EL Ειδική έκθεση ΕΥΡΩΠΑÏKΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ. αριθ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "EL 2014. Ειδική έκθεση ΕΥΡΩΠΑÏKΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ. αριθ."

Transcript

1 EL 2014 αριθ. 09 Ειδική έκθεση Είναι ορθή η διαχείριση της στήριξης μέτρων επένδυσης και προώθησης στον αμπελοοινικό τομέα από την ΕΕ και αποδεικνύονται τα αποτελέσματά της όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα των οίνων της ΕΕ; ΕΥΡΩΠΑÏKΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ

2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Luxembourg LUXEMBOURG Τηλ Internet: YouTube: EUAuditorsECA Περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχονται από το διαδίκτυο (http://europa.eu). Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2014 ISBN doi: /67986 Ευρωπαϊκή Ένωση, 2014 Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με αναφορά της πηγής. Printed in Luxembourg

3 EL 2014 αριθ. 09 Ειδική έκθεση Είναι ορθή η διαχείριση της στήριξης μέτρων επένδυσης και προώθησης στον αμπελοοινικό τομέα από την ΕΕ και αποδεικνύονται τα αποτελέσματά της όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα των οίνων της ΕΕ; (υποβαλλόμενη δυνάμει του άρθρου 287, παράγραφος 4, δεύτερο εδάφιο, ΣΛΕΕ)

4 Περιεχόμενα 02 Σημεία Συντομογραφίες Γλωσσάριο I IX Σύνοψη 1 11 Εισαγωγή 1 11 Ο αμπελοοινικός τομέας στην ΕΕ Εμβέλεια και τρόπος προσέγγισης του ελέγχου Παρατηρήσεις Μέρος I Σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε κατάλληλα το μέτρο επένδυσης στο πλαίσιο της ΚΟΑ οίνου, με τη δέουσα προσοχή στην αρχή της οικονομίας; Η ανάγκη πρόσθετων μέτρων επένδυσης στο πλαίσιο της ΚΟΑ οίνου δεν αποδεικνύεται και η υλοποίηση των επενδύσεων στο πλαίσιο της ΚΟΑ οίνου καθυστέρησε ή περιορίστηκε σε ορισμένα κράτη μέλη Τα κράτη μέλη στα οποία πραγματοποιήθηκε επίσκεψη παρέχουν περιορισμένη διασφάλιση ότι μόνο τα οικονομικά βιώσιμα έργα λαμβάνουν στήριξη και δεν αξιολογούν συστηματικά το εύλογο του κόστους των έργων Μέρος II Σχεδιάστηκε κατάλληλα και εφαρμόστηκε με αποδοτικό τρόπο το μέτρο προώθησης; Στήριξη για προώθηση χορηγείται επίσης σε μεγάλες επιχειρήσεις, με ήδη ισχυρή φήμη και παράδοση στις εξαγωγές και οι οποίες θα είχαν ενδεχομένως πραγματοποιήσει τις ενέργειες προώθησης χωρίς δημόσια στήριξη (φαινόμενο μη αποδοτικής δαπάνης) Ασαφής ορισμός των επιλέξιμων δαπανών έως το 2013

5 Περιεχόμενα Τα κράτη μέλη δεν ελέγχουν πάντοτε εάν χορηγείται παράτυπα διπλή χρηματοδότηση Η ανεπαρκής παρακολούθηση της διαδρομής του ελέγχου υπονομεύει την αποτελεσματικότητα των ελέγχων των κρατών μελών στα οποία πραγματοποιήθηκε επίσκεψη προς διασφάλιση της πραγματικής υπόστασης και της επιλεξιμότητας των ενεργειών προώθησης Μέρος III Αποδεικνύονται επαρκώς τα αποτελέσματα των μέτρων; Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση των μέτρων επικεντρώθηκε στις υλοποιήσεις και τη δημοσιονομική εκτέλεση, αλλά δεν υπάρχουν ακόμη επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τα επιτευχθέντα αποτελέσματα Τα αποτελέσματα των επενδύσεων στο πλαίσιο της ΚΟΑ δεν μπορούν να διαχωριστούν με ευχέρεια από τα αποτελέσματα των επενδύσεων στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης Οι εξαγωγές οίνου των κρατών μελών προς τρίτες χώρες αυξήθηκαν αλλά είναι δύσκολο να προσδιοριστεί κατά πόσον αυτό αποδίδεται άμεσα στο μέτρο προώθησης Συμπεράσματα και συστάσεις Παράρτημα I Ισοζύγιο προσφοράς των κύριων στοιχείων σε επίπεδο ΕΕ των 27 Παράρτημα II Παράρτημα Xβ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου Απαντήσεις της Επιτροπής

6 Συντομογραφίες 04 ΕΓΤΑΑ: Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης ΕΓΤΕ: Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων ΕΕ: Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΕ των 27: η Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 κρατών μελών ΕΤΠΑ: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΚΟΑ οίνου: κοινή οργάνωση αγοράς στον αμπελοοινικό τομέα ΠΓΕ: προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη ΠΟΠ: προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ha: εκτάριο hl: εκατόλιτρο

7 Γλωσσάριο 05 Αμπελουργική περίοδος: Το έτος παραγωγής των προϊόντων του αμπελοοινικού τομέα (που περιγράφονται στο μέρος XII του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007). Αρχίζει την 1η Αυγούστου κάθε έτους και λήγει στις 31 Ιουλίου του επόμενου έτους. Αποδοτικότητα: Η αρχή της αποδοτικότητας αφορά τη βέλτιστη σχέση μεταξύ των χρησιμοποιούμενων πόρων και των παραγόμενων υλοποιήσεων ή αποτελεσμάτων. Αποτελεσματικότητα: Η αρχή της αποτελεσματικότητας αφορά την εκπλήρωση των συγκεκριμένων στόχων που έχουν τεθεί και την επίτευξη των προβλεπόμενων αποτελεσμάτων. Εθνικό πρόγραμμα στήριξης/εθνικό χρηματοδοτικό σύνολο: Τα οινοπαραγωγά κράτη μέλη χρησιμοποιούν τα κονδύλια της ΕΕ στο πλαίσιο της ΚΟΑ οίνου μέσω εθνικών προγραμμάτων στήριξης, για τη χρηματοδότηση ειδικών μέτρων στήριξης του αμπελοοινικού τομέα (άρθρο 103θ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007). Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή πενταετή προγράμματα στήριξης, τα οποία περιλαμβάνουν μέτρα σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν τον αμπελοοινικό τομέα (άρθρο 103ια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007). Επιστροφές κατά την εξαγωγή: Δυνάμει της κοινής γεωργικής πολιτικής, η Ευρωπαϊκή Ένωση καθορίζει ελάχιστα επίπεδα τιμών για ορισμένα γεωργικά προϊόντα. Τα εν λόγω ελάχιστα επίπεδα τιμών είναι σε πολλές περιπτώσεις υψηλότερα από το επίπεδο των διεθνών τιμών για τα ίδια προϊόντα. Όταν τα γεωργικά προϊόντα πρέπει να εξαχθούν σε τρίτες χώρες (εκτός ΕΕ), είναι αναγκαίο να καλυφθεί η διαφορά μεταξύ του επιπέδου τιμών της ΕΕ και του επιπέδου τιμών της παγκόσμιας αγοράς. Αυτό επιτυγχάνεται με την καταβολή στους εξαγωγείς επιστροφών κατά την εξαγωγή. Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή ποικίλλουν στον χρόνο, ανάλογα με τον παραγωγικό τομέα και τα παραγόμενα προϊόντα. Καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης: Καθεστώς ενισχύσεων που αντικατέστησε την πλειονότητα των προϋπαρχόντων καθεστώτων άμεσων ενισχύσεων και στο πλαίσιο του οποίου οι ενισχύσεις αποσυνδέονται από την υποχρέωση παραγωγής. Αντ αυτού, η πλήρης καταβολή των ενισχύσεων εξαρτάται από την προϋπόθεση να διατηρούν οι γεωργοί το σύνολο των εκτάσεών τους σε καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση (ΚΓΠΚ) και να τηρούν τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης (ΚΑΔ) πρόκειται για την αποκαλούμενη «πολλαπλή συμμόρφωση». Τα κράτη μέλη μπορούν να παρέχουν στήριξη στους αμπελουργούς χορηγώντας τους δικαιώματα ενίσχυσης κατά την έννοια του κεφαλαίου 3 του τίτλου III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, σύμφωνα με το σημείο ΙΕ του παραρτήματος VII του εν λόγω κανονισμού. Λοιποί οίνοι: Οίνοι μη επιλέξιμοι για τα μέτρα προώθησης, παραδείγματος χάριν, επιτραπέζιοι οίνοι χωρίς ένδειξη ποικιλίας αμπέλου. Μέτρο αναδιάρθρωσης και μετατροπής των αμπελώνων: Η στήριξη για αναδιάρθρωση και μετατροπή των αμπελώνων μπορεί να καλύπτει μόνο μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δραστηριότητες: α) μετατροπή ποικιλίας, συμπεριλαμβανομένου του επανεμβολιασμού β) επαναφύτευση αμπελώνων γ) βελτιώσεις των τεχνικών διαχείρισης των αμπελώνων. Η συνήθης ανανέωση των αμπελώνων που προσεγγίζουν το τέλος της φυσικής τους ζωής δεν θεωρείται δραστηριότητα αναδιάρθρωσης και μετατροπής. Η στήριξη για αναδιάρθρωση και μετατροπή των αμπελώνων μπορεί να λαμβάνει μόνο τις ακόλουθες μορφές: α) αποζημίωση των παραγωγών για τις απώλειες εισοδήματος λόγω της εφαρμογής του μέτρου β) συμβολή στο κόστος αναδιάρθρωσης και μετατροπής. Μέτρο απόσταξης κρίσης: Η στήριξη που παρεχόταν έως τις 31 Ιουλίου 2012 για εθελοντική ή υποχρεωτική απόσταξη πλεονασμάτων οίνου, την οποία αποφάσιζαν τα κράτη μέλη σε δικαιολογημένες περιπτώσεις κρίσης, ούτως ώστε να μειωθεί ή να εξαλειφθεί το πλεόνασμα και παράλληλα να εξασφαλιστεί η συνέχεια του εφοδιασμού από τη μία εσοδεία στην άλλη. Μέτρο απόσταξης πόσιμης αλκοόλης: Η στήριξη που παρεχόταν, υπό μορφή ενίσχυσης ανά εκτάριο, έως τις 31 Ιουλίου 2012, σε παραγωγούς για οίνο που αποστάζεται προς πόσιμη αλκοόλη.

8 Γλωσσάριο 06 Μέτρο απόσταξης υποπροϊόντων: Η στήριξη που παρέχεται για την εθελοντική ή υποχρεωτική απόσταξη υποπροϊόντων οινοποίησης (στέμφυλα και οινολάσπη), η οποία έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο σημείο Δ του παραρτήματος XVβ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου. Μέτρο ασφάλισης της συγκομιδής: Η στήριξη που παρέχεται με στόχο να συμβάλλει στην προστασία των εισοδημάτων των παραγωγών για απώλειες που οφείλονται σε φυσικές καταστροφές, δυσμενή καιρικά φαινόμενα, ασθένειες ή προσβολή από επιβλαβείς οργανισμούς. Μέτρο επένδυσης: Η στήριξη που παρέχεται για υλικές ή άυλες επενδύσεις σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας, σε υποδομές οινοποιίας και στην εμπορία οίνων, οι οποίες βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις των επιχειρήσεων και αφορούν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα: α) την παραγωγή ή την εμπορία προϊόντων που αναφέρονται στο παράρτημα ΧΙβ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου β) την ανάπτυξη νέων προϊόντων, επεξεργασιών και τεχνολογιών που συνδέονται με τα προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα ΧΙβ. Μέτρο προώθησης: Η στήριξη που παρέχεται για μέτρα ενημέρωσης ή προώθησης για τους κοινοτικούς οίνους. Το μέτρο αφορά την προώθηση οίνων με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη, ή οίνους με ένδειξη της οινοποιήσιμης ποικιλίας αμπέλου. Το μέτρο αυτό μπορεί να αφορά μόνο: α) δημόσιες σχέσεις, μέτρα προώθησης ή διαφήμισης, β) συμμετοχή σε εκδηλώσεις, εμποροπανηγύρεις ή εκθέσεις διεθνούς σημασίας, γ) ενημερωτικές εκστρατείες, δ) μελέτες νέων αγορών, αναγκαίες για τη διεύρυνση των εμπορικών διεξόδων και ε) μελέτες για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των μέτρων προώθησης και ενημέρωσης. Η συνδρομή της ΕΕ στις δραστηριότητες προώθησης δεν υπερβαίνει το 50 % των επιλέξιμων δαπανών (άρθρο 103ιστ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007). Μέτρο πρώιμου τρύγου: Ως πρώιμος τρύγος νοείται η ολική καταστροφή ή η απομάκρυνση των σταφυλιών που δεν έχουν ακόμη ωριμάσει, μειώνοντας έτσι την απόδοση της σχετικής έκτασης στο μηδέν. Η στήριξη για τον πρώιμο τρύγο μπορεί να χορηγείται με τη μορφή κατ αποκοπήν ενίσχυσης ανά εκτάριο που καθορίζεται από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος. Μέτρο ταμείων αλληλοβοήθειας: Τα ταμεία αλληλοβοήθειας παρέχουν συνδρομή στους παραγωγούς που επιζητούν να εξασφαλιστούν έναντι των διακυμάνσεων της αγοράς. Η στήριξη της ΕΕ για τη σύσταση ταμείων αλληλοβοήθειας μπορεί να χορηγείται με τη μορφή προσωρινής και φθίνουσας ενίσχυσης για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών των ταμείων. Κανένα κράτος μέλος δεν επέλεξε το μέτρο αυτό. Οικονομία: Η αρχή της οικονομίας αφορά την επίτευξη δεδομένου επιπέδου υλοποιήσεων ή αποτελεσμάτων με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Περίοδος προγραμματισμού: Τα εθνικά προγράμματα στήριξης καταρτίζονται για πενταετή περίοδο. Η περίοδος προγραμματισμού ήταν η πρώτη, ενώ η δεύτερη θα καλύψει τα έτη

9 Γλωσσάριο 07 Ποικιλιακοί οίνοι: Οίνοι χωρίς γεωγραφική ένδειξη, οι οποίοι, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, επιτρέπεται να αναφέρουν την ποικιλία αμπέλου. Οι εν λόγω οίνοι είναι επιλέξιμοι για το μέτρο προώθησης. Πριμοδότηση εκρίζωσης: Η στήριξη που παρέχεται στους αμπελουργούς για την οριστική απόσυρση του συνόλου των αμπέλων από αμπελοτεμάχιο ή αμπελουργική εκμετάλλευση. Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης: Έγγραφο που καταρτίζεται από ένα κράτος μέλος ή μια περιφέρεια και εγκρίνεται από την Επιτροπή, με στόχο τον σχεδιασμό της εφαρμογής της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης. Συμπυκνωμένο γλεύκος σταφυλιών: Το μη καραμελωμένο γλεύκος σταφυλιών που παράγεται με μερική αφυδάτωση γλεύκους σταφυλιών, με οποιαδήποτε επιτρεπόμενη μέθοδο εκτός από την απευθείας θέρμανση. Φαινόμενο μη αποδοτικής δαπάνης: Κατάσταση κατά την οποία ένα επιδοτούμενο έργο θα είχε υλοποιηθεί, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς την επιχορήγηση. Χρηστή δημοσιονομική διαχείριση: Σύμφωνα με το άρθρο 27 του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (εφεξής «δημοσιονομικός κανονισμός», ΕΕ L 248 της ), η έννοια της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης περιλαμβάνει τις αρχές της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας.

10 Σύνοψη 08 I Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός οίνου παγκοσμίως. Το 2008 το Συμβούλιο θέσπισε μεταρρύθμιση της κοινής οργάνωσης αγοράς (ΚΟΑ) στον αμπελοοινικό τομέα, στοχεύοντας κατ ουσίαν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των οινοπαραγωγών της ΕΕ και την εξισορρόπηση προσφοράς και ζήτησης, στο πλαίσιο ενός συνεχιζόμενου από μακρού διαρθρωτικού πλεονάσματος προσφοράς έναντι της ζήτησης. Τα κύρια χρηματοοικονομικά μέσα της μεταρρύθμισης αυτής περιλαμβάνουν ένα προσωρινό καθεστώς εκρίζωσης και τη σύσταση εθνικών προγραμμάτων στήριξης, μέσω των οποίων τα κράτη μέλη επιλέγουν μεταξύ 11 διαθέσιμων μέτρων αυτά που αρμόζουν περισσότερο στις ιδιαίτερες συνθήκες του καθενός. II Το Συνέδριο κάλυψε σε προγενέστερο έλεγχο 1 την εκρίζωση των αμπελώνων, η οποία στόχευε κυρίως στην εξισορρόπηση προσφοράς και ζήτησης. Με τον παρόντα έλεγχο, το Συνέδριο εξέτασε κατά πόσον είναι ορθή η διαχείριση της στήριξης μέτρων επένδυσης και προώθησης στον αμπελοοινικό τομέα και κατά πόσον αποδεικνύονται τα αποτελέσματά της όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα των οίνων της ΕΕ. Το Συνέδριο καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η διαχείριση της στήριξης σε μέτρα επένδυσης και προώθησης στον αμπελοοινικό τομέα, κατά τα αρχικά έτη που καλύφθηκαν από τον έλεγχο, επηρεάστηκε αρνητικά από αδυναμίες στον σχεδιασμό και την υλοποίηση, τις οποίες επισημαίνει η παρούσα έκθεση, και ότι ο αντίκτυπος στην ανταγωνιστικότητα των οίνων της ΕΕ δεν αποδεικνυόταν πάντοτε. III Η ανάγκη για πρόσθετο μέτρο επένδυσης ειδικά για τον αμπελοοινικό τομέα δεν αποδεικνύεται, δεδομένου ότι υπήρχε ήδη στο πλαίσιο της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης. Το εν λόγω πρόσθετο μέτρο περιπλέκει την κατάσταση, δημιούργησε διοικητικά εμπόδια και σε ορισμένα κράτη μέλη κατέληξε σε καθυστερήσεις στην υλοποίηση ή περιόρισε υπερβολικά την εμβέλεια των επιλέξιμων επενδύσεων. Κατά τον χρόνο του ελέγχου, σημαντικό μέρος των αρχικών χορηγήσεων εκ μέρους των κρατών μελών για το μέτρο επένδυσης είχε χρειαστεί να επαναδιατεθεί σε άλλα μέτρα των εθνικών προγραμμάτων στήριξης. 1 Ειδική έκθεση αριθ. 7/2012 με τίτλο «Μεταρρύθμιση της κοινής οργάνωσης αγοράς στον αμπελοοινικό τομέα: κατάσταση προόδου» (htpp://eca.europa.eu). IV Επιπλέον, το μέτρο επένδυσης δεν εφαρμόστηκε με τη δέουσα τήρηση της αρχής της οικονομίας. Τα περισσότερα από τα ελεγχθέντα κράτη μέλη δεν διασφάλιζαν ότι μόνο βιώσιμα έργα λάμβαναν ενίσχυση και υπάρχει κίνδυνος υπέρογκων δαπανών, δεδομένου ότι το εύλογο του κόστους των έργων δεν αξιολογείτο συστηματικά. V Οι ενέργειες προώθησης συχνά χρησιμοποιούνται λανθασμένα για την εδραίωση των αγορών, αντί για την εύρεση νέων ή την ανάκτηση παλαιών. Παρά την προβλεφθείσα προτίμηση για στήριξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, χρηματοδοτήθηκαν επίσης μεγάλες επιχειρήσεις. VI Τα κράτη μέλη δεν ήταν επαρκώς επιλεκτικά όσον αφορά την εφαρμογή του μέτρου προώθησης. Συγκεκριμένα, το Συνέδριο εντόπισε σαφείς περιπτώσεις κατά τις οποίες οι δικαιούχοι θα είχαν καλύψει το κόστος των ενεργειών αυτών χωρίς στήριξη από την ΕΕ. Επιπλέον, το κόστος των ενεργειών προώθησης, τα γενικά έξοδα και οι δαπάνες των φορέων υλοποίησης δεν αιτιολογούνταν επαρκώς: τα δικαιολογητικά ήταν ανεπαρκή ή ελλιπή. Αυτό υπονομεύει την αποτελεσματικότητα των ελέγχων εγγράφων εκ μέρους των κρατών μελών προκειμένου να διασφαλίζεται η πραγματική υπόσταση και η επιλεξιμότητα των ενεργειών προώθησης. VII Τα διαθέσιμα προϋπολογισθέντα κεφάλαια που προορίζονται από τα κράτη μέλη για το μέτρο προώθησης κατά την περίοδο προγραμματισμού είναι υπερδιπλάσια αυτών που δαπανήθηκαν κατά την προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού 2. Δεδομένων των δυσχερειών που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη όσον αφορά την απορρόφηση του προϋπολογισμού ο οποίος προοριζόταν αρχικά για ενέργειες προώθησης, υπάρχει κίνδυνος ο προϋπολογισμός που αποφασίστηκε για την περίοδο να είναι υπερβολικά υψηλός, θέτοντας κατ αυτό τον τρόπο εν αμφιβόλω την εφαρμογή των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. 2 Στο πλαίσιο του μέτρου προώθησης, δαπανήθηκαν 522 εκατομμύρια ευρώ κατά την περίοδο προγραμματισμού Για την περίοδο προγραμματισμού , τα κράτη μέλη χορήγησαν εκατομμύρια ευρώ στο μέτρο προώθησης (ΕΕ των 27). Αυτό σημαίνει αύξηση κατά 121 % έναντι των κεφαλαίων που δαπανήθηκαν κατά την προηγούμενη περίοδο.

11 Σύνοψη 09 VIII Η Επιτροπή και τα ελεγχθέντα κράτη μέλη δεν παρέχουν ακόμη επαρκείς σχετικές πληροφορίες ώστε να καταδεικνύονται τα άμεσα αποτελέσματα που μπορούν να αποδοθούν στα μέτρα. Στην περίπτωση του μέτρου επένδυσης, το αποτέλεσμα των επενδύσεων στο πλαίσιο της ΚΟΑ οίνου δεν μπορεί να διαχωριστεί με ευχέρεια από τις επενδύσεις στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης. Στην περίπτωση του μέτρου προώθησης, οι δείκτες αποτελεσμάτων που χρησιμοποιούνται καλύπτουν πολλές μεταβλητές εκτός πεδίου επιρροής των ενεργειών προώθησης. Κατά συνέπεια, τα αποτελέσματα των μέτρων δεν έχουν ακόμη αποδειχθεί. IX Βάσει των εν λόγω παρατηρήσεων, το Συνέδριο συνιστά τα εξής: Για το μέτρο επένδυσης: α) Προκειμένου να εξορθολογιστεί το καθεστώς ενίσχυσης, η Επιτροπή πρέπει να παρακολουθεί την απορρόφηση των κεφαλαίων, να αναλύσει τις ανάγκες όσον αφορά το μέτρο και να εκτιμήσει εάν ο αμπελοοινικός τομέας, σε σύγκριση με άλλους γεωργικούς τομείς, χρήζει πρόσθετων ενισχύσεων για επενδύσεις. β) Τα κράτη μέλη πρέπει να περιορίσουν τον κίνδυνο για την οικονομία με συστηματική αξιολόγηση του ευλόγου του κόστους των έργων και της οικονομικής βιωσιμότητας των αιτούντων. Το αποτέλεσμα των αξιολογήσεων αυτών πρέπει να τεκμηριώνεται επαρκώς. Η Επιτροπή πρέπει να διασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τους εν λόγω ελέγχους αποτελεσματικά. Για το μέτρο προώθησης: α) Ο κανονισμός που διέπει το μέτρο πρέπει να απαγορεύει στους μεμονωμένους δικαιούχους να υποβάλλουν, σε κάθε περίοδο προγραμματισμού, πρόγραμμα προώθησης για τις ίδιες χώρες στόχο. Επίσης, η Επιτροπή πρέπει να περιορίσει την εμβέλεια του μέτρου όσον αφορά την επιλεξιμότητα της διαφήμισης εμπορικών ονομασιών και να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην ενθάρρυνση της ένταξης μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στο μέτρο προώθησης. β) Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος του φαινομένου μη αποδοτικής δαπάνης, η Επιτροπή πρέπει να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη κατά τις διαδικασίες επιλογής τους ζητούν από τους δικαιούχους να αποδεικνύουν σαφώς την ανάγκη τους για ενίσχυση από την ΕΕ και ότι οι συνήθεις δαπάνες λειτουργίας δεν χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. γ) Η Επιτροπή πρέπει να διασφαλίσει ότι τα παρεπόμενα έξοδα, όπως οι δαπάνες των φορέων υλοποίησης και τα γενικά έξοδα, αιτιολογούνται δεόντως και περιορίζονται σε ένα ανώτατο ποσοστό των συνολικών εξόδων. δ) Τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν επαρκή παρακολούθηση της διαδρομής του ελέγχου, που να συνδέει κάθε ενίσχυση προώθησης με συγκεκριμένες και επαρκώς τεκμηριωμένες ενέργειες. ε) Η Επιτροπή πρέπει να απαιτήσει από τα κράτη μέλη να αξιολογούν λεπτομερέστερα τα αποτελέσματα των έργων προώθησης. Ειδικότερα, τα αποτελέσματα των ενεργειών προώθησης πρέπει να αξιολογούνται σε επίπεδο δικαιούχου και όχι για ολόκληρο τον αμπελοοινικό τομέα της ΕΕ. Τα κράτη μέλη πρέπει να κάνουν καλύτερη χρήση των εκθέσεων που καταρτίζονται από τους δικαιούχους στο τέλος των ενεργειών προώθησης, προκειμένου να αξιολογούν και να παγιώνουν τα αποτελέσματά τους. στ) Μετά την πάροδο ικανού χρονικού διαστήματος, η Επιτροπή πρέπει να αναλύσει με ποιον τρόπο ο προϋπολογισμός που διατέθηκε για τα εθνικά προγράμματα στήριξης για την περίοδο ανταποκρίνεται στις ανάγκες του αμπελοοινικού τομέα της ΕΕ και στην ικανότητα απορρόφησης των κρατών μελών. Βάσει της ανάλυσης αυτής, η Επιτροπή πρέπει να αναπροσαρμόσει τον προϋπολογισμό, κατά περίπτωση, προκειμένου να διασφαλίσει ότι παρέχει κίνητρα στα κράτη μέλη ώστε να είναι αποδοτικότερα όσον αφορά την εφαρμογή των μέτρων.

12 Εισαγωγή 10 Ο αμπελοοινικός τομέας στην ΕΕ 01 Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός οίνου παγκοσμίως. Με περίπου 3 εκατομμύρια εκτάρια αμπελώνων, η ΕΕ παράγει κατά μέσο όρο σχεδόν 158 εκατομμύρια εκατόλιτρα οίνου ετησίως. Η μέση ετήσια κατανάλωση εντός ΕΕ είναι κατά προσέγγιση 127 εκατομμύρια εκατόλιτρα 3. Κατά την αμπελουργική περίοδο 2011/12, περίπου 23 εκατομμύρια εκατόλιτρα οίνου εξήχθησαν σε τρίτες χώρες και 14 εκατομμύρια εκατόλιτρα οίνου εισήχθησαν, με αξία αγοράς 8,6 δισεκατομμυρίων ευρώ και 2,4 δισεκατομμυρίων ευρώ 4 αντίστοιχα (βλέπε ισοζύγιο προσφοράς οίνου στο παράρτημα I). 02 Το 2005, όταν η Επιτροπή προέβη στην έναρξη των προπαρασκευαστικών εργασιών της για μεταρρύθμιση της κοινής οργάνωσης αγοράς (ΚΟΑ), υπήρχε διαρθρωτικό πλεόνασμα παραγωγής οίνου εκτιμώμενο σε 18,5 εκατομμύρια εκατόλιτρα. 03 Η Επιτροπή, σε ανακοίνωσή της προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 5, ανέφερε ότι ο πρωταρχικός λόγος για τη μεταρρύθμιση της ΚΟΑ ήταν η αυξανόμενη ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Το 2007 η Επιτροπή δημοσίευσε εκτίμηση αντικτύπου 6, με την οποία αξιολογήθηκε η κατάσταση του αμπελοοινικού τομέα της ΕΕ. Η εν λόγω εκτίμηση αντικτύπου επιβεβαίωσε την ύπαρξη μη βιώσιμης κατάστασης ανισορροπίας της αγοράς και την απώλεια ανταγωνιστικότητας των οίνων της ΕΕ σε σύγκριση με αυτούς των τρίτων χωρών. 04 Το 2008, με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου 7, θεσπίστηκε η μεταρρύθμιση της κοινής οργάνωσης αγοράς στον αμπελοοινικό τομέα. Σύμφωνα με την εκτίμηση αντικτύπου, δύο από τους κύριους στόχους της μεταρρύθμισης της ΚΟΑ οίνου ήταν: η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών οίνων και η διασφάλιση καλύτερης ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. 05 Από την 1η Αυγούστου 2008 και εξής, τα μέτρα παρέμβασης στην αγορά, όπως οι αποστάξεις, οι επιστροφές κατά την εξαγωγή και τα μέτρα αποθεματοποίησης, μειώθηκαν σταδιακά και στις 31 Ιουλίου 2012 έληξαν οριστικά 8. Οι δαπάνες παρέμβασης στην αγορά μειώθηκαν από 364 εκατομμύρια ευρώ ετησίως πριν από την εφαρμογή της μεταρρύθμισης της ΚΟΑ οίνου (2007/08) στο μηδέν για την περίοδο 2012/13. 3 Eurostat, ισοζύγιο προσφοράς οίνου, μέσος όρος των πέντε τελευταίων αμπελουργικών περιόδων (2007/ /12). 4 Πηγή: Eurostat, βάση δεδομένων Comext, εξαγωγή δεδομένων της 24ης Ιουλίου COM(2006) 319 τελικό της 22ας Ιουνίου SEC(2007) 893 τελικό της 4ης Ιουλίου Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2008, για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1493/1999, (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, (ΕΚ) αριθ. 3/2008 και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2392/86 και (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 (ΕΕ L 148 της , σ. 1). Τον Αύγουστο του 2009 ο εν λόγω κανονισμός καταργήθηκε και η ΚΟΑ οίνου εντάχθηκε στην ενιαία ΚΟΑ που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (ΕΕ L 299 της , σ. 1). 8 Εξακολούθησε να ισχύει μόνον η απόσταξη υποπροϊόντων, δεδομένου ότι σκοπός της είναι να εξασφαλίζεται η παραγωγή οίνων ποιότητας και η φιλική προς το περιβάλλον παραγωγή τους.

13 Εισαγωγή Τα κύρια χρηματοοικονομικά μέσα της μεταρρυθμισθείσας ΚΟΑ οίνου για την περίοδο προγραμματισμού ήταν τα εξής: α) Εθελοντική εκρίζωση των αμπελώνων, στόχος της οποίας ήταν να δημιουργηθεί αμπελοοινικός τομέας προσαρμοσμένος στις συνθήκες της αγοράς, καθιστώντας δυνατή την οριστική κατάργηση των λιγότερο ανταγωνιστικών αμπελώνων. Το καθεστώς αυτό έληξε κατά την αμπελουργική περίοδο 2010/11 και στο πλαίσιό του εκριζώθηκαν εκτάσεις αμπελώνων εκταρίων. Τα κονδύλια της ΕΕ για το εν λόγω καθεστώς ανήλθαν σε εκατομμύρια ευρώ περίπου. β) Εθνικά προγράμματα στήριξης, γνωστά και ως εθνικά χρηματοδοτικά σύνολα: στα κράτη μέλη διατίθεται ειδικός προϋπολογισμός για την κατάρτιση πενταετούς προγράμματος στήριξης που αποτελείται από σειρά μέτρων, τα οποία επιλέγονται από κατάσταση 11 διαθέσιμων μέτρων 9. Τα εν λόγω προγράμματα στήριξης υποβάλλονται στην Επιτροπή για έγκριση. 18 κράτη μέλη λαμβάνουν ετήσιο προϋπολογισμό για το εθνικό πρόγραμμα στήριξής τους. Για την πρώτη πενταετή περίοδο προγραμματισμού, ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι αντίστοιχοι ετήσιοι προϋπολογισμοί ανά κράτος μέλος παρατίθενται στο παράρτημα II. γ) Μεταφορά ποσών 10 σε υφιστάμενα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, προκειμένου να αυξηθεί η στήριξη στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης στις οινοπαραγωγούς περιοχές. 07 Εκτός του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης 11, τα σημαντικότερα από οικονομική άποψη μέτρα που θεσπίστηκαν από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων στήριξης για την περίοδο προγραμματισμού ήταν η αναδιάρθρωση και ποικιλιακή μετατροπή των αμπελώνων (43 % του προϋπολογισμού για τα εθνικά προγράμματα στήριξης, ήτοι άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ κατά την πενταετή περίοδο), η προώθηση και η επένδυση (καθένα από τα δύο αυτά μέτρα αντιστοιχεί στο 10 % του προϋπολογισμού για το εθνικό πρόγραμμα στήριξης, ήτοι 522 και 518 εκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα) (βλέπε γράφημα 1). Τα τρία αυτά μέτρα στοχεύουν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας του αμπελοοινικού τομέα και αντανακλούν την πρόθεση, στο πλαίσιο της νέας ΚΟΑ οίνου, να πραγματοποιηθεί μετάβαση από τα μέτρα παρέμβασης στην αγορά σε μέτρα προσανατολισμένα στην αγορά. 9 Τα μέτρα αυτά είναι: αναδιάρθρωση και μετατροπή των αμπελώνων, πρώιμος τρύγος, ταμεία αλληλοβοήθειας, ασφάλιση της συγκομιδής, καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης, προώθηση, επένδυση, απόσταξη υποπροϊόντων, καθώς και τρία προσωρινά μέτρα που έληξαν στις 31 Ιουλίου 2012 (απόσταξη πόσιμης αλκοόλης, απόσταξη κρίσης και χρήση συμπυκνωμένου γλεύκους σταφυλιών). 10 Τα ποσά καθορίζονται στο άρθρο 190α, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, βάσει ιστορικών δαπανών δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς (ΕΕ L 179 της , σ. 1) για τα μέτρα παρέμβασης με σκοπό τη ρύθμιση των αγορών όπως αναφέρονται στο άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο β), του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου, της 21ης Ιουνίου 2005, για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΕΕ L 209 της , σ. 1). 11 Το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης είναι ένα από τα διαθέσιμα μέτρα στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος στήριξης, αλλά δεν θεωρείται ότι συμβάλλει άμεσα στην ανταγωνιστικότητα του αμπελοοινικού τομέα. Κατά την περίοδο , για το μέτρο αυτό διατέθηκαν 510 εκατομμύρια ευρώ.

14 Εισαγωγή 12 Γράφημα 1 Μερίδιο των σημαντικότερων μέτρων από το εθνικό πρόγραμμα στήριξης (περίοδος προγραμματισμού ) Μέτρα που έκλεισαν ** 13 % Άλλα μέτρα * 14 % Αναδιάρθρωση 43 % Καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης 10 % Επενδύσεις 10 % Προώθηση 10 % * Απόσταξη υποπροϊόντων, ασφάλιση της συγκομιδής, πρώιμος τρύγος, σχέδια σε εξέλιξη, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1493/1999. ** Μέτρα που έκλεισαν από την αμπελουργική περίοδο 2012/13: απόσταξη πόσιμης αλκοόλης και απόσταξη κρίσης, ενίσχυση για το συμπυκνωμένο γλεύκος σταφυλιών. Πηγή: Επιτροπή χρηματοδοτικός πίνακας που διαβιβάστηκε από τα κράτη μέλη, Οκτώβριος Το μέτρο επένδυσης συνίσταται σε στήριξη που παρέχεται για υλικές ή άυλες επενδύσεις σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας, σε υποδομές οινοποιίας και στην εμπορία οίνων. Στόχος της ενίσχυσης είναι να βελτιωθούν οι συνολικές επιδόσεις των επιχειρήσεων 12. Τα κράτη μέλη πρέπει να καθορίζουν τις επιλέξιμες επενδυτικές ενέργειες. Το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 40 % 13 των επιλέξιμων δαπανών για την επένδυση, το οποίο στα επιλεγέντα από το Συνέδριο έργα μπορεί να κυμαίνεται από ευρώ για μια νέα πωματιστική μηχανή για βιδωτό πώμα έως 10,3 εκατομμύρια ευρώ για την κατασκευή των εγκαταστάσεων και τον εξοπλισμό ενός νέου συνεταιρισμού, στον οποίο συμμετέχουν αρκετοί μεμονωμένοι συνεταιρισμοί. 12 Άρθρο 103κα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/ Λοιπά ποσοστά ενίσχυσης: 50 % στις περιφέρειες που χαρακτηρίζονται περιφέρειες σύγκλισης, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 (ΕΕ L 210 της , σ. 25), 75 % στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 247/2006 του Συμβουλίου, της 30ής Ιανουαρίου 2006, περί καθορισμού ειδικών μέτρων για τη γεωργία στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης (ΕΕ L 42 της , σ. 1), ή 65 % στα μικρά νησιά του Αιγαίου, κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 του Συμβουλίου, της 18ης Σεπτεμβρίου 2006, σχετικά με τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα

15 Εισαγωγή Το μέτρο προώθησης συνίσταται σε στήριξη μέτρων ενημέρωσης ή προώθησης σε τρίτες χώρες για τους κοινοτικούς οίνους και, συνεπώς, βελτιώνει την ανταγωνιστικότητά τους στις εν λόγω χώρες 14. Το μέτρο αυτό περιλαμβάνει: δημόσιες σχέσεις, μέτρα προώθησης ή διαφήμισης, ιδίως όσα επισημαίνουν τα πλεονεκτήματα των προϊόντων της ΕΕ, ειδικά όσον αφορά την ποιότητα, την ασφάλεια των τροφίμων ή τον φιλικό προς το περιβάλλον χαρακτήρα τους συμμετοχή σε εκδηλώσεις, εμποροπανηγύρεις ή εκθέσεις διεθνούς σημασίας ενημερωτικές εκστρατείες, ιδίως σχετικά με τα συστήματα της ΕΕ που καλύπτουν τις ονομασίες προέλευσης, τις γεωγραφικές ενδείξεις και τη βιολογική παραγωγή μελέτες νέων αγορών, αναγκαίες για τη διεύρυνση των εμπορικών διεξόδων μελέτες για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των μέτρων προώθησης και ενημέρωσης Το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης για τα μέτρα προώθησης ανέρχεται στο 50 % των επιλέξιμων δαπανών, το οποίο στα επιλεγέντα από το Συνέδριο έργα μπορεί να κυμαίνεται από ευρώ για ενέργειες δημόσιων σχέσεων έως 32,6 εκατομμύρια ευρώ για μια πλήρη σειρά ενεργειών προώθησης, όπως περιγράφονται στο ανωτέρω σημείο. 11 Τα μέτρα επένδυσης και προώθησης στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος στήριξης αποτελούν αντικείμενο επιμερισμένης διαχείρισης μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών. Αυτό σημαίνει ότι η συνολική ευθύνη για τη διαχείριση των μέτρων βαρύνει την Επιτροπή, μολονότι η εφαρμογή ανατίθεται στα κράτη μέλη. Κατ αυτό τον τρόπο, η εφαρμογή των μέτρων επένδυσης και προώθησης, καθώς και των συναφών συστημάτων ελέγχου, αποτελούν σε μεγάλο βαθμό ευθύνη των κρατών μελών 16. Οι τελικοί δικαιούχοι των μέτρων αυτών πρέπει να τηρούν τους όρους που απαιτούνται από τη νομοθεσία της ΕΕ, καθώς και την εθνική/περιφερειακή νομοθεσία. μικρά νησιά του Αιγαίου και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 (ΕΕ L 265 της , σ. 1). 14 Βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3/2008 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2007, σχετικά με ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης υπέρ των γεωργικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά και στις τρίτες χώρες (ΕΕ L 3 της , σ. 1), η Επιτροπή μπορεί να χορηγεί απευθείας ενισχύσεις για ενημερωτικές εκστρατείες σχετικά με το σύστημα ταξινόμησης των οίνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές οι γενικού χαρακτήρα ενημερωτικές εκστρατείες διαφέρουν από τις ειδικές ενέργειες στήριξης που πραγματεύεται η παρούσα έκθεση. Στις 21 Νοεμβρίου 2013, η Επιτροπή πρότεινε την κατάργηση και αντικατάσταση του κανονισμού αριθ. 3/2008. Σύμφωνα με την πρόταση, πρέπει να διατίθενται ενισχύσεις για μέτρα ενημέρωσης και προώθησης που συνδέουν τον οίνο με άλλα γεωργικά προϊόντα, με την προϋπόθεση ότι δεν χορηγείται ενίσχυση δυνάμει άλλων μέτρων της ΕΕ. 15 Άρθρο 103ιστ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/ Το άρθρο 76 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 555/2008 της Επιτροπής, της 27ης Ιουνίου 2008, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς όσον αφορά τα προγράμματα στήριξης, τις συναλλαγές με τρίτες χώρες, το δυναμικό παραγωγής και τους ελέγχους στον αμπελοοινικό τομέα (ΕΕ L 170 της , σ. 1), για την εφαρμογή του βασικού κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με την ΚΟΑ οίνου, ορίζει ότι: «Με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του παρόντος κανονισμού ή άλλης κοινοτικής νομοθεσίας, τα κράτη μέλη θεσπίζουν ελέγχους και μέτρα στον βαθμό που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 και του παρόντος κανονισμού, τα οποία είναι αποτελεσματικά, αναλογικά και αποτρεπτικά, ώστε να εξασφαλίζουν κατάλληλη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Κοινοτήτων.»

16 Εμβέλεια και τρόπος προσέγγισης του ελέγχου Η τελευταία ειδική έκθεση που ενέκρινε το Συνέδριο σχετικά με την ΚΟΑ οίνου δημοσιεύθηκε το Η έκθεση κάλυψε τα δύο σημαντικότερα από οικονομική άποψη καθεστώτα ενισχύσεων της μεταρρύθμισης της ΚΟΑ οίνου εκρίζωση αμπελώνων και αναδιάρθρωση και ποικιλιακή μετατροπή αμπελώνων και διερεύνησε ιδίως τη συμβολή τους στην εξισορρόπηση προσφοράς και ζήτησης στην αμπελοοινική αγορά της ΕΕ, η οποία αποτελεί τον ένα από τους δύο μείζονες στόχους της μεταρρύθμισης (βλέπε σημείο 4). Προκειμένου να ολοκληρώσει τον έλεγχό του σχετικά με τη μεταρρύθμιση της ΚΟΑ οίνου, το Συνέδριο επεδίωξε να καλύψει τα σημαντικότερα μέτρα για την ανταγωνιστικότητα που επιλέγουν τα κράτη μέλη στα εθνικά προγράμματα στήριξής τους: τα μέτρα επένδυσης και προώθησης. Στόχος του ελέγχου ήταν να απαντηθεί το ακόλουθο ερώτημα: «Είναι ορθή η διαχείριση της στήριξης μέτρων επένδυσης και προώθησης στον αμπελοοινικό τομέα από την ΕΕ και αποδεικνύονται τα αποτελέσματά της όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα των οίνων της ΕΕ;» 13 Με τον έλεγχο αξιολογήθηκε κατά πόσο τα μέτρα επένδυσης και προώθησης είχαν σχεδιαστεί κατάλληλα. Επίσης, το Συνέδριο εξέτασε τα στοιχεία που ήταν διαθέσιμα σχετικά με την παρακολούθηση και την αξιολόγηση, προκειμένου να αξιολογήσει κατά πόσον η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πέτυχαν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα με αποδοτικό τρόπο. Όσον αφορά το μέτρο επένδυσης, το Συνέδριο έχει ήδη ελέγξει την αποδοτικότητα παρόμοιων μέτρων επένδυσης στο πλαίσιο της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης 18. Ως εκ τούτου, το Συνέδριο επικεντρώθηκε στις πτυχές που συνδέονται με την οικονομία του εν λόγω μέτρου, όπως η οικονομική βιωσιμότητα και το εύλογο του κόστους των υποστηριζόμενων επενδύσεων. Αυτή η εμβέλεια του ελέγχου αντικατοπτρίζεται στα ακόλουθα κύρια υποερωτήματα: α) Σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε κατάλληλα το μέτρο επένδυσης στο πλαίσιο της ΚΟΑ οίνου, με τη δέουσα προσοχή στην αρχή της οικονομίας; β) Σχεδιάστηκε κατάλληλα και εφαρμόστηκε με αποδοτικό τρόπο το μέτρο προώθησης; γ) Αποδεικνύονται επαρκώς τα αποτελέσματα των μέτρων; 14 Ο έλεγχος επικεντρώθηκε σε έργα που χρηματοδοτήθηκαν μεταξύ της αμπελουργικής περιόδου 2008/09 και 2010/11, ήτοι τα οποία καλύπτουν τα τρία πρώτα έτη εφαρμογής της μεταρρύθμισης. Το Συνέδριο επισκέφθηκε τις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής και τα ακόλουθα κράτη μέλη και περιφέρειες: Αυστρία, Γαλλία περιφέρειες Aquitaine και Languedoc Roussillon, Ιταλία περιφέρειες Lazio και Veneto, Πορτογαλία και Ισπανία περιφέρεια της Καταλονίας. Τα πέντε κράτη μέλη στα οποία πραγματοποιήθηκε επίσκεψη πραγματοποίησαν το 95 % και το 82 % αντίστοιχα των δαπανών για τα μέτρα προώθησης και επένδυσης κατά την πρώτη περίοδο προγραμματισμού ( ). 17 Ειδική έκθεση αριθ. 7/2012 (http://eca.europa.eu). 18 Ειδικές εκθέσεις αριθ. 8/2012, 1/2013 και 6/2013 (http://eca. europa.eu).

17 Εμβέλεια και τρόπος προσέγγισης του ελέγχου Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν επιτόπιες επισκέψεις σε 37 δικαιούχους ενισχύσεων, σε 23 για έργα προώθησης, σε 11 για επενδυτικά έργα και σε 3 για έργα προώθησης και επένδυσης. Επιπλέον, επελέγησαν 73 έργα για έλεγχο μέσω εξέτασης εγγράφων. Συνολικά, αναλύθηκαν 113 έργα (79 για προώθηση και 34 για επένδυση) 19. Η επιλογή του δείγματος βασίστηκε στη σημαντικότητα των έργων και στο είδος του δικαιούχου, προκειμένου να επιλεγεί χαρακτηριστικό φάσμα χρηματοδοτούμενων έργων στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη. 19 Αναλύθηκαν περισσότερο έργα προώθησης παρά το μέτρο επένδυσης, διότι σε δύο επιλεγέντα κράτη μέλη η εφαρμογή του μέτρου επένδυσης καθυστέρησε και ένα κράτος μέλος αποφάσισε να μην το εφαρμόσει καθόλου.

18 Παρατηρήσεις 16 Μέρος I Σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε κατάλληλα το μέτρο επένδυσης στο πλαίσιο της ΚΟΑ οίνου, με τη δέουσα προσοχή στην αρχή της οικονομίας; 16 Ο ορθός σχεδιασμός είναι ουσιώδης για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση. Το μέτρο επένδυσης παρέχει δημόσια στήριξη στο είδος της επιχείρησης που είναι επίσης επιλέξιμη για χρηματοδότηση από την ΕΕ στο πλαίσιο της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης. Για έναν ορθό σχεδιασμό, το μέτρο στο πλαίσιο της ΚΟΑ οίνου πρέπει να αντιστοιχεί σε σαφώς προσδιορισμένη ανάγκη η οποία να μην καλύπτεται από υφιστάμενα μέτρα. Επίσης, δεν πρέπει να δημιουργεί περιττό διοικητικό φόρτο για τις αρχές υλοποίησης. 17 Για την εφαρμογή των μέτρων επένδυσης με τη δέουσα τήρηση της αρχής της οικονομίας, τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίσουν διοικητικούς ελέγχους και διαδικασίες που εξασφαλίζουν ότι: α) Η ενίσχυση χορηγείται σε οικονομικά βιώσιμα έργα: προκειμένου να αποφεύγεται η διασπάθιση της δημόσιας χρηματοδότησης σε έργα που αποτυγχάνουν πρόωρα, τα κράτη μέλη πρέπει, μέσω κατάλληλων ελέγχων βιωσιμότητας, να αναλύουν την ευρωστία της οικονομικής κατάστασης του αιτούντος και να τεκμηριώνουν την ανάλυσή τους. β) Οι δαπάνες του έργου που δηλώνουν οι δικαιούχοι είναι εύλογες. Ο έλεγχος αυτός πρέπει να πραγματοποιείται με τη χρήση κατάλληλου συστήματος αξιολόγησης, όπως κόστος αναφοράς, σύγκριση διαφόρων προσφορών ή επιτροπή αξιολόγησης. Η ανάγκη πρόσθετων μέτρων επένδυσης στο πλαίσιο της ΚΟΑ οίνου δεν αποδεικνύεται 18 Παρά τη συγκεκριμένη εφαρμογή του στον αμπελοοινικό τομέα (αντί γενικής εφαρμογής σε όλους τους γεωργικούς τομείς), το μέτρο επένδυσης στο πλαίσιο της ΚΟΑ οίνου έχει κατ ουσίαν την ίδια εμβέλεια με τα μέτρα ενίσχυσης των επενδύσεων στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης αριθ. 121 («Εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων») και αριθ. 123 («Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων»). Επιπλέον, όπως εμφαίνει το πλαίσιο 1, ο σκοπός του μέτρου στο πλαίσιο της ΚΟΑ οίνου είναι ο ίδιος με των δύο μέτρων επένδυσης στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης. 19 Με τη νέα ΚΟΑ οίνου, διατίθενται περισσότερες ενισχύσεις στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης στις οινοπαραγωγούς περιοχές με την αύξηση των πιστώσεων του προϋπολογισμού για τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης στις περιοχές αυτές. Σύμφωνα με το παράρτημα Xγ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, από το 2011 και εξής η αύξηση είναι 121,4 εκατομμύρια ευρώ 20 ετησίως. 20 Για το 2009 και το 2010, η εν λόγω μεταφορά πιστώσεων του προϋπολογισμού ανήλθε σε 40,5 και 80,9 εκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα.

19 Παρατηρήσεις 17 Πλαίσιο 1 Τα μέτρα επένδυσης στο πλαίσιο της ΚΟΑ οίνου και στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης έχουν τον ίδιο σκοπό α) Μέτρο επένδυσης στο πλαίσιο της ΚΟΑ οίνου (άρθρο 103κα, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007): «Μπορεί να παρέχεται στήριξη για υλικές ή άυλες επενδύσεις σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας, σε υποδομές οινοποιίας και στην εμπορία οίνων, οι οποίες: βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις των επιχειρήσεων [ ]». β) Μέτρο 121 στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης (άρθρο 26, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/ ): «Η στήριξη που προβλέπεται στο άρθρο 20, στοιχείο β), σημείο i), παρέχεται για υλικές ή άυλες επενδύσεις οι οποίες: α) βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις της γεωργικής εκμετάλλευσης [ ]». γ) Μέτρο 123 στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης (άρθρο 28, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005): «Η στήριξη που προβλέπεται στο άρθρο 20, στοιχείο β), σημείο iii), παρέχεται για υλικές ή άυλες επενδύσεις, οι οποίες: α) βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις των επιχειρήσεων [ ]». 21 Για το 2009 και το 2010, η εν λόγω μεταφορά πιστώσεων του προϋπολογισμού ανήλθε σε 40,5 και 80,9 εκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα. 20 Για την περίοδο , εννέα κράτη μέλη (Τσεχική Δημοκρατία, Γερμανία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Κύπρος, Ουγγαρία, Αυστρία και Σλοβακία) περιέλαβαν το μέτρο επένδυσης στα εθνικά προγράμματα στήριξής τους και εννέα άλλα (Βουλγαρία, Ελλάδα, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία και Ηνωμένο Βασίλειο) δεν το έπραξαν 22. Η Πορτογαλία αποφάσισε να μην συμπεριλάβει το μέτρο επένδυσης στο εθνικό πρόγραμμα στήριξής της, θεωρώντας ότι υπήρχε ήδη επαρκής διαθέσιμη υποστήριξη στο πλαίσιο του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης: πράγματι, για την περίοδο προγραμματισμού αγροτικής ανάπτυξης , το 13,5 % του συνολικού προϋπολογισμού για τα δύο μέτρα ενίσχυσης των επενδύσεων στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης χορηγήθηκε στον αμπελοοινικό τομέα της Πορτογαλίας. 21 Το Συνέδριο φρονεί ότι δεν είναι προφανές γιατί ο αμπελοοινικός τομέας χρειαζόταν ειδικά συμπληρωματικές ενισχύσεις για τις επενδύσεις, δεδομένου ότι, αφενός, οι ενισχύσεις αυτές ήταν ήδη διαθέσιμες για όλους τους τομείς της γεωργίας στο πλαίσιο της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης και, αφετέρου, αυξήθηκαν οι πιστώσεις του προϋπολογισμού για τις ενισχύσεις στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης στις οινοπαραγωγούς περιοχές (βλέπε σημείο 19). Δεν υπήρχε καμία μελέτη ή ανάλυση προς τεκμηρίωση της απόφασης να διατεθεί επιπλέον στήριξη. 22 Η Λιθουανία χορήγησε ολόκληρο το εθνικό χρηματοδοτικό σύνολό της στην προώθηση. Το Λουξεμβούργο (από την περίοδο 2009/10), η Μάλτα και το Ηνωμένο Βασίλειο διέθεσαν ολόκληρο το εθνικό χρηματοδοτικό σύνολό τους στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης.

20 Παρατηρήσεις 18 και η υλοποίηση των επενδύσεων στο πλαίσιο της ΚΟΑ οίνου καθυστέρησε ή περιορίστηκε σε ορισμένα κράτη μέλη 22 Επειδή τα μέτρα επένδυσης στο πλαίσιο της ΚΟΑ οίνου και της αγροτικής ανάπτυξης εφαρμόζονταν παράλληλα από την αμπελουργική περίοδο 2008/09 και εξής, ο κίνδυνος διπλής χρηματοδότησης έπρεπε να ελαχιστοποιηθεί. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη ήταν υποχρεωμένα να χρηματοδοτήσουν, στο πλαίσιο των μέτρων της ΚΟΑ, διαφορετικές ενέργειες από εκείνες που χρηματοδοτούνται σύμφωνα με τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης 23. Η αναγκαιότητα να χαραχθεί και να τηρηθεί μια διαχωριστική γραμμή μεταξύ πολύ παρόμοιων μέτρων (ειδικά η διαχωριστική γραμμή μεταξύ του μέτρου 123 στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης και των επενδύσεων στο πλαίσιο της ΚΟΑ οίνου) αύξησε τον διοικητικό φόρτο για τα κράτη μέλη, τα οποία έπρεπε να τροποποιήσουν τα υφιστάμενα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξής τους πριν από την εφαρμογή του μέτρου επένδυσης στο πλαίσιο της ΚΟΑ. 23 Στην Ιταλία και την Ισπανία, η υποχρέωση να χαραχθεί η προαναφερθείσα διαχωριστική γραμμή καθυστέρησε σημαντικά την εφαρμογή του μέτρου επένδυσης στο πλαίσιο της ΚΟΑ οίνου 24. Σε αυτά τα κράτη μέλη, η διαχείριση των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης ασκείται σε περιφερειακό επίπεδο, οπότε η «διαχωριστική γραμμή» έπρεπε να χαραχθεί από κάθε περιφέρεια. Υπήρξε τριετής καθυστέρηση στην εφαρμογή του μέτρου στο πλαίσιο της ΚΟΑ οίνου. Στην Ιταλία, δαπανήθηκε μόλις το 44 % του αρχικά προβλεπόμενου ποσού. 24 Επιπλέον, η διαχωριστική γραμμή μεταξύ των επιλέξιμων ενεργειών στο πλαίσιο των διάφορων μέτρων περιόρισε υπερβολικά την εμβέλεια του μέτρου της ΚΟΑ στην Ισπανία. Ενώ το περιεχόμενο των μέτρων επένδυσης στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης δεν άλλαξε, επιλέξιμες για ενίσχυση στο πλαίσιο της ΚΟΑ οίνου ήταν μόνον επενδύσεις Ισπανών δικαιούχων στην ΕΕ, ευρισκόμενων εκτός ισπανικής επικράτειας. Ως εκ τούτου, η Ισπανία δαπάνησε μόλις ευρώ για το ένα και μοναδικό έργο που προτάθηκε, παρά την αρχική πρόβλεψη για δαπάνη 148 εκατομμυρίων ευρώ, για το σύνολο της περιόδου Στην Αυστρία και τη Γαλλία, η διαχωριστική γραμμή χαράχθηκε σε κεντρικό επίπεδο και το μέτρο επένδυσης τέθηκε σε εφαρμογή ήδη κατά την αμπελουργική περίοδο 2008/09, χωρίς καμία καθυστέρηση. Τα κράτη μέλη στα οποία πραγματοποιήθηκε επίσκεψη παρέχουν περιορισμένη διασφάλιση ότι μόνο τα οικονομικά βιώσιμα έργα λαμβάνουν στήριξη 26 Το άρθρο 103κα, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 ορίζει ότι «δεν παρέχεται στήριξη σε προβληματικές επιχειρήσεις 25». Ωστόσο, η επισφαλής οικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης που δεν θεωρείται προβληματική κατά τον χρόνο της αίτησης για επιχορήγηση μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα ενός έργου που προτάθηκε από την εν λόγω επιχείρηση. Η ισχύουσα νομοθεσία δεν απαιτεί ρητά από τα κράτη μέλη να διενεργούν ελέγχους βιωσιμότητας πριν από τη χορήγηση της ενίσχυσης. 23 Άρθρο 20, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 555/2008: «Καμία εργασία δεν μπορεί να τύχει στήριξης κατ εφαρμογή του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 στο πλαίσιο εθνικού προγράμματος στήριξης σύμφωνα με τον τίτλο ΙΙ του εν λόγω κανονισμού για ένα δεδομένο κράτος μέλος ή περιφέρεια που έχει συμπεριληφθεί για στήριξη στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης του εν λόγω κράτους μέλους ή της εν λόγω περιφέρειας, δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005.» 24 Το έγγραφο COM(2012) 737 τελικό της 10ης Δεκεμβρίου 2012 αναφέρει στο τμήμα 4.3: «Τα προβλήματα οριοθέτησης με παρόμοιες ενέργειες στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης έχουν προκαλέσει καθυστερήσεις στην εφαρμογή του μέτρου αυτού, ιδίως στην Ιταλία και την Ισπανία.» 25 Κατευθυντήριες οδηγίες της ΕΕ όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων: «μια επιχείρηση θεωρείται προβληματική εφόσον δεν είναι ικανή, με δικούς της οικονομικούς πόρους ή με τους πόρους που είναι πρόθυμοι να συνεισφέρουν οι ιδιοκτήτες/μέτοχοί της και οι πιστωτές της, να ανακόψει τη ζημιογόνο πορεία της, η οποία θα την οδηγήσει, ελλείψει εξωτερικής παρέμβασης από το κράτος, προς μία σχεδόν βέβαιη οικονομική εξαφάνιση βραχυπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα».

21 Παρατηρήσεις Η Επιτροπή δεν παρείχε καμία καθοδήγηση στα κράτη μέλη όσον αφορά τις διαδικασίες επιλογής έργων σχετικά με το μέτρο επένδυσης. Με τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι, από τα τέσσερα κράτη μέλη στα οποία πραγματοποιήθηκε επίσκεψη και τα οποία εφάρμοζαν το μέτρο επένδυσης, μόνο μία περιφέρεια της Ιταλίας (Veneto) διενεργούσε ουσιαστικούς ελέγχους βιωσιμότητας, συμπεριλαμβανομένων επαληθεύσεων της οικονομικής κατάστασης των δικαιούχων (βλέπε πλαίσιο 2). Η περιφέρεια Lazio στην Ιταλία εφάρμοζε λιγότερο λεπτομερές σύστημα αξιολόγησης, βάσει σύγκρισης των ετήσιων λογαριασμών του αιτούντος για το έτος που προηγείται της επένδυσης με τα αναμενόμενα αποτελέσματα της επένδυσης στους λογαριασμούς του έτους που έπεται της επένδυσης. 28 Στην Αυστρία και τη Γαλλία, οι διαδικασίες επιλογής βασίστηκαν στην αρχή της «κατά προτεραιότητα εξυπηρέτησης του προηγηθέντος». Μολονότι οι προβληματικές επιχειρήσεις δεν ήταν επιλέξιμες, η έλλειψη διαδικασιών επιλογής είχε ως συνέπεια να μην υπάρχει εγγύηση ότι, μεταξύ όλων των επιλέξιμων έργων, στήριξη έλαβαν μόνο τα βιώσιμα (βλέπε πλαίσιο 2). Πλαίσιο 2 Έλεγχοι βιωσιμότητας: παραδείγματα ορθών και λανθασμένων πρακτικών Στην Ιταλία, στην περιφέρεια Veneto, είχαν θεσπιστεί κριτήρια επιλογής, συμπεριλαμβανομένου ενός εργαλείου πληροφορικής για την αξιολόγηση των προβλέψιμων επιδόσεων της επένδυσης βάσει των οικονομικών δεδομένων που παρέχονται από τον δικαιούχο. Μόνον έργα που παρουσίαζαν οικονομική βιωσιμότητα μπορούσαν να επιδοτηθούν, ήτοι τα μη βιώσιμα έργα αποκλείονταν αυτομάτως. Στην Αυστρία, το Συνέδριο εντόπισε ένα επενδυτικό έργο που αφορούσε τη γραμμή εμφιάλωσης συνεταιρισμού, ο οποίος έλαβε επιχορήγηση το 2009 και επί του παρόντος τελεί υπό εκκαθάριση. Δεν υπήρχε κανένα κριτήριο επιλογής που να παρείχε τη δυνατότητα να ανιχνευθεί ότι το έργο του συνεταιρισμού αυτού δεν ήταν βιώσιμο λόγω της οικονομικής κατάστασης του συνεταιρισμού. Η καταβολή ενίσχυσης στον συνεταιρισμό είχε εγκριθεί, παρά την ύπαρξη αρνητικών ετήσιων αποτελεσμάτων και τη συρρίκνωση του κεφαλαίου του πριν από την επένδυση, καθώς και τη συνεχή απώλεια μελών τουλάχιστον από το Στην Ισπανία, οι διαδικασίες επιλογής περιλαμβάνουν αξιολόγηση της βιωσιμότητας του έργου και της οικονομικής κατάστασης του δικαιούχου. Ωστόσο, δεν απαιτείται ελάχιστη βαθμολογία αξιολόγησης ώστε να επιλεγεί ένα έργο.

22 Παρατηρήσεις 20 και δεν αξιολογούν συστηματικά το εύλογο του κόστους των έργων 30 Τα κράτη μέλη πρέπει να ελέγχουν τις αιτήσεις για έργα ώστε να διασφαλίζεται ότι οι δαπάνες που πρέπει να αποδοθούν από κεφάλαια της ΕΕ είναι εύλογες, συμπεριλαμβανομένων της επαλήθευσης των αιτήσεων έναντι του κόστους αναφοράς και της υποβολής διαφόρων προσφορών, ούτως ώστε ο στόχος του μέτρου να επιτυγχάνεται με εύλογο κόστος 26, ήτοι με αποδοτικό τρόπο. Με τον έλεγχο αξιολογήθηκε κατά πόσο τα κράτη μέλη έχουν θέσει σε εφαρμογή επίσημο σύστημα αξιολόγησης του ευλόγου του κόστους. 31 Με τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι μόνο δύο από τα τέσσερα κράτη μέλη στα οποία πραγματοποιήθηκε επίσκεψη και τα οποία χρησιμοποιούν το μέτρο επένδυσης εφάρμοζαν τέτοιου είδους διαδικασίες. Η Ιταλία (Veneto και Lazio) και η Ισπανία αξιολογούν το εύλογο του κόστους μέσω τυποποιημένων διαδικασιών πριν από την έγκριση της αίτησης. Ειδικότερα, οι αιτούντες πρέπει να υποβάλλουν για τις επενδυτικές ενέργειές τους τρεις διαφορετικές προσφορές και να επιλέγουν μεταξύ αυτών των τριών προσφορών. Η εγκυρότητα της επιλογής αυτής μπορεί να αξιολογηθεί από εξωτερικό αξιολογητή. 32 Ωστόσο, η αξιολόγηση του ευλόγου του κόστους που πραγματοποίησαν οι ιταλικές αρχές (Veneto και Lazio) υπονομεύθηκε από το γεγονός ότι η αγορά ξύλινων βαρελιών για την παλαίωση του οίνου θεωρήθηκε επιλέξιμη επένδυση, μολονότι συνήθως πρέπει να αντικαθιστώνται με την παρέλευση τριετίας. Στη Γαλλία και την Αυστρία οι επενδύσεις αυτές δεν θεωρήθηκαν επιλέξιμες ενέργειες. 33 Μολονότι σε πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες 27 η Επιτροπή θεωρεί την αγορά βαρελιών ως δυνητικά επιλέξιμη επένδυση, ο κανονισμός απαιτεί τουλάχιστον πενταετή διάρκεια της επένδυσης 28. Δεδομένου ότι τα βαρέλια χρησιμοποιούνται κατά γενικό κανόνα μόνον επί τριετία, η αγορά τους δεν είναι σύμφωνη με την απαίτηση της ΕΕ. Επιπλέον, η περιορισμένη διάρκεια ζωής μιας τέτοιας επένδυσης ενέχει σοβαρό κίνδυνο να αγοραστούν βαρέλια προς αντικατάσταση των υφισταμένων και όχι προς αύξηση της ικανότητας παλαίωσης οίνου. 34 Στη Γαλλία και την Αυστρία η αξιολόγηση του ευλόγου του κόστους δεν επισημοποιήθηκε. Η αξιολόγηση βασίστηκε στην εμπειρογνωσία του ατόμου που εξέτασε την αίτηση. Κατά συνέπεια, το Συνέδριο δεν εντόπισε στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι τα εν λόγω κράτη μέλη αξιολογούν συστηματικά το εύλογο του κόστους των έργων. Επιπλέον, δεν υπήρχε καμία υποχρέωση να παρουσιαστούν διάφορες προσφορές από δυνητικούς προμηθευτές. 26 Το άρθρο 24, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 65/2011 της Επιτροπής, της 27ης Ιανουαρίου 2011, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου καθώς και την πολλαπλή συμμόρφωση σε σχέση με μέτρα στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης (ΕΕ L 25 της , σ. 8), ο οποίος εφαρμόζεται επί των επενδύσεων της ΚΟΑ βάσει του άρθρου 77, παράγραφος 5, του κανονισμού αριθ. 555/2008, ορίζει ότι: «[Οι διοικητικοί έλεγχοι των αιτήσεων ενίσχυσης περιλαμβάνουν ιδίως την εξακρίβωση]: του εύλογου χαρακτήρα του κόστους, που αξιολογείται με τη χρήση κατάλληλου συστήματος αξιολόγησης, όπως το κόστος αναφοράς, η σύγκριση των διαφόρων προσφορών ή η επιτροπή αξιολόγησης». 27 Κατευθυντήριες οδηγίες εφαρμογής των εθνικών προγραμμάτων στήριξης στον αμπελοοινικό τομέα σύμφωνα με τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 και (EK) αριθ. 555/2008, της 25ης Φεβρουαρίου Σύμφωνα με το άρθρο 72 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, στο οποίο αναφέρεται το άρθρο 103κα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 C(2014) 1446 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11.3.2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 168/62 7.6.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 612/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Θεματοφύλακας των οικονομικών της ΕΕ

Θεματοφύλακας των οικονομικών της ΕΕ EL Θεματοφύλακας των οικονομικών της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑÏKΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ Ελέγχοντας τα κεφάλαια της ΕΕ σε ολόκληρο τον κόσμο Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο είναι θεσμικό όργανο της ΕΕ, το οποίο ιδρύθηκε το

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΟΙΝΟΥ

Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΟΙΝΟΥ Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΟΙΝΟΥ Εισαγωγή Ο αμπελοοινικός τομέας αποτελεί ένα τομέα με μεγάλη παράδοση στην Ελλάδα. Στη χώρα μας καλλιεργούνται 700.000 στρέμματα με οινοποιήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5 5.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 363/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Μαΐου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/4 9.9.2016 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1612 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την παροχή ενίσχυσης για τη μείωση της παραγωγής γάλακτος Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ: ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΥ

ΚΟΙΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ: ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΥ ΚΟΙΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ: ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΝΟΥ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΛΟΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 31-01-2016 ΕΘΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 17.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 154/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 491/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 93/1 9.4.015 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 015/561 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Απριλίου 015 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.5.2016 L 121/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/699 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Μαΐου 2016 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2016, των δημοσιονομικών ανώτατων ορίων για ορισμένα καθεστώτα άμεσης στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.11.2016 COM(2016) 735 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την επίτευξη συμφωνίας για τη χορήγηση ειδικού καθεστώτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.7.2013 COM(2013) 521 final 2013/0247 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.3.2014 COM(2014) 117 final 2014/0064 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Πορτογαλία η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/10 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1613 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 για έκτακτη ενίσχυση προσαρμογής στους παραγωγούς γάλακτος και σε κτηνοτρόφους σε άλλους τομείς της κτηνοτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.10.2016 COM(2016) 660 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 Εκτέλεση της απόφασης 2014/335/ΕΕ για τους ίδιους πόρους μετά την

Διαβάστε περισσότερα

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 4.10.2014 L 290/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1044/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2014, δημοσιονομικών ανώτατων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 202/5

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 202/5 4.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 202/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 702/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Αυγούστου 2009 για τροποποίηση και διόρθωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 555/2008 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 479/2008 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 29ης Απριλίου 2008

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 479/2008 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 29ης Απριλίου 2008 6.6.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 148/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 479/2008 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.10.2015 C(2015) 7417 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.10.2015 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ 2014-2020:

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10179 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» για στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 10138 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος "Μεταρρύθμιση Δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10162 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΝΩΝ ΡΗΤΙΝΙΤΩΝ ΟΙΝΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΝΩΝ ΡΗΤΙΝΙΤΩΝ ΟΙΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΝΩΝ ΡΗΤΙΝΙΤΩΝ ΟΙΝΩΝ Παυλής Βασίλης Γεωπόνος Διεύθυνση Αγρ. Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 A. Ορισμοί 1. Αμπελοοινική περίοδος: η περίοδος παραγωγής των προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.7.2016 COM(2016) 293 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν έχουν ληφθεί αποτελεσματικά μέτρα από την Πορτογαλία σε εφαρμογή της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R2336 EL 01.02.2010 002.002 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2336/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Δεκεμβρίου 2003 για καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10160 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.9.2015

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.9.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.9.2015 C(2015) 6283 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9.9.2015 έγκριση ορισμένων στοιχείων του προγράμματος συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα- Βουλγαρία για υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έκθεση Commission για αξιολόγηση της Ενιαίας ΚΟΑ (ΚΟΑ Οίνου)

ΘΕΜΑ: Έκθεση Commission για αξιολόγηση της Ενιαίας ΚΟΑ (ΚΟΑ Οίνου) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ. 31/51 Αθήνα, 16 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάργηση της απόφασης 2009/416/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Ιρλανδία

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάργηση της απόφασης 2009/416/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Ιρλανδία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.5.2016 COM(2016) 297 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση της απόφασης 2009/416/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Ιρλανδία Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. σχετικά με τις δαπάνες του ΕΓΤΕ. Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. σχετικά με τις δαπάνες του ΕΓΤΕ. Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.4.2016 COM(2016) 240 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με τις δαπάνες του ΕΓΤΕ Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ. 1-4/2016

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΣΥΝΟΧΉΣ 2014-2020 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.2.2016 L 46/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/247 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2005 (OR. en) AA 21/2/05 REV 2 ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ : ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ: ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια έκθεση για το οικονομικό έτος 2012 Συχνές ερωτήσεις

Ετήσια έκθεση για το οικονομικό έτος 2012 Συχνές ερωτήσεις 1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Λουξεμβούργο 5 Νοεμβρίου 2013 ECA/13/37 Ετήσια έκθεση για το οικονομικό έτος 2012 Συχνές ερωτήσεις 1. Ενέκρινε το ΕΕΣ τους λογαριασμούς του οικονομικού έτους 2012; Ναι. Το

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί καταργήσεως της απόφασης 2009/589/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Πολωνία

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί καταργήσεως της απόφασης 2009/589/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Πολωνία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 243 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί καταργήσεως της απόφασης 2009/589/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Πολωνία EL EL

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1405 EL 07.02.2009 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 909 final 2013/0399 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας EL EL 2013/0399 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.2.204 C(204) 083 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8.2.204 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 366/20 EL 20.12.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1371/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2014 σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. για τις δαπάνες του ΕΓΤΕ. Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. για τις δαπάνες του ΕΓΤΕ. Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.7.2016 COM(2016) 487 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ για τις δαπάνες του ΕΓΤΕ Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ. 5-7/2016 EL

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου». Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.11.2014 L 332/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1232/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 215/2014 της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

L 72/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 72/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 72/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.3.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 208/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 562/2011

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013)

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) 1. Κοινή Γεωργική Πολιτική 1.1. Μεταρρύθµιση της ΚΓΠ Τον Ιούνιο 2003 εγκρίθηκε µια εκ θεµελίων µεταρρύθµιση της Κοινής Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10170 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Αττική» για στήριξη από

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008R0479 EL 07.02.2009 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 479/2008 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2008 για την κοινή οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

B8-0362/58. Miguel Viegas, Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL

B8-0362/58. Miguel Viegas, Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 20.5.2015 B8-0362/58 58 Miguel Viegas, Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo Αιτιολογική σκέψη 4 (4) Έχει διαπιστωθεί µια τάση µείωσης της κατανάλωσης, ιδίως νωπών οπωροκηπευτικών,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής των άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 15.10.2008 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την Ειδική Έκθεση αριθ. 5/2008 του ΕΕΣ για τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης - για την επίτευξη

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή θα ανακτήσει 530 εκατ. ευρώ από τα κράτη µέλη στο πλαίσιο των δαπανών της ΚΓΠ

Η Επιτροπή θα ανακτήσει 530 εκατ. ευρώ από τα κράτη µέλη στο πλαίσιο των δαπανών της ΚΓΠ IP/11/476 Βρυξέλλες, 15 Απριλίου 2011 Η Επιτροπή θα ανακτήσει 530 εκατ. ευρώ από τα κράτη µέλη στο πλαίσιο των δαπανών της ΚΓΠ Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητάει την ανάκτηση, στο πλαίσιο της καλούµενης διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 185/57

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 185/57 15.7.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 185/57 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 679/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΤΟΜΟΥ Ι Α. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Περιεχόμενα ΤΟΜΟΥ Ι Α. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Περιεχόμενα ΤΟΜΟΥ Ι Α. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 994/98 του Συμβουλίου της 7 ης Μαΐου 1998 για την εφαρμογή των άρθρων 92 και 93 της Συνθήκης για

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3 9.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 473/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Μαΐου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 για τη στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2015 COM(2015) 117 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Eξαιρέσεις χορηγούμενες από τα κράτη μέλη δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) 1371/2007

Διαβάστε περισσότερα

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 151/25 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Πρόγραμμα Πολιτισμός (2007-2013) Υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2.9.2014 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την ειδική έκθεση αριθ. 11/2013 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (απαλλαγή 2013): Εξασφαλίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

Δεύτερος πυλώνας της ΚΓΠ: η πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη

Δεύτερος πυλώνας της ΚΓΠ: η πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη Δεύτερος πυλώνας της ΚΓΠ: η πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη Η τελευταία μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) διατήρησε την διάρθρωση σε δύο πυλώνες της εν λόγω πολιτικής ενώ η αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 22.10.2014 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την ειδική έκθεση αριθ. 11/2013 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (απαλλαγή 2013): Εξασφαλίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία επιλογής του άρθρου 6 παράγραφος 2

Διαδικασία επιλογής του άρθρου 6 παράγραφος 2 Διαδικασία επιλογής του άρθρου 6 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤ' ΑΝΑΛΟΓΙΑ Ο συνολικός αριθμός των εκταρίων που διατίθενται για τις νέες φυτεύσεις που τα κράτη μέλη έχουν αποφασίσει να χορηγήσουν κατ αναλογία σε όλους τους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δεκέμβριος 2013 1 Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού παρέχει σε επιχειρήσεις/ βιομηχανίες αρκετά κίνητρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2008 (OR. en) 10232/08 Διοργανικός φάκελος: 2007/0242 (CNS) AGRI 168 AGRIFIN 34

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2008 (OR. en) 10232/08 Διοργανικός φάκελος: 2007/0242 (CNS) AGRI 168 AGRIFIN 34 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2008 (OR. en) 10232/08 Διοργανικός φάκελος: 2007/0242 (CNS) AGRI 168 AGRIFIN 34 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/14 16.5.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 501/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 ο οποίος συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.9.2016 COM(2016) 491 final ANNEXES 1 to 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης για Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενωσιακού συστήματος για την

Διαβάστε περισσότερα

Τροπολογία 1. Αιπολογική σκέψη 2

Τροπολογία 1. Αιπολογική σκέψη 2 Τροπολογία 1 Αιπολογική σκέψη 2 (2) Στόχος των εν λόγω ενεργειών είναι η ενίσχυση της ανταγωνισπκότητας της ευρωπαϊκής γεωργίας, τόσο στην εσωτερική αγορά όσο και σε τρίτες χώρες, με την ευαισθητοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.5.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 133/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 423/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2012 για τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008R0637 EL 16.06.2009 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 637/2008 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Ιουνίου 2008 περί τροποποιήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA-BoS-15/108 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ L 200/140 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. πρωτ: 347/1170 Αθήνα, 26 Noεμβρίου 2010

Αριθμ. πρωτ: 347/1170 Αθήνα, 26 Noεμβρίου 2010 K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ: 347/1170 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ Του/Της: Ευρωπαϊκής Επιτροπής Με ημερομηνία: 16 Ιουλίου 2004 Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την ίδρυση Ταμείου Συνοχής

ΠΡΟΤΑΣΗ Του/Της: Ευρωπαϊκής Επιτροπής Με ημερομηνία: 16 Ιουλίου 2004 Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την ίδρυση Ταμείου Συνοχής ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2004 (26.10) (OR. en) 11637/04 Διοργανικός φάκελος: 2004/0166 AVC FC 5 CADREFIN 23 ΠΡΟΤΑΣΗ Του/Της: Ευρωπαϊκής Επιτροπής Με ημερομηνία: 16 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 9.4.2015 L 93/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/560 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.6.2014 L 168/55 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 611/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

Επίσημη Εφημερίδα. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1977-0901 C 13 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 56ο έτος 16 Ιανουαρίου 2013 Ανακοίνωση αριθ. Περιεχόμενα Σελίδα III Προπαρασκευαστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη στήριξη της Ασφάλειας και της Ανάπτυξης

ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη στήριξη της Ασφάλειας και της Ανάπτυξης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στρασβούργο, 5.7.2016 SWD(2016) 225 final ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΔΑ :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΔΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11.03.2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 2277 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΔΑ : ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ»

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» Στόχος: αναβάθµιση του επιπέδου επιχειρηµατικής οργάνωσης και λειτουργίας των ΜΜΕ, στους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ Σύνοψη ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 365/124 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1362/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με απλουστευμένη διαδικασία για την έγκριση ορισμένων τροποποιήσεων επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.9.2011 COM(2011) 577 τελικό 2011/0248 (CNS) C7-0311/11 EL Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2007/659/ΕΚ όσον αφορά την περίοδο εφαρµογής και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 2015/0009(COD) 3.3.2015 ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου προς την Επιτροπή Προϋπολογισµών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας EL EL 2013/0396 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008R0003 EL 03.03.2009 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3/2008 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΑ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ/ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ. Παπαναστασίου Χρίστος, Γεωπόνος Τμήματος Αμπέλου & Ξ. Κ. του ΥΠΑΑΤ Δ/νση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής

ΚΟΑ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ/ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ. Παπαναστασίου Χρίστος, Γεωπόνος Τμήματος Αμπέλου & Ξ. Κ. του ΥΠΑΑΤ Δ/νση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής ΚΟΑ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ/ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ Παπαναστασίου Χρίστος, Γεωπόνος Τμήματος Αμπέλου & Ξ. Κ. του ΥΠΑΑΤ Δ/νση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής Ανισορροπία της αμπελοοινικής αγοράς που διαμορφώνει μη βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0917 EL 19.07.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 917/2004 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

Η συνύπαρξη βιολογικών με συμβατικούς αμπελώνες θα επιτρέπεται αρκεί να υπάρχει επαρκής διαχωρισμός των δύο.

Η συνύπαρξη βιολογικών με συμβατικούς αμπελώνες θα επιτρέπεται αρκεί να υπάρχει επαρκής διαχωρισμός των δύο. Αθήνα, 3 Ιουλίου 2015 1. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΡΑΣΙ Συμφωνία στο πλαίσιο του Συμβουλίου Υπουργών: Στις 16 Ιουνίου το Συμβούλιο Υπουργών κατέληξε σε συμφωνία σχετικά με κείμενο του νέου κανονισμού για τους βιολογικούς

Διαβάστε περισσότερα

«Μια αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη» Έρευνα μεταξύ των αυτοδιοικητικών αρχών Σύνοψη των αποτελεσμάτων

«Μια αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη» Έρευνα μεταξύ των αυτοδιοικητικών αρχών Σύνοψη των αποτελεσμάτων «Μια αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη» Έρευνα μεταξύ των αυτοδιοικητικών αρχών Σύνοψη των αποτελεσμάτων EL Τα συμπεράσματα που ακολουθούν βασίζονται στο σημείωμα με τίτλο «Αξιολόγηση της εμβληματικής

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 244 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν έχει αναληφθεί αποτελεσματική δράση από το Ηνωμένο Βασίλειο σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17 10.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 482/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 58ο έτος 21 Μαΐου 2015 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) 2015/779 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση της απόφασης 2002/546/ΕΚ όσον αφορά την περίοδο εφαρμογής της

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση της απόφασης 2002/546/ΕΚ όσον αφορά την περίοδο εφαρμογής της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2002/546/ΕΚ όσον αφορά την περίοδο εφαρμογής της EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. Τροποποίηση της πρότασης COM(2011) 607 τελικό/2 της Επιτροπής για ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση. Τροποποίηση της πρότασης COM(2011) 607 τελικό/2 της Επιτροπής για ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ EUROPEAN COMMISSION Strasbourg, 12.3.2013 COM(2013) 145 final 2011/0268 (COD) Πρόταση Τροποποίηση της πρότασης COM(2011) 607 τελικό/2 της Επιτροπής για ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 2.10.2009 COM(2009) 510 τελικό 2009/0138 (CNS) C7-0255/09 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 247/2006 περί καθορισµού

Διαβάστε περισσότερα