ISBN: Νερό στο πρόσωπο [ÄéçãÞìáôá] 14,86 15, , óåë. 176, ISBN: Ï Ëïýóéáò [Ìõèéóôüñçìá] 11,52 12, , óåë. 212, ISBN: Ï ñüíïò åßíáé ðüíôá ìå ôï ìýñïò ôïõ [ÐïéÞìáôá êáé åéêüíåò] 5,81 6, , óåë. 85 Οι μαύρες ζωγραφιές [ ëìðïõì] 20,57 21, , óåë. 120, ISBN: Χ Ïé æùãñáöéýò ôïõ íõ ôåñéíïý Üñôç [ ëìðïõì] 29,35 31, , óåë. 170, ISBN: Ïé êáôïéêþóéìïé ôüðïé ôçò æùãñáöéêþò [ ëìðïõì] 17,62 18, , óåë. 100, ISBN: Ïé ëåðôïìýñåéåò ôïõ ìáýñïõ [ÐïéÞìáôá êáé åéêüíåò] 6,00 6, , óåë. 85 ÓáñÜíôá Ó Ýäéá [ ëìðïõì] 5,62 5, , óåë. 88 Óôï óðßôé ôïõ å èñïý ìïõ [Μυθιστόρημα] 12,48 13, , óåë. 230, ISBN: X Ôï Üëëï ìéóü [ÄåêáÝîé éóôïñßåò åëåã üìåíïõ ðüèïõò óáí ðáñáìýèéá] 8,67 9, , óåë. 138, ISBN: Ôï åñãáóôþñéï ôïõ ýðíïõ [ÄéçãÞìáôá] 14,38 15, , óåë. 278, ISBN: Ôï ìðáêáêüê [ÄéçãÞìáôá] 9,62 10, , óåë. 163, ISBN: [ 20 ]

21 ΚΟΜΜΑ ( ) [ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Εκδοτική ομάδα «Κόμμα» Ε.Ε. ΚΑΜΜΙΝΓΚΣ, Παραμύθια 11,43 12,17 (μετάφραση: Ροδούλα Παππά, εικονογράφηση: Πάολο Γκέτσι) 2009, óåë. 64, ISBN: , με 37 έγχρωμα σχέδια ανιήλ ΧΑΡΜΣ, Περιστατικά 8,19 8,72 (μετάφραση: Ροδούλα Παππά) 2009, óåë. 72, ISBN: [ 21 ]

22 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΛΑΣΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΑΠΟΛΙΝΑΙΡ, ΒΕΡΛΑΙΝ, ΛΩΤΡΕΑΜΟΝ, ΜΑΛΛΑΡΜΕ, ΜΠΕΡΤΡΑΝ, ΜΠΩΝΤΛΑΙΡ, ΝΤΕ ΝΕΡΒΑΛ, ΠΡΟΥΣΤ, Σκιές στο φως 14,38 15, , óåë. 168, ISBN: Γιόχαν Β. ΓΚΑΙΤΕ, Ράινεκε Φουξ. Το παραμύθι της αλεπούς 14,29 15, , óåë. 284, ISBN: Αδελφοί ΓΚΟΝΚΟΥΡ, Ζερμινί Λασερτέ 16,59 17, , óåë. 336, ISBN: Γουίλλιαμ Μέηκπης ΘΑΚΕΡΥ, Κάθρην: Μια Ιστορία 18,67 19, , óåë. 312, ISBN: Ντ. Χ. ΛΩΡΕΝΣ, Quetzalcoatl. Το πλουμιστό ερπετό 24,65 26, , óåë. 688, ISBN: Íô.. ËÙÑÅÍΣ, Ï Þëéïò [êáé Üëëá äéçãþìáôá] 7,81 8, , óåë. 151 Ãêõ íôå ÌÙÐÁÓÁÍ, Ï èåßïò ìïõ ï Éïýëéïò 7,81 8, , óåë. 215 Áñèïýñïò ÑÅÌÐÙ, ÃñÜììáôá 7,81 8, , óåë. 191 Μαρκήσιος ντε ΣΑΝΤ, Ζυστίν ή οι δυστυχίες της αρετής 27,49 29, , óåë. 544, ISBN: ÌáñóÝë ÓÂÏÌÐ, Ôï âéâëßï ôçò ÌïíÝë 6,70 7, , óåë. 128 ñèïõñ ÓÍÉÔÓËÅÑ, Ðåèáßíïíôáò 6,70 7, , óåë. 135 ÓÔÁÍÔÁË, Ôï ñïæ êáé ôï ðñüóéíï 5,62 5, , óåë. 119, ISBN: ÓÔÁÍÔÁË-ÌÐÁËÆÁÊ-ÖËÙÌÐÅÑ, ÄéçãÞìáôá 9,52 10, , óåë. 234 Ìαñê ÔÏÕÁÉÇÍ, ÃñÜììáôá áð ôç ãç 12,00 12, , óåë. 168, ISBN: Γκυστάβ ΦΛΩΜΠΕΡ, Η πρώτη αισθηματική αγωγή 22,00 23, , óåë. 392, ISBN: ÃêõóôÜâ ÖËÙÌÐÅÑ, Áëëçëïãñáößá 9,33 9, , óåë. 223 Ôüìáò ÁÑÍÔÕ, Ôæïõíô ï áöáíþò 16,10 17, , óåë. 526, ISBN: Γκέοργκ ΧΑÛÌ, Ο κλέφτης. Επτά αφηγήματα 14,76 15, , óåë. 168, ISBN: [ 22 ]

23 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ÌðÜñõ ÁÍÓÃÏÕÙÑÈ Èñçóêåõôéêü äñüìá 12,95 13, , óåë. 252, ISBN: ÉåñÞ Ðåßíá 20,10 21, , óåë. 634, ISBN: Ρουμπίνι στον αφαλό 24,00 25, , óåë. 496, ISBN: Ôα τραγοýδια των βασιλýων 15,33 16, , óåë. 292, ISBN: Ôï íçóß ôïõ Ðáó Üëç 14,38 15, , óåë. 267, ISBN: X Üíïíôáò ôïí ÍÝëóïí 15,52 16, , óåë. 368, ISBN: ñíóô ÃÉÏÕÍÃÊÅÑ, Ðáé íßäéá ôçò ÁöñéêÞò åîáíôë. 1987, óåë. 206 Βίτολντ ΓΚΟΜΠΡΟΒΙΤΣ Η πορνογραφία 15,81 16, (2η έκδοση), óåë. 272, ISBN: Ïé ÌáãåìÝíïé 18,00 19, , óåë. 376, ISBN: Õðåñ-Áôëáíôéêüò 11,52 12, , óåë. 186, ISBN: Íáíôßí ÃÊÏÑÍÔÉÌÅÑ, Ï ÓõíôçñçôÞò [Ïõôïðßåò åíüò ñåáëéóôþ] 12,10 12, , óåë. 316, ISBN: ëéóíôåñ ÃÊÑÅÛ, áìýíá êïñìéü 15,52 16, , óåë. 340, ISBN: ÃêñÜ áì ÃÊÑÇÍ íá üðëï ãéá ðïýëçìá 12,10 12, , óåë. 357 Ï åðßôéìïò ðñüîåíïò 12,10 12, , óåë. 395, ISBN: ÏñéÜí ÅîðñÝò 12,10 12, , óåë. 327 ÆõëéÝí ÃÊÑÇÍ, ËåâéÜèáí åîáíôë. 1987, óåë. 408 Áëáßí ÑΟΜΠ-ÃÊÑÉÃÉÅ, Ôï óðßôé ôùí ñáíôåâïý 9,05 9, , óåë. 192 Ìáßñç ÃÏÕÅÌÐ ÅðôÜ ãéá Ýíá ìõóôéêü 13,90 14, , óåë. 325, ISBN: X Ç Áëåðïõäßôóá 13,52 14, , óåë. 330, ISBN: Ôï áêñéâü öáñìüêé 14,38 15, , óåë. 433, ISBN: X [ 23 ]

24 [ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ] ¹âëéí ÃÏÕÙ, ÅðéóôñïöÞ óôï ÌðñÜιíôó åíô 16,10 17, , óåë. 435, ISBN: ÌÜñôéí ÅÚÌÉΣ, Ôï âýëïò ôïõ ñüíïõ [Þ ç öýóç ôçò ðñïóâïëþò] 11,00 11, , óåë. 190, ISBN: Hëßá ÅÑÅÍÌÐÏÕÑÃÊ íèñùðïé, ñüíéá, ÆùÞ [Ôüìïò Á ] 11,05 11, , óåë. 264 íèñùðïé, ñüíéá, ÆùÞ [Ôüìïò  ] 11,05 11, , óåë. 232 íèñùðïé, ñüíéá, ÆùÞ [Ôüìïò à ] 11,05 11, , óåë. 280 íèñùðïé, ñüíéá, ÆùÞ [Ôüìïò Ä ] 11,05 11, , óåë. 328 íèñùðïé, ñüíéá, ÆùÞ [Ôüìïò Å ] 11,05 11, , óåë. 248 íèñùðïé, ñüíéá, ÆùÞ [Ôüìïò ÓÔ ] 14,00 14, , óåë. 392 Ôæùí ÉÑÂÉÍÃÊ, ÈÝá óôïí ùêåáíü 24,00 25, , óåë. 725, ISBN: Öñαíôò ÊÁÖÊÁ ÃñÜììá óôïí ðáôýñá 8,48 9, , óåë. 107, ISBN: ÐåñéãñáöÞ åíüò áãþíá 6,29 6, , óåë. 79 Óôï õðåñþï [êáé Üëëá äéçãþìáôá] 8,48 9, , óåë. 145, ISBN: Ðá ÊÉÍ, ÏéêïãÝíåéá 11,52 12, , óåë. 378 Êáôñßí ÊËÅÌÁÍ Ï Ìáõñéôáíüò ôçò Âåíåôßáò 9,33 9, , óåë. 255 Ôï âáëò ðïõ äåí ôåëåßùóå 17,71 18, , óåë. 539, ISBN: éïõññýì 11,05 11, , óåë. 255 ÁíôñæÝι ÊÏÕÓÍÉÅÂÉÔΣ, Ï âáóéëéüò ôùí äýï Óéêåëéþí 13,24 14, , óåë. 287 Τζιμ ΛΙΟΥΙΣ, Ο βασιλιάς είναι νεκρός 20,57 21, , óåë. 416, ISBN: Íüñìáí ÌÁÉÇËÅÑ, Ïé óêëçñïß äåí ïñåýïõí 11,81 12, , óåë. 380 ºáí ÌÁÊ ÃÉÏÕÁÍ ìóôåñíôáì 12,00 12, , óåë. 198, ISBN: ììïíç áãüðç 14,00 14, , óåë. 300, ISBN: [ 24 ]

25 [ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ] ÅîéëÝùóç 17,90 19, (επανέκδοση), óåë. 392, ISBN: Σάββατο 20,57 21, , óåë. 400, ISBN: Ëïõßôæé ÌÁËÅÑÌÐÁ, Ôï õãñü ðõñ 11,05 11, , óåë. 306, ISBN: Ôüìáò ÌÁÍ, ÃñÜììáôá [ ] 15,33 16, , óåë. 308 ßëáñõ ÌÁÍÔÅË ÁëëáãÞ êëßìáôïò 15,52 16, , óåë. 413, ISBN: Ï ãßãáíôáò Ï ÌðñÜéåí 13,90 14, , óåë. 223, ISBN: ÃêáìðñéÝë Ãêáñóßá ÌÁÑÊÅΣ Ç áöþãçóç åíüò íáõáãïý 7,14 7, , óåë. 171 Ç êçäåßá ôçò ÌåãÜëçò ÌÜìá 6,38 6, , óåë. 143, ISBN: ÈÜíáôïò óôáèåñüò ðýñá áðü ôïí Ýñùôá 6,38 6, , óåë. 97 ÌÜôéá ãáëüæéïõ óêýëïõ 6,76 7, , óåë. 117 ÓÜñá ÌÅÉÔËÁÍÔ, Ôñåéò åðß ôñåéò 11,05 11, , óåë. 280, ISBN: Τόνι ÌΟΡΙΣΟΝ Αγάπη 16,76 17, , óåë. 272, ISBN: ÁãáðçìÝíç 15,33 16, , óåë. 431, ISBN: ÃáëÜæéá ÌÜôéá 14,38 15, , óåë. 238, ISBN: Έλεος 15,81 16, , óåë. 232, ISBN: ÐáñÜäåéóïò 16,76 17, , óåë. 395, ISBN: Sula 14,38 15, , óåë. 253, ISBN: Ôæáæ 15,33 16, , óåë. 278, ISBN: Ñüìðåñô ÌÏÕÆÉË Äåóìïß 7,14 7, , óåë. 167 Ôñåéò ãõíáßêåò 7,14 7, , óåë. 188 ÓÜïõë ÌÐÅËÏÏÕ, Ïé áíáìíþóåéò ôïõ Ìüóìðõ 11,05 11, , óåë. 265, ISBN: [ 25 ]

26 [ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ] êôùñ ÌÐÉÁÍÊÉÏÔÉ, Äß ùò ôï Ýëåïò ôïõ ñéóôïý 14,00 14, , óåë. 472 ÑáöáÝë ÌÐÉÃÅÍÔÏÕ Ïé íý ôåò ìïõ åßíáé ðéï üìïñöåò áðü ôéò ìýñåò óáò 8,95 9, , óåë. 205 ÐåñÜóôå êáé êëåßóôå ôçí ðüñôá 8,95 9, , óåë. 236, ISBN: ÉâÜí ÌÐÏÕÍÉÍ, ÄéçãÞìáôá 7,81 8, , óåë. 192 Âëáíôéìßñ ÍÁÌÐÏÊÏÖ íôá 19,14 20, , óåë. 565, ISBN: Ï ãçôåõôþò 6,00 6, , óåë. 100, ISBN: Éæáíôüñá ÍÔÁÍÊÁÍ, Ç æùþ ìïõ 15,81 16, , óåë. 315, ISBN: X ÁíôñÝá ÍÔÅ ÊÁÑËÏ, Äýï áðü äýï 10,00 10, , óåë. 373 Å. ÍÔÏÊÔÏÑÏÏÕ, Ðáãêüóìéá Ýêèåóç 14,00 14, , óåë. 339, ISBN: Ñüíôõ ÍÔÏÛË íá áóôýñé ðïõ ôï Ýëåãáí Ýíñé 17,05 18, , óåë. 456, ISBN: Πάμε πάλι τον ίδιο σκοπό 24,00 25, , óåë. 520, ISBN: ÐÜíôõ Êëáñê, á á á 15,33 16, , óåë. 328, ISBN: Ôï Âáí 14,00 14, , óåë. 346, ISBN: ÐéÝñ ÍÔÑÉÅ ËÁ ÑÏÓÅË, Ïé áíáìíþóåéò ôïõ ÍôÝñê ÑÜóðå 11,05 11, , óåë. 365 Ôæüõò ÊÜñïë ÏÏÕÔΣ, ÁäÝóðïôá ðáéäéü 7,10 7, , óåë. 231 Èüñíôïí ÏÕÁÚËÍÔÅÑ, Ôï ãåöýñé ôïõ Óáí Ëïýéò Ñå 1982, óåë. 136 Ýñìáí ÏÕÍÃÊÁÑ, Ç ôüîç 1988, óåë. 277, ISBN: åîáíôë. åîáíôë. Φερνάντο ΠΕΣΣΟΑ, Ο οδοιπόρος (με σχέδια του P. Ghezzi) 10,43 11, , óåë. 88, ISBN: Ïõßëëéáì ÓÁÑÏÃÉÁÍ, Ìå ëýíå ÁñÜì 7,14 7, , óåë. 190 ºôáëï ÓÂÅÂÏ, Ôï ãýñáóìá 11,05 11, , óåë. 252 [ 26 ]

27 [ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ] ÉóáÜê ÌðÜóåâéôò ÓÉÍÃÊÅÑ, Ï ôåëåõôáßïò äáß ìï íáò 14,00 14,91 êáé Üëëá äéçãþìáôá 1995, óåë. 325, ISBN: ÃêñÝçáì ÓÏÕÚÖÔ, Ôåëåõôáßåò åíôïëýò [Bραβείο BOOKER, 1996] 14,00 14, , óåë. 326, ISBN: Ìðñïýíï ÓÏÕËÔΣ, Ôá ìáãáæéü ôçò êáíýëáò 6,76 7, , óåë. 140, ISBN: Ìéê ÔÆÁÊÓÏÍ, ÊÜôù áðü ôç ãç 14,38 15, , óåë. 275, ISBN: Ýíñõ ÔÆÅÚÌΣ, ÔÝóóåñéò óõíáíôþóåéò 7,14 7, , óåë. 264 Έντουαρντ Π. ÔΖΟΟΥΝΣ, Ο γνωστός κόσμος 18,95 20, , óåë. 536, ISBN: Νηλ ΤΖΟΡΝΤΑΝ, Σκιά 21,05 22, , óåë. 440, ISBN: Χ ÌÜñôá ÔÉÊÁÍÅÍ, Ï âéáóìüò åíüò Üíôñá åîáíôë. Ìáñßíá ÔÓÂÅÔÁÃÉÅÂÁ, Ç éóôïñßá ôçò ÓïíÝôóêá 12,95 13, , óåë. 260, ISBN: Οριάνα ΦΑΛΑΤΣΙ, Γράμμα σ ένα παιδί που δεν γεννήθηκε ποτέ 12,80 13, , óåë. 152, ISBN: ÔæÝçìò ÖÁÑÅË, Ç ðïëéïñêßá ôïõ Êñßóíáðïõñ 15,05 16, , óåë. 420, ISBN: Πασκάλ ΦΕΡΟΥΛ, Ο γιατρός συνιστά David Bowie 14,38 15, , óåë. 168, ISBN: ÌÜéêë ÖÑÅÛÍ ÊáôÜóêïðïé 15,52 16, , óåë. 275, ISBN: ÐáñáöïñÜ 15,81 16, , óåë. 353, ISBN: Χιούγκο ΧΑΜΙΛΤΟΝ, Στιγματισμένοι 16,57 17, , óåë. 344, ISBN: X ëíôïõò ÁÎËÅÛ Êßôñéíï êñüïõì 11,05 11, , óåë. 320 ÌåôÜ áðü ðïëëü êáëïêáßñéá 12,95 13, , óåë. 334 ανιήλ ΧΑΡΜΣ, Γαλάζιο τετράδιο 27,01 28, , óåë. 528, ISBN: [ 27 ]

28 [ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ] ÓÅËÁÍÁ Ëé ÁÍÃÊ, Ç ãõíáßêá ôïõ áóüðç 14,00 14, , óåë. 167, ISBN: X Öáßç ÃÏÕEËÍÔÏÍ, ¼ôáí ï ãüìïò óõíáíôü ôïí øõ ï èå ñá ðåõ ôþ 12,00 12, , óåë. 238, ISBN: Öáßç ÃÏÕEËÍÔÏÍ, Ôá ðïëëü ðñüóùðá ôçò ÁíôæÝëéêá 16,10 17, , ISBN: Ëïõßæ EÑÍÔÑÉΧ, Éóôïñßåò öëïãåñïý Ýñùôá 17,05 18, , óåë. 519, ISBN: Ëïõßæ EÑÍÔÑÉΧ, Ôï ìáãéêü ößëôñï ôçò áãüðçò 15,52 16, , óåë. 352, ISBN: Ãïõßëëá ÊAÈÅÑ, Ï èáíüóéìïò å èñüò ìïõ 7,14 7, , óåë. 103, ISBN: Ðùëßí ÌEËÂÉË, Ç éóôïñßá ôïõ åããáóôñßìõèïõ 15,52 16, , óåë. 346, ISBN: Åëßæáìðåè ÌÐOÏÕÅÍ, Ï èüíáôïò ôçò êáñäéüò 15,14 16, , óåë. 413, ISBN: ÌÜñãêáñåô ÍÔÑÁÌÐË, ÖùôåéíÜ ìïíïðüôéá 15,52 16, , óåë. 531, ISBN: ÔæïÜíá ÓÊÏÔ, Ôï ìáíåêýí 16,00 17, , óåë. 384, ISBN: ÐéíÝëïðé ÖÉÔÆEÑÁËÍÔ, Ç ðýëç ôùí áããýëùí 9,81 10, , óåë. 205, ISBN: ΚΟΚΚΟΙ ΑΜΜΟΥ Σαλίμ ÌΠΑΣΙ Η Σιωπή του Μωάμεθ 21,05 22, , óåë. 376, ISBN: Σκοτώστε τους όλους! 12,00 12, , óåë. 144, ISBN: [ 28 ]

29 ÐÏÉÇÓÇ «Πιο μουσική απ τη μουσική». Μικρό λυρικό ανθολόγιο 14,22 15,14 (επιλογή-μετάφραση: ήμητρα Χ. Χριστοδούλου) 2010, óåë. 208, ISBN: Ãêõ ÓÏÍÉÅ, Ôá Ìïéñïëüãéá [ÅëëçíéêÜ ÄçìïôéêÜ Ôñáãïýäéá] 24,49 25, , óåë. 588, ISBN: Ðáíáãéþôçò Ó. ÖÙÔÉÏÕ / Íßêïò ËÕÔÇΣ, ÄçìïôéêÜ 17,71 18,87 ôñáãïýäéá ôçò Âïñåßïõ Çðåßñïõ 1995, óåë. 411, ISBN: Óýã ñïíïé ÐïéçôÝò ôçò ãáëëüöùíçò Åëâåôßáò 8,19 8, , óåë. 118, ISBN: Öñáãêßóêç ÁÌÐÁÔÆÏÐÏÕËÏÕ,...äåí Üíèçóáí ìáôáßùò 16,29 17,34 [Áíèïëïãßá Õðåññåáëéóìïý] 1980, óåë. 411 Ìáíüëçò ÁÍÁÃÍÙÓÔÁÊÇΣ Ç áìçëþ ÖùíÞ 12,00 12, , óåë. 223, ISBN: Ï ðïéçôþò Ìáíïýóïò ÖÜóóçò 10,57 11,26 [Ç æùþ êáé ôï Ýñãï ôïõ - Ìéá ðñþôç áðüðåéñá êñéôéêþò ðñïóýããéóçò] 2000, óåë. 140 Ôá ÐïéÞìáôá ,95 13, , óåë. 192, ISBN: Ôï Ðåñéèþñéï ,24 7, , óåë. 45, ISBN: Õ.Ã. 7,24 7, , óåë. 37, ISBN: Ãêõãéþì ÁÐÏËËÉÍÁÉÑ, ÐïéÞìáôá 5,52 5, , óåë. 95 ÅõãÝíéïò ÁÑÁÍÉÔÓÇΣ, Ç ÈÜëáóóá 8,19 8, , óåë. 50, ISBN: ÅõãÝíéïò ÁÑÁÍÉÔÓÇΣ, Êáëïêáßñé óôïí óêëçñü äßóêï 10,57 11, , óåë. 142, ISBN: Íßêïò-ÁëÝîçò ÁÓËÁÍÏÃËÏÕ Ï äýóêïëïò èüíáôïò 12,00 12, (επανέκδοση), óåë. 160, ISBN: Ôñßá ðïéþìáôá åîáíôë. 1987, óåë. 48 Ôæùí ÁÓÌÐÅÑÕ, Áõôïðñïóùðïãñáößá óå êõñôü êüôïðôñï 8,67 9, , óåë. 83, ISBN: [ 29 ]

30 [ΠΟΙΗΣΗ] ÅëÝíç ÂÁÊÁËÏ Åðéëåãüìåíá 6,29 6, , óåë. 31, ISBN: Ôï Üëëï ôïõ ðñüãìáôïò 11,52 12, , óåë. 260, ISBN: ÍÜíïò ÂÁËÁÙÑÉÔÇΣ, Óôï êüôù êüôù ôçò ãñáöþò 5,52 5, , óåë. 82 Αναστάσης ÂΙΣΤΩΝΙΤΗΣ, Ο ήλιος στην τάφρο 7,81 8, , óåë. 56, ISBN: Üñçò ÂËÁÂÉÁÍÏΣ Adieu 5,52 5, , óåë. 105, ISBN: Ç Íï óôáë ãßá ôùí Ïõñáíþí 5,52 5, , óåë. 58 ÌåôÜ ôï ôýëïò ôçò ïìïñöéüò 8,57 9, , óåë. 101, ISBN: Ï ããåëïò ôçò Éóôïñßáò 5,81 6, , óåë. 120, ISBN: Ï ëëïò Ôüðïò 5,52 5, , óåë. 83 Åõñéðßäçò ÃÁÑÁÍÔÏÕÄÇΣ, Áíèïëïãßá Íåüôåñçò Åë ëç íé êþò 14,86 15,82 Ðïßçóçò [Ïé óôéãìýò ôïõ íüóôïõ] 1998, óåë. 298, ISBN: Φοίβη ΓΙΑΝΝΙΣΗ, Θηλιές 9,43 10, , óåë. 96, ISBN: ÍáðïëÝùí ÃÊÉÊÁΣ, ÙöÝëéìá ÐïéÞìáôá 5,52 5, , óåë. 86 ÃéÜííçò ÄÁËËÁΣ, ÐïéÞìáôá ,81 12, , óåë. 335 Ãéþñãïò ÄÁÍÉÇË, Ïé ðñüêåò [ÐïéÞìáôá ] 4,29 4, , óåë. 66 ÆÝöç ÄÁÑÁÊÇ Ç èëßøç êáßåé ôéò óêéýò ìáò 5,52 5, , óåë. 82, ISBN: Ο απέναντι χρόνος 7,24 7, , óåë. 56, ISBN: Τα Ποιήματα ,81 16, , óåë. 384, ISBN: Τα Ποιήματα ,05 22, , óåë. 472, ISBN: Ôï áêßíçôï åí ïäýíç 6,57 7, , óåë. 74, ISBN: Ôï óþìá äß ùò áíôéêëåßäé 6,76 7, , óåë. 70, ISBN: ÄçìÞôñçò ÄÁÓÊÁËÏÐÏÕËÏΣ, ÓêïôåéíÞ ÐáíóÝëçíïò [ÐïéÞìáôá ] 6,76 7, , óåë. 159, ISBN: [ 30 ]

31 [ΠΟΙΗΣΗ] Íßêïò ÄÇÌÏÕ ÎÝíá ðïéþìáôá 3,52 3,76 [ÌåôáöñÜóåéò ðïéçìüôùí ôùí Benn, Claudel, Eliot, Eluard, Rilke, Lorka, Yeats ê.ü.] 1982, óåë. 104 ÐïéÞìáôá ,29 4, , óåë. 200 ÃåñÜóéìïò ÄÏÕÂÉÔÓÁΣ Áíôáýãåéåò áðü ôçí ï ìü êå íôñç ðüëç ôçò ïìß ëçò 4,86 5, , óåë. 35, ISBN: Ôï üãäïï ñþìá 5,52 5, , óåë. 45, ISBN: ημήτρης ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ, Η στέππα 6,29 6, , óåë. 40, ISBN: Γιάννης ΕΥΘΥΜΙΑ ΗΣ, Καινός διαιρέτης 8,67 9, , óåë. 72, ISBN: Óôáýñïò ÆÁÖÅÉÑÉÏÕ Ενοχικόν [Ο μονόλογος ενός δράστη] 9,52 10, , óåë. 80, ISBN: Ç ôñïðïò ôùí çìåñþí 5,52 5, , óåë. 60, ISBN: X Ç δåýôåñç πåôáëïýäá êáé ç φùôéü 5,52 5, , óåë. 42 Χωρικά 8,67 9, , óåë. 72, ISBN: Âáóßëçò ÆÅÂÅËÁÊÇΣ Åðáñ ßá ΤåìÝíïõò 5,05 5, , óåë. 48 ÈåñÜðùí ñùò 5,05 5, , óåë. 64 ÍôÝóìïíô ÇÃÊÁÍ, ÐïéÞìáôá 8,00 8, , óåë. 148, ISBN: ËïõêÜò ÈÅÏÄÙÑÁÊÏÐÏÕËÏΣ, ÔÝóóåñéò ÐïéçôéêÝò ÓõëëïãÝò 5,52 5,89 [( )] 1996, óåë. 150, ISBN: ÁëÝîáíäñïò ÉÓÁÑÇΣ, Ïé ÔñéóôÜíïé [ÐïéÞìáôá ] 5,52 5, , óåë. 140 Μπάρμπαρα ΚΑΙΛΕΡ, η πηνελόπη περιμένει. τι περιμένει 9,62 10, , óåë. 68, ISBN: ημήτρης ΚΑΛΟΚΥΡΗΣ, Άτρακτος 24,00 25, , óåë. 464, ISBN: Ε.Ε. ΚΑΜΜΙΝΓΚΣ 33x3x33 [ÐïéÞìáôá- οκίμια-θραύσματα] 10,95 11, , óåë. 128, ISBN: [μόνο με την άνοιξη] 44 ποιήματα 13,52 14, , σελ. 144, ISBN: [ 31 ]

32 [ΠΟΙΗΣΗ] ούκας ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ, Αγοράκια-Κοριτσάκια 6,29 6, , óåë. 48, ISBN: Ìáñßá ÊΑΡ ΑΤΟΥ Αβλαβής διέλευση 8,67 9, , óåë. 64, ISBN: Οýτε δροσιü 6,29 6, , óåë. 50, ISBN: Ìé Üëçò ÊÁÔÓÁÑÏΣ 3Ì+3Ì=6Ì åîáíôë. 1981, óåë. 39 Ïíüìáôá åîáíôë. 1980, óåë. 160 Óðýñïò ÊÁÔÓÉÌÇΣ, Ï ÍÜñêéóóïò 5,33 5, , óåë. 35 Ìáñßá ÊÅÍÔÑÏÕ-ÁÃÁÈÏÐÏÕËÏÕ, Óáëêßì 5,52 5, , óåë. 48, ISBN: Λεωνßδας ÊÅΦΑΛΑΣ, Claudius Britannicus 6,00 6, , óåë. 52, ISBN: Πατρίτσια ΚΟΛΑΪΤΗ, Σελέστεια 6,76 7, , óåë. 48, ISBN: ÃêñÝãêïñõ ÊÏÑÓÏ, ÐïéÞìáôá 5,33 5, , óåë. 79, ISBN: Êþóôáò ÊÏÕÔÓÏÕÑÅËÇΣ De arte amandi 8,67 9, , óåë. 88, ISBN: X Éóôïñßåò ôïõ ýðíïõ 5,33 5, , óåë. 43, ISBN: Êëåßôïò ÊÕÑÏÕ, Ôá ðïõëéü êáé ç áöýðíéóç 1987, óåë. 59 åîáíôë. ÃéÜííçò ÊÙÍÓÔÁÍÔÅËÇΣ, ÕðÝñ ôçò ôõ áßáò á íôé óôñï öþò 4,00 4, , óåë. 53, ISBN: ÈáíÜóçò ÊÙÓÔÁÂÁÑÁΣ Ç Ìá êñé íþ Üãíùóôç þñá 5,33 5, , óåë. 62, ISBN: Ï Öüâïò ôïõ áêñïâüôç 5,33 5, , óåë. 44 Óôï âüèïò ôïõ ñþìáôïò 5,33 5, , óåë. 53 Ôï çìåñïëüãéï ôçò áõñéáíþò åîïñßáò 5,33 5, , óåë. 49, ISBN: ήμητρα ÊΩΤΟΥΛΑ, Τρεις νότες για μία μουσική 8,38 8, , óåë. 88, ISBN: ÈáíÜóçò ËÁÌÐÑÏÕ, Áíåðéóôñåðôß 5,52 5, , óåë. 50, ISBN: [ 32 ]

33 [ΠΟΙΗΣΗ] Býρων ËΕΟΝΤΑΡΗΣ, ως... 6,29 6, , óåë. 46, ISBN: ημήτρης ËΕΟΝΤΖΑΚΟΣ, Κινέζικα 7,62 8, , óåë. 56, ISBN: Ãéþñãïò ËÉÊÏΣ, Ðïßçóç [ ] 11,90 12, , óåë. 199, ISBN: Åõãåíßá ËÏÕÐÁÊÇ, ÁíÜìåóá óå äýï êáëïêáßñéá 5,52 5, , óåë. 61, ISBN: ÌÜñéïò ÌÁÑÊÉÄÇΣ ÂáðïñÜêéá 5,52 5, , óåë. 59, ISBN: X ÐáñÜ ôáýôá 5,52 5, , óåë. 49, Ðñüäñïìïò. ÌÁÑÊÏÃËÏÕ ó áôç õðüó åóç [ÐïéÞìáôá ] 10,57 11, , óåë. 203 Ïíåßñùí êïéíïêôçìïóýíç 5,52 5, , óåë. 45, ISBN: Ãéþñãïò ÌÁÑÊÏÐÏÕËÏΣ, ÐïéÞìáôá [ ] 6,57 7, , óåë. 75 Äéïíýóçò ÌÅÍÉÄÇΣ, Ôï öùò ôçò íý ôáò 4,29 4, , óåë. 38 ÌÜñêïò ÌÅÓÊÏΣ íèç óôï êáôáñáìýíï ößäé 7,24 7, , óåë. 36, ISBN: Ìáýñï äüóïò [ÐïéÞìáôá ] 12,00 12, , óåë. 245, ISBN: σôïí Ενικό και Πληθυντικό ψίθυρο 12,00 12, , óåë. 128, ISBN: Óôïí ßóêéï ôçò ãçò 7,24 7, , óåë. 55, ISBN: Ôá ÖáíôÜóìáôá ôçò åëåõèåñßáò 6,29 6, , óåë. 30, ISBN: áéñåôéóìïß 6,29 6, , óåë. 55, ISBN: Øéëüâñï ï 8,57 9, , óåë. 90, ISBN: Ãéþñãïò ÌÉΧÁÊÇΣ, Ç Üíïéîç óôï ðýíèïò 5,81 6, , óåë. 59 ÐÝôñïò ÌÏÑÏÆÉÍÇΣ Óôçí αγορά κάθε μέρα 8,67 9, , óåë. 72, ISBN: Óôçí Üêñç ó Ýíá âñü ï 5,81 6, , óåë. 60, ISBN: Ίνγκεμποργκ ÌΠΑΧΜΑΝ, Να λέω λόγια σκοτεινά 18,00 19, , óåë. 216, ISBN: [ 33 ]

34 [ΠΟΙΗΣΗ] Ãéþñãïò ÌÐËÁÍÁΣ Åðåéóüäéï [ íá ðïëéôéêü ðïßçìá] 6,38 6, , óåë. 51, ISBN: Ç á ðü íôç óþ ôïõ 5,81 6, , óåë. 58, ISBN: Íý ôá 5,81 6, , óåë. 27 ÃïõÀëëéáì ÌÐËÅÚÊ, Ïé ãüìïé ôïõ Ïõñáíïý êáé ôçò Êüëáóçò 12,00 12, , óåë. 108, ISBN: Ñßôóáñíô ÌÐÑÏÍÔÉÃÊÁÍ, ÐïéÞìáôá 5,81 6, , óåë. 76 ÐÜìðëï ÍÅÑÏÕÄÁ, ÐïéÞìáôá 1982, óåë. 80 åîáíôë. Èåïäüóçò ÍÉÊÏËÁÏÕ, Ôï Óðßôé [Ðïßçìá] 6,38 6, , óåë. 32, ISBN: ÌÜîéìïò ÏÓÕÑÏΣ Η τεχνική του πραγματικού 5,81 6, , óåë. 40, ISBN: Óôç íïóôáëãßá ôïõ øõ éáôñåßïõ 5,24 5, , óåë. 48 Ðáõëßíá ÐÁÌÐÏÕÄÇ, Ìáýñï ôïõ ðñüóéíïõ 4,86 5, , óåë. 60 æñá ÐÁÏÕÍÔ, Ó åäéüóìáôá êáé ÁðïóðÜóìáôá 11,52 12,28 ôùí ÊÜíôïò CX-CXX [Ôá ôå ëåõ ôáß á ÊÜíôïò] 1991, óåë. 132, ISBN: ÈáíÜóçò ÐÁÐÁÈÁÍÁÓÏÐÏÕËÏΣ, Èåñóßôçò ÈåñóáíÝìçò 5,52 5,89 [Äåêáôñßá Üóìáôá ãéá ôïí Üíèñùðï êáé ôïí êüóìï] 1999, óåë. 59, ISBN: ΑριστÝα ÐÁΠΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ, Άλλοτε αλλοý 6,57 7, , óåë. 64, ISBN: ÓùôÞñçò ÐÁÓÔÁÊÁΣ, Ï êïéíùíüò ôùí áðïóôüóåùí 5,52 5, , óåë. 51 Ãéþñãçò ÐÁÕËÏÐÏÕËÏΣ Ëßãïò ììïò 5,52 5, , óåë. 42 ÐïéÞìáôá [ ] 6,38 6, , óåë. 195, ISBN: Τάκης ΠΑΥΛΟΣΤΑΘΗΣ Ποιήματα και πεζά ,38 28, , óåë. 896, ISBN: Óçìåßá ôïõ åîáöáíéæïìýíïõ ôñßôïõ 6,38 6, , óåë. 86 Åõñéäßêç ÐÅÑÉÊËÅÏÕΣ-ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÕ ÁíáêÜëçìáí ôá ÐïéçôÜñéêá [Ðïßçóç óôçí ÊõðñéáêÞ äéüëåêôï] 6,57 7, , óåë. 123, ISBN: [ 34 ]

35 [ΠΟΙΗΣΗ] Χώρας ιστόρηση 9,14 9, , óåë. 104, ISBN: ÃéÜííçò ÐÉÐÉÍÇΣ, Áíáãñáììáôéóìïß 5,81 6, , óåë. 124 Ìáíüëçò ÐÑÁÔÉÊÁÊÇΣ Ç Êïßìçóç êáé ç ÁíÜóôáóç ôùí óùìüôùí ôïõ ÄïìÞíéêïõ 5,81 6, , óåë. 41, ISBN: Ç ËÞêõèïò 5,81 6, , óåë. 46, ISBN: Æáê ÐÑÅÂÅÑ ÈÝáìá êáé Éóôïñßåò [ÐïéÞìáôá] 5,81 6, , óåë. 84 Ëüãéá êáé Üëëá åîáíôë. 1983, óåë. 72 ËéÜíá ÓÁÊÅËÉÏÕ, ÁöÝò ÑÝïõóåò 5,81 6, , óåë. 67 Σωτήρης ΣΑΡΑΚΗΣ Η τελετή 8,19 8, , óåë. 64, ISBN: Πάθη των φθόγγων 8,19 8, , óåë. 60, ISBN: Ψηφιδωτü απü Üφαντες ψηφßδες 8,57 9, , óåë. 84, ISBN: Γιόαχιμ ΣΑΡΤΟΡΙΟΥΣ, Αλεξάνδρεια και άλλα ποιήματα 9,62 10, , óåë. 80, ISBN: Íéêüëáò ÓÅÂÁÓÔÁÊÇΣ, ËÜöõñï áãáðçìýíùí çìåñþí 5,81 6, , óåë. 61 ÓùôÞñçò ÓΕΛΑΒΗΣ Bleuballet εξαντλ. 2003, óåë. 113, ISBN: Μην αγαπάς, κοιμήσου 5,81 6, , óåë. 48, ISBN: Αγγελική ÓΙΓΟΥΡΟΥ, Χιόνι-Χιόνι 10,67 11, , óåë. 104, ISBN: Αγγελική ÓΙ ΗΡΑ, ΚοντσÝρτο στη ρýσδη 8,00 8, , óåë. 78, ISBN: Íôßíïò ÓÉÙÔÇΣ, Êëéìáôéæüìåíïé äéüäñïìïé 5,05 5, , óåë. 76 ÊõñéÜêïò ÓÔÁÌÅËÏΣ, Ad Absinthium 5,81 6, , óåë. 35 Êþóôáò ÓÔÅÑÃÉÏÐÏÕËÏΣ Ï Þëéïò ôïõ ìåóïíõêôßïõ 5,81 6, , óåë. 68 Ôá ÐïéÞìáôá Á [ ] 13,14 14, , óåë. 256, ISBN: [ 35 ]

36 [ΠΟΙΗΣΗ] Ôá ÐïéÞìáôá  [ ] 13,14 14, , óåë. 246, ISBN: Τα ποιήματα Γ [ ] 13,14 14, , óåë. 216, ISBN: ÃïõÜëëáò ÓÔÇÂÅÍΣ, Adagia 6,29 6, , óåë. 80, Μαρία ΤΟΠΑΛΗ Λονδίνο και άλλα ποιήματα 8,86 9, , óåë. 80, ISBN: Óåñâßôóéï ôóáãéïý 6,38 6, , óåë. 87, ISBN: Ôüìáò ÔÑÁÍÓÔÑÅÌÅÑ, Ç ðýíèéìç ãüíäïëá 6,00 6, , óåë. 39, ISBN: X ÓùôÞñçò ÔÑÉÂÉÆÁΣ, Âßïò áóùìüôùí êáé Üëëá ðïéþìáôá 5,52 5, , óåë. 27 Áìáëßá ÔÓÁÊÍÉÁ, Ôï ìðáëêüíé 5,81 6, , óåë. 51 ÃéÜííçò ÔÓÁÏÕÓÇΣ, Äýóêïëá áìüãåëá 4,29 4, , óåë. 30 Πάουλ ΤΣΕΛΑΝ, Μήκων και μνήμη 17,71 18, , óåë. 200, ISBN: ÓùêñÜôçò ÔÓÉΧËÉÁΣ, Ôá õðüãåéá ôùí ïíïìüôùí 4,29 4, , óåë. 51 Ëþñåíò ÖÅÑËÉÍÃÊÅÔÔÉ, ÐïéÞìáôá 5,81 6, , óåë. 66 íôåéá ÖÑÁÍÔÆÇ, ÔåëåôÞ óôï êýìá 6,57 7, , óåë. 53, ISBN: Éορδάνης ÁÔÆÇÌÇÍÁΣ, þñïò ëåõêüò 4,29 4, , óåë. 40 Áñãýñçò ÉÏÍÇΣ ÅóùôéêÜ ôïðßá 6,19 6, , óåë. 95, ISBN: Η φωνή της σιωπής. Ποιήματα ,00 25, , óåë. 624, ISBN: Ï á êß íç ôïò äñïìýáò 6,19 6, , óåë. 68, ISBN: Στο υπüγειο 8,57 9, , óåë. 80, ISBN: Ôüôå ðïõ ç óéùðþ ôñáãïýäçóå [êáé Üëëá áóþìáíôá ðåñéóôáôéêü] 6,19 6, , óåë. 68, ISBN: Ëé Ï, Ï äáßìïíáò óôïí êáèñýöôç [50 ðïéþìáôá ôïõ Ëé ï] 7,05 7, , óåë. 89, ISBN: Γιώργος ΟΥΛΙΑΡΑΣ, ρόμοι της μελάνης 11,52 12, , óåë. 224, ISBN: [ 36 ]

37 [ΠΟΙΗΣΗ] ήμητρα Χ. ΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ [Κρατικό Βραβείο Ποίησης 2008] Ελάχιστα πριν 8,95 9, , óåë. 80, ISBN: Χ Λιμός 8,67 9, , óåë. 96, ISBN: ÔçëÝìá ïò ÕÔÇÑÇΣ Óá íá óõíýâç 4,86 5, , óåë. 43 Ôüðïé íýïé 4,86 5, , óåë. 54 ÂÉÏÃÑÁÖÉÅÓ ÐÞôåñ ÁÊÑÏÚÍÔ, T. S. Eliot [Ï Üíèñùðïò ðßóù áðü ôç ìüóêá] 23,14 24, , óåë. 400, ISBN: ΒΟΚΚΑΚΙΟΣ, Η ζωή του αντη 12,00 12, , óåë. 128, ISBN: ντον ΓΚΙΛ, Peggy Guggenheim [ΕθισμÝνη στην τýχνη] 24,00 25, , óåë. 664, ISBN: Χ Άντριου ΓΟΥΙΛΣΟΝ, Patricia Highsmith [Ζωή στο σκοτάδι] 25,14 26, , óåë. 784, ISBN: ÔæÝçìò ÃÏÕÍÔÁË, Jorge Luis Borges 20,57 21,91 [Ï Üíèñùðïò óôïí êáèñýöôç ôïõ âéâëßïõ] 2003, óåë. 352, ISBN: Στ. ΕΒΑΝΣ, Κ. ΣΚΙΝΝΕΡ, Τζακ ο Αντεροβγάλτης 25,43 27,08 Γράμματα από την κόλαση 2007, óåë. 456 (88 έγχρωμες), ISBN: íôíá Ï ÌÐÑÁÚÅÍ, James Joyce [Ç áðüêñçìíç üøç ìéáò ìåãáëïöõßáò] 14,38 15, , óåë. 204, ISBN: ÊÜèñéí ÐÅÔÅÑÓ, Byron [ÐïéçôÞò, åñáóôþò Þ åðáíáóôüôçò;] 10,57 11, , óåë. 130, ISBN: Å.Å. ÑÁÚÓ, ÁëÝîáíäñïò ï ÌÝãáò 11,05 11, , óåë. 100, ISBN: Τζων ΦΕΛΣΤΙΝΕΡ, Paul Celan [Ποιητής, Επιζών, Εβραίος] 27,33 29, , óåë. 584, ISBN: Κωνσταντίνος ΦΛΩΡΟΣ, Gustav Mahler [βλ. Μουσική, σελ. 42] Ρόναλντ ΧΕΫΜΑΝ, Friedrich Nietzsche 26,00 27,69 [Η τραγική ζωή μιας μεγαλοφυίας] 2005, óåë. 640, ISBN: X [ 37 ]

38 ÂÉÂËÉÁ ÃÉÁ ÐÁÉÄÉÁ ÊÁÉ ÍÅÏÕÓ Ο Πέτρος και το φεγγάρι (Σωφραί, Μπριέρ-Χακιέ, Μπαχτσεβάνης) 13,08 13, , óåë. 36 (έγχρ., σχήμα 23,5x30,6 εκ.), ISBN: ëáí ÁËÌÐÅÑÃÊ Ç êõñßá ÔÜðá, ç Õäñáõëéêüò 4,71 5, , óåë. 25, ISBN: Ç êõñßá ÐáñáðáôÜ, ç óåñâéôüñá 4,71 5, , óåë. 25, ISBN: Ï êýñéïò ÁðÜôçò ï Áðáôåþíáò 4,71 5, , óåë. 25, ISBN: Ï êýñéïò Êüóìï ï ÌÜãïò 4,71 5, , óåë. óåë. 25, ISBN: Ï êýñéïò ÌðïõíéÜò ï ÌðïîÝñ 4,71 5, , óåë. 25, ISBN: Ï ìéêñüò Ëåöôïýëçò, ï Å êá ôïì ìõ ñéïý ïò 4,71 5, , óåë. 25, ISBN: Ï ìéêñüò Öñáôæüëáò ï ãéïò ôïõ Öïýñíáñç 4,71 5, , óåë. 25, ISBN: Ôï êáèáñéóôþñéï ôçò êõñßáò Óá ðïõ íü äá 4,71 5, , óåë. 25, ISBN: ÂÏËÔÁÉÑÏΣ, ÌéêñïìÝãáò 5,52 5, , óåë. 83, ISBN: ÓôÞâåí ÅËÌÐÏÆ, Ï Êéô Óôßîìðõ êáé ç óõììïñßá 12,95 13,79 ôùí íåáñþí ìüãùí 2002, óåë. 251, ISBN: ÔæÝçìò ÈÅÑÌÐÅÑ, Ìýèïé ãéá ôçí åðï Þ ìáò. 9,71 10,35 Ôï óðñï ÅëÜöé 1988, óåë. 249 Ε.Ε. ΚΑΜΜΙΝΓΚΣ, Παραμύθια [βλ. Κόμμα, σελ. 21] Ëéïýéò ÊÁÑÏË Ç Áëßêç óôç þñá ôùí ÈáõìÜôùí εξαντλ. 1988, óåë. 158 ÌÝóá áð ôïí êáèñýöôç εξαντλ. 1991, óåë. 173 ÑÜíôãéáñíô ÊÉÐËÉÍÃÊ, Ôï Âéâëßï ôçò Æïýãêëáò 11,90 12, , óåë. 255, ISBN: ÊÜñëï ÊÏËÏÍÔÉ, Ïé ðåñéðýôåéåò ôïõ Ðéíüêéï 9,14 9, , óåë. 207 ÉùóÞö ÊÏÍÑÁÍÔ, Ç ÖñÝãõá áðü ôá ÅöôÜ ÍçóéÜ 8,19 8, , óåë. 145, ISBN: Ζακ ΛΕ ΓΚΟΦ, Ο Μεσαίωνας. Μια ιστορία για παιδιά 11,52 12, , óåë. 160, ISBN: [ 38 ]

Τιμοκατάλογος ΜΑΪΟΣ 2012

Τιμοκατάλογος ΜΑΪΟΣ 2012 Τιμοκατάλογος ΜΑΪΟΣ 2012 Äéáíïìç êáé ðáñáããåëéåσ ( ïíäñéêþ ðþëçóç) Εκδόσεις ΝΕΦΕΛΗ Êáôóáíôþíç 21 ÐåñéóôÝñé Ôçë.: 210.5715208 (êáèçìåñéíü 9:00-13:00) fax: 210.5715208 Áóêëçðéïý 16 ÁèÞíá Ôçë.: 210.3607744

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. ÐÑÏÓÊËÇÓÇ ÓÔÏ ÏÑÏ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 4 ÌÁÑÔÉÏÕ 2005 Ï ÁðïêñéÜôéêïò ïñüò ìáò öýôïò óôï êýíôñï Åñìçíåßåò

Ç ÂÇÑÁ. ÐÑÏÓÊËÇÓÇ ÓÔÏ ÏÑÏ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 4 ÌÁÑÔÉÏÕ 2005 Ï ÁðïêñéÜôéêïò ïñüò ìáò öýôïò óôï êýíôñï Åñìçíåßåò ôïò 9 ï ö. 52 ï ÍïÝìâñéïò-ÄåêÝìâñéïò 2004 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÅÔÏÓ 4ï - AÑ. Ö. 16ï - ÉÏÕËÉÏÓ - ÁÕÃÏÕÓÔÏÓ - ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ 2013 ÁÓÇÌ. ÖÙÔÇËÁ 40 ÊÁÉ ËÅÙÖ. ÁËÅÎÁÍÄÑÁÓ - 114 73 ÁÈÇÍÁ ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. Στο χρονικό διάστημα από 29 Σεπτεμβρίου. ÐÅÑÁÓÁÍ áñêåôýò ìýñåò áðü ôï íáõüãéï Å ÐÁÃÊÏÓÌÉÏ ÓÕÍÅÄÑÉÏ ÈÑÁÊÙÍ

Ç ÂÇÑÁ. Στο χρονικό διάστημα από 29 Σεπτεμβρίου. ÐÅÑÁÓÁÍ áñêåôýò ìýñåò áðü ôï íáõüãéï Å ÐÁÃÊÏÓÌÉÏ ÓÕÍÅÄÑÉÏ ÈÑÁÊÙÍ ÓÅËÉÄÁ 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë. 32.16.532 ÅÔÏÓ 5 ï ÖÕËËÏ 27 o ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ-ÏÊÔÙÂÑÉÏÓ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΝΟΥ ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΝΟΥ ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÅÔÏÓ 1ï - AÑ. Ö. 4ï - ÉÏÕËÉÏÓ - ÁÕÃÏÕÓÔÏÓ - ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ 2010 ÁÓÇÌ. ÖÙÔÇËÁ 40 ÊÁÉ ËÅÙÖ. ÁËÅÎÁÍÄÑÁÓ - 114 73 ÁÈÇÍÁ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... Η Α ΕΛΦΟΤΗΤΑ ΓΙΟΡΤΑΣΕ ΤΗΝ 189η ΕΠΕΤΕΙΟ ΕΥΡΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... Η Α ΕΛΦΟΤΗΤΑ ΓΙΟΡΤΑΣΕ ΤΗΝ 189η ΕΠΕΤΕΙΟ ΕΥΡΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÅÔÏÓ 3ï - AÑ. Ö. 10ï - ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÓ - ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ - ÌÁÑÔÉÏÓ 2012 ÁÓÇÌ. ÖÙÔÇËÁ 40 ÊÁÉ ËÅÙÖ. ÁËÅÎÁÍÄÑÁÓ - 114 73 ÁÈÇÍÁ Η Α ΕΛΦΟΤΗΤΑ ΓΙΟΡΤΑΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ÅÐÉÔÕ ÇÓ Ç ÃÅÍ. ÓÕÍÅËÅÕÓÇ ÊÁÉ Ç ÊÏÐÇ ÔÇÓ ÐÉÔÁÓ ÐÏÕ ÅÃÉÍÁÍ ÓÔÉÓ 11 ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÕ 2007

ÅÐÉÔÕ ÇÓ Ç ÃÅÍ. ÓÕÍÅËÅÕÓÇ ÊÁÉ Ç ÊÏÐÇ ÔÇÓ ÐÉÔÁÓ ÐÏÕ ÅÃÉÍÁÍ ÓÔÉÓ 11 ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÕ 2007 Ãñáöåßá: Êïëùíïý & Ëåùíßäïõ 20 104 36 ÁÈÇÍÁ Ôçë.: 210 52 42 995 ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÄÕÔÉÊÏÖÑÁÃÊÉÓÔÉÁÍÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÌÁÑÉÁ ÃÏÕËÁ ÑÏÍÏÓ 21ïò ÁÑÉÈÌÏÓ ÖÕËËÏÕ 77 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÓ - ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ - ÌÁÑÔÉÏÓ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... «Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΙΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ» ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... «Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΙΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ» ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÅÔÏÓ 4ï - AÑ. Ö. 15ï - ÁÐÑÉËÉÏÓ - ÌÁÚÏÓ - ÉÏÕÍÉÏÓ 2013 ÁÓÇÌ. ÖÙÔÇËÁ 40 ÊÁÉ ËÅÙÖ. ÁËÅÎÁÍÄÑÁÓ - 114 73 ÁÈÇÍÁ «Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. Ç áíáâßùóç ôïõ Èñáêéêïý åèßìïõ ôçò «âáñâüñáò»

Ç ÂÇÑÁ. Ç áíáâßùóç ôïõ Èñáêéêïý åèßìïõ ôçò «âáñâüñáò» ôïò 7 ï ö. 40 ï ÍïÝìâñéïò-ÄåêÝìâñéïò 2002 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. Åðéôõ çìýíç Þôáí êáé ç öåôåéíþ åêäþëùóç

Ç ÂÇÑÁ. Åðéôõ çìýíç Þôáí êáé ç öåôåéíþ åêäþëùóç ôïò 11 ï ö. 59 ï ÉáíïõÜñéïò-ÖåâñïõÜñéïò 2006 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ Ï ÁÐÏÊÑÉÁÔÉÊÏÓ ÏÑÏÓ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ. H éóôïñéêþ óçìáóßá ôçò ÅëëçíéêÞò ÅðáíÜóôáóçò ôïõ 1821

Ç ÂÇÑÁ Ï ÁÐÏÊÑÉÁÔÉÊÏÓ ÏÑÏÓ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ. H éóôïñéêþ óçìáóßá ôçò ÅëëçíéêÞò ÅðáíÜóôáóçò ôïõ 1821 ôïò 10 ï ö. 54 ï ÌÜñôéïò-Áðñßëéïò 2005 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë.

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. Ç áðåëåõèýñùóç ôùí Öåñþí

Ç ÂÇÑÁ. Ç áðåëåõèýñùóç ôùí Öåñþí ôïò 7 ï ö. 38 ï Éïýëéïò-Áýãïõóôïò 2002 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë.

Διαβάστε περισσότερα

ÐÑÁÃÌÁÔÏÐÏÉÇÈÇÊÅ Ç ÃÅÍÉÊÇ ÓÕÍÅËÅÕÓÇ ÔÏÕ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ

ÐÑÁÃÌÁÔÏÐÏÉÇÈÇÊÅ Ç ÃÅÍÉÊÇ ÓÕÍÅËÅÕÓÇ ÔÏÕ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ Ãñáöåßá: Êïëùíïý & Ëåùíßäïõ 20 104 36 ÁÈÇÍÁ Ôçë.: 210 52 42 995 ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÄÕÔÉÊÏÖÑÁÃÊÉÓÔÉÁÍÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÐÅÑÉÊËÇÓ ÃÏÕËÁÓ ÑÏÍÏÓ 24ïò ÁÑÉÈÌÏÓ ÖÕËËÏÕ 89 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÓ - ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΚ ΟΤΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ. Ασθενής: Τι λες να έχω γιατρέ; Γιατρός: Εκατό τοις εκατό δηλητηρίαση. Ασθενής: Από τι; Γιατρός: Η νεκροψία θα το δείξει!

ΑΝΕΚ ΟΤΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ. Ασθενής: Τι λες να έχω γιατρέ; Γιατρός: Εκατό τοις εκατό δηλητηρίαση. Ασθενής: Από τι; Γιατρός: Η νεκροψία θα το δείξει! ΑΝΕΚ ΟΤΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ _ ουλεύεται σε Ταχυδροµείο; Ρωτά µια όµορφη ξανθιά το καβαλιέρο της στο χορό. _Όχι, γιατί ρωτάς; Της απαντά αυτός. Και κείνη: _Γιατί, ρε φίλε, µού χεις κολλήσει σαν γραµµατόσηµο!.. Ασθενής:

Διαβάστε περισσότερα

μικρές ιστορίες ΕΥΕΞΙΑ & ΙΑΤΡΟΦΗ 3

μικρές ιστορίες ΕΥΕΞΙΑ & ΙΑΤΡΟΦΗ 3 μικρές ιστορίες Κι όσο το φυσικό περιβάλλον περιορίζεται, τόσο και ακριβαίνει. Η ανάπτυξη πλέον δεν συμφέρει. εν το έχουμε συνειδητοποιήσει, αλλά η τελευταία μεγάλη αγορά στον πλανήτη θα είναι η Φύση.

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ ÊÕÑÉÁÊÇ 18 ÍÏÅÌÂÑÉÏÕ 2001 ÁÑ ÁÉÑÅÓÉÅÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÄÅÉÎÇ ÍÅÏÕ Ä.Ó. ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ

Ç ÂÇÑÁ ÊÕÑÉÁÊÇ 18 ÍÏÅÌÂÑÉÏÕ 2001 ÁÑ ÁÉÑÅÓÉÅÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÄÅÉÎÇ ÍÅÏÕ Ä.Ó. ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ ÓÅËÉÄÁ 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë. 32.16.532 ÅÔÏÓ 6 ï ÖÕËËÏ 33 o ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ-ÏÊÔÙÂÑÉÏÓ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΜΩΛΙΑΚΑ ΝΕΑ ΙΔΡΥΤΗΣ - ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΜΑΓΚΑΝΙΩΤΗΣ

ΚΙΜΩΛΙΑΚΑ ΝΕΑ ΙΔΡΥΤΗΣ - ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΜΑΓΚΑΝΙΩΤΗΣ Äéáöùíþ ìå ü,ôé ëåò^ áëëü èá õðåñáóðéóèþ ìý ñé èáíüôïõ ôï äéêáßùìü óïõ íá ôï ëåò. ÂÏËÔÁÉÑÏÓ ñüíïò 33ïò Áñ. Öýëëïõ 387-388 ÌÜñôéïò Áðñßëéïò 2012 ÊÙÄÉÊÏÓ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇÓ ÅÐÏÐÔÅÉÁÓ Ì.Ì.Å. 2915 ΙΔΡΥΤΗΣ - ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. Ηεφημερίδα μας, «Η Βήρα», έκλεισε ήδη. (ÓõíÝ åéá óôç óåë. 8)

Ç ÂÇÑÁ. Ηεφημερίδα μας, «Η Βήρα», έκλεισε ήδη. (ÓõíÝ åéá óôç óåë. 8) ÓÅËÉÄÁ 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë. 32.16.532 ÅÔÏÓ 5 ï ÖÕËËÏ 25 o ÌÁÚÏÓ-ÉÏÕÍÉÏÓ

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. (ÓõíÝ åéá óôç óåë. 8) Ð Ñ Ï Ó Ê Ë Ç Ó Ç. ÓÔÇÍ ÁÐÏËÏÃÉÓÔÉÊÇ ÌÁÓ ÓÕÍÅËÅÕÓÇ ÊõñéáêÞ 2 Íïåìâñßïõ 2003 & þñá 5 ì.ì.

Ç ÂÇÑÁ. (ÓõíÝ åéá óôç óåë. 8) Ð Ñ Ï Ó Ê Ë Ç Ó Ç. ÓÔÇÍ ÁÐÏËÏÃÉÓÔÉÊÇ ÌÁÓ ÓÕÍÅËÅÕÓÇ ÊõñéáêÞ 2 Íïåìâñßïõ 2003 & þñá 5 ì.ì. ôïò 8 ï ö. 44 ï Éïýëéïò-Áýãïõóôïò 2003 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë.

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ ÁÐÏÊÁËÕÐÔÇÑÉÁ ÔÇÓ ÐÑÏÔÏÌÇÓ ÔÇÓ ÄÏÌÍÁÓ ÁÔÆÇÁÍÔÙÍÇ ÂÉÓÂÉÆÇ ÓÔÇ ËÅÙÖÏÑÏ ÇÑÙÙÍ 1821 ÐÅÄÉÏÍ ÔÏÕ ÁÑÅÙÓ

Ç ÂÇÑÁ ÁÐÏÊÁËÕÐÔÇÑÉÁ ÔÇÓ ÐÑÏÔÏÌÇÓ ÔÇÓ ÄÏÌÍÁÓ ÁÔÆÇÁÍÔÙÍÇ ÂÉÓÂÉÆÇ ÓÔÇ ËÅÙÖÏÑÏ ÇÑÙÙÍ 1821 ÐÅÄÉÏÍ ÔÏÕ ÁÑÅÙÓ ôïò 10 ï ö. 55 ï ÌÜéïò-Éïýíéïò 2005 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë.

Διαβάστε περισσότερα

ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ ÓÔÇÍ ÐÉÓÔÇ ÊÁÉ ÔÏÍ ÐÏËÉÔÉÓÌÏ

ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ ÓÔÇÍ ÐÉÓÔÇ ÊÁÉ ÔÏÍ ÐÏËÉÔÉÓÌÏ ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ ÅDITORIAL Áíïé ôïß Ïñßæïíôåò Áããåëéïöüñïò Êùäéêüò: 1044 Ýôïò ßäñõóçò: 1900 Éäéïêôçóßá: Ðßóôç & ÆùÞ ÁóôéêÞ Ìç ÊåñäïóêïðéêÞ Åôáéñåßá Ì. Âüäá 28 & Óìýñíçò 27, 10439 ÁèÞíá www.jesuits.gr Åêäüôçò

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ - ÐÑÏÓÊËÇÓÇ Προς όλα τα μέλη του Συλλόγου ÓÔÇÍ ÊÏÐÇ ÔÇÓ ÐÑÙÔÏ ÑÏÍÉÁÔÉÊÇÓ ÐÉÔÁÓ & ÔÏÍ ÅÔÇÓÉÏ ÏÑÏ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ

Ç ÂÇÑÁ. ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ - ÐÑÏÓÊËÇÓÇ Προς όλα τα μέλη του Συλλόγου ÓÔÇÍ ÊÏÐÇ ÔÇÓ ÐÑÙÔÏ ÑÏÍÉÁÔÉÊÇÓ ÐÉÔÁÓ & ÔÏÍ ÅÔÇÓÉÏ ÏÑÏ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ ÓÅËÉÄÁ 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë. 32.16.532 ÅÔÏÓ 5 ï ÖÕËËÏ 28 o ÍÏÅÌÂÑÉÏÓ-ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÓ

Διαβάστε περισσότερα

ÁÍÁÊÇÑÕ ÈÇÊÅ ÅÐÉÔÉÌÏÓ ÄÇÌÏÔÇÓ ÔÏÕ ÄÇÌÏÕ ÖÑÁÃÊÉÓÔÁÓ ÅÕÑÕÔÁÍÉÁÓ

ÁÍÁÊÇÑÕ ÈÇÊÅ ÅÐÉÔÉÌÏÓ ÄÇÌÏÔÇÓ ÔÏÕ ÄÇÌÏÕ ÖÑÁÃÊÉÓÔÁÓ ÅÕÑÕÔÁÍÉÁÓ Ãñáöåßá: Êïëùíïý & Ëåùíßäïõ 20 104 36 ÁÈÇÍÁ Ôçë.: 210 52 42 995 ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÄÕÔÉÊÏÖÑÁÃÊÉÓÔÉÁÍÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÐÅÑÉÊËÇÓ ÃÏÕËÁÓ ÑÏÍÏÓ 23ïò ÁÑÉÈÌÏÓ ÖÕËËÏÕ 87 Ä/ÍÔÑÉÁ ÓÕÍÔÁÎÇÓ: ÓÏÖÉÁ ÔÑÉÁÍÔÏÃÉÁÍÍÇ-ÐÁÍÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠOΛITIΣMOΣ KAI TOΠIKH IΣTOPIA THΣ YTIKHΣ ΘEΣΣAΛIAΣ

ΠOΛITIΣMOΣ KAI TOΠIKH IΣTOPIA THΣ YTIKHΣ ΘEΣΣAΛIAΣ ΠOΛITIΣMOΣ KAI TOΠIKH IΣTOPIA THΣ YTIKHΣ ΘEΣΣAΛIAΣ (ΠPAKTIKA ΣYNE PIOY) Eπιµέλεια: Nότα Mακρυγιάννη - Πλακιά, Πρόεδρος Aρχαιολογικού Λαογραφικού Πολιτιστικού Συλλόγου Mουζακίου Mάνθος Παπάγγελος, Yπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

9 Νοεμβρίου 2008 Κυριακή στα Κανάλια

9 Νοεμβρίου 2008 Κυριακή στα Κανάλια KΩΔ. 6772 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΤΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ K A Ρ Δ Ι Τ Σ Α Σ ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ 10, 106 78 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 3303.455 ΧΡΟΝΟΣ 29ος ΟΚΤΩΒΡΙΟ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.avmag.gr Ενημερωτικό έντυπο δημηνιαίας έκδοσης ΤΕΥΧΟΣ 25ο Εκδίδεται από την Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία

www.avmag.gr Ενημερωτικό έντυπο δημηνιαίας έκδοσης ΤΕΥΧΟΣ 25ο Εκδίδεται από την Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία 25 21 Ενημερωτικό έντυπο δημηνιαίας έκδοσης ΤΕΥΧΟΣ 25ο Εκδίδεται από την Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία «Εθελοντές για θέματα φύλου, ισότητας και διακρίσεων» Μια πρωτοβουλία του ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιóùò íá Ý ïõí äßêéï. Ï ñüíïò

Ιóùò íá Ý ïõí äßêéï. Ï ñüíïò PRESS +7 P R E S S POST P O S T Äéáöùíþ ìå ü,ôé ëåò^ áëëü èá õðåñáóðéóèþ ìý ñé èáíüôïõ ôï äéêáßùìü óïõ íá ôï ëåò. ÂËÔÁÉÑÓ ñüíïò 33ïò Áñ. Öýëëïõ 395-396 ÍïÝìâñéïò ÄåêÝìâñéïò 2012 ÊÙÄÉÊÓ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇÓ ÅÐÐÔÅÉÁÓ

Διαβάστε περισσότερα

Μå üëïõò, üóïõò Ýìåéíáí. Ωñáßá ìáò Êßìùëï, óçêþíåéò. Σôçí ÅëëçíéêÞ åðéêñüôåéá

Μå üëïõò, üóïõò Ýìåéíáí. Ωñáßá ìáò Êßìùëï, óçêþíåéò. Σôçí ÅëëçíéêÞ åðéêñüôåéá PRESS +7 P R E S S POST P O S T Äéáöùíþ ìå ü,ôé ëåò^ áëëü èá õðåñáóðéóèþ ìý ñé èáíüôïõ ôï äéêáßùìü óïõ íá ôï ëåò. ÂÏËÔÁÉÑÏÓ ñüíïò 33ïò Áñ. Öýëëïõ 393-394 ÓåðôÝìâñéïò Ïêôþâñéïò 2012 ÊÙÄÉÊÏÓ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇÓ ÅÐÏÐÔÅÉÁÓ

Διαβάστε περισσότερα

 Á Ñ È Ï Ë Ï Ì Á É Ï Ó ÅËÅÙ ÈÅÏÕ ÁÑ ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕÐÏËÅÙÓ - ÍÅÁÓ ÑÙÌÇÓ ÊÁÉ ÏÉÊÏÕÌÅÍÉÊÏÓ ÐÁÔÑÉÁÑ ÇÓ

 Á Ñ È Ï Ë Ï Ì Á É Ï Ó ÅËÅÙ ÈÅÏÕ ÁÑ ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕÐÏËÅÙÓ - ÍÅÁÓ ÑÙÌÇÓ ÊÁÉ ÏÉÊÏÕÌÅÍÉÊÏÓ ÐÁÔÑÉÁÑ ÇÓ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÉÅÑÁÓ ÌÇÔÑÏÐÏËÅÙÓ ÁÑÊÁËÏ ÙÑÉÏÕ ÊÁÓÔÅËËÉÏÕ ÊÁÉ ÂÉÁÍÍÏÕ ÔÅÕ ÏÓ 18ï MAÑÔÉÏÓ 2010  Á Ñ È Ï Ë Ï Ì Á É Ï Ó ÅËÅÙ ÈÅÏÕ ÁÑ ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕÐÏËÅÙÓ - ÍÅÁÓ ÑÙÌÇÓ ÊÁÉ ÏÉÊÏÕÌÅÍÉÊÏÓ ÐÁÔÑÉÁÑ ÇÓ

Διαβάστε περισσότερα

ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 35 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ

ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 35 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 35 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ www.exanatolis.gr Κώστας Λεβαντής: Το κράτος παρανοµεί Óåë.18-19 Η καρδιά της Ανατολικής Αττικής δύο και πλέον µήνες κτυπάει

Διαβάστε περισσότερα