ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ"

Transcript

1 Αρείου Πάγου 11/2012, Τμ. Β/Ι Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 821 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ Εργατικό ατύχημα κατά την εκτέλεση ή με αφορμή την εκτέλεση της εργασίας. Η περίπτωση συντρέχει όταν το ατύχημα δεν αποτελεί την άμεση συνέπεια της εκτέλεσης της εργασίας, αλλά συνδέεται προς αυτήν με σχέση αιτίου και αποτελέσματος, ως εκ του ότι, λόγω της εργασίας, δημιουργήθηκαν οι ιδιαίτερες εκείνες πραγματικές συνθήκες και περιστάσεις που ήσαν αναγκαίες για την επέλευσή του και οι οποίες δεν θα υπήρχαν χωρίς την εργασία. Οι διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1 του ν. 551/1915, κατά τις οποίες ο παθών σε εργατικό ατύχημα δικαιούται να ασκήσει την αγωγή του κοινού αστικού δικαίου και να ζητήσει πλήρη αποζημίωση μόνο όταν το ατύχημα μπορεί να αποδοθεί σε δόλο του εργοδότη ή των προστηθέντων του ή όταν επήλθε σε εργασία στην οποία δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις νόμων, διαταγμάτων ή κανονισμών για τους όρους ασφαλείας των εργαζομένων και εξαιτίας της μη τηρήσεως των διατάξεων αυτών, αναφέρονται στην επιδίκαση αποζημιώσεως για περιουσιακή ζημία και όχι στη χρηματική ικανοποίηση, για την οποία δεν υπάρχει πρόβλεψη στον ανωτέρω νόμο και εφαρμόζονται γι αυτό μόνο οι γενικές διατάξεις. Επομένως, για να δικαιούται ο παθών σε εργατικό ατύχημα χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, αρκεί να συντέλεσε στην επέλευση του ατυχήματος πταίσμα του εργοδότη ή των προστηθέντων από αυτόν, δηλαδή αρκεί να συντρέχει οποιαδήποτε αμέλεια αυτών. Περίπτωση εργαζομένου ο οποίος μετά την λήξη του ωραρίου του και ενώ βρισκόταν στον προαύλιο χώρο της επιχείρησης όπου το προσωπικό στάθμευε τα αυτοκίνητα, στην προσπάθειά του να σώσει ένα σκυλάκι από πνιγμό, έπεσε πατώντας απρόσεκτα σε λάσπη και σάπια φύλλα και υπέστη συντριπτικό κάταγμα δύο σπονδύλων, καταστάς από το ατύχημα παραπληγικός. Κρίση ότι το ατύχημα αυτό ήταν εργατικό, και ότι ο υπαίτιος για την επέλευσή του ήταν ο εργαζόμενος κατά 60% λόγω της απροσεξίας του, και κατά 40% οι εργοδότες, λόγω της αμέλειάς τους περί τον καθαρισμό του αυλίου χώρου από τα φύλλα και τα μπάζα. Κυριότερες διατάξεις: Ν. 551/1915 άρθρα 1, 2 και 16. Α.Κ. άρθρα 662, 914 και 932. Π.δ. 16/1996 άρθρα 2, 4 και 7 παρ. 3. Κ.Πολ.Δ. άρθρο 559 αρ. 1 και 19, Πρόεδρος ο Αντιπρόεδρος κ. Η. Γιαννακάκης Εισηγητής ο Αρεοπαγίτης κ. Β. Λυκούδης * Δικηγόροι ο κ. Κ. Καλουπάκης η κυρία Ευαγγελία Σπυρέλη Ι. Από τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 551/1915, που κωδικοποιήθηκε με το β.δ. της 24.7/ και διατηρήθηκε σε ισχύ και μετά την εισαγωγή του Α.Κ. (άρθρο 38 εδ. α Εισ.Ν.Α.Κ.), προκύπτει ότι εργατικό ατύχημα, δηλαδή ατύχημα από βίαιο συμβάν, που επέρχεται σε εργάτη ή υπάλληλο των αναφερομένων στο άρθρο 2 του πρώτου ως άνω νόμου επιχειρήσεων, θεωρείται και ο τραυματισμός του μισθωτού εξαιτίας έκτακτης και αιφνίδιας επενέργειας εξωτερικού αιτίου, άσχετου προς τη σύσταση του οργανισμού του παθόντος, αλλά συνδεομένου με την εργασία του, λόγω της εμφάνισής του κατά την εκτέλεση ή με αφορμή την εκτέλεση αυτής. Η τελευταία περίπτωση συντρέχει, όταν το ατύχημα δεν αποτελεί την άμεση συνέπεια της εκτέλεσης της εργασίας, αλλά συνδέεται προς αυτή με σχέση αιτίου και αποτελέσματος, ως εκ του ότι, λόγω της εργασίας, δημιουργήθηκαν οι ιδιαίτερες * Διάβασε την έκθεση του κωλυομένου να μετάσχει στη σύνθεση του δικαστηρίου Αρεοπαγίτη Νικολάου Πάσσου.

2 εκείνες πραγματικές συνθήκες και περιστάσεις που ήταν αναγκαίες για την επέλευσή του και οι οποίες δεν θα υπήρχαν χωρίς την εργασία. Επίσης, από τα άρθρα 914, 932 του Α.Κ. και 1, 16 του ν. 551/1915, προκύπτει ότι χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη οφείλεται και επί εργατικού ατυχήματος όταν συντρέχουν οι όροι της αδικοπραξίας. Οι διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1 του ν. 551/1915, κατά τις οποίες ο παθών σε εργατικό ατύχημα δικαιούται να εγείρει την αγωγή του κοινού αστικού δικαίου και να ζητήσει πλήρη αποζημίωση μόνο όταν το ατύχημα μπορεί να αποδοθεί σε δόλο του εργοδότη ή των προστηθέντων του ή όταν επήλθε σε εργασία στην οποία δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις νόμων, διαταγμάτων ή κανονισμών για τους όρους ασφαλείας των εργαζομένων και εξαιτίας της μη τηρήσεως των διατάξεων αυτών, αναφέρονται στην επιδίκαση αποζημιώσεως για περιουσιακή ζημία και όχι στην χρηματική ικανοποίηση για την οποία δεν υπάρχει πρόβλεψη στον ανωτέρω νόμο και εφαρμόζονται γι αυτό μόνο οι γενικές διατάξεις. Επομένως για να δικαιούται ο παθών σε εργατικό ατύχημα χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, αρκεί να συντέλεσε στην επέλευση του ατυχήματος πταίσμα του εργοδότη ή των προστηθέντων από αυτόν, με την έννοια του άρθρου 914 Α.Κ., δηλαδή αρκεί να συντρέχει οποιαδήποτε αμέλεια αυτών. Τέτοιο πταίσμα θεμελιώνεται κατά τις γενικές διατάξεις (άρθρο 914 Α.Κ.) και από την μη τήρηση των διατάξεων: Α) του π.δ. 16/1996 «ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συμμόρφωση με την Οδηγία 89/654/Ε.Ο.Κ.», το οποίο ορίζει: α) στο άρθρο 2 ότι ως χώροι εργασίας νοούνται οι χώροι που προορίζονται να περιλάβουν θέσεις εργασίας μέσα στα κτίρια της επιχείρησης ή/και της εγκατάστασης, περιλαμβανομένου και κάθε άλλου μέρους στην περιοχή της επιχείρησης ή/και της εγκατάστασης, όπου ο εργαζόμενος έχει πρόσβαση στα πλαίσια της εργασίας του, β) στο άρθρο 4 ότι οι χώροι εργασίας που έχουν χρησιμοποιηθεί ήδη πριν από την 1 η Ιανουαρίου 1995 πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας που περιέχονται στο παράρτημα ΙΙ του άρθρου 10 του παρόντος διατάγματος, το αργότερο τρία έτη μετά την ημερομηνία αυτή, γ) στο άρθρο 7 αρ. 3 ότι για την διαφύλαξη της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων ο εργοδότης πρέπει, παράλληλα με τις διατάξεις του άρθρου 19 ν. 1568/1985, να φροντίζει για τον τακτικό καθαρισμό των χώρων εργασίας και των εγκαταστάσεων και συστημάτων και ιδίως όσων αναφέρονται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ του άρθρου 10 του διατάγματος αυτού (που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του), προκειμένου να εξασφαλίζονται ικανοποιητικές συνθήκες υγιεινής, δ) στο άρθρο 22 του παραρτήματος ΙΙ, ότι οι εξωτερικοί και εσωτερικοί χώροι εργασίας πρέπει να διευθετούνται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η κυκλοφορία πεζών και των οχημάτων να μπορεί να γίνεται κατ ασφαλή τρόπο, και Β) του άρθρου 662 Α.Κ., το οποίο ορίζει ότι: «ο εργοδότης οφείλει να διαρρυθμίζει τα σχετικά με την εργασία και με τον χώρο της καθώς και τα σχετικά με την διαμονή, τις εγκαταστάσεις και τα μηχανήματα ή εργαλεία, έτσι ώστε να προστατεύεται η ζωή και η υγεία του εργαζομένου», καθόσον η παράβαση και μόνο της διάταξης αυτής και της με αυτήν καθιερουμένης γενικής υποχρέωσης πρόνοιας του εργοδότη που έχει ως συνέπεια την βλάβη του σώματος ή της υγείας του εργαζομένου συνιστά, με την προϋπόθεση ότι οφείλεται σε πταίσμα του εργοδότη κ.λπ., αδικοπραξία. Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 1 του Κ.Πολ.Δ., λόγος αναίρεσης για ευθεία παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου ιδρύεται αν αυτός δεν εφαρμόστηκε, ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του, ή αν εφαρμόστηκε, ενώ δεν έπρεπε, καθώς και αν το δικαστήριο προσέδωσε στον εφαρμοστέο κανόνα έννοια διαφορετική από την αληθινή. Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 19 του Κ.Πολ.Δ., αναίρεση επιτρέπεται αν η απόφαση δεν έχει νόμιμη βάση, και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες, ή έχει αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήματα που ασκούν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Δεν υπάρχει όμως ανεπάρκεια αιτιολογιών, όταν η απόφαση περιέχει συνοπτικές αλλά πλήρεις αιτιολογίες. Το κατά νόμο δε αναγκαίο περιεχόμενο της ελάσσονος πρότασης προσδιορίζεται από τον

3 εκάστοτε εφαρμοστέο κανόνα ουσιαστικού δικαίου, του οποίου το πραγματικό πρέπει να καλύπτεται πλήρως από τις παραδοχές της απόφασης στο αποδεικτικό της πόρισμα, και να μην καταλείπονται αμφιβολίες. Ελλείψεις δε αναγόμενες μόνο στην ανάλυση και στάθμιση των αποδεικτικών μέσων και γενικότερα ως προς την αιτιολόγηση του αποδεικτικού πορίσματος, αν αυτό διατυπώνεται σαφώς, δεν συνιστούν ανεπαρκείς αιτιολογίες. Συνεπώς, μόνο το τι αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε είναι ανάγκη να εκτίθεται στην απόφαση πλήρως και σαφώς, και όχι γιατί αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε. Στην προκειμένη περίπτωση το Εφετείο Θεσσαλονίκης κρίνοντας ύστερα από έφεση του ήδη αναιρεσιβλήτου επί αγωγής αυτού κατά των αναιρεσειουσών για την καταβολή χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης από εργατικό ατύχημα, με την προσβαλλομένη 787/2009 απόφασή του και όπως απ αυτήν προκύπτει, δέχθηκε ότι η πρώτη εναγομένη αναιρεσείουσα ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας μέλη είναι οι υπόλοιπες τρείς, με έδρα την Ηράκλεια Σερρών, όπου διατηρεί βιοτεχνία κατασκευής και εμπορίας υποδημάτων, το έτος 1989 προσέλαβε τον ενάγοντα αναιρεσίβλητο με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου προκειμένου να τον απασχολήσει ως εργάτη πρέσσας, ειδικότητα με την οποία ο ενάγων εργάσθηκε στην επιχείρηση αυτή μέχρι την , ότι την ημέρα εκείνη και περί ώρα 15:30 ο ενάγων μετά την λήξη του ωραρίου εργασίας του εξήλθε από το κτίριο της βιοτεχνίας και κατευθύνθηκε στον χώρο στάθμευσης των οχημάτων, εντός του προαυλίου αυτής, όπου είχε σταθμεύσει το αυτοκίνητό του, προκειμένου ν αναχωρήσει για την οικία του, ότι ο χώρος στάθμευσης των οχημάτων της εταιρείας και των (6) εργαζομένων είναι στεγασμένος και βρίσκεται απέναντι από το κτίριο της βιοτεχνίας, στην άκρη δε του χώρου αυτού, που δεν χρησιμοποιείται πλέον, υπάρχει παλαιό χαμηλό κτίσμα που χρησιμοποιήθηκε στο παρελθόν ως χώρος για την στέγαση ζώων, ενώ μεταξύ του χώρου στάθμευσης και του κτίσματος αυτού παρεμβάλλεται τμήμα της αυλής, στο οποίο υπάρχουν δένδρα, ότι στον χώρο αυτό της αυλής που παρεμβάλλεται μεταξύ του πέρατος του στεγασμένου χώρου στάθμευσης και του παλαιού κτίσματος είχαν σωρευθεί από διετίας και πλέον «μπάζα» από το κτίσμα παλαιού ορνιθώνα που είχε γκρεμισθεί, τα οποία με την πάροδο του χρόνου είχαν καλυφθεί εν μέρει με χώμα και φύλλα από τα δένδρα, ότι στον χώρο αυτόν, που δεν χρησιμοποιείτο από την επιχείρηση, δεν εισέρχονταν οι εργαζόμενοι λόγω της δυσκολίας και της επικινδυνότητας που ενείχε η κίνησή τους πάνω σ αυτόν, επειδή το έδαφος ήταν ανώμαλο εξαιτίας των υπολειμμάτων του κτίσματος του ορνιθώνα, αλλά και επικίνδυνο, ιδιαίτερα μετά από βροχή ή το λιώσιμο του χιονιού, καθόσον γλιστρούσε από την δημιουργούμενη λάσπη, ότι τις προηγηθείσες του ατυχήματος ημέρες είχε χιονίσει και επειδή το χιόνι είχε λιώσει ο ως άνω χώρος κατέστη και πάλι επικίνδυνος γι αυτόν που θα επιχειρούσε να τον διασχίσει βαδίζοντας, λόγω της λάσπης που δημιουργήθηκε από το χώμα και τα σαπισμένα φύλλα των δένδρων και της εξ αυτής ολισθηρότητάς του, ότι παρά ταύτα ο ενάγων εξερχόμενος του κτιρίου της βιοτεχνίας και πλησιάζοντας το όχημά του, αντιληφθείς ότι το σκυλάκι που ήταν δεμένο με λουρί στον ως άνω αύλιο χώρο, σε απόσταση 5 μέτρων περίπου από το πέρας του στεγασμένου χώρου στάθμευσης, κινδύνευε να πνιγεί επειδή το λουρί είχε τυλιχθεί γύρω από τον λαιμό του και το έσφιγγε, υπό την πίεση του χρόνου ενεργώντας από αμέλεια εισήλθε βιαστικά και απρόσεκτα στον χώρο αυτόν, με σκοπό να προφθάσει να ελευθερώσει το σκυλάκι, πλην όμως λόγω της ολισθηρότητας του εδάφους γλίστρησε, πατώντας στην λάσπη και τα σάπια φύλλα, προς τα εμπρός και έπεσε με την πλάτη στο έδαφος, κατά την πτώση του δε αυτή κτύπησε με την πλάτη σε σκληρά υπολείμματα (μπάζα) κτίσματος που είχαν συσσωρευθεί και εγκαταλειφθεί στον χώρο εκείνο για μεγάλο χρονικό διάστημα, έχοντας γι αυτό καλυφθεί εν μέρει από το χώμα και τα φύλλα των δένδρων, με αποτέλεσμα να υποστεί από την πρόσκρουση της πλάτης του με τα μπάζα, που είχαν εγκαταλειφθεί από την εργοδότιδά του χώρο εκείνο, κάταγμα των σπονδύλων Θ5 και Θ6 της σπονδυλικής στήλης του, ότι σύμφωνα με τα παραπάνω το ατύχημα που υπέστη ο ενάγων είναι εργατικό, καθόσον έγινε εξ αφορμής της εργασιακής σχέσης που τον συνέδεε με την

4 πρώτη εναγομένη, ότι μετά το ατύχημα ο ενάγων μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Ηράκλειας και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, αμέσως δε μετά, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπανικολάου», όπου διαπιστώθηκε ότι έπασχε από συντριπτικό-εκρηκτικό κάταγμα εξάρθρημα των Θ5 και Θ6 σπονδύλων με συνοδό πλήρη αισθητικοκινητική παραπληγία και υποβλήθηκε σε οπίσθια αποσυμπίεση σπονδυλικού σωλήνα και σπονδυλοδεσία των Θ3, Θ4, Θ5, Θ6, Θ7 και Θ8 σπονδύλων με σύγχρονη τοποθέτηση διαυχενικών βιδών και ράβδων, ότι κατά την χειρουργική επέμβαση διαπιστώθηκε η συντριπτικότητα των καταγμάτων των Θ5 και Θ6 σπονδύλων και η κάκωση του νωτιαίου μυελού, χωρίς ρήξη της σκληρά μήνιγγος, καθώς και ότι πάσχει από βαρείες διαταραχές της αισθητικότητας από το επίπεδο του Θ6 μυελοτομίου και περιφερικότερα και πρακτικά πλήρη παράλυση των μυών αμφοτέρων των κάτω άκρων, ενώ δεν έχει έλεγχο των σφιγκτήρων της ούρησης και της αφόδευσης και φέρει μόνιμο καθετήρα, ότι στο ανωτέρω νοσοκομείο ο ενάγων νοσηλεύθηκε επί 40 περίπου ημέρες και εξήλθε παραπληγικός, εξακολουθεί δε να παρουσιάζει, κατά τα λεπτομερώς στην προσβαλλομένη απόφαση εκτιθέμενα, βαρειά κινητική βλάβη στα κάτω άκρα κ.λπ., καταστάς από το ατύχημα αυτό ανάπηρος ως παραπληγικός κατά ποσοστό 80% και ανίκανος να κινηθεί και να εργασθεί και γι αυτό για το χρονικό διάστημα από μέχρι , οπότε θα επανεξετασθεί, έλαβε από το Ι.Κ.Α. σύνταξη βαρείας αναπηρίας και επίδομα παραπληγίας, ότι κατά τα προδιαληφθέντα το ως άνω εργατικό ατύχημα και οι απ αυτό προκληθείσες συνέπειες στην κατάσταση της υγείας του ενάγοντος οφείλονται κατά το μεγαλύτερο μέρος του σε υπαιτιότητα του ίδιου, ανερχομένη σε ποσοστό 60%, καθόσον αυτός ενεργώντας από αμέλεια, μη καταβάλλοντας δηλαδή την απαιτούμενη επιμέλεια ως μέσος συνετός εργαζόμενος που γνώριζε την επικινδυνότητα του χώρου του ατυχήματος όταν έβρεχε ή χιόνιζε, όπως στην προκειμένη περίπτωση, εξαιτίας της λάσπης που σχηματιζόταν, των μπάζων, των χωμάτων και των συσσωρευμένων φύλλων, εισήλθε βιαστικά και απρόσεκτα στον ως άνω χώρο με σκοπό να ελευθερώσει το σκυλάκι, πλην όμως λόγω της ολισθηρότητας του εδάφους γλίστρησε, πατώντας στην λάσπη και τα σάπια φύλλα, και έπεσε με την πλάτη στο έδαφος, ότι συνυπαίτια για το ατύχημα του ενάγοντος και τις εξ αυτού συνέπειες, κατά ποσοστό 40%, είναι και τα αρμόδια όργανα της πρώτης εναγομένης που ασκούσαν τα εργοδοτικά της δικαιώματα, και συγκεκριμένα η 2 η εναγομένη, μέλος της 1 ης και νόμιμη εκπρόσωπός της, διευθύντρια της εταιρείας, καθώς και ο διευθυντής της επιχείρησης και σύζυγός της, οι οποίοι από αμέλειά τους, και δη επειδή δεν κατέβαλαν την επιμέλεια που απαιτείτο ως μέσοι συνετοί εργοδότες που γνώριζαν την επικινδυνότητα του χώρου του ατυχήματος όταν έβρεχε ή χιόνιζε, εξαιτίας της λάσπης που σχηματιζόταν, των μπάζων, των χωμάτων και των συσσωρευμένων σ αυτόν σάπιων φύλλων, παρέλειψαν να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, όπως αυτά καθορίζονται από τις αναφερόμενες εκεί διατάξεις του π.δ. 16/1996, καθόσον πρόκειται για χώρο που έχει ήδη χρησιμοποιηθεί πριν από την , και το άρθρο 662 Α.Κ., και ειδικότερα δεν προέβησαν σε έγκαιρο και τακτικό καθαρισμό του χώρου του ατυχήματος από τα μπάζα, το χώμα και τα φύλλα των δένδρων, ώστε να μην εγκυμονεί κίνδυνο ατυχήματος για τον πεζό που θα τον διέσχιζε, ο οποίος (χώρος του ατυχήματος) ήταν εντός του αύλιου χώρου της βιοτεχνίας και απείχε μόνο 5 περίπου μέτρα από τον χώρο στάθμευσης των οχημάτων της, χωρίς να χωρίζεται με κάποιο διαχωριστικό απ αυτόν, ώστε υπήρχε η δυνατότητα στους εργαζόμενους της επιχείρησης να εισέλθουν σ αυτόν εξ αφορμής της εργασίας τους, ότι η ανωτέρω παράλειψη των αρμοδίων οργάνων της πρώτης εναγομένης τελεί, κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας, σε αιτιώδη συνάφεια με το ατύχημα, κατά το οποίο επήλθε ο βαρύς τραυματισμός του ενάγοντος, διότι κατά την συνηθισμένη και κανονική πορεία των πραγμάτων και τις ειδικές περιστάσεις της συγκεκριμένης περίπτωσης ήταν επαρκώς ικανή να επιφέρει και πράγματι, επέφερε το ως άνω επιζήμιο αποτέλεσμα, και ότι με βάση (α) την ηλικία του ενάγοντος, που ήταν τότε 36 ετών, (β) την καλή κατάσταση της υγείας του πριν τον τραυματισμό του,

5 (γ) την ένταση και την διάρκεια του ψυχικού άλγους του, (δ) τον βαθμό της αμέλειας των αρμοδίων οργάνων της πρώτης εναγομένης, (ε) το ποσοστό συνυπαιτιότητας του ίδιου του ενάγοντος, (στ) την οικονομική και κοινωνική κατάσταση αυτού, και (ζ) την κοινωνική και οικονομική κατάσταση της πρώτης εναγομένης (οι λοιπές ενάγονται ως μέλη της) ο ενάγων δικαιούται ως εύλογη χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης το ποσό των ευρώ, με βάση δε τα γενόμενα ως άνω δεκτά και κατά παραδοχή της έφεσης του αναιρεσιβλήτου ενάγοντος και των επ αυτής προσθέτων λόγων εξαφάνισε την απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, δέχθηκε εν μέρει την αγωγή και υποχρέωσε τις αναιρεσείουσες εναγόμενες να καταβάλουν στον αναιρεσίβλητο ενάγοντα για την αιτία αυτή, κάθε μία εις ολόκληρον, το ποσό αυτό των ευρώ με τον νόμιμο τόκο. Με την κρίση του αυτή το Εφετείο, δεχθέν ειδικότερα ότι ο ενάγων υπέστη εργατικό ατύχημα με αφορμή την εκτέλεση της εργασίας του και σε χώρο εργασίας, με την ως άνω έννοια, και ειδικότερα σε χώρο που ήταν εντός του αύλιου χώρου της βιοτεχνίας, στον οποίο «υπήρχε η δυνατότητα στους εργαζόμενους της επιχείρησης να εισέλθουν σ αυτόν εξ αφορμής της εργασίας τους», του οποίου οι αναιρεσείουσες δεν προέβησαν, όπως υποχρεούντο, στον καθαρισμό αυτού, «ώστε να μην εγκυμονεί κίνδυνο ατυχήματος για τον πεζό που θα τον διέσχιζε», και το οποίο ( εργατικό ατύχημα) οφειλόταν στην προαναφερθείσα αδικοπρακτική συμπεριφορά των εναγομένων αναιρεσειουσών, αλλά και σε δική του συνυπαιτιότητα, και ότι δικαιούται χρηματική ικανοποίηση για την εξ αυτού ηθική βλάβη, ορθά ερμήνευσε και εφάρμοσε μνημονευθείσες διατάξεις ουσιαστικού δικαίου, ενώ διέλαβε στην προσβαλλομένη απόφασή του πλήρεις και χωρίς αντιφάσεις αιτιολογίες. Επομένως πρέπει ν απορριφθούν ως αβάσιμοι οι κύριοι, με τις περί του αντιθέτου αιτιάσεις, λόγοι της κρινόμενης αίτησης πρώτος και δεύτερος από τον αρ.1 του άρθρου 559 Κ.Πολ.Δ., τρίτος από τους αρ. 1 και 19 του ίδιου άρθρου, καθώς και ο μοναδικός πρόσθετος λόγος, επίσης, από τον αρ. 19 αυτού ως προς όλα τα σκέλη αυτού. Ειδικότερα, οι διαλαμβανόμενες στους πιο πάνω κυρίους λόγους αναίρεσης και επιπλέον αναπτυσσόμενες στον πρόσθετο λόγο αναίρεσης αιτιάσεις, με τις οποίες προβάλλεται ότι εσφαλμένα το δικαστήριο έκρινε ότι ο χώρος του ατυχήματος βρισκόταν εντός του χώρου εργασίας, όπως αυτός προσδιορίζεται από τον νόμο, είναι απορριπτέες, κατά το άρθρο 561 παρ. 1 του Κ.Πολ.Δ., ως απαραδέκτως προσβαλλόμενες, διότι με την επίφαση τις ιδρύσεως των από τις διατάξεις αυτές του άρθρου 559 αρ. 1 και 19 Κ.Πολ.Δ. αναιρετικών λόγων πλήττεται στην πραγματικότητα η αναιρετικώς ανέλεγκτη εκτίμηση της ουσίας των πραγματικών περιστατικών. [ ]. (Απορρίπτει την αίτηση και το δικόγραφο προσθέτων λόγων για αναίρεση της 787/2009 αποφάσεως του Εφετείου Θεσσαλονίκης).

Αρείου Πάγου 814/2011, Τμ. Β/Ι Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 158

Αρείου Πάγου 814/2011, Τμ. Β/Ι Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 158 Αρείου Πάγου 814/2011, Τμ. Β/Ι Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 158 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ Εργατικό ατύχημα οικοδόμου κατά την ανέγερση οικοδομής.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΘΟΝΤΟΣ

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΘΟΝΤΟΣ Αρείου Πάγου 804/2008, Τμ. Β/Ι Πηγή: ΕΕΔ 68/2009, σελ. 510 ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΘΟΝΤΟΣ Χρηματική ικανοποίηση της ηθικής βλάβης του παθόντος από εργατικό

Διαβάστε περισσότερα

Αρείου Πάγου 260/2011, Τμ. Β/ΙI Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 147

Αρείου Πάγου 260/2011, Τμ. Β/ΙI Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 147 Αρείου Πάγου 260/2011, Τμ. Β/ΙI Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 147 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥ ΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΨΥΧΙΚΗΣ ΟΔΥΝΗΣ ΕΝΝΟΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΨΥΧΙΚΗ ΟΔΥΝΗ ΝΗΠΙΟΥ ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ Αν στην

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΗΚΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΗΚΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ Αρείου Πάγου 138/2010, Τμ. Β/Ι Πηγή: ΕΕΔ 70/2011, σελ. 282 ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΗΚΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ Εργατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΠΟ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙ ΠΛΟΙΟΥ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΠΟ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙ ΠΛΟΙΟΥ Αρείου Πάγου: 2014/2007, Τμ. Β/Ι Πηγή: ΕΕΔ 68/2009, σελ. 370 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΠΟ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙ ΠΛΟΙΟΥ Εργατικό ατύχημα. Ο παθών ή, σε περίπτωση θανάτου

Διαβάστε περισσότερα

Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 14927/2012 Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 183

Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 14927/2012 Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 183 Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 14927/2012 Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 183 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥ ΥΠΑΓΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ Ι.ΚΑ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΟ Ι.Κ.Α. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΟ Ι.Κ.Α. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Αρείου Πάγου: 1438/2004, Τμ. Β/ΙΙ Πηγή: ΕΕΔ 64/2005, σελ. 1212 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΟ Ι.Κ.Α. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Εργατικό ατύχημα εργαζόμενου υπαγομένου στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.- Απαλλαγή του εργοδότη

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 09-10/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-175

Newsletter 09-10/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-175 www.inlaw.gr Newsletter 09-10/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-175 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αδικαιολόγητος πλουτισµός - Απόσβεση υποχρέωσης απόδοσης του πλουτισµού Αριθµός απόφασης: 361 Έτος: 2010 - Αδικαιολόγητος πλουτισµός.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Αρείου Πάγου 1090/2010, Τμ. Α/ΙΙ Πηγή: ΕΕΔ 70/2011, σελ. 268 ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εκείνος που ως

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 03-04/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-201

Newsletter 03-04/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-201 www.inlaw.gr Newsletter 03-04/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-201 [ 2 ] Αδικοπραξία - Αναπηρία και παραµόρφωση του παθόντος ικαστήριο: Εφετείο Λάρισας Αριθµός απόφασης: 221 Έτος: 2012 - Αδικοπραξία. Αναπηρία

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 1-2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-202

Newsletter 1-2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-202 www.inlaw.gr Newsletter 1-2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-202 [ 2 ] ΜΕΛΕΤΕΣ - ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ Θωµά Ιωάννα: Τα πολιτικά κόµµατα ως νοµικά πρόσωπα µεταξύ του ιδιωτικού δικαίου και της συνταγµατικής τους αποστολής

Διαβάστε περισσότερα

Αρείου Πάγου: 1502/2001 Τµήµα Β 2 Πολιτικό Πηγή: Ε.Ε. 62/03 σελ. 810

Αρείου Πάγου: 1502/2001 Τµήµα Β 2 Πολιτικό Πηγή: Ε.Ε. 62/03 σελ. 810 Αρείου Πάγου: 1502/2001 Τµήµα Β 2 Πολιτικό Πηγή: Ε.Ε. 62/03 σελ. 810 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΑΠΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Αγωγή µε την οποία ζητείται η επιδίκαση χρηµατικής ικανοποίησης της ηθικής

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 07-08/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-214

Newsletter 07-08/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-214 www.inlaw.gr Newsletter 07-08/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-214 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αγωγή Κακοδικίας - Κατά δικηγόρων, συµβολαιογράφων & δικαστικών επιµελητών Αριθµός απόφασης: 161 Έτος: 2013 - Αγωγή κακοδικίας

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-50

Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-50 www.inlaw.gr Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-50 [ 2 ] ΜΕΛΕΤΕΣ - ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ ούβλης Βασίλης: Ο Ν. 1387/1983 για τον έλεγχο των οµαδικών απολύσεων και πάλι ενώπιον του Αρείου Πάγου ηµοσίευση:

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-52

Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-52 www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-52 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αµοιβή εργασίας - Επίσχεση εργασίας για καθυστέρηση καταβολής δεδουλευµένων αποδοχών ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Δημήτριο Πατινίδη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου,

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Δημήτριο Πατινίδη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Απόφαση 1059 / 2013 (Β2, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Αριθμός 1059/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Β2' Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Δημήτριο Πατινίδη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Αντώνιο Αθηναίο,

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 67

Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 67 www.inlaw.gr Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 67 [ 2 ] ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ Schwenzer Ingeborg: Ευθύνη των µετόχων για χρέος-πρόστιµο που επιβάλλεται στην ΑΕ ηµοσίευση: ίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιρειών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών: 1739/2000 Πηγή: ΕΕΔ 61/2002, σελ. 31 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ευθύνη του εργοδότη από το εργατικό ατύχημα εργαζομένου του είναι αντικειμενική. Απαλλάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣΤΗΣΑΝΤΟΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΠΡΟΣΤΗΘΕΝΤΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣΤΗΣΑΝΤΟΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΠΡΟΣΤΗΘΕΝΤΟΣ Αρείου Πάγου 22/2004, Τμ. Β/ΙΙ Πηγή: ΕΕΔ 63/2004, σελ. 1212 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣΤΗΣΑΝΤΟΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΠΡΟΣΤΗΘΕΝΤΟΣ Πρόστηση Ο προστήσας ευθύνεται αντικειμενικώς προς αποζημίωση του τρίτου, ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΑΜΟΙΒΩΝ

ΥΠ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΘΗΝΑ 2014 1 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - ΥΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 5/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-54

Newsletter 5/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-54 www.inlaw.gr Newsletter 5/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-54 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αδικοπραξία - Αιτιώδης συνάφεια µεταξύ γεγονότος και αποτελέσµατος ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης: 999 Έτος: 2010 - Αδικοπραξία.

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 11-12/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-300

Newsletter 11-12/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-300 www.inlaw.gr Newsletter 11-12/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-300 [ 2 ] Αδικαιολόγητος πλουτισµός - Γενικά Αριθµός απόφασης: 1076 Έτος: 2010 - Αδικαιολόγητος πλουτισµός. Άκυρη σύµβαση εργασίας. Αναιρετικοί λόγοι

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959

Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959 Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959 Περίληψη: Όταν ο παθών από εργατικό ατύχηµα υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ, τότε ο εργοδότης απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση για

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 10/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-67

Newsletter 10/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-67 www.inlaw.gr Newsletter 10/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-67 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Επιχειρησιακή συνήθεια Αριθµός απόφασης: 1277 Έτος: 2010 - Επιχειρησιακή συνήθεια. Οικειοθελείς παροχές. Οµαδική ασφάλιση.

Διαβάστε περισσότερα

1 2. α υ τ ο κ ι ν η τ α

1 2. α υ τ ο κ ι ν η τ α 447 1 2. α υ τ ο κ ι ν η τ α 39/2011 (Πρόεδρος: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Στεφανία Καρατζά, Κωνσταντίνα Ράπτη-Εισηγήτρια, Εφέτες). (Δικηγόροι: Δημήτριος Πιστιόλας, Παντελής

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος Β2 Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 1370/2010

Άρειος Πάγος Β2 Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 1370/2010 Άρειος Πάγος Β2 Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 1370/2010 Περίληψη Μονομερής βλαπτική μεταβολή συντρέχει όταν ο εργοδότης αναθέτει στο μισθωτό καθήκοντα υποδεέστερης θέσης, σε σχέση με τη συμβατική, με

Διαβάστε περισσότερα

9. ε ρ γ α τ ι κ ο δ ι κ α ι ο

9. ε ρ γ α τ ι κ ο δ ι κ α ι ο 456 ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 9. ε ρ γ α τ ι κ ο δ ι κ α ι ο 42/2009 (Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Δημήτριος Νινιός, Ελένη Κατσούλη-Εισηγήτρια, Εφέτες). (Δικηγόροι: Γεωργία Βενέτη, Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης: 29101/2002 Πηγή: ΑΡΜ 2003/981

Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης: 29101/2002 Πηγή: ΑΡΜ 2003/981 Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης: 29101/2002 Πηγή: ΑΡΜ 2003/981 Εργατικό ατύχηµα. Έννοια. Οταν ο θανατωθείς από εργατικό ατύχηµα υπαγόταν στην ασφάλιση του ΙΚΑ, ο εργοδότης απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΑΠ 1227/2007

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΑΠ 1227/2007 ΑΠ 1227/2007 Ιατρική ευθύνη για εξ αμελείας θάνατο ασθενούς. Κατανομή βάρους απόδειξης. Ο ασθενής που υπέστη βλάβη της υγείας του από πράξεις ή παραλείψεις ομάδας ιατρών οφείλει να αποδείξει την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 05 06/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 136

Newsletter 05 06/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 136 www.inlaw.gr Newsletter 05 06/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 136 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αξιόγραφα - Επιταγή ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης Αριθµός απόφασης: 7968 Έτος: 2013 Περίληψη: - Ακάλυπτη επιταγή.

Διαβάστε περισσότερα